Službeni glasnik BiH, broj 20/23

Na osnovu člana 28. stav 5. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17) i člana 12. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 62/10, 30/14 i 38/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, po službenoj dužnosti, objavljuje


PREGLED


POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO INTERNIM OGLASIMA ZA FEBRUAR 2023. GODINE


I


1. Marijana Milić, postavlja se na radno mjesto šef Odsjeka za kontrolu vanjskotrgovinskog prometa strateških roba Sektora za vanjskotrgovinsku politiku i strana ulaganja, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 15.02.2023. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika.

II


1. Sead Talović, postavlja se na radno mjesto šef Odsjeka za tehničke propise Sektora za ekonomski razvoj i preduzetništvo, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 15.02.2023. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika.

III


1. Renata Ćosić, postavlja se na radno mjesto šef Odsjeka za odnose s javnošću Sektora za pravne i opšte poslove, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 15.02.2023. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika.

IV


1. Nevena Ćosić, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za bilateralne trgovinske odnose u Odsjeku za bilateralne trgovinske odnose Sektora za međunarodne trgovinske odnose, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 15.02.2023. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

V


1. Faruk Hadžiomerović, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za multilateralne trgovinske odnose u Odsjeku za multilateralne trgovinske odnose Sektora za međunarodne trgovinske odnose, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 15.02.2023. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

VI


1. Robert Bilić, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za ekonomski razvoj u Odsjeku za preduzetništvo Sektora za ekonomski razvoj i preduzetništvo, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 15.02.2023. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

VII


1. Edina Čavčić, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za ocjenjivanje usklađenosti u Odsjeku za ocjenjivanje usklađenosti Sektora za ekonomski razvoj i preduzetništvo, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 15.02.2023. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika

VIII


1. Minela Pita, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za zaštitu potrošača u Odsjeku za nadzor nad tržištem, zaštitu potrošača i konkurenciju Sektora za ekonomski razvoj i preduzetništvo, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 15.02.2023. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

IX


1. Gorana Bašević, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za programe i projekte zaštite životne sredine u Odsjeku za zaštitu životne sredine Sektora za vodne resurse, turizam i zaštitu životne sredine, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 15.02.2023. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

X


1. Antonija Čondrić, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za kadrovske poslove u Odsjeku za kadrovske poslove Sektora za pravne i opšte poslove, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 15.02.2023. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

XI


1. Elda Hodžić-Isović, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za međunarodne sporazume u Odsjeku za međunarodnu saradnju i koordinaciju projekata Sektora za poljoprivredu, ishranu, šumarstvo i ruralni razvoj, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 15.02.2023. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

XII


1. Radenko Mirković, postavlja se na radno mjesto inspektor u Inspektoratu, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, počev od 15.02.2023. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

XIII


1. Dina Buzaljko, postavlja se na radno mjesto šef Odjeljenja za pravne, kadrovske i opšte poslove, Fond za povratak BiH, počev od 15.02.2023. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika.

XIV


1. Mane Vrhovac, postavlja se na radno mjesto šef Odsjeka za mašinske i građevinske proizvode u Sektoru za sigurnost proizvoda, Agencija za nadzor nad tržištem BiH, počev od 01.03.2023. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika.

XV


1. Miljana Trifković, postavlja se na radno mjesto šef Odsjeka za kadrovske, pravne i poslove prevođenja Sektora za informacione, kadrovske, pravne, finansijske i opšte poslove, Agencija za nadzor nad tržištem BiH, počev od 01.03.2023. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika.

XVI


1. Bojana Cicović, postavlja se na radno mjesto šef Odsjeka za strukturne poslovne statistike u Sektoru za poslovne statistike, Agencija za statistiku BiH, počev od 01.03.2023. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika.

XVII


1. Lidija Lukić, postavlja se na radno mjesto šef Odsjeka za statistiku poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Sektora za poljoprivredu, okoliš i regionalne statistike, Agencija za statistiku BiH, počev od 01.03.2023. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B4 platnog razreda državnih službenika.

XVIII


1. Aida Zukanović, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za dizajn i metodologiju uzoraka u Odsjeku za dizajn i metodologiju uzoraka i anketa Sektora za statističke metodologije, standarde, planiranje, kvalitetu i koordinaciju, Agencija za statistiku BiH, počev od 01.03.2023. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

XIX


1. Lejla Halimić, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za pravne poslove u Odsjeku za pravne, kadrovske i opće poslove Sektora za pravne, opće i računovodstvene poslove, Agencija za statistiku BiH, počev od 01.03.2023. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

XX


1. Davor Šimunović, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za audio i video vještačenja u Odsjeku za vještačenje digitalnih dokaza Sektora za kriminalističko – tehnička vještačenja, Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja, počev od 01.03.2023. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

Broj 03-34-2-180-2/23
15. marta 2023. godine
Sarajevo


Direktor
Neven Akšamija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!