Službeni glasnik BiH, broj 47/14

Na osnovu čl. 30., 31. i 143. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 33/06, 41/06, 91/06, 91/07 i 32/12), Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je, na 38. sjednici održanoj 6. juna 2014. godine, donio


ODLUKU


O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA STALNIH KOMISIJA DOMA NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE


I.


U Odluci o imenovanju članova stalnih komisija Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 54/11) u tački II. alineji 1. riječi: "Hasan Bećirović" zamjenjuju se riječima: "Seudin Hodžić".

II.


U tački III. alineji 3. riječi: "Hasan Bećirović" zamjenjuju se riječima: "Seudin Hodžić".

III.


Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 02-50-6-694/14
6. juna 2014. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!