Službeni glasnik BiH, broj 53/22

Na osnovu člana 215. stav (3) Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18, u daljnjem tekstu: Zakon), a u vezi sa članom 215. stav (4) i 219. stav (9) Zakona, ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, u saradnji sa organima nadležnim za unutrašnje poslove, donosi


PRAVILNIK


O REGISTRIRANJU VOZILA


DIO PRVI – OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

Ovim pravilnikom se propisuje način i postupak registriranja vozila u Bosni i Hercegovini, izdavanja registarskih tablica, izdavanja isprava o vozilu, izdavanja i dodjele stiker naljepnica, oblik, izgled i sadržaj tablica, obrazaca i isprava o vozilu, način korištenja probnih i prenosivih registarskih tablica, vođenje evidencija o vozilima, te bliže uređuju pojedinačni postupci koji imaju za cilj ekonomičan i efikasan postupak registracije vozila, kao i postupanje sa registarskim tablicama koje se ne koriste.

Član 2.
(Pojmovi)

(1) Pojedini izrazi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

a) isprave o vozilu su potvrda o registraciji, potvrda o vlasništvu, potvrda o vlasništvu i registraciji, potvrda za probne registarske tablice i knjižica potvrda o prenosivim registarskim tablicama,

b) oznake za obilježavanje vozila su registarske tablice i stiker naljepnica,

c) obrasci za provođenje postupaka registracije vozila su zahtjevi, potvrde o prijemu zahtjeva i potvrde o preuzimanju isprava o vozilu i oznaka za obilježavanje vozila,

d) novoproizvedeno vozilo je vozilo koje se prvi put registrira u Bosni i Hercegovini, koje nije učestvovalo u prometu i nije starije od 12 mjeseci.

(2) Drugi izrazi koji se upotrebljavaju u ovom pravilniku, a nisu definirani u ovom članu, imaju značenja definirana važećim Zakonom o osnovima sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Zakon) i podzakonskim aktima proizašlim iz Zakona.

(3) Svi izrazi koji se koriste u ovom pravilniku, a koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu, bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene.

Član 3.
(Nadležnost)

(1) Registraciju motornih i priključnih vozila te izdavanje registarskih tablica obavljaju organi nadležni za unutrašnje poslove.

(2) Stvarno nadležni organi za provođenje postupka registracije vozila u Federaciji Bosne i Hercegovine su kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova, u Republici Srpskoj Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, a u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine Odjel za javni registar Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: "nadležni organ").

(3) Postupak registracije vozila obavljaju organizacione jedinice nadležnog organa iz stava (1) ovog člana u skladu sa svojom mjesnom nadležnošću prema mjestu na čijem području vlasnik vozila ima prebivalište, odnosno boravište raseljenog lica i mjesta odobrenog boravka stranca, a za pravna lica na području gdje je sjedište pravnog lica, odnosno poslovne jedinice ili podružnice pravnog lica.

(4) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana, za vozila kupljena po osnovu lizinga poslove registriranja obavlja nadležni organ po mjestu prebivališta ili sjedišta korisnika lizinga.

DIO DRUGI - NAČIN I POSTUPAK REGISTRIRANJA VOZILA I VAŽENJE REGISTRACIJE


Član 4.
(Postupak registriranja vozila)

(1) Vozilo se registrira unosom podataka o vozilu u evidenciju o registriranim vozilima i dokumentima za registraciju (u daljnjem tekstu: evidencija o registriranim vozilima) za čije je tehničko vođenje i održavanje nadležna Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija).

(2) Vozilo se registrira na vlasnika vozila koji ima prebivalište, boravište, privremeni ili stalni boravak ili sjedište u Bosni i Hercegovini.

(3) Ukoliko je vozilo u suvlasništvu, vozilo se registrira na ime jednog od suvlasnika, pod uvjetom da su ostali suvlasnici dali izjavu koju je ovjerio organ nadležan za ovjeru da su saglasni da se vozilo registrira na jednog od suvlasnika, a koja se prilaže uz zahtjev za registraciju.

(4) Vozilo se registrira izdavanjem odgovarajućih isprava o vozilu i odgovarajućih oznaka za obilježavanje vozila.

(5) Postupci pri čijem provođenju se vrši unos i obrada podataka u evidenciju o registriranim vozilima su postupak:

a) registriranja vozila prvi put u Bosni i Hercegovini,

b) produženja registracije,

c) odjave vozila,

d) ponovnog registriranja odjavljenog vozila,

e) registriranja vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija,

f) registriranja vozila kupljenih na lizing,

g) registriranja oldtimera,

h) privremenog registriranja vozila,

i) izdavanja probnih registarskih tablica,

j) izdavanja prenosivih registarskih tablica,

k) promjene vlasništva nad vozilom,

l) promjene podataka o vlasniku vozila,

m) promjene podataka o vozilu,

n) promjene registarskih tablica,

o) izdavanja isprava o vozilu i

p) izdavanja oznaka za obilježavanje vozila.

(6) Sadržaj i vrsta podataka koji se unose u evidenciju o registriranim vozilima utvrđen je odredbama važećeg Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencija.

Član 5.
(Važenje registracije vozila)

(1) Registracija vozila važi godinu dana, a za motocikle, tricikle, četverocikle i lake motocikle važenje registracije može biti i kraće od godinu dana, s tim da ovaj rok ne može biti kraći od šest mjeseci.

(2) Registracija vozila za privremeno registrirana vozila je godinu dana, uz mogućnost produženja najduže za još jednu godinu.

(3) Registracija vozila koja se izvoze iz Bosne i Hercegovine radi registracije u inostranstvu se vrši sa rokom važenja od 30 dana.

(4) Za vozila koja podliježu obavezi obavljanja preventivnog tehničkog pregleda stiker naljepnica ima rok važenja od šest mjeseci.

(5) Izuzetno od stava (1) ovog člana, za oldtimere i za vozila koja nisu prvenstveno namijenjena za stalno učestvovanje u prometu (traktori, priključno vozilo za traktor, pčelarska vozila, poljoprivredna vozila, radne mašine), kao i vozila čija zapremina motora ne prelazi 50 cm³ ili čija najveća snaga nije veća od 4 kW (mopedi i laki četverocikli), važenje registracije nije vremenski ograničeno i ne izdaje se stiker naljepnica, uz obavezu vršenja tehničkog pregleda i posjedovanja isprave o osiguranju od automobilske odgovornosti u periodu korištenja.

(6) Rok važenja probnih registarskih tablica je do 15 dana, bez mogućnosti ponovnog izdavanja za isto vozilo.

(7) Rok važenja prenosivih registarskih tablica je godinu dana.

(8) Stiker naljepnica važi do dana isteka važenja registracije, osim za vozila iz stava (4) ovog člana.

(9) Potvrda o registraciji izdaje se prilikom prve registracije vozila, prilikom promjene vlasništva nad vozilom i kod zamjene potvrde o registraciji zbog ispunjenosti rubrika za upis podataka i izdaje se na obrascu iz člana 19. ovog pravilnika.

(10) Potvrda iz stava (9) ovog člana važi do dana preuzimanja potvrde o registraciji i vlasništvu vozila a najduže 30 dana od dana izdavanja.

(11) Potvrda o registraciji i vlasništvu vozila ima rok važenja od deset godina, ako u međuvremenu ne dođe do promjene vlasništva nad vozilom ili promjene bilo kojeg podatka ispisanog na potvrdi, dok se ostale promjene evidentiraju u elektronskom obliku.

Član 6.
(Pokretanje postupka registracije)

(1) Postupak registracije pokreće se na osnovu zaprimljenog zahtjeva vlasnika vozila ili zakonskog zastupnika ili staratelja ili ovlaštenog opunomoćenika, korisnika lizinga ili pravnog lica registriranog za posredovanje u postupku registracije vozila (što dokazuje rješenjem nadležnog organa o odobrenoj djelatnosti posredovanja u registraciji) po nalogu vlasnika vozila ili zakonskog zastupnika ili staratelja ili ovlaštenog opunomoćenika, ukoliko ovim pravilnikom nije drugačije propisano.

(2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana podnosi se na obrascu čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu broj 1. ovog pravilnika i čini njegov dio.

(3) Zahtjev za pokretanje postupka registracije može se podnijeti elektronski, putem internetskog portala nadležnog organa iz člana 3. stav (1) ovog pravilnika, ukoliko je isti uspostavljen, a ovjerava se kvalificiranom elektronskom potvrdom shodno važećim propisima kojima je uređena ova oblast, o čemu nadležni organ donosi poseban propis.

Član 7.
(Upis vozila u evidenciju o registriranim vozilima)

(1) Vozilo koje se uveze u Bosnu i Hercegovinu i koje nije upisano u evidenciju o registriranim vozilima se, prilikom prve registracije, upisuje u evidenciju o registriranim vozilima i vodi se u evidenciji o registriranim vozilima po jedinstvenom evidencionom broju.

(2) Vozilo koje je jednom upisano u evidenciju o registriranim vozilima neće biti izbrisano iz evidencije o registriranim vozilima, nego se samo mijenja status u evidenciji o registriranim vozilima.

(3) Upisani podaci o vozilu u evidenciji o registriranim vozilima čuvaju se trajno, s tim da im se mijenja samo status pri izmjeni podataka.

(4) U evidenciji o registriranim vozilima najmanje se upisuju sljedeći podaci o vozilu:

a) jedinstveni evidencioni broj,

b) broj šasije/VIN broj vozila,

c) vrsta vozila,

d) marka vozila,

e) tip vozila,

f) godina proizvodnje vozila,

g) država proizvodnje vozila,

h) podaci o provedenom postupku homologacije.

Član 8.
(Dokumentacija u postupku registriranja vozila)

(1) Zavisno od postupka registracije vozila, uz zahtjev za registriranje vozila prilaže se sljedeća dokumentacija:

R. br.

Dokumentacija potrebna za registraciju:

Napomena:

 

1

Dokazi o vlasništvu nad vozilom:

 

1.1

 

račun o prodaji vozila izdat na ime kupca vozila ili kupoprodajni ugovor ili darovni ugovor ili zapisnik o licitaciji sa računom, rješenje suda o dosudi pokretne stvari -vozila ili drugi valjan dokaz kojim se dokazuje vlasništvo

Nadležni organ u dosje odlaže original ili ovjerenu kopiju. U slučaju komisione prodaje dostavlja se izdati fiskalni račun za izvršenu uslugu.

 

1.2

 

ukoliko je vozilo bilo registrirano van BiH, dokaz o vlasništvu vozila s dokazom o odjavi vozila u inostranstvu

Priznaje se dokaz o odjavi vozila u skladu sa propisima zemlje u kojoj je vozilo prethodno registrirano.

 

2

Dokazi o identitetu vlasnika vozila:

 

2.1

 

za fizička lica:

 

2.1.1

 

 

lična karta za državljane Bosne i Hercegovine ili

 

Dostavlja se broj LK, provjera važenja se vrši po službenoj dužnosti.

2.1.2

 

 

lična karta za strance - za strance sa odobrenim stalnim boravkom ili

2.1.3

 

 

ovjerena kopija putne isprave i dokaz o odobrenom boravku - za strance sa odobrenim privremenim boravkom te dokazom ukoliko je određen JMB, a ukoliko nije određen JMB za stranca -ID za stranca određen od nadležne institucije

 

2.2

 

za pravna lica i samostalne preduzetnike:

 

2.2.1

 

 

ovjerena kopija aktuelnog izvoda ili rješenja iz sudskog ili drugog registra

Dostavlja se prilikom registracije prvog vozila kod mjesno nadležnog organa, za svaku narednu registraciju dostavlja se izjava ovlaštenog lica da se nisu promijenili uvjeti koje je ovjerio organ nadležan za ovjeru.

2.2.2

 

 

dokaz o odobrenoj djelatnosti i dokaz o određenom identifikacionom broju

2.3

 

za strana dopisništva, trgovinska, kulturna, privredna i druga predstavništva:

 

2.3.1

 

 

ovjerena kopija rješenja o upisu u Registar stranih predstavništava u Bosni i Hercegovini

 

2.3.2

 

 

potvrda o zaposlenju u stranom predstavništvu koju izdaje strano predstavništvo a potpisuje lice ovlašteno za potpisivanje

 

 

Dokazi za vozilo:

 

 

3.

dokaz o provedenom postupku homologacije u skladu sa odredbama propisa kojim se uređuje ova oblast

Za novoproizvedeno vozilo izjava o usklađenosti ili potvrda o provedenoj homologaciji ili potvrda da vozilo ne podliježe homologaciji

 

4.

važeća isprava o osiguranju od automobilske odgovornosti koja glasi na vlasnika vozila ili korisnika vozila

Isprava o osiguranju od automobilske odgovornosti mora sadržavati jedinstveni broj, naziv osiguravajućeg društva, podatke o vozilu, podatke o premiji, period važenja te podatke o osiguranoj sumi.

 

5.

dokaz o provedenom carinskom postupku

Broj jedinstvene carinske deklaracije na računu ovlaštenog uvoznika iz koje je vidljivo da je vozilo prošlo carinski postupak, ili drugi dokaz da je carinski postupak proveden.

 

6.

dokaz o uplati propisanih naknada za isprave i oznake za obilježavanja vozila koji se izdaju prilikom registriranja vozila (registarske tablice, stiker naljepnica)

Nalog za plaćanje ili odgovarajući ispis kod elektronskog plaćanja ovjeren od banke kod koje je izvršeno plaćanje аko sadrži ispravno popunjene sve elemente platnog naloga.

 

7.

dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila koji ne može biti stariji od 30 dana ili dokaz o identifikaciji za novoproizvedeno vozilo

Osim ako vozilo ne podliježe obavezi provjere tehničke ispravnosti.

U slučaju dokaza o identifikaciji za novoproizvedeno vozilo ukoliko je rubrika "napomena" u Identifikacionom listu nepopunjena.

 

8.

dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila kod kojih je izvršena prepravka ili je ugrađena instalacija za alternativni pogon

Dokaz o provedenom postupku certificiranja vozila, ako je izvršena prepravka ili je ugrađena instalacija za alternativni pogon.

 

8.1.

dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila koje je pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno

Dokaz o provedenom postupku certificiranja vozila, ako je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno.

 

9.

dokaz o izvršenim obavezama vlasnika vozila ili korisnika vozila koje su u vezi sa upotrebom vozila, a u slučaju promjene vlasništva, i prethodnih vlasnika, ukoliko je primjenjivo

Provjera po službenoj dužnosti postojanja neplaćenih novčanih kazni u Registru novčanih kazni na dan podnošenja zahtjeva.

 

Dodatni dokumenti u zavisnosti od vrste registracije/vozila

 

10

za vozila po osnovu ugovora o lizingu:

 

10.1

 

izjava da je davatelj lizinga registriran za obavljanje djelatnosti prodaje vozila na lizing

Zahtjev podnosi korisnik lizinga nadležnom organu u mjestu prebivališta/sjedišta korisnika lizinga.

 

10.2

 

ovlaštenje davatelja lizinga da korisnik može registrirati vozilo

 

10.3

 

ovlaštenje korisniku za korištenje vozila

 

11

Diplomatska vozila:

 

11.1

 

dokaz o diplomatskom statusu (kopija važeće diplomatske, konzularne ili službene iskaznice, odnosno rješenja ili potvrde koju je izdao nadležni organ o statusu lica).

 

11.2

 

za vozila koja se registriraju za službene potrebe predstavništva zahtjev koji je potpisalo odgovorno lice za rad predstavništva.

 

12

Oldtimeri:

 

12.1

 

identifikaciona isprava za oldtimer u skladu sa odredbama propisa kojim se uređuje ova oblast

 

13

Taksi i rent-a-car vozila:

 

13.1

 

dokaz o odobrenoj djelatnosti

 

 (2) Nadležni organ može, u opravdanim slučajevima, provoditi dodatne provjere dokumentacije te o razlozima dodatne provjere bez odlaganja obavještava podnositelja zahtjeva.

Član 9.
(Dokumentacija u postupku registracije)

Sva dokumentacija koja se koristi u postupku registracije, ukoliko je na stranom jeziku, podnosi se prevedena na jedan od jezika u službenoj upotrebi u BiH i ovjerena od sudskog tumača.

Član 10.
(Identifikacija novoproizvedenog vozila)

(1) U slučaju da je na identifikacionom listu za novoproizvedeno vozilo naznačena napomena o uočenim neslaganjima podataka iz dokumentacije vozila, nadležni organ će uputiti vlasnika vozila da otkloni uočene nedostatke kod izdavatelja dokumenata o vozilu koji su sporni, te da se za vozilo obavi nova identifikacija.

(2) U slučaju da je na identifikacionom listu za novoproizvedeno vozilo naznačena napomena o uočenim nedostacima na vozilu, ovlašteno lice nadležnog organa će pismenim nalogom, prije registracije, uputiti vozilo na vanredni tehnički pregled radi postojanja osnova sumnje u tehničku neispravnost.

Član 11.
(Postupak prve registracije vozila)

(1) Zahtjev za prvu registraciju vozila podnosi se nadležnom organu na obrascu čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu broj 1. ovog pravilnika i čini njegov dio.

(2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana dostavlja se dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uvjeta iz člana 8. stav (1) ovog pravilnika:

a. dokaz o vlasništvu nad vozilom,

b. dokaz o identitetu vlasnika vozila,

c. važeća isprava o osiguranju od automobilske odgovornosti koja glasi na vlasnika vozila ili korisnika za period važenja registracije,

d. dokaz o provedenom carinskom postupku,

e. dokaz o provedenom postupku homologacije,

f. dokaz o uplati propisanih naknada za isprave i oznake za obilježavanje vozila koje se izdaju prilikom registriranja vozila (registarske tablice, stiker naljepnica),

g. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila ili dokaz o identifikaciji za novoproizvedeno vozilo,

h. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila kod kojih je izvršena prepravka ili je ugrađena instalacija za alternativni pogon,

i. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila koje je pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno,

j. dokaz o izvršenim obavezama vlasnika vozila ili korisnika a koje su u vezi sa upotrebom vozila,

k. dodatni dokumenti u zavisnosti od vrste vozila, odnosno registracije.

(3) Ispunjenost uvjeta iz tačke j) stava (2) ovog člana nadležni organ vrši po službenoj dužnosti.

(4) Registracija vozila vrši se unosom podataka u evidenciju o registriranim vozilima i izdavanjem isprava i oznaka za obilježavanje vozila.

Član 12.
(Postupak produženja važenja registracije vozila)

(1) Zahtjev za produženje važenja registracije vozila podnosi se nadležnom organu na obrascu čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu broj 1. i čini dio ovog pravilnika, ne ranije od 30 dana prije isteka važenja registracije.

(2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana dostavlja se dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uvjeta iz člana 8. stav (1) ovog pravilnika, i to:

a. dokaz o identitetu vlasnika vozila,

b. važeća isprava o osiguranju od automobilske odgovornosti koja glasi na vlasnika vozila ili korisnika za novi period važenja registracije,

c. dokaz o uplati propisanih naknada za isprave i oznake za obilježavanje vozila koje se izdaju prilikom registriranja vozila (registarske tablice, stiker naljepnica),

d. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila,

e. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila kod kojih je izvršena prepravka ili je ugrađena instalacija za alternativni pogon,

f. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila koje je prepravljeno,

g. dokaz o izvršenim obavezama vlasnika vozila ili korisnika a koje su u vezi sa upotrebom vozila,

h. dodatni dokumenti u zavisnosti od vrste vozila, odnosno registracije.

(3) Ispunjenost uvjeta iz tačke g) stava (2) ovog člana nadležni organ vrši po službenoj dužnosti.

(4) Produženje važenja registracije vozila vrši se, nakon izdavanja i aktivacije nove stiker naljepnice, unosom podataka u evidenciju o registriranim vozilima.

Član 13.
(Izdavanje stiker naljepnice)

(1) Nadležni organ može rješenjem povjeriti poslove izdavanja i aktivacije stiker naljepnice za vozila koja su upisana u bazu podataka o registriranim vozilima.

(2) Pravnom licu ovlaštenom za vršenje tehničkog pregleda vozila mogu se povjeriti poslovi izdavanja i aktivacije stiker naljepnice za vozila ukoliko ispunjava sljedeće uvjete:

a) da ga je nadležni organ u oblasti dodjeljivanja ovlaštenja za obavljanje tehničkog pregleda ovlastio za vršenje tehničkog pregleda vozila,

b) da ima izdvojeni poslovni prostor u okviru stanice za tehnički pregled vozila, površine najmanje 12 m2 koji služi za obavljanje poslova izdavanja i aktivacije stiker naljepnice, čuvanje arhive, osiguran od neovlaštenog pristupa trećih lica, sa mogućnošću predaje zahtjeva tako da podnositelji zahtjeva ne ulaze u poslovni prostor,

c) da ima opremu i sredstva za obavljanje poslova (radni sto, stolica, metalna kasa za smještaj stiker naljepnica, registara i pečata, bez mogućnosti njihovog otuđenja),

d) da ima računar sa osiguranim stalnim pristupom internetu, laserski štampač, UHF EPC Gen-2 RFID štampač i čitač, kao i čitač potvrde o registraciji i vlasništvu vozila,

e) da za rad na poslovima izdavanja stiker naljepnica ima zaposlenog na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom, sa najmanje 180 ECTS bodova, akademskih ili strukovnih studija koji nije pod istragom i nije osuđivan za krivična djela,

f) da pravno lice nije pod istragom i odgovorno lice u pravnom licu nije osuđivano za krivična djela.

(3) Ispunjenost uvjeta za obavljanje poslova izdavanja i aktivacije stiker naljepnica utvrđuje nadležni organ na osnovu priloženih dokaza i neposrednog uvida koji vrši kod podnositelja zahtjeva, uz pribavljeno mišljenje nadležnog organa u oblasti dodjeljivanja ovlaštenja za obavljanje tehničkog pregleda.

(4) Ukoliko za vrijeme važenja rješenja iz stava (1) ovog člana nastupe promjene u činjeničnom stanju na osnovu kojeg je izdato rješenje, pravno lice, bez odlaganja, obavještava nadležni organ o promjenama koje su nastupile.

(5) Lice iz tačke e) stav (2) ovog člana preuzima stiker naljepnice od mjesno nadležnog organa za registraciju po evidenciji koja uključuje serijski broj stiker naljepnice.

(6) Kada utvrdi da su ispunjeni uvjeti za izdavanje i aktivaciju stiker naljepnice, lice iz stava (5) ovog člana unosi propisane podatke u odgovarajuću softversku aplikaciju i prosljeđuje ih na server nadležnog organa, a podnositelju zahtjeva izdaje stiker naljepnicu.

(7) Podaci o vozilima i izdatim i aktiviranim stiker naljepnicama dostavljaju se nadležnom organu na dnevnoj bazi, a najkasnije u roku od 24 sata od sata izdavanja stiker naljepnice.

(8) Stiker naljepnica se, u skladu sa ovim članom Pravilnika, može izdati i aktivirati samo vlasniku ili korisniku vozila koje je na tehničkom pregledu ocijenjeno kao ispravno, a prethodni period važenja registracije nije istekao, niti su se mijenjali podaci o vlasniku, odnosno korisniku vozila.

(9) Način razmjene podataka, međusobni odnosi i načini provjere ispunjenosti uvjeta za izdavanje stiker naljepnice definiraju se rješenjem iz stava (1) ovog člana.

(10) Nadzor nad ispunjenosti uvjeta iz stava (3) ovog člana provodi mjesno nadležni organ za registraciju, najmanje jednom godišnje.

(11) U slučaju prestanka ispunjavanja bilo kojeg uvjeta propisanog ovim članom ili ako se prilikom nadzora ustanovi da se povjereni poslovi ne obavljaju u skladu sa izdatim rješenjem, nadležni organ rješenje stavlja van snage.

Član 14.
(Postupak odjave vozila)

(1) Vozilo se odjavljuje zbog nekorištenja, tehničke neispravnosti, uništenja, krađe, prodaje u inostranstvo ili prijenosa prava vlasništva na drugi način, a što se dokazuje izjavom o nekorištenju vozila, zapisnikom o uništenju ili krađi vozila izdatim od nadležnog organa o prijavi krađe ili uništenja, potvrdom o otkupu sekundarnih sirovina ili izjavom o prodaji vozila u inostranstvo.

(2) Vlasnik registriranog vozila ili lice koje on ovlasti podnosi zahtjev za odjavu vozila nadležnom organu kod koga se vozilo vodi u evidenciji o registriranim vozilima na obrascu čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu broj 1. i čini dio ovog pravilnika, a nadležni organ u evidenciju o registriranim vozilima unosi podatke o odjavi vozila i vozilu dodjeljuje status "odjavljeno" te izdaje vlasniku vozila potvrdu o odjavi vozila koja se generira iz informacionog sistema u kojoj su naznačeni razlog odjave i pobrojane sve isprave koje je vlasnik predao nadležnom organu.

(3) Uz zahtjev za odjavu vozila vlasnik prilaže: potvrdu o registraciji i vlasništvu vozila, registarske tablice, izuzev u slučaju krađe vozila, te odgovarajući zapisnik, potvrdu ili izjavu kojima se dokazuju razlozi odjave.

(4) Nadležni organ po službenoj dužnosti vrši provjeru izvršenih obaveza vlasnika vozila koje su u vezi sa upotrebom vozila.

(5) U slučaju izvoza vozila registriranog u Bosni i Hercegovini radi registriranja u inostranstvu, vlasnik vozila je dužan nadležnom organu uz zahtjev za odjavu vozila vratiti registarske tablice i potvrdu o registraciji, a nadležni organ izdaje novu potvrdu o registraciji i izvozne registarske tablice.

(6) Zahtjev za registraciju vozila odjavljenog zbog nekorištenja ili tehničke neispravnosti podnosi se nadležnom organu na obrascu čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu broj 1. i čini dio ovog pravilnika, a prema proceduri za produženje registracije.

(7) Ako se zahtjev za produženje registracije ne podnese u roku od 30 dana od dana isteka važenja registracije vozilo se službeno odjavljuje iz evidencije registrovanih vozila zbog nekorišćenja, a vlasnik vozila je dužan u roku od 8 dana vratiti registarske tablice nadležnom organu.
Član 15.
(Postupak privremene registracije vozila)

(1) Zahtjev za privremenu registraciju vozila podnosi se nadležnom organu na obrascu čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu broj 1. i čini dio ovog pravilnika.

(2) Privremeno se mogu registrirati motorna i priključna vozila uvezena iz inostranstva ili nabavljena u Bosni i Hercegovini čiji su vlasnici stranci koji u Bosni i Hercegovini privremeno borave na osnovu važeće putne isprave ili državljani Bosne i Hercegovine koji radi školovanja, specijalizacije, naučnog istraživanja, zapošljavanja ili obavljanja profesionalne djelatnosti privremeno borave u inostranstvu, motorna i priključna vozila koja se koriste na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji ili ugovora o zakupu zaključenog između domaćeg i stranog prijevoznika, motorna i priključna vozila koja se koriste na sajmovima i sportskim takmičenjima.

(3) Privremena registracija vozila važi najduže jednu godinu i može se, iz opravdanih razloga, produžiti najduže za još jednu godinu, o čemu odlučuje nadležni organ.

(4) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana dostavlja se dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uvjeta iz člana 8. stav (1) ovog pravilnika, i to:

a. dokaz o identitetu vlasnika vozila,

b. dokaz o vlasništvu nad vozilom,

c. važeća isprava o osiguranju od automobilske odgovornosti,

d. dokaz o uplati propisanih naknada za isprave i oznake za obilježavanje vozila,

e. dodatni dokumenti u zavisnosti od vrste vozila, odnosno registracije.

Član 16.
(Postupak izdavanja probnih registarskih tablica)

(1) Zahtjev za izdavanje probnih registarskih tablica za vozilo podnosi se nadležnom organu, na obrascu čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu broj 1. i čini dio ovog pravilnika.

(2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana dostavlja se dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uvjeta iz člana 8. stav (1) ovog pravilnika, i to:

a. dokaz o identitetu vlasnika vozila,

b. dokaz o vlasništvu nad vozilom,

c. važeća isprava o osiguranju od automobilske odgovornosti,

d. dokaz o uplati propisanih naknada za isprave i oznake za obilježavanje vozila,

e. dodatni dokumenti u zavisnosti od vrste vozila, odnosno registracije.

(3) Prilikom izdavanja probnih registarskih tablica izdaje se potvrda za probne registarske tablice čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu broj 2. i čini dio ovog pravilnika.

(4) Vraćene probne registarske tablice nadležni organ može ponovo izdati za drugo vozilo, bez mogućnosti ponovnog izdavanja ili produžavanja važnosti probnih registarskih tablica za isto vozilo i istog vlasnika vozila u roku od godinu dana.

(5) U slučaju da se probne registarske tablice ne vrate u propisanom roku, nadležni organ koji je izdao probne registarske tablice pokreće postupak njihovog vraćanja.

Član 17.
(Postupak izdavanja prenosivih registarskih tablica)

(1) Zahtjev za izdavanje prenosivih registarskih tablica za vozilo podnosi se nadležnom organu prema sjedištu pravnog ili fizičkog lica - preduzetnika, na obrascu čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu broj 1a. i čini dio ovog pravilnika.

(2) Potvrda o registraciji vozila za prenosive registarske tablice izdaje se na obrascu potvrde o registraciji iz Priloga broj 5. ovog pravilnika u koji se unose sljedeći podaci:

a) nadležni organ,

b) registarska oznaka prenosive registarske tablice (A),

c) podaci o nositelju potvrde o registraciji (C.1),

d) prezime ili naziv (C.1.1.),

e) ime (C.1.2.),

f) mjesto, općina, adresa (C.1.3.),

g) rok važenja registracije (H),

h) datum izdavanja (I),

i) mjesto izdavanja (2),

j) evidencijski broj (3),

k) napomena.

(3) Nadležni organ iz stava (1) ovog člana, postupajući po zahtjevu za izdavanje prenosivih registarskih tablica, donosi rješenje kojim odobrava izdavanje prenosivih registarskih tablica u skladu sa registriranom djelatnošću podnositelja zahtjeva.

(4) Nadležni organ iz stava (1) ovog člana utvrđuje naknadu za izdavanje knjižice potvrda o korištenju prenosivih registarskih tablica.

(5) Rješenjem iz stava (3) ovog člana bliže se uređuju uvjeti korištenja prenosivih registarskih tablica, broj odobrenih parova prenosivih registarskih tablica sa registarskim oznakama, serijski broj/brojevi dodijeljenih knjižica potvrda o korištenju prenosivih registarskih tablica, kao i iznos utvrđene naknade.

(6) U potvrdi o registraciji vozila za prenosive registarske tablice iz stava (2) ovog člana se u rubrici "napomena" upisuje tekst "PRENOSIVE REGISTARSKE TABLICE" i broj i datum rješenja kojim su iste dodijeljene.

Član 18.
(Korištenje prenosivih registarskih tablica)

(1) U vozilu na kojem se nalaze prenosive registarske tablice a koje učestvuje u prometu mora se nalaziti potvrda o registraciji vozila za prenosive registarske tablice, isprava o osiguranju od automobilske odgovornosti izdata za te prenosive registarske tablice i potvrda o korištenju prenosivih registarskih tablica koje su na vozilu.

(2) Potvrdu o korištenju prenosivih registarskih tablica izdaje pravno ili fizičko lice - preduzetnik koji se bavi proizvodnjom, nadogradnjom, servisiranjem, prijevozom ili prodajom vozila na malo, a kojem je odobreno korištenje prenosivih registarskih tablica.

(3) Izdavatelj potvrde o korištenju prenosivih registarskih tablica iz stava (2) ovog člana obavezan je voditi evidenciju o izdatim potvrdama i dati je na uvid nadležnom organu.

(4) Rok važenja prenosivih registarskih tablica je godinu dana.

(5) Nakon isteka roka iz stava (4) ovog člana, ukoliko nisu ponovno izdate, korisnik prenosivih registarskih tablica dužan je sve prethodno izdate prenosive registarske tablice i potvrde o registraciji vozila za prenosive registarske tablice vratiti nadležnom organu u roku od osam dana.

(6) U slučaju da se prenosive registarske tablice i potvrda o registraciji vozila za prenosive registarske tablice ne vrate u roku iz stava (5) ovog člana, nadležni organ koji ih je izdao po službenoj dužnosti pokreće postupak vraćanja.

(7) U slučaju gubitka, krađe ili oštećenja prenosivih registarskih tablica i isprava o vozilu primjenjuju se odgovarajuće odredbe čl. 34., 35. i 36. ovog pravilnika.

(8) Izgled i sadržaj prenosivih registarskih tablica i potvrde o korištenju prenosivih registarskih tablica dat je u Prilogu broj 3. i čini dio ovog pravilnika.

Član 19.
(Knjižica potvrda o korištenju prenosivih registarskih tablica)

(1) Knjižica potvrda o korištenju prenosivih registarskih tablica pravougaonog je oblika sive boje, veličine 210×148,5 mm, jedinstvenog serijskog broja, sastoji se od 50 potvrda o korištenju prenosivih registarskih tablica u dva primjerka označenih rednim brojevima od 1 do 50.

(2) Potvrda o korištenju prenosivih registarskih tablica se ispunjava u dva primjerka, prvi primjerak se izdaje vozaču, a drugi primjerak ostaje u knjižici iz stava (1) ovog člana.

(3) Potvrda o korištenju prenosivih registarskih tablica se izdaje najduže na rok do 7 dana.

(4) Obrazac potvrde o korištenju prenosivih registarskih tablica bijele je boje, veličine 210×148,5 mm i sadrži sljedeće podatke:

a) oznaku prenosive registarske tablice,

b) podatke o vozaču (ime i prezime, broj vozačke dozvole),

c) svrhu korištenja prenosive registarske tablice,

d) relaciju kretanja,

e) podatke o vozilu (vrsta, marka i tip vozila, broj šasije vozila, boja vozila),

f) rok važenja potvrde o korištenju prenosivih registarskih tablica.

(5) Knjižica potvrda o korištenju prenosivih registarskih tablica sa drugim primjerkom potvrde služi kao evidencija o izdatim potvrdama.

(6) Dio evidencije iz stava (5) ovoga člana su dokazi o korištenju prenosivih registarskih tablica u svrhe odobrene rješenjem.

DIO TREĆI - OBLIK, IZGLED I SADRŽAJ OBRAZACA ISPRAVA O VOZILU I STIKER NALJEPNICE


Član 20.
(Oblik i sadržaj obrasca potvrde o vlasništvu vozila)

(1) Obrazac potvrde o vlasništvu vozila pravougaonog je oblika, trodijelan, svijetložute boje, otvoren je veličine 210x105 mm, a savijen 70x105 mm.

(2) Izgled i sadržaj obrasca potvrde o vlasništvu vozila dat je u Prilogu broj 4. ovog pravilnika i čini njegov dio.

Član 21.
(Oblik i sadržaj obrasca potvrde o registriranju)

(1) Obrazac potvrde o registriranju pravougaonog je oblika, trodijelan, svijetloplave boje, otvoren je veličine 210x105 mm, a savijen 70x105 mm.

(2) Izgled i sadržaj obrasca potvrde o registriranju dat je u Prilogu broj 5. ovog pravilnika i čini njegov dio.

Član 22.
(Oblik i sadržaj potvrde o registraciji i vlasništvu vozila)

(1) Potvrda o registraciji i vlasništvu vozila sačinjena je od polikarbonatnog materijala, dimenzija 85,6x54 mm u skladu sa standardom ISO 7810, plave je boje i sadrži čip.

(2) U čip potvrde o registraciji i vlasništvu vozila podaci se unose na način koji omogućava čitanje podataka čitačima identifikacionih kartica, kao što su čitači tahografskih kartica pri čemu se vrši digitalno potpisivanje kvalificiranim potvrdama.

(3) Na prednjoj strani upisuju se:

a. A - registarska oznaka vozila,

b. B - datum prve registracije vozila,

c. I - datum izdavanja potvrde o registraciji i vlasništvu vozila,

d. C.1.1 - prezime vlasnika (firma, odnosno naziv za pravna lica),

e. C.1.2 - ime vlasnika,

f. C1.3 - prebivalište (sjedište) i adresa vlasnika vozila,

g. C.3.1 - prezime korisnika vozila (firma, odnosno naziv za pravna lica),

h. C.3.2 - ime korisnika vozila,

i. C.3.3 - prebivalište (sjedište) i adresa korisnika vozila.

(4) Na poleđini se upisuju sljedeći podaci:

a. D.1 - marka vozila,

b. D.2 - tip vozila,

c. D.3 - komercijalna oznaka vozila (model),

d. E - broj šasije vozila,

e. F.1 - najveća dozvoljena masa vozila,

f. G - masa vozila,

g. H - dimenzije pneumatika,

h. K - homologacijska oznaka,

i. P.1 - radna zapremina motora,

j. P.2 - snaga motora u kW,

k. P.3 - vrsta goriva ili pogona,

l. Q - odnos snaga/masa u kW/kg (samo za motocikle),

m. S.1 - broj mjesta za sjedenje, uključujući i mjesto vozača,

n. S.2 - broj mjesta za stajanje.

(5) Izgled i sadržaj obrasca potvrde o registriranju i vlasništvu vozila dat je u Prilogu broj 6. ovog pravilnika i čini njegov dio.

Član 23.
(Oblik i sadržaj stiker naljepnice)

(1) Stiker naljepnica je pravougaonog oblika, izrađena od providnog materijala, sa motivima i poljima plavo-žute boje, dimenzija 55x97 mm, otporna na UV zračenja i sadrži čip prema ISO 18000-63 standardu i antenu za komunikaciju (RFID etiketa), kao i hologramsku, numizmatičku i giljoširanu zaštitu u svrhu potvrde o autentičnosti, zaštitu od uklanjanja u vidu ostavljanja tragova boja na površini prilikom uklanjanja, oštećenja stiker naljepnice i lomljenja antene.

(2) RFID etiketa je integralni dio stiker naljepnice na kojem se nalazi čip i antena.

(3) Stiker naljepnica sadrži polje za ispisivanje registarske oznake vozila i datuma važenja registracije.

(4) Stiker naljepnica iz stava (1) ovog člana postavlja se:

a) za putničke automobile sa unutrašnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla u gornjem nezatamnjenom desnom uglu ili u srednjem gornjem nezatamnjenom dijelu vjetrobranskog stakla, tako da je jasno vidljiva izvana;

b) za ostala vozila koja imaju vozačku kabinu sa unutrašnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla u donjem desnom uglu.

(5) Izuzetno od stava (1) ovog člana, stiker naljepnica za vozila koja nemaju prednje vjetrobransko staklo je pravougaonog oblika, izrađena od providnog materijala, sa motivima i poljima plavo-žute boje, dimenzija 30x20 mm i ne sadrži čip i antenu.

(6) Stiker naljepnica iz stava (5) ovog člana postavlja se na zadnjim registarskim tablicama iznad prve horizontalne linije, osim kod registarskih tablica za motocikle i mopede kada se postavlja ispod plavog polja sa međunarodnom oznakom BiH.

(7) Stiker naljepnica sadrži najmanje podatak o roku važenja registracije vozila.

(8) Raspodjela stiker naljepnice vrši se putem sistema za raspodjelu stiker naljepnica na osnovu serijskih brojeva, a obuhvata i praćenje aktiviranih, neaktiviranih i deaktiviranih stiker naljepnica te praćenje količina i lokacija svih takvih naljepnica.

(9) Personalizacija stiker naljepnice provodi se davanjem atributa naljepnici i jedinstvenog seta podataka u svrhu logičkog povezivanja stikera i vozila.

(10) Izdavanje stiker naljepnice podrazumijeva da stanice za tehnički pregled obrade podatke kroz sam proces tehničkog pregleda i postavljanja stiker naljepnice na vozilo te pripremu za aktivaciju.

(11) Aktivacija stiker naljepnice podrazumijeva provjeru autentičnosti i validnosti stiker naljepnice.

(12) Zahtjevi u pogledu jedinstvenog informacionog sistema za stiker naljepnice dati su u Prilogu broj 7. ovog pravilnika i čini njegov dio.

(13) Izgled i sadržaj stiker naljepnice dat je u Prilogu broj 8. ovog pravilnika i čini njegov dio.

Član 24.
(Ispisivanje podataka u rubrikama isprava o vozilu)

Podaci u rubrikama isprava o vozilu ispisuju se latiničnim pismom povlačeći podatke iz elektronske evidencije.

DIO ČETVRTI - REGISTARSKE TABLICE, OBLIK, BOJA, SADRŽAJ, VRSTA I KVALITET MATERIJALA


Član 25.
(Oznake i brojevi na registarskim tablicama)

(1) Oznake i brojevi na registarskim tablicama sa međunarodnom oznakom "BIH" ispisuju se slovima: A, E, J, K, M, O, T i arapskim brojevima, u tehnici German FE type pismo.

(2) Registarske tablice iz stava (1) ovog člana izrađuju se od aluminija i moraju imati retroreflektirajuća svojstva u skladu sa standardima ISO 7591/1982 i DIN 74069.

(3) Registarske tablice iz stava (1) ovog člana sadrže neponovljiv serijski broj i plavo polje u lijevom dijelu registarske tablice koje sadrži međunarodnu oznaku Bosne i Hercegovine.

(4) Registarske tablice se dodjeljuju na korištenje vlasniku vozila, odnosno nositelju potvrde o registraciji u postupku registracije vozila.

Član 26.
(Registarske tablice)

(1) Registarske tablice za motorna i priključna vozila su bijele boje, oivičene crnom linijom, sa registarskom oznakom motornog vozila koja se sastoji od jednog slova i dva broja, linije, jednog slova, linije i tri broja crne boje, dužine 520 mm, visine 110 mm i širine 1 mm.

(2) Izuzetno od stava (1), registarske tablice za motorna vozila koja ne ispunjavaju propisane uvjete u pogledu dimenzija (dužine, širine i visine), odnosno čija je najveća dozvoljena masa veća od dozvoljene, odnosno čije je osovinsko opterećenje vlastite mase veće od dozvoljenog opterećenja, označavaju se registarskim tablicama bijele boje, oivičenim crnom linijom, sa registarskom oznakom napisanom crnom bojom koja se sastoji od dva slova OO, linije i šest brojeva, dužine 520 mm, visine 110 mm i debljine 1 mm.

(3) Traktori, priključna vozila za traktore, pčelarska i poljoprivredna vozila, radne mašine, radna vozila i motokultivatori označavaju se tablicama bijele boje, oivičenim zelenom linijom, sa registarskom oznakom motornog vozila koja se sastoji od jednog slova i dva broja, linije, jednog slova, linije i tri broja zelene boje, dužine 340 mm, visine 200 mm i širine 1 mm, a drugom tablicom dužine 520 mm, visine 110 mm i debljine 1 mm.

(4) Registarske tablice za taksi vozila su bijele boje, oivičene crnom linijom, sa registarskom oznakom motornog vozila koja se sastoji od dva slova TA, linije i šest brojeva crne boje, dužine 520 mm, visine 110 mm i širine 1 mm.

(5) Registarske tablice za rent-a-car vozila su bijele boje, oivičene crnom linijom, sa registarskom oznakom motornog vozila koja se sastoji od dva slova EE, linije i šest brojeva crne boje, dužine 520 mm, visine 110 mm i širine 1 mm.

(6) Probne tablice su bijele boje, oivičene crvenom linijom, sa registarskom oznakom napisanom crvenom bojom, koja se sastoji od dva slova TT, linije, šest brojeva crvene boje, a dužine su 520 mm, visine 110 mm i širine 1 mm.

(7) Prenosive tablice su bijele boje, oivičene crvenom linijom, sa registarskom oznakom napisanom crvenom bojom, koja se sastoji od dva slova MT, linije, šest brojeva crvene boje, a dužine su 520 mm, visine 110 mm i širine 1 mm.

(8) Registarske tablice za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava u BiH su plave boje, oivičene žutom linijom i sadrže oznaku zemlje u brojevima i registarsku oznaku vozila napisanu žutim slovima i brojevima, dužine 520 mm, visine 110 mm i širine 1 mm.

(9) Registarske tablice za privremeno registrirana vozila su bijele boje, oivičene crnom linijom, sa registarskom oznakom motornog vozila koja se sastoji od dva slova EM, linije i šest brojeva crne boje, dužine 520 mm, visine 110 mm i širine 1 mm.

(10) Registarske tablice za vozila koja se izvoze iz Bosne i Hercegovine radi registriranja u drugoj zemlji su bijele boje, oivičene crnom linijom, sa registarskom oznakom motornog vozila koja se sastoji od dva slova ET, linije i šest brojeva crne boje, dužine 520 mm, visine 110 mm i širine 1 mm.

(11) Registarske tablice za oldtimere su bijele boje, oivičene crnom bojom, sa registarskom oznakom motornog vozila koja se sastoji od slova OT, linije i šest brojeva crne boje, dužine 520 mm, visine 110 mm i širine 1 mm i plavim poljem u lijevom dijelu tablice koje sadrži međunarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. Tri broja iza slova OT označavaju posljednje tri cifre godine proizvodnje oldtimera.

(12) Vozila kojima konstrukcijske osobine ne dozvoljavaju označavanje tablicama propisanih dimenzija označavaju se jednom tablicom dužine 340 mm, visine 200 mm i širine 1 mm, a drugom tablicom dužine 520 mm, visine 110 mm i širine 1 mm.

(13) Za motocikle i mopede izdaje se jedna registarska tablica dužine 240 mm, visine 130 mm i širine 1 mm, a izuzetno, na zahtjev može se izdati tablica dužine 170 mm, visine 130 mm i širine 1 mm i sastoji se od dva slova i četiri broja. U pogledu boje se ne razlikuju od registarskih tablica za motorna vozila, osim što je plavo polje sa međunarodnom oznakom Bosne i Hercegovine u lijevom gornjem uglu tablice.

(14) Agencija će u skladu sa odredbama ovog pravilnika, u roku od dva mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu, posebnim uputstvom urediti grupe registarskih tablica u zavisnosti od vrste, konstrukcijskih osobina i namjene vozila, i u zavisnosti od tablica koje se koriste.

(15) Izgled registarskih tablica za motorna i priključna vozila dat je u Prilogu broj 9. ovog pravilnika i čini njegov dio.

Član 27.
(Dodatne odredbe za registarske tablice)

(1) Registarske tablice za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja, odnosno stranaca stalnih službenika u ovim predstavništvima sadrži brojčanu oznaku zemlje po kojoj je predstavništvo registrirano u Bosni i Hercegovini, slovnu oznaku djelatnosti predstavništva, odnosno statusa lica u tim predstavništvima i registarski broj koji se sastoji od tri broja.

(2) Vozilu koje koristi šef diplomatskog predstavništva ili misije strane države u Bosni i Hercegovini dodjeljuje se tablica sa registarskim brojem 001, koji zadržava u slučaju promjene vozila u propisanom postupku registriranja vozila.

(3) Slovne oznake djelatnosti predstavništva, odnosno statusa lica u tim predstavništvima na registarskim tablicama su sljedeće:

a) "A" - za vozila u vlasništvu diplomatskih i konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i njihovog osoblja koje ima diplomatski status,

b) "M" - za vozila čiji su vlasnici stranci koji su zaposleni u diplomatskim i konzularnim predstavništvima, misijama stranih država i predstavništvima međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini a nemaju diplomatski status.

(4) Uz registarske tablice iz st. (2) i (3) ovog člana izdaju se elipsaste naljepnice plave boje, dužine 150 mm, visine 110 mm i širine 1 mm, oivičene žutom linijom koje sadrže slova žute boje i neponovljivi serijski broj:

a) "CMD" - za vozila kojima se koristi šef diplomatskog predstavništva ili misije,

b) "CD" - za vozila kojima se koriste lica sa diplomatskim statusom,

c) "CC" - za vozila kojima se koristi konzularni funkcioner.

(5) Izgled elipsaste naljepnice dat je u Prilogu broj 9. ovog pravilnika i čini njegov dio.

(6) Za izdavanje registarskih tablica za taksi vozila podnosi se i odgovarajući dokaz o odobrenoj taksi djelatnosti. U slučaju promjene djelatnosti ili prodaje vozila kojim se obavlja taksi djelatnost, vlasnik vozila je dužan vratiti registarske tablice nadležnom organu koji ih je izdao i odjaviti vozilo.

(7) Za izdavanje registarskih tablica za rent-a-car vozila podnosi se i odgovarajući dokaz o odobrenoj rent-a-car djelatnosti. U slučaju promjene djelatnosti ili prodaje vozila kojim se obavlja rent-a-car djelatnost, vlasnik vozila je dužan vratiti registarske tablice nadležnom organu koji ih je izdao i odjaviti vozilo.

(8) Registarske tablice za oldtimere se izrađuju po podnošenju zahtjeva na obrascu čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu broj 1b. i čini dio ovog pravilnika, a personalizirane su prema godini proizvodnje i evidenciji izdatih registarskih tablica za oldtimere.

(9) Registarske tablice bez međunarodne oznake BIH, koje se još uvijek koriste u BiH, vlasnik vozila je dužan zamijeniti prilikom prve naredne registracije.

Član 28.
(Broj tablica sa registarskim oznakama)

(1) Za sva motorna vozila dodjeljuju se na korištenje po dvije registarske tablice, a za lake motocikle, motocikle i priključna vozila po jedna registarska tablica.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, za motorna vozila kategorije N2, N3, M2 i M3 mogu se dodijeliti tri registarske tablice, a za vozila kategorije O3 i O4 dvije registarske tablice.

DIO PETI - PROMJENA PODATAKA


Član 29.
(Postupak promjene vlasništva nad vozilom)

(1) Vlasnik vozila je dužan prijaviti kupovinu vozila ili stjecanje prava vlasništva na drugi način, u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora ili drugog pravnog posla o prijenosu vlasništva, zahtjevom za promjenu vlasništva nad vozilom koji podnosi nadležnom organu, na obrascu čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu broj 1. i čini dio ovog pravilnika.

(2) Uz zahtjev za promjenu vlasništva nad vozilom podnosi se i dokaz da prethodni vlasnik nema neizmirenih obaveza u Registru novčanih kazni, kao i dokaz da vlasnik nema neizmirenih obaveza u Registru novčanih kazni, a ukoliko dokaz nije podnijet, nadležni organ vrši provjeru po službenoj dužnosti sa stanjem na dan podnošenja zahtjeva.

(3) Ukoliko je vozilo registrirano, promjena vlasništva nad vozilom vrši se izdavanjem nove potvrde o registraciji i vlasništvu vozila, a ukoliko vozilo ne posjeduje registarske tablice sa međunarodnom oznakom BIH, vrši se promjena registarskih tablica.

(4) Ukoliko se promjena vlasništva vozila dokazuje ugovorom zaključenim između fizičkih lica, potpis tih lica ovjerava nadležni organ za ovjeru, ako je ugovor zaključen između pravnih lica, potpise ovjeravaju pravna lica koja ugovor zaključuju svojim pečatom, a u slučaju kad se vozilo prodaje preko posrednika (komisionara) ugovor i račun ovjerava komisionar uz izdati fiskalni račun.

(5) Posrednik kod prodaje (komisionar) je dužan dostaviti jedan primjerak ugovora iz stava (4) ovog člana mjesno nadležnom organu za registraciju vozila gdje je ugovor sačinjen u roku od tri dana od dana njegovog sačinjavanja, što se unosi u evidenciju o registriranim vozilima po službenoj dužnosti.

(6) Prijavu prijenosa prava vlasništva nadležni organi evidentiraju putem informacionog sistema, a informacije razmjenjuju elektronskim putem.

(7) Ukoliko vlasnik podnese zahtjev za registraciju motornog vozila nakon propisanog roka navedenog u stavu (1) ovog člana, od strane ovlaštenog organa, nadležni organ izdaće prekršajni nalog za prekršaj iz člana 208. stav (7), a u vezi sa članom 236. stav (1) tačka 30) Zakona.

Član 30.
(Postupak prijenosa vlasništva vozila sa davatelja lizinga na korisnika lizinga)

Zahtjev za prijenos vlasništva vozila sa davatelja lizinga na korisnika lizinga podnosi nositelj potvrde o registriranju vozila ili lice koje on ovlasti nadležnom organu na obrascu čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu broj 1. i čini dio ovog pravilnika, i uz zahtjev dostavlja:
a) potvrdu davatelja lizinga o izmirenim obavezama koje su predmet ugovora o kupovini ili prodaji vozila na lizing,

b) potvrdu o vlasništvu vozila.

Član 31.
(Postupak promjene podataka)

(1) U slučaju promjene bilo kojeg podatka o vozilu, vlasnik vozila je dužan u roku od 15 dana, računajući od dana nastale promjene, podnijeti nadležnom organu zahtjev za promjenu podataka na obrascu čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu broj 1. i čini dio ovog pravilnika.

(2) Uz zahtjev za promjenu podataka iz stava (1) ovog člana prilažu se isprave o vozilu, odgovarajući atesti, certifikati, kao i registarske tablice, zavisno od vrste promjene.

(3) Vlasnik vozila koji promijeni sjedište iz jedne općine u drugu ili adresu, dužan je tu promjenu prijaviti nadležnom organu u novom prebivalištu, odnosno sjedištu u roku iz stava (1) ovog člana, kao i bilo koju drugu promjenu koja je nastala u odnosu na podatke upisane u isprave o vozilu, a fizičko lice vlasnik vozila nije dužno prijavljivati promjenu prebivališta ili boravišta i navedeni podaci biće ažurirani automatski u službenoj evidenciji nadležnog organa.

(4) Promjena podatka iz stava (3) ovog člana obavit će se službenim putem u elektronskoj formi između nadležnih organa.

(5) Nadležni organ će, rješavajući po zahtjevu iz stava (1) ovog člana, izdati novu potvrdu o registraciji i vlasništvu vozila, a promjena registarskih tablica vrši se po potrebi.

Član 32.
(Promjene podataka u vezi sa osiguranjem)

(1) Osiguravajuće društvo koje je izdalo ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti dužno je, bez odlaganja, obavijestiti mjesno nadležni organ za registraciju o bilo kakvoj promjeni u vezi sa važenjem isprave o osiguranju od automobilske odgovornosti vozila na osnovu koje je vozilo registrirano.

(2) Nadležni organ po službenoj dužnosti unosi podatke iz stava (1) ovog člana u evidenciju o registriranim vozilima.

(3) Osiguravajuće društvo koje je isplatilo štetu za vozilo na kojem je procijenjena totalna šteta ili ukoliko su u okviru štete na vozilu obuhvaćeni sistem za upravljanje ili sistem za kočenje, dužno je u roku ne dužem od tri dana od dana isplate dostaviti podatke o vozilu nadležnom organu.

(4) U slučaju iz stava (3) ovog člana ovlašćeno lice nadležnog organa određuje vlasniku vozila obavezu provođenja vanrednog tehničkog pregleda.

(5) Ukoliko se vanredni tehnički pregled iz stava (4) ovog člana ne provede u roku od 30 dana od dana upućivanja na obavezan vanredni tehnički pregled ili vozilo ne zadovolji na vanrednom tehničkom pregledu, vozilu se po službenoj dužnosti određuje status "odjavljeno" u evidenciji o registriranim vozilima, o čemu se donosi rješenje, a vlasniku vozila određuje povrat isprava o vozilu i registarskih tablica.

DIO ŠESTI - OGRANIČENJA, KRAĐA, UNIŠTENJE ILI OŠTEĆENJE


Član 33.
(Ograničenje prava raspolaganja vozilom)

(1) U slučaju dostavljanja izvršnog akta nadležnog organa kojim se vozilo određuje kao predmet osiguranja izvršenja ili se ograničava pravo raspolaganja/prijenosa vlasništva nad vozilom, navedene činjenice se evidentiraju u evidenciju o registriranim vozilima.

(2) Postupak evidentiranja podataka iz stava (1) ovog člana elektronskim putem provodi mjesno nadležni organ kod kojeg je izvršena registracija vozila, a akti dostavljeni od nadležnog organa kojim se vozilo određuje kao predmet osiguranja izvršenja ili kojim se ograničava pravo raspolaganja/prijenosa vlasništva se čuvaju u dosjeu vozila iz člana 39. ovog pravilnika.

(3) O upisu činjenice iz stava (1) ovog člana obavještava se organ koji je naložio upis.

(4) Brisanje navedene činjenice iz stava (1) ovog člana iz evidencije o registriranim vozilima vrši se na osnovu izvršnog akta nadležnog organa kojom se stvar drugačije uređuje. Brisanje navedene činjenice iz evidencije organa moguće je izvršiti i po rješenju o dosudi vozila u postupku javne prodaje na licitaciji ili dodijele vozila pravosnažnom sudskom presudom.

Član 34.
(Gubitak, krađa, uništenje ili oštećenje registarskih tablica)

(1) Vlasnik ili korisnik vozila dužan je odmah, a najkasnije u roku od tri dana, nadležnom organu prijaviti gubitak, krađu i uništenje ili oštećenje registarskih tablica i podnijeti zahtjev za izdavanje novih registarskih tablica na obrascu čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu broj 1. i čini dio ovog pravilnika.

(2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana prilaže se potvrda nadležnog organa o prijavi krađe ili gubitka jedne ili obje registarske tablice, a u slučaju uništenja ili oštećenja izjava na zapisnik o uništenju ili oštećenju kod nadležnog organa, kao i registarske tablice i isprave o vozilu. U slučaju krađe ili gubitka jedne od registarskih tablica na vozilu potrebno je priložiti i preostalu registarsku tablicu.

(3) U slučaju gubitka, krađe, uništenja ili oštećenja registarskih tablica iz stava (1) ovog člana nadležni organ izdaje nove registarske tablice i potvrdu o registraciji i vlasništvu vozila.

(4) Namjerno uništenje, oštećenje, neovlaštena izrada ili prepravljanje registarskih tablica predstavlja krivotvorenje isprava.

(5) U slučaju kada inspektor cestovnog prometa, po osnovu ovlaštenja datih drugim propisom, oduzme registarske tablice vozila i potvrdu o registraciji na period od 30 dana, iste zadržava kod sebe, a nadležnom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji o vozilima, u roku propisanom posebnim propisom, dostavlja zapisnik o oduzimanju sa naznakom do kojeg roka su oduzete, o čemu nadležni organ unosi napomenu u evidenciju o registriranim vozilima.

Član 35.
(Gubitak, krađa, uništenje ili oštećenje isprava o vozilu)

(1) Vlasnik ili korisnik vozila dužan je odmah, a najkasnije u roku od tri dana, nadležnom organu prijaviti gubitak, krađu, uništenje ili oštećenje isprava o vozilu i podnijeti zahtjev za izdavanje novih isprava o vozilu na obrascu čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu broj 1. i čini dio ovog pravilnika.

(2) Uz zahtjev iz stava (1) ovog člana prilaže se potvrda nadležnog organa o prijavi krađe ili gubitka isprava iz stava (1) ovog člana, a u slučaju uništenja ili oštećenja izjava na zapisnik o oštećenju data nadležnom organu, kao i oštećena isprava.

(3) U slučaju iz stava (1) ovog člana izdaje se isprava sa rokom važenja zamijenjene isprave.

Član 36.
(Postupak oglašavanja nevažećim registarskih tablica i isprava o vozilu)

(1) U slučaju gubitka, krađe ili uništenja registarskih tablica ili isprava o vozilu nadležni organ putem informacionog sistema poništava registarske tablice, odnosno isprave o vozilu.

(2) Agencija donosi uputstvo o objavi podataka iz stava (1) ovog člana na svojoj službenoj internetskoj stranici o registarskim oznakama izgubljenih, uništenih ili ukradenih registarskih tablica, odnosno serijskim brojevima izgubljenih, uništenih ili ukradenih isprava o vozilu.

Član 37.
(Oštećenje stiker naljepnice)

(1) Vlasnik ili korisnik registriranog vozila dužan je nadležnom organu prijaviti oštećenje stiker naljepnice radi izdavanja nove.

(2) Nova stiker naljepnica izdata u slučaju iz stava (1) ovog člana izdaje se u skladu sa odredbama člana 13. stav (1) ovog pravilnika, sa rokom važenja zamijenjene stiker naljepnice.

(3) Nadležni organ dužan je elektronski evidentirati promjenu stiker naljepnice u evidenciji o registriranim vozilima.

DIO SEDMI - VOĐENJE EVIDENCIJA O VOZILIMA


Član 38.
(Centralna elektronska evidencija o vozilima)

(1) Agencija putem elektronske obrade podataka vodi i održava centralnu evidenciju podataka o registriranim vozilima i dokumentima za registraciju vozila.

(2) Nadležni organi odgovorni su za tačnost i ažurnost podataka koje su unijeli u centralnu evidenciju o registriranim vozilima i dokumentima za registraciju vozila.

Član 39.
(Evidencija o vozilima)

(1) Nadležni organi mogu voditi i održavati evidenciju o vozilima putem elektronske obrade podataka, a da se pri tom podaci automatski elektronskim putem dostavljaju u centralnu evidenciju o vozilima.

(2) Za tačnost i ažurnost podataka sadržanih u evidenciji iz stava (1) ovog člana odgovorni su nadležni organi ili pravno live ovlašteno za vršenje tehničkog pregleda vozila ukoliko su mu povjereni poslovi izdavanja stiker naljepnica od organa nadležnog za registraciju.

(3) Nadležni organi mogu uspostaviti sistem registracije vozila, kao i digitalno potpisanih elektronskih evidencija te sistem razmjene podataka sa stanicama za tehnički pregled vozila i stručnim institucijama, uz obavezu da do izmjene propisa za vođenje elektronskih evidencija dostavljaju podatke u centralnu elektronsku evidenciju u skladu sa važećim propisima za vođenje elektronskih evidencija.

Član 40.
(Dosje vozila)

(1) Podaci o vozilu štampaju se na obrascu "Karton vozila", čiji je izgled i sadržaj dat u Prilogu broj 1c. ovog pravilnika i čini njegov dio, pri čemu "Karton vozila" može da se vodi i arhivira u elektronskom obliku shodno važećim propisima o elektronskom poslovanju koji se primjenjuju kod nadležnog organa.

(2) Zahtjev za prvu registraciju vozila u Bosni i Hercegovini i zahtjevi za registraciju oldtimera sa pripadajućim prilozima čini dosje vozila koji se odlaže po jedinstvenom evidencionom broju registra.

(3) Jedinstveni evidencioni broj sastoji se od sljedećih karakteristika, kako slijedi: slovne oznake RV, srednje crtice, pripadajuće oznake općine, srednje crtice i devetocifrene brojčane oznake koje generira Agencija.

(4) Elektronska evidencija o vozilima se čuva trajno, dosje vozila 30 godina od dana otvaranja, a ostala dokumentacija dvije godine.

DIO OSMI - NABAVKA, SKLADIŠTENJE, TRANSPORT I PERSONALIZACIJA OBRAZACA I STIKER NALJEPNICE


Član 41.
(Nabavka, transport, raspodjela i skladištenje obrazaca)

(1) Agencija vrši nabavku, skladištenje, raspodjelu i transport isprava o vozilu i registarskih tablica nadležnim organima, osim potvrde uz probne registarske tablice i knjižice potvrda o prenosivim registarskim tablicama.

(2) Nadležni organ za registraciju vrši nabavku potvrde uz probne registarske tablice i knjižice potvrda o prenosivim registarskim tablicama.

Član 42.
(Personalizacija obrazaca)

(1) Agencija vrši personalizaciju registarskih tablica u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

(2) Agencija vrši personalizaciju potvrde o registraciji i vlasništvu vozila.

(3) Nadležni organ vrši personalizaciju potvrda o vlasništvu vozila i potvrda o registriranju.

Član 43.
(Nabavka, raspodjela i personalizacija stiker naljepnica)

(1) Za poslove nabavke, raspodjele i personalizacije stiker naljepnica Ministarstvo može ovlastiti stručnu instituciju izabranu putem javnog konkursa na period ne duži od 10 godina.

(2) Bliži uvjeti koje treba ispunjavati stručna institucija iz stava (1) ovog člana dati su u Prilogu broj 7. ovog pravilnika koji čini njegov dio.

(3) O izboru stručne institucije iz stava (1) ovog člana Ministarstvo donosi odluku na osnovu ispunjenosti kriterija iz javnog konkursa te istom odlukom izabranoj stručnoj instituciji ostavlja rok koji ne može biti duži od 180 dana, u kojem je dužna uspostaviti funkcionalan sistem obavljanja poslova iz stava (1) ovog člana na stanicama za tehnički pregled vozila.

(4) Nadležni organ ili ovlašteno lice za vršenje tehničkog pregleda vrši označavanje stiker naljepnice na predviđenim mjestima za označavanje te aktivaciju u informacionom sistemu.

Član 44.
(Nadzor)

(1) Nadzor nad radom stručne institucije za poslove nabavke, raspodjele i personalizacije stiker naljepnica provodi Ministarstvo.

(2) Stručnoj instituciji kojoj se utvrdi da ne obavlja poslove u skladu sa članom 43. ovog pravilnika ili koja prestane ispunjavati jedan ili više uvjeta definiranih članom 43. ovog pravilnika oduzima se odobrenje.

Član 45.
(Cjenovnik)

(1) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrđuje cijenu obrazaca isprava o vozilu (osim potvrde uz probne registarske tablice i knjižice potvrda o prenosivim registarskim tablicama) i oznaka za obilježavanje vozila (osim stiker naljepnice), odnosno utvrđuje samo cijene dokumenata i usluga koje pruža Agencija, a na osnovu prijedloga koji Agencija izrađuje i dostavlja Vijeću ministara Bosne i Hercegovine u skladu sa odredbama važećih pravnih propisa kojima je uređena oblast identifikacionih dokumenata, evidencije i razmjene podataka na nivou Bosne i Hercegovine.

(2) Cijenu potvrde uz probne registarske tablice i knjižice potvrda o prenosivim registarskim tablicama, u skladu sa troškovima nastalim pri provođenju postupka, utvrđuje nadležni organ.

(3) Cijena stiker naljepnice data je u Prilogu 8. ovog pravilnika koji čini njegov dio.

DIO DEVETI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 46.
(Važenje postojećih isprava o vozilima)

(1) Nadležni organ u procesu registriranja vozila prihvata dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila sa bilo koje stanice tehničkog pregleda vozila koja je uvezana u jedinstveni informacioni sistem.

(2) Potvrda o vlasništvu i potvrda o registraciji vozila važe do isteka, osim u slučaju promjene vlasništva ili promjene podataka o vozilu.

Član 47.
(Uspostava sistema)

(1) Agencija je, u saradnji sa nadležnim organima, dužna u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika uspostaviti funkcionalan sistem izdavanja potvrde o registraciji i vlasništvu vozila.

(2) Ministarstvo je dužno u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika uspostaviti funkcionalan sistem izdavanja stiker naljepnice, kao i donijeti uputstvo o načinu i postupku određivanja, ispravke i poništenja pogrešno određenog jedinstvenog identifikacionog broja vozila.

Član 48.
(Primjena pravila upravnog postupka)

Na postupak pred nadležnim organom, a koji nije uređen odredbama ovog pravilnika, primijenit će se odredbe važećih zakona o upravnom postupku entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 49.
(Obaveze Agencije u prijelaznom periodu)

Agencija se zadužuje da, u skladu sa odredbama ovog pravilnika:
(a) izvrši nabavku obrazaca isprava o vozilu i registarskih tablica,

(b) donese uputstvo o objavi podataka o serijskim brojevima izgubljenih, uništenih ili ukradenih registarskih tablica, odnosno isprava o vozilu,

(c) uskladi jedinstveni informacioni sistem za unos i obradu podataka putem kojeg se provode postupci i vrši skladištenje, raspodjela i transport obrazaca isprava o vozilu i registarskih tablica, kao i pregled registarskih tablica za uništenje,

(d) donese posebno uputstvo o uništavanju vraćenih registarskih tablica,

(e) donese posebno uputstvo o registraciji vozila koja se koriste za provođenje posebnih istražnih radnji, a na osnovu prethodno potpisanog memoranduma o razumijevanju.

(f) donese uputstvo o načinu aplikativnog podnošenja zahtjeva za personalizaciju registarskih tablica za oldtimere.

Član 50.
(Prestanak primjene propisa)

(1) Početkom primjene ovog pravilnika prestaje se primjenjivati Pravilnik o registriranju vozila ("Službeni glasnik BiH", br. 69/09, 29/20 i 9/21), izuzev u dijelu koji se odnosi na registriranje i označavanje motornih i priključnih vozila i oklopnih borbenih vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

(2) Uspostavljanjem funkcionalnog sistema za izdavanje stiker naljepnica iz člana 47. stav (2) ovog pravilnika prestaje važiti član 2. stav (1) tačka c) Pravilnika o cijeni dokumenata za registraciju vozila i naknadi za korištenje registarskih tablica ("Službeni glasnik BiH", broj 76/09).

(3) Postupci započeti do dana početka primjene ovog pravilnika okončat će se po propisima koji su se primjenjivali do dana početka primjene ovog pravilnika.

Član 51.
(Stupanje na snagu i početak primjene)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se od 1. 9. 2022. godine.

Broj 05-02-2-2227/22
29. jula 2022. godine
Sarajevo


Ministar
Dr. Vojin Mitrović, s. r.