"Službeni glasnik BiH", broj 1/18 15.2.2018.

Ovde možete preuzeti dokument, kao i obaviti kratki uvid u sadržaj dokumenta.

Međunarodni ugovori broj 1/18 [15.2.2018.]

Akti iz ovog broja:

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA BROJ 1 NA UGOVOR O FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE SRPSKE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE, ZAKLJUČEN 13. OKTOBRA 2011. U LUKSEMBURGU I 27. OKTOBRA 2011. U SARAJEVU - HITNA POMOĆ U SLUČAJU POPLAVA I PREVENCIJA A (FI 31.529)
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU ZA PROGRAM INTERREG V-B DUNAV CC2014TC16M6TN001 IZMEĐU EVROPSKE UNIJE, KOJU PREDSTAVLJA EVROPSKA KOMISIJA, BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA VIJEĆE MINISTARA BiH, I MAĐARSKE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU EKONOMIJU, UPRAVLJAČKO TIJELO TRANSNACIONALNOG PROGRAMA SARADNJE INTERREG V-B DUNAV
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZMEĐU CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE BOSNE I HERCEGOVINE I VIJEĆA EVROPE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O FINANSIRANJU ZA PROGRAM INTERREG V-B MEDITERAN CCI 2014TC16M4TN001 IZMEĐU EVROPSKE UNIJE, KOJU PREDSTAVLJA EVROPSKA KOMISIJA, BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA VIJEĆE MINISTARA BiH I PROVANCE-ALPES-COTE D AZUR, UPRAVLJAČKO TIJELO TRANSNACIONALNOG PROGRAMA SARADNJE INTERREG V-B MEDITERAN
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU AMANDMANA NA SPORAZUM O GRANTU IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE U VEZI S REGIONALNIM STAMBENIM PROGRAMOM I U VEZI S TREĆIM POTPROJEKTOM U OKVIRU PROGRAMA STAMBENOG ZBRINJAVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O ZAJMU I PROJEKTU IZMEĐU KFW-a, FRANKFURT NA MAJNI (KFW), I BOSNE I HERCEGOVINE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BiH (ZAJMOPRIMAC), I REPUBLIKE SRPSKE, KOJU PREDSTAVLJA MINISTARSTVO FINANSIJA RS-a, I ELEKTROPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE (AGENCIJA ZA REALIZACIJU PROJEKTA) ZA IZNOS OD 60.000.000,00 EURA - VJETROPARK HRGUD
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE CRNE GORE O KOLOKACIJI DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU FAKULTATIVNOG PROTOKOLA UZ KONVENCIJU O PRAVIMA DJETETA KOJI SE ODNOSI NA POSTUPAK PO PREDSTAVKAMA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE MAĐARSKE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA O PRIVREDNO-TEHNIČKOJ SARADNJI ZA BESPOVRATNU POMOĆ IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O RAZMJENI I OBOSTRANOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O UZAJAMNOM PRIZNAVANJU I ZAMJENI VOZAČKIH DOZVOLA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE ARMENIJE O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH PASOŠA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI PROTOKOLA KOJIM SE DOPUNJAVAJU I MIJENJAJU ODREĐENE ODREDBE SPORAZUMA O ZRAČNOM PRIJEVOZU IZMEĐU VLADE DRŽAVE KATAR I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O EVROPSKOM PARTNERSTVU
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI AMANDMANA BROJ 4 NA UGOVOR O FINANSIRANJU ZAKLJUČEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE DANA 21. DECEMBRA 2005. GODINE U SARAJEVU I 28. DECEMBRA 2005. GODINE U LUKSEMBURGU (UGOVOR O FINANSIRANJU) ŽELJEZNICE U BiH II (FI 23.376)
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI AMANDMANA NA OKVIRNI SPORAZUM O KREDITU OD 13. MAJA 2014. GODINE IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE ZA FINANSIRANJE PROJEKTA ZATVARANJA KOLEKTIVNIH CENTARA (LD 1789 (2013))
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZAJMU (ZAJAM ZA RAZVOJNU POLITIKU JAVNIH FINANSIJA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SARADNJI U OBLASTI OBRAZOVANJA IZMEĐU MINISTARSTVA CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE I MINISTARSTVA OBRAZOVANJA NARODNE REPUBLIKE KINE ZA PERIOD 2016 -2019.
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI IZMJENA SPORAZUMA O GRANTU FONDA ZA GLOBALNI OKOLIŠ (PROJEKAT I SMANJENJA OKOLIŠNOG ZAGAĐENJA JADRANSKOG MORA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ U FUNKCIJI AGENCIJE ZA IMPLEMENTACIJU FONDA ZA GLOBALNI OKOLIŠ (GEF GRANT No. TF017727)
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI NOTA SPORAZUMA O FINANSIJSKOJ SARADNJI IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE ZA 2016. GODINU
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI UGOVORA O ZAJMU (GrCF: PROJEKAT VODOVOD SARAJEVO) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI AMANDMANA NA OKVIRNI SPORAZUM O KREDITU OD 28. MAJA 2013. GODINE IZMEĐU RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE I BOSNE I HERCEGOVINE ZA FINANSIRANJE PROJEKTA JAČANJA SEKTORA ZDRAVSTVA - FAZA 2 LD 1747 (2011)
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O SARADNJI U PODRUČJU TURIZMA
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE UNIJE O UČEŠĆU BOSNE I HERCEGOVINE U "TREĆEM PROGRAMU ZA DJELOVANJE UNIJE U OBLASTI ZDRAVSTVA (2014-2020)"
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI AMANDMANA BR. 1 NA UGOVOR O FINANSIRANJU ZAKLJUČEN IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE, REPUBLIKE SRPSKE, EVROPSKE INVESTICIONE BANKE I JP AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE DANA 12. DECEMBRA 2013. GODINE U LUKSEMBURGU, 13. DECEMBRA 2013. GODINE U BANJA LUCI I 16. DECEMBRA 2013. GODINE U SARAJEVU ("UGOVOR O FINANSIRANJU") ZA PROJEKT AUTOPUT BANJA LUKA - DOBOJ (FI 82.135-SERAPIS 2011-0622)
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI MEĐUNARODNE KONVENCIJE O MJERENJU TONAŽE BRODOVA, IZ 1969. GODINE (LONDON, 23. JUNI 1969.)
PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
ODLUKU O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O INVESTICIONOM GRANTU (KORIDOR Vc "IZGRADNJA DIONICE AUTOCESTE SVILAJ - ODŽAK") IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIONE BANKE
Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!