Službeni glasnik BiH, broj 99/14

Na osnovu člana 12. stav (2), a u vezi sa članom 9. stav (1) i članom 11. stav (1) Zakona o internoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 27/08 i 32/12), te Odluke o kriterijima za uspostavljanje jedinica interne revizije u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 49/12), Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, donosi


PRAVILNIK


O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAPOŠLJAVANJU INTERNIH REVIZORA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Pravilniku o zapošljavanju internih revizora u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 81/12) u članu 8. st. (2) i (3) mijenjaju se i glase:

"(2) Na zahtjev lica koja posjeduju certifikat ovlaštenog internog revizora izdat od strane nekog od strukovnih udruženja ili jedne od entitetskih centralnih harmonizacijskih jedinica, CHJ je obavezna da izda mišljenje o prihvatljivosti certifikata u smislu kvalifikovanosti za obavljanje poslova iz oblasti interne revizije u organizacijama iz člana 2. stav (2) Zakona, u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.

(3) Lica kojima CHJ izda pozitivno mišljenje o prihvatljivosti certifikata u smislu kvalifikovanosti za obavljanje poslova iz oblasti interne revizije, mogu učestvovati na konkursima i biti raspoređena na odgovarajuće poslove i zadatke iz oblasti interne revizije u organizacijama iz člana 2. stav (2) Zakona, a u skladu sa propisima kojima je uređena ova oblast."

Član 2.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-1-02-4-308-1/14
16. decembra 2014. godine
Sarajevo


Direktor
Centralne harmonizacijske jedinice
Ministarstva finansija i trezora BiH
Ranko Šakota, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!