Službeni glasnik BiH, broj 56/22

Na osnovu člana 10. stav (1) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 42/22) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 54. sjednici, održanoj 28.7.2022 godine, donijelo je


ODLUKU


O KRITERIJIMA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ TEKUĆEG GRANTA "SUFINANSIRANJE PROJEKATA KULTURE U BOSNI I HERCEGOVINI" ZA 2022. GODINU


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Sufinansiranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini" za 2022. godinu i druga pitanja vezana uz dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Sufinansiranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini" za 2022. godinu .

Član 2.
(Upotreba izraza u muškom ili ženskom rodu)

Riječi koje su radi preglednosti u propisu navedene u jednom rodu bez diskriminacije se odnose i na muški i na ženski rod.

Član 3.
(Sredstva)

(1) Sredstva za tekući grant "Sufinansiranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini", u iznosu od 3.097.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) za 2022. godinu na poziciji "Tekući transferi i grantovi".

(2) Sredstva se dodjeljuju za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture putem javnog konkursa (u daljnjem tekstu: konkursa) u skladu sa kriterijima definiranim ovom odlukom.

(3) Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 KM a maksimalni do 200.000,00 KM.

Član 4.
(Pravo na podnošenje projekata)

(1) Pravo na podnošenje projekata na osnovu objavljenog konkursa iz člana 3. stava (2) ove odluke imaju sljedeći pravni subjekti u Bosni i Hercegovini:

a) muzeji, biblioteke, kinoteke, galerije, pozorišta, kulturni centri, domovi kulture, arhivi, orkestri, filharmonije, zavodi za zaštitu kulturne baštine, akademije nauke i umjetnosti, likovne i muzičke akademije, akademije scenskih umjetnosti, amaterska pozorišta, horovi, festivali kulture;

b) instituti, udruženja, fondacije i ostali pravni subjekti čija je jedna od djelatnosti u oblasti kulture;

c) vjerske zajednice: za projekte koji se odnose na očuvanje kulture i historijske baštine u Bosni i Hercegovini i izgradnju potrebne infrastrukture.

(2) Subjekti iz stava (1) ovog člana mogu dobiti podršku samo sa jednim projektom u okviru ovog granta.

Član 5.
(Izuzeće)

(1) Ako podnosilac zahtjeva do dana raspisivanja konkursa za 2022.godinu nije izvršio sve svoje obaveze na osnovu zaključenog ugovora sa Ministarstvom, njegov zahtjev za dodjelu sredstava na osnovu konkursa za 2022. godinu neće se razmatrati.

(2) Izuzeće se odnosi i na ovlaštenu osobu koja je zaključila ugovor iz stava (1) ovog člana, te se neće razmatrati zahtjev drugog pravnog subjekta koji aplicira za sredstva na osnovu objavljenog konkursa, ako se ta osoba javi kao ovlaštena osoba.

(3) Na dodjelu sredstava nemaju pravo subjekti čiji projekti svojim sadržajem, na bilo koji način, vrijeđaju vjerske, kulturne ili etničke osjećaje pripadnika bilo kojeg naroda u Bosni i Hercegovini.

Član 6.
(Namjena sredstava)

(1) Sredstva iz člana 3. stava (1) ove odluke, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojom odlukom dodjeljuje za sufinansiranje projekata koji daju, na bilo koji način, doprinos razvoju kulture u Bosni i Hercegovini i implementaciji prioriteta Strategije kulturne politike u Bosni i Hercegovini, i to kroz podršku za sljedeće aktivnosti:

a) podršku održavanju i razvoju ljudskih i tehničkih kapaciteta u oblasti kulture,

b) podršku redovnom radu i programskim aktivnostima, te infrastrukturnim radovima u oblasti kulture i ostalim aktivnostima,

c) podršku manifestacijama u oblasti kulture,

d) podršku vjerskim zajednicama za projekte koji se odnose na očuvanje (zaštitu i konzervaciju) kulturne i historijske baštine u Bosni i Hercegovini i organiziranje kulturnih manifestacija.

(2) Troškovi reprezentacije koji se odnose na ishranu i piće, ne mogu biti veći od 5% od ukupno odobrenog iznosa sredstava za podržani projekt; dok troškovi taksi usluga i mobilnih telefona nisu prihvatljivi. Troškovi goriva su prihvatljivi isključivo ako su direktno vezani uz implementaciju projektnih aktivnosti.

3) Iz sredstava definiranih u članu 3. stava (1) ove odluke ne mogu se isplaćivati plaće, niti plaćati porezi i doprinosi na osnovu redovnih ličnih primanja.

(4) Sredstva se dodjeljuju namjenski korisniku sredstava za konkretan projekt u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, te nije moguće vršiti naknadnu promjenu korisnika sredstava, niti promjenu samog projekta (npr. umjesto izabranog predložiti drugi projekt ili druge aktivnosti unutar projekta, odnosno, vršiti prenamjenu dodijeljenih sredstava).

(5) Korisnik sredstava čiji projekt uključuje radove na spomenicima kulture dužan je da prilikom izvođenja radova na predmetnom projektu obavezno uključi nadležni Zavod za kulturno nasljeđe, kao nadzor nad projektom i da verificira njegovu uključenost u izvještaju o namjenskom utrošku sredstava.

(6) Projekti sa kojima se aplicira iz stava (1) ovog člana se moraju odnositi na budžetsku godinu za koju je konkurs raspisan.

Član 7.
(Cilj granta, indikatori učinka i izvori verifikacije)

(1) Cilj dodjele grant sredstava iz člana 3. stava (1) ove odluke je podrška projektima koji doprinose razvoju kulture u Bosni i Hercegovini u skladu sa prioritetima Strategije kulturne politike u Bosni i Hercegovini.

(2) Indikatori učinka su:

a) minimalno 40 subjekata realiziralo projekte na osnovu dodijeljenih grant sredstava za aktivnosti iz člana 6. stava (1) tačka a) ove odluke,

b) minimalno 20 manifestacija u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini realizirano,

c) minimalno pet projekata na osnovu dodijeljenih grant sredstava za aktivnosti iz člana 6. stava (1) tačka c), ove odluke realizirano,

d) minimalno pet projekata na osnovu dodijeljenih grant sredstava za aktivnosti iz članа 6. stava (1) tačka d), ove odluke realizirano.

(3) Izvori verifikacije za utvrđivanje učinka su narativni izvještaj uz koji se kao dokazi dostavljaju fotografije, izvještaj medija, zapisnici, zabilješke sa događaja kojima mogu prisustvovati predstavnici Ministarstva, i sl.

(4) Broj građana koji su na direktan ili indirektan način imali koristi od svakog pojedinačno podržanog i realiziranog projekta predstavlja pokazatelj uspješnosti realiziranja ukupnog granta i rezultat ostvarenja postavljenog cilja.

Član 8.
(Kriteriji za vrednovanje podnesenih projekata)

(1) Pri razmatranju podnesenih projekata vrednuje se:

a) kvalitet projekta i njegov doprinos razvoju kulture u Bosni i Hercegovini u skladu sa prioritetima Strategije kulturne politike u Bosni i Hercegovini (http://mcp.gov.ba/Content/Read/nauka-i-kultura-dokumenti), i to kroz:

1) jačanje kapaciteta kulturnih ustanova,

2) povećanje učestvovanja u kulturnim aktivnostima,

3) povećanje pristupa kulturi,

4) promoviranje kulturnih vrijednosti i aktivnosti,

5) jačanje sektora kulturnih industrija,

6) jačanje kapaciteta u oblasti kulturnog turizma,

7) očuvanje kulturne i historijske baštine u Bosni i Hercegovini i izgradnja potrebne infrastrukture,

8) promociju kulturnih sadržaja za najmlađe,

b) finansijske i operativne kapacitete podnosioca,

c) održivost projekta i projektnih rezultata u periodu nakon završetka projekta,

d) izvodljivost projekta, projektnih aktivnosti, jasnost povezanosti cilja projekta s projektnim aktivnostima, broj građana koji su obuhvaćeni projektom (djeca, mladi, ranjive grupe i sl.), afirmiranje i angažman mladih umjetnika i stvaralaca,

e) troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno, usklađenost predviđenih troškova sa ukupnim budžetom projekta i jasna vidljivost traženih sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta.

(2) Vrednovanje projekata vrši se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacionom obrascu (Prilog 4) koji je dio ove odluke, a koji obuhvataju:

a) tematske kriterije,

b) finansijske i operativne kapacitete podnosioca,

c) relevantnost projekta,

d) efektivnost i izvodljivost aktivnosti,

e) održivost aktivnosti i ciljeva, te

f) budžet i troškovnu efektivnost aktivnosti.

Član 9.
(Postupak i način dodjele sredstava)

(1) Ministarstvo će putem konkursa objaviti postupak i način dodjele sredstаva iz granta "Sufinansiranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini" za 2022.godinu, na web stranici Ministarstva i objavljuje obavještenje o konkursu u tri dnevna lista u Bosni i Hercegovini.

(2) Konkurs je otvoren 21 dan od dana posljednje objave.

(3) Neblagovremene i nepotpune prijave ne uzimaju se u razmatranje.

Član 10.
(Potrebna dokumentacija i način dostavljanja)

(1) Podnosilac projekta za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Sufinansiranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini" za 2022.godinu, obavezno prilaže sljedeću dokumentaciju:

a) Aplikacioni obrazac, koji je dio odluke (Prilog 1), elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom podnosioca projekta (original),

b) finansijski plan projekta, na obrascu za budžet koji je dio odluke (Prilog 2), elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom podnosioca projekta (original),

c) aktuelni izvod iz registra nadležnog organa u kojem je registriran podnosilac projekta, ne stariji od šest mjeseci (original ili kopija ovjerena od nadležnog organa),

d) statut, samo za institute, udruženja, fondacije i ostale pravne subjekte čija je jedna od djelatnosti u oblasti kulture. U slučaju da je bilo izmjena i dopuna statuta, iste se dostavljaju uz osnovni statut (kopija ovjerena pečatom podnosioca projekta),

e) uvjerenje o poreznoj registraciji podnosioca projekta (identifikacijski broj) (kopija ovjerena od nadležnog organa ),

f) rješenje o razvrstavanju podnosioca projekta prema djelatnosti, izdato od nadležnog zavoda za statistiku (kopija ovjerena od nadležnog organa),

g) zvaničan dokument banke iz kojeg je vidljiv transakcioni račun podnosioca projekta i da isti nije blokiran (budžetski korisnici treba da dostave uredno potpisanu i pečatom ovjerenu instrukciju za plaćanje koja podrazumijeva transakcioni račun banke, broj budžetske organizacije, vrstu prihoda i broj općine) (original ili kopija ovjerena od nadležnog organa). Dokument ne smije biti stariji od 30 dana,

h) subjekti koji su budžetski korisnici i posluju preko računa entiteta, kantona ili općine dužni su dostaviti potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu tog organa, a kojom se potvrđuje da nema smetnji da novac odobren za projekat bude na raspolaganju korisniku sredstava (original),

i) godišnji obračun o poslovanju podnosioca projekta za 2021.godinu, iz kojeg je vidljivo da je isti predat i ovjeren od Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF-a), odnosno Finansijsko-informatičke agencije (FIA) (kopija),

j) izjava podnosioca projekta, čija forma je dio ove odluke (Prilog 3), potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom podnosioca projekta (original).

(2) Dokumentacija iz stava (1) ovog člana od tačke a) do tačke j) se dostavlja istim redoslijedom kako je navedeno u stavu (1) ovog člana i mora biti uvezana u cjelinu (kao knjiga ili spiralni uvez), tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi. Sve stranice moraju biti numerirane. Može i ručno zbog priloga koji se računaju u ukupan broj stranica.

(3) Dokumentacija koja ne bude uvezana na način definiran u stavu (2) ovog člana neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se neurednom.

(4) Dokumentacija iz stava (1) ovog člana od tačke a) do tačke j) dostavlja se u zatvorenoj koverti, isključivo putem pošte Ministarstvu, sa naznakom: "Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Sufinansiranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini" za 2022. godinu, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo".

(5) Dopuna dokumentacije koja stigne u roku u kome je objavljen konkurs će se prihvatiti, a koja stigne nakon zatvaranja konkursa neće se prihvatiti.

(6) Aplkacioni obrazac (Prilog 1), Obrazac za budžet (Prilog 2) i Izjava (Prilog 3) su dio ove odluke.

Član 11.
(Imenovanje i zadaci Komisije)

(1) Ministrica civilnih poslova BiH rješenjem imenuje Komisiju za razmatranje primljenih projekata na osnovu objavljenog konkursa za dodjelu sredstava iz granta "Sufinansiranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini" za 2022. godinu (u daljem tekstu: Komisija).

(2) Komisija se sastoji od sedam članova, sekretara i tehničkog saradnika. U sastav Komisije ulaze po jedan član kojeg predlažu predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i njegova dva zamjenika.

(3) Komisija bliže uređuje djelokrug, način svog rada, zadatke, prava i obaveze članova Komisije putem donošenja Poslovnika o radu.

(4) Komisija je dužna izvršiti provjeru kompletnosti pristigle dokumentacije.

(5) Komisija je dužna izvršiti bodovanje prema Evaluacionom obrascu koji je dio ove odluke, za subjekte koji su dostavili dokumentaciju u skladu sa članom 10. ove odluke.

(6) Komisija je dužna izvršiti provjeru revidiranog budžeta u skladu sa odobrenim sredstvima i u skladu sa budžetom u okviru aplikacije koja je dostavljena na konkurs.

(7) Predsjedavajući i svi članovi Komisije potpisuju sve zapisnike i tabele nastale u okviru rada Komisije.

(8) Komisija je dužna dati zadatak obaviti u roku 30 radnih dana od dana početka rada.

(9) Komisija podnosi Izvještaj o svom radu ministrici civilnih poslova BiH s prijedlogom odluke o dodjeli sredstava.

Član 12.
(Kriteriji za evaluaciju prijava)

(1) Ocjenu dostavljenih prijava Komisija vrši sistemom bodovanja, koji se unosi u tabelu za ocjenjivanje, koja se nalazi na Evaluacionom obrascu u privitku.

(2) Svaku aplikaciju boduju svi članovi Komisije prema Evaluacionom obrascu. Najmanji i najveći broj bodova se odbacuje. Preostali bodovi se saberu i dijele sa pet i daju rezultat - ukupan broj bodova. Na osnovu ukupnog broja bodova formira se rang lista. U skladu sa rang listom i prihvatljivim troškovima u okviru budžeta podnosioca, Komisija predlaže iznos sredstava za dodjelu, vodeći računa da se za dodijeljena sredstva mogu realizirati aktivnosti, postići određeni rezultati i ostvariti postavljeni cilj.

Član 13.
(Odluka o rasporedu sredstava)

(1) Odluku o rasporedu sredstava namijenjenih za tekući grant "Sufinansiranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini" za 2022.godinu (u daljem tekstu: Odluka o rasporedu sredstava) donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva.

(2) Nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese Odluku o rasporedu sredstava i nakon njenog objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", odluka se objavljuje na web stranici Ministarstva.

Član 14.
(Obavijesti)

(1) Podnosioci, koji su učestvovali u konkursu, a čije prijave nisu stigle blagovremeno, koje su neuredne ili nepotpune, odnosno, nisu ispunili kriterije u dovoljnom omjeru za vrednovanje i rangiranje podnesenih projekata, bit će obaviješteni putem službene internet stranice Ministarstva.

(2) Podnosioci, koji su učestvovali u konkursu, kojima su dodijeljena sredstva iz granta " Sufinansiranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini" za 2022. godinu smatraju se obaviještenima objavljivanjem odluke o dodjeli sredstava u "Službenom glasniku BiH" i na službenoj internet stranici Ministarstva.

Član 15.
(Ugovor o korištenju dodijeljenih sredstava)

(1) Ministarstvo će sa korisnicima sredstava, nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese Odluku o rasporedu sredstava, te ista bude objavljena u "Službenom glasniku BiH", zaključiti ugovor kojim će biti definirana međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

(2) Prije zaključivanja ugovora korisnici sredstava se obavještavaju elektronskim ili usmenim putem o Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i visini odobrenih sredstava, te se od istih traži da u roku od sedam dana dostave:

a) Revidirani budžet usklađen sa odobrenim sredstvima. Revidirani budžet projekta postaje dio ugovora iz stava (1) ovog člana i mora biti potpisan od strane ovlašćene osobe i ovjeren pečatom.

b) Prilikom sačinjavanja revidiranog budžeta dozvoljeno je mijenjanje iznosa po budžetskim linijama, ali ne i mijenjanje budžetskih linija.

(3) U slučaju kada je korisnik sredstava ugovorni organ u smislu čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), za nabavku opreme, roba ili usluga, iz sredstava odobrenog projekta korisnik sredstava primjenjuje procedure definirane Zakonom o javnim nabavkama, odnosno, doznačena sredstva će utrošiti u skladu sa zakonskim propisima i pravdati relevantnim računovodstveno - finansijskim dokazima.

(4) Ako korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane ugovorom iz ovog člana gubi pravo na korištenje sredstava, te je u tom slučaju dužan pisanim putem obavijestiti Ministarstvo u roku od sedam dana.

Član 16.
(Izvještaj o utrošku sredstava)

(1) Korisnici sredstava dužni su Ministarstvu dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu za narativni izvještaj (Prilog 5) i Obrascu za finansijski izvještaj (Prilog 6), koji su dio ove odluke.

(2) Korisnik sredstava, u skladu sa stavom (1) ovog člana, dužan je narativni i finansijski izvještaj dostaviti najkasnije u roku od godinu dana od potpisivanja ugovora ili do raspisivanja novog natječaja.

(3) Korisnik sredstava koji podliježe obavezi dostavljanja nalaza nezavisne revizije isti dostavlja uz popunjene i vlastitim pečatom ovjerene obrasce za narativni i finansijski izvještaj.

(4) Finansijski izvještaj obavezno sadrži kopije originalnih fiskalnih i ostalih propisanih računovodstvenih isprava za sve troškove nastale po odobrenom projektu, u skladu sa važećim zakonskim propisima koji reguliraju ovu oblast. Narativni izvještaj sadrži fotografije, izvještaje medija, zapisnike i slično.

(5) Korisnici sredstava kojima su dodijeljena sredstva u iznosu 20.000,00 KM i više dužni su dostaviti i Izvještaj nezavisne revizije, prema odredbama iz člana 17. ove odluke.

(6) Ako korisnik sredstava ne dostavi izvještaj u skladu sa st. (1), (2), (3), (4) i (5) ovog člana Ministarstvo će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokreće postupak pred nadležnim organom protiv podnosioca koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

(7) Korisnik sredstava je dužan da vodi odvojenu i preciznu finansijsku dokumentaciju, tako da se sva plaćanja i troškovi načinjeni prema odobrenom projektu lako mogu identificirati.

(8) Korisnik sredstava je dužan da čuva originalne računovodstvene knjige i originalnu finansijsku dokumentaciju, te da, u slučaju potrebe, računovodstvene knjige i drugu finansijsku dokumentaciju učini dostupnom za razmatranje i kontrolu od strane Ministarstva ili bilo kojeg drugog lica koje ovlasti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ili bilo kojeg drugog zakonom ovlaštenog organa.

(9) Korisnik sredstava može izvršiti realokaciju u iznosu do 15 % unutar odobrenih budžetskih linija bez posebne saglasnosti Ministarstva, što posebno navodi u izvještaju sa obrazloženjem.

Član 17.
(Nezavisna revizija)

(1) U skladu s članom 16. stavom (5) ove odluke korisnici sredstava kojima su dodijeljena sredstva u iznosu 20.000,00 KM i više dužni su angažirati nezavisnu reviziju u skladu sa Međunarodnim revizorskim standardom 4400 - Dogovorene procedure, gdje se od revizora zahtjeva da provede "Procedure verifikacije troškova projekta" i dostavi "Izvještaj o stvarnom nalazu - Report of factual findings".

(2) Korisnici sredstava troškove nezavisne revizije mogu planirati u okviru budžeta projekta sa kojim apliciraju na konkurs.

(3) Revizor, za svaku odobrenu stavku troškova u okviru revidiranog budžeta projekta iz ugovora, provjerava:

a) Stvarno nastali trošak - revizor provjerava da je trošak za svaku stavku stvarno nastao i da se odnosi na korisnika sredstava. U ovu svrhu revizor provjerava prateću dokumentaciju (npr. fakture, ugovore) i dokaze o plaćanju. Revizor također provjerava dokaze da je rad završen, roba primljena ili usluge izdate i provjerava postojanje imovine, ako je primjenljivo.

b) Rok za implementaciju - revizor provjerava da su troškovi za svaku stavku nastali u toku razdoblja za implementaciju aktivnosti.

c) Budžet - revizor provjerava da je trošak za svaku stavku naveden u revidiranom budžetu projekta koji je dio ugovora,

d) Neophodnost - revizor provjerava da li je trošak za svaku stavku neophodan za implementaciju aktivnosti i da je nastao kao rezultat ugovorenih aktivnosti, a uvidom u prirodu troškova sa pratećom dokumentacijom.

e) Evidencija - revizor provjerava da je trošak za svaku stavku evidentiran u računovodstvenom sistemu korisnika sredstava i da je evidentiran u skladu sa važećim računovodstvenim standardima.

f) Opravdanost - revizor potvrđuje da je trošak za svaku stavku potkrepljiv dokazima i posebno pratećom dokumentacijom. Sva finansijski-računovodstvena dokumentacija u skladu sa zakonskim propisima se prilaže uz izvještaj.

g) Revizor provjerava da se novčana vrijednost svake odobrene stavke troška slaže sa osnovnim dokumentima (npr. računima, platnim izvodima) i da je korišten tačan kurs, gdje je to primjenljivo.

h) Revizor provjerava prirodu troškova za svaku stavku i utvrđuje da je svaka stavka troška klasificirana pod tačnim (pod)naslovom u finansijskom izvještaju.

i) Poštovanje pravila nabavke - gdje je to primjenljivo, revizor provjerava da li su provedene procedure nabavke u skladu sa zakonom o nabavkama.

j) Revizor utvrđuje da li su troškovi za svaku stavku prihvatljivi, te da li je namjenski utrošen novac iz ugovora i opravdan relevantnim računovodstveno - finansijskim dokazima, te da li su poštovani propisi koji se odnose na blagajničko gotovinsko plaćanje.

(4) Revizor je dužan da svu originalnu finansijsko - računovodstvenu dokumentaciju pomoću koje vrši "Procedure verifikacije troškova projekta" ovjeri svojim pečatom, kako se ista ne bi mogla koristiti za izvještavanje prema trećim osobama. Kopija cjelokupne dokumentacije je dio izvještaja nezavisne revizije a koju korisnik sredstava, nakon završetka projekta, dostavlja Ministarstvu sa drugom traženom dokumentacijom u skladu sa ugovorom.

Član 18.
(Kontrola odobrenih projekata)

(1) Kontrola realiziranja odobrenih projekata se vrši po njihovom završetku na osnovu dostavljenog kompletnog narativnog i finansijskog izvještaja. Kontrola uključuje:

a) analizu narativnog izvještaja o realiziranju projekta vrši Sektor za nauku i kulturu u Ministarstvu na osnovu koje se utvrđuje učinak realiziranog projekta, te

b) analizu finansijskog izvještaja koju vrši Komisija za finansijsku kontrolu.

(2) Komisiju za finansijsku kontrolu izvještaja iz stava (1) tačka b) ovog člana imenuje ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Komisija se sastoji od pet članova i sekretara. Komisija za finansijsku kontrolu bliže uređuje djelokrug i način svog rada putem donošenja poslovnika o radu.

(3) Članovi Komisije za finansijsku kontrolu ne mogu biti osobe koje su učestvovale u radu Komisije za razmatranje primljenih projekata na osnovu objavljenog konkursa za dodjelu sredstava iz granta "Sufinansiranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini" za 2022.godinu.

(4) Ako zaključi da je potrebno, Komisija za finansijsku kontrolu iz stava (2) ovog člana će odlaskom u sjedište korisnika sredstava ostvariti uvid u cjelokupnu dokumentaciju.

(5) Za projekte koji su podržani sa iznosom 10.000,00 KM i više, Ministarstvo učinak utvrđuje i kroz prisustvo predstavnika Ministarstva kako pri održavanju manifestacija u Bosni i Hercegovini, tako i u prostorijama korisnika grant sredstava, o čemu se sačinjava zabilješka i prilaže uz obrazac za narativni izvještaj. U skladu sa mogućnostima, predstavnik Ministarstva isto čini i za korisnike sredstava koji su dobili sredstva manja od 10.000,00 KM.

(6) Subjekti koji podliježu obavezi dostavljanja nalaza nezavisne revizije, isti dostavljaju uz popunjene i vlastitim pečatom ovjerene obrasce za narativni i finansijski izvještaj.

(7) Ako je nalaz nezavisne revizije potvrdio namjenski utrošak sredstava i ako je isti sačinjen i potkrijepljen dokazima navedenim u članu 17. ove odluke, isti ne podliježe analizi Komisije za finansijsku kontrolu.

(8) Zadatak Komisije za finansijsku kontrolu je da izvrši kontrolu realizacije odobrenih projekata po tekućem grantu "Sufinansiranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini " za 2022.godinu, a na osnovu analize dostavljenog kompletnog finansijskog izvještaja u skladu sa računovodstvenim sistemom Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine i to:

a) Da li su troškovi za svaku navedenu stavku prihvatljivi i u skladu sa strukturom troškova projekta?

b) Da li je utrošak za svaku navedenu stavku stvarno nastao i da li se odnosi na korisnika sredstava (fakture, ugovori, dokazi o plaćanju i sl.)?

c) Da li je utrošak sredstava za svaku navedenu stavku opravdan relevantnim dokazima i posebnom pratećom dokumentacijom (računi, platni izvodi i sl.)?

d) Da li je korisnik transparentno trošio dodijeljena sredstva u skladu s Zakonom o javnim nabavkama, a u skladu s članom 15. stav (3) ove odluke?

(9) Stručno-analitičku podršku Komisiji za finansijsku kontrolu u postupku kontrole realiziranja odobrenih projekata pruža Sektor za nauku i kulturu u Ministarstvu, što je detaljnije utvrđeno internim Uputstvom Ministarstva, kojim se bliže uređuju i druge radnje koje kao obaveza proizlaze iz odredbi ove odluke.

(10) Ako Komisija za finansijsku kontrolu iz stava (2) ovog člana kod korisnika sredstava u izvještavanju utvrdi greške tehničke prirode, koje podrazumijevaju nepravilno popunjene obrasce za izvještaj i slične tehničke greške, korisnik sredstava se obavještava pisanim putem ili putem fax-a ili telefonom ili e-mailom, o potrebi otklanjanja utvrđenih nedostataka u roku od 15 dana od prijema obavještenja. Ako korisnik sredstava u zadanom roku ne otkloni nedostatke, Ministarstvo upućuje zahtjev korisniku sredstava da izvrši povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava za koji je utvrđen nenamjenski utrošak, u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži. Ako se sredstva ne uplate u navedenom roku, pokreće se postupak pred nadležnim organom protiv podnosioca koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

(11) Ako se ustanovi nenamjensko trošenje doznačenih sredstava podnosilac je dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom, pokrenut će se postupak pred nadležnim organom protiv podnosioca koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

(12) Ako je nalaz nezavisne revizije negativan, odnosno, utvrdi se nenamjensko trošenje doznačenih sredstava ili nije sačinjen na način definiran u članu 17. ove odluke, prema korisniku sredstava poduzimaju se radnje u skladu sa stavom (11) ovog člana.

(13) Ako korisnik nije utrošio cjelokupna doznačena sredstva za realiziranje odobrenog projekta, dužan je da izvrši povrat neutrošenih sredstava uplatom istih na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovinu u roku od 30 dana od dana završetka projekta uz obrazloženje. Ako se sredstva ne uplate u navedenom roku pokreće se postupak pred nadležnim organom protiv korisnika sredstava koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

(14) Komisija za finansijsku kontrolu iz stava (2) ovog člana po završetku rada dostavlja Izvještaj ministrici civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Član 19.
(Korištenje naziva Ministarstva)

Korisnik sredstava se obavezuje da koristi naziv Ministarstva u skladu sa odredbama Zakona o grbu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/01 i 23/04).

Član 20.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 72/22
28. jula 2022. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.