Službeni glasnik BiH, broj 20/23

Na osnovu člana 13. stav (1) tač. (c) i (d) Zakona o zrakoplovstvu BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18), a u vezi s čl. 2, 3. i 3a. Zakona o administrativnim taksama ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 3/08, 42/08, 3/10, 98/12, 15/14, 78/14, 32/17, 53/17, 62/17, 73/17, 68/19, 18/20 i 30/22) i članom 13. stav (2) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), uz saglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 5. sjednice, održane 10. 3. 2023. godine, generalni direktor Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi


ODLUKU


O VISINI NAKNADE KOJU PLAĆA OPERATOR ZRAKOPLOVA PO PREVEZENOM PUTNIKU I TONI PREVEZENE ROBE/TERETA U ODLASKU SA AERODROMA U BOSNI I HERCEGOVINI


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade koju plaća operator zrakoplova po prevezenom putniku i toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini.

Član 2.
(Naknada po prevezenom putniku)

(1) Operator zrakoplova obavezan je Direkciji za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine (u dalјem tekstu: BHDCA) uplatiti naknadu po prevezenom putniku u odlasku sa aerodroma iz Bosne i Hercegovine, u iznosu od 3 KM.

(2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovoga člana, naknada se ne plaća za:

a) tranzitne putnike i putnike u transferu,

b) putnike sa besplatnim kartama i benificiranim kartama sa oznakom ID 00 i ID 90,

c) DHC posadu,

d) djecu do 2 godine (INF),

e) putnike na letovima sa vojnim pozivnim znakom,

f) putnike na državnim letovima, i

g) putnike na letovima koji su registrirani kao prijevoz za sopstvene potrebe.

Član 3.
(Naknada po prevezenoj toni robe)

(1) Operator zrakoplova obavezan je BHDCA uplatiti naknadu u iznosu od 40 KM po toni prevezene robe/tereta u redovnom i povremenom (charter) zračnom prijevozu u odlasku sa aerodroma iz Bosne i Hercegovine.

(2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovoga člana, naknada se ne plaća za:

a) tranzitne pošilјke robe/tereta;

b) pošilјke robe/tereta oslobođene od plaćanja usluga prijevoza.

Član 4.
(Podaci o prevezenim putnicima/robi/teretu za operatore zrakoplova koji obavlјaju redovni zračni prijevoz u odlasku sa aerodroma iz BiH)

(1) Operator aerodroma, koji posjeduje potvrdu za obavlјanje međunarodnog prometa (u dalјem tekstu: Potvrda) dužan je BHDCA dostaviti mjesečni izvještaj o prevezenim putnicima/robi/teretu u redovnom zračnom prijevozu u odlasku sa aerodroma, po svakom pojedinačnom operatoru zrakoplova koji obavlјa prijevoz preko tog aerodroma na način da se odvojeno prikažu podaci o prijevozu putnika od podataka o prijevozu robe/tereta.

(2) Izvještaj iz stava (1) ovog člana sadrži podatke o prevezenim putnicima, odnosno robe/tereta u odlasku, po kategorijama:

a) putnici u odlasku sa aerodroma:

1) broj putnika sa početnim polaskom sa aerodroma,

2) broj putnika u transferu,

3) broj putnika u tranzitu,

4) broj putnika sa besplatnim kartama i benificiranim kartama sa oznakom ID 00 i ID 90,

5) djeca do 2 godine (INF),

6) DHC posada.

b) roba/teret u odlasku sa aerodroma:

1) tona prevezene robe/tereta sa polaskom sa aerodroma,

2) tona prevezene robe/tereta u transferu,

3) tona prevezene robe/tereta u tranzitu,

4) tona prevezene robe/tereta oslobođene od plaćanja usluga prijevoza.

(3) Izvještaj iz stava (1) ovoga člana, potpisan od strane odgovornog lica operatora aerodroma za obračunski period koji obuhvata kalendarski mjesec, operator aerodroma dužan je dostaviti u BHDCA najkasnije u roku od sedam dana od dana isteka obračunskog perioda.

(4) Sadržaj i izgled obrasca izvještaja iz stava (1) ovoga člana, kao i uputstvo za njihovo popunjavanje i dostavlјanje, utvrđuje BHDCA i isti je dostupan na web stranici BHDCA (www.bhdca.gov.ba).

(5) U slučaju nepostupanja operatora aerodroma na način opisan ovom odlukom, BHDCA obavještava Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, putem nadležnog Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine u roku od 15 dana od dana saznanja o nepostupanju operatora aerodroma.

(6) Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine o nepostupanju operatora aerodroma obavještava i vlasnika, odnosno osnivača operatora aerodroma, u roku od 15 dana od dana saznanja o nepostupanju operatora aerodroma, kako bi isti preduzeli odgovarajuće mjere.

Član 5.
(Podaci o prevezenim putnicima/robi/teretu za operatore zrakoplova koji obavlјaju povremeni (charter) zračni prijevoz u odlasku sa aerodroma iz BiH)

(1) Za operatora zrakoplova kojem se usluge naplaćuju za svaki let pojedinačno, odmah po slijetanju, ili neposredno prije polijetanja zrakoplova (Aircraft Handling Charge Note), naknadu po prevezenom putniku/robi/teretu u skladu sa čl. 2. i 3. ove odluke obračunava i naplaćuje operator aerodroma.

(2) Izvještaj o prometu putnika/roba/tereta, kao i informaciju o naplaćenim naknadama iz stava 1. ovog člana, operator aerodroma dužan je dostaviti u BHDCA najkasnije sedam dana po isteku obračunskog perioda (jedan mjesec).

(3) Obrazac Izvještaja o prometu putnika/roba/tereta i naplaćenim naknadama iz stava 1. ovog člana (Aircraft Handling Charge Note), kao i uputstvo za njegovo popunjavanje i dostavlјanje, utvrđuje BHDCA i isti je dostupan na web stranici www.bhdca.gov.ba.

Član 6.
(Fakturisanje i plaćanje naknada)

(1) Na osnovu izvještaja iz člana 4. stav (1) ove odluke, BHDCA ispostavlјa fakturu operatoru zrakoplova, s rokom plaćanja od 30 dana od dana izdavanja fakture.

(2) Operator zrakoplova plaćanje faktura vrši u skladu sa instrukcijom, koja je sastavni dio fakture.

(3) Operator aerodroma sredstva prikuplјena u ime BHDCA, a po osnovu naplate naknada iz člana 5. stav (1) ove odluke, uplaćuje u skladu sa Instrukcijom za uplatu naknada i taksi objavlјenoj na web stranici: www.bhdca.gov.ba.

(4) Propisana naknada neoporeziva je i ne predstavlјa prihod operatora aerodroma nego operator aerodroma istu naplaćuju u svoje ime, za račun BHDCA.

Član 7.
(Evidencija i raspored sredstava)

Sredstva ostvarena po osnovu ove odluke evidentiraju se na programu posebnih namjena "Naknade po članu 13. stav (1) tač. c) i d) Zakona o zrakoplovstvu BiH", projektni kod: 0802040, u iznosu i po ekonomskim kategorijama utvrđenim Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine i raspolaživa su u skladu sa dinamikom priliva.

Član 8.
(Namjena sredstava)

Naknade iz člana 2. stav (1) i člana 3. stav (1) ove odluke služe za slјedeće namjene:

a) ugovorene i druge posebne usluge u visini do 67% planiranih sredstava;

b) finansiranje projekata u oblasti civilnog zrakoplovstva koji su u vezi sa razvojem civilnog zrakoplovstva i unapređenjem zrakoplovne kulture i sigurnosti letenja (Safety) u generalnoj avijaciji Bosne i Hercegovine, te podizanjem nivoa zrakoplovne sigurnosti (Security) na međunarodnim aerodromima u Bosni i Hercegovini, u visini do 15% planiranih sredstava;

c) plaćanje naknade operatorima aerodroma za prikuplјanje podataka o prevezenim putnicima/robi/teretu u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini u visini do 3% planiranih sredstava; i

d) kapitalna ulaganja u visini do 15% do planiranih sredstava.
Član 9.
(Prinudna naplata i ostale mjere za operatore zrakoplova u redovnom zračnom prijevozu)

(1) Ukoliko operator zrakoplova ne izmiri dospjelu obavezu u propisanom roku, BHDCA po isteku roka od 45 dana od dana izdavanja fakture elektronskim putem upućuje opomenu za izmirenje duga.

(2) Ukoliko operator zrakoplova ne izmiri dug u cjelosti ni po prijemu opomene, BHDCA u roku od 60 dana od izdavanja fakture upućuje pisanu opomenu pred tužbu.

(3) U slučaju nepostupanja u skladu sa stavom (1) ovog člana, BHDCA vrši naplatu na način propisan pravilnikom kojim se regulira oblast odobravanja letova.

(4) U slučaju nemogućnosti naplate na način opisan stavom (3) ovog člana, BHDCA dospjela a nenaplaćena potraživanja naplaćuje sudskim putem.

Član 10.
(Prestanak važenja)

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po prevezenom putniku u odlasku i visini naknade koju plaćaju operatori zrakoplova po toni prevezene robe/tereta u odlasku sa aerodroma u Bosni i Hercegovini, ("Službeni glasnik BiH", broj 4/17).

Član 11.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se po isteku 30 dana od dana objave ove odluke u zrakoplovnim publikacijama Bosne i Hercegovine (AIP).

Broj 1-4-02-2-117-16/22
15. marta 2023. godine
Banja Luka


Generalni direktor
Čedomir Šušnjar, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!