Službeni glasnik BiH, broj 80/22

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa čl. 23. i 24. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 i 83/17) i članom 6. stav (6) Odluke o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 62/14), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 56. sjednici održanoj 26. 10. 2022. godine, donijelo je


ODLUKU


O GODIŠNJEM PLANIRANJU RADA I NAČINU PRAĆENJA I IZVJEŠTAVANJA O RADU U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE


DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE


Član 1.
(Predmet i cilj)

(1) Ovom odlukom propisuje se godišnje planiranje rada, način praćenja i izvještavanja o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće ministara), ministarstava, službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara (u daljnjem tekstu: institucije BiH), u skladu sa nadležnostima Vijeća ministara i drugih institucija BiH utvrđenih Ustavom, zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine, koji uključuje: osnovne odredbe, godišnje planiranje rada, praćenje i izvještavanje o radu, načine koordinacije i kontrole kvalitete, te prijelazne i završne odredbe.

(2) Opći cilj donošenja odluke je osiguranje godišnje planske osnove za izradu propisa i drugih javnih politika, u skladu sa srednjoročnom programu rada Vijeća ministara i srednjoročnim planovima rada institucija BiH.

(3) Posebni ciljevi donošenja odluke su usklađivanje i koordinacija godišnjeg planiranja u institucijama BiH, optimalna raspodjela resursa na prioritetne zadatke i projekte na godišnjem nivou, kao i unaprjeđenje praćenja provođenja aktivnosti iz godišnjih programa i izvještavanja o realiziranim aktivnostima i godišnjim rezultatima rada institucija BiH.

Član 2.
(Definicije)

Izrazi upotrebljeni u ovoj odluci imaju sljedeća značenja:

a) Godišnji rezultat je konkretan proizvod rada institucije BiH u periodu od godinu dana, čija realizacija doprinosi realizaciji planiranih srednjoročnih ciljeva iz srednjoročnog programa rada Vijeća ministara i srednjoročnog plana rada institucije BiH;

b) Godišnji program rada Vijeća ministara je skup planiranih aktivnosti i očekivanih rezultata koje Vijeće ministara planira realizirati u periodu od godinu dana, na osnovu srednjoročnog programa rada Vijeća ministara;

c) Godišnji program rada institucije BiH je skup planiranih aktivnosti i očekivanih rezultata koje institucija BiH planira realizirati u periodu od godinu dana, na osnovu godišnjeg programa rada Vijeća ministara i srednjoročnog plana rada institucije BiH;

d) Godišnji izvještaj o radu Vijeća ministara je skup realiziranih rezultata provedenih aktivnosti Vijeća ministara u periodu od godinu dana, s ocjenom njihovog doprinosa realizaciji planiranih srednjoročnih ciljeva iz srednjoročnog programa rada Vijeća ministara;

e) Godišnji izvještaj o radu institucije BiH je skup realiziranih rezultata provedenih aktivnosti institucije BiH u periodu od godinu dana, s ocjenom njihovog doprinosa realizaciji planiranih srednjoročnih ciljeva iz srednjoročnog programa rada Vijeća ministara i srednjoročnog plana rada institucije BiH.

Član 3.
(Nosioci aktivnosti)

(1) Osnovni nosioci aktivnosti u izradi godišnjeg programa rada Vijeća ministara i drugih institucija BiH, praćenju i izvještavanje o radu Vijeća ministara i drugih institucija BiH su:

a) Vijeće ministara koje koordinira izradu godišnjeg programa rada Vijeća ministara, prati provođenje godišnjeg programa rada Vijeća ministara, koordinira izradu godišnjeg izvještaja o radu Vijeća ministara i nakon usvajanja dostavlja ga Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, potvrđuje godišnje programe rada i usvaja godišnje izvještaje o radu institucija BiH,

b) Institucije BiH koje izrađuju godišnje programe rada i izvještaje o radu i dostavljaju ih Vijeću ministara na potvrđivanje odnosno usvajanje, prate provođenje godišnjeg programa rada, razmatraju i odobravaju mjesečne i godišnje izvještaje o radu organizacionih jedinica.

(2) Osnovnim nosiociima aktivnosti pomažu:

(a) Generalni sekretarijat Vijeća ministara koji pruža tehničku podršku, koordinira izradu godišnjeg programa rada, prati provođenje Programa rada Vijeća ministara i kontrolira kvalitetu provedenog postupka kod izrade godišnjih programa rada institucija BiH i godišnjih izvještaja o radu,

(b) Ministarstvo finansija i trezora koje pruža stručnu pomoć usuglašavanju godišnjih programa rada Vijeća ministara i institucija BiH sa godišnjim budžetom i godišnjeg programa rada institucije BiH sa srednjoročnim planom rada institucije BiH,

(c) Direkcija za ekonomsko planiranje koja pruža stručnu pomoć i koordinira usaglašavanje godišnjih programa rada Vijeća ministara sa srednjoročnim programom rada Vijeća ministara,

(d) Direkcija za evropske integracije koja pruža stručnu pomoć i koordinira usaglašavanje godišnjih programa rada Vijeća ministara i drugih institucija BiH sa Planom provođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, izvještajima o napretku i zaključcima sa sastanaka tijela za njihovu provođenje i praćenje,

(e) Ured koordinatora za reformu javne uprave koji pruža stručnu pomoć i koordinira usaglašavanje godišnjih programa rada Vijeća ministara i drugih institucija BiH sa strateškim okvirom za reformu javne uprave i akcionim planom,

(f) Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Agencija za ravnopravnost spolova BiH koja pruža stručnu podršku i koordinira usaglašavanje godišnjih programa rada Vijeća ministara i drugih institucija BiH sa obavezama iz Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH, Gender akcionog plana BiH i međunarodnih standarda.

Član 4.
(Obaveze objedinjenog postupka)

Godišnje programiranje rada, praćenje i izvještavnje o radu Vijeća ministara i drugih institucija BiH zasniva se na sljedećim obavezama institucija BiH:
a) Godišnji programi rada i izvještaj o radu su zasnovani na analizi činjeničnog stanja, koja treba biti sistematski pripremljena, jasno obrazložena i, ukoliko je to potrebno, predstavljena u dodacima godišnjeg programa rada i izvještaja o radu,

b) Kod izrade godišnjeg programa rada na odgovarajući način se primjenjuju Pravila za konzultacije u izradi pravnih propisa ("Službeni glasnik BiH", broj 5/17), poštujući minimalne zahtjeve propisane u članu 7. Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa, a kada je to potrebno organiziraju i konsultacije sa nadležnim institucijama u BiH, organizacijama civilnog društva i pojedincima,

c) Godišnje programe rada i izvještaje o radu Vijeća ministara i drugih institucija BiH koje su dužne da za svoj rad podnose izvještaj Vijeću ministara, potvrđuje odnosno usvaja Vijeće ministara, nakon potrebnog usaglašavanja, ispunjavanja minimalnih zahtjeva za konsultacije i koordinaciju, a nakon službenog akta Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara o ispoštovanim procedurama i potpunoj dokumentaciji.

d) Godišnji program rada i godišnji izvještaj o radu Vijeća ministara objavljuje se na internet stranici Vijeća ministara, a godišnji program rada i godišnji izvještaj o radu druge institucije BiH na njenoj internet stranici.

DIO DRUGI - GODIŠNJE PLANIRANJE RADA


Član 5.
(Godišnji program rada Vijeća ministara)

(1) Godišnji program rada Vijeća ministara je osnovni planski dokument kojim se planiraju godišnje aktivnosti i rezultati Vijeća ministara zasnovani na srednjoročnom programu rada Vijeća ministara.

(2) Uvod godišnjeg programa rada Vijeća ministara BiH sadrži: uvodne napomene, strateški okvir, srednjoročne ciljeve, pokazatelje srednjoročnog cilja i očekivane godišnje rezultate, kao i najvažnije rizike i mjere za njihovo otklanjanje, na osnovu podataka koje priprema Direkcija za ekonomsko planiranje.

(3) Nakon uvoda slijedi pregled godišnjih programa rada institucija BiH, objedinjenih u godišnji program rada Vijeća ministara, koje objedinjuje Generalni sekretarijat Vijeća ministara.

(4) Sastavni dio godišnjeg programa rada Vijeća ministara je i zbirni tabelarni pregled plana izrade i slanja u proceduru usvajanja dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih planskih dokumenata, zbirni tabelarni pregled plana izrade i slanja u proceduru usvajanja ili donošenja normativno-pravnih akata, koji su navedeni tabelarno u godišnjim programima rada institucija BiH, koji uključuje i plan novelacije zakona i drugih propisa donesenih prije stupanja na snagu Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 11/05, 58/14, 60/14, 50/17, 70/17 i 10/21), zbirni tabelarni pregled plana izrade i slanja u proceduru razmatranja međunarodnih bilateralnih ugovora i pristupanja konvencijama i drugim međunarodnim sporazumima iz nadležnosti institucije BiH i zbirni tabelarni pregled razvojnih, investicionih i drugih projekata.

(5) Za pripremu godišnjeg programa rada Vijeća ministara zaduženje Ured predsjedavajućeg Vijeća ministara, uz tehničku pomoć Generalnog sekretarijata Vijeća ministara.

Član 6.
(Potvrđivanje i usvajanje godišnjih programa rada)

Vijeće ministara potvrđuje godišnje programe rada institucija BiH i usvaja godišnji program rada Vijeća ministara, najkasnije do 31. decembra tekuće godine za sljedeću godinu.

Član 7.
(Godišnji program rada institucije BiH)

(1) Godišnji program rada institucije BiH je osnovni godišnji planski dokument kojim se planiraju aktivnosti, rezultati i budžet institucije BiH, čime se osigurava koordinacija među organizacionim jedinicama institucije BiH i drugim institucijama u Bosni i Hercegovini.

(2) Godišnji program rada institucije BiH predstavlja osnov za objedinjeno praćenje i izvještavanje o doprinosu institucije BiH realizaciji planiranih srednjoročnih ciljeva iz srednjoročnog programa rada Vijeća ministara i srednjoročnog plana rada institucije BiH.

(3) Godišnji program rada institucije BiH se sastoji ođ slijedećih dijelova:

a) Uvoda, koji sadrži: uvodne napomene, strateški okvir, srednjoročne ciljeve, rizike i mjere za njihovo otklanjanje,

b) Plana aktivnosti, koji sadrži: plan izrade i slanja u proceduru usvajanja dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih planskih dokumenata iz nadležnosti institucije BiH, plan izrade i slanja u proceduru usvajanja ili donošenja normativno-pravnih akata iz nadležnosti institucije BiH, koji uključuje i plan novelacije zakona i drugih propisa donesenih prije stupanja na snagu Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, plan izrade i slanja u proceduru razmatranja međunarodnih bilateralnih ugovora i pristupanja konvencijama i drugim međunarodnim sporazumima iz nadležnosti institucije BiH, plan aktivnosti na realizaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Bosne i Hercegovine iz nadležnosti institucije BiH, plan izvršavanja zakona, realizacije strateških dokumenata i obavljanja ostalih upravnih i stručnih poslova iz nadležnosti institucije BiH, plan izrade i slanja u proceduru usvajanja analiza, informacija i izvještaja i slično iz nadležnosti institucije BiH, pregled razvojnih, investicionih i drugih projekata, koji su uključeni u Program javnih investicija/razvojno-investicioni program institucija BiH,

c) U Planu aktivnosti se za svaki plan aktivnosti navode: srednjoročni cilj, pokazatelji efektivnosti srednjoročnog cilja, jedinica mjerenja i očekivani godišnji rezultati, izvori finansiranja (srednjoročni i godišnji budžet, krediti/donacije, ostali izvori),

d) Pregleda finansijskih sredstava za realizaciju programa rada, s izvorima finansiranja i iskazanim podacima o potrebnim finansijskim sredstvima po programima iz BPIMIS-a,

e) Pregleda ljudskih resursa, uključujući pregled spolne strukture zaposlenih,

f) Sve prethodne procjene uticaja za propise koji su predloženi u plan izrade i slanja u proceduru usvajanja normativno-pravnih akata dostavljanju se na Obrascu broj 1 - prethodna procjena uticaja propisa iz Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, Aneks I.

(4) Prethodne procjene uticaja propisa se ne izrađuju za normativno-pravne akte za koje se vrši novelacija, te za međunarodne sporazume i budžet institucija i međunarodnih obveza BiH, jer je postupak njihove pripreme i usvajanja propisan posebnim zakonima.

Član 8.
(Način izrade godišnjeg programa rada institucije BiH)

(1) Za pripremu godišnjeg programa rada institucije BiH odgovoran je rukovodilac institucije BiH.

(2) Koordinaciju pripreme i pripremu godišnjeg programa rada institucije BiH obavlja organizaciona jedinica, radno mjesto ili radno tijelo u instituciji BiH nadležno za godišnje planiranje, praćenje i izvještavanje, na sljedeći način:

a) Godišnji program rada institucije BiH se priprema po planiranim prioritetima iz srednjoročnog programa rada Vijeća ministara i srednjoročnog plana rada institucije BiH, na osnovu prijedloga organizacionih jedinica,

b) Postavljanje prednacrta godišnjeg programa rada institucije BiH na web platformu eKonsultacije u trajanju od najmanje 15 dana, najkasnije do 15. septembra tekuće godine za narednu godinu.

(3) Institucije BiH su dužne dostaviti nacrt godišnjeg programa rada uz zahtjev za financiranje za narednu godinu, na osnovu člana 7. stav (1) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13),

(4) Institucija BiH prijedlog godišnjeg programa rada dostavlja Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara najkasnije do 15. oktobra tekuće godine, u pisanom i elektronskom obliku.

(5) Ukoliko iz opravdanih razloga nije u mogućnosti da u propisanom roku Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara dostavi prijedlog godišnjeg programa rada, institucija BiH dužna je o tome obavijestiti u pisanom obliku Generalni sekretarijat Vijeća ministara.

DIO TREĆI - PRAĆENJE I IZVJEŠTAVANJE O RADU


Član 9.
(Godišnji izvještaj o radu Vijeća ministara)

(1) Godišnji izvještaj o radu Vijeća ministara obuhvata pregled realizacije planiranih aktivnosti i ostvarenih rezultata iz godišnjeg programa rada Vijeća ministara, a koji proizlaze iz srednjoročnih ciljeva iz srednjoročnog programa rada Vijeća ministara.

(2) Uvod godišnjeg izvještaja o radu Vijeća ministara BiH sadrži: uvodne napomene, strateški okvir, realizaciju srednjoročnih ciljeva, sa pokazateljima ostvarenja srednjoročnih ciljeva Vijeća ministara i planiranih godišnjih rezultata, kao i poduzetih aktivnosti na otklanjanju rizika, na osnovu podataka koje priprema Direkcija za ekonomsko planiranje.

(3) Nakon uvoda slijedi pregled godišnjih izvještaja o radu institucija BiH objedinjenih u godišnji izvještaj o radu Vijeća ministara.

(4) Sastavni dio godišnjeg izvještaja o radu Vijeća ministara je zbirni tabelarni pregled realizacije plana izrade i slanja u proceduru usvajanja dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih planskih dokumenata, zbirni tabelarni pregled realizacije plana izrade i slanja u proceduru usvajanja ili donošenja normativno-pravnih akata, koji su navedeni tabelarno u godišnjim izvještajima o radu institucija BiH, uključujući zbirni tabelarni pregled realizacije plana novelacije zakona i drugih propisa donesenih prije stupanja na snagu Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, zbirni tabelarni pregled realizacije plana izrade i slanja u proceduru razmatranja međunarodnih bilateralnih ugovora i pristupanja konvencijama i drugim međunarodnim sporazumima iz nadležnosti institucije BiH i zbirni tabelarni pregled realizacije razvojnih, investicionih i drugih projekata.

(5) Ured predsjedavajućeg Vijeća ministara, uz tehničku pomoć Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara, objedinjuje godišnji izvještaj o radu institucija BiH u godišnji izvještaj o radu Vijeća ministara.

Član 10.
(Usvajanje godišnjeg izvještaja o radu Vijeća ministara i institucija BiH)

(1) Vijeće ministara skupa razmatra i usvaja godišnji izvještaj o radu Vijeća ministara i godišnje izvještaje o radu institucija BiH koje su dužne da za svoj rad podnosu izvještaj Vijeću ministara, najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

(2) Vijeće ministara dostavlja godišnji izvještaj o radu Vijeća ministara Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Član 11.
(Godišnji izvještaj o radu institucije BiH)

(1) Godišnji izvještaj o radu institucije BiH obuhvata pregled realizacije planiranih godišnjih aktivnosti i rezultata, s ocjenom doprinosa realizaciji planiranih srednjoročnih ciljeva.

(2) Za izradu godišnjeg izvještaja o radu institucije BiH zadužen je rukovodilac institucije BiH.

(3) Koordinaciju pripreme i pripremu godišnjeg izvještaja o radu institucije BiH obavlja organizaciona jedinica, radno mjesto ili radno tijelo u instituciji BiH nadležno za godišnje planiranje i izvještavanje.

(4) Institucije BiH koje su dužne da za svoj rad podnose izvještaj Vijeću ministara dostavljaju svoje godišnje izvještaje o radu Vijeću ministara, u pisanom i elektronskom obliku, najkasnije do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu.

(5) Godišnji izvještaj o radu institucija BiH se sastoji od slijedećih dijelova:

a) Uvoda, koji sadrži: uvodne napomene, strateški okvir, realizaciju planiranih srednjoročnih ciljeva institucije BiH i realizaciju otklanjanja najvažnijih rizika,

b) Realizacije plana aktivnosti, koji sadrži tabelarni prikaz i opis realizacije: plana izrade i slanja u proceduru usvajanja dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih planskih dokumenata iz nadležnosti institucije BiH, plana izrade i slanja u proceduru usvajanja ili donošenja normativno-pravnih akata iz nadležnosti institucije BiH, uključujući i plan novelacije zakona i drugih propisa donesenih prije stupanja na snagu Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, plana izrade i slanja u proceduru razmatranja međunarodnih bilateralnih ugovora i pristupanja konvencijama i drugim međunarodnim sporazumima iz nadležnosti institucije BiH, plana aktivnosti na realizaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Bosne i Hercegovine iz nadležnosti institucije BiH, plana izvršavanja zakona, realizacije strateških dokumenata i obavljanja ostalih upravnih i stručnih poslova iz nadležnosti institucije BiH, plana izrade i slanja u proceduru usvajanja analiza, informacija i izvještaja i slično iz nadležnosti institucije BiH, pregleda realizacije razvojnih, investicionih i drugih projekata,

c) Pregleda financijskih sredstava utrošenih za realizaciju programa rada, sa izvorima financiranja, te iskazanim podacima o utrošenim financijskim sredstvima po pogramima iz BPMIS-a,

d) Pregleda ljudskih resursa, uključujući Pregled spolne strukture zaposlenih.

(6) Ukoliko iz opravdanih razloga nije u mogućnosti da u propisanom roku Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara dostavi prijedlog godišnjeg izvještaja o radu, institucija BiH dužna je o tome obavijestiti u pisanom obliku Generalni sekretarijat Vijeća ministara.

Član 12.
(Praćenje, procjena provođenja i izvještavanje)

(1) Praćenje provođenja programa rada institucije BiH obavlja nadležna organizaciona jedinica, radno mjesto ili radno tijelo u instituciji BiH, koja organizacionoj jedinici, radnom mjestu ili radnom tijelu u instituciji BiH koje je sačinilo program rada institucije BiH kvartalno šalje informacije o provođenju programa rada institucije BiH iz svoje nadležnosti.

(2) Na osnovu prikupljenih informacija iz stava (1) ovog člana nadležna organizaciona jedinica, radno mjesto ili radno tijelo u instituciji BiH koje je sačinilo program rada institucije BiH daje ocjenu o napretku na otklanjanju rizika i realizaciji planiranih srednjoročnih ciljeva, koja može biti: dobar napredak, umjeren napredak, određen nivo napretka ili nema napretka.

(3) Na osnovu prikupljenih informacija iz stava (1) ovog član nadležna oragnizaciona jedinica, radno mjesto ili radno tijelo u instituciji BiH koje je sačinilo program rada institucije BiH daje ocjenu o napretku na realizaciji planiranih aktivnosti, koja može biti: završeno, djelimično završeno, odloženo i obustavljeno.

(4) Izvještaj, sa podacima iz st. (2) i (3) ovog člana, se dostavlja kvartalno rukovodiocu institucije BiH.

DIO ČETVRTI - NAČINI KOORDINACIJE I KONTROLE KVALITETA


Član 13.
(Načini koordinacije)

Načini koordinacije u izradi i praćenju provođenja programa rada Vijeća ministara i drugih institucija BiH su:

a) Godišnje planiranje, praćenje i izvještavanje se koordinira po planiranim srednjoročnim ciljevima,

b) Institucija BiH je u obavezi da osigura odgovarajući način za usaglašavanje sa drugim institucijama u BiH,

c) Institucije BiH, u skladu sa svojim obavezama i odgovornostima prilikom godišnjeg planiranja i praćenja iz ove odluke, provode konsultacije sa predstavnicima nadležnih institucija BiH, organizacijama civilnog društva i pojedincima.

Član 14.
(Kontrola kvalitete postupka)

(1) Kontrolu kvalitete provedenog postupka izrade godišnjeg programa rada institucije BiH obavlja Generalni sekretarijat Vijeća ministara, koji priprema službeni akt o provedenim procedurama, obrascima i popratnoj dokumentaciji, propisanoj članom 4. stav (1) tačka c) ove odluke, kao i procedurama, obrascima i potrebnoj popratnoj dokumentaciji vezanoj za prijedlog Plana normativno-pravnih aktivnosti institucije BiH i dostavljene popunjene obrasce prethodne procjene uticaja, kao što je propisano Aneksom I. Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine.

(2) Kontrolu kvalitete provedenog postupka izrade godišnjeg izvještaja o radu institucije BiH obavlja Generalni sekretarijat Vijeća ministara, koje priprema službeni akt o provedenim procedurama, obrascima i popratnoj dokumentaciji, propisanoj članom 4. stav (1) tačka c) ove odluke.

(3) Ukoliko su procedura i obrasci u potpunosti ispoštovani, a dokumentacija potpuna, službeni akt propisanog sadržaja iz st. (1) i (2) ovog člana se, sa cjelokupnim materijalom, upućuje Vijeću ministara, a kopija službenog akta instituciji BiH koja je dostavila materijal.

(4) Ukoliko procedura i obrasci nisu u potpunosti ispoštovani ili dokumentacija nije potpuna, službeni akt propisanog sadržaja iz st. (1) i (2) ovog člana se upućuje instituciji BiH koja je dostavila materijal sa zahtjevom Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara da u određenom roku dostavi izmjene i dopune materijala ili dostavi dodatnu prateću dokumentaciju, kako je ukazano u tabeli službenog akta.

(5) Generalni sekretarijat Vijeća ministara ne ulazi u sam sadržaj materijala, niti razmatra njihovu opravdanost.

(6) Vijeće ministara neće razmatrati prijedloge programa rada i prijedloge izvještaja o radu institucije BiH bez navedenog službenog akta Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara.

DIO PETI - PRELAZNE I ZAVRŠENE ODREDBE


Član 15.
(Praćenje i ocjena provođenja odluke)

(1) Praćenje i ocjenu provođenja ove odluke vrši Vijeće ministara, na osnovu dvogodišnje analize stepena poštivanja odluke i rizika u njezinoj realizaciji, koju izrađuje Generalni sekretarijat Vijeća ministara, u saradnji sa institucijama BiH i upućuje je na razmatranje i usvajanje Vijeću ministara.

(2) Generalni sekretarijat Vijeća ministara će u naredne četiri godine od dana stupanja na snagu ove odluke za Vijeće ministara izraditi ocjenu efektivnosti i efikasnosti ove odluke i, ukoliko ocjena ukaže na takvu potrebu, Vijeće ministara će zatražiti od Ministarstva pravde BiH izradu izmjena i dopuna odluke.

Član 16.
(Stavljanje van snage)

(1) Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju važiti Odluka o godišnjem planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 94/14) i Upustvo o načinu pripreme godišnjeg programa rada i izvještaja o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 45/15, 64/18 i 7/19).

(2) Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine će, u saradnji sa Generalnim sekretarijatom Vijeća ministara, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke pripremiti Upustvo o načinu pripreme godišnjeg programa rada i izvještaja o radu u institucijama BiH i uputiti Vijeću ministara radi donošenja.

Član 17.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se za izradu godišnjih programa rada i izvještaja o radu u institucijama BiH, počevši od 01.04.2023. godine.

VM broj 117/22
26. oktobra 2022. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!