Službeni glasnik BiH, broj 60/14

Na osnovu člana IV 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 70. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 24. jula 2014. godine, i na 40. sjednici Doma naroda, održanoj 25. jula 2014. godine, usvojila je


ZAKON


O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O AKCIZAMA U BOSNI I HERCEGOVINI


Član 1.


U Zakonu o akcizama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 49/09 i 49/14) član 18. mijenja se i glasi:

"Član 18.

(Iznosi akcize za bezalkoholna pića, pivo i vina)

(1) Za sljedeće akcizne proizvode akciza se plaća po litru, i to:

a) bezalkoholna pića

0,10 KM

b) pivo

0,25 KM

c) vino

0,25 KM.

 (2) Izuzetno, od stava (1) tačka b) ovog člana proizvođač piva čija je prosječna proizvodnja u prethodne tri godine manja od 400.000 hl, akcizu plaća 0,20 KM/l.

(3) Pravo iz stava (2) ovog člana može ostvariti i uvoznik pod uslovom da ima dokaz da je pivo nabavio od proizvođača čija je prosječna proizvodnja u prethodne tri godine manja od 400.000 hl.

(4) Bliže odredbe za ostvarivanje prava korištenja niže stope iz st. (2) i (3) ovog člana, propisat će Upravni odbor pravilnikom."

Član 2.


U članu 41. stav (1) iza tačke m) dodaje se nova tačka n) koja glasi:

"n) da netačne podatke u cilju primjene niže stope iz člana 18. stav (2) ovog zakona."

Član 3.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH" a primjenjivat će se od prvog radnog dana mjeseca koji slijedi nakon stupanja na snagu ovog zakona.

Broj 01,02-02-1-44/13
25. jula 2014. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Milorad Živković, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!