Službeni glasnik BiH, broj 39/14

Na osnovu članova 11. i 12. tačke c) i h) Zakona o odbrani BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05), člana 4. Zakona o učešću pripadnika Oružanih snaga BiH, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inostranstvu ("Službeni glasnik BiH, broj 14/05), te Ocjene opravdanosti učešća kontingenta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Multidimenzionalnoj integriranoj stabilizacijskoj misiji Ujedinjenih naroda u Republici Mali (Zaključak Vijeća ministara sa 72. sjednice od 28.11.2013. godine) i člana 32. stav (1.) tačka a) Poslovnika o radu Predsjedništva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13 i 32/13), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 44. redovnoj sjednici, održanoj 06. marta 2014. godine, donijelo je


ODLUKU


OUČEŠĆU KONTINGENTA ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U MULTIDIMENZIONALNOJ INTEGRIRANOJ STABILIZACIJSKOJ MISIJI UJEDINJENIH NARODA U REPUBLICI MALI


Član 1.
(Predmet)

Ovom odlukom utvrđuje se učešće kontingenta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Multidimenzionalnoj integriranoj stabilizacijskoj misiji Ujedinjenih naroda u Republici Mali (u daljem tekstu: mirovna operacija MINUSMA).

Član 2.
(Sastav kontingenta)

Kontingent Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u mirovnoj operaciji MINUSMA čine 2 (dva) oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Član 3.
(Misija)

Misija kontingenta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u mirovnoj operaciji MINUSMA je obavljanje štabskih dužnosti u sastavu nadležnih komandi i štabova UN-a.

Član 4.
(Zona angažiranja)

Razmještaj kontingenta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u mirovnoj operaciji MINUSMA izvršit će se prema planu Ujedinjenih naroda.

Član 5.
(Šef kontingenta)

Major Toni Mišić imenuje se za šefa kontingenta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u mirovnoj operaciji MINUSMA.

Član 6.
(Mandat kontingenta)

(1) Mandat kontingenta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u mirovnoj operaciji MINUSMA traje godinu dana.

(2) Vrijeme početka i završetka mandata regulirat će ministar odbrane Bosne Hercegovine u skladu sa planom Ujedinjenih naroda.

Član 7.
(Nadležnost operativne kontrole)

Ovlašćuje se načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine da nadležnost operativne kontrole nad kontingentom Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, upućenim u mirovnu operaciju MINUSMA, prenese na komandanta mirovne operacije MINUSMA.

Član 8.
(Upotreba pripadnika po pravilima angažiranja)

Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine zadržava pravo, obavezu i odgovornost da unutar lanca komandovanja i kontrole osigura upotrebu kontingenta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u skladu sa pravilima angažiranja (ROE).

Član 9.
(Koordinacija)

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine vršit će neophodne poslove koordinacije sa Uredom za mirovne operacije Ujedinjenih naroda po pitanju upućivanja kontingenta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u mirovnu operaciju MINUSMA.

Član 10.
(Ovlaštenja ministra)

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine će, u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, regulirat sva pitanja neophodna za uspješno izvršenje mirovne operacije MINUSMA.

Član 11.
(Izvještavanje)

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine dostavlja Predsjedništvu Bosne i Hercegovine redovni izvještaj o toku izvršenja misije dva puta godišnje, a vanredni izvještaj prema potrebi i iskazanom zahtjevu.

Član 12.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-05-1-535-40/14
06. marta 2014. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Željko Komšić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!