Službeni glasnik BiH, broj 47/14

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 67. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 28. maja 2014. godine, i na 38. sjednici Doma naroda, održanoj 6. juna 2014. godine, usvojila je


ZAKON


O DOPUNI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09, 60/10 i 87/13), u članu 49a. stav (6) na kraju teksta tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "a do uspostavljanja ispostava nadležnost za rješavanje po žalbama ima URŽ sa sjedištem u Sarajevu."

Član 2.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a bit će objavljen i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Broj 01,02-02-1-23/14
6. juna 2014. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Milorad Živković, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!