Službeni glasnik BiH, broj 44/22

Na osnovu člana 17. i člana 22. stav 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 2. stav (4) Odluke o osnivanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 85/12 i 66/19), na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 49. sjednici održanoj 20.04.2022. godine, donijelo je


ODLUKU


O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA ROME PRI VIJEĆU MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet)

Ovom Odlukom imenuju se članovi Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Odbor za Rome).

Član 2.
(Saziv)

U Odbor za Rome koji broji 22 člana i 11 zamjenskih članova, imenuju se:

a) Mlađen Božović, član ispred Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine,

Saliha Đuderija, zamjenski član

b) Zulfo Robović, Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine,

Sanel Bajrović, zamjenski član

c) Daria Duilović, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine,

Enida Vehabović, zamjenski član

d) Stanislava Tanić, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine,

Sanin Prašević, zamjenski član

e) Boris Lovrinović, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine,

Vildan Hadžihasanović, zamjenski član

f) Armin Spahić, Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine,

Nejra Hiroš, zamjenski član

g) Boris Pupić, Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine,

Zvjezdana Jelić, zamjenski član

h) Samra Filipović - Hadžiabdić, Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine,

Branislava Crnčević Čulić, zamjenski član

i) Jasmina Khechan-Babić, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,

Šefika Hasanagić, zamjenski član

j) Zorica Garača, Vlada Republike Srpske,

Nada Pejnović, zamjenski član

k) Mujo Mustafić, Vlada Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine,

Ekrem Banda, zamjenski član
1) Dervo Sejdić, Kanton Sarajevo,

m) Mujo Fafulić, Zeničko-dobojski kanton,

n) Hasnija Demirović, Unsko-sanski kanton,

o) Nedžad Jusić, Tuzlanski kanton,

p) Sabahudin Tahirović, Srednjobosanski kanton,

r) Armina Ahmetović, Hercegovačko-neretvanski kanton,

s) Aleksandar Mašić, regija Banja Luka,

t) Snježana Mirković, regija Doboj,

u) Sacmir Seferović, regija Bijeljina,

v) Asmir Husić, Brčko distrikt Bosne i Hercegovine,

z) Indira Bajramović, ženska romska mreža.

Član 3.
(Mandat)

Članovi Odbora za Rome imenuju se na period od četiri godine.

Član 4.
(Zadaci)

Zadaci stručna i tehnička pomoć, način rada, naknade za rad Odbora za Rome propisani su Odlukom o osnivanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne Hercegovine, a ostala pitanja uređuju se Poslovnikom o radu Odbora za Rome koji se donosi na konstituirajućoj sjednici.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 32/22
20. aprila 2022. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!