Službeni glasnik BiH, broj 80/20

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), i člana 6. stav (1) tačka k) Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 21/03 i 43/09), na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 18. sjednici, održanoj 22. oktobra 2020. godine, donijelo je


ODLUKU


O USVAJANJU PLANA O SMJERNICAMA POLITIKA TRŽIŠTA RADA I AKTIVNIM MJERAMA ZAPOŠLJAVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2020. GODINU


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom usvaja se Plan o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu, koji čini sastavni dio ove odluke.

Član 2.
(Realizacija Odluke)

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, Federalni zavod za zapošljavanje, JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine će pristupiti realizaciji ove odluke u skladu sa svojim nadležnostima.

Član 3.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 238/20
22. oktobra 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.
PLAN
O SMJERNICAMA POLITIKA TRŽIŠTA RADA I AKTIVNIM MJERAMA ZAPOŠLJAVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2020. GODINU


Sarajevo, septembar 2020. godine


1. UVOD


Na osnovu odredbi Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br.21/03 i 43/09.), Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine je, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske i Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, uradila prijedlog "Plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu".
Ovaj dokument predstavlja smjernice politika tržišta rada i aktivne mjere zapošljavanja koje su planirale nadležne državne i entitetske institucije u oblasti zapošljavanja u 2020. godini. Polazne osnove za kreiranje ovog dokumenta predstavljali su prioritetni ciljevi navedeni u programima rada Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, koji su prihvaćeni od strane nadležnih ministarstava i institucija.
Izvori finansiranja za realizaciju ovih aktivnosti su prvenstveno odobreni budžeti institucija koje realiziraju ove aktivnosti, uz dodatna sredstva osigurana putem realizacije projekata finansiranih iz stranih kredita i donacija i sredstava iz budžeta vlada entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine namijenjenih podršci realizaciji programa aktivnih mjera na tržištu rada.
"Plan o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu" su uradili predstavnici Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.


2. ANALIZA SITUACIJE NA TRŽIŠTU RADA U BOSNI I HERCEGOVINI U 2019. GODINI


Prema statističkim pokazateljima, u 2019. godini nastavljen je pozitivan trend kretanja na tržištu rada, koji je istovremeno bio praćen rastom broja zaposlenih (u 2019. godini prosječan broj zaposlenih iznosio je 823,1 hiljada i bio je veći za 2,6 % u odnosu na 2018. godinu) i opadanjem broja nezaposlenih lica (prosječan broj nezaposlenih lica u 2019. godini iznosio je 411,2 hiljade i smanjen je za 9,0% u odnosu na prosjek 2018. godine). Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenom za 2019. godinu iznosila je 921 KM 1 i u odnosu na isti period 2018. godine te je nominalno veća za 4,8%. Međutim, posmatrano na godišnjem nivou, za period I-XII 2019. godine u odnosu na I-XII 2018. godine, došlo je do pada fizičkog obima industrijske proizvodnje od 5,5%. Također i izvoz, u 2019. godini, bilježi negativne stope rasta, tako da se od početka godine izvoz na godišnjem nivou smanjio za 3,4%.


Osnovna kretanja na tržištu rada u Bosni i Hercegovini


Izvor: Agencija za statistiku BiH


3. SMJERNICE POLITIKA TRŽIŠTA RADA I AKTIVNIH MJERA ZAPOŠLJAVANJA U 2020. GODINI


U 2020. godini planirane su aktivnosti koje su usmjerene na jačanje posredničke uloge zavoda i službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, nastavak provođenja reformi tržišta rada kao i povećanje efikasnosti tržišta rada, što podrazumijeva fokusiranje na mjere aktivne politike i usluge koje su usmjerene na skraćivanje perioda nezaposlenosti, te kontinuirano podizanje konkurentnosti i zapošljavanja osoba sa evidencije nezaposlenih. Akcenat se stavlja i na razvoj ljudskih potencijala i administrativnih kapaciteta u kreiranju i davanju novih usluga, kao i ostvarivanje vodeće pozicije zavoda i službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, na tržištu rada, uspostavljanjem partnerskih odnosa i jačanjem utjecaja na provođenje politika zapošljavanja.
Ono što je važno istaći, je da će se uporedo sa ovim aktivnostima, nastaviti realizacija već započetih reformskih zadataka u okviru institucionalnog jačanja zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini, upravo kako bi se stvorili preduvjeti za uspješnu realizaciju aktivnih mjera. U okviru toga posebna pažnja posvetit će se savjetodavnom procesu i radu sa nezaposlenim osobama. Zavodi i službe zapošljavanja u Bosni i Hercegovini su se u planiranim aktivnostima u 2020. godini opredijelili za osnovne smjernice politika tržišta rada koje predviđaju:
U cilju jačanja savjetodavne funkcije službi za zapošljavanje u smislu pružanja usluga osobama koje traže posao, u saradnji sa Projektom zapošljavanja mladih u Bosni i Hercegovini (YEP) -III faza, koji finansira Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), zavodi i službe zapošljavanja će nastaviti dalju implementaciju reforme savjetodavnog rada. Pošto se projekat završava 30.03.2020. godine, osigurano je kontinuitet novih praksi i modela rada širom JSZZ u BiH. Kako je i ranije izvještavano, individualni plan zapošljavanja (IPZ) kao najznačajniji savjetodavni alat je uvršten u implementaciju AMZ u Bosni i Hercegovini što je značajna motivacija za savjetodavce i nezaposlene za pružanje i osiguranje potrebne podrške.
Također, navedeni programi aktivnih mjera će, svojim ciljevima i ciljnim grupama, biti u pravilu usklađeni sa utvrđenim parametrima i indikatorima Projekta podrške zapošljavanju koji je predmet Sporazuma između Bosne i Hercegovine i entiteta sa Svjetskom bankom tj. Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj. Projekat sadrži dvije komponente i to: promocija zapošljavanja putem mjera aktivne politike zapošljavanja i posredovanja u zapošljavanju i podrška za sisteme upravljanja, monitoringa i komunikacije. Cilj Projekta je poboljšanja ishoda zapošljavanja kao i jačanje kapaciteta i unapređenje performansi javnih službi za zapošljavanje u kontekstu savjetodavnih usluga za nezaposlene osobe, profiliranja nezaposlenih osoba i izrade individualnih planova zapošljavanja, posredovanja u zapošljavanju, prikupljanja informacija o slobodnim radnim mjestima i monitoringa mjera aktivne politika zapošljavanja.


2. Preduzimanje mjera na poboljšanju trendova na tržištu rada


Glavne aktivnosti zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini na tržištu rada u 2020. godini biće usmjerene na:
- provođenje zakona o zapošljavanju u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje prava po osnovu nezaposlenosti;
- provođenje programa aktivne politike zapošljavanja na ugrožene ciljne grupe na tržištu rada;
- unapređenje sadržaja i efikasnosti rada u pružanju usluga ključnim korisnicima, poslodavcima i nezaposlenim osobama;
- praćenje i analizu stanja i potreba tržišta rada, kretanja zapošljavanja, zaposlenosti i nezaposlenosti;
- Unapređenje razmjene informacija o stanju na tržištu rada i zapošljavanja sa ostalim učesnicima na tržištu rada.


3. Unapređenje aktivnih mjera zapošljavanja


Mjere aktivne politike zapošljavanja realizirat će se kroz kontinuirane aktivnosti u sljedećim područjima rada:
­ Posredovanje u zapošljavanju;
­ Povećanje aktivnosti na tržištu rada;
­ Realizacija mjera u oblasti karijerne orijentacije, informiranja o izboru zanimanja, planiranju karijere i razvoju cjeloživotnog učenja;
­ Prikupljanje podataka i analiza i praćenje osnovnih pokazatelja o tržištu rada;
­ Realizacija projekata razvoja i jačanja mehanizama rada, unutrašnjih kapaciteta i povećanja konkurentnosti Službe zapošljavanja u saradnji sa drugim partnerima i institucijama.
Projekti zapošlјavanja, kao dio mjera aktivne politike, biće usmjereni na podsticanje zapošlјavanja pretežno u privredi i biće namijenjeni teže zapošlјivim i dugoročno nezaposlenim osobama koja aktivno traže zaposlenje. U 2020. godini planiran je nastavak ranijih i provođenje novih projekata aktivne politike zapošljavanja koji se odnose na zapošljavanje ili samozapošljavanje ciljnih grupa, a svi planirani programi su prikazani u Poglavlju 4. Planirane mjere aktivnih politika zapošljavanja na tržištu rada u Bosni i Hercegovini.


4. Brzo i efikasno izvršavanje svih poslova vezanih za ostvarivanje prava nezaposlenih, kao i blagovremenu isplatu ostvarenih materijalnih prava


Svako registrirano nezaposleno lice, u skladu sa važećim zakonima o zapošljavanju u Bosni i Hercegovini, ostvaruje i prava za slučaj nezaposlenosti koja podrazumijevaju novčana davanja i to:
- pravo na novčanu naknadu,
- pravo na zdravstveno osiguranje po osnovu nezaposlenosti,
- pravo na penziono osiguranje po osnovu nezaposlenosti,
- uplatu doprinosa za PIO, ukoliko se sa tim stažom osiguranja ispunjavaju uvjeti za starosnu penziju.


5. Provođenje funkcije profesionalnog informiranja i usmjeravanja


Zavodi i službe zapošljavanja imaju značajnu ulogu kada je u pitanju karijerno informiranje i usmjeravanje osoba koje se nalaze pred izborom buduće profesije. Ove aktivnosti imaju za cilj pružanje pomoći i podrške osobama u kreiranju profesionalnog razvoja i usmjeravaju ga u područje rada u kojima ima najviše izgleda za uspjeh i zapošljavanje. Navedene aktivnosti zavoda i službi za zapošljavanje realizirati će se kroz:
- podizanje nivoa svijesti o izboru zanimanja i pronalaženju poslova prema vlastitim interesovanjima, sposobnostima i sistemom vrijednosti kod pripadnika različitih grupa teže zapošljivih osoba (rad CISO centara i Klubova za traženje posla),
- podršku razvoju cjeloživotnog učenja,
- uspostavljanje konkretnije saradnje sa institucijama iz oblasti obrazovanja, naročito u kreiranju upisne politike,
- organiziranje predavanja za učenike,
- profesionalno informiranje učenika o stanju i potrebama tržišta rada,
- promociju zanimanja iz oblasti proizvodnih i uslužnih djelatnosti za kojima postoje potrebe na tržištu rada.


4. PLANIRANE MJERE PROGRAMA AKTIVNIH POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA NA TRŽIŠTU RADA U BOSNI I HERCEGOVINI U 2020. GODINI


Pri utvrđivanju mjera aktivne politike zapošljavanja vodilo se računa o realizaciji zadataka ostvarenih u prethodnoj godini kao i pozitivnim kretanjima na tržištu rada u Bosni i Hercegovini. Mjere iz ovog dokumenta su prilagođene potrebama i zahtjevima tržišta rada i usklađene su sa okvirnim strateškim, zakonskim i planskim dokumentima u oblasti zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. Mjerama fokusiranim na podsticanje zapošljavanja kod poslodavaca uticat će se na zadovoljenje potreba za radnicima određenog profila zanimanja u skladu sa dinamikom i poslovnim ciklusima. Također, mjere namijenjene nezaposlenim osobama bit će fokusirane na podizanje razine njihovih znanja i/ili vještina, povećanje stepena zapošljivosti, prekid dugotrajne nezaposlenosti, te kroz sufinansiranje pripreme za rad kroz obuku na radnom mjestu, stručno osposobljavanje i usavršavanje tj. sticanje praktičnih znanja i vještina povećavati njihove šanse za zaposlenjem.
U skladu sa postojećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, aktivne politike zapošljavanja sprovode:
- U Federaciji Bosne i Hercegovine - Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe zapošljavanja,
- U Brčko distriktu Bosne i Hercegovine - Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.


4.1. FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE


Programske aktivnosti za 2020. godinu Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe zapošljavanja utvrdili su na osnovu zakonskih nadležnosti ali i ključnih strateških dokumenata, prije svega: Strategije zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine 2018-2021 (u proceduri usvajanja) i Strategije jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine. Navedene aktivnosti Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe zapošljavanja će provoditi u skladu s raspoloživim kapacitetima, prije svega radi poboljšanja zapošljivosti nezaposlenih osoba, podsticanja potražnje za radnom snagom, promoviranja formalizacije neformalne zaposlenosti, jačanje partnerstva na tržištu rada, ublažavanja negativnih ekonomskih kretanja i utjecaja na tržište rada, promoviranja ostvarivanja i održavanja više stope zaposlenosti, čime će se dati doprinos u poboljšanju uvjeta na tržištu rada i ekonomskog osnaživanja stanovništva u Federaciji Bosne i Hercegovine.
U skladu sa zakonskim nadležnostima, strateškim dokumentima, misijom i vizijom, zadaci Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalnih službi zapošljavanja za 2020. godinu su: obezbijediti odgovarajuću materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenim osobama, pripremiti i realizirati odgovarajuće programe i mjere aktivne politike zapošljavanja, provoditi utvrđenu politiku i strateške smjernice u oblasti zapošljavanja u Federaciji Bosne i Hercegovine radi povećanja efikasnosti tržišta rada, s posebnim naglaskom na bržoj integraciji nezaposlenih osoba na tržište rada i izvršavati ostale nadležnosti utvrđene zakonom.


4.1.1. MJERE AKTIVNIH POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA


Najvažnije aktivnosti Federalnog zavoda za zapošljavanje u 2020. godini, nakon osiguranja sredstava za materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba, i dalje će se odnositi na razvoj specifičnih/posebnih mjera aktivne politike zapošljavanja koje će se realizirati i u saradnji s kantonalnim službama za zapošljavanje i drugim institucijama i organizacijama. U 2020. godini planira se unapređenje i uvođenje novih mjera i programa u skladu sa zakonskim propisima i rezultatima analize tržišta rada, čija će se realizacija odvijati na bazi vlastitih tehničkih rješenja.
Mjere utvrđene ovim programom će se provoditi kroz sufinansiranje različitih oblika podrške uz omogućavanje jednakog pristupa za sve na tržištu rada i promoviranje rodne ravnopravnosti, a bit će usklađene s okvirnim strateškim dokumentima u oblasti rada i zapošljavanja, te principima gender odgovornog budžetiranja. Spomenutim dokumentima su utvrđene ciljne grupe nezaposlenih osoba kojima je prvenstveno potrebno pružiti podršku, ali i drugima s otežanim pristupom tržištu rada. Također, u okviru partnerstva s domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama, Federalni zavod za zapošljavanje će, pored planiranih, provoditi i mjere koje odgovarajućim aktima i dokumentima utvrde Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a koje su usmjerene na poboljšanje uvjeta na tržištu rada i povećanje zaposlenosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Planirano je da u 2020. godini mjerama aktivne politike zapošljavanja bude obuhvaćeno oko 18.000 nezaposlenih osoba.
Radi efektivnog i efikasnog provođenja mjera aktivne politike zapošljavanja i kvalitetnog usaglašavanja ponude i potražnje na tržištu rada, a s obzirom na finansijske mogućnosti, eventualne grantove ili iskazanu zainteresiranost partnera i ciljnih grupa, pojedinačne mjere, programi i projekti, ali i broj nezaposlenih koji će biti obuhvaćen tim mjerama, iskazan u ovom programu, kao i druge aktivnosti, prema potrebi, usklađivat će se izmjenama i dopunama programa i/ili Finansijskog plana za 2020. godinu. Planirano je da javni pozivi za učešće u realizaciji programa budu otvoreni i obnavljani sve do ugovaranja ukupno raspoloživih sredstava, radi mogućnosti češćeg apliciranja poslodavaca u skladu s njihovim potrebama.


4.1.2. PROGRAMI SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA, SAMOZAPOŠLJAVANJA I OBUKE


Cilj provođenja ovih programa je zaposliti 18.000 osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH sa posebnom rodnom i socijalnom osjetljivošću radi jačanja njihove konkurentnosti i brže integracije na tržištu rada, sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti, te stvaranja uvjeta za sticanje prvog radnog iskustva, samozapošljavanje, tj. registraciju/pokretanje djelatnosti. Za realizaciju ovih Programa u 2019. godini planirana su sredstva u iznosu od 91.423.498 2.
Partneri u provođenju ovog projekta su kantonalne službe za zapošljavanje, poslodavci, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i drugi zainteresirani subjekti. Planirano je provođenje sljedećih programa:
­ Sufinansiranje zapošljavanja kod poznatog poslodavaca,
­ Sufinansiranje samozapošljavanja kroz pokretanje Start up biznisa,
­ Sufinansiranje obuke uz zapošljavanje,
­ Sufinansiranje društveno korisnog rada.
Predviđeno je da program obuhvati nezaposlene osobe iz slijedećih ciljnih grupa:
­ Mladi bez radnog iskustva
­ Žene
­ Dugotrajno nezaposlene osobe
­ Osobe s invaliditetom, kao i radno sposobne osobe sa lakom i umjerenom retardacijom
­ Djeca i supružnici osoba s invaliditetom od 60% i više
­ Demobilizirani borci i djeca nezaposlenih demobiliziranih boraca
­ Članovi porodica šehida/poginulih branilaca
­ Osobe dobi preko 40 godina
­ Članovi domaćinstva u kojem ni jedan član nije zaposlen
­ Romi/Romkinje
­ Samohrani roditelji, staratelji i hranitelji i njihova djeca, roditelji djeteta sa posebnim potrebama i roditelji teško bolesne djece, bivši štićenici doma za nezbrinutu djecu
­ Žrtve nasilja, civilne žrtve rata, liječeni ovisnici i dr.


4.1.3 PODRŠKA RAZVOJU POSREDOVANJA U ZAPOŠLJAVANJU I PRIPREMA ZA RAD


Posredovanje u zapošljavanju obuhvata sve radnje i mjere poduzete u svrhu povezivanja nezaposlene osobe koja traži zaposlenje, kao i zaposlene osobe koja traži promjenu u zaposlenju, s poslodavcem kojem je potreban zaposlenik radi zasnivanja radnog odnosa, odnosno sklapanja ugovora o radu ili radnog angažiranja. Posredovanje u zapošljavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine nadležnost je kantonalnih službi za zapošljavanje. U prethodnim godinama uz podršku Projekta za zapošljavanje mladih u Bosni i Hercegovini (YEP), pored ostalog, uspostavljeni su novi modeli rada u velikom broju općinskih biroa za zapošljavanje. Također, usvojene su procedure za rad u biroima za zapošljavanje i razvijene metodologije za rad savjetodavaca i profiliranje nezaposlenih osoba. S obzirom na to da se u prvoj polovini 2020. godine završava projekat YEP, Federalni zavod za zapošljavanje će u potpunosti preuzeti koordinaciju do sada uspostavljenih mehanizama i dobrih praksi, te nastaviti pružati pomoć u razvijanju procesa savjetodavnog rada i posredovanja u zapošljavanju, kao primarnih funkcija kantonalnih službi za zapošljavanje.
U 2020. godini planiran je razvoj Metodologije za pristup rada sa poslodavcima, kako bi se ojačala saradnja s poslodavcima, a kantonalne službe za zapošljavanje promovirale kao efikasan posrednik u zapošljavanju. Za 2020. godinu predviđeno je da se nastavi s provođenjem aktivnosti na obuci zaposlenika (po principu trening trenera) za rad s korisnicima usluga (nezaposlenim osobama i poslodavcima) kroz primjenu novih metoda, kao i uspostavi i širenju sistema mjerenja učinaka u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine. U narednoj godini planirana je izrada Metodologije za obuku zaposlenika javnih službi za zapošljavanje Federacije Bosne i Hercegovine, kao i razvoj aplikacije za interne obuke zaposlenika javnih službi za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine. U okviru realizacije Projekta podrške zapošljavanju koji podržava Svjetska banka, u kontekstu unapređenja rada s nezaposlenim osobama u skladu s važećim propisima, Federalni zavod za zapošljavanje će pratiti ispunjenje indikatora iz ovog projekta koji se odnosi na obavezu profiliranja i izrade ukupno 30.000 individualnih planova zapošljavanja za nezaposlene osobe koji trebaju biti izrađeni u periodu 2018. - 2020. godina (komponenta 3. Projekta: Jačanje funkcije posredovanja u zapošljavanju radi povećanja zapošljivosti). U skladu s Metodologijom za evaluaciju individualnih planova zapošljavanja, u saradnji s kantonalnim službama za zapošljavanje organizirat će se dvije evaluacije ovog aspekta rada. U okviru aktivnosti pripreme za rad planirana je adaptacija seta radionica za rad s nezaposlenim osobama u skladu s Pravilnikom o evidencijama u oblasti zapošljavanja.


4.1.4 ZAJEDNIČKI PROGRAMI SA DRUGIM INSTITUCIJAMA I USTANOVAMA


U okviru pozicije Zajednički projekti s drugim organizacijama i institucijama Federalni zavod za zapošljavanje će, kroz udruživanje sredstava, nastaviti ostvarivati saradnju na projektima s domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama, a koje svoje djelovanje fokusiraju na oblast zapošljavanja, poduzetništva, jačanja funkcija i institucionalnih kapaciteta javnih službi za zapošljavanje, stručnog osposobljavanja, cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih. Naročito će se podržavati projekti fokusirani na posebne kategorije nezaposlenih osoba, kao i osoba koje nisu obuhvaćene pojedinačnim projektima iz ovog programa rada, uz brzo i efikasno djelovanje na tržištu rada u kontekstu. Također, tokom 2020. godine će se nastaviti s apliciranjem na pozive u razvojnim projektima iz sredstava pretpristupne pomoći EU (IPA) kao i prekogranične saradnje, te drugih fondova, kojima se razvijaju i jačaju kapaciteti javnih službi za zapošljavanje i mjere aktivne politike zapošljavanja. Radi jačanja uloge posredovanja u zapošljavanju, kao i promoviranja drugih usluga, u saradnji s kantonalnim službama za zapošljavanje, planira se nastavak podržavanja organiziranja sajmova za zapošljavanje na osnovu kojih se omogućava poslodavcima da na jednostavan i neposredan način dođu do kvalitetnih radnika, a nezaposlenim da se na jednom mjestu predstave većem broju poslodavaca. Na ovoj poziciji, za realiziranje planiranih aktivnosti u 2020. godini predviđen je iznos od 6.280.000 KM od čega se 2.335.000 KM odnosi na prenesene obaveze po osnovu mjera iz prethodnih godina, a koje dospijevaju na naplatu u 2020. godini.


PROJEKAT PODRŠKE ZAPOŠLJAVANJU U BOSNI I HERCEGOVINI


Projekat podrške zapošljavanju u Bosni i Hercegovini se implementira u periodu 2017. - 2020., a podržan od Svjetske banke/Međunarodne banke za obnovu i razvoj. Vrijednost Projekta za Federaciju Bosne i Hercegovine je 25 miliona eura, a nosilac projekta je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Projekat je primarno orijentiran na ostvarivanje predviđenih ciljeva, te je povlačenje sredstava uvjetovano ispunjavanjem utvrđenih zadataka iz četiri komponente, i to:
1. Povećanje sufinansiranja zapošljavanja putem mjera aktivne politike zapošljavanja - cilj je sufinansirati aktivnu politiku zapošljavanja koju implementira Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji s kantonalnim službama za zapošljavanje, a usmjerena je na sufinansiranje mladih i drugih teže zapošljivih kategorija nezaposlenih (žene, dugotrajno nezaposlene osobe, starije od 40 i dr.). Sredstva će biti dostupna/raspoloživa nakon što se utvrdi da su prethodne mjere rezultirale zapošljavanjem potrebnog broja osoba iz ciljne grupe. Realizacijom ukupno planiranih aktivnosti i zapošljavanjem 23.500 osoba iz ciljne grupe u navedenom periodu očekuje se povlačenje ukupno 15,3 miliona eura sredstava.
2. Unapređenje dizajna mjera aktivne politike zapošljavanja radi povećanja zapošljivosti - cilj je kroz kvalitetne izmjene dizajna i poboljšanje postojećih mjera aktivne politike zapošljavanja postići veću efikasnost. Realizacijom ukupno planiranih aktivnosti po ovoj komponenti očekuje se povlačenje 2,0 miliona eura.
3. Jačanje funkcije posredovanja u zapošljavanju radi povećanja zapošljivosti - cilj je unaprijediti osnovnu funkciju kantonalnih službi za zapošljavanje - posredovanje u zapošljavanju. Fokus je na jačanju savjetodavne funkcije tj. pružanju stručnih usluga osobama koje traže posao i njihovom profiliranju (utvrđivanje stepena zapošljivosti i dalje usmjeravanje) te izradi pripadajućih individualnih planova zapošljavanja (IPZ), što će rezultirati povećanjem njihove zapošljivosti, te efikasnijim posredovanjem u zapošljavanju. Realizacijom navedenih aktivnosti očekuje se profiliranje i izrada pripadajućih IPZ za nezaposlene, te unapređenje posredovanja za 15% i rast broja oglašenih radnih mjesta za 10% u odnosu na 2017. godinu, te povlačenje ukupno 5,5 miliona eura.
4. Unapređenje sistema upravljanja rezultatima i monitoringa - cilj je unaprijediti postojeći sistem upravljanja i nadgledanja sredstava koja se implementiraju u okviru aktivne politike zapošljavanja, pratiti i analizirati rezultate istih, te ocijeniti njihovu efikasnost na temelju provedenih stručnih analiza. Dobiveni pokazatelji o uspješnosti mjera trebaju ukazati: da li se mjera mogla implementirati na efikasniji način, da li se mogao obuhvatiti veći broj osoba iz ciljne grupe, da li se može osigurati veća održivost. Također, cilj je unaprijediti prikupljanje informacija, praćenje trendova i potreba na tržištu rada. Realizacijom ovih aktivnosti očekuje se unapređenje postojećih sistema i povlačenje 3,6 miliona eura.
U 2020. godini očekuje se povlačenje sredstava za rezultate ostvarene u 2019. godini i to kako slijedi: a) sufinansiranje zapošljavanja 1.400 mladih (1,1 miliona eura) te 4.500 osoba iz ostalih kategorije (1,6 miliona eura), b) modificiranje dizajn jednog programa (0,5 miliona eura), c) povećanje oglašenih radnih mjesta za 10% u odnosu na 2017. godinu (1,0 miliona eura). Također, u 2020. godini predviđeno je sufinansiranje zapošljavanja najmanje 1.000 mladih i 500 ostalih teže zapošljivih osoba, zatim izmjena dizajna jednog programa aktivne politike zapošljavanja i unapređenje posredovanja u zapošljavanju za 15% u odnosu na 2017. godinu, izrada IPZ za dodatnih 20.000 nezaposlenih osoba te uspostava online portala za zapošljavanje s objavljenim trendovima na tržištu rada.


4.2. REPUBLIKA SRPSKA


Osnova definiranja ciljeva i prioriteta politike zapošljavanja u 2020. godini je Strategija zapošljavanja Republike Srpske 2016-2020. godina ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 90/16) odnosno ključni strateški i opretivni ciljevi utvrđeni Strategijom, kao i Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2019-2021. godina. Polazeći od osnovnih funkcija i nadležnosti Zavoda za zapošlјavanje Republike Srpske kao javne ustanove čiji su napori usmjereni na uspostavlјanje ravnoteže na tržištu rada, planirat će se mjere i aktivnosti koje će biti u funkciji integracije što većeg broja nezaposlenih osoba na tržište rada. Imajući u vidu karakteristike tržišta rada, kao i brzo reflektovanje svih promjena upravo na tržište rada, Zavod za zapošlјavanje Republike Srpske, u skladu sa Akcionim planom zapošlјavanja u Republici Srpskoj, u 2020. godini definira mjere aktivne politike zapošlјavanja kao prioritete čiji je cilj uklјučivanje što većeg broja aktivnih tražilaca posla u proces rada i povećanje ukupne zapošlјivosti.


4.2.1. MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA


U skladu sa usvojenom Strategijom zapošljavanja Republike Srpske 2016-2020. godine i Akcionim planom zapošljavanja za 2020. godinu, Zavod za zapošljavanje kao ključne aktivnosti definira mjere aktivne politike čiji je osnovni cilj da doprinesu podizanju nivoa aktivnosti na tržištu rada, stimuliranju zapošljavanja kao i povećanju ukupne zaposlenosti. Prateći dosadašnja kretanja na tržištu rada kao i ostvarene rezultate tokom 2019. godine, Zavod se u 2020. godini opredjeljuje za različite oblike aktivnog djelovanja koji za posljedicu imaju realizaciju ključnih funkcija koje su definirane Zakonom, Strategijom i aktima Zavoda. Imajući u vidu ostvareni trend zapošljavanja lica sa evidencije u 2019. godini i mjerama aktivne politike zapošljavanja, planirano je da se u 2020. godini zaposli 44.000 nezaposlenih sa evidencije Zavoda.


4.2.2. REALIZACIJA, PRAĆENJE I EVALUACIJA PROJEKATA ZAPOŠLJAVANJA USVOJENIH AKCIONIM PLANOM ZAPOŠLJAVANJA ZA 2019. GODINU ČIJA SE REALIZACIJA NASTAVLJA I U 2020. GODINI


Akcionim planom zapošljavanja u Republici Srpskoj za 2019. godinu definirana je 21 mjera, sedam programa zapošljavanja, nosioci aktivnosti, ciljne grupe, indikatori učinka, vremenski okvir i iznos sredstava sa izvorima finansiranja koja su potrebna za svaku pojedinačnu mjeru i aktivnost. Vrijednost Akcionog plana zapošljavanja u 2019. godini iznosi 30.269.814,40 KM kojim je putem programa zapošljavanja predviđeno zapošljavanje oko 6.811 lica. S obzirom na to da su prva zapošljavanja po programima najvećim dijelom realizirana sredinom 2019. godine, aktivnosti na realizaciji i praćenju programa nastavljaju se i u 2020. godini


- PROGRAM FINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA I SAMOZAPOŠLJAVANJA DJECE POGINULIH BORACA VOJSKE REPUBLIKE SRPSKE, DEMOBILIZIRANIH BORACA I RATNIH VOJNIH INVALIDA VRS U 2019. GODINI, "ZAJEDNO DO POSLA"


Vrijednost Programa je 3.081.000,00 KM. Očekivani efekti Programa su zapošljavanje 648 lica sa evidencije nezaposlenih, od čega 381 lice zaposleno kod poslodavca na neodređeni vremenski period i samozapošljavanje 267 lica na period od najmanje 12 mjeseci. Potrebna sredstva za 2020. godinu su 872.600,00 KM.


- PROGRAM PODRŠKE ZAPOŠLJAVANJU MLADIH SA VSS U STATUSU PRIPRAVNIKA U 2019. GODINI


Vrijednost Programa je 4.974.626,40 KM. Očekivani efekti Programa ogledaju se u osposobljavanju 770 mladih i stručnih lica sa VSS za samostalan rad u struci. Potrebna sredstva za 2020. godinu su 3.547.082,14 KM.


- PROGRAM PODRŠKE ZAPOŠLJAVANJU ROMA U REPUBLICI SRPSKOJ U 2019. GODINI


- PROGRAM PODSTICANJA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KOD MLADIH STAROSTI DO 35 GODINA STARTAP (START-UP) SRPSKA


Vrijednost Programa je 7.200.000,00 KM za samozapošljavanje 246 lica. Potrebna sredstva za 2020. godinu su 4.663.533,70 KM (čine ih sredstva za Startap 2019 u iznosu 3.609.267,02 KM sredstva za Startap 2018 u iznosu od 1.054.266,68 KM).


- PROGRAM OBUKE, DOKVALIFIKACIJE I PREKVALIFIKACIJE U 2019. GODINI


Vrijednost Programa je 300.000,00 KM za obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju i za zapošljavanje lica koja uspješno prođu obuku, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju. Očekivani efekti Programa su obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija i zapošljavanje kod poznatog poslodavca nakon uspješno provedene obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije za 114 lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Potrebna sredstva za 2020. godinu su 81.750,00 KM


- PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA I SAMOZAPOŠLJAVANJA CILJNIH KATEGORIJA U PRIVREDI U 2019. GODINI


Vrijednost Programa je 9.985.478,00 KM. Očekivani efekti Programa su zapošljavanje 2.377 lica sa evidencije nezaposlenih, od čega 1.937 lica zaposleno kod poslodavca na neodređeni vremenski period i samozapošljavanje 440 lica na period od najmanje 12 mjeseci. Potrebna sredstva za 2020. godinu su 3.110.700,00 KM.


- PROGRAM PODRŠKE ZAPOŠLJAVANJU U PRIVREDI PUTEM ISPLATE PODSTICAJA U VISINI UPLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA


Vrijednost Programa je 4.125.000 KM za isplatu plaćenih poreza i doprinosa za oko 2.533 lica zaposlenih u periodu 01.01.-31.12.2018. godine.


4.2.3. PRIPREMA, IZRADA I REALIZACIJA PROJEKATA ZAPOŠLЈAVANJA KOJI ĆE BITI UTVRĐENI AKCIONIM PLANOM ZAPOŠLЈAVANJA ZA 2020. GODINU


Polazeći od osnovnih ciljeva definiranih Strategijom zapošljavanja Republike Srpske 2016-2020. godine u 2020. godini biće utvrđen Akcioni plan zapošljavanja kojim će se definisati mjere, konkretne aktivnosti, ciljne grupe, indikatori učinka, vremenski okvir, nosioci aktivnosti i sredstva za realizaciju tih mjera i aktivnosti. Programi koje će realizirati Zavod za zapošljavanje Republike Srpske iz vlastitih sredstava će biti usmjereni na podsticaj zapošljavanja u privredi za koje je i ranijih godina postojao veliki interes i poslodavaca i nezaposlenih lica kao i programi namijenjeni boračkim kategorijama. Spomenuti programi će se uglavnom realizirati kroz komponente samozapošljavanje i zapošljavanje kod poslodavaca. U okviru aktivnosti Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske u 2020. godini, zavisno od mjera koje budu utvrđene Akcionim planom zapošljavanja za 2020. godinu i interesa poslodavaca, razmotrit će se i potrebe za pripremom programa obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije te sticanja prvog radnog iskustva mladih sa VSS i SSS i podrške preduzetništvu mladih.
Također, planirat će se i aktivnosti vezane za podršku partnerstvu u realizaciji aktivnih politika zapošljavanja i samozapošljavanja sa lokalnim zajednicama, odnosno udruživanja sredstava za podsticaje u zapošljavanju. Ovim programom bi se uskladile lokalne razvojne strategija i lokalni akcioni planova za zapošljavanje sa akcionim planom zapošljavanja Republike Srpske i osnažili lokalni savjeti za obrazovanje i zapošljavanje za realizaciju ovih aktivnosti. JU Zavod za zapošljavanje bi pripremio program po kome bi se raspisao javni poziv za učešće lokalnih zajednica koje već imaju uspostavljene lokalne savjete za obrazovanje i zapošljavanje i usvojen lokalni akcioni plan zapošljavanja. Prilikom kreiranja samih programa u obzir će biti uzete različite ciljne grupe definirane Strategijom zapošljavanja Republike Srpske 2016-2020. godine. Planirana sredstva za 2020. godinu su u iznosu od 8.800.000,00 KM (7.800.000,00 KM vlastita sredstva Zavoda + 1.000.000,00 KM transfer Budžeta Republike Srpske). Kada su u pitanju programi koje će realizirati Zavod za zapošljavanje iz ostalih izvora finansiranja pripremit će se Program podrške zapošljavanju Roma u Republici Srpskoj u 2020. godini iz neutrošenih sredstava granta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine iz prethodnih godina.


4.2.4. REALIZACIJA PROJEKATA RAZVOJA I INSTITUCIONALNOG JAČANJA KAPACITETA SLUŽBE ZAPOŠLJAVANJA U SARADNJI SA DRUGIM PARTNERIMA I INSTITUCIJAMA


Posebni ciljevi odnose se na:
­ Jačanje funkcija i institucionalnih kapaciteta Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske;
­ Obezbjeđivanje podrške u ostvarenju ciljeva politike zapošljavanja definisanim Akcionim planovima zapošljavanja Republike Srpske;
­ Razmjenu dobrih praksi i iskustava sa relevantnim stranim akterima u cilju što efikasnijeg korištenja aktivnih mjera zapošljavanja i smanjenju stope nezaposlenosti;
­ Podizanje nivoa komunikacije i intenziviranje saradnje sa javnim službama za zapošljavanje u regionu u cilju sticanja novih znanja, vještina i iskustava zaposlenih u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske u oblasti zapošljavanja i tržišta rada;
U toku 2020. godine nastavit će se podrška zapošljavanju iz sredstava kredita Svjetske banke za te svrhe. Iznos finansijske podrške u 2020. godini biće poznat po usvajanju Akcionog plana zapošljavanja u 2020. godini.
U proteklim godinama Zavod za zapošljavanje Republike Srpske ostvario je izuzetnu saradnju i realizirao brojne aktivnosti u okviru "Projekta zapošljavanja mladih - JEP (YEP)", koji finansira Vlada Švicarske, a implementira njemačka organizacija GOPA (GOPA). Projekat se trenutno nalazi u završnoj fazi, te će do prvog tromjesečja 2020. godine konačno biti sumirani rezultati III Faze Projekta.
U narednom periodu planiran je nastavak aktivnosti u okviru Projekta "Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja (ESAP)"- koji implementira Savjet za regionalnu saradnju (RCC) i Međunarodna organizacija rada (ILO) i koji ima za cilj jačanje regionalne saradnje i institucionalnih kapaciteta nacionalnih službi za zapošljavanje i uspostavljanje regionalne platforme za zapošljavanje i socijalna pitanja. U 2020. godini nastavit će se aktivnosti razmjene znanja i iskustava sa Službama zapošljavanja iz regiona, modelom uzajamnog sticanja znanja, a sve s ciljem unapređenja metoda i sadržaja rada.
Nastavit će se aktivnosti u okviru Projekta: "EU4Business"- razvoj preduzetništva, koji implementira Međunarodna organizacija rada (ILO). Cilj ovog projekta je ubrzati uspostavljanje i razvoj mikro, malih, srednjih i novoregistriranih preduzeća, kroz koncipiranje mehanizama koji će omogućiti finansijsku i nefinansijsku (tehničku/stručnu) pomoć krajnjim korisnicima (novim i postojećim preduzetnicima iz ciljnih kategorija nezaposlenih lica) stvaranje i dalji razvoj preduzetničke infrastrukture na lokalnom nivou. Prioritetni sektori i ciljne grupe projekta podijeljeni su u dva LOT-a.
1. LOT 1 - Podrška mladim preduzetnicima prilikom osnivanja inovativnih preduzeća, promocija preduzetništva u izvoznom sektoru, sa fokusom na mlade preduzetnike (do 30 godina života) i osnivanje inovativnih preduzeća (uključujući digitalni/IT sektor).
2. LOT 2 - Jačanje preduzetničkog duha i pomoć prilikom registracije preduzeća za osobe koje pripadaju ranjivim kategorijama, promocija preduzetništva u agro-ruralnom i turističkom sektoru, sa fokusom na preduzetnike iz ranjivih kategorija (žene, lica sa invaliditetom, nacionalne manjine, lica starija od 50 godina života).


4.2.5. POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU


Zavod za zapošljavanje Republike Srpske će i u 2020. godini nastaviti da prilagođava svoje usluge korisnicima u skladu sa promjenama na tržištu rada, raspoloživosti (ne)kvalifikovane radne snage i neophodnostima usklađivanja kompetencija nezaposlenih sa potrebama tržišta rada. Cilj ovih aktivnosti su:
­ Povećanje broja prijavljenih slobodnih radnih mjesta koje poslodavci dostavljaju radi posredovanja u zapošljavanju;
­ Zadovoljenje iskazanih potreba poslodavaca;
­ Adekvatna procjena zapošljivosti lica i njihovih mogućnosti;
­ Adekvatan broj tražilaca zaposlenja koji su upućeni na slobodna radna mjesta.


RAD SA POSLODAVCIMA


Cilj ove aktivnosti je uspostavljanje neposrednog kontakta sa poslodavcima radi:
­ ispitivanja budućih potreba poslodavaca i provođenje "online" ankete poslodavaca;
­ izrađivanja mjesečnog plana posjete poslodavcima na nivou biroa (u lokalnim zajednicama) koji sadrži spisak konkretnih poslodavaca i zaposlenih koji će realizirati ovu aktivnost;
­ uspostavljanja saradnje sa novoosnovanim poslodavcima i onima koji ne koriste usluge posredovanja u zapošljavanju;
­ informiranja o mjerama APZ i uslugama Zavoda usmjerenim na zapošljavanje teže zapošljivih lica.


RAD SA NEZAPOSLENIM OSOBAMA


Poseban cilj ove mjere je uspostavljanje efikasnog savjetodavnog procesa i kvalitativno i kvantitativno zadovoljenje iskazanih potreba poslodavaca. Planirane su slijedeće aktivnosti:
- Redovno informiranje nezaposlenih lica o pravima i obavezama, kao i uslugama koje pruža Zavod;
- Informiranje o uvjetima i mogućnostima za zapošljavanje;
- Uključivanje nezaposlenih lica u savjetodavni proces;
- Utvrđivanje individualnih planova zapošljavanja sa nezaposlenim licima;
- Adekvatna procjena zapošljivosti lica;
- Utvrđivanje nivoa potrebne pomoći i podrške licima koja traže zaposlenje na osnovu procjene, odnosno samoprocjene zapošljivosti;
- Adekvatno upućivanje profilisanih lica u određene aktivne mjere;
- Praćenje kretanja na tržištu rada na lokalnom nivou.


4.2.6. POVEĆANJE AKTIVNOSTI NA TRŽIŠTU RADA


Aktivacija i podsticanje zapošljivosti tražilaca zaposlenja kroz razvoj vještina za aktivno traženje posla će se nastaviti i u 2020. godini kroz rad Centara za informiranje, savjetovanje i obuku (CISO) i Klubova za traženje posla. Osnovne aktivnosti CISO centara su:
- Redovno organiziranje info seminara u sjedištu i pripadajućim biroima, informiranje nezaposlenih lica o pravima i obavezama, kao i uslugama koje pruža Zavod;
- Razvijanje vještina pisanja radne biografije, prijave za posao i intervjua sa poslodavcem u sjedištu i pripadajućim biroima;
- Razvoj motivacije za aktivno traženje posla, dalje obrazovanje i usavršavanje u sjedištu i pripadajućim biroima;
- Razvoj vještina za aktivno pozicioniranje na tržištu rada u sjedištu i pripadajućim biroima;
- Organiziranje obuka iz preduzetništva za zainteresovana nezaposlena lica u sjedištu i pripadajućim biroima;
- Prikupljanje i objavljivanje na društvenim mrežama aktuelnih informacija o mogućnostima zapošljavanja, edukacijama, volontiranju i dodatnoj praksi, s ciljem bržeg uključivanja u proces rada;
- Grupno i individualno profesionalno informiranje školske djece i omladine na osnovu ranije utvrđenog plana provođenja aktivnosti.
Klubovi za traženje posla imaju za glavni cilj povećanje motivisanosti i kompetencija za aktivno traženje posla kod mladih i teže zapošljivih osoba. Aktivnosti klubova za traženje posla će biti:
- Sticanje kompetencija za aktivno traženje posla;
- Podsticanje motivisanosti za aktivno traženje posla kroz motivacione seminare;
- Stručna podrška u usvajanju tehnika aktivnog traženja posla i razgovora sa poslodavcem;
- Pružanje informacija o otvorenim konkursima i konkurisanje na upražnjena radna mjesta;
- Razvijanje vještina korištenja alata za pretraživanje različitih izvora informacija o slobodnim radnim mjestima i poslodavcima;
- Obuke o osnovama iz preduzetništva za sve ciljne grupe;
- Unapređenje usluga Klubova za traženje posla prema potrebama članova;
- Evaluacija usluga Klubova za traženje posla;
- Ukazivanje na značaj volonterskog rada kod mladih i informiranje neformalnog obrazovanja radi bržeg uključivanja na tržište rada;
- Održavanje tematskih sastanaka radi unapređenja rada u Klubu.


4.2.7. REALIZACIJA MJERA U OBLASTI KARIJERNE ORIJENTACIJE, INFORMIRANJA O IZBORU ZANIMANJA, PLANIRANJU KARIJERE I RAZVOJU CJELOŽIVOTNOG UČENJA


- Dobijanje saglasnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske za provođenje aktivnosti u školama;
- Individualno, neposredno i grupno informiranje učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola putem redovne aktivnosti službe za zapošljavanje i obrazovnih institucija, te na sajmovima profesionalne orijentacije;
- Kontinuirana saradnja sa pedagozima u vezi sa potrebnim podacima koji se odnose na tržište rada i podrška u provođenju Programa za završne razrede srednje škole - "Zumiraj zapošljavanje";
- Nastavak saradnje sa Ministarstvom prosvjete i kulture na kreiranju upisne politike kao i neposredna saradnja sa školama;
- Učešće na sastancima, obukama i konferencijama koji za temu imaju profesionalno informiranje i razvoj karijere radi praćenja stanja u ovoj oblasti, kako u Republici, tako i u regionu;
- Prikupljanje i plasiranje informacija o stanju na tržištu rada.


OBRAZOVANJE ODRASLIH I CJELOŽIVOTNO UČENJE


Obrazovanje odraslih je vrlo značajan segment kada je u pitanju zapošljivost, usko je povezan sa tržištem rada, pa polaznici upisuju programe namjeravajući poboljšati vlastiti status zapošljivosti. Također, obrazovanje odraslih ima značaj i u balansiranju trenutne neusklađenosti obrazovanja sa tržištem rada. Afirmacija socijalnog partnerstva je poželjna u svim segmentima reforme obrazovnog sistema čime se obezbjeđuju uvjeti da socijalno partnerstvo zaživi i bude usko povezano sa tržištem rada. U tom kontekstu, organi lokalnih zajednica imaju izuzetno važno mjesto prilikom određivanja oblasti obrazovanja i obuke mladih i odraslih u skladu sa potrebama privrede i tržišta rada i strateškim pravcima razvoja opštine u narednom periodu. Zavod za zapošljavanje Republike Srpske planira nastavak saradnje sa Zavodom za obrazovanje odraslih na formiranju lokalnih savjetodavnih tijela za obrazovanje i zapošljavanje.


4.3. BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE


Polazeći od vlastite uloge na tržištu rada i raspoloživih sredstava u Finansijskom planu za 2020. godinu, Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, uvažavajući Strategiju razvoja Bosne i Hercegovine sa Akcionim planom za Brčko distrikt Bosne i Hercegovine - strateški cilj "Zapošljavanje", izvršavat će slijedeće aktivnosti:
­ Rad na kontinuiranom smanjenju ukupnog broja nezaposlenih uz istovremeno povećanje broja zaposlenih lica;
­ Unapređenju organizacije rada Zavoda, primjerene potrebama savremene organizacije na tržištu rada i zapošljavanja;
­ Unapređenje razmjene informacija o stanju na tržištu rada i zapošljavanja sa ostalim učesnicima na tržištu rada;
­ Unapređenje posredovanja u zapošljavanju - kroz jačanje savjetodavne funkcije;
­ Jačanje funkcije pomoći u profesionalnoj orijentaciji i karijernom usmjeravanju mladih blagovremenim i cjelovitim informiranjem o stanju na tržištu rada kroz direktne posjete završnim razredima osnovnih i srednjih škola;
­ Povezivanje tržišta rada i sistema obrazovanja kroz organizaciju sajmova zapošljavanja i obrazovanja;
­ Unapređenje aktivnih mjera zapošljavanja;
­ Pripreme za tržište rada kroz različite vidove obuka a prema interesima nezaposlenih lica;
­ Intenzivnija komunikacija i saradnja Zavoda i poslodavaca;
­ Unapređenje rada i osnaživanje Službe za poslodavce;
­ Anketiranje poslodavaca u cilju utvrđivanja njihovih potreba za radnom snagom;
­ Uključivanje organizacija iz nevladinog sektora u zajedničke projekate u cilju smanjenja nezaposlenosti;
­ Stvaranje tehničkih uvjeta unapređenjem novog poslovnog prostora;
­ Jačanje kapaciteta Zavoda kroz permanentnu obuku kadrova i prilagođavanje organizacione strukture Zavoda;
­ Digitalizacija rada Zavoda uvođenjem e-Biroa, nove web stranice i drugih inovativnih aplikacija;
­ Aktivna saradnja sa organizacijama koje se bave poslovima zapošljavanja u zemlji i inostranstvu;
­ Uvođenje pozitivnih praksi iz zavoda i službi u zemlji i inostranstvu.


4.3.1. MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA


Aktivna posrednička uloga Zavoda i usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada realizovat će se kroz slijedeće aktivnosti:
­ Podjelom na evidentičarske i savjetodavne poslove te provođenjem individualnog i grupnog savjetovanja;
­ Rad Mobilnog biroa radi lakšeg pristupa uslugama Zavoda nezaposlenih osoba iz ruralnih sredina;
­ Daljim dograđivanjem provođenja programa aktivne politike zapošljavanja;
­ Unapređenjem funkcije profesionalne orijentacije putem karijernog usmjeravanja kroz blagovremeno i cjelovito informiranje učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola o stanju na tržištu rada;
­ Unapređenjem stepena i kvaliteta saradnje sa poslodavcima kroz rad Kancelarije za poslodavce;
­ Konstantnim oglašavanjem potrebama koje iskažu poslodavci putem oglasa, neposrednom komunikacijom sa Zavodom ili anketnim ispitivanjem putem Web i FB stranice;
­ Izdavanje informacija i publikacija o kretanju na tržištu rada kao i publikacija iz oblasti zapošljavanja.
Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine će u 2020. godini, s ciljem podsticanja i efikasnijeg funkcionisanja tržišta rada i povećanja stope zaposlenosti, svoje aktivnosti usmjeriti da se postigne što efikasnija aktivna posrednička uloga.


4.3.2. REALIZACIJA, PRAĆENJE I EVALUACIJA PROJEKATA ZAPOŠLJAVANJA USVOJENIH ZA 2019. GODINU A ČIJA ĆE REALIZACIJA BITI U 2020. GODINI PROGRAM SAMOZAPOŠLJAVANJA U PRIVREDI U 2019. GODINI


Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine putem Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine je krajem 2019. godine raspisala Javni poziv za Program samozapošljavanja u privredi. Program će biti realiziran u dvije komponente i to:
­ Sredstava u iznosu od 90% za korisnike koji tek pokreću djelatnost (max 15.000,00 KM po programu);
­ Sredstava u iznosu od 10% za korisnike koji su pokrenuli djelatnost (max 10.000,00 KM po programu).
Cilj provođenja ovog Programa je doprinos privrednom razvoju kroz stvaranje uvjeta za samozapošljavanje i podizanje preduzetničkog duha na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Planirano je da Program obuhvati 50 korisnika i planirana su sredstva u iznosu od 500.000,00 KM.


PROGRAM SAMOZAPOŠLJAVANJA U POLJOPRIVREDI U 2019. GODINI


Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine putem Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine je u 2019. godini raspisala Javni poziv za Program samozapošljavanja u poljoprivredi. Program će biti realiziran u dvije komponente i to:
­ Sredstava u iznosu od 80% za korisnike koji tek pokreću djelatnost (max 20.000,00 KM po programu);
­ Sredstava u iznosu od 20% za korisnike koji su pokrenuli djelatnost (max 10.000,00 KM po programu ).
Cilj provođenja ovog Programa je doprinos razvoju poljoprivrede kroz stvaranje uvjeta za samozapošljavanje osoba koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u vidu finansijske podrške za osoba koja otpočinju ili su otpočela poljoprivrednu proizvodnju i doprinos privrednom razvoju kroz stvaranje uvjeta za samozapošljavanje i podizanje preduzetničkog duha na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Planirano je da Program obuhvati 35 korisnika i planirana su sredstva u iznosu od 554.600,00 KM.


4.3.3. PRIPREMA, IZRADA I REALIZACIJA PROJEKATA ZAPOŠLЈAVANJA KOJI SU PLANIRANI ZA 2020. GODINU


PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NEZAPOSLENIH LICA KOJA SE NALAZE NA EVIDENCIJI LICA KOJA AKTIVNO TRAŽE ZAPOSLENJE


Programom rada za 2020. godinu je predviđeno da 140 osoba sa evidencije nezaposlenih prođu neki od programa stručnog osposobljavanja, obuka i priprema za zaposlenje. Ciljevi provođenja ovog programa su:
­ Podizanje ukupnih kompetencija u pripremi za pokretanje biznisa i/ili za tržište rada;
­ Povećanje socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom;
­ Samozapošljavanje/zapošljavanje osoba sa evidencije Zavoda, koja su prošla program obuke, koji su pokrenuli i/ili imaju namjeru pokrenuti biznis u tekućoj fiskalnoj godini;
U 2020. godini za realizaciju ovog programa predviđena su sredstva u iznosu od 42.000,00 KM.


PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH OSOBA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLJIVIH SA AKTIVNE EVIDENCIJE ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE


Cilj ove mjere je podrška zapošljavanju nezaposlenih osoba iz teže zapošljivih kategorija i to:
­ Sredstva su namijenjena poslodavcima čije se prijave odnose na zapošljavanje lica sa NK, KV, VKV ili SSS (24 mjeseca x 250,00 KM (učešće Zavoda) - neto plaća po zaposlenom iznosi 500,00 KM);
­ Sredstva su namijenjena poslodavcima čije se prijave odnose na zapošljavanje lica sa VŠS ili VSS (24 mjeseca x 354,16 KM (učešće Zavoda) - neto plaća po zaposlenom iznosi 700,00KM).
Ovaj program dovest će do povećanja socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom i osoba starije životne dobi, dugoročnost u zapošljavanju osoba iz teže zapošljivih kategorija, stvaranje uvjeta za odlazak u penziju osoba starije životne dobi i smanjenje odliva nezaposlenih mladih osoba uslijed odlaska u inozemstvu. Posebna podrška kroz ovaj Program aktivne mjere daje se sljedećim kategorijama osoba:
­ Dugoročno nezaposlena lica (preko 12 mjeseci)
­ Lica koja stječu prvo radno iskustvo
­ Lica mlađe životne dobi (do 30 godina starosti)
­ Lica starije životne dobi (50 godina i više)
­ Djeca poginulih boraca i RVI (invalidnost RVI 50% i više)
­ Civilne žrtve rata i djeca civilnih žrtava rata.
Ukupno je predviđeno ovim programom obuhvatiti 150 osoba iz ciljnih grupa sa evidencije nezaposlenih, a za ovaj program je planirano izdvajanje 1.000.000,00 KM.


PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH OSOBA IZ REDA ROMSKE POPULACIJE


Ovaj Program podrazumjeva sufinansiranje zapošljavanja i samozapošljavanja osoba iz reda Roma. Ukupno su planirana sredstva u iznosu od 39.441,00 KM za 6 osoba i to:
- NK-SSS - za svakog zaposlenog Roma na 12 mjeseci - 6.000,00 KM/po zaposlenom licu;
- VSS - za svakog zaposlenog Roma na 12 mjeseci - 8.000,00 KM/po zaposlenom licu ;
- Samozapošljavanje lica iz reda Roma na 12 mjeseci u iznosu od 5.000,00 KM po zaposlenom licu.
Cilj programa je podsticaj za zapošljavanje nezaposlenih osoba Roma, evidentiranih u Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, odnosno sufinansiranje poslodavaca koji zapošljavaju osoba iz reda Roma i sufinansiranje samozapošljavanja Roma, što za osnovni cilj ima povećanje zaposlenosti osoba iz reda romske populacije.


PROGRAM SAMOZAPOŠLJAVANJA U PRIVREDI U 2020. GODINI


Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine planira i u 2020. godini da putem Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine realizuje Program samozapošljavanja u privredi. Sama realizacija Programa zavisi od novonastale situacije vezane za mjere i utroške sredstava Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine izazvane pandemijom Covid 19. Program je planiran da se realizuje u dvije komponente i to:
- Sredstava u iznosu od 90% (450.000,00 KM) za korisnike koji tek pokreću djelatnost (max 15.000,00 KM);
- Sredstava u iznosu od 10% (50.000,00 KM) za korisnike koji su pokrenuli djelatnost (max 10.000,00 KM).
Cilj provođenja ovog Programa je doprinos privrednom razvoju kroz stvaranje uvjeta za samozapošljavanje i podizanje preduzetničkog duha na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Planirano je da Program obuhvati 40 korisnika i planirana su sredstva u iznosu od 500.000,00 KM.


PROGRAM SAMOZAPOŠLJAVANJA U POLJOPRIVREDI U 2020. GODINI


Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine planira i u 2020. godini da putem Zavoda za zapošljavanje realizuje Program samozapošljavanja u poljoprivredi. Sama realizacija Programa zavisi od novonastale situacije vezane za mjere i utroške sredstava Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine izazvane pandemijom Covid 19. Cilj provođenja ovog Programa je doprinos razvoju poljoprivrede kroz stvaranje uvjeta za samozapošljavanje osoba koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u vidu finansijske podrške za osoba koja otpočinju ili su otpočela poljoprivrednu proizvodnju i doprinos privrednom razvoju kroz stvaranje uvjeta za samozapošljavanje i podizanje preduzetničkog duha na području Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Planirano je da Program obuhvati 20 korisnika i planirana su sredstva u iznosu od 500.000,00 KM.


PROGRAM USKLAĐIVANJA TRŽIŠTA RADA I SISTEMA OBRAZOVANJA - KARIJERNO USMJERAVANJE I SAVJETOVANJE


Ciljevi ovog programa su: pomoć mladim u odabiru kvalitetnijeg i konkuretnijeg obrazovanja koje će im obezbijediti da lakše pronađu zaposlenje, pomoć poslodavcima pri odabiru kvalitetnih kadrova, uspostavljanje bolje komunikacije i saradnje sa poslodavcima u cilju dobivanja pravovremenih informacija o potrebama poslodavaca za zaposlenicima određenih profila, uspostava bolje komunikacije i saradnje sa sektorom obrazovanja u cilju obrazovanja kadrova potrebnih za tržište rada i smanjenje broja dugoročno nezaposlenih osoba sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH. Za ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 70.000,00 KM.


4.3.4. REFORMA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE


Odlukom Upravnog odbora, 08.12.2015. godine potpisan je Memorandum o razumijevanju sa njemačkom konsultantskom firmom GOPA koja sredstvima Vlade Švicarske kroz Projekt YEP vrši reformske procese u zavodima i službama za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini. Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ulaskom u reformski proces unaprijedio je procese rada te je svojim korisnicima usluga omogućio veći paket usluga. Nadalje, usvojen je i proveden novi prijedlog sistematizacije radnih mjesta a u konsultaciji sa Projektom YEP, Uputstvo za rad Sektora za posredovanje Zavoda, otvoren je Klub za traženje posla u Brčkom, te je nabavljena nova aplikacija za evidenciju i posredovanje (ProMan aplikacija na IBM platformi), koja je omogućila punu primjenu novih metoda rada, prije svega savjetovanja, izradu Individualnih planova zapošljavanja, njihovo praćenje, pretraživanje kandidata te kvalitetnije posredovanje od kojih će koristi imati, kako nezaposlena osoba, tako i poslodavci. Podizanje kvaliteta rada, na bazi gore navedenog, planira se i dalje u sljedećim segmentima:
­ Provođenje informativnih seminara
­ Individualno savjetovanje
­ Grupno savjetovanje - Klub za traženje posla
­ Mobilni biro
­ Služba za rad sa poslodavcima
­ Kompetencijski okvir i unapređenje tehnologije rada
- Novi objekat Zavoda.


4.4. MJERE KOJE SE ODNOSE NA SARADNJU U OBLASTI MEĐUNARODNOG TRŽIŠTA RADA


U skladu sa odredbama Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br.21/03., 43/09.), i Programom rada Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Agencija će, u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje, Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske i Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, u 2020. godini:
­ Predstavljati Agenciju na međunarodnom planu u oblasti zapošljavanja i sarađivati sa nadležnim agencijama, institucijama i međunarodnim organizacijama u toj oblasti;
­ Učestvovati u pregovorima za zaključivanje međunarodnih ugovora u oblasti socijalnog osiguranja u dijelu koji se odnosi na oblast nezaposlenosti;
­ Učestvovati u pregovorima za zaključivanje međunarodnih ugovora u oblasti zapošljavanja,
­ U saradnji sa entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, učestvovati u provođenju zaključenih međunarodnih sporazuma o zapošljavanju sa Republikom Slovenijom, Republikom Srbijom, Državom Katar i Dogovor o posredovanju pri zapošljavanju radnika iz Bosne i Hercegovine u SR Njemačku na određeno vrijeme (njegovatelji);
­ U saradnji sa entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, učestvovati u realizaciji zaključenih sporazuma o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i drugih država u dijelu koji se odnosi na oblast nezaposlenosti;
­ Učestvovati u realizaciji Dogovora o slanju studenata iz Bosne i Hercegovine na stručnu ferijalnu praksu u SR Njemačku u toku ljetnog raspusta, kojeg su potpisali Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Savezna Agencija za rad SR Njemačke;
­ Koordinirati aktivnosti u domaćim i međunarodnim projektima u oblasti zapošljavanja koji su od interesa za Bosnu i Hercegovinu i, u saradnji sa entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, učestvovati u njihovoj realizaciji,
­ U saradnji sa entitetskim zavodima za zapošljavanje i Zavodom za zapošljavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, izraditi Prijedlog kvota za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu i dostaviti ga Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine.


5. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA


U periodu 2020-2022. godina, prema procjenama Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine, u Bosni i Hercegovini se trebalo očekivati osjetniji rast ekonomske aktivnosti u okviru kojeg bi dešavanja u industrijskoj proizvodnji trebala imati centralnu ulogu. Pored eksternih prilika u ovom srednjoročnom vremenskom okviru se očekivao i značajniji utjecaj internih dinamika u funkciji jačanja industrijske proizvodnje u Bosni i Hercegovini.
Srednjoročne prognoze u oblasti tržišta rada u periodu 2020-2022. godine bile su vezane za očekivani ekonomski rast u regionu i EU što je trebalo imati pozitivne implikacije kako na zaposlenost tako i na plate u Bosni i Hercegovini. Povećanje izvoza i investicija u Bosni i Hercegovini trebalo je da otvori mogućnost za zapošljavanje i kreiranje novih radnih mjesta. Uz pozitivna dešavanja u oblasti industrije, trgovine ali i određenih usluga tebali su da se stvore realni uvjeti za rast broja zaposlenih lica. Na osnovu spomenutog, bilo je planirano da ukupan broj zaposlenih u BiH u periodu 2020-2022. godine se poveća za 2,9%-3,1% g/g. Uz povećan obim poslova i uopšte bolju poslovnu klimu očekivao se i rast neto plaća (3,2%-3,4% g/g).
Međutim, posljednja dešavanja vezana za globalnu pandemiju virus COVID-19. će vjerovatno imati negativne efekte na privredu Bosne i Hercegovine a samim time i na tržište rada. Usljed pandemije COVID-19, očekuje se smanjenje bruto društvenog proizvoda (BDP) Bosne i Hercegovine u 2020. godini.
Što se tiče prognoza, Svjetska banka u izvještaju 3 ističe da korona kriza ima direktan i indirektan efekt na Bosnu i Hercegovinu. Što se tiče direktnog efekta, on će se odraziti u povećanom deficitu i značajnom padu bruto domaćeg proizvoda, a indirektni efekti će ovisiti od brzine oporavka unutar EU, koja je glavni ekonomski partner Bosne i Hercegovine i drugih zemalja regiona. Izgledi za ekonomiju Bosne i Hercegovine zavise od brojnih neizvjesnih faktora, a Bosna i Hercegovina je suočena s mogućom dubokom recesijom uz procijenjeni pad BDP-a od 3,2 procenta. Procjenjuje se da će se efekti osjetiti u skoro svakom sektoru ekonomije, a naročito u turizmu, nekretninama, transportu, veleprodaji i maloprodaji, dok će poremećaj u lancima snabdijevanja i manja potražnja od EU dovesti do pada kako industrijske proizvodnje tako i izvoza roba i usluga.
Dodaje da se očekuje da će se rast u regiji značajno obnoviti u srednjoročnom periodu, kako se ekonomija bude postepeno vraćala u normalu, ali to zavisi i od dužine i intenziteta trenutne krize, kao i od toga šta će kreatori politika na svim nivoima vlasti učiniti za prevazilaženje ove epidemije.
­ Jačanje socijalne uključenosti nezaposlenih lica i obuke za aktivnije traženje zaposlenja;
Izvor: Agencija za statistiku, Agencija za rad i zapošljavanje BiH, Federalni zavod za zapošljavanje, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.
Posmatrano po entitetima, administrativna stopa nezaposlenosti u Federaciji BiH iznosila je 37,1% i smanjena je za 2,1 postotni poen u odnosu na 2018. godinu, u Republici Srpskoj iznosila je 24,7% i bila je manja za 3,6 postotnih poena, a u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine iznosila je 30,4% i smanjena je za 6,7 postotnih poena.
Izvor: Agencija za statistiku BiH
U 2019. godini zabilježen je pad broja nezaposlenih lica na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. Prosječan broj nezaposlenih lica u 2019. godini iznosio je 411.230 i u odnosu na prosjek u 2018. godini smanjio se za 40.468 ili 9,0%. Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje u 2019. godini, 233.209 ili 56,7% su činile žene. Poredeći stanje u entitetima i Brčko distriktu Bosne i Hercegovine u 2019. godini, broj registriranih nezaposlenih lica u Federaciji Bosne i Hercegovine smanjen je za 22.040 ili 6,6%, u Republici Srpskoj manji je za 15.897 ili 15,0%, dok je u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine taj broj smanjen za 2.531 lica ili 24,6% u odnosu na 2018. godinu.
Izvor: Agencija za rad i zapošljavanje BiH, Federalni zavod za zapošljavanje, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.
Što se tiče kvalifikacione strukture, najveće učešće u ukupnoj nezaposlenosti u 2019. godini u Bosni i Hercegovini činile su osobe sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 31,8%, zatim radnici sa SSS 28,2%, te NKV radnici 27,6%. Kvalifikaciona struktura nezaposlenih žena je nešto drugačija i najviše nezaposlenih žena je sa srednjom stručnom spremom 31,7%, NKV radnice su činile 28,3% od ukupno nezaposlenih žena, te KV radnice 26,0%. Posmatrano po entitetima, što se tiče kvalifikacione strukture situacija je ista i u Republici Srpskoj i Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, dok je u Federaciji Bosne i Hercegovine nešto drugačiji odnos i najviše nezaposlenih je KV radnika, zatim NKV radnika, a onda slijede radnici sa SSS.


001 b SLIKA STRANA 5


Broj korisnika prava po osnovu nezaposlenosti povećan je u odnosu na 2018. godinu. U 2019. godini prosječan broj korisnika novčane naknade bio je 12.976 ili 3,2% od ukupnog broja registriranih nezaposlenih lica, od čega 5.816 žena. Ovaj broj se u odnosu na 2018. godinu, povećao za 4,1%. U Federaciji Bosne i Hercegovine broj korisnika novčane naknade povećan je za 2,3%, u Republici Srpskoj je povećan za 19,5%, dok je u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine smanjen u odnosu na 2018. godinu.


002 b SLIKA STRANA 6


Pravo na zdravstvenu zaštitu po osnovu nezaposlenosti u decembru 2019. godine ostvarilo je 346.272 lica ili 86,2% od ukupno registrirane nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini, od čega 182.664 žene. Od toga, u Federaciji Bosne i Hercegovine pravo na zdravstvenu zaštitu po osnovu nezaposlenosti u decembru 2019. godine ostvarilo je 210.162 lica ili 60,7% od čega 16.754 žene, u Republici Srpskoj 130.743 lica ili 37,8% od čega 62.973 žene i u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine 5.367 ili 1,5% lica od čega 2.937 žena.


003 B slika strana 6


U 2019. godini, sa evidencija Federalnog zavoda za zapošljavanje, Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ukupno je zaposleno 142.636 nezaposlenih lica. Broj zaposlenih u odnosu na 2018. godinu bio je veći za 611 lica ili 0,4%. Ukupno zaposlenih žena, u istom periodu, bilo je 69.268 ili 48,6% od ukupnog broja zaposlenih lica. U Federaciji Bosne i Hercegovine u 2019. godini sa evidencija je zaposleno 97.950 lica (47.175 žena) što je za 0,6% više u odnosu na 2018. godinu, u Republici Srpskoj 42.902 lica (21.292 žene) što je za 0,9% više, a u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine 1.784 lica (801 žena) i ovaj broj je manji za 15,2% u odnosu na 2018. godinu.


004 B slika strana 7


Prema podacima iz Ankete o radnoj snazi u 2019. godini 4, u Bosni i Hercegovini manje od polovine radno sposobnog stanovništva čine aktivne osobe. Stopa aktivnosti od 42,1% vrlo je niska po međunarodnim standardima. U odnosu na 2018. godinu stopa aktivnosti nije se mijenjala i bila je značajno viša za muškarce (51,7%) nego za žene (32,9%). Stopa neaktivnosti u 2019. godini iznosila je 57,9% i nije se mijenjala u odnosu na 2018. godinu. Stopa neaktivnosti za muškarce iznosila je 48,3%, dok je za žene iznosila 67,1%. Stopa aktivnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosila je 39,1% i u odnosu na 2018. godinu manja je za 4,0 postotna poena, u Republici Srpskoj iznosila je 47,8% i povećala se za 1,1 postotni poen u odnosu na 2018. godinu, a u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine stopa aktivnosti bila je 30,1% i smanjila se za 9,2 postotna poena. Stopa zaposlenosti u 2019. godini bila je veća za 1,2 postotna poena u odnosu na 2018. godinu i iznosila je 35,5% i bila je značajno viša za muškarce (44,6%), nego za žene (26,7%). U Federaciji Bosne i Hercegovine stopa zaposlenosti u 2019. godini iznosila je 31,9% i bila je nepromijenjena u odnosu na 2018. godinu, u Republici Srpskoj iznosila je 42,2% i povećala se za 3,5 postotnih poena u odnosu na 2018. godinu, a u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine stopa zaposlenosti bila je 22,9% i smanjila se za 8,6 postotnih poena.
Anketna stopa nezaposlenosti značajno je manja od registrirane i na nivou Bosne i Hercegovine za 2019. godinu iznosila je 15,7% (13,6% za muškarce i 18,8% za žene), dok je u istom periodu 2018. godine bila 18,4% (17,2% za muškarce i 20,3% za žene). Stopa nezaposlenosti manja je za 2,7 postotnih poena u odnosu na 2018. godinu. Stopa nezaposlenosti bila je najviša među mladim osobama starosti 15 do 24 godine i iznosila je 33,8% (31,3% za muškarce i 37,9% za žene).. U Federaciji Bosne i Hercegovine stopa nezaposlenosti u 2019. godini iznosila je 18,4% i bila je manja za 0,8 postotnih poena u odnosu na 2018. godinu, u Republici Srpskoj iznosila je 11,7% i smanjila se za 5,5 postotnih poena u odnosu na 2018. godinu, a u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine stopa nezaposlenosti bila je 24,1% i povećala se za 4,3 postotna poena.
­ Karijerno usmjeravanje i savjetovanje
­ Osobe sa invaliditetom


1. Aktivnosti na unapređenju rada zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini


Nezaposlenost je jedan od najozbiljnijih ekonomskih i socijalnih izazova sa kojima se suočava savremeno društvo. Njeni efekti direktno pogađaju nezaposlena lica i njihove porodice, međutim podjednako slabe i privredu i društvo u cjelini. Nezaposlenost u Bosni i Hercegovini je, bez obzira na nastavak pozitivnog trenda iz prethodnog perioda, još uvijek u velikoj mjeri strukturna i u cjelini visoka. Bez obzira što je postignut određeni napredak u modernizaciji radnog zakonodavstva, kao i poboljšanju poslovnog okruženja za postizanje jačeg i održivog ekonomskog rasta potreban je efikasniji javni sektor i dinamičniji razvoj privatnog sektora.
­ obezbjeđivanja prijavljenih potreba poslodavaca za zapošljavanjem lica sa evidencije, kvantitativno i kvalitativno;
Aktivnosti oko koordinacije posredovanja u zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u drugim državama, iniciranje potrebnih aktivnosti kod entitetskih zavoda za zapošljavanje i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine da se zajedno i u saradnji sa poslodavcima, sindikatima, obrazovnim ustanovama i drugim udruženjima organiziraju i sprovode programi profesionalnog usmjerenja i obrazovanja u svrhu većeg zapošljavanja i drugih oblika aktivne politike zapošljavanja, zajednički obavljaju Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe zapošljavanja, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.
­ Pripremu, izradu i realizaciju programa zapošljavanja;
Cilj ovih aktivnosti je jačanje svijesti o značaju pravilnog izbora zanimanja i povećanje kompetentnosti korisnika u procesu donošenja karijernih odluka. Profesionalno informiranje će se provoditi na osnovu sljedećih aktivnosti:
Vrijednost Programa je 203.710,00 KM. Izvor sredstava je Grant Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH (Budžet BiH). Očekivani efekti Programa su zapošljavanje 33 lica sa evidencije nezaposlenih, od čega 32 lica zaposleno kod poslodavca na neodređeni vremenski period i samozapošljavanje jednog lica na period od najmanje 12 mjeseci. Potrebna sredstva za 2020. godinu su 71.100,00 KM.
- U Republici Srpskoj - Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i
Bosna i Hercegovina u 2019. godini bilježi pozitivne promjene što se tiče nastavljenog trenda smanjenja stope nezaposlenosti. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, broj zaposlenih lica u Bosni i Hercegovini u 2019. godini konstantno je bio u porastu kako pri mjesečnom, tako i pri godišnjem poređenju. Povećanje broja zaposlenih lica doprinijelo je smanjenju administrativne stope nezaposlenosti koja je u 2019. godini iznosila 33,3% i u odnosu na 2018. godinu manja je za 2,7 postotnih poena.
- jačanje i razvoj preduzetništva kroz projekte finansiranja i sufinansiranja samozapošljavanja i provođenje programa pripreme za zapošljavanje osoba, kao i programe obuka, prekvalifikacije i dokvalifikacije;
­ Povećanje socijalne uključenosti nezaposlenih osoba.
- Kontinuirana promocija pozitivnih primjera dobre prakse korisnika usluga;

Tabela 1. Stanje tržišta rada u BiH u 2019. godini - prosjek godine

 

Bosna i Hercegovina

Federacija BiH

Republika Srpska

Brčko Distrikt BiH

Ukupno registrirana zaposlenost

žene

353.408

222.516

123.785

7.107

muškarci

469.721

308.967

150.055

10.700

ukupno

823.130

531.483

273.840

17.807

Ukupno registrirana nezaposlenost

žene

233.209

181.995

46.708

4.506

muškarci

178.021

131.576

43.188

3.258

ukupno

411.230

313.571

89.896

7.763

Stopa registrirane nezaposlenosti

UKUPNO

33,3%

37,1%

24,7%

30,4%

 


Tabela 2. Broj zaposlenih u pravnim licima u periodu I - XII 2019. godine u - BiH/entiteti/Brčko distrikt BiH

 

FBiH

RS

BDBiH

BiH

žene

muškarci

ukupno

žene

muškarci

ukupno

žene

muškarci

ukupno

žene

muškarci

ukupno

I /2019

220.806

306.714

527.520

120.733

147.900

268.633

7.009

10.521

17.530

348.548

465.135

813.683

II /2019

218.578

305.080

523.658

120.811

147.489

268.299

7.083

10.592

17.675

346.472

463.161

809.632

III /2019

219.452

305.949

525.401

121.588

147.725

269.313

7.097

10.713

17.810

348.137

464.387

812.524

IV /2019

221.845

308.621

530.466

123.625

150.611

274.236

7.100

10.714

17.814

352.570

469.946

822.516

V /2019

223.015

309.764

532.779

123.871

150.364

274.236

7.098

10.762

17.860

353.984

470.890

824.875

VI /2019

223.085

310.395

533.480

124.167

150.706

274.872

7.108

10.723

17.831

354.360

471.824

826.183

VII /2019

222.152

311.239

533.391

124.373

151.252

275.625

7.104

10.731

17.835

353.629

473.222

826.851

VIII /2019

219.879

309.478

529.357

124.013

150.760

274.772

7.120

10.722

17.842

351.012

470.960

821.971

IX /2019

224.038

309.993

534.031

124.246

151.172

275.418

7.127

10.728

17.855

355.411

471.893

827.304

X /2019

225.649

310.642

536.291

125.243

151.095

276.339

7.129

10.747

17.876

358.021

472.484

830.506

XI /2019

225.839

310.371

536.210

126.204

150.816

277.021

7.149

10.746

17.895

359.192

471.933

831.126

XII /2019

225.853

309.353

535.206

126.549

150.765

277.314

7.162

10.701

17.863

359.564

470.819

830.383

Ø2019

222.516

308.967

531.483

123.785

150.055

273.840

7.107

10.700

17.807

353.408

469.721

823.130

 


Tabela 3. Broj nezaposlenih u pravnim licima u periodu I - XII 2019. godine u - BiH/entiteti/Brčko Distrikt BiH

 

FBiH

RS

BDBiH

BiH

žene

muškarci

ukupno

žene

muškarci

ukupno

žene

muškarci

ukupno

žene

muškarci

ukupno

I /2019

187.847

140.656

328.503

49.015

46.923

95.938

5.079

3.918

8.997

241.941

191.497

433.438

II /2019

186.798

139.468

326.266

48.643

46.408

95.051

4.976

3.760

8.736

240.417

189.636

430.053

III /2019

184.884

136.734

321.618

47.996

45.375

93.371

4.839

3.591

8.430

237.719

185.700

423.419

IV /2019

181.891

132.178

314.069

47.139

44.502

91.641

4.689

3.427

8.116

233.719

180.107

413.826

V /2019

179.425

129.182

308.607

46.700

43.580

90.280

4.544

3.254

7.798

230.669

176.016

406.685

VI /2019

179.705

128.738

308.443

46.374

42.999

89.373

4.469

3.191

7.660

230.548

174.928

405.476

VII /2019

181.650

128.535

310.185

46.681

42.682

89.363

4.426

3.135

7.561

232.757

174.352

407.109

VIII /2019

182.500

128.650

311.150

46.288

42.005

88.293

4.358

3.047

7.405

233.146

173.702

406.848

IX /2019

180.421

129.072

309.493

45.495

41.094

86.589

4.266

3.007

7.273

230.182

173.173

403.355

X /2019

179.617

128.597

308.214

45.221

40.702

85.923

4.222

2.983

7.205

229.060

172.282

401.342

XI /2019

179.862

128.571

308.433

45.217

40.675

85.892

4.122

2.912

7.034

229.201

172.158

401.359

XII /2019

179.336

128.528

307.864

45.732

41.305

87.037

4.078

2.867

6.945

229.146

172.700

401.846

Ø2019

181.995

131.576

313.571

46.708

43.188

89.896

4.506

3.258

7.763

233.209

178.021

411.230

 


Tabela 4. MATERIJALNA I SOCIJALNA SIGURNOST NEZAPOSLENIH - BiH, entiteti, BD BiH

Korisnici novčane naknade

 

I /2019

II /2019

III /2019

IV /2019

V /2019

VI /2019

VII /2019

VIII /2019

IX /2019

X /2019

XI /2019

XII /2019

Ø2019

Bosna i Hercegovina

ukupno

11.902

13.907

13.634

12.267

12.199

12.288

12.812

13.143

13.143

13.304

13.534

13.575

12.976

žene

5.129

5.812

5.777

5.246

5.294

5.390

6.012

6.503

6.328

6.210

6.183

5.908

5.816

Federacija BiH

ukupno

9.960

11.972

11.476

10.336

10.292

10.238

10.569

10.953

10.445

10.552

10.905

11.089

10.732

žene

4.256

4.951

4.755

4.351

4.429

4.452

4.847

5.401

4.979

4.805

4.871

4.734

4.736

Republika Srpska

ukupno

1.719

1.776

2.062

1.828

1.802

1.981

2.167

2.114

2.627

2.682

2.564

2.399

2.143

žene

802

799

975

852

819

896

1.115

1.053

1.305

1.363

1.272

1.129

1.032

Brčko Distrikt BiH

ukupno

223

159

96

103

105

69

76

76

71

70

65

87

100

žene

71

62

47

43

46

42

50

49

44

42

40

45

48

 


Tabela 5. Anketa o radnoj snazi - mjere aktivnosti stanovništva u BiH i entitetima (%)

 

BiH

Federacija BiH

Republika Srpska

Brčko Distrikt BiH

Stopa aktivnosti (%)

2018.

42,1

39,5

46,7

39,3

2019.

42,1

39,1

47,8

30,1

Stopa zaposlenosti (%)

2018.

34,3

31,9

38,7

31,5

2019.

35,5

31,9

42,2

22,9

Stopa nezaposlenosti (%)

2018.

18,4

19,2

17,2

19,8

2019.

15,7

18,4

11,7

24,1

 
1 Izvor: Agencija za statistiku BiH

2 Dio sredstava u procijenjenom iznosu od 25.045.018 KM se odnosi na prenesene obaveze po osnovu mjera aktivne politike zapošljavanja čija je realizacija započela prethodnih godina, a koje dospijevaju na naplatu u 2020. godini.

3 Polazna osnova: Pregled stanja i osjetljivosti ekonomija Zapadnog Balkana dok se suočavaju sa pandemijom virusa COVID-19, Svjetska banka, http://pubdocs.worldbank.org/en/352391588143833846/SRB-RER-17-Setting-the-Stage.pdf

4 Izvor: Agencija za statistiku BiH, Anketa o radnoj snazi 2019.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!