Službeni glasnik BiH, broj 46/23

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 7. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 7. juna 2023. godine, i na 6. sjednici Doma naroda, održanoj 15. juna 2023. godine, donijela je


ZAKON


O DOPUNI ZAKONA O OSNOVAMA SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI


Član 1.


U Zakonu o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18) u članu 238. u stavu (1) nakon tačke 14) dodaje se tačka 14a) i glasi:

"14a) Izuzetno, vozač koji zaustavi ili parkira svoje vozilo protivno odredbama člana 73. stav (1) tačka 12) kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM."

Član 2.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-02-1-687/22
15. juna 2023. godine
Saraјеvo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Nikola Špirić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!