Međunarodni ugovori, broj 13/20

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH broj 01,02-21-1-497/20 od 28. maja 2020. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, na 13. redovnoj sjednici održanoj 10. juna 2020. godine, donijelo je


ODLUKU


O RATIFIKACIJI MULTILATERALNE KONVENCIJE O PROVOĐENJU MJERA ZA SPRJEČAVANJE EROZIJE POREZNE OSNOVICE I PREMJEŠTANJA DOBITI KOJE SE ODNOSE NA POREZNE UGOVORE (MLI)


Član 1.


Ratifikuje se Multilateralne konvencija o provođenju mjera za sprječavanje erozije porezne osnovice i premještanja dobiti koje se odnose na porezne ugovore (MLI), potpisana dana 30. oktobra 2019. godine u Sarajevu.

Član 2.


Tekst Konvencije u prijevodu glasi:

MULTILATERALNA KONVENCIJA O PROVEDBI MJERA ZA SPRJEČAVANJE EROZIJE POREZNE OSNOVICE I PREMJEŠTANJA DOBITI KOJE SE ODNOSE NA POREZNE UGOVORE

Strane u ovoj konvenciji,

priznajući da vlade gube značajne prihode od poreza na dobit zbog agresivnog međunarodnog poreznog planiranja koje rezultira vještačkim premještanjem dobiti na lokacije na kojima se ona ne oporezuje ili sniženo oporezuje;

imajući u vidu da je erozija porezne osnovice i premještanje dobiti (u daljnjem tekstu: "BEPS") sve važnije, ne samo za razvijene zemlje, već i za rastuće privrede i zemlje u razvoju;

prepoznajući značaj osiguravanja oporezivanja dobiti na mjestima gdje se provode neovisne privredne djelatnosti koje generiraju dobit, kao i tamo gdje se stvara vrijednost;

pozdravljajući paket mjera sastavljenih u okviru OECD/G20 BEPS projekta (u daljnjem tekstu: "OECD/G20 BEPS paket");

konstatirajući da OECD/G20 BEPS paket obuhvaća mjere u poreznim ugovorima koje se odnose na rješavanje određenih hibridnih neusklađenih aranžmana, sprječavanje zloupotrebe ugovora, sprječavanje vještačkog izbjegavanja statusa stalne poslovne jedinice i poboljšanje u rješavanju sporova;

svjesne potrebe da se u multilateralnom kontekstu osigura brza, koordinirana i dosljedna provedba mjera BEPS-a koje se odnose na porezne ugovore;

imajući u vidu potrebu osiguranja da se postojeći ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka tumače, u smislu izbjegavanja dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze obuhvaćene tim ugovorima, bez stvaranja mogućnosti za neoporezivanje ili sniženo oporezivanje kroz poreznu utaju ili izbjegavanje (uključujući izbjegavanje putem neovlaštenog sticanja ugovornih povlastica (eng. treaty shopping), u cilju dobijanja olakšica predviđenih tim ugovorima, u posrednu korist rezidenata trećih jurisdikcija);

prepoznajući potrebu za efikasnim sinkroniziranim mehanizmom za provedbu usuglašenih izmjena preko mreže postojećih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dohotka, bez potrebe za ponovnim bilateralnim pregovorima o svakom takvom sporazumu;

dogovorile su se o sljedećem:

DIO I DJELOKRUG I TUMAČENJE IZRAZA


Član 1 – Djelokrug Konvencije

Ova konvencija izmjenjuje sve porezne sporazume definirane u članu 2 (Tumačenje izraza), stav 1, tačka a) ovog ugovora.

Član 2 – Tumačenje izraza


1. Za potrebe ove konvencije, primjenjuju se sljedeće definicije:

a) Izraz "Obuhvaćeni porezni sporazum" označava sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak (bez obzira na to da li su obuhvaćeni i ostali porezi):

i) koji je na snazi između dvije ili više:

A) Strana; i/ili

B) jurisdikcije ili teritorija koje su Strane u prethodno opisanom sporazumu, a za čije je međunarodne odnose odgovorna Strana; i

ii) u odnosu na koji je svaka takva strana dostavila obavještenje Depozitaru, navodeći sporazum, kao i bilo koji prateći instrument o njegovoj izmjeni i dopuni (identificiran po naslovu, nazivima Strana, datumu potpisivanja kao i, ako se primjenjuje u vrijeme obavještenja, datumu stupanja na snagu) kao sporazum koji želi biti obuhvaćen ovim sporazumom.

b) Izraz "Strana" označava:

i) državu za koju je ova konvencija na snazi, shodno članu 34 (Stupanje na snagu) ove konvencije; ili

ii) jurisdikcija koja je potpisala ovu konvenciju, shodno članu 27 (Potpisivanje i potvrđivanje, prihvaćanje ili odobravanje), stav1, tačka b) ili c) ove konvencije i za koju je ova konvencija na snazi shodno članu 34 (Stupanje na snagu) ove konvencije.

c) Izraz "ugovorna jurisdikcija" označava Stranu u Obuhvaćenom poreznom sporazumu.

d) Izraz "potpisnik" označava državu ili jurisdikcija koja je potpisala ovu konvenciju, ali za koju Konvencija još nije stupila na snagu.

2. Kada Strana primjenjuje ovu konvenciju, svaki izraz koji u njoj nije definiran ima značenje, osim ako kontekst ne zahtijeva drugačije, prema odgovarajućem Obuhvaćenom poreznom sporazumu.

DIO II HIBRIDNO NESLAGANJE


Član 3 – Transparentni subjekti

1. Za potrebe Obuhvaćenog poreznog sporazuma, dohodak koji ostvari subjekt ili aranžman ili koji je ostvaren preko subjekta ili aranžmana koji se prema poreznom zakonu ugovorne jurisdikcije smatra potpuno ili djelimično porezno transparentnim, smatra se dohotkom rezidenta ugovorne jurisdikcije, ali samo u mjeri u kojoj se taj dohodak, za potrebe oporezivanja od strane te ugovorne jurisdikcije, smatra dohotkom rezidenta te ugovorne jurisdikcije.

2. Odredbe Obuhvaćenog poreznog sporazuma koje zahtijevaju da ugovorna jurisdikcija oslobodi od poreza na dohodak ili odobri odbitak ili kredit jednak porezu na dohodak koji je plaćen u odnosu na dohodak koji ostvari rezident te ugovorne jurisdikcije koji se, shodno odredbama Obuhvaćenog poreznog sporazuma, može oporezivati u drugoj ugovornoj jurisdikcije, ne primjenjuju se u mjeri u kojoj takve odredbe dozvoljavaju oporezivanje toj drugoj ugovornoj jurisdikcije, isključivo zbog toga što je u pitanju dohodak koji, također, ostvari rezident te druge ugovorne jurisdikcije.

3. U odnosu na Obuhvaćene porezne sporazume za koje je jedna ili više Strana stavila rezervu opisanu u članu 11 (Provedba poreznih ugovora za ograničavanje prava Strane da oporezuje vlastite rezidente), stav 3, tačka a) ove konvencije, sljedeća rečenica se dodaje na kraju stava 1. ovog člana: "Odredbe ovog stava se ni u kojem slučaju neće tumačiti, tako da utječu na pravo ugovorne jurisdikcije da oporezuje rezidente te ugovorne jurisdikcije."

4. Stav 1. ovog člana (onako kako može biti izmijenjen stavom 3. ovog člana) primjenjuje se umjesto ili u odsustvu odredaba Obuhvaćenog poreznog sporazuma, u mjeri u kojoj se one odnose na to da li će se dohodak koji je ostvaren preko subjekta ili aranžmana koji se (primjenom općeg pravila ili detaljnih pravila o tretmanu posebnih činjenica i okolnosti ili vrsta subjekta ili aranžmana) prema poreznom zakonu ugovorne jurisdikcije smatraju porezno transparentnim, smatrati dohotkom stanovnika ugovorne jurisdikcije.

5. Strana može zadržati pravo da:

a. cijeli ovaj član ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume;

b. stav 1. ovog člana ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume koji već sadrže odredbu opisanu u stavu 4. ovog člana;

c. stav 1. ovog člana ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume koji već sadrže odredbu opisanu u stavu 4. ovog člana i kojom se ne odobrava davanje olakšica iz konvencije u slučaju dohotka koji ostvari subjekt ili aranžman ili koji je ostvaren preko subjekta ili aranžmana osnovanog u trećoj jurisdikcije;

d. stav 1. ovog člana ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume koji već sadrže odredbu opisanu u stavu 4. ovog člana, koja predviđa detaljna pravila o tretmanu posebnih činjenica i okolnosti ili vrsta subjekta ili aranžmana;

e. stav 1. ovog člana ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume koji već sadrže odredbu opisanu u stavu 4. ovog člana, koja predviđa detaljna pravila o tretmanu posebnih činjenica i okolnosti ili vrsta subjekta ili aranžmana i kojom se ne odobrava davanje olakšica iz ugovora u slučaju dohotka koji ostvari subjekt ili aranžman ili koji je ostvaren preko subjekta ili aranžmana osnovanog u trećoj jurisdikcije;

f. stav 2. ovog člana ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume;

g. stav 1. ovog člana primjenjuje samo na svoje obuhvaćene porezne sporazume koji već sadrže odredbu opisanu u stavu 4. ovog člana, koja predviđa detaljna pravila o tretmanu posebnih činjenica i okolnosti ili vrsta subjekta ili aranžmana.

6. Svaka strana koja nije stavila rezervu opisanu u stavu 5, tačka a) ili b) ovog člana dužna je obavijestiti Depozitara sadrži li svaki od njenih obuhvaćenih poreznih ugovora odredbu opisanu u stavu 4. ovog člana, koja nije predmet rezerve shodno stavu 5, tačke c) do e) ovog člana i, ako sadrži, o broju člana i stava svake te odredbe. U slučaju Strane koja je stavila rezervu opisanu u stavu 5, tačka g) ovog člana, obavještenje u skladu s prethodnom rečenicom ovog stava ograničena je na Obuhvaćene porezne sporazume koji su predmet te rezerve. Kada sve ugovorne jurisdikcije dostave takvo obavještenje u odnosu na odredbu Obuhvaćenog poreznog sporazuma, ta odredba će, u mjeri predviđenoj u stavu 4. ovog člana, biti zamijenjena odredbom stava 1. ovog člana (onako kako može biti izmijenjen stavom 3. ovog člana). U ostalim slučajevima, stav 1. ovog člana (onako kako može biti izmijenjen stavom 3. ovog člana) zamjenjuje odredbe Obuhvaćenog poreznog sporazuma samo u mjeri u kojoj te odredbe nisu shodne stavu 1. ovog člana (onako kako može biti izmijenjen stavom 3. ovog člana).

Član 4 – Subjekti s dvojnom rezidentnošću

1. Ako je, prema odredbama Obuhvaćenog poreznog sporazuma, lice koje nije pojedinac rezident više od jedne ugovorne jurisdikcije, nadležni organi ugovornih jurisdikcije nastoje zajedničkim dogovorom odrediti ugovornu jurisdikcija čijim rezidentom se to lice smatra za potrebe Obuhvaćenog poreznog sporazuma, imajući u vidu njegovo mjesto stvarne uprave, mjesto u kojem je ono osnovano ili na drugi način konstituirano i bilo koje druge važne činioce. U odsustvu takvog dogovora, to lice nema pravo na bilo koju olakšicu ili izuzimanje od oporezivanja predviđeno Obuhvaćenim poreznim sporazumom, osim u mjeri i na način koji mogu dogovoriti nadležni organi ugovornih jurisdikcije.

2. Stav 1. ovog člana primjenjuje se umjesto ili u odsustvu odredaba Obuhvaćenog poreznog sporazuma koje predviđaju pravila za određivanje da li se lice, osim fizičkog, smatra rezidentom jedne ugovorne jurisdikcije, u slučajevima u kojima bi se to lice inače, smatralo rezidentom više od jedne ugovorne jurisdikcije. Stav 1. ovog člana ne primjenjuje se na odredbe Obuhvaćenog poreznog sporazuma koje se, posebno, odnose na rezidentnost firme koja učestvuje u aranžmanima dvostruko registrirane firme (eng. Dual-listed company arrangements).

3. Strana može zadržati pravo da:

a) cijeli ovaj član ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume;

b) cijeli ovaj član ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume koji se već odnose na slučajeve u kojima je lice, osim fizičkog, rezident više od jedne ugovorne jurisdikcije, koji zahtijevaju od nadležnih organa ugovornih jurisdikcije da nastoje postići zajednički dogovor o rezidentnosti samo jedne ugovorne jurisdikcije;

c) cijeli ovaj član ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume koji se već odnose na slučajeve u kojima je lice, osim fizičkog, rezident više od jedne ugovorne jurisdikcije, i koji ne odobravaju davanje olkašica iz ugovora i ne zahtijevaju od nadležnih organa ugovornih jurisdikcije da nastoje postignuti zajednički dogovor o rezidentnosti samo jedne ugovorne jurisdikcije;

d) cijeli ovaj član ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume koji se već odnose na slučajeve u kojima je lice, osim fizičkog, rezident više od jedne ugovorne jurisdikcije, koji zahtijevaju od nadležnih organa ugovornih jurisdikcije da nastoje postići zajednički dogovor o rezidentnosti samo jedne ugovorne jurisdikcije i koji predviđaju tretman tog lica u skladu s Obuhvaćenim poreznim sporazumom, ako se taj dogovor ne može postići;

e) za potrebe svojih obuhvaćenih poreznih ugovora, posljednju rečenicu stava 1. ovog člana zamijeni sa sljedećim tekstom: "U odsustvu takvog dogovora, to lice nema pravo na bilo koju olakšicu ili izuzimanje od poreza predviđeno Obuhvaćenim poreznim sporazumom;

f) cijeli ovaj član ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume sa Stranama koje su stavile rezervu opisanu u tački e) ovog stava.

4. Svaka strana koja nije stavila rezervu opisanu u stavu 3, tačka a) ovog člana, dužna je obavijestiti Depozitara sadrži li svaki od njenih obuhvaćenih poreznih ugovora odredbu opisanu u stavu 2. ovog člana, koja nije predmet rezerve shodno stavu 3, tačke b) do d) ovog člana i, ako sadrži, o broju člana i stava svake te odredbe. Kada sve ugovorne jurisdikcije dostave takvo obavještenje u odnosu na odredbu Obuhvaćenog poreznog sporazuma, ta odredba će biti zamijenjena odredbom stava 1. ovog člana. U ostalim slučajevima, stav 1. ovog člana zamjenjuje odredbe Obuhvaćenog poreznog sporazuma, samo u mjeri u kojoj te odredbe nisu shodne stavu 1. ovog člana.

Član 5 – Provedba metoda za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja

1. Strana može izabrati da primjenjuje ili stavove 2. i 3. (Opcija A) ili stavove 4. i 5. (Opcija B) ili stavove 6. i 7. (Opcija C) ovog člana ili može izabrati da ne primjenjuje nijednu od opcija. Kada svaka ugovorna jurisdikcija Obuhvaćenog poreznog sporazuma izabere drugačiju opciju (ili kada jedna ugovorna jurisdikcija izabere primjenu jedne opcije, a druga ne izabere primjenu nijedne od opcija), opcija koju izabere svaka ugovorna jurisdikcija primjenjuje se u odnosu na njene rezidente.

Opcija A

2. Odredbe Obuhvaćenog poreznog sporazuma na osnovu kojih bi se, i inače, u cilju izbjegavanja dvostrukog oporezivanja, dohodak koji ostvari ili imovina koju posjeduje rezident ugovorne jurisdikcije izuzeli od poreza u toj ugovornoj jurisdikcije ne primjenjuju se, kada druga ugovorna jurisdikcija primjenjuje odredbe Obuhvaćenog poreznog sporazuma za izuzimanje od poreza tog dohotka ili imovine ili za ograničavanje stope po kojoj se takav dohodak ili imovina mogu oporezivati. U ovom drugom slučaju, prvospomenuta ugovorna jurisdikcija dopušta kao odbitak od poreza na dohodak ili imovinu tog rezidenta iznos jednak porezu koji je plaćen u toj drugoj ugovornoj jurisdikcije. Taj odbitak ne može biti veći od dijela poreza, kako je obračunat prije izvršenog odbijanja, koji odgovara dijelovima dohotka ili imovine koji se mogu oporezivati u toj drugoj ugovornoj jurisdikcije.

3. Stav 2. ovog člana primjenjuje se u Obuhvaćenom poreznom sporazumu koji bi, i inače, zahtijevao da jedna ugovorna jurisdikcija izuzme od poreza dohodak ili imovinu opisanu u tom stavu.

Opcija B

4. Odredbe Obuhvaćenog poreznog sporazuma na osnovu kojih bi se, i inače, u cilju izbjegavanja dvostrukog oporezivanja, dohodak koji ostvari rezident ugovorne jurisdikcije izuzeo od poreza u toj ugovornoj jurisdikcije, zato što se ta ugovorna jurisdikcija, odnosno dohodak, smatra dividendom, ne primjenjuju se, ako takav dohodak, u cilju utvrđivanja oporezive dobiti rezidenta druge ugovorne jurisdikcije, daje pravo na odbitak, u skladu sa zakonima te druge ugovorne jurisdikcije.

U tom slučaju, prvospomenuta ugovorna jurisdikcija dozvoljava kao odbitak od poreza na dohodak tog rezidenta iznos jednak porezu na dohodak koji je plaćen u toj drugoj ugovornoj jurisdikcije. Taj odbitak ne može biti veći od dijela poreza na dohodak, kako je obračunat prije izvršenog odbijanja, koji odgovara dohotku koji se može oporezivati u toj drugoj ugovornoj jurisdikciji.

5. Stav 4. ovog člana, primjenjuje se u Obuhvaćenom poreznom sporazumu koji bi, i inače, zahtijevao da ugovorna jurisdikcija izuzme od poreza dohodak opisan u tom stavu.

Opcija C

6. a) Ako rezident ugovorne jurisdikcije ostvaruje dohodak ili posjeduje imovinu koji se, u skladu s odredbama Obuhvaćenog poreznog sporazuma, mogu oporezivati u drugoj ugovornoj jurisdikcije (osim u mjeri u kojoj ove odredbe dozvoljavaju oporezivanje toj drugoj ugovornoj jurisdikcije isključivo zbog toga što je dohodak također, dohodak koji je ostvario rezident te druge ugovorne jurisdikcije) prvospomenuta ugovorna jurisdikcija dopušta:

i) kao odbitak od poreza na dohodak tog rezidenta, iznos jednak porezu na dohodak koji je plaćen u toj drugoj ugovornoj jurisdikcije;

ii) kao odbitak od poreza na imovinu tog rezidenta, iznos jednak porezu na imovinu koji je plaćen u toj drugoj ugovornoj jurisdikcije.

Taj odbitak i u jednom i u drugom slučaju ne može biti veći od dijela poreza na dohodak ili poreza na imovinu, kako je obračunat prije izvršenog odbijanja, koji odgovara, zavisno od slučaja, dohotku ili imovini koji se mogu oporezivati u toj drugoj ugovornoj jurisdikcije.
b) Ako su, u skladu s nekom odredbom Obuhvaćenog poreznog sporazuma, dohodak koji ostvari ili imovina koju posjeduje rezident ugovorne jurisdikcije izuzeti od poreza u toj ugovornoj jurisdikcije, ta ugovorna jurisdikcija može, pri obračunavanju poreza na ostali dohodak ili imovinu tog rezidenta, uzeti u obzir izuzeti dohodak ili imovinu.

7. Stav 6. ovog člana primjenjuje se umjesto odredaba Obuhvaćenog poreznog sporazuma koje, u cilju izbjegavanja dvostrukog oporezivanja, zahtijevaju da ugovorna jurisdikcija izuzme od poreza u toj ugovornoj jurisdikcije, dohodak koji ostvari ili imovina koju posjeduje rezident te ugovorne jurisdikcije koji se, shodno odredbama Obuhvaćenog poreznog sporazuma mogu oporezivati u drugoj ugovornoj jurisdikcije.

8. Strana koja izabere da ne primjenjuje nijednu od opcija iz stava 1. ovog člana, može zadržati pravo da cijeli ovaj član ne primjenjuje u odnosu na jedan ili više navedenih Obuhvaćenih poreznih ugovora (ili u odnosu na sve svoje obuhvaćene porezne sporazume).

9. Strana koja izabere da ne primjenjuje opciju C, može zadržati pravo da, u odnosu na jedan ili više navedenih obuhvaćenih poreznih ugovora (ili u odnosu na sve svoje obuhvaćene porezne sporazume), drugoj/im ugovornoj/im jurisdikciji/ama), ne dopusti primjenu opcije C.

10. Svaka strana koja izabere da primjenjuje jednu od opcija iz stava 1. ovog člana, dužna je obavijestiti Depozitara o svom izboru opcije. To obavještenje također uključuje:

a) u slučaju Strane koja izabere da primjenjuje opciju A, listu njenih Obuhvaćenih poreznih ugovora koji sadrže odredbu opisanu u stavu 3. ovog člana, kao i broj člana i stava svake te odredbe;

b) u slučaju Strane koja izabere da primjenjuje opciju B, listu njenih Obuhvaćenih poreznih ugovora koji sadrže odredbu opisanu u stavu 5. ovog člana, kao i broj člana i stava svake te odredbe;

c) u slučaju Strane koja izabere da primjenjuje opciju C, listu njenih Obuhvaćenih poreznih ugovora koji sadrže odredbu opisanu u stavu 7. ovog člana, kao i broj člana i stava svake te odredbe.

Opcija se primjenjuje u odnosu na odredbu Obuhvaćenog poreznog sporazuma samo ako je Strana koja je izabrala da primjenjuje tu opciju o tome dostavila obavještenje.

DIO III ZLOUPOTREBA UGOVORA


Član 6 – Svrha Obuhvaćenog poreznog sporazuma

1. Obuhvaćeni porezni sporazum se mijenja, kako bi uključio sljedeći tekst preambule:

"U namjeri da se ukloni dvostruko oporezivanje u odnosu na poreze obuhvaćene ovim ugovorom, bez stvaranja mogućnosti za neoporezivanje ili sniženo oporezivanje kroz poreznu evaziju ili izbjegavanje (uključujući zloupotrebu ugovora, u cilju dobijanja olakšica predviđenih u ovom ugovoru, u posrednu korist stanovnika trećih jurisdikcije)".

2. Tekst opisan u stavu 1. ovog člana uključuje se u Obuhvaćeni porezni sporazum umjesto ili u odsustvu teksta preambule Obuhvaćenog poreznog sporazuma koji se odnosi na namjeru da se otkloni dvostruko oporezivanje, bez obzira na to da li se taj tekst odnosi i na namjeru da se ne stvore mogućnosti za neoporezivanje ili sniženo oporezivanje.

3. Strana može izabrati da i sljedeći tekst preambule uključi u svoje obuhvaćene porezne sporazume čija preambula ne sadrži tekst koji se odnosi na želju da se razvijaju ekonomski odnosi ili da se poboljša saradnja u poreznoj materiji:

"U želji da dalje razvijaju svoje ekonomske odnose i poboljšaju saradnju u poreznoj materiji".

4. Strana može zadržati pravo da ne primjenjuje stav 1. ovog člana na svoje obuhvaćene porezne sporazume koji već sadrže tekst preambule koji opisuje namjeru ugovornih jurisdikcije da se ukloni dvostruko oporezivanje, bez stvaranja mogućnosti za neoporezivanje ili sniženo oporezivanje, bez obzira na to da li je taj tekst ograničen na slučajeve porezne evazije ili izbjegavanja (uključujući izbjegavanje putem neovlaštenog sticanja ugovornih povlastica (eng. treaty shopping), u cilju dobijanja olakšica predviđenih u Obuhvaćenom poreznom sporazumu, u posrednu korist rezidenta trećih jurisdikcija), ili se primjenjuje šire od toga.

5. Svaka strana dužna je obavijestiti Depozitara sadrži li svaki od njenih obuhvaćenih poreznih ugovora, osim onih koji spadaju u oblast primjene rezerve shodno stavu 4. ovog člana, tekst preambule opisan u stavu 2. ovog člana i, ako sadrži, tekst tog stava preambule. Kada sve ugovorne jurisdikcije dostave to obavještenje u vezi s tim tekstom preambule, navedeni tekst preambule će biti zamijenjen tekstom opisanim u stavu 1. ovog člana. U ostalim slučajevima, tekst opisan u stavu 1. ovog člana dodaje se u postojeći tekst preambule.

6. Svaka strana koja odluči primijeniti stav 3. ovog člana, dužna je o svom izboru obavijestiti Depozitara. To obavještenje uključuje i listu njenih Obuhvaćenih poreznih ugovora koji već ne sadrže tekst preambule koji se odnosi na želju za razvojem ekonomskih odnosa i poboljšanje saradnje u poreznoj materiji. Tekst opisan u stavu 3. ovog člana uključuje se u Obuhvaćeni porezni sporazum samo ako su sve ugovorne jurisdikcije izabrale da primjenjuju taj stav i o tome dostavile obavještenje u odnosu na Obuhvaćeni porezni sporazum.

Član 7 – Sprječavanje zloupotrebe ugovora

1. Iznimno od odredaba Obuhvaćenog poreznog sporazuma, olakšica iz Obuhvaćenog poreznog sporazuma ne odobrava se u odnosu na dio dohotka ili imovine, ako se osnovano može zaključiti, uzimajući u obzir sve relevantne činjenice i okolnosti, da je sticanje olakšica bio jedan od osnovnih razloga bilo kojeg aranžmana ili transakcije koji su direktno ili indirektno rezultirali tom olakšicom, osim ako se ustanovi da bi odobravanje te olakšice u tim okolnostima bilo u skladu s ciljem i svrhom odgovarajućih odredaba Obuhvaćenog poreznog sporazuma.

2. Stav 1. ovog člana primjenjuje se umjesto ili u odsustvu odredaba Obuhvaćenog poreznog sporazuma koje ne odobravaju davanje svih ili dijela olakšica koje bi, inače, bile predviđene Obuhvaćenim poreznim sporazumom, ako je osnovni razlog ili jedan od osnovnih razloga bilo kojeg aranžmana ili transakcije ili bilo kojeg lica na koje se odnosi aranžman ili transakcija, bio sticanje tih olakšica.

3. Strana koja nije stavila rezervu opisanu u stavu 15, tačka a) ovog člana, može i izabrati da u odnosu na svoje obuhvaćene porezne sporazume primjenjuje stav 4. ovog člana.

4. Ako se olakšica iz Obuhvaćenog poreznog sporazuma ne odobri licu, na osnovu odredaba Obuhvaćenog poreznog sporazuma (koje mogu biti izmijenjene ovom konvencijom), kojima se ne odobrava davanje, u potpunosti ili djelimično, olakšice koje bi, inače, bile predviđene Obuhvaćenim poreznim sporazumom ako je osnovni razlog, ili jedan od osnovnih razloga, bilo kojeg aranžmana ili transakcije ili bilo kojeg lica na koje se odnosi aranžman ili transakcija bio sticanje tih olakšica, nadležni organ ugovorne jurisdikcije koji bi, inače, odobrio ovu olakšicu će, ipak, smatrati da to lice ima pravo na tu olakšicu, ili na različite olakšice u odnosu na određeni dio dohotka ili imovine, ako taj nadležni organ, na zahtjev tog lica i nakon razmatranja relevantnih činjenica i okolnosti, utvrdi da bi takve olakšice bile odobrene tom licu i u odsustvu transakcije ili aranžmana. Nadležni organ ugovorne jurisdikcije kojem je, u skladu s ovim stavom, zahtjev podnio rezident druge ugovorne jurisdikcije će se, prije odbijanja zahtjeva, konsultirati s nadležnim organom te druge ugovorne jurisdikcije.

5. Stav 4. ovog člana primjenjuje se u odredbama Obuhvaćenog poreznog sporazuma (onako kako mogu biti izmijenjene ovom konvencijom), koje ne odobravaju davanje svih ili dijela olakšica koje bi, i inače, bile predviđene Obuhvaćenim poreznim sporazumom ako je osnovni razlog, ili jedan od osnovnih razloga, bilo kojeg aranžmana ili transakcije ili bilo kojeg lica na koje se odnosi aranžman ili transakcija bio sticanje tih olakšica.

6. Strana može i izabrati da u svojim Obuhvaćenim poreznim sporazumima primjenjuje odredbe sadržane u stavovima 8. do 13. ovog člana (u daljnjem tekstu: "Odredba o pojednostavljenom ograničavanju olakšica"), tako što će o tome dostaviti obavještenje opisano u stavu 17, tačka c) ovog člana. Odredba o pojednostavljenom ograničavanju olakšica primjenjuje se u odnosu na Obuhvaćeni porezni sporazum samo ako su sve ugovorne jurisdikcije izabrale da je provedu.

7. U slučajevima kada neke, ali ne sve, ugovorne jurisdikcije Obuhvaćenog poreznog sporazuma izaberu da, shodno stavu 6. ovog člana, primjenjuju odredbu o pojednostavljenom ograničavanju olakšica, onda, iznimno od odredaba tog stava ovog člana Konvencije, u odnosu na odobravanje olakšica iz Obuhvaćenog poreznog sporazuma, odredbu o pojednostavljenom ograničavanju olakšica primjenjuju:

a) sve ugovorne jurisdikcije, ako sve ugovorne jurisdikcije koje, skladu sa stavom 6. ovog člana, ne izaberu da primjenjuju odredbu o pojednostavljenom ograničavanju olakšica, pristanu na takvu provedbu, tako što će izabrati da provedu ovu tačku i o tome obavijeste Depozitara; ili

b) samo ugovorne jurisdikcije koje izaberu da provode odredbu o pojednostavljenom ograničavanju olakšica, ako sve ugovorne jurisdikcije koje, shodno stavu 6. ovog člana, ne izaberu da primjenjuju odredbu o pojednostavljenom ograničavanju olakšica, pristanu na takvu provedbu, tako što će izabrati da provedu ovu tačku i o tome obavijeste Depozitara.

Odredba o pojednostavljenom ograničavanju olakšica:

8. Osim ako nije drugačije predviđeno u odredbi o pojednostavljenom ograničavanju olakšica, rezident ugovorne jurisdikcije Obuhvaćenog poreznog sporazuma nema pravo na olakšice koja bi, i inače, bila odobrena Obuhvaćenim poreznim sporazumom, osim na olakšicu shodno odredbama Obuhvaćenog poreznog sporazuma:

a) koje određuju rezidentnost lica, osim fizičkog, koje je rezident više od jedne ugovorne jurisdikcije shodno odredbama Obuhvaćenog poreznog sporazuma koje definiraju rezidenta ugovorne jurisdikcije;

b) koje propisuju da će ugovorna jurisdikcija odobriti društvu te ugovorne jurisdikcije odgovarajuću korekciju iznosa poreza na dobit povezanog društva razrezanog u prvospomenutoj ugovornoj jurisdikcije, nakon prvobitne korekcije koju je u skladu s Obuhvaćenim poreznim sporazumom uradila druga ugovorna jurisdikcija; ili

c) koje omogućavaju rezidentima ugovorne jurisdikcije da zahtijevaju da nadležni organ te ugovorne jurisdikcije razmotri slučajeve oporezivanja koji nisu u skladu s Obuhvaćenim poreznim sporazumom,

osim ako je, u vrijeme kada bi se olakšica odobrila, rezident, "kvalificirano lice", definirano u stavu 9. ovog člana.

9. Rezident ugovorne jurisdikcije Obuhvaćenog poreznog sporazuma je, u vrijeme kada bi u skladu s Obuhvaćenim poreznim sporazumom olakšica i inače bila odobrena, kvalificirano lice ako je u to vrijeme rezident:

a) fizičko lice;

b) ta ugovorna jurisdikcija ili njena politička jedinica ili jedinica lokalne samouprave, ili agencija ili predstavnik te ugovorne jurisdikcije, političke jedinice ili jedinice lokalne samouprave;

c) kompanija ili drugi subjekt, ako se njihovim stalnim dionicama redovno trguje na jednoj ili više priznatih berzi;

d) lice, osim fizičkog lica, koje je:

i) neprofitna organizacija vrste koju su razmjenom diplomatskih nota usaglasile ugovorne jurisdikcije; ili

ii) subjekt ili aranžman osnovan u toj ugovornoj jurisdikciji koji se, prema poreznim zakonima te ugovorne jurisdikcije smatra kao posebno lice i:

A) koji je osnovan i kojim se rukovodi isključivo ili skoro isključivo u cilju upravljanja ili pružanja penzionih olakšica, kao i drugih pomoćnih i povremenih olakšica fizičkim licima a koji je, kao takav, regulirala ta ugovorna jurisdikcija ili jedna od njenih političkih jedinica ili jedinica lokalne samouprave; ili

B) koji je osnovan i kojim se rukovodi isključivo ili skoro isključivo za ulaganje sredstava u korist subjekta ili aranžmana navedenog pod A);

e) lice, osim fizičkog, ako najmanje polovinu dana u periodu od dvanaest mjeseci koji uključuje vrijeme kada bi olakšica i inače bila odobrena, lica koja su rezidenti te ugovorne jurisdikcije i koja imaju pravo na olakšice iz Obuhvaćenog poreznog sporazuma u skladu s tačkama od a) do d) ovog stava, posjeduju, direktno ili indirektno najmanje 50% dionica lica.

10. a) Rezident ugovorne jurisdikcije Obuhvaćenog poreznog sporazuma ima pravo na olakšice iz Obuhvaćenog poreznog sporazuma, u odnosu na dio dohotka koji ostvari iz druge ugovorne jurisdikcije, bez obzira na to da li je rezident kvalificirano lice, ako se rezident bavi aktivnim poslovanjem u prvospomenutoj ugovornoj jurisdikciji, a dohodak koji ostvari iz druge ugovorne jurisdikcije proizilazi iz tog poslovanja ili je s njim povremeno povezan. Za potrebe odredbe o pojednostavljenom ograničavanju olakšica, izraz "aktivno poslovanje" ne obuhvaća sljedeće djelatnosti ili bilo koju njihovu kombinaciju:

i) poslovanje holding kompanije;

ii) pružanje sveobuhvatnog nadzora ili upravljanje grupom kompanija;

iii) pružanje grupnog finansiranja (uključujući udruživanje novčanih sredstava, odnosno salda na računima klijenata ili grupe povezanih lica, eng. Cash pooling); ili

iv) investiranje ili upravljanje investicijama, osim ako ove djelatnosti obavlja banka, osiguravajuće društvo ili registrirani diler vrijednosnih papira od vrijednosti u okviru redovnog obavljanja svoje djelatnosti kao takve.

b) Ako rezident ugovorne jurisdikcije Obuhvaćenog poreznog sporazuma ostvaruje dio dohotka od poslovanja koje obavlja u drugoj ugovornoj jurisdikciji ili ostvaruje dio dohotka koji nastaje u drugoj ugovornoj jurisdikciji od povezanog lica, smatra se da su uslovi opisani u tački a) ovog stava ispunjeni u odnosu na taj dio dohotka samo ako je poslovanje koje rezident obavlja u prvospomenutoj ugovornoj jurisdikciji s kojim je povezan dio dohotka, suštinski povezano s istim ili dopunskim poslovanjem koje rezident ili odnosno povezano lice obavlja u drugoj ugovornoj jurisdikciji. Za potrebe ove tačke, utvrđivanje suštine poslovanja određuje se na osnovu svih činjenica i okolnosti.

c) Za potrebe provedbe ovog stava smatra se da djelatnosti koje obavljaju lica povezana s rezidentom ugovorne jurisdikcije Obuhvaćenog poreznog sporazuma, obavlja taj rezident.

11. Rezident ugovorne jurisdikcije Obuhvaćenog poreznog sporazuma koji nije kvalificirano lice, također, ima pravo na olakšicu koja bi, i inače, bila odobrena Obuhvaćenim poreznim sporazumom u odnosu na dio dohotka ako, najmanje polovinu dana u bilo kojem periodu od dvanaest mjeseci koji uključuje vrijeme kada bi olakšica, i inače, bila odobrena, lica koja su ekvivalentni korisnici posjeduju direktno ili indirektno najmanje 75% stvarnih interesa rezidenta.

12. Ako rezident ugovorne jurisdikcije Obuhvaćenog poreznog sporazuma nije kvalificirano lice shodno odredbama stava 9. ovog člana, niti ima pravo na olakšice shodno stavu 10. ili 11. ovog člana, nadležni organ druge ugovorne jurisdikcije može, ipak, odobriti olakšice iz Obuhvaćenog poreznog sporazuma ili olakšice u odnosu na određeni dio dohotka, uzimajući u obzir predmet i cilj Obuhvaćenog poreznog sporazuma, ali samo ako taj rezident nadležnom organu dokaže da njegovo osnivanje, sticanje, održavanje ili poslovanje, kao jedan od osnovnih ciljeva, nema dobijanje olakšica u skladu s Obuhvaćenim poreznim sporazumom. Prije nego što odobri ili odbije zahtjev koji je, u skladu s ovim stavom, podnio rezident ugovorne jurisdikcije, nadležni organ druge ugovorne jurisdikcije kojem je zahtjev podnesen će se o tome konsultirati s nadležnim organom prvospomenute ugovorne jurisdikcije.

13. Za potrebe Odredbe o pojednostavljenom ograničavanju olakšica:

a) izraz "priznata berza" označava:

i) bilo koja berzu osnovanu i uređenu kao takvu u skladu sa zakonima jedne ili druge ugovorne jurisdikcije; i

ii) bilo koju drugu berzu oko koje su se usaglasili nadležni organi ugovornih jurisdikcija;

b) izraz "stalni razred dionica" označava razred ili razrede dionica kompanije koje predstavljaju većinu glasačkih prava i vrijednosti kompanije ili razred ili razrede stvarnih interesa subjekta koji predstavljaju većinu glasačkih prava i vrijednosti subjekta;

c) izraz "ekvivalentni korisnik" označava svako lice koje bi, u odnosu na dio dohotka, imalo pravo na olakšice koje je odobrila ugovorna jurisdikcija Obuhvaćenog poreznog sporazuma u skladu s unutrašnjim zakonom te ugovorne jurisdikcije, Obuhvaćenim poreznim sporazumom ili bilo kojim drugim međunarodnim instrumentom koje su, jednake ili povoljnije nego olakšice koje se odobravaju za taj dio dohotka u skladu s Obuhvaćenim poreznim sporazumom; za potrebe utvrđivanja da li je neko lice ekvivalentan korisnik u odnosu na dividende, smatra se da lice posjeduje kapital kompanije koja isplaćuje dividende, koji je isti kao i kapital koji posjeduje kompanija koja potražuje olakšicu u odnosu na dividende;

d) u odnosu na lica koja nisu kompanije, izraz "dionice" označava interese koji su usporedivi s dionicama;

e) dva lica smatraju se "povezanim licima" ako jedno posjeduje, direktno ili indirektno, najmanje 50% stvarnih interesa u drugom (ili, u slučaju kompanije, najmanje 50% ukupnih glasova i vrijednosti dionica kompanije), ili neko drugo lice posjeduje, direktno ili indirektno, najmanje 50% stvarnih interesa (ili, u slučaju kompanije, najmanje 50% ukupnih glasova i vrijednosti dionica kompanije) u svakom licu; u svakom slučaju, lice je povezano s drugim licem ako, na osnovu svih relevantnih činjenica i okolnosti, jedno lice ima kontrolu nad drugim licem ili su oba lica pod kontrolom jednog istog ili više lica.

14. Odredba o pojednostavljenom ograničavanju olakšica primjenjuje se umjesto ili u nedostatku odredaba Obuhvaćenog poreznog sporazuma koje bi olakšice iz Obuhvaćenog poreznog sporazuma (ili koje bi ograničile olakšice, osim olakšica shodnih odredbama Obuhvaćenog poreznog sporazuma koje se odnose na rezidentnost, povezana društva ili jednak tretman ili olakšicu koja nije ograničena samo na rezidente ugovorne jurisdikcije) ograničile samo na rezidenta koji ispunjava jedan ili više kriterija koji daju pravo na te olakšice.

15. Strana može zadržati pravo da:

a) stav 1. ovog člana ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume, zato što namjerava prihvatiti kombinaciju odredbe o detaljnom ograničavanju olakšica i pravila u vezi s protočnim finansijskim strukturama ili testa osnovnog razloga i, na taj način, zadovoljiti minimalni standard za sprječavanje zloupotrebe ugovora u skladu s OECD/G20 BEPS paketom; u takvim slučajevima, Strane će nastojati postići obostrano prihvatljivo rješenje koje zadovoljava minimalni standard;

b) stav 1. (i stav 4, u slučaju Strane koja je izabrala da primjenjuje taj stav) ovog člana ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume koji već sadrže odredbe koje ne odobravaju davanje olakšica koje bi, i inače, bile predviđene Obuhvaćenim poreznim sporazumom, ako je osnovni razlog, ili jedan od osnovnih razloga, bilo kojeg aranžmana ili transakcije ili bilo kojeg lica na koje se odnosi aranžman ili transakcija bio sticanje tih olakšica;

c) odredbu o pojednostavljenom ograničavanju olakšica ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume koji već sadrže odredbe opisane u stavu 14. ovog člana.

16. Osim ako, u vezi s odobravanjem olakšica u skladu s Obuhvaćenim poreznim sporazumom, jedna ili više Strana, shodno stavu 7. ovog člana, primjenjuje odredbu o pojednostavljenom ograničavanju olakšica, Strana koja, shodno stavu 6. ovog člana, izabere da primjenjuje odredbu o pojednostavljenom ograničavanju olakšica može zadržati pravo da cijeli ovaj član ne primjenjuje u odnosu na svoje obuhvaćene porezne sporazume, za koje jedna ili više drugih ugovornih jurisdikcija nisu izabrale da primjenjuju odredbu o pojednostavljenom ograničavanju olakšica. U takvim slučajevima, ugovorne jurisdikcije će nastojati postići obostrano prihvatljivo rješenje koje zadovoljava minimalni standard za sprječavanje zloupotrebe ugovora u skladu s OECD/G20 BEPS paketom.

17. a) Svaka strana koja nije stavila rezervu opisanu u stavu 15, tačka a) ovog člana dužna je obavijestiti Depozitara da li svaki od njenih obuhvaćenih poreznih ugovora koji nije predmet rezerve opisane u stavu 15, tačka b) ovog člana, sadrži odredbu opisanu u stavu 2. ovog člana i, ako sadrži, o broju člana i stava svake te odredbe. Kada sve ugovorne jurisdikcije dostave obavještenje u vezi s odredbom Obuhvaćenog poreznog sporazuma, ta odredba se zamjenjuje odredbom stava 1. (i stava 4, ako se on primjenjuje) ovog člana. U ostalim slučajevima, stav 1. (i stav 4, ako se primjenjuje) ovog člana, zamjenjuju odredbe Obuhvaćenog poreznog sporazuma samo u mjeri u kojoj te odredbe nisu shodne stavu 1. (i stavu 4, ako se on primjenjuje) ovog člana. Strana koja, u skladu s ovom tačkom, dostavlja obavještenje može, istovremeno, priložiti i izjavu u kojoj će navesti da, iako prihvaća da primjenjuje samo stav 1. ovog člana kao privremenu mjeru, namjerava, ako je to moguće, kao dodatak ili kao zamjenu za stav 1. ovog člana , tokom bilateralnih pregovora, prihvatiti odredbu o ograničavanju olakšica.

b) Svaka strana koja izabere da primjenjuje stav 4. ovog člana dužna je o svom izboru obavijestiti Depozitara. Stav 4. ovog člana primjenjuje se na Obuhvaćeni porezni sporazum samo ako su sve ugovorne jurisdikcije dostavile navedeno obavještenje.

c) Svaka strana koja, shodno stavu 6. ovog člana, izabere da primjenjuje odredbu o pojednostavljenom ograničavanju olakšica dužna je o svom izboru obavijestiti Depozitara. Osim, ako je ta strana stavila rezervu opisanu u stavu 15, tačka c) ovog člana, to obavješenje uključuje i listu njenih Obuhvaćenih poreznih ugovora koji sadrže odredbu opisanu u stavu 14. ovog člana, kao i broj člana i stava svake te odredbe.

d) Svaka strana koja, shodno stavu 6. ovog člana, ne izabere da primjenjuje odredbu o pojednostavljenom ograničavanju olakšica, ali koja izabere da primjenjuje stav 7, tačka a) ili b) ovog člana, dužna je o svom izboru obavijestiti Depozitara. Osim, ako je ta strana stavila rezervu opisanu u stavu 15, tačka c) ovog člana, to obavještenje uključuje i listu njenih Obuhvaćenih poreznih ugovora koji sadrže odredbu opisanu u stavu 14. ovog člana, kao i broj člana i stava svake te odredbe.

e) Ako su sve ugovorne jurisdikcije dostavile obavještenje u skladu s tačkom c) ili d) ovog stava, u odnosu na Obuhvaćeni porezni sporazum, ta odredba će biti zamijenjena odredbom o pojednostavljenom ograničavanju olakšica. U ostalim slučajevima, odredba o pojednostavljenom ograničavanju olakšica će zamijeniti odredbe Obuhvaćenog poreznog sporazuma, samo u mjeri u kojoj te odredbe nisu u skladu s odredbom o pojednostavljenom ograničavanju olakšica.

Član 8 – Transakcije transfera dividendi

1. Odredbe Obuhvaćenog poreznog sporazuma koje izuzimaju od poreza dividende koje isplaćuje kompanija rezident ugovorne jurisdikcije ili koje ograničavaju stopu po kojoj se takve dividende mogu oporezovati, pod uslovom da je stvarni vlasnik ili primalac kompanija rezident druge ugovorne jurisdikcije i koja posjeduje ili kontrolira više od određenog iznosa kapitala, dionica, dionica, glasačkih prava ili sličnih vlasničkih interesa kompanije koja isplaćuje dividende, primjenjuju se samo ako su uslovi vlasništva opisani u tim odredbama ispunjeni tokom perioda od 365 dana koji uključuje dan isplate dividendi (radi izračunavanja tog perioda, ne uzimaju se u obzir promjene vlasništva koje direktno proizilaze iz korporativne reorganizacije, kao što su spajanje ili razdvajanje, kompanije koja posjeduje dionice ili isplaćuje dividende).

2. Minimalno razdoblje posjedovanja predviđeno u stavu 1. ovog člana primjenjuje se umjesto ili u odsustvu minimalnog perioda posjedovanja u odredbama Obuhvaćenog poreznog sporazuma opisanog u stavu 1. ovog člana.

3. Strana može zadržati pravo da:

a) cijeli ovaj član ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume;

b) cijeli ovaj član ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume u mjeri u kojoj odredbe opisane u stavu 1. ovog člana već sadrže:

i) minimalni period posjedovanja;

ii) minimalni period posjedovanja kraći od perioda od 365 dana; ili

iii) minimalni period posjedovanja duži od perioda od 365 dana.

4. Svaka strana koja nije stavila rezervu opisanu u stavu 3, tačka a) ovog člana dužna je obavijestiti Depozitara da li svaki od njenih obuhvaćenih poreznih ugovora sadrži odredbu opisanu u stavu 1. ovog člana, koja nije predmet rezerve opisane u stavu 3, tačka b) ovog člana i, ako sadrži, o broju člana i stava svake te odredbe. Stav 1. ovog člana primjenjuje se u odnosu na odredbu Obuhvaćenog poreznog sporazuma samo kada sve ugovorne jurisdikcije dostave obavještenje u vezi s tom odredbom.

Član 9–-Dobit od otuđenja dionica ili interesa subjekata koji svoju vrijednost ostvaruju uglavnom od nepokretnosti

1. Odredbe Obuhvaćenog poreznog sporazuma koje propisuju da se dobitak koju ostvari rezident ugovorne jurisdikcije od otuđenja dionica ili drugih prava učešća u subjektu može oporezivati u drugoj ugovornoj jurisdikciji, pod uslovom da te dionice ili prava više od određenog dijela svoje vrijednosti ostvaruju od nepokretnosti koja se nalazi u toj drugoj ugovornoj jurisdikciji (ili predviđaju da se više od određenog dijela imovine subjekta sastoji od te nepokretnosti):

a) primjenjuju se, ako je uslov granične vrijednosti ispunjen u bilo kojem periodu tokom 365 dana prije otuđenja; i

b) primjenjuju se na dionice ili slične interese, kao što su interesi u partnerstvu ili trustu (u mjeri u kojoj te dionice ili interesi već nisu obuhvaćeni) pored bilo kojih dionica ili prava koji su već obuhvaćeni odredbama.

2. Period predviđen u stavu 1, tačka a) ovog člana primjenjuje se umjesto ili u odsustvu vremenskog perioda za utvrđivanje, da li je odgovarajuća granična vrijednost iz odredaba Obuhvaćenog poreznog sporazuma opisanih u stavu 1. ovog člana ostvarena.

3. Strana može i izabrati da u svojim Obuhvaćenim poreznim sporazumima primjenjuje stav 4. ovog člana.

4. Za potrebe Obuhvaćenog poreznog sporazuma, dobitak koji ostvari rezident ugovorne jurisdikcije od otuđenja dionica ili usporedivih interesa, kao što su interesi u partnerstvu ili trustu, mogu se oporezovati u drugoj ugovornoj jurisdikciji ako su, u bilo kojem periodu tokom 365 dana prije otuđenja, ove dionice ili usporedivi interesi više od 50% svoje vrijednosti ostvarili direktno ili indirektno od nepokretnosti koja se nalazi u toj drugoj ugovornoj jurisdikciji.

5. Stav 4. ovog člana primjenjuje se umjesto ili u odsustvu odredaba Obuhvaćenog poreznog sporazuma koji predviđa da se dobitak koju ostvari rezident ugovorne jurisdikcije od otuđenja dionica ili drugih prava učešća u subjektu može oporezivati u drugoj ugovornoj jurisdikciji, pod uslovom da te dionice ili prava više od određenog dijela svoje vrijednosti ostvaruju od nepokretnosti koja se nalazi u toj drugoj ugovornoj jurisdikciji ili pod uslovom da se više od određenog dijela imovine subjekta sastoji od te nepokretnosti.
6. Strana može zadržati pravo da:

a) stav 1. ovog člana ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume;

b) stav 1, tačka a) ovog člana ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume;

c) stav 1, tačka b) ovog člana ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume;

d) stav 1, tačka a) ovog člana ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume koji već sadrže tipsku odredbu opisanu u stavu 1. Ovog člana koja uključuje period za utvrđivanje da li je odgovarajuća granična vrijednost ostvarena;

e) stav 1, tačka b) ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume koji već sadrže tipsku odredbu opisanu u stavu 1. ovog člana koja se primjenjuje na otuđenje interesa koji nisu dionice;

f) stav 4. ovog člana ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume koji već sadrže odredbe opisane u stavu 5. ovog člana.

7. Svaka strana koja nije stavila rezervu opisanu u stavu 6, tačka a) ovog člana dužna je obavijestiti Depozitara da li svaki od njenih obuhvaćenih poreznih ugovora sadrži odredbu opisanu u stavu 1. ovog člana i, ako sadrži, o broju člana i stava svake te odredbe. Stav 1. ovog člana primjenjuje se u odnosu na odredbu Obuhvaćenog poreznog sporazuma samo kada sve ugovorne jurisdikcije dostave obavještenje u vezi s tom odredbom.

8. Svaka strana koja odluči primjenjivati stav 4. ovog člana, dužna je o svom izboru obavijestiti Depozitara. Stav 4. ovog člana primjenjuje se u Obuhvaćenom poreznom sporazumu samo ako su sve ugovorne jurisdikcije dostavile takvo obavještenje. U tom slučaju, stav 1. ovog člana ne primjenjuje se u odnosu na taj Obuhvaćeni porezni sporazum. U slučaju u kojem Strana koja nije stavila rezervu opisanu u stavu 6, tačka f) ovog člana i koja je stavila rezervu opisanu u stavu 6, tačka a) ovog člana, navedeno obavještenje uključuje i listu njenih Obuhvaćenih poreznih ugovora koji sadrže odredbu opisanu u stavu 5. ovog člana, kao i broj člana i stava svake te odredbe. Kada sve ugovorne jurisdikcije, u skladu s ovim stavom ili stavom 7. ovog člana, dostave obavještenje u vezi s odredbom Obuhvaćenog poreznog sporazuma, ta odredba će biti zamijenjena odredbom stava 4. ovog člana. U ostalim slučajevima, stav4. ovog člana zamjenjuje odredbe Obuhvaćenog poreznog sporazuma samo u mjeri u kojoj te odredbe nisu shodne stavu 4. ovog člana.

Član 10 – Pravilo protiv zloupotrebe stalne poslovne jedinice koja se nalazi u trećim jurisdikcijama

1. Ako:

a) društvo ugovorne jurisdikcije Obuhvaćenog poreznog sporazuma ostvaruje dohodak iz druge ugovorne jurisdikcije, a prvospomenuta ugovorna jurisdikcija taj dohodak smatra dohotkom koji se pripisuje stalnoj poslovnoj jedinici društva koja se nalazi u trećoj jurisdikciji; a

b) dobit koja se pripisuje toj stalnoj poslovnoj jedinici je izuzeta od poreza u prvospomenutoj ugovornoj jurisdikciji, olakšice iz Obuhvaćenog poreznog sporazuma ne provode se na bilo koji dio dohotka na koji je porez u trećoj jurisdikciji manji od 60% od poreza koji bi na taj dio dohotka bio razrezan u prvospomenutojugovornoj jurisdikciji, ako bi se ta stalna poslovna jedinica nalazila u prvospomenutoj ugovornoj jurisdikciji. U tom slučaju, iznimno od bilo koje druge odredbe Obuhvaćenog poreznog sporazuma, bilo koji dohodak na koji se primjenjuju odredbe ovog stava ovog člana Ugovora oporezuje se u skladu s unutrašnjim zakonom druge ugovorne jurisdikcije.

2. Stav 1. ovog člana ne primjenjuje se ako je dohodak opisan u stavu 1. ovog člana, ostvaren iz druge ugovorne jurisdikcije, ostvaren u vezi s aktivnim poslovanjem ili je povremeno povezan s aktivnim poslovanjem koje se obavlja preko stalne poslovne jedinice (osim poslova izrade, upravljanja ili samo posjedovanja ulaganja za vlastiti račun društva, osim ako se radi o djelatnostima iz oblasti bankarstva, osiguranja ili djelatnosti u vezi s vrijednosnim papirima od vrijednosti koje obavlja banka, osiguravajuće društvo ili registrirani diler vrijednosnih papira od vrijednosti).

3. Ako se, shodno stavu 1. ovog člana, olakšice iz Obuhvaćenog poreznog sporazuma ne odobre u odnosu na dio dohotka koji ostvari rezident ugovorne jurisdikcije, nadležni organ druge ugovorne jurisdikcije može, ipak, odobriti te olakšice u odnosu na taj dio dohotka ako, kao odgovor na zahtjev tog rezidenta, taj nadležni organ utvrdi da je odobravanje olakšica opravdano, jer se uslovi iz stavova 1. i 2. ovog člana na njega ne primjenjuju. Nadležni organ ugovorne jurisdikcije kojem je, u skladu s prethodnom rečenicom, zahtjev podnio rezident druge ugovorne jurisdikcije, prije usvajanja ili odbijanja zahtjeva, obavit će konsultacije s nadležnim organom te druge ugovorne jurisdikcije.

4. Stavovi 1. do 3. ovog člana primjenjuju se umjesto ili u izostanku odredaba Obuhvaćenog poreznog sporazuma kojima se ne odobravaju ili ograničavaju olakšica olakšice koje bi inače bile odobrene društvu ugovorne jurisdikcije koje ostvaruje dohodak iz druge ugovorne jurisdikcije koji se pripisuje stalnoj poslovnoj jedinici društva koja se nalazi u trećoj jurisdikciji.

5. Strana može zadržati pravo da:

a) cijeli ovaj član ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume;

b) cijeli ovaj član ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume koji već sadrže odredbu opisanu u stavu 4. ovog člana;

c) ovaj član primjenjuje samo na svoje obuhvaćene porezne sporazume koji već sadrže odredbu opisanu u stavu 4. ovog člana.

6. Svaka strana koja nije stavila rezervu opisanu u stavu 5, tačka a) ili b) ovog člana dužna je obavijestiti Depozitara da li svaki od njenih obuhvaćenih poreznih ugovora sadrži odredbu opisanu u stavu 4. ovog člana i, ako sadrži, o broju člana i stava svake te odredbe. Kada sve ugovorne jurisdikcije dostave takva obavještenja u vezi s odredbom Obuhvaćenog poreznog sporazuma, ta odredba će biti zamijenjena stavovima do 3. ovog člana. U ostalim slučajevima, stavovi 1. do 3. ovog člana zamjenjuju odredbe Obuhvaćenog poreznog sporazuma samo u mjeri u kojoj te odredbe nisu u skladu s tim stavovima ovog člana.

Član 11 – Provedba poreznih ugovora za ograničavanje prava Strane da oporezuje vlastite rezidente

1. Obuhvaćeni porezni sporazum ne utječe na pravo ugovorne jurisdikcije da oporezuje svoje rezidente, osim u odnosu na olakšice odobrene sukladno odredbama Obuhvaćenog poreznog sporazuma koje:

a) zahtijevaju da ugovorna jurisdikcija odobri društvu te ugovorne jurisdikcije odgovarajuću korekciju, nakon što je, prethodno, u skladu s Obuhvaćenim poreznim sporazumom, druga ugovorna jurisdikcija izvršila korekciju iznosa poreza na dobit stalne poslovne jedinice društva ili poreza na dobit povezanog društva;

b) mogu utjecati na način na koji ta ugovorna jurisdikcija oporezuje fizičko lice koje je rezident te ugovorne jurisdikcije, ako to fizičko lice ostvaruje dohodak od usluga pruženih drugoj ugovornoj jurisdikciji ili njenoj političkoj jedinici ili jedinici lokalne samouprave ili drugom sličnom organu;

c) mogu utjecati na način na koji ta ugovorna jurisdikcija oporezuje fizičko lice koje je rezident te ugovorne jurisdikcije, ako je to fizičko lice student, početnik u poslu ili pripravnik, ili učitelj, profesor, predavač, instruktor, istraživač ili naučnik – istraživač koji ispunjava uslove iz Obuhvaćenog poreznog sporazuma;

d) zahtijevaju da ugovorna jurisdikcija odobri rezidentima te ugovorne jurisdikcije porezni kredit ili izuzimanje od oporezivanja u odnosu na dohodak koji druga ugovorna jurisdikcija može oporezovati u skladu s Obuhvaćenim poreznim sporazumom (uključujući i dobit koja se, u skladu s Obuhvaćenim poreznim sporazumom, pripisuje stalnoj poslovnoj jedinici koja se nalazi u toj drugoj ugovornoj jurisdikciji);

e) štite rezidente te ugovorne jurisdikcije od određenih diskriminatorskih poreznih praksi te ugovorne jurisdikcije;

f) omogućavaju rezidentima te ugovorne jurisdikcije da zahtijevaju da nadležni organ te ili bilo koje ugovorne jurisdikcije razmotri slučajeve oporezovanja koji nisu u skladu s Obuhvaćenim poreznim sporazumom;

g) mogu utjecati na način na koji ta ugovorna jurisdikcija oporezuje fizičko lice koje je rezident te ugovorne jurisdikcije, kada je fizičko lice član diplomatske misije, vladine misije ili konzularnog predstavništva druge ugovorne jurisdikcije;

h) predviđaju da se penzije ili druge isplate po zakonu o socijalnom osiguranju druge ugovorne jurisdikcije oporezuju samo u toj drugoj ugovornoj jurisdikciji;

i) predviđaju da se penzije i slične isplate, anuiteti, alimentacije ili druge isplate izdržavanja koje nastaju u drugoj ugovornoj jurisdikciji oporezuju samo u toj drugoj ugovornoj jurisdikciji; ili

j) inače, izričito, ograničavaju pravo ugovorne jurisdikcije da oporezuju svoje vlastite rezidente ili izričito predviđaju da ugovorna jurisdikcija u kojoj nastaje dio dohotka ima isključivo pravo taj dio dohotka oporezovati.

2. Stav 1. ovog člana primjenjuje se umjesto ili u odsustvu odredaba Obuhvaćenog poreznog sporazuma koje predviđaju da Obuhvaćeni porezni sporazum ne utječe na pravo ugovorne jurisdikcije da oporezuje svoje rezidente.

3. Strana može zadržati pravo da:

a) cijeli ovaj član ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume;

b) cijeli ovaj član ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume koji već sadrže odredbu opisanu u stavu 2. ovog člana.

4. Svaka strana koja nije stavila rezervu opisanu u stavu 3, tačka a) ili b) ovog člana, dužna je obavijestiti Depozitara da li svaki od njenih obuhvaćenih poreznih ugovora sadrži odredbu opisanu u stavu 2. ovog člana i, ako sadrži, o broju člana i stava svake te odredbe. Kada sve ugovorne jurisdikcije dostave takvo obavještenje u vezi s odredbom Obuhvaćenog poreznog sporazuma, ta odredba će biti zamijenjena odredbama stava 1. ovog člana. U ostalim slučajevima, stav 1. ovog člana zamjenjuje odredbe Obuhvaćenog poreznog sporazuma, samo u mjeri u kojoj te odredbe nisu shodne stavu 1. ovog člana.

DIO IV IZBJEGAVANJE STATUSA STALNE POSLOVNE JEDINICE


Član 12 – Vještačko izbjegavanje statusa stalne poslovne jedinice kroz komisione aranžmane i slične strategije

1. Iznimno od odredaba Obuhvaćenog poreznog sporazuma koje definiraju izraz "stalna poslovna jedinica", ali shodno stavu 2. ovog člana, kada lice radi u ugovornoj jurisdikciji Obuhvaćenog poreznog sporazuma u ime društva i, uobičajeno, zaključuje ugovore ili, uobičajeno, igra glavnu ulogu, što dovodi do zaključenja ugovora koje društvo, bez suštinskih izmjena, rutinski zaključuje, a ti ugovori su:

a) u ime društva; ili

b) za prijenos vlasništva, ili za dodjelu prava na korištenje, imovine u vlasništvu tog društva ili koju to društvo ima pravo koristiti; ili

c) za pružanje usluga od strane tog društva,

smatra se da to društvo ima stalnu poslovnu jedinicu u toj ugovornoj jurisdikciji, u odnosu na bilo koje djelatnosti koje to lice obavlja za društvo, osim kada te djelatnosti, ako bi ih društvo obavljalo preko stalnog mjesta poslovanja tog društva koje se nalazi u toj ugovornoj jurisdikciji, ne bi uzrokovale da se to stalno mjesto poslovanja smatra stalnom poslovnom jedinicom, u skladu s definicijom stalne poslovne jedinice iz Obuhvaćenog poreznog sporazuma (onako kako ona može biti izmijenjena ovom konvencijom).

2. Stav 1. ovog člana ne primjenjuje se kada lice, koje u ugovornoj jurisdikciji radi u ime društva druge ugovorne jurisdikcije, obavlja poslovanje u prvospomenutoj ugovornoj jurisdikciji kao nezavisni agent, a za društvo radi u okviru tog redovnog poslovanja. Kada, međutim, lice radi isključivo ili skoro isključivo u ime jednog ili više društva s kojima je blisko povezano, to lice se, u odnosu na bilo koje takvo društvo, ne smatra nezavisnim agentom u smislu značenja iz ovog stava.

3. a) Stav 1. ovog člana primjenjuje se umjesto odredaba Obuhvaćenog poreznog sporazuma koje opisuju uslove pod kojima se smatra da društvo ima stalnu poslovnu jedinicu u ugovornoj jurisdikciji (ili se lice smatra stalnom poslovnom jedinicom u ugovornoj jurisdikciji) u odnosu na djelatnost koju lice, osim zastupnika sa samostalnim statusom, obavlja za društvo, ali samo u mjeri u kojoj se te odredbe odnose na situaciju u kojoj to lice ima i, uobičajeno dosta vremena, u toj ugovornoj jurisdikciji ovlašćuje da zaključuje ugovore u ime društva.

b) Stav 2. ovog člana primjenjuje se umjesto odredaba Obuhvaćenog poreznog sporazuma koje predviđaju da se ne smatra da društvo ima stalnu poslovnu jedinicu u ugovornoj jurisdikciji u odnosu na djelatnost koju zastupnik sa samostalnim statusom obavlja za društvo.

4. Strana može zadržati pravo da cijeli ovaj član ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume.

5. Svaka strana koja nije stavila rezervu opisanu u stavu 4. ovog člana, dužna je obavijestiti Depozitara da li svaki od njenih obuhvaćenih poreznih ugovora sadrži odredbu opisanu u stavu 3, točka a) ovog člana, kao i o broju člana i stava svake te odredbe. Stav 1. ovog člana primjenjuje se u odnosu na odredbu Obuhvaćenog poreznog sporazuma samo kada sve ugovorne jurisdikcije dostave obavještenje u vezi s tom odredbom.

6. Svaka strana koja nije stavila rezervu opisanu u stavu 4. ovog člana, dužna je obavijestiti Depozitara da li svaki od njenih obuhvaćenih poreznih ugovora sadrži odredbu opisanu u stavu 3, tačka b) ovog člana, kao i o broju člana i stava svake te odredbe. Stav 2. ovog člana primjenjuje se u odnosu na odredbu Obuhvaćenog poreznog sporazuma samo kada sve ugovorne jurisdikcije dostave takvo obavještenje u vezi s tom odredbom.

Član 13 – Vještačko izbjegavanje statusa stalne poslovne jedinice izuzimanjem posebnih aktivnosti

1. Strana može izabrati da primjenjuje stav 2. (Opcija A) ili stav 3. (Opcija B) ovog člana ili da ne primjenjuje nijednu opciju.

Opcija A

2. Iznimno od odredaba Obuhvaćenog poreznog sporazuma koje definiraju izraz "stalna poslovna jedinica", izraz "stalna poslovna jedinica" ne podrazumijeva:

a) djelatnosti koje su posebno navedene u Obuhvaćenom poreznom sporazumu (prije nego što je izmijenjen ovim ugovorom), kao djelatnosti za koje se smatra da ne predstavljaju stalnu poslovnu jedinicu, bez obzira na to da li ta iznimka od statusa stalne poslovne jedinice zavisi od činjenice da li je djelatnost pripremnog ili pomoćnog karaktera;

b) održavanje stalnog mjesta poslovanja isključivo u svrhu obavljanja, za društvo, bilo koje djelatnosti koja nije opisana u tački a) ovog stava;

c) održavanje stalnog mjesta poslovanja isključivo u bilo kojoj kombinaciji djelatnosti navedenih u tačkama a) i b) ovog stava,

pod uslovom da je ta djelatnost, ili u slučaju tačke c) ovog stava, ukupna djelatnost stalnog mjesta poslovanja, pripremnog ili pomoćnog karaktera.

Opcija B

3. Iznimno od odredaba Obuhvaćenog poreznog sporazuma koje definiraju izraz "stalna poslovna jedinica", izraz "stalna poslovna jedinica" ne podrazumijeva:

a) djelatnosti koje su jasno navedene u Obuhvaćenom poreznom sporazumu (prije nego što je izmijenjen ovom konvencijom) kao djelatnosti za koje se smatra da ne predstavljaju stalnu poslovnu jedinicu, bez obzira na to da li ta iznimka od statusa stalne poslovne jedinice zavisi od činjenice da li je djelatnost pripremnog ili pomoćnog karaktera, osim u mjeri u kojoj odgovarajuća odredba Obuhvaćenog poreznog sporazuma izričito predviđa da se posebna djelatnost ne smatra stalnom poslovnom jedinicom pod uslovom da je djelatnost pripremnog ili pomoćnog karaktera;

b) održavanje stalnog mjesta poslovanja isključivo u svrhu obavljanja, za društvo, bilo koje djelatnosti koja nije opisana u tački a) ovog stava, pod uslovom da je ova djelatnost pripremnog ili pomoćnog karaktera;

c) održavanje stalnog mjesta poslovanja isključivo u bilo kojoj kombinaciji djelatnosti navedenih u tačkama a) i b) ovog stava, pod uslovom da je ukupna djelatnost stalnog mjesta poslovanja koja nastaje iz ove kombinacije pripremnog ili pomoćnog karaktera.

4. Odredba Obuhvaćenog poreznog sporazuma (onako kako može biti izmijenjena stavom 2. ili 3. ovog člana) koja navodi posebne djelatnosti za koje se smatra da ne predstavljaju stalnu poslovnu jedinicu ne primjenjuje se na stalno mjesto poslovanja koje koristi ili održava društvo, ako isto društvo ili s njim blisko povezano društvo obavlja poslovanje na istom mjestu ili na nekom drugom mjestu u istoj ugovornoj jurisdikciji i:

a) to mjesto ili drugo mjesto, prema odredbama Obuhvaćenog poreznog sporazuma koje definiraju stalnu poslovnu jedinicu, predstavlja stalnu poslovnu jedinicu društva ili s njim blisko povezanog društva; ili

b) ukupna djelatnost koja nastaje iz kombinacije djelatnosti koje obavljaju dva društva na istom mjestu, ili koje obavlja isto društvo ili s njim blisko povezana društva na dva mjesta, nije pripremnog ili pomoćnog karaktera,

pod uslovom da poslovne djelatnosti koje obavljaju dva društva na istom mjestu, ili isto društvo ili s njim blisko povezana društva na dva mjesta, predstavljaju komplementarne funkcije koje su dio jednog istog poslovanja.

5.a) Stav 2. ili 3. ovog člana primjenjuje se umjesto odgovarajućih dijelova odredaba Obuhvaćenog poreznog sporazuma koje navode posebne djelatnosti za koje se smatra da ne predstavljaju stalnu poslovnu jedinicu, čak i ako se djelatnost obavlja preko stalnog mjesta poslovanja (ili sličnih odredaba Obuhvaćenog poreznog sporazuma).

b) Stav 4. ovog člana primjenjuje se na odredbe Obuhvaćenog poreznog sporazuma (onako kako mogu biti izmijenjene ovom konvencijom), koje navode posebne djelatnosti za koje se smatra da ne predstavljaju stalnu poslovnu jedinicu, čak i ako se djelatnost obavlja preko stalnog mjesta poslovanja (ili sličnih odredaba Obuhvaćenog poreznog sporazuma).

predstavlja stalnu poslovnu jedinicu samo ako je svaka djelatnost pripremnog ili pomoćnog karaktera;
6. Strana može zadržati pravo da:

a) cijeli ovaj član ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume;

b) stav 2. ovog člana ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume koji izričito navode da se smatra da lista posebnih djelatnosti ne predstavlja stalnu poslovnu jedinicu samo ako je svaka djelatnost pripremnog ili pomoćnog karaktera;

c) stav 4. ovog člana ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume.

7. Svaka strana koja izabere da primjenjuje opciju iz stava 1. ovog člana dužna je o svom izboru opcije obavijestiti Depozitara. To obavještenje uključuje i listu njenih Obuhvaćenih poreznih ugovora koji sadrže odredbu opisanu u stavu 5, tačka a) ovog člana, kao i broj člana i stava svake te odredbe. Opcija se primjenjuje u odnosu na odredbu Obuhvaćenog poreznog sporazuma, samo kada sve ugovorne jurisdikcije izaberu da provode istu opciju i dostave obavještenje u odnosu na to odredbu.

8. Svaka strana koja nije stavila rezervu opisanu u stavu 6, tačka a) ili c) ovog člana i koja, shodno stavu 1. ovog člana, ne izabere da primjenjuje opciju, dužna je obavijestiti Depozitara da li svaki od njenih obuhvaćenih poreznih ugovora sadrži odredbu opisanu u stavu 5, tačka b) ovog člana, kao i o broju člana i stava svake te odredbe. Stav 4. ovog člana primjenjuje se u odnosu na odredbu Obuhvaćenog poreznog sporazuma samo kada sve ugovorne jurisdikcije, u skladu s ovim stavom ili stavom 7. ovog člana, dostave obavještenje u vezi s tom odredbom.

Član 14 – Podjela ugovora


1. Isključivo, u cilju utvrđivanja da li je prekoračen period (ili periodi) naveden u odredbi Obuhvaćenog poreznog sporazuma koji predviđa vremenski period (ili periode) poslije kojeg posebni radovi ili djelatnosti predstavljaju stalnu poslovnu jedinicu:

a) kada društvo jedne ugovorne jurisdikcije obavlja djelatnosti u drugoj ugovornoj jurisdikciji na mjestu koje predstavlja gradilište, građevinski rad, instalacioni rad ili neki drugi poseban rad naveden u odgovarajućim odredbama Obuhvaćenog poreznog sporazuma ili, u slučaju odredbe Obuhvaćenog poreznog sporazuma koja se odnosi na te djelatnosti, obavlja nadzorne ili konsultantske djelatnosti u vezi s tim mjestom, a ove djelatnosti se obavljaju tokom jednog ili više vremenskih perioda koji ukupno traju duže od 30 dana, ali ne traju duže od perioda navedenog u odgovarajućoj odredbi Obuhvaćenog poreznog sporazuma; i

c) ako povezane djelatnosti, jedno ili više društva blisko povezanih s prvospomenutim društvom, obavljaju u toj drugoj ugovornoj jurisdikciji na istom gradilištu, građevinskom ili instalacionom radu ili na drugom mjestu navedenom u odgovarajućoj odredbi Obuhvaćenog poreznog sporazuma (ili, ako se odgovarajuća odredba Obuhvaćenog poreznog sporazuma primjenjuje na nadzorne ili konsultantske djelatnosti, u vezi s istim gradilištem, građevinskim ili instalacionim radom ili drugim mjestom na koje se odnosi odgovarajuća odredba Obuhvaćenog poreznog sporazuma) u različitim vremenskim periodima, od kojih svaki prelazi 30 dana, ovi različiti vremenski periodi dodaju se ukupnom vremenskom periodu u toku kojeg je prvospomenuto društvo obavljalo djelatnosti na tom gradilištu, građevinskom ili instalacionom radu ili na drugom mjestu navedenom u odgovarajućoj odredbi Obuhvaćenog poreznog sporazuma.

2. Stav 1. ovog člana primjenjuje se umjesto ili u odsustvu odredaba Obuhvaćenog poreznog sporazuma u mjeri u kojoj se te odredbe odnose na podjelu ugovora na više dijelova, kako bi se izbjegla provedba vremenskog/ih perioda u vezi s postojanjem stalne poslovne jedinice za posebne radove i djelatnosti opisane u stavu 1. ovog člana.

3. Strana može zadržati pravo da:

a) cijeli ovaj član ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume;

b) cijeli ovaj član ne primjenjuje u odnosu na odredbe svojih obuhvaćenih poreznih ugovora koje se odnose na istraživanje ili iskorištavanje prirodnih bogatstava.

4. Svaka strana koja nije stavila rezervu opisanu u stavu 3, tačka a) ovog člana dužna je obavijestiti Depozitara da li svaki od njenih obuhvaćenih poreznih ugovora sadrži odredbu opisanu u stavu 2. ovog člana koja nije predmet rezerve sukladno stavu 3, tačka b) ovog člana i, ako sadrži, o broju člana i stava svake te odredbe. Kada sve ugovorne jurisdikcije dostave takvo obavještenje u vezi s odredbom Obuhvaćenog poreznog sporazuma ta odredba će, u mjeri predviđenoj u stavu 2. ovog člana, biti zamijenjena odredbama stava 1. ovog člana. U ostalim slučajevima, stav 1. ovog člana zamjenjuje odredbe Obuhvaćenog poreznog sporazuma, samo u mjeri u kojoj te odredbe nisu shodne stavu 1. ovog člana.

Član 15 – Definicija lica blisko povezanog s društvom

1. Za potrebe odredaba Obuhvaćenog poreznog sporazuma koje su izmijenjene članom 12 (Vještačko izbjegavanje statusa stalne poslovne jedinice kroz komisione aranžmane i slične strategije) stav 2, članom 13 (Vještačko izbjegavanje statusa stalne poslovne jedinice izuzimanjem posebnih djelatnosti) stav 4. ili članom 14 (Podjela ugovora) stav 1. ove konvencije, lice je blisko povezano s društvom ako, na osnovu svih relevantnih činjenica i okolnosti, jedno ima kontrolu nad drugim ili, oba kontroliraju ista lica ili društva. U svakom slučaju, smatra se da je jedno lice blisko povezano s društvom, ako posjeduje direktno ili indirektno više od 50% stvarnih interesa u drugom (ili, u slučaju kompanije, više od 50% ukupnih glasova i vrijednosti dionica kompanije ili stvarnih interesa u kapitalu kompanije) ili ako drugo lice posjeduje direktno ili indirektno više od 50% stvarnih interesa (ili, u slučaju kompanije, više od 50% ukupnih glasova i vrijednosti dionica kompanije ili stvarnih interesa u kapitalu kompanije) u lici i društvu.

2. Strana koja je stavila rezervu opisanu u člana 12 (Vještačko izbjegavanje statusa stalne poslovne jedinice kroz komisione aranžmane i slične strategije), stav 4, članu 13 (Vještačko izbjegavanje statusa stalne poslovne jedinice izuzimanjem posebnih djelatnosti), stav 6, tačka a) ili c) ili članu 14 (Podjela ugovora), stav 3, tačka a) ove konvencije, može zadržati pravo da cijeli ovaj član ne primjenjuje na Obuhvaćene porezne sporazume na koje se ove rezerve primjenjuju.

DIO V UNAPRJEĐENJE RJEŠAVANJA SPOROVA


Član 16 – Postupak zajedničkog dogovaranja

1. Ako lice smatra da mjere jedne ili obje ugovorne jurisdikcije dovode ili će dovesti do toga da ne bude oporezovano u skladu s odredbama Obuhvaćenog poreznog sporazuma, to lice može, bez obzira na pravna sredstva predviđena unutrašnjim zakonom tih ugovornih jurisdikcija, slučaj izložiti nadležnom organu jedne ili druge ugovorne jurisdikcije. Slučaj mora biti izložen u roku od tri godine od dana prvog obavještenja o mjeri koja dovodi do oporezivanja koje nije u skladu s odredbama Obuhvaćenog poreznog sporazuma.

2. Ako nadležni organ smatra da je prigovor opravdan i ako nije u mogućnosti sam doći do zadovoljavajućeg rješenja, nastojat će slučaj riješiti zajedničkim dogovorom s nadležnim organom druge ugovorne jurisdikcije, radi izbjegavanja oporezivanja koje nije u skladu s Obuhvaćenim poreznim sporazumom. Postignuti dogovor primjenjuje se bez obzira na vremenska ograničenja u unutrašnjem zakonu ugovornih jurisdikcija.

3. Nadležni organi ugovornih jurisdikcija nastoje zajedničkim dogovorom otkloniti teškoće ili nejasnoće koje nastaju pri tumačenju ili primjeni Obuhvaćenog poreznog sporazuma. Oni se mogu i zajednički savjetovati radi izbjegavanja dvostrukog oporezivanja u slučajevima koji nisu predviđeni Obuhvaćenim poreznim sporazumom.

4.a)i) Prva rečenica stava 1. ovog člana primjenjuje se umjesto ili u odsustvu odredaba (ili dijelova odredaba) Obuhvaćenog poreznog ugovora koje predviđaju da, ako lice smatra da mjere jedne ili obje ugovorne jurisdikcije dovode ili će dovesti do toga da ne bude oporezovano u skladu s odredbama Obuhvaćenog poreznog sporazuma, to lice može, bez obzira na pravna sredstva predviđena unutrašnjim zakonom tih ugovornih jurisdikcija, slučaj izložiti nadležnom organu ugovorne jurisdikcije čiji je rezident, uključujući odredbe na osnovu kojih, ako njegov slučaj potpada pod odredbu Obuhvaćenog poreznog sporazuma koja se odnosi na jednak tretman na osnovu državljanstva, slučaj može biti izložen nadležnom organu ugovorne jurisdikcije čiji je državljanin.

ii) Druga rečenica stava 1. ovog člana, primjenjuje se umjesto odredaba

Obuhvaćenog poreznog sporazuma koje predviđaju da slučaj iz prve rečenice iz stava 1. ovog člana mora biti izložen u određenom vremenskom periodu koji je kraći od tri godine od dana prvog obavještenja o mjeri koja dovodi do oporezivanja koje nije u skladu s odredbama Obuhvaćenog poreznog sporazuma, ili u odsustvu odredaba Obuhvaćenog poreznog sporazuma u kojima se određuje vremenski period u kojem takav slučaj mora biti izložen.
b)i) Prva rečenica iz stava 2. ovog člana primjenjuje se u odsustvu odredaba Obuhvaćenog poreznog sporazuma koje predviđaju da će nadležni organ kojem je lice iz stava 1. ovog člana izložilo slučaj, ako smatra da je prigovor opravdan i ako nije u mogućnosti sam doći do zadovoljavajućeg rješenja, nastojati slučaj riješiti zajedničkim dogovorom s nadležnim organom druge ugovorne jurisdikcije, radi izbjegavanja oporezivanja koje nije u skladu s Obuhvaćenim poreznim sporazumom.

ii) Druga rečenica stava 2. ovog člana primjenjuje se u odsustvu odredaba Obuhvaćenog poreznog sporazuma, pod uslovom da se postignuti dogovor primjenjuje bez obzira na vremenska ograničenja u unutrašnjem zakonu ugovornih jurisdikcija.

c)i) Prva rečenica stava 3. ovog člana primjenjuje se u odsustvu odredaba Obuhvaćenog poreznog sporazuma koje predviđaju da nadležni organi ugovornih jurisdikcija nastoje zajedničkim dogovorom otkloniti teškoće ili nejasnoće koje nastaju pri tumačenju ili primjeni Obuhvaćenog poreznog sporazuma.

ii) Druga rečenica stava 3. ovog člana primjenjuje se u odsustvu odredaba Obuhvaćenog poreznog sporazuma kojima se predviđa da se nadležni organi ugovornih jurisdikcija mogu i zajednički savjetovati radi izbjegavanja dvostrukog oporezivanja u slučajevima koji nisu predviđeni Obuhvaćenim poreznim sporazumom.

5. Strana može zadržati pravo da:

a) prvu rečenicu iz stava 1. ovog člana ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume, na osnovu toga što, u cilju unaprjeđenja rješavanja sporova u skladu s OECD/G20 BEPS paketom, minimalni standard namjerava zadovoljiti tako što će u svakom svom Obuhvaćenom poreznom sporazumu (osim u Obuhvaćenom poreznom sporazumu koji omogućava licu da slučaj izloži nadležnom organu jedne ili druge ugovorne jurisdikcije), osigurati da, ako lice smatra da mjere jedne ili obje ugovorne jurisdikcije dovode ili će dovesti do toga da ne bude oporezovano u skladu s odredbama Obuhvaćenog poreznog sporazuma, to lice može, bez obzira na pravna sredstva predviđena unutrašnjim zakonom tih ugovornih jurisdikcija, slučaj izložiti nadležnom organu države čiji je rezident ili, ako njegov slučaj potpada pod odredbu Obuhvaćenog poreznog sporazuma koja se odnosi na jednak tretman na osnovu državljanstva onoj ugovornoj jurisdikciji čije je to lice državljanin; a nadležni organ te ugovorne jurisdikcije će započeti proces bilateralnog obavještavanja ili konsultacija s nadležnim organom druge ugovorne jurisdikcije, za slučajeve za koje je nadležni organ pred kojim postupak zajedničkog dogovaranja bio pokrenut smatra da prigovor poreznog obveznika nije opravdan;

b) drugu rečenicu iz stava 1. ovog člana ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume koji ne predviđaju da slučaj iz prve rečenice stava 1. ovog člana mora biti izložen u određenom vremenskom periodu, na osnovu toga što, u cilju unaprjeđenja rješavanja sporova u skladu s OECD/G20 BEPS paketom, minimalni standard namjerava zadovoljiti, tako što će za potrebe svih takvih obuhvaćenih poreznih ugovora, poreznom obvezniku iz stava 1. ovog člana biti dozvoljeno da slučaj izloži u roku od najmanje tri godine od dana prvog obavještenja o mjeri koja dovodi do oporezivanja koje nije u skladu s odredbama Obuhvaćenog poreznog sporazuma;

c) drugu rečenicu iz stava 2. ovog člana ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume, na osnovu toga što se za potrebe svih svojih obuhvaćenih poreznih ugovora:

i) bilo kakav dogovor postignut kroz postupak zajedničkog dogovaranja primjenjuje bez obzira na vremenska ograničenja u unutrašnjim zakonima ugovornih jurisdikcija; ili

ii) minimalni standard, u cilju unaprjeđenja rješavanja sporova u skladu s OECD/G20 BEPS paketom, namjerava zadovoljiti prihvaćanjem, u svojim bilateralnim pregovorima radi zaključenja ugovora, odredbu ugovora koja predviđa da:

(A) ugovorna jurisdikcija ne vrši nikakvu korekciju dobiti koja se pripisuje stalnoj poslovnoj jedinici društva jedne od ugovornih jurisdikcija, nakon isteka perioda koji su međusobno dogovorile obje ugovorne jurisdikcije, računajući od kraja porezne godine u kojoj bi se dobit pripisala stalnoj poslovnoj jedinici (ova odredba ne primjenjuje se u slučaju prevare, grubog nemara ili namjernog neizvršenja porezne obaveze); i

B) da ugovorna jurisdikcija ne uključuje u dobit društva i, shodno tome, oporezuje, dobit koju bi društvo ostvarilo, ali koju nije ostvarilo zbog uslova iz odredbe Obuhvaćenog poreznog sporazuma koja se odnosi na povezana društva, nakon isteka perioda koji su međusobno dogovorile obje ugovorne jurisdikcije, računajući od kraja porezne godine u kojoj bi društvo ostvarilo dobit (ova odredba ne primjenjuje se u slučaju prevare, grubog nemara ili namjernog neizvršenja porezne obaveze).

6.a) Svaka strana koja nije stavila rezervu opisanu u stavu 5, tačka a) ovog člana, dužna je obavijestiti Depozitara da li svaki od njenih obuhvaćenih poreznih ugovora sadrži odredbu opisanu u stavu 4, tačka a) podtačka i) ovog člana i, ako sadrži, o broju člana i stava svake te odredbe. Kada sve ugovorne jurisdikcije dostave obavještenje u vezi s odredbom Obuhvaćenog poreznog sporazuma, ta odredba će biti zamijenjena prvom rečenicom stava 1. ovog člana. U ostalim slučajevima, prva rečenica stava 1. ovog člana zamjenjuje odredbe Obuhvaćenog poreznog sporazuma samo u mjeri u kojoj te odredbe nisu u skladu s tom rečenicom.

b) Svaka strana koja nije stavila rezervu opisanu u stavu 5, tačka b) ovog člana, dužna je obavijestiti Depozitara o:

i) listi svojih obuhvaćenih poreznih ugovora koji sadrže odredbu koja predviđa da slučaj iz prve rečenice stava 1. ovog člana mora biti izložen unutar posebnog vremenskog perioda koji je kraći od tri godine od dana prvog obavještenja o mjeri koja dovodi do oporezivanja koje nije u skladu s odredbama Obuhvaćenog poreznog sporazuma, kao i o broju člana i stava svake te odredbe; odredba Obuhvaćenog poreznog sporazuma će biti zamijenjena drugom rečenicom stava 1. ovog člana, kada sve ugovorne jurisdikcije dostave takvo obavještenje u vezi s tom odredbom; u ostalim slučajevima, kao i u skladu s podtačkom ii) ove tačke, druga rečenica stava 1. ovog člana zamjenjuje odredbe Obuhvaćenog poreznog sporazuma samo u mjeri u kojoj te odredbe nisu u skladu s drugom rečenicom stava 1. ovog člana;

ii) listi svojih obuhvaćenih poreznih ugovora koji sadrže odredbu koja predviđa, da slučaj iz prve rečenice stava 1. ovog člana mora biti izložen unutar posebnog vremenskog perioda od najmanje tri godine od dana prvog obavještenja o mjeri koja dovodi do oporezivanja koje nije u skladu s odredbama Obuhvaćenog poreznog sporazuma, kao i o broju člana i stava svake te odredbe; druga rečenica stava 1. ovog člana ne primjenjuje se na Obuhvaćeni porezni sporazum ako je, u odnosu na Obuhvaćeni porezni sporazum, bilo koja ugovorna jurisdikcija dostavila takvo obavještenje.

c) Svaka strana dužna je obavijestiti Depozitara:

i) o popisu svojih obuhvaćenih poreznih ugovora koji ne sadrže odredbu opisanu u stavu 4, tačka b) podtačka i) ovog člana; prva rečenica stava 2. ovog člana primjenjuje se na Obuhvaćeni porezni sporazum samo kada sve ugovorne jurisdikcije dostave takvo obavještenje u vezi s tim Obuhvaćenim poreznim sporazumom;

ii) za slučaj Strane koja nije stavila rezervu opisanu u stavu 5, tačka c) ovog člana, o listi svojih obuhvaćenih poreznih ugovora koji ne sadrže odredbe opisane u stavu 4, tačka b) podtačka ii) ovog člana; druga rečenica stava 2. ovog člana primjenjuje se na Obuhvaćeni porezni sporazum samo kada sve ugovorne jurisdikcije dostave obavještenje u vezi s tim Obuhvaćenim poreznim sporazumom.

d) Svaka strana dužna je obavijestiti Depozitara:

i) o popisu svojih obuhvaćenih poreznih ugovora koji ne sadrže odredbu opisanu u stavu 4, tačka c) podtačka i) ovog člana; prva rečenica stava 3. ovog člana primjenjuje se na Obuhvaćeni porezni sporazum samo kada sve ugovorne jurisdikcije dostave takvo obavještenje u vezi s tim Obuhvaćenim poreznim sporazumom;

ii) o popisu svojih obuhvaćenih poreznih ugovora koji ne sadrže odredbu opisanu u stavu 4, tačka c) podtačka ii) ovog člana; druga rečenica stava 3. ovog člana primjenjuje se na Obuhvaćeni porezni sporazum samo kada sve ugovorne jurisdikcije dostave takvo obavještenje u vezi s tim Obuhvaćenim poreznim sporazumom.

Član 17 – Odgovarajuće korekcije

1. Ako država ugovornica uključuje u dobit društva te ugovorne jurisdikcije, dobit za koju je društvo druge ugovorne jurisdikcije oporezovano u toj drugoj ugovornoj jurisdikciji, i shodno tome je oporezuje, i ako je tako uključena dobit ona dobit koju bi društvo prvospomenute ugovorne jurisdikcije ostvarilo da su uslovi dogovoreni između ta dva društva bili oni uslovi koje bi dogovorila nezavisna društva, ta druga ugovorna jurisdikcija vrši odgovarajuću korekciju iznosa poreza koji je u njoj utvrđen na tu dobit. Prilikom vršenja te korekcije, vodit će se računa o ostalim odredbama Obuhvaćenog poreznog sporazuma i, ako je to potrebno, nadležni organi ugovornih jurisdikcija će se međusobno konsultirati.

2. Stav 1. ovog člana primjenjuje se umjesto ili u odsustvu odredbe koja zahtijeva da ugovorna jurisdikcija izvrši odgovarajuću korekciju iznosa poreza na dobit društva te ugovorne jurisdikcije, ako druga ugovorna jurisdikcija tu dobit uključuje u dobit društva te druge ugovorne jurisdikcije i, shodno tome je oporezuje, i ako je tako uključena dobit ona dobit koju bi društvo te druge ugovorne jurisdikcije ostvarilo da su uslovi dogovoreni između ta dva društva bili oni uslovi koje bi dogovorila nezavisna društva.

3. Strana može zadržati pravo da:

a) cijeli ovaj član ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume koji već sadrže odredbu opisanu u stavu 2. ovog člana;

b) cijeli ovaj član ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume, na osnovu toga što će u odsustvu odredbe iz stava 2. ovog člana u svom Obuhvaćenom poreznom sporazumu:

i) izvršiti odgovarajuću korekciju iz stava 1. ovog člana; ili će

ii) njen nadležni organ nastojati slučaj riješiti na osnovu člana Obuhvaćenog poreznog sporazuma koji se odnosi na postupak zajedničkog dogovaranja;

c) cijeli ovaj član ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume, u slučaju da je Strana stavila rezervu shodno članu 16. (Postupak zajedničkog dogovaranja), stav 5, tačka c), podtačka ii) ove konvencije, na osnovu toga što će u bilateralnim pregovorima radi zaključenja ugovora prihvatiti tipsku odredbu ugovora sadržanu u stavu 1. ovog člana, pod uslovom da su ugovorne jurisdikcije u stanju postići dogovor o toj odredbi, kao i o odredbi opisanoj u članu 16. (Postupak zajedničkog dogovaranja), stav 5, tačka c), podtačka ii) ove konvencije.

4. Svaka strana koja nije stavila rezervu opisanu u stavu 3. ovog člana, dužna je obavijestiti Depozitara sadrži li svaki od njenih obuhvaćenih poreznih ugovora odredbu opisanu u stavu 2. ovog člana i, ako sadrži, o broju člana i stava te odredbe. Kada sve ugovorne jurisdikcije dostave takvo obavještenje u vezi s odredbom Obuhvaćenog poreznog sporazuma, ta odredba će biti zamijenjena odredbama stava 1. ovog člana. U ostalim slučajevima, stav 1. ovog člana zamjenjuje odredbe Obuhvaćenog poreznog sporazuma samo u mjeri u kojoj te odredbe nisu shodne stavu 1. ovog člana.

DIO VI ARBITRAŽA


Član 18 – Odabir primjene Odjeljka VI

Strana može izabrati da ovaj odjeljak primjenjuje u odnosu na svoje obuhvaćene porezne sporazume i dužna je o tome obavijestiti Depozitara. Ovaj odjeljak Konvencije se, u vezi s Obuhvaćenim poreznim sporazumom, primjenjuje u odnosu na dvije ugovorne jurisdikcije samo ukoliko su obje ugovorne jurisdikcije dostavile takvo obavještenje.

Član 19 –Obavezujuća arbitraža

1. Ako:

a) je, u skladu s odredbom Obuhvaćenog poreznog sporazuma (onako kako može biti izmijenjena članom 16. (Postupak zajedničkog dogovaranja), stav 1. ove konvencije), koja predviđa da lice može slučaj izložiti nadležnom organu ugovorne jurisdikcije ako smatra da mjere jedne ili obje ugovorne jurisdikcije dovode ili će dovesti do toga da ne bude oporezovano shodno odredbama Obuhvaćenog poreznog sporazuma (onako kako može biti izmijenjen Konvencijom), da je lice izložilo slučaj nadležnom organu ugovorne jurisdikcije, na osnovu toga što su mjere jedne ili obje ugovorne jurisdikcije dovele do toga da to lice ne bude oporezovano shodno odredbama Obuhvaćenog poreznog sporazuma (onako kako može biti izmijenjen Konvencijom); i

b) nadležni organi nisu u mogućnosti da postignu dogovor u vezi s time kako treba riješiti taj slučaj u skladu s odredbom Obuhvaćenog poreznog sporazuma (onako kako može biti izmijenjena članom 16. (Postupak zajedničkog dogovaranja), stav 2. ove konvencije), koja predviđa da nadležni organ nastoji slučaj riješiti zajedničkim dogovorom s nadležnim organom druge ugovorne jurisdikcije, u roku od dvije godine računajući od početnog datuma navedenog u stavu 8. ili 9. ovog člana, zavisno od slučaja (osim, ukoliko prije isteka tog perioda, nadležni organi ugovornih jurisdikcija ne postignu dogovor o nekom drugom roku u vezi s tim slučajem i o tome obavijeste lice koje je izložilo slučaj),

sva neriješena pitanja koja nastanu u vezi s tim slučajem, ako lice to zahtijeva u pisanom obliku, podnose se na rješavanje arbitražom, na način opisan u ovom dijelu, u skladu s pravilima ili postupcima o kojima su se, shodno odredbama stava 10. ovog člana, dogovorili nadležni organi ugovornih jurisdikcija.

2. Ako je nadležni organ obustavio postupak dogovora iz stava 1. ovog člana, zbog slučaja koji se u vezi s jednim ili više istih pitanja vodi pred sudom ili upravnim sudom, rok predviđen u stavu 1, tačka b) ovog člana, prestaje teći sve dok sud ili upravni sud ne donesu konačnu odluku ili dok slučaj ne bude obustavljen ili povučen. Štaviše, ako se lice je izložilo slučaj i nadležni organ dogovore da obustave postupak zajedničkog dogovaranja, period predviđen stavom 1, podstavom b) će prestati teći do trenutka ukidanja suspenzije.

3. Ako se oba nadležna tijela slože da lice koje je direktno pogođeno slučajem nije dostavilo pravodobno nikakve dodatne materijalne informacije koje je bilo nadležno tijelo zatražilo nakon početka razdoblja određenog u podstavu b) stava 1, predviđeni rok u podstavu (b) stava 1. proširit će se za iznos jednak razdoblju koje počinje na datum do kada su informacije zatražene i završava datumom pružanja te informacije.

4. a) Arbitražna odluka u vezi s pitanjima podnesenim na rješavanje arbitražom sprovodi se kroz postupka zajedničkog dogovaranja koji se odnosi na slučaj iz stava 1. ovog člana. Arbitražna odluka je konačna.

b) Arbitražna odluka je obavezujuća za obje ugovorne jurisdikcije, osim u sljedećim slučajevima:

i) ako lice na koje se slučaj direktno odnosi ne prihvati zajednički dogovor kojim se sprovodi arbitražna odluka. U tom slučaju nadležni organi ne mogu dalje razmatrati slučaj. Smatra se da lice na koje se slučaj direktno odnosi nije prihvatilo zajednički dogovor kojim se sprovodi arbitražna odluka o datom slučaju, ako bilo koje lice na koje se slučaj direktno odnosi, u roku od 60 dana od dana kada mu je poslano obavještenje o zajedničkom dogovoru ne povuče, iz razmatranja pred sudom ili upravnim sudom, sva pitanja koja su riješena zajedničkim dogovorom kojim se sprovodi arbitražna odluka ili ako, u skladu sa zajedničkim dogovorom, na neki drugi način ne završi bilo koji sudski ili upravni postupak koji je u vezi s tim pitanjima u toku;

ii) ako je prema konačnoj odluci sudova jedne ugovorne jurisdikcije arbitražna odluka nevažeća. U tom slučaju, smatra se da zahtjev za pokretanje arbitraže prema stavu 1. ovog člana nije podnesen, a za arbitražni postupak se smatra da nije ni održan (osim za potrebe člana 21 (Povjerljivost arbitražnog postupka) i 25 (Troškovi arbitražnog postupka) ove konvencije). U tom slučaju, može se uputiti novi zahtjev za arbitražu, osim ukoliko se nadležni organi dogovore da ne dozvole podnošenje takvog novog zahtjeva;

iii) ako lice na koje se slučaj direktno odnosi, pokrene pred bilo kojim sudom ili upravnim sudom parnični postupak o pitanjima koja su riješena u okviru zajedničkog dogovora kojim se sprovodi arbitražna odluka.

5. Nadležni organ koji je primio inicijalni zahtjev za pokretanje postupka zajedničkog dogovaranja, kako je opisano u stavu 1, tačka a) ovog člana, u roku od dva kalendarska mjeseca od prijema zahtjeva:

a) šalje obavještenje licu koje je podnijelo zahtjev da je zahtjev primljen; i

b) šalje obavještenje o tom zahtjevu, zajedno s primjerkom zahtjeva, nadležnom organu druge ugovorne jurisdikcije.

6. Nadležni organ, u roku od tri kalendarska mjeseca pošto primi zahtjev za pokretanje postupka zajedničkog dogovaranja (ili pošto mu primjerak tog zahtjeva dostavi nadležni organ druge ugovorne jurisdikcije):

a) obavještava lice koje je podnijelo zahtjev, kao i drugi nadležni organ, da je primio informacije koje su neophodne za poduzimanje materijalnog razmatranja slučaja; ili

b) od lica, u tom cilju, traži dodatne informacije.

7. Ako su, shodno stavu 6, tačka b) ovog člana, jedan ili oba nadležna organa, od lica koje je podnijelo zahtjev, tražili dodatne informacije koje su neophodne za poduzimanje materijalnog razmatranja slučaja, nadležni organ koji je tražio dodatne informacije, u roku od tri kalendarska mjeseca pošto je primio dodatne informacije od tog lica, obavještava to lice, kao i drugi nadležni organ o tome da:

a) je primio tražene informacije; ili

b) neke od traženih informacija i dalje nedostaju.

8. Ako su, shodno stavu 6, tačka b) ovog člana, nadležni organi tražili dodatne informacije, početni datum naveden u stavu 1. ovog člana je datum koji je raniji od datuma:

a) kada su, shodno stavu 6, tačka a) ovog člana, oba nadležna organa obavijestila lice koje je podnijelo zahtjev; ili

b) koji slijedi tri kalendarska mjeseca pošto je, u skladu sa stavom 5, tačka b) ovog člana, obaviješten nadležni organ druge ugovorne jurisdikcije.

9. Ako su, shodno stavu 6, tačka b) ovog člana, tražene dodatne informacije, početni datum naveden u stavu 1. ovog člana je datum koji je raniji od:

a) kasnijeg datuma, u kojem su nadležni organi koji su tražili dodatne informacije, shodno stavu 7, tačka a) ovog člana obavijestili lice koje je podnijelo zahtjev, kao i drugi nadležni organ; ili

b) datuma koji slijedi tri kalendarska mjeseca pošto su oba nadležna organa primila sve informacije koje je od lica koje je podnijelo zahtjev, tražio jedan ili drugi nadležni organ.

Ukoliko, međutim, jedan ili oba nadležna organa pošalju obavještenje iz stava 7, tačka b) ovog člana, to se obavještenje, shodno stavu 6, tačka b) ovog člana, smatra zahtjevom za dodatnim informacijama.

10. Nadležni organi ugovornih jurisdikcija zajedničkim dogovorom (shodno članu odgovarajućeg Obuhvaćenog poreznog sporazuma koji se odnosi na postupak zajedničkog dogovaranja) rješavaju način primjene odredaba sadržanih u ovom dijelu, uključujući minimum neophodnih informacija da bi svaki nadležni organ mogao preuzeti materijalno razmatranje slučaja. Takav se dogovor mora zaključiti prije datuma u kojem se neriješena pitanja slučaja mogu podnijeti na arbitražu i u njega se, s vremena na vrijeme, poslije toga, mogu unositi izmjene.

11. Za potrebe primjene ovog člana u svojim Obuhvaćenim poreznim sporazumima, Strana može zadržati pravo da dvogodišnji period naveden u stavu 1, tačka b) ovog člana, zamijeni s trogodišnjim periodom.

12. Iznimno od ostalih odredaba ovog člana, Strana može zadržati pravo da sljedeća pravila primjenjuje u odnosu na svoje obuhvaćene porezne sporazume:

a) bilo koje neriješeno pitanje koje nastane iz slučaja u postupku zajedničkog dogovaranja koje, inače, može biti predmet arbitražnog postupka predviđenog ovim ugovorom ne podnosi se na arbitražu, ukoliko je neki sud ili upravni sud jedne ili druge ugovorne jurisdikcije već donio odluku o ovom pitanju;

b) ako je, u bilo koje vrijeme poslije podnošenja zahtjeva za arbitražu, a prije nego što je arbitražno vijeće dostavilo svoju odluku nadležnim organima ugovornih jurisdikcija,

neki sud ili upravni sud jedne od ugovornih jurisdikcija donio odluku u vezi s tim pitanjem, arbitražni proces se završava.

Član 20 – Imenovanje arbitara

1. Osim u obimu u kojem nadležni organi ugovornih jurisdikcija postignu međusobni sporazum o drugačijim pravilima, stavovi 2. do 4. ovog člana provode se za svrhe ovog dijela Ugovora.

2. Sljedeća pravila reguliraju imenovanje članova arbitražnog vijeća:

a) Arbitražno vijeće sastoji se od tri člana koji su pojedinci koji posjeduju stručno znanje ili iskustvo u oblasti međunarodnih poreznih pitanja.

b) Svaki nadležni organ imenuje jednog člana vijeća u roku od 60 dana od datuma zahtjeva za arbitražu prema članu 19. (Obavezujuća arbitraža), stav 1. ove konvencije. Dva člana vijeća koja su imenovana na ovaj način, u roku od 60 dana od kasnijeg od njihovih imenovanja, imenuju trećeg člana koji je predsjedavajući arbitražnog vijeća.

Predsjedavajući ne može biti ni državljanin, ni rezident ugovornih jurisdikcija.
c) Svaki imenovani član arbitražnog vijeća, u vrijeme prihvaćanja imenovanja, mora biti nepristran i nezavisan u odnosu na nadležne organe, porezne uprave i ministarstava finansija ugovornih jurisdikcija i u odnosu na sva lica na koja dati slučaj direktno utječe (kao i u odnosu na njihove savjetnike) da održava svoju nepristranost i nezavisnost tokom postupka i da izbjegava svako ponašanje tokom razumnog vremenskog razdoblja poslije postupka koje bi moglo imati negativnog utjecaja na izgled nepristranosti i nezavisnosti arbitara u odnosu na postupke.

3. U slučaju da nadležni organ ugovorne jurisdikcije ne imenuje člana arbitražnog vijeća na način i u rokovima utvrđenim u stavu 2. ovog člana ili onim o kojima su se usaglasili nadležni organi ugovornih jurisdikcija, člana će u ime tog nadležnog organa imenovati najviši službenik Centra za poreznu politiku i administraciju Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj koji nije državljanin nijedne od ugovornih jurisdikcija.

4. Ukoliko dva prva člana arbitražnog vijeća ne imenuju predsjedavajućeg, na način i u rokovima utvrđenim u stavu 2. ovog člana ili, o kojima su se usaglasili nadležni organi ugovornih jurisdikcija, predsjedavajućeg imenuje najviši službenik Centra za poreznu politiku i administraciju Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, koji nije državljanin nijedne od ugovornih jurisdikcija.

Član 21 – Povjerljivost arbitražnog postupka

1. Isključivo za potrebe primjene odredaba ovog dijela i odredaba odgovarajućeg Obuhvaćenog poreznog sporazuma i domaćih zakona ugovornih jurisdikcija koje se odnose na razmjenu obavještenja, povjerljivost i administrativnu pomoć, članovi arbitražnog vijeća i najviše do tri zaposlena njihova saradnika (kao i potencijalni arbitri, isključivo u obimu koji je neophodan za potvrdu njihove sposobnosti da vrše funkciju arbitara), smatraju se licima ili organima kojima se informacije mogu otkrivati. Informacije koje primi arbitražno vijeće ili potencijalni arbitri i informacije koje nadležni organi prime od arbitražnog vijeća smatraju se informacijama koje se razmjenjuju prema odredbama Obuhvaćenog poreznog sporazuma koje se odnose na razmjenu obavještenja i administrativnu pomoć.

2. Nadležni organi ugovornih jurisdikcija osiguravaju da se članovi arbitražnog vijeća i njihovi saradnici, prije postupanja u arbitražnom postupku, u pisanom obliku, usaglase s obavezom da sa svim informacijama koje se odnose na arbitražni postupak postupaju u skladu s obavezama o čuvanju povjerljivosti i neobjelodanjivanju informacija navedenih u odredbama Obuhvaćenog poreznog sporazuma koje se odnose na razmjenu obavještenja i administrativnu pomoć, kao i u skladu s važećim zakonima ugovornih jurisdikcija.

Član 22 – Rješavanje slučaja prije zaključenja arbitraže

Za potrebe ovog dijela, kao i odredaba Obuhvaćenog poreznog sporazuma koje predviđaju rješavanje slučajeva zajedničkim dogovorom, postupak zajedničkog dogovaranja, kao i arbitražni postupak u vezi s nekim slučajem prekidaju se ukoliko, u bilo kojem trenutku po dostavljanju zahtjeva za arbitražu, a prije nego što je arbitražno vijeće dostavilo svoju odluku nadležnim organima ugovornih jurisdikcija:

a) nadležni organi ugovornih jurisdikcija postignu zajednički dogovor koji omogućava rješavanje datog slučaja; ili

b) lice koje je podnijelo slučaj na rješavanje, povuče zahtjev za arbitražu ili zahtjev za pokretanje postupka zajedničkog dogovaranja.

Član 23 – Vrsta arbitražnog procesa

1. Osim u mjeri u kojoj nadležni organi ugovornih jurisdikcija postignu zajednički dogovor o primjeni drugačijih pravila, u skladu s ovim dijelom, primjenjuju se sljedeća pravila u vezi s arbitražnim postupkom:

a) Nakon što je slučaj podnesen na rješavanje arbitražom, nadležni organ svake ugovorne jurisdikcije, do datuma utvrđenog zajedničkim dogovorom, podnosi arbitražnom vijeću, predloženo rješenje koje se odnosi na svako/sva neriješeno/a pitanje/a u okviru datog slučaja (uzimajući u obzir sve prethodno postignute dogovore između nadležnih organa ugovornih jurisdikcija koje se odnose na dati slučaj). Predloženo rješenje mora se ograničiti na spominjanje određenih novčanih iznosa (na primjer, na prihod ili rashod), ili, ako je tako navedeno, na najveću poreznu stopu iz Obuhvaćenog poreznog sporazuma i to za svaku korekciju ili slično pitanje u datom slučaju. U slučaju da se nadležni organi ugovornih jurisdikcija nisu uspjeli dogovoriti o pitanju koje se odnosi na uslove za provedbu neke od odredaba odgovarajućeg Obuhvaćenog poreznog sporazuma (u daljnjem tekstu: "granično pitanje"), na primjer, o tome da li je neko fizičko lice rezident ili da li postoji stalna poslovna jedinica, nadležni organi mogu podnijeti alternativna predložena rješenja u vezi s pitanjima od kojih zavisi odluka od rješavanja takvih graničnih pitanja.

b) Nadležni organ svake ugovorne jurisdikcije može arbitražnom vijeću na razmatranje podnijeti i obrazloženje svog prijedloga rješenja. Nadležni organ koji podnese prijedlog rješenja ili obrazloženje svog prijedloga rješenja, primjerak toga dostavlja drugom nadležnom organu i to do datuma do kojeg je trebalo dostaviti prijedlog rješenja i obrazloženje prijedloga rješenja. Nadležni organ može također, najkasnije do datuma utvrđenog zajedničkim dogovorom, arbitražnom vijeću podnijeti svoj odgovor na prijedlog rješenja i obrazloženje koje je podnio nadležni organ druge ugovorne jurisdikcije. Primjerak odgovora, najkasnije do datuma do kojeg ga je trebalo dostaviti, dostavlja se i drugom nadležnom organu.

c) Arbitražno vijeće se, u odnosu na slučaj koji su u vezi s nekim pitanjem ili u vezi s bilo kojim graničnim pitanjem podnijeli nadležni organi, opredjeljuje za jedno od predloženih rješenja, i to bez bilo kakvog obrazloženja ili objašnjenja takve svoje odluke. Arbitražna odluka usvaja se prostom većinom glasova članova vijeća. Arbitražno vijeće svoju odluku, u pisanom obliku, dostavlja nadležnim organima ugovornih jurisdikcija. Odluka arbitražnog vijeća ne predstavlja presedan.

2. Za potrebe primjene ovog člana Ugovora, u odnosu na odgovarajuće Obuhvaćene porezne sporazume, Strana može zadržati pravo da stav 1. ovog člana ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume. U tom slučaju, osim u mjeri u kojoj nadležni organi ugovornih jurisdikcija postignu zajednički dogovor o primjeni drugačijih pravila, primjenjuju se sljedeća pravila u vezi s arbitražnim postupkom:

a) Nakon što je slučaj podnesen na rješavanje arbitražom, nadležni organ svake ugovorne jurisdikcije, bez nepotrebnog odlaganja, svim članovima arbitražnog vijeća dostavlja sve informacije koje mogu biti neophodne za donošenje arbitražne odluke. Osim u slučaju kada se nadležni organi ugovornih jurisdikcija dogovore drugačije, nijedna od informacija koje nijednom ni drugom nadležnom organu nisu bile dostupne prije nego što su primili zahtjev za arbitražu, ne uzima se u obzir prilikom donošenja odluke.

b) Odluku o pitanjima koja su podnesena na rješavanje arbitražom, arbitražno vijeće donosi na osnovu i u skladu s važećim odredbama Obuhvaćenog poreznog sporazuma, kao i odredbama domaćih zakona ugovornih jurisdikcija. Članovi vijeća razmatraju i bilo koje druge izvore prava koje, kao takve, zajedničkim dogovorom, nadležni organi ugovornih jurisdikcija izričito navedu.

c) Odluka arbitražnog vijeća dostavlja se nadležnim organima ugovornih jurisdikcija u pisanom obliku i u njoj se navode pravna osnova i razlozi na osnovu kojih je donesena. Arbitražna odluka usvaja se prostom većinom glasova članova vijeća. Arbitražna odluka ne predstavlja presedan.

3. Strana koja nije stavila rezervu opisanu u stavu 2. ovog člana, može zadržati pravo prethodne stavove ovog člana ne primjenjivati na svoje obuhvaćene porezne sporazume sa Stranama koje su stavile tu rezervu. U tom slučaju, nadležni organi ugovornih jurisdikcija u svakom Obuhvaćenom poreznom sporazumu nastoje postići dogovor o vrsti arbitražnog procesa koji se primjenjuje u odnosu na taj Obuhvaćeni porezni sporazum. Sve dok takav dogovor ne bude postignut, član 19 (Obavezujuća arbitraža) ove konvencije ne primjenjuje se u odnosu na taj Obuhvaćeni porezni sporazum.

4. Strana može i izabrati da stav 5. ovog člana primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume i dužna je o tome obavijestiti Depozitara. Stav 5. ovog člana primjenjuje se između dvije ugovorne jurisdikcije u odnosu na Obuhvaćeni porezni sporazum, ako je bilo koja od ugovornih jurisdikcija dostavila takvo obavještenje.

5. Prije početka arbitražnog postupka, nadležni organi ugovornih jurisdikcija Obuhvaćenog poreznog sporazuma osiguravaju da se svako lice koje je podnijelo slučaj na rješavanje, kao i njihovi savjetnici, u pisanom obliku, obavežu da informacije koje tokom trajanja arbitražnog postupka prime od nadležnog organa ili od arbitražnog vijeća ne otkrivaju nijednom drugom licu. Postupak zajedničkog dogovaranja pokrenut u skladu s Obuhvaćenim poreznim sporazumom, kao i arbitražni postupak pokrenut u skladu s ovim dijelom Ugovora se, u odnosu na dati slučaj, prekidaju ako, u bilo kojem trenutku nakon podnošenja zahtjeva za arbitražu, a prije nego što arbitražno vijeće nadležnim organima ugovornih jurisdikcija saopći svoju odluku, koja je podnijela slučaj na rješavanje ili neko od savjetnika tog lica u materijalnom smislu prekrši taj dogovor.

6. Iznimno od stava 4. ovog člana, Strana koja ne izabere da primjenjuje stav 5. ovog člana, može zadržati pravo da stav 5. ovog člana ne primjenjuje u odnosu na jedan ili više određenih Obuhvaćenih poreznih ugovora ili u odnosu na sve svoje obuhvaćene porezne sporazume.

7. Strana koja izabere da primjenjuje stav 5. ovog člana može zadržati pravo da ovaj dio Ugovora ne primjenjuje u odnosu na sve obuhvaćene porezne sporazume za koje je druga ugovorna jurisdikcija stavila rezervu shodno stavu 6. ovog člana.

Član 24 – Dogovor o drugačijem rješenju

1. Za potrebe primjene ovog dijela, u odnosu na svoje obuhvaćene porezne sporazume, Strana može izabrati da primjenjuje stav 2. ovog člana, o čemu je dužna obavijestiti Depozitara. Stav 2. ovog člana primjenjuje se u odnosima između dvije ugovorne jurisdikcije u odnosu na Obuhvaćeni porezni sporazum, samo ako su obje ugovorne jurisdikcije dostavile takvo obavještenje.

2. Iznimno od člana 19 (Obavezujuća arbitraža), stav 4. ove konvencije, arbitražna odluka donesena u skladu s ovim dijelom Ugovora, nije obavezujuća za ugovorne jurisdikcije Obuhvaćenog poreznog sporazuma i ona se ne sprovodi ako se nadležni organi ugovornih jurisdikcija u roku od tri kalendarska mjeseca pošto im je arbitražna odluka dostavljena dogovore o nekom drugačijem rješenju svih neriješenih pitanja.

3. Strana koja izabere da primjenjuje stav 2. ovog člana može zadržati pravo da stav 2. ovog člana primjenjuje samo u odnosu na svoje obuhvaćene porezne sporazume na koje se primjenjuje član 23 (Vrsta arbitražnog procesa), stav 2. ove konvencije.

Član 25 – Troškovi arbitražnih postupaka

U arbitražnom postupku pokrenutom u skladu s ovim dijelom, naknade i troškove članova arbitražnog vijeća, kao i sve troškove ugovornih jurisdikcija koji nastanu u vezi s arbitražnim postupcima snose ugovorne jurisdikcije, na način koji treba biti utvrđen zajedničkim dogovorom između nadležnih organa ugovornih jurisdikcija. Ako takav dogovor ne bude postignut, svaka ugovorna jurisdikcija snosi svoje vlastite troškove, kao i troškove svog imenovanog člana vijeća. Trošak predsjedavajućeg arbitražnog vijeća, kao i ostale troškove vezane za sprovođenje arbitražnih postupaka, u jednakim dijelovima, snose ugovorne jurisdikcije.

Član 26 – Usklađenost


1. Shodno članu 18 (Izbor da se primjenjuje Dio VI) ove konvencije, odredbe ovog dijela Konvencije, primjenjuju se umjesto ili u nedostatku odredaba Obuhvaćenog poreznog sporazuma koje predviđaju arbitražu neriješenih pitanja koja nastanu iz slučaja postupka zajedničkog dogovaranja. Svaka strana koja izabere da primjenjuje ovaj dio Konvencije dužna je obavijestiti Depozitara sadrži li svaki od njenih obuhvaćenih poreznih ugovora, osim onih koji su predmet rezerve shodno stavu 4. ovog člana, takvu odredbu i, ako sadrži, o broju člana i stava svake te odredbe. Kada dvije ugovorne jurisdikcije dostave takvo obavještenje u odnosu na odredbu Obuhvaćenog poreznog sporazuma ta odredba će, u odnosima između ugovornih jurisdikcija, biti zamijenjena odredbama iz ovog dijela Konvencije.

2. Svako neriješeno pitanje koje nastane iz slučaja razmatranog u postupku zajedničkog dogovaranja čije rješavanje je, i inače, moguće u okviru arbitražnog postupka predviđenog u ovom dijelu Ugovora, ne podnosi se na arbitražu, ako takvo pitanje potpada pod slučaj u vezi s kojim je neko arbitražno vijeće ili slično tijelo, prethodno uspostavljeno, u skladu s bilateralnim ili multilateralnim ugovorom koji predviđa obavezujuću arbitražu neriješenih pitanja u slučajevima koji nastaju u postupku zajedničkog dogovaranja.

3. Shodno stavu 1. ovog člana, ništa od navedenog u ovom dijelu Konvencije ne utječe na ispunjavanje širih obaveza u vezi s arbitražom pitanja koja nisu riješena u postupku zajedničkog dogovaranja koji je rezultat drugih ugovora u kojima ugovorne jurisdikcije jesu ili će postati Strane.

4. Strana može zadržati pravo da ovaj dio Konvencije ne primjenjuje u odnosu na jedan ili više navedenih Obuhvaćenih poreznih ugovora (ili na sve svoje obuhvaćene porezne sporazume) koji već predviđaju obavezujuću arbitražu pitanja koja nisu riješena u postupku zajedničkog dogovaranja.

DIO VII ZAVRŠNE ODREDBE


Član 27 – Potpisivanje i ratifikacija, prihvaćanje ili odobravanje

1. Od 31. decembra 2016. godine, ova konvencija će biti otvorena za potpisivanje od:

a) svih država;

b) Guernseyja (Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske), Otoka Men (Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske), Jerseyja (Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske); i

c) bilo koje druge jurisdikcije ovlaštene da postane Strana na osnovu dogovorene odluke Strana i potpisnika.

2. Ova konvencija podliježe potpisivanju, ratifikaciji ili odobrenju.

Član 28 – Rezerve


1. Shodno stavu 2. ovog člana, nikakve rezerve nisu dozvoljene u vezi s ovom konvencijom, osim onih izričito dozvoljenih u:

a) članu 3 (Transparentni subjekti), stav 5;

b) članu 4 (Subjekti s dvojnom rezidentnošću), stav 3;

c) članu 5 (Provedba metoda za izbjegavanja dvostrukog oporezivanja), stavovi 8. i 9;

d) članu 6 (Svrha Obuhvaćenog poreznog sporazuma), stav 4;

e) članu 7 (Sprječavanje zloupotrebe ugovora), stavovi 15. i 16;

f) članu 8 (Transakcije transfera dividendi), stav 3;

g) članu 9 (Dobit od otuđenja dionica ili interesa subjekata koji svoju vrijednosti ostvaruju uglavnom od nepokretnosti), stav 6;

h) članu 10 (Pravilo protiv zloupotrebe stalne poslovne jedinice koja se nalazi u trećim jurisdikcijama), stav 5;

i) članu 11 (Provedba poreznih ugovora za ograničavanje prava Strane da oporezuje vlastite rezidente), stav 3;

j) članu 12 (Vještačko izbjegavanje statusa poslovne jedinice kroz komisione aranžmane i slične strategije), stav 4;

k) članu 13 (Vještačko izbjegavanje statusa stalne poslovne jedinice izuzimanjem posebnih aktivnosti), stav 6;

l) članu 14 (Podjela ugovora), stav 3;

m) članu 15 (Definicija lica blisko povezanih s društvom), stav 2;

n) članu 16 (Postupak zajedničkog dogovaranja), stav 5;

o) članu 17 (Odgovarajuće korekcije), stav 3;

p) članu 19 (Obavezujuća arbitraža), stavovi 11. i 12;

q) članu 23 (Vrsta arbitražnog procesa), stavovi 2, 3, 6. i 7;

r) članu 24 (Dogovor o drugačijem rješenju), stav 3;

s) članu 26 (Usklađenost), stav 4;

t) članu 35 (Početak primjene), stavovi 6. i 7; i

u) članu 36 (Početak primjene Dijela VI).

2.a) Iznimno od stava 1. ovog člana, Strana koja, shodno članu 18 (Izbor da se primjenjuje Odjeljak VI) ove konvencije, izabere da primjenjuje Odjeljak VI (Arbitraža) ove konvencije, može formulirati jednu ili više rezervi u odnosu na slučajeve koji su, shodno odredbama Dijela VI (Arbitraža) ove konvencije, podložni arbitraži. Za Stranu koja, shodno članu 18 (Izbor da se primjenjuje Odjeljak VI) ove konvencije, nakon što postane Strana u ovom ugovoru, izabere da primjenjuje Odjeljak VI (Arbitraža) ove konvencije, rezerve u skladu s ovom tačkom ovog stava ovog člana Konvencije, stavljaju se u isto vrijeme, kada Strana, shodno članu 18 (Izbor da se primjenjuje Odjeljak VI) ove konvencije o svom izboru, obavijesti Depozitara.

b) Rezerve koje su stavljene u skladu s tačkom a) ovog stava trebaju biti prihvaćene. Smatra se da je Strana prihvatila rezervu stavljenu u skladu s tačkom a) ovog stava ako Depozitara, do kraja perioda od dvanaest kalendarskih mjeseci koji počinje od datuma kada ju je Depozitar obavijestio o rezervi ili do datuma u kojem odlaže svoj instrument potvrđivanja, prihvaćanja ili odobravanja, zavisno od toga koji je kasniji datum, nije obavijestila da se protivi rezervi. Za Stranu koja, shodno članu 18 (Izbor da se primjenjuje Odjeljak VI) ove konvencije, nakon što postane Strana u ovom ugovoru, izabere da primjenjuje Odjeljak VI (Arbitraža) ove konvencije, primjedbe na rezerve koje je, prethodno, u skladu s tačkom a) ovog stava, stavila druga Strana stavljaju se u vrijeme kada je prvospomenuta strana, shodno članu 18 (Izbor da se primjenjuje Odjeljak VI) ove konvencije, o svom izboru obavijestila Depozitara. Kada je Strana stavila primjedbu na rezervu stavljenu u skladu s tačkom a) ovog stava, cjelokupan Odjeljak VI (Arbitraža) ove konvencije, ne primjenjuje se između Strane koja se protivi rezervi i Strane koja stavlja rezervu.

3. Osim ako nije izričito drugačije predviđeno odgovarajućim odredbama ove konvencije, rezerva stavljena shodno stavu 1. ili 2. ovog člana:

a) mijenja, za Stranu koja je stavila rezervu, u njenim odnosima s drugom Stranom, odredbe ove konvencije na koje se rezerva odnosi, i to u granicama stavljene rezerve;

b) mijenja navedene odredbe, u istim granicama i za drugu Stranu, u njenim odnosima sa Stranom koja stavlja rezervu.

4. Rezerve koje se primjenjuju na Obuhvaćene porezne sporazume koje je zaključila Strana ili koji su zaključeni u ime jurisdikcije ili teritorije za čije je međunarodne odnose odgovorna Strana, onda kada ta jurisdikcija ili teritorija nije Strana u Konvenciji shodno članu 27 (Potpisivanje i potvrđivanje, prihvaćanje ili odobravanje), stav 1, tačka b) ili c) ove konvencije, stavlja odgovorna strana i one mogu biti različite od rezervi koje je, u odnosu na svoje vlastite obuhvaćene porezne sporazume, stavila ta strana.

5. Rezerve se izvršavaju u trenutku potpisivanja ili prilikom polaganja instrumenta ratifikacije, prihvaćanja ili odobrenja, u skladu s odredbama stavova 2, 6. i 9. ovog člana i stava 5. člana 29 (Obavještenja). Međutim, za Stranu koja, shodno članu 18 (Izbor da se primjenjuje Odjeljak VI) ove konvencije, nakon što postane Strana u ovoj konvenciji, izabere da primjenjuje Odjeljak VI (Arbitraža) ove konvencije, rezerve opisane u stavu 1, tačke p), q), r) i s) ovog člana Konvencije, stavljaju se u isto vrijeme kada Strana, shodno članu 18 (Izbor da se primjenjuje Odjeljak VI) ove konvencije, o svom izboru obavijesti Depozitara.

6. Ako su rezerve stavljene u vrijeme potpisivanja, one moraju biti potvrđene prilikom odlaganja instrumenta potvrđivanja, ratifikacije ili odobravanja, osim ako dokument koji sadrži rezerve, eksplicitno, ne precizira da ih treba smatrati konačnim, shodno odredbama stavova 2, 5. i 9. ovog člana i člana 29 (Obavještenja), stav 5. ove konvencije.

7. Ako rezerve nisu stavljene u vrijeme potpisivanja, Depozitaru tada treba dostaviti privremenu očekivanu listu rezervi.

8. Za rezerve stavljene u skladu sa svakom od sljedećih odredbi, koje su predmet rezervi, onako kako su definirane u odgovarajućoj odredbi ove konvencije, u trenutku stavljanja rezervi, mora se dostaviti lista ugovora navedenih shodno članu 2. (Tumačenje izraza), stav 1, tačka a), podtačka ii) ove konvencije (i, u slučaju rezerve u skladu s bilo kojim sljedećim odredbama, osim onih koji su navedeni u tačkama c), d) i n) ovog člana, broj člana i stava svake te odgovarajuće odredbe):

a) člana 3 (Transparentni subjekti), stav 5, tačke b), c), d), e) i g);

b) člana 4 (Subjekti s dvojnom rezidentnošću), stav 3, tačke b), c) i d);

c) člana 5 (Provedba metoda za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja), stavovi 8. i 9;

d) člana 6 (Svrha Obuhvaćenog poreznog sporazuma), stav 4;

e) člana 7 (Sprječavanje zloupotrebe ugovora), stav 15, tačke b) i c);

f) člana 8 (Transakcije transfera dividendi), stav 3, tačka b), podtačke i), ii), i iii);

g) člana 9 (Dobit od otuđenja dionica ili interesa subjekata koji svoju vrijednost ostvaruju uglavnom od nepokretnosti), stav 6, tačke d), e) i f);

h) člana 10 (Pravilo protiv zloupotrebe stalne poslovne jedinice koja se nalazi u trećim jurisdikcijama), stav 5, tačke b) i c);

i) člana 11 (Provedba poreznih ugovora za ograničavanje prava Strane da oporezuje vlastite rezidente), stav 3, tačka b);

j) člana 13 (Vještačko izbjegavanje statusa stalne poslovne jedinice izuzimanjem posebnih djelatnosti), stav 6, tačka b);

k) člana 14 (Podjela ugovora), stav 3, tačka b);

l) člana 16 (Postupak zajedničkog dogovaranja), stav 5, tačka b);

m) člana 17 (Odgovarajuće korekcije), stav 3, tačka a);

n) člana 23 (Vrsta arbitražnog procesa), stav 6; i

o) člana 26 (Usklađenost), stav 4.

Rezerve opisane u tačkama a) do o) ovog člana, ne primjenjuju se na bilo koji Obuhvaćeni porezni sporazum koji nije uključen u listu opisanu u ovom stavu ovog člana Konvencije.

9. Svaka strana koja je stavila rezervu shodno stavu 1. ili 2. ovog člana može je povući ili zamijeniti s rezervom s većim ograničenjem, tako što će o tome obavijestiti Depozitara. Ta strana će, shodno članu 29 (Obavještenja), stav 6 ove konvencije, dostaviti dodatno obavještenje koje može biti zatraženo kao posljedica povlačenja ili zamjene rezerve. Shodno članu 35 (Početak primjene) stava 7. ove konvencije, povlačenje ili zamjena se primjenjuje:

a) u odnosu na Obuhvaćeni porezni sporazum samo s državama ili jurisdikcijama koje su Strane u ovoj konvenciji, onda kada Depozitar primi obavještenje o povlačenju ili zamjeni rezerve;

i) za rezerve u vezi s odredbama koje se odnose na poreze po odbitku, kada događaj koji daje pravo na takve poreze nastane 1. januara ili poslije 1. januara godine koja direktno slijedi istek perioda od šest kalendarskih mjeseci koji počinje od datuma kada Depozitar obavijesti o povlačenju ili zamjeni rezerve; i

ii) za rezerve u vezi sa svim ostalim odredbama, za poreze koji se naplaćuju u odnosu na periode oporezivanja koji počinju prvog januara ili poslije prvog januara godine koja direktno slijedi istek perioda od šest kalendarskih mjeseci koji počinje od datuma kada Depozitar obavijesti o povlačenju ili zamjeni rezerve; i

b) u odnosu na Obuhvaćeni porezni sporazum, za jednu ili više ugovornih jurisdikcija koje postanu Strana u ovoj konvenciji poslije datuma prijema Depozitara, obavještenja o povlačenju ili zamjeni rezerve: od kasnijeg od datuma u kojem Konvencija stupa na snagu za te ugovorne jurisdikcije.

Član 29 – Obavještenja


1. U skladu sa stavovima 5. i 6. ovog člana i članom 35 (Početak primjene), stav 7. ove konvencije, obavještenja u skladu sa sljedećim odredbama ove konvencije, dostavljaju se u trenutku potpisivanja ili prilikom odlaganja instrumenta potvrđivanja, ratifikacije ili odobravanja:

a) člana 2 (Tumačenje izraza), stav 1, tačka a), podtačka ii);

b) člana 3 (Transparentni subjekti), stav 6;

c) člana 4 (Subjekti s dvojnom rezidentnošću), stav 4;

d) člana 5 (Provedba metoda za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja), stav 10;

e) člana 6 (Svrha Obuhvaćenog poreznog sporazuma), stavovi 5. i 6;

f) člana 7 (Sprječavanje zloupotrebe ugovora), stav 17;

g) člana 8 (Transakcije transfera dividendi), stav 4;

h) člana 9 (Dobit od otuđenja dionica ili interesa subjekata koji svoju vrijednost ostvaruju uglavnom od nepokretnosti), stavovi 7. i 8;

i) člana 10 (Pravilo protiv zloupotrebe stalne poslovne jedinice koja se nalazi u trećim jurisdikcijama), stav 6;

j) člana 11 (Provedba poreznih ugovora za ograničavanje prava Strane da oporezuje vlastite rezidente), stav 4;

k) člana 12 (Vještačko izbjegavanje statusa stalne poslovne jedinice kroz komisijske aranžmane i slične strategije), stavovi 5. i 6;

l) člana 13 (Vještačko izbjegavanje statusa stalne poslovne jedinice izuzimanjem posebnih djelatnosti), stavovi 7. i 8;

m) člana 14 (Podjela ugovora), stav 4;

n) člana 16 (Postupak zajedničkog dogovaranja), stav 6;

o) člana 17 (Odgovarajuće korekcije), stav 4;

p) člana 18 (Izbor da se primjenjuje Odjeljak VI);

q) člana 23 (Vrsta arbitražnog postupka), stav 4;

r) člana 24 (Dogovor o drugačijem rješenju), stav 1;

s) člana 26 (Usklađenost), stav 1; i

t) člana 35 (Početak primjene), stavovi 1, 2, 3, 5. i 7.

2. Obavještenja u vezi s Obuhvaćenim poreznim sporazumima koje je zaključila Strana ili koji su zaključeni u ime jurisdikcije ili teritorije za čije je međunarodne odnose odgovorna Strana, onda kada ta jurisdikcija ili teritorija nije Strana u Konvenciji shodno članu 27 (Potpisivanje i potvrđivanje, prihvaćanje ili odobravanje), stav 1, tačka b) ili c) ove konvencije, dostavlja odgovorna Strana i ona mogu biti različita od obavještenja koje je, u odnosu na svoje vlastite obuhvaćene porezne sporazume, dostavila ta strana.

3. Ako se obavještenja dostavljaju u vrijeme potpisivanja, ona trebaju biti potvrđena prilikom odlaganja instrumenta potvrđivanja, ratifikacije ili odobravanja, osim ako dokument koji sadrži obavještenja, eksplicitno, ne precizira da ih treba smatrati konačnim, shodno odredbama stavova 5. i 6. ovog člana, i člana 35 (Početak primjene), stav 7. ove konvencije.

4. Ako obavještenja nisu dostavljena u vrijeme potpisivanja, tada treba dostaviti privremenu očekivanu listu obavještenja.

5. Strana može, u bilo koje vrijeme, proširiti listu ugovora navedenih shodno članu 2 (Tumačenje izraza), stav 1, tačka a), podtačka ii) ove konvencije, tako što će o tome obavijestiti Depozitara. U ovom obavještenju, Strana je dužna precizirati da li je ugovor predmet bilo koje od rezervi koje je Strana navela u članu 28 (Rezerve), stav 8. ove konvencije. Strana može staviti i novu rezervu opisanu u članu 28 (Rezerve), stav 8. ove konvencije, ako bi dodatni ugovor bio prvi takav ugovor koji bi bio predmet te rezerve. Strana je dužna navesti i bilo koja dodatna obavještenja koja mogu biti zatražena shodno stavu 1, tačke b) do s) ovog člana, koja bi se odnosila na uključivanje novih ugovora. Pored toga, ako bi proširenje kao posljedicu imalo da se po prvi put uključi porezni ugovor koji je zaključila Strana ili koji je zaključen u ime jurisdikcije ili teritorije za čije je odnose odgovorna Strana, Strana je dužna (na osnovu člana 28 (Rezerve), stav 4. ove konvencije) ili (na osnovu stava 2. ovog člana) navesti bilo koje rezerve ili obavještenja koja se primjenjuju na Obuhvaćene porezne sporazume koje je zaključila Strana ili koji su zaključeni u ime te jurisdikcije ili teritorije. Računajući od datuma kada dodatni ugovor/i naveden/i shodno članu 2 (Tumačenje izraza), stav 1, tačka a), podtačka ii) ove konvencije postane/u Obuhvaćeni porezni sporazum/i, izmjene Obuhvaćenog/ih poreznog/ih ugovora primjenjuju se shodno odredbama člana 35 (Početak primjene) ove konvencije.

6. Strana može formulirati i dodatna obavještenja shodno stavu 1, tačke b) do s) ovog člana, tako što će o tome obavijestiti Depozitara. Ova obavještenja primjenjuju se:

a) u odnosu na Obuhvaćeni porezni sporazum, samo s državama ili jurisdikcijama koje su Strane u ovom ugovoru, onda kada Depozitar primi dodatno obavještenje:

i) za obavještenja u vezi s odredbama koje se odnose na poreze po odbitku, kada događaj koji daje pravo na takve poreze nastane 1. januara ili poslije 1. januara godine koja direktno slijedi istek perioda od šest kalendarskih mjeseci koji počinje od datuma kada Depozitar obavijesti o dodatnom obavještenju; i

ii) za obavještenja u vezi sa svim ostalim odredbama, za poreze koji se naplaćuju u odnosu na periode oporezivanja koji počinju 1. januara ili poslije 1. januara godine koja direktno slijedi istek perioda od šest kalendarskih mjeseci koji počinje od datuma kada Depozitar obavijesti o dodatnom obavještenju; i

b) u odnosu na Obuhvaćeni porezni sporazum, za jednu ili više ugovornih jurisdikcija koje postanu Strana u ovoj konvenciji, poslije datuma prijema Depozitara, dodatnog obavještenja: od kasnijeg od datuma u kojem Konvencija stupa na snagu za te ugovorne jurisdikcije.

Član 30 – Naknadne izmjene Obuhvaćenih poreznih ugovora

Odredbe ove konvencije ne utječu na naknadne izmjene Obuhvaćenih poreznih ugovora koje mogu biti dogovorene između ugovornih jurisdikcija.

Član 31 – Konferencija Strana

1. Za potrebe donošenja bilo kakvih odluka ili obavljanja bilo kakvih poslova kada je to potrebno ili prikladno shodno odredbama ove konvencije, Strane u ovoj konvenciji mogu sazvati Konferenciju Strana.

2. Konferenciji Strana vodi Depozitar.

3. Svaka strana može zatražiti održavanje Konferenciju Strana tako što će o tome obavijestiti Depozitara. O svakom podnesenom zahtjevu, Depozitar obavještava sve strane. Nakon toga, Depozitar saziva Konferenciju Strana, pod usovom da je, u roku od šest mjeseci pošto je Depozitar obavijestio o podnesenom zahtjevu, zahtjev podržala jedna trećina Strana u ovoj konvenciji.

Član 32 – Tumačenje i provedba

1. Bilo koje pitanje u vezi s tumačenjem ili primjenom odredaba Obuhvaćenog poreznog sporazuma, onako kako je izmijenjen ovom konvencijom, rješava se u skladu s jednom ili više odredaba Obuhvaćenog poreznog sporazuma koje se odnose na rješavanje, zajedničkim dogovorom, pitanja tumačenja ili primjene Obuhvaćenog poreznog sporazuma (onako kako te odredbe mogu biti izmijenjene ovom konvencijom).

2. Bilo koje pitanje u vezi s tumačenjem ili primjenom ove konvencije može se postaviti na Konferenciji Strana, sazvanoj shodno članu 31 (Konferencija Strana), stav 3. ove konvencije.

Član 33 – Izmjene


1. Svaka strana može predložiti izmjene ove konvencije tako što će Depozitaru podnijeti prijedlog izmjena.

2. U cilju razmatranja predloženih izmjena, u skladu s članom 31 (Konferencija Strana), stav 3. ove konvencije, moguće je sazvati Konferenciju Strana.

Član 34 – Stupanje na snagu


1. Ova konvencija stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi istek perioda od tri kalendarska mjeseca koji počinje od datuma deponiranja petog instrumenta ratifikacije, prihvaćanja ili odobravanja.

2. Za svakog potpisnika koji ratificira, prihvaća ili odobrava ovu konvenciju, nakon odlaganja petog instrumenta ratifikacije, prihvaćanja ili odobravanja, Konvencija stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon istek perioda od tri kalendarska mjeseca, koji počinje datumom kada je taj potpisnik deponirao svoj instrument ratifikacije, prihvaćanja ili odobravanja.

Član 35 – Početak primjene


1. Odredbe ove konvencije primjenjuju se u svakoj ugovornoj jurisdikciji u odnosu na Obuhvaćeni porezni sporazum:

a) u odnosu na poreze zadržanih na izvoru, na iznose plaćene ili pripisane nerezidentima, kada događaj koji daje pravo na te poreze nastane prvog dana ili poslije prvog dana naredne kalendarske godine koja počinje datumom ili poslije kasnijeg datuma u kojem ova konvencija stupa na snagu za svaku ugovornu jurisdikciju Obuhvaćenog poreznog sporazuma; i

b) u odnosu na sve ostale poreze koje naplaćuje ta ugovorna jurisdikcija, za poreze koji se naplaćuju u odnosu na periode oporezivanja koji počinju istekom ili poslije isteka perioda od šest kalendarskih mjeseci (ili kraćeg perioda, ako sve ugovorne jurisdikcije obavijeste Depozitara da namjeravaju primjenjivati taj kraći period) od kasnijeg od datuma u kojem ova konvencija stupa na snagu za svaku ugovornu jurisdikciju Obuhvaćenog poreznog sporazuma.

2. Isključivo za potrebe vlastite primjene stava 1, tačka a) i stava 5, tačka a) ovog člana, Strana može izabrati da zamjeni "period oporezivanja" za "kalendarsku godinu" i dužna je o tome obavijestiti Depozitara.

3. Isključivo za potrebe vlastite primjene stava 1, tačka b) i stava 5, tačka b) ovog člana, Strana može izabrati da zamjeni pozivanje na "periode oporezivanja koji počinju istekom ili poslije isteka perioda" s pozivanjem na "periode oporezivanja koji počinju prvog januara ili poslije prvog januara naredne godine koja počinje istekom ili poslije isteka perioda" i dužna je o tome obavijestiti Depozitara.

4. Iznimno od prethodnih odredaba ovog člana, član 16 (Postupak zajedničkog dogovaranja) ove konvencije, primjenjuje se u odnosu na Obuhvaćeni porezni sporazum za slučaj koji je nadležnom organu ugovorne jurisdikcije izložen na datum ili poslije kasnijeg od datuma u kojem ova konvencija stupa na snagu za svaku ugovornu jurisdikciju Obuhvaćenog poreznog sporazuma, osim u slučajevima koji tog datuma nisu mogli biti izloženi u skladu s Obuhvaćenim poreznim sporazumom, prije nego što je izmijenjen Konvencijom, bez obzira na period oporezivanja na koji se slučaj odnosi.

5. Za novi Obuhvaćeni porezni sporazum koji je, shodno članu 29 (Obavještenja), stav 5. ove konvencije, rezultat proširenja liste ugovora navedene shodno članu 2 (Tumačenje izraza), stav 1, tačka a), podtačka ii) ove konvencije, odredbe ove konvencije primjenjuju se u svakoj ugovornoj jurisdikciji:

a) u odnosu na poreze zadržane na izvoru na iznose plaćene ili pripisane nerezidentima, kada događaj koji daje pravo na te poreze nastane prvog dana ili poslije prvog dana naredne kalendarske godine koja počinje 30. dana ili poslije 30. dana poslije datuma kada Depozitar obavijesti o proširenju liste ugovora; i

b) u odnosu na sve ostale poreze koje naplaćuje ta ugovorna jurisdikcija, za poreze koji se naplaćuju u odnosu na periode oporezivanja koji počinju istekom ili poslije isteka perioda od devet kalendarskih mjeseci (ili kraćeg perioda, ako sve ugovorne jurisdikcije obavijeste Depozitara da namjeravaju primjenjivati taj kraći period) od datuma kada Depozitar obavijesti o proširenju liste ugovora.

6. Strana može zadržati pravo da stav 4. ovog člana ne primjenjuje na svoje obuhvaćene porezne sporazume.

7.a) Strana može zadržati pravo da zamijeni:
i) pozivanje, u stavovima 1. i 4. ovog člana, na "kasniji od datuma u kojem ova konvencija stupa na snagu za svaku ugovornu jurisdikciju Obuhvaćenog poreznog sporazuma"; i

ii) pozivanje, u stavu 5. ovog člana, na "datum kada Depozitar obavijesti o proširenju liste ugovora"; s pozivanjem na, "30 dana pošto Depozitar primi kasnije obavještenje od svake ugovorne jurisdikcije koja stavlja rezervu opisanu u članu 35 (Početak primjene), stav 7. ove konvencije, da je, u odnosu na taj posebno Obuhvaćeni porezni sporazum, završila svoje unutrašnje postupke za početak primjene odredaba ove konvencije";

iii) pozivanje, u članu 28 (Rezerve), stav 9, tačka a) ove konvencije na, "datum kada Depozitar obavijesti o povlačenju ili zamjeni rezerve"; i

iv) pozivanje, u članu 28 (Rezerve), stav 9, tačka b) ove konvencije na, "kasniji od datuma u kojem Konvencija stupa na snagu za te ugovorne jurisdikcije"

s pozivanjem na, "30 dana nakon što Depozitar primi kasnije obavještenje od svake ugovorne jurisdikcije koja stavlja rezervu opisanu u članu 35 (Početak primjene), stav 7. ove konvencije da je, u odnosu na taj posebno Obuhvaćeni porezni sporazum, završila svoje unutrašnje postupke za početak primjene povlačenja ili izmjene rezervi";

v) pozivanje, u članu 29 (Obavještenja), stav 6, tačka a) ove konvencije na, "od datuma kada Depozitar obavijesti o dodatnom obavještenju; i

vi) pozivanje, u članu 29 (Obavještenja), stav 6, tačka b) ove konvencije na, "kasniji od datuma u kojem Konvencija stupa na snagu za te ugovorne jurisdikcije"

s pozivanjem na, "30 dana pošto Depozitar primi kasnije obavještenje od svake ugovorne jurisdikcije koja stavlja rezervu opisanu u članu 35 (Početak primjene), stav 7. ove konvencije da je, u odnosu na taj posebno Obuhvaćeni porezni sporazum, završila svoje unutrašnje postupke za početak primjene dodatnog obavještenja";

vii) pozivanje, u članu 36 (početak primjene Dijela VI), stavovi 1. i 2. ove konvencije na, "kasniji od datuma u kojem Konvencija stupa na snagu za svaku ugovornu jurisdikciju Obuhvaćenog poreznog sporazuma"

s pozivanjem na "30 dana nakon što Depozitar primi kasnije obavještenje od svake ugovorne jurisdikcije koja stavlja rezervu opisanu u članu 35 (Početak primjene), stav 7. ove konvencije da je, u odnosu na taj posebno Obuhvaćeni porezni sporazum, završila svoje unutrašnje postupke za početak primjene odredaba ove konvencije" i;

viii) pozivanje, u članu 36 (Početak primjene Dijela VI), stav 3. ove konvencije na, "datum kada Depozitar obavijesti o proširenju liste ugovora";

ix) pozivanje, u članu 36 (Početak primjene Dijela VI), stav 4. ove konvencije na, "datum kada Depozitar obavijesti o povlačenju rezerve", "datum kada Depozitar obavijesti o zamjeni rezerve" i "datum kada Depozitar obavijesti o povlačenju primjedbe na rezervu"; i

x) pozivanje, u članu 36 (Početak primjene Dijela VI), stav 5. ove konvencije na, "datum kada Depozitar obavijesti o dodatnom obavještenju"; s pozivanjem na, "30 dana pošto Depozitar primi kasnije obavještenje od svake ugovorne jurisdikcije koja stavlja rezervu opisanu u članu 35 (Početak primjene), stav 7. ove konvencije da je, u odnosu na taj posebno Obuhvaćeni porezni sporazum, završila svoje unutrašnje postupke za početak primjene odredaba Dijela VI (Arbitraža) ove konvencije".

b) Strana koja stavlja rezervu u skladu s tačkom a) ovog stava dužna je Depozitara, kao i drugu/e jurisdikciju/e, istovremeno, obavijestiti da je završila svoje unutrašnje postupke.

c) Ako jedna ili više ugovornih jurisdikcija Obuhvaćenog poreznog sporazuma stavlja rezervu u skladu s ovim stavom ovog člana Konvencije, datum početka primjene odredaba Konvencije, o povlačenju ili zamjeni rezerve ili, o dodatnom obavještenju u vezi s tim Obuhvaćenim poreznim sporazumom ili Dijelom VI (Arbitraža) ove konvencije, za sve ugovorne jurisdikcije Obuhvaćenog poreznog sporazuma, regulirat će se ovim stavom ovog člana Konvencije.

Član 36 – Početak primjene Dijela VI

1. Iznimno od člana 28 (Rezerve), stav 9, člana 29 (Obavještenja), stav 6. i člana 35.

(Početak primjene), stavovi 1. do 6. ove konvencije, u odnosu na dvije ugovorne jurisdikcije Obuhvaćenog poreznog sporazuma, odredbe Dijela VI (Arbitraža) ove konvencije, primjenjuju se:
a) u odnosu na slučajeve izložene nadležnom organu ugovorne jurisdikcije (kako je opisano u članu 19 (Obavezujuća arbitraža), stav 1, tačka a) ove konvencije) datumom ili poslije kasnijeg datuma u kojem ova konvencija stupa na snagu za svaku ugovornu jurisdikciju Obuhvaćenog poreznog sporazuma; i

b) u odnosu na slučajeve koji su izloženi nadležnom organu ugovorne jurisdikcije prije kasnijeg od datuma u kojem ova konvencija stupa na snagu za svaku ugovornu jurisdikciju Obuhvaćenog poreznog sporazuma, datumom kada su obje ugovorne jurisdikcije obavijestile Depozitara da su postigle zajednički dogovor shodno članu 19 (Obavezujuća arbitraža), stav 10. ove konvencije uz, istovremeno, navođenje informacija u vezi s datumom ili datumima za koji ili za koje se smatra da je datum ili da su datumi u kojem ili u kojima su ti slučajevi bili izloženi nadležnom organu ugovorne jurisdikcije (kako je opisano u članu 19 (Obavezujuća arbitraža), stav 1, tačka a) ove konvencije u skladu s uslovima iz zajedničkog dogovora.

2. Strana može zadržati pravo da Odjeljak VI (Arbitraža) primijeni na slučaj koji je nadležnom organu ugovorne jurisdikcije izložen prije kasnijeg od datuma u kojem ova konvencija stupa na snagu za svaku ugovornu jurisdikciju Obuhvaćenog poreznog sporazuma samo u mjeri u kojoj se nadležni organi obje ugovorne jurisdikcije usaglase da će se to primijeniti na taj poseban slučaj.

3. U slučaju novog Obuhvaćenog poreznog sporazuma koji je, shodno članu 29 (Obavještenja), stav 5. ove konvencije, rezultat proširenja liste ugovora navedene shodno članu 2 (Tumačenje izraza), stav 1, tačka a), podtačka ii) ove konvencije, pozivanje u stavovima 1. i 2. ovog člana, na "kasniji od datuma u kojem ova konvencija stupa na snagu za svaku ugovornu jurisdikciju Obuhvaćenog poreznog sporazuma", zamjenjuje se s pozivanjem na "datum kada Depozitar obavijesti o proširenju liste ugovora".

4. Povlačenje ili zamjena rezerve koje se vrši na osnovu člana 26 (Usklađenost), stav 4. kao i shodno članu 28 (Rezerve), stav 9. ove konvencije ili povlačenje primjedbe na rezervu koja se vrši shodno članu 28 (Rezerve), stav 2. ove konvencije, što rezultira primjenom Dijela VI (Arbitraža) ove konvencije između dvije ugovorne jurisdikcije Obuhvaćenog poreznog sporazuma, primjenjuje se, shodno stavu 1, tačke a) i b) ovog člana, osim što se pozivanje na, "kasniji od datuma u kojem ova konvencija stupa na snagu za svaku ugovornu jurisdikciju Obuhvaćenog poreznog sporazuma" zamjenjuje s pozivanjem na "datum kada Depozitar obavijesti o povlačenju rezerve", "datum kada Depozitar obavijesti o zamjeni rezerve" ili "datum kada Depozitar obavijesti o povlačenju primjedbe na rezervu".

5. Dodatno obavještenje shodno članu 29 (Obavještenja), stav 1, tačka p) ove konvencije, primjenjuje se shodno stavu 1, tačke a) i b) ovog člana, osim što se pozivanje u stavovima 1. i 2. ovog člana na "kasniji od datuma u kojem ova konvencija stupa na snagu za svaku ugovornu jurisdikciju Obuhvaćenog poreznog sporazuma", zamjenjuje s pozivanjem na "datum kada Depozitar obavijesti o dodatnom obavještenju".

Član 37 – Povlačenje


1. Svaka strana se, u svakom trenutku, može povući iz ove konvencije, tako što će o tome obavijestiti Depozitara.

2. Povlačenje, shodno stavu 1 ovog člana, primjenjuje se od datuma kada Depozitar primi navedeno obavještenje. U slučajevima u kojima je ova konvencija u odnosu na sve ugovorne jurisdikcije Obuhvaćenog poreznog sporazuma, stupila na snagu prije datuma početka primjene povlačenja Strane, taj Obuhvaćeni porezni sporazum ostaje onakav kako je izmijenjen ovom konvencijom.

Član 38 – Protokoli


1. Ova konvencija može biti dopunjena s jednim ili više protokola.

2. Kako bi postala Strana u protokolu, država ili jurisdikcija mora biti i Strana u ovoj konvenciji.

3. Strana u ovoj konvenciji nije obavezana protokolom osim ako, u skladu s njegovim odredbama, ne postane Strana u protokolu.

Član 39 – Depozitar


1. Shodno članu 38 (Protokoli) ove konvencije, Generalni sekretar Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) je Depozitar ove konvencije i bilo kojeg njenog protokola.

2. U toku jednog kalendarskog mjeseca, Depozitar obavještava Strane i potpisnike o:

a) svakom potpisivanju, shodno članu 27 (Potpisivanje i potvrđivanje, prihvaćanje ili odobravanje) ove konvencije;

b) odlaganjem svakog instrumenta potvrđivanja, ratifikacije ili odobravanja, shodno članu 27 ove konvencije;

c) svakoj rezervi ili povlačenju ili zamjeni rezerve, shodno članu 28 (Rezerve) ove konvencije;

d) svakom obavještenju ili dodatnom obavještenju, shodno članu 29 (Obavještenja) ove konvencije; ili

e) svakoj predloženoj izmjeni ove konvencije, shodno članu 33. (Izmjene) ove konvencije;

f) svakom povlačenju iz ove konvencije, shodno članu 37 (Povlačenje) ove konvencije; i

g) svakom drugom obavještenju koje se odnosi na ovu konvenciju.

2. Depozitar ažurira javno dostupne liste:

a) obuhvaćenih poreznih ugovora;

b) rezervi Strana; i

c) obavještenja Strana.

U potvrdu čega su dolje potpisani, punovažno za to ovlašteni, potpisali ovu konvenciju.

Sačinjeno u Parizu, 24. novembra 2016. godine, na engleskom i francuskom jeziku, s tim što su oba teksta podjednako vjerodostojna, u jednom primjerku, koji se deponira u arhivi Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).

Bosna i Hercegovina

Status liste rezervi i saopćenja u vrijeme potpisivanja


Ovaj dokument sadrži privremenu listu očekivanih rezervi i saopćenja koja Bosna i Hercegovina daje u skladu s članovima 28(7) i 29(4) Konvencije

Član 2 – Tumačenje izraza
Saopćenje – Sporazumi obuhvaćeni Konvencijom

U skladu s članom 2(1)(a)(ii) Konvencije, Bosna i Hercegovina želi da sljedeći sporazum(i) budu obuhvaćeni Konvencijom:

Br.

Naziv

Druga ugovorna jurisdikcija

Originalni/instrument izmjene

Datum potpisivanja

Datum stupanja na snagu

1

Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara Republike Albanije za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu i za sprječavanje utaje poreza

Albanija

Original

17-06-2008

10-05-2012

2

Konvencija između Bosne i Hercegovine i Narodne demokratske republike Alžir za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i sprječavanje utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

Alžir

Original

09-02-2009

27-10-2010

3

Konvencija između Republike Austrije i Bosne i Hercegovine za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

Austrija

Original

16-12-2010

26-10-2011

4

Konvencija između vlade Republike Azerbejdžan i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i sprječavanje utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

Azerbejdžan

Original

18-10-2012

26-12-2013

5

Konvencija između Kraljevine Belgije i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja dohotka i imovine

Belgija

Original

21-11-1980

26-05-1983

6

Sporazum između Vlade Narodne Republike Kine i Federalnog izvršnog vijeća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

Narodna Republika Kina

Original

02-12-1988

16-12-1989

7

Sporazum između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

Hrvatska

Original

07-06-2004

22-06-2005

8

Konvencija između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Kipar za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

Kipar

Original

29-06-1985

08-09-1986

9

Sporazum između Češke Republike i Bosne i Hercegovine za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i sprječavanje utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

Češka Republika

Original

20-11-2007

12-05-2010

10

Konvencija između Republike Finske i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

Finska

Original

08-05-1986

18-12-1987

11

Konvencija između Vlade Francuske Republike i Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak

Francuska

Original

28-03-1974

01-08-1975

12

Sporazum između Savezne Republike Njemačke i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

Njemačka

Original

26-03-1987

03-12-1988

13

Konvencija između Helenske Republike i Bosne i Hercegovine za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

Grčka

Original

23-07-2007

12-07-2012

14

Konvencija između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Mađarske za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

Mađarska

Original

17-10-1985

03-07-1987

15

Konvencija između Irske i Bosne i Hercegovine za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i sprječavanje utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak i kapitalnu dobit

Irska

Original

03-11-2009

25-06-2012

16

Konvencija između Talijanske Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

Italija

Original

24-02-1982

03-07-1985

17

Sporazum između Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Jordan o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanje utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak

Jordan

Original

25-06-2007

01-01-2013

18

Sporazum između Bosne i Hercegovine i države Kuvajt za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i sprječavanje utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

Kuvajt

Original

28-10-2008

11-02-2016

19

Sporazum između Vlade Republike Makedonije i Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

Makedonija, (Bivša Jugoslavenska Republika)

Original

24-09-2013

02-06-2014

20

Sporazum između Malezije i Bosne i Hercegovine za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i sprječavanje utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak

Malezija

Original

21-06-2007

30-07-2012

21

Konvencija između Republike Moldavije i Bosne i Hercegovine za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i sprječavanje utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

Moldavija

Original

08-12-2003

17-12-2004

22

Sporazum između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

Srbija i Crna Gora (Crna Gora)

Original

26-05-2004

02-06-2005

23

Konvencija između Kraljevine Nizozemske i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

Nizozemska

Original

22-02-1982

06-02-1983

24

Konvencija između Kraljevine Norveške i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

Norveška

Original

01-09-1983

20-08-2008

Izmijenjeni dokumenti

20-08-2008

20-08-2008

25

Konvencija između Bosne i Hercegovine i Islamske Republike Pakistan za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i sprječavanje utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak

Pakistan

Original

24-08-2004

07-02-2006

26

Konvencija između Republike Poljske i Bosne i Hercegovine za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i sprječavanje utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

Poljska

Original

04-06-2014

07-03-2016

27

Sporazum između Vlade države Katar i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i sprječavanje utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak

Katar

Original

21-07-2010

13-02-2012

28

Konvencija između Bosne i Hercegovine i Rumunije za izbjegavanje dvostrukog oporezivanje i sprječavanje utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak

Rumunija

Original

06-12-2016

18-05-2018

29

Sporazum između Srbije i Crne Gore i Bosne i Hercegovine za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

Srbija i Crna Gora (Srbija)

Original

26-05-2004

02-06-2005

30

Konvencija između Čehoslovačke Socijalističke Republike i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

Čehoslovačka Socijalistička Republika (Slovačka Republika)

Original

02-11-1981

17-04-1983

31

Konvencija između Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i sprječavanje utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

Slovenija

Original

16-05-2006

20-11-2006

32

Konvencija između Kraljevine Španije i Bosne i Hercegovine za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i sprječavanje utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

Španija

Original

05-02-2008

04-01-2011

33

Konvencija između Demokratske Socijalističke Republike Šri Lanke i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

Šri Lanka

Original

07-05-1985

22-03-1986

34

Konvencija između Kraljevine Švedske i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

Švedska

Original

18-06-1980

16-12-1981

35

Konvencija između Bosne i Hercegovine i Republike Turske za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

Turska

Original

16-02-2005

23-04-2009

36

Sporazum između Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bosne i Hercegovine za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

Ujedinjeni Arapski Emirati

Original

18-09-2006

30-04-2007

37

Konvencija između Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak

Ujedinjeno Kraljevstvo

Original

06-11-1981

16-09-1982

 Član 3 - Transparentni subjekti

Rezerva

U skladu s članom 3(5)(a) Konvencije, Bosna i Hercegovina zadržava pravo da se član 3. ne primjenjuje na njene obuhvaćene porezne sporazume.

Član 4. Subjekti s dvojnom rezidentnošću

Rezerva

U skladu s članom 4(3)(a) Konvencije, Bosna i Hercegovina zadržava pravo da se član 4. ne primjenjuje na njene obuhvaćene porezne sporazume

Član 5 - Primjena metoda za ukidanje dvostrukog oporezivanja

Rezerva

U skladu s članom 5(8) Konvencije, Bosna i Hercegovina zadržava pravo da se član 5. ne primjenjuje na sve njene obuhvaćene porezne sporazumeČlan 6 - Svrha obuhvaćenog poreznog sporazuma

Član 6 . Svrha obuhvaćenog poreznog sporazuma

Saopćenje o trenutnom jeziku korištenom u preambuli u navedenim sporazumima

U skladu s članom 6(5) Konvencije, Bosna i Hercegovina smatra da sljedeći sporazum(i) nije/nisu obuhvaćen(i) rezervom prema članu 6(4) i sadrži(e) jezik preambule opisan u članu 6(2). Tekst relevantnog stava preambule naveden je ispod.

Broj navedenog sporazuma

Druga

Ugovorna jurisdikcija

Tekst preambule$$$Tekst preambule bi se unio na osnovu stava preambule. Ako relevantni stav preambule uključuje i tekst koji nije opisan u članu 6, stavu 2 (osim manjih odstupanja), svaka ugovorna jurisdikcija može to pojasniti stavljanjem takvog teksta u zagradu (poput primjera u ovoj koloni) kako ne bi bio izmijenjen članom 6 (1).$$$

1

Albanija

u želji da sklope Sporazum za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu i za sprječavanje utaje poreza

2

Alžir

U želji da sklope Konvenciju za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

3

Austrija

U želji da sklope Konvenciju za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

4

Azerbejdžan

u želji da <promoviraju bilateralne ekonomske odnose između dvije zemlje> sklapanjem Konvencije za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i sprječavanja utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

5

Belgija

u želji da sklope Konvenciju za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

6

Narodna Republika Kina

U želji da sklope Sporazum za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

7

Hrvatska

želeći sklopiti Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu

8

Kipar

U želji da sklope Konvenciju za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

9

Češka Republika

u želji da sklope Sporazum za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja sprječavanje utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

10

Finska

U želji da sklope Konvenciju za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

11

Francuska

<Le Gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la République française^ désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus,

12

Njemačka

U želji da sklope Sporazum za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

13

Grčka

U želji da sklope Konvenciju za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja odnosu na poreze na dohodak i imovinu, <u cilju uspostavljanja stabilnih uslova za sveobuhvatni razvoj u pogledu ekonomske i druge saradnje i ulaganja između dvije zemlje>

14

Mađarska

U želji da sklope Konvenciju za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

15

Irska

u želji da sklope Konvenciju za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i sprječavanja utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak

16

Italija

U želji da sklope Konvenciju za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

17

Jordan

u želji da sklope Sporazum za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i sprječavanje utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak

18

Kuvajt

U želji da <promoviraju uzajamne ekonomske odnose > sklapanjem sporazuma za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i sprječavanja utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

19

Makedonija ( Bivša Jugoslavenska Republika)

U želji da sklope Sporazum za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

20

Malezija

U želji da sklope Sporazum za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i sprječavanje utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak

21

Moldavija

U želji da sklope Konvenciju za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i sprječavanje utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

22

Srbija i Crna Gora (Crna Gora)

U želji da sklope Sporazum za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

23

Nizozemska

U želji da sklope konvenciju za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

24

Norveška

U želji da sklope Konvenciju za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

25

Pakistan

U želji da sklope Konvenciju za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i sprječavanje utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak, <te da promovišu i ojačaju ekonomske odnose između dvije zemlje>

26

Poljska

U želji da sklope Konvenciju za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja sprječavanje utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

27

Katar

U želji da sklope Sporazum za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja sprječavanje utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak

28

Rumunija

U želji da sklope Konvenciju za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i sprječavanje utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak

29

Srbija i Crna Gora (Srbija)

U želji da sklope Sporazum za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

30

Čehoslovačka Socijalistička Republika (Slovačka Republika)

U želji da sklope Konvenciju za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

31

Slovenija

u želji da sklope Konvenciju za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i sprječavanje utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

32

Španija

u želji da sklope Konvenciju za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja i sprječavanje utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

33

Šri Lanka

u želji da sklope Konvenciju za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

34

Švedska

u želji da sklope Konvenciju za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

35

Turska

U želji da sklope Konvenciju za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

36

Ujedinjeni Arapski Emirati

U želji da sklope Sporazum za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu

37

Ujedinjeno Kraljevstvo

U želji da sklope konvenciju za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak

 Član 7 – Sprječavanje zloupotrebe sporazuma

Saopćenje o postojećim odredbama u navedenim sporazumima

U skladu s članom 7(17)(a) Konvencije, Bosna i Hercegovina smatra da sljedeći sporazum(i) ne podliježe(u) rezervi navedenoj u članu 7(15)(b) i sadrži(e) odredbu navedenu u članu 7(2). Ispod je naveden broj člana i stava svake takve odredbe

Broj navedenoga sporazuma

Druga ugovorna jurisdikcija

Odredba

17

Jordan

Član 11 (7)

26

Poljska

Član 36 (1)

 Član 8 - transakcije prijenosa dividendi

Rezerva

U skladu s članom 8(3)(a) Konvencije, Bosna i Hercegovina zadržava pravo da se član 8. ne primjenjuje na njene obuhvaćene porezne sporazume

Član 9 – Dobit od otuđenja dionica ili kamata subjekata čija se vrijednost uglavnom temelji na nepokretnoj imovini

Saopćenje o izboru opcionih odredbi

U skladu s članom 9(8) Konvencije, Bosna i Hercegovina ovim odabire primjenu člana 9(4).

Saopćenje o postojećim odredbama u navedenim sporazumima

U skladu s članom 9(7) Konvencije, Bosna i Hercegovina smatra da sljedeći sporazum(i) sadrži(e) odredbu navedenu u članu 9(1). Ispod je naveden broj člana i stava svake takve odredbe.

Broj navedenog sporazuma

Druga ugovorna jurisdikcija

Odredba

1

Albanija

Član 13(4)

4

Azerbejdžan

Član 13(4)

7

Hrvatska

Član 13(4)

10

Finska

Član Protokola 3

11

Francuska

Član 13(1)

15

Irska

Član 13(4)

17

Jordan

Član 13(4)

21

Moldavija

Član 13(4)

22

Srbija i Crna Gora (Crna Gora)

 Član 13(4)

25

Pakistan

Član 13(4)

26

Poljska

Član 13(4)

28

Rumunija

Član 13(4)

29

Srbija i Crna Gora (Srbija)

Član 13(4)

32

Španija

 Član 13(4)

 Član 10 – Pravilo protiv zloupotrebe za stalne poslovne jedinice koje se nalaze u trećim jurisdikcijama

Rezerva

U skladu s članom 10(5)(a) Konvencije, Bosna i Hercegovina zadržava pravo da se član 10. ne primjenjuje na njene obuhvaćene porezne sporazume

Član 11 – Primjena poreznih sporazuma za ograničavanje prava stranke da oporezuje vlastite rezidente

Rezerva

U skladu s članom 2(3)(a) Konvencije, Bosna i Hercegovina zadržava pravo da se član 11. ne primjenjuje na njene obuhvaćene porezne sporazume

Član 12 – Vještačko izbjegavanje statusa stalne poslovne jedinice kroz komisijske aranžmane i slične strategije

Saopćenje o postojećim odredbama u navedenim sporazumima

U skladu s članom 12(5) Konvencije, Bosna i Hercegovina smatra da sljedeći sporazum(i) sadrži(e) odredbu navedenu u članu 12(3)(a). Ispod je naveden broj člana i stava svake takve odredbe.

Broj navedenog sporazuma

Druga ugovorna jurisdikcija

Odredba

Broj navedenog sporazuma

1

Albanija

Član 5(5)

2

Alžir

Član 5(5)

3

Austrija

Član 5(5)

4

Azerbejdžan

Član 5(5)(a)

5

Belgija

Član 5(4)

6

Narodna Republika Kina

Član 5(5)

7

Hrvatska

Član 5(5)

8

Kipar

Član 5(5)

9

Češka Republika

Član 5(5)

10

Finska

Član 5(5)

11

Francuska

Član 5(4)

12

Njemačka

Član 5(5)

13

Grčka

Član 5(5)

14

Mađarska

Član 5(5)

15

Irska

Član 5(5)

16

Italija

Član 5(4)

17

Jordan

Član 5(5)(a)

18

Kuvajt

Član 5(7)(a)

19

Makedonija ( Bivša Jugoslavenska Republika )

Član 5(5)

20

Malezija

Član 5(6)(a)

21

Moldavija

Član 5(5)

22

Srbija i Crna Gora (Crna Gora)

Član 5(5)

23

Nizozemska

Član 5(5)

24

Norveška

Član 5(5)

25

Pakistan

Član 5(5)

26

Poljska

Član 5(5)

27

Katar

Član 5(5)

28

Rumunija

Član 5(5)

29

Srbija i Crna Gora (Srbija)

Član 5(5)

30

Čehoslovačka Socijalistička Republika (Slovačka Republika)

Član 5(5)

31

Slovenija

Član 5(5)

32

Španija

Član 5(5)

33

Šri Lanka

Član 5(5)(a)

34

Švedska

Član 5(4)

35

Turska

Član 5(5)

36

Ujedinjeni Arapski Emirati

Član 5(5)

37

Ujedinjeno Kraljevstvo

Član 5(4)

 U skladu s članom 12(6) Konvencije, Bosna i Hercegovina smatra da sljedeći sporazum(i) sadrži(e) odredbu navedenu u članu 12(3)(b). Ispod je naveden broj člana i stava svake takve odredbe

Broj navedenog sporazuma

Druga ugovorna jurisdikcija

Odredba

1

Albanija

Član 5(6)

2

Alžir

Član 5(6)

3

Austrija

Član 5(6)

4

Azerbejdžan

Član 5(7)

5

Belgija

Član 5(5)

6

Narodna Republika Kina

Član 5(6)

7

Hrvatska

Član 5(6)

8

Kipar

Član 5(6)

9

Češka Republika

Član 5(6)

10

Finska

Član 5(6)

11

Francuska

Član 5(5)

12

Njemačka

Član 5(6)

13

Grčka

Član 5(6)

14

Mađarska

Član 5(6)

15

Irska

Član 5(6)

16

Italija

Član 5(5)

17

Jordan

Član 5(7)

18

Kuvajt

Član 5(8)

19

Makedonija ( Bivša Jugoslavenska Republika )

Član 5(6)

20

Malezija

Član 5(7)

21

Moldavija

Član 5(6)

22

Srbija i Crna Gora (Crna Gora)

Član 5(6)

23

Nizozemska

Član 5(6)

24

Norveška

Član 5(6)

25

Pakistan

Član 5(6)

26

Poljska

Član 5(6)

27

Katar

Član 5(6)

28

Rumunija

Član 5(6)

29

Srbija i Crna Gora (Srbija)

Član 5(6)

30

Čehoslovačka Socijalistička Republika (Slovačka Republika)

Član 5(6)

31

Slovenija

Član 5(6)

32

Španija

Član 5(6)

33

Šri Lanka

Član 5(6)

34

Švedska

Član 5(5)

35

Turska

Član 5(6)

36

Ujedinjeni Arapski Emirati

Član 5(6)

37

Ujedinjeno Kraljevstvo

Član 5(5)

 Član 13 - Vještačko izbjegavanje statusa stalne poslovne jedinice izuzimanjem posebnih aktivnosti

Rezerva

U skladu s članom 13(6) Konvencije, Bosna i Hercegovina zadržava pravo da se član 13. ne primjenjuje na njene obuhvaćene porezne sporazume.

Član 14 - Podjela ugovora
Rezerva

U skladu s članom 14(3) Konvencije, Bosna i Hercegovina zadržava pravo da se član 14. ne primjenjuje na njene obuhvaćene porezne sporazume.

Član 15 - Definicija osobe blisko povezane s društvom

Član 16 – Postupak zajedničkog dogovaranja

Rezerva

U skladu s članom 16(5)(a) Konvencije, Bosna i Hercegovina zadržava pravo da se prva rečenica člana 16(1) ne primjenjuje na njene obuhvaćene porezne sporazume na osnovu činjenice da namjerava ispuniti minimalni standard za unapređenje rješavanja spora prema OECD/G20 BEPS paketu osiguravanjem da prema svakom od njenih obuhvaćenih poreznih sporazuma (osim obuhvaćenog poreznog sporazuma koji omogućava osobi da predmet podnese nadležnom organu bilo koje ugovorne jurisdikcije), kada osoba smatra da radnje jedne ili obje ugovorne jurisdikcije rezultira ili će rezultirati oporezivanjem te osobe koja nije u skladu s odredbama obuhvaćenog poreznog sporazuma, neovisno o pravnim lijekovima predviđenim domaćim zakonom tih ugovornih jurisdikcija, da osoba može da iznese predmet nadležnom organu ugovornice čiji je rezident, ili ukoliko predmet kojeg iznese ta osoba spada pod odredbu obuhvaćenog poreznog sporazuma koji se odnosi na ne-diskriminaciju na osnovu državljanstva, ili ugovornice čija je osoba državljanin; i nadležnom organu jurisdikcije koja će primijeniti bilateralni proces obavještavanja ili konsultacija s nadležnim organom druge jurisdikcije u predmetima u kojima nadležni organ kojem je predočen predmet postupka uzajamnog dogovaranja ne smatra da je prigovor poreznog obveznika opravdan.

Saopćenje o postojećim odredbama u navedenim sporazumima


U skladu s članom 16(6)(b)(i) Konvencije, Bosna i Hercegovina smatra da sljedeći sporazum(i) sadrži(e) odredbu kojom je predviđeno da se predmet naveden u prvoj rečenici člana 16(1) mora da iznese u određenom vremenskom roku koji traje manje od tri godine od prvog saopćenja o radnji koja je rezultirala oporezivanjem koje nije u skladu s odredbama obuhvaćenog poreznog sporazuma. Ispod je naveden broj člana i stava svake takve odredbe.

Broj navedenog sporazuma

Druga ugovorna jurisdikcija

Odredba

16

Italija

Član 25(1), druga rečenica

 U skladu s članom 16(6)(b)(ii) Konvencije, Bosna i Hercegovina smatra da sljedeći sporazum(i) sadrži(e) odredbu kojom je predviđeno da se predmet naveden u prvoj rečenici člana 16(1) mora da iznese u određenom vremenskom roku koji traje manje od tri godine od prvog saopćenja o radnji koja je rezultirala oporezivanjem koje nije u skladu s odredbama obuhvaćenog poreznog sporazuma. U daljnjem tekstu je naveden broj člana i stava svake takve odredbe.

Broj navedenog sporazuma

Druga ugovorna jurisdikcija

Odredba

1

Albanija

Član 26(1), druga rečenica

2

Alžir

Član 26(1), druga rečenica

3

Austrija

Član 25(1), druga rečenica

4

Azerbejdžan

Član 26(1), druga rečenica

5

Belgija

Član 24(1), druga rečenica

6

Narodna Republika Kina

Član 25(1), druga rečenica

7

Hrvatska

Član 26(1), druga rečenica

9

Češka Republika

Član 24(1), druga rečenica

10

Finska

Član 24(1), druga rečenica

12

Njemačka

Član 26(1), druga rečenica

13

Grčka

Član 26(1), druga rečenica

14

Mađarska

Član 25(1), druga rečenica

15

Irska

Član 25(1), druga rečenica

17

Jordan

Član 25(1), druga rečenica

18

Kuvajt

Član 26(1), druga rečenica

19

Makedonija (Bivša Jugoslavenska Republika)

Član 26(1), druga rečenica

20

Malezija

Član 25(1), druga rečenica

21

Moldavija

Član 26(1), druga rečenica

22

Srbija i Crna Gora (Crna Gora)

Član 26(1), druga rečenica

23

Holandija

Član 25(1), druga rečenica

24

Norveška

Član 25(1), druga rečenica

25

Pakistan

Član 25(1), druga rečenica

26

Poljska

Član 24(1), druga rečenica

27

Katar

Član 25(1), druga rečenica

28

Rumunija

Član 23(1), druga rečenica

29

Srbija i Crna Gora (Srbija)

Član 26(1), druga rečenica

31

Slovenija

Članak 25(1), druga rečenica

32

Španija

Član 25(1), druga rečenica

33

Šri Lanka

Član 25(1), druga rečenica

34

Švedska

Član 26(1), druga rečenica

35

Turska

Član 26(1), druga rečenica

36

Ujedinjeni Arapski Emirati

Član 27(1), druga rečenica

 Saopćenje o postojećim odredbama u navedenim sporazumima

U skladu s članom 16(6)(c)(i) Konvencije, Bosna i Hercegovina smatra da sljedeći sporazum(i) ne sadrži(e) odredbu navedenu u članu 16(4)(b)(i)

Broj navedenog sporazuma

Druga ugovorna jurisdikcija

8

Kipar

11

Francuska

30

Čehoslovačka Socijalistička Republika (Slovačka Republika)

34

Švedska

37

Ujedinjeno Kraljevstvo

 U skladu s članom 16(6)(c)(i) Konvencije, Bosna i Hercegovina smatra da sljedeći sporazum(i) ne sadrži(e) odredbu navedenu u članu 16(4)(b)(i)

Broj navedenog sporazuma

Druga ugovorna jurisdikcija

5

Belgija

16

Italija

 U skladu s članom 16(6)(d)(ii) Konvencije, Bosna i Hercegovina smatra da sljedeći sporazum(i) ne sadrži(e) odredbu navedenu u članu 16(4)(c)(ii)

Broj navedenog sporazuma

Druga ugovorna jurisdikcija

5

Belgija

16

Italija

 Član 17 – Odgovarajuće korekcije

Rezerva

U skladu s članom 17(3)(a) Konvencije, Bosna i Hercegovina zadržava pravo da se član 17. ne primjenjuje na njene obuhvaćene porezne sporazume koji već sadrže odredbu opisanu u članu 17(2). Sljedeći sporazum(i) sadrži(e) odredbe koje su obuhvaćene ovom rezervom.

Broj navedenog sporazuma

Druga ugovorna jurisdikcija

Odredba

1

Albanija

Član 9(2)

2

Alžir

Član 9(2)

3

Austrija

Član 9(2)

4

Azerbejdžan

Član 9(2)

7

Hrvatska

Član 9(2)

9

Češka Republika

Član 9(2)

13

Grčka

Član 9(2)

15

Irska

Član 9(2)

17

Jordan

Član 9(2)

18

Kuwait

Član 9(2)

19

Makedonija (Bivša Jugoslavenska Republika)

Član 9(2)

20

Malezija

Član 9(2)

21

Moldavija

Član 9(2)

22

Srbija i Crna Gora (Crna Gora)

Član 9(2)

25

Pakistan

Član 9(2)

26

Poljska

Član 9(2)

27

Katar

Član 9(2.)

28

Rumunija

Član 9(2)

29

Srbija i Crna Gora (Srbija)

Član 9(2)

31

Slovenija

Član 9(2)

32

Španija

Član 9(2)

35

Turska

Član 9(2)

36

Ujedinjeni Arapski Emirati

Član 9(2)

 Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-1715-33/20
10. juna 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Šefik Džaferović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!