Službeni glasnik BiH, broj 73/12

Na osnovu člana 7. stav (1) Zakona o internoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 27/08 i 32/12) i člana 8. Odluke o kriterijima za uspostavljanje jedinica interne revizije u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 49/12), Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, donosi


ODLUKU


O UTVRĐIVANJU OKVIRNOG TEKSTA SPORAZUMA O VRŠENJU FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE


Član 1.


Ovom odlukom Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH utvrđuje i objavljuje okvirni tekst sporazuma o vršenju funkcije interne revizije u institucijama Bosne i Hercegovine, a u vezi sa sadržajem iz člana 8. Odluke o kriterijima za uspostavljanje jedinica interne revizije u institucijama BiH.

Član 2.


Okvirni tekst sporazuma o vršenju funkcije interne revizije čini sastavni dio ove odluke.

Član 3.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-1-02-4-215-2/12
10. septembra 2012. godine
Sarajevo


Direktor
Centralne harmonizacijske jedinice
Ministarstva finansija i trezora BiH
Ranko Šakota, s. r.

Na osnovu člana 6. Zakona o internoj reviziji institucija BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 27/08 i 32/12), a u skladu sa čl. 7. i 8. Odluke o kriterijima za uspostavljanje jedinica interne revizije u institucijama BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 49/12), JEDINICA INTERNE REVIZIJE NADLEŽNA ZA VRŠENJE INTERNE REVIZIJE ← navesti puni naziv i adresu matične jedinice interne revizije koja je nadležna za vršenje interne revizije, koju predstavlja rukovodilac jedinice interne revizije (upisati ime, prezime i funkciju ovlaštenog lica), (u daljem tekstu: Jedinica interne revizije) i INSTITUCIJA KOJOJ SE PRUŽAJU USLUGE INTERNE REVIZIJE ← navesti puni naziv i adresu, koju zastupa rukovodilac institucije (upisati ime i prezime te funkciju ovlaštenog lica) (u daljem tekstu: Korisnik usluga interne revizije) zaključuju:


SPORAZUM
O VRŠENJU FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE U (upisati puni naziv institucije-Korisnika usluga interne revizije)


II - GLAVNI DIO


(1) Interni revizori potpuno su nezavisni u poslovima interne revizije koje obavljaju kod Korisnika usluga interne revizije.


I - OPĆI DIO


Član 1.
(Predmet Sporazuma)


Zaključivanjem Sporazuma o vršenju funkcije interne revizije između INSTITUCIJA KOJOJ SE PRUŽAJU USLUGE INTERNE REVIZIJE ← UPISATI TAČAN NAZIV i JEDINICE INTERNE REVIZIJE ← UPISATI TAČAN NAZIV, stvaraju se potrebni uslovi za vršenje funkcije interne revizije kod Korisnika usluga interne revizije.


Član 2.
(Definicije interne revizije i internih revizora)


(1) Potpisnici ovog sporazuma saglasni su da interna revizija, koju će Jedinica interne revizije vršiti kod Korisnika usluga interne revizije, predstavlja nezavisno, objektivno uvjeravanje i konsultantsku aktivnost kreiranu s ciljem da se doda vrijednost i osigura poslovanje organizacije. Ona pomaže organizaciji da ostvari svoje ciljeve osiguravajući sistematičan, discipliniran pristup ocjeni i poboljšanju efikasnosti upravljanja rizikom, kontrolama i procesima upravljanja.
(2) Internim revizorima, u smislu ovog sporazuma, smatra se osoblje Jedinice interne revizije uključeno u vršenje funkcije interne revizije u okviru svoje nadležnosti.


Član 3.
(Cilj interne revizije)


Cilj interne revizije je pružanje usluga koje trebaju pomoći rukovodstvu u efikasnom izvršavanju njihovih obaveza, provjeravajući je li provođenje upravljačkih i kontrolnih mehanizama odgovarajuće, ekonomično i dosljedno u odnosu na zakonske propise, uputstva za rad, interne akte i ugovore i druge propise, dajući preporuke i savjete u vezi sa aktivnostima koji su predmet revidiranja. Interna revizija pomaže Korisniku usluga interne revizije u ostvarivanju ciljeva primjenom sistematičnog i discipliniranog pristupa ocjeni i poboljšanju efikasnosti procesa upravljanja rizikom, kontrolama i procesima rukovođenja.


Član 4.
(Funkcija interne revizije)


(1) Funkcija interne revizije obavljat će se u skladu sa principima nezavisnosti i objektivnosti, kompetentnosti i dužne profesionalne pažnje, te principima povjerljivosti i integriteta, na način propisan Zakonom o internoj reviziji institucija BiH i standardima interne revizije.
(2) Izvršavanje funkcije interne revizije će biti u skladu sa metodologijom interne revizije definirane Priručnikom o internoj reviziji koji je izdala Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: CHJ).
(3) Funkcija interne revizije obavljat će se uz puno poštovanje Etičkog kodeksa za interne revizore u institucijama BiH.


Član 5.
(Opći principi)


Sporazum o vršenju funkcije interne revizije postavlja pravila, principe i postupke djelovanja interne revizije u postojećoj organizacionoj strukturi institucije.


Član 6.
(Strateški i godišnji plan)


(1) Interna revizija vršit će se na osnovu odobrenih strateških (trogodišnjih) i godišnjih revizorskih planova.
(2) Revizorske planove odobrava rukovodilac Korisnika usluga interne revizije, a priprema ih Jedinica interne revizije na bazi izvršene procjene rizika, te na toj osnovi utvrđenih prioriteta, vodeći računa o efikasnom i efektivnom korištenju raspoloživih resursa.
(3) Strateški i godišnji plan interne revizije za Korisnika usluga interne revizije mora biti usklađen sa strateškim i godišnjim planovima Jedinice interne revizije.
(4) Strateški i godišnji planovi donose se do kraja tekuće godine za narednu godinu.


Član 7.
(Dužnosti Korisnika usluga interne revizije)


(1) Rukovodilac Korisnika usluga interne revizije ima pravo da prije potpisivanja razmatra i usaglašava dostavljeni prijedlog strateškog i godišnjeg plana rada interne revizije baziranog na riziku.
(2) Rukovodilac Korisnika usluga interne revizije, ukoliko za tim ima potrebe, može inicirati posebne zadatke interne revizije koji nisu obuhvaćeni godišnjim planom interne revizije.
(3) Korisnik usluga interne revizije ima obavezu, zajedno sa Jedinicom interne revizije, donijeti strateške i godišnje planove interne revizije, osigurati neophodne uslove za rad interne revizije stavljajući na raspolaganje svu potrebnu dokumentaciju i osoblje, vodeći pri tome računa da se ne ugrozi obavljanje redovnih aktivnosti.
(4) Rukovodilac Korisnika usluga interne revizije treba biti informiran o aktivnostima interne revizije.
(5) Nakon dobivenih preporuka, revizorskih nalaza i mišljenja od strane Jedinice interne revizije, Korisnik usluga interne revizije priprema akcioni plan, određujući odgovorna lica i krajnje rokove za preuzimanje neophodnih mjera i radnji za realizaciju dobivenih preporuka.
(6) Rukovodilac Korisnika usluga interne revizije, odgovoran je za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole, a što podrazumijeva izradu internih propisa o finansijskom upravljanju i kontroli i uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u svim organizacionim jedinicama u okviru institucije. Uspostavljeni sistem finansijskog upravljanja i kontrole mora osigurati revizorski trag za sve finansijske i druge transakcije koje su izvršene tokom posmatranog perioda.
(7) Rukovodilac Korisnika usluga interne revizije dužan je, po prijemu obavještenja od strane rukovodioca Jedinice interne revizije o identifikovanim indikatorima prevare u toku obavljanja interne revizije, preduzeti potrebne radnje i obavijestiti nadležne organe.


Član 8.
(Dužnosti internih revizora)


(2) Interni revizori ne mogu vršiti internu reviziju ukoliko se nalaze u sukobu interesa kako je to regulirano Zakonom o internoj reviziji i standardima interne revizije.
(3) Interni revizori neće vršiti poslove koji nisu vezani za funkciju interne revizije.
(4) Interni revizori dužni su obavljati internu reviziju stručno i profesionalno primjenjujući Zakon o internoj reviziji institucija BiH i metodologiju rada interne revizije zasnovanu na revizorskim standardima i odgovarajućim procedurama odobrenim od strane Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH, kao i drugim aktima kojima se uređuje interna revizija u institucijama Bosne, a posebno Poveljom interne revizije i Etičkim kodeksom za interne revizore u institucijama BiH.
(5) Interni revizori u vršenju funkcije interne revizije kod Korisnika usluga interne revizije odgovorni su isključivo rukovodiocu institucije Korisnika usluga interne revizije.
(6) Jedinica interne revizije mora ispunjavati, pored obaveza koje proizlaze iz ovog sporazuma i sve obaveze vezane za internu reviziju koje proizlaze, kako iz Zakona o internoj reviziji u institucijama BiH, tako i iz podzakonskih akata odobrenim od strane CHJ, kojima se regulira oblast interne revizije.
(7) Ako interni revizor identificira indikatore prevare u toku obavljanja revizije, prekinut će postupak interne revizije i o tome bez odlaganja obavijestiti rukovodioca Jedinice za internu reviziju. Rukovodilac Jedinice za internu reviziju dužan je o tome, u pisanoj formi, obavijestiti rukovodioca Korisnika usluga interne revizije u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o internoj reviziji institucija BiH.


Član 9.
(Donošenje Povelje interne revizije)


Jedinica interne revizije i Korisnik usluga interne revizije potpisat će Povelju interne revizije, sačinjenu na bazi objavljenog teksta Povelje interne revizije odobrenog od strane CHJ, a kojom se dodatno preciziraju zadaci interne revizije, te prava i obaveze internih revizora u odnosu na Korisnika usluga interne revizije.


Član 10.
(Sloboda pristupa dokumentaciji)


Korisnik usluga interne revizije osigurat će internim revizorima prilikom vršenja interne revizije potpuno, slobodno i neograničeno pravo pristupa cjelokupnoj dokumentaciji, podacima i informacijama, kao i menadžmentu, odgovornim licima, osoblju i materijalnoj imovini.


Član 11.
(Povjerljivost)


(1) Potpisnici ovog sporazuma saglasni su da su interni revizori dužni čuvati tajnost i povjerljivost podataka i informacija koje su im stavljene na raspolaganje tokom vršenja interne revizije.
(2) Potpisnici ovog sporazuma saglasni su da će preduzeti sve potrebne mjere za čuvanje i zaštitu povjerljivosti i tajnosti dobivenih informacija i podataka, te da će povjerljive podatke i informacije koristiti samo za vršenje revizorskih aktivnosti i izradu revizorske dokumentacije. (3) Obaveza čuvanja povjerljivih informacija i podataka postoji i u slučaju prestanka službe internih revizora.
(4) Ako bilo koji od potpisnika ovog sporazuma primi zahtjev treće strane za dostavljanje povjerljivih podataka, informacija ili obavještenja, zahtjevu treće strane ne može se udovoljiti bez prethodnog pisanog dopuštenja Korisnika usluga interne revizije. Ovo se ne odnosi na obavezu izvještavanja i informiranja CHJ.


Član 12.
(Izvještavanje)


(1) Po obavljenoj pojedinačnoj reviziji Jedinica interne revizije sastavlja nacrt izvještaja interne revizije koji dostavlja odgovornom licu organizacionog dijela kod kojeg je izvršena revizija, kao i rukovodiocu Korisnika usluga interne revizije.
(2) Rukovodilac jedinice za internu reviziju dostavlja rukovodiocu institucije i periodične izvještaje o provođenju godišnjeg plana interne revizije, izvještaje o ograničenjima postavljenim rukovodiocu jedinice za internu reviziju i internim revizorima u vršenju revizije i izvještaj o adekvatnosti resursa za obavljanje interne revizije.
(3) Konačan revizorski izvještaj Jedinica interne revizije dostavlja menadžmentu organizacionog dijela kod kojeg je izvršena revizija, kao i rukovodiocu Korisnika usluga interne revizije. Na osnovu ovog izvještaja Korisnik usluga interne revizije, u predviđenom roku izvještava Jedinicu interne revizije o usvojenom planu aktivnosti i o preduzetim radnjama za provođenje preporuka interne revizije.
(4) U roku od 60 dana nakon završetka svake fiskalne godine, Jedinica interne revizije izdat će godišnji izvještaj interne revizije, u formatu preporučenom od CHJ, a u kojem će posebno obrazložiti izdate revizorske izvještaje i ostale aktivnosti koje su završene ili su u toku na dan završetka fiskalne godine. Po jedan originalan primjerak izvještaja će biti dostavljen Korisniku usluga interne revizije i CHJ.


III - ZAVRŠNI DIO


Član 13.
(Izmjene i dopune Sporazuma)


Izmjene ili dopune ovog sporazuma mogu se izvršiti samo na način i po proceduri po kojoj je Sporazum donesen i uz prethodno pribavljenu saglasnost CHJ.


Član 14.
(Broj primjeraka)


Sporazum je sačinjen u pet (5) istovjetnih primjeraka, od kojih Korisnik usluga interne revizije i Jedinica interne revizije zadržavaju svako po dva (2) primjerka, a jedan (1) primjerak se dostavlja CHJ.


Član 15.
(Stupanje na snagu)


Ovaj sporazum stupa na snagu danom potpisivanja.

Za Korisnika usluge interne revizije
____________________________
Broj:________________________
Datum:______________________


Za Jedinicu interne revizije
____________________________

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!