Službeni glasnik BiH, broj 94/16

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 39. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 14. decembra 2016. godine, i na 25. sjednici Doma naroda, održanoj 15. decembra 2016. godine, usvojila je


ZAKON


O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Zakonu o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11), član 1. mijenja se i glasi:

"Član 1.

(1) Ovim zakonom uređuju se: osnivanje, organi i pravni položaj udruženja i fondacija, registracija, imovina, prestanak rada i brisanje iz Registra, statusne promjene i druga pitanja značajna za rad udruženja i fondacija koji izaberu da se registriraju u skladu s ovim zakonom na nivou Bosne i Hercegovine.

(2) Ovim zakonom uređuje se i registracija ureda, predstavništava ili drugih organizacionih oblika stranih ili međunarodnih udruženja ili fondacija koje izaberu da se registriraju u skladu s ovim zakonom na nivou Bosne i Hercegovine.

(3) Odredbe ovog zakona primjenjuju se i na registraciju sportskih saveza Bosne i Hercegovine, ako drugim zakonom nije drugačije propisano."

Član 2.


U članu 5. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Ciljevi i djelatnosti udruženja i fondacija ne mogu biti usmjereni na rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, kršenje zagarantiranih ljudskih prava ili izazivanje i poticanje neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti zasnovane na rasnoj, nacionalnoj, vjerskoj ili drugoj pripadnosti ili opredjeljenju.

Iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:

"(5) Udruženje i fondacija dužni su dostaviti finansijski izvještaj iz stava (4) ovog člana nadležnom organu prema sjedištu udruženja ili fondacije i Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine radi objave na internetskoj stranici Ministarstva, a najkasnije do 30. aprila tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu."

Član 3.


Član 6. mijenja se i glasi:


"Član 6.

Rad registriranog udruženja ili fondacije je javan i transparentan."

Član 4.


U članu 7. stav (5) mijenja se i glasi:

"(5) Naziv udruženja ili fondacije može biti na stranom jeziku, koji u tom slučaju mora biti pisan latiničnim ili ćiriličnim pismom."

Iza stava (5) dodaju se novi st. (6) i (7) koji glase:

"(6) U naziv udruženja ili fondacije može se unijeti ime ili dio imena nekog fizičkog lica, uz njegovu saglasnost, a ako je to lice umrlo, uz saglasnost nasljednika. U naziv udruženja ili fondacije može se unijeti ime ili dio imena neke historijske ili značajne ličnosti, uz njenu saglasnost, a ako je ta osoba umrla, samo ako se ime koristi na prikladan način i uz saglasnost nasljednika, ako ih ima.

(7) U slučaju da je naziv udruženja ili fondacije na stranom jeziku, u skladu sa stavom (5) ovog člana, u Registar se upisuje službeni prijevod naziva na jezicima u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini."

Dosadašnji st. (6) i (7) postaju st. (8) i (9).

Član 5.


Iza člana 7. dodaje se novi član 7a. koji glasi:

Član 5. Iza člana 7. dodaje se novi član 7a. koji glasi:


"Član 7a.

Izrazi napisani samo u jednom rodu odnose se podjednako na muški i ženski rod."

Član 6.


U članu 9. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Udruženje mogu osnovati najmanje tri osnivača. Osnivači udruženja mogu biti fizička lica koja su državljani Bosne i Hercegovine i stranci koji u Bosni i Hercegovini imaju boravište ili pravna lica koja su u Bosni i Hercegovini registrirana. Udruženje mogu osnovati međusobno fizička i pravna lica, ali broj osnivača ne može biti manji od tri."

Član 7.


Član 11. mijenja se i glasi:


"Član 11.

(1) Osnivački akt udruženja sadrži:

a) imena i prezimena, odnosno nazive osnivača i njihova prebivališta, odnosno sjedišta;

b) naziv udruženja;

c) sjedište i adresu udruženja;

d) ciljeve i djelatnosti udruženja;

e) ime i prezime i adresu lica ovlaštenog za obavljanje poslova upisa u Registar;

f) ime, prezime i potpise osnivača;

g) broj i datum osnivačkog akta.

(2) Kada je osnivač udruženja pravno lice, osnivački akt udruženja potpisuje njegov zastupnik tako što uz puni naziv pravnog lica dodaje svoj potpis i pečat pravnog lica."

Član 8.


U članu 12. stav (1) tačka h) iza riječi "pečata" dodaju se riječi: "i znaka udruženja;".

Član 9.


Član 13. mijenja se i glasi:


"Član 13.

(1) Udruženje koje je upisano u Registar može provoditi programe i projekte od javnog interesa.

(2) Programima ili projektima od javnog interesa koje donose institucije Bosne i Hercegovine smatraju se zaokružene i tematski jasno određene aktivnosti čije provođenje dugoročno ili u ograničenom roku djelovanja daje prepoznatljivu dodatnu društvenu vrijednost kojom se podiže kvalitet života pojedinaca, odnosno unapređuje razvoj društvene zajednice.

(3) Institucije Bosne i Hercegovine na osnovu provedenog javnog poziva, odnosno konkursa, zaključuju ugovore s udruženjima o provođenju programa ili projekata od javnog interesa.

(4) Aktivnostima od javnog interesa udruženja smatraju se posebno aktivnosti udruženja koje doprinose promociji: ljudskih prava, prava lica s invaliditetom, zaštite djece s teškoćama u razvoju, prava nacionalnih manjina, jednakosti i ravnopravnosti u borbi protiv diskriminacije, zaštite od nasilja, aktivnosti djece i mladih, borbe protiv različitih oblika ovisnosti, razvijanje volonterizma, humanitarnih aktivnosti, socijalne zaštite, zaštite okoliša, zaštite prirode, zaštite zdravlja ljudi, umjetnosti, obrazovanja, kulture i svih drugih aktivnosti koje se po svojoj prirodi mogu smatrati djelovanjem od javnog interesa.

(5) Udruženje koje je dobilo sredstva za provođenje programa ili projekata od javnog interesa podnosi izvještaj davaocu tih sredstava i informira javnost putem svoje internetske stranice.

(6) Udruženje koje je dobilo sredstva za provođenje programa ili projekata od javnog interesa u provođenju programa ili projekta može ostvariti poreske, carinske i druge olakšice, u skladu s posebnim propisima.

(7) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će, na prijedlog Ministarstva, donijeti podzakonski akt kojim će se urediti kriteriji za izradu i provođenje programa i projekata od javnog interesa koje mogu provoditi udruženja."

Član 10.


U članu 15. stav (2) na kraju teksta dodaju se nove riječi:

"Popis članova udruženјa vodi se elektronski ili na drugi odgovarajući način i sadrži:

a) ime, prezime, odnosno naziv člana, s adresom prebivališta, odnosno sjedišta;

b) datum pristupanja i broj pristupnice udruženja;

c) vrstu članstva udruženja, u skladu sa statutom;

d) datum prestanka članstva u udruženju."

Iza stava (2) dodaje se stav (3) koji glasi:
"(3) Popis članova udruženja mora biti dostupan na uvid nadležnim organima na njihov zahtjev."

Dosadašnji stav (3) postaje stav (4).

Član 11.


U članu 18. tačka b) mijenja se i glasi:

"b) odlučivanje o spajanju, podjeli i prestanku rada, osnivanju drugih pravnih lica, kao i drugim statusnim promjenama udruženja;"

Član 12.


Član 21. mijenja se i glasi:


"Član 21.

(1) Fondacija koja je upisana u Registar može provoditi programe i projekte od javnog interesa.

(2) Programima ili projektima od javnog interesa smatraju se zaokružene i tematski jasno određene aktivnosti čije provođenje dugoročno ili u ograničenom roku djelovanja daje prepoznatljivu dodatnu društvenu vrijednost kojom se podiže kvalitet života pojedinaca, odnosno unapređuje razvoj društvene zajednice. Aktivnostima od javnog interesa fondacija smatraju se posebno aktivnosti fondacije koje doprinose promociji: ljudskih prava, prava lica s invaliditetom, zaštite djece s teškoćama u razvoju, prava nacionalnih manjina, jednakosti i ravnopravnosti u borbi protiv diskriminacije, zaštite od nasilja, aktivnosti djece i mladih, borbe protiv različitih oblika ovisnosti, razvoja volonterizma, humanitarnih aktivnosti, socijalne zaštite, zaštite okoliša, zaštite prirode, zaštite zdravlja ljudi, umjetnosti, obrazovanja, kulture i svih drugih aktivnosti koje se po svojoj prirodi mogu smatrati djelovanjem od javnog interesa.

(3) Institucije Bosne i Hercegovine na osnovu provedenog javnog poziva, odnosno konkursa, zaključuju ugovore s fondacijama o provođenju programa ili projekata od javnog interesa.

(4) Fondacija koja je dobila sredstva za provođenje programa ili projekata iz stava (2) ovog člana podnosi izvještaj davaocu sredstava i informira javnost putem svoje internetske stranice. Fondacija koja je dobila sredstva za provođenje programa ili projekata iz stava (2) ovog člana u provođenju programa ili projekta može ostvariti poreske, carinske i druge olakšice u skladu s posebnim propisima.

(5) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će, na prijedlog Ministarstva, donijeti podzakonski akt kojim će urediti kriterije za izradu i provođenje programa i projekata od javnog interesa koje mogu provoditi fondacije.

(6) Registrirana fondacija može se spojiti ili podijeliti u drugu fondaciju. Spajanje je osnivanje nove fondacije na koju prelazi cjelokupna imovina fondacija koje se spajaju. Spajanjem, fondacija prestaje postojati, a na postupak spajanja fondacija primjenjuju se odredbe ovog zakona o osnivanju fondacija. Fondacija se može podijeliti na dvije ili više fondacija. Podijeljena fondacija prestaje postojati, a na postupak upisa novonastalih fondacija primjenjuju se odredbe ovog zakona o osnivanju fondacija.

(7) Fondacija može osnovati svoje urede, predstavništva i filijale u skladu s odredbama statuta."

Član 13.


U članu 22. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Fondaciju može osnovati jedno ili više fizičkih ili pravnih lica (u daljnjem tekstu: osnivači), s tim da udruženje mogu osnovati međusobno fizička i pravna lica. Osnivači ne moraju biti državljani ili pravna lica iz Bosne i Hercegovine."

Član 14.


Član 23. mijenja se i glasi:


"Član 23.

(1) Osnivački akt fondacije sadrži:

a) ime i prezime, odnosno naziv osnivača i njegovo prebivalište, odnosno sjedište;

b) naziv fondacije;

c) sjedište i adresu fondacije;

d) ciljeve i djelatnosti fondacije;

e) iznos novčanih sredstava ili drugih vidova imovine koju osnivač ulaže, a koji ne može biti manji od dvije hiljade konvertibilnih maraka;

f) ime i prezime i adresu lica ovlaštenog za obavljanje poslova upisa u Registar;

g) ime, prezime i potpis osnivača;

h) broj i datum osnivačkog akta.

(2) Kada je osnivač fondacije pravno lice, osnivački akt fondacije potpisuje njen zastupnik tako što uz puni naziv pravnog lica dodaje svoj potpis i pečat pravnog lica."

Član 15.


U članu 24. stav (1) tačka c) mijenja se i glasi:

"c) organi fondacije, način na koji se biraju, ovlaštenja koja imaju, kvorum i pravila glasanja, trajanje mandata, lice ovlašteno da sazove upravni odbor, uslovi i način raspuštanja, odnosno prestanak rada."

U tački f) riječi: "pripajanje, razdvajanje, transformaciju" zamjenjuju se riječima: "spajanje i podjelu".

U tački h) iza riječi "pečata" dodaju se riječi: "i znaka".

Član 16.


U članu 26. stav (4) iza riječi "biti" riječi: "osnivač fondacije" brišu se.

Član 17.


U članu 28. stav (5) iza riječi "stava" broj "3" zamjenjuje se brojem "4".

Iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi:

"(6) Izuzetno od odredbi stava (5) ovog člana, kopije ličnih dokumenata (lična karta, pasoš i sl.) osnivača i članova organa udruženja ili fondacije nisu dostupne javnosti."

Član 18.


U članu 31. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Zahtjev za upis u Registar udruženja ili fondacija podnosi lice ovlašteno za podnošenje zahtjeva za upis u Registar, imenovano osnivačkim aktom udruženja ili fondacije i sadrži:

a) zapisnik sa osnivačke skupštine udruženja;

b) osnivački akt;

c) spisak osnivača;

d) ovjerene kopije ličnih karti ili pasoša osnivača ili izvod iz Registra za osnivače pravna lica;

e) statut u dva primjerka;

f) izjavu kojom podnosilac zahtjeva pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da udruženje ili fondacija nije registrirano pod istim nazivom kod drugog registarskog organa u Bosni i Hercegovini;

g) odluku o imenovanju organa udruženja ili fondacije;

h) ime i prezime i adresu lica ovlaštenog za zastupanje udruženja ili fondacije;

i) primjerak znaka udruženja ili fondacije, ako postoji;

j) saglasnost iz člana 7. stav (6) ovog zakona;

k) dokaz iz člana 23. stav (1) tačka e), ako je riječ o fondaciji;

l) druge dokaze u skladu sa statutom udruženja ili fondacije."

Član 19.


U članu 33. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Rješenje o upisu udruženja ili fondacije sadrži:

a) broj i datum;

b) registarski broj;

c) naziv i skraćeni naziv, ako postoji;

d) adresu sjedišta;

e) opis znaka udruženja ili fondacije, ako postoji;

f) ciljeve i djelatnosti;

g) imena i prezimena lica ovlaštenih za zastupanje udruženja ili fondacije u pravnom prometu;

h) sticanje svojstva pravnog lica."

Član 20.


U članu 44. na kraju teksta umjesto tačke stavlja se zarez i dodaju se riječi: "i na internetskoj stranici Ministarstva".

Član 21.


U članu 46. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"(2) Ako su osnivači udruženja ili fondacije javno-pravni organi, oni ne mogu učestvovati u javnim konkursima sa svojim programima i projektima za dodjelu javnih sredstava, već se finansiraju iz drugih izvora, u skladu s odredbama ovog zakona."

Član 22.


Član 47. mijenja se i glasi:


"Član 47.

(1) Udruženјa i fondacije dužni su voditi poslovne knjige i podnositi finansijske izvještaje u skladu s propisima kojima se uređuje računovodstvo neprofitnih organizacija. Udruženje i fondacija podnose godišnji finansijski izvještaj skupštini, odnosno upravnom odboru, na način utvrđen statutom.

(2) Finansijski izvještaj iz stava (1) ovog člana udruženjе ili fondacija dužni su čuvati najmanje pet godina, osim ako posebnim propisom nije utvrđen duži period čuvanja.

(3) Udruženje ili fondacija mora učiniti dostupnim javnosti sve informacije koje se tiču rada i djelovanja udruženja ili fondacije, u skladu s pozitivnim zakonodavstvom.

(4) Udruženje ili fondacija za svoje obaveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

(5) Nad imovinom udruženja ili fondacije može se provesti stečaj. Stečajni postupak provodi nadležan sud na čijem je području sjedište udruženja ili fondacije, u skladu s posebnim zakonima.

(6) Članovi udruženja ili nadležni organ udruženja utvrđen statutom nadziru rad udruženja. Ako se utvrde nepravilnosti u provođenju statuta udruženja, član udruženja ili nadležni organ dužan je na to upozoriti skupštinu. Ako se upozorenje ne razmotri na sjednici skupštine u roku od 30 dana od dana dostavljenog pismenog upozorenja i nepravilnosti ne otklone, može se podnijeti tužba nadležnom sudu, u skladu s članom 15. stav (3) ovog zakona.

(7) Nadležni organi fondacije utvrđeni statutom nadziru rad fondacije. Ako se utvrde nepravilnosti u provođenju statuta fondacije, nadležni organ fondacije dužan je na to upozoriti upravni odbor fondacije. Ako se upozorenje ne razmotri na sjednici upravnog odbora u roku od 30 dana od dana dostavljenog pismenog upozorenja i nepravilnosti ne otklone, može se podnijeti tužba nadležnom sudu.

(8) Nad radom udruženja i fondacija registriranih u skladu s ovim zakonom Upravna inspekcija Ministarstva može provesti inspekcijski nadzor, a koji se odnosi na pitanja:

a) prijavljuje li udruženje ili fondacija izmjene i dopune statuta, ciljeva i djelatnosti, naziva, adrese sjedišta, lica ovlaštenih za zastupanje i prestanak rada udruženja ili fondacije;

b) koristi li udruženje ili fondacija u pravnom prometu podatke koji nisu upisani u Registar;

c) koristi li udruženje ili fondacija naziv pod kojim su upisani u Registar;

d) održavaju li sjednice skupštine udruženja ili upravnog odbora fondacije;

e) dostavljaju li udruženja ili fondacije finansijske izvještaje Ministarstvu iz člana 5. stav (5) ovog zakona;

f) vode li udruženja spisak članova udruženja na način propisan ovim zakonom, te

g) jesu li udruženja ili fondacije prestali djelovati u skladu s članom 51a. ovog zakona.

(9) U postupku provođenja inspekcijskog nadzora nad radom udruženja i fondacije inspektor je ovlašten da preduzme sljedeće mjere:

a) naredi otklanjanje utvrđenih nedostataka ili nepravilnosti u određenom roku;

b) izda obavezni prekršajni nalog;

c) obavijesti Državnu agenciju za istrage i zaštitu u slučaju sumnje u krivično djelo pranja novca ili finansiranja terorizma.

(10) O preduzetim mjerama iz stava (9) ovog člana inspektor je dužan odmah obavijestiti i registracijski organ, radi upisa zabilješke u Registru.

(11) Nadzor nad zakonitošću rada udruženja ili fondacije, koji se odnosi na djelatnost udruženja ili fondacije, vrše organi onog nivoa vlasti koji su nadležni za praćenje stanja u toj djelatnosti, a prema registriranom sjedištu udruženja ili fondacije."

Član 23.


U članu 51a. stav (1) tačka a) riječi: "pripajanju, razdvajanju ili transformaciji" zamjenjuju se riječima: "spajanju i podjeli".

Stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Smatrat će se da su udruženje ili fondacija prestali djelovati kada:

a) je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom udruženja ili fondacije za održavanje skupštine udruženja, odnosno upravnog odbora fondacije, a skupština, odnosno upravni odbor, nije održan;

b) se broj članova udruženja smanji ispod broja tri, a nadležni organ udruženja u roku od tri mjeseca od nastupanja ove okolnosti ne donese odluku o prijemu novih članova udruženja;

c) se broj članova upravnog odbora fondacije smanji ispod broja tri;

d) nije moguće promijeniti statut fondacije.

Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) Lice ovlašteno za zastupanje udruženja ili fondacije dužno je u roku od 30 dana od dana kada je udruženje ili fondacija prestalo djelovati u skladu sa stavom (2) ovog člana dostaviti Ministarstvu zahtjev s dokazima o prestanku rada udruženja ili fondacije."

Dosadašnji stav (3) postaje stav (4).

Član 24.


U članu 52. stav (2) se briše.

Član 25.


Iza člana 56. dodaje se novi član 56a. koji glasi:

"Član 56a.

(1) Ministarstvo je dužno u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona pozvati udruženja i fondacije koji su stekli status udruženja ili fondacije od javnog interesa da, u skladu s odredbama Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, usklade svoje akte s odredbama ovog zakona.

(2) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će, na prijedlog Ministarstva, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti podzakonski akt kojim će urediti kriterije i uslove za izradu i realizaciju programa i projekata od javnog interesa koje mogu provoditi udruženja i fondacije."

Član 26.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-02-1-2194/16
15. decembra 2016. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Šefik Džaferović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Safet Softić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!