Službeni glasnik BiH, broj 78/15

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa Zaključcima Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine broj 01/a-50-l-15-57/13 od 5. decembra 2013. godine i Zaključaka Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine broj 02- 50-6-16-34,12/13 i broj 02-50-6-16-34,13/13 od 16. decembra 2013. godine i Zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 14. sjednice, održane 8. jula 2015. godine VM broj: 05-07-1-1724-24/15, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 23. sjednici, održanoj 15. septembra 2015. godine, donijelo je


PRAVILNIK


O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA NABAVKE I NAČINU KORIŠTENJA SLUŽBENIH VOZILA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Pravilniku o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 26/14 i 81/14) u članu 1. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"(2) Od primjene ovog Pravilnika izuzima se Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje će donijeti poseban pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja vozila, uz prethodnu saglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine."

Član 2.


U članu 11. stav (1) tačka a) briše se.

Dosadašnja tačka b) postaje tačka a).

U stavu (3) tački c) iza riječi: "sekretari ministarstava" dodaje se interpunkcijski znak tačka, a ostatak teksta briše se.

Član 3.


U članu 13. stav (2) tačka a) briše se.

Dosadašnje tačke od b) do bb) postaju tačke od a) do aa).

Član 4.


U Tabeli 1. "Pregled službenih vozila po institucijama Bosne i Hercegovine" koja je u skladu sa članom 5. stav (1) sastavni dio ovog Pravilnika u prvom redu riječi: "1. Predsjedništvo BiH", brišu se.

Dosadašnji R. br. 2. do 74. postaju R. br. 1. do 73.

Član 5.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od 1. januara 2015. godine.

VM broj 139/15
15. septembra 2015. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!