Službeni glasnik BiH, broj 55/18

Na osnovu članova 11. i 12. tačke c) i h) Zakona o odbrani BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05), člana 4. Zakona o učešću pripadnika Oružanih snaga BiH, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inostranstvu ("Službeni glasnik BiH", broj 14/05) i člana 32. stav (1) tačka b) Poslovnika o radu Predsjedništva Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13, 32/13 i 22/14), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 50. redovnoj sjednici, održanoj 01. augusta 2018. godine, donijelo je


ODLUKU


O PRODUŽENJU MANDATA VOJNIM POSMATRAČIMA ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U ORGANIZACIJSKO-STABILIZACIJSKOJ MISIJI UJEDINJENIH NARODA U DEMOKRATSKOJ REPUBLICI KONGO


Član 1.
(Predmet)

Ovom odlukom produžuje se mandat pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Organizacijsko-stabilizacijskoj misiji Ujedinjenih naroda u Demokratskoj Republici Kongo (u daljem tekstu: mirovna operacija MONUSCO), upućivanjem sedamnaeste rotacije vojnih posmatrača.

Član 2.
(Sastav)

Grupu vojnih posmatrača Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u mirovnoj operaciji MONUSCO čine 3 (tri) oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Član 3.
(Misija)

Misija pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u mirovnoj operaciji MONUSCO je uloga vojnih posmatrača.

Član 4.
(Zona angažiranja)

Razmještaj vojnih posmatrača Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u mirovnoj operaciji MONUSCO je prema planu Ujedinjenih naroda.

Član 5.
(Mandat)

(1) Mandat vojnih posmatrača Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u mirovnoj operaciji MONUSCO traje godinu dana.

(2) Vrijeme početka i završetka mandata regulirat će ministrica odbrane Bosne i Hercegovine u skladu sa planom Ujedinjenih naroda.

Član 6.
(Šef)

Major Nedžad Ustić imenuje se za šefa sedamnaeste rotacije vojnih posmatrača Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u mirovnoj operaciji MONUSCO.

Član 7.
(Nadležnost operativne kontrole)

Ovlašćuje se načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine da nadležnost operativne kontrole pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine prenese na komandanta mirovne operacije MONUSCO.

Član 8.
(Koordinacija)

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine vršit će neophodne poslove koordinacije sa Uredom za mirovne operacije Ujedinjenih naroda po pitanju zamjene vojnih posmatrača Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u mirovnoj operaciji MONUSCO.

Član 9.
(Naredba o upućivanju)

Naredbu o upućivanju sedamnaeste rotacije vojnih posmatrača Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u mirovnu operaciju MONUSCO donijet će ministrica odbrane.

Član 10.
(Ovlaštenje ministrice)

Ministrica odbrane Bosne i Hercegovine će, u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine, regulirat sva pitanja neophodna za uspješno izvršenje misije vojnih posmatrača Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u mirovnoj operaciji MONUSCO.

Član 11.
(Izvještavanje)

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine će dostavljati Predsjedništvu Bosne i Hercegovine redovni izvještaj o učešću pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u mirovnoj operaciji MONUSCO dva puta godišnje, a vanredni izvještaj prema potrebi i iskazanom zahtjevu.

Član 12.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-05-1-2899-60/18
01. augusta 2018. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Bakir Izetbegović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!