Službeni glasnik BiH, broj 96/14

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09), člana 8a. stav 2. Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 4/97, 1/99, 9/99, 27/00, 32/00, 47/04, 53/07, 15/08, 33/08, 39/08 i 60/13), člana 3. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencija ("Službeni glasnik BiH", broj 35/09), te člana 4. stav (2) Pravilnika o obliku, sadržaju i minimalnim zaštitnim elementima pasoša, diplomatskog i službenog pasoša ("Službeni glasnik BiH", broj 73/13), na prijedlog Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, ministar Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine donosi


UPUTSTVO


O PRAVILIMA SKRAĆIVANJA IMENA I NAZIVA ZBOG TEHNIČKIH OGRANIČENJA UPISA U SKLADU SA PREPORUKAMA IZ ICAO 9303


Član 1.
(Predmet)

(1) Ovim uputstvom propisuje se način postupanja nadležnih organa u slučajevima kada podatke o prezimenu i imenu (imenima), nazivu mjesta, općine i države rođenja zbog tehničkih ograničenja nije moguće upisati u obrazac pasoša u postupku personalizacije.

(2) Ovaj dokument se bazira na uputstvima iz dokumenta ICAO 9303 koji definira standarde u oblasti identifikacionih dokumenata (International Civil Aviation Organization - Međunarodna organizacija za civilni avionski saobraćaj).

Član 2.
(Nadležnost za primjenu pravila o skraćivanju imena i naziva)

(1) U postupku izdavanja pasoša nadležnost za primjenu pravila o skraćivanju imena i naziva i sam postupak imaju isključivo službenici nadležnih organa u entitetima i Brčko distriktu Bosne i Hercegovine.

(2) Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine pruža tehničku podršku za provođenje ovog postupka.

Član 3.
(Pravila za skraćivanje imena i naziva)

(1) Ukoliko se na identifikacionom dokumentu, u odnosu na fizički ograničen broj karaktera mogućeg unosa, neki naziv/ime ne može u potpunosti ispisati vrši se skraćivanje istog.

(2) Pravila skraćivanja imena/naziva zasnovana su na pravilima pravopisa zvaničnih jezika i pisama koja su u upotrebi u Bosni i Hercegovini.

(3) U slučajevima kada ime odnosno naziv ima više karaktera (slova i oznaka) od predviđenog broja koji je utvrđen i ograničen propisanim dizajnom dokumenata, iza posljednje slovne oznake stavlja se tačka.

(4) Ukoliko je skraćivanje neophodno, prilikom evidencije/određivanja JMB pored punog imena/naziva upisuje se i skraćeni oblik.

Član 4.
(Postupak skraćivanja imena i naziva)

U slučajevima iz člana 1. stav (1) ovog uputstva postupak skraćivanja imena/naziva vrši se na način da službeniku sistem signalizira kada se dostigne granični broj karaktera u pojedinom polju, nakon čega nadležni službenik primjenjuje pravilo iz člana 3. ovog uputstva.

Član 5.
(Upis podatka o izvršenom skraćivanju imena i naziva)

Podatak da je pasoš izdat nositelju pasoša sa skraćenim imenom/nazivom - "Podatak skraćen", upisuje se na stranici u pasošu - "Bilješke" na zvaničnim jezicima i pismima koja su u upotrebi u Bosni i Hercegovini i na engleskom jeziku, odnosno u polju "Napomena" na ličnoj karti - "Podatak skraćen".

Član 6.
(Obavještavanje stranke)

O izvršenom skraćivanju bilo kojeg podatka - imena/naziva u postupku izdavanja pasoša, odnosno lične karte nadležni službenik obavještava stranku prilikom preuzimanja isprave.

Član 7.
(Stupanje na snagu)

Ovo Uputstvo stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 06-30-4-83/14
08. decembra 2014. godine


Ministar
Mr. Sredoje Nović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!