Službeni glasnik BiH, broj 9/19

Na osnovu člana 252. tačka 15), a u vezi sa članom 187. stav (3) Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18), ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, u saradnji sa organom nadležnim za unutrašnje poslove, donosi


PRAVILNIK


O VOZAČKOJ DOZVOLI


DIO PRVI - OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet)

Ovim pravilnikom propisuje se oblik, izgled i sadržaj obrasca vozačke dozvole, postupak i način izdavanja vozačke dozvole, zamjena vozačke dozvole i strane vozačke dozvole, poništavanje vozačke dozvole te način vođenja evidencije o vozačkim dozvolama (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Član 2.
(Nadležnost)

Izdavanje i zamjenu vozačke dozvole vrše i evidenciju vozača vode u Federaciji Bosne i Hercegovine kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova, u Republici Srpskoj Ministarstvo unutrašnjih poslova i u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine Odjel za javni registar (u daljnjem tekstu: nadležni organ), na čijem području vozač ima prebivalište, odnosno na čijem području raseljeno lice ima boravište (u daljnjem tekstu: prebivalište, odnosno boravište).

DIO DRUGI - OBRAZAC I SADRŽAJ VOZAČKE DOZVOLE


Član 3.
(Izgled vozačke dozvole)

(1) Vozačka dozvola ima oblik kartice, ID 1 formata (standard ISO 7810), izrađena je višeslojnom tehnologijom od polikarbonatnog materijala i ružičaste je boje različitih tonova.

(2) Izgled i sadržaj vozačke dozvole dat je u Prilogu broj 1. i čini dio ovog pravilnika.

Član 4.
(Ispisivanje podataka i upotreba jezika)

(1) Naslov na obrascu vozačke dozvole ispisan je na jezicima konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine, francuskom i engleskom jeziku.

(2) Tekst naslova na jezicima konstitutivnih naroda ispisan je latiničnim i ćiriličnim pismom.

(3) Pojedinačni podaci koji se unose u obrazac vozačke dozvole ispisuju se elektronskim putem latiničnim pismom.

Član 5.
(Sadržaj prednje strane i poleđine obrasca i označavanje kategorija i potkategorija)

(1) Na prednjoj strani obrasca vozačke dozvole u gornjem lijevom uglu stoji naslov "VOZAČKA DOZVOLA", na sredini naziv "BOSNA I HERCEGOVINA", a u gornjem desnom uglu međunarodna oznaka Bosne i Hercegovine - "BIH".

(2) Ispod naslova "VOZAČKA DOZVOLA" nalazi se prostor za fotografiju i serijski broj.

(3) Desno od fotografije nalaze se rubrike numerirane brojevima u koje se upisuju: prezime, ime, datum i mjesto rođenja, datum izdavanja, rok važenja vozačke dozvole, naziv organa koji je izdao vozačku dozvolu, općina prebivališta, odnosno boravišta, potpis vlasnika vozačke dozvole i oznaka kategorije ili potkategorije za koju važi vozačka dozvola.

(4) Na poleđini obrasca vozačke dozvole u gornjem lijevom uglu nalazi se rubrika "Napomena" u koju se unose podaci o obaveznom korištenju određenih pomagala u toku vožnje ili korištenja prilagođenih vozila i drugih ograničenja.

(5) Ispod rubrike "Napomena" upisuje se jedinstveni matični broj imaoca vozačke dozvole i jednodimenzionalni bar code, a ispod tog nalazi se tekstualno opisan sadržaj numeriranih rubrika vozačke dozvole ispisane latiničnim i ćiriličnim pismom na jezicima konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine.

(6) Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim i priključnim vozilima u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini za kategorije A, B, C, D, BE, CE i DE i potkategorije A1, B1, C1, D1, C1E i D1E. Označavanje kategorije ili potkategorije vozila za koju vozačka dozvola važi vrši se upisivanjem oznake kategorije ili potkategorije na prednjoj strani obrasca vozačke dozvole i upisivanjem datuma polaganja vozačkog ispita za određene kategorije ili potkategorije u odgovarajuće rubrike u tabeli na poleđini obrasca vozačke dozvole.

(7) Na preostalom dijelu poleđine obrasca vozačke dozvole nalazi se tabela sa označenim kategorijama i potkategorijama sa simbolima vozila odgovarajuće kategorije i potkategorije te rubrike u koje se upisuje:

a) datum polaganja određene kategorije ili potkategorije;

b) vrijeme trajanja izrečene mjere sigurnosti ili zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom.

DIO TREĆI - IZDAVANJE VOZAČKE DOZVOLE


Član 6.
(Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole)

(1) Vozačka dozvola izdaje se na zahtjev lica koje je položilo vozački ispit (u daljnjem tekstu: podnosilac zahtjeva).

(2) Zahtjev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se na obrascu VD-1 koji sadrži:

a) vrstu zahtjeva;

b) ime i prezime;

c) ime jednog roditelja;

d) datum rođenja;

e) mjesto rođenja;

f) državljanstvo;

g) jedinstveni matični broj;

h) prebivalište i adresu podnosioca zahtjeva, odnosno boravište za raseljeno lice;

i) datum polaganja vozačkog ispita;

j) mjesto polaganja vozačkog ispita;

k) oznaku kategorije i potkategorije vozila za koje se traži vozačka dozvola;

l) podatke o tome da li podnosilac zahtjeva već posjeduje vozačku dozvolu;

m) broj registra;

n) potpis službenog lica;

o) potpis podnosioca zahtjeva;

p) podatke o prilozima uz zahtjev.

(3) Izgled obrasca VD-1 dat je u Prilogu broj 2. i čini dio ovog pravilnika.

(4) Na postupak pred nadležnim organom, a koji nije uređen odredbama ovog pravilnika, primijenit će se odredbe važećih zakona o upravnom postupku entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 7.
(Potrebna dokumentacija)

(1) Uz zahtjev za izdavanje vozačke dozvole prilažu se sljedeći dokumenti:

a) uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti lica za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili potkategorije za koju se traži vozačka dozvola koje ne može biti starije od dvanaest mjeseci;

b) uvjerenje o položenom vozačkom ispitu za upravljanje motornim vozilom one kategorije ili potkategorije za koju se traži izdavanje vozačke dozvole ne starije od tri mjeseca;

c) dokaz o prebivalištu, odnosno boravištu (uvidom u ličnu kartu);

d) dokaz o odobrenom boravku za stranog državljanina;

e) dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole.

Član 8.
(Postupak izdavanja vozačke dozvole)

(1) Nadležni organ, po prijemu zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole i provjere da se za to lice u elektronskoj evidenciji nalaze fotografija, potpis kao i ostali lični podaci, podnosiocu zahtjeva izdaje potvrdu o prijemu zahtjeva i preuzimanju vozačke dozvole na obrascu VD-2.

(2) U slučaju da se utvrdi da je došlo do izmjene izgleda lica u odnosu na fotografiju koja se nalazi u elektronskoj evidenciji, podnosioca zahtjeva je potrebno uputiti na fotografiranje.

(3) Nadležni organ, nakon provedenog postupka po zaprimljenom zahtjevu, izdaje vozačku dozvolu ili donosi rješenje kojim se odbija zahtjev za izdavanje vozačke dozvole.

(4) Kada preuzme vozačku dozvolu, podnosilac zahtjeva na potvrdi iz stava (1) ovog člana svojim potpisom potvrđuje preuzimanje vozačke dozvole sa upisivanjem datuma preuzimanja, a službeno lice to potvrđuje potpisom i potvrdu odlaže u dosje vozača.

(5) Vozačku dozvolu može preuzeti podnosilac zahtjeva ili lice koje opunomoći.

(6) Izgled obrasca VD-2 dat je u Prilogu broj 3. i čini dio ovog pravilnika.

Član 9.
(Fotografija na vozačkoj dozvoli)

(1) Fotografija na vozačkoj dozvoli mora vjerno prikazivati lik imaoca vozačke dozvole (sa lica-an face), bez šešira, kape ili marame.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, lice koje iz vjerskih razloga ili prema narodnim običajima nosi šešir, kapu ili maramu može se fotografirati sa šeširom, kapom ili maramom, ali karakteristike lica od početka brade do vrha čela, kao i obje ivice lica moraju biti jasno prikazane.

Član 10.
(Rok važenja vozačke dozvole)

(1) Vozačka dozvola izdaje se sa rokom važenja od 10 godina, a licu starijem od 65 godina života sa rokom važenja od tri godine, računajući od dana izdavanja.

(2) Licu koje u vrijeme izdavanja vozačke dozvole ima više od 55 godina života vozačka dozvola izdaje se sa rokom važenja do navršenih 65 godina života, s tim da taj rok ne može biti kraći od tri godine.

(3) Izuzetno, vozačka dozvola se može izdati i na rok kraći od roka utvrđenog u ovom članu na osnovu nalaza i mišljenja zdravstvene ustanove naznačenom u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti lica, a koji ne može biti kraći od dvije godine.

Član 11.
(Izdavanje vozačke dozvole za A1 ili B1 potkategoriju)

Licu starosti između 16 do 18 godina života koje posjeduje ličnu kartu a koje je položilo ispit za upravljanje motornim vozilom potkategorije A1 ili B1 izdat će se vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom potkategorije A1 ili B1.

Član 12.
(Napomene i ograničenja na vozačkoj dozvoli)

(1) Licu sa invaliditetom i licu sa tjelesnim nedostacima koji ne predstavljaju smetnju za upravljanje motornim vozilom ali to znatno otežavaju izdaje se vozačka dozvola, s tim da vozač ima pravo upravljanja motornim vozilom samo ako prilikom vožnje koristi pomagala naznačena u rubrici "Napomena" na poleđini obrasca vozačke dozvole izrazima "naočale", "gluho lice", i "ortopedska pomagala". Uz izraz "naočale" upisuje se kod "01.", uz izraz "gluho lice" upisuje se kod "02." te uz izraz "ortopedska pomagala" upisuje se kod "03.".

(2) Ukoliko u toku važenja vozačke dozvole nastane obaveza korištenja naočala, ortopedskog pomagala i slušnog aparata, imalac vozačke dozvole dužan je u roku od 15 dana, računajući od dana nastale obaveze, nadležnom organu podnijeti zahtjev za zamjenu vozačke dozvole na za to propisanom obrascu.

(3) Pod izrazom "naočale" podrazumijeva se upotreba naočala ili sočiva prilikom vožnje, izraz "ortopedska pomagala" podrazumijeva proteze i prilagođenost motornog vozila, a izraz "gluho lice" podrazumijeva upotrebu slušnog aparata.

(4) Licu koje je osposobljavanje i ispit za vozača obavljalo na motornom vozilu sa automatskim mjenjačem se u rubrici "Napomena" unosi izraz "Automatski prijenos" i upisuje kod "10.02.".

Član 13.
(Oduzimanje i poništavanje vozačke dozvole)

(1) Licu koje prvi put stekne pravo upravljanja motornim vozilom kategorije B i koje u toku dvije godine od dana stjecanja prava upravljanja motornim vozilom kategorije B skupi četiri kaznena boda nadležni organ oduzima i poništava vozačku dozvolu, čime gubi pravo upravljanja motornim vozilom.

(2) Rješenje o oduzimanju i poništavanju vozačke dozvole donosi organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji.

(3) Vozačka dozvola se fizički poništava bušenjem i čuva se u evidenciji organa kod kojeg se vozač vodi.

(4) Podatak o poništenju vozačke dozvole evidentira se u evidenciji organa kod kojeg se vozač vodi.

(5) Smatra se da lice kojem je vozačka dozvola oduzeta i poništena u skladu sa odredbama ovog člana nema položen vozački ispit za upravljanje motornim vozilom kategorije B.

(6) Ukoliko je vozač prestao biti državljanin Bosne i Hercegovine, nadležni organ kod kojeg se vozač vodi u evidenciji postupit će na način propisan u st. (2) i (3) ovog člana.

Član 14.
(Način produženja važenja vozačke dozvole)

(1) Produženje važenja vozačke dozvole vrši se na zahtjev vozača kod nadležnog organa kod kojeg se vozač vodi u evidenciji.

(2) Produženje vozačke dozvole vrši se izdavanjem nove vozačke dozvole, sa rokovima važenja propisanim članom 10. ovog pravilnika.

(3) Uz zahtjev za produženje važenja vozačke dozvole prilaže se vozačka dozvola čiji je rok važenja istekao i dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole.

(4) Vozač motornog vozila kojem je vozačka dozvola izdata sa kraćim rokom važenja, uz zahtjev za produženje važenja vozačke dozvole, mora priložiti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom te kategorije ili potkategorije koje ne smije biti starije od šest mjeseci.

(5) Vozač kome je izdata vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilom kategorije D i potkategorije D1, prilikom svakog produženja važenja vozačke dozvole, uz zahtjev za produženje važenja vozačke dozvole, prilaže uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom te kategorije ili potkategorije koje ne smije biti starije od šest mjeseci.

(6) Zahtjev za produženje važenja vozačke dozvole podnosi se na obrascu VD-1.

Član 15.
(Produženje važenja vozačke dozvole u toku posljednje godine važenja)

(1) Nadležni organ produžit će vozačku dozvolu i kad je zahtjev za produženje podnesen u toku posljednje godine njenog važenja, a produženje važenja računa se od dana izdavanja nove vozačke dozvole.

(2) Prilikom podnošenja zahtjeva za produženje važenja vozačke dozvole podnosiocu zahtjeva se izdaje potvrda iz člana 8. ovog pravilnika na obrascu VD-2.

Član 16.
(Razlozi zamjene vozačke dozvole)

Zamjena vozačke dozvole vrši se u slučajevima upisa nove kategorije ili potkategorije, promjene bilo kojeg podatka sadržanog u vozačkoj dozvoli te u slučaju njenog oštećenja, dotrajalosti ili nestanka.

Član 17.
(Postupak u slučaju nestanka vozačke dozvole)

(1) Nestanak vozačke dozvole prijavljuje se nadležnom organu na čijem području je imalac vozačke dozvole saznao za njen nestanak.

(2) Nestanak vozačke dozvole objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" ili službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

(3) U slučaju nestanka vozačke dozvole, nadležni organ donosi rješenje kojim se vozačka dozvola poništava.

(4) Uz zahtjev za zamjenu nestale vozačke dozvole prilaže se dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole i dokaz da je izvršeno objavljivanje nestale važeće vozačke dozvole kao nevažećeg dokumenta u "Službenom glasniku BiH" ili službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 18.
(Postupak zamjene vozačke dozvole)

(1) Zamjena vozačke dozvole iz razloga navedenih u članu 16. ovog pravilnika vrši se izdavanjem nove vozačke dozvole na zahtjev imaoca vozačke dozvole.

(2) Zamjena vozačke dozvole vrši se i u slučaju kada je vozaču izrečena sigurnosna ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom za određenu kategoriju ukoliko vozač ima pravo upravljati motornim vozilom drugih kategorija.

(3) Uz zahtjev za zamjenu dotrajale ili oštećene vozačke dozvole predaje se vozačka dozvola čija se zamjena traži i dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole.

(4) Uz zahtjev za zamjenu vozačke dozvole zbog promjene bilo kojeg podatka sadržanog u vozačkoj dozvoli prilaže se vozačka dozvola čija se zamjena traži, dokaz o izmjeni podataka i dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole.

(5) Nadležni organ koji je izvršio zamjenu vozačke dozvole po preuzimanju nove vozačke dozvole poništava ranije izdatu vozačku dozvolu i istu odlaže u dosje vozača.

Član 19.
(Rok važenja zamijenjene vozačke dozvole)

(1) U zamijenjenoj vozačkoj dozvoli upisuje se rok važenja u skladu sa odredbama člana 10. ovog pravilnika, računajući od dana njenog izdavanja, osim u slučajevima ograničenja roka važenja kada će se vozačka dozvola izdati do onog roka do kada je važila zamijenjena vozačka dozvola.

(2) Izuzetno, licu starijem od 65 godina života se može izdati zamijenjena vozačka dozvola na rok koji ne može biti kraći od dvije godine, na osnovu nalaza i mišljenja zdravstvene ustanove naznačenom u uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti lica koje nije starije od šest mjeseci.

Član 20.
(Postupak zamjene inostrane vozačke dozvole)

(1) Zahtjev za zamjenu inostrane vozačke dozvole podnosi se na obrascu VD-1.

(2) Uz zahtjev iz prethodnog stava, podnosilac prilaže:

a) važeću inostranu vozačku dozvolu kojoj nije istekao rok važenja;

b) prijevod inostrane vozačke dozvole ovjeren od sudskog tumača;

c) uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti lica za upravljanje motornim vozilom one kategorije i potkategorije za koju se traži vozačka dozvola, a koje ne može biti starije od šest mjeseci;

d) dokaz da posjeduje ličnu kartu državljana Bosne i Hercegovine (uvidom u ličnu kartu), ličnu kartu za strance (uvidom u ličnu kartu), izbjeglički karton (ovjerena fotokopija), karton o supsidijarnoj zaštiti (ovjerena fotokopija) ili dokaz o odobrenom privremenom boravku (ovjerena fotokopija rješenja);

e) dokaz o uplati propisane naknade za obrazac vozačke dozvole.

(3) Inostrana vozačka dozvola iz čijeg se prijevoda teksta ne može zaključiti za koju kategoriju ili potkategoriju motornih vozila je izdata ili da li joj je istekao rok važenja može se zamijeniti samo ukoliko podnosilac zahtjeva priloži ispravu iz koje se vidi kojim motornim vozilom može upravljati, odnosno da joj nije istekao rok važenja.

(4) Nakon izdavanja vozačke dozvole, nadležni organ, putem Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, vraća važeću inostranu vozačku dozvolu organu države koja je tu dozvolu izdala, a u dosjeu vozača zadržava fotokopiju inostrane vozačke dozvole.

(5) Izuzetno od stava (4) ovog člana, za lice koje je tražilac azila ili kojem je dodijeljen azil, nadležni organ koji je izdao vozačku dozvolu neće vratiti važeću inostranu vozačku dozvolu organu države koja je izdala inostranu vozačku dozvolu.

DIO ČETVRTI - EVIDENCIJE O VOZAČKIM DOZVOLAMA


Član 21.
(Elektronska evidencija)

(1) U okviru svoje nadležnosti, nadležni organ elektronskim putem vodi, održava i koristi evidenciju o vozačima i vozačkim dozvolama, u skladu sa Zakonom o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se na obrascu VD-3.

(3) Izgled obrasca VD-3 dat je u Prilogu broj 4. i čini dio ovog pravilnika.

Član 22.
(Registar primljenih zahtjeva)

(1) Evidenciju o primljenim zahtjevima za izdavanje, produženje važenja i zamjenu vozačke dozvole nadležni organ vodi u obliku Registra primljenih zahtjeva (u daljnjem tekstu: Registar) na obrascu VD-4.

(2) Registar se sastoji od ispisanih dnevnih listova formata A4 (obrazac VD-4) po rednom broju putem elektronske evidencije, a sadrži podatke o rednom broju, datumu prijema zahtjeva, prezimenu i imenu podnosioca zahtjeva, imenu jednog roditelja, datumu rođenja i vrsti zahtjeva (izdavanje, produženje važenja, zamjena vozačke dozvole), kao i potpis službenog lica i rubriku "Napomena".

(3) Registar se zaključuje na kraju kalendarske godine, uvezuje i trajno čuva.

(4) Zahtjevi se odlažu po rednom broju i trajno čuvaju.

(5) Izgled obrasca VD-4 dat je u Prilogu broj 5. i čini dio ovog pravilnika.

Član 23.
(Dosje vozača)

Zahtjev na osnovu kojeg je izdata vozačka dozvola, zajedno sa prilozima podnesenim uz taj zahtjev, čini dosje vozača, koji se čuva kod nadležnog organa koji je izdao vozačku dozvolu i odlaže po broju registra (rednom broju).

DIO PETI - OBAVEZE VOZAČA, ROK IZDAVANJA I POSTUPANJE S VOZAČKOM DOZVOLOM


Član 24.
(Promjena prebivališta i zamjena vozačke dozvole)

(1) Imalac vozačke dozvole je prilikom promjene prebivališta, boravišta, odnosno boravka stranog lica, dužan prijaviti se u roku 15 dana u evidenciju vozača kod nadležnog organa na čijem području je njegovo novo prebivalište, boravište, odnosno mjesto boravka stranog lica i istovremeno podnijeti zahtjev za zamjenu vozačke dozvole na obrascu VD-1.

(2) U postupku iz stava (1) ovog člana nadležni organ će izvršiti zamjenu vozačke dozvole i o tome odmah, po službenoj dužnosti, elektronskim putem obavijestiti nadležni organ kod kojeg se to lice vodilo u evidenciji vozača radi odjave iz te evidencije i dostavljanja njegovog dosjea.

Član 25.
(Rok izdavanja vozačke dozvole)

(1) Nadležni organ izdaje vozačku dozvolu u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, nadležni organ na zahtjev lica iz opravdanih razloga (liječenje u inostranstvu, poslovni razlozi i dr.) može izdati vozačku dozvolu u roku navedenom u zahtjevu, i u tom slučaju dodatne troškove snosi podnosilac zahtjeva.

Član 26.
(Postupanje sa vozačkom dozvolom umrlog)

(1) Vozačka dozvola umrlog predaje se nadležnom organu i odjavljuje u elektronskoj evidenciji.

(2) Ukoliko se vozačka dozvola umrlog preda organu koji nije izdao vozačku dozvolu, o tome se obavještava i istovremeno dostavlja nadležnom organu koji je izdao tu vozačku dozvolu.

(3) Izuzetno, na zahtjev člana porodice umrlog, vozačka dozvola umrlog može se poništena predati porodici umrlog.

(4) Ukoliko vozačka dozvola ne bude predata nadležnom organu, nadležni organ će, na osnovu Obavijesti o smrti vozača koju je dostavio matični ured, odjaviti vozačku dozvolu u elektronskoj evidenciji.

Član 27.
(Deponiranje vozačke dozvole)

(1) Deponiranje vozačke dozvole vrši se u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini na način da se deponira kod nadležnog organa kod kojeg se vozač vodi u evidenciji.

(2) Ukoliko se vozač, nakon prijema poziva da dostavi vozačku dozvolu radi izvršenja zabrane upravljanja motornim vozilom, ne odazove pozivu, nadležni organ donosi zaključak o prinudnom oduzimanju vozačke dozvole.

(3) Vrijeme trajanja zabrane upravljanja motornim vozilom računa se od dana deponiranja vozačke dozvole kod nadležnog organa.

(4) Nakon što utvrdi da je isteklo vrijeme trajanja zabrane upravljanja motornim vozilom, nadležni organ poziva vozača radi vraćanja deponirane vozačke dozvole.

(5) Na zahtjev vozača kome je izrečena zabrana upravljanja motornim vozilom za određenu kategoriju a koji ima pravo upravljati drugim kategorijama može se izvršiti zamjena vozačke dozvole sa upisanom zabranom i takva vozačka dozvola se izdaje u roku od 72 sata od podnošenja zahtjeva.

(6) Nakon što istekne vrijeme zabrane upravljanja motornim vozilom za određenu kategoriju, vozaču se, na njegov zahtjev, vraća deponirana vozačka dozvola a vozačka dozvola izdata sa upisanom zabranom se poništava i odlaže u dosje vozača.

(7) Zabrana upravljanja motornim vozilom izrečena prema vozaču koji ima inostranu vozačku dozvolu izvršava se tako što se vozaču izdaje potvrda o trajanju zabrane i istovremeno se obavještavaju svi organi unutrašnjih poslova u Bosni i Hercegovini, kao i Granična policija Bosne i Hercegovine.

DIO ŠESTI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 28.
(Postupanje sa ranijom evidencijom)

(1) Dosje vozača sačinjava cjelokupna evidencija o vozaču koja se vodila po dosadašnjim propisima i prilozi navedeni u članu 23. ovog pravilnika i ista se čuva trajno.

(2) Kartoni iz kartoteke vozača ulažu se u dosje vozača koji se slažu po novom rednom broju Registra u smislu člana 23. ovog pravilnika.

Član 29.
(Osiguravanje obrazaca vozačke dozvole)

Obrazac vozačke dozvole propisan ovim pravilnikom osigurava Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Član 30.
(Važenje ranije izdatih vozačkih dozvola)

Vozačke dozvole izdate prije stupanja na snagu ovog pravilnika važeće su do isteka roka na koji su izdate.

Član 31.
(Prestanak primjene propisa)

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje primjena Pravilnika o vozačkoj dozvoli ("Službeni glasnik BiH", br. 13/07 i 43/15).

Član 32.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 02-04-02-2-346/19
05. februara 2019. godine
Sarajevo


Zamjenik ministra
Saša Dalipagić, s. r.