Međunarodni ugovori, broj 3/23

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BIH broj 01,02-21-1-1449/22 od 28. marta 2023. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 11. vanrednoj sjednici, održanoj 12. aprila 2023. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI AMANDMANA BROJ 3 NA UGOVOR O FINANSIRANJU ZAKLJUČEN OD I IZMEĐU EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ("BANKA"), BOSNE I HERCEGOVINE ("ZAJMOPRIMAC") I REPUBLIKE SRPSKE ("ENTITET") DANA 22. SEPTEMBRA 2010. GODINE SA NAKNADNIM IZMJENAMA ("UGOVOR O FINANSIRANJU") –VODOVOD I KANALIZACIJA U RS-U (FI 25741 - SERAPIS 2008 -0556)


Član 1.


Ratifikuje se Amandman broj 3 na Ugovor o finansiranju zaključen od i između Evropske investicijske banke ("Banka"), Bosne i Hercegovine ("Zajmoprimac") i Republike Srpske ("Entitet") dana 22. septembra 2010. godine sa naknadnim izmjenama ("Ugovor o finansiranju") –Vodovod i kanalizacija u RS-u (FI 25741 –SERAPIS 2008 -0556), potpisan 23. juna 2022.godine u Sarajevu, 16. juna 2022. godine u Banja Luci i 7. juna 2022. godine u Luksemburgu, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH –Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-1141-16/23
12. aprila 2023. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Željka Cvijanović

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!