Službeni glasnik BiH, broj 48/19

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa Ugovorom o uspostavljanju Energetske zajednice ("Službeni glasnik BiH - Međunarođni ugovori", broj 9/06), i Zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 26. sjednice, održane 6.10.2015. godine, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na vanrednoj sjednici održanoj 12.06.2019. godine, donijelo je


ODLUKU


O USPOSTAVLJANJU SISTEMA ENERGETSKOG MENADŽMENTA I INFORMACIONOG SISTEMA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet)

Ovom Odlukom uspostavljaju se Sistem energetskog menadžmenta i Informacioni sistem energetske efikasnosti u institucijama Bosne i Hercegovine i propisuju obaveze nosilaca podataka i nosilaca aktivnosti energetskog menadžmenta, sa ciljem omogućavanja upravljanja energijom, troškovima i emisijama vezanim za potrošnju energije i vode, te izvještavanja o potrošnji i ostvarenim uštedama energije.

Član 2.
(Sistem energetskog menadžmenta)

Sistem energetskog menadžmenta podrazumijeva integrisan i sistematičan proces koji je nosilac podataka iz člana 7. ove Odluke, dužan uspostaviti u cilju postizanja održivog upravljanja energijom kroz:

a) uspostavljanje organizacione strukture za provođenje upravljanja energijom;

b) analizu trenutnog stanja energetske efikasnosti kreiranjem inventara objekata i tehničkih sistema, praćenjem potrošnje energije i vode, obezbjeđivanjem uslova za izradu energetskih audita objekata, energetskim certificiranjem objekata i izvještavanjem o provedenom redovnom auditu tehničkih sistema u objektima;

c) planiranje i realizaciju mjera energetske efikasnosti, formulisanjem ciljeva i aktivnosti za poboljšanje energetske efikasnosti i smanjenje emisija CO2, izradom akcionog plana energetske efikasnosti, određivanjem mehanizama finansiranja za provođenje mjera energetske efikasnosti i monitoring i evaluaciju rezultata;

d) izvještavanje i unos podataka u Informacioni sistem koji se odnosi na potrošnju energije i vode i o realizovanim mjerama energetske efikasnosti; te

e) kontinuranu edukaciju ljudskih resursa.

Član 3.
(Informacioni sistem energetske efikasnosti)

(1) Informacioni sistem energetske efikasnosti je skup nezavisnih internet platformi sa aplikacijama i bazama podataka koje međusobno komuniciraju internet servisima, koji u smislu strukture i sadržaja, vodi i održava Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(2) Ministarstvo zajedno sa Službom za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Služba) ima pristup i mogućnost pregleda, monitoringa i izvještavanja o potrošnji i uštedama energije i vode za sve objekte institucija Bosne i Hercegovine, kao i izvještavanja o implementaciji akcionih i operativnih planova poboljšanja energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini.

(3) Informacioni sistem se sastoji najmanje od slijedećih međusobno nezavisnih komponenti:

a) Komponenta 1 - Zakonski i strateški okvir

b) Komponenta 2 - Ušteda energije i vode

c) Komponenta 3 - Potrošnja energije i vode.

(4) Baze podataka u informacionom sistemu popunjavaju nosioci podataka iz člana 7. ove Odluke.

Član 4.
(Komponenta 1 - Zakonski i strateški okvir)

(1) Komponenta 1 - Zakonski i strateški okvir, sadrži baze podataka slijedećih dokumenata:

a) Registar zakonskih i podzakonskih akata koji uređuju oblast energetske efikasnosti;

b) Registar strateških dokumenata energetske efikasnosti;

c) Registar akcionih planova energetske efikasnosti;

d) Registar operativnih planova za poboljšanje energetske efikasnosti;

e) Registar obrazaca izvještaja;

f) Registar izvještaja o implementaciji akcionih i operativnih planova poboljšanja energetske efikasnosti.

(2) Nosioci podataka iz člana 7. ove Odluke, su dužni usvojene dokumente u elektronskoj verziji pohraniti u odgovarajuće baze podataka iz stava (1) ovog člana, najkasnije u roku od 30 od dana njihovog usvajanja.

(3) Podaci iz stava (1) tačka a) do e) ovog člana su dostupni javnosti, dok su podaci iz stava (1) tačka f) dostupni samo registrovanim korisnicima.

Član 5.
(Komponenta 2 - Ušteda energije i vode)

Komponenta 2 - Ušteda energije i vode sadrži podatke o realizovanim mjerama energetske efikasnosti koje su nosioci podataka iz člana 7. ove Odluke dužni redovno unositi i služi za monitoring i verifikaciju ušteda energije ostvarenih primjenom pojedinačnih mjera, energetske efikasnosti.

Član 6.
(Komponenta 3 - Potrošnja energije i vode)

Komponenta 3 - Potrošnja energije i vode sadrži podatke o potrošnji energije i vode koje su nosioci podataka iz člana 7. ove Odluke dužni unositi najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec i služi u svrhu kontrole, analize i izvještavanja o potrošnji energije i vode.

Član 7.
(Nosioci podataka)

Nosioci podataka su svi krajnji korisnici energije i vode u objektima institucija na državnom nivou: ministarstva, upravne organizacije kao samostalne upravne organizacije, upravne organizacije u sastavu ministarstva, kao i druge institucije Bosne i Hercegovine osnovane posebnim zakonom ili kojima je posebnim zakonom povjereno obavljanje poslova uprave te druge institucije, regulatorna tijela, agencije.

Član 8.
(Nosioci aktivnosti energetskog menadžmenta)

(1) Nosioci aktivnosti energetskog menadžmenta (u daljem tekstu: Nosioci aktivnosti) su lica zaposlena kod nosioca podataka, na sljedećim radnim mjestima:

a) Energetski saradnik - zadužen za redovan unos podataka i praćenje potrošnje energije i vode na nivou objekta ili kompleksa objekata nosioca podataka.

b) Energetski menadžer - zadužen za poslove vođenja i korištenja Informacionog sistema energetske efikasnosti i poslove u vezi sa efikasnim upravljanje energijom nosioca podataka.

c) Energetski menadžer - koordinator - zadužen za koordinaciju i kontrolu rada enrgetskih menadžera kao i savjetovanje pri donošenju odluka u vezi eneregetskom efikasnosti nosioca podataka.

(2) Rukovodilac nosioca podataka je dužan u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke imenovati, iz reda zaposlenih, jednog energetskog saradnika na nivou objekta, kao i osobu koja ga u slučaju spriječenosti zamjenjuje.

(3) Ukoliko više nosilaca podataka koristi isti objekat, isti mogu sporazumno imenovati najmanje jednog energetskog saradnika, kao i osobu koja ga u slučaju spriječenosti zamjenjuje.

(4) S ciljem sticanja korisničkih prava za pristup Informacionom sistemu energetske efikasnosti, imenovani nosioci aktivnosti iz stava (1) ovog člana, moraju proći odgovarajuću obuku koju će organizovati Ministarstvo, nakon čega Ministarstvo rješenjem istima odobrava pravo pristupa Informacionom sistemu.

Član 9.
(Posebne obaveze Ministarstva i Službe)

(1) Ministarstvo i Služba će izmijeniti Pravilnike o unutrašnjoj organizaciji najdalje u roku od 18 mjeseci od dana stapanja na snagu ove Odluke, u cilju sistematizovnja radnih mjesta, energetski menadžer i energetski menadžer - koordinator, na način da predmetne poslove dodaju u opis poslova već postojećih radnih mjesta ili da sistematizuju nova radna mjesta.

(2) Ministarstvo će sistematizovati dva radna mjesta: jednog energetskog menadžera - koordinatora i jednog energetskog menadžera, koji će biti raspoređeni u Sektor za energetiku.

(3) Služba će sistematizovati jedno radno mjesto energetskog menadžera.

Član 10.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 65/19
12. juna 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!