Službeni glasnik BiH, broj 63/21

Na osnovu člana 17. i člana 22. stav 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa Zaključkom iz Informacije o državljanima Bosne i Hercegovine koji se nalaze u zoni sukoba Sirije i Iraka u cilju njihove repatrijacije, usvojenoj na 29. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održanoj 04. marta 2021. godine,Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 42. sjednici održanoj 22.07.2021. godine, donijelo je


ODLUKU


O IMENOVANJU KOORDINACIONOG TIMA ZA RAZVIJANJE SISTEMA I PROCEDURA POVRATKA I PRIHVATA DRŽAVLJANA BOSNE I HERCEGOVINE IZ ZONE SUKOBA SIRIJE I IRAKA


Član 1.
(Cilj Odluke)

Ovom Odlukom imenuje se Koordinacioni tim kao interresorno, stručno tijelo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za razvijanje sistema i procedura za siguran, human i kontrolisan povratak i prihvat državljana Bosne i Hercegovine iz zona sukoba Sirije i Iraka, te koordinisanje procesa njihove repatrijacije (u daljnjem tekstu: Koordinacioni tim).

Član 2.
(Sastav Koordinacionog tima)

Koordinacioni tim čine predstavnici sljedećih institucija:

a) Ćazim Hasanspahić, Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, predsjedavajući;

b) Violeta Mandić, Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, dopredsjedavajuća;

c) Mate Miletić, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, dopredsjedavajući;

d) Lejla Čopelj, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, koordinatorica;

e) Ismet Fatih Čančar, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, član;

f) Frano Planinić, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, član;

g) Saliha Đuderija, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, članica;

h) Dijana Delalić, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, članica;

i) Milan Zjajić, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, član;

j) Boris Lovrinović, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, član;

k) Slađana Milunović, Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine, članica;

l) Mahmut Berberović, Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine, član;

m) Midhat Hasanspahić, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, član;

n) Amer Veiz, Državna agencija za istrage i zaštitu, član;

o) Goran Mandić, Državna agencija za istrage i zaštitu, član;

p) Rejhan Raković, Granična policija Bosne i Hercegovine, član;

r) Nermin Sijamhodžić, Ministarstvo unutarnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, član;

s) Goran Čerkez, Federalno ministarstvo zdravstva, član;

t) Nadija Bandić, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, članica;

u) Miroslav Jurešić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, član;

v) Saša Kablar, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske, član;

z) Milojko Grujučić, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, član;

aa) Igor Tomić, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, član;

bb) Emir Mrkaljević, Policija Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, član;

cc) Luka Semizović, Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, član;

dd) Mara Matkić, Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, članica.

Član 3.
(Konstituiranje i Poslovnik o radu)

(1) Prvi sastanak Koordinacionog tima održat će se u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

(2) Koordinacioni tim će usvojiti Poslovnik o radu na svom prvom sastanku.

(3) Poslovnikom o radu uredit će se način odlučivanja, prava i obveze članova, kao i druga pitanja od značajna za rad Koordinacionog tima.

Član 4.
(Način rada)

(1) Administrativno-tehničke poslove za potrebe Koordinacionog tima obavljat će Odjel za borbu protiv terorizma Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.

(2) U skladu s procjenom i potrebama za stručnim ekspertizama, konzultacijama i preporukama, a na poziv Koordinacionog tima, u radu istog mogu učestvovati i predstavnici drugih institucija i agencija sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i predstavnici međunarodnih organizacija i ambasada stranih zemalja, akademske zajednice, te nevladinog sektora, bez prava glasa.

(3) Ako imenovani predstavnik jedne od institucija/agencija navedenih u članu 2. ne bude u mogućnosti nastaviti rad u Koordinacionom timu, iz opravdanih razloga, institucija/agencija koja ga je imenovala dužna je odmah, a najkasnije u roku od 3 dana imenovati novog člana za rad u Koordinacionom timu.

(4) Koordinacioni tim će u skladu sa zadacima i podjelom resora formirati podtimove, i to: podtim za sigurnosne aspekte repatrijacije i kazneno procesuiranje i podtim za reintegraciju, rehabilitaciju i resocijalizaciju, s konkretnim zadacima i rokovima za izvršenje.

Član 5.
(Zadaci Koordinacionog tima)

(1) Zadaci Koordinacionog tima iz člana 1. ove Odluke su kreiranja sistema, procedura i osiguranje neophodnih uslova za siguran, human i kontrolisan povratak i prihvat državljana Bosne i Hercegovine iz Sirije i Iraka i njihovu reintegraciju, rehabilitaciju i resocijalizaciju što podrazumijeva:

a) procjenu ovih osoba s aspekta sigurnosti, krivičnog procesuiranja, zaštite prava državljana Bosne i Hercegovine, posebno žena i djece, zdravstvene i psihološke zaštite, socijalne podrške, osiguranja prava na osnovno obrazovanje, pravne pomoći, ekonomske podrške, učešća lokalne zajednice i drugih pitanja od značaja za njihovu reintegraciju, resocijalizaiju i rehabilitaciju. Ove procjene predstavljaju osnov za izradu Plana repatrijacije i Programa reintegracije, rehabilitacije i resocijalizacije;

b) izrada Plana repatrijacije koji će detaljno urediti procedure za siguran, human i kontroliran povratak državljana Bosne i Hercegovine iz Sirije i Iraka, sigurnosne provjere, utvrđivanje identiteta i državljanstva osoba koje su predmet repatrijacije, pružanje diplomatsko-konzularne, pravne i humanitarne pomoći državljanima Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Plan);

c) izrada Programa reintegracije, rehabilitacije i resocijalizacije za sve kategorije državljana Bosne i Hercegovine koji će sadržavati kratkoročne, srednjoročne i dugoročne mjere sigurnosti, zatim mjere zdravstvene i socijalne zaštite, osiguranje pristupa obrazovanju, ekonomske podrške i zapošljavanja, pravne pomoći u lokalnoj zajednici i druge potrebne mjere (u daljem tekstu: Program).

d) Plan i Program će sadržavati i mehanizam nadzora i izvještavanja koji će pratiti njihovu implementaciju.

(2) Pri izvršenju zadataka navedenih u stavu (1) ovoga člana Koordinacioni tim će se rukovodi međunarodnim standardima, pozitivnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, Informacijom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o državljanima Bosne i Hercegovine koji se nalaze u zoni sukoba Sirije i Iraka, te usvojenim zaključcima u cilju njihove repatrijacije, te relevantnim smjernicama međunarodnih tijela.

(3) U cilju efikasnije implementacije međunarodnih standarda i obaveza iz stava (2) ovog člana, a u saradnji s međunarodnim organizacijama i državama partnerima, Koordinacioni tim može samostalno planirati i razvijati posebne projekte za ispunjenje pojedinih zadataka navedenih u stavu (1) ovog člana i pratiti implementaciju istih.

Član 6.
(Rok za izvršenje zadataka)

(1) Koordinacioni tim će u roku od 30 dana nakon usvajanja ove Odluke pripremiti procjene iz tačke a) stav (1) član 5. kao osnovu za izradu Plana i Programa.

(2) Koordinacioni tim će u roku od 30 dana nakon završetka procjena iz tačke a) stav (1) član 5. izraditi i predložiti Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Plan i Program, uz izvještaj o njihovom procesu izrade.

Član 7.
(Naknada za rad)

Pravo na naknadu za rad, po izvršenju radnih zadataka, članovi Koordinacionog tima mogu ostvariti isključivo na osnovu posebne Odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Član 8.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broј 159/21
22. jula 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!