Službeni glasnik BiH, broj 36/21

Na osnovu člana 19. stav (6) i člana 141. stav (7) tačka a) Zakona o strancima ("Službeni glasnik BiH", broj 88/15) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 39. sjednici održanoj 11. juna 2021. godine, donijelo je


ODLUKU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PROPISIVANJU DODATNIH USLOVA ZA ULAZAK STRANACA U BOSNU I HERCEGOVINU


Član 1.


U Odluci o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu ("Službeni glasnik BiH", br. 57/20 i 58/20) član 2. mijenja se i glasi:

"Član 2.

Stranac koji ispunjava uslove za ulazak u Bosnu i Hercegovinu propisane Zakonom o strancima, može ući u Bosnu i Hercegovinu ukoliko na graničnom prelazu Bosne i Hercegovine predoči jedan od sljedećih dokaza:

a) negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenog testa na virus SARS-CoV-2, koji nije stariji od 48 sati ukoliko dolazi iz zemalja Evrope, a ukoliko dolazi iz drugih zemalja koji nije stariji od 72 sata do dolaska na granični prelaz Bosne i Hercegovine,

b) potvrdu o vakcinisanju za osobu koja je prije više od 14 dana od dana dolaska na granični prelaz Bosne i Hercegovine primila drugu dozu vakcine protiv COVID-19 ili je vakcinisana jednom dozom prije 14 dana i više od dana dolaska na granični prelaz Bosne i Hercegovine, ako se radi o vakcini koja se prima u jednoj dozi,

c) potvrdu izdatu od ljekara da je prebolio bolest COVID - 19 u proteklom periodu od 14. do 180. dana od dana dolaska na granični prelaz Bosne i Hercegovine."

Član 2.


U članu 3. stav (1) ove Odluke, mijenja se i glasi: "Izuzetno od člana 2. ove Odluke, stranci koji ne moraju prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu predočiti negativan nalaz testa ili potvrde iz člana 2. stav (1) tač. a), b) i c) su:"

U tački j) iza riječi "Bosne i Hercegovine" interpunkcijski znak tačka zamjenjuje se interpunkcijskim znakom zarez i dodaju se nove tač. k), l) i m) koje glase:

"k) djeca mlađa od sedam godina koja putuju u pratnji roditelja ili staratelja ako isti posjeduju negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenog testa na virus SARS-CoV-2, odnosno potvrdu o vakcinisanju ili potvrdu da je prebolio bolest COVID-19, kako je to navedeno u članu 2. stav (1) tač. a), b) i c) ove odluke,

l) stranci sa odobrenim privremenim ili stalnim boravkom u Bosni i Hercegovini, ukoliko se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu nakon izlaska i boravka samo u Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj i/ili Republici Srbiji, pod uslovom da ukupan boravak u ovim državama nije trajao duže od 48 sati od napuštanja teritorije Bosne i Hercegovine, što se dokazuje otiskom izlaznog, odnosno ulaznog štambilja u putnoj ispravi stranca,

m) stranci državljani Republike Turske koji svakodnevno prelaze granicu Bosne i Hercegovine radi izvođenja radova na izgradnji mosta Rača u okviru realizacije projekta autocesta/brza cesta Sarajevo - Beograd - Sarajevo. Za omogućavanje nesmetanog prelaska granice Bosne i Hercegovine, Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine dostavit će Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine ovjerenu listu državljana Republike Turske koji su angažovani kao izvođači radova na izgradnji mosta Rača u okviru navedenog projekta sa imenima, prezimenima i brojem putne isprave sa kojom prelaze granicu Bosne i Hercegovine i potvrdu da se projekat realizuje na bazi potpisanog Sporazuma o saradnji na realizaciji projekta autocesta/ brza cesta Sarajevo - Beograd - Sarajevo ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 13/20)."

Član 3.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 117/21
11. juna 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!