Službeni glasnik BiH, broj 39/14

Na osnovu člana 25. stav (1) tačka e), člana 42. stav (2), a u vezi s članom 4. stav (1) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), člana 105. Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 i 41/13), u pоstupku pоkrеnutоm po Zahtjevu za pokretanje postupka podnesenom od strane privrednog subjekta "Centrotrans-Eurolines" d.d. Sarajevo, ulica Kurta Schorka 14., 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina zastupan po Izvršnom direktoru Zajedničkih funkcija dipl.ecc. Edinu Lončariću protiv Općine Vogošća, ulica Jošanička 80., 71 320 Vogošća, Bosna i Hercegovina i privrednog subjekta "Vildan tours" d.o.o. Sarajevo, ulica Donji Hotonj 18., 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina kojeg zastupa direktor Vildana Šiljak, radi utvrđivanja postojanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja u smislu člana 4. stav (1) tačke b) Zakona o konkurenciji, zaprimljenom pod brojem: 02-26-3-024-II/13 dana 24. septembra 2013. godine Kоnkurеnciјsko vijeće, nа 87. (osamdesetsedmoj) sјеdnici оdržаnој 17. septembra 2014. gоdinе, je dоnijelo


RJEŠENJE
1. Odbija se Zahtjev privrednog subjekta "Centrotrans-Eurolines" d.d. Sarajevo, ulica Kurta Schorka 14., 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, podnesen protiv Općine Vogošća, ulica Jošanička 80., 71 320 Vogošća, Bosna i Hercegovina i privrednog subjekta "Vildan tours" d.o.o. Sarajevo, ulica Donji Hotonj 18., 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, radi utvrđivanja postojanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja u smislu člana 4. stav (1) tačke b) Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.

2. Odbija se zahtjev privrednog subjekta "Centrotrans-Eurolines" d.d. Sarajevo, ulica Kurta Schorka 14., 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina za naknadom troškova postupka kao neosnovan.

3. Оvo Rješenje je konačno i bit će оbјаvljеno u "Službеnоm glаsniku BiH", službеnim glаsilimа еntitеtа i Brčkо distriktа Bоsnе i Hеrcеgоvinе.

Obrazloženje


Konkurencijsko vijeće je dana 24. septembra 2013. godine, pod brojem 02-26-3-024-II/13 zaprimilo Zahtjev za preispitivanje direktnog sporazuma zaključenog između Općine Vogošća i prevoznika Vildan tours d.o.o., podnesen od strane privrednog subjekta "Centrotrans-Eurolines" d.d. Sarajevo, zastupan po Izvršnom direktoru Zajedničkih funkcija dipl.ecc. Edinu Lončariću (u daljem tekstu: Podnosilac zahtjeva ili CENTROTRANS), protiv Općine Vogošća, ulica Jošanička 80., 71 320 Vogošća (u daljem tekstu: Općina Vogošća ili Protivna strana) i privrednog subjekta "Vildan tours" d.o.o. Sarajevo, ulica Donji Hotonj 18., 71 000 Sarajevo, kojeg zastupa direktor Vildana Šiljak, (u daljem tekstu: VILDAN TOURS ili Protivna strana), radi utvrđivanja sprječavanja, ograničavanja ili narušavanja tržišne konkurencije odnosno utvrđivanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja u smislu člana 4. stav (1) tačke b) Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), (u daljem tekstu: Zakon).

Zaprimljeni Zahtjev nije bio kompletan, te je Podnosiocu zahtjeva dana 2. oktobra 2013.godine upućen Zahtjev br: 02-26-3-024-1-II/13 za dopunu istog i uplatu administrativne takse, te Zahtjev br: 02-26-3-024-3-II/13 od 17. oktobra 2013. godine.

Podnosilac zahtjeva je dopunio Zahtjev dana 14. oktobra 2013. godine podneskom broj:02-26-3-024-2-II/13 i dokazom o uplati administrativne takse, podneskom br: 02-26-3-024-4-II/13 od 30. oktobra 2013. godine i podneskom br: 02-26-3-024-5-II/13 od 20. novembra 2013. godine.

Kompletiranjem predmetnog Zahtjeva, Konkurencijsko vijeće je na osnovu člana 28. stav (3) Zakona dana 5. decembra 2013. godine izdalo Potvrdu o prijemu kompletnog i urednog Zahtjeva, broj: 05-26-3-024-6-II/13.

1. Stranke u postupku


Stranke u postupku su privredni subjekt "Centrotrans-Eurolines" d.d. Sarajevo, Kurta Schorka14, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Općina Vogošća, ulica Jošanička 80., 71 320 Vogošća, Bosna i Hercegovina i privredni subjekt "Vildan tours" d.o.o. Sarajevo, ulica Donji Hotonj 18., 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

1.1. Privredni subjekt CENTROTRANS


Privredni subjekt "Centrotrans-Eurolines" d.d. Sarajevo, Kurta Schorka 14, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, je registrovan u Općinskom sudu Sarajevo pod matičnim brojem: 65-01-0339-11 (stari broj: 1-1675) sa upisanim kapitalom od 8.512.210,00 KM, i sa 29,54% vlasničkih udjela privrednog subjekta Sejari d.o.o. Sarajevo, 16,0958% vlasničkih udjela fizičkog lica Safudina Čengića (Sarajevo) i 9,2317% vlasničkih udjela fizičkog lica Muhameda Šačiragića (Sarajevo).

Pretežne registrovane djelatnosti privrednog subjekta CENTROTRANS su pružanje usluga u međunarodnom, međugradskom, gradskom i prigradskom prevozu putnika.

1.2. Općina Vogošća


Općina Vogošća, ulica Jošanička 80., 71 320 Vogošća, Bosna i Hercegovina je tijelo lokalne samouprave, a u skladu sa članom 2. stav (1) tačka b) na istu se primjenjuje Zakon.

1.3. Privredni subjekt VILDAN TOURS


Društvo za unutarnji i međunarodni transport putnika i robe "Vildan Tours" d.o.o. Sarajevo, ulica sa sjedištem u Vogošći, Donji Hotonj 18., 71 320 Vogošća, Bosna i Hercegovina je registrovan u Općinskom sudu u Sarajevu, pod brojem: 65-01-0292-12 (stari broj 1-15963), sa upisanim osnovnim kapitalom od 28.400,00 KM, i kao jedinim osnivačem fizičkim licem Bašović Salčo ((..)** 1, Sarajevo).

Pretežne registrovane djelatnosti privrednog subjekta VILDAN TOURS su pružanje usluga u međunarodnom i unutrašnjem prevozu putnika.

2. Pravni okvir predmetnog postupka


Konkurencijsko vijeće je u toku postupka primijenilo odredbe Zakona, Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10), i odredbe Zakona o upravnom postupku ("Službеni glаsnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07 i 93/09), u smislu člana 26. Zakona.

3. Postupak po Zahtjevu za pokretanje postupka


U svom Zahtjevu, Podnosilac zahtjeva, opisuje činjenično stanje i okolnosti koje su razlog za podnošenje Zahtjeva te ukratko navodi slijedeće:

- Općina Vogošća putem Službe za opću upravu i društvene djelatnosti objavila je Poziv za dostavu ponuda u otvorenom postupku za pružanje usluga prevoza učenika osnovnih škola sa područja Općine Vogošća broj: 1060-1-2-1/13 od 13. maja 2013. godine.

- CENTROTRANS se prijavio na navedeni poziv. Obzirom da je u tekstu poziva utvrđeno niz postupanja suprotnih Zakonu o javnim nabavkama i koja direktno ugrožavaju prava na načelo slobode pristupa tržištu i zabrani nelojalne konkurencije, CENTROTRANS je podnio prigovor na tendersku dokumentaciju broj: 1/6522/13 od 4. juna 2013. godine.

- Dana 11. juna 2013. godine Ugovorni organ (Općine Vogošća) je svojim aktom odbio Prigovor kao neosnovan. Na navedeni akt od 11. juna 2013. godine CENTROTRANS je uložio u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Žalbu Uredu za razmatranje žalbi broj: 1/7101/13 od 14. juna 2013. godine.

- Ured za razmatranje žalbi je svojim Rješenjem boj: UP2-01-07.1-1002-9/13 od 17. jula 2013. godine usvojio Žalbu, te poništio odluku po prigovoru od 11. juna 2013. godine, te predmet vratio na ponovni postupak.

- Općina Vogošća je shodno naloženom u Rješenju Ureda za razmatranje žalbi donijela novo Rješenje broj: 02-14-708/13 od 5. avgusta 2013. godine, te odbila Prigovor CENTROTRANS-a kao neosnovan.

- Na citirano Rješenje CENTROTRANS je uložio žalbu broj: 1/9489/13 od 7. avgusta 2013. godine, a postupak je okončan donošenjem rješenja Ureda za razmatranje žalbi broj: UP2-01-07.1-1360-9/13 od 25. septembra 2013. godine, kojim je žalba usvojena i poništene su: Odluke po prigovoru broj: 02-14-708/13 od 5. avgusta 2013 i broj: 02-14-708/13 od 13. avgusta 2013. godine, tenderska dokumentacija i Obavijest o nabavci oglašene u Službenom glasniku broj 36/13;

- Općina Vogošća je suprotno Zakonu o javnim nabavkama BiH pristupila potpisivanju direktnog sporazuma, iako za takav stav nije imala zakonskog osnova. Naime, Ugovorni organ je pristupio potpisivanju direktnog sporazuma sa drugim ponuđačem iako postupak pred URŽ nije pravomoćno okončan. Također, navodi da je prevoz učenika u prethodnoj godini obavljao CENTROTRANS, te da je iz tih razloga Ugovorni organ (Općina Vogošća) bio dužan pristupiti potpisivanju aneksa Ugovora sa prevoznikom koji je prevoz obavljao u protekloj školskoj godini. Navedeno je obrazložio navodima da je praksa Ugovornog organa da u slučajevima kada postupak dodjele ugovora nije okončan, da Ugovorno tijelo pristupi potpisivanju Aneksa ugovora sa ponuđačem koji je prevoz učenika obavljao u prethodnoj školskoj godini, a sve do okončanja postupka izbora novog ponuđača za tekuću školsku godinu.

- Općina Vogošća pored činjenice da je pristupila potpisivanju direktnog sporazuma sa prevoznikom VILDAN TOURS također je propisala i uslove tenderskom dokumentacijom kojima su narušena načela i uočene nepravilnosti. Podnosilac zahtjeva navodi dijelove iz tenderske dokumentacije za koje smatra da nisu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i to:

a) Opcija – jamstvo za ponudu- Ne, 5.7.1. "Izjava ponuđača, da će ukoliko bude odabran osigurati bankovnu garanciju za dobro izvšenje posla na iznos od 10%...". Podnosilac zahtjeva smatra kako nije jasno zbog čega se traži Izjava umjesto Bankovne garancije koja bi potvrdila ozbiljnost ponuđača da je, pored organizacijskih i tehničkih sposobnosti spreman i finanasijski jamčiti kvalitet svoje ponude;

b) Dokazi koji se zahtjevaju, "6.1. c. Da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje jamči uspješno realizovanje ugovora; 6.4. a. Ukupan promet u zadnje 2 (dvije) godine, ne smije biti manji ispod 200.000 KM; 6.5. a. Izjavu o ukupnom prometu dobavljača u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora, za posljednje 2 (dvije) finansijske godine za koje se raspolaže podacima;" Podnosilac zahtjeva smatra kako nadležni općinski organ nije naveo na koji će način utvrditi "ekonomsko i finansijsko stanje koje garantuje uspješno realizovanje ugovora". Ovakva kvalifikacija daje mogućnost da Komisija subjektivno procjenjuje sposobnost ponuđača. Također, od ponuđača se traži izjava da je u dvije godine ostvario promet od 200.000 KM, a predmet ovog ugovora za dvije naredne godine iznosi cca 300.000 KM. Znači li ovo da je navedeni ukupni promet, koji je u naredne dvije godine 33% niži od budućeg ugovora, garancija da će ponuđač uspješno realizovati navedeni ugovor. Također, nije jasno na osnovu čega i kako je utvrđen minimalni promet od 200.000 KM, osim ako neko nije imao informaciju o prometu budućeg ponuđača.

c) "6.6. c. Da pružalac usluga ima u vlasništvu ili ugovoru o leasing-u za najamanje 4 motorna vozila minibus turističke klase, ne stariji od 5 (pet) godina, 2 motorna vozila od 17-20 sjedišta za relacije Orahov brijeg – Hotonj i Orahov brijeg – Kobilja glava i dva motorna vozila kapaciteta od 24 od 30 sjedišta sa klima uređajem, uz uslove udobnosti i higijene koja se smatra nužnom u odnosu na prevozno sredstvo."Podnosilac zahtjeva smatra kako su postavljeni uvjeti diskutabilni, tražiti četiri (4) minibusa turističke izvedbe za prevoz učenika, koji nemaju mogućnost prijema putnika za stajanje, ukazuje na to da su kriteriji postavljeni prema mogućnostima određenog ponuđača. Također, Podnosilac zahtjeva želi naglasiti da je CENTROTRANS uredno vršio prevoz učenika Općine Vogošća u školskoj 2012./2013. sa potpuno novima prigradskim autobusima ISUZU kapaciteta 24 sjedenja + 12 stajanja. Za godinu dana koliko smo vršili prevoz učenika, niti jednu primjedbu na redovnost, kvalitet ili ljubaznost voznog osoblja nismo dobili niti od učenika, niti od roditelja, te od nastavnika i direktora škola. Neshvatljiv je zahtjev općinskog organa da, za obavljanje prevoza učenika, ponuđač ima dva motorna vozila od 17-20 mjesta. Na navedenim relacijama, prosječan broj učenika koji se prevozio tokom prethodne školske godine iznosio je 25-30 učenika. Postavlja se nekoliko pitanja: kako izvršiti prevoz učenika sa traženim kapacitetima? Zašto se traže minibusi sa znatno manjim kapacitetom, još turističke klase, od realnih potreba za prevoz? Po postavljenim uvjetima CENTROTRANS, ako posjeduje potpuno nove autobuse (minibuse), ne može konkurisati jer su kapaciteti ovih autobusa iznad 20 mjesta. Da se radi o tendencioznoj i smišljenoj diskvalifikaciji CENTROTRANSA, govori i podatak da je ovaj kapacitet obrazložen neuslovnom trasom (granje i slično) što se nikako ne definiše kapacitetom, nego gabaritima. Da nije ovako tendenciozno napravljen Javni poziv, mi smo se mogli prilagoditi ovoj odredebi jednostavnim vađenjem sjedišta iz svojih autobusa. Ali, na relacijama Hotonj - Orahov Brijeg, i Orahov brijeg - Kobilja Glava, veći broj polazaka prometuje sa oko trideset učenika, tako da je i fizički nemoguće prevesti učenike u minibusu turističke izvedbe od 17-20 sjedišta. Mogli bi prihvatiti opciju po kojoj se od ponuđača zahtjevaju prevozni kapaciteti sa minimalno 20 ili.... sjedišta sa mogućnošću primanja putnika koji mogu stajati (kao i u gradsko-prigradskom prevozu), a ovako ispada da ponuđač koji ima prevozno sredstvo kapaciteta 21 sjedište ne može konkurisati za ponuđeni prevoz.

d) "f) uspješno iskustvo u realizaciji usluga prevoza učenika pruženih u posljednje dvije godine, sa ukupnim vrijednosnim i iskustvo u ulozi prevoznika u posljednje dvije godine, kao dokaz najmanje 2 potvrde."Podnosilac zahtjeva smatra, te postavlja pitanja kako Komisija može utvrditi vjerodostojnost potvrda o uspješnom iskustvu u realizaciji prevoznih usluga. Koje je mjerilo ili je dovoljno priložiti dvije potvrde od neke institucije ili firme da sam uspješno obavio posao...koji?

e) "e) potvrda od Porezne uprave kojom se dokazuje da pružalac usluga ima stalno uposlene ili na određeno vrijeme (ugovor o djelu)....". Podnosilac zahtjeva smatra kako pravilnikom o licenci nije definisana mogućnost da osobe koje imaju ugovor o djelu, kao i osobe koje su uposlene na određeno vrijeme mogu biti tretirani kao uposlenici koji osiguravaju prevozniku ispunjavanje uslova da za svako registrovano vozilo imaju jednog stalno uposlenog vozača. Na osnovu navedenog svaki prevoznik mora imati jednog stalno uposlenog na svako registrovano vozilo-autobus. Također, je nejasno na koji način se može zamijeniti vozač ukoliko dođe do iznenadne bolesti ili isključenja istog iz prometa zbog eventualnog kršenja zakona iz oblasti prometa. Normalno je da za četiri linije prevoznik ima minimum 5 vozila i 5 vozača i da svakog trenutka može dati zamjensko vozilo ili zamjenskog vozača. Očigledno je da je na i ovom uvjetu "crtan" određeni prevoznik koji nema dovoljan broj uposlenih, nema dovoljan broj vozila, ali ima "volju" i "ljude" da dobije navedeni posao.

- da se iz naprijed navedenog može zaključiti da je kriterijima definisanim Pozivom za dostavu ponuda Komisiji, koja je imenovana od strane ovlaštenog općinskog organa, ostavljen prostor za manipulaciju i kršenje pravila fer tržišnog poslovanja, a sve u cilju uskraćivanja dobijanja ugovora CENTROTRANS kao ponuđača i stavljanja istog u neravnopravan položaj spram drugih ponuđača koji su uzeli učešće u tenderskoj proceduri. Ovakav način rada smatra nedopustivim i daje mu za pravo da sumnja u transparentnost i pristranost u radu ovlaštenog organa.

- da se iz navedenog jasno može zaključiti da je Općina Vogošća dvojako prekršila odredbe Zakona o konkurenciji i to na način da je sa drugim prevoznikom potpisala direktni sporazum iako je postupak po žalbi pred URŽ-om i način što je objavila "poziv" sa propisanim uslovima koji su suprotni načelu slobode i pristupa tržištu i zabrani nelojalne konkurencije.

U dopuni Zahtjeva dostavljenoj dana 20. novembra 2013. godine, podnosilac Zahtjeva traži od Konkurencijskog vijeća da nastavi postupak, obzirom da Općina Vogošća i VILDAN TOURS, i dalje zaključuju direktne sporazume o prevozu učenika mimo tenderske procedure, čime i dalje krše Zakon. Također, upoznali su Konkurencijsko vijeće da je Općina Vogošća ponovno raspisala tender za prevoz učenika, te da nova tenderska dokumentacija sadrži i dalje brojne nepravilnosti i stavke kojima favorizuje jedan privredni subjekt.

Na osnovu navedenog, Podnosilac zahtjeva se opredjeljuje da traži poništenje sporazuma prema članu 4. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji: "ograničavanje i kontrola proizvodnje, tržišta, tehničkog razvoja ili ulaganja", te traži od Konkurencijskog vijeća da preispita predmetni slučaj.

Slijedom navedenog, Konkurencijsko vijeće je ocijenilo da povrede Zakona, na koje Podnosilac zahtjeva ukazuje, nije moguće utvrditi bez provedbe postupka, te je u skladu sa članom 32. stav (2) Zakona, na 74. sjednici održanoj dana 5. decembra 2013. gоdinе, donijelo Zaključak o pokretanju postupka pо Zahtjevu podnesenom od strane privrednog subjekta "Centrotrans-Eurolines" d.d. Sarajevo, ulica Kurta Schorka 14., 71 000 Sarajevo, zastupan po Izvršnom direktoru Zajedničkih funkcija dipl.ecc. Edinu Lončariću protiv Općine Vogošća, ulica Jošanička 80., 71 320 Vogošća i privrednog subjekta "Vildan tours" d.o.o. Sarajevo, ulica Donji Hotonj 18., 71 000 Sarajevo, broj: 02-26-3-024-8-II/13 (u daljem tekstu: Zaključak), radi utvrđivanja postojanja zabranjenih konkurencijskih djelovanja u smislu člana 4. stav (1) tačke b) Zakona o konkurenciji.

Konkurencijsko vijeće, u skladu sa članom 33. stav (1) Zakona, je dostavilo Zahtjev i Zaključak na odgovor protivnim stranama u postupku, Općini Vogošća, aktom br: 02-26-3-024-13-II/13, a "Vildan tours" d.o.o. Sarajevo, aktom broj: 02-26-3-024-14-II/13 dana 6. decembra 2013. godine.

Konkurencijsko vijeće je dostavilo Zaključak Podnosiocu zahtjeva, aktom broj: 02-26-3-024-12-II/13 dana 6. decembra 2013. godine.

Općina Vogošća je u odobrenom roku dostavila odgovor na Zahtjev i Zaključak Konkurencijskom vijeću, u smislu člana 33. stav (3) Zakona, podneskom broj: 02-26-3-024-16-II/13 dana 23. decembra 2013. godine, u kojem osporava Zahtjev, te smatra da isti treba odbaciti ili odbiti kao neosnovan, te u bitnom navodi slijedeće:

- Ugovorni organ je obvezan izvršiti procjenu vrijednosti nabavke za robe, radove i usluge, na osnovu provjere stanja na tržištu. Nabavku ugovorno tijelo može podijeliti na više LOT-ova ukoliko svi njegovi dijelovi čine isti postupak nabavke. Znači sve dok dijeljenje ugovora ne utiče na odabir postupka javne nabavke dijeljenje je dozvoljeno. Bez obzira na to kolika je vrijednost nabavke, ugovorno tijelo može koristiti sve postupke predviđene Poglavljem 2. što znači: Otvoreni postupak, ograničeni postupak s pretkvalifikacijom, pregovarački postupak s objavom obavijesti o nabavki, i direktni sporazum kao posebni postupak javne nabavke iz Poglavlja 3.

- Po direktnom sporazumu se prikuplja informacija o cijeni od jednog dobavljača i prihvaća se cijena ako je povoljna za ugovorni organ. Ugovorni organ je izvršio odabir dobavljača na osnovu provjere stanja na tržištu, prema trenutačnim mogućnostima kojima raspolaže ugovorni organ, i na ovaj način izbora ponuđača nije isključio konkurenciju kao što navodi CENTROTRANS. Ugovorni organ je donio Pravilnik o primjeni postupka direktnog sporazuma broj: 02-05-1923/09 od 26. juna 2009. godine i Pravilnik o postupku direktnog sporazuma broj: 02-02-1858/13 od 9. septembra 2013. godine. Postupak direktnog sporazuma se primjenjuje na nabavku roba, usluga i radova čija je vrijednost procijenjena od strane ugovornog organa na iznos jednak ili manji od 6.000,00 KM.

- Općinski načelnik objavio je Javni poziv broj: 1060-1-2-1-1/13 dana 13. maja 2013. godine i isti je objavljen u ("Službenom glasniku BiH" broj 36/13) za prikupljanje ponuda za nabavku usluga za prevoz učenika na području Općine Vogošća u školskoj 2013./2014. godini.

- Na Javni poziv su se javila dva ponuđača i to: CENTROTRANS i VILDAN TOURS. Ponuda od 14. juna 2013. godine od CENTROTRANSA, za dnevni prevoz učenika sa uračunatim PDV-om iznosila je 984,00 KM, a ponuda VILDAN TOURS-a od 17. juna 2013. godine sa uračunatim PDV-om iznosila je 780,00 KM.

- Na osnovu provjere stanja na tržištu, prema trenutačnim mogućnostima kojima raspolaže ugovorni organ je, na osnovu direktnog sporazuma zaključio ugovor sa jednim dobavljačem, sa VILDAN TOURS. Ponuda CENTROTRANS-a je bila ekonomski nepovoljna i sa istim nije bilo moguće zaključiti ugovor.

- U toku 2012./2013. godine na osnovu Pregovaračkog postupka Općina Vogošća je imala zaključen ugovor sa CENTROTRANSOM. CENTROTRANS je sa Općinom Vogošća imao zaključene ugovore o prevozu učenika Direktnim sporazumom u periodu od 1. novembra 2012. do 31. decembra 2012. godine, i u periodu od 1. januara 2013. godine do 30. juna 2013. godine.

- Pošto je Ured za razmatranje žalbi poništio Javni poziv broj 1060-1-2-1-1/13 od 13. maja 2013. godine, Ugovorni organ Općina Vogošća je zbog hitnosti morao riješiti prevoz učenika OŠ sa područja Općine Vogošća. Ugovorni organ je izvršio odabir ponuđača koji ispunjava sve uslove od člana 22-26 Zakona o javnim nabavkama BiH i sa najpovoljnijom cijenom na osnovu provjere stanja na tržištu, prema trenutačnim mogućnostima s kojima raspolaže Općina Vogošća i izvršio odabir ponuđača u postupku javne nabavke.

- U izboru nije bila isključena konkurencija kako navodi direktor CENTROTRANSA, njegove cijene u ponudi su bile neprihvatljive i štetne za ugovorni organ, ponuđač ne posjeduje ekskluzivno pravo na dodjelu ugovora.

- Na osnovu svega navedenog, može se zaključiti da nisu postojala zabranjena konkurencijska djelovanja u skladu sa članom 4. stav (1) Zakona o konkurenciji, te su neosnovani navodi direktora CENTROTRANSA, te predlaže da se odbije njihov zahtjev kao neosnovan.

Dana 25. decembra 2013. godine, VILDAN TOURS je dostavio odgovor na Zaključak o pokretanju postupka broj: 02-26-3-024-17-II/13, u kojem u kratkim crtama navodi slijedeće:

- Kao privredni subjekt koji obavlja usluge prevoza putnika prijavljuje se na sve Javne pozive koji za predmet imaju usluge prevoza putnika, a za koje ispunjavamo zahtijevane uslove učešća. I u konkretnom slučaju nabavke usluga prevoza učenika Općine Vogošća prijavili smo svoje učešće kao i za svaki poziv koji je objavio ovaj ugovorni organ vezan za usluge prevoza putnika.

- Sva korespondencija se obavlja isključivo pisanim putem i u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

- U dopisima koji su upućeni od strane CENTROTRANS-a nejasno je koji dio optužbi se odnosi na firmu VILDAN TOURS, te moli da se dostavi konkretni prigovor, optužbe i dokazi koji mu se stavljaju na teret. U kojem dijelu konkretne nabavke je firma VILDAN TOURS učinila propust, na koji način i kojim postupcima smo ugrozili firmu CENTROTRANS osim što smo se prijavili na javni poziv koji je javno dostupan svima pa i nama kao i bilo kojem registrovanom subjektu koji ispunjava uslove.

- Razloge postupanja ugovornog tijela kao i uslove pod kojima su obavili konkretnu nabavku zatražite kod ugovornog organa.

- U dijelu dokumenta u kojem podnosilac žalbe navodi kako je ugovorni organ pristupio potpisivanju direktnog sporazuma sa drugim ponuđačem, a ne sa njima kao prethodnim dobavljačem usluga, naglašava da je kao ponuđač koji je zadovoljio sve kriterije postavljene javnim pozivom ponudio cijenu koja je bila znatno povoljnija te je vjerovatno i to razlog zbog kojeg je ugovorni organ donio takvu odluku kod nabavke čiji je kriterij bio najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude. Također, shodno stavu Ureda za razmatranje žalbi kao i komentaru Zakona o javnim nabavkama, prethodno iskustvo sa dobavljačem ni u kojem slučaju ne može biti kriterij za odabir dobavljača. "Dosadašnja saradnja" samo pokazuje da je taj dobavljač ranije vršio isporuke ugovornom organu i on ne može biti kriterij za vrednovanje ponuda.

- U dijelu dokumenta u kojem podnosilac žalbe navodi kako su tehnički uslovi za učešće "diskutabilni" i "postavljani prema mogućnostima ponuđača", naglašavamo kako tehnički kriteriji koje je postavio ugovorni organ ocrtavaju stvarnu sliku potreba koje je objavio ugovorni organ, te je smanjenje kapaciteta u odnosu na ranije tražene samo rezultat prilagođavanja kapaciteta stvarnim potrebama za prevoz kao i prilagođavanje gabarita vozila (dimenzijama i ukupnom opterećenju) stvarnim potrebama na terenu. Upravo podnosilac žalbe, je jedna od vodećih kompanija sa najvećim brojem voznih jedinica na području Bosne i Hercegovine sa raznovrsnim kapacitetima vozila, te nije jasno iz kojih razloga ulaže prigovore i žalbe osim da bi oslanjajući se na "dosadašnju saradnju" sa ugovornim organima nastojao produžiti ugovore koji više nisu na snazi, ali su imali znatno veće ugovorne vrijednosti.

- Stavom 3. člana 22. Zakona o javnim nabavama BiH utvrđeno je da minimum kvalifikacijskih uslova koje je ugovorni organ odredio za kandidate i ponuđače i broj dokumenata koji su potrebni za njihovo dokazivanje obavezno treba da budu srazmjerni predmetu ugovora i usklađeni s njim.

- Smatramo da sugestije podnosioca žalbe za postavljanjem većih kriterija koji su nesrazmjerni predmetu ugovora predstavljaju povećanje ukupne cijene koštanja kao i ograničenje za manje kompanije sa manjim brojem voznih jedinica i manjim brojem uposlenih.

- VILDAN TOURS je ugovornom organu dostavio dokaze o stalno uposlenom voznom osoblju shodno traženim uslovima iz javnog poziva.

- Još jednom Vas molimo da nas izvijestite u kojem dijelu konkretne nabavke smo učinili propuste, na koji način i kojim postupcima smo ugrozili kompaniju CENTROTRANS.

4. Relevantno tržište


Relevantno tržište, u smislu člana 3. Zakona, te čl. 4. i 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 33/10) čini tržište određenih proizvoda/usluga koji su predmet obavljanja djelatnosti na određenom geografskom tržištu.

Prema odredbi člana 4. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno tržište proizvoda obuhvaća sve proizvode i/ili usluge koje potrošači smatraju međusobno zamjenjivim s obzirom na njihove bitne karakteristike, kvalitet, namjenu, cijenu ili način upotrebe.

Prema odredbi člana 5. Odluke o utvrđivanju relavantnog tržišta, relevantno geografsko tržište obuhvaća cjelokupnu ili značajan dio teritorije Bosne i Hercegovine na kojoj privredni subjekti djeluju u prodaji i/ili kupovini relevantne usluge pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uslovima i koji to tržište bitno razlikuju od uslova konkurencije na susjednim geografskim tržištima.

Relevantno tržište usluga predmetnoga postupka je tržište pružanja usluga prevoza učenika.

Relevantno geografsko tržište predmetnoga postupka je područje Općine Vogošća.

Slijedom navedenoga, relevantno tržište predmetnog postupka je utvrđeno kao tržište pružanja usluga prevoza učenika u Općini Vogošća.

5. Usmena rasprava


U daljem toku postupka, budući da se radi o postupku sa strankama sa suprotnim interesima, Konkurencijsko vijeće je zakazalo usmenu raspravu, u skladu sa članom 39. Zakona, za dan 19. februar 2014. godine (pozivi dostavljeni Podnosiocu zahtjeva aktom broj: 02-26-3-024-23-II/13 16. januara 2014. godine, Općini Vogošća aktom broj: 02-26-3-024-22-II/13 dana 6. januara 2014 godine i VILDAN TOURS aktom broj: 02-26-3-024-24 -II/13 dana 18. januara 2014. godine)

Na usmenoj raspravi održanoj u prostorijama Konkurencijskog vijeća, ispred Podnosioca zahtjeva prisustvovali su Ibrahim Kerla, izvršni direktor i Azra Šehbajraktarević, pravnik, (punomoć broj 1/2056/14 od 19. februara 2014. godine), ispred Općine Vogošća, Sulejman Zuko, općinski pravobranitelj, a ispred VILDAN TOURS, Salćo Bašović (punomoć broj 02-2014 od 19. februara 2014. godine).

Podnosilac zahtjeva, i ostale strane u postupku su ostale pri dosadašnjim iskazima, kao i dale dodatna pojašnjenja i odgovore na nejasnoće koje su se pojavile tokom postupka (Zapisnik broj: 02-26-3-024-28-II/13 od dana 19. februara 2014. godine).

Na osnovu naloga voditelja postupka, Podnosilac postupka je dana 26. februara 2014. godine pod brojem: 02-26-3-024-29-II/13 dostavio podatke tražene na usmenoj raspravi, kao i zahtjev za nadoknadu troškova postupka.

6. Prikupljanje podataka od trećih lica


U toku postupka radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica, u smislu člana 35. stav (1) tačke a) i c) Zakona, Konkurencijsko vijeće je prikupljalo podatke i dokumentaciju i od drugih tijela/institucija koje nisu stranke u postupku.

Slijedom navedenog, Konkurencijsko vijeće je zatražilo mišljenje, aktom broj: 02-26-3-024-25-II/13 od dana 30. januara 2014. godine od Agencije za javne nabavke BiH na okolnosti činjeničnog stanja na kojem Podnosilac zahtjeva bazira svoj Zahtjev.

Agencija za javne nabavke BiH je podneskom zaprimljenim pod brojem: 05-26-3-024-26-II/13 dana 17. februara 2014. godine dostavila Mišljenje broj: 04-02-1-259-1/14 od 11.02.2014. godine, u kojem u bitnom navodi da Zakon o javnim nabavkama ne poznaje termin "aneks ugovora", te da je opće pravilo u javnim nabavkama da se ugovor ne može proširiti, obnoviti ili produžiti kako u odnosu na period tako i za količinu robe. Za svaku nabavku, pa i za nabavku dodatnih roba ili usluga potrebno je provesti odgovarajući postupak i u skladu s time zaključiti novi ugovor. U izuzetnim slučajevima ugovorni organ može nabaviti dodatne robe/usluge koje su u uskoj vezi sa važećim ugovorom ali pod kumulativno propisanim uslovima.

U pogledu pokretanja postupka javne nabavke prije okončanja ranije pokretnutog postupka za isti predmet nabavke, Agencija za javne nabavke BiH navodi da takvo postupanje nije predviđeno Zakonom o javnim nabavkama, te da isto može imati za posljedicu niz komplikacija, između ostalog zaključenje dva ugovora za isti predmet. Međutim, ako zaštita javnog inetersa nalaže drugačije postupanje ugovornog organa, Agencija za javne nabavke BiH ističe da ugovorni organ ima proaktivnu ulogu, samostalno provodi postupak i snosi odgovornost provedenog postupka, odnosno donesenih odluka u skladu sa zakonskim aktima.

7. Utvrđeno činjenično stanje


Nakon sagledavanja relevantnih činjenica, dokaza i dokumentacije dostavljene od stranaka u postupku, činjenica iznijetih na usmenoj raspravi, kao i podataka i dokumentacije relevantnih institucija, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo slijedeće:

- Da je Općina Vogošća, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, objavila Javni poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga prevoza učenika Osnovnih škola sa područja Općine Vogošća, putem Otvorenog postupka broj: 1060-1-2-1-1/13 od 13. maja 2013. godine, oglašeni u "Službenom glasniku BiH" br. 36/13.

- Da je u postupku dodjele ugovora najpovoljnijem ponuđaču, putem ovog Javnog poziva (objavljenog u "Službenom glasniku BiH" br. 36/13), doneseno Rješenje broj: UP-01-07.1-1360-9/13 dana 25. septembra 2013. godine od strane Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, kojim je isti postupak poništen na način da je poništena tenderska dokumentacija i Obavijest o nabavci.

- Da po ovom postupku javne nabavke nije zaključen ni jedan ugovor o prevozu učenika;

- Da je prije objave Javnog poziva iz maja 2013. godine, u prethodnim školskim godinama, prevoz učenika na području općine Vogošća obavljao Podnosilac zahtjeva, i to na osnovu više ugovora sklopljenih u postupcima javne nabavke putem "konkurentskog poziva", "direktnog sporazuma" i "pregovaračkog postupka bez objave oglasa".

- Da je općina Vogošća potpisala sa ponuđačem VILDAN TOURS za priod od 1. -30. septembra 2013. godine Direktni sporazum o prevozu učenika Osnovnih škola sa područja Ugorsko – Vogošća na relaciji do i od JU OŠ "Zahid Baručija" Vogošća, Direktni sporazum o prevozu učenika Osnovnih škola sa područja Orahov Brijeg - Hotonj na relaciji do i od JU OŠ "Izet Šabić" Vogošća, Direktni sporazum o prevozu učenika Osnovnih škola sa područja Krivoglavci - Vogošća na relaciji do i od JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća, Direktni sporazum o prevozu učenika Osnovnih škola sa područja Orahov Brijeg – Kobilja Glava na relaciji do i od JU OŠ "Zajko Delić" Vogošća, kao i da su naknadno iste vrste sporazuma sa istim prevoznikom potpisane i za mjesec oktobar i novembar.

- Da je Općina Vogošća dana 28. oktobra 2013. godine u "Službenom glasniku BiH" br. 83/13, objavila novi Javni poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga prevoza učenika Osnovnih škola sa područja Općine Vogošća, putem Otvorenog postupka broj: 1060-1-2-1-7/13 od 28. oktobra 2013. godine.

- U postupku dodjele ugovora najpovoljnijem ponuđaču, putem ovog Javnog poziva, Općinski načelnik je donio Odluku o dodjeli ugovora broj: 02-14-2076/13 od 25. decembra 2013. godine. Postupak dodjele ugovora po ovom Javnom pozivu (objavljenom u "Službenom glasniku BiH" br. 83/13) je još u toku obzirom da je CENTROTRANS, u skladu sa Zakonon o javnim nabavkama uložio Prigovor na Odluku broj: 02-14-2076/13, LOT 1 i LOT 2 dana 30. decembra 2013. godine, a zatim i Žalbu na Zaključak Općine Vogošća broj: 02-14-2076/13 od 3. januara 2014. godine, a na istu Žalbu, Ured za razmatranje žalbi BiH još nije donio svoju Odluku.

8. Ocjena dokaza


Članom 4. stav (1) Zakona je propisano da su zabranjeni sporazumi, ugovori, pojedine odredbe sporazuma ili ugovora, zajednička djelovanja i prešutni dogovori privrednih subjekata, kao i odluke i drugi akti privrednih subjekata, koji navedenim aktivnostima /aktima direktno ili indirektno učestvuju ili utiču na tržište, a koji za cilj i posljedicu imaju sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje konkurencije na tržištu. Član 2. stav (1) tačka b) Zakona u privredne subjekte uključuje i organe državne uprave i lokalne samouprave.

Na osnovu uvida i analize svih činjenica i dokaza iznesenih u ovom postupku, kako pojedinačno, tako i u njihovoj međusobnoj vezi Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da Općina Vogošća, kao ni VILDAN TOURS, svojim postupanjem nisu zaključili zabranjeni sporazum iz člana 4. stav (1) tačka b) Zakona u smislu ograničavanja i kontrole proizvodnje, tržišta, tehničkog razvoja ili ulaganja.

Naime, kako bi se utvrdilo kršenje Zakona o konkurenciji tj. postojanje zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) tačka b) Zakona, potrebno je utvrditi da postupanje privrednog subjekta ima za cilj i posljedicu sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje konkurencije na tržištu.

Konkurencijsko vijeće nije moglo utvrditi da je objava "Javnog poziva" u maju 2013. godine od strane Općine Vogošća za cilj imala sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje konkurencije na tržištu, obzirom da su ranije nabavke za istu uslugu provođene u postupcima koji su manje transparentni ("konkurentski poziv", "direktni sporazum" i "pregovarački postupak bez objave oglasa"). Obzirom na ovakvu praksu, samo raspisivanje "javnog poziva" od strane općine Vogošća upućuje Konkurencijsko vijeće na drugačiji zaključak – da je javni poziv objavljen dana 13. maja 2013. godine broj: 1060-1-2-1/13 raspisan u cilju transparentnosti, te je kao takav javno dostupan svim zainteresovanim ponuđačima koji ispunjavaju uslove za dostavu ponuda, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH.

Također, u vezi s posljedicom istog postupanja, nije se moglo utvrditi niti da je posljedica sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje konkurencije na tržištu, iz razloga što je isti postupak od strane Ureda za razmatranje žalbi poništen, te nije prouzrokovao nikakve pravne posljedice. Naime, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da po Javnom pozivu iz maja 2013. godine nije zaključen nikakav ugovor, pa je samim time izostala posljedica ovog postupka.

Obzirom da je Javni poziv iz maja 2013. godine poništen i da po istom nije zaključen nikakav ugovor o javnoj nabavci, Konkurencijsko vijeće se iz razloga svrsishodnosti nije upuštalo u analizu uslova raspisanih u javnom pozivu za koje je Podnosilac zahtjeva tvrdio da su "suprotni načelu slobode pristupa tržištu i zabrani nelojalne konkurencije".

U pogledu navoda Podnosioca zahtjeva da je Općina Vogošća prekršila odredbe Zakona i time što je sa drugim prevoznikom potpisala direktni sporazum iako je postupak po žalbi pred Uredom za razmatranje žalbi BiH bio u toku, te da je bila obavezna potpisati aneks ugovora sa ranijim prevoznikom, Konkurencijsko vijeće je pribavilo Mišljenje Agencije za javne nabavke BiH broj: 04-02-1-259-1/14 od 11. februara 2014. godine.

Obzirom da je postupak Javne nabavke, na osnovu Javnog poziva iz maja 2013. godine nije bio okončan do početka školske 2013./2014. godine, Općina Vogošća je bila prinuđena osigurati prevoz učenika osnovnih škola. S tim u vezi, navodi Podnosioca zahtjeva kako je Općina Vogošća bila obavezna zaključiti aneks ugovora o prevozu učenika sa ponuđačem s kojim je prethodno imala zaključen ugovor nisu osnovani. Agencija za javne nabavke u svom u Mišljenju navodi: "Što se tiče zahtjeva dobavljača po pitanju "anexa" ugovora, ističemo da je opće pravilo u javnim nabavkama da se ugovor ne može proširiti, obnoviti ili produžiti, kako u vezi s količinom robe tako i u odnosu na period isporuke, u odnosu na ono što je određeno u tenderskoj dokumentaciji i u zaključenom ugovoru…. Također, ističemo da Zakon ne poznaje termin anex ugovora pa, u skladu s tim, nije moguće zaključiti anex osnovnog ugovora."

U pogledu pokretanja postupka javne nabavke prije okončanja ranije pokrenutog postupka za isti predmet nabavke Agencija za javne nabavke BiH u svom Mišljenju navodi da takvo postupanje nije predviđeno Zakonom o javnim nabavkama BiH, te da isto može imati za posljedicu niz komplikacija, između ostalog zaključenje dva ugovora za isti predmet. Međutim, ako zaštita javnog interesa nalaže drugačije postupanje ugovornog organa, Agencija za javne nabavke BiH ističe da ugovorni organ ima proaktivnu ulogu, samostalno provodi postupak i snosi odgovornost provednog postupka, odnosno donesenih odluka u skladu sa zakonskim aktima.

Obzirom da je Općina Vogošća zaključivala direktne ugovore sa ponuđačem VILDAN TOURS čija je ponuda cjenovno bila najpovoljnija u javnom pozivu iz maja 2013. godine, i to na periode od po mjesec dana, a sve iz razloga da bi obezbjedila uslugu prevoza učenika, koja predstavlja javni interes, jer postupci po javnim pozivima za istu uslugu raspisani u maju a potom i u oktobru od strane Općina Vogošća nisu bili okončani, Konkurencijsko vijeće je utvrdilo da ovako zaključeni sporazumi između Općine Vogošća i VILDAN TOURS o prevozu učenika nemaju za cilj i posljedicu sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje konkurencije na tržištu u smislu člana 4. stav (1) tačka b) tj. ograničavanje i kontrolu proizvodnje, tržišta, tehničkog razvoja ili ulaganja.

Obzirom da je Konkurencijsko vijeće utvrdilo da samo potpisivanje direktnog sporazuma nije naštetilo tržišnoj konkurenciji, već da su isti potpisani kako bi se zaštitio javni interes, tako je odbilo i navode podnosioca da je VILDAN TOURS učestvovao u kršenju Zakona potpisivanjem ugovora putem Direktnog sporazuma.

Konkurencijsko vijeće smatra da je suštinsko ispitivanje valjanosti provedbe postupka javne nabavke i kontrola zakonitosti istih, Zakonom o javnim nabavkama BiH prvenstveno dodijeljena Agenciji za javne nabavke BiH i Uredu za razmatranje žalbi BiH, pa stoga smatra da bi došlo do sukoba nadležnosti ukoliko bi se ulazilo u ispitivanje zakonitosti postupaka javne nabavke kako to sugeriše u svom zahtjevu Podnosilac zahtjeva. Konkurencijsko vijeće se tokom postupka ograničilo na eventualno narušavanje tržišne konkurencije, a na osnovu odredbi Zakona i nadležnosti Konkurencijskog vijeća propisanih u članu 25. Zakona.

Imajući u vidu navedeno, Konkurencijsko vijeće je odlučilo kao u tački 1. dispozitiva ovog Rješenja.

9. Troškovi postupka


CENTROTRANS je dana 26. februara 2014. godine dostavio Zahtjev za naknadu troškova postupka u iznosu od 1.000 KM, što odgovara iznosu od visine uplaćene administrativne takse za provedbu ovog postupka.

Ostale strane u postupku nisu podnijele zahtjev za naknadu troškova postupka.

Konkurencijsko vijeće je uzelo u obzir odredbe Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04 i 88/07 i 93/09), i to član 105. stav (2) Zakona o upravnom postupku kada u postupku učestvuju dvije ili više stranaka sa suprotnim interesima, stranka koja je izazvala postupak, a na čiju je štetu postupak okončan, dužna je protivnoj stranci nadoknaditi opravdane troškove koji su toj stranci nastali učešćem u postupku.

Prema članu 105. stav (3) Zakona o upravnom postupku troškovi za pravno zastupanje nadoknađuju se samo u slučajevima kad je takvo zastupanje bilo nužno i opravdano.

Kako Centrotrans, kao jedini podnosilac zahtjeva za nadoknadu troškova postupka nije uspio u postupku, nisu mu odobreni ni traženi troškovi.

Na osnovu gore navedenog, Konkurencijsko vijeće je odlučilo kao u tački 2. dispozitiva ovog Rješenja.

10. Pouka o pravnom lijeku


Protiv ovoga Rješenja nije dozvoljenа žalba.

Nezadovoljna stranka može pokrenuti Upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objavljivanja ovoga Rješenja.

Broj 02-26-3-024-30-II/13
17. aprila 2014. godine
Sarajevo


Predsjednik
Gordan Raspudić, s. r.

1 (..)**- podaci predstavljaju poslovnu tajnu u smislu člana 38. Zakona o konkurenciji.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!