Službeni glasnik BiH, broj 46/20

Na osnovu člana IV 4. a), b) i c) i člana VIII 1. Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 10. hitnoj sjednici Predstavničkog doma, održanoj 27. jula 2020. godine, i na 6. hitnoj sjednici Doma naroda, održanoj 29. jula 2020. godine, usvojila je


ZAKON


O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU


Član 1.
(Predmet)

(1) Ovim Zakonom propisuje se Budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (u daljem tekstu: Zakon).

(2) Izrazi korišteni u ovom Zakonu podjednako se odnose i na muški i na ženski rod.

(3) Budžet ima sljedeći sadržaj:
a) Dio prvi: pregled prihoda i rashoda:

1) Pregled prihoda, primitaka i finansiranja;

2) Zbirni pregled rashoda po ekonomskim kategorijama i izvorima finansiranja;

3) Bilans uravnoteženosti prihoda, primitaka i finansiranja sa rashodima.

b) Dio drugi: raspored prihoda i rashoda:

1) Raspored rashoda po budžetskim korisnicima;

2) Pregledi namjenske strukture rashoda budžetskih korisnika;

3) Direkni transferi i rezervisanja;

4) Pregled zaposlenih u 2019. sa planiranom dinamikom zapošljavanja u 2020. godini;

5) Pregled višegodišnjih projekata.

c) Dio treći: servisiranje vanjskog duga;

d) Dio četvrti: izvršenje Budžeta;

e) Dio peti: završne odredbe.

слике