Službeni glasnik BiH, broj 47/14

Na osnovu člana 8. tačka A. stav 1. i 2. Zakona o željeznicama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 52/05), Regulatorni odbor željeznica BiH donosi


PRAVILNIK 413a


O ŽELJEZNIČKOJ TELEKOMUNIKACIONOJ MREŽI U ŽS BiH


I OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet pravilnika)

Ovaj pravilnik definira uvjete za Projektiranje, izgradnju, rekonstrukciju, obnovu i održavanje željezničke telekomunikacione mreže, potrebne za sigurno i nesmetano odvijanje željezničkog saobraćaja u željezničkom sistemu (ŽS) Bosne i Hercegovine.

Član 2.
(Primjena pravilnika)

(1) Odredbe ovog pravilnika se primjenjuju na Projektiranje, izgradnju, rekonstrukciju, obnovu i održavanje željezničke telekomunikacione mreže koja omogućava pouzdan prenos signala i informacija između telekomunikacionih uređaja, između uređaja za prenos govora i podataka za vođenje željezničkog saobraćaja koji imaju karakter sigurnosnog uređaja u smislu obezbjeđivanja sigurnosti imovine i ljudi i doprinose poboljšanju kvaliteta za sigurno i nesmetano odvijanja željezničkog saobraćaja.

(2) Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se i na sve ostale dijelove željezničke telekomunikacione mreže koji ne posjeduju sigurnosne funkcije pomenute u prethodnom stavu.

Član 3.
(Izrazi i skraćenice)

(1) Izrazi pomenuti u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

"informacija" je svaka poruka koja se prenosi putem telekomunikacione mreže;

"interoperabilnost željezničke telekomunikacione mreže" je sposobnost transevropskog željezničkog podsistema "Vođenje - upravljanje i signalizacija - telekomunikaciona mreža" da osigura bezbjedan i neprekidan saobraćaj vozova uz postizanje traženog stepena iskorištenosti kapaciteta date pruge;

"izgradnja" je izvođenje radova kojima se gradi novi podsistem ili dio podsistema;

"izvođač radova" je pravno ili fizičko lice koje pruža usluge u obavljanju pripremnih radova na gradilištu, izvođenja građevinskih radova, montažnih radova kod instaliranja mehaničkih i elektro instalacija i izvođenje završnih građevinskih radova;

"javna željeznička infrastruktura" su objekti i postrojenja potrebni za neometano odvijanje javnog željezničkog saobraćaja i pripadajuća zemljišta koja funkcionalno služe njihovom namjenskom korištenju;

"korisnik" je fizičko ili pravno lice koje koristi usluge željezničke telekomunikacione mreže (ŽTKm) za potrebe svoje djelatnosti;

"kvar u željezničkoj telekomunikacionoj mreži" je nedostatak u funkcioniranju željezničkog telekomunikacionog sistema koji utiče na njegovu funkcionalnost usljed čega može biti ugrožena sigurnost i urednost saobraćaja i djelimično ili potpuno onemogućeno izvršenje poslovnih aktivnosti;

"lice zaduženo za održavanje telekomunikacione mreže i opreme" je izvršni željeznički radnik koji je zaposlen kod Upravitelja i kvalificiran da izvrši poslove na održavanju u skladu sa propisima koji uređuju stručnu osposobljenost željezničkog izvršnog osoblja;

"modernizacija" je uvođenje novih sistema ili tehnologija ili zamjena postojećih sistema ili tehnologija savremenijim;

"obnova" je bilo kakva veća zamjena na podsistemu ili dijelu podsistema kojom se ne mijenjaju njegove osnovne karakteristike;

"pomoćni telefon" je vrsta telefonskog aparata koji se koristi kao pomoćni ili u slučaju otkaza (prekida) svih drugih govornih veza na TK pultu;

"prijenosni medijum" je sredina koja omogućava prenos informacija sa namjerom međusobnog povezivanja dvaju ili više telekomunikacionih uređaja ili sistema;

"prijenosni sistem" je telekomunikacioni sistem, koji omogućava istovremeni prenos više podataka preko prenosnog medijuma;

"pružni vodovi" su vrsta telekomunikacionih veza; protežu se duž određenih dijelova pruge i završavaju se u svim stanicama na tom dijelu pruge;

"putnik" označava lice koje ima važeću kartu ili je namjerava kupiti u vozu od trenutka kada se nađe u zoni koja je namijenjena za putnike koji putuju vozom do momenta dok po završenom putovanju ne napusti željezničku zonu namijenjenu za putnike;

"radio veze" su načini uspostave komunikacije između dvije ili više tačaka pri čemu se za prenos koriste radio elektromagnetni talasi;

"redundansa" je povećanje pouzdanosti prenosa informacije između dvije ili više tačaka, što se postiže uvođenjem dodatnog, od osnovnog neovisnog prenosnog puta ili udvajanjem vitalnih dijelova uređaja ili sistema, ili uz korištenje određenih protokola;

"rekonstrukcija (nadgradnja)" je svaka značajnija izmjena podsistema ili dijela podsistema kojom se poboljšavaju njegove opće karakteristike,

"rezerve u telekomunikacionom sistemu" su rezerve koje ostanu neiskorištene kada su zadovoljene sve trenutne i na istoj tehnologiji zasnovane, planirane potrebe za narednih pet godina;

"smetnja u željezničkoj telekomunikacionoj mreži" je nedostatak u radu željezničke telekomunikacione mreže koji bitno ne utiče na njenu funkcionalnost i zato ne ugrožava sigurnost i urednost željezničkog saobraćaja i ne ometa obavljanje saobraćajnih ili poslovnih aktivnosti;

"tehnička dokumentacija" je dokumentacija o podsistemu ili činiocu interoperabilnosti koja sadrži sve njegove tehničke karakteristike, uključujući i uputstvo za njegovo korištenje i održavanje;

"telekomunikacioni uređaj" je uređaj koji osigurava određene telekomunikacione usluge ili je bitan sastavni dio nekog telekomunikacionog sistema;

"telekomunikacioni pult" je vrsta TKu koji se instalira na radnim mjestima izvršnog osoblja u oblasti saobraćaja i omogućava uspostavljanje svih vrsta veza koje su neopodne za radna mjesta navedena u Dodatku 2, koji je sastavni dio ovog Pravilnika;

"objave UIC" su objave međunarodne željezničke unije;

"Upravitelj javne željezničke infrastrukture-Upravitelj" (UI) je svako javno preduzeće ili kompanija koja je odgovorna za uspostavljanje i održavanje javne željezničke infrastrukture ili privatne željezničke infrastrukture povezane s javnom željezničkom infrastrukturom;

"uređaj za napajanje" je uređaj koji željeznički telekomunikacioni sistem opskrbljuje potrebnom električnom energijom;

"EIRENE" (European Integrated Railway Radio Enhanced Network) je projekat UIC u okviru koga su izgrađene i u okviru koga se nadograđuju postojeće specifikacije za funkcionalne i sistemske zahtjeve GSM-R sistema;

"vitalni dio" uređaja je dio uređaja čiji nepravilan rad ili prestanak rada uzrokuje neispravan rad ili prestanak rada čitavog uređaja;

"željeznički sistem" (ŽS) označava ukupnost podsistema u strukturnim i operativnim oblastima, kao i upravljanje i operativno funkcioniranje sistema kao cjeline;

"željeznički telekomunikacioni sistem" je dio željezničke telekomunikacione mreže koji predstavlja funkcionalnu cjelinu;

"željeznička telekomunikaciona mreža" je funkcionalno zaokružena mreža sastavljena od željezničko telekomunikacionih sistema i telekomunikacionih uređaja koja omogućava zadovoljenje potrebe za telekomunikacionim uslugama da bi se osiguralo nesmetano, sigurno i uredno odvijanje javnog željezničkog saobraćaja na ŽS u Bosni i Hercegovini i omogućio prenos informacija i podataka za potrebe upravljanja saobraćajem i održavanje infrastrukture, prenos informacija za poslovne komunikacije, prenos informacija daljinskog vođenja i upravljanja saobraćajem kao i upravljanja elektro-energetskim postrojenjima, prenos informacija za ostale korisnike koji željeznički telekomunikacioni sistem koriste za obavljanje svoje poslovne djelatnosti povezano sa željeznicom.

(2) Skraćenice upotrijebljene u ovom Pravilniku imaju slijedeće značenje:

1) "BAS EN" je oznaka BiH standarda koje donosi Instititut za standardizaciju Bosne i Hercegovine i preuzima evropske harmonizirane standarde EN;

2) "CUS" je Centar upravljanja saobraćajem;

3) "EIRENE" (European Integrated Railway Radio Enhanced Network) je poboljšana evropska integrirana željeznička radio mreža;

4) "EIRENE FRS" (EIRENE Functional Requirements Specifications) su specifikacije funkcionalnih zahtjeva EIRENE;

5) "EIRENE SRS" (EIRENE System Requirements Specifications) su specifikacije sistemskih zahtjeva EIRENE;

6) "EL" - lista za evidentiranje;

7) "GSM-R" (Global System for Mobile Communications – Railways) - globalni sistem za mobilne komunikacije za potrebe željeznice;

8) "JŽI" - javna železnička infrastruktura;

9) "KM" - kontaktna mreža;

10) "ML" - mjerna lista;

11) "RDV" - radio-dispečerska veza; sistem bežične komunikacije razvijen specijalno za potrebe željezničkog saobraćaja;

15) "ROŽ BiH" – Regulatorni odbor željeznica Bosne i Hercegovine;

16) "STS" - saobraćajni telekomunikacioni sistem;

17) "SSu" - signalno-sigurnosni uređaj;

18) "SSU" - sistem sigurnog upravljanja;

19) "TKu" - telekomunikacioni uređaj;

20) "TKm" - telekomunikaciona mreža;

21) "TK-pult" - telekomunikacioni pult;

22) "TSI" - tehničke specifikacije interoperabilnosti;

23) "UIC" - Međunarodna željeznička unija;

24) "UKT" - sistem radio-komunikacija u frekventnom opsegu ultra kratkih talasa;

25) "UTP" (Uniform Technical Prescriptions)- su jedinstveni tehnički propisi koji označavaju tehničke specifikacije sa kojima podsistem ili dio podsistema konvencionalnog željezničkog sistema mora biti usaglašen u cilju ispunjenja osnovnih zahtjeva i obezbjeđivanja interoperabilnosti željezničkog sistema.

26) "WiFi" (Wireless Fidelity) - bežična mreža gdje se podaci imeđu dva ili više računara prenose pomoću radio frekvencija (RF) i odgovarajućih antena;

27) "WiMax" (Worldwide Interoperability for Microwave Access) - svjetska interoperabilnost za mikrotalasni pristup;

28) "ŽAT" - željeznička automatska telefonija;

29) "ŽTKm" - željeznička telekomunikaciona mreža;

30) "ŽTKs"- željeznički telekomunikacioni sistem.

(3) Ostali pojmovi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju ista značenja kao što je propisano u "Instrukcijama za sigurnost i interoperabilnost željezničkog sistema u Bosni Hercegovini" i drugim propisima iz oblasti željezničkog saobraćaja, telekomunikacija i izgradnje objekata.

Član 4.
(Funkcionalni zahtjevi i primjena standarda na željezničko telekomunikacionoj mreži)

(1) ŽTKm mora biti projektovana, izgrađena, rekonstruirana, obnovljena i održavana tako da se osigura bezbjedna i nesmetana predaja, prenos i prijem svih oblika signala, znakova, pisanih informacija, slike, zvuka i poruka za osiguranje sigurnog i urednog željezničkog saobraćaja. Da bi se ova funkcionalnost osigurala treba biti povezana sa drugim telekomunikacionim mrežama koje nisu dio JŽI.

(2) Kod projektiranja, izgradnje, rekonstrukcije, obnove i održavanja ŽTKm, moraju se ispoštovati odredbe: Zakon o željeznicama BiH; Zakon o zaštiti čovjekove okoline, "Instrukcije za sigurnost i interoperabilnost željezničkog sistema u Bosni i Hercegovini" - propisa i uputstava za građenje i održavanje pruga i pružnih postrojenja, priznata tehnička pravila struke za ovu oblast definirana zakonima i ratificiranim međunarodnim sporazumima čija je potpisnica Bosna i Hercegovina, "Uputstva o postupku i načinu izdavanja dozvole za korištenje željezničkih vozila, uređaja, dijelova i opreme za željeznička vozila i uređaja, dijelova i opreme za željezničku infrastrukturu".

(3) ROŽ BiH propisuje tehničke standarde i tehničke specifikacije koji se objavljuju u Službenom glasniku BiH i službenim glasilima eniteta i Brčko distrikta.

(4) Smatra se da je ŽTKm ili da su njeni pojedini dijelovi ili uređaji u skladu sa zahtjevima ovog Pravilnika, ukoliko su u skladu sa odredbama navedenim u stavu (2) ovog člana.

(5) U slučaju kada su u pitanju lični podaci koji se moraju štiti u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita ličnih podataka kod prenosa podataka i poruka posredstvom ŽTKm, kod pristupa k njima, rukovanju sa njima, njihovoj obradi i skladištenju potrebno je da hardver, sistemski i aplikativni softver osiguraju da upotreba podataka bude u granicama ovlaštenja korisnika.

II. ŽELJEZNIČKA TELEKOMUNIKACIONA MREŽA


Član 5.
(Obim željezničko telekomunikacione mreže)

(1) ŽTKm čine prijenosni medijumi, ŽTKs, TKu i terminalni uređaji.

(2) Za prenos se koriste žičani (metal, optički) ili bežični medijumi.

(3) U ŽTKm se mogu instalirati slijedeći ŽTKs i TKu sa odgovarajućim sistemskim softverom:

- prijenosni sistemi,

- kablovski sistemi,

- sistem željezničkih automatskih telefonskih veza (ŽAT),

- saobraćajni telekomunikacioni sistem (STS),

- željeznički sistem pružnih veza,

- uređaji za radio-komunikacije,

- uređaji za snimanje prenošenih poruka,

- uređaji za prenos podataka i računarska mreža,

- uređaji za audio i vizuelno informiranje putnika u realnom vremenu,

- interfonski uređaji,

- razglasni uređaji za službenu upotrebu,

- uređaji za prenos i prikazivanje tačnog vremena,

- uređaji za napajanje TKu,

- uređaji za centralizirani nadzor i upravljanje telekomunikacionim sistemom,

- razdjelnici, instalacije i lokalne komunikacione mreže,

- uzemljenja i ostali uređaji za zaštitu telekomunikacionih sistema,

- sistemi video nadzora, ili

- uređaji za pozivanje u slučaju hitnosti (SOS).

(4) Terminalni uređaji su:

- telefoni,

- telefaks uređaji,

- interfonski terminali,

- telekomunikacioni pultovi (TK-pultovi),

- terminalni radio uređaji,

- kompjuterski terminali i personalni računari,

- uređaji za prodaju karata (kartomati), i

- ostali terminalni uređaji koji se kao krajnji elementi ugrađuju kod korisnika,

Član 6.
(Klasifikacija uređaja željezničke telekomunikacione mreže - ŽTKm)

(1) Uređaji ŽTKm su podijeljeni u slijedeće kategorije:

a) uređaji prve kategorije su ŽTKs i TKu sa signalno-sigurnosnim funkcijama, koji svojim radom neposredno učestvuju u obezbjeđenju sigurnosti i urednosti željezničkog saobraćaja,

b) uređaji druge kategorije su ŽTKs i TKu bez signalno-sigurnosne funkcije koji posjeduju svojstva značajna za sigurno i uredno odvijanje željezničkog saobraćaja ili obezbjeđuju veću sigurnost, i

c) uređaji treće kategorije su ŽTKs i TKu bez signalno-sigurnosnih i sigurnosno značajnih funkcija.

(2) Klasifikacija postojećih ŽTKs i TKu u skladu sa prethodnim stavom je prezentirana u Dodatku 1, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Član 7.
(Posebni uslovi)

(1) Uređaji koji su dio ŽTKm moraju osigurati pouzdanost i dostupnost. Kod svih oblika prenosa mora se dati prioritet poruci i obavještenju o opasnosti ili prijetnji za sigurnost željezničkog saobraćaja, ljudske živote ili nastanku veće štete na imovini.

(2) Pouzdanost ŽTKs koji se u skladu sa članom 6. ovog Pravilnika svrstava u prvu ili drugu kategoriju je zagarantirana osiguranjem redundanse. Za osiguranje redundanse mogu se koristiti drugi telekomunikacioni sistemi u ŽS Bosne Hercegovine ili u inostranstvu.

(3) Za sisteme koji se u skladu sa članom 6. ovog Pravilnika svrstavaju u prvu ili drugu kategoriju redundantnost se takođe osigurava na razini hardvera i softvera vitalnih dijelova sistema. Za pojedine vrste uređaja, vitalni dijelovi gdje se zahtijeva redundansa su definirani u UTP.

(4) Za svaki ŽTKs i TKu pouzdanost i raspoloživost su u skladu sa prvim stavom ovog člana definirane u UTP.

Član 8.
(Obim i vrsta željezničko telekomunikacionih sistema i telekomunikacionih uređaja)

(1) Obim i vrsta ŽTKs i TKu koji se ugrađuju u javnu ŽTKm je definiran u skladu sa:

a) kategorijom pruge,

b) obimom i vrstom saobraćaja,

c) načinom vođenja i upravljanja saobraćajem,

d) opremljenosti pruge sa signalno-sigurnosnim uređajima,

e) postojećim prijenosnim medijumima i telekomunikacionim uređajima, i

f) ostalim zahtjevima navedenim u TSI ili UTP koji definiraju opremljenost službenih i radnih mjesta na pruzi,

(2) Minimalna opremljenost radnih mjesta, uzimajući u obzir kriterijume opisane u prethodnom stavu prezentirana je u Dodatku 2. ovog Pravilnika.

(3) Na TKu može biti priključena samo terminalna oprema koja ispunjava tehničke uvjete definirane u člana 4. ovog Pravilnika.

Član 9.
(Dodatne mogućnosti korištenja željezničko telekomunikacione mreže)

Ukoliko tehničke karakteristike i kapacitet ŽTKm omogućavaju pružanje telekomunikacionih usluga, to mogu biti usluge koje se obavljaju za sopstveni račun ili kao komercijalne usluge na otvorenom tržištu telekomunikacionih usluga, na način da Upravitelj napravi ugovor sa vlasnikom JŽI.

III PROJEKTIRANJE ŽELJEZNIČKE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE


Član 10.
(Opšti uslovi)

(1) ŽTKm ne smije unositi u okolinu nepotrebna opterećenja, urbanistički nesklad, elektromagnetne uticaje koji bi premašili dozvoljene razine i druge zapreke.

(2) TKu moraju da ispunjavaju slijedeće zahtjeve:

a) visok stepen pouzdanosti, modularnost i brzu zamjenjivost pojedinih elemenata u slučaju kvara,

b) daljinsko upravljanje i nadzor kao i minimalni obim održavanja,

c) povezivanje sa drugim telekomunikacionim mrežama i postojećim uređajima u ŽTKm,

d) uvjete interoperabilnosti transevropske željezničke mreže za TKu navedene u TSI,

e) sigurnost uređaja i ljudi, i

f) imunost na elektromagnetne smetnje koje uzrokuje okolina.

(3) Kod ugradnje TKu mora se ispuniti usklađenost sa ŽTKm ili njenim dijelovima pod uslovima navedenim u članu 4 ovog Pravilnika.

(4) ŽTKm mora biti osigurana od uticaja iz drugih telekomunikacionih mreža.

(5) Na prugama elektrificiranim monofaznim sistemom 25 kV, 50 Hz, mora se uzeti u obzir uticaj naizmjenične struje vuče. Moraju biti poduzete sve tehničko zaštitne mjere za smanjenje uticaja ovih struja na najmanju moguću mjeru.

(6) Radio komunikacioni uređaji i sistemi moraju raditi u frekventnim opsezima koje je nadležni organ u skladu sa odredbama propisa koji reguliraju ovu oblast dodijelio za korištenje u željezničkom saobraćaju.

(7) U slučaju terminalnih uređaja koji se instaliraju kod korisnika treba uzeti u obzir njihove ergonomske i ekološke aspekte.

Terminalni uređaji moraju ispunjavati standarde u pogledu razine elektromagnetnog zračenja i sigurnosti korisnika. Terminalni uređaji moraju biti povezani na TKu tako da je obezbijeđen nesmetan i bezbjedan rad korisnika.

(8) Tehnički prostori u kojim se instaliraju ŽTKs i TKu moraju ispunjavati zahtjeve definirane kroz TSI. Za svaku vrstu opreme moraju se uobziriti zahtjevi i preporuke proizvođača opreme u pogledu klimatskih i drugih uvjeta.

Ako se u istoj prostoriji planira instalacija više tipova TKu koji imaju različite zahtjeve u pogledu ekoloških uvjeta, treba ispoštovati zahtjev najvišeg razine koji ne može biti niži od zahtjeva navedenih u ovom Pravilniku.

(9) Pristup do ŽTKs i TKu se mora izvesti tako da je omogućen samo ovlaštenim licima. Pristup neovalaštenim licima se fizički onemogućuje na način da se TKu instalira u posebnu prostoriju ili kabinet koje je moguće zaključati. U slučaju projektiranja novih i postojećih prostora do kojih treba omogućiti slobodan pristup trećim licima koristiti tehnička rješenja za centralni nadzor pristupa objektu.

(10) Upravitelj može odobriti instaliranje ŽTKs ili TKu radi testiranja novih tehnologija, tehničkih rješenja ili novih metoda održavanja. Odobrenje može biti izdato za ograničeni i lokacijski definiran prostor na osnovu elaborata koji definira namjenu, način održavanja i kontrole, kao i trajanje probne instalacije pri čemu se osigura da testirani uređaj ne sudjeluje u obezbjeđivanju sigurnosti i urednosti željezničkog saobraćaja. U slučaju uspješnog završetka probnog rada, ŽTKs ili TKu može ostati instaliran i u funkciji, ukoliko su ispunjeni ostali zahtjevi za ŽTKs ili TKu navedeni u ovom članu i posebni zahtjevi za ŽTKs ili TKu navedeni u članovi 4. i 9. ovog Pravilnika.

(11) Kod izgradnje, rekonstrukcije, obnove i održavanja kablovskih trasa moraju se uzeti u obzir projektima predviđene potrebe svih dijelova javne željezničke infrastrukture.

(12) Kod izgradnje, rekonstrukcije, obnove i održavanja željezničke telekomunikacione mreže na postojećim stanicama ili stajalištima moraju se uzeti u obzir komunikacione i energetske potrebe vezano za instalaciju kartomata i uređaja za audio i vizuelno obavještavanje putnika ukoliko je ta vrsta rada moguća.

Član 11.
(Uslovi za projektanta)

Projektovanje ŽTK sistema i TKu mogu vršiti licencirani projektanti koji mogu osigurati izradu projektne i tehničke dokumentacije kao i uvažavanje zakonskih i podzakonskih akata koji se odnose na sigurnost željezničkog saobraćaja u BiH.

Član 12.
(Opremljenost radnih mjesta željezničkog izvršnog osoblja)

(1) Radna mjesta željezničkog izvršnog osoblja, Upravitelja saobraćajem vozova na javnoj željezničkoj infrastrukturi se opremaju sa:

a) TK pult,

b) komunikaciono mjesto,

c) u pomoćni telefon,

d) pristup mreži za prenos podataka,

e) uređaj za prikaz tačnog vremena (sat) komunikaciono mjesto,

f) savremeno tehničko rješenje u skladu sa razvojem tehnologije,

g) ŽAT priključak.

(2) Radno mjesto željezničkog izvršnog osoblja u upravljanju saobraćajem na prugama koje su opremljene radio sistemom za vezu između mašinovođe i mjesta sa koga se upravlja saobraćajem mora biti opremljeno sa opremom navedenom u prvom stavu ovog člana koja omogućava komunikaciju po tom sistemu.

(3) Obavezna opremljenost svakog radnog mjesta sa telekomunikacionim uređajima iz ovog člana je definirana u Dodatku 2 ovog Pravilnika.

Član 13.
(Telekomunikacioni pult)

(1) Za koncentraciju svih telekomunikacionih veza u željezničkim stanicama treba ugraditi telekomunikacioni pult.

(2) Telekomimikacioni pult treba da je podešen tako da može da primi slijedeće vrste priključaka:

a) za automatsku telefoniju (ŽAT i PTT),

b) CB priključke

c) induktorske, sa uređajem za automatsko davanje polaznih signala,

d) induktorske, sa i bez izlučivanja poziva,

e) dispečerske, za saobraćajne dispečere bez telekomande i dispečere elektrovuče,

f) dispečerske priključke za telefone kod pružnih, ulaznih i izlaznih signala, sa uređajem za biranje i identifikaciju i uređajem za prekopčavanje za susedne stanice ili ka dispečeru telekomande,

g) interfonske priključke,

h) za uređaje za ozvučavanje, radi obaveštavanja putnika ili službenih mesta.

(3) Telekomunikacioni pult treba da bude izrađen tako da omogućava postavljanje paralelnog pulta.

(4) Pozivi treba da su optički i akustički, sa mogućnošću prigušenja akustičnog poziva. Telekomunikacioni pult treba da je tako podešen da može da se priključi dupleks pojačivač i registrofon. Napajanje treba da bude iz centralne baterije.

Član 14.
(Željeznička automatska telefonska mreža - ŽAT)

(1) ŽAT mora biti realizirana tako da:

a) osigura govornu komunikaciju korisnika poslovnog područja i područja operativnih poslova u upravljanju saobraćajem unutar cjelokupne javne železničke mreže u Bosni i Hercegovini, kao i na razini međunarodne željezničke telefonske mreže i korisnika javne fiksne i mobilne telefonske mreže,

b) omogući druge telefonske usluge i data komunikacije korisnika s poslovnog područja i područja operativnih poslova u upravljanju saobraćajem u okviru svih javnih željezničkih mreža, kao i privatnih željezničkih mreža koje su povezane sa javnim željezničkim mrežama, unutar ŽS BiH kao i na razini međunarodne željezničke telefonske mreže i korisnika javne telefonske mreže,

c) je spojiva sa ostalim ŽTKs i TKu u okviru ŽTKm, kompatibilna sa postojećim tehnologijama i omogućava daljinsko upravljanje i kontrolu sistema i njegovih elemenata,

d) omogućava uspostavljanje veza u dolaznom i odlaznom smjeru bez učešća operatera i e) omogućava nadogradnju na razini hardvera i softvera.

(2) Šema numeriranja ŽAT mreže mora biti usklađena sa međunarodnim preporukama i propisima koji reguliraju šemu numeracije željezničke telefonije i propisima iz oblasti telekomunikacija u ŽS BiH.

Član 15.
(Saobraćajni telekomunikacioni sistem)

(1) Saobraćajni telekomunikacioni sistem mora osigurati komunikacionu podršku za potrebe radnih mjesta željezničkog izvršnog osoblja koje sudjeluje u obezbjeđivanju sigurnog i urednog odvijanja željezničkog saobraćaja. Saobraćajni telekomunikacioni sistem čine centralni uređaj (telefonska centrala), TK pultovi i interfejsi.

Sistem mora podržavati:

a) sve funkcije za potrebe željezničke pružne telefonije,

b) dispečerske veze (selektivne telefonske veze dispečera saobraćaja i dispečera elektro vuče),

c) povezivanje sa radio sistemima, ŽAT mrežom i sistemima za automatsku najavu vozova,

d) stanične terminalne uređaje, a posebno interfonske veze, ozvučenje za potrebe obavještavanja putnika, razglas za službenu upotrebu i telefonske veze u staničnom području,

e) priključenje terminalnih uređaja za prenos informacija podataka,

f) priključenje sistema za poziv u slučaju nužde (SOS),

g) povezivanje sa drugim ŽTKs i TKu u okviru ŽTKm,

h) priključenje na javnu mrežu,

i) kompatibilnost sa postojećom tehnologijom, i

j) daljinsko upravljanje i kontrolu sistema i njegovih elemenata.

Sistem mora osigurati:

a) funkcionalnost telefonske centrale potrebne za obavljanje sigurnog i urednog željezničkog saobraćaja,

b) interfejs za priključenje uređaja za snimanje razgovora, i

c) prikazivanje tačnog vremena koje mora biti sinhronizovano sa ostalim uređajima za

d) prikaz tačnog vremena u skladu sa četvrtim stavom člana 23. ovog Pravilnika.

(2) Ulaz u STS iz ŽAT ili iz javne telefonske mreže, mora da bude realiziran na način da se ne ugrozi sigurno i uredno odvijanje željezničkog saobraćaja.

(3) Ozvučenje za potrebe obavještavanja putnika u skladu sa odredbama propisa koji reguliraju opremljenost stanica i stajališta se instalira na stanicama i stajalištima i služi za obavještavanje putnika u realnom vremenu. Kontrola sistema za ozvučenje se može obavljati ručno sa TK pulta ili automatski.

(4) Ozvučenje se može realizirati u okviru STS ili kao poseban sistem.

Član 16.
(Pomoćni telefon - PT)

(1) PT je telefon sa potrebnim telefonskim preklopnikom instaliran na stolu ili zidu.

(2) PT se mora se instalirati na svim mjestima gdje je instaliran TK pult.

(3) PT mora osigurati govornu komunikaciju po pružnim vodovima između dvije susjedne stanice i stanicama na datoj pružnoj dionici.

(4) PT moraju biti međusobno povezani na način da je zagarantirana raspoloživost rada najmanje 99,9%.

Član 17.
(Sistem napajanja)

(1) Izvori sistem napajanja podjeljeni su na:

a) redovne izvore napajanja - priključak za napajanje iz distributivne mreže 230/400 glavni izvor napajanja,

b) rezervne izvore napajanja - priključak za napajanje iz KM, 25 kV, 50 Hz ili dizel agregata, napojni uređaj koji pretvara električnu energiju iz javne distributivne mreže, KM ili dizel agregata u oblik i nominalnu vrijednost koja je za ŽTKs i TKu definirana u TS, i

c) pomoćne izvore napajanja - napajanje iz baterije.

(2) Kod projektiranja napojnih uređaja za napajanje ŽTKs i TKu treba posmatrati DC napajanje nazivnog napona (U <50 V =).

(3) Kapacitet baterija ima se predvidjeti za osmočasovni rad uređaja, a rad dizel agregata treba da osigura neprekidno napajanje uređaja za 24 sata bez dodavanja pogonskog goriva.

(4) Moraju se koristiti baterije koje obezbjeđuju nezavisno rezervno napajanje kako je definirano stavom 3. ovoga člana uzimajući u obzir sve sigurnosne zahtjeve koji se odnose na rukovanje opasnim i štetnim materijama i poštovanje postupaka o rukovanju po njihovom isključenju iz upotrebe.

(5) Moraju se koristiti takve vrste baterija, koje ne zahtijevaju posebno uređenje prostora, ako je to moguće, ako nije onda se za njih mora obezbjediti zasebna prostorija.

(6) Prelaz sa napajanja iz distributivne mreže na rezervno ili obratno i sa rezervnog napajanja na pomoćno i obratno treba da bude automatski i ne smije da uzrokuje promjene postojećeg stanja na uređaju.

(7) U određenim slučajevima Investitor može da odredi da kao rezervni izvor napajanja služi samo akumulatorska baterija. U ovom slučaju kapacitet akumulatorske baterije treba da bude za napajanje uređaja.

(8) Za rad dizel agregata predvidjeti mogućnost daljinskog uključenja-isključenja kao i ručnog stavljanja dizel agregata u pogon na licu mjesta.

(9) U stanicama i drugim službenim mjestima na pruzi gdje to uslovi dozvoljavaju, napajanje telekomunikacionih uređaja izvršiti u sklopu napajanja staničnih signalno-sigurnosnih postrojenja.

(10) Napojni uređaji moraju omogućiti nadogradnju, modularnost, daljinsko upravljanje i kontrolu svih sastavnih dijelova uključujući i mogućnost daljinskog uključenja i isključenja uređaja i agregata.

Član 18.
(Radio-komunikacioni sistemi)

(1) Radio-komunikacioni sistemi se koriste u saobraćajno-operativnim poslovima u javnom željezničkom saobraćaju i u drugim poslovima koji su povezani sa željezničkim saobraćajem i održavanjem javne željezničke infrastrukture. Mogu se koristiti:

a) UKT radio sistemi u frekventnim opsezima koje je odobrio nadležni organ,

b) radio komunikacioni sistemi koji su razvijeni za potrebe željeznice (GSM-R)

c) radio dispečerska veza RDV i

d) ostali radio-komunikacioni sistemi (WiMax, WiFi, itd).

(2) U osnovi, sistem GSM-R mora osigurati govorne i data komunikacione usluge za potrebe željeznice. U tu svrhu može biti povezan sa mrežama drugih željeznica, javnim mobilnim i fiksnim mrežama, specijalnim željezničkim sistemima (npr sistemi za vođenje saobraćaja) i sistemima za nadzor.

(3) GSM-R je standardizirani sistem i mora ispunjavati funkcionalane i sistemske specifikacije EIRENE (EIRENE FRS i EIRENE SRS).

(4) Ako na pruzi ne postoji GSM-R sistem ili još uvijek nije izgrađen, u stanicama koje se nalaze na takvoj pruzi za komunikaciju željezničkog izvršnog osoblja i komunikaciju osoblja održavanja mogu se koristiti UKT i RDV sistemi.

(5) Za pokrivanje većih staničnih područja mogu se instalirati repetitorski UKT radio uređaji.

(6) Za prenos poruka koje imaju uticaj na sigurnost i urednost željezničkog saobraćaja za sve radio komunikacione sisteme se mora osigurati mogućnost snimanja svih prenošenih poruka.

(7) Kod projektiranja radio-komunikacionih sistema moraju se koristiti kanali unutar frekventnog opsega predviđenog za željeznički saobraćaj.

(8) Kod izgradnje, rekonstrukcije, obnove i održavanja radio komunikacionih sistema iz četvrte alineje prvog stava ovoga člana mora biti zagarantirana kompatibilnost radio komunikacionih sistema iz prve i druge alineje istog stava ovoga člana kao što je definirano propisom koji regulira elektromagnetsku kompatibilnost.

Član 19.
(Prijenosni sistemi)

(1) Prijenosni sistem se koristi za povezivanje pojedinih nezavisnih TKu u ŽTKm kao funkcionalnu cjelinu. Pri tome se kao prijenosni put upotrebljavaju sve vrste prijenosnih medijuma kao što je definirano u članu 20. ovog Pravilnika.

(2) Prijenosni sistem mora biti projektovan tako da:

a) je kompatibilan sa prijenosnim sistemima drugih željezničkih uprava i prijenosnim sistemima drugih domaćih i stranih telekomunikacionih sistema,

b) obezbjedi pouzdanost, raspoloživost i redundantnost na razini opreme i prijenosnih puteva i

c) omogućava daljinsko upravljanje i kontrolu do razine krajnjeg priključka.

Član 20.
(Prijenosni medijumi)

(1) Kod projektiranja kablovskih medijuma prenosa mora se voditi računa o vrsti, tipu, kapacitetu i konstrukciji metalnih, optičkih ili kombinovanih metalno-optičkih kablova s obzirom na:

a) kategoriju pruge,

b) način polaganja kabla,

c) potrebni broj provodnika u odnosu na potrebni kapacitet prenosa i prijenosni sistem i

d) vanjske uticaje, a naročito uticaj struje elektrovuče i atmosferskih pražnjenja.

(2) Kod projektiranja bežičnih veza mora se voditi računa o karakteristikama širenja elektromagnetnih talasa i ispoštovati zakonodavstvo iz oblasti telekomunikacija.

Član 21.
(Pružna telefonska mreža)

(1) Pružna telefonska mreža mora omogućiti govornu komunikaciju između komunikacionih mjesta duž željezničke pruge i radnih mjesta željezničkog izvršnog osoblja u oblasti vođenja saobraćaja i službi održavanja Upravitelja.

(2) Radna mjesta željezničkog izvršnog osoblja u upravljanju saobraćajem na kojim mora biti obezbijeđena govorna komunikacija se određuju na osnovu:

(a) kategorije pruge, i

(b) načina vođenja i upravljanja saobraćajem i opremljenosti pruge sa SS uređajima.

(3) Komunikaciona mjesta duž željezničke pruge se moraju projektovati u skladu sa propisima o sigurnosti i TSI.

(4) Komunikaciona mjesta duž pruge se moraju realizirati tako da su kompatibilna sa STS.

(5) Pružna telefonska mreža mora uključivati sledeće vrste veza:

- Čuvarski vod povezuje dvije susjedne stanice međusobno.

Na vod se priključuju sljedeća službena mjesta:




a) stanice i ostala službena mjesta na pruzi (kao induktorski priključak na telekomunikacioni pult),

b) telefonski ormari kod ulaznih, izlaznih, zaštitnih, prostornih signala,

c) čuvari putnih prelaza,

Svi priključci na vod moraju biti izvedeni paralelno.

- Vod građevinske službe - povezuje nadležnu službu za održavanje građevinske dionice sa pružnom dionicom svog rejona, kao i sa ostalim službenim mjestima na pruzi. Vod je induktorski. Svi priključci na vod moraju biti izvedeni paralelno.

- Vod službe za održavanje SS postrojenja - povezuje nadležnu službu za održavanje signalno-sigurnosnih postrojenja sa pružnom dionicom svog rejona. Vod je induktorski. Na vod se, na njegovom rejonu priključuju:

a) stanice i ostala službena mjesta na pruzi (kao induktorski priključak na telekomunikacioni pult sa izlučivačem poziva),

b) svi pomoćni telefoni,

c) sve prostorije za smještaj signalno-sigurnosnih uređaja u stanicama i ostalim službenim mjestima na pruzi,

d) telefoni kod APB i putnih prelaza, i

e) telefoni kod ulaznih, izlaznih, zaštitnih, prostornih signala.

Svi priključci na vod moraju biti izvedeni paralelno.

- Vod službe za održavanje elektroenergetskih postrojenja i kontaktne mreže - povezuje nadležnu službu za održavanje kontaktne mreže i energetskih postrojenja sa elektrovučnim podstanicama, postrojenjima za sekcioniranje, postrojenjima za sekcioniranje sa neutralnim vodom, svim stanicama na toj pružnoj dionici (kao induktorski priključak na telekomunikacioni pult sa izlučivačem poziva) i sa prugom preko telefona instaliranih duž pruge u telefonskim objektima.

Svi priključci na vod moraju biti izvedeni paralelno.

- Vod za udese je vrsta govorne veze koji povezuje ŽAT- mrežu sa komunikacionim mjestima na datoj pružnoj dionici i sve stanice na toj pružnoj dionici. Koristi se kod vanrednih događaja na pruzi ili stanicama za povezivanje ovih mjesta sa nadležnim organima.

Svi priključci na vod moraju biti izvedeni paralelno.

Pozivanje od strane priključaka po objektima je samo u smjeru pruga – ŽAT centrala.

Povezivanje u ŽAT mrežu može biti automatsko ili preko posrednika.

- Poslovni vod povezuje stanice i ostala službena mjesta na pruzi na datoj pružnoj dionici. Dvožični je. U svakoj stanici vod se priključuje na telekomunikacioni pult kao induktorski priključak sa izlučivačem poziva.

Sve veze se moraju završiti na TK pultu i na pomoćnom telefonu.

U slučaju daljinskog upravljanja saobraćajem iz CUS vodovi iz druge, treće, četvrte i pete alineje ovog stava moraju biti priključeni na TK pult i pomoćni telefon u CUS.

(6) Pored naprijed pomenutih veza, u staničnim područjima gdje se takve govorne veze koriste, takođe se moraju osigurati slijedeće vrste veza:

- Skretnički vod koji kao lokalna linija povezuje skretničko područje i područje otpravnika vozova,

- Vod koji kao lokalna linija povezuje ulazni/izlazni signal i otpravnika vozova.

(7) Telefonski ormari

Telefonski ormari na pruzi, u zavisnosti od rasporeda objekata datih u tehničkim podlogama investitora mogu se ponuditi u različitim izvedbama, kao:




a) ormar automatskog pružnog bloka,

b) tipska kućica (betonska, plastična, aluminijumska i sl.) u kojoj su smješteni i uređaji automatskog pružnog bloka ili putnog prelaza, i

c) poseban telefonski ormar.

(8) Uvedeni kablovi treba da su zaštićeni. Unutrašnji prostor treba da je zaštićen od mogućnosti kondenzovanja vlage. Kablovska glava, translatori, osigurači i drugi telefonski pribor osim samog telefonskog aparata, preklopnika i utikača treba da su smješteni tako da su nepristupačni za korisnike telefona.

Vrata ponuđenog objekta treba da su dobro zaptivena i moraju biti opremljena sa bravom jedinstvenog tipa, s tim da se ključ ne može izvaditi iz brave ako vrata nisu pouzdano zabravljena.

Unutrašnju rasvjetu prostora za smeštaj telefona, izvršiti na način, da se ista uključuje otvaranjem vrata. U ormaru se mora instalirati telefon tropske izvedbe.

Translatori, utikači i telefonski preklopnici treba da budu zaštićeni od atmosferskih i električnih uticaja. Predviđeni način priključaka treba da bude tako izveden da opterećenje telefonskog voda nastaje samo u slučaju kada je telefon preklopnikom ili utikačem spojen sa vodom.

Na prugama sa automatskim pružnim blokom, kod izlaznih signala ili u rejonu skretničkih grupa kao i kod prostornih signala gdje se u podlogama investitora zahtijeva poseban telefonski ormar, potrebno je predvideti ugradnju posebnih malih telefonskih ormara.

Telefonski aparat koji se ugrađuje u ovaj ormar mora biti tropske izvedbe. Konstrukcija i zaštita treba da bude ista kao kod velikih ormara.

Član 22.
(Registrofonski uređaji)

(1) Uređaji za snimanje telefonskih razgovora i drugih poruka koje se prenose posredstvom ŽTKs i TKu, moraju da osiguraju njihov kvalitet i dugoročno skladištenje na odgovarajućim medijumima.

(2) Moraju omogućiti snimanje svih govornih veza i drugih poruka koje se u skladu sa propisima koji reguliraju organizaciju željezničkog saobraćaja moraju snimati.

(3) Vrijeme skladištenja snimljenih razgovora i poruka na posjednutim saobraćajnim mjestima ne smije biti kraće od 48 sati.

(4) Uređaji za snimanje moraju imati daljinsku kontrolu operativnog stanja. Uređaj koji prikazuje operativni status se mora instalirati na radnom mjestu izvršnog željezničkog radnika operatera koje je zaposjednuto 24 sata na dan i 7 dana u sedmici.

(5) Napajanje registrofonskih uređaja električnom energijom treba izvesti u sklopu napajanja telekomunikacionih uređaja.

(6) Reprodukciju i brisanje zapisa na registrofonskim uređajima mogu vršiti samo za to ovlaštene osobe.

Član 23.
(Uređaji za mjerenje i prikazivanje vremena)

(1) Za izvršenje reda vožnje u željezničkom saobraćaju potrebno je jedinstveno tačno vrijeme.

Uređaji za mjerenje vremena koji pokazuju tačno vrijeme moraju biti instalirani na:




a) radnom mjestu izvršnog željezničkog radnika – otpravnika vozova, dispečera saobraćaja i dispečera elektro vuče i

b) na mjestima predviđenim propisom koji uređuje opremljenost železničkih stanica i ostalih službenih mjesta na pruzi.

(2) Uređaj za mjerenje vremena iz prve alineje prethodnog stava je službeni sat koji mora pokazivati vrijeme u sekundama.

(3) U skladu sa propisima koji reguliraju opremanje stanica i ostalih službenih mjesta na pruzi, uređaji za mjerenje vremena se moraju instalirati na stanicama i ostalim službenim mjestima na pruzi. U ovom slučaju uređaji moraju da osiguraju analogni prikaz vremena.

(4) Uređaji za mjerenje vremena koji se koriste za kontrolu TKu, SSu i elektro-energetskih postrojenja moraju biti sinhronizovani sa izvorom tačnog vremena.

(5) Svi uređaji za mjerenje tačnog vremena moraju biti sinhronizovani sa izvorom tačnog vremena. Kao izvor tačnog vremena se koristi matični sat. Matični sat je izvor tačnog vremena koji može biti sinhronizovan na više načina i predstavlja izvor tačnog vremena za sve korisnike.

Član 24.
(Video nadzor)

(1) Sistemi video nadzora se instaliraju da osiguraju veću pasivnu sigurnost na peronima, čekaonicama, tehničkim prostorima i drugim mjestima gdje instaliranje takvog sistema doprinosi povećanju pasivne sigurnosti (npr. putni prelazi u razini, u usjecima, požarom ugroženim područjima duž željezničkih pruga).

(2) Video kamere se postavljaju na način da se osigura pokrivanje cjelokupnog prostora koji je predviđen za nadzor. Kod instaliranja vanjskih uređaja moraju se ispoštovati zahtjevi u pogledu temperaturnih uvjeta i otpornosti na prašinu.

(3) Uređaj za snimanje mora posjedovati kapacitet za propisano vrijeme skladištenja snimaka, daljinski pristup do snimaka i omogućiti daljinsko upravljanje nad svim karakteristikama uređaja.

(4) Vrijeme skladištenja snimaka ne smije biti kraće od od 48 sati.

(5) Sistem video nadzora kojim se vrši video nadzor mora biti zaštićen od neovlaštenog pristupa.

(6) O primjeni video nadzora se mora objaviti obavještenje koje mora da bude jasno i razumljivo, objavljeno na način koji omogućava da pojedinac bude upoznat o njegovom postojanju.

(7) Prilikom instaliranja sistema video nadzora moraju se ispoštovati i drugi propisi iz oblasti željezničkog saobraćaja koji određuju mjesto instaliranja.

Član 25.
(Sistemi za vizuelno informiranje putnika)

Sistemi za vizuelno informiranje putnika u realnom vremenu pružaju informacije o dolascima i odlascima vozova ili njihovom kašnjenju.

Sistemi se instaliraju na stanicama i ostalim službenim mjestima na pruzi.

Kontrola ovih sistema se obavlja lokalno ili centralno.

Kod lokalne kontrole, podaci se unose na saobraćajnom mjestu, a kod centralne kontrole to može biti ručni ili automatski način kontrole. Kod ručne centralne kontrole podaci se unose u sistem on-line ili iz unaprijed pripremljenih baza podataka, dok se kod automatske centralne kontrole, u sistem za vizuelno obavještavanje putnika, saobraćajni podaci o kretanju vozova koji su namijenjeni za obavještavanje putnika, automatski prenose iz sistema za upravljanje vožnje vozova.

Član 26.
(Ostali željezničko telekomunikacioni sistemi i telekomunikacioni uređaji)

(1) Ostali ŽTKs i TKu kao: uzemljenja, gromobranska zaštita, lokalna ožičenja, su sistemi i uređaji koji nisu opisani u članovima 14. do 25. ovog pravilnika.

(2) Kod projektiranja tih sistema i uređaja primjenjuju se odredbe člana 11. ovog pravilnika.

(3) Tehnički i funkcionalni zahtjevi za ostale ŽTKs i Tku su definirani u UTP.

IV IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE


Član 27.
(Osnovne odredbe)

(1) Izgradnja ŽTKm mora biti u skladu sa članom 4. ovog pravilnika.

(2) Svi uređaji, dijelovi i oprema za ŽTKm moraju imati dozvolu za korištenje.

(3) Dozvolu za korištenje, za uređaje, dijelove i opremu koji se ugrađuju u ŽTKm ŽS BiH izdaje ROŽBiH.

Postupak i način izdavanja dozvole za korištenje propisan je "Uputstvom o postupku i načinu izdavanja dozvole za korištenje željezničkih vozila, uređaja, dijelova i opreme za željeznička vozila i uređaja, dijelova i opreme za željezničku infrastrukturu".

V ODRŽAVANJE, OBNOVA I REKONSTRUKCIJA ŽELJEZNIČKE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE 1. Osnovne odredbe


Član 28.
(Ciljevi za održavanje i obnovu)

Kroz održavanje i obnovu ŽTKs i TKu mora se osigurati:

a) Rad TKu u njihovom vijeku trajanja,

b) Smanjenje broja kvarova i osiguranje najvišeg mogućeg razine raspoloživosti ŽTKm,

c) Otklanjanje smetnji u rokovima koje propisuje ovaj pravilnik i

d) Produženje vremena rada ŽTKs i TKu.

Član 29.
(Vrste održavanja i obnove)

Održavanja mogu biti:

a) redovno održavanje koje obuhvata radove kojim se održava normalni operativni kapacitet ŽTKs i TKu i garantuje sigurnost saobraćaja.Održavanje uključuje zamjenu u okviru održavanja, kontrolu ŽTKs i TKu, osiguranje prevozne moći pruge, vođenje registara i evidencija i vršenje mjerenja pojedinih parametara ili dijelova ŽTKs i TKu,

b) obnova, i

c) brzo otklanjanje potencijalnih kvarova i smetnji.

Član 30.
(Organizacija održavanja)

(1) Svi radovi na održavanju moraju se planirati i vršiti tako da ne ugrožavaju sigurnost željezničkog saobraćaja i da ne remete tehnološki proces odvijanja željezničkog saobraćaja.

(2) Ukoliko se održavanje ne može organizovani u skladu sa prethodnim stavom, održavanje TKu i ŽTKs Upravitelj mora organizovati u okviru sistema sigurnog upravljanja.

Rad mora biti planiran i izvršavan u vremenu:




a) zatvora pruge zbog rada na drugim objektima i uređajima,

b) niskog intenziteta saobraćaja, ili

c) razmaku između vožnji vozova.

(3) Kada se radovi održavanja ne mogu izvršiti kako je navedeno u prethodnom stavu, tokom intervencije, TKu ili ŽTK sistem se isključuje iz rada. Pri tome, a posebno pri obavljanju radova na održavanju TKu i ŽTKs koji su u skladu sa prvim stavom člana 6 ovog Pravilnika svrstani u prvu ili drugu kategoriju, Upravitelj mora osigurati sigurno odvijanje saobraćaja.

Sigurno odvijanje saobraćaja se osigurava sa tehničkim sredstvima i odgovarajućim načinom upravljanja saobraćajem.

Član 31.
(Obaveza za provođenje mjera za sigurnost)

Upravitelj mora organizovati održavanje tako da osigura maksimalnu sigurnost saobraćaja, imovine i ljudi.

Član 32.
(Čuvanje dokumentacije)

(1) Od dana preuzimanja dokumentacije o održavanju, Upravitelj preuzima svu brigu za nju i odgovoran je za njenu kompletnost i ažuriranje.

(2) U dokumentaciju iz prethodnog stava moraju se u realnom vremenu upisivati svi radovi vršeni na uređaju.

(3) Vođenje, ažuriranje, čuvanje i praćenje promjena u tehničkoj dokumentaciji vrši se u skladu sa opštim propisima koji reguliraju ovu oblast.

Član 33.
(Zimski period)

(1) Do početka zimskog perioda Upravitelj mora obaviti sve potrebne radnje na TKu i ŽTKs koji služe za komunikaciju u staničnim područjima i na otvorenoj pruzi i otkloniti identifikovane smetnje kao što je definirano u SSU.

(2) Upravitelj mora ispoštovati i odredbe drugih propisa iz oblasti željezničkog saobraćaja koji reguliraju ovu oblast.

2. Održavanje željezničko telekomunikacione mreže


Član 34.
(Uslovi za Upravitelja)

(1) Za održavanje ŽTKm Upravitelj mora raspolagati sa:

- osobljem sa odgovarajućim kvalifikacijama,

- sa prostorom,

- sa alatom i mjernom opremom,

- sa rezervnim dijelovima i materijalom,

- sredstvima prevoza, i

- sredstvima zaštite na radu.

(2) Za pojedine poslove održavanja Upravitelj može angažovati vanjskog izvođača.

U tom slučaju Upravitelj mora vršiti stalni nadzor nad izvršenjem radova i odgovoran je za održavanje sigurnosti željezničkog saobraćaja.

Član 35.
(Uslovi za osoblje održavanja)

(1) Upravitelj mora imati osoblje koje je stručno osposobljeno za održavanje svih tipova ŽTKs i TKu.

(2) Željeznički izvršni radnici koji rade na održavanju ŽTKs i TKu moraju ispunjavati uvjete definirane ovim pravilnikom i propisima koji reguliraju radna mjesta željezničkog izvršnog osoblja, stručnu osposobljenost željezničkog izvršnog osoblja i procedure za provjeru mentalne i fizičke sposobnosti željezničkog izvršnog osoblja.

3. Redovno održavanje


Član 36.
(Uslovi za redovno održavanje)

(1) Redovno održavanje uređaja u njihovom vijeku trajanja se vrši redovnim mjerenjima, kontrolom i periodičnim pregledima.

(2) Zavisno od tehničkih mogućnosti pojedinog TKu ili ŽTKs, oni se mogu kontrolirati pomoću sistema daljinske kontrole ili kroz redovne kontrole na samom uređaju.

(3) TKu i ŽTKs se moraju pregledati u redovnim vremenskim intervalima, navedenim u Dodatku 1 ovog pravilnika. Ukoliko proizvođač preporučuje češće preglede to treba biti definirano u uputstvu za održavanje za određenu vrstu uređaja.

U okviru SSU, Upravitelj detaljnim uputstvima propisuje način i učestalost kontrola TKu i ŽTKs, način redovnog održavanja i izvršioce radova i njihove odgovornosti.

(4) Pregledi ostalih TKu i ŽTKs se obavljaju u periodima koji su definirani u uputstvima za održavanje.

(5) Za vođenje evidencije o izvršenim pregledima odgovoran je Upravitelj TKu ili ŽTKs.

Član 37.
(Vođenje evidencije)

(1) Za ŽTKs i TKu, koji su u skladu sa članom 6. ovog Pravilnika svrstani u prvu ili drugu kategoriju mora se voditi evidencija o kontroli, pregledima i kvarovima.

(2) Za svaki tip TKu i njegove sastavne dijelove Upravitelj mora razraditi liste za evidentiranje i mjerne liste. EL i ML su osnova za redovno održavanje.

(3) EL mora da sadrži:

a) na prvoj strani:

- tip TKu i namjenu;

- podatke o lokaciji;

- podatke o jedinici nadležnoj za održavanje; i

- tabelarne rubrike za upisivanje datuma redovnog pregleda u skladu sa propisanim terminima i ovjeru izvršioca;

b) na drugoj strani:

- listu najznačajnijih sklopova koji su predmet redovnog pregleda;

- spisak potrebnih materijala, alata, mjernih uređaja i indikatora; i

- mjesto za upis datuma i ovjeru kontrolnog pregleda.

(4) ML mora da sadrži:

- podatke o tipu TKu i sastavnim dijelovima na kojim se obavljaju mjerenja;

- podatke o lokaciji;

- relevantne podatke o jedinici koja vrši održavanje; i

- vrijednosti izmjerenih veličina.

(5) Za svaki tip uređaja EL i ML liste moraju biti pohranjene u posebnom registratoru.Detaljan sadržaj EL i ML propisuje Upravitelj u okviru SSU.

(6) Evidencija o kontroli dijelova, svim intervencijama, promjenama i kvarovima na TKu i ŽTKs, gdje je to tehnički moguće registruje se kao zapis u fajlu podataka na elektronskom medijumu. Ukoliko to nije moguće evidencija se vodi u knjizi kontrole i pregleda koja se nalazi kod uređaja.

(7) Za vođenje evidencije odgovoran je Upravitelj.

Član 38.
(Redovno održavanje nakon isteka životnog vijeka uređaja)

Nakon isteka životnog vijeka, održavanje uređaja vrši periodičnim pregledima i preventivnim zamjenama vitalnih dijelova uređaja.

Član 39.
(Pristup službenim prostorijama)

(1) Osoblju odražavanja telekomunikacionih mreža i opreme mora biti omogućen slobodan pristup do svih službenih-tehničkih prostora u kojim se nalaze uređaji koje Upravitelj mora održavati. Ukoliko su u tehničkom prostoru instalirani drugi uređaji koji nisu predmet održavanja, neovlašteno osoblje Upravitelja u njih ne smije ulaziti.

(2) O ulasku u prostore navedene u ovom članu se vodi knjiga ulazaka. Osoblje kojem je dozvoljen ulaz u ove prostore upisuje slijedeće podatke: ime i prezime, podatke o vremenu ulaska, svrsi ulaska i vremenu izlaska iz prostorije.

(3) Radnik Upravitelja mora imati mogućnost samostalnog pristupa ili pristupa u društvu trećeg lica u prostorije koji nisu tehnički prostori, ako je u njima instalirana telekomunikaciona oprema koju održava osoblje Upravitelja.

(4) U slučaju drugog i trećeg stava ovog člana osoblje Upravitelja mora biti poučeno o specifičnim radnim uslovima u ovim tehničkim prostorima i odgovarajućim mjerama sigurnosti.

Ako ne postoji centralni nadzor kontrole pristupa, treća lica u tehničke prostore mogu ući samo u pratnji lica koja u prostor mogu ući samostalno.

(5) Opšti uslovi pristupa tehničkim prostorima su definirani u devetom pasusu člana 10. ovog Pravilnika.

4. Obnova i rekonstrukcija


Član 40.
(Obnova i rekonstrukcija)

Obnova i rekonstrukcija ŽTKs i TKu provodi se u skladu sa usvojenim i obvezujućim tehničkim propisima i standardima za ŽS BiH kao i međunarodnim propisima TSI i UTP, i u skladu sa odredbama člana 4. ovog Pravilnika.

5. Otklanjanje kvarova i smetnji


Član 41.
(Način otklanjanja kvarova i smetnji)

(1) U slučaju identifikovanog ili prijavljenog kvara moraju se odmah preduzeti aktivnosti za njegovo otklanjanje.

(2) U slučaju identifikovane ili prijavljene smetnje, sa aktivnostima za njeno otklanjanje se može započeti kada je to sa aspekta optimalne iskorištenosti kapaciteta Upravitelja najprimjerenije. Vrijeme početka otklanjanja smetnje ne smije biti duže od 72 sata.

(3) Otklanjanje kvarova i smetnji je propisano u uputstvu za održavanje pojedinog TKu ili ŽTKs.

(4) Tokom otklanjanja, kvarovi imaju prioritet u odnosu na smetnje.

(5) Kod otklanjanja kvarova, prioritet imaju kvarovi na TKu i ŽTKs koji su svrstani u prvu kategoriju u odnosu na kvarove na TKu i ŽTKs koji su svrstani u drugu kategoriju. Kvarovi na TKu i ŽTKs koji su svrstani u prvu ili drugu kategoriju imaju prioritet u odnosu na kvarove na Tku i ŽTKs koji su svrstani u treću kategoriju.

(6) Korisnici TKu i ŽTKs moraju prijaviti kvarove na unaprijed utvrđen način i po postupku koga odredi Upravitelj.

(7) Svi prijavljeni kvarovi moraju biti pravilno registrovani u skladu sa načinima sporazumijevanja koji su definirani u uredbama koje definišu uvjete i način organizacije željezničkog saobraćaja, što se smatra kao dokazano prijavljen kvar.

Detalje, Upravitelj propisuje u organizacionoj regulativi za tu oblast.

(8) Kvarovi koji se prijavljuju putem faksa ili e-maila mogu se smatrati kao dokazano prijavljeni. Pošiljalac poruke o kvaru mora u ovom slučaju pored dokumenta kojim obavještava o kvaru sačuvati dokument kojim se potvrđuje uspješna predaja poruke.

(9) Upravitelj mora voditi evidenciju o primljenim obavještenjima o smetnjama i kvarovima koja se čuva pet godina.

Član 42.
(Vrijeme otklanjanja kvara)

(1) Od trenutka kada je u skladu sa prethodnim članom kvar prijavljen pa do trenutka kada je kvar otklonjen ne smije proteći više od:

- Tri sata - na magistralnim, i

- Šest sati -na ostalim prugama.

(2) Kod kvarova koji su posljedica prirodnih katastrofa, vanrednih događaja, atmosferskih pražnjenja ili drugih vanrednih događaja, rokovi za otklanjanje kvarova se produžavaju.

(3) Ne gledajući na vremenska ograničenja propisana u prvom stavu ovog člana, Upravitelj mora kvar otkloniti u što kraćem roku.

Član 43.
(Informacije o otklanjanju kvarova)

(1) Kvar se smatra otklonjenim kada uređaj radi, a u slučaju zaposjednutog radnog mjesta da je o tome obaviješten korisnik.

Za prenos poruke o otklanjanju kvara korisniku moraju se primjenjivati odredbe šestog, sedmog i osmog stava člana 41. ovog pravilnika.

Poruku korisniku o otklanjanju kvara može poslati i radnik za održavanje lično.

Ukoliko korisnik vodi pismenu evidenciju prijavljenih kvarova, radnik na održavanju, po otklanjanju kvara na radnom mjestu korisnika, svojim potpisom potvrđuje da je otklonio kvar.

(2) Kroz organizaciono pravilo, Upravitelj detaljno upoznaje sve odgovorne učesnike sa postupkom sporazumijavanja u vezi nastanka i otklanjanja kvara.

Član 44.
(Upravljanje ukupnom evidencijom kvarova i smetnji)

(1) Upravitelj mora voditi evidenciju o svim identifikovanim i prijavljenim smetnjama i kvarovima.

(2) Evidencija mora sadržavati najmanje:

a) datum i vrijeme nastanka smetnje ili kvara,

b) datum i vrijeme prijema obavještenja o smetnji ili kvaru,

c) mjesto gdje su se smetnja ili kvar dogodili (stanica, kilometarski položaj pruge),

d) vrsta uređaja ili sistema na kome je došlo do smetnje ili kvara,

e) uzrok smetnje ili kvara, i

f) datum i vrijeme otklanjanja.

VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 45.
(Prelazni period)

Do izgradnje GSM-R može se koristiti postojeći radio-dispečerski sistem.

Član 46.
(Standardi i tehničke specifikacije)

Tehničke zahtjevi koje moraju ispuniti uređaji, dijelovi i oprema koji se odnose na telekomunikacionu mrežu moraju biti u skladu sa odredbama člana 4. ovog pravilnika, a standardi koji se na njih odnose, definirani su u Dodatku 3. ovog pravilnika.

Član 47.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta, a isti će se primjenjivati, nakon što ROŽ BiH od entiteta dobije pismenu potvrdu o prihvatanju i primjeni odredbi ovog pravilnika u svrhu izmjene Dodatka I "Instrukcije za sigurnost i interoperabilnost željezničkog sistema u BiH" ("Službeni glasnik BiH" br. 11/12).

Broj 10-01-29-7-157-1/14
02. juna 2014. godine
Doboj


Direktor
Borka Trkulja, s. r.




DODACI
DODATAK 1


KLASIFIKACIJA ŽTKs I TKu I PERIODIČNOST PREGLEDA


Redni broj

Telekomunikacioni uređaj

Kategorija

Periodičnost pregleda

1

Saobraćajni telekomunikacioni sistem(STS)

2

3 mjeseca

2

Automatska najava vozova

2

3 mjeseca

3

Video nadzorni sistemi za nadzor nezaposjednutih stanica i ostalih službenih mjesta na pruzi

2

6 mjeseci

4

Lokalne instalacije ako su na njih priključeni uređaji prve ili druge kategorije

2

12 mjeseci

5

Lokalne instalacije ako su na njih priključeni uređaji treće kategorije

3

12 mjeseci

6

Uređaji za zvučno obavještavanje putnika ili zaposlenih (koji nisu kontrolirani preko STS)

2

3 mjeseci

7

Radio dispečerski sistem

2

2 mjeseci

8

UKT radio sistem

2

3 mjeseci

9

Sistemi za zvučno i vizuelno obavještavanje putnika

3

6 mjeseci

10

Telefonske centrale ŽAT - poslovna telefonija za infrastrukturu, saobraćaj i druge korisnike

3

6 mjeseci

11

Telefonske centrale ŽAT - posredstvom kojih komunicira izvršno osoblje

2

6 mjeseci

12

Prijenosni sistemi po kojim se prenose informacije za uređaje 1 i 2 kategorije

2

6 mjeseci

13

Ostali prijenosni sitemi i njihovi sastavni dijelovi

3

6 mjeseci

14

Kablovski sistemi

3

6 mjeseci

15

Sistemi za snimanje razgovora i poruka za potrebe operativnih službi

2

3 mjeseci

16

Sistemi kontrole - za sigurnosne sisteme (osim sistema za vođenje saobraćaja)

2

6 mjeseci

17

Sistemi nadzora - za sve druge sisteme

3

6 mjeseci

18

Uređaji za sinhronizaciju vremena i mreže

2

6 mjeseci

19

Satni uređaji

3

6 mjeseci

20

Sistemi za napajanje

2

3 mjeseci

21

Pomoćni telefon

2

6 mjeseci

22

Pružna komunikaciona mjesta

2

6 mjeseci

23

GSM-R

2

6 mjeseci

 


Napomena: Prilikom puštanja sistema u rad perioda se može promijeniti.


DODATAK 2


OPREMLJENOST RADNIH MJESTA SA ŽTKs I TKu


 

Opremljenost pruge

Radno mjesto

Daljinsko upravljanje i RDV

Daljinsko upravljanje i GSM-R

RDV

GSM-R

Daljinsko upravljanje bez RDV/GSM-R

Bez RDV/GSM-R

1

2

3

4

5

6

7

Čuvar pruge

- Komunka- ciono mjesto

- Komunika-ciono mjesto

- GSM-R

- Komunika-ciono mjesto

- Komunika- ciono mjesto

- GSM-R

- Komunika-ciono mjesto

- Komunika- ciono Mjesto

Nadzorni skretničar

- Komunka-ciono mjesto

- Komunika-ciono mjesto

- GSM-R

- Komunika-cio no mjesto

- Komunika-ciono mjesto

- GSM-R

- Komunika-ciono mjesto

- Komunikaci-ono mjesto

sat

Odjavnik

- Komunka-ciono mjesto

- Komunika-ciono mjesto

- GSM-R

- Komunika-cio no mjesto

- Komunika-ciono mjesto

- GSM-R

- Komunika-ciono mjesto

- Komunika-ciono mjesto

sat

Otpravnik vozova

- TK- pult - Pomoćni telefon

-ŽAT-priključak

- Pristup mreži za prenos podataka

 Sat-

- TK-pult sa pristupom na GSM-R

- Pomoćni Telefon

- ŽAT-priključak

 - Pristup mreži za prenos podataka

- Sat

- TK- pult

- Pomoćni telefon

- ŽAT-priključak

- Pristup mreži za prenos podataka

- Sat

- TK-pult - sa pristupom na GSM-R

- Pomoćni telefon

- ŽAT-priključak

- Pristup mreži za prenos podataka

- Sat

- TK-pult -Pomoćni  Telefon

- ŽAT-priključak - - Pristup mreži za prenos podataka - - Sat

-TK-pult

- Pomoćni Telefon

-ŽAT-priključak

 - Pristup mreži za prenos podataka

- Sat

Dispečer saobraćaja

- TK-pult

- Pomoćni telefon

- RD centrala

- ŽAT-priključak

- Priključak na javnu elefonsku mrežu

- Pristup mreži za prenos podataka

-Sat

- TK-pult sa pristupom na GSM-R

-Pomoćni telefon

- ŽAT-priključak

- Priključak na javnu telefonsku mrežu

- Pristup mreži za prenos podataka

- Sat

- TK-pult

- Pomoćni telefon

- RD centrala

- ŽAT-priključak

- Priključak na javnu telefonsku mrežu

- Pristup mreži za prenos podataka

-Sat

- TK-pult sa pristupom na GSM-R

- Pomoćni telefon

- ŽAT-priključak

- Priključak na javnu telefonsku mrežu

- Pristup mreži za prenos podataka

- Sat

- TK-pult

- Pomoćni telefon

- ŽAT-priključak

- Priključak na javnu telefonsku mrežu

- Pristup mreži za Prenos podataka

- Sat

- TK-pult

- Pomoćni telefon

- ŽAT-priključak

- Priključak na javnu telefonsku mrežu

- Pristup mreži za prenos podataka

-Sat

Dispečer stabilnih postrojenja elektro vuče

- TK- pult

- Pomoćni telefon

- ŽAT-priključak

- Priključak na javnu telefonsku mrežu

- Pristup mreži za prenos podataka

- Sat

- TK-pult sa

pristupom na

GSM-R

- Pomoćni telefon

- ŽAT-priključak

- Priključak na javnu telefonsku mrežu

- Pristup mreži za prenos podataka

- Sat

- TK - pult

- Pomoćni

telefon

- ŽAT-priključak

- Priključak na javnu telefonsku mrežu

- Pristup mreži za prenos podataka

- Sat

- TK-pult sa pristupom na GSM-R

- Pomoćni telefon

- ŽAT-priključak - Priključak na javnu telefonsku mrežu

- Pristup mreži za prenos podataka

- Sat

- TK - pult

- Pomoćni

Telefon

- ŽAT-priključak

-Priključak na javnu telefonsku mrežu

- Pristup mreži za prenos odataka

- Sat

- TK - pult

- Pomoćni

Telefon

- ŽAT-priključak

- Priključak na javnu telefonsku mrežu

- Pristup mreži za prenos podataka

- Sat

Osoblje održavanja pruge,objekata i pružnih postrojenja

- ŽAT-priključak

- Pristup mreži za prenos podataka

- ŽAT-priključak

- Pristup mreži za prenos podataka

- GSM-R

- ŽAT-priključak

- Pristup mreži za prenos podataka

-ŽAT-priključak

- Pristup mreži za prenos podataka

- GSM-R

- ŽAT-priključak

- Pristup mreži za prenos podataka

• ŽAT-priključak

• Pristup mreži za prenos podataka

Osoblje održavanja TK mreže i postrojenja

-ŽAT-priključak

- Pristup mreži za prenos podataka

- ŽAT-priključak

- Pristup mreži za prenos podataka

- GSM-R

-ŽAT-priključak

- Pristup mreži za prenos podataka

- ŽAT-priključak

- Pristup mreži za prenos podataka

- GSM-R

- ŽAT-priključak

- Pristup mreži za prenos podataka

-ŽAT-priključak

- Pristup mreži za prenos podataka

Osoblje održavanja signalno-sigurnosnih uređaja

- ŽAT-priključak

- Pristup mreži za prenos podataka

- ŽAT-priključak

- Pristup mreži za prenos podataka

- GSM-R

- ŽAT-priključak

- Pristup mreži za prenos podataka

- ŽAT-priključak

- Pristup mreži za prenos podataka

- GSM-R

- ŽAT-priključak

- Pristup mreži za prenos podataka

- ŽAT-priključak

-Pristup mreži za prenos podataka

Osoblje održavanja SPEV

- ŽAT-priključak

- Pristup mreži za  prenos podataka

- ŽAT-priključak

- Pristup mreži za prenos podataka

- GSM-R

- ŽAT-priključak

- Pristup mreži za prenos podataka

- ŽAT-priključak

- Pristup mreži za prenos podataka

-GSM-R

- ŽAT-priključak

- Pristup mreži za prenos podataka

- ŽAT-priključak

- Pristup mreži za prenos podataka

 


DODATAK 3


LISTA STANDARDA


Redni broj

Oznaka standarda$$$Oznaka BAS standarda. Standardizovana referentna oznaka standarda sastoji se od oznake bosanskohercegovačkog standarda (BAS), slovne oznake,izvornog dokumenta i identifikacionog broja$$$

Naziv standarda na službenom jeziku

Referentni standard(i)$$$Naziv standarda na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini i naziv standarda na engelskom jeziku$$$

Oznaka zamijenjenog standarda$$$Oznaka standarda je referentna oznaka standarda sa godinom izdanja$$$

Datum zamijenjenog standarda Napomena 1

1

2

3

4

5

6

1

BAS EN 300219-2:2002

Elektromagnetska kompatibilnost i radio spektar (ERM) -Zemaljska mobilna usluga - Radio oprema koja emituje signale da inicira specifican odgovor u prijemniku - Dio 2: EN harmonizovan sa esencijalnim zahtjevima prema članu 3.2 direktive R&TTE

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment with an internal or external RF connector intended primarily for analogue speech; Part 2: Harmonised EN covering essential requirements under Article 3(2) of the R&TTE Directive

EN 300219-2 V1.1.1:2001

 

 

2

BAS EN 300341-2:2002

Elektromagnetska kompatibilnost i radio spektar (ERM) -Zemaljska mobilna usluga (RP 02) - Radio uređaj koji koristi integriranu antenu za predaju signala koji se odnose na specifični odziv u prijemniku - Dio 2: Usklađeni EN sa članom 3.2 direktive R&TTE

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile service (RP 02); Radio equipment using an integral antenna transmitting signals to initiate a specific response in the receiver; Part 2: Harmonised EN under Article 3(2) of the R&TTE Directive

EN 300341-2 V1.1.1:2000

 

 

3

BAS EN 300454-2:2002

Elektromagnetska kompatibilnost i radio spektar (ERM) -Širokopojasni audiolinkovi - Dio 2: EN harmonizovan prema članu 3.2 direktive R&TTE

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wide band audio links; Part 2: Harmonised EN under Article 3(2) of the R&TTE Directive

EN 300454-2 V1.1.1:2000

 

 

4

BAS EN 300761-2:2007

Elektromagnetska kompatibilnost i radio spektar (ERM) -Uređaji kratkog dometa (SRD) - Automatska identifikacija vozila (AVI) za željeznice koje rade u frekventnom opsegu 2,45 GHz - Dio 2: Harmonizovani standard koji pokriva esencijalne zahjteve po članu 3.2 direktive

R&TTE

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Automatic Vehicle Identification (AVI) for railways operating in the 2,45 GHz frequency range; Part 2: Harmonised standard covering essential requirements under Article 3(2) of the R&TTE Directive

EN 300761-2 V1.1.1:2001

 

 

5

 

Digitalni celularni celularni telekomunikacioni system(Faza 2) –Dodatak zahtjeva za sistem globalnih mobilnih komunikacija(GSM) - Dio 1:Mobilne stanice u GSM 900 i DCS 1800 opsegu - Pristup (GSM 13.01 verzija 4.0.1)(primjenjivi dijelovi: 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 13.1,13.2, 13.3-1, 13.4, 14.1.1.2,14.1.2.2, 14.3, 14.4.1,14.5.1, 14.6.1, 14.7.1, 19.1,19.2, 19.3, 20.1, 20.2, 20.3,20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8,20.9, 20.10, 20.11, 20.12,20.13, 20.15, 20.16,20.20.1, 20.20.2, 21.1, 21.2,21.3.1, 21.3.2, 21.4, 22.1,25.2.1.1.4, 25.2.1.2.3,25.2.1.2.4, 25.2.3, 26.2.1.1,26.2.1.2, 26.2.1.3, 26.2.2,26.6.1.1, 26.6.1.2,26.6.13.10,26.6.13.3,26.6.13.5, 26.6.13.6, 26.6.13.8, 6.6.13.9, 26.7.4.6, 26.7.5.7.1,26.8.1.2.6.6, 26.8.1.3.5.2,26. 8.2.1, 28.8.2.2, 26.8.2.3,26.8.3, 26.9.2, 26.9.3,26.9.4, 26.9.5, 26.10.2.2, 26.10.2.3, 26.10.2.4.1,26.10.2.4.2, 26.11.2.1, 26.12.1, 26.12.2.1, 26.12.3,26.12.4, 27.6, 27.7,31.6.1.1, 34.2.1, 34.2.2, 34.2.3)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2) - Attachment requirements for Global System for Mobile communications (GSM) –Part 1: Mobile stations in the GSM 900 and DCS 1 800 bands - Access (GSM 13.01 version 4.0.1) (applicable parts: 12.1.1, 12.1.2, 12.2.1, 12.2.2, 13.1,13.2, 13.3-1, 13.4, 14.1.1.2,14.1.2.2, 14.3, 14.4.1,14.5.1, 14.6.1, 14.7.1, 19.1,19.2, 19.3, 20.1, 20.2, 20.3,20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8,20.9, 20.10, 20.11, 20.12,20.13, 20.15, 20.16,20.20.1, 20.20.2, 21.1, 21.2,21.3.1, 21.3.2, 21.4, 22.1,25.2.1.1.4, 25.2.1.2.3,25.2.1.2.4, 25.2.3, 26.2.1.1,26.2.1.2, 26.2.1.3, 26.2.2,26.6.1.1, 26.6.1.2,26.6.13.10,26.6.13.3,26.6.13.5, 26.6.13.6, 26.6.13.8, 6.6.13.9,26.7.4.6, 26.7.5.7.1, 26.8.1.2.6.6, 26.8.1.3.5.2,26. 8.2.1, 28.8.2.2, 26.8.2.3, 26.8.3, 26.9.2, 26.9.3,26.9.4, 26.9.5, 26.10.2.2, 26.10.2.3, 26.10.2.4.1,26.10.2.4.2, 26.11.2.1, 26.12.1, 26.12.2.1, 26.12.3,26.12.4, 27.6, 27.7,31.6.1.1, 34.2.1, 34.2.2, 34.2.3)

EN 301 419-1 V4.0.1:1999

 

 

6

 

Digitalni celularni telekomunikacioni system(Faza 2+) –Dodatak zahtjeva za sistem globalnih mobilnih komunikacija(GSM) - Kola velikih brizina za komutaciju podataka(HSCSD) Multislot Mobile Stations - Pristup (GSM 13.34 verzija 5.1.1 Izdanje 1996)

Digital cellular telecommunications system(Phase 2+) - Attachment requirements for Global System for Mobile communications (GSM); High Speed Circuit Switched Data (HSCSD) Multislot Mobile Stations - Access (GSM 13.34 version 5.1.1 Release 1996)

EN 301 419-2 V5.1.1:2000

 

 

7

 

Digitalni celularni telekomunikacioni system(Faza 2+)– Dodatak zahtjeva za sistem globalnih mobilnih komunikacija(GSM) -

Advanced Speech Call Items(ASCI) - Mobilne stanice - Pristup(GSM 13.68 verzija 5.0.2 Izdanje 1996)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) - Attachment requirements for Global System for Mobile communications (GSM) - Advanced Speech Call Items (ASCI) - Mobile Stations - Access (GSM 13.68 version 5.0.2 Release 1996)

EN 301 419-3 V5.0.2:1999

 

 

8

 

Digitalni celularni telekomunikacioni system(Faza 2+) –Dodatak zahtjeva za sistem globalnih mobilnih željezničkih komunikacija(R-GSM)- Mobilne stanice - Pristup (GSM 13.67 verzija 5.0.2 izdanje 1996)(primjenjivi dijelovi: 12.3.1, 12.3.2, 12.4.1,12.4.2, 13.9, 14.7.3,20.21.1, 20.21.2, 20.21.3, 20.21.4, 20.21.5, 20.21.6, 20.21.7, 20.21.8, 20.21.9, 20.21.10, 20.21.11, 20.21.12, 20.21.13, 20.21.15, 20.21.16, 20.21.18, 26.10.2.2, 26.10.2.3, 26.10.2.4.1, 26.10.2.4.2)

Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) - Attachment requirements for Global System for MobileRailways Band (R-GSM) - Mobile Stations - Access (GSM 13.67 version 5.0.2 Release 1996) (applicable parts: 12.3.1, 12.3.2, 12.4.1,12.4.2, 13.9, 14.7.3,20.21.1, 20.21.2, 20.21.3, 20.21.4, 20.21.5, 20.21.6, 20.21.7, 20.21.8, 20.21.9, 20.21.10, 20.21.11, 20.21.12, 20.21.13, 20.21.15, 20.21.16, 20.21.18, 26.10.2.2, 26.10.2.3, 26.10.2.4.1, 26.10.2.4.2)

EN 301 419-7 V5.0.2:1999

 

 

9

BAS EN 301489-24:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radio spektar (ERM); Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) radio opreme i usluga; Dio 24: Specifični uslovi za IMT-2000 CDMA za direktno proširenje spektra (UTRA) za mobilnu i prenosivu (UE) radio i pomoćnu opremu

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Electromagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 24: Specific conditions for IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA) for mobile and portable (UE) radio and ancillary equipment

EN 301489-24 V.1.4.1:2007

 

 

10

BAS EN 301526:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radio spektar (ERM); Harmonizovani EN za CDMA mobilne stanice sa proširenim spektrom koje rade u 450 MHz (CDMA 450); 410, 450 i 870 MHz PAMR (CDMA-PAMR) ćelijskim frekventnim opsezima, koji pokriva zahtjeve člana 3(2) R&TTE direktive

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonised EN for CDMA spread spectrum mobile stations operating in the 450 MHz cellular band (CDMA 450) and 410, 450 and 870 MHz PAMR bands (CDMA-PAMR) covering essential requirements of Article 3(2) of the R&TTE Directive

EN 301526 V1.1.1:2006

 

 

11

BAS EN 301908-08:2007

Elektromagnetska kompatibilnost i radio spektar (ERM); Bazne stanice (BS) i korisnička oprema (UE) za Treću generaciju celularnih mreža IMT-2000; Dio 8: Harmonizovani EN za IMT-2000, TDMA sa jednim nosiocem (UWC 136) (UE) koji pokriva esencijalne zahtjeve člana 3.2 direktive R&TTE

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third Generation cellular networks; Part 8: Harmonised EN for IMT-2000, TDMA Single-Carrier (UWC 136) (UE) covering essentialessential requirements of Article 3(2) of the R&TTE Directive

EN 301908-08 V1.1.1:2002

 

 

12

BAS EN 301908-09:2007

Elektromagnetska kompatibilnost i radio spektar (ERM); Bazne stanice (BS) i korisnička oprema (UE) za Treću generaciju celularnih mreža IMT-2000; Dio 9: Harmonizovani EN za IMT-2000, TDMA sa jednim nosiocem (UWC 136) (BS) koji pokriva esencijalne zahtjeve člana 3.2 direktive R&TTE

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS) and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third Generation cellular networks; Part 9: Harmonised EN for IMT-2000, TDMA Single-Carrier (UWC 136) (BS) covering essential requirements of Article 3(2) of the R&TTE Directive

EN 301908-09 V1.1.1:2002

 

 

13

BAS EN 301908-13:2011

Elektromagnetska kompatibilnost i radio spektar (ERM); Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za celularne mreže treće generacije IMT-2000; Dio 13: Harmonizovani EN za IMT-2000,Unaprijeđeni univerzalni zemaljski radio pristup (E-UTRA) (UE) koji pokriva esencijalne zahtjeve člana 3.2 direktive R&TTE

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; Part 13: Harmonized EN for IMT-2000, Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) (UE) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

EN 301 908-13 V4.2.1:2010

 

 

14

BAS EN 301908-14:2011

Elektromagnetska kompatibilnost i radio spektar (ERM); Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za celularne mreže treće generacije IMT-2000; Dio 14: Harmonizovani EN za IMT-2000,Unaprijeđeni univerzalni zemaljski radio pristup (E-UTRA) (BS) koji pokriva esencijalne zahtjeve člana 3.2 direktive R&TTE

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; Part 13: Harmonized EN for IMT-2000, Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) (BS) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

EN 301 908-14 V4.2.1:2010

 

 

15

BAS EN 301908-15:2011

Elektromagnetska kompatibilnost i radio spektar (ERM); Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za celularne mreže treće generacije IMT-2000; Dio 15: Harmonizovani EN za IMT-2000, Unaprijeđeni univerzalni zemaljski radio pristup (E-UTRA) (FDD repetitori)) koji pokriva esencijalne zahtjeve člana 3.2 direktive R&TTE

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; Part 15: Harmonized EN for IMT-2000, Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) (FDD Repeaters) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

EN 301 908-15 V4.2.1:2010

 

 

16

BAS EN 301908-16:2011

Elektromagnetska kompatibilnost i radio spektar (ERM); Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za celularne mreže treće generacije IMT-2000; Dio 16: Harmonizovani EN za IMT-2000,Unaprijeđeni CDMA sa više nosilaca ultra mobilne širokopojasnosti (UMB) (UE) koji pokriva esencijalne zahtjeve člana 3.2 direktive

R&TTE

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; Part 16: Harmonized EN for IMT-2000, Evolved CDMA Multi-Carrier Ultra Mobile Broadband (UMB) (UE) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

EN 301 908-16 V4.2.1:2010

 

 

17

BAS EN 301908-17:2011

Elektromagnetska kompatibilnost i radio spektar (ERM); Bazne stanice (BS), repetitori i korisnička oprema (UE) za celularne mreže treće generacije IMT-2000; Dio 17: Harmonizovani EN za IMT-2000 Unaprijeđeni CDMA sa više nosilaca ultra mobilne širokopojasnosti (UMB) (BS) koji pokriva esencijalne zahtjeve člana 3.2 direktive

R&TTE

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; Part 17: Harmonized EN for IMT-2000, Evolved CDMA Multi-Carrier Ultra Mobile Broadband (UMB) (BS) covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

EN 301 908-17 V4.2.1:2010

 

 

18

BAS EN 301908-18:2012

IMT celularne mreže; Harmonizovani EN koji pokriva esencijalne zahtjeve člana 3.2 direktive R & TTE; dio 18: E-UTRA, UTRA i GSM / EDGE multi-standardna radio (MSR) bazna stanica (BS)

IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 18: E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE Multi-Standard Radio (MSR) Base Station (BS)

EN 301 908-18 V5.2.1:2011

 

 

19

BAS EN 301908-19:2012

IMT celularne mreže; Harmonizovani EN koji pokriva esencijalne zahtjeve člana 3.2 R&TTE direktive; Dio 19: OFDMA TDD WMAN (Mobilni WiMAX) TDD Korisnička oprema (UE)

IMT cellular networks;Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive;Part 19: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAX) TDD User Equipment (UE)

EN 301 908-19 V5.2.1:2011

 

 

20

BAS EN 301997-2:2007

Prenos i multipleksiranje (TM); Oprema za veze sa više tačaka; Radio oprema za korištenje u multimedijalnim bežičnim sistemima (MWS) u frekvencijskom području 40,5 GHz do 43,5 GHz; Dio 2: Harmonizovani EN koji pokriva esencijalne zahtjeve člana 3.2 direktive R&TTE

Transmission and Multiplexing (TM); Multipoint equipment; Radio equipment for use in Multimedia Wireless Systems (MWS) in the frequency band 40,5 GHz to 43,5 GHz; Part 2: Harmonised EN covering essential requirements under Article 3(2) of the R&TTE Directive

EN 301997-2 V1.1.1:2003

 

 

21

BAS EN 302065:2009

Elektromagnetska kompatibilnost i radio spektar (ERM); Sistemi prikazivanja za radarske aplikacije sa zemaljskim i zidnim sondama (GNS/WPR); Dio 2: Harmonizovani EN koji pokriva esencijalne zahtjeve prema članu 3.2 R&TTE direktive

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Ultra WideBand (UWB) technologies for communication purposes; Harmonised EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

EN 302065 V1.1.1:2008

 

 

22

BAS EN 302426:2008

Elektromagnetska kompatibilnost i radio spektar (ERM); Harmonizovani EN za CDMA repetitore proširenog spektra koji rade u 450 MHz ćelijskom opsegu (CDMA450) i 410, 450 i 850 MHz PAMR opsezima (CDMA PAMR), koji pokriva esencijalne zahtjeve člana 3.2 direktive R&TTE

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Harmonised EN for CDMA spread spectrum repeaters operating in the 450 MHz cellular band (CDMA450) and the 410, 450 and 870 MHz PAMR bands (CDMA PAMR) covering essential requirements of Article 3(2) of the R&TTE Directive

EN 302426 V1.1.1:2006

 

 

23

BAS EN 302448:2009

Zemaljske satelitske stanice i sistemi (SES);Harmonizovani EN za praćenje zemaljskih stanica na vozovima (ESTs) radeći u 14/12 GHz frekventnim opsezima koji pokriva esencijalne zahtjeve člana 3.2 direktive R&TTE

Satellite Earth Stations and Systems (SES); Harmonised EN for tracking Earth Stations on Trains (ESTs) operating in the 14/12 GHz frequency bands covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE Directive

EN 302448 V1.1.1:2007

 

 

24

BAS EN 302608:2011

Elektromagnetska kompatibilnost i radio spektar (ERM); Uređaji kratkog dometa (SRD); Radio oprema za Eurobalise sistem željeznica; Harmonizovani EN koji pokriva esencijalne zahtjeve člana 3.2 direktive R&TTE

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Short Range Devices (SRD); Radio equipment for Eurobalise railway systems;Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

EN 302 608 V1.1.1:2008

 

 

25

BAS EN 302609:2011

Elektromagnetska kompatibilnost i radio spektar (ERM); Uređaji kratkog dometa (SRD); Radio oprema za Euroloop sistem željeznica; Harmonizovani EN koji pokriva esencijalne zahtjeve člana 3.2 direktive R&TTE

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);Short Range Devices (SRD); Radio equipment for Euroloop railway systems;Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

EN 302 609 V1.1.1:2008

 

 

26

SIST EN 50085-1:1999

Sistemi kablovskih kanala i kablovskih cijevi za električne instalacije - Dio 1: Opšti zahtjevi Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations - Part 1: General requirements

EN 50085- 1:1997

-

-

27

EN 50085-1:2006

Sistemi kablovskih kanala i kablovskih cijevi za električne instalacije - Dio 1: Opšti zahtjevi Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations - Part 1: General requirements

EN 50085- 1:2005

EN 50085 -1:1997 Napomena 2.1

-

28

EN 50085-2-1:2007

Sistemi kablovskih kanala i kablovskih cijevi za električne instalacije - Dio 2.1: Sistemi kablovskih kanala I kablovskih cijevi predviđeni za montažu na zidove i plafone

Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations - Part 2-1: Cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting on walls and ceilings

EN 50085-2-1:2006

-

-

29

EN 50085-2-3:2000

Sistemi kablovskih kanala i kablovskih cijevi za električne instalacije - Dio 2.3: Posebni zahtjevi za sisteme kablovskih kanala sa prorezima namijenjenih za instalaciju u ormarima

Cable trunking systems and cable ducting systems for electrical installations - Part 2-3: Particular requirements for slotted cable trunking systems intended for installation in cabinets

EN 50085-2-3:1999

-

-

30

 

Kanalski sistemi za električne instalacije - Dio 1:Opšti zahtjevi

Conduit systems for electrical installations - Part 1: General requirements

EN 50086-1:1993

-

-

31

 

Koaksijalni kablovi - Dio 4-1: Sektorska specifikacija za kablove za BCT kabliranje u saglasnosti sa standrdom EN 50173 - Unutrašnji zaključni kablovi za sisteme koji rade u opsegu 5 MHz - 3000 MHz

Coaxial cables - Part 4-1: Sectional specification for cables for BCT cabling in accordance with EN 50173– Indoor drop cables for systems operating at 5 MHz - 3 000 MHz

EN 50117-4-1:2008

-

-

32

BAS EN 50124-2:2010

Područje primjene na željeznici - Usklađivanje izolacije-Dio 2: Prenaponi i zaštita od prenapona Railway applications - Insulation coordination - Part 2:Overvoltages and related protection

EN 50124-2:201

 

 

33

BAS EN 50125-2:2010

Područje primjene na željeznici - Uslovi okoline za opremu-Dio 2: Fiksne električne instalacije Railway applications - Environmental conditions for equipment - Part 2:Fixed electrical installations

EN 50125-2:2002

 

 

34

 

Područje primjene na željeznici - Uslovi okoline za opremu-Dio 2: Fiksne električne instalacije

Railway applications - Environmental conditions for equipment - Part 2:Fixed electrical installations

EN 50125-2:2002 /AC:2010

 

 

35

BAS EN 50125-3:2010

Područje primjene na željeznici - Uslovi okoline za opremu-Dio 3: Oprema za signalizaciju i telekomunikacije

Railway applications - Environmental conditions for equipment - Part 3:Equipment for signalling and telecommunications

EN 50125-3:2003

 

 

36

 

Područje primjene na željeznici - Uslovi okoline za opremu-Dio 3: Oprema za signalizaciju i telekomunikacije

Railway applications - Environmental conditions for equipment - Part 3:Equipment for signalling and telecommunications

EN 50125-3:2003 /AC:2010

 

 

37

BAS EN 50126-1:2010

Područje primjene na željeznici - Specifikacija i prikaz pouzdanosti, raspoloživosti, mogućnosti održavanja I sigurnosti(RAMS) - Dio 1:Osnovni zahtjevi I generički procesi

Railway applications - The specification and demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety(RAMS) - Part 1:Basic requirements and generic process

EN 50126-1:1999

 

 

38

 

Područje primjene na željeznici - Specifikacija i prikaz pouzdanosti, raspoloživosti, mogućnosti održavanja I sigurnosti(RAMS) - Dio 1:Osnovni zahtjevi i generički procesi

Railway applications - The specification and demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety(RAMS) - Part 1:Basic requirements and generic process

EN 50126-1:1999/AC:2010

 

 

39

 

Područje primjene na željeznici - Specifikacija i prikaz pouzdanosti, raspoloživosti, mogućnosti održavanja I sigurnosti(RAMS) - Dio 1:Osnovni zahtjevi I generički proces

Railway applications - The specification and demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety(RAMS) - Part 1:Basic requirements and generic process

EN 50126-1:1999/AC:2006

 

 

40

BAS EN 50129:2010

Područje primjene na željeznici - Komunikacioni, signalni I procesni sistemi - Sigurnosni elektronski sistemi za signalizaciju

Railway applications - Communication, signaling and processing systems - Safety related electronic systems for signaling

EN 50129:2003

 

 

41

 

Područje primjene na željeznici - Komunikacija, signalizacija I processing sistemi –Sigurnosni sistemi za signalizaciju

Railway applications - Communication, signaling and processing systems - Safety related electronic systems for signaling

EN 50129:2003/AC:2010

 

 

42

 

Kablovske spojnice za električne instalacije

Cable ties for electrical installations

EN 50146:2000

 

 

43

BAS EN 50159:2011

Područje primjene na željeznici - Komunikacije, signalizacija i sistem obrade podataka - Sigurnost komunikacija u prijenosnim sistemima

Railway applications - Communication, signaling and processing systems - Safety - related communication in transmission systems

BAS EN 50159:2010

 

 

44

BAS EN 50159 -1:2010

Područje primjene na željeznici - Komunikacije, signalizacija i sistem obrade podataka - Dio 1:Sigurnost komunikacija u prijenosnim sistemima Railway applications - Communication, signaling and processing systems - Part 1:Safety - related communication in transmission systems

BAS EN 50159 - 1:2001

 

 

45

 

Railway applications - Communication, signaling and processing systems - Part 1: Safety - related communication in transmission systems

 

 

 

46

BAS EN 50159 -2:2010

Područje primjene na željeznici - Komunikacioni, signalni i procesni sistemi - Dio 2:Sigurnosne komunikacije u otvorenim prijenosnim sistemima

Railway applications - Communication, signaling and processing systems - Part 2:Safety - related communication in open transmission systems

BAS  EN 50159 - 2:2001

 

 

47

 

Railway applications - Communication, signaling and processing systems - Part 2:Safety - related communication in open transmission systems

BAS

EN 50159 - 2:2001

/AC-2010

 

 

48

 

Opće ispitne metode za kablove u uslovima požara Test pri vertikalnom širenju požara vertikalno instaliranih usnopljenih žica ili kablova - Dio 2-5: Procedure - Mali kablovi - Kategorija D

Common test methods for cables under fire conditions

– Test for vertical flame spread of verticallymounted

bunched wires or cables - Part 2-5 Procedures - Small cables - Category D

EN 50266-2-5:2001

-

-

49

 

Opće ispitne metode za kablove u uslovima požara - Testovi na gasove koji nastaju pri gorenju kablovskih materijala - Dio 2.1: Procedure - Određivanje iznosa gasa halogenske kiseline

Common test methods for cables under fire conditions– Tests on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 2-1: Procedures - Determination of the amount of halogen acid gas

EN 50267-2-1:1998

-

EN 50267-2-1:1998

50

 

Opće ispitne metode za kablove u uslovima požara - Testovi na gasove koji nastaju pri gorenju kablovskih materijala - Dio 2.2: Procedure - Određivanje stepena kiselosti gasova za kablovske materijale mjerenjem pH i provodnosti gasa halogenske kiseline

Common test methods for cables under fire conditions - Tests on gases evolved during combustion of materials from cables - Part 2-2: Procedures - Determination of degree of acidity of gases for

materials by measuring pH and conductivity

EN 50267-2-2:1998

-

-

51

 

Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Protection against electric shock - Protection against unintentional direct contactwith hazardous live parts

EN 50274:2002

-

-

52

BAS EN 50360:2005

Standard za proizvod za dokazivanje usklađenosti mobilnih telefona sa osnovnim zabranama koje se odnose na izloženost ljudi elektromagnetnom polju (300 MHZ - 3 GHz)

Product standard to demonstrate the compliance of mobile phones with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (300 MHz - 3 GHz)

 

 

 

53

 

Kablovske obujmice za električne instalacije

Cable cleats for electrical Installations

EN 50368:2003

-

-

54

 

Sistemi sa tekućinski nepropusnim plaštom za vođenje kablova

Liquid tight sheathing systems for cable management

EN 50369:2005

-

-

55

BAS EN 50371:2007(*)

Osnovni standard za dokazivanje usklađenosti niskoenergetskog elektronskih i električnih aparata sa osnovnim ograničenjima vezanim za izlaganje čovjeka elektromagnetnim poljima (10 MHz - 300 GHz) - Šira javnost

Generic standard to demonstrate the compliance of low power electronic and electrical apparatus with the basic restrictions related to human exposure to electromagnetic fields (10 MHz - 300 GHz) - General public

EN 50371:2002

 

 

56

BAS EN 50385:2005(*)

Standard za proizvod za dokazivanje usklađenosti radio baznih stanica i fiksnih terminalnih uređaja za bežične telekomunikacione sisteme sa osnovnim zabranama ili referentnim nivoima koji se odnose na izloženost ljudi elektromagnetnom polju radio frekvencija (100MHz - 10 GHz)

Product standard to demonstrate the compliance of radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems with the basic restrictions or the reference levels related to human exposure to radio frequency electromagnetic fields (110 MHz - 40 GHz) -General public

EN 50385:2002

 

 

57

BAS EN 50401:2008

Standard za proizvod za dokazivanje usklađenosti fiksne opreme za radio prenos (110 MHz - 40 GHz) namijenjene za korištenje u bežičnim telekomunikacionim sistemima sa osnovnim zabranama ili referentnim nivoima koji se odnose na izloženost ljudi radio frekventnim elektromagnetnim poljima, pri puštanju u rad

Product standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz - 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service

EN 50401:2006

 

 

58

BAS EN 55022/Cor:2012

Oprema za informacionu tehnologiju - Karakteristike radio smetnji - Granične vrijednosti i metode mjerenja

Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement

EN 55022:2010 /AC:2011

 

 

59

BAS EN 60065/Cor 1:2012

Audio, video i slični elektronski aparati - Zahtjevi za sigurnost

Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements

EN 60065:2002 /AC:2006

 

 

60

BAS EN 60065/Cor 2:2012

Audio, video i slični elektronski aparati - Zahtjevi za sigurnost

Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements

EN 60065:2002 /AC:2007

 

 

61

BAS EN 60215:2007 (*)

Sigurnosni zahtjevi za radio-predajnu opremu

Safety requirements for radio transmitting equipment

EN 60215:1989

 

 

62

 

Ispitivanja električnih i optičkih kablova u uslovima požara - Dio 1-3: Ispitivanje vertikalnog širenja plamena na pojedinačnom izolovanom provodniku ili kablu - Postupak za određivanje zapaljenih kapljica/čestica (IEC 60332-1- 1:2004)

Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions - Part 1-3: Test for vertical flame propagation for a single insulated wire or cable - Procedure for determination of flaming droplets/particles (IEC 60332-1-3:2004)

EN 60332-1:2004

-

-

63

 

Sigurnost laserskih proizvoda - Dio 2: Sigurnost komunikacionih sistema sa optičkim vlaknima (OFCS)

Safety of laser products -- Part 2: Safety of optical fibre communication systems (OFCS)

EN 60825-2:2004 /A2:2010

Napomena 3

01/10/2013 Plan rada za 2012 TC 90

64

 

laserskih proizvoda - Dio 4: Laserski štitnici

Safety of laser products -- Part 4: Laser guards

EN 60825-4:2006 /A2:2011

Napomena 3

3.5.2014 Plan rada za TC 90

65

BAS EN 60825-12:2007

Sigurnost laserskih proizvoda - Deo 12: Sigurnost sistema optičkih telekomunikacija u slobodnom prostoru koji se koriste za prenos informacija

Safety of laser products — Part 12: Safety of free space optical communication systems used for transmission of information

EN 60825-12:2004

 

 

66

BAS EN 60950-22:2008

Oprema za informacionu tehnologiju - Sigurnost - Dio 22: Uređaji za spoljnu montažu

Information technology equipment - Safety - Part 22: Equipment installed outdoors

EN 60950-22:2006

 

 

67

BAS EN 60950-23:2008

Oprema za informacionu tehnologiju - Sigurnost - Dio 23: Veliki uređaji za skladištenje podataka

Information technology equipment - Safety - Part 23: Large data storage equipment

EN 60950-23:2006

 

 

68

BAS EN 61000-6-2/Cor:2012

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Dio 6-2: Generički standardi - Imunost za industrijska okruženja

Electromagnetic compatibility (EMC) -- Part 6-2: Generic standards - Immunity for industrial environments

EN 61000-6-2:2005/AC:2005

 

 

69

 

Niskonaponski uređaji za napajanje,izlaz jednosmerne struje -Karakteristike performance i sigurnosni zahtjevi

(IEC 61204:1993 (Izmijenjen)

Low-voltage power supply devices, d.c. oUTPut - Performance characteristics and safety requirements (IEC 61204:1993 (Modified))

EN 61204:1995

-

-

70

 

Sistemi cijevi za električne instalacije - Dio 1: Opšti zahtjevi(IEC 61386-1:1996 +A1:2000)

Conduit systems for electrical installations - Part 1: General requirements (IEC 61386-1:1996 +A1:2000)

EN 61386-1:2004

EN 50086-1:1993 Napomena 2.1

-

71

 

Sistemi kablovskih polica i sistemi kablovskih ljestvi za vođenje kablovaIEC 61537:2001)

Cable tray systems and cable ladder systems for cable management (IEC 61537:2001)

EN 61537:2001

-

 

72

 

Prenaponski zaštitni uređaji niskog napona - Dio 21: Uređaji za odvođenje prenapona povezani sa telekomunikacionim i signalnim mrežama - Zahtjevi za performanse I metode ispitivanja(IEC 61643-21:2000)

Low voltage surge protective devices - Part 21: Surge protective devices connected to telecommunications and signalling networks - Performance requirements

and testing methods (IEC 61643-21:2000)

EN 61643-21:2001

-

-

73

BAS EN 62311:2009

Ocjena elektronske i električne opreme s obzirom na ograničenja izloženosti ljudi elektromagnetnim poljima (0 Hz - 300 GHz)

Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields

(0 Hz - 300 GHz)

EN 62311:2008

 

 

 


* Standard je preuzet metodom prevoda
TC - Tehnički komitet
ISO: Međunarodna organizacija za standardizaciju (International Organization for Standardization)
IEC: Međunarodna komisija za elektrotehniku (International Electrotechnical Commission)
CEN: Evropski komitet za standardizaciju (European Committee for Standardization)
CENELEC (CLC): Evropski komitet za standardi-zaciju u elektrotehnici (European Committee for Electrotechnical Standardization)
ETSI: Evropski institut za standarde na području telekomunikacija (European Telecommunications Standards Institute)
Tehnička specifikacija TS - dokument kojim se propisuju tehnički zahtjevi koje treba zadovoljiti neki proizvod, proces ili usluga
Harmonizovani dokument HD (HD)- dokument o usklađivanju CENELEC standard koji se obavezno mora primijeniti na nacionalnom razini, barem objavljivanjem njegovog naziva i broja HD (HD) te se moraju povući svi konfliktni nacionalni standardi
Napomena 1: Uopće, datum zamijenjenog standarda treba biti datum povlačenja "dow" koji daje evropska organizacija za standardizaciju ali se korisnicima ovih standarda skreće pažnja na činjenicu da u određenim posebnim slučajevima može biti i drugačije.
Napomena 2.1:Novi (ili dopunjeni/izmijenjeni standard) ima isto područje primjene kao i zamijenjeni standard.S datumom navedenim u šestoj koloni prestaje važiti pretpostavka o usklađenosti sa osnovnim zahtjevima pravilnika na bazi nadomještenog standarda.
Napomena 2.2: Područje upotrebe novog standarda je opširnije nego područje upotrebe nadomještenog standarda. S datumom navedenim u šestoj koloni prestaje važiti pretpostavka o usklađenosti sa osnovnim zahtjevima pravilnika na bazi nadomještenog standarda.
Napomena 2.3: Područje upotrebe novog standarda je uže od područja upotrebe nadomještenog standarda.Sa datumom navedenim u koloni 6, za (djelimično) povučeni standard prestaje pretpostavka usklađenosti sa osnovnim zahtjevima pravilnika za one proizvode koji potpadaju u područje primjene novog standarda. Pretpostavka o usklađenosti sa osnovnim zahtjevima Direktive ostaje važeća za proizvode koji ne spadaju u područje primjene novog standarda, potpadaju u područje primjene (djelimično) nadomještenog standarda.
Napomena 3: Uslučaju amandmana, standard na koji se upućuje je EN, njegovi prethodni amandmani i novi, navedeni amandmani.
Nadomješteni standard (kolona 56) se stoga sastoji od EN i njegovih prethodnih amandmana ali bez novih navedenih amandamana.Sa datumom navedenim u sedmoj koloni za nadomješteni standard prestaje važiti pretpostavka usklađenosti sa osnovnim zahtjevima pravilnika.
Lista standarda prezentirana u Dodatku 3 ovog pravilnika - za usklađenost proizvoda radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme sa zahtjevima Zakona o komunikacijama BiH ("Službeni glasnik BiH" 31/03, 75/06 i 32/10), sa zahtjevima Naredbe o električnoj opremi namijenjenoj za upotrebu unutar određenih naponskih granica ("Službeni glasnik BiH", br.98/09) i Naredbe o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Službeni glasnik BiH", br. 41/10).


Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!