Službeni glasnik BiH, broj 20/23

Na osnovu člana 29. stav (4) Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita ("Službeni glasnik BiH", br. 96/07, 43/10, 103/12 i 56/19), a u vezi sa članom 28. stav 5. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, po službenoj dužnosti, objavljuje


PREGLED


POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO JAVNIM OGLASIMA ZA FEBRUAR 2023. GODINE


I


1. Branimir Krstović, postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za obuku osuđenika u Službi za poslove osposobljavanja i radnog angažmana – Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, počev od 01.02.2023. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

II


1. Jovan Elez postavlja se na radno mjesto stručni saradnik-administrator u Odsjeku za administraciju komunikacija Tehničkog sektora, Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, počev od 06.02.2023. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

III


1. Tea Dragišić postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za podršku u Odsjeku za podršku i sigurnost sistema Tehničkog sektora, Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, počev od 06.02.2023. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B2 platnog razreda državnih službenika.

IV


1. Andrej Herceg, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za organizacijske poslove, samostalni izvršilac – Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, počev od 20.02.2023. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

V


1. Vesna Pavičić, postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik u centru za edukaciju u Odsjeku za administrativno-dokumentacione poslove i obuku Sektora za informiranje, međunarodnu saradnju, protokol i obuku, Sekretarijat Centralne izborne komisije BiH, počev od 01.03.2023. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B2 platnog razreda državnih službenika.

Broj 03-34-2-179-2/23
15. marta 2023. godine
Sarajevo


Direktor
Neven Akšamija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!