Službeni glasnik BiH, broj 63/19

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Institut), na osnovu člana 13. stav (2) tačka d), člana 14. stav (1) i (2) Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava ("Službeni glasnik BiH", br. 63/10; u daljem tekstu: Zakon), i člana 193. stav (1) Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09, 41/13 i 53/16), donosi


RJEŠENJE
1. USLOVNO se oduzima dozvola Asocijaciji kompozitora - muzičkih stvaralaca (AMUS), Trg solidarnosti br. 2, Sarajevo, za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava autora muzičkih djela.

2. Dozvola se uslovno oduzima na period od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja ovog rješenja.

3. Oduzimanje dozvole se neće provesti ukoliko AMUS u zadatom roku otkloni sve nepravilnosti i sanira učinjene povrede koje su utvrđene u postupku nadzora nad radom AMUS-a, te u tom roku ne učini novu povredu koja bi bila osnov za oduzimanje dozvole.

4. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

5. Ovo rješenje će se objaviti u "Službenom glasniku BiH" i u "Službenom glasniku Instituta".

Obrazloženje


TOK POSTUPKA


Postupajući po službenoj dužnosti, na osnovu člana 12. Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava ("Službeni glasnik BiH" br. 63/10; u daljem tekstu: Zakon), Institut za intelektualno vlasništvo BiH je dostavio Asocijaciji kompozitora-muzičkih stvaralaca "AMUS" (u daljem tekstu: AMUS), dopis broj 03-47-5-741/18VT od 02.11.2018. godine, kojim su obaviješteni da će ovlašteni službenici Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, počev od 13.11.2018. godine, obaviti nadzor nad radom i izvršiti uvid u poslovne knjige i drugu poslovnu dokumentaciju kolektivne organizacije u službenim prostorijama AMUS-a. Dodatni nadzor nad radom AMUS-a najavljen je dopisom Instituta broj 03-47-5-741-7/18VT od 21.02.2019. godine.

Institut je izvršio nadzor nad radom AMUS-a za 2017. godinu i usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim relevantnim propisima, u periodu od 13. do 14.11.2018. godine i 07.03.2019. godine, o čemu su sačinjeni zapisnici o izvršenom nadzoru, broj 03-47-5-741-2/18 od 14.11.2018. godine i 03-47-5-741-8/18VT od 07.03.2019. godine.

U postupku nadzora nad radom AMUS-a, službenici Instituta su kontrolisali opće i pojedinačne akte organizacije, kolektivne ugovore sa udruženjima korisnika, tarife i svaku njihovu izmjenu i dopunu, ugovore sa stranim kolektivnim organizacijama, odluke Upravnog i Nadzornog odbora i Skupštine kolektivne organizacije, isplate tantijema autorima, interne akte organizacije i finansijsku dokumentaciju.

Nakon provedenog nadzora, Institut za intelektualno vlasništvo BiH je sačinio nacrt Izvještaja o nadzoru nad radom Asocijacije kompozitora-muzičkih stvaralaca (AMUS) za 2017. godinu, koji je dostavljen na očitovanje AMUS-u, u roku od 15 dana od dana prijema nacrta Izvještaja. AMUS je zaprimio nacrt Izvještaja dana 18.01.2019. godine.

AMUS je u ostavljenom roku, dana 04.02.2019. godine, dostavio Institutu očitovanje na nacrt Izvještaja o izvršenom nadzoru nad radom AMUS-a za 2017. godinu. Nakon preispitivanja navoda iz očitovanja AMUS-a na nacrt Izvještaja, Institut je izvršio dodatni nadzor, dana 07.03.2019. godine, nakon čega je sačinio konačni Izvještaj o nadzoru nad radom AMUS-a za 2017. godinu i donio dva rješenja, i to: Rješenje broj 04-47-5-233/19VT od 14.03.2019. godine i Rješenje broj 04-47-5-741-10/19VT od 01.04.2019. godine, kojim je AMUS-u naložio mjere za otklanjanje nepravilnosti u radu, u zadatim rokovima.

Rješenjem Instituta broj 04-47-5-233/19VT od 14.03.2019. godine, AMUS-u je naloženo da u roku od 60 dana od dana prijema rješenja otkloni sljedeće nepravilnosti u radu: sazove redovnu sjednicu Skupštine na kojoj je potrebno razmotriti i usvojiti dokumenta predviđena članom 20. Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava, za 2017. godinu; razmotriti i odlučiti o svim dokumentima koji su navedeni u pozivu članovima Skupštine AMUS-a na elektronsko izjašnjavanje o dokumentima, koji je uputio predsjednik Upravnog odbora AMUS-a, dana 08.03.2019. godine, te staviti van snage sve odluke koje su donesene na osnovu izjašnjavanja na elektronskoj Skupštini AMUS-a (u periodu od 23.01. do 04.02.2019. godine) i to: Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja i Izvještaja nezavisnog revizora za 2017. godinu; Odluke o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada i finansijskog plana za 2019. godinu i Odluke o sredstvima za kulturne i socijalne namjene i njihovo razmatranje na redovnoj Skupštini.

Rješenjem Instituta broj 04-47-5-741-10/19VT od 01.04.2019. godine, AMUS-u je naloženo da u roku od 90 dana od dana prijema rješenja otkloni sljedeće nepravilnosti u radu: izvrši izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine, i to: u članu 14. stav (2) precizirati u kojim slučajevima se članovi Skupštine mogu izjašnjavati elektronskim putem ili putem zemaljske pošte, s tim da se ovakav vid izjašnjavanja ne može primjenjivati u slučajevima kada Skupština razmatra dokumenta iz člana 20. Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava; izmjene i dopune Statuta, pravila raspodjele ubranih naknada i godišnji plan raspodjele ubranih naknada, izbor i razrješenje članova tijela upravljanja kolektivne organizacije; izvrši analizu troškova poslovanja i o tome sačini izvještaj, koji treba da usvoji Skupština AMUS-a; da u godišnjim finansijskim izvještajima prikazuje tabelarno sve troškove kolektivne organizacije, sa detaljnim obrazloženjem svih troškova i da sačini instrukciju i definiše pravila o unosu "košuljica" - podataka o korištenim (emitiranim) muzičkim djelima u sistem obrade podataka i način kontrole navedenih podataka, koji treba da usvoji Skupština AMUS-a.

Institut je dana 08.05.2019. godine, pod brojem 04-47-5-350/19, zaprimio dopis od AMUS-a, kojim je Institut pozvan da prisustvuje sjednici Skupštine AMUS-a, koju je Upravni odbor zakazao za 15.05.2019. godine. Predstavnici Instituta su se odazvali pozivu i otišli na sjednicu Skupštine, na kojoj je bilo prisutno 103 redovna člana AMUS-a. Sjednica nije održana jer je predsjednik Upravnog odbora konstatovao da nema kvoruma za punovažno odlučivanje. Na ovu sjednicu Skupštine AMUS-a nisu došli članovi Upravnog odbora AMUS-a (osim predsjednika Upravnog odbora i jednog člana), a isti su zakazali Skupštinu.

Institut je dana 22.05.2019. godine, pod brojem 04-47-5-395/19, zaprimio dopis od AMUS-a, kojim je Institut pozvan da prisustvuje sjednici Skupštine AMUS-a, koju je Upravni odbor zakazao za 30.05.2019. godine. AMUS je dana 30.05.2019. godine (na dan kada je trebala biti održana sjednica Skupštine) uputio Institutu dopis u kojem se navodi da je sjednica Skupštine opozvana, iz tehničkih razloga, jer je račun AMUS-a blokiran. Institut je dana 03.06.2019. godine, pod brojem 04-47-4-414/19, uputio dopis UniCredit banci, kojim je tražio informaciju o tome da li je račun AMUS-a, koji je otvoren u UniCredit banci blokiran, ko ga je blokirao i iz kojih razloga. Institut je dana 19.06.2019. godine, zaprimio dopis od UniCredit banke, kojim Institut obavještavaju da račun AMUS-a otvoren u UniCredit banci nije blokiran, niti je bio blokiran. U dopisu također navode da su od strane AMUS-a u prethodnom periodu zaprimili više obavijesti o mogućim potencijalnim nezakonitim radnjama i to zloupotrebom službenog pečata AMUS-a. Takođe su nas obavijestili da je AMUS, dana 14.05.2019. godine deponovao novi pečat u kartonu deponovanih potpisa, te da je dana 31.05.2019. godine, po zahtjevu AMUS-a ukinuta i rezervacija sredstava. Iz navedenog je jasno da navodna blokada računa AMUS-a nije mogla biti razlog za otkazivanje Skupštine jer je 14.05.2019. deponovan novi pečat, što znači da nije ni postojala mogućnost zloupotrebe pečata, odnosno neovlaštenog raspolaganja novcem sa računa.

Institut je dana 03.06.2019. godine, dopisom broj 04-47-5-395-3/19VT, obavijestio AMUS da postupi po Rješenjima Instituta za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u radu kolektivne organizacije, te da rok ističe 08.07.2019. godine. Istim dopisom AMUS je upozoren da treba postupiti i u skladu sa članom 20. Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava, kojim je propisano da kolektivna organizacija mora za svaku poslovnu godinu (dakle za 2018.), u roku od šest mjeseci poslije njenog završetka, usvojiti odnosno pribaviti sljedeća dokumenta: godišnji izvještaj tijela upravljanja i nadzornih tijela o iznosu naplaćenih naknada, njihovoj raspodjeli, poslovanju kolektivne organizacije, izvršavanju kolektivnih ugovora i ugovora sa stranim kolektivnim organizacijama, izvještaj revizorske kuće o izvršenoj kontroli finansijsko-računovodstvene dokumentacije, zajedno sa nalazom ovlaštenog revizora o pravilnosti i usklađenosti poslovanja kolektivne organizacije sa odredbama zakona, sa aktima kolektivne organizacije i sa zaključenim ugovorima, mišljenje tijela upravljanja i nadzornog tijela, izvještaj i nalaz revizorske kuće, poduzete mjere, u slučaju da je ovlašteni revizor našao nepravilnosti u poslovanju kolektivne organizacije, prijedlog financijskog plana kolektivne organizacije za narednu godinu koji uključuje plan troškova njenog poslovanja. Navedena dokumenta treba da usvoji Skupština AMUS-a. Na navedeni dopis AMUS je dostavio odgovor, koji je zaprimljen u Institutu dana 10.06.2019. godine, pod brojem 04-47-5-395-5/19, u kojem je navedeno da je AMUS pripremio sva dokumenta koja su naložena u Rješenjima Instituta, te da je Skupština zakazana za 23.10.2019. godine, jer je tada realno očekivati da bi se veliki broj članova AMUS-a mogao odazvati pozivu. Ovakvim postupanjem, protivno rokovima utvrđenim članom 20. Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava i protivno rokovima utvrđenim u rješenjima Instituta za otklanjanje nepravilnosti u poslovanju kolektivne organizacije, AMUS je počinio težu povredu odredbi navedenog zakona, koja predstavlja osnov za uslovno oduzimanje dozvole.

Institut je dana 01.07.2019. godine uputio AMUS-u urgenciju broj 04-47-5-491/19, u kojoj se traži da hitno, a najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema urgencije, postupi po Rješenjima o nalaganju mjera za otklanjanje nepravilnosti u radu i dostavi Institutu traženu dokumentaciju, usvojenu na Skupštini organizacije. Istim dopisom Institut je upozorio AMUS, da će, ukoliko ne postupi po navedenim rješenjima, biti pokrenut postupak predviđen Zakonom.

Institut je dana 11.07.2019. godine, pod brojem 04-47-5-491-2/19, zaprimio dopis od AMUS-a, kojim se obavještava Institut da je Upravni odbor AMUS-a, postupajući po urgenciji Instituta, zakazao sjednicu Skupštine udruženja za 05.07.2019. godine, koja nije održana zbog nedostatka kvoruma za punovažno odlučivanje, te je Upravni odbor AMUS-a zakazao novu sjednicu za 08.07.2019. godine, i ista nije održana iz istih razloga. Uz dopis su dostavljeni i zapisnici sa navedenih sjednica, sačinjeni od strane notara. Uvidom u dostavljene zapisnike Institut je utvrdio da na zakazane sjednice Skupštine ponovo nisu došli članovi Upravnog odbora AMUS-a.

AMUS nije u ostavljenom roku postupio po nalozima Instituta za intelektualno vlasništvo BiH i nije otklonio utvrđene nepravilnosti u poslovanju kolektivne organizacije, niti je održao sjednicu Skupštine udruženja koja je trebala razmatrati i usvojiti dokumenta koja su tražena predmetnim rješenjima. Ovakvim postupanjem AMUS je počinio težu povredu odredbi Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava i Statuta AMUS-a. Takođe, Skupština AMUS-a nije, u utvrđenom roku, u skladu sa članom 20. Zakona, usvojila godišnji izvještaj o poslovanju za 2018. godinu i ostala dokumenta predviđena ovim članom zakona.

U skladu sa odredbama Zakona, oduzimanje dozvole se neće provesti ukoliko AMUS u zadatom roku otkloni sve nepravilnosti i sanira učinjene povrede koje su utvrđene u postupku nadzora nad radom AMUS-a za 2017. godinu, te u tom roku ne učini novu povredu koja bi bila osnov za oduzimanje dozvole. AMUS u ostavljenom roku ne smije da ponovi bilo koji postupak ili radnju koja je naložena rješenjima Instituta za otklanjanje nepravilnosti u poslovanju AMUS-a ili navedena u Izvještajima o nadzoru nad radom AMUS-a za protekle godine (skretanjem pažnje), ukoliko želi da odluka o uslovnom oduzimanju dozvole bude opozvana.

Na osnovu člana 13. stav (2) tačka d) i člana 14. stav (1) i (2) Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava, Institut je donio rješenje kao u dispozitivu.

Prema članu 13. stav (4) Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava, obavještenje o odluci o uslovnom oduzimanju dozvole objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" i u "Službenom glasniku Instituta", te je odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Pouka o pravnom lijeku: Ovo rješenje je konačno u upravnom postupku. Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor, podnošenjem tužbe Sudu Bosne i Hercegovine u roku od 60 dana od dana prijema rješenja.

Broj 04-47-5-591/19VT
27. augusta 2019. godine
Banja Luka


Direktor
Josip Merdžo, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!