Službeni glasnik BiH, broj 55/18
AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA BOSNE I HERCEGOVINE
Članom 52. stav 1 Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine ("Službeni list BiH", broj 52/05, 103/09 i 90/16) propisano je da zajmoprimac ili kreditna institucija, koja traži garanciju za zajam, u skladu s ovim zakonom, podnosi zahtjev u pisanoj formi, uz obaveznu dokumentaciju, s dovoljno detalja, kako bi Ministarstvo moglo procijeniti finansijsko stanje zajmoprimca i njegovu solventnost.

1. Informacija o zajmoprimcu


Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu AOD BiH) je institucija na nivou države Bosne i Hercegovine koja pruža osiguranje depozita u bankama koje posluju u Bosni i Hercegovini. AOD BiH je od svog osnivanja imala dva slučaja isplate osiguranog depozita kod dvije banke članice. Iako je u poređenju s drugim programima osiguranja depozita AOD BiH prilično mlada institucija, veoma smo ponosni na isplatu osiguranog depozita koja je, u oba slučaja, protekla glatko i bez ikakvih problema. U pogledu pomenute isplate osiguranog depozita, posebno naglašavamo naše rješenje softvera za isplatu osiguranog depozita tzv. jednoobrazan prikaz klijenata banke koji, pored posvećenog i profesionalnog rukovodstva i zaposlenika AOD BiH, predstavlja ključ uspješno izvršenih isplata.

Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine uspostavljena je Zakonom o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 20/02, 18/05, 100/08, 75/09 i 58/13). Prema članu 14. Zakona Agencija je samostalna, neprofitna pravna osoba s punim ovlaštenjem u skladu sa zakonom države. Naročito, Agencija ima ovlaštenje za sklapanje ugovora, nabavku i raspolaganje pokretnom i nepokretnom imovinom i da bude strana u pravnom procesu.

Jedini organ upravljanja Agencijom je njen Upravni odbor. Upravni odbor AOD BiH je na svojoj petoj sjednici koja je održana 24.05.2018. godine usvojio Odluku o odobravanju Stand-by aranžmana s EBRD, uz zaključak da se pokrene postupak za stvaranje obaveze po osnovu vanjskog državnog duga.

Na osnovu zaključka i odluke Upravnog odbora AOD BiH za pokretanje procedure zaduživanja u visini 30 miliona EUR kod Evropske banke za obnovu i razvoj putem Stand-by paketa finansiranja AOD BiH, obraćamo se sa zvaničnim Zahtjevom prema Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine za pokretanje postupka za izdavanje garancije Bosne i Hercegovine po osnovu gore pomenutog zaduženja kod Evropske banke za obnovu i razvoj putem Stand-by paketa finansiranja AOD BiH.

Podloga o istom se nalazi u Direktivi 2014/49/EU Evropskog parlamenta i vijeća od 16. aprila 2014. godine o sistemima osiguranja depozita, Osnovnim principima za efektivne sisteme osiguranja depozita, kao i prijedlogu od strane Međunarodnog monetarnog fonda o neophodnosti postojanja rezervne kreditne linije u slučaju nedostatka vlastitih sredstava.

Budući da naš program nema mogućnost sklapanja aranžmana s Centralnom bankom Bosne i Hercegovine radi njenog statusa, a niti s Ministarstvom finansija i trezora Bosne i Hercegovine, to nam je ovaj vid jedini dostupan.

2. Informacija o kreditnoj instituciji


Davalac kredita je Evropska banka za obnovu i razvoj, s kojom je u skladu s Odlukom Upravnog odbora AOD BiH započeta saradnja, tj. pregovori oko odobravanja kredita za realizaciju Projekta.

Cjelokupna vrijednost projekta, odnosno iznos Stand-by aranžmana je 30 miliona EUR. EBRD je izrazila interes za nastavak saradnje s AOD BiH. Predloženi period raspolaganja Stand-by aranžmana je pet godina, period amortizacije je osam godina, stopa provizije 0.5% na godišnjem nivou, pristupna (front-end) provizija u iznosu od 0.5% od najvećeg iznosa tj. glavnice (30 miliona EUR) jednokratno, kamatna stopa EURIBOR + 100 baznih poena ili 1%. Period garancije trajaće pet godina, osim ako ne dođe do povlačenja sredstava od strane AOD BiH čime se trajanje aranžmana, samim time i izdate garancije, produžava za osam godina tj. na ukupan period od 13 godina.

3. Informacija o projektu


Agencija se sastoji od sjedišta Agencije u Banjoj Luci i po jedne filijale u Sarajevu i Banjoj Luci. Agencija je uspostavljena s ciljem da osigura, u okviru ograničenja Zakona o osiguranju depozita, zaštitu depozita fizičkih i pravnih osoba u bankama koje su dobile dozvolu za rad od Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ili Agencije za bankarstvo Republike Srpske te time doprinese očuvanju sveukupne finansijske stabilnosti. Finansijski sektor je stub svake ekonomije i njegova stabilnost predstavlja prioritet svake države gdje osiguranje depozita, kao jedan od elemenata i učesnika mreže za finansijsku sigurnost ima posebnu ulogu u očuvanju stabilnosti. Iz navedenog, smatra se da stvaranje kreditne obaveze putem Stand-by paketa finansiranja AOD BiH predstavlja prioritet, jer se obezbjeđenjem rezervne dostupne linije Fonda za osiguranje depozita jača i sposobnost očuvanja finansijske stabilnosti u zemlji.

AOD BiH vrši procjenu rizika pojedinih banaka i pomoću simulacijskog modela ocjenjuje adekvatnost kapitala Fonda za osiguranje depozita. Adekvatnost se ocjenjuje u odnosu na potencijalne obaveze isplate i očekivani gubitak (dio koji se ne očekuje da se naplati iz preostale vrijednosti imovine banke u kojoj je isplaćena štednja). Ključni pokazatelj adekvatnosti je koeficijent pokrića - omjer vrijednosti sredstava Fonda u odnosu na potencijalnu obavezu tj. zbir osiguranih depozita u svim bankama članicama.

Koeficijent pokrića iz vlastitih sredstava Fonda mora minimalno pokriti visinu očekivanog gubitka. Ukupni koeficijent pokrića, s uključenim ukupnim sredstvima koja će Fondu stajati na raspolaganju (gdje se uključuju i sredstva iz zaduženja poput EBRD), mora pokriti ukupna procijenjena sredstva potrebna za isplate. Razlika između ukupnih sredstava potrebnih za isplate i očekivanog gubitka jednaka je iznosu koji se očekuje da se naplati od ugrožene banke nakon isplate osiguranih depozita.

Agencija će obezbjeđenjem Stand-by aranžmana u iznosu od 30 miliona EUR imati na raspolaganju dostupna rezervisana sredstva koja se mogu koristiti pod posebno definisanim uslovima i okolnostima. Neophodnost postojanja i obezbjeđenja rezervne kreditne linije u skladu je s preporukom Međunarodnog monetarnog fonda, Direktivi 2014/49/EU Evropskog parlamenta i vijeća od 16. aprila 2014. godine o sistemima osiguranja depozita, Osnovnim principima za efektivne sisteme osiguranja.

AOD BiH ima zakonski osnov i mogućnost za zaduživanje i otplatu. Prema članu 21. Zakona koji definiše finansiranje Agencije, u slučaju kada sredstva Fonda nisu dovoljna za ispunjavanje obaveza Agencije u vezi s isplatom osiguranih depozita, a sve zakonom dostupne odredbe istog člana su iscrpljene, Agencija, u okviru ograničenja državnog zakonodavstva, može osigurati kredite i garancije za osiguranje potrebnih sredstava. U tom slučaju, Upravni odbor Agencije, na prijedlog direktora Agencije, može odobriti upotrebu budućih potraživanja premije osiguranja kao garanciju i budućih naplata premija osiguranja kao izvor otplate duga Agencije.

AOD BiH je u poređenju s drugim programima za osiguranje depozita na međunarodnom nivou izrazito specifičan program osiguranja iz razloga što nema utočište u krajnjoj nuždi. U slučaju nedostatka sredstava Fonda osiguranja za isplatu iza programa osiguranja depozita ne stoji automatska pomoć države, što dodatno naglašava važnost i značaj zahtjeva za obezbjeđenje rezervnih back-up sredstava iz Stand-by linije za slučaj potrebe Fonda za osiguranje depozita.

Broj 03-6-05-6-230/1-18
03. jula 2018. godine


Direktor
Josip Nevjestić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!