Službeni glasnik BiH, broj 60/15

Na osnovu člana 8. stav (3) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br.30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i na prijedlog Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 11. sjednici održanoj 17.06.2015 godine, donijelo je


PRAVILNIK


O POSTUPKU DODJELE UGOVORA U OBLASTI ODBRANE I SIGURNOSTI


Član 1.
(Opšte odredbe)

(1) Ovim Pravilnikom uređuju se definicije, zahtjevi, uslovi i procedure koje se odnose na dodjelu ugovora u području odbrane i sigurnosti iz člana 8. st. (3) i (4) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), (u daljem tekstu: Zakon).

(2) Obvezna primjena ovoga Pravilnika odnosi se na dodjele ugovora u sljedećim slučajevima:

a) nabavka roba i usluga od strateške važnosti za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine (oružje, vojna oprema, roba dvojne i posebne namjene za potrebe odbrambeno-sigurnosnih institucija);

b) nabavka opreme za vojne, policijske i obavještajno sigurnosne snage Bosne i Hercegovine koje se šalju van teritorije Bosne i Hercegovine u cilju izvršavanja misija podrške miru i drugim aktivnostima u inostranstvu;

c) neophodna nabavka roba i usluga koje su potrebne prilikom angažiranja odbrambeno sigurnosnih snaga na pomoći civilnim organima u slučaju prirodnih nesreća i katastrofa, s ciljem efikasnog i sigurnog izvršenja misije;

d) nabavka opreme za deminerske aktivnosti.

Član 2.
(Definicije)

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

(a) Ugovor je saglasnost izjavljenih volja ugovornog organa i privrednog subjekta, pojmovno definisani u članu 2. Zakona, a koji sadrži sigurnosno osjetljive podatke u skladu ovom Pravilniku.

(b) Ugovorni organ je obveznik primjene Zakona koji provodi postupak nabavke koji sadrži sigurnosno osjetljive podatke u skladu s ovim Pravilnikom.

(c) Tajni podatak sa stepenom "povjerljivo" ili "interno": dokument, odnosno svaki napisani, umnoženi, nacrtani, uslikani, štampani, snimljeni, fotografisani, magnetni, optički, elektronski ili bilo koji drugi zapis podataka, saznanje, mjera, postupak, predmet, usmeno saopštenje ili informacija, koje je ovlaštena osoba označila oznakom tajnosti u propisanom postupku, i za koji je utvrđen stepen tajnosti "Povjerljivo" ili "Interno", kao i podatak koji je nadležnim organima u Bosni i Hercegovini tako označen predala druga država, međunarodna organizacija ili institucija sa kojom Bosna i Hercegovina sarađuje, i čije se stanje povjerljivosti, cjelovitosti i raspoloživosti postiže/štiti primjenom propisanih mjera i standarda shodno Zakonu o zaštiti tajnih podataka ("Službeni glasnik BiH, br. 54/05 i 12/09),

(d) Vojna oprema je oprema posebno izrađena ili prilagođena za vojne ili policijske potrebe i namijenjena za upotrebu kao oružje, municija, vojni i policijski materijal dvojne ili posebne namjene, što je i definisano u Zajedničkoj listi vojne opreme na osnovu člana 4. stav (1) Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba i usluga od strateške važnosti za sigurnost Bosne i Hercegovine. ("Službeni glasnik BiH broj 103/09).

(e) Robe posebne namjene su robe definisane u Popisu roba posebne namjene na osnovu člana 4. stav (2) Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba i usluga od strateške važnosti za sigurnost Bosne i Hercegovine. Robe dvojne namjene su robe definisane u Popisu roba dvojne namjene na osnovu člana 4. stav (1) Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba i usluga od strateške važnosti za sigurnost Bosne i Hercegovine.

(f) Sigurnosno osjetljiva oprema, sigurnosno osjetljivi radovi i sigurnosno osjetljive usluge: oprema, radovi i usluge za sigurnosne potrebe, koje uključuju, zahtijevaju i/ili sadržavaju podatke čije otkrivanje bi moglo naškoditi interesima sigurnosti i za koji je utvrđen stepen tajnosti "Povjerljivo" ili "Interno"

(g) Kriza: bilo koja situacija u Bosni i Hercegovini, drugoj zemlji, u kojoj se dogodio štetan događaj koji očito premašuje dimenzije štetnih događaja u svakodnevnom životu i koji značajno ugrožava ili ograničava život i zdravlje ljudi u Bosni i Hercegovini, ili koji ima značajan uticaj na imovinu ili zahtijeva mjere potrebne za snabdjevanje građana Bosne i Hercegovine s najpotrebnijim stvarima. U smislu ovog Pravilnika smatra se da je kriza nastala i ako postoji mogućnost nastanaka takvog štetnog događaja. U smislu ovoga Pravilnika krizom se smatraju prirodne i druge katastrofe, oružani sukobi i ratovi.

(h) Odbrambena norma: tehnička specifikacija čije poštivanje nije obvezno i koju je odobrilo normizacijsko tijelo specijalizirano za izradu tehničkih specifikacija za korištenje u području odbrane i sigurnosti.

(i) Životni ciklus: sve moguće sukcesivne faze proizvoda, tj. istraživanje i razvoj, industrijski razvoj, proizvodnja, popravak, modernizacija, modifikacija, održavanje, logistika, obuka i testiranje.

(2) Drugi izrazi i definicije koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenje navedeno u Zakonu o zaštiti tajnih podataka i Zakonu.

Član 3.
(Primjena odredbi Zakona i podzakonskih akata)

(1) Na sve radnje u pripremi, provođenju i završetku postupaka nabavke koje nisu posebno propisane ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Zakona i podzakonskih akata donesenih na osnovu Zakona.

(2) Ugovorni organ je obvezan u odluci o početku postupka nabavke objasniti razloge i okolnosti koji opravdavaju korištenje postupka predviđenog ovim Pravilnikom.

Član 4.
(Izuzeća)

(1) Ovaj Pravilnik ne primjenjuje se za sklapanje ugovora/okvirnih sporazuma koji su izuzeti od primjene prema članu 10. Zakona.

(2) Posebne mjere sigurnosti u skladu sa članom 10. stav (1) tačka b) Zakona postoje ukoliko bi primjena pravila ovog Pravilnika obvezala ugovorni organ da otkriju informacije koje su u skladu sa propisima o zaštiti podataka označene kao "Vrlo tajno" i "Tajno".

(3) Ovaj Pravilnik se ne primjenjuje i na sljedeće ugovore:

a) ugovore koji se sklapaju u okviru programa saradnje ustanovljenog na istraživanju i razvoju, koji zajednički provode Bosna i Hercegovina s jednom ili više država za razvoj novog proizvoda i, po potrebi, za naredne faze čitavog ili dijelova životnog ciklusa toga proizvoda;

b) ugovore koji se sklapaju u drugoj zemlji, koji se provode kada su vojne, policijske i obavještajno sigurnosne snage Bosne i Hercegovine razmještene izvan teritorija Bosne i Hercegovine ako operativne potrebe zahtijevaju da ugovori budu sklopljeni s privrednim subjektima u području aktivnosti,

c) ugovore koje sklapaju ugovorni organi u Bosni i Hercegovini na svim nivoima vlasti ili ugovornim organima na svim nivoima vlasti drugih zemalja, a odnose se na obavještajno sigurnosne sustave i aktivnosti.

Član 5.
(Mješoviti ugovori)

(1) U slučaju nabavke čiji predmet dijelom podliježe izuzećima predviđenim u članu 10. Zakona a dijelom pripadaju pod odredbe ovog Pravilnika, ugovorni organ nabavlja pripadajuću robu, rad, uslugu pozivajući se na član 10. Zakona samo ako se pripadajuća roba, rad ili usluga, ne može odvojiti bez posljedica za ugovorni organ.

(2) U slučaju nabavke čiji predmet dijelom podliježe pod odredbe ovog Pravilnika, a dijelom u okvir Zakona za koje nisu predviđena izuzeća, ugovorni organ nabavlja pripadajuću robu rad, uslugu u skladu s postupcima utvrđenim ovim Pravilnikom, samo ako se pripadajuća roba, rad ili usluga, ne može odvojiti bez posljedica za ugovorni organ.

(3) Robe, usluge i radovi koji su klasificirani kao robe posebne namjene ili robe dvojne namjene mogu biti dodijeljeni u skladu sa ovim Pravilnikom, samo pod uslovom da ispunjavaju jedan od kriterija naveden u članu 8. stav (4) tač. b) i c). Zakona.

(4) Ugovorni organ ne može nabavljati robu rad, uslugu u skladu s postupcima utvrđenim ovim Pravilnikom s namjerom zloupotrebe primjene ovog Pravilnika odnosno izbjegavanja odredbi Zakona.

Član 6.
(Zaštita sigurnosti povjerljivih informacija u toku postupka)

(1) U cilju zaštite podataka koji su zakonskim i podzakonskim aktima te ostalim propisima iz Zakona o zaštiti tajnih podataka propisani i označeni određenim stepenom tajnosti, a postupak dodjele i izvršenje ugovora/okvirnog sporazuma se ne može provesti bez navođenja takvih podatka u tenderskoj dokumentaciji i/ili ugovoru /okvirnom sporazumu, ugovorni organ je dužan privrednim subjektima postaviti dodatne zahtjeve koji će osigurati zaštitu takvih podataka.

(2) U okviru postupaka nabavke koji su predmet ovog Pravilnika, ugovorni organ priprema tendersku dokumentaciju na način da sadrži samo one sigurnosno osjetljive podatke ili podatke određenog stepena tajnosti koji su nužni za provođenje postupka i izvršenje ugovora.

(3) Ponuđači i njihovi podugovarači obvezni su primijeniti zahtijevane mjere i standarde sigurnosti u skaldu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka.

(4) Ako ugovorni organ tokom postupka nabavke učesnicima mora staviti na raspolaganje dokumentaciju koja sadrži podatke stepena tajnosti "Povjeljivo ili " Interno", ugovorni organ je dužan propisati da su ti učesnici, uključujući i njihove podugovarače, obvezni pribaviti industrijsku sigurnosnu dozvolu za pristup tajnim podacima u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka i podzakonskim aktima.

(5) Prije sklapanja ugovora koji su predmet ovog Pravilnika zaposlenici odabranog ponuđača i njegovog podugovarača, koji će imati pristup podacima koji su označeni određenim stepenom tajnosti, moraju imati dozvolu za pristup tajnom podatku sa stepenom "Povjerljivo", te mogu ostvariti pristup samo onim sigurnosno osjetljivim podacima koji su predmet ugovora ili podugovora i koji su im nužni u okviru njihovog djelokruga.

(6) Ugovorni organ je dužan priznati sigurnosno certificiranje drugih zemalja koje je jednakovrijedno onome izdatom u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka i međunarodnim ugovorima BiH sa drugim državama i međunarodnim organizacijama (NATO i EU), ali ima mogućnost provesti i uzeti u obzir daljnje provjere ako ih smatra potrebnima.

(7) Ugovorni organ preko državno sigurnosnog tijela (DST), u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka može od odgovornog tijela nadležnog za sigurnost države sjedišta dobavljača koje je odredila ta država zatražiti provjeru prikladnosti prostorija i objekata koji bi se mogli koristiti, industrijskih i upravnih postupaka po kojima će se postupati, metoda obrade podataka i/ili stanja u pogledu osoblja koje će biti odgovorno za izvršenje ugovora.

(8) Ugovorni organ može uskratiti određene informacije o predmetu ugovora ili okvirnog sporazuma u zapisnicima, odluci o dodjeli, odluci o nedopuštanju sudjelovanja i drugih odluka koje donese, ukoliko bi objava takve informacije bila suprotna javnom interesu, naročito odbrane i/ili sigurnosnih interesa, na štetu legitimnih poslovnih interesa privrednih subjekata, ili bi mogle nanijeti štetu i ugroziti fer konkurenciju između njih.

(9) Pravo uvida u tendersku dokumentaciju i pravo preuzimanja/otkupa tenderske dokumentacije koja sadrži sigurnosno osjetljive podatke u skladu s odredbama ovog Pravilnika imaju samo dobavljači koji su prošli sigurnosne provjere i imaju dozvolu poslovne sigurnosti.

(10) U postupcima nabavke iz ovog Pravilnika javno otvaranje ponuda nije dopušteno. Ponuđači imaju pravo uvida u ponude ostalih ponuđača samo u dijelu koji neće povrijediti interese zaštite tajnih podataka.

Član 7.
(Postupci koji će se primjenjivati)

(1) Za dodjelu ugovora ili zaključivanje okvirnog sporazuma koji je predmet ovog Pravilnika, ugovorni organ može slobodno birati između ograničenog postupka i pregovaračkog postupka s objavom obavještenja.

(2) Kada su ispunjeni uslovi iz čl. 21.do čl.24. Zakona, uključujući i okolnosti kada su Oružane snage Bosne i Hercegovine angažirane u pružanju pomoći civilnim institucijama u slučaju prirodne ili druge katastrofe i nesreće, ugovorni organ može primijeniti pregovarački postupak bez objave obavještenja. Ovaj postupak se može primijeniti i kada su rokovi utvrđeni za ograničeni postupak i pregovarački postupak s objavom obavještenja, uključujući i skraćene rokove iz Zakona, nespojivi s potrebom hitnosti koja je rezultat izazvane krize.

(3) Ugovorni organ može primijeniti takmičarski dijalog u slučajevima predviđenim članom 30. Zakona.

(4) Ugovorni organ može primijeniti tehnike elektronskih nabavki, kada se za to steknu uslovi u skladu s članom 123. Zakona.

(5) Za sve postupke nabavke predviđene ovim članom, ugovorni organ je dužan u obavještenju o nabavci i tenderskoj dokumentaciji izričito navesti da se radi o nabavci iz oblasti obrane i sigurnosti.

(6) U slučaju ugovora o javnoj nabavci usluga i radova koja se odnosi na dodatne usluge predviđene članom 23. tačka c) i radove predviđene članom 24. tačka b) Zakona u pogledu perioda mogućnosti kada se može primijeniti pregovarački postupak bez objave, period primjene može biti do 5 godina od dana zaključenja osnovnog ugovora, odnosno period može biti duži zavisno o očekivanom životnom ciklusu usluga i radova.

(7) U slučaju da ugovorni organ zaključuje okvirni sporazum o javnoj nabavci, isti može biti na period do 7 godina, a izuzetno i duže ukoliko je životni ciklus predmeta nabavke duži.

Član 8.
(Provjera kvalifikacija kandidata ili ponuđača)

Ugovorni organ određuje u tenderskoj dokumentaciji uslove za kvalifikaciju tako što utvrdi minimum zahtjeva za kvalifikaciju kandidata/ponuđača u pogledu njihove lične situacije, ekonomskog i finansijskog stanja, te njihove tehničke i/ili profesionalne sposobnosti u skladu članovima 44.- 51. Zakona i odredbama ovog Pravilnika.

Član 9.
(Lična situacija)

(1) Ugovorni organ je dužužan u skladu članom 45. Zakona propisati razloge za isključenje kandidata ili ponuđača iz učešća u postupku nabavke.

(2) Pored obveznog razloga za isključenje iz člana 45. stav 1. tačka a) Zakona, ugovorni organ je dužan u tenderskoj dokumentaciji predvidjeti i uslove da će isključiti iz postupka nabavke svakog kandidata ili ponuđača, ako je bio pravomoćnom sudskom presudom osuđen za: terorizam, financiranje terorizma, javno poticanje na terorizam, regrutiranje za terorizam, obuke za terorizam i/ili terorističke organizacije, odavanje službene tajne, kaznena djela protiv integriteta Bosne i Hercegovine, napad na ustavni poredak Bosne i Hercegovine, ugrožavanje teritorijalne cjeline, podrivanje vojne i obrambene moći, oružana pobuna, protuzakonito formiranje vojnih snaga, špijunaža ili odgovarajućih djela u skladu sa zakonima zemlje u kojoj je privredni subjekt osnovan ili zemlje iz koje ta osoba dolazi. Ugovorni organ je dužan u tenderskoj dokumentaciji predvidjeti i uslov da će isključiti iz postupka nabavke svaki privredni subjekt ako je njegov ključni menadžment bio pravomoćnom sudskom presudom osuđen za jedno od navedenih djela.

(3) Obveza za isključenjem privrednog subjekta također se primjenjuje ako je odgovorna osoba pravnog subjekta osuđena pravomoćnom presudom za djela predviđena članom 45. Zakona i ovim Pravilnikom.

(4) Osim drugih razloga za izuzeće iz člana 45. Zakona, ugovorni organ može isključiti iz postupka nabavke svakog kandidata ili ponuđača za kojeg je pronašao, na osnovu bilo kojeg dokaznog sredstva, uključujući i zaštićene podatke izvora, da ne posjeduje pouzdanost potrebnu za isključenje rizika za sigurnost Bosne i Hercegovine.

Član 10.
(Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti)

(1) Ugovorni organ može u tenderskoj dokumentaciji od kandidata/ ponuđača zahtijevati da dokažu svoju registraciju u odgovarajućim profesionalnim ili drugim registrima zemlje u kojoj su registrovani ili da osiguraju posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi s predmetom nabavke.

(2) Samo onim privrednim subjektima koji su registrovani za predmetnu djelatnost biće dopušteno sudjelovanje u postupku dodjele ugovora predviđenog ovim Pravilnikom kao i druga, ovlaštenja ili licence vezano za specifičnost prometa predmetom nabavke ako isti postoje i obavezujući su u skladu propisima u Bosni i Hercegovini.

Član 11.
(Ekonomska i finansijska sposobnost)

Ugovorni organ može utvrditi u tenderskoj dokumentaciji minimalne uslove u pogledu ekonomske i finansijske sposobnosti kandidata/ponuđača, kao i dokaze koji se zahtijevaju u skladu s članom 47. Zakona.

Član 12.
(Tehnička i profesionalna sposobnost)

(1) Ugovorni organ može, zavisno o vrsti, količini ili obimu ili namjeni predmeta nabavke, propisati uslove i dokaze koji se odnose na tehničku i profesionalnu sposobnost u skladu s članovima 48. – 51. Zakona.

(2) Pored uslova i dokaza navedenih u stavu (1) ovog člana, Ugovorni organ može predvidjeti i sljedeće:

a) uslove i dokaze o posjedovanju posebenih saglasnosti za uvoz i prevoz oružja, vojne opreme, proizvoda dvojne i posebne namjene u skladu propisima koji regulišu to područje;

b) Uslove i dokaze o sposobnosti za obradu, spašavanje i prenos sigurnosno osjetljivih informacija i podataka na nivou očuvanja sigurnosti zahtijevane od strane ugovornog organa u skladu propisima koji regulišu to područje;

c) Druge specifične uslove i dokaze vezane za osoblje ili kapacitete koji su specifični i u skladu propisima u Bosni i Hercegovini obvezni za predmet nabavke.

(3) Ugovorni organ će priznati sigurnosna odobrenja i certifikate izdate od strane ovlaštenih organa drugih zemalja koje smatra jednakim onima izdatima u skladu posebnim propisima kojim se uređuje područje informacione sigurnosti, na osnovu postupka provedenog od strane organa u Bosni i Hercegovini odgovornog za područje industrijske sigurnosti.

(4) Ugovorni organ može putem organa u Bosni i Hercegovini nadležnog za područje industrijske sigurnosti zahtijevati daljnju provjeru, i uzeti u obzir rezultate istih, ako je tako propisano posebnim propisom u području informacione sigurnosti, i gdje smatra potrebnim.

(5) Ugovorni organ može preko državno sigurnosnih organa tražiti od organa državne sigurnosti države privrednog subjekta, ukoliko država Bosna i Hercegovina ima važeći međunarodni sporazum potpisan sa tom državom, ili sigurnosne vlasti koje odredi ta država za provjeru usklađenosti prostorija i objekata koji se mogu koristiti, industrijske i administrativne procedure koje će se pratiti, metode za upravljanje informacijama i/ili situacije osoblja koje će biti zaposleno za izvršenje ugovora.

Član 13.
(Diskvalifikacija na osnovu sukoba interesa ili korupcije)

Ugovorni organ je dužan je odbiti zahtjev za učešće u postupku javne nabavke ili ponudu u skladu odredbama člana 52. Zakona.

Član 14.
(Kriteriji za dodjelu ugovora)

(1) Ugovorni organ koristi kriterije za dodjelu ugovora u skladu sa članom 64. Zakona.

(2) U slučaju takmičarskog dijaloga, kao i u slučaju da je predviđena mogućnost alternativne ponude, isključivi kriterij za dodjelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Član 15.
(Posebni uslovi za izvršenje ugovora)

(1) Ugovorni organ može propisati posebne uslove koji se odnose na izvršenje ugovora, koji se odnose na predmet ugovora i nisu direktno ili indirektno diskriminirajući.

(2) Ukoliko ugovori uključuju, zahtijevaju i/ ili sadrže povjerljive informacije, Ugovorni organ će naznačiti u obavještenju o nabavci ili u tenderskoj dokumentaciji, mjere i zahtjeve neophodne kako bi se osigurala sigurnost povjerljivih informacija na potrebnim nivoima u toku izvršenja ugovora u skladu posebnim propisima iz oblasti informacione sigurnosti.

(3) U cilju zaštite sigurnosti informacija iz stava (1) ovog člana, Ugovorni organ može tražiti da se primjenjuju mjere propisane Zakonom o zaštiti tajnih podataka te da ugovor/okvirni sporazum sadrži i sljedeće podatke:

a) mjere i postupke koji na odgovarajući način štite povjerljivost svih tajnih podataka do koji su došli ili ih zapažaju tokom trajanja ugovora/okvirnog sporazuma i nakon njegovog prekida ili završetka, u skladu posebnim propisima u području informacione sigurnosti, uključujući i podugovarače;

b) navode o bilo kakvom ograničenju za ugovorni organ u odnosu na otkrivanje, prenos ili upotrebu proizvoda i usluga ili bilo kojeg rezultata tih proizvoda i usluga, koje bi proizlazilo iz aranžmana o izvoznoj kontroli ili sigurnosnih aranžmana;

c) obvezu ponuđača da blagovremeno obavjesti Ugovorni organ o bilo kakvim promjenama u njegovoj organizaciji, lancu nabavke ili strategiji koja može uticati na njegove obveze prema ugovoru/okvirnom sporazumu;

d) obvezu ponuđača da će ugovornom organu osigurati sva posebna sredstva potrebna za proizvodnju rezervnih dijelova, komponenti, uređaja, i posebne ispitne opreme, uključujući i tehničke nacrte, licence i uputstva za upotrebu, te istu obvezu u slučaju da on više nije u mogućnosti osigurati tu isporuku.

(4) Mjere i zahtjevi iz ovog člana moraju biti u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuje područje informacione sigurnosti i propisima kojima se uređuje sigurnost nabavke i koje su predmet ovog Pravilnika.

(5) Ugovorni organ će priznati sigurnosna odobrenja izdata od strane drugih zemalja koje smatra ekvivalentnim onima izdatim u skladu sa posebnim propisima kojima se uređuje područje sigurnosti, na osnovu postupka provedenog od strane organa u Bosni i Hercegovini odgovornih za područje sigurnosti.

(6) Ugovorni organ može putem organa u Bosni i Hercegovini odgovornih za područje sigurnosti zahtijevati provođenje daljnje istrage, i uzeti u obzir rezultate istih, ako je tako predviđeno posebnim propisima u području informacione sigurnosti, i gdje smatra potrebnim.

(7) Ugovorni organ ne smije ponuđaču postaviti zahtjeve sigurnosti isporuke koji su u suprotnosti sa propisima za odobravanje izvoza, prenosa ili provoza države u kojoj ponuđač ima sjedište ili treće države preko koje se provoz obavlja.

(8) Ugovorni organ je dužan u tenderskoj dokumentaciji odabranog postupka nabavke zahtijevati da se ponuđač izjasni namjerava li dio ugovora podugovaranjem prenijeti na treće osobe. Podugovaranje će se provesti na način predviđen Zakonom, uz dodatni uslov koji se odnosi na obvezu dostavljanja certifikata o povjerljivosti i za podugovarača.

Član 16.
(Imenovanje i rad komisije za nabavke)

(1) Postupak provođenja postupka nabavke, imenovanje i rad komisije za nabavke Ugovorni organ će provoditi u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima koji uređuju ta pitanja, a u skladu zahtjevima za zaštitu sigurnosno osjetljivih podataka prema ovom Pravilniku.

(2) Dokumenti koji se sačinjavaju tokom provođenja postupka nabavke obvezno trebaju biti u formi i sadržaju koji je propisan Zakonom, ili podzakonskim aktima sa oznakom stepena tajnosti koji nosi predmet nabavke i podataka prema ovom Pravilniku.

Član 17.
(Tehničke specifikacije)

Tehničke specifikacije se sačinjavaju u skladu članom 54. Zakona, uz poštivanje obveznih domaćih tehničkih pravila vezanih za proizvode, usluge i radove iz područja odbrane i sigurnosti, kao i odbrambenih normi Bosne i Hercegovine, uključujući pravila vezana za sigurnost proizvoda, ili tehničkih zahtjeva koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti prema međunarodnim normizacijskim sporazumima.

Član 18.
(Pravna zaštita)

(1) Postupak pravne zaštite provodi se u skladu s odredbama trećeg dijela Zakona (pravna zaštita) čl. 94. do čl.121. i odredbama ovog Pravilnika ukoliko ovim Pravilnikom nije drugačije propisano.

(2) Ured za razmatranje žalbi mora, u skladu zakonima i drugim propisima o zaštiti sigurnosti tajnih podataka koji su na snazi u Bosni i Hercegovini pružiti adekvatnu zaštitu tajnih podataka ili drugih informacija uključenih u dokumente proslijeđene njemu od strane stranaka u postupku odlučivanja po žalbi.

(3) Žalbeni postupak u postupcima nabavke iz ovog Pravilnika smatra se hitnim postupkom.

(4) Ured za razmatranje žalbi dužan je po žalbi odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana kompletiranja spisa.

(5) U slučajevima nabavki zbog otklanjanja posljedica krize, Ured za razmatranje žalbi dužan je po žalbi odlučiti najkasnije u roku od 5 dana od dana kompletiranja spisa.

(6) Stranke u postupku dužne su bez odlaganja Uredu za razmatranje žalbi dostaviti svu potrebnu dokumentaciju kako bi se spis hitno kompletirao.

(7) Prilikom odlučivanja je li ugovor ili okvirni sporazum treba smatrati ništavim, Ured za razmatranje žalbi postupa u u skladu s odredbama člana 111. Zakona, te uzima u obzir sve posebne okolnosti, prije svega u pogledu odbrane i/ili sigurnosnih interesa zahtijevaju da ugovor ostane na snazi.

(8) Zaključeni ugovor/ okvirni sporazum ne može se poništiti ukoliko bi posljedice poništenja ozbiljno ugrozile sigurnosne interese Bosne i Hercegovine.

Član 19
(Dostavljanje izvještaja i objava obavještenja)

(1) Ugovorni organ je dužan dostaviti Agenciji za javne nabavke izvještaj o postupcima javnih nabavki na način, oblik i u roku koje podzakonskim aktom utvrđuje Agencija.

(2) U slučaju povjerljivih informacija, Izvještaj će biti dostavljen Agenciji u skladu sa važećim zakonskim propisima o zaštiti tajnih podataka.

(3) Ugovorni organ će objaviti obavještenje o dodjeli svih dodijeljenih ugovora iz ovog Pravilnika u skladu članom 74. stav (2) Zakona. Obavještenje će uključivati informacije o predmetu nabavke, vremenskim rokovima ugovora, cijeni ugovora i imenu dobavljača.

(4) Ugovorni organ neće biti obvezan objaviti povjerljive informacije u svrhu objavljivanja tog obavještenja.

Član 20.
(Izvještaj o ugovorima koji su predmet ovog Pravilnika)

(1) Ugovorni organ je dužan voditi poseban registar ugovora koji su dodijeljeni u skladu odredbama ovog Pravilnika.

(2) Izvještaj o dodjeljenim ugovorima će se dostavljati Agenciji za javne nabavke u skladu članom 75. stav (1) Zakona.

(3) Popis ponuđača sa kojima su zaključeni ugovori može biti dostupan Agenciji za javne nabavke na njen zahtjev.

(4) Agencija za javne nabavke je dužna postupati sa izvještajima o dodijeljenim ugovorima u skladu utvrđenom stepenu tajnosti.

(5) Agencija za javne nabavke u okviru redovnih izvještaja nadležnim organima dostavlja i izvještaje o ugovorima dodijeljenim u skladu ovom Pravilniku vodeći računa o propisima o zaštiti sigurnosno osjetljivih podataka.

Član 21.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 75/15
2015. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.
ANEKS I
VOJNE OPREME


OPIS

Jedinstveni riječnik javnih nabavki

Referentni Br.

CPV KOD

VO1.

Oružje s glatkom cijevi kalibra manjeg od 20 mm, ostalo naoružanje i automatsko oružje kalibra 12,7 mm ili manjeg (kalibra 0,50 inča) i pribor kako slijedi, te za njih posebno namijenjene komponente:

Ručno vatreno oružje

35321100

Puške

35321200

Mitraljezi

35321300

Dijelovi vatrenog oružja i municija

35340000

VO2.

Oružja s glatkom cijevi kalibra 20 mm ili većeg, ostala oružja ili naoružanje kalibra većeg od 12,7 mm (kalibra 0,50 inča), bacači i pribor kako slijedi, te za njih posebno namijenjene komponente:

Protivavionska artiljerija

35322100

Samohodna artiljerija

35322200

Vučna artiljerija

35322300

Minobacači

35322400

Naboji

35322500

Dijelovi vatrenog oružja i municija

35340000

VO3.

Municija i upaljači za municiju, kako slijedi, te za njih posebno namijenjene komponente:

Meci

35331100

Topovski meci

35331200

Granate

35331300

Kopnene mine

35331400

Naboji

35331500

Torpeda

35332100

Morske mine

35332200

Bombe

35333100

Rakete

35333200

Dijelovi vatrenog oružja i municija

35340000

VO4.

Bombe, torpeda, rakete, projektili, ostala eksplozivna sredstva i punjenja kao i pripadajuća oprema i pribor, kako slijedi, posebno namijenjena vojnoj upotrebi kao i komponente posebno namijenjene za navedeno:

Torpeda

35332100

Morske mine

35332200

Dijelovi vatrenog oružja i municija

35340000

Rakete

35620000

Strateške rakete

35621000

Taktičke rakete

35622000

Rakete vazduh-vazduh

35622100

Rakete vazduh-zemlja

35622200

Antimornaričke rakete

35622300

Taktičke antibalističke rakete

35622500

Antitenkovske navođene rakete

35622600

Rakete zemlja-vazduh

35622700

VO5.

Kontrola paljbe i odgovarajuća oprema za uzbunjivanje i upozoravanje, kao i srodni sistemi, oprema za testiranje, uciljavanje i protivmjere, kako slijedi, posebno namijenjena vojnoj upotrebi, te komponente i pribor posebno namijenjeni za gore navedeno:

Nadzorni i sigurnosni sistemi i uređaji

35120000

Vojni elektronski sistemi

35700000

Dijelovi vatrenog oružja i municija

35340000

VO6.

Kopnena vozila i komponente:

Oklopna vojna vozila

35410000

Borbeni tenkovi

35411000

Glavni borbeni tenkovi

35411100

Laki borbeni tenkovi

35411200

Oklopna vojna vozila

35412000

Pješadijska vojna vozila

35412100

Oklopni transporteri za ljudstvo

35412200

Oklopni transporteri za oružje

35412300

Izviđačka i patrolna vozila

35412400

Komandna vozila i vozila za vezu

35412500

Dijelovi vojnih vozila

35420000

Mehanički rezervni dijelovi za vojna vozila

35421000

Motori i dijelovi motora za vojna vozila

35421100

Električni i elektronski rezervni dijelovi za vojna vozila

35422000

VO7.

Hemijski i biološki otrovni agensi, agensi za kontrolu nemira, radioaktivni materijali, uz to povezana oprema, komponente i materijali

Oprema za nuklearnu, biološku, hemijsku i radiološku zaštitu

35113200

VO8.

"Energetski materijali" i odgovarajuće supstance:

Eksplozivi

24600000

Barut

24611000

Razni eksplozivi

24612000

VO9.

Ratna plovila (površinska ili podvodna), specijalna mornarička oprema, pribor, komponente i ostala površinska plovila:

Ratni brodovi

35510000

Površinski ratni brodovi

35511000

Korvete i patrolni čamci

35511300

Amfibijska plovila i brodovi

35511400

Podvodna vozila bez posade

35512400

Minski vojni i pomoćni brodovi

35513000

Minolovac/minočistač

35513100

Pomoćno istraživačko plovilo

35513200

Pomoćno obavještajno plovilo

35513300

Pomoćna bolnica; teretno; tankersko; ro-ro plovilo

35513400

Dijelovi ratnih brodova

35520000

Trup i mehanički rezervni dijelovi za ratne brodove

35521000

Motori i dijelovi motora za ratne brodove

35521100

Elektronski i električni rezervni dijelovi za ratne brodove

35522000

VO 10.

Avioni, vozila lakša od zraka, bespilotne letjelice, aviomotori i avionska oprema, oprema i komponente koje se na to odnose, posebno izrađene ili modificirane za vojnu upotrebu:

Vojni avioni

35610000

Letjelice bez posade

35613000

Vojne letjelice bez posade

35613100

Vojni sateliti

35631000

Sateliti za komunikaciju

35631100

Sateliti za osmatranje

35631200

Sateliti za navigaciju

35631300

Dijelovi vojne aviosvemirske opreme

35640000

Konstrukcijski i mehanički rezervni dijelovi za vojnu aviosvemirsku opremu

35641000 -

Motori i dijelovi motora za vojnu aviosvemirsku opremu

35641100

 

Elektronski i električni rezervni dijelovi za vojnu avio-svemirsku opremu

35642000

VO 11.

Elektronska oprema koja nije navedena po ni jednoj drugoj osnovi na Zajedničkoj listi vojne opreme, te za nju posebno namijenjene komponente:

Vojni elektronski sistemi

35700000

Komandni, nadzorni, komunikacijski i kompjuterski sistemi

35710000

Komandni, nadzorni i komunikacijski sistem

35711000

Taktički sistemi za komandovanje, nadzor i komunikaciju

35712000

VO 12.

Sistemi oružja s velikom kinetičkom energijom te pripadajuća oprema, kako slijedi, kao i za njih posebno namijenjene komponente:

 

 

 

VO13.

Oklopna ili zaštitna oprema i konstrukcije i komponente

Vojne kacige

35813000

Neprobojni prsluci

35815100

VO14.

Specijalizovana oprema za vojnu obuku ili simulirane vojne scenarije, simulatori posebno namijenjeni obuci uz korištenje bilo koje vrste vatrenog oružja ili naoružanja koje kontrolišr VO1. ili VO2. te za to posebno namijenjene komponente i pribor

Oprema za avione i svemirske letjelice, sprave za obuku (trenažeri), simulatori i pripadajući dijelovi

34740000

VO15.

Oprema za prikaz slike ili za protivmjere, kako slijedi, posebno namijenjena vojnoj upotrebi i za to posebno namijenjene komponente i pribor:

Obavještavanje, osmatranje, otkrivanje ciljeva i izviđanje

35720000

Radar

35722000

Radar vazdušne odbrane

35723000

Elektronski ratni sistemi i protivmjere

35730000

VO16.

Otkivci, odljevci i ostali nedovršeni proizvodi čiju je upotrebu u navedenom proizvodu moguće identificirati po sastavu materijala, geometriji ili funkciji, te koji su posebno namijenjeni bilo kojem proizvodu koji je naveden u VO1. do VO4., VO6., VO9., OV10., VO12. ili VO19

 

 

 

VO17.

Raznovrsna oprema, materijali i dokumentacija, kako slijedi, te za to posebno namijenjene komponente

 

 

VO18.

Oprema za izradu proizvoda navedenih na Zajedničkoj listi vojne opreme

 

 

VO19.

Sistem naoružanja usmjerene energije (DEW), uz to povezana oprema ili oprema za protivmjere i pokusni modeli, kako slijedi, te za njih posebno izrađene komponente

 

 

ML20.

Kriogenska i superprovodljiva oprema, kako slijedi, te komponente i pribor posebno namijenjen za nju

 


ANEKS II


LISTA RADOVA


Kategorija

Opis

Jedinstveni riječnik javnih nabavki

Referentni Br.

CPV CKOD

1.

Radovi demontaže za vojne objekte

45111310

2.

Radovi demontaže za sigurnosne objekte

45111320

3.

Građevinski radovi na vojnim građevinama i objektima

45216200

4.

Građevinski radovi na vojnom bunkeru

45216220

5.

Građevinski radovi na vojnom skloništu

45216230

6.

Građevinski radovi na odbrambenom rovu

45216250

7.

Radovi niskogradnje za vojne objekte

45222200

8.

Radovi niskogradnje za sigurnosne objekte

45222300

 


ANEKS III


LISTA USLUGA


Kategorija Br.

Predmet

Jedinstveni riječnik javnih nabavki

Referentni Br.

CPV

1.

Usluge održavanja i popravki

50000000-5, od 50100000-6 do 50884000-5 (osim iz 50310000-1 to 50324200-4 i 50116510-9,

50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) i iz 51000000-9 to 51900000-1

2.

Strana vojna-pomoć-odgovarajuće usluge

75211300-1

3.

Usluge odbrane, usluge vojne odbrane i usluge civilne odbrane

75220000 -4, 75221000 -1, 7522000 -8

4.

Istražne i sigurnosne usluge

Od 79700000-1 do 79720000-7

5.

Usluge kopnenog prevoza

60000000-8, od 60100000-9 do 60183000-4 (osim 60160000-7, 60161000-4) i od 64120000-3 do 64121200-2

6.

Usluge avioprevoza putnika i tereta, osim prevoza pošte

60400000-2, od 60410000-5 do 60424120-3 (osim 60411000-2, 60421000-5), od 60440000-4 do 60445000-9 i 60500000-3

7.

Usluge prevoza pošte kopnom i vazduhom

60160000-7, 60161000-4, 60411000-2, 60421000-5

8.

Usluge željezničkog prevoza

Od 60200000-0 do 60220000-6

9.

Usluge vodenog prevoza

Od 60600000-4 do 60653000-0, i od 63727000-1 do 63727200-3

10.

Pomoćne prevozne usluge i usluge podrške

Od 63100000-0 do 63111000-0, od 63120000-6 do 63121100-4, 63122000-0, 63512000-1 i od 63520000-0 do 6370000-6

11.

Telekomunikacijske usluge

Od 64200000-8 do 64228200-2, 72318000-7 i od 72700000-7 do 72720000-3

12.

Finansijske usluge: Usluge osiguranja

Od 66500000-5 do 66720000-3

13.

Kompjuterske i uz njih vezane usluge

Od 50310000-1 do 50324200-4, od 72000000-5 do 72920000-5 (except 72318000-7 i od 72700000-7 do 72720000-3), 79342410-4, 9342410-4

14.

Istraživačke i razvojne usluge i ocjenjivački testovi

Od 73000000-2 do 73436000-7

15.

Računovodstvene usluge, revizorske i knjigovodstvene usluge

Od 79210000-9 do 79212500-8

16.

Usluge konsaltinga u menadžmentu i uz njih vezane usluge, osim usluga arbitraže i mirenja

Od 73200000-4 do 73220000-0, od 79400000-8 do 79421200-3 i 79342000-3, 79342100-4, 79342300-6, 79342320-2,

79342321-9, 79910000-6, 79991000-7, 98362000-8

17.

Arhitektonske usluge; inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge; usluge prostornog planiranja i uređenja okoliša; slične naučne i tehničke konsultantske usluge; usluge tehničkog ispitivanja i analiza.

Od 71000000-8 do 71900000-7 (except 71550000-8) i 79994000-8

18.

Usluge čišćenja zgrada i upravljanje imovinom

Od 70300000-4 do 70340000-6 i od 90900000-6 do 90924000-0

19.

Usluge odlaganja otpada, kanalizacijske usluge i druge sanitarne usluge

Od 90400000-1 do 90743200-9 (except 90712200-3), od 90910000-9 do 90920000-2 i 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0

20.

Rekreacijske usluge, usluge simuliranja u području odbrane i sigurnosti

80330000-6, 80600000-0, 80610000-3, 80620000-6, 80630000-9, 80640000-2, 80650000-5, 80660000-8

21.

Hotelske i ugostiteljske usluge

Od 55100000-1 do 55524000-9 i od 98340000-8 do 98341100-6

22.

Pomoćne prevozne usluge i usluge podrške

Od 63000000-9 do 63734000-3 (osim 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3) i od 63727000-1 do 63727200-3 i 98361000-1

 

23.

Pravne usluge

Od 79100000-5 do 79140000-7

24.

Usluge zapošljavanja i osiguranja osoblja$$$Osim ugovora o radu$$$

Od 79600000-0 do 79635000-4 (osim 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0) i od 98500000-8 do 98514000-9

25.

Zdravstvene i socijalne usluge

Od 79611000-0 i od 85000000-9 dt85323000-9 (osim 85321000-5, 85322000-2)

26.

Druge usluge

 

 
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!