Službeni glasnik BiH, broj 42/17

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa Zaključcima Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine broj 01/a-50-1-15-57/13 od 5. decembra 2013. godine i Zaključcima Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine broj 02-50-6-16-34,12/13 i broj 02-50-6-16-34,13/13 od 16. decembra 2013. godine, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 101. sjednici, održanoj 12. maja 2017. godine, donijelo je


PRAVILNIK


O DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA NABAVKE I NAČINU KORIŠTENJA SLUŽBENIH VOZILA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Pravilniku o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 26/14, 81/14 i 78/15) u članu 6. iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi:

"(6) Korištenje službenog vozila kontinuirano tokom 24 sata dnevno, rukovodilac institucije odobrava posebnim aktom."

Član 2.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 84/17
12. maja 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!