Službeni glasnik BiH, broj 54/17

Na osnovu člana 29. stav (5) Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 i 8/17), ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine donosi


PRAVILNIK


O OBILJEŽAVANJU VOZILA KOJIM UPRAVLJA OSOBA SA OŠTEĆENIM EKSTREMITETIMA ILI KOJIM SE PREVOZI OSOBA SA INVALIDITETOM 100%


Član 1.
(Predmet)

Ovim Pravilnikom uređuje se način i postupak obilježavanja vozila kojim upravlja osoba sa oštećenim ekstremitetima, bitnim za upravljanje vozilom (u daljnjem tekstu: osoba sa oštećenim ekstremitetima) ili kojim se prevozi osoba sa invaliditetom 100% ili kojim se prevoze članovi udruženja osoba sa invaliditetom (u daljnjem tekstu: udruženje), izgled znaka kojim se obilježavaju ova vozila, postupak izdavanja znaka, postavljanje i korištenje znaka, period važenja i vođenje evidencija.

Član 2.
(Znak pristupačnosti)

Znak pristupačnosti je međunarodni znak kojim se obilježava vozilo kojim upravlja osoba sa oštećenim ekstremitetima ili kojim se prevozi osoba sa invaliditetom 100% ili kojim se prevoze članovi udruženja.

Član 3.
(Izgled znaka pristupačnosti)

(1) Znak pristupačnosti za vozilo kojim upravlja osoba sa oštećenim ekstremitetima ili kojim se prevozi osoba sa invaliditetom 100% ima oblik pravougaonika, dimenzija je 100 x 150 mm, ima lice i naličje i serijski broj.

(2) Lice znaka, iz stava (1) ovog člana je plave boje, s ivicom bijele boje, širine 3 mm i podijeljeno je na:

a) lijevi dio, sa 3 bijela polja namijenjena za upis sljedećih podataka o znaku pristupačnosti:

1) naziv tijela nadležnog za izdavanje,

2) serijski broj,

3) rok važenja i

4) registarski broj vozila.

b) desni dio, plave boje, u kojem je bijelom bojom ucrtan međunarodni znak osoba sa invaliditetom.

(3) Naličje znaka pristupačnosti iz stava (1) ovog člana je bijele boje i podijeljeno je na: lijevi dio, sa 3 bijela polja namijenjena za fotografiju, upis imena i prezimena te potpis osobe sa oštećenim ekstremitetima ili osobe sa invaliditetom 100% i desni dio, sa poljem bijele boje na kojem je upisan tekst na bosanskom, srpskom, hrvatskom i engleskom jeziku: "Ovaj znak pristupačnosti daje pravo na korištenje parkirališnih mjesta koja su u tu svrhu posebno obilježena".

(4) Lice znaka pristupačnosti kojim se obilježava vozilo kojim se prevoze članovi udruženja, identično je licu znaka pristupačnosti, iz člana 3. stav 2. ovog Pravilnika.

(5) Naličje znaka pristupačnosti kojim se obilježava vozilo kojim se prevoze članovi udruženja je bijele boje i podijeljeno je na: lijevi dio, sa 3 bijela polja namijenjena za upis naziva udruženja, imena i prezimena te potpis ovlaštene osobe udruženja i pečat udruženja i desni dio, sa jednim poljem bijele boje na kojem je upisan tekst na bosanskom, srpskom, hrvatskom i engleskom jeziku: "Ovaj znak pristupačnosti daje pravo na korištenje parkirališnih mjesta koja su u tu svrhu posebno obilježena".

(6) Izgled znaka pristupačnosti kojim se obilježava vozilo kojim upravlja osoba sa oštećenim ekstremitetima ili kojim se prevozi osoba sa invaliditetom 100% dat je u Prilogu broj 1a, a znaka kojim se obilježava vozilo kojim se prevoze članovi udruženja u Prilogu broj 1b i čine dio ovog Pravilnika.

(7) Izradu, štampanje i distribuciju znaka pristupačnosti osiguravaju u Federaciji Bosne i Hercegovine kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova, u Republici Srpskoj Ministarstvo unutrašnjih poslova, a u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine Odjel za javni registar.

Član 4.
(Postupak izdavanja znaka pristupačnosti)

(1) Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti podnosi se tijelu za unutrašnje poslove (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo), prema prebivalištu ili boravištu podnosioca zahtjeva za izdavanje znaka pristupačnosti ili prema sjedištu udruženja.

(2) Za maloljetnu osobu sa invaliditetom 100% zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti podnosi roditelj ili staratelj ili član zajedničkog domaćinstva maloljetne osobe sa invaliditetom 100%, na čije ime je vozilo registrirano.

(3) Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti podnosi punoljetna osoba sa invaliditetom 100% ili roditelj ili član zajedničkog domaćinstva osobe sa invaliditetom 100%, na čije ime je vozilo registrirano.

(4) Obrazac zahtjeva osobe sa oštećenim ekstremitetima i osobe sa invaliditetom 100% dat je u Prilogu broj 2a, a za udruženje u Prilogu broj 2b i čine dio ovog Pravilnika.

Član 5.
(Potrebna dokumentacija)

(1) Osoba s oštećenim ekstremitetima, uz zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti, dostavlja:

a) posljednje izdato rješenje o stepenu oštećenja ekstremiteta bitnog za upravljanje vozilom ili posljednji nalaz, ocjenu ili mišljenje izdato od tijela entiteta Bosne i Hercegovine, kantona ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine nadležnih za utvrđivanje stepena oštećenja ekstremiteta,

b) dvije fotografije dimenzija 30 x 35 mm,

c) ličnu kartu (na uvid),

d) vozačku dozvolu (na uvid) i

e) potvrdu da je vozilo u vlasništvu osobe sa oštećenim ekstremitetima ili da se vozilo koristi po osnovu Ugovora o lizingu.

(2) Osoba sa stepenom invaliditeta 100%, osim priloga b) i c) iz stava 1) ovog člana, uz zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti dostavlja:

a) posljednje rješenje ili posljednji nalaz, ocjenu ili mišljenje o stepenu invaliditeta 100%, izdato od tijela entiteta Bosne i Hercegovine, kantona ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine nadležnih za utvrđivanje stepena invaliditeta,

b) potvrdu da je vozilo u vlasništvu osobe sa invaliditetom 100% ili osobe iz člana 4. stav (3) ovog Pravilnika ili da se vozilo koristi po osnovu Ugovora o lizingu,

c) dokaz da je osoba iz člana 4. stav (3) ovog Pravilnika član zajedničkog domaćinstva osobe sa invaliditetom 100%.

(3) U slučaju kada zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti podnosi osoba iz člana 4. stav (2) ovog Pravilnika, uz zahtjev dostavlja:

a) dokaz o srodstvu ili dokaz da je član zajedničkog domaćinstva maloljetne osobe sa invaliditetom 100%,

b) posljednje rješenje ili nalaz, ocjenu ili mišljenje o stepenu invaliditeta maloljetne osobe sa invaliditetom, izdato od tijela entiteta Bosne i Hercegovine, kantona ili Brčko distrikta Bosne i Hercegovine,

c) dvije fotografije osobe sa invaliditetom 100%, dimenzija 30 x 35 mm,

d) vozačku dozvolu (na uvid) i

e) dokaz da je vozilo u vlasništvu osobe iz člana 4. stav (2) ovog Pravilnika ili da se vozilo koristi po osnovu Ugovora o lizingu.

(4) Ovlaštena osoba udruženja, uz zahtjev za izdavanje znaka, pristupačnosti dostavlja:

a) rješenje o registraciji udruženja,

b) potvrdu da je vozilo u vlasništvu udruženja ili da se vozilo koristi po osnovu Ugovora o lizingu,

c) dokaz iz člana 5. stav (2) tačka a) ovog Pravilnika i

d) dokaz da su osobe sa invaliditetom 100% članovi udruženja.

Član 6.
(Izdavanje znaka pristupačnosti)

(1) Znak pristupačnosti izdaje se podnosiocu zahtjeva za vozilo:

a) kojim upravlja osoba sa oštećenim ekstremitetima,

b) kojim se prevozi osoba sa invaliditetom 100%,

c) udruženja osoba sa invaliditetom 100% kojim se prevoze članovi udruženja.

(2) Znak pristupačnosti izdaje se na period od 10 godina.

Član 7.
(Postavljanje i korištenje znaka pristupačnosti)

(1) Znak pristupačnosti postavlja se na vidnom mjestu, u donjem desnom uglu prednjeg vjetrobranskog stakla vozila.

(2) Znak pristupačnosti se koristi u slučaju:

a) kada vozilom upravlja osoba sa oštećenim ekstremitetima,

b) kada se vozilom prevozi osoba sa invaliditetom 100%,

c) kada se vozilom udruženja prevozi osoba sa invaliditetom 100%, član udruženja.

(3) Vozilo sa znakom pristupačnosti ima pravo na korištenje parkirališnih mjesta koja su u tu svrhu posebno obilježena.

Član 8.
(Postupak u slučaju gubitka, krađe ili oštećenja znaka pristupačnosti)

(1) Osoba sa oštećenim ekstremitetima ili osoba sa invaliditetom 100% ili ovlaštena osoba udruženja za čije je vozilo izdat znak pristupačnosti dužna je prijaviti gubitak ili krađu znaka pristupačnosti najbližoj policijskoj stanici odmah, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana nadležnom tijelu.

(2) Izdavanje novog znaka pristupačnosti provodi se na način i po postupku propisanom za njegovo izdavanje, uz dostavljanje obavijesti najbliže policijske stanice o gubitku ili krađi znaka pristupačnosti.

(3) Ukoliko je znak pristupačnosti oštećen, izdavanje novog znaka pristupačnosti provodi se na način predviđen za njegovo izdavanje, uz dostavljanje oštećenog znaka pristupačnosti.

(4) U slučaju iz st. (1) i (3) ovog člana, novi znak pristupačnosti važi do roka naznačenog na znaku pristupačnosti.

Član 9.
(Evidencija izdatih znakova pristupačnosti)

(1) Nadležno tijelo vodi:

a) Upisnik primljenih zahtjeva i izdatih znakova pristupačnosti osobama sa oštećenim ekstremitetima i osobama sa invaliditetom 100%, koji je Prilog broj 3, Karton evidencije izdatih znakova pristupačnosti za vozilo kojim upravlja osoba sa oštećenim ekstremitetima ili kojim se prevozi osoba sa invaliditetom, koji je Prilog broj 4, i koji čine dio ovog Pravilnika i

b) Upisnik primljenih zahtjeva i izdatih znakova pristupačnosti udruženju osoba sa invaliditetom, koji je Prilog broj 5, i Karton evidencije izdatih znakova pristupačnosti, koji je Prilog broj 6, i čine dio ovog Pravilnika.

(2) Upisnik primljenih zahtjeva i izdatih znakova pristupačnosti i Karton evidencije izdatih znakova pristupačnosti može se voditi i u elektronskoj formi.

Član 10.
(Prijelazne odredbe)

(1) Znak pristupačnosti izdat prije stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi istekom roka na koji je izdat.

(2) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obilježavanju vozila kojim upravlja osoba sa invaliditetom ili kojim se prevozi osoba sa invaliditetom ("Službeni glasnik BiH", broj 92/15).

Član 11.
(Stupanje na snagu i objava)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-04-02-2-2190/17
7. srpnja 2017. godine
Sarajevo


Ministar
Mr. Ismir Jusko, s. r.