Službeni glasnik BiH, broj 12/21

Na osnovu člana 10. stav (2) Okvirnog zakona o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje i međunarodne naučno-istraživačke saradnje Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 43/09) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/13, 81/0, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, na 23. sjednici, održanoj 29. decembra 2020. godine, donijelo je


ODLUKU


O IMENOVANJU VIJEĆA ZA NAUKU BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom imenuje se Vijeće za nauku Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće) kao savjetodavno i stručno tijelo Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Član 2.
(Sastav Vijeća)

(1) Vijeće ima predsjednika i 12 članova.

(2) U sastav Vijeća imenuju se:

a) akademik prof. dr. sc. Ljerka Ostojić, predsjednica Vijeća; na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine;

b) akademik prof. dr. Drago Branković, na prijedlog Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, član;

c) prof. dr. Jasmin Velagić, na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, član;

d) dr. sc. Aleksandar Maksimović, na prijedlog Odjela za obrazovanje Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, član;

e) prof. dr. Enra Mehmedika-Suljić, na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, član;

f) doc. dr. sc. Dražen Barbarić, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, član;

g) prof. dr. Dušan Jokanović, na prijedlog Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, član;

h) prof. dr. Marija Čutura, na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, član;

i) prof. dr. Marijana Kapović-Solomun, na prijedlog Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, član;

j) prof. dr. Rifat Škrijelj, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, član;

k) prof. dr. Reuf Karabeg, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, član;

l) prof. dr. Vesna Miljanović-Damjanović, na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, član i

m) prof. dr. Esad Delibašić, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, član.

Član 3.
(Mandat)

Mandat članova Vijeća je četiri godine i mogu se imenovati na još jedan uzastopni mandat.

Član 4.
(Nadležnosti Vijeća)

(1) Vijeće je nadležno da:

a) daje preporuke i mišljenja s ciljem razvoja nauke i tehnologije u Bosni i Hercegovini;

b) učestvuje u izradi Strategije razvoja nauke u Bosni i Hercegovini;

c) prati provođenje Strategije razvoja nauke u Bosni i Hercegovini i s tim u vezi daje preporuke i mišljenja Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine prilikom donošenja provedbenih akata (akcioni planovi, smjernice i sl.),

d) priprema i Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine predlaže uputstva o metodološkim okvirima i principima za izradu: Pravilnika o klasifikaciji naučnih oblasti, polja i grana, Pravilnika o minimalnim uvjetima za izbor u naučna zvanja, te Pravilnika o minimalnim uvjetima za obavljanje naučno-istraživačke djelatnosti i bavljenje naučno-istraživačkim radom;

e) priprema i Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine predlaže donošenje pravilnika o nagradama u oblasti nauke u Bosni i Hercegovini za uspjehe na međunarodnom planu;

f) priprema i nadležnim institucijama predlaže instrumente za statističko praćenje stanja nauke i tehnologije u Bosni i Hercegovini, te međunarodno izvještavanje;

g) daje preporuke o učešću Bosne i Hercegovine u programima Evropske unije iz oblasti nauke i tehnologije;

h) daje mišljenje o članstvu Bosne i Hercegovine u međunarodnim tijelima i projektima u oblasti nauke i tehnologije;

i) razmatra stanje u oblasti nauke i daje preporuke s ciljem razvoja naučno-istraživačke infrastrukture i obuke nove generacije naučnika;

j) daje preporuke u pogledu podrške projektima u oblasti nauke i tehnologije značajnim za Bosnu i Hercegovinu;

k) daje mišljenja na ugovore o međunarodnoj saradnji u oblasti nauke i tehnologije;

l) daje preporuke u pogledu definiranja sistema naučnoistraživačkih informacija u skladu s međunarodnim standardima;

m) konsenzusom donosi poslovnik o svom radu;

n) obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

(2) Članovi Vijeća sarađuju sa ministarstvima nadležnim za naučno-istraživačku djelatnost i naučno-istraživačkim institucijama u Bosni i Hercegovini.

Član 5.
(Izvještavanje)

Vijeće jednom godišnje podnosi izvještaj o svom radu i stanju u oblasti nauke Vijeću ministara Bosne i Hercegovine posredstvom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, a Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine i češće, u zavisnosti od potrebe.

Član 6.
(Poslovnik o radu)

(1) Način rukovođenja, odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad Vijeća utvrđuju se Poslovnikom o radu na koji saglasnost daje ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

(2) Poslovnik o radu donosi Vijeće konsenzusom.

(3) Vijeće je dužno donijeti Poslovnik o radu u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

(4) Poslovnik o radu Vijeća objavljuje se na web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Član 7.
(Administrativni poslovi i dokumentacija)

(1) Administrativno - tehničke poslove za Vijeće obavlja Sektor za nauku i kulturu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

(2) Dokumentacija koja je rezultat rada Vijeća čuva se u arhivi Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Član 8.
(Način finansiranja)

(1) Sredstva za finansiranje rada Vijeća osiguravaju se u Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine.

(2) Visinu naknade utvrđuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u skladu sa Odlukom o kriterijima za utvrđivanje novčane naknade za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim radnim tijelima u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/09 i 10/12).

Član 9.
(Prestanak važenja)

Danom stupanja na snagu Odluke prestaje da važi Odluka o imenovanju Vijeća za nauku Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 2/16, 34/16, 8/17 i 69/18).

Član 10.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 314/20
29. decembra 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!