Službeni glasnik BiH, broj 23/19

Na osnovu člana 205. Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18) i člana 7. Pravilnika o homologaciji vozila, dijelova uređaja i opreme vozila ("Službeni glasnik BiH", broj 41/08), zamjenik ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine donosi


ODLUKU


O NAJNIŽIM TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA NOVOPROIZVEDENA I KORIŠTENA VOZILA PRI HOMOLOGACIJI TIPA VOZILA I HOMOLOGACIJI POJEDINAČNOG VOZILA, TE ZA DIЈЕLОVЕ, URЕĐАЈЕ I ОPRЕMU VOZILA PRI HOMOLOGACIJI TIPA


Član 1.


Ovom odlukom se propisuju najniži tehnički zahtjevi za novoproizvedena i korištena vozila u procesima homologacije tipa vozila i homologacije pojedinačnog vozila, te za diјеlоvе, urеđаје i opremu vozila (u dаlјnjеm tekstu: "diјеlоvi") u procesu homologacije tipa.

Korištenim vozilom se smatra vozilo od čijeg je prvog registriranja prošlo najmanje tri mjeseca ili koje je prešlo put od najmanje 3.000 km.

Član 2.


Vozila koja su predmet homologacije tipa vozila i homologacije pojedinačnog vozila moraju biti prilagođena odvijanju prometa desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja.

Točak (kоmаndа) upravljača, gdje god je to primjenjivo, ne smije biti ugrađen desno od srednje podužne ravni vozila.

Brzinomjer mora pokazivati brzinu kretanja vozila u jedinicama metričkog sistema mjernih jedinica (km/h).

Vozila koja su predmet homologacije tipa vozila i homologacije pojedinačnog vozila moraju imati ugrađeno svjetlo zadnje registarske tablice.

Član 3.


Pri homologaciji tipa vozila i novoproizvedenog vozila po postupku homologacije pojedinačnog vozila prihvataju se homologacijska odobrenja (saopćenja o homologaciji) dodijeljena od nadležnih organa Ugovornih strana Sporazuma o usvajanju jednoobraznih tehničkih propisa za vozila sa točkovima, opremu i dijelove koji mogu biti ugrađeni i/ili korišteni na vozilima sa točkovima i uvjetima za uzajamno priznavanje dodijeljenih homologacija na osnovu ovih propisa (u daljnjem tekstu: Sporazum o homologaciji iz 1958. godine) prema serijama izmjena i dopuna, i dodacima gdje je to navedeno, i stepenima gdje je to primjenjivo i navedeno, datim u Prilogu 1. ove odluke.

Prihvataju se i homologacijska odobrenja (saopćenja o homologaciji) dodijeljena od nadležnih organa Ugovornih strana Sporazuma o homologaciji iz 1958. godine prema kasnijim dodacima iste serije izmjena i dopuna i kasnijim serijama izmjena i dopuna, u istom ili višem stepenu gdje je to primjenjivo, te višim stepenima iste serije izmjena i dopuna gdje je to primjenjivo.

Prihvataju se i homologacijska odobrenja (saopćenja o homologaciji) dodijeljena od nadležnih organa prema odgovarajućim EU direktivama (pravilnicima) u skladu sa izmjenama i dopunama navedenim u koloni "EU direktiva (pravilnik) - izmjena/dopuna" tabele u Prilogu 3. ove odluke, ili kasnijim.

Član 4.


Pri homologaciji korištenog vozila prihvataju se homologacijska odobrenja (saopćenja o homologaciji/homologacijske oznake) koja su dodijelili nadležni organi Ugovornih strana Sporazuma o homologaciji iz 1958. godine prema serijama izmjena i dopuna, i dodacima gdje je to navedeno, i stepenima gdje je to primjenjivo i navedeno, datim u Prilogu 2. ove odluke.

Prihvataju se i homologacijska odobrenja (saopćenja o homologaciji) dodijelјena od nadležnih organa Ugovornih strana Sporazuma o homologaciji iz 1958. godine prema kasnijim dodacima iste serije izmjena i dopuna i kasnijim serijama izmjena i dopuna, u istom ili višem stepenu gdje je to primjenjivo, te višim stepenima iste serije izmjena i dopuna gdje je to primjenjivo.

Prihvataju se i homologacijska odobrenja (saopćenja o homologaciji) dodijelјena od nadležnih organa prema odgovarajućim EU direktivama (pravilnicima) u skladu sa izmjenama i dopunama navedenim u koloni "EU direktiva (pravilnik) - izmjena/dopuna" tabele u Prilogu 4. ove odluke, ili kasnijim.

Član 5.


Za tip vozila i njegove varijante i izvedbe za koji je proveden jedinstveni evropski postupak homologacije tipa vozila ("WVTA-Whole Vehicle Type Approval") i dodijeljen propisani certifikat, te pojedinačno vozilo pripadnika tako odobrenog tipa vozila, u procesu homologacije tipa vozila i homologacije pojedinačnog vozila se ne zahtijeva posjedovanje homologacijskih odobrenja (saopćenja o homologaciji) prema UNECE pravilniku br. 35 i UNECE pravilniku br. 68.

Član 6.


Nisu dozvoljene oznake visoke uočljivosti (eng. "conspicuity marking") bijele boje na zadnjoj strani vozila.

Član 7.


Vozila kategorija L6 i L7 moraju ispunjavati tehničke zahtjeve za vozila kategorija L2 i L5, respektivno.

Član 8.


Vozila kategorija L2, L4, L5 i L6, u pogledu broja i načina ugradnje svjetlosno-signalnih uređaja moraju ispunjavati zahtjeve direktive Evropske unije 93/92/EC, dopunjene direktivom Evropske unije 2000/73/EC, ili direktive Evropske unije 2009/67/EC, ili kasnije.

Član 9.


Ukoliko pri homologaciji pojedinačnog vozila pripadnika tipa za koji je proveden jedinstveni postupak homologacije tipa vozila, predviđen za zemlje Evropske unije (eng. "WVTA-Whole Vehicle Type Approval"), podnositelj zahtjeva priloži izjavu o usklađenosti (COC dokument, eng. "Certificate of Conformity"), ista se može prihvatiti:

- za vozila kategorija M, N i O, novoproizvedena ili korištena, ako je dodijeljena prema odredbama direktive Evropske unije 2007/46/EC ili kasnijom, i ako, gdje je primjenjivo, nivoi ispušne emisije i buke zadovoljavaju zahtjeve ove оdluke;

- za vozila kategorije L, novoproizvedena ili korištena, ako je dodijeljena prema odredbama direktive Evropske unije 2002/24/EC ili kasnijom, i ako nivoi ispušne emisije i buke zadovoljavaju zahtjeve ove odluke (u pogledu ispušne emisije: za korištena 2002/51/EC, za novoproizvedena 2002/51/EC "B", оdnоsnо 2002/51/ЕC "II"; u pogledu buke: 97/24/EC Ch.9).

Član 10.


U pоstupku hоmоlоgаciје tipа vоzilа i pојеdinаčnоg vоzilа kаtеgоriје М1 mogu se prihvatiti hоmоlоgаciјskа оdоbrеnjа (sаоpćеnjа о hоmоlоgаciјi) pо pоstupku univеrzаlnе mеđunаrоdnе hоmоlоgаciје tipа vоzilа (еng. "U-IWVTA" - "Universal - International Whole Vehicle Type Approval") koja su dodijelili nadležni organi Ugovornih strana Sporazuma o homologaciji iz 1958. godine prema UNЕCЕ prаvilniku br. 0, kао i izјаvа о usklаđеnоsti (еng. "DoC" - "Declaration of Conformance"), svе nа nаčin urеđеn prеdmеtnim prаvilnikоm i ovom odlukom.

Član 11.


Pri homologaciji dijelova vozila prihvataju se homologacijska odobrenja (saopćenja o homologaciji) koja su dodijelili nadležni organi Ugovornih strana Sporazuma o homologaciji iz 1958. godine prema serijama izmjena i dopuna, i dodacima gdje je to navedeno, datim u Prilogu 5. ove odluke.

Prihvataju se i homologacijska odobrenja (saopćenja o homologaciji) dodijelјena od nadležnih organa Ugovornih strana Sporazuma o homologaciji iz 1958. godine prema kasnijim dodacima iste serije izmjena i dopuna i kasnijim serijama izmjena i dopuna.

Prihvataju se i homologacijska odobrenja (saopćenja o homologaciji) dodijelјena od nadležnih organa prema odgovarajućim EU direktivama (pravilnicima) u Prilogu 5. ove odluke, a ako su navedene izmjene i dopune, onda dоdiјеlјеnа barem u skladu sa odredbama tih izmjena i dopuna.

Član 12.


Za vozila proizvedena i ispitana po propisima različitim od UNECE pravilnika i EU direktiva (pravilnika) i za koja ne postoji ovlašteni uvoznik u Bosni i Hercegovini će se provesti provjera usklađenosti prema proceduri koju propiše Administrativno tijelo za poslove homologacije ili će se priznati izvještaji o provjeri usklađenosti od organizacija u inostranstvu sa kojima postoji ugovor o saradnji.

Član 13.


Stupаnjеm nа snаgu оvе odlukе prеstаје dа važi Odluka o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, tе zа diјеlоvе, urеđаје i оprеmu vоzilа pri hоmоlоgаciјi tipа ("Službeni glasnik BiH", broj 17/16).

Izuzetno, vоzilа koja su na teritoriju Bosne i Hercegovine dospjela ili je njihova narudžba izvršena dо dаnа stupanja na snagu ove odluke moraju na dan prijave za carinjenje, najkasnije 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, ispunjavati zahtjeve prema Odluci o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila, tе zа diјеlоvе, urеđаје i оprеmu vоzilа pri hоmоlоgаciјi tipа ("Službeni glasnik BiH", broj 17/16), zа štа је pоtrеbnо prilоžiti оdgоvаrајućе dоkаzе.

Odredbe koje se odnose na homologaciju dijelova vozila će se primjenjivati оd dаtumа nаvеdеnih u Prilogu 5. оvе odlukе.

Član 14.


Ova odluka stupa na snagu 01.06.2019. godine i objaviće se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 02-05-02-2-850/19
18. marta 2019. godine
Sarajevo


Zamjenik ministra
Saša Dalipagić, s. r.
Prilog 1.TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA NOVOPROIZVEDENA VOZILA


Opis

UNECE pravilnik

Serija izmjena i dopuna

Kategorija vozila

Glavna svjetla "R2" i/ili "HS1"

1

1/01

M, N

Katadiopteri

3

3/02

L, M, N, O

Svjetla zadnje registarske tablice

4

4/00

M, N, O

Glavna svjetla "SB"

5

5/02

M, N

Pokazivači smjera

6

6/01

L, M, N, O

Poziciona svjetla, kočna svjetla

7

7/02

L, M, N, O

Gabaritna svjetla

M, N, O

Glavna svjetla "H1", "H2", ...

8

8/04

M, N

Buka

9

9/06

L2, L4, L5

Elektromagnetska kompatibilnost

10

10/02

L, M, N, O

Brave i šarke

11

11/02

M1, N1

Kočenje

13

13/09

M, N, O

13-H

13-H/00

Priklјučci sigurnosnih pojaseva

14

14/04

M, N

Sigurnosni pojasevi

N1

16

16/04-dod. 14 [i]

L2, L4, L5, L6, L7,

M, N, O

Vozila ostalih kategorija

16/04-dod. 12 1

Sjedišta

17

17/06

M1, M2[ii], M32, N

Neovlašteno korištenje

M1 i N1 [iii]

18

18/02

M, N

Vozila ostalih kategorija [iv]

18/01

Prednja svjetla za maglu

19

19/02

L3, L4, L5, L7,

M, N

Glavna svjetla "H4"

20

20/02

M, N

Unutrašnja opremlјenost

21

21/01

M1

Svjetla za vožnju unazad

23

23/00

M, N, O

Bočna manevarska svjetla

M, N

Opacitivnost: motor i vozilo

24

24/03

L, M, N

Nasloni za glavu

25

25/04

M1 [v]

Vanjske izbočine

26

26/02

M1

Sirene i njihova ugradnja

28

28/00

L3, L4, L5, M, N

Pneumatici

30

30/02

M1, N1, O1, O2 [vi]

Glavna svjetla "HSB"

31

31/02

M, N

Raspored nožnih komandi

35

35/00

M1

Opća konstrukcija (autobusi)

36

36/03 25

M2, M3

Sijalice

37

37/03

L, M, N, O

Zadnja svjetla za maglu

38

38/00

L3, L4, L5, L7,

M, N, O

Brzinomjer

39

39/00

L, M, N

Emisija

40

40/01

L3, L4, L5

Buka

41

41/03

L3

Sigurnosna stakla

43

43/00

L, M, N, O

Ugradnja i komponente

retrovizori

46

46/01 8

L[vii], M, N

drugi uređaji za posredno osmatranje

46/02 [viii]

Emisija

47

47/00

L1, L2

Ugradnja svjetlosno-signalnih uređaja

48

48/01

M, N, O

Emisija

49

49/06

M, N [ix], 32

Svjetlosno-signalni uređaji (osim glavnih svjetala)

50

50/00

L

Buka

51

51/02

M, N

Opća konstrukcija (autobusi)

52

52/01 25

M2, M3

Ugradnja svjetlosno-signalnih uređaja

53

53/01

L3

Pneumatici

54

54/00

M2, M3, N, O3, O4 6

Vučni uređaji

55

55/00

M[x], N10, O

Glavna svjetla

56

56/00

L1, L2

Glavna svjetla

57

57/01

L3, L4, L5

Zaštita od podlijetanja sa zadnje strane

58

58/01

N2[xi], N311, O3[xii], O412

Vanjske izbočine

61

61/00

N

Buka

63

63/01

L1

Posebna upozoravajuća svjetla

65

65/00

L, M, N, O

Vozila sa pogonom na TNG ("LPG")

67

67/01

M[xiii], N13

Mjerenje najveće brzine

68

68/00

M1, N1

Table za obilјežavanje sporih vozila

69

69/01

M, N, O

Table za obilјežavanje teških i dugih vozila

70

70/01

M2, M3, N2, N3, O [xiv]

Glavna svjetla "HS1"

72

72/00

L3, L4, L5

Bočna zaštita vozila

73

73/00

N2[xv], N315, O315, O415

Ugradnja svjetlosno-signalnih uređaja

74

74/01

L1

Pneumatici

75

75/00

L [xvi]

Glavna svjetla

76

76/00

L1, L2

Kočenje vozila

78

78/02

L1, L2, L3, L4, L5

Upravlјački mehanizam

79

79/01

M, N, O

Sjedišta (autobusi)

80

80/01

M2 [xvii], M3 17

Retrovizori

81

81/00

L[xviii]

Glavna svjetla "HS2"

82

82/00

L1, L2

Emisija plinovitih zagađivača

83

83/07

M1, M2, N1, N2 [xix]

Mjerenje potrošnje goriva

84

84/00

M1[xx], N120

Mjerenje neto snage

85

85/00

M, N 36

Svjetla za dnevnu vožnju

87

87/00

L, M, N

Ograničavač brzine

"SLD" ("SLF")

89

89/00

M2, M3, N2, N3

Bočna svjetla za označavanje

91

91/00

M, N, O

Prednja zaštita od podlijetanja

93

93/00

N2[xxi], N321

Zaštita putnika u slučaju čeonog sudara

94

94/01

M1[xxii]

Zaštita putnika u slučaju bočnog udara

95

95/02

M1[xxiii], N123

Glavna svjetla sa pražnjenjem u gasu

98

98/00

M, N, L3

Svjetlosni izvori sa pražnjenjem u gasu

99

99/00

M, N, L3

Vozila na baterijski el. pogon

100

100/00

M, N

Emisija CO2, potrošnja goriva/el. energije

101

101/00

M1, N1

Retro-reflektujuće konturne oznake

104

104/00

M2, M3, N, O2, O3, O4

Vozila za prijevoz opasnih materija

105

105/03

N[xxiv], O224, O324, O424

Opća konstrukcija (autobusi)

107

107/00[xxv]

M2, M3

Vozila s pogonom na KPP/TPP ("CNG" / "LNG")

110

110/00

M[xxvi], N26

Glavna svjetla asimetrična

112

112/00

L, M, N

Glavna svjetla simetrična

113

113/00

L

Posebni sistemi za naknadnu ugradnju TNP/KPP ("LPG"/"CNG")

115

115/00

M, N

Neovlašteno korištenje

116

116/00

M1, N1

Pneumatici

S - buka (C1 [xxvii], C2 [xxviii], C3 [xxix])

117

117/01

M, N, O [xxx]

Gorivost materijala

118

118/00

M3 (klasa II i III) [xxxi]

Ugaona svjetla

119

119/00

M, N

Simboli (komande, kontrolne lampe, indikatori)

121

121/00

M, N

Prednji prilаgоdlјivi svjetlоsni sistemi ("AFS")

123

123/00

M, N

 [i]              Za komponente i posebne tehničke jedinice se prihvataju homologacijska odobrenja (saopćenja o homologaciji) dodijeljena prema UNECE pravilniku br. 16 serija izmjena i dopuna 04 (16/04).

[ii]             Odnosi se na sjedišta onih vozila kategorija M2 i M3 koja nisu obuhvaćena UNECE pravilnikom br. 80.

[iii]             Prihvataju se za vozila kategorija M1 i N1 homologacijska odobrenja (saopćenja o homologaciji) dodijeljena prema dijelu I UNECE pravilnika br. 116 u njegovom izvornom obliku (116/00).

[iv]             Ako su ugrađeni uređaji za zaštitu od neovlaštene upotrebe.

[v]              Vozila kategorije M1 homologizirana prema UNECE pravilniku br. 17 s oznakom "RA" ne moraju biti homologizirana prema ovom UNECE pravilniku.

[vi]             Pneumatici homologizirani po ovom UNECE pravilniku namjenjeni su prvenstveno, ali ne isključivo, za vozila navedenih kategorija.

[vii]            Primjenjuje se na vozila koja imaju karoseriju koja djelimično ili potpuno okružuje vozača.

[viii]           Dio ugrađenih retrovizora ili svi ugrađeni retrovizori mogu nositi homologacijsku oznaku opisanu u UNECE pravilniku br. 46 u njegovom izvornom obliku (46/00) ili dopunjenom serijom izmjena i dopuna 01 (46/01).

[ix]    Na način kako je područje primjene definirano u odgovarajućem UNECE pravilniku br. 49.

[x]     Primjenjuje se samo na vozila opremljena uređajem za spajanje vučnih i priključnih vozila.

[xi]    Ne primjenjuje se na vučne jedinice zglobnih vozila i vozila kod kojih je uređaj za zaštitu od podlijetanja sa zadnje strane nekompatibilan sa svrhom njihovog korištenja.

[xii]   Ne primjenjuje se na priključna vozila posebno konstruirana i izrađena za prijevoz veoma dugih tereta koji se ne mogu dijeliti uzdužno (vangabaritni tereti) i na priključna vozila kod kojih je uređaj za zaštitu od podlijetanja sa zadnje strane nekompatibilan sa svrhom njihovog korištenja.

[xiii] Primjenjuje se samo na vozila opremljena posebnom opremom za korištenje tečnog naftnog plina (TNG / eng. "LPG") u njihovom pogonskom sistemu.

[xiv] Zglobna vozila kategorija M2 i M3, klase II ili III; vozila kategorije N2 najveće dozvoljene mase iznad 7.500 kg i vozila kategorije N3 (osim tegljača za poluprikolice); vozila kategorija O1, O2 i O3 dužine veće od 8 m (ukljućujući rudu u slučaju prikolice) i O4.

[xv]   Ne primjenjuje se na tegljače za poluprikolice i vozila konstruirana i izrađena u posebne svrhe gdje iz praktičnih razloga nije moguće namjestiti bočnu zaštitu.

[xvi] Ne odnosi se na pneumatike konstruirane isključivo za upotrebu van puteva ("off-road") označene sa "NHS" ("Not for Highway Service") i na tipove pneumatika konstruirane isključivo za takmičenja.

[xvii] Primjenjuje se na vozila klase II, III i B. Prihvataju se i saopćenja o homologaciji dodijeljena prema UNECE pravilniku br. 17.

[xviii]          Primjenjuje se na vozila koja nemaju karoseriju koja djelimično ili potpuno okružuje vozača.

[xix] Na način kako je područje primjene definirano u odgovarajućem UNECE pravilniku br. 83.

[xx]   Primjenjuje se samo na vozila najveće tehnički dozvoljene ukupne mase manje od 2.000 kg. Prihvataju se homologacijska odobrenja (saopćenja o homologaciji) dodijeljena prema UNECE pravilniku br. 101 u njegovom izvornom obliku (101/00) ili kasnijim serijama izmjena i dopuna.

[xxi] Ne primjenjuje se na terenska vozila kategorija N2 i N3 (N2G i N3G, respektivno) te na vozila kod kojih je uređaj za zaštitu od podlijetanja sa prednje strane nekompatibilan sa svrhom njihovog korištenja.

[xxii] Primjenjuje se na vozila čija najveća tehnički dozvoljena ukupna masa nije veća od 2.500 kg.

[xxiii]          Primjenjuje se samo na vozila kod kojih udaljenost "R" - tačke najnižeg sjedišta od podloge nije veća od 700 mm kada je vozilo u stanju koje odgovara referentnoj masi.

[xxiv]          Primjenjuje se samo na vozila namjenjena za prijevoz opasnih tereta.

[xxv] U pogledu opće konstrukcije autobusa prihvataju se homologacijska odobrenja (saopćenja o homologaciji) dodijeljena prema UNECE pravilniku br. 36 serija izmjena i dopuna 03 (36/03) ili UNECE pravilniku br. 52 serija izmjena i dopuna 01 (52/01) ili UNECE pravilniku br. 107 u njegovom izvornom obliku (107/00), a sve u skladu sa njihovim područjima primjene.

[xxvi]          Primjenjuje se samo na vozila opremljena posebnom opremom za korištenje kompresiranog prirodnog plina (KPP / eng. "CNG") i/ili tečnog prirodnog plina (TPP / eng. "LNG") u njihovom pogonskom sistemu.

[xxvii]         Pneumatici klase C1 ("C1") su pneumatici konstruirani prvenstveno, ali ne isključivo, za vozila kategorija M1, N1, O1 i O2 i homologizirani u skladu sa UNECE pravilnikom br. 30.

[xxviii]        Pneumatici klase C2 ("C2") su pneumatici koji su konstruirani prvenstveno, ali ne isključivo, za vozila kategorija M2, M3, N, O3 i O4 i homologizirani u skladu sa UNECE pravilnikom br. 54 i označeni oznakom opterećenja za pojedinačnu ugradnju manjom ili jednakom "121" i brzinskom oznakom većom ili jednakom "N".

[xxix]          Pneumatici klase C3 ("C3") su pneumatici koji su konstruirani prvenstveno, ali ne isključivo, za vozila kategorija M2, M3, N, O3 i O4 i homologizirani u skladu sa UNECE pravilnikom br. 54 i označeni:

-        oznakom opterećenja za pojedinačnu ugradnju većom ili jednakom "122";  

-        oznakom opterećenja za pojedinačnu ugradnju manjom ili jednakom "121" i brzinskom oznakom manjom ili jednakom "M".

[xxx] Ne primjenjuje se na pneumatike:

-        konstruirane za privremenu upotrebu (rezervni pneumatici) i označene sa "Temporary use only";

-        sa oznakom nazivnog promjera naplatka manjom ili jednakom "10" (£ 254 mm), ili većom ili jednakom "25" (³ 635 mm);

-        konstruirane za takmičenja;

-        namijenjene za ugradnju na cestovna vozila kategorija različitih od M, N i O;

-        opremljene dodatnim uređajima u svrhu unapređenja njihovih vučnih osobina;

-        sa brzinskom oznakom manjom od 80 km/h (oznaka "F");

-        konstruirane isključivo za ugradnju na vozila prvi put registrirana prije 1. oktobra 1990. godine;

-        profesionalne terenske (namijenjeni prvenstveno za upotrebu u teškim terenskim uvjetima).

[xxxi]          Primjenjuje se na vozila konstruirana za prijevoz više od 22 (dvadeset i dva) putnika, koja nisu konstruirana za prijevoz putnika koji stoje i namijenjena za prijevoz u gradskom prometu (na način kako je to definirano UNECE pravilnikom br. 118 u njegovom izvornom obliku).

32   U slučaju vozila specijalne namjene SF-mobilna dizalica37 prihvataju se i homologacije dodijeljene prema UNECE pravilniku br. 96 serija izmjena i dopuna 03 (96/03), ili kasnijim serijama izmjena i dopuna, za grupe i nivoe emisije kako je navedeno u sljedećoj tabeli, ili više:

UNECE pravilnik

GRUPA I NIVO EMISIJE

OZNAKA NIVOA EMISIJE

96/03 ili kasnija

Q, R

IV

33   U slučaju vozila specijalne namjene SF-mobilna dizalica37 prihvataju se i homologacije dodijeljene prema UNECE pravilniku br. 96 serija izmjena i dopuna 02 (96/02), ili kasnijim serijama izmjena i dopuna, za grupe i nivoe emisije kako je navedeno u sljedećoj tabeli, ili više:

UNECE pravilnik

GRUPA I NIVO EMISIJE

OZNAKA NIVOA EMISIJE

96/02 ili kasnija

H, I, J, K

IIIA

L, M, N, P

IIIB

Q, R

IV

34   U slučaju vozila specijalne namjene SF-mobilna dizalica37 prihvataju se i homologacije dodijeljene prema Direktivi Evropske unije 97/68/EC kako je izmijenjena i dopunjena sa 2004/26/EC, ili kasnijim, za grupe i nivoe emisije kako je navedeno u sljedećoj tabeli, ili više:

EU direktiva (pravilnik)

GRUPA I NIVO EMISIJE

OZNAKA NIVOA EMISIJE

osnovna

izmjena/dopuna

97/68/EC

2004/26/EC

ili kasnija

Q, R

IV

35   U slučaju vozila specijalne namjene SF-mobilna dizalica37 prihvataju se i homologacije dodijeljene prema Direktivi Evropske unije 97/68/EC, ili kasnijim izmjenama i dopunama, za grupe i nivoe emisije kako je navedeno u sljedećoj tabeli, ili više:

EU direktiva (pravilnik)

GRUPA I NIVO EMISIJE

OZNAKA NIVOA EMISIJE

osnovna

izmjena/dopuna

97/68/EC

---

H, I, J, K

IIIA

L, M, N, P

IIIB

Q, R

IV

36   U slučaju vozila specijalne namjene SF-mobilna dizalica37 prihvataju se i homologacije dodijeljene prema UNECE pravilniku br. 120 u njegovom izvornom obliku (120/00) ili kasnijim serijama izmjena i dopuna.

37   Pod vozilom specijalne namjene SF-mobilna dizalica, u smislu ove odluke, podrazumijeva se vozilo kategorije N3, koje nije namijenjeno za prijevoz tereta i opremljeno je dizalicom čiji je moment dizanja veći ili jednak 400 kNm.


Prilog 2.
TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA KORIŠTENA (POLOVNA) VOZILA

Opis

UNECE pravilnik

Serija izmjena i dopuna

Kategorija vozila

Glavna svjetla "R2" i/ili "HS1"

1

1/00

M, N

Katadiopteri

3

3/02

L, M, N, O

Svjetla zadnje registarske tablice

4

4/00

M, N, O

Glavna svjetla "SB"

5

5/02

M, N

Pokazivači smjera

6

6/00

L, M, N, O

Poziciona svjetla, kočna svjetla

7

7/02

L, M, N, O

Gabaritna svjetla

M, N, O

Glavna svjetla "H1", "H2", ...

8

8/04

M, N

Buka

9

9/05

L2, L4, L5

Elektromagnetska kompatibilnost

10

10/01

L, M, N, O

Brave i šarke

11

11/02

M1, N1

Kočenje

13

13/06

M, N, O

13-H

13-H/00

Priklјučci sigurnosnih pojaseva

14

14/03

M, N

Sigurnosni pojasevi

N1

16

16/04

L2, L4, L5, L6, L7,

M, N, O

Vozila ostalih kategorija

Sjedišta

17

17/04

M1, M2 2, M3 2, N

Neovlašteno korištenje

M1 i N1

18

18/02

M3, N3

Vozila ostalih kategorija 4

18/01

Prednja svjetla za maglu

19

19/02

L3, L4, L5, L7,

M, N

Glavna svjetla "H4"

20

20/00

L, M, N

Unutrašnja opremlјenost

21

21/01

M1

Svjetla za vožnju unazad

23

23/00

M, N, O

Opacitivnost: motor i vozilo

24

24/03

L, M, N

Nasloni za glavu

25

25/03

M1 5

Vanjske izbočine

26

26/02

M1

Sirene i njihova ugradnja

28

28/00

L3, L4, L5, M, N

Pneumatici

30

30/02

M1, N1, O1, O26

Glavna svjetla "HSB"

31

31/02

M, N

Raspored nožnih komandi

35

35/00

M1

Opća konstrukcija (autobusi)

36

36/03 25

M2, M3

Sijalice

37

37/03

L, M, N, O

Zadnja svjetla za maglu

38

38/00

L3, L4, L5, L7,

M, N, O

Brzinomjer

39

39/00

L, M, N

Emisija

40

40/01

L3, L4, L5

Buka

41

41/02

L3

Sigurnosna stakla

43

43/00

L, M, N, O

Posredno osmatranje (retrovizori)

46

46/01 8

L7, M, N

Emisija

47

47/00

L1, L2

Ugradnja svjetlosno-signalnih uređaja

48

48/01

M, N, O

Emisija

49

49/03 "B1"

M2, M3, N 9, 33

Svjetlosno-signalni uređaji (osim glavnih svjetala)

50

50/00

L

Buka

51

51/02

M, N

Opća konstrukcija (autobusi)

52

52/0125

M2, M3

Ugradnja svjetlosno-signalnih uređaja

53

53/00

L3

Pneumatici

54

54/00

M2, M3, N, O3, O4 6

Vučni uređaji

55

55/00

N2 10, N310,O

Glavna svjetla

56

56/00

L1, L2

Glavna svjetla

57

57/01

L3, L4, L5

Zaštita od podlijetanja sa zadnje strane

58

58/01

N2 11, N311, O312, O412

Zamjenski sistemi za smanjenje buke

59

59/00

M1, N1

Vanjske izbočine

61

61/00

N

Buka

63

63/00

L1

Posebna upozoravajuća svjetla

65

65/00

L, M, N, O

Vozila sa pogonom na TNG ("LPG")

67

67/01

M 13, N 13

Mjerenje najveće brzine

68

68/00

M1, N1

Table za obilјežavanje sporih vozila

69

69/01

N, O

Table za obilјežavanje teških i dugih vozila

70

70/01

M2, M3, N2, N3, O 14

Glavna svjetla "HS1"

72

72/00

L3, L4, L5

Bočna zaštita vozila

73

73/00

N215, N315, O315, O415

Ugradnja svjetlosno-signalnih uređaja

74

74/00

L1

Pneumatici

75

75/00

L1, L2, L3, L4, L5

Glavna svjetla

76

76/00

L1, L2

Kočenje vozila

78

78/02

L1, L2, L3, L4, L5

Upravlјački mehanizam

79

79/01

M, N, O

Sjedišta (autobusi)

80

80/00

M217, M317

Retrovizori

81

81/00

L18

Glavna svjetla "HS2"

82

82/00

L1, L2

Emisija plinovitih zagađivača

83

83/06

M1, M2, N1, N2 19

Mjerenje potrošnje goriva

84

84/00

M120, N120

Mjerenje neto snage

85

85/00

M, N 36

Svjetlа za dnevnu vožnju

87

87/00

M, N

Ograničavač brzine

"SLD" ("SLF")

89

89/00

M3, N2, N3

Zamjenske kočne obloge

90

90/01

M, N, O, L

Bočna svjetla za označavanje*

91

91/00

M, N, O

Zamjenski ispušni sistemi

92

92/00

L1, L2, L3, L4, L5

Prednja zaštita od podlijetanja

93

93/00

N221, N321

Zaštita putnika u slučaju čeonog sudara

94

94/01

M122

Zaštita putnika u slučaju bočnog udara

95

95/01

M123, N123

Glavna svjetla sa pražnjenjem u gasu

98

98/00

M, N, L3

Svjetlosni izvori sa pražnjenjem u gasu

99

99/00

M, N, L3

Vozila na baterijski el. pogon

100

100/00

M, N

Emisija CO2, potrošnja goriva/el. energije

101

101/00

M1, N1

Katalitički konvertori

103

103/00

M1, N1

Retro-reflektujuća konturne oznake

104

104/00

M2, M3, N, O2, O3, O4

Vozila za prijevoz opasnih materija

105

105/00

N24, O224, O324, O424

Opća konstrukcija (autobusi)

107

107/00 25

M2, M3

Obnovlјeni pneumatici

108

108/00

M1, N1, O1, O26

Obnovlјeni pneumatici

109

109/00

M2, M3, N, O3, O46

Vozila s pogonom na KPP/TPP ("CNG" / "LNG")

110

110/00

M 26, N 26

Glavna svjetla asimetrična

112

112/00

L, M, N

Glavna svjetla simetrična

113

113/00

L

Posebni sistemi za naknadnu ugradnju TNG/KPP ("LPG"/"CNG")

115

115/00

M, N

 


Prilog 3.
TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA NOVOPROIZVEDENA VOZILA
(pregled EU direktiva /pravilnika/ koje se prihvataju)

Opis

UNECE pravilnik

EU direktiva (pravilnik)

osnovna

izmjena/dopuna

Glavna svjetla

1

76/761/EEC

1999/17/EC

5

8

20

31

98

112

Izvori svjetlosti

37

99

Katadiopteri

3

76/757/EEC

97/29/EC

Svjetla zadnje registarske tablice

4

76/760/EEC

97/31/EC

Pokazivači smjera

6

76/759/EEC

1999/15/EC

Poziciona, gabaritna, kočna svjetla

7

76/758/EEC

97/30/EC

Svjetlo za dnevnu vožnju

87

Bočna svjetla za označavanje

91

Buka

9

97/24/EC Ch.9

-

41

63

Elektromagnetska kompatibilnost

 

10

72/245/EEC

95/54/EC

(L)

 

97/24/EC Ch.8

-

Brave i šarke

11

70/387/EEC

98/90/EC

Kočenje

13

13-H

71/320/EEC

2002/78/EC

Priklјučci sigurnosnih pojaseva

14

76/115/EEC

96/38/EC

Sigurnosni pojasevi

16

77/541/EEC

2000/3/EC

Sjedišta

17

74/408/EEC

2005/39/EC

Neovlašteno korištenje

18

74/61/EEC

95/56/EC

Prednja svjetla za maglu

19

76/762/EEC

1999/18/EC

Unutrašnja opremlјenost

21

74/60/EEC

2000/4/EC

Svjetla za vožnju unazad

23

77/539/EEC

97/32/EC

Opacitivnost: motor i vozilo

24

72/306/EEC

97/20/EC

Nasloni za glavu

25

78/932/EEC

-

Vanjske izbočine

26

74/483/EEC

79/488/EEC

Sirene i njihova ugradnja

(M, N)

28

70/388/EEC

-

(L)

93/30/EEC

-

Pneumatici

30

92/23/EEC

2001/43/EC

54

117

Opća konstrukcija (autobusi)

36

2001/85/EC

-

52

107

Zadnja svjetla za maglu

38

77/538/EEC

1999/14/EC

Brzinomjer

(M, N)

39

75/443/EEC

97/39/EC

(L)

2000/7/EC

-

Emisija

40

97/24/EC Ch.5

2002/51/EC "B"

47

2002/51/EC "II"

Sigurnosna stakla

43

92/22/EEC

-

Retrovizori, posredno osmatranje

46/01

71/127/EEC

88/321/EEC

46/02

2003/97/EC

-

Ugradnja svjetlosno-signalnih uređaja

48

76/756/EEC

97/28/EC

Emisija

49

(EC) 595/2009

(EU) 582/2011 34

Svjetlosno-signalni uređaji

50

97/24/EC Ch.2

-

56

57

72

76

82

Buka

51

70/157/EEC

92/97/EEC

Ugradnja svjetlosno-signalnih uređaja

53

93/92/EC

(2009/67/EC)

2000/73/EC

(-)

74

Vučni uređaji

55

94/20/EC

-

Zaštita od podlijetanja sa zadnje strane

58

70/221/EEC

97/19/EC

Vanjske izbočine

61

92/114/EEC

-

Bočna zaštita vozila

73

89/297/EEC

-

Pneumatici

75

97/24/EC Ch.1

-

Kočenje vozila

78

93/14/EEC

-

Upravlјački mehanizam

79

70/311/EEC

1999/7/EC

Sjedišta (autobusi)

80

74/408/EEC

96/37/EC

Retrovizori

81

97/24/EC Ch.4

-

Emisija plinovitih zagađivača

83

(EC) 715/2007

(EC) 692/2008 "N"

(EU) 2017/1151 "AA"

Mjerenje potrošnje goriva

84

80/1268/EEC

93/116/EEC

Emisija CO2, potrošnja goriva/el. energije

101

Mjerenje neto snage

85

80/1269/EEC

-

Ograničavač brzine

89

92/24/EEC

-

Ugradnja ograničavača brzine

92/6/EEC

2002/85/EC

Prednja zaštita od podlijetanja

93

2000/40/EC

-

Zaštita putnika u slučaju čeonog sudara

94

96/79/EC

-

Zaštita putnika u slučaju bočnog udara

95

96/27/EC

-

Vozila za prijevoz opasnih materija

105

98/91/EC

-

Ponašanje pri gorenju

118

95/28/EC

-

Simboli (komande, kontrolne lampe, indikatori)

121

78/316/EEC

-

 


Prilog 4.
TEHNIČKI ZAHTJEVI ZA KORIŠTENA (POLOVNA) VOZILA
(pregled EU direktiva /pravilnika/ koje se prihvataju)

Opis

UNECE pravilnik

EU direktiva (pravilnik)

osnovna

izmjena/dopuna

Glavna svjetla

1

76/761/EEC

89/517/EEC

5

8

20

31

98

112

Izvori svjetlosti

37

99

Katadiopteri

3

76/757/EEC

-

Svjetla zadnje registarske tablice

4

76/760/EEC

-

Pokazivači smjera

6

76/759/EEC

89/277/EEC

Poziciona, gabaritna, kočna svjetla

7

76/758/EEC

89/516/EEC

Svjetlo za dnevnu vožnju

87

Bočna svjetla za označavanje

91

Buka

9

97/24/EC Ch. 9

-

41

63

Elektromagnetska kompatibilnost

 

10

72/245/EEC

89/491/EEC

(L)

 

97/24/EC Ch.8

-

Brave i šarke

11

70/387/EEC

-

Kočenje

13

13-H

71/320/EEC

91/422/EEC

Priklјučci sigurnosnih pojaseva

14

76/115/EEC

90/629/EEC

Sigurnosni pojasevi

16

77/541/EEC

90/628/EEC

Sjedišta

17

74/408/EEC

96/37/EC

Neovlašteno korištenje

18

74/61/EEC

-

Prednja svjetla za maglu

19

76/762/EEC

-

Unutrašnja opremlјenost

21

74/60/EEC

78/632/EEC

Svjetla za vožnju unazad

23

77/539/EEC

-

Opacitivnost: motor i vozilo

24

72/306/EEC

89/491/EEC

Nasloni za glavu

25

78/932/EEC

-

Vanjske izbočine

26

74/483/EEC

79/488/EEC

Sirene i njihova ugradnja

 

28

70/388/EEC

-

(L3, L4, L5)

 

93/30/EEC

-

Pneumatici

30

92/23/EEC

-

54

Opća konstrukcija (autobusi)

36

2001/85/EC

-

52

107

Zadnja svjetla za maglu

38

77/538/EEC

89/518/EEC

Brzinomjer

 

39

75/443/EEC

-

(L)

2000/7/EC

-

Emisija

40

97/24/EC Ch.5

2002/51/EC

47

Sigurnosna stakla

43

92/22/EEC

-

Retrovizori (posredno osmatranje)

46

71/127/EEC

88/321/EEC

Ugradnja svjetlosno-signalnih uređaja

48

76/756/EEC

91/663/EEC

Emisija

49

88/77/EEC

1999/96/EC "B1"35

2005/55/EC

2005/78/EC "B1" 35

Svjetlosno-signalni uređaji

50

97/24/EC Ch.2

-

56

57

72

76

82

Buka

51

70/157/EEC

92/97/EEC

Ugradnja svjetlosno-signalnih uređaja

53

93/92/EC

2000/73/EC

74

Vučni uređaji

55

94/20/EC

-

Zaštita od podlijetanja sa zadnje strane

58

70/221/EEC

81/333/EEC

Zamjenski sistemi za smanjenje buke

59

70/157/EEC

92/97/EEC

Vanjske izbočine

61

92/114/EEC

-

Bočna zaštita vozila

73

89/297/EEC

-

Pneumatici

75

97/24/EC Ch.1

-

Kočenje vozila

78

93/14/EEC

-

Upravlјački mehanizam

79

70/311/EEC

92/62/EEC

Sjedišta (autobusi)

80

74/408/EEC

96/37/EC

Retrovizori

81

97/24/EC Ch.4

-

Emisija gasovitih zagađivača

83

(EC) 715/2007

(EC) 692/2008

Mjerenje potrošnje goriva

84

80/1268/EEC

89/491/EEC

Emisija CO2, potrošnja goriva/el. energije

101

93/116/EEC

Mjerenje neto snage

85

80/1269/EEC

89/491/EEC

Ograničavač brzine

89

92/24/EEC

-

Ugradnja ograničavača brzine

92/6/EEC

-

Zamjenske kočne obloge

90

71/320/EEC

98/12/EC

Zamjenski ispušni sistemi

92

97/24/EC Ch.9

-

Prednja zaštita od podlijetanja

93

2000/40/EC

-

Zaštita putnika u slučaju čeonog sudara

94

96/79/EC

-

Zaštita putnika u slučaju bočnog udara

95

96/27/EC

-

Katalitički konvertori

103

70/220/EEC

98/69/EC

Vozila za prijevoz opasnih materija

105

98/91/EC

-

 


NAPOMENE I OBJAŠNЈENЈA UZ PRILOGE OD 1. DO 4.

Prilog 5SPISAK OPREME / DIJELOVA ZA KOJE SE PROVODI HOMOLOGACIJA TIPA


Naziv dijela, uređaja ili opreme vozila

UNECE pravilnik

EU direktiva (pravilnik)

Kategorija vozila

Početak primjene (od dana stupanja na snagu ove odluke)

-

izmjena/ dopuna

-

izmjena/ dopuna

Uređaji za ograničavanje kretanja djece (tzv. sjedišta za djecu)

44

44/04 $$$   Uređaji za ograničavanje kretanja djece grupe 0 i 0+ moraju biti integralni (eng. „integral“, fr. „intégral“, rus. „цельная конструкция“), izuzev prijenosnih dječijih ležaljki – namijenjenih za prihvaćanje djece u ležećem položaju i postavljanje u vozilu na način da je dječija kičma okomita na srednju podužnu ravan vozila (eng. „carry cot“, fr. „nacelle”, rus. “детская люлька“).

                    Uređaji za ograničavanje kretanja djece grupe I moraju biti integralni (eng. „integral“, fr. „intégral“, rus. „цельная конструкция“), izuzev onih opremljenih štitnikom za rasipanje sile zadržavanja duž većeg dijela visine djeteta pri prednjem udaru (eng. „impact shield“, fr. „bouclier d’impact“, rus. „противоударный экран“).$$$ $$$                    Svaki uređaj za ograničavanje kretanja djece će biti praćen uputstvom za postavljanje i korištenje na barem jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.$$$

77/541/EEC

2005/40/EC

OPREMA

90 dana

129

-

Zaštitne kacige i viziri

22

22/05

-

-

OPREMA

Sigurnosni trokutovi

27

-

-

-

OPREMA

Posebna upozoravajuća svjetla (rotaciona i ostala posebna upozoravajuća svjetla)

65

-

-

-

L, M, N, O

Table za obilježavanje sporih vozila

69

69/01

-

-

M, N, O

Table za obilježavanje

teških i dugih vozila

70

70/01

-

-

M2, M3, N2, N3, O

Retro-reflektujuće konturne oznake

104

-

-

-

M2, M3, N, O2, O3, O4

Pneumatici

30

30/02-dod.4

92/23/EEC

2001/43/EC

M1, N1, O1, O2 $$$          Pneumatici homologizirani po ovom UNECE pravilniku namijenjeni su prvenstveno, ali ne isključivo, za vozila navedenih kategorija.$$$

Pneumatici

54

-

M2, M3, N, O3, O4 3

Pneumatici

S - buka

(C1 $$$                    Pneumatici klase C1 („C1“) su pneumatici konstruirani prvenstveno, ali ne isključivo, za vozila kategorija M1, N1, O1 i O2 i homologizirani u skladu sa UNECE pravilnikom br. 30.$$$, C2 $$$                    Pneumatici klase C2 („C2“) su pneumatici koji su konstruirani prvenstveno, ali ne isključivo, za vozila kategorija M2, M3, N, O3 i O4 i homologizirani u skladu sa UNECE pravilnikom br. 54 i označeni oznakom opterećenja za pojedinačnu ugradnju manjom ili jednakom „121“ i brzinskom oznakom većom ili jednakom „N“.$$$, C3 $$$                    Pneumatici klase C3 („C3“) su pneumatici koji su konstruirani prvenstveno, ali ne isključivo, za vozila kategorija M2, M3, N, O3 i O4 i homologizirani u skladu sa UNECE pravilnikom br. 54 i označeni:

oznakom opterećenja za pojedinačnu ugradnju većom ili jednakom „122“;

oznakom opterećenja za pojedinačnu ugradnju manjom ili jednakom „121“ i brzinskom oznakom manjom ili jednakom „M“.$$$)

117

117/01

M, N, O $$$                    Ne primjenjuje se na pneumatike:

konstruirane za privremenu upotrebu (rezervni pneumatici) i označene sa „Temporary use only“;

sa oznakom nazivnog prečnika naplatka manjom ili jednakom „10“ (( 254 mm) ili većom ili jednakom „25“ (( 635 mm);

konstruirane za takmičenja;

namijenjene za ugradnju na cestovna vozila kategorija različitih od M, N i O;

opremljene dodatnim uređajima u svrhu unapređenja njihovih vučnih osobina;

sa brzinskom oznakom manjom od 80 km/h (oznaka „F“);

konstruirane isključivo za ugradnju na vozila prvi put registrirana prije 1. oktobra 1990. godine;

profesionalne terenske (namijenjeni prvenstveno za upotrebu u teškim terenskim uvjetima).$$$

Pneumatici

75

-

97/24/EC Ch.1

-

L1, L2, L3, L4, L5

 


Glavna svjetla "R2" i/ili "HS1"

1

-

76/761/EEC

-

M, N

180 dana

Glavna svjetla "SB"

5

-

-

M, N

Glavna svjetla "H1", "H2", ...

8

-

-

M, N

Glavna svjetla "H4"

20

-

-

M, N

Glavna svjetla "HSB"

31

-

-

M, N

Glavna svjetla s pražnjenjem u gasu (tzv. ksenon)

98

-

-

M, N, L3

Sijalice

37

-

-

L, M, N, O

Svjetlosni izvori s pražnjenjem u gasu (tzv. ksenon)

99

-

-

M, N, L3

Svjetlosno-signalni uređaji (osim glavnih svjetala)

50

-

97/24/EC Ch.2

-

L

Glavna svjetla

56

-

-

L1, L2

Glavna svjetla

57

-

-

L3, L4, L5

Glavna svjetla "HS1"

72

-

-

L3, L4, L5

Glavna svjetla

76

-

-

L1, L2

Glavna svjetla ("HS2")

82

-

-

L1, L2

Glavna svjetla asimetrična

112

-

-

-

L, M, N

Glavna svjetla simetrična

113

-

-

-

L

Katadiopteri

3

-

76/757/EEC

-

L, M, N, O

Svjetla zadnje reg. tablice

4

-

76/760/EEC

-

M, N, O

Pokazivači smjera

6

-

76/759/EEC

-

L, M, N, O

Poziciona svjetla, gabaritna svjetla, kočna svjetla

7

-

76/758/EEC

-

L, M, N, O

Prednja svjetla za maglu

19

-

76/762/EEC

-

L3, L4, L5, L7, M, N

Svjetla za vožnju unazad

23

-

77/539/EEC

-

M, N, O

Zadnja svjetla za maglu

38

-

77/538/EEC

-

L3, L4, L5, L7, M, N, O

Svjetla za dnevnu vožnju

87

-

76/758/EEC

-

L, M, N

Bočna svjetla za označavanje

91

-

76/758/EEC

-

M, N, O

Ugaona svjetla

119

-

-

-

M, N

Prednji prilagodljivi svjetlosni sistemi ("AFS")

123

-

-

-

M, N

Sigurnosni pojasevi

16

-

77/541/EEC

-

L2, L4, L5, L6, L7, M, N, O

Sirene

28

-

70/388/EEC

-

M, N, L3, L4, L5

93/30/EEC

-

L3, L4, L5

Sigurnosna stakla

43

-

92/22/EEC

-

L, M, N, O

Uređaji za posredno osmatranje (retrovizori)

46

-

71/127/EEC

-

L$$$            Koja imaju karoseriju koja djelimično ili potpuno okružuje vozača.$$$, M, N

Uređaji za posredno osmatranje (retrovizori)

81

-

97/24/EC Ch.4

-

L$$$            Koja nemaju karoseriju koja djelimično ili potpuno okružuje vozača.$$$

Zamjenski sistemi za smanjenje buke (ispušni sistemi i ostali sistemi za smanjenje buke motora)

59

-

70/157/EEC

-

M1, N1

Zamjenski ispušni sistemi i katalizatori

92

-

97/24/EC Ch.9

-

L1, L2, L3, L4, L5

Katalizatori

103

-

70/220/EEC

-

M1, N1

Komponente za TNG ("LPG")

67

67/01 $$$                Za zamjenske komponente za TNG (eng. LPG) sisteme u upotrebi najniži tehnički zahtjev 67/00.$$$

-

-

M, N

Komponente za KPG ("CNG")

110

-

-

-

M, N

Posebni sistemi za naknadnu ugradnju TNG/KPG ("LPG"/"CNG")

115

-

-

-

M, N

Zamjenske kočne obloge (kočne pločice i kočne papučice)

90 $$$                 Svako pakiranje zamjenskih kočnih obloga će sadržavati uputstvo za ugradnju na barem jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.$$$

-

71/320/EEC

-

M, N, O

Vučni uređaji

55

-

94/20/EC

-

M, N, O

Zadnji zaštitni branici

58

-

70/221/EEC

-

N2, N3, O3, O4

Bočni zaštitni branici

73

-

89/297/EEC

-

N2, N3, O3, O4

 
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!