Službeni glasnik BiH, broj 96/14

Na osnovu člana 25. stav (1) tačka e), člana 42. stav (1) tačka d), a u vezi sa članovima 12., 14., 16. i 18. Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), a rješavajući po Prijavi koncentracije privrednog subjekta Porsche BH d.o.o. Sarajevo, Igmanska 36, 71 000 Sarajevo, zaprimljenoj dana 31.12.2013. godine pod brojem: 02-26-1-40-II/13, Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine, na 99. (devedesetdevetoj) sjednici održanoj dana 13.11.2014. godine, donijelo je


RJEŠENJE
1. Ocjenjuje se dopuštenom koncentracija na tržištu veleprodaje i maloprodaje putničkih, motornih, teretnih i komercijalnih vozila u Bosni i Hercegovini koja će nastati sticanjem kontrole privrednog subjekta Porsche BH d.o.o. Sarajevo, Igmanska 36, 71 000 Sarajevo, preuzimanjem imovine i ugovora koje na tržištu veleprodaje i maloprodaje putničkih, motornih, teretnih i komercijalnih vozila marki Volkswagen, Porsche, Seat, Škoda i Audi za Bosnu i Hercegovinu imaju privredni subjekti ASA Auto d.o.o. Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 16, 71 000 Sarajevo, ASA PVA d.o.o. Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 16, 71 000 Sarajevo, ASA PSS d.o.o. Sarajevo, Trg Međunarodnog prijateljstva 24, 71 000 Sarajevo i Škoda Centar d.o.o. Bihać, Plješevička 157, 77 000 Bihać.

2. Ovo Rješenje o koncentraciji se upisuje u Registar koncentracija.

3. Ovo Rješenje je konačno i bit će objavljeno u "Službenom glasniku BiH", službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje


Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine je dana 31.12.2013. godine pod brojem: 02-26-1-40-II/13, od strane privrednog subjekta Porsche BH d.o.o. Sarajevo, Igmanska 36, 71 000 Sarajevo (dalje u tekstu: Porsche BH ili Podnosilac prijave), zaprimilo Prijavu koncentracije, kojom privredni subjekt Porsche BH, ima namjeru preuzeti imovinu i ugovore koje na tržištu veleprodaje i maloprodaje putničkih, motornih, teretnih i komercijalnih vozila marki Volkswagen, Porsche, Seat, Škoda i Audi za Bosnu i Hercegovinu imaju privredni subjekti ASA Auto d.o.o. Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 16, 71 000 Sarajevo, ASA PVA d.o.o. Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 16, 71 000 Sarajevo, ASA PSS d.o.o. Sarajevo, Trg Međunarodnog prijateljstva 24, 71 000 Sarajevo i Škoda Centar d.o.o. Bihać, Plješevička 157, 77 000 Bihać u smislu člana 12. stav (1) tačka b) Zakona o konkurenciji (dalje u tekstu: Zakon).

Podnosilac prijave je predmetnu prijavu dopunio podneskom broj: 02-26-1-40-2-II/14 dana 17.1.2014. godine, podneskom broj: 02-26-1-40-3-II/14 od dana 29.1.2014. godine, podneskom broj: 02-26-1-40-5-II/14 od dana 7.2.2014. godine, podneskom broj: 02-26-1-40-7-II/14 od dana 19.2.2014. godine, podneskom broj: 02-26-1-40-9-II/14 od dana 11.03.2014. godine, podneskom broj: 02-26-1-40-10-II/14 od dana 17.3.2014. godine, podneskom broj: 02-26-1-40-12-II/14 od dana 5.6.2014. godine, podneskom broj: 02-26-1-40-14-II/14 od dana 8.8.2014. godine podneskom broj: 02-26-1-040-18-II/13 od 17.10.2014. godine, podneskom broj: 02-26-1-040-19-II/13 od 21.10.2014. godine i podneskom broj: 02-26-1-040-20-II/13 od 23.10.2014. godine.

Po prijemu dokumentacije Konkurencijsko vijeće je utvrdilo Prijavu kompletnom i izdalo Potvrdu o prijemu kompletne i uredne Prijave, u skladu sa članom 30. stav (3) Zakona o konkurenciji (u daljem tekstu: Zakon), dana 11.11.2014. godine, aktom broj: 02-26-1-40-23-II/13.

Podnosilac prijave, u skladu s članom 30. stav (2) Zakona, je naveo da Prijavu nije podnio niti ima namjeru podnijeti ovlaštenim tijelima za ocjenu koncentracije izvan teritorije Bosne i Hercegovine.

Konkurencijsko vijeće je, u skladu s članom 16. stav (4) Zakona, izdalo Obavještenje o dostavljenoj Prijavi broj: 02-26-1-40-22-II/13 od dana 4.11.2014. godine, koje je u dnevnoj štampi objavljeno dana 6.11.2014. godine, i pozvalo sve zainteresovane strane na dostavljanje pisanih komentara o namjeravanoj koncentraciji. Na predmetno Obavještenje nisu dostavljeni komentari zainteresiranih strana.

Konkurencijsko vijeće u postupku ocjene dopuštenosti predmetne koncentracije je utvrdilo slijedeće činjenice:

Predmetna Prijava je podnesena u zakonskom roku, u skladu s članom 16. stav (1) Zakona.

1. Učesnici koncentracije


Učesnici koncentracije su privredni subjekt Porsche BH d.o.o. Sarajevo, Igmanska 36, 71 000 Sarajevo s jedne strane i privredni subjekti: ASA Auto d.o.o. Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 16, 71 000 Sarajevo, ASA PVA d.o.o. Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 16, 71 000 Sarajevo, ASA PSS d.o.o. Sarajevo, Trg Međunarodnog prijateljstva 24, 71 000 Sarajevo, ŠKODA CENTAR d.o.o. Bihać, Plješevička 157, 77 000 Bihać.

1.1. Privredni subjekt Porsche BH


Privredni subjekt Porsche BH d.o.o. Sarajevo, Igmanska 36, 71 000 Sarajevo, upisan je u Registar Općinskog suda u Sarajevu pod brojem: 65-01-0524-13 (ID: 4201887660000) sa uplaćenim osnovnim kapitalom u iznosu od (..)* 1 KM i u (..)*% je vlasništvu privrednog subjekta Porsche Holding Gesellschaft m.b.H, Vogelweiderstrasse 75, 5020 Salzburg, Republika Austrija.

Privredni subjekt Porsche BH skupa sa svojim osnivačem Porsche Holding je dio Volkswagen Grupe.

Pretežne registrovane djelatnosti privrednog subjekta Porsche BH su trgovina na veliko i malo motornim vozilima, posredovanje u trgovini motornim vozilima, održavanje i popravak motornih vozila, proizvodnja motornih vozila.

1.2. Privredni subjekt ASA Auto


Privredni subjekt ASA Auto d.o.o. Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 16, 71 000 Sarajevo upisan je u Općinskom sudu u Sarajevu pod brojem: 65-01-0564-10 sa osnovnim kapitalom od (..)* KM u vlasništvu privrednog subjekta ASA Holding od (..)*%.

Pretežne registrovane djelatnosti privrednog subjekta ASA Auto su trgovina na veliko i malo motornim vozilima, posredovanje u trgovini motornim vozilima, održavanje i popravak motornih vozila, proizvodnja motornih vozila.

1.3. Privredni subjekt ASA PVA


Privredni subjekt ASA PVA d.o.o. Sarajevo, Bulevar Meše Selimovića 16, 71 000 Sarajevo, upisan je u Općinskom sudu u Sarajevu pod brojem: 65-01-0036-11 sa osnovnim kapitalom od (..)* 2 KM u vlasništvu privrednog subjekta ASA Holding od (..)*%.

Pretežne registrovane djelatnosti privrednog subjekta ASA PVA su trgovina na veliko i malo motornim vozilima, posredovanje u trgovini motornim vozilima, održavanje i popravak motornih vozila, proizvodnja motornih vozila.

1.4. Privredni subjekt ASA PSS


Privredni subjekt ASA PSS d.o.o. Sarajevo, Trg Međunarodnog prijateljstva 24, 71 000 Sarajevo, upisan je u Općinskom sudu u Sarajevu pod brojem: 65-01-0636-11 sa osnovnim kapitalom od (..)* KM u vlasništvu privrednog subjekta ASA Holding od (..)*%.

Pretežne registrovane djelatnosti privrednog subjekta ASA PSS su trgovina na veliko i malo motornim vozilima, posredovanje u trgovini motornim vozilima, održavanje i popravak motornih vozila, proizvodnja motornih vozila.

1.5. Privredni subjekt Škoda Centar


Privredni subjekt Škoda Centar d.o.o. Bihać, Plješevićka 157, 77 000 Bihać, upisan je u Općinskom sudu u Bihaću pod brojem: 17-01-0125-08 sa osnovnim kapitalom od (..)* KM u vlasništvu privrednog subjekta ASA Holding od (..)*% i Balić Irfana od (..)*%.

Pretežne registrovane djelatnosti privrednog subjekta Škoda Centar su trgovina na veliko i malo motornim vozilima, posredovanje u trgovini motornim vozilima, održavanje i popravak motornih vozila, proizvodnja motornih vozila.

2. Pravni osnov i pravni oblik koncentracije


Kao pravni osnov ove koncentracije Podnosilac prijave je dostavio Ugovor o prodaji imovine od 16.12.2013. godine zaključen između Porsche BH i Porsche Holding Gesellschaft m.b.H s jedne strane i privrednih subjekata ASA Holding, ASA Auto, ASA PVA, ASA PSS i Škoda Centar s druge strane te Ugovor o maloprodaji zaključen između Porsche BH i Porsche Holding Gesellschaft m.b.H kao Kupca i privrednih subjekata ASA Holding, ASA Auto, ASA PVA, ASA PSS i Škoda Centar kao Prodavca dana 16.12.2013. godine. U skladu sa navedenim Ugovorima transfer imovine će nastupiti 30.6.2015. godine.

ASA grupacija je ekskluzivni uvoznik proizvoda marki Volkswagen, Porsche, Seat, Škoda i Audi za tržište Bosne i Hercegovine. ASA Grupacija i proizvođači gore navedenih marki vozila međusobno su se dogovorili da će otkazati Ugovore za Importere sa 30.6.2015. godine. Samostalni privredni subjekt ASA Auto kao član ASA grupacije je imao zaključene Ugovore za Importera sa Volkswagen grupacijom, na osnovu kojih je kao ekskluzivni distributer uvozio i distribuirao vozila navedenih marki Volkswagen Grupe za tržište Bosne i Hercegovine. Na osnovu Ugovora za Importera privredni subjekt ASA Auto je dalje u svojoj prodajnoj mreži zaključio i niz Ugovora o prodaji i servisiranju navedenih vozila.

Uvidom u dostavljene Ugovore predmetne Prijave, odredbe pod naslovom Zabrana konkurencije, naročito tačke 1., ocijenjeno je da mogu predstavljati zabranjeni sporazum iz člana 4. Zakona o konkurenciji te je u vezi s tim obaviješten Podnosilac prijave koji je Aneksom Ugovora o kupovini zaključenim dana 16.07.2014. godine odnosno 1.8.2014. godine između Porsche BH i Porsche Holding Gesellschaft m.b.H s jedne strane i privrednih subjekata ASA Holding, ASA Auto, ASA PVA, ASA PSS i Škoda Centar s druge strane, izuzeo sporene odredbe te podnio Zahtjev za pojedinačnim izuzećem koji se vodi u posebnom postupku pred Konkurencijskim vijećem.

Nakon koncentracije u privrednim subjektima učesnicima koncentracije neće doći do promjena vlasničke strukture. Privredni subjekt Porsche BH ostaje u 100,0% vlasništvu privrednog subjekta Porsche Holding Gesellschaft m.b.H. Vlasnički udjeli u privrednim subjektima ASA Holding, ASA Auto, ASA PVA, ASA PSS i Škoda Centar ostaju također nepromijenjeni.

U skladu sa naprijed navedenim, a u skladu sa odredbama člana 12. stav (1) tačka b) pod 3. Zakona o konkurenciji, pravni oblik koncentracije je sticanje kontrole jednog privrednog subjekta nad drugim na drugi način, u skladu sa odredbama zakona koji regulišu osnivanje privrednih subjekata i njihovo upravljanje.

3. Pravni okvir ocjene koncentracije


Konkurencijsko vijeće je u postupku ocjene koncentracije primijenilo odredbe Zakona, Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta ("Službeni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10), te Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterija za ocjenu koncentracija privrednih subjekata.

Konkurencijsko vijeće je, na osnovu člana 43. stav (7) Zakona, koristilo sudsku praksu Evropskog suda i odluke Evropske komisije, kao i kriterije i standarde iz Obavijesti Evropske Komisije o izračunu ukupnog prihoda u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) broj: 4064/89 o kontroli koncentracije privrednih subjekata.

4. Obaveza prijave koncentracije


Obaveza prijave koncentracije privrednih subjekta, u smislu člana 14. stav (1) tačke a) i b) Zakona, postoji ako ukupni godišnji prihodi učesnika koncentracije ostvareni prodajom roba i/ili usluga na svjetskom tržištu iznose 100.000.000,00 KM, po završnom računu u godini koja je prethodila predmetnoj koncentraciji, i da ukupan prihod svakog od najmanje dva privredna subjekta učesnika koncentracije ostvaren prodajom roba i/ili usluga na tržištu Bosne i Hercegovine iznosi najmanje 8.000.000,00 KM, ili ako je zajednički tržišni udio učesnika koncentracije na relevantnom tržištu veći od 40,0%.

Ukupni ostvareni godišnji prihodi privrednih subjekata učesnika predmetne koncentracije na dan 31.12.2012. godine iznosili su:

Tabela 1.

Ukupni prihod (KM)

Bosna i Hercegovina

Svijet

ASA Holding

(..)*$$$(..)*- Podaci predstavljaju poslovnu tajnu$$$

-

ASA Auto

(..)*

(..)*

ASA PVA

(..)*

-

ASA PSS

(..)*

-

Škoda Centar

(..)*

-

Porsche BH

-

-

Porsche Holding Gesellschaft m.b.H

-

(..)*

Volskwagen AG

(..)*

(..)*

 Izvor: Podaci iz Prijave;

Godišnji prihod privrednih subjekata članica ASA Grupacije i učesnika koncentracije u 2012. godini iznosio je ukupno (..)* KM dok privredni subjekt Porsche BH u 2012. godini nije ostvarivao prihod obzirom da je registrovan u 2013. godini.

Godišnji prihodi učesnika koncentracije (Tabela 1.) predstavljaju ukupne prihode (bez poreza na dodatnu vrijednost i drugih poreza koji se direktno odnose na učesnike koncentracije na tržištu Bosne i Hercegovine), u smislu člana 9. tačka h) Odluke o načinu podnošenja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija privrednih subjekata.

5. Relevantno tržište koncentracije


Relevantno tržište koncentracije, u smislu člana 3. Zakona, te čl. 4. i 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, čini tržište određenih proizvoda/usluga koje su predmet obavljanja djelatnosti na određenom geografskom tržištu.

Prema odredbi člana 4. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta u proizvodnom smislu, relevantno tržište obuhvata sve proizvode i/ili usluge koje potrošači i/ili korisnici smatraju međusobno zamjenjivim, pod prihvatljivim uslovima, imajući u vidu posebno njihove bitne karakteristike, kvalitet, uobičajenu namjenu, način upotrebe, uslove prodaje i cijene.

Prema članu 5. Odluke o utvrđivanju relevantnog tržišta, relevantno tržište u geografskom smislu obuhvata cjelokupnu ili dio teritorije Bosne i Hercegovine na kojem privredni subjekt djeluje u prodaji i/ili kupovini relevantnog proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujednačenim uslovima i koji to tržište bitno razlikuje od uslova tržišne konkurencije na susjednim geografskim tržištima.

Uzimajući u obzir pretežne registrovane djelatnosti učesnika koncetracije, relevantno tržište proizvoda i/ili usluga u konkretnom slučaju je tržište veleprodaje i maloprodaje putničkih, motornih, teretnih i komercijalnih vozila.

Uzimajući u obzir područje djelovanja privrednih subjekata učesnika koncentracije kao geografsko područje koncentracije utvrđeno je područje cijele teritorije Bosne i Hercegovine.

Slijedom navedenog, pod relevantnim tržištem predmetne koncentracije smatrat će se tržište veleprodaje i maloprodaje putničkih, motornih, teretnih i komercijalnih vozila u Bosni i Hercegovini.

5.1 Analiza tržišta koncentracije


Obzirom da privredni subjekti učesnici koncentracije djeluju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, pregled tržišnih učešća učesnika koncentracije i njihovih glavnih konkurenata na navedenom tržištu je sljedeći:

Tabela 2.

R.br.

Marka vozila/brend

Tržišni udio (%) Bosna i Hercegovina

Putnički program

Privredni program

1.

Volkswagen koncern*

(..)*$$$(..)*- Podaci predstavljaju poslovnu tajnu$$$

(..)*

2.

Opel

(..)*

(..)*

3.

Hyundai

(..)*

(..)*

4.

Citroen

(..)*

(..)*

5.

Dacia

(..)*

(..)*

6.

Renault

(..)*

(..)*

7.

Peugeot

(..)*

(..)*

8.

Kia

(..)*

(..)*

9.

Toyota

(..)*

(..)*

10

Mercedes – Benz

(..)*

(..)*

11.

Ostali

(..)*

(..)*

UKUPNO

100,0

100,00

 Izvor: Podaci iz Prijave;*Volkswagen koncern obuhvata marke vozila: Volkswagen, Škoda, Audi i Seat

Na osnovu analize podataka, (Tabela 2.) tržišni udio učesnika koncentracije po markama vozila na relevantnom tržištu maloprodaje putničkih, motornih, teretnih i komercijalnih vozila u Bosni i Hercegovini ukupno iznosi (..)* 3%.

Tabela 3.

R.br.

Marka vozila/brend

Tržišni udio (%) Bosna i Hercegovina

1.

Škoda

(..)*

2.

Volkswagen

(..)*

3.

Opel

(..)*

4.

Renault

(..)*

5.

Dacia

(..)*

6.

Hyundai

(..)*

7.

Audi

(..)*

8.

Citroen

(..)*

9.

Kia

(..)*

10.

Peugeot

(..)*

11.

Toyota

(..)*

12.

Seat

(..)*

13.

Mercedes – Benz

(..)*

14.

Porsche

(..)*

15.

Ostali

(..)*

UKUPNO Volkswagen koncern (1+2+7+12+14)

(..)*

UKUPNO

100,0

 Izvor: Podaci iz Prijave;

Na osnovu analize podataka, (Tabela 3.) tržišni udio učesnika koncentracije po markama vozila na relevantnom tržištu veleprodaje putničkih, motornih, teretnih i komercijalnih vozila u Bosni i Hercegovini ukupno iznosi (..)*%.

6. Ocjena koncentracije


Konkurencijsko vijeće je, nakon procjene i analize podataka i utvrđenih činjenica u postupku donošenja predmetnog Rješenja ocijenilo da provedba predmetne koncentracije ne vodi horizontalnom preklapanju učesnika koncentracije, te da će tržišni udjeli privrednih subjekata ASA Holding, ASA Auto, ASA PVA, ASA PSS i Škoda Centar ostati nepromijenjeni, odnosno neće proizvesti promjenu tržišnih pozicija na relevantnom tržištu.

Konkurencijsko vijeće je utvrdilo također da predmetna koncentracija ne sprječava, ograničava niti narušava tržišnu konkurenciju na relevantnom tržištu veleprodaje putničkih, motornih, teretnih i komercijalnih vozila u Bosni i Hercegovini te je odlučilo kao u dispozitivu ovog Rješenja.

7. Administrativna taksa


Podnosilac Prijave na ovo Rješenje, u skladu sa članom 2. Tarifni broj 107. tačka d) Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni glasnik BiH", br. 30/06 i 18/11) je dužan platiti administrativnu taksu u ukupnom iznosu od 2.500,00 KM u korist Budžeta institucija Bosne i Hercegovine.

8. Pouka o pravnom lijeku


Protiv ovog Rješenja nije dozvoljena žalba.

Nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor pred sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema, odnosno objave ovog Rješenja.

Broj 02-26-1-40-25-II/3
13. novembra 2014. godine
Sarajevo


Predsjednik
Maida Čampara, s. r.

1 (..)*- Podaci predstavljaju poslovnu tajnu

2 (..)*- Podaci predstavljaju poslovnu tajnu

3 (..)*- Podaci predstavljaju poslovnu tajnu

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!