Službeni glasnik BiH, broj 56/16

Na osnovu člana 17. i člana 22. stav (1) Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik. BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 22. sjednice održane 08.9.2015. godine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 65. sjednici održanoj 21.7.2016. godine, donijelo je


ODLUKU


O USPOSTAVI RADNE GRUPE ZA IZRADU POLITIKE O SARADNJI SA ISELJENIŠTVOM


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom se uspostavlja Radna grupa za izradu Politike o saradnji sa iseljeništvom (u daljem tekstu: Radna grupa).

Član 2.
(Članovi Radne grupe)

(1) U Radnu grupu se imenuju:

a) Kemo Sarač, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, predsjednik

b) Milanko Tošić, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, zamjenik predsjednika

c) Isma Stanić, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, član

d) Mitar Kovačević, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, član

e) Ivanka Taraba, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, član

f) Tugomir Čuljak, Predsjedništvo BiH, član

g) Dževad Mahmutović, Predsjedništvo BiH, član

h) Zoran Đerić, Predsjedništvo BiH, član

i) Sanja Eminović, Ministarstvo vanjskih poslova BiH, član

j) Biljana Čamur, Ministarstvo civilnih poslova BiH, član

k) Tajana Bambarez, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, član

l) Ernadina Bajrović, Centralna banka BiH, član

m) Borjana Kulenović, Agencija za rad i zapošljavanje BiH, član

n) Fadil Fatić, Agencija za statistiku BiH, član

o) dr. sc. Maida Bećirović, Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH, član

p) Zdenko Milinović, Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, član

r) Nihad Bajramović, Vanjskotrgovinska komora BiH, član

s) Sulejman Alijagić, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, član

t) Zdravko Beljo, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, član

u) Enes Šerifović, Vlada Brčko Distrikta, član

v) Sandra Simović, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, sekretar.

(2) Institucije od kojih je traženo da dostave imenovanje članova u radnu grupu, a to nisu učinili do donošenja odluke, mogu to učiniti tokom rada radne grupe.

(3) Predsjednik i zamjenik predsjednika Radne grupe zaduženi su za rukovođenje Radnom grupom i planiranje aktivnosti.

(4) Administrativno-tehničku pomoć u radu Radne grupe će pružiti Sektor za iseljeništvo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Član 3.
(Nadležnost)

(1) Radna grupa se uspostavlja kao privremeno, međuresorno i stručno tijelo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, sa zadatkom da izradi prijedlog Politike o saradnji sa iseljeništvom (u daljem tekstu: Politika).

(2) Politika će sadržavati opće smjernice politika o saradnji sa iseljeništvom, predstaviti trenutno stanje, institucionalni i pravni okvir, identificirati ciljeve, mjere i aktivnosti koje je potrebno poduzeti, definirati nositelje aktivnosti i odrediti rokove za realiziranje postavljenih ciljeva.

Član 4.
(Rok za izradu, Poslovnik o radu)

(1) Radna grupa je dužna izvršiti zadatak u roku od 4 mjeseca od dana donošenja ove Odluke i izvještaj o radu dostaviti ministrici za ljudska prava i izbjeglice i Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

(2) Radna grupa će na prvom sastanku donijeti Poslovnik o radu.

(3) Poslovnikom o radu će se regulirati način i djelokrug rada, kao i druga pitanja od značaja za rad Radne grupe.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 156/16
21. jula 2016. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!