Službeni glasnik BiH, broj 18/21

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa Zaključcima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 155. sjednice održane 25. septembra 2018. godine,Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 22. sjednici održanoj 16.12.2020. godine, donijelo je


ODLUKU


O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom usvaja se Akcioni plan za reformu javne uprave.

Član 2.
(Sastavni dio Odluke)

Sastavni dio ove Odluke je Akcioni plan za reformu javne uprave.

Član 3.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 322/20
16. decembra 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.