Službeni glasnik BiH, broj 37/23

Na osnovu člana 61. stav 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02), člana 30. Zakona o administrativnim taksama ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 3/10 i 98/12) i Odluke o dopuni Tarife administrativnih taksi Vijeća ministara Bosne i Hercegovine broj 94/23 od 05.04.2023. godine, ("Službeni glasnik BiH", broj 32/23), ministar Ministarstva finansija i trezora BiH donosi


NAREDBU


O IZMJENI NAREDBE O UPLATNIM RAČUNIMA ZA ADMINISTRATIVNE TAKSE


I


Ovom Naredbom vrši se izmjena Naredbe o uplatnim računima za administrativne takse i naknade ("Službeni glasnik BiH", broj 30/23) u poglavlju IV - Pregled novih vrsta prihoda i budžetskih organizacija tako da se dodaje nova vrsta prihoda i šifra budžetske organizacije kako slijedi:

Red. broj

Naziv vrste prihoda

Nova vrsta prihoda

Budžetska organizacija

193.

Takse za radnje u postupku homologacije

722194

0902999

 



II


Popunjavanje polja za uplatu sredstava se vrši u skladu sa ovom Naredbom i poglavljem II i III Naredbe o uplatnim računima za administrativne takse i naknade ("Službeni glasnik BiH", broj 30/23).

III


Ova naredba će se objaviti u "Službenom glasniku BiH" i stupa na snagu 8 (osam) dana do dana objavljivanja.

Broj 08-02-2-3469-2/23
15. maja 2023. godine
Sarajevo


Ministar
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!