Službeni glasnik BiH, broj 33/19

Na osnovu člana 219. stav (9) Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18), ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, u saradnji sa organima nadležnim za unutrašnje poslove, entitetskim i kantonalnim ministarstvima nadležnim za saobraćaj i Odjeljenjem za javne poslove Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, donosi


PRAVILNIK


O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA


DIO I. OSNOVNE ODREDBE


Član 1.
(Predmet pravilnika)

Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj i način obavljanja tehničkih pregleda vozila (u daljem tekstu: tehnički pregled), uvjeti za obavljanje tehničkog pregleda, tok tehničkog pregleda, evidencije koje se vode, obrasci koji se izdaju i poslovi koje obavljavaju i uvjeti koji moraju da ispunjavaju ovlaštene organizacije za obavljanje tehničkih pregleda, dodjeljivanje odobrenja i ovlaštenja, kao i uvjeti za stručno osoblje.

Član 2.
(Rodna ravnopravnost izraza koji se koriste)

Izrazi korišteni u ovom pravilniku, a koju su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu, bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene.

Član 3.
(Definicije)

U smislu ovog pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeće značenje:

a) Bar kod vozila je naljepnica izrađena na posebnoj samoljepljivoj foliji koja služi za jedinstvenu identifikaciju vozila;

b) Jedinstven informacijski sistem (u daljem tekstu: JIS) predstavlja umrežen sistem računara, opreme i uređaja na stanicama za tehnički pregled pomoću koje se podaci sa stanice i opreme za mjerenje automatskim putem preuzimaju i pohranjuju u jedinstvenu bazu podataka. Baza podataka služi za dostavljanje, distribuciju i korišćenje podataka u postupku tehničkog pregleda i registracije vozila nadležnim ministarstvima ili službi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, stručnoj instituciji ili Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija).

c) Kanal je dio tehnološke linije namijenjen za obavljanje tehničkog pregleda donjeg postroja vozila;

d) Karton ovjere tehničke ispravnosti uređaja za gas je obrazac na kojem stanica za tehnički pregled vozila ovjerava tehničku ispravnost uređaja za gas na vozilu;

e) Laka vozila su vozila čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3,5 tone;

f) Novoproizvedeno vozilo je vozilo koje nije registrovano, nije učestvovalo u saobraćaju i nije starije od 12 mjeseci;

g) Poslovni prostor stanice za tehnički pregled vozila obuhvata objekat ili objekte stanice za tehnički pregled vozila, prostor za ispitivanje i sve prostore u vezi sa tehničkim pregledima vozila, uključujući i prilazne i odlazne saobraćajnice i prostor za parkiranje i površine za ispitivanje vozila koja se ne mogu pregledati na tehnološkoj liniji;

h) Stanica za tehnički pregled vozila je organizacija (pravno lice) koja posjeduje odobrenje za rad izdato od strane nadležnog organa za obavljanje poslova tehničkih pregleda vozila;

i) Tehnički pregled je skup radnih operacija pri kojima se odgovarajućim mjerenjima i poređenjem izmjerenih veličina sa propisanim vrijednostima, kao i vizuelnim pregledom bez ili uz korištenje odgovarajućih alata, bez bitnih rasklapanja, utvrđuje tehnička ispravnost uređaja i opreme, odnosno tehnička ispravnost vozila u cjelini, kao i da li vozilo ispunjava propisane uvjete i tehničke normative za sigurno učešće u saobraćaju na cesti;

j) Tehnološka linija je površina u objektu stanice za tehnički pregled vozila na kojoj su ugrađeni uređaji i oprema za obavljanje tehničkog pregleda vozila;

k) Teška vozila su vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3,5 tone.

DIO II - TEHNIČKI PREGLED


Poglavlje I. Opće odredbe o tehničkom pregledu


Član 4.
(Tehnički pregled)

(1) Tehnički pregled vozila može biti redovni, preventivni i vanredni.

(2) Na tehnološkoj liniji, dok je pregled vozila u toku, smiju se nalaziti samo kontrolori koji imaju važeću licencu, certifikat o osposobljenosti i u radnom su odnosu na stanici za tehnički pregled.

(3) Redovni tehnički pregledi vozila obavljaju se jednom godišnje u periodu ne dužem od 30 dana prije isteka registracije.

(4) Novoproizvedena vozila prije prve registracije podliježu obaveznoj identifikaciji i unosu podataka u JIS.

(5) Novoproizvedena vozila podliježu obavezi redovnog tehničkog pregleda u toku mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od dana prve registracije vozila, te u toku mjeseca u kojem ističe rok od 48 mjeseci od dana prve registracije vozila.

(6) Vozila stara četiri i više godina podliježu redovnom tehničkom pregledu tokom svakog 12. mjeseca, od posljednjeg redovnog tehničkog pregleda.

(7) Vozila koja se uvoze u Bosnu i Hercegovinu, a nisu novoproizvedena, prije prve registracije podliježu redovnom tehničkom pregledu.

(8) Preventivni tehnički pregled vozila obavlja se nakon proteka šest mjeseci od redovnog tehničkog pregleda, a podliježu mu rent a car vozila, vozila kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozača, vozila kojima se obavlja taksi prijevoz, autobusi, teretna i priključna vozila za prijevoz opasnih materija, teretna i priključna vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 7.500 kg.

(9) Izuzetno od stava (8) ovog člana, preventivnim tehničkim pregledima ne podliježu vozila za stanovanje ili kampiranje, pčelarska vozila, teretna i priključna vatrogasna vozila, teretna i priključna vozila za zabavne radnje i priključna vozila za traktore.

(10) Za vozila iz stava (8) ovog člana koja nisu starija od četiri godine ne obavlja se preventivni tehnički pregled vozila.

(11) Vanredni tehnički pregled vozila obavlja se:

a) nakon saobraćajne nezgode kad su na vozilu oštećeni sklopovi i uređaji koji su bitni za sigurnost saobraćaja ili kad je nastupila veća materijalna šteta,

b) na zahtjev ovlaštene službene osobe na najbližoj stanici tehničkog pregleda, ukoliko postoji osnovana sumnja da bi dalja upotreba vozila ugrozila sigurnost saobraćaja:

1) za vozilo postoje osnovi sumnje u tehničku neispravnost uređaja za upravljanje ili uređaja za zaustavljanje,

2) vozilo za koje se opravdano posumnja da ima neispravan uređaj za pogon na tečni plin,

3) vozilo za koje se opravdano posumnja da ima neispravan uređaj za spajanje vučnog i priključnog vozila,

4) vozilo koje ispušnim plinovima ili na drugi način prekomjerno zagađuje okoliš, kao i vozilo koje proizvodi prekomjernu buku,

5) vozilo za koje se opravdano posumnja da tehničke karakteristike vozila ne odgovaraju stvarnom stanju (boja vozila, broj sjedišta, nosivost i sl.),

c) nakon izvršene ugradnje ili prepravke sklopa ili više njih od čije ispravnosti zavisi tehnička ispravnost vozila (uređaji za upravljanje, uređaji za zaustavljanje, uređaji za spajanje vučnog i priključnog vozila, gasna instalacija i drugi uređaji koji su važni za sigurnost saobraćaja), i obavljenog certificiranja vozila;

d) na zahtjev vlasnika ili vozača vozila.

(12) Ukoliko se na vanrednom tehničkom pregledu utvrdi da je vozilo neispravno, vlasnik ili vozač vozila snosi troškove usluge tehničkog pregleda, a ukoliko se vanredni tehnički pregled vrši na zahtjev vlasnika ili vozača vozila, vlasnik ili vozač vozila snosi troškove usluge tehničkog pregleda.

(13) Nakon obavljenog vanrednog tehničkog pregleda vozila, stanica tehničkog pregleda vozila vlasniku, odnosno vozaču, izdaje Zapisnik o tehničkom pregledu vozila.

(14) Registrovati ili produžiti važenje registracije se može izvršiti samo vozilo za koje se na redovnom ili preventivnom tehničkom pregledu utvrdi da je tehnički ispravno.

Član 5.
(Mjesto obavljanja tehničkog pregleda)

(1) Tehničkom pregledu vozila može se pristupiti ukoliko je vozilo čisto.

(2) Tehnički pregled vozila obavlja se u objektu stanice za tehnički pregled vozila, osim ispitivanja buke i jačine zvučnih signala, koji mogu da se ispituju i van objekta.

(3) Izuzetno od stava (1) ovoga člana tehnički pregled vozila, koja zbog svojih konstruktivnih osobina ne mogu biti pregledana u stanici tehničkog pregleda, može se obaviti na poligonu stanice tehničkog pregleda, koja za to ima odobrenje.

(4) Tehnički pregled obavlja se na praznom vozilu, izuzev u slučaju opravdane nemogućnosti da se vozilo isprazni od tereta (vatrogasno vozilo, vozilo sa nadgradnjom koja je fiksno vezana i sl.) ili kod vanrednog pregleda, pod uvjetom da takvim pregledom neće biti dovedena u pitanje ispravnost i funkcionalnost instalirane opreme na stanici.

Poglavlje II. Način obavljanja tehničkog pregleda


Član 6.
(Zahtjev za obavljanje tehničkog pregleda vozila)

Tehnički pregled vozila se obavlja na zahtjev stranke koja je dužna voditelju stanice tehničkog pregleda na stanici priložiti:

a) dokumente koje je izdala nadležna institucija i koji svjedoče o vlasništvu i tehničkim karakteristikama vozila ili njegovih pojedinih sklopova i uređaja, a za oldtimer vozila, uz zahtjev se prilaže i identifikacijska isprava za oldtimer.

b) dokaz o izvršenoj uplati za uslugu tehničkog pregleda.

Član 7.
(Identifikacija novoproizvedenog vozila)

(1) Identifikacija novoproizvedenog vozila obavlja se na stanici tehničkog pregleda.

(2) U postupku identifikacije novoproizvedenog vozila koristi se dokaz o homologaciji vozila ili potvrda o izuzeću iz postupka homologacije.

(3) Kontrolor tehničke ispravnosti vozila vrši unos podataka o vozilu u Identifikacijski list, koji sadrži: naziv stanice tehničkog pregleda, mjesto, datum vršenja identifikacije vozila, broj šasije, i sve podatke o vozilu, izuzev rezultata mjerenja, te potpis kontrolora koji je vršio identifikaciju vozila.

(4) Na osnovu podataka iz Identifikacijskog lista, upoređuju se podaci sa dokumentacijom vozila.

(5) U slučaju da kontrolor tehničke ispravnosti vozila uoči neslaganje podataka iz stava (4) ovog člana, u Identifikacijski list u rubrici se unosi napomena o uočenim neslaganjima.

(6) U slučaju da postoji osnovana sumnja u tehničku ispravnost novoproizvedenog vozila, u Identifikacijski list se u rubrici unosi napomena o uočenim nedostacima.

(7) Dokumentacija na temelju koje je izvršena identifikacija se kopira i pohranjuje u arhivi stanice tehničkog pregleda.

(8) Identifikacijski list novoproizvedenog vozila dat je u Prilogu 1. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(9) Prilikom identifikacije novoproizvedenog vozila kontrolor je dužan postaviti bar-kod u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

(10) Identifikacijski list se izrađuje i štampa putem JIS.

Član 8.
(Bar-kod za vozila)

(1) Bar-kod za vozila je oznaka sa 13 cifara i nizom odgovarajućih vertikalnih linija koje osiguravaju optičko čitanje kako bi se aktivirala aplikacija, omogućilo korištenje ranije memorisanih podataka, i unos novih podataka u JIS.

(2) Oznaka na bar-kodu generiše se putem JIS kako bi se postigla jedinstvena identifikacija podataka o vozilu.

(3) Obrazac Bar-kod naljepnice je dat u Prilogu 2. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Naljepnica iz stava (2) ovog člana je dimenzija 5cm x 2,5cm, izrađena je na samoljepljivoj foliji, koja se na pokušaj skidanja trajno oštećuje-kida.

(5) Naljepnice iz stava (4) ovog člana izrađuje nadležni organ, putem stručne institucije, i distribuira stanicama za tehnički pregled vozila.

(6) Naljepnicu bar-koda postavlja kontrolor tehničke ispravnosti vozila na ravni dio metalne podloge zadnjeg dijela okvira prednjih lijevih vrata vozila.

(7) Za vozila koja nemaju ugrađena vrata ili nemaju vrata na lijevoj strani, naljepnica bar-koda se postavlja na prednjoj lijevoj strani vozila, na podužnom nosaču, po mogućnosti na mjestu koje sprečava slučajno kidanje naljepnice bar-koda ili na drugom pogodnom mjestu.

(8) Prvo postavljanje naljepnice bar-koda za vozilo je besplatno. Ukoliko je bar-kod oštećen, kontrolor je dužan postaviti novu naljepnicu bar-koda.

Član 9.
(Tok tehničkog pregleda vozila)

(1) Tehnički pregled se sastoji od vizuelnog pregleda, identifikacije i pregleda uz korištenje propisanih uređaja i opreme u stanici za tehnički pregled.

(2) Tehnički pregled vozila obavlja se u skladu sa dijagramom toka koji je dat u Prilogu 3. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Za vozila na plinski pogon kontrolor detektorom plina prije ulaska vozila u objekat utvrđuje nepropusnost uređaja za plin.

(4) Nakon ulaska vozila u objekat, optičkim čitačem prvo se očita bar-kod, što u JIS predstavlja početak vršenja tehničkog pregleda, pri čemu se u aplikaciji omogućava pristup podacima o vozilu koji se već nalaze u bazi, kao i unos novih podataka o tehničkoj ispravnosti vozila. Aplikacija treba da omogući da se vrijeme početka tehničkog pregleda automatski evidentira sa servera nadležnog organa.

(5) Ukoliko vozilo nema propisno postavljenu naljepnicu bar-koda, na stanici tehničkog pregleda utvrđuje se odgovaraju li podaci u dokumentima vozila stvarnim podacima vozila koje je dovezeno na tehnički pregled, nakon čega se postavlja naljepnica bar-koda na način propisan članom 8. ovog pravilnika.

Član 10.
(Vizuelni pregled vozila)

(1) Vizuelnim pregledom vozila kontrolor tehničke ispravnosti vozila utvrđuje stanje:

a) karoserije vozila;

b) pneumatika;

c) staklenih površina;

d) boje vozila.

(2) Kontrolor tehničke ispravnosti vozila pregleda i utvrđuje da li vozilo ima sve propisane oznake, jesu li one pravilno postavljene, dobro pričvršćene i ispravne, odnosno da li su oštećene i prljave u tolikoj mjeri da je narušen njihov funkcionalni i estetski izgled, te vrši provjeru registarskih tablica.

Član 11.
(Identifikacija vozila)

(1) Za svako vozilo koje se pojavi u stanici tehničkog pregleda radi obavljanja tehničkog pregleda, vrši se identifikacija vozila, tako što se vrši upoređivanje broja šasije, oznake motora i registarskih tablica koji su na vozilu, sa istim koji se nalaze u dokumentaciji vozila.

(2) Tehnički podaci za vozilo utvrđuju se uvidom u dokumentaciju vozila i/ili na temelju potvrde/certifikata o jednokratnom ispitivanju, ili priznatog kataloga vozila.

(3) Ukoliko se utvrdi da tehnički podaci u dokumentaciji vozila ne odgovaraju stvarnim podacima vozila, tehnički pregled se privremeno prekida, a vozilo se upućuje na certificiranje kod institucije ovlaštene za obavljanje tih poslova. Po dobijanju certifikata od ove istitucije, stanica za tehnički pregled nastavlja tehnički pregled vozila, pri čemu se u eTP obavezno označava polje "Promjena tehničkih podataka".

(4) Ukoliko se osnovano posumnja da su podaci na vozilu ili u dokumentima o vozilu prepravljeni, u Zapisnik o tehničkom pregledu se unosi napomena da se radi o vozilu sa spornim podacima te kratko obrazloženje podataka koji su sporni.

Član 12.
(Pregled uz korištenje uređaja i opreme)

(1) Kontrolor tehničke ispravnosti vozila povezuje podatke o vozilu iz JIS i pripaja mu izmjerene vrijednosti nakon obavljenih ispitivanja sa mjernih uređaja.

(2) Za vozila na plinski pogon vrši se pregled uređaja za plin. Šema tehničkog pregleda uređaja za gas na vozilu je data u Prilogu 4. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Prilikom vršenja tehničkog pregleda vozila provjerava se i utvrđuje ispravnost i funkcionalnost uređaja i opreme prema tabeli koja je data u Prilogu 5. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio. Kontrolor provjerava minimalno stavke koje su navedene u tabeli, a koje je moguće provjeriti s obzirom na konstrukciju i namjenu kategorije vozila koje je pristupilo tehničkom pregledu.

(4) Provjera ispravnosti pojedinih uređaja iz tabele iz stava (3) ovog člana, vrši se uspoređivanjem izmjerenih veličina koje se kontrolišu na tehničkom pregledu i veličina propisanih zakonskim i podzakonskim aktima.

(5) Prilikom obavljanja tehničkog pregleda vozila koje je opremljeno dijelovima i uređajima koji nisu obavezni na vozilu, ali isti utiču na sigurnost saobraćaja na putu, kontrolor tehničke ispravnosti vozila je dužan provjeriti ispravno funkcionisanje i takvih uređaja.

(6) Na tehničkom pregledu lake prikolice provjerava se broj šasije, uređaj za spajanje sa vučnim vozilom, stanje šasije, nadogradnja i vješalica, ispravnost uređaja za davanje svjetlosnih znakova i uređaja za označavanje vozila, kao i stanje pneumatika.

(7) Nadležni organ za poslove tehničkog pregleda je dužan usaglasiti i propisati minimalne vremenske normative za provođenje tehničkog pregleda za svaku kategoriju vozila, kao i o tome obavijestiti Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 13.
(Kontrolni list)

(1) Rezultati redovnog, preventivnog i vanrednog tehničkog pregleda utvrđuju se na Kontrolnom listu kojeg svojim pečatom ovjerava i svojeručno potpisuje kontrolor tehničke ispravnosti vozila koji je pregledao vozilo, a koji sadrži: naziv stanice tehničkog pregleda, mjesto, datum vršenja tehničkog pregleda, broj pregleda iz Registra obavljenih tehničkih pregleda, registarske oznake vozila, broj šasije, spisak svih dijelova vozila koji se trebaju pregledati i koji su propisani ovim pravilnikom za pojedine vrste vozila, polja u koje kontrolor upisuje podatke o ispravnosti pojedinog dijela vozila kao i rezultate mjerenja koja se ne dobiju ispisom sa opreme stanice već ih propisanim mjernim uređajem izmjeri kontrolor.

(2) Kontrolni list je dokaz stanja vozila i njegove tehničke ispravnosti, koji se odlaže i čuva uz ostale dokumente o izvršenim pregledima za to vozilo u periodu od pet godina, a čiji izgled je dat u Prilogu 6. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Kontrolni list se štampa sa informacijskog sistema pri čemu su već popunjeni podaci o vozilu koje se pregleda a koji se nalaze u JIS.

Član 14.
(Zapisnik o tehničkom pregledu vozila)

(1) Na osnovu uvida u kompletnu dokumentaciju vozila, rezultate mjerenja utvrđene na mjernim uređajima, te rezultate koje je kontrolor utvrdio na Kontrolnom listu, voditelj putem informacijskog sistema sačinjava, svojim pečatom ovjerava i svojeručno potpisuje Zapisnik o tehničkom pregledu vozila, a elektronsku formu Zapisnika (eTP) pohranjuje u informacijski sistem.

(2) Zapisnik o tehničkom pregledu vozila predstavlja dokumenat i dokaz stanja vozila i njegove tehničke ispravnosti u konkretnom slučaju, sadrži podatke o nazivu i sjedištu stanice, datum vršenja tehničkog pregleda, redni broj iz Registra obavljenih tehničkih pregleda, osnovne podatke o vozilu i vlasniku, te ocjenu ispravnosti vozila i broj eTP-a, odlaže se i čuva uz ostale dokumente pregleda tog vozila u periodu od pet godina, a jedan primjerak se predaje podnosiocu zahtjeva.

(3) Izgled i sadržaj Zapisnika o tehničkom pregledu vozila dat je u Prilogu 7. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Poslije tehničkog pregleda vozila pogonjenog gasom, ukoliko su svi dijelovi uređaja za gas zadovoljili, voditelj ovjerava Karton ovjere tehničke ispravnosti uređaja za gas i služi kao dokaz o obavljenom tehničkom pregledu vozila.

(5) Karton ovjere tehničke ispravnosti uređaja za gas je obrazac na čvrstom papiru, dimenzija 100x70 mm, dat je u Prilogu 8. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(6) Stanica za tehnički pregled vozila dužna je na zahtjev organa uprave Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine nadležnih za saobraćaj i unutarnje poslove ili drugih istražnih organa, inspekcijskih organa, pravosudnih organa ili na zahtjev vlasnika vozila izdati duplikat ili kopiju Zapisnika iz stava (2) ovog člana sa svim pojedinačnim ispisima iz pojedinih mjernih uređaja.

Član 15.
(Postupanje sa neispravnim vozilom)

(1) Ukoliko se na tehničkom pregledu utvrdi da je vozilo neispravno, a neispravnost se ne može odmah otkloniti u stanici za tehnički pregled, tehnički pregled se privremeno prekida nakon što se evidentiraju sve neispravnosti, do otklanjanja uočenih neispravnosti na vozilu, a vozilo se odmah registruje u JIS u evidenciji o neispravnim vozilima, o čemu stanica vlasniku vozila izdaje potvrdu.

(2) Evidencija neispravnih vozila sadrži: naziv stanice za tehnički pregled, redni broj, broj iz Registra obavljenih pregleda, datum vršenja pregleda, vrstu vozila, marku i tip, broj registarskih tablica, broj šasije vozila, kratak opis evidentiranih neispravnosti.

(3) Nadležni organ dužan je, putem JIS, osigurati da se za vozilo, za koje je tehnički pregled započet, i za koje se utvrdi da je neispravno, isti ne može kasnije započeti na drugoj stanici za tehnički pregled u roku od trideset dana od dana prvog prekida, osim u slučaju da je stanica za tehnički pregled gdje je pregled prethodno započet u međuvremenu prestala sa radom.

(4) Na vozilu za koje se nastavi tehnički pregled, provjerava se ispravnost i funkcionalnost uređaja ili opreme čija je neispravnost prethodno utvrđena.

(5) Ukoliko se za vozilo za koji je tehnički pregled privremeno prekinut ne podvrgne tehničkom pregledu u roku od trideset dana od dana prvog prekida, provodi se novi tehnički pregled.

Član 16.
(Isključivanje vozila iz prometa u stanici za tehnički pregled vozila)

(1) Ukoliko kontrolor tehničke ispravnosti utvrdi da uređaji za upravljanje, uređaji za zaustavljanje ili uređaj za pogon na tekući naftni plin nisu ispravni u mjeri da vozilo ugrožava sigurnost prometa na cestama, te ako propušta sistem za napajanje gorivom, voditelj stanice tehničkog pregleda je dužan obavijestiti najbližu policijsku stanicu u cilju isključivanja ovog vozila iz saobraćaja, a koje obavljaju pripadnici organa nadležnog za unutarnje poslove.

(2) Vozilo iz stava (1) ovog člana se odmah evidentira u Registru neispravnih vozila.

Član 17.
(Elektronički dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila)

(1) Tehnička ispravnost vozila potvrđuje se slanjem dokaza o tehničkoj ispravnosti vozila elektroničkim putem nadležnom organu za registrovanje vozila.

(2) Tehnička ispravnost vozila potvrđuje se samo ako se utvrdi da vozilo ima sve propisane i ispravne uređaje i opremu koji odgovaraju važećim tehničkim uvjetima i standardima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini.

(3) Tehnički pregled vozila, osim za vozila pripadajućih službi, neće se obaviti ukoliko je ono obojeno ili ima oznake kao policijsko vozilo, vozilo Granične policije Bosne i Hercegovine ili vozilo Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

(4) Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila dat je u Prilogu 9. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(5) Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila sadrži neponovljivi serijski broj.

Poglavlje III. Vođenje evidencije o obavljenim tehničkim pregledima


Član 18.
(Evidencije koje se vode na stanici tehničkog pregleda)

(1) Stanica za tehnički pregled vozila vodi evidenciju o:

a) obavljenim tehničkim pregledima,

b) zapisnicima o tehničkom pregledu vozila,

c) iskorištenom kontigentu brojeva eTP,

d) izdatim bar-kod naljepnicama zalijepljenim na vozilo,

e) ovjerenim kartonima ovjere tehničke ispravnosti uređaja za gas,

f) neispravnim vozilima i

g) obavljenim identifikacijama novoproizvedenog vozila.

(2) Evidencija obavljenih tehničkih pregleda vodi se u Registru obavljenih tehničkih pregleda vozila. Obrazac Registra obavljenih tehničkih pregleda vozila dat je u Prilogu 10. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Sistem za automatsku obradu podataka mora omogućiti uvid u podatke o obavljenim tehničkim pregledima po vrstama vozila, vrstama tehničkih pregleda izvršenih u određenom vremenskom periodu, broju obavljenih pregleda prema vrsti vozila, te brojevima izdatog obrasca eTP i zalijepljenom bar-kodu vozila.

(4) Način vođenja evidencija o izdatim obrascima eTP i zalijepljenim bar-kodovima, propisaće nadležni organ u saradnji sa organom nadležnim za registraciju vozila.

(5) U registratore se odlaže dokumentacija o izvršenim tehničkim pregledima, poredana hronološki, prema brojevima iz registra obavljenih tehničkih pregleda. Dokumentaciju sačinjavaju: Kontrolni list, Zapisnik o tehničkom pregledu vozila, ispisi rezultata mjerenja na opremi, kao i kopija svih dokumenata koji su nastali tokom vršenja tehničkog pregleda vozila.

(6) Po izvršenom nastavljenom pregledu vozila iz člana 15. ovog pravilnika, kada se utvrdi da je vozilo ispravno, dokumentacija pregleda vozila odlaže se u odgovarajući registrator prema rednom broju započetog pregleda. U ovom slučaju se odgovarajuća rubrika u Registru obavljenih pregleda u kojoj stoji ocjena pregleda podijeli na dva dijela, i to u prvom dijelu upisuje se riječ "Ne", a u drugom "Da" ukoliko je vozilo ispravno. U rubrici "Napomena" upisuje se datum nastavljenog pregleda vozila.

(7) O neispravnim vozilima vodi se posebna evidencija kroz izvod iz Registra obavljenih pregleda, za vozila koja su ocijenjena kao neispravna i nisu se pojavila na tehničkom pregledu u ostavljenom roku, te se dokumentacija iz ovog slučaja odlaže u posebnom registratoru.

(8) Vanredni i preventivni tehnički pregledi se evidentiraju u isti Registar obavljenih tehničkih pregleda, s tim da se u rubriku "Napomena" naznači da se radi o vanrednom ili preventivnom tehničkom pregledu. Dokumentacija se odlaže u registratore, prema utvrđenoj ocjeni stanja vozila.

(9) Dokumente i evidencije o izvršenom redovnom, preventivnom i vanrednom tehničkom pregledu, te o identifikaciji novoproizvedenog vozila stanica tehničkog pregleda čuva pet godina.

Poglavlje IV. Poslovni prostor


Član 19.
(Poslovni prostor)

(1) Stanica mora biti tako organizovana da ima i organizacijsku cjelovitost (radna jedinica i sl.) koja omogućava samostalnost u radu, efikasno i odgovorno obavljanje poslova tehničkog pregleda vozila.

(2) Poslovni prostor stanice za tehnički pregled vozila mora biti izgrađen u skladu sa važećim propisima iz područja građenja i imati dozvolu za upotrebu/upotrebnu dozvolu.

Član 20.
(Objekat stanice za tehnički pregled)

(1) U objektu stanice za tehnički pregled vozila mora se nalaziti propisana tehnološka linija sa opremom u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

(2) U objektu stanice za tehnički pregled vozila moraju se nalaziti i prostorije:

a) za obavljanje djelatnosti u vezi sa tehničkim pregledima vozila u kojima su sprovedene mjere za siguran i zdrav rad radniku na radnom mjestu u skladu sa važećim zakonodavstvom o zdravlju i radu, najmanje površine 10 m2;

b) za arhivu i čuvanje dokumenata i rezultata ispitivanja tehničke ispravnosti vozila koji mora biti zaključan i osiguran od neovlaštenog pristupa;

c) sanitarne prostorije, koje su dostupne i korisnicima usluga.

(3) Stanica za tehnički pregled vozila mora osigurati zaštitu objekta i inventara stanice od krađe i provale.

(4) Uz obavezu iz stava (1) ovoga člana, stanica za tehnički pregled je dužna osigurati videonadzor cjelovite tehnološke linije u radnom vremenu stanice i to za svaku tehnološku liniju zasebno. Sistem videonadzora mora osigurati najmanje očitanje (identifikaciju) registracijskih tablica na vozilima.

(5) Podaci iz sistema videonadzora pohranjuju se na tvrdi disk, odnosno takav medij koji omogućava kontinuirano pohranjivanje te čuvanje istih podataka najmanje godinu dana.

(6) Stanica za tehnički pregled dužna je, na zahtjev nadležnog organa za poslove tehničkog pregleda ili nadležnog organa za unutrašnje poslove, dati na uvid podatke iz sistema videonadzora.

(7) Na objektu ili na prikladan način neposredno uz objekat mora biti istaknut vidljiv natpis: "Tehnički pregled vozila".

Član 21.
(Tehnološka linija)

(1) Objekat stanice tehničkog pregleda može biti izgrađen sa jednom ili više tehnoloških linija na kojima se vrši ispitivanje tehničke ispravnosti vozila. Tehnološka linija mora biti opremljena obaveznim uređajima i opremom propisanom ovim pravilnikom i kanalom odgovarajućih dimenzija.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, na tehnološkoj liniji za tehnički pregled lakih motornih vozila, umjesto kanala može postojati platformska dizalica koja:

1) pri oslanjanju svih točkova na njenu podlogu podiže cijelo vozilo;

2) ima nosivost od najmanje 3,5 t (najmanje sile podizanja 35 kN);

3) je opremljena dodatnom dizalicom kojom se omogućava rasterećenje točkova, podizanjem pojedinačne osovine, čija je nosivost najmanje 2,0 t (najmanje sile podizanja 20 kN), ili podizanjem cijelog vozila, čija je nosivost najmanje 3,5 t (najmanje sile podizanja 35 kN).

(3) Tehnološke linije moraju biti protočnog tipa - ulaz sa jedne, a izlaz sa druge strane tehnološke linije nasuprot ulazu, tako da se vozilo kreće bez promjene smjera i pravca kretanja, te prohodne za vozila najvećih dozvoljenih dimenzija.

(4) Površina ispred i iza valjaka za provjeru kočionog sistema mora biti horizontalna i to najmanje dužine koja odgovara maksimalnom razmaku između prednje i zadnje osovine vozila ili grupe vozila za koje je stanica tehničkog pregleda ovlaštena.

(5) Minimalne dimenzije jedne tehnološke linije za tehnički pregled lakih vozila su:

a) dužina: 10 m,

b) širina: 5 m.

(6) Minimalne dimenzije jedne tehnološke linije za tehnički pregled teških vozila su:

a) dužina: 23 m,

b) širina: 6 m.

(7) Dimenzije svijetlog otvora vrata za ulazak i izlazak vozila sa tehnološke linije trebaju iznositi najmanje 4 m širine i 4,20 m visine. Vrata za ulazak i izlazak vozila mogu biti klizna, sekciona ili rolo-vrata. Pored vrata za prolaz vozila, na objektu moraju biti izvedena i najmanje jedna odvojena vrata za prolaz lica koja se moraju otvarati sa spoljašnje (vanjske) strane.

(8) Izuzetno od stava (7) ovog člana, dimenzije svijetlog otvora vrata za ulazak i izlazak vozila sa tehnološke linije za laka vozila trebaju iznositi najmanje 3 m širine i 3 m visine.

(9) Ispred ulaza na tehnološku liniju mora se nalaziti na kolovozu iscrtana horizontalna zaustavna linija sa natpisom "STOP".

Član 22.
(Kanal za pregled vozila)

(1) Dimenzije kanala za pregled donjeg postroja vozila su:

a) za laka vozila: najmanje dužine 7 m mjerena u nivou gornje ivice kanala, širine 0,80 - 1,00 m i dubine 1,40 - 1,70 m,

b) za teška vozila: najmanje dužine 21 m mjerena u nivou gornje ivice kanala, širine 0,80 - 1,00 m i dubine 1,40 - 1,70 m,

(2) Kanal mora biti postavljen simetrično u odnosu na podužnu osu, opremljen s najmanje jednim stepenicama, ugrađenom unutrašnjom rasvjetom koja omogućava osvijetljenost gornje ivice kanala od najmanje 250 luksa, te jednim pokretnim svjetlom maksimalnog napona do 24 V.

(3) Kanal mora biti potpuno obložen keramičkim pločicama ili drugim materijalom istog kvaliteta. Na početku kanal mora imati ispunjeno zaobljeno uzdignuće polukružnog ili "V" oblika.

(4) Gornja ivica kanala i uzdignuće moraju biti obloženi čvrstom ivicom visine 5 - 7 cm koji otežava skretanje vozila u kanal, naizmjenično obojen poljima žute i crne boje širine po 10 cm. Na one dijelove kanala na koje su postavljeni pojedini uređaji (valjci, razvlačilica itd.) ili tamo gdje tehnologija tehničkih pregleda to ne dozvoljava, ne moraju biti postavljene čvrste ivice.

(5) Kanal mora biti opremljen kanalskom dizalicom za podizanje najmanje jednog kraja vozila sa omogućenim pomjeranjem kanalske dizalice u dužini od najmanje 2,0 m.

(6) Ukoliko stanica ima jednu tehnološku liniju za pregled vozila na kojoj je ugrađena razvlačilica za teška vozila, onda mora biti ugrađena i kanalska dizalica koja omogućava podizanje najmanje jednog kraja lakih vozila.

(7) U stanici sa dvije ili više tehnoloških linija za tehničke preglede vozila u zajedničkoj prostoriji, potrebno je širinu objekta prilagoditi širini naredne tehnološke linije, s tim da širina jedne tehnološke linije iznosi najmanje 5,5 m za teška vozila, grupe vozila i autobuse, odnosno 4,5 m za laka vozila.

Član 23.
(Saobraćajnice)

(1) Dio prilazne saobraćajnice, ispred ulaza na tehnološku liniju (do znaka STOP) mora biti izveden u pravcu tehnološke linije minimalne dužine 18 m. Ukoliko se radi o tehnološkoj liniji za laka vozila, dužina prilazne saobraćajnice ispred ulaza na tehnološku liniju (do znaka STOP) mora iznositi minimalno 6,5 m.

(2) Saobraćajnice iz stava (1) ovog člana ne mogu biti dio javne ceste.

(3) Izlazne saobraćajnice iz stanica tehničkog pregleda moraju osigurati siguran izlazak iz stanice tehničkog pregleda i sigurno uključenje na javnu cestu.

(4) Ukoliko pri izlasku vozila iz objekta, odnosno pri uključivanju vozila u saobraćaj, ne postoji dovoljna preglednost za siguran izlazak vozila, preglednost mora biti osigurana odgovarajućim brojem i položajem saobraćajnih ogledala.

Član 24.
(Održavanje objekta)

Objekat stanice za tehnički pregled vozila kao i uređaji i oprema u objektu moraju se redovno i uredno održavati.

Poglavlje V. Uređaji i oprema stanice za tehnički pregled vozila


Član 25.
(Uređaji i oprema)

(1) Stanica za tehnički pregled mora biti opremljena savremenom opremom za utvrđivanje tehničke ispravnosti vozila sa računarskom podrškom (sa internet konekcijom) za automatsku obradu izmjerenih vrijednosti, njihovo pohranjivanje u bazu podataka i mogućnost ispisa rezultata mjerenja uključujući i grafički prikaz. Jedinstveno programsko rješenje dužne su usaglasiti stručne institucije na nivou entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

(2) Automatska obrada podataka mora omogućiti i unos mjerenih vrijednosti na uređajima koji ne šalju automatski rezultate mjerenja u računar, kao i unos vizuelno ustanovljenih stanja vozila, a moraju biti obuhvaćeni uređaji navedeni u tački a), al. 1), 2), i 3), u tački c) al. 1) i 2) stava (3) ovog člana i tački a) stava (4) ovog člana.

(3) Na stanici za tehnički pregled vozila su obavezni uređaji:

a) za kontrolu kočionog sistema vozila sa:

1) valjcima kojima se istovremeno mjeri sila kočenja na obodu točka kod motornih i priključnih vozila i utvrđuje posebno za lijevu i desnu stranu iste osovine, sa ugrađenim vagama;

2) dinamometrom za mjerenje sile pritiskanja na papučicu radne i pomoćne kočnice;

3) mjernim uređajima za mjerenje pritiska vazduha u kočionim instalacijama vazdušnih kočnica (samo za teška vozila);

4) uređaji za mjerenje usporenja vozila na poligonu (samo za stanice koje imaju ovlaštenje za obavljanje tehničkog pregleda vozila za koja se tehnički pregled ne može obaviti na tehnološkoj liniji).

b) regloskop s ugrađenim svjetlomjerom koji omogućava utvrđivanje podešenosti kratkih i dugih svjetala i mjerenje intenziteta svjetlosti. Regloskop mora biti postavljen na nivelisano postolje sa ugrađenom vizirnom napravom;

c) za kontrolu emisije izduvnih gasova:

1) za mjerenje zatamnjenosti izduvnih gasova dizel motora koji mora imati programsku opremu za vođenje ispitivanja i mogućnost ispisivanja rezultata mjerenja;

2) za mjerenje sastava (koncentracije) izduvnih gasova (CO, HC, NOX, CO2) benzinskih motora koji mora imati programsku opremu za vođenje ispitivanja i mogućnost ispisivanja rezultata mjerenja;

d) manometar za kontrolu pritiska vazduha u pneumaticima;

e) fonometar za mjerenje buke vozila i jačine zvuka sirene vozila.

(4) U obaveznu opremu na stanici za tehnički pregled vozila spadaju:

a) nagazna ploča za kontrolu usmjerenosti točka;

b) indikator kvaliteta ili stanja kočione tečnosti ili uređaj za mjerenje tačke isparavanja kočine tečnosti;

c) kanalska dizalica;

d) razvlačilica;

e) kompresor (ili priključak na kompresorsku stanicu);

f) uglomjer za mjerenje slobodnog hoda točka upravljača kojim se može tačno utvrditi svaki pojedinačni stepen ugla zakretanja;

g) uglomjer za mjerenje nagiba priključka punjenja plina na rezervoaru za plin;

h) pomično mjerilo za mjerenje dubine šare gaznog sloja pneumatika ili dubinomjer;

i) uređaj za kontrolu spajanja električne instalacije između vučnih i priključnih vozila;

j) hronometar;

k) metar ili metarsku traku minimalne dužine 25 m;

l) indeks (etalon) osnovnih boja;

m) za odvođenje izduvnih gasova koji mora biti postavljen uz svaku tehnološku liniju (ili prostor između njih tako da se može upotrebljavati na više tehnoloških linija);

n) za kontrolu nepropusnosti plinske instalacije (detektor plina);

o) za ispitivanje amortizera za laka vozila;

p) za kontrolu oštećenja prednjeg vjetrobranskog stakla;

r) za kontrolu providnosti stakala;

s) optički čitač bar-koda vozila, povezan sa JIS;

t) minimalno dva klinasta podmetača za točkove vozila;

u) sitni automehaničarski alat;

v) stručnu literaturu, zbirku važećih propisa, procedure za pregled vozila usklađene sa propisima kojima je regulisan način obavljanja tehničkog pregleda koji su na snazi i katalog sa masama praznih vozila,

z) priključak za telefonsku liniju.

(5) Pored opreme navedene u prethodnim stavovima ovog člana, stanice za tehnički pregled mogu imati i:

a) opremu za simuliranje osovinskog opterećenja vozila koja se ispituju;

b) posebnu tehnološku liniju za ispitivanje tehničke ispravnosti motocikala;

c) uređaj za kontrolu najveće brzine motocikla sa kontinuiranom promjenom brzine.

(6) Mjerni uređaji navedeni u stavu (3) tačka a) alineja 1), tačka c) al. 1) i 2) i tačka d) ovog člana moraju biti periodično umjereni od strane ovlaštene laboratorije na mjestu tehničkog pregleda, a u skladu sa važećim propisima iz oblasti mjeriteljstva. Ispravnost uređaja dokazuje se odgovarajućom potvrdom-certifikatom i zaštitnim znakom - markicom koju izdaje ovlaštena laboratorija.

(7) Dizalice podliježu atestiranju i provjeri nadležne institucije u skladu sa posebnim propisima.

(8) Danom isteka važnosti certifikata iz stava (6) ovog člana ili pojavom neispravnosti uređaja iz stava (3) ovog člana, stanica gubi pravo obavljanja tehničkog pregleda vozila do otklanjanja neispravnosti i ponovnog umjeravanja, o čemu po službenoj dužnosti brine nadležni organ putem stručne institucije.

(9) Oprema iz stava (4) ovoga člana za kontrolu ispravnosti mora biti kompletna i zadovoljavati neophodne tehničko-tehnološke uvjete.

Član 26.
(Evidencija o uređajima)

(1) Stanica vodi sljedeću evidenciju o uređajima koji se umjeravaju, za svaki uređaj posebno:

a) vrsta uređaja;

b) marka, tip;

c) serijski broj;

d) godina proizvodnje;

e) mjerni obim i klasa tačnosti;

f) datum puštanja u upotrebu,

g) datum posljednjeg umjeravanja, ime odgovornog lica i naziv ovlaštene laboratorije koja je izvršila umjeravanje,

h) podaci o kvaru: datum nastanka kvara i datum opravke.

(2) Podatke iz evidencije kod svake promjene stanica bez odlaganja dostavlja stručnoj instituciji, kao i u slučaju da stanica ugradi na tehnološku liniju dodatni uređaj, ili postojeći uređaj zamijeni drugim.

DIO III - STRUČNO OSOBLJE NA STANICI TEHNIČKOG PREGLEDA


Član 27.
(Voditelj stanice tehničkog pregleda)

(1) Stanice moraju imati voditelja stanice tehničkog pregleda (u daljem tekstu: voditelj), zaposlenog u toj stanici u punom radnom vremenu, koji u pogledu stručne spreme mora biti dipl. ing. saobraćaja ili dipl. ing. mašinstva (ili ekvivalent sa najmanje 240 ECTS), koji ima važeću licencu u skladu sa odredbama ovog pravilnika.

(2) Voditelj je odgovoran za rad stanice tehničkog pregleda, rad kontrolora tehničke ispravnosti, te pravilnu primjenu zakonskih i podzakonskih propisa i procedura za tehnički pregled vozila, izvještava nadležne organe o neispravnim vozilima, izrađuje analize obavljenih tehničkih pregleda vozila u toj stanici, vodi brigu o nabavci obrazaca vezanih za tehnički pregled vozila, prati termine za stručno usavršavanje i polaganje ispita, kontroliše evidencije koje se vode u stanici tehničkog pregleda, stara se o terminu umjeravanja uređaja i opreme, kvarovima i opravkama, te vrši i druge stručne poslove vezane za tehnički pregled vozila.

(3) Ukoliko stanica tehničkog pregleda ima odobrenje za rad u dvije smjene, za svaku smjenu mora imati zaposlenog voditelja stanice tehničkog pregleda.

Član 28.
(Kontrolor tehničke ispravnosti vozila)

(1) Na poslovima kontrole tehničke ispravnosti vozila u stanici tehničkog pregleda radi kontrolor tehničke ispravnosti vozila koji u pogledu stručne spreme ispunjava uslov da ima najmanje treći stepen stručne spreme u oblasti mehanike i tehnologije cestovnih vozila i ima položen poseban stručni ispit.

(2) U stanici tehničkog pregleda, na jednoj tehnološkoj liniji, u jednoj smjeni moraju biti zaposlena najmanje dva kontrolora.

Član 29.
(Obuka voditelja i kontrolora)

(1) Voditelj i kontrolori moraju imati položen poseban stručni ispit, te imati pozitivan rezultat na provjeri stručnosti koja se organizuje svake druge godine, a obuka i ispiti provode se prema programu datom u Prilogu 11. ovog pravilnika i koji čini njegov sastavni dio.

(2) Voditelj i kontrolori nakon uspješno položenog stručnog ispita dobijaju licencu.

(3) Nakon dobijanja licence iz prethodnog stava, voditelj i kontrolori, ukoliko su zaposleni na stanici za tehnički pregled, dobijaju pečat sa svojim imenom i prezimenom i evidencijskim brojem kojim ovjeravaju dokumente iz djelokruga svog rada, o čemu nadležni organi vode posebnu evidenciju.

(4) Evidencija iz stava (3) ovog člana sadržava: ime i prezime voditelja, odnosno kontrolora, JMB, stanicu u kojoj je zaposlen, datum, mjesto i organizaciju kod koje je položio stručni ispit, datum provjere stručnosti, jedinstveni evidencijski broj koji je ujedno i broj na pečatu za ovjeru dokumenata tehničkog pregleda, pečat za ovjeru dokumenata tehničkog pregleda, broj i datum izdavanja licence i datum izdavanja certifikata o provjeri stručnosti.

(5) Voditelj i kontrolori podliježu provjeri stručnosti svake dvije godine, te nakon uspješno završene provjere stručnosti dobijaju certifikat.

(6) Voditelji i kontrolori dužni su nositi identifikacijsku iskaznicu, koja treba da sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, funkcija, broj licence. Na poleđini iskaznice upisuje se broj i datum izdavanja certifikata o provjeri stručnosti. Iskaznicu izdaje organizacija ovlaštena za obavljanje poslova iz stava (1) ovog člana.

(7) Evidencija iz stava (3) ovog člana se vodi na računaru i u odgovarajućoj knjizi (ispis iz računarske baze).

(8) Ukoliko nadležni organ voditelju i/ili kontroloru prilikom kontrole utvrdi težu povredu službene dužnosti (obavi pregled vozila i ovjeri tehničku ispravnost za vozilo u suprotnosti sa odredbama ovog pravilnika, prilikom tehničkog pregleda vozila u informacijski sistem unosi netačne podatke i sl.), nadležni organ će rješenjem licencu, certifikat i iskaznicu privremeno izuzeti i voditelja i/ili kontrolora uputiti na vanrednu provjeru stručnosti.

DIO IV - DODJELJIVANJE OVLAŠTENJA


Član 30.
(Dodjeljivanje ovlaštenja za obavljanje tehničkog pregleda)

(1) Entitetska i kantonalna ministarstva i služba Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, nadležni za saobraćaj, stanici mogu izdati odobrenje za obavljanje tehničkog pregleda po izvršenom pregledu stanice, nakon što utvrdi da su ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini i ovim pravilnikom.

(2) Svi uvjeti za dobijanje odobrenja iz stava (1) ovog člana moraju biti ispunjeni za vrijeme važenja odobrenja, o čemu po službenoj dužnosti brine nadležni organ.

(3) Stanica za tehnički pregled može dobiti ovlaštenje za obavljanje tehničkog pregleda:

a) lakih vozila;

b) lakih i teških vozila.

(4) Uz ovlaštenje iz stava (3) ovog člana, stanica može biti dodatno ovlaštena za obavljanje tehničkog pregleda za:

a) motocikle;

b) vozila za koja se tehnički pregled ne može obaviti na tehnološkoj liniji.

(5) Nadležni organ iz stava (1) ovog člana dužan je organizovati i izvršiti najmanje četiri kontrole u toku jedne kalendarske godine po stanici tehničkog pregleda (upravna kontrola i stručna kontrola) te o utvrđenom stanju i preduzetim mjerama periodično izvjestiti Ministarstvo.

(6) Ukoliko nadležni organ iz stava (1) ovog člana utvrdi da stanica za tehnički pregled prestane ispunjavati uslove za dobijanje odobrenja, isto će rješenjem ukinuti.

(7) Ukoliko nadležni organ iz stava (1) ovog člana utvrdi da stanica tehničkog pregleda obavlja tehničke preglede suprotno pozitivnim propisima kojima se uređuje ova oblast, ili prilikom tehničkog pregleda vozila koristi neumjeren ili neispravan uređaj ili opremu, ili nema licenciranog voditelja i dovoljan broj licenciranih uposlenih kontrolora, ili ne vrši video snimanje na propisan način, rješenjem će privremeno, do otklanjanja nedostataka, zabraniti rad stanice i pristup JIS.

Član 31.
(Stručne institucije)

(1) Dio poslova iz svoje nadležnosti, koji se odnose na rad stanica tehničkog pregleda, nadležni organ može prenijeti na odgovarajuće stručne institucije izabrane putem javnog konkursa na period ne duži od 10 godina.

(2) Stručne institucije koje će obavljati poslove iz stava (1) ovog člana moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

a) biti upisane u sudski registar za obavljanje djelatnosti iz oblasti za koju se prenosi ovlaštenje, i to za poslove tehničkog ispitivanja i analiza, tehničkog savjetovanja, izdavanja publikacija, izrada i upravljanje bazama podataka;

b) imati zaposlene kadrove osposobljene za obavljanje poslova stručne institucije, od kojih, u pogledu stručne spreme moraju biti zastupljeni diplomirani inženjeri (ili ekvivalent sa najmanje 240 ECTS), i to: dipl. inž. mašinstva, smjer motori i vozila, dipl. inž. saobraćaja, cestovni smjer i dipl. inž. elektrotehnike ili dipl. inž. informatike;

c) biti stručno i tehnički osposobljene i opremljene za vršenje obuke za kontrolore tehničke ispravnosti vozila i voditelje stanice tehničkog pregleda;

d) biti stručno i tehnički osposobljene za vršenje stručne kontrole nad radom stanica tehničkog pregleda i stručnog nadzora nad radom kontrolora tehničke ispravnosti vozila i voditelja stanice tehničkog pregleda;

e) imati osoblje za vršenje kontrole opreme i uređaja na stanici tehničkog pregleda;

f) dokazati da mogu pratiti propise, smjernice i referentnu literaturu Evropske unije iz ove oblasti i vršiti primjenu savremenih dostignuća na stanicama tehničkog pregleda, kao i davati prijedloge za dopunu postojećih normativnih akata iz ove oblasti u skladu sa evropskim standardima;

g) posjedovati računare, mjerne uređaje i opremu za ispitivanje vozila i motora, stručnu literaturu, učionice i drugu opremu neophodnu za obavljanje djelatnosti koje se prenose;

h) da ne obavljaju bilo kakve druge poslove vezane za tehničke preglede, u pogledu vlasništva ili na drugi način povezanog djelovanja koji bi predstavljao sukob interesa;

i) ispunjavati i druge uvjete propisane pozitivnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

(3) Stručne institucije iz stava (1) ovog člana obavljaju sljedeće poslove:

a) propisuju detaljnu tehnologiju postupka i procedura za obavljanje tehničkih pregleda, te uputstva za pregled pojedinih vrsta vozila zavisno od njihovih tehničkih karakteristika;

b) daju pisana stručna uputstva i informacije, posebno u cilju izjednačavanja postupanja prilikom obavljanja tehničkog pregleda i podataka koji se koriste;

c) vrše stručne kontrole nad radom stanica tehničkog pregleda, kontrolora tehničke ispravnosti vozila, voditelja stanice tehničkog pregleda, opreme i uređaja;

d) vrše stručno osposobljavanje i organizuju periodičnu provjeru znanja voditelja i kontrolora koji rade na stručnim poslovima tehničkog pregleda vozila;

e) vrše obradu podataka i izradu analiza iz oblasti tehničkog pregleda vozila najmanje četiri puta godišnje sa prijedlozima za poboljšanje stanja;

f) uspostavljaju i održavaju uvezivanje stanica za tehnički pregled vozila i nadležnih organa u Jedinstven informacijski sistem vezan za poslove tehničkog pregleda vozila;

g) izrađuju i održavaju jedinstveno programsko rješenje za automatsku obradu izmjerenih vrijednosti, osiguravaju njihovo pohranjivanje u bazu podataka i mogućnost ispisa rezultata mjerenja uključujući i grafički prikaz;

h) osiguravaju tehničke uvjete za uvezivanje Jedinstvenog informacijskog sistema sa podacima iz baza podataka o homologaciji i certificiranju;

i) osiguravaju tehničke uvjete za uvezivanje Jedinstvenog informacijskog sistema sa podacima iz baza podataka o saobraćajnim nezgodama;

j) vrše izradu i distribuciju obrazaca bar-koda;

k) objedinjuju sve podatke o tehničkim pregledima iz stanica za tehnički pregled vozila u informatičkom obliku i čuvaju ih 10 godina;

l) izrađuju stručne publikacije iz oblasti tehničkog pregleda vozila, a posebno literaturu potrebnu za stručno osposobljavanje i periodičnu provjeru znanja kadrova na stanici za tehnički pregled;

m) vode podatke o licencama i certifikatima za kadrove, uređaje i opremu na stanicama za tehnički pregled,

n) dostavljaju izvještaje, podatke i dokumente od značaja za vršenje upravnog nadzora, najmanje dva puta godišnje;

o) ostvaruju saradnju sa stručnim, naučnim organizacijama, institutima, preduzećima i drugim pravnim licima iz oblasti tehničkih pregleda vozila;

p) prate propise iz oblasti kontrole ispravnosti vozila koje donose susjedne zemlje, Evropska unija i druge međunarodne organizacije i institucije, te o svim izmjenama informiraju nadležne organe;

r) organizuju godišnje stručne seminare;

s) predlažu program rada za narednu godinu;

t) podnose godišnji izvještaj o radu i obavljenim poslovima za prethodnu godinu;

u) obavljaju i druge stručne i administrativne poslove po nalogu nadležnog organa iz stava (1) ovog člana.

(4) Bliže kriterije i uvjete o načinu i postupku izbora stručne institucije određuje nadležni organ iz stava (1) ovog člana.

Član 32.
(Gubitak ovlaštenja)

Stručna institucija gubi ovlaštenje za obavljanje poslova iz člana 31. stav (3) ovog pravilnika ukoliko:

a) poslove ne obavlja stručno i blagovremeno;

b) prestane ispunjavati bilo koji od propisanih uvjeta na temelju kojih je izdato ovlaštenje;

c) izvještaj o radu ne bude pozitivno ocijenjen od strane nadležnog organa.

DIO V - OSTALE ODREDBE


Član 33.
(Jedinstveni informacijski sistem)

(1) Zadatke, uvjete, način i procedure uspostavljanja i funkcionisanja Jedinstvenog informacijskog sistema definisaće Ministarstvo u saradnji sa Agencijom, nadležnim entitetskim ministarstvima za saobraćaj, unutarnje poslove i službe Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

(2) Pripremu i unifikaciju obrazaca eTP i bar koda vrše Agencija i Ministarstvo, a nadležni organi snose troškove njihove izrade i odgovorni su za njihovu raspodjelu stanicama za tehnički pregled.

(3) Stanica mora imati potrebnu opremu koja će zadovoljavati uvjete za uspostavljanje JIS.

(4) Za pristup JIS, voditelj ili kontrolor je dužan koristiti isključivo njemu dodijeljeno korisničko ime i šifru.

Član 34.
(Cjenovnik usluga)

(1) Sve stanice za tehnički pregled vozila primjenjuju Cijene utvrđene Jedinstvenim cjenovnikom usluga tehničkih pregleda vozila u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Cjenovnik), koji je dat u prilogu 12. i čini sastavni dio ovog pravilnika.

(2) Cijene usluga tehničkih pregleda za vozila koja nisu obuhvaćena Cjenovnikom, određuju se prema cijeni usluge za odnosnu grupu vozila, za tu vrstu tehničkog pregleda, a prema najvećoj dopuštenoj masi toga vozila.

(3) Način uplate, raspolaganja i utroška sredstava predviđenih za stručnu instituciju i budžete entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine uredit će nadležna entitetska ministarstva i služba Brčko distrikta Bosne i Hercegovine nadležna za saobraćaj.

Član 35.
(Zaštita ličnih podataka)

Nadležni organi dužni su osigurati da se svi lični podaci obrađuju u skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka.

Član 36.
(Odsustvo sa rada)

(1) Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, ili odsustva po drugom osnovu, voditelja stanice za tehnički pregled u obavljanju poslova može zamijeniti kontrolor tehničke ispravnosti najduže trideset radnih dana tokom kalendarske godine.

(2) Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, ili odsustva po drugom osnovu, kontrolora tehničke ispravnosti u obavljanju poslova može zamijeniti voditelj stanice najduže trideset radnih dana tokom kalendarske godine.

(3) O odsustvima i zamjenama iz st. (1) i (2) stanica za tehnički pregled donosi poseban akt i dužna je unaprijed obavijestiti nadležno ministarstvo i stručnu instituciju.

(4) U slučaju iz stava (2) ovog člana, voditelj stanice nema pravo ovjere dokumenata iz nadležnosti kontrolora tehničke ispravnosti.

DIO VI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 37.
(Prijelazne odredbe)

(1) Stanice za tehnički pregled koje na dan stupanja na snagu ovog pravilnika posjeduju važeće odobrenje za rad, dužni su ispunjavati uvjete u skladu sa izdatim odobrenjem.

(2) Stanice za tehnički pregled dužne su ispuniti uvjete u pogledu obaveznih uređaja i opreme propisanih ovim pravilnikom najkasnije godinu dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

(3) Nadležni organi dužni su uspostaviti u potpunosti funkcionalan JIS najkasnije godinu dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

(4) Nadležni organi dužni su, tamo gdje nije implementiran, uspostaviti sistem izdavanja bar-koda za vozila najkasnije godinu dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

(5) Stručne institucije koje obavljaju stručne poslove naa dan stupanja na snagu ovog pravilnika, obavljaju stručne poslove u skladu sa važećim odobrenjem do izbora stručne institucije u skladu sa članom 31. ovog pravilnika.

(6) Postupci započeti do dana početka primjene ovog pravilnika okončaće se po propisima koji su se primjenjivali do dana početka primjene ovog pravilnika.

Član 38.
(Prestanak primjene propisa)

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o tehničkim pregledima vozila ("Službeni glasnik BiH ", br. 13/07, 72/07, 74/08, 3/09, 76/09 i 29/11).

Član 39.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".

Broj 02-04-02-2-1158/19
11. aprila 2019. godine
Sarajevo


Zamjenik ministra
Saša Dalipagić, s. r.