Download PDF test

Službeni glasnik BiH

broj 62/19

VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O USPOSTAVI NADZORNOG TIJELA ZA PRAĆENJE PROVEDBE DRŽAVNE STRATEGIJE ZA RAD NA PREDMETIMA RATNIH ZLOČINA
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O ODOBRAVANJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE
VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O USPOSTAVLJANJU RADNIH GRUPA UNUTAR FORMIRANIH CEFTA PODODBORA
KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE
RJEŠENJE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE
PREGLED POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO JAVNIM OGLASIMA ZA AUGUST 2019. GODINE

Službene novine Federacije BiH

broj 67/19

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D.-SARAJEVO ZA DONOŠENJE ODLUKE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI IZVRŠNOG DIREKTORA ZA PROIZVODNJU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D.-SARAJEVO ZA DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI IZVRŠNOG DIREKTORA ZA PROIZVODNJU
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA RAZRJEŠENJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA RMU BANOVIĆI D.D. BANOVIĆI
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA IMENOVANJE VRŠILACA DUŽNOSTI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA RMU BANOVIĆI D.D. BANOVIĆI, ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI DIONIČARA PRIVREDNOG DRUŠTVA "BINAS" D.D. BUGOJNO

Službene novine Kantona Sarajevo

broj 36/19

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
PRAVILNIK O RADNIM ODNOSIMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA KABINETA PREDSJEDAVAJUĆEG I ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA NOMINIRANJE/IMENOVANJE NA POZICIJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNIH I NADZORNIH ODBORA JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA, ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU TIMA ZA IMPLEMENTACIJU AKCIONOG PLANA ZA PREVENCIJU MALOLJETNIČKOG PRIJESTUPNIŠTVA I RAD SA MALOLJETNICIMA U KONTAKTU SA PRAVOSUDNIM SISTEMOM U KANTONU SARAJEVO 2017. - 2019. GODINE, BR.: 02-05-10130-16/17 OD 16.03.2017. GODINE, 02-05- 18112-36/17 OD 19.05.2017. GODINE, 02-05-24652-9/17 OD 27.07.2017. GODINE, 02-05-34264-8/17 OD 30.11.2017. GODINE I 02-05-36632-8/18 OD 08.11.2018. GODINE
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZA ENERGETIKU SARAJEVO
VLADA KANTONA SARAJEVO
RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA ŠKOLSKOG ODBORA JAVNE USTANOVE ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZA ENERGETIKU SARAJEVO

Međunarodni ugovori

broj 1/19

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH
O SMANJENJU CIJENA USLUGE ROMINGA U JAVNIM MOBILNIM KOMUNIKACIONIM MREŽAMA U REGIONU ZAPADNOG BALKANA
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH
O RAZUMIJEVANJU O SARADNJI U OBLASTI MEDIJA IZMEĐU MINISTARSTVA KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE I UREDA ZA INFORMIRANJE DRŽAVNOG VIJEĆA NARODNE REPUBLIKE KINE
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BIH
O RAZUMIJEVANJU O PLANIRANJU UNAPREĐENJA THINK TANK SARADNJE IZMEĐU MINISTARSTVA KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE I UREDA ZA INFORMIRANJE DRŽAVNOG VIJEĆA NARODNE REPUBLIKE KINE

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se!!