Službeni glasnik BiH, broj 47/14

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 67. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 28. maja 2014. godine, i na 38. sjednici Doma naroda, održanoj 6. juna 2014. godine, usvojila je


ZAKON


O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI


POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet Zakona)

Ovim zakonom propisuju se:

a) mjere, radnje i postupci u finansijskom i nefinansijskom sektoru koje se preduzimaju s ciljem sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja teorističkih aktivnosti;

b) obveznici provođenja mjera, radnji i postupaka koji su dužni postupati po ovom zakonu;

c) nadzor nad obveznicima u provođenju mjera, radnji i postupaka u finansijskom i nefinansijskom poslovanju, koji se preduzimaju radi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

d) zadaci i nadležnosti Finansijsko-obavještajnog odjela Državne agencije za istrage i zaštitu (u daljnjem tekstu: FOO);

e) međuinstitucionalna saradnja nadležnih organa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH), Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: FBiH), Republike Srpske (u daljnjem tekstu: RS), Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BDBiH) i ostalih nivoa državne organizacije Bosne i Hercegovine u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

f) međunarodna saradnja u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

g) zadaci, nadležnosti i postupci drugih organa i pravnih lica s javnim ovlaštenjima u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u BiH;

h) ostali poslovi značajni za razvoj sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Član 2.
(Definicije pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti)

U smislu ovog zakona, definicije termina utvrđuju se kako slijedi:

a) Pranje novca podrazumijeva:

1) zamjenu ili prijenos imovine, ako je ta imovina stečena kriminalnim radnjama, a s ciljem prikrivanja ili zataškavanja nezakonitog porijekla imovine ili pružanja pomoći nekom licu koje je umiješano u takve aktivnosti radi izbjegavanja zakonskih posljedica počinjenih radnji;

2) prikrivanje ili zataškavanje prave prirode, mjesta porijekla, raspolaganja, kretanja, prava na ili vlasništva nad imovinom ako je ta imovina stečena kriminalnim radnjama ili činom učešća u takvim radnjama;

3) sticanje, posjedovanje ili korištenje imovine stečene kriminalnim radnjama ili činom učešća u takvim radnjama;

4) učešće ili udruživanje radi izvršenja, pokušaja izvršenja, odnosno pomaganja, podsticanja, olakšavanja ili davanja savjeta pri izvršenju bilo koje od navedenih radnji;

5) svrha, znanje, namjera potrebni kao elementi radnje pranja novca mogu se zaključiti na osnovu objektivnih i činjeničnih okolnosti.

b) Pranjem novca smatrat će se i to kada su radnje, kojima je stečena imovina koja se pere, izvršene na teritoriji druge države.

c) Finansiranje terorističkih aktivnosti podrazumijeva:

1) osiguravanje ili prikupljanje sredstava, na bilo koji način, direktno ili indirektno, s namjerom da budu upotrijebljena ili sa znanjem da će biti upotrijebljena, u potpunosti ili djelimično, za izvođenje terorističkih akata od strane terorista pojedinaca i/ili od strane terorističkih organizacija;

2) podstrekivanje i pomaganje u osiguravanju i prikupljanju imovine, bez obzira da li je teroristički akt izvršen i da li je imovina korištena za izvršavanje terorističkog akta.

d) Teroristički akt podrazumijeva neku od sljedećih namjernih radnji, koja s obzirom na svoju prirodu ili kontekst može ozbiljno oštetiti državu ili međunarodnu organizaciju, s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva ili prisiljavanja organa vlasti u Bosni i Hercegovini, vlade druge zemlje ili međunarodne organizacije, da nešto izvrši ili ne izvrši, ili s ciljem ozbiljne destabilizacije ili uništavanja osnovnih političkih, ustavnih, privrednih ili društvenih struktura u Bosni i Hercegovini, druge zemlje ili međunarodne organizacije:

1) napad na život lica koji može uzrokovati njegovu smrt;

2) napad na fizički integritet lica;

3) protupravno zatvaranje, držanje zatvorenim ili na drugi način oduzimanje ili ograničavanje slobode kretanja drugog lica, s ciljem da njega ili nekog drugog prisili da nešto izvrši, ne izvrši ili trpi (otmica) ili uzimanje talaca;

4) nanošenje velike štete objektima u Bosni i Hercegovini, vladi druge države ili javnim objektima, transportnom sistemu, infrastrukturnim objektima, uključujući informacioni sistem, fiksnoj platformi koja se nalazi u kontinentalnom pojasu, javnom mjestu ili privatnoj imovini, za koju je vjerovatno da će ugroziti ljudski život ili dovesti do značajne privredne štete;

5) otmica aviona, broda ili drugog sredstva javnog saobraćaja ili za prijevoz robe;

6) proizvodnja, posjedovanje, sticanje, prijevoz, snabdijevanje, korištenje ili osposobljavanje za korištenje oružja, eksploziva, nuklearnog, biološkog ili hemijskog oružja ili radioaktivnog materijala, kao i istraživanje i razvoj biološkog i hemijskog oružja ili radioaktivnog materijala;

7) ispuštanje opasnih materija ili izazivanje požara, eksplozija ili poplava s posljedicom ugrožavanja ljudskih života;

8) ometanje ili zaustavljanje snabdijevanja vodom, električnom energijom ili drugim osnovnim prirodnim resursima s posljedicom ugrožavanja ljudskih života;

9) prijetnja počinjenjem nekog djela iz alineje 1) do 8) ove tačke.

e) Terorista je lice koje samo ili s drugim licima:

1) s namjerom, neposredno ili posredno, izvrši ili pokuša da izvrši teroristički akt;

2) podstrekava ili pomaže u izvršenju terorističkog akta;
3) s namjerom ili sa saznanjem o namjeri grupe lica da izvrši teroristički akt, doprinese, odnosno doprinosi izvršavanju terorističkog akta.

f) Teroristička organizacija je organizirana grupa lica koja:

1) s namjerom, neposredno ili posredno, izvrši ili pokuša da izvrši teroristički akt;

2) podstrekava ili pomaže u izvršenju terorističkog akta ili u pokušaju izvršenja terorističkog akta;

3) s namjerom ili sa saznanjem o namjeri grupe lica da izvrši teroristički akt, doprinese, odnosno doprinosi izvršavanju terorističkog akta ili pokušaju izvršenja terorističkog akta.

Član 3.
(Definicije ostalih pojmova)

Definicije ostalih pojmova u smislu ovog zakona su:

a) Transakcija je bilo kakvo primanje, davanje, čuvanje, razmjena, prijenos, raspolaganje ili drugo rukovanje novcem ili imovinom od strane obveznika uključujući i gotovinsku transakciju;

b) Sumnjiva transakcija je svaka transakcija za koju obveznik ili nadležni organ procijeni da u vezi s transakcijom ili licem koje obavlja transakciju postoje opravdani razlozi za sumnju ili sumnja na počinjenje krivičnog djela pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti, odnosno da transakcija uključuje sredstva koja su proizašla iz nezakonitih aktivnosti;

c) Gotovinska transakcija je svaka transakcija pri kojoj obveznik fizički prima ili daje gotov novac klijentu;

d) Povezane transakcije su dvije ili više transakcija koje potiču s računa ili su usmjerene na račun ili na pravno ili fizičko lice, a gdje je iznos pojedinačnih transakcija ispod iznosa potrebnog za identifikaciju i izvještavanje prema odredbama ovog zakona, ali koje zajedno prekoračuju iznos pomenut u članu 6. ovog zakona i mogu se smatrati međusobno povezanim zbog vremenskog perioda u kojem su izvršene, zbog primaoca ili nalogodavca transakcije, načina obavljanja transakcija, razloga zbog kojeg su transakcije izvršene ili drugih faktora na osnovu kojih se transakcije mogu smatrati povezanim;

e) Imovina podrazumijeva sva sredstva, materijalna ili nematerijalna, bilo da se sastoji u stvarima ili pravima, pokretna ili nepokretna, te isprave ili instrumenti u bilo kojem obliku, uključujući elektronski ili digitalni, kojima se dokazuje vlasništvo ili pravo vlasništva nad imovinom uključujući, ali ne i samo, bankarske kredite, putničke čekove, bankarske čekove, novčane naloge, udjele, vrijednosne papire, obveznice, mjenice i kreditna pisma;

f) Naznaka vrijednosti u konvertibilnim markama (KM) također se odnosi i na odgovarajuću vrijednost u bilo kojoj stranoj valuti prema važećem službenom kursu u vrijeme transakcije;

g) Gotovina podrazumijeva novčanice i kovani novac koji je u opticaju kao zakonsko sredstvo plaćanja u BiH, kao i ostala sredstva plaćanja (putnički čekovi, lični čekovi, bankovni čekovi, poštanske doznake, te ostala sredstva plaćanja u takvom obliku da se titular mijenja po uručenju);

h) Predikatno krivično djelo je krivično djelo čijim počinjenjem je pribavljena imovina koja je predmet krivičnog djela pranja novca;

i) Rizik pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti je rizik da će klijent iskoristiti finansijski sistem ili djelatnost obveznika za počinjenje krivičnih djela pranja novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti, odnosno da će neki poslovni odnos, transakcija, usluga ili proizvod biti direktno ili indirektno upotrijebljeni za pomenuta krivična djela;

j) Poslovni odnos je svaki poslovni ili drugi ugovorni odnos koji obveznik uspostavi ili sklopi s klijentom i povezan je s obavljanjem djelatnosti obveznika;

k) Korespondentni odnos je odnos između domaće banke ili kreditne institucije i strane banke ili kreditne institucije, odnosno druge institucije koji nastaje otvaranjem računa strane institucije kod domaće banke ili kreditne institucije, kao i kada domaća banka ili kreditna institucija otvara račun kod strane kreditne institucije;

l) Fiktivna banka (shell bank) je strana kreditna ili druga institucija koja se bavi istom djelatnošću, koja je registrirana u državi u kojoj ne obavlja svoju djelatnost i koja nije povezana s finansijskom grupom koja podliježe nadzoru radi otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

m) Lice koje pruža preduzetničke usluge (trust) je svako pravno ili fizičko lice koje kao svoju poslovnu djelatnost za treća lica obavlja neku od sljedećih usluga:

1) osniva pravno lice;

2) obavlja funkciju predsjednika ili člana uprave ili drugom licu omogućava da obavlja funkciju predsjednika ili člana uprave, poslovođe ili ortaka, a da se pri tome ne radi o stvarnom obavljanju poslovodne funkcije, odnosno to lice ne preuzima poslovni rizik u vezi s kapitalnim ulogom u pravnom licu u kojem je formalno član ili ortak;

3) pravnom licu osigurava registrirano sjedište ili iznajmljuje poslovnu poštansku ili administrativnu adresu i druge usluge povezane s tim;

4) obavlja funkciju ili drugom licu omogućava da obavlja funkciju upravitelja ustanove, fonda ili drugog sličnog stranog pravnog lica koje prima, upravlja ili dijeli imovinska sredstva za određenu namjenu, pri čemu se iz definicije isključuju društva za upravljanje investicionim i penzionim fondovima;

5) koristi ili drugom licu omogućava korištenje tuđih dionica radi ostvarivanja prava glasa, osim ako se radi o društvu čijim se finansijskim instrumentima trguje na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu za koje u skladu s međunarodnim standardima važe zahtjevi za objavljivanje podataka.

n) Stvarni vlasnik klijenta je:

1) stvarni vlasnik klijenta i/ili fizičko lice u čije se ime transakcija ili aktivnost obavlja;

2) stvarni vlasnik privrednog društva, odnosno drugog pravnog lica je:

- fizičko lice, koje je posredno ili neposredno imalac 20% ili više poslovnog udjela, dionica, prava glasa ili drugih prava, na osnovu kojih učestvuje u upravljanju pravnim licem, odnosno učestvuje u kapitalu pravnog lica sa 20% ili više udjela ili ima dominantan položaj u upravljanju imovinom pravnog lica;

- fizičko lice, koje privrednom društvu posredno osigura ili osigurava sredstva i po tom osnovu ima pravo da bitno utiče na donošenje odluka organa upravljanja privrednim društvom prilikom odlučivanja o finansiranju i poslovanju.

3) stvarni vlasnik stranog pravnog lica, koje prima, upravlja ili raspodjeljuje imovinu za određenu namjenu je:

- fizičko lice, koje je posredni ili neposredni korisnik više od 20% imovine koja je predmet upravljanja, pod uslovom da su budući korisnici određeni;

- fizičko lice ili grupa lica u čijem interesu je strano pravno lice osnovano ili posluje, pod uslovom da su to lice ili grupa lica odredivi;

- fizičko lice koje posredno ili neposredno neograničeno upravlja s više od 20% imovine stranim pravnim licem.

o) Neprofitne organizacije su udruženja, ustanove, fondacije, zavodi i vjerske zajednice, koje su osnovane u skladu sa zakonom i koje se bave djelatnošću kojom se ne ostvaruje dobit;

p) Factoring je otkup potraživanja s regresom ili bez njega;

r) Forfaiting je izvozno finansiranje na osnovu otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja, osiguranih finansijskim instrumentom;

s) Strano pravno lice je pravno lice čije je sjedište izvan BiH;

t) Politički i javno eksponirano lice, strano i domaće, u smislu ovog zakona, podrazumijeva svako fizičko lice kojem je povjerena ili mu je bila povjerena istaknuta javna funkcija u prethodnoj godini, uključujući najbliže članove porodice i bliže saradnike;

u) Strano politički eksponirano lice je fizičko lice koje ima ili je imalo povjerenu istaknutu javnu funkciju:

1) šef države, premijer, ministri, njihovi zamjenici i pomoćnici;

2) izabrani predstavnici u zakonodavnim organima;

3) sudije vrhovnog i ustavnog suda i drugih visokih sudskih ustanova;

4) članovi revizije i odbora guvernera centralne banke;

5) ambasadori i visokopozicionirani oficiri oružanih snaga;

6) članovi upravnih i nadzornih odbora te direktori preduzeća u većinskom državnom vlasništvu.

v) Domaće politički ili javno eksponirano lice je fizičko lice koje ima ili je imalo povjerenu istaknutu javnu funkciju:

1) članovi Predsjedništva BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministri i zamjenici ministara i rukovodeći državni službenici;

2) predsjednici, zamjenici, predsjednici vlada, ministri i njihovi zamjenici ili pomoćnici na nivou FBiH, RS-a, BDBiH i kantona, te gradonačelnici, odnosno načelnici općina;

3) izabrani predstavnici u zakonodavnim organima na nivou BiH, RS-a, FBiH, BDBiH i kantona;

4) članovi predsjedništava stranaka;

5) sudije ustavnih sudova BiH, FBiH i RS-a, i sudije vrhovnih sudova RS-a i FBiH, sudije Apelacionog suda BDBiH, sudije Suda BiH i članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH;

6) glavni tužilac i tužioci Tužilaštva BiH, glavni tužilac i tužioci tužilaštava RS-a, FBiH, BDBiH i kantona;

7) članovi Upravnog odbora, guverner i zamjenici guvernera Centralne banke BiH;

8) diplomatski predstavnici (ambasadori i konzuli);

9) članovi Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH;

10) članovi upravnih, nadzornih odbora i direktori preduzeća u većinskom vlasništvu države, entiteta ili BDBiH.

z) Najbliži članovi porodice lica navedenih u tač. u) i v) ovog člana su: bračni i vanbračni supružnici, roditelji, braća i sestre, djeca i njihovi supružnici;

aa) Bliži saradnici lica iz tač. u) i v) ovog člana su sva fizička lica koja učestvuju u dobiti od imovine ili u poslovnoj vezi ili su na bilo koji način povezani s poslom;

bb) Lični identifikacioni dokument je svaka javna isprava s fotografijom koju izdaje nadležni domaći ili strani organ, a u svrhu identifikacije lica;

cc) Nadležni organi su svi javni organi na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini s određenim odgovornostima u borbi protiv pranja novca i/ili finansiranja terorističkih aktivnosti, tačnije FOO, organi koji imaju obavještajnu funkciju ili funkciju istrage i/ili gonjenja pranja novca, predikatnih krivičnih djela i finansiranja terorističkih aktivnosti i/ili privremenog oduzimanja/zamrzavanja i trajnog oduzimanja; organi koji kontroliraju i izvještavaju o prekograničnom prijenosu novca, novčanih instrumenata i drugih vrijednosti preko granice i organi s nadzornim ovlaštenjima u pogledu usklađenosti finansijskog i nefinansijskog sektora sa zakonskim propisima u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

dd) Strana finansijsko-obavještajna jedinica je centralni nacionalni organ za primanje, analizu i prosljeđivanje informacija, podataka i dokumentacije o sumnjivim transakcijama u vezi s pranjem novca i finansiranjem terorističkih aktivnosti.

Član 4.
(Obveznici provođenja mjera)

Mjere za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u skladu s ovim zakonom provode sljedeći obveznici:

a) banke;

b) osiguravajuća društva, društva za posredovanje u osiguranju, koja imaju dozvolu za obavljanje poslova životnog osiguranja;

c) lizing društva;

d) mikrokreditne organizacije;

e) ovlašteni posrednici koji trguju finansijskim instrumentima, devizama, razmjenom, kamatnim stopama, indeksnim instrumentima, prenosivim vrijednosnim papirima i robnim fjučersima;

f) društva koja se bave elektronskim prijenosom novca;

g) investiciona i penziona društva i fondovi, nezavisno od pravne forme;

h) pošte;

i) kazina, kockarnice i drugi organizatori igara na sreću i posebnih lutrija, a naročito kladioničkih igara, igara na sreću na automatima i igara na sreću na internetu i drugim telekomunikacijskim sredstvima;

j) mjenjačnice;

k) zalagaonice;

l) Lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti:

1) notari,

2) advokati,

3) računovođe,

4) revizori,

5) pravna i fizička lica koja obavljaju računovodstvene i usluge poreskog savjetovanja.

m) agencije za nekretnine;

n) pravna i fizička lica koja se bave sljedećim poslovima:

1) prijemom i/ili raspodjelom novca ili imovine u humanitarne, dobrotvorne, vjerske, prosvjetne ili socijalne svrhe,

2) prijenosom novca ili vrijednosti,

3) factoringom,

4) forfaitingom,

5) čuvanjem, investiranjem, održavanjem, upravljanjem ili davanjem savjeta u vezi s upravljanjem imovinom trećih lica,

6) izdavanje, upravljanje i poslovanje s platnim i kreditnim karticama i drugim sredstvima plaćanja,

7) izdavanje finansijskih garancija i drugih jemstava i obaveza,

8) davanje zajmova, kreditiranje, nuđenje i posredovanje u pregovorima o zajmovima,

9) organiziranje i vođenje licitacija,

10) promet plemenitih metala i dragog kamenja i njihovih proizvoda,

11) trgovina umjetničkim predmetima, plovilima, vozilima i letjelicama,

12) lica iz člana 3. tačka m) ovog zakona.

o) agencije za privatizaciju.

POGLAVLJE II. ZADACI I OBAVEZE OBVEZNIKA


Član 5.
(Procjena rizika)

(1) Obveznik je dužan da izradi procjenu rizika kojom utvrđuje stepen rizičnosti grupa klijenata ili pojedinog klijenta, poslovnog odnosa, transakcije ili proizvoda u vezi s mogućnošću zloupotrebe u svrhe pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti.

(2) Procjena iz stava (1) ovog člana priprema se u skladu sa smjernicama o procjeni rizika koje utvrđuju FOO i nadležni nadzorni organi, u skladu s donesenim podzakonskim aktima kojima se utvrđuju bliži kriteriji za izradu smjernica (tip obveznika, obim i vrsta poslova, vrsta klijenata, odnosno proizvoda i slično), kao i vrsta transakcija za koje je, zbog nepostojanja rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, potrebno izvršiti pojednostavljenu identifikaciju klijenta u smislu ovog zakona.

Član 6.
(Identifikacija i praćenje klijenta)

(1) Obveznik je dužan preduzeti mjere identifikacije i praćenja klijenta prilikom:

a) uspostavljanja poslovnog odnosa s klijentom;

b) obavljanja transakcije u iznosu 30.000 KM ili više bez obzira da li je transakcija obavljena u jednoj operaciji ili u nekoliko evidentno povezanih transakcija;

c) postojanja sumnje u vjerodostojnost i adekvatnost prethodno dobivenih informacija o klijentu ili stvarnom vlasniku;

d) postojanja sumnje na pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti u pogledu transakcije ili klijenta bez obzira na iznos transakcije.

(2) Prilikom transakcije iz stava (1) tačka b) ovog člana koja se obavlja na osnovu prethodno uspostavljenog poslovnog odnosa kod obveznika, obveznik će u okviru mjera identifikacije i praćenja samo provjeriti identitet klijenta, odnosno lica koja transakciju obavljaju te prikupiti podatke koji mu nedostaju iz člana 7. ovog zakona.

Član 7.
(Elementi identifikacije i praćenja)

(1) Ako nije drugačije predviđeno ovim zakonom, mjere identifikacije i praćenja podrazumijevaju:

a) utvrđivanje identiteta klijenta i provjeru njegovog identiteta na osnovu dokumenata, podataka ili informacija dobivenih od pouzdanih i nezavisnih izvora;

b) utvrđivanje stvarnog vlasnika;

c) dobivanje podataka o svrsi i namjeni prirode poslovnog odnosa ili transakcije, kao i drugih podataka propisanih ovim zakonom;

d) provođenje stalnog praćenja poslovnih odnosa uključujući i kontrolu transakcija tokom poslovnog odnosa kako bi se osiguralo da su transakcije koje se obavljaju u skladu sa saznanjima obveznika o klijentu, poslovnom profilu i rizičnosti te, po potrebi, izvoru sredstava i osiguravanje ažuriranja dokumentacije, podataka ili informacija koje se vode.

(2) Obveznik će svojim internim aktom definirati procedure za provođenje mjera navedenih u stavu (1) ovog člana.

Član 8.
(Odbijanje poslovnog odnosa i obavljanja transakcije)

(1) Obveznik koji ne može provesti mjere iz člana 7. stav (1) tač. a), b) i c) ovog zakona ne smije uspostaviti poslovni odnos ili izvršiti transakciju, odnosno mora prekinuti već uspostavljeni poslovni odnos.

(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana obveznik će obavijestiti FOO o odbijanju ili prekidu poslovnog odnosa i odbijanju izvršavanja transakcije i dostaviti FOO-u sve do tada prikupljene podatke o klijentu ili transakciji u skladu s čl. 38. i 39. ovog zakona.

Član 9.
(Filijale, podružnice i druge organizacione jedinice obveznika)

(1) Obveznici su dužni u potpunosti provoditi odredbe ovog zakona u istom obimu u svom sjedištu, u svim filijalama i podružnicama i drugim organizacionim jedinicama u zemlji i u svim filijalama i podružnicama ili drugim organizacionim jedinicama u inozemstvu ako je to dozvoljeno zakonima i propisima te države.

(2) U slučaju kada se minimalni zahtjevi sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti propisani ovim zakonom i zakonom i propisima strane države u kojoj se nalazi filijala, podružnica i druga organizaciona jedinica obveznika razlikuju, filijala, podružnica i druga organizaciona jedinica obveznika treba da primjenjuju ili ovaj zakon ili zakone i propise strane države zavisno od toga koji propisi osiguravaju viši standard sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti do mjere do koje to dozvoljavaju zakoni i propisi te strane države.

(3) Ako propisima strane države nije dozvoljeno provođenje radnji i mjera za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u obimu propisanom ovim zakonom, obveznik je dužan o tome odmah obavijestiti FOO i donijeti odgovarajuće mjere za otklanjanje rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

(4) Pojačane mjere identifikacije i praćenja obveznici su dužni provoditi u filijalama i podružnicama i drugim organizacionim jedinicama u inozemstvu, a posebno u državama koje ne primjenjuju međunarodno prihvaćene strandarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti ili to čine u nedovoljnoj mjeri, onoliko koliko to dozvoljavaju zakoni i propisi stranih zemalja.

Član 10.
(Određivanje i utvrđivanje identiteta fizičkog lica)

(1) Za klijenta koji je fizičko lice i njegovog zakonskog zastupnika te klijenta koji je preduzetnik ili lice koje se bavi drugom samostalnom djelatnošću obveznik utvrđuje i provjerava njegov identitet prikupljanjem podataka iz člana 7. ovog zakona uvidom u važeći identifikacioni dokumenat klijenta u njegovom prisustvu.

(2) Ako uvidom u važeći identifikacioni dokument obveznik ne može prikupiti sve propisane podatke, podaci koji nedostaju prikupljaju se iz drugih važećih javnih isprava koje podnosi klijent, odnosno neposredno od klijenta ili na drugi način.

Član 11.
(Određivanje i utvrđivanje identiteta pravnog lica)

(1) Identitet klijenta koji je pravno lice obveznik utvrđuje i provjerava prikupljanjem podataka iz člana 7. ovog zakona uvidom u original ili ovjerenu kopiju dokumentacije iz sudskog ili drugog javnog registra koju mu u ime pravnog lica dostavi zakonski zastupnik ili opunomoćenik pravnog lica.

(2) Dokumentacija iz stava (1) ovog člana prilikom podnošenja obvezniku mora biti ažurirana i tačna i odražavati stvarno stanje klijenta.

(3) Obveznik može utvrditi i provjeriti identitet pravnog lica prikupljanjem podataka iz člana 7. ovog zakona neposrednim uvidom u sudski ili drugi javni registar. Na izvodu iz registra u koji je izvršen uvid obveznik u formi zabilješke upisuje datum i vrijeme te ime i prezime lica koje je izvršilo uvid. Izvod iz registra obveznik čuva u skladu s odredbama ovog zakona koje se odnose na zaštitu i čuvanje podataka.

(4) Ostale podatke iz člana 7. ovog zakona, osim podataka o stvarnom vlasniku, obveznik prikuplja uvidom u originale ili ovjerene kopije isprava i drugu poslovnu dokumentaciju. Ako iz tih isprava i dokumentacije nije moguće prikupiti sve podatke iz člana 7. ovog zakona, podatke koji nedostaju, osim podataka o stvarnom vlasniku, obveznik prikuplja neposredno od zakonskog zastupnika ili opunomoćenika.

(5) Ako pri utvrđivanju i provjeri identiteta pravnog lica obveznik posumnja u istinitost prikupljenih podataka ili vjerodostojnost isprava i druge poslovne dokumentacije iz koje su uzimani podaci, mora od zakonskog zastupnika ili opunomoćenika prije uspostavljanja poslovnog odnosa ili izvršenja transakcije tražiti i njegovu pisanu izjavu.

(6) Ako je klijent strano pravno lice koje obavlja djelatnost u BiH preko svoje poslovne jedinice – podružnice ili filijale, obveznik utvrđuje i provjerava identitet stranog pravnog lica i njegove podružnice.

(7) Ako strano pravno lice, sa izuzetkom međunarodnih vladinih organizacija, obavlja transakcije, obveznik je dužan najmanje jednom godišnje obaviti ponovnu identifikaciju pribavljanjem podataka iz člana 7. ovog zakona i nove punomoći iz člana 13. ovog zakona.

Član 12.
(Određivanje i utvrđivanje identiteta zastupnika pravnog lica)

(1) Obveznik utvrđuje i provjerava identitet zakonskog zastupnika pravnog lica prikupljanjem podataka iz člana 7. ovog zakona uvidom u važeći identifikacioni dokument zakonskog zastupnika u njegovom prisustvu. Ako iz tog dokumenta nije moguće prikupiti sve propisane podatke, podaci koji nedostaju prikupljaju se iz druge važeće javne isprave koju predloži klijent, odnosno dostavi zakonski zastupnik.

(2) Ako pri utvrđivanju i provjeri identiteta zakonskog zastupnika obveznik posumnja u istinitost prikupljenih podataka, mora tražiti i njegovu pisanu izjavu.

Član 13.
(Određivanje i utvrđivanje identiteta opunomoćenika)

(1) Ako poslovni odnos u ime pravnog lica umjesto zakonskog zastupnika iz člana 12. ovog zakona uspostavlja opunomoćenik, obveznik utvrđuje i provjerava identitet opunomoćenika prikupljanjem podataka iz člana 7. ovog zakona uvidom u važeći identifikacioni dokument opunomoćenika u njegovom prisustvu.

(2) Ako iz dokumenta iz stava (1) ovog člana nije moguće prikupiti sve propisane podatke, podaci koji nedostaju prikupljaju se iz druge važeće javne isprave koju podnese opunomoćenik, odnosno neposredno od opunomoćenika. Podatke iz člana 12. ovog zakona o zakonskom zastupniku koji je, u ime pravnog lica, izdao punomoć obveznik prikuplja na osnovu podataka iz ovjerene punomoći.

(3) Ako transakciju iz člana 6. ovog zakona u ime klijenta koji je pravno lice, fizičko lice, obrtnik ili lice koje se bavi drugom samostalnom djelatnošću obavlja opunomoćenik, obveznik utvrđuje i provjerava identitet opunomoćenika prikupljanjem podataka iz člana 7. ovog zakona.

(4) Podatke iz člana 11. ovog zakona o klijentu koji je pravno lice, a u čije ime nastupa opunomoćenik, obveznik prikuplja na osnovu podataka iz ovjerene punomoći.

(5) Ako pri utvrđivanju i provjeri identiteta opunomoćenika obveznik posumnja u istinitost prikupljenih podataka, mora tražiti i njegovu pisanu izjavu.

Član 14.
(Određivanje i utvrđivanje identiteta drugih pravnih lica)

(1) Za udruženja, fondacije i ostala pravna lica koja ne obavljaju privrednu djelatnost, kao i za druge subjekte koji nemaju svojstvo pravnog lica, ali samostalno nastupaju u pravnom prometu, obveznik je dužan:

a) utvrditi i provjeriti identitet lica ovlaštenog za zastupanje odnosno zastupnika;

b) pribaviti punomoć za zastupanje;

c) prikupiti podatke iz člana 11. ovog zakona.

(2) Identitet zastupnika iz stava (1) ovog člana obveznik utvrđuje i provjerava prikupljanjem podataka iz člana 11. ovog zakona uvidom u važeći identifikacioni dokument zastupnika u njegovom prisustvu. Ako iz tog dokumenta nije moguće prikupiti sve propisane podatke, podaci koji nedostaju pribavljaju se iz druge važeće javne isprave koju podnese zastupnik, odnosno neposredno od zastupnika.

(3) Podatke iz člana 11. ovog zakona o svakom fizičkom licu koje je član udruženja ili drugog subjekta iz stava (1) ovog člana obveznik prikuplja iz punomoći za zastupanje koje mu podnese zastupnik. Ako iz te punomoći nije moguće prikupiti sve podatke iz člana 11. ovog zakona, podaci koji nedostaju prikupljaju se neposredno od zastupnika.

(4) Ako pri utvrđivanju i provjeri identiteta lica iz stava (1) ovog člana obveznik posumnja u istinitost prikupljenih podataka ili vjerodostojnost isprava iz kojih su podaci uzeti, mora prije uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcije tražiti i pisanu izjavu zastupnika.

Član 15.
(Specifični slučajevi koji se odnose na određivanje i utvrđivanje identiteta klijenta)

(1) Obveznik koji obavlja djelatnost čuvanja u sefovima mora utvrditi i provjeriti identitet klijenta prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa s klijentom po osnovu izdavanja sefa u zakup. Identitet klijenta mora biti utvrđen i provjeren i prilikom svakog pristupa klijenta sefu.

(2) Pri utvrđivanju i provjeri identiteta klijenta na osnovu stava (1) ovog člana obveznik prikuplja podatke iz člana 7. ovog zakona.

(3) Odredbe ovog člana u vezi s obavezom provjere identiteta klijenta kod pristupa sefu odnose se na svako fizičko lice koje stvarno pristupi sefu, bez obzira na to da li je on korisnik sefa prema ugovoru o sefu, odnosno njegov zakonski zastupnik ili opunomoćenik.

(4) Osiguravajuće društvo i drugo pravno i fizičko lice koje se bavi posredovanjem pri prodaji polica životnog osiguranja preduzima mjere identifikacije i praćenja klijenta u poslovima osiguranja života u slučajevima kada ukupni iznos pojedinačne rate ili nekoliko rata premije koje treba da budu plaćene u roku od jedne godine iznosi ili prelazi sumu od 2.000 KM, ili ako isplata jedne premije iznosi ili prelazi sumu od 5.000 KM. Mjere identifikacije i praćenja također se preduzimaju i kada pojedinačna rata ili nekoliko rata premije koje treba da budu isplaćene u roku od jedne godine rastu do ili preko iznosa od 2.000 KM.

(5) Osiguravajuće društvo i drugo pravno i fizičko lice koje se bavi posredovanjem pri prodaji polica osiguranja preduzima mjere identifikacije i praćenja klijenta i u poslovima penzijskog osiguranja ako je policu osiguranja moguće prenijeti ili je upotrijebiti kao kolateral za podizanje zajma ili kredita.

(6) Pravna ili fizička lica koja obavljaju poslove u vezi s organiziranjem ili vođenjem javnih prodaja ili trgovanja umjetničkim predmetima, plovilima, vozilima ili letjelicama, moraju utvrditi i provjeriti identitet klijenta prilikom gotovinske transakcije ili prilikom više međusobno povezanih gotovinskih transakcija koje iznose ili prelaze vrijednost od 30.000 KM.

(7) Kasina, kockarnice i drugi organizatori igara na sreću i posebnih lutrija dužni su utvrditi i provjeriti identitet svakog učesnika u igri koji obavlja transakciju u iznosu od ili preko 4.000 KM.

(8) Kasina će izvršiti identifikaciju stranaka odmah prilikom njihovog ulaska, bez obzira na iznos kockarskih žetona koje su kupili.

(9) Identifikaciju imaoca bankovne knjižice obveznik vrši prilikom svake transakcije koja se obavlja na osnovu knjižice.

(10) Pravna i fizička lica koja se bave prometom plemenitih metala, dragog kamenja i njihovih proizvoda izvršit će identifikaciju prodavca prilikom svakog otkupa.

Član 16.
(Određivanje i utvrđivanje identiteta stvarnog vlasnika)

(1) S ciljem utvrđivanja identiteta stvarnog vlasnika klijenta koji je privredno društvo ili drugo pravno lice, predstavništvo, podružnica ili filijala ili drugi subjekat domaćeg i stranog prava, obveznik će prikupiti podatke iz člana 54. stav (1) tačka m) ovog zakona uvidom u originale i ovjerenu dokumentaciju iz sudskog registra ili drugog javnog registra, koja mora biti ažurirana i tačna i odražavati stvarno stanje klijenta. Obveznik može dobiti te podatke direktnim uvidom u sudski ili drugi javni registar, postupajući shodno odredbama člana 11. stav (3) ovog zakona.

(2) Ako se ne mogu dobiti svi podaci o stvarnom vlasniku iz sudskog ili drugog javnog registra, obveznik će prikupiti podatke koji nedostaju pregledom originala ili ovjerenih dokumenata i poslovnih evidencija koje je priložio zakonski zastupnik ili opunomoćenik. Kad obveznik iz objektivnih razloga ne može dobiti podatke na način propisan ovim članom, on će ih dobiti iz pisane izjave pravnog zastupnika ili njegovog ovlaštenog lica.

(3) Obveznik mora prikupiti podatke o konačnim stvarnim vlasnicima klijenta iz stava (1) ovog člana. Prikupljene podatke obveznik provjerava na način koji mu omogućava poznavanje strukture vlasništva i kontrolu klijenta u stepenu koji, zavisno od procjene rizika, odgovara kriteriju zadovoljavajućeg poznavanja stvarnih vlasnika.

Član 17.
(Treće lice)

(1) U smislu ovog zakona, treća lica su organizacije navedene u članu 4. tač. a), b), c), d), e) i l) alineja 4) ovog zakona.

(2) Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, uz prethodno obavljene konsultacije s FOO-om, može pravilnikom odobriti da organizacije navedene u stavu (1) ovog člana sa sjedištem u zemlji koja se nalazi na listi zemalja propisanoj članom 85. stav (4) ovog zakona obavlja poslove trećeg lica.

(3) Treća lica navedena u stavu (1) ovog člana neće uključivati pružaoce usluga vanjskog izvora (outsourcing) i agente.

(4) Bez obzira na stav (1) ovog člana, obveznik se ne može pouzdati u treća lica prilikom provođenja procedure identifikacije i praćenja klijenta ako je klijent:

a) strano pravno lice koje se ne bavi ili se ne može baviti trgovinom, proizvodnjom ili drugom aktivnosti u državi na čijoj teritoriji ima sjedište;

b) fiducijarno ili drugo slično strano pravno lice s nepoznatim ili skrivenim vlasnicima ili menadžerima.

Član 18.
(Identifikacija i praćenje klijenata preko trećih lica)

(1) Obveznik može, pod uslovima određenim ovim zakonom i drugim propisima donesenim shodno ovom zakonu, pri uspostavljanju poslovnog odnosa s klijentom povjeriti trećem licu utvrđivanje i provjeru identiteta klijenta, utvrđivanje identiteta stvarnog vlasnika klijenta i prikupljanje podataka o namjeni i predviđenoj prirodi poslovnog odnosa ili transakcije.

(2) Obveznik je dužan prethodno provjeriti da li treće lice kojem će povjeriti provođenje mjera identifikacije i praćenja klijenta ispunjava uslove propisane ovim zakonom.

(3) Obveznik ne smije prihvatiti obavljanje pojedinih radnji i mjera identifikacije i praćenja klijenta preko trećeg lica ako je to lice utvrdilo i provjerilo identitet klijenta bez njegovog prisustva.

(4) Povjeravanjem izvršavanja pojedinih radnji i mjera identifikacije i praćenja klijenta trećem licu obveznik se ne oslobađa odgovornosti za pravilno izvršavanje radnji i mjera identifikacije i praćenja klijenta u skladu s ovim zakonom. Konačnu odgovornost za provođenje mjera identifikacije i praćenja povjerenih trećem licu i dalje snosi obveznik.

(5) Treće lice odgovorno je za ispunjavanje obaveza iz ovog zakona, uključujući i odgovornost za čuvanje podataka i dokumentacije.

Član 19.
(Pribavljanje podataka i dokumentacije od trećeg lica)

(1) Treće lice koje, u skladu s odredbama ovog zakona, umjesto obveznika izvrši pojedine radnje i mjere identifikacije i praćenja klijenta, dužno je obvezniku dostaviti pribavljene podatke o klijentu koji su obvezniku neophodni za uspostavljanje poslovnog odnosa po ovom zakonu.

(2) Treće lice dužno je obvezniku, na njegov zahtjev, bez odgađanja dostaviti kopije isprava i druge dokumentacije na osnovu kojih je izvršilo radnje i mjere identifikacije i praćenja klijenta i pribavilo tražene podatke o klijentu. Pribavljene kopije isprava i dokumentacije obveznik čuva u skladu s ovim zakonom.

(3) Ako obveznik posumnja u vjerodostojnost izvršenih radnji i mjera identifikacije i praćenja klijenta, odnosno identifikacione dokumentacije, ili u istinitost pribavljenih podataka o klijentu, zahtijevat će od trećeg lica da dostavi pisanu izjavu o vjerodostojnosti izvršene radnje ili mjere identifikacije i praćenja klijenta i istinitosti pribavljenih podataka o klijentu.

Član 20.
(Zabrana uspostavljanja poslovnog odnosa)

Obveznik ne smije uspostaviti poslovni odnos ako:

a) je radnje i mjere identifikacije i praćenja klijenta izvršilo lice koje nije treće lice iz člana 17. ovog zakona;

b) je treće lice utvrdilo i provjerilo identitet klijenta bez njegovog prisustva;

c) od trećeg lica nije prethodno pribavio podatke iz člana 19. stav (1) ovog zakona;

d) od trećeg lica prethodno nije dobio kopije identifikacionih isprava i druge dokumentacije o klijentu;

e) je posumnjao u vjerodostojnost izvršene radnje i mjere identifikacije i praćenja klijenta ili istinitost pribavljenih podataka o klijentu, a nije dobio traženu pisanu izjavu iz člana 19. stav (3) ovog zakona.

Član 21.
(Redovno praćenje poslovnih aktivnosti klijenta)

(1) Obveznik prati poslovne aktivnosti koje preduzima klijent provodeći mjere identifikacije i praćenja uz primjenu principa upoznaj svog klijenta, uključujući i porijeklo sredstava koja se koriste u poslovnim operacijama.

(2) Praćenje poslovnih aktivnosti koje preduzima klijent preko obveznika uključuje:

a) određivanje poslovnih operacija klijenta u skladu sa svrhom i namjenom poslovnog odnosa uspostavljenog između klijenta i obveznika;

b) praćenje i utvrđivanje poslovnih operacija klijenta u skladu s obimom njegovih poslova.

(3) Obveznik treba odrediti obim i učestalost mjera navedenih u stavu (2) ovog člana koje odgovaraju riziku pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti kojem je izložen u obavljanju pojedinačnih transakcija ili poslovnih operacija pojedinačnog klijenta. Obveznik će procijeniti takav rizik u skladu s članom 5. ovog zakona.

(4) Aktivnosti redovnog praćenja ne mogu se povjeriti trećem licu.

Član 22.
(Oblici identifikacije i praćenja)

Prilikom identifikacije i praćenja aktivnosti klijenata, obveznik može, u zavisnosti od rizičnosti svakog pojedinog klijenta, primijeniti:

a) pojačanu identifikaciju i praćenje;

b) pojednostavljenu identifikaciju i praćenje.

Član 23.
(Pojačana identifikacija i praćenje klijenta)

(1) Pojačane mjere identifikacije i praćenja, osim mjera iz člana 7. ovog zakona, uključuju i dodatne mjere koje su određene ovim zakonom prilikom:

a) uspostavljanja korespondentnog odnosa s bankom ili drugom sličnom kreditnom institucijom koja ima sjedište u stranoj zemlji, koja nije na listi iz člana 85. stav (4) ovog zakona;

b) uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcije iz člana 6. ovog zakona s klijentom koji je politički i javno eksponirano lice iz člana 27. ovog zakona;

c) u slučaju kada klijent nije bio lično prisutan pri utvrđivanju i provjeri identiteta za vrijeme provođenja mjera identifikacije i praćenja.

(2) Pojačane mjere identifikacije i praćenja obveznik može primijeniti i u drugim slučajevima, kao i na postojeće klijente, kada zbog prirode poslovnog odnosa, oblika i načina obavljanja transakcije, poslovnog profila klijenta, ili zbog drugih okolnosti povezanih s klijentom, na osnovu procjene rizika iz člana 5. ovog zakona postoji ili bi mogao postojati veliki rizik od pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti.

Član 24.
(Korespondentni odnos s kreditnim institucijama sa sjedištem u inozemstvu)

(1) Prilikom uspostavljanja korespodentnog poslovnog odnosa s bankom ili sličnom kreditnom institucijom sa sjedištem u stranoj zemlji koja nije na listi iz člana 85. stav (4) ovog zakona, obveznik će primijeniti mjere navedene u članu 7. ovog zakona vezano za proceduru identifikacije i praćenja klijenta i pored toga prikupiti sljedeće podatke, informacije i dokumentaciju:

a) podatke o izdavanju i periodu za koji važi ovlaštenje za pružanje bankarskih usluga, naziv i sjedište nadležnog organa koji je izdao ovlaštenje;

b) opis provođenja internih procedura koje se tiču otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, posebno procedura za identifikaciju i praćenje klijenta, procedura za određivanje stvarnog vlasnika, za podatke koji se tiču izvještaja vezanih za sumnjive transakcije nadležnim organima, za čuvanje izvještaja, internu kontrolu i druge procedure koje je usvojila banka ili slična kreditna institucija za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

c) opis relevantnog zakonodavstva u oblasti otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti koje se primjenjuje u zemlji u kojoj je banka ili druga slična kreditna institucija osnovana ili registrirana;

d) pisanu izjavu da banka ili druga slična kreditna institucija ne posluje s fiktivnim bankama;

e) pisanu izjavu da banka ili druga slična kreditna institucija nema uspostavljen ili ne ulazi u poslovni odnos s fiktivnim bankama;

f) pisanu izjavu da banka ili slična kreditna institucija podliježe administrativnom nadzoru u zemlji svog sjedišta ili registracije i da, u skladu sa zakonodavstvom te zemlje, ima obavezu uskladiti svoje poslovanje sa zakonima i odredbama koje se tiču otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

(2) Zaposleni kod obveznika koji uspostavlja odnos s korespondentnom bankom navedenom u stavu (1) ovog člana i provodi proceduru pojačane identifikacije i praćenja klijenta prikupit će sva pisana odobrenja od najvišeg rukovodstva obveznika prije ulaska u takav odnos, a ako je taj odnos uspostavljen, ne može se nastaviti bez pisanog odobrenja najvišeg rukovodstva u obvezniku.

(3) Obveznik će prikupiti sve podatke navedene u stavu (1) ovog člana uvidom u javne ili druge dostupne registre ili pregledom dokumenata i poslovnih izvještaja koje je banka ili druga slična kreditna institucija sa sjedištem u inozemstvu priložila.

(4) Obveznik neće ulaziti ili nastaviti korespondentnu vezu s bankom ili drugom sličnom kreditnom institucijom iz stava (1) ovog člana ako:

a) podaci navedeni u stavu (1) tač. a), b), d), e) i f) ovog člana nisu prikupljeni unaprijed;

b) zaposleni kod obveznika nije dobio prethodno napisano odobrenje od svog najvišeg rukovodstva obveznika za stupanje u korespondentni odnos;

c) banka ili druga slična kreditna institucija sa sjedištem u inozemstvu ne primjenjuje sistem za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti ili, u skladu sa zakonodavstvom zemlje u kojoj je osnovana ili registrirana, nije obavezna provoditi zakone i druge relevantne propise koji se tiču otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističih aktivnosti;

d) banka ili druga slična kreditna institucija sa sjedištem u inozemstvu posluje kao fiktivna banka ili ulazi u korespondentne ili druge poslovne odnose i obavlja transakcije s fiktivnim bankama.

(5) Obveznik je dužan da, u ugovoru na osnovu kojeg se uspostavlja korespondentni odnos, posebno utvrdi i dokumentira obaveze svake ugovorne strane u vezi s otkrivanjem i sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

(6) Obveznik ne može uspostaviti korespondentni odnos sa stranom bankom ili sličnom kreditnom institucijom na osnovu kojeg ta institucija može koristiti račun kod obveznika tako što će svojim strankama omogućiti direktno korištenje ovog računa.

Član 25.
(Nova tehnološka dostignuća)

(1) Obveznik je dužan naročito obratiti pažnju na rizik od pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti koji proizilazi iz primjene novih tehnoloških dostignuća koja omogućavaju anonimnost klijenta (npr. elektronsko bankarstvo, upotreba bankomata, telefonsko bankarstvo i dr.).

(2) Obveznik je dužan uspostaviti procedure i preduzeti dodatne mjere kojima se otklanjaju rizici i sprečava zloupotreba novih tehnoloških dostignuća u svrhu pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Član 26.
(Neuobičajene transakcije)

(1) Obveznik je dužan naročito obratiti pažnju na transakcije koje karakteriziraju složenost i neuobičajeno visoki iznos, neuobičajeni način izvršenja, vrijednost ili povezanost transakcija koje nemaju ekonomski ili pravno osnovanu namjenu, odnosno nisu usaglašene ili su u nesrazmjeri s uobičajenim, odnosno očekivanim poslovanjem stranke, kao i druge okolnosti koje su povezane sa statusom ili drugim karakteristikama klijenta.

(2) Obveznik je dužan utvrditi osnov i svrhu transakcija iz stava (1) ovog člana i ako ne utvrdi da se radi o sumnjivoj transakciji, o tome sačiniti službenu zabilješku u pisanoj formi, koju čuva u skladu sa zakonom.

Član 27.
(Politički i javno eksponirana lica)

(1) Obveznici će uspostaviti odgovarajuću proceduru za određivanje da li je klijent i/ili stvarni vlasnik klijenta iz BiH ili inozemstva politički i javno eksponiran. Definirat će takve procedure u svom internom aktu, istovremeno prateći smjernice FOO-a i organa nadležnih za nadzor, navedenih u članu 80. ovog zakona.

(2) Kada je klijent i/ili stvarni vlasnik klijenta koji ulazi u poslovni odnos ili obavlja transakciju ili ako je klijent i/ili stvarni vlasnik klijenta u čije ime stupa u poslovni odnos ili obavlja transakciju politički i javno eksponirano lice, obveznik će, osim mjera navedenih u članu 23. ovog zakona, u okviru procedure pojačane identifikacije i praćenja klijenta preduzeti sljedeće mjere:

a) prikupiti podatke o izvoru sredstava i imovine koja jeste ili će biti predmet poslovnog odnosa ili transakcije iz dokumenata i ostale dokumentacije koju je priložio klijent i/ili stvarni vlasnik klijenta. Kada takvi podaci ne mogu biti prikupljeni na opisani način, obveznik će ih dobiti direktno iz pisane izjave klijenta;

b) zaposleni kod obveznika koji provodi proceduru za uspostavljanje poslovnog odnosa s klijentom i/ili stvarni vlasnik klijenta koji je politički i javno eksponirano lice osigurat će pisano odobrenje najvišeg rukovodstva prije nego što uđe u takvu vrstu odnosa;

c) nakon stupanja u poslovni odnos, obveznik će pratiti transakcije i ostale poslovne aktivnosti politički i javno eksponiranog lica koje se obavljaju preko obveznika putem procedure identifikacije i praćenja.

(3) Ako obveznik utvrdi da je klijent ili stvarni vlasnik klijenta postao politički eksponirano lice u toku poslovnog odnosa, primijenit će radnje i mjere iz stava (2) ovog člana, a za nastavak poslovnog odnosa s tim licem pribavit će pisanu saglasnost najvišeg rukovodstva.

Član 28.
(Određivanje i utvrđivanje identiteta bez fizičkog prisustva klijenta)

(1) Kada klijent nije fizički prisutan kod obveznika prilikom određivanja i utvrđivanja identiteta, obveznik će, osim mjera navedenih u članu 7. ovog zakona u okviru procedure identifikacije i praćenja, preduzeti jednu ili više mjera navedenih u stavu (2) ovog člana.

(2) Obveznik će pri utvrđivanju i provjeri identiteta provesti sljedeće mjere:

a) prikupiti dodatne isprave, podatke ili informacije na osnovu kojih će provjeriti identitet klijenta;

b) dodatno provjeriti podnesene isprave ili ih dodatno potvrditi od strane kreditne ili finansijske institucije;

c) primjeniti mjeru da se prvo plaćanje u poslovnoj aktivnosti izvrši putem računa otvorenog u ime klijenta kod druge kreditne institucije.

(3) Uspostavljanje poslovnog odnosa bez prisustva klijenta nije dozvoljeno, osim ako obveznik primjenjuje mjeru iz stava (2) tačka c) ovog člana.

Član 29.
(Pojednostavljena identifikacija i praćenje klijenta)

Procedura pojednostavljene identifikacije i praćenja klijenta moguća je ako je klijent:

a) organ i institucija u BiH, kao i institucija s javnim ovlaštenjima;

b) banka, osiguravajuće društvo i drugo pravno i fizičko lice koje se bavi posredovanjem pri prodaji polica osiguranja, te investiciona i penziona društva i fondovi, nezavisno od pravne forme, sa sjedištem u BiH ili sjedištem ili centralom u zemljama koje su na listi iz člana 85. stav (4) ovog zakona;

c) kojeg je obveznik svrstao u grupu klijenata s niskim nivoom rizika.

Član 30.
(Prikupljanje i utvrđivanje podataka o klijentu u okviru pojednostavljene procedure identifikacije i praćenja)

(1) Podaci o klijentu koji se pribavljaju i provjeravaju u okviru pojednostavljene identifikacije i praćenja pri uspostavljanju poslovnog odnosa su:

a) naziv, adresa i sjedište pravnog lica, koje uspostavlja poslovni odnos, odnosno pravnog lica za koje se uspostavlja poslovni odnos;

b) ime i prezime zakonskog zastupnika ili opunomoćenika koji za pravno lice uspostavlja poslovni odnos;

c) namjena i pretpostavljena priroda poslovnog odnosa i datum uspostavljanja poslovnog odnosa.

(2) Obveznik je dužan podatke iz stava (1) ovog člana pribaviti uvidom u original ili ovjerenu kopiju dokumentacije iz sudskog ili drugog javnog registra koje joj dostavi klijent, odnosno neposrednim uvidom u zvanični javni registar.

(3) Ako nije moguće dobiti podatke na način propisan u stavu (2) ovog člana, podaci koji nedostaju pribavljaju se iz originala ili ovjerenih kopija isprava i druge poslovne dokumentacije koju dostavlja klijent. Ako se podaci ne mogu dobiti ni na taj način, obveznik neposredno uzima pisanu izjavu zakonskog zastupnika ili opunomoćenika.

(4) Dokumentacija iz st. (2) i (3) ovog člana mora biti ažurirana i tačna te odražavati stvarno stanje klijenta.

Član 31.
(Elektronski prijenos novca)

Kreditne i finansijske institucije, uključujući društva koja se bave elektronskim prijenosom novca (u daljnjem tekstu: pružaoci usluga plaćanja i naplate), dužne su prikupiti tačne i potpune podatke o uplatiocu i uključiti ih u obrazac ili poruku koja prati elektronski prijenos novčanih sredstava, poslanih ili primljenih u bilo kojoj valuti. Pri tome, ti podaci moraju pratiti prijenos sve vrijeme prolaska lancem plaćanja.

Član 32.
(Podaci o nalogodavcu elektronskog transfera)

(1) Pružalac usluge plaćanja i naplate dužan je prikupiti tačne i potpune podatke o nalogodavcu i uključiti ih u obrazac ili poruku koja prati elektronski transfer sredstava poslatih ili primljenih, bez obzira na valutu. Ti podaci moraju pratiti elektronski transfer tokom cijelog puta u lancu plaćanja, bez obzira na to da li posrednici u lancu plaćanja postoje i bez obzira na njihov broj.

(2) Podaci iz stava (1) ovog člana su:

a) ime i prezime nalogodavca elektronskog transfera;

b) adresa nalogodavca elektronskog transfera;

c) broj računa nalogodavca elektronskog transfera ili jedinstvena identifikaciona oznaka.

(3) Ako je nemoguće prikupiti podatke o adresi nalogodavca elektronskog transfera, pružalac usluge plaćanja i naplate dužan je da, umjesto podatka o adresi, prikupi neke od sljedećih podataka:

a) jedinstveni matični broj ili drugi lični identifikacioni broj;

b) mjesto i datum rođenja nalogodavca elektronskog transfera.

Član 33.
(Utvrđivanje i provjera identiteta nalogodavca kod elektronskog transfera)

(1) Pružalac usluge plaćanja i naplate dužan je u slučajevima kada se elektronski transfer obavlja bez otvaranja računa i kada transfer iznosi 2000 KM ili više, osim podataka iz člana 32. ovog zakona, da utvrdi i provjeri identitet nalogodavca elektronskog transfera u skladu s članovima od 10. do 14. ovog zakona.

(2) U skladu s članom 38. stav (1) tačka a) i stav (2) ovog zakona, bez obzira na iznos elektronskog transfera, pružalac usluge plaćanja i naplate dužan je uvijek kada postoji sumnja da se radi o pranju novca ili finansiranju terorističkih aktivnosti da, osim podataka iz člana 32. ovog zakona, utvrdi i provjeri identitet nalogodavca elektronskog transfera u skladu s članovima od 10. do 14. ovog zakona i obavijesti FOO.

(3) Ako elektronski transfer ne sadrži tačne i potpune podatke o nalogodavcu elektronskog transfera, pružalac usluge plaćanja i naplate dužan je u roku od tri dana od dana prijema transfera pribaviti podatke koji nedostaju ili odbiti izvršenje tog transfera.

(4) Pružalac usluge plaćanja i naplate dužan je razmotriti prekid poslovne saradnje s drugim pružaocem usluge plaćanja i naplate koji učestalo ne ispunjava obaveze iz člana 32. stav (1) ovog zakona, s tim što ga na to mora upozoriti prije prekida poslovnog odnosa. Pružalac usluge plaćanja i naplate dužan je o prekidu saradnje obavijestiti FOO.

(5) Pružalac usluge plaćanja i naplate dužan je razmotriti da li nedostatak tačnih i potpunih podataka o nalogodavcu elektronskog transfera predstavlja sumnju da se radi o pranju novca ili finansiranju terorističkih aktivnosti i ako ne utvrdi da se radi o sumnjivoj transakciji, o tome sačiniti službenu zabilješku u pisanoj formi, koju čuva u skladu sa zakonom, te s obzirom na procijenjeni stepen rizika, razmotriti primjenu pojačane identifikacije i praćenja klijenta.

(6) Odredbe člana 32. ovog zakona i ovog člana primjenjuju se bez obzira na to da li se radi o elektronskom transferu koji se obavlja u zemlji ili s inozemstvom, odnosno bez obzira da li ga obavljaju domaći ili strani pružaoci usluga plaćanja i naplate.

(7) Prilikom prikupljanja podataka iz člana 32. ovog zakona pružaoci usluga plaćanja i naplate identificiraju uplatioca koristeći važeći identifikacioni dokument, te vjerodostojne i pouzdane izvore dokumentacije.

Član 34.
(Izuzeci od obaveze prikupljanja podataka o nalogodavcu elektronskog transfera)

(1) Pružalac usluge plaćanja i naplate nije dužan prikupiti podatke o nalogodavcu elektronskog transfera u sljedećim slučajevima:

a) kada se elektronski transfer obavlja s računa otvorenog kod pružaoca usluge plaćanja i naplate i ako su mjere poznavanja i praćenja klijenta već izvršene u skladu s ovim zakonom;

b) prilikom korištenja kreditnih i debitnih kartica, pod uslovom da:

1) nalogodavac elektronskog transfera ima ugovor s pružaocem usluge plaćanja i naplate na osnovu kojeg može izvršiti plaćanje robe i usluga,

2) prijenosi novčanih sredstava budu provedeni uz jedinstvenu identifikacionu oznaku na osnovu koje se može utvrditi identitet nalogodavca elektronskog transfera.

c) kada su i nalogodavac i korisnik elektronskog transfera pružaoci usluge plaćanja i naplate i djeluju u svoje ime i za svoj račun.

POGLAVLJE III. OGRANIČENJA KOD POSLOVANJA S KLIJENTIMA


Član 35.
(Zabrana korištenja skrivenih računa)

Obveznik neće otvoriti, izdati ili posjedovati skrivene račune, štedne knjižice ili štedne knjižice na donosioce ili druge proizvode koji omogućavaju, direktno ili indirektno, skrivanje klijentovog identiteta.

Član 36.
(Zabrana poslovanja s fiktivnim bankama)

Obveznik neće ulaziti ili nastavljati vezu korespondentnog bankarstva s korespondentnom bankom koja posluje ili može poslovati kao fiktivna banka ili druga slična kreditna institucija poznata po dopuštanju korištenja računa fiktivnih banaka.

Član 37.
(Ograničenja plaćanja gotovinom)

(1) Lica koja nisu obveznici iz člana 4. ovog zakona, a koja obavljaju djelatnosti prodaje dobara i usluga u Bosni i Hercegovini, neće prihvatiti plaćanje u gotovini ako prelazi iznos od 30.000 KM od njihovih kupaca kod prodaje pojedinačnih dobara i usluga. Pod licima koja obavljaju aktivnost prodaje robe također se podrazumijevaju i pravna i fizička lica koja organiziraju ili provode aukcije, koje se tiču umjetničkih djela, plemenitih metala ili dragog kamenja ili sličnih proizvoda i druga pravna ili fizička lica koja primaju gotovinu za robe i usluge.

(2) Ograničenje plaćanja gotovinom navedeno u stavu (1) ovog člana primjenjuje se i kada se plaćanje obavlja u nekoliko povezanih transakcija gotovinom i njena ukupna vrijednost prelazi 30.000 KM.

(3) Lica koja nisu obveznici iz člana 4. ovog zakona, a koja obavljaju djelatnost prodaje dobara i usluga, primit će plaćanje navedeno u st. (1) i (2) ovog člana od kupaca na svoj transakcijski račun, osim ako drugačije nije predviđeno nekim drugim zakonom.

POGLAVLJE IV. OBAVJEŠTAVANJE FOO-a O TRANSAKCIJAMA


Član 38.
(Obavještavanje)

(1) Obveznik je dužan FOO-u dostaviti podatke iz člana 54. stav (1) ovog zakona o:

a) svakom pokušaju ili obavljenoj sumnjivoj transakciji i o svakom sumnjivom klijentu ili licu;

b) gotovinskoj transakciji čija vrijednost iznosi ili prelazi sumu od 30.000 KM;

c) povezanim gotovinskim transakcijama čija ukupna vrijednost iznosi ili prelazi sumu od 30.000 KM.

(2) Kada obveznik prijavljuje sumnjivu transakciju, FOO-u dostavlja i podatke da:

a) transakcija, po svojim karakteristikama povezanim sa statusom klijenta ili drugim karakteristikama klijenta ili sredstava ili drugim karakteristikama, očito odstupa od uobičajenih transakcija istog klijenta, te da odgovara potrebnom broju i vrsti pokazatelja koji upućuju na to da postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti;

b) je transakcija usmjerena na izbjegavanje propisa kojima se reguliraju mjere sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

(3) Vijeće ministara BiH može podzakonskim aktom propisati uslove pod kojima se od obveznika ne zahtijeva da FOO-u dostavi informacije o gotovinskim transakcijama određenog klijenta u iznosima istim ili većim od onih navedenih u stavu (1) tač. b) i c) ovog člana.

Član 39.
(Rokovi obavještavanja o transakcijama)

(1) U slučajevima iz člana 38. stav (1) tačka a) ovog zakona, obveznik je dužan FOO-u dostaviti informacije, podatke i dokumentaciju odmah nakon javljanja sumnje, a po mogućnosti i prije izvršenja transakcije, navodeći period u kojem se očekuje obavljanje transakcije.

(2) Ako obveznik u slučajevima iz člana 38. stav (1) tačka a) ovog zakona, zbog prirode transakcije ili zato što transakcija nije u cjelini izvršena ili iz drugih opravdanih razloga, ne može postupiti po odredbi iz stava (1) ovog člana, dužan je dostaviti FOO-u informacije, podatke i dokumentaciju što je prije moguće, uz obavještenje o razlozima zbog kojih nije postupio u skladu s odredbama stava (1) ovog člana.

(3) U slučajevima iz člana 38. stav (1) tač. b) i c) ovog zakona, obveznik je dužan dostaviti FOO-u informacije, podatke i dokumetaciju odmah po obavljanju transakcije, a najkasnije tri dana nakon obavljanja transakcije.

(4) Obveznici mogu dostavljati FOO-u obavještenja putem aplikativnog softvera za prijavu transakcija elektronskim putem (u daljnjem tekstu: AMLS), posredstvom lica ovlaštenih za poslove poštanskog saobraćaja, te posredstvom lica ovlaštenog za dostavljanje dokumentacije-kurira.

(5) Obavještenje iz stava (1) ovog člana može se dostaviti i faksom, ali je neophodno primjerak dostaviti i na način propisan stavom (4) ovog člana.

(6) Obavještenje iz stava (1) ovog člana može se dati i telefonom, ali FOO mora biti naknadno obaviješten i u pisanoj formi, najkasnije sljedećeg radnog dana.

POGLAVLJE V. OVLAŠTENO LICE, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE, LISTA POKAZATELJA I INTERNA KONTROLA


Član 40.
(Ovlaštena lica)

(1) S ciljem dostavljanja informacija FOO-u, te za izvršenje ostalih dužnosti u skladu s odredbama ovog zakona, obveznik imenuje ovlašteno lice i jednog ili više zamjenika ovlaštenog lica (u daljnjem tekstu: ovlaštena lica) o čemu obavještava FOO u roku od sedam dana od dana imenovanja, odnosno promjene podataka o ovlaštenim licima.

(2) Za obveznike koji imaju četiri ili manje zaposlenih, ako nije imenovano, ovlaštenim licem smatra se zakonski zastupnik ili drugo lice koje vodi poslove obveznika, odnosno odgovorno lice obveznika prema zakonskim propisima.

Član 41.
(Uslovi za ovlaštena lica)

Obveznik će osigurati da je posao ovlaštenog lica povjeren isključivo licu koje treba ispunjavati sljedeće uslove:
a) da ima poziciju u okviru sistematizacije radnih mjesta rangiranu dovoljno visoko da omogući brzo, kvalitetno i blagovremeno ispunjavanje zadataka propisanih ovim zakonom i odredbama koje iz njega proizilaze;

b) da nije bilo osuđivano pravosnažnom presudom niti da se protiv njega vodi krivični postupak sa izuzetkom za krivična djela iz oblasti sigurnosti saobraćaja;

c) da ima odgovarajuće profesionalne kvalifikacije za zadatke sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti te karakteristike i iskustvo neophodno za obavljanje funkcije ovlaštenog lica;

d) da dobro poznaje prirodu poslovnih aktivnosti obveznika na poljima izloženim riziku pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Član 42.
(Zadaci ovlaštenih lica)

(1) Ovlašteno lice navedeno u članu 40. ovog zakona izvršavat će sljedeće zadatke:

a) osigurati uspostavljanje, funkcioniranje i razvoj sistema za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti kod obveznika;

b) osigurati ispravno i blagovremeno izvještavanje FOO-a, u skladu s ovim zakonom i odredbama koje iz njega proizilaze;

c) učestvovati u definiranju i izmjenama operativnih procedura i u pripremama internih odredbi koje se tiču sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

d) učestvovati u izradi smjernica za provođenje kontrole povezane s otkrivanjem i sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

e) pratiti i koordinirati aktivnosti obveznika u oblasti otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

f) učestvovati u uspostavljanju i razvoju informatičke podrške u vezi s aktivnostima koje se odnose na otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti obveznika;

g) praviti prijedloge za menadžment ili druga administrativna tijela obveznika s ciljem unapređenja sistema za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finanisranja terorističkih aktivnosti obveznika;

h) učestvovati u pripremi profesionalne edukacije i programa obuke za zaposlene u oblasti sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

(2) Zamjenici će mijenjati ovlašteno lice u njegovom odsustvu u izvršavanju svih zadataka navedenih u stavu (1) ovog člana i izvršavati sve druge zadatke propisane ovim zakonom.

Član 43.
(Obaveze obveznika)

(1) Obveznik će ovlaštenom licu osigurati:

a) neograničen pristup podacima, informacijama i dokumentaciji koja je neophodna za obavljanje njegovih poslova;

b) odgovarajuće kadrovske, materijalne, informaciono-tehničke i druge uslove za rad;

c) odgovarajuće prostorne i tehničke mogućnosti koje osiguravaju odgovarajući stepen zaštite povjerljivih podataka kojima raspolaže ovlašteno lice;

d) stalno stručno osposobljavanje;

e) zamjenu za vrijeme njegovog odsustva;

f) zaštitu u smislu zabrane odavanja podataka o njemu neovlaštenim licima, kao i zaštitu od drugih postupaka koji mogu uticati na nesmetano obavljanje njegovih dužnosti.

(2) Unutrašnje organizacione jedinice, uključujući najviše rukovodstvo u obvezniku, dužne su ovlaštenom licu osigurati pomoć i podršku pri obavljanju poslova, kao i redovno ga obavještavati o činjenicama koje su ili koje bi mogle biti povezane s pranjem novca ili finansiranjem terorističkih aktivnosti. Obveznik je dužan propisati način saradnje između ovlaštenog lica i ostalih organizacionih jedinica.

Član 44.
(Integritet zaposlenih)

Obveznik će utvrditi postupak kojim se, pri zasnivanju radnog odnosa na radnom mjestu na kojem se primjenjuju odredbe ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona, kandidat za to radno mjesto provjerava da li je osuđivan za krivična djela kojima se pribavlja protupravna imovinska korist ili za krivična djela povezana s terorizmom.

Član 45.
(Stručno osposobljavanje)

(1) Obveznik je dužan osigurati redovno stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih koji obavljaju poslove na sprečavanju i otkrivanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

(2) Stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje odnosi se na upoznavanje s odredbama zakona i propisa donesenih na osnovu njega i internih akata, sa stručnom literaturom o sprečavanju i otkrivanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, s listom pokazatelja za prepoznavanje sumnjivih aktivnosti klijenata i sumnjivih transakcija.

(3) Obveznik je dužan izraditi program godišnjeg stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih koji rade na poslovima sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti najkasnije do kraja marta za tekuću godinu.

Član 46.
(Interna kontrola i revizija)

(1) Obveznik je dužan osigurati redovnu internu kontrolu i reviziju obavljanja poslova sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

(2) Usklađenost poslovanja obveznika s odredbama ovog zakona treba da bude predmet aktivnosti interne kontrole i revizije, što uključuje procjenu adekvatnosti politika i procedura obveznika i obuke ovlaštenih i odgovornih lica sa aspekta standarda kojima je definirano sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Član 47.
(Lista pokazatelja)

(1) Obveznici iz člana 4. ovog zakona izrađuju listu pokazatelja za identifikaciju sumnjivih transakcija i klijenata u saradnji s FOO-om i drugim nadzornim tijelima.

(2) Listu iz stava (1) ovog člana obveznici su dužni dostaviti FOO-u u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

POGLAVLJE VI. OBAVEZE I ZADACI ADVOKATA, ADVOKATSKIH DRUŠTAVA, NOTARA, REVIZORSKIH DRUŠTAVA I SAMOSTALNIH REVIZORA, PRAVNIH I FIZIČKIH LICA KOJA OBAVLJAJU RAČUNOVODSTVENE USLUGE I USLUGE PORESKOG SAVJETOVANJA


Član 48.
(Opće odredbe)

Advokat, advokatsko društvo, notar te revizorsko društvo i samostalni revizor, pravna i fizička lica koja obavljaju računovodstvene usluge i usluge poreskog savjetovanja (u daljnjem tekstu: lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti) dužni su, prilikom obavljanja poslova iz svog djelokruga određenih drugim zakonima, provoditi mjere sprečavanja i otkrivanja pranja novca, te finansiranja terorističkih aktivnosti i postupati prema odredbama ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona kojima se utvrđuju zadaci i obaveze drugih obveznika, ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

Član 49.
(Zadaci i obaveze lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti)

Lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti iz člana 48. ovog zakona postupaju u skladu s članom 6. ovog zakona u slučaju kada:

a) pomažu u planiranju ili provođenju transakcija za klijenta u vezi sa:

1) kupovinom ili prodajom nekretnina ili udjela, odnosno dionica privrednog društva,

2) upravljanjem novčanim sredstvima, finansijskim instrumentima ili drugom imovinom u vlasništvu klijenta,

3) otvaranjem ili upravljanjem bankovnim računima, štednim ulozima ili računima za poslovanje s finansijskim instrumentima,

4) prikupljanjem sredstava potrebnih za osnivanje, djelovanje ili upravljanje privrednim društvom,

5) osnivanjem, djelovanjem ili upravljanjem ustanovom, fondom, privrednim društvom ili drugim sličnim pravno-organizacionim oblikom.

b) obavljaju u ime i za račun klijenta finansijsku transakciju ili transakcije u vezi s nekretninama.

Član 50.
(Procedura identifikacije i praćenja klijenata)

(1) Lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti u okviru procedura identifikacije i praćenja klijenta pri uspostavljanju poslovnog odnosa iz člana 6. stav (1) tačka a) ovog zakona i pri obavljanju transakcije iz člana 6. stav (1) tačka b) ovog zakona prikupljaju podatke iz člana 7. ovog zakona.

(2) Lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti u okviru procedura identifikacije i praćenja klijenta u slučaju kad postoji sumnja u vjerodostojnost i istinitost prethodno prikupljenih podataka o klijentima ili o stvarnom vlasniku, te uvijek kada u vezi s transakcijom ili klijentom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti iz člana 6. stav (1) tačka d) ovog zakona prikupljaju podatke iz člana 7. ovog zakona.

(3) U okviru identifikacije klijenta, lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti utvrđuju identitet klijenta ili njegovog zakonskog zastupnika, opunomoćenika te prikupljaju podatke iz člana 7. ovog zakona uvidom u važeći identifikacioni dokument klijenta, odnosno u original isprave, ovjerenu kopiju isprava ili ovjerenu dokumentaciju iz sudskog ili drugog javnog registra koja mora biti ažurirana i tačna i odražavati stvarno stanje klijenta.

(4) Lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti utvrđuju stvarnog vlasnika klijenta koji je pravno lice ili drugi sličan pravni subjekat na osnovu podataka iz člana 7. ovog zakona uvidom u originalnu ili ovjerenu kopiju dokumentacije iz sudskog ili drugog javnog registra koja mora biti ažurirana i tačna i mora odražavati stvarno stanje klijenta. Ako na osnovu izvoda iz sudskog ili drugog javnog registra nije moguće prikupiti sve podatke, podaci koji nedostaju prikupljaju se uvidom u originalne ili ovjerene kopije dokumenata i drugu poslovnu dokumentaciju koju predoči zakonski zastupnik pravnog lica, odnosno njegov opunomoćenik.

(5) Lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti ostale podatke iz člana 7. ovog zakona prikupljaju uvidom u originalne ili ovjerene kopije dokumenata i drugu poslovnu dokumentaciju.

(6) Ako sve podatke nije moguće pribaviti na način određen u ovom članu, podaci koji nedostaju prikupljaju se neposredno na osnovu pisane izjave klijenta ili njegovog zakonskog zastupnika.

(7) Lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti provode proceduru identifikacije i praćenja klijenta iz st. (1) do (6) ovog člana u mjeri i obimu koji su primjereni djelokrugu njihovih poslova.

Član 51.
(Obaveza lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti o izvještavanju FOO-a)

(1) Kada lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti utvrde da u vezi s transakcijom ili određenim klijentom postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti, dužni su bez odgađanja o tome obavijestiti FOO, u skladu s odredbama čl. 38. i 39. ovog zakona.

(2) Lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti dužna su svaki put kada klijent od njih zatraži savjet u vezi s pranjem novca ili finansiranjem terorističkih aktivnosti o tome obavijestiti FOO, i to odmah, a najkasnije tri radna dana od dana kada je klijent od njih tražio takav savjet.

(3) Notar je dužan dostaviti podatke FOO-u za svaki kupoprodajni ugovor o prometu nekretnina za koji postoji sumnja na pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti, kao i za svaki ovjereni ugovor o pozajmicama čije vrijednosti iznose 30.000 KM ili više u roku od osam dana od dana ovjere ugovora.

Član 52.
(Izuzeci od obavještavanja)

(1) Na lica kоја obavljaju advokatsku djelatnost ne primjenjuju se odredbe člana 51. ovog zakona u vezi s podacima kоје ona dobiju od klijenta ili prikupe o klijentu u svojstvu branioca u skladu sa zakonima o krivičnim postupcima u Bosni i Hercegovini.

(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana, lica koja obavljaju advokatske djelatnosti nisu dužna dostaviti podatke, informacije i dokumentaciju na zahtjev FOO-a u skladu s članom 56. ovog zakona. U tom slučaju oni su dužni FOO-u, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema zahtjeva, obrazložiti u pisanoj formi razloge zbog kojih nisu postupali u skladu sa zahtjevom FOO-a.

(3) Lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti nisu dužna:

a) FOO obavještavati o transakcijama iz člana 38. stav (1) tač. b) i c) ovog zakona;

b) provoditi internu reviziju izvršavanja zadataka u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Član 53.
(Lista pokazatelja za prepoznavanje sumnjivih transakcija i klijenata)

(1) Lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti dužna su izraditi listu pokazatelja za prepoznavanje sumnjivih transakcija i klijenata u saradnji s FOO-om i drugim nadzornim tijelima.

(2) Kod izrade liste iz stava (1) ovog člana lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti uzimaju u obzir složenost i obim izvršenja transakcija, neuobičajeni način izvršenja, vrijednost ili povezanost transakcija koje nemaju ekonomski ili pravno osnovanu namjenu, odnosno nisu usaglašene ili su u nesrazmjeru s uobičajenim, odnosno očekivanim poslovanjem klijenta, kao i druge okolnosti koje su povezane sa statusom ili drugim karakteristikama klijenta.

(3) Listu iz stava (1) ovog člana lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti dužna su dostaviti FOO-u u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

POGLAVLJE VII. EVIDENCIJA


Član 54.
(Sadržaj evidencije)

(1) Evidencija o izvršenoj proceduri identifikacije i praćenja klijenata i transakcijama iz člana 7. stav (1) ovog zakona sadrži minimalno sljedeće informacije:

a) naziv, sjedište i matični broj pravnog lica koje ima poslovni odnos ili obavlja transakciju, odnosno pravnog lica u čije ime se uspostavlja stalni poslovni odnos ili obavlja transakcija;

b) ime, prezime, adresu prebivališta, datum i mjesto rođenja, te jedinstveni matični broj zaposlenog ili ovlaštenog lica koje za pravno lice uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakciju, kao i naziv organa koji je izdao važeći identifikacioni dokument;

c) ime, prezime, adresu prebivališta, datum i mjesto rođenja, te jedinstveni matični broj fizičkog lica koje uspostavlja poslovni odnos, ulazi u prostorije kazina, kockarnice ili organizatora igara na sreću, ili koje obavi transakciju, odnosno fizičkog lica za koje se uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakcija, te broj i naziv organa koji je izdao važeći identifikacioni dokument;

d) razloge za uspostavljanje poslovnog odnosa ili obavljanje transakcije, te informacije o djelatnosti klijenta;

e) datum uspostavljanja poslovnog odnosa ili obavljanja transakcije;

f) vrijeme obavljanja transakcije;

g) iznos transakcije i valuta u kojoj se ona obavlja;

h) svrhu transakcije, kao i ime, prezime i stalno prebivalište, odnosno naziv i sjedište pravnog lica kojem je transakcija namijenjena;

i) način obavljanja transakcije;

j) ime i prezime, odnosno naziv i sjedište nalogodavca kod doznaka iz inozemstva;

k) podatke o porijeklu novca ili imovine koja je predmet transakcije;

l) razloge zbog kojih je sumnjiva neka transakcija, klijent ili lice;

m) ime, prezime, adresu prebivališta, te datum i mjesto rođenja svakog fizičkog lica koje direktno ili indirektno ima najmanje 20% poslovnog udjela, akcija, odnosno drugih prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju pravnim licem, odnosno njegovim sredstvima.

(2) Obveznici za svoje potrebe ostavljaju kopije dokumenata na osnovu kojih je izvršena identifikacija klijenata, na kojima će konstatirati da je izvršen uvid u originalni dokumenat.

(3) Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, uz prethodno obavljene konsultacije s FOO-om, daje smjernice o tome koje će informacije navedene u stavu (1) ovog člana biti uključene u evidenciju o provedenoj identifikaciji klijenata i transakcija.

(4) Evidencija kao i informacija navedena u članu 71. ovog zakona o prijenosu gotovine i imovine preko državne granice obuhvata sljedeće podatke:

a) ime, prezime, stalno prebivalište, datum i mjesto rođenja i jedinstveni matični broj fizičkog lica koje prenosi gotovinu ili imovinu preko državne granice;

b) naziv i sjedište i matični broj pravnog lica ili ime i prezime, prebivalište i jedinstveni matični broj fizičkog lica za koje se obavlja prijenos gotovine ili imovine preko državne granice, iznos, valutu, vrstu i svrhu transakcije i mjesto, datum i vrijeme prelaska državne granice;

c) podatke o tome da li je transakcija bila prijavljena organima carinske službe.

(5) Svi podaci, informacije i dokumentacija iz evidencije o identifikaciji klijenata dostavljaju se FOO-u bez ikakve naknade.

POGLAVLJE VIII. ZADACI I NADLEŽNOSTI FOO-a Odjeljak A. Postupanje FOO-a


Član 55.
(Opće odredbe o FOO-u)

(1) Poslove koji se odnose na sprečavanje, istraživanje i otkrivanje operacija pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u skladu s odredbama Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, ovog i drugih zakona, na promoviranje saradnje između nadležnih organa BiH, FBiH, RS-a i BDBiH u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, kao i na promoviranje saradnje i razmjene informacija s nadležnim organima drugih država i međunarodnih organizacija zaduženih za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti obavlja FOO pod nadzorom direktora Državne agencije za istrage i zaštitu.

(2) FOO je centralna finansijsko - obavještajna jedinica koja prima, sakuplja, evidentira i analizira podatke, informacije i dokumentaciju.

(3) FOO istražuje i prosljeđuje rezultate analiza i/ili istraga, podatke, informacije i dokumentaciju nadležnim tužilaštvima, organima koji istražuju krivično djelo pranja novca i/ili finansiranja terorističkih aktivnosti i/ili drugim nadležnim organima u skladu s odredbama ovog zakona.

Član 56.
(Zahtjevi obveznicima za dostavljanje podataka o sumnjivim transakcijama i licima)

(1) Ako FOO u toku postupanja iz svoje nadležnosti, uključujući postupanje po zahtjevima organa iz čl. 57., 62., 66. i 67. ovog zakona sumnja u pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti u vezi s nekom transakcijom ili licem, može od obveznika u pisanoj formi zahtijevati informacije navedene u članu 54. ovog zakona, informacije o vlasništvu i o bankovnim transakcijama tog lica kao i ostale informacije, podatke i dokumentaciju potrebnu za obavljanje poslova FOO-a u skladu s odredbama ovog člana. U hitnim slučajevima, FOO može zahtijevati informacije, podatke i dokumentaciju usmeno i može izvršiti pregled dokumentacije u prostorijama obveznika, s tim da je obavezan podnijeti pisani zahtjev obvezniku najkasnije sljedećeg radnog dana.

(2) Obveznik je, dužan bez odgađanja, FOO-u dostaviti informacije, podatke i dokumentaciju iz stava (1) ovog člana, a najkasnije u roku od osam radnih dana od dana prijema zahtjeva od FOO-a.

(3) Ako se radi o obimnoj dokumentaciji ili drugim opravdanim razlozima, FOO može, na pisani zahtjev obveznika, pisanim obavještenjem produžiti rok iz stava (2) ovog člana i može u takvim slučajevima izvršiti uvid u dokumentaciju u prostorijama obveznika.

Član 57.
(Obavještavanje tužioca i postupanje po zahtjevu tužioca)

(1) Kada FOO utvrdi postojanje osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti, po službenoj dužnosti dostavit će nadležnom tužilaštvu izvještaj o postojanju osnova sumnje o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocima, s odgovarajućim podacima, informacijama i dokumentacijom.

(2) FOO će informirati nadležno tužilaštvo o privremenoj obustavi transakcije izvršene u skladu s članom 58. ovog zakona za koju ocijeni da je potrebno produžiti rješenjem nadležnog suda, kao i o drugim saznanjima za koja je potrebna procjena tužilaštva.

(3) FOO će, na obrazložen zahtjev ili naredbu tužilaštva, dostaviti raspoložive, odnosno prikupljene podatke, informacije i dokumentaciju.

(4) Obrazložen zahtjev iz stava (3) ovog člana mora sadržavati: pravni osnov za podnošenje zahtjeva, osnovne generalijske podatke za fizičko lice, odnosno naziv i sjedište pravnog lica, opis sumnje za krivično djelo pranja novca, predikatno krivično djelo ili finansiranja terorističkih aktivnosti.

(5) FOO može odbiti zahtjev podnosioca iz stava (3) ovog člana ako zahtjev podnosioca ne ispunjava uslove propisane u stavu (4) ovog člana o čemu će pismeno obavijestiti podnosioca zahtjeva.

(6) FOO, u slučajevima iz st. (1), (2) i (3) ovog člana, ne navodi podatke o zaposlenom licu ili licima iz obveznika koja su mu saopćila podatke u skladu s ovim zakonom, ili koja su na bilo koji drugi način uključena u obavljanje transakcije u ime obveznika, osim ako nadležni tužilac ocijeni da postoje razlozi za sumnju da je taj obveznik ili njegov zaposleni počinio krivično djelo, ili ako je ta informacija potrebna za utvrđivanje činjenica tokom krivičnog postupka.

Član 58.
(Privremena obustava transakcija)

(1) Ako FOO u toku postupanja iz svoje nadležnosti, uključujući postupanje po zahtjevima organa iz čl. 57., 62. i 66. ovog zakona, sumnja u pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti u vezi s nekom transakcijom, računom ili licem, može izdati pisani nalog za privremenu obustavu transakcije ili transakcija u trajanju od najviše pet radnih dana, a rok trajanja privremene obustave transakcije počinje teći od momenta izdavanja naloga kad obustavu zahtijeva FOO, odnosno od momenta izvještavanja o sumnjivoj transakciji, kada je izvještavanje izvršeno prije transakcije, a potvrđeno od FOO-a. FOO može dati dodatne instrukcije obvezniku u vezi s tom transakcijom, obustavom transakcije, obavljanjem transakcije te komunikacijom s licem ili licima povezanim s transakcijom ili transakcijama.

(2) Nalog za privremenu obustavu transakcije ili transakcija iz stava (1) ovog člana u hitnim slučajevima FOO može izdati usmeno, ali je dužan najkasnije sljedećeg radnog dana dostaviti i pismeni nalog obvezniku.

(3) Nalog o privremenoj obustavi transakcije ili transakcija sadrži:

a) datum i vrijeme od kada počinje teći privremena obustava;

b) broj transakcijskog računa;

c) podatke o vlasniku računa;

d) naziv obveznika i ostale njegove podatke;

e) iznos novčane transakcije ili transakcija koja se privremeno obustavlja ili se obustavljaju od izvršenja;

f) druge podatke koji se odnose na obveznika i sumnjivu transakciju ili transakcije.

(4) Nakon isteka roka iz stava (1) ovog člana, finansijska transakcija može se privremeno obustaviti samo rješenjem nadležnog suda u skladu sa zakonima o krivičnom postupku BiH, FBiH, RS-a i BDBiH.

(5) FOO će informirati organe iz čl. 57., 62. i 66. o izdatim pisanim nalozima ili o razlozima neprihvatanja zahtjeva za privremenu obustavu transakcije ili transakcija.

Član 59.
(Prestanak važenja naloga za privremenu obustavu transakcija)

(1) Ako FOO, nakon izdavanja naloga za privremenu obustavu transakcije ili transakcija, a u roku iz člana 58. stav (1) ovog zakona, utvrdi da više nema razloga za privremenu obustavu transakcije, o tome pisanim putem, bez odgađanja, obavještava obveznika koji onda odmah može obaviti transakciju.

(2) Ako FOO ne preduzme mjere iz stava (1) ovog člana, obveznik može odmah obaviti transakciju.

(3) Prestanak važenja naloga za privremenu obustavu transakcija iz st. (1) i (2) ovog člana, kao i neizdavanje naloga za privremenu obustavu prijavljene sumnjive transakcije ne predstavlja nužnu negaciju sumnje na pranje novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti.

Član 60.
(Nalog obvezniku za kontinuirano praćenje finansijskog poslovanja klijenta)

(1) FOO može pismeno naložiti obvezniku kontinuirano praćenje finansijskog poslovanja klijenta u vezi s kojim postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti ili drugog lica za koje je moguće osnovano zaključiti da je pomagalo ili učestvovalo u transakcijama ili poslovima lica u vezi s kojim sumnja postoji, te redovno obavještavanje FOO-a o transakcijama ili poslovima koje kod obveznika izvrše ili imaju namjeru izvršiti navedena lica. U zahtjevu FOO mora odrediti rokove u kojima obveznici moraju dostavljati tražene podatke.

(2) Ako FOO nije odredio rokove, podatke iz stava (1) ovog člana obveznik mora dostaviti FOO-u prije obavljanja transakcije ili uspostave poslovnog odnosa, a ako zbog prirode transakcije, odnosno poslovnog odnosa ili iz drugih opravdanih razloga obveznik nije tako postupio, obveznik mora FOO-u dostaviti izvještaj u kojem će obavezno navesti razloge takvog postupanja.

(3) Provođenje mjera iz stava (1) ovog člana može trajati najduže tri mjeseca, a u opravdanim slučajevima trajanje mjera može se produžiti svaki put za još jedan mjesec, s tim što provođenje mjera ukupno može trajati najduže šest mjeseci.

Član 61.
(Zahtijevanje i dostavljanje podataka drugih organa)

(1) FOO može zahtijevati od organa i institucija BiH, FBiH, RS-a i BDBiH, te od ostalih organa s javnim ovlaštenjima informacije, podatke i dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje poslova FOO-a u skladu s odredbama ovog zakona.

(2) Organi i institucije navedeni u stavu (1) ovog člana dužni su FOO-u hitno dostaviti tražene podatke, informacije i dokumentaciju.

(3) U slučajevima obimne dokumentacije ili usljed drugih opravdanih razloga, FOO može u takvim slučajevima provjeriti dokumentaciju u prostorijama organa i institucija s javnim ovlaštenjima navedenim u stavu (1) ovog člana.

(4) Organi i institucije navedeni u stavu (1) ovog člana će bez naknade dostaviti FOO-u tražene informacije, podatke i dokumentaciju. Podaci se mogu razmjenjivati elektronski u skladu s dogovorenom procedurom.

Član 62.
(Obavještavanje nadležnih organa i postupanje po njihovim zahtjevima)

(1) FOO će nadležnim organima u Bosni i Hercegovini, na obrazložen zahtjev, dostaviti raspoložive, odnosno prikupljene podatke, informacije i dokumentaciju koji mogu biti od značaja tim tijelima i institucijama pri donošenju odluka iz njihove nadležnosti u vezi sa istraživanjem krivičnih djela pranja novca, predikatnih krivičnih djela i finansiranja terorističkih aktivnosti.

(2) Obrazložen zahtjev iz stava (1) ovog člana mora sadržavati: pravni osnov za podnošenje zahtjeva, osnovne generalijske podatke za fizičko lice, odnosno naziv i sjedište pravnog lica, opis sumnje za krivično djelo pranja novca, predikatno krivično djelo ili finansiranja terorističkih aktivnosti, te stepen hitnosti u postupanju FOO-a.

(3) FOO može odbiti zahtjev podnosioca iz stava (1) ovog člana ako zahtjev podnosioca ne ispunjava uslove propisane u stavu (2) ovog člana o čemu će pismeno obavijestiti podnosioca zahtjeva.

(4) Prilikom postupanja po zahtjevima organa iz stava (1) ovog člana, FOO će postupati hronološkim redoslijedom ili po vlastitoj procjeni uzimajući u obzir značaj i hitnost.

(5) Kada FOO u toku rada utvrdi da određeni podaci i informacije koje prikupi u skladu s ovim zakonom mogu biti značajni organima iz stava (1) ovog člana pri donošenju odluka iz njihove nadležnosti u vezi sa istraživanjem krivičnih djela pranja novca, predikatnih krivična djela i finansiranja terorističkih aktivnosti, o tome će ih samoinicijativno obavijestiti u pisanoj formi i dostaviti odgovarajuće podatke, informacije i dokumentaciju.

(6) Kada FOO postupi u skladu sa st. (1) i (5) ovog člana, organi iz ovog člana kojima su proslijeđeni podaci, informacije i dokumentacija će posebnom informacijom obavijestiti nadležno tužilaštvo o preduzetim radnjama te o pravnom osnovu za postupanje u roku od 15 dana.

(7) FOO, u slučajevima iz st. (1) i (5) ovog člana, ne navodi podatke o zaposlenom licu ili licima iz obveznika koja su mu saopćila podatke u skladu s ovim zakonom, ili koja su na bilo koji drugi način uključena u obavljanje transakcije u ime obveznika, osim ako nadležni tužilac ocijeni da postoje razlozi za sumnju da je taj obveznik ili njegov zaposleni počinio krivično djelo, ili ako je ta informacija potrebna za utvrđivanje činjenica tokom krivičnog postupka.

(8) Za svako daljnje prosljeđivanje podataka, informacija i dokumentacije dostavljenih u skladu s ovim članom drugom organu potrebna je prethodna pisana saglasnost FOO-a, osim u slučajevima iz stava (6) ovog člana.

(9) Organi iz st. (1) i (5) ovog člana dužni su obavijestiti FOO o rezultatima do kojih su doveli podaci, informacije i dokumentacija koji su im proslijeđeni.

Član 63.
(Povratna informacija)

(1) O rezultatima analize zaprimljenih podataka koji se odnose na transakciju ili lice u vezi s kojima su utvrđeni razlozi za sumnju na pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti FOO će obavijestiti obveznike iz člana 4. ovog zakona koji su prijavili transakciju, osim ako ocijeni da bi to moglo štetiti daljnjem toku i ishodu postupka, i to na način da će:

a) potvrditi zaprimanje obavještenja o prijavljenoj transakciji;

b) dostaviti podatak o odluci ili rezultatu tog slučaja ako je slučaj po obavještenju o transakciji zatvoren ili dovršen, a podatak o tome dostupan;

c) najmanje jednom godišnje dostaviti obvezniku statističke podatke o zaprimljenim obavještenjima o transakcijama i rezultatima postupanja.

(2) FOO će, u skladu s procjenom, u saradnji s nadzornim organima, na odgovarajući način informirati obveznike o aktuelnim tehnikama, metodama i trendovima pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Član 64.
(Ostale obaveze FOO-a)

Osim obaveza navedenih u ovom zakonu, u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti FOO je obavezan:

a) nadležnim organima predložiti izmjene i dopune propisa koji se odnose na sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti;

b) učestvovati u izradi liste pokazatelja za prepoznavanje sumnjivih transakcija, kao i liste zemalja koje primjenjuju međunarodno prihvaćene standarde u pogledu sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

c) učestvovati u stručnom osposobljavanju zaposlenih i ovlaštenih lica u obveznicima, nadležnim organima u Bosni i Hercegovini, te institucijama s javnim ovlaštenjima;

d) objavljivati, najmanje jednom godišnje, statističke podatke iz oblasti pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te na drugi primjeren način obavještavati javnost o pojavnim oblicima pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

e) direktoru i ministru podnositi godišnje izvještaje o općim aktivnostima FOO-a, te o aktivnostima vezanim za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, a na njihov zahtjev i češće.

Odjeljak B. Međunarodna saradnja


Član 65.
(Zahtjev stranom organu za dostavu podataka, informacija i dokumentacije)

(1) FOO može od stranih organa za provođenje zakona, tužilačkih ili upravnih organa, finansijsko-obavještajnih jedinica i međunarodnih organizacija uključenih u sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti zahtijevati podatke, informacije i dokumentaciju potrebnu za obavljanje poslova FOO-a u skladu s odredbama ovog zakona.

(2) Podatke, informacije i dokumentaciju pribavljene u skladu sa stavom (1) ovog člana FOO ne smije dostavljati ili dati na uvid trećem fizičkom ili pravnom licu, odnosno drugom organu ili ih koristiti u svrhe suprotno uslovima i ograničenjima koje je postavio organ, jedinica ili organizacija iz stava (1) ovog člana, kojoj je zahtjev upućen.

Član 66.
(Dostava podataka, informacija i dokumentacije finansijsko-obavještajnim jedinicama drugih zemalja)

(1) FOO može dostavljati podatke, informacije i dokumentaciju prikupljenu u BiH finansijsko-obavještajnim jedinicama drugih zemalja, na njihov zahtjev ili na vlastitu inicijativu, u skladu s odredbama ovog zakona, pod uslovom da je osigurana slična zaštita tajnosti podataka.

(2) Prije dostave podataka finansijsko-obavještajnim jedinicama drugih zemalja, FOO zahtijeva pisanu garanciju da će se informacije, podaci i dokumentacija koristiti samo u svrhe propisane odredbama ovog zakona. Za svako daljnje prosljeđivanje podataka, informacija i dokumentacije policijskim i pravosudnim organima druge zemlje potrebna je prethodna pisana saglasnost FOO-a.

Član 67.
(Dostava podataka stranim organima uključenim u sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti)

(1) FOO može dostavljati podatke, informacije i dokumentaciju prikupljenu u BiH i drugim stranim agencijama za provođenje zakona samo u onim slučajevima kada je dostavljeno obrazloženje sumnje i konkretnih veza s pranjem novca i finansiranjem terorističkih aktivnosti, ali pod uslovom da je osigurana slična zaštita tajnosti podataka.

(2) Prije dostave podataka stranim agencijama za provođenje zakona, FOO zahtijeva pisanu garanciju da će se informacije, podaci i dokumentacija koristiti samo u svrhe propisane odredbama ovog zakona.

Član 68.
(Prijedlog za privremenu obustavu transakcije stranoj finansijsko-obavještajnoj jedinici)

Prilikom provođenja mjera i aktivnosti na sprečavanju i otkrivanju krivičnih djela pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, shodno odredbama ovog zakona, FOO može stranoj finansijsko-obavještajnoj jedinici dostaviti pisani prijedlog za privremenu obustavu određene transakcije ili transakcija ako postoji sumnja na pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti u vezi s nekim licem ili transakcijom/transakcijama.

Član 69.
(Privremena obustava transakcija na prijedlog strane finansijsko-obavještajne jedinice)

(1) Na obrazloženi pisani prijedlog strane finansijsko-obavještajne jedinice, FOO može izdati pisani nalog obvezniku za privremenu obustavu transakcije ili transakcija. Za izdavanje pisanog naloga i prestanak važenja naloga za privremenu obustavu na odgovarajući način se primjenjuju odredbe čl. 58. i 59. ovog zakona.

(2) FOO će o izdatom nalogu iz stava (1) ovog člana bez odgađanja obavijestiti nadležno tužilaštvo u BiH.

Odjeljak C. Vođenje evidencija FOO-a


Član 70.
(Vrste evidencija)

FOO će voditi sljedeće evidencije:

a) Evidencije o obavještenjima i informacijama u skladu s odredbama člana 57. ovog zakona koje obuhvataju sljedeće podatke:

1) ime, prezime, datum rođenja i prebivalište fizičkog lica; odnosno naziv i sjedište pravnog lica u vezi s kojim je FOO dostavio obavještenje ili informaciju;

2) podatke o iznosu, valuti, datumu ili periodu obavljanja transakcije u vezi s kojom postoje razlozi za sumnju da se radi o krivičnom djelu;

3) razloge za sumnju da se radi o krivičnom djelu.

b) Evidenciju o izdatim nalozima za privremenu obustavu transakcije ili transakcija koja sadrži podatke iz člana 58. stav (3) ovog zakona.

c Evidenciju o podacima proslijeđenim u inozemstvo u skladu s odredbama čl. 65., 66., 67., 68. i 69. ovog zakona koja obuhvata sljedeće podatke:

1) ime, prezime, datum rođenja i prebivalište fizičkog lica; odnosno naziv i sjedište pravnog lica čiji podaci se šalju u inozemstvo;

2) naziv zemlje i naziv nadležnog organa kojem se ti podaci dostavljaju.

d) Evidenciju o preduzetim mjerama prema obvezniku iz člana 81. stav (2) tačka c) ovog zakona sadrži:

1) broj i datum izdatog prekršajnog naloga ili zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i naziv suda kojem je podnesen;

2) ime, prezime, datum i mjesto rođenja i stalno prebivalište fizičkog lica, odnosno naziv i sjedište pravnog lica za koje se sumnja da je počinilo prekršaj;

3) mjesto, vrijeme i način izvršenja radnje koja ima obilježje prekršaja;

4) podaci o izrečenim kaznama.

POGLAVLJE IX. OBAVEZE OSTALIH ORGANA PREMA ODREDBAMA OVOG ZAKONA


Član 71.
(Uprava za indirektno oporezivanje BiH)

(1) Uprava za indirektno oporezivanje BiH dužna je FOO-u dostaviti podatke o svakom prijenosu gotovog novca, čekova, vrijednosnih papira na donosioca, plemenitih metala i dragog kamenja preko državne granice u vrijednosti od 10.000 KM ili više, najkasnije u roku od tri dana od dana prenošenja.

(2) Uprava za indirektno oporezivanje BiH dužna je FOO-u dostaviti obavještenja i informacije o preduzetim mjerama i radnjama protiv lica u vezi s kojim je podnesen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

Član 72.
(Dostavljanje statističkih podataka od tužilaštava, sudova i agencija za provođenje zakona)

(1) Radi objedinjavanja i analize svih podataka u vezi s pranjem novca i finansiranjem terorističkih aktivnosti nadležna tužilaštva dužna su FOO-u dva puta godišnje dostaviti sljedeće informacije o predmetima za koje je optužnica potvrđena:

a) ime, prezime, datum rođenja i stalno prebivalište fizičkog lica, odnosno naziv i sjedište pravnog lica protiv kojeg je potvrđena optužnica za pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti;

b) mjesto, vrijeme i način izvršenja radnje koja ima obilježje krivičnog djela;

c) faza postupka;

d) iznos privremeno oduzetog novca ili vrijednost imovine i datum donošenja odluke o oduzimanju.

(2) Nadležni sudovi u BiH dužni su FOO-u dva puta godišnje dostaviti podatke o:

a) pravosnažno presuđenim predmetima za krivična djela pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;

b) prekršajima u skladu s odredbama članom 83. ovog zakona.

(3) Agencije za provođenje zakona dužne su FOO-u, po podnošenju izvještaja o počiniocu i osnovu sumnje da je izvršeno krivično djelo pranja novca, predikatno krivčno djelo, krivično djelo finansiranja terorističkih aktivnosti ili krivično djelo kojim je pribavljena imovinska korist u većem obimu, dostaviti sljedeće podatke:

a) broj i datum podnesenog izvještaja;

b) tužilaštvo kojem je izvještaj podnesen;

c) kratak opis krivičnog djela, iznos opranog novca, materijalne štete i imovinske koristi.

POGLAVLJE X. ZAŠTITA I ČUVANJE PODATAKA


Član 73.
(Opće odredbe)

FOO će koristiti informacije, podatke i dokumentaciju pribavljenu u skladu s ovim zakonom samo u svrhe utvrđene ovim zakonom.

Član 74.
(Zaštita tajnosti podataka)

(1) Obveznik i njegovi zaposleni, uključujući članove uprave, nadzornih ili drugih izvršnih organa ili druga lica koja imaju pristup zaštićenim podacima ne smiju otkriti klijentu ili trećem licu da je informacija, podatak ili dokumentacija o klijentu ili transakciji dostavljena FOO-u, niti da je FOO u skladu s odredbama člana 58. ovog zakona privremeno obustavio obavljanje transakcije ili obvezniku dao uputstva za postupanje.

(2) Informacije o zahtjevu od FOO-a ili o dostavljanju informacija, podataka ili dokumentacije FOO-u, te o privremenoj obustavi transakcije, odnosno o datom uputstvu iz stava (1) ovog člana, smatraju se zaštićenim podatkom.

(3) FOO, drugo ovlašteno službeno lice ili tužilac ne mogu otkriti izvor informacija, podataka i dokumentacije prikupljene u skladu s ovim zakonom licima na koja se odnose.

(4) O skidanju oznake tajnosti odlučuje FOO.

Član 75.
(Izuzeci od principa čuvanja tajnosti podataka)

(1) Prilikom dostavljanja informacija, podataka i dokumentacije FOO-u, prema odredbama ovog zakona, obaveza čuvanja bankarske, poslovne, službene, advokatske, notarske ili druge profesionalne tajne ne odnosi se na obveznika, državne organe BiH, FBiH, RS-a i BDBiH, instituciju s javnim ovlaštenjima, tužioca, sud i njihovo osoblje, osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

(2) Obveznik ili njegovo osoblje ne odgovaraju za štetu uzrokovanu klijentima ili trećim licima niti će biti krivično ili građanski odgovorni zbog dostavljanja informacija, podataka ili dokumentacije FOO-u, ili zbog izvršenja naredbe FOO-a o privremenom obustavljanju transakcija, ili uputstva datog u vezi s tom naredbom, u skladu s odredbama ovog zakona ili na osnovu propisa donesenih na osnovu ovog zakona.

Član 76.
(Korištenje prikupljenih podataka)

FOO, obveznici iz člana 4. ovog zakona, te državni organi, pravna lica s javnim ovlaštenjima i drugi subjekti i njihovi zaposleni mogu podatke, informacije i dokumentaciju prikupljenu u skladu s ovim zakonom koristiti kao obavještajne podatke u svrhu sprečavanja i otkrivanja pranja novca, predikatnih krivičnih djela i finansiranja terorističkih aktivnosti i drugim slučajevima kako je propisano ovim zakonom.

Član 77.
(Rok u kojem je obveznik dužan čuvati podatke)

(1) Obveznik je dužan čuvati informacije, podatke i dokumentaciju u vezi s klijentom uspostavljenenim poslovnim odnosom s klijentom i izvršenom transakcijom pribavljene u skladu s ovim zakonom najmanje 10 godina od dana okončanja poslovnog odnosa, izvršene transakcije, momenta identifikacije klijenta u kasinu, ili igraonici, ili klijentovog pristupa sefu.

(2) Obveznik je dužan da informacije i prateću dokumentaciju o ovlaštenim licima iz člana 40. ovog zakona, stručnom osposobljavanju zaposlenih i provođenju interne kontrole čuva najmanje četiri godine nakon imenovanja ovlaštenih lica, obavljenog stručnog osposobljavanja i interne kontrole.

Član 78.
(Rok u kojem je Uprava za indirektno oporezivanje BiH dužna čuvati podatke)

Uprava za indirektno oporezivanje BiH dužna je čuvati informacije o prijenosu gotovog novca, čekova, vrijednosnih papira na donosioca, plemenitih metala i dragog kamenja preko državne granice 10 godina od dana prijenosa. Ove informacije i podaci uništavaju se nakon isteka ovog roka.

Član 79.
(Rok u kojem je FOO dužan čuvati podatke)

FOO je dužan čuvati informacije, podatke i dokumentaciju, prikupljene i proslijeđene prema odredbama ovog zakona, 10 godina od dana kada ih je dobio ili proslijedio, a uništava ih nakon isteka ovog roka.

POGLAVLJE XI. NADZOR


Član 80.
(Opće odredbe)

(1) Nadzor nad radom obveznika u vezi s primjenom odredbi ovog zakona i drugih zakona kojima se propisuju obaveze provođenja mjera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti provode posebne agencije i organi (u daljnjem tekstu: nadzorni organi) u skladu s odredbama ovog i posebnih zakona kojima se uređuje rad pojedinih obveznika i nadležnih agencija i organa, kako slijedi:

a) nadzor nad radom obveznika iz člana 4. tač. a), c) i d) ovog zakona obavljaju Agencija za bankarstvo FBiH i Agencija za bankarstvo RS-a;

b) nadzor nad obveznikom iz člana 4. tačka j) ovog zakona obavljaju: Agencija za bankarstvo FBiH, Agencija za bankarstvo RS-a i devizni inspektorati svako u okviru svojih nadležnosti;

c) nadzor nad radom obveznika iz člana 4. tačka n) alinije 2), 3), 4), 5), 6), 7) i 8) ovog zakona, osim kad te poslove obavlja banka kao jednu od svojih djelatnosti, obavljaju nadležna entitetska ministarstva finansija, odnosno Direkcija za finansije BDBiH;

d) osim obveznika iz tačke c) ovog stava, nadležna entitetska ministarstva finansija, odnosno Direkcija za finansije BDBiH obavljaju nadzor i nad obveznicima iz člana 4. tač. f), i) i k), tačka l) alineje 3), 4) i 5), tačka m), tačka n) alineje 9), 10) i 11) i tačka o) ovog zakona;

e) nadležna ministarstva pravde obavljaju nadzor nad obveznicima iz člana 4. tač. l) alineja 1) i n) alineja 1) ovog zakona;

f) advokatske komore FBiH i RS-a obavljaju nadzor nad obveznicima iz člana 4. tačka l) alineja 2) ovog zakona;

g) Agencija za nadzor osiguranja FBiH i Agencija za osiguranje RS-a obavljaju nadzor nad radom obveznika iz člana 4. tačka b) ovog zakona. Nadzor nad društvima za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondovima iz člana 4. tačka g) ovog zakona na području RS-a obavlja Agencija za osiguranje RS-a;

h) Komisija za hartije od vrijednosti RS-a, Komisija za vrijednosne papire FBiH i Komisija za hartije od vrijednosti BDBiH obavljaju nadzor nad radom obveznika iz člana 4. tač. e) i g) ovog zakona;

i) nadležna entitetska ministarstva ili uprave u okviru svojih nadležnosti obavljaju nadzor nad obveznicima iz člana 4. tačka h) ovog zakona;

j) FOO će obavljati nadzor nad provođenjem odredbi ovog zakona kod obveznika iz člana 4. tačka n) alineja 12) ovog zakona.

(2) Nadležna entitetska ministarstva finansija i njihovi organi, odnosno Direkcija za finansije BDBiH obavljaju nadzor nad primjenom odredbi člana 37. ovog zakona (Ograničenje plaćanja gotovinom) kod lica koja nisu obveznici iz člana 4. ovog zakona, a koja obavljaju djelatnosti prodaje dobara i usluga u BiH.

(3) FOO obavlja indirektni nadzor nad provođenjem ovog zakona kod svih obveznika iz člana 4. ovog zakona prikupljanjem i provjerom podataka, informacija i dokumentacije dostavljenih u skladu s ovim zakonom.

(4) FOO i nadzorni organi, u okviru svoje nadležnosti, sarađuju u nadzoru nad provođenjem odredbi ovog zakona.

Član 81.
(Postupanje nadzornih organa u slučaju nepravilnosti u radu obveznika)

(1) Nadzorni organi dužni su, u skladu s odredbama ovog zakona i zakona kojima se uređuje način poslovanja pojedinih obveznika i nadzornih organa, redovno obavljati nadzor usklađenosti poslovanja obveznika na licu mjesta.

(2) O obavljenim nadzorima usklađenosti poslovanja obveznika nadzorni organi dužni su FOO-u dostaviti:

a) zapisnik o izvršenom nadzoru;

b) rješenje o datim nalozima za otklanjanje nadzorom utvrđenih neusklađenosti (nepravilnosti i nezakonitosti);

c) obavještenje o izdatim prekršajnim nalozima ili pokrenutim prekršajnim postupcima, koje će sadržavati podatke iz člana 70. stav (1) tačka d) ovog zakona;

d) zapisnik o izvršenom nadzoru provođenja rješenjem naloženih mjera.

Član 82.
(Obavještavanje nadzornog organa)

(1) FOO je dužan obavijestiti nadzorne organe o mjerama koje su preduzete na osnovu informacija i dokumetacije koje su mu oni dostavili, a koji se odnose na sumnju na pranje novca i finansiranje terorističkih aktivnosti u skladu s odredbama člana 81. ovog zakona.

(2) FOO je dužan obavijestiti nadležne nadzorne organe o mjerama koje je preduzeo prema obvezniku nezavisno od nadzora koji su oni izvršili.

POGLAVLJE XII. KAZNENE ODREDBE


Član 83.
(Kažnjavanje pravnih lica i odgovornih lica u pravnom licu za prekršaje)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 KM do 200.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice iz člana 4. ovog zakona ako:

a) ne izradi procjenu rizika u skladu s odredbama člana 5. stav (1) ovog zakona;

b) ne izradi procjenu rizika u skladu sa smjernicama za izradu procjene rizika iz člana 5. stav (2) ovog zakona;

c) ne preduzme mjere identifikacije i praćenja klijenta prilikom uspostave poslovnog odnosa s klijentom iz člana 6. stav (1) tačka a) ovog zakona;

d) ne preduzme mjere identifikacije i praćenja klijenta prilikom transakcije u iznosu 30.000 KM ili više, u skladu s članom 6. stav (1) tačka b) ovog zakona;

e) prilikom obavljanja transakcije iz člana 6. stav (1) tačka b) ovog zakona bez prethodno uspostavljenog poslovnog odnosa ne prikupi podatke iz člana 7. ovog zakona, kao i podatke koje nedostaju iz člana 54. stav (1) tač. a), b), c), e), f), g), i) i m) ovog zakona;

f) u potpunosti ne provodi odredbe iz člana 9. stav (1) ovog zakona u sjedištu, filijalama, podružnicama i drugim organizacionim jedinicama u zemlji i inozemstvu;

g) ne provodi pojačane mjere identifikacije i praćenja iz člana 9. stav (4) ovog zakona u filijalama, podružnicama i drugim organizacionim jedinicama u inozemstvu, a posebno u državama koje ne primjenjuju međunarodno prihvaćene strandarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti ili to čine u nedovoljnoj mjeri;

h) ne pribavi podatke za identifikaciju u skladu s odredbama člana 7. ovog zakona ili identifikaciju ne izvrši na način iz čl. 11., 12., 13., 14., 15., 16. i 18. ovog zakona;

i) ne odredi i utvrdi identitet fizičkog lica neposrednim uvidom u važeći identifikacioni dokument klijenta u njegovom prisustvu u skladu s članom 10. stav (1) ovog zakona;

j) ne obavi identifikaciju klijenta, ili ako identifikacija nije obavljena u skladu s odredbama člana 7. ovog zakona;

k) obveznik ne prikupi podatke o konačnim stvarnim vlasnicima kao što je predviđeno članom 16. stav (3) ovog zakona;

l) obveznik povjeri obavljanje pojedinih radnji i mjera identifikacije trećem licu iz države koja je na listi država koje ne primjenjuju standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti iz člana 17. ovog zakona;

m) ako obveznik prihvati mjere identifikacije i praćenja klijenta preko trećeg lica, ako je to lice utvrdilo i provjerilo identitet klijenta bez njegovog prisustva u skladu s članom 18. stav (3) ovog zakona;

n) obveznik ne prati poslovne aktivnosti koje preduzima klijent u skladu s članom 21. stav (2) ovog zakona;

o) ne primijene pojačane mjere identifikacije prilikom uspostavljanja korespondentnog odnosa s bankom ili drugom sličnom kreditnom institucijom koja ima sjedište u inozemstvu u skladu s članom 24. stav (2) ovog zakona;

p) uspostavi poslovni odnos kada klijent nije lično prisutan pri utvrđivanju i provjeri identiteta za vrijeme provođenja mjera identifikacije i praćenja u skladu s članom 28. stav (3) ovog zakona;

r) prilikom uspostavljanja korespondentnog poslovnog odnosa s bankom ili sličnom kreditnom institucijom sa sjedištem u stranoj zemlji koja nije na listi iz člana 85. stav (4) ovog zakona, obveznik ne prikupi podatke, informacije i dokumentaciju iz člana 24. stav (1) tačke a) do f) ovog zakona;

s) zaposleni kod obveznika uspostavi odnos s korespondentnom bankom navedenom u članu 24. stav (2) ovog zakona bez prethodnog pisanog odobrenja najvišeg rukovodstva obveznika;

t) uspostavi ili nastavi korespondentnu vezu s bankom ili sličnom kreditnom institucijom iz člana 24. stav (4) ovog zakona bez prethodnog ispunjavanja uslova iz stava (4) tač. a) do d) ovog člana;

u) ne uspostavi odgovarajuću proceduru za određivanje političko eksponiranog lica shodno članu 27. stav (1) ovog zakona;

v) ne preduzme mjere pojačane identifikacije i praćenja klijenta i/ili ne pribavi potrebne saglasnosti iz člana 27. st. (2) i (3) ovog zakona;

z) ne pribavi podatke o klijentu u okviru pojednostavljene identifikacije i praćenja u skladu s članom 30. ovog zakona;

aa) ne prikupi podatke o nalogodavcu elektronskog transfera u skladu s članom 32. ovog zakona;

bb) ne utvrdi i provjeri identitet nalogodavca elektronskog transfera u skladu s članom 33. st. (1) ili (2) ovog zakona;

cc) otvori, izda ili omogući klijentu posjedovanje skrivenog računa i ostalih proizvoda iz člana 35. ovog zakona;

dd) uspostavi poslovni odnos s fiktivnim bankama iz člana 36. ovog zakona;

ee) ne izvijesti FOO ili mu ne dostavi informacije, podatke ili dokumentaciju propisane čl. 38. i 39. ovog zakona;

ff) lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti ne postupe prema odredbama člana 49. stav (1) tač. a) ili b) ovog zakona;

gg) ako lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti u okviru procedura identifikacije i praćenja klijenta pri uspostavljanju poslovnog odnosa i pri obavljanju transakcije ne postupe prema odredbama člana 50. ovog zakona;

hh) ako lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti ne izvrše obavještavanje FOO-a u skladu s članom 51. ovog zakona;

ii) evidencije obveznika ne sadrže minimalno informacije iz člana 54. stav (1) ovog zakona;

jj) FOO-u ne dostavlja propisane informacije ili ih ne dostavlja na propisan način u skladu s odredbama člana 56. ovog zakona;

kk) ne postupi po nalogu FOO-a o privremenoj obustavi transakcije ili ne postupi po uputstvima datim od FOO-a u vezi s tim nalogom a u skladu s odredbama člana 58. ovog zakona;

ll) ne čuva informacije, podatke i dokumentaciju u skladu s odredbama člana 77. stav (1) ovog zakona.

(2) Kaznom iz stava (1) kaznit će se pravno lice navedeno u članu 37. ovog zakona koje dopusti plaćanje gotovinom u iznosu većem od 30.000 KM suprotno odredbi člana 37. ovog zakona.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 20.000 KM kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu za prekršaj iz st. (1) i (2) ovog člana.

(4) Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 10.000 KM kaznit će se fizičko lice u obavljanju samostalnih djelatnosti za prekršaj iz st. (1) i (2) ovog člana.

(5) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 KM do 100.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice iz člana 4. ovog zakona ako:

a) ne prikupi podatke koji nedostaju iz drugih važećih javnih isprava u smislu odredbi člana 10. stav (2) ovog zakona;

b) ne obavi ponovnu identifikaciju stranog pravnog lica najmanje jednom godišnje u skladu s odredbama člana 11. stav (7) ovog zakona;

c) obveznik ne prikupi sve podatke navedene u članu 24. stav (3) ovog zakona uvidom u javne ili druge dostupne registre ili pregledom dokumenata i poslovnih izvještaja koje je priložila banka ili druga slična kreditna institucija sa sjedištem u inozemstvu;

d) ne uspostavi internu kontrolu ili ne sastavi listu pokazatelja za prepoznavanje sumnjivih transakcija u propisanom roku ili na propisani način u skladu s odredbama čl. 46., 47. i 53. ovog zakona;

e) ne imenuje ovlaštena lica ili ne obavijesti FOO o tom imenovanju u skladu s odredbama člana 40. ovog zakona;

f) posao ovlaštenog lica i njegovog zamjenika povjeri licu koje ne ispunjava uslove iz člana 41. stav (1) tač. a) do d) ovog zakona;

g) ne osigura stručno osposobljavanje za osoblje u skladu s odredbama člana 45. ovog zakona;

h) ne čuva podatke o ovlaštenom licu i zamjeniku ovlaštenog lica, o stručnom osposobljavanju zaposlenih i o provođenju interne kontrole najmanje četiri godine nakon imenovanja ovlaštenog lica i zamjenika ovlaštenog lica, nakon završetka stručnog osposobljavanja ili provođenja interne kontrole, u skladu s odredbom člana 77. stav (2) ovog zakona.

(6) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 5.000 KM kaznit će se odgovorno lice u pravnom licu za prekršaj iz stava (5) ovog člana.

(7) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 10.000 KM kaznit će se fizičko lice koje obavlja samostalnu djelatnost iz člana 4. ovog zakona za prekršaj iz stava (5) ovog člana.

Član 84.
(Kažnjavanje nadzornog organa i odgovornih lica u nadzornom organu)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 50.000 KM kaznit će se nadzorni organ ako ne postupi po odredbama člana 81. ovog zakona.

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 5.000 KM kaznit će se odgovorno lice u nadzornom organu.

POGLAVLJE XIII. NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE PODZAKONKIH AKATA


Član 85.
(Podzakonski akti za provođenje ovog zakona)

(1) Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, uz prethodno obavljene konsultacije s FOO-om, donijet će podzakonske akte iz člana 38. stav (3) ovog zakona.

(2) Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, uz prethodno obavljene konsultacije s FOO-om, donosi pravilnike, odluke i uputstva iz čl. 17. i 54. ovog zakona i u skladu s međunarodnim standardima o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(3) Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, uz prethodno obavljene konsultacije s FOO-om, može propisati i dodatna uputstva o pitanjima navedenim u stavu (2) ovog člana ili u vezi s provođenjem drugih odredbi ovog zakona.

(4) Vijeće ministara BiH će, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, uz prethodno obavljene konsultacije s FOO-om, u skladu s podacima koje objavljuju relevantne međunarodne organizacije, utvrditi listu zemalja koje primjenjuju međunarodno prihvaćene standarde u pogledu sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

POGLAVLJE XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 86.
(Primjena drugih propisa)

(1) Na pitanja koja nisu regulirana ovim zakonom primjenjuju se odgovarajuće odredbe drugih zakonskih propisa.

(2) Svi drugi propisi kojima se uređuje ova materija bit će usklađeni s ovim zakonom u roku od godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 87.
(Predstavljanje BiH u međunarodnim, evropskim i regionalnim tijelima)

Vijeće ministara BiH će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona imenovati delegacije koje predstavljaju BiH u međunarodnim, evropskim i regionalnim tijelima koja donose obavezujuće standarde iz djelokruga ovog zakona ili nadziru njihovu primjenu, u skladu sa ustavnopravnom strukturom BiH (predstavnici BiH, entiteta, kantona i BDBiH), te u skladu sa statutima, pravilnicima i procedurama tih tijela kao i zakonskim nadležnostima.

Član 88.
(Prestanak važenja)

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti ("Službeni glasnik BiH", broj 53/09).

Član 89.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-02-1-24-1/14
6. juna 2014. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Milorad Živković, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!