Službeni glasnik BiH, broj 81/15

Na osnovu člana 8. Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 40/15) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa članom 8. stav (2) tačka c) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13) i zaključcima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojenim na 20. sjednici Zastupničkog doma održanoj 2. februara 2012. godine i 14. sjednici Doma naroda, održanoj 19. aprila 2012. godine, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 25. sjednici održanoj 29. septembra 2015. godine, donijelo je


ODLUKU


O ODOBRAVANJU PROJEKTA NABAVKE OBJEKTA ZA SMJEŠTAJ INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE U MOSTARU


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom odobrava se Projekat nabavke objekta za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u Mostaru, koji će se uvrstiti u Program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za period 2015.-2017. godine, u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 KM, a koja su Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2015. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 40/15) planirana na stavci "Direktni transferi sa jedinstvenog računa" (9999-1), pod rednim brojem 9.-"Nabavka zgrade za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u Mostaru".

Član 2.
(Namjena sredstava)

Sredstva iz člana 1. ove Odluke koristit će se za nabavku i opremanje objekta za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u Mostaru.

Član 3.
(Način realizacije i dinamika provođenja Odluke)

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će na prijedlog Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine donijeti posebnu odluku kojom će se precizno utvrditi cijena, lokacija i površina objekta koji je predmet nabavke.

Član 4.
(Prenos neutrošenih sredstava)

Sredstva iz člana 1. ove odluke, koja se ne utroše u tekućoj godini, prenijet će se za iste namjene u narednu fiskalnu godinu, uz prethodno sačinjavanje izvještaja, u skladu sa procedurama propisanim od strane Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Član 5.
(Nadležnost za izvršenje)

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Član 6.
(Obaveza ažuriranja pregleda višegodišnjih projekata)

Zadužuje se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine da u skladu sa ovom Odlukom izvrši ažuriranje pregleda višegodišnjih kapitalnih ulaganja u Budžetu institucija Bosne i Hercegovino i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine.

Član 7.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 146/15
29. septembra 2015. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!