Službeni glasnik BiH, broj 95/12

Na osnovu čl. 4.2, 4.7. i 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11), člana 36. Poslovnika o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju ("Službeni glasnik BiH", broj 2/05) i čl. 16. i 38. Pravilnika o licencama ("Službeni glasnik BiH", broj 38/05), a u vezi člana 70. Pravilnika o licencama ("Službeni glasnik BiH", broj 87/12), Državna regulatorna komisija za električnu energiju, na sjednici održanoj 21. novembra 2012. godine, donijela je


ODLUKU


O IZDAVANJU PRIVREMENE LICENCE ZA DJELATNOST MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

1. Izdaje se privremena licenca Društvu "Axpo BH" d.o.o. Sarajevo za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom.

2. Licenca iz tačke 1. ove odluke izdaje se za period od 22. novembra 2012. godine do 21. novembra 2014. godine.

3. Sastavni dio privremene licence su Uvjeti za korištenje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH" i službenim glasilima entiteta.

Obrazloženje


Axpo BH d.o.o. Sarajevo (u daljnjem tekstu: podnosilac zahtjeva) podnio je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (u daljnjem tekstu: DERK) zahtjev za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine, zaprimljen pod brojem: 05-28-12-328/12 od 12. septembra 2012. godine.

Shodno članu 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) za aktivnost međunarodne trgovine električnom energijom potrebna je licenca DERK-a, a podnosilac zahtjeva je dužan zadovoljiti uvjete i kriterije za dobijanje licence koje svojim pravilima i propisima odredi DERK.

Zahtjev je podnijet na propisanim obrascima, sa dokazom o prethodno izvršenoj uplati naknade za rješavanje zahtjeva i relevantnim dokumentima koji su, podnijeti uz zahtjev ili predočeni naknadno na zahtjev DERK-a, omogućili DERK-u da razumije, razmatra i odlučuje o podnijetom zahtjevu o čemu je DERK obavijestio podnosioca zahtjeva svojim aktom broj: 05-28-12-328-7/12 od 4. oktobra 2012. godine.

Po pregledu i provjeri svih formalnih elemenata zahtjeva DERK je najprije 6. oktobra 2012. godine objavio u dnevnim novinama i na svojoj internet stranici kratku obavijest za javnost sumirajući zahtjev za licencu i odredio rok do 20. oktobra 2012. godine za dostavljanje komentara javnosti na podnijeti zahtjev za izdavanje licence.

DERK je konstatirao da nisu dostavljani komentari javnosti u vezi podnijetog zahtjeva za dodjelu privremene licence, niti je na javni poziv DERK-a bilo koje lice kandidiralo svoj interes da učestvuje u postupku u svojstvu umješača.

DERK je izvršio provjeru podataka, dokumenata i informacija priloženih uz zahtjev i utvrdio da isti svjedoče o tehničkim, pravnim i finansijskim mogućnostima podnosioca zahtjeva da ispuni sve kriterije, uvjete i standarde propisane zakonom, pravilima i propisima DERK-a za dodjelu licence za obavljanje međunarodne trgovine. DERK je stoga pripremio početnu verziju Uvjeta za korištenje privremene licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine. Ovaj dokument je od 1. novembra 2012. godine učinjen dostupnim podnosiocu zahtjeva, kao i svim drugim zainteresiranim članovima javnosti, a omogućena im je prilika da iznesu svoje komentare i na općoj raspravi obavljenoj 6. novembra 2012. godine u sjedištu DERK-a u Tuzli, uz prethodnu objavu odgovarajuće obavijesti u dnevnim novinama i objavu dokumenta na internet stranici DERK-a.

Kako su na održanoj općoj raspravi izostali bilo čiji komentari koji su mogli utjecati da neki od uvjeta za korištenje licence budu uređeni na drugačiji način, pripremljen je prijedlog da se zatražena licenca izda i dostavljen podnosiocu zahtjeva aktom DERK-a, broj: 05-28-12-328-22/12 od 12. novembra 2012. godine. U ostavljenom roku do 20. novembra 2012. godine, podnosilac zahtjeva je pismeno potvrdio da prijedlog smatra sačinjenim u skladu sa Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH i podzakonskim propisima koji reguliraju predmetnu materiju.

Na osnovu svega naprijed izloženog, te respektirajući i dokaz da je podnosilac zahtjeva prethodno ishodio dozvolu Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine za obavljanje djelatnosti snabdijevanja električnom energijom drugog reda na teritoriji Bosne i Hercegovine, registracijski broj: 06-03-986/54/12 od 19. novembra 2012. godine, DERK je odlučio kao u dispozitivu ove odluke.

U skladu sa članom 9.2 Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini, protiv ove odluke može se pokrenuti postupak pred Sudom Bosne i Hercegovine podnošenjem tužbe u roku od 60 dana od dana objave ove odluke.

Broj 05-28-12-328-25/12
21. novembra 2012. godine
Tuzla


Predsjedavajući Komisije
Milorad Tuševljak, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!