Službeni glasnik BiH, broj 39/14

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovi člana V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 25. do 29. aprila 2013. godine, donijela je


ODLUKU

I


Kulturni pejzaž na Plavoj vodi u Travniku proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nacionalni spomenik).

Nacionalni spomenik čine mezarje na Derventi sa turbetom travničkog muftije Mehmed efendije i njegove supruge Ajiša hanume i objekat Lutvine (Rudolfove) kahve.

Nacionalni spomenik se nalazi na prostoru koji obuhvata k.č. 533 (novi premjer), što odgovara dijelu k.č. 6/281, 6/141 i 6/145 (stari premjer), posjedovni list broj 1670, z.k. uložak broj 1333, k.č. 538 (novi premjer), što odgovara k.č. 6/142 (stari premjer), posjedovni list broj 1670, z.k uložak broj 1028, k.č. 539 (novi premjer), što odgovara dijelu k.č. 6/281, 6/141 i 6/145 (stari premjer), posjedovni list broj 1670, z.k. uložak broj 1333 i k.č. 543 (novi premjer), što odgovara k.č. 595/1 (stari premjer), posjedovni list broj 1670, z.k. uložak broj 666, k.o. Travnik, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

Na nacionalni spomenik se primjenjuju mjere zaštite utvrđene Zakonom o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07).

II


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) dužna je osigurati pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljnjem tekstu: Komisija) utvrdit će tehničke uvjete i osigurati finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione ploče sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

III


S ciljem trajne zaštite nacionalnog spomenika, za prostor definiran u tački I stav 3. ove odluke utvrđuju se sljedeće mjere zaštite:

- Dopušteni su isključivo konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi koji će osigurati održivu upotrebu objekta, radovi na redovnom održavanju, uključujući i one radove čiji je cilj prezentacija nacionalnog spomenika, uz odobrenje federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine;

- Dopušten je ukop u mezarje na Derventi s tim da prilikom novog ukopa kao i uređenja mezarja ne dođe do oštećenja ili trajnog uništenja starih nišana i da novi ukop bude na udaljenosti od minimalno 5 metara od starih nišana;

- Nije dopušteno izvođenje radova koji bi mogli ugroziti nacionalni spomenik, odnosno izgradnja novih objekata u zoni nacionalnog spomenika, nadogradnja i proširivanje na postojećim objektima, kao ni postavljanje privremenih objekata ili stalnih struktura čija svrha nije isključivo zaštita i prezentacija nacionalnog spomenika;

- U cilju očuvanja ambijentalnih vrijednosti nacionalnog spomenika, Općina Travnik dužna je da u okviru Regulacionog plana Kulturno-historijske zone utvrditi mjere za ublažavanja negativnog utjecaja ugostiteljskog objekta "Plava voda" na kulturni pejzaž Plave vode.

S ciljem hitne zaštite nacionalnog spomenika, utvrđuju se sljedeće mjere:

- Identifikacija starih nišana u mezarju na Derventi i njihova konzervacija;

- Dislocirane nišane je potrebno vratiti na njihovo izvorno mjesto ili, ako to nije moguće, nakon konzervacije ih prezentirati u okviru mezarja;

- Izrada detaljnog snimka postojećeg stanja i projekta konzervacije turbeta travničkog muftije Muhamed efendije i njegove supruge Ajiše hanume;

- Konzervacija nišana u turbetu i konzervacija i rekonstrukcija slikane dekoracije.

IV


Stavljaju se van snage svi provedbeni i razvojni prostorno-planski akti u dijelu u kojem su suprotni odredbama ove odluke.

V


Svako, a posebno nadležni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantonalne, gradske i općinske službe suzdržat će se od poduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu oštetiti nacionalni spomenik ili dovesti u pitanje njegovu zaštitu.

VI


Ova odluka će se dostaviti Vladi Federacije, federalnom ministarstvu nadležnom za prostorno uređenje, nadležnoj službi zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i općinskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma i katastra, radi provođenja mjera utvrđenih u tač. II - V ove odluke, te nadležnom opštinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

VII


Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom koje je dostupno na uvid zainteresiranim licima u prostorijama i na web stranici Komisije (www.kons.gov.ba).

VIII


Prema članu V stav 4. Aneksa 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

IX


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Ovu odluku Komisija je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Martin Cherry, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović i Ljiljana Ševo.

Broj 07.2-2.3-53/13-17
26. aprila 2013. godine
Sarajevo


Predsjedavajući Komisije
Dubravko Lovrenović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!