Pretraga sadržaja
Napredna pretraga»
Stara verzija
 Broj 10

LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XVII - Broj 10 

Srijeda, 3. 3. 2010. godine
S A R A J E V O 


ISSN 1512-7079
 

SLUŽBENE OBJAVE 

UDRUŽENJA - FONDACIJE 

Federalno ministarstvo pravde, odlučujući o zahtjevu za upis promjena u Registar mikrokreditnih fondacija u Federaciji Bosne i Hercegovine Mikrokreditne fondacije "PRIZMA" Sarajevo, donosi 

RJEŠENJE 

Upisuje se u Registar mikrokreditnih fondacija u Federaciji Bosne i Hercegovine s danom 13. 10. 2009. godine promjena upisa za Mikrokreditnu fondaciju "PRIZMA", skraćeni naziv "PRIZMA MIKRO", sa sjedištem u Sarajevu, ulica Bistrik Medresa broj 43, upisanu u Registar mikrokreditnih fondacija, pod registarskim brojem 10, Knjiga I Registra, dana 14. 5. 2008. godine i to: 

2. U točki 2. Rješenja ovog Ministarstva, broj 04-05-2-408/08 od 14. 5. 2008. godine, kod organizacijskog dijela Cazin vrši se promjena adrese na način da se upisuje nova adresa Cazin, ulica Kulina bana broj 4. 

Ostali upisi u Registru izvršeni po Rješenju broj 04-05-2-408/08 od 14. 5. 2008., 5. 12. 2008., 16. 2. 2009., 2. 4. 2009., 12. 5. 2009. i 19. 8. 2009. godine, ostaju nepromijenjeni. 

Broj 04-05-2-408/08
13. listopada 2009. godine
Sarajevo 


Ministar
Feliks Vidović, v. r. 

(UGF-242/09) 

Federalno ministarstvo pravde, odlučujući o zahtjevu za upis promjena u Registar udruga za UDRUŽENJE "CENTAR ZA OBRAZOVNE INICIJATIVE "STEP BY STEP" Sarajevo, donosi 

RJEŠENJE 

Upisuje se u Registar udruga kod Federalnog ministarstva pravde Sarajevo, sa danom 7. 10. 2009. godine promjena upisa za Udrugu UDRUŽENJE "CENTAR ZA OBRAZOVNE INICIJATIVE STEP BY STEP", skraćeni naziv "COI STEP BY STEP", sa sjedištem u Sarajevu, ulica Kralja Tvrtka broj 1, upisanu u Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 315, Knjiga I Registra, dana 1. 12. 1999. godine, i to: 

2. Promjena članova Upravnog odbora Udruge. 

Ostali upisi u Registru izvršeni po Rješenju broj 04-05-2-3537/99 od 1. 12. 1999., 13. 3. 2002. i 12. 7. 2006. godine, ostaju nepromijenjeni. 

Naknadu za upis u Registar u iznosu od 100,00 KM, Udruga je dužna uplatiti na Jedinstveni račun Trezoru Federacije Bosne i Hercegovine. 

Broj 04-05-2-3537/99
7. listopada 2009. godine
Sarajevo 


Ministar
Feliks Vidović, v. r. 

(UGF-250/09) 

Federalno ministarstvo pravde, odlučujući o zahtjevu za upis promjena u Registar udruga "UDRUŽENJE ZA ELIMINACIJU MINA" Sarajevo, donosi 

RJEŠENJE 

Upisuje se u Registar udruga kod Federalnog ministarstva pravde Sarajevo, sa danom 1. 12. 2009. godine godine, promjena upisa za Udrugu "UDRUŽENJE ZA ELIMINACIJU MINA", skraćeni naziv "UEM", sa sjedištem u Sarajevu, ulica Kotromanića broj 48, upisanu u Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 756, Knjiga I Registra, 23. 1. 2004. godine, i to: 

4. Promjena sjedišta - adrese na način da se umjesto dosadašnje adrese Sarajevo ulica Kotromanića broj 48 upisuje nova adresa Hadžići, ulica Igmanska broj 109, 

5. Promjena članova Skupštine i članova Udruge, 

6. Promjena Statuta - Prečišćeni tekst usvojen na Skupštini dana 14. 12. 2009. godine. 

Ostali upisi u Registru izvršeni po Rješenju broj 04-05-2-1578/03 od 23. 1. 2004., 21. 9. 2004., 27. 1. 2005. i 9. 5. 2007. godine ostaju nepromijenjeni. 

Naknadu za upis u Registar u iznosu od 100,00 KM, Udruga je dužna uplatiti na Jedinstveni račun Trezoru Federacije Bosne i Hercegovine. 

Broj 04-05-2-1578/03
18. siječnja 2010. godine
Sarajevo 


Ministar
Feliks Vidović, v. r. 

(UGF-1/10) 

KONKURSI
NATJEČAJI
OGLASI 

JP NACIONALNI PARK "UNA" BIHAĆ 

Na temelju članka 317. stavak 2, Zakona o gospodarskim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05 i 91/07) i članka 44. i 47 Statuta Javnog preduzeća Nacionalni park "UNA" društvo sa ograničenom odgovornošću Bihać ("Službene novine Federacije BiH", broj 58/09), Nadzorni odbor, na prvoj sjednici održanoj 18. siječnja 2010. godine, donosi 

Frame3

 

ODLUKU 

O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE UPRAVE JAVNOG PREDUZEĆA NACIONALNI PARK "UNA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BIHAĆ 

I. 

Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje Uprave Javnog preduzeća Nacionalni park "UNA" d.o.o. Bihać. 

II. 

Člana Uprave imenuje Nadzorni odbor uz saglasnost osnivača ili Skupština društva uz saglasnost osnivača, a na prijedlog federalnog ministra okoliša i turizma. 

1. Uprava odnosno ravnatelj Javnog preduzeća Nacionalni park "UNA" d.o.o. Bihać nadležan je da: 

-    predsjedava Upravom, 

-    organizira i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva, 

-    zastupa i predstavlja Društvo u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograničenja, 

-    predlaže razvojnu i poslovnu politiku, 

-    predlaže planove rada i program razvoja i poduzima mjere za njihovo provođenje, 

-    usvojeni plan poslovanja dostavlja resornom ministarstvu, 

-    predlaže organizaciju Društva, 

-    odgovoran je za zakonitost rada u Društvu, 

-    podnosi izvještaje o poslovanju i godišnji obračun, 

-    donosi pojedinačne akte u skladu sa Statutom i općim aktima Društva, 

-    izvršava i organizira provođenje odluka organa Društva, 

-    utvrđuje prijedloge općih akata Društva, 

-    odlučuje o potrebi za radom i raspoređivanju radnika, 

-    odlučuje o pravima i odgovornostima radnika u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu, 

-    poduzima radnje vezane za registraciju Društva, 

-    zaključuje ugovore i poduzima i druge pravne radnje. 

2. Opći uslovi 

Kandidat za Upravu-ravnatelja Javnog preduzeća Nacionalni park "UNA" d.o.o. Bihać mora ispunjavati slijedeće opće uvjete: 

-    da je stariji od 18 godina; 

-    VSS; 

-    da je državljanin Bosne i Hercegovine; 

-    da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije; 

-    da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine; 

-    da nije osuđivan za krivična djela koja ga čine nedostojnim za obavljanje funkcije; 

-    da nije na funkciji u političkoj stranci u smisiu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03); 

-    da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup iz oblasti privrednog i financijskog kriminala u periodu od 5 godina od dana pravomoćnosti presude isključujući vrijeme izdržavanja kazne. 

3. Posebni uslovi 

Pored općih uvjeta, kandidat za člana Upravu-ravnatelja Javnog preduzeća Nacionalni park "UNA"d.o.o. Bihać, mora ispunjavati i posebne uvjete i kriterijume utvrđene Odlukom o utvrđivanju kriterijuma za izbor i imenovanje uprave Javnog preduzeća Nacionalni park "UNA"1 d.o.o. Bihać, a to su: 

-    da ima završenu visoku stručnu spremu (VSS), prirodno matematički fakultet, fakultet biotehničkih nauka, ekonomski, pravni ili drugi tehnički fakultet, 

-    da ima najmanje 8 (osam) godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje 5 (pet) na rukovodnim poslovima, 

-    da ponudi program rada i razvoja Društva u mandatnom periodu, 

-    da ima stručna znanja iz oblasti potrebnih za rad nacionalnog parka. 

4. Mandat 

Mandat Uprave-ravnatelja Javnog preduzeća Nacionalni park "UNA"d.o.o. Bihać je četiri godine. 

5. Potrebni dokumenti 

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente: 

 • izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci); 
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci); 
 • potpisanu i ovjerenu izjavu kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije; 
 • uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup iz oblasti privrednog i finansijskog kriminala izdato od nadležnih organa, u periodu od 5 godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme izdržavanja kazne zatvora (uvjerenja nadležnog MUP-a, i općinskog suda ne starija od tri mjeseca); 
 • diplomu o završenoj VSS (nostrificiranu diplomu, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini); 
 • dokaz o traženom radnom iskustvu u struci (uvjerenje ili potvrda); 
 • potpisanu i ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03); 
 • potpisanu i ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine; 
 • biografiju s adresom i kontakt telefonom. 
 • Navedeni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji. 
 • Dokumenti priloženi uz prijavu na javni konkurs neće se vraćati kandidatima. 
 • 6. Ostale napomene 
 • Sve kandidate s liste s užim izborom na intervju će pozvati Komisija za izbor kandidata za imenovanje Uprave Javnog preduzeća Nacionalni park "UNA" d o.o. Bihać. 
 • 7. Podnošenje prijava 
 • Javni konkurs objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH", te u dnevnim novinama: "Dnevni avaz" Sarajevo, "Dnevni list" Mostar i Unsko-sanske novine - Krajina - Bihać. 
 • Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana zadnjeg objavljivanja u dnevnim novinama, odnosno "Službenim novinama Federacije BiH". 
 • Prijave na javni konkurs s traženim dokumentima dostavljaju se putem poštanske službe preporučeno, na adresu: 
 • Federalno ministarstvo okoliša i turizma 
 • N/r vd direktor Javnog preduzeće Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać 
 • Ulica Alipašina broj 41, Sarajevo 
 • sa naznakom za: 
 • "Prijava za Javni konkurs za izbor i imenovanje Uprave Javnog preduzeća Nacionalni park "UNA" d.o.o. Bihać. 
 • Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje. 
 • III. 
 • Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 • (so-212-a-F/10) 
 • OPĆINA SANSKI MOST 
 • Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 34/03) i člana 15. Pravila Javne ustanove Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu, općinski načelnik raspisuje 

KONKURS 

ZA IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA 

1. Javna ustanova Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu, Sanski Most - 5 članova 

2. Opis pozicija 

Upravni odbor obavlja poslove od značaja za djelatnosti kojima se bavi Javna ustanova Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu, Sanski Most, a koji se sastoje u: 

 • donosi Pravila Fonda uz saglasnost Osnivača, 
 • donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora, 
 • donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematiza- ciji radnih mjesta, plaćama i ostalim primanjima, 
 • usvaja financijski plan i završni račun, 
 • utvrđuje plan i program rada Fonda, 
 • donosi Odluku o zaduživanju Fonda do vrijednosti 500.000,00 KM, a preko tog iznosa odluku donosi Osnivač, 
 • donosi Odluku o investicionom ulaganju, 
 • raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Fonda, 
 • imenuje i razrješava direktora Fonda, na prijedlog Komisije za izbor direktora, 
 • odgovara za zakonitost rada, 
 • obavlja i druge poslove u skladu sa Pravilima. 
 • 3. Opći uvjeti 
 • Svi kandidati za imenovanje na pozicije u Upravnom odboru, treba da ispunjavaju opće uvjete: 
 • da je državljanin BiH, 
 • da je stariji od 18 godina, 
 • da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine, prije objavljivanja konkursa, 
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH), 
 • da nije član u organima stranke, niti da obavlja poslove u organima stranke, političkim udruženjima ili fondacijama koji su povezani sa strankom, 
 • da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup, 
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak, 
 • da nije lice kojem je zabranjeno obavljanje javne funkcije, 
 • da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili sav- jetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02), 
 • da nema privatni financijski interes u preduzećima i ustanovi u kojim se kandiduje na poziciju u upravni odbor. 
 • 4. Kandidat pored navedenih općih uslova treba da ispunjava i posebne uslove: 
 • da ima najmanje VI ili VII stepen školske spreme, 
 • da ima najmanje dvije godine radnog iskustva, 
 • da nije stariji od 65 godina, 
 • da posjeduje sposobnost kreativnog rada, 
 • sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje pozicije, 
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti. 
 • 5. Prijave kandidata treba da sadrže: 
 • kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, 
 • dokaz o stručnoj spremi (ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju), 
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 
 • uvjerenje o radnom iskustvu od najmanje, 
 • uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca), 
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca), 
 • ovjerene izjave na okolnosti iz tačke 3. alineja 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 10. 
 • Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije. 
 • Svi kandidati koji budu stavljeni na listu s užim izborom bit će pozvani na intervju pred Komisiju za izbor na pozicije u reguliranim organima, nakon čega će Komisija putem pismene preporuke predložiti rang listu sa najuspješnijim kandidatima. 
 • Izbor i imenovanje Članova Upravnog odbora vrši se na mandatni period u trajanju od 4 (četiri) godine. 
 • Prijave sa traženom dokumentacijom mogu se dostaviti lično ili putem pošte preporučeno sa naznakom: "Prijava na konkurs", na adresu: Općina Sanski Most, Banjalučka 3 - Komisija za izbor na pozicije u reguliranim organima. 
 • Ovaj konkurs objavit će se u "Oslobođenju" i "Službenim novinama Federacije BiH". 
 • Konkurs ostaje otvoren 15 dana, od dana posljednjeg objavljivanja. 
 • Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. 
 • (so-215-a-F/10) 
 • AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU
  FEDERACIJE BiH
  SARAJEVO 
 • Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva unutrašnjih poslova/Ministarstva unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA RUKOVODEĆEG DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA/MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA/KANTONA SREDIŠNJA BOSNA 

     

        5/208 

-    Pomoćnik ministra za administraciju i podršku - 1 (jedan) izvršilac 

Opis poslova: Opis poslova sadržan je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to: 

-    VSS, VII stepen stručne spreme, završen pravni fakultet 

-    najmanje 5 godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS 

Prijavljivanje na konkurs: 

a)    Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

b)    Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 

2.    potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS, 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2. Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit će obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa. 

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službe- nim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i
Srednjobosanski kanton
ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova/Ministarstvu unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-222-a-F/10) 

MINISTARSTVO PROSVJETE, ZNANOSTI, KULTURE I ŠPORTA KANTONA SREDIŠNJA BOSNA
TRAVNIK 

Temeljem članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03), sukladno članku 72. Zakona o osnovnom školstvu, članka 99. Zakona o srednjem školstvu ("Službene novine Kantona Središnja Bosna", br. 11/01 i 17/04) i Pravilnika o izboru, ustroju i radu ("Službene novine KSB", br. 5/05 i 9/07), Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna raspisuje 

NATJEČAJ 

ZA IZBOR ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA SVIH OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA KSB 

1. Objavljuje se javni natječaj za izbor i imenovanje članova školskih odbora osnovnih i srednjih škole Kantona Središnja Bosna, i to: 

OPĆINA BUGOJNO  

a) Osnovne škole 

1.    "Prva osnovna škola Bugojno" Jaklić 

2.    "Prva osnovna škola Bugojno" 

3.    "Druga osnovna škola Bugojno" 

4.    "Treća osnovna škola Bugojno" 

5.    OŠ "Bristovi" 

6.    OŠ "Drvetine" 

7.    OŠ "Gračanica" 

8.    Osnovna muzička škola 

b) Srednje škole 

1.    "Srednja stručna škola Bugojno" 

2.    "Opća gimnazija Bugojno" 

3.    "Srednja tehnička škola Bugojno" 

OPĆINA BUSOVAČA 

a) Osnovne škole 

1.    OŠ "Busovača" 

2.    OŠ "Kaćuni" 

3.    OŠ "Kaonik" 

b) Srednje škole 

1.    "Mješovita srednja škola Busovača" 

2.    SŠ "Busovača" 

OPĆINA DONJI VAKUF  

a) Osnovne škole 

1.    "Prva osnovna škola Donji Vakuf" 

2.    "Druga osnovna škola Prusac" 

3.    "Treća osnovna škola Oborci" 

4.    "Četvrta osnovna škola Torlakovac" 

b) Srednja škola 

1.    Mješovita srednja škola Donji Vakuf 

OPĆINA KISELJAK 

a) Osnovne škole 

1.    OŠ "Brestovsko" 

2.    OŠ "Gromiljak" 

3.    OŠ "Kiseljak" 

4.    OŠ "Kiseljak 1" 

5.    OŠ "Kiseljak 2" 

6.    OŠ "Lepenica" 

b) Srednje škole 

1.    SŠ "Ivan Goran Kovačić" 

2.    "Srednja strukovna škola Fojnica" 

OPĆINA KREŠEVO  

a) Osnovna škola 

1.    OŠ "Dr. Boris Čorić" 

b) Srednja škola 

1.    SŠ "Kreševo" 

OPĆINA NOVI TRAVNIK 

a) Osnovne škole 

1.    OŠ "Edhem Mulabdić" 

2.    OŠ "Josip Gadžić-Ćupo" Stojkovići 

3.    OŠ "Novi Travnik" 

4.    OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" 

5.    OŠ "Musa Ćazim Čatić" 

6.    OŠ "Safvet beg Bašagić" 

7.    Osnovna muzička škola Novi Travnik 

8.    Osnovna glazbena škola Novi Travnik 

b) Srednje škole 

1.    MSŠ "308. Slavna brdska brigada" 

2.    SŠ "Novi Travnik" 

3.    "Srednja glazbena škola Jakova Gotovca" 

OPĆINA FOJNICA 

a) Osnovne škole 

1.    OŠ "Ivan Goran Kovačić" 

2.    OŠ "Muhsin Rizvić" 

b) Srednja škola 

1. "Mješovita srednja škola Zijah Dizdarević" 

OPĆINA G.VAKUF-USKOPLJE  

a) Osnovne škole 

1.    OŠ "Gornji Vakuf" 

2.    OŠ "Uskoplje" 

3.    OŠ "Pajić Polje" 

4.    OŠ "Voljevac" 

b) Srednje škole 

1. "Mješovita srednja škola Gornji Vakuf" 

2. SŠ "Uskoplje" 

OPĆINA JAJCE 

a) Osnovne škole 

1.    OŠ "13. rujan" 

2.    OŠ "Berta Kučera" 

3.    OŠ "Braća Jezerčić" 

b) Srednje škole 

1.    "Srednja strukovna škola Jajce" 

2.    SŠ "Nikola Šop" 

OPĆINA TRAVNIK 

a) Osnovne škole 

1.    OŠ "Dolac" 

2.    OŠ "Guča Gora" 

3.    OŠ "Karaula" 

4.    OŠ "Kalibunar" 

5.    OŠ "Han Bila" 

6.    OŠ "Mehurići" 

7.    OŠ "Nova Bila" 

8.    OŠ "Travnik" 

9.    OŠ "Turbe" 

10.    OŠ "Vitovlje" 

11.    Osnovna muzička škola Travnik 

b) Srednje škole 

1.    "Mješovita srednja tehnička škola Travnik" 

2.    "Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik" 

3.    "Mješovita srednja škola Travnik" 

4.    SŠ "Travnik" Nova Bila 

OPĆINA VITEZ 

a) Osnovne škole 

1.    OŠ "Bila" 

2.    OŠ "Dubravica" Dubravica (H) 

3.    OŠ "Dubravica" Preočica(B) 

4.    OŠ " Vitez" (H) 

5.    OŠ "Vitez" (B) 

b) Srednje škole 

1.    "Mješovita srednja škola Vitez" 

2.    SŠ "Vitez" 

2. U Školski odbor se bira pet članova, i to: 

iz reda osoblja škole (l član) 

iz reda osnivača škole (1 član) 

iz reda lokalne zajednice (1 član) 

iz reda Vijeća roditelja (2 člana) 

Sastav Školskog odbora mora odražavati narodnosnu strukturu učenika. 

Članovi Školskog odbora biraju se na razdoblje od četiri (4) godine. 

Obavljanje dužnosti člana Školskog odbora je dragovoljno bez nadoknade. 

3. Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete: 

a) Opći uvjeti 

-    da je državljanin Bosne i Hercegovine 

-    da je stariji od 18 godina 

-     da se protiv njega ne vodi kazneni postupak 

-     da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini 

-    da ne podliježe članicu IX. 1 Ustava Bosne i Hercegovine (Međunarodni sud za ratne zločine) 

-    da nije član tijela vlasti u smislu Zakona o sukobu interesa 

b) Posebni uvjeti 

 • VSS, za kandidate iz reda osoblja škole i osnivača za mjesto člana Školskog odbora u srednjim školama, a VŠS ili VSS za člana Školskog odbora u osnovnim školama; 
 • za kandidate iz reda lokalne zajednice i Vijeća roditelja učenika kriterij je najmanje SSS 
 • 4. Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti: 
 • prijavu sa životopisom 
 • izvod iz matične knjige rođenih, može i kopija 
 • kopija diplome o školskoj spremi 
 • Prijave se mogu dostaviti na adresu Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa KSB-Travnik, Stanična 43, ili na adresu škole za koju je kandidat zainteresiran, odnosno općine kojoj pripada škola za koju se kandidira. 
 • Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja natječaja u javnim glasilima. 
 • Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. 
 • 5. Kandidate iz reda uposlenika prijavljuje uprava škole na prijedlog Nastavničkog vijeća. 
 • Kandidate iz reda Vijeća roditelja prijavljuju, također, uprave škola na prijedlog Vijeća roditelja i učenika. 
 • Kandidate iz reda lokalne zajednice prijavljuju općine na prijedlog općinskih vijeća, za sve škole sa svoje općine. 
 • Suglasnost za svoju kandidaturu, kao i potvrdu da ispunjavaju uvjete iz točke 3. Natječaja, kandidati potvrđuju svojim potpisom na obrascu izjave koju predlagatelji dostavljaju Ministarstvu. 
 • 6. Kandidati iz reda osnivača, koji blagovremeno podnesu prijavu, bit će pozvani da potpišu izjavu kojom će potvrditi ispunjavanje uvjeta iz točke 3. natječaja. 
 • O rezultatima izbora kandidati će biti pismeno obaviješteni i moći će podnijeti prigovor Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa ukoliko smatraju da je Povjerenstvo učinilo propust po bilo kom osnovu glede njihove kandidature. 
 • (so-224-a-F/10) 
 • JU ORIJENTALNI INSTITUT U SARAJEVU 
 • Na osnovu člana 23. Pravila Orijentalnog instituta u Sarajevu, a u skladu sa članom 35. i 36. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti Upravni odbor raspisuje 

KONKURS 

I. Za izbor u naučno zvanje: 

1. Naučni saradnik, iz oblasti perzijskog jezika i književnosti u Filološkom odjeljenju - 1 izvršilac 

II. Za izbor u istraživačko zvanje: 

1.    Viši stručni saradnik, orijentalista u Filološkom odjeljenju - 1 izvršilac 

2.    Viši stručni saradnik, osmanista u Historijskom odjeljenju - 1 izvršilac 

Kandidati pored općih uvjeta, treba da ispunjavaju i uvjete iz člana 36. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i člana 78. Pravila o izmjenama i dopunama Pravila Orijentalnog instituta. 

Kandidati uz prijavu na konkurs prilažu: doktorsku, odnosno magistarsku diplomu (original ili ovjerenu kopiju) ili uvjerenje-potvrdu da su odbranili doktorsku disertaciju, odnosno magistarski rad, biografiju i bibliografiju objavljenih radova. 

Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja. 

Dodatne informacije mogu se dobiti u Orijentalnom institutu u Sarajevu, ul. Zmaja od Bosne 8-b, ili na telefon 22 53 53. 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

 (so-230-a-F/10) 

JU UMJETNIČKA ŠKOLA BIHAĆ 

Na osnovu člana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03), člana 135. i 137. Zakona o srednjoj školi ("Službeni glasnik Unsko - sanskog kantona", broj 3/97), te na osnovu Pravila JU Umjetnička škola Bihać, Školski odbor JU Umjetnička škola Bihać je, na VIII sjednici održanoj 19.02.2010. godine, donio Odluku broj 92/2010 o raspisivanju 

JAVNOG KONKURSA 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA 

I. 

Opis pozicije direktora: 

a)    rukovodi radom škole 

b)    zastupa školu i odgovoran je za zakonitost rada škole, osim u poslovima pravnog savjetovanja i zakonskog zastupanja pred sudovima i drugim nadležnim organima, odnosno tjelima, a odnose se na zaštitu imovine i imovinskih interesa škole, koje obavlja Pravobranilaštvo Unsko - sanskog kantona 

c)    stara se o ostvarenju nastavnog plana i programa 

d)    predlaže godišnji program rada škole 

e)    odlučuje o raspoređivanju zaposlenih u školi i vrši ocjenjivanje njihovog rada, te u slučaju neispunjavanja obaveza iz radnog odnosa postupa u skladu sa pratećim zakonima 

f)     odnosi Školskom odboru izvještaj o radu i rezultatima rada 

g)    izvršava odluke stručnih organa i Školskog odbora 

h)    odlučuje o pravima i obavezama zaposlenika iz radnog odnosa 

i)    informira Školski odbor o financijskom poslovanju 

j)    naredbodavac je za utrošak sredstava i izvršenje financijskog plana 

k)    posjećuje časove nastave i drugih oblika rada u cilju predlaganja mjera za poboljšanje rada ustanove 

l)    odobrava plaćeno i neplaćeno odsustvo 

m)    izriče odgojno - disciplinske mjere učenicima, odnosno zaposlenicima iz svoje nadležnosti 

n)    priprema, saziva i vodi sjednice nastavničkog vijeća 

o)    vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima 

II. 

Opći uvjeti za imenovanje/nominiranje na upražnjenu poziciju škole su: 

a)    da je državljanin Bosne i Hercegovine 

b)    da je stariji od 18 godina 

c)    da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije 

d)    da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine) 

e)    da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03) 

f)    da nije član organa zakonodavne, izvršne i sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02) 

g)    da nema privatni financijski interes u instituciji u kojoj se kandidira 

h)    da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv s dužnošću u instituciji u kojoj se kandidira, pet godina od dana pravosnažne presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne 

i)    da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj instituciji u koju se kandidira 

III. 

Posebni uvjeti za imenovanje/nominiranje na upražnjenu poziciju direktora škole: 

a)    visoko obrazovanje VII stepen, te da ispunjava uvjete za nastavnika odgovarajuće škole, odnosno psihologa i pedagoga i na najmanje tri godine radnog iskustva neposredno u struci nakon položenog stručnog ispita 

b)    sposoban za savjesno, odlučno i odgovorno rukovođenje školom i vođenje pedagoške aktivnosti škole 

c)    imenovanje direktora škole vrši se na period od četiri godine, a po isteku mandata ista osoba može biti ponovo još jednom imenovana. 

IV. 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uslova: 

a)    kraću biografiju, adresu i kontakt telefon 

b)    vjerenje da je državljanin Bosne i Hercegovine 

c)    uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak u vezi sa članom 9.1. Ustava BiH 

d)    izjavu da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine) 

e)    izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenova- njima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03) 

f)    izjavu da nije član organa zakonodavne, izvršne i sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02) 

g)    potvrdu da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv s dužnošću u instituciji u koju se kandidira, pet godina od dana pravosnažne presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne 

h)    potvrda da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj instituciji u koju se kandidira 

i)    ovjerenu kopiju diplome 

j)    uvjerenje o položenom stručnom ispitu 

V. 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Dnevni avaz". 

VI. 

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili putem pošte na adresu: 

JU Umjetnička škola Bihać, ul. 5. korpusa broj 2, Bihać sa naznakom: "Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora škole". 

VII. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-232-a-F/10) 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I RATNIH VOJNIH INVALIDA UNSKO-SANSKOG KANTONA 

        03/172 

01.    Stručni savjetnik za boračko-invalidsku zaštitu - 1 (jedan) izvršilac 

02.    Viši stručni saradnik za pravne poslove u Odjeljenju za boračko invalidsku zaštitu Bihać - 2 (dva) izvršioca 

Opis poslova: Opis poslova za pozicije 01. i 02. sadržan je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to: 

Za poziciju 01 

-    VSS/VII stepen stručne spreme, završen pravni fakultet 

-    najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci 

Za poziciju 02 

-    VSS/VII stepen stručne spreme, završen pravni fakultet 

-    najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci 

Prijavljivanje na konkurs: 

a)    Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Trg kralja Tomislava bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

b)    Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06. 4. 1992. godine) 

2.    potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH ((može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Trg kralja Tomislava bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit će obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova konkursa. 

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Trg kralja Tomislava bb
80101 Livno
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-233-a-F/10) 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U KANTONALNOM TUŽILAŠTVU TUZLANSKOG KANTONA 

        4/217 

01.    Stručni savjetnik Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona - 1 (jedan) izvršilac 

02.    Stručni savjetnik u Odjelu za odnose sa javnošću - 1 (jedan) izvršilac 

Opis poslova: Opis poslova (pozicija 01. i 02.) sadržan je u tekstu javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: 

Za poziciju 01. 

-    VSS, VII stepen, završen pravni fakultet 

-    radno iskustvo: najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva/sta- ža u struci, nakon završene VSS 

-    položen pravosudni ispit 

Za poziciju 02. 

-    VSS, VII stepen, završen pravni fakultet, fakultet političkih nauka ili filozofski fakultet - smjer novinarstvo 

-    radno iskustvo: najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva/staža u struci, nakon završene VSS; 

Prijavljivanje na konkurs: 

Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država, nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 

2.    potvrdu /uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon sticanja VSS 

3.    uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu (za poziciju 01.) 

4.    uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit će obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. 

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
ul. Slatina broj 2
TUZLA
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-234-a-F/10) 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Živinice, objavljuje 

PONIŠTENJE 

DIJELA JAVNOG KONKURSA 

        4/206 

Poništava se dio javnog konkursa objavljenog u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 82/09 od 29. 12. 2009. godine i dnevnim novinama "Oslobođenje" i "San" od 26. 12. 2009. godine, za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Živinice, i to za poziciju: 

04.    Stručni saradnik za upravno rješavanje u Stručnoj službi općinskog načelnika - 1 (jedan) izvršilac 

(so-235-a-F/10) 

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA OLOVO 

Na osnovu člana 31. Statuta JU Dom zdravlja Olovo, člana 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/97), a u svezi sa članom 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03) i Odluke Upravnog odbora JU Dom zdravlja Olovo, broj UO-223/10 od 25.02.2010. godine, raspisuje se 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU DOM ZDRAVLJA OLOVO 

Imenovanje se vrši na period od 4 (četiri) godine. 

Kandidat za imenovanje mora ispunjavati sljedeće opće uslove, i to; 

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu); 
 • da je stariji od 18 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih); 
 • da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH, u razdoblju od 3 (tri) godine prije dana objave konkursa (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa); 
 • da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa); 
 • da nije krivično kažnjavan ili da se protiv njega ne vodi krivični postupak (dokaz: akt izdat od nadležnog suda); 
 • da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u instituciji vlasti ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02), (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadležnog organa). 
 • Pored ispunjenih općih uslova/uvjeta, kandidat mora ispunjavati i sljedeće posebne uslove/uvjete, i to: 
 • da ima visoko obrazovanje zdravstvenog usmjerenja (završen medicinski ili stomatološki fakultet), (dokaz: diploma i uvjerenje o položenom stručnom ispitu); 
 • da ima najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci (dokaz: potvrda o radnom iskustvu u struci); 
 • da ima provjerene rezultate u pogledu stručnih, organizacionih i drugih radnih sposobnosti (dokaz: slobodan izbor kandidata); 
 • da nije direktor neke druge zdravstvene ustanove koja ima status pravnog lica (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadležnog organa); 
 • Kandidat je dužan ponuditi program rada i razvoja Ustanove u izbornom mandatu. 
 • Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata, kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova/uvjeta traženih konkursom. 
 • Prijave se dostavljaju lično ili preporučenom pošiljkom, sa naznakom: "Prijava za izbor i imenovanje direktora Ustanove - ne otvaraj", na adresu: JU Dom zdravlja Olovo, ulica Željeznička 35. 
 • Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Dnevni avaz". 
 • Napotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 
 • (so-237-a-F/10) 
 • JP "UBORAK" DD MOSTAR 
 • Na osnovu Odluke Nadzornog odbora br. 71/10-NO od 16. 2. 2010. godine, Nadzorni odbor JP Uborak d.d. Mostar objavljuje 

PONIŠTENJE 

KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JP UBORAK DD MOSTAR 

Poništava se konkurs za izbor i imenovanje direktora JP Uborak d.d. Mostar objavljen u dnevnim novinama "SAN" dana 30. 11. 2009. godine i u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 75/09 dana 2. 12. 2009. godine. 

(so-238-a-F/10) 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU
FEDERACIJE BiH 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Općine Centar Sarajevo, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U OPĆINI CENTAR SARAJEVO 

        06/356 

-    Stručni saradnik - sekretar mjesne zajednice - jedan (1) izvršilac 

Opis poslova: Opis poslova sadržan je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to: 

 • VSS/VII stepen stručne spreme, završen pravni, ekonom- ski, fakultet političkih nauka, arhitektonski, građevinski, prirodno-matematički, mašinski, elektrotehnički, filozof- ski, poljoprivredni, šumarski, veterinarski, tehnološki, fakultet za sport i tjelesni odgoj, fakultet kriminalističkih nauka, filološki, teološki fakultet ili pedagoška akademija, 
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS, 
 • poznavanje rada na računaru (sve korisničke aplikacije u službi: Word, e-mail, Intranet, primjena i korištenje AV zaštite i dr.). 
 • Prijavljivanje na konkurs: 
 • a)    Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kreševljakovića broj 19 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 
 • b)    Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06. 04. 1992. godine) 

2.    potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci, nakon sticanja VSS 

3.    dokaz o poznavanju rada na računaru (sve korisničke aplikacije u službi: Word, e-mail, Intranet, primjena i korištenje AV zaštite i dr.). 

4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Agencije za državnu službu u ulici Hamdije Kreševljakovića broj 19/V ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba 

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit će obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova konkursa. 

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 19, 71000 Sarajevo
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Centar Sarajevo " 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-243-a-F/10) 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU
FEDERACIJE BiH 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općine Kakanj, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U OPĆINI KAKANJ 

        5/211 

-    Urbanističko-građevinski inspektor - 1 (jedan) izvršilac 

Opis poslova: Opis poslova sadržan je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to: 

-    VSS, VII stepen stručne spreme, završen građevinski ili arhitektonski fakultet, 

-    najmanje 3 godina radnog staža u struci nakon sticanja VSS, 

-    poznavanje rada na računaru. 

Prijavljivanje na konkurs: 

a)    Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službe- nika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjelje- nja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

b)    Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 

2.    potvrda / uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS 

3.    dokaz o poznavanju rada na računaru 

4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prosto- rijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2. Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba. 

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit će obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova konkursa. 

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službe- nim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i
Srednjobosanski kanton
ul. Kučukovići br. 2 

72000 Zenica
sa naznakom:
"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Kakanj" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-244-a-F/10) 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU
FEDERACIJE BiH 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06), a po zahtjevu Jedinstvenog općinskog/op- štinskog organa uprave Općine/Opštine Bosanski Petrovac broj 01-34-2997-7/09 od 15. 2. 2010. godine za poništenje dijela javnog konkursa, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje 

PONIŠTENJE 

DIJELA JAVNOG KONKURSA 

Poništava se dio javnog konkursa za popunu radnih mjesta državnih službenika u Jedinstvenom općinskom/opštinskom organu uprave Općine/Opštine Bosanski Petrovac, objavljenog u "Službenim novinama Federacije BiH" broj 7/10 od 17. 2. 2010. godine i u dnevnim novinama "Dnevni avaz" i "Oslobođenje" od 13. 2. 2010. godine, i to za poziciju: 

01.    Viši stručni saradnik za katastar - 1 (jedan) izvršilac 

(so-245-a-F/10) 

PROGLAŠENJE UMRLIM 

Općinski sud u Velikoj Kladuši, stručni saradnik Edis Veladžić, u vanparničnom predmetu predlagača Rizvić Bejze, iz Ponikava bb, Velika Kladuša, radi proglašenja nestale osobe umrlom Rasim Mustedanagić, sin Rasima iz Rajnovca, Velika Kladuša, zastupane po posebnom staratelju po Rješenju JU "Centra za socijalni rad" Velika Kladuša, broj 06-35-220-UP1/08 od dana 3. 2. 2010. godine, na osnovu člana 65. Zakona o vanparničnom postupku izdaje sljedeći 

OGLAS 

Nestali: Rasim Mustedanagić, sin Rasima i majke Bejze, rođen 1. 8. 1974. godine, u Rajnovcu, sa posljednjim prebivalištem u Rajnovcu, koji je nestao u ljeto 1994. godine za vrijeme ratnih dejstava u mjestu Pehovo - Metla, Velika Kladuša, od kada mu se gubi svaki trag. 

Poziva se nestali RASIM MUSTEDANAGIĆ, kao i svaka druga osoba koja zna bilo šta o životu i kretanju nestale osobe poslije navedenog datuma nestanka da se javi u Općinski sud u Velikoj Kladuši, soba br. 7. 

Ukoliko se ne javi Rasim Mustedanagić, kao i svaka druga osoba koja zna bilo šta o kretanju nestale osobe poslije datuma nestanka, a po isteku roka od 90 dana od dana objavljuvanja oglasa, Sud će donijeti odluku po prijedlogu. 

Broj 23 0 V 006461 08 V
10. februara 2010. godine
Velika Kladuša 

(05-2-375/10) 

Općinski sud u Goraždu, sudija Ahmed Spahić, u pravnoj stvari predlagača Mustafa Kapičija, koga zastupa punomoćnik Borovac Omer, advokat iz Goražda, radi utvrđenja smrti za Safet Kapičija, na osnovu člana 65. Zakona o vanparničnom postupku, dana 19. 2. 2010. godine, izdaje sljedeći 

OGLAS 

Navodno umrli Safet Kapičija, sin Sulja i majke Mere, rođene Pecikoza, rođen 15. 5. 1921. godine u Omačini, općina Rudo, sa posljednjim prebivalištem u Goraždu, umro 26. 9. 1995. godine u Goraždu. 

Poziva se navodno umrli SAFET KAPIČIJA kao i bilo koja druga osoba koja ima saznanje o kretanju istog poslije 26. 9. 1995. godine da se jave Općinskom sudu u Goraždu, soba br. 20. 

Ukoliko se ne javi navodno umrli Safet Kapičija, ili bilo koja druga osoba koja ima saznanje o kretanju istog poslije datuma smrti, a po isteku roka od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH", Sud će donijeti odluku po prijedlogu. 

Broj 45 0 V 015059 10 V
19. februara 2010. godine
Goražde 

(05-2-443/10) 

Općinski sud u Sarajevu, po sudiji Esmi Jusić, kao sudiji pojedincu, u vanparničnom predmetu predlagača Kožljak Hanke iz Sarajeva, Poljine 1, zastupana po punomoćniku advokatu Plećan Asifu, radi uvtrđivanja smrti za Pandžić Bademu, zastupana po posebnom staratelju advokatu iz Sarajeva Gligić Goranu, na osnovu čl. 65. Zakona o vanparničnom postupku, dana 24. 2. 2010. godine, van ročišta, izdaje 

OGLAS 

1. Pandžić Badema, kći Smaje i majke Umše rođene Bešaja, rođena 15. 5. 1909. godine u mjestu Sarajevo, općina Centar, gdje joj je bilo i posljednje mjesto prebivališta u ulici Poljine 1, navodno umrla prirodnom smrću u svojoj kući dana 12. 5. 1992. godine, nakon čega je i sahranjena. 

Poziva se PANDŽIĆ BADEMA kao i svako drugo lice koje bilo šta zna o životu ili smrti nestale, da javi ovom Sudu i dostavi raspoložive dokaze u roku od 15 dana od dana objave oglasa, svakog radnog dana, soba 20/prizemlje, u protivnom Sud će donijeti odluku po prijedlogu. 

Broj 65 0 V 120930 09 V
24. februara 2010. godine
Sarajevo 

(O-172/10) 

POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA 

Općinski sud Livno, Odjeljenje suda u Tomislavgradu, sudac Frano Parlain, u pravnoj stvari tužitelja Jurčević Jozo pok. Ante iz Stipanića, općina Tomislavgrad, protiv tuženika Čulo Ivan, sin Jakovljev iz Bukove Gore, Čulo Pere pok. Filipa iz Bukove Gore, Braovac Ante pok. Mate iz Stipanića, svi sada nepoznata boravka, Krišto Pere Mijin iz Stipanića i Krišto Iva, žena Perina iz Stipanića, radi utvrđenja prava vlasništva, dana 8. 2. 2010. godine, donio je slijedeći 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovog Suda broj 068-2-P-08-000 259 od 08. 2. 2010. godine, tuženicima: Čulo Ivan, sin Jakovljev iz Bukove Gore, Čulo Pere pok. Filipa iz Bukove Gore, Braovac Ante pok. Mate iz Stipanića, svi sada nepoznata boravka, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Krišto Pere Mijin iz Stipanića. 

Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika koje će obavljati sve dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženiku postavio staratelja. 

Posl. broj 068-2-P-08-000 259
8. veljače 2010. godine
Tomislavgrad 

(05-2-391/10) 

Općinski sud Livno, Odjeljenje suda u Tomislavgradu, sudac Frano Parlain, u pravnoj stvari tužitelja Jurčević Jozo pok. Ante iz Stipanića, općina Tomislavgrad, protiv tuženika Ećimović Ivan pok. Mije iz Tomislavgrada, M. Tomića bb, Ećimović Ante pok. Mije iz Zagreba, sada nepoznata boravka, i Ećimović Jozo pok. Mije iz Trogira, sada nepoznata boravka, radi utvrđenja prava vlasništva, dana 8. 2. 2010. godine, donio je slijedeći 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovog Suda broj 068-2-P-08-000 258 od 8. 2. 2010. godine, tuženicima: Ećimović Ante pok. Mije iz Zagreba i Ećimović Jozo pok. Mije iz Trogira, oba sada nepoznata boravišta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Ećimović Ivan pok. Mije iz Tomislavgrada, M. Tomića bb. 

Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika koje će obavljati sve dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženiku postavio staratelja. 

Posl. broj 068-2-P-08-000 258
8. veljače 2010. godine
Tomislavgrad 

(05-2-392/10) 

Općinski sud u Travnku objavljuje slijedeći 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Općinski sud u Travniku objavljuje da je u pravnoj stvari tužitelja Feriza Rizvić iz Novog Travnika, protiv tuženih Oskara Rizvić, Mare Rizvić, Osmana Rizvić, Dajane Rizvić, Habibe Rizvić, Halise Rizvić, radi priznanja jačeg prava na posjed, tuženim Habibi Rizvić i Halisi Rizvić iz Slimena, sada trenutno nepoznatog boravišta, postavio privremenog zastupnika Branku Praljak, odvjetnika iz Novog Travnika, a zbog nemogućnosti dostave tužbe i drugih pismena tuženom. 

Postavljeni privremeni zastupnik će zastupati tuženog sve dok se on ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok se ne obavijesti Sud da mu je postavljen staratelj. 

Broj 51 0 P 029305 10 P
15. veljače 2010. godine
Travnik 

(05-2-420/10) 

Općinski sud u Livnu, sudac Sofija Vrdoljak, u pravnoj stvari tužitelja Stipe Pervan, sin Ante iz Vržerala, koga zastupa punomoćnik Stipe Babić, odvjetnik iz Livna, protiv tuženika: 1. Pervan Ante Martin, 2. Pervan pok. Pave Niko, 3. Pervan udova Pere Janja, 4. Pervan pok. Pere Željko, 5. Pervan pok. Pere Mladen, 6. Pervan pok. Pere Jurica, 7. Pervan pok. Pere Vlasta, 8. Pervan udova Jure Zorka, 9. Pervan Jure Dražen, 10. Pervan Jure Miroslav, 11. Pervan Jure Tomislav, 12. Pervan Lovre Ivica 13. Pervan pok. Šimuna Ljubo, 14. Pervan Nike Ivan, 15. Pervan pok. Nike Jozo. 16. Pervan udova Šimuna Celija, svi tuženi nepoznata mjesta boravišta, radi utvrđenja prava vlasništva, izvan ročišta, dana 17. 2. 2010. godine, izdao je slijedeći 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovog Suda broj 68 0 P 011171 09 P od 17. 2. 2010. godine, tuženim: 1. Pervan Ante Martin, 2. Pervan pok. Pave Niko, 3. Pervan udova Pere Janja, 4. Pervan pok. Pere Željko, 5. Pervan pok. Pere Mladen, 6. Pervan pok. Pere Jurica, 7. Pervan pok. Pere Vlasta, 8. Pervan udova Jure Zorka, 9. Pervan Jure Dražen, 10. Pervan Jure Miroslav, 11. Pervan Jure Tomislav, 12. Pervan Lovre Ivica 13. Pervan pok. Šimuna Ljubo, 14. Pervan Nike Ivan, 15. Pervan pok. Nike Jozo. 16. Pervan udova Šimuna Celija, koji su nepoznatog mjesta boravišta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Mile Ivančića, odvjetnika iz Livna, jer bi redoviti postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženim trajao dugo, uslijed čega bi mogle nastati štetne posljedice za tužitelja. 

Istim Rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok se oni ili njihovi punomoćnici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženom postavio skrbnika. 

Broj 68 0 P 011171 09 P
17. veljače 2010. godine
Livno 

(05-2-422/10) 

Općinski sud u Livnu, sudac Sofija Vrdoljak, u pravnoj stvari tužitelja Tomislav Krešo, sin pok. Luke iz Žabljaka, koga zastupa punomoćnik Goran Bradarić, odvjetnik iz Livna, protiv tuženika: 1. Hata Čardžija um. Huse iz Livna, 2. Mila Kretonić r. Džaja, kći Matina iz Đakova, svi tuženi nepoznata mjesta boravišta, radi utvrđenja prava vlasništva, izvan ročišta, dana 17. 2. 2010. godine, izdao je slijedeći 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovog Suda broj 68 0 P 010240 09 P od 17. 2. 2010. godine, tuženim: 1. Hata Čardžija um. Huse iz Livna, 2. Mila Kretonić r. Džaja, kći Matina iz Đakova, koji su nepoznatog mjesta boravišta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Mile Ivančića, odvjetnika iz Livna, jer bi redoviti postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženim trajao dugo, uslijed čega bi mogle nastati štetne posljedice za tužitelja. 

Istim Rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok se oni ili njihovi punomoćnici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženom postavio skrbnika. 

Broj 68 0 P 010240 09 P
17. veljače 2010. godine
Livno 

(05-2-436/10) 

Općinski sud u Livnu objavljuje slijedeći 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA TUŽENICIMA 

Općinski sud u Livnu, po sudiji Izeta Džendžo, u pravnoj stvari tužitelja Mirko Crnković, sin Vinka iz Grabovice, općina Tomislavgrad, kojeg zastupa Mile Ivančić, odvjetnik iz Livna, protiv tuženika 1. Ante Crnković, sin Ivana, 2. Mate Crnković, sin Ivana, 3. Dragan Crnković, sin Ivana, 4. Kata Crnković ud. Ivana, 5. Vinko Crnković, sin Ante, sada nepoznatog boravišta, radi utvrđenja i uknjižbe, postavio je tim tuženicima privremenog zastupnika u osobi odvjetnika Stipe Babića, jer je boravište tuženih nepoznato, a nemaju punomoćnika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženika bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati štetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tuženika u postupku sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj 68 0 P 011621 10 P
22. februara 2010. godine
Livno 

(05-2-442/10) 

Općinski sud u Velikoj Kladuši, po sudiji Buhić Hasibi, u pravnoj stvari tužitelja Zuhdija Pajazetović, sin Muste iz V. Kladuše I. musl. brigade bb, sada u Republici Hrvatskoj, 51.262 Kraljevica, Milutina Cihlara 8, Republika Hrvatska, protiv tuženih: 1. Sulejmanagić (Sulejmana) Šefik iz V. Kladuše, 2. Sulejmanagić (Sulejmana) Hašim iz V. Kladuše, sada umrli njegov nasljednik: 2.1. sin Sulejmanagić Sulejman zv. Braco iz Todorova bb, 3. Keserović (Jakup) Ibrahim iz Trnova bb, 4. Keserović (Jakup) Hamza iz Trnova bb, 5. Keserović (Elez) Meša iz Vrnogračke bb, Velika Kladuša, 6. Keserović (Elez) Osman iz Vrnogračke bb, 7. Pajazetović (Muste) Mehmed iz I. muslimanske brigade 37, V. Kladuša, 8. Pajazetović (Muste) Enver iz I. muslimanske brigade 1, 9. Pajazetović (Muste) Esad, Franje Čandeka 36, Rijeka, Republika Hrvatska, 10. Pajazetović (Muste) Nurija, Riva 22, Republika Hrvatska, svi zastupani po pun. adv. Azizu Adilagiću i 11. Pajazetović (Ale) Muste, nepoznat i nepoznate adrese boravišta, radi utvrđivanja vlasništva dospjelošću, vsp. 1.000,00 KM, van ročišta za raspravu, dana 18. 2. 2010., izdao je 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovog Suda br. 23 0 P 003356 09 P od 18. 2. 2010. godine, na osnovu člana 296. stav 2. tačka 4. Zakona o parničnom postupku, u ovoj pravnoj stvari po tužbi tužitelja, radi utvrđivanja prava vlasništva, tuženom: Pajazetović (Ale) Muste, nepoznat i nepoznatog boravišta, u ovoj pravnoj stvari postavlja se privremeni zastupnik u osobi advokata Aziza Adilagića iz Velike Kladuše. 

Istim Rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tuženog u postupku sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženom postavio staratelja. 

Broj 23 0 P 003356 09 P.
18. februara 2010. godine
Velika Kladuša 

(05-2-446/10) 

Općinski sud u Travniku objavljuje slijedeći 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Općinski sud u Travniku objavljuje da je u pravnoj stvari tužitelja Oliver Kutleša, iz Novog Travnika, Ljudevita Gaja 32/8 i Kutleša Tone, Kralja Tvrtka 40/32 iz Novog Travnika, protiv tuženog Marko Kajić, iz Novog Travnika, sada nepoznatog boravišta, postavio tuženom privremenog zastupnika Višnja Mikuš, advokat iz Travnika, a zbog nemogućnosti dostave tužbe i drugih pismena tuženom. 

Postavljeni privremeni zastupnik će zastupati tuženog sve dok se on ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok se ne obavijesti Sud da mu je postavljen staratelj. 

Broj 51 0 P 027992 09 P
12. februara 2010. godine
Travnik 

(so-2861/08) 

LIKVIDACIJE - STEČAJI 

Općinski sud u Bihaću, po sudiji Hadžić Fikreti, u likvidacionom predmetu po prijedlogu predlagača Heljezović Alije, za pokretanje likvidacionog postupka nad društvom DOO "HELJEZOVIĆ" Sanski Most, dana 11. 2. 2010. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

Zaključuje se likvidacioni postupak nad društvom DOO "HELJEZOVIĆ" Sanski Most, sa sjedištem u Sanskom Mostu, Bulevar VII. korpusa bb, Novi tržni centar, čiji je dosadašnji zakonski zastupnik bila Heljezović Alija, kći Alije, nastanjena u naselju Vrhpolje bb, Sanski Most, upisan u reg. uložak Općinskog suda Bihać, matičnog broja 17-01-0052-08. 

Likvidator Heljezović Alija razrješava se dužnosti likvidatora u ovom likvidacionom postupku. 

Po pravomoćnosti ovog Rješenja društvo DOO "HELJEZOVIĆ" Sanski Most brisat će se iz sudskog registra ovog Suda i iz svih javnih registara, a sadržaj ovog Rješenja bit će objavljen na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 17 0 L 011810 09 L
11. februara 2010. godine
Bihać 

(05-2-370/10) 

Općinski sud u Mostaru, likvidacioni sudija Rabija Tanović, rješavajući u postupku provođenja likvidacije nad pravnim licem Društvom D & D COM d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Braće Brkića 2, zastupanog po z.z. Drljević Semiru, na ročištu održanom dana 11. 2. 2010. godine, donio je sljedeće 

RJEŠENJE 

Zaključuje se postupak likvidacije nad Društvom D & D COM d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Braće Brkića 2, upisanog u registarski uložak Kantonalnog suda Mostar broj 1-11039, a na osnovu Rješenja o upisu subjekta upisa Tt. 572/02 od 26. 6. 2003. godine. 

Likvidator Društva Leto Ismet iz Mostara razrješava se dužnosti likvidatora. 

Preostala imovina Društva i to novčana sredstva u ukupnom iznosu od 552,60 KM vraćaju se osnivaču Društva Drljević Semiru do kojeg iznosa osnivač odgovara za obaveze likvidiranog pravnog lica prema trećim licima, koja bi eventualno imala imovinsko-pravne zahtjeve prema likvidiranom društvu. 

Po pravomoćnosti ovog Rješenja izvršit će se brisanje naprijed označenog društva iz Registra pravnih subjekata ovog Suda, kao i svih javnih registara, a ovo Rješenje objavit će se na oglasnoj tabli Suda i "Službenim novinama Federacije BiH". 

Troškovi ovog postupka padaju na teret predlagača. 

Broj 58 0 L 056319 09 L
11. februara 2009. godine
Mostar 

(05-2-423/10) 

Općinski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Zaključuje se likvidacioni postupak nad firmom "DŽENI-PROM" d.o.o.Tešanj, Društvo za građevinarstvo, proizvodnju i trgovinu, Vukovo bb, Tešanj, matični registarski broj subjekta upisa 43-01-0285-09 (stari broj 1-9374). 

Razrješava se dužnosti likvidatora Ramić Senaid iz Tešnja. 

Osnovna sredstva na dan 31. 12. 2009. godine, po kontu od broja 02200 do broja 024102, pripadaju osnivaču. 

Po pravosnažnosti ovog Rješenja navedena firma brisat će se iz sudskog registra Općinskog suda u Zenici, zavedena pod brojem reg. brojem 43-01-0285-09 (stari broj 1-9374), upisana po Rješenju Suda u Zenici broj 043-0-Reg-06-000016 od 9. 1. 2006. godine i iz svih javnih registara, a ovo Rješenje objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i oglasnoj ploči Suda. 

Broj 43 0 L 020376 09 L
11. februara 2010. godine
Zenica 

(05-2-438/10) 

Općinski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Provest će se likvidacioni postupak nad firmom Društvo za trgovinu i usluge "ANTUKIĆ" d.o.o. Žepče, Lupoglav bb, matični broj subjekta upisa 1-9173. 

Za likvidatora se imenuje Antukić Jozo iz Žepča, Lupoglav bb. 

Ovo Rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 43 0 L 29309 09 L
11. februara 2010. godine
Zenica 

(05-2-439/10) 

Općinski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Provest će se likvidacioni postupak nad firmom Uslužno društvo za montažu i servis strojeva u tekstilnoj i kožnoj industriji "LUTEX TEKSTILNI STROJEVI" d.o.o. Visoko, B. Mahala br. 33, matični broj subjekta upisa 1-9101. 

Za likvidatora se imenuje Hindija Edin iz Visokog, B. Mahala 33. 

Ovo Rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 43 0 L 031684 10 L
18. februara 2010. godine
Zenica 

(05-2-440/10) 

Općinski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Provest će se likvidacioni postupak nad firmom "GAŠ" d.o.o. Trgovina i graditeljstvo, Sivša 182, Usora, matični broj subjekta upisa 43-01-0545-08 (stari broj 1-6999). 

Za likvidatora se imenuje Šimić Snježana, Sivša 182, Usora. 

Ovo Rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 43 0 L 29089 09 L
11. februara 2010. godine
Zenica 

(05-2-441/10) 

Općinski sud u Tuzli, sudija Halilović Vahida, kao likvidacioni sudija, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom DOO "FAMIKS" Tuzla, H. Hasanage Pašića 2, dana 22. 2. 2010. godine, donosi 

RJEŠENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad dužnikom DOO "FAMIKS" Tuzla, H. Hasanage Pašića 2, sa danom 22. 2. 2010. godine u 12,00 sati. 

Za likvidatora se imenuje Grahić Fatima, kći Avde iz Tuzle, Maršala Tita 84. 

Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te dokaza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000,00 (desethiljada) KM, na žiroračun Budžeta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužnika, te je potrebno navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potraživanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. 

Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Ročište za ispitivanje prijava potraživanja određuje se za dan 26. 4. 2010. godine, sa početkom u 09,15 sati. 

Broj 32 0 L 008566 10 L
22. februara 2010. godine
Tuzla 

(05-2-444/10) 

Općinski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Halilović Vahida, u postupku likvidacije nad pravnim subjektom Preduzeće za trgovinu, promet i usluge "LOKRUM" d.j.l. sa po Gradačac, Hadžiefendijina bb, van ročišta, donosi 

RJEŠENJE 

Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Preduzeće za trgovinu, promet i usluge "LOKRUM" d.j.l. sa po Gradačac, Hadžiefendijina bb, matični registarski broj subjekta upisa 1-10535. 

Likvidator Delić Nusret, sin Hadžiba iz Gradačca, Gradačačkih brigada bb, razrješava se dužnosti likvidatora. 

Po pravosnažnosti ovog Rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika. 

Broj 32 0 L 002287 09 L
22. februara 2010. godine
Tuzla 

(05-2-445/10) 

Općinski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Halilović Vahida, u postupku likvidacije javnog subjekta d.o.o. "COMPANY & MEŠA" preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla, Oslobodilaca do br. 4, dana 9. 12. 2009. godine, donio je 

RJEŠENJE 

Zaključuje se likvidacioni postupak nad dužnikom d.o.o. "COMPANY & MEŠA" preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla, Oslobodilaca do br. 4, upisano kod Općinskog suda u Tuzli, registarski broj subjekta upisa 1-10095, na osnovu Rješenja o upisu broj U/I-339/2000 od 10. 2. 2000. godine. 

Likvidator Salihović Mehmed, sin Muharema iz Simin Hana, Oslobodilca do br. 4, razrješava se dužnosti likvidatora. 

Po pravosnažnosti ovog Rješenja, po službenoj dužnosti, izvršit će se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Općinskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. 

Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog dužnika. 

Broj 032-0-L-09-000 145
9. decembra 2009. godine
Tuzla 

(05-2-447/10) 

Općinski sud u Bihaću, stečajni sudija Fikreta Hadžić, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom D.o.o. "S-Marlis" Cazin iz Cazina, dana 8. 2. 2010. godine, donio je sljedeći 

OGLAS 

1. Za privremenog stečajnog upravnika u privrednom društvu D.o.o. "S-Marlis" Cazin imenuje se Žunić Muhamed iz Cazina, nastanjen na adresi Bolnička bb. 

Privremeni stečajni upravnik će: 

-    starati se o imovini dužnika; 

-    izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika; 

-    utvrditi da li postoji razlog za otvaranje stečajnog postupka; 

-    ispitati da li će imovina stečajnog dužnika pokriti troškove stečajnog postupka; 

-    utvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti u toku prethodnog postupka. 

Privremeni stečajni upravnik je dužan podnijeti svoj izvještaj ovom Sudu u roku od 30 dana od dana donošenja ovog Rješenja, u kojem će izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju. 

2. Ovo se Rješenje objavljuje u "Službenim novinama Federacije BiH", te se povjerioci pozivaju da privremenom stečajnom upravniku bez odlaganja saopće koje će mjere osiguranja na predmetima stečajnog dužnika oni zahtijevati. 

Broj 17 0 St 012766 08 St
8. februara 2010. godine
Bihać 

(05-2-371/10) 

Općinski sud u Sarajevu, stečajni sudija Hakija Zajmović, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "DACA" d.o.o. za proizvodnju unutrašnju i vanjsku trgovinu, ugostiteljstvo i usluge Sarajevo, Oteška 7, Ilidža, van ročišta, dana 16. 2. 2010. godine, donio je sljedeće 

RJEŠENJE 

1. Zaključuje se stečajni postupak otvoren rješenjem ovog suda dana 13. 10. 2009. godine, nad imovinom stečajnog dužnika "DACA" d.o.o. za proizvodnju unutrašnju i vanjsku trgovinu, ugostiteljstvo i usluge Sarajevo, Oteška 7, Ilidža, zbog nedostatka stečajne mase. 

2. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i oglasnoj tabli ovog Suda. 

3. Po pravomoćnosti ovog Rješenja, isto se ima dostaviti Odjeljenju za registar Općinskog suda u Sarajevu, kome se nalaže da izvrši brisanje stečajnog dužnika iz sudskog registra, koji je upisan pod MBS 1-14349. 

4. Obavještavaju se stečajni dužnik, stečajni upravnik i članovi Odbora povjerilaca da pravne posljedice zaključenja stečajnog postupka nastupaju osam dana nakon objavljivanja ovog Rješenja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 65 0 St 045378 09 St
16. februara 2010. godine
Sarajevo 

(05-2-421/10) 

Općinski sud u Tuzli, po stečajnom sudiji Iveljić Igoru, u postupku prethodnog ispitivanja prijedloga za pokretanje stečajnog postupka nad dužnikom d.o.o. "NG APARATI" Tuzla, Kazan mahala 4, dana 4. 1. 2010. godine, donio je slijedeće 

RJEŠENJE 

I. 

Pokreće se prethodni postupak radi utvrđivanja uslova za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom d.o.o. "NG APARATI" Tuzla, Kazan mahala 4. 

II. 

Za privremenog stečajnog upravnika imenuje se Krainović Mehmed, dipl. ecc. iz Tuzle, Aleja bosanskih vladara 24, sa liste stečajnih upravnika. 

III. 

Privremeni stečajni upravnik dužan je: 

-    osigurati imovinu dužnika i starati se o njoj, 

-    izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika, 

-    utvrditi da li postoji razlog za otvaranje stečajnog postupka, 

-    ispitati da li će imovina stečajnog dužnika pokriti troškove stečajnog postupka, 

-    utvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti u toku prethodnog postupka, te uraditi kontrolu poslovanja stečajnog dužnika. 

Privremeni stečajni upravnik dužan je podnijeti izvještaj Sudu u roku od 30 dana od dana donošenja ovog Rješenja u kojem će izvijestiti Sud o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju. 

IV. 

Rješenje se dostavlja Registru pravnih lica ovog Suda radi upisa zabilježbe o pokretanju prethodnog postupka. 

V. 

Pozivaju se povjerioci da privremenom stečajnom upravniku bez odlaganja saopće koje će mjere osiguranja na predmetima imovine stečajnog dužnika zahtijevati. 

Broj 32-0 St-004141 09 St
17. februara 2010. godine
Tuzla 

(05-2-437/10) 

Općinski sud u Tuzli, sudija Halilović Vahida, kao likvidacioni sudija, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom "TERMOINSTALACIJE" d.o.o. za završne radove u građevinarstvu, proizvodnju, vanjski i unutrašnji promet Tuzla, Meše Selimovića 59, dana 16. 2. 2010. godine, donosi 

RJEŠENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad dužnikom "TERMOINSTALACIJE" d.o.o. za završne radove u građevinarstvu, proizvodnju, vanjski i unutrašnji promet Tuzla, Meše Selimovića 59, sa danom 16. 2. 2010. godine u 12,00 sati. 

Za likvidatora se imenuje Sejranić Enes, sin Mustafe iz Tuzle, Meše Selimovića 59. 

Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te dokaza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000,00 (desethiljada) KM, na žiroračun Budžeta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužnika, te je potrebno navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potraživanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. 

Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Ročište za ispitivanje prijava potraživanja određuje se za dan 19. 4. 2010. godine, sa početkom u 15,00 sati. 

Broj 32 0 L 010782 10 L
16. februara 2010. godine
Tuzla 

(so-2858/08) 

Općinski sud u Tuzli, po sudiji Iveljić Igoru, kao likvidacionom sudiji, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom "MELI-REJ" d.o.o. Gradačac, Vučkovci bb, donio je dana 22. 2. 2010. godine, sljedeće 

RJEŠENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad dužnikom "MELI-REJ" d.o.o. Gradačac, Vučkovci bb, sa danom 22. 2. 2010. godine. 

Za likvidatora se imenuje Selimović Rejhana iz Gradačca, Vučkovci, Horinci 34. 

Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te dokaza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000,00 (desethiljada) KM, na žiroračun Budžeta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. 

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužnika, te je potrebno navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potraživanja. 

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. 

Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Broj 032-0-L-08-000 194
22. februara 2010. godine
Tuzla 

(so-2859/08) 

Općinski sud u Mostaru, stečajni sudac Angela Pušić, u stečajnom postupku nad Turističkom agencijom "Bon voyage" d.o.o. Mostar, rješavajući o prijedlogu direktora stečajnog dužnika za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom Turističkom agencijom "Bon voyage" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Rade Bitange 9, podnesenog 13. 5. 2009. godine, nakon održanog ročišta dana 15. 2. 2010. godine, donio je sljedeće 

RJEŠENJE 

Prijedlog predlagatelja Turističke agencije "Bon voyage" d.o.o. Mostar od 13. 5. 2009. godine, kojim se predlaže otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom Turistička agencija "Bon voyage" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Rade Bitange 9, upisanog u registarski uložak Općinskog suda u Mostaru br. 1-2192, na temelju Rješenja o upisu br. Tt-O-171/06 od 24. 4. 2006. godine, odbija se. 

Hamid Tipura, dipl. ecc. iz Mostara, Podgorani bb, razrješava se dužnosti privremenog stečajnog upravitelja. 

Ukidaju se sve izrečene mjere obezbjeđenja po Rješenju ovog Suda br. 58 0 St 052451 09 St od 11. 11. 2009. godine. 

Broj 58 0 St 052451 09 St
15. veljače 2010. godine
Mostar 

(so-2860/08) 

Općinski sud Sarajevo objavljuje slijedeći 

OGLAS 

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem SUĆESKA društvo sa ograničenom odgovornošću za promet roba i usluga Sarajevo, Mehameda ef. Pandže 151. 

2. Razrješava se dužnosti likvidatora Sućeska Fahid iz Sarajeva, Muhameda ef. Pandže 151. 

3. Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz Registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta broj 1-7165, a po rješenju broj 65 0 L 120175 09 L od 18. 12. 2009. godine. 

4. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 

5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 65 0 L 120175 09 L
18. februara 2010. godine
Sarajevo 

(O-161/10) 

Općinski sud Sarajevo objavljuje slijedeći 

OGLAS 

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem SAMED YUANG YANG Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, Dženetića čikma bb. 

2. Razrješava se dužnosti likvidatora Alma Hajdarević iz Sarajeva, Samoborska 8. 

3. Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz Registra Općinskog suda u Sarajevu, koje je upisano u matični broj subjekta broj 1-26157, a po Rješenju broj 65 0 L 065305 08 L od 22. 12. 2009. godine. 

4. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 

5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 65 0 L 065305 08 L
23. februara 2010. godine
Sarajevo 

(O-167/10) 

Općinski sud Sarajevo objavljuje slijedeći 

OGLAS 

1. Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem INTER CAPITAL DOO SARAJEVO, ulica Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo. 

2. Razrješava se dužnosti likvidatora Brčaninović Ajdin iz Sarajeva, ulica Muhameda ef. Pandže 385, Sarajevo. 

3. Po pravosnažnosti ovog Rješenja navedeno pravno lice registrovano Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-000352 od 20. 3. 2007. godine - matični registarski broj 1-26195 će se brisati iz sudskog registra. 

4. Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 

5. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. 

Broj 65 0 L 105072 09 L
18. februara 2010. godine
Sarajevo 

(O-176/10) 

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "VALD NATURAL PRODUCTS" Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge doo Sarajevo, Vrbanjuša 69, na ročištu održanom dana 8. 2. 2010. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "VALD NATURAL PRODUCTS" Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, Vrbanjuša 69. 

2. Za likvidatora se imenuje Armin Mušija, advokat iz Sarajeva. 

3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-25843, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 65 0 L 070356 09 L
8. februara 2010. godine
Sarajevo 

(O-177/10) 

PEČATI - ŠTAMBILJI 

Oglašava se nevažećim poslovni pečat firme CRYSTAL OCTAGON DOO SARAJEVO, okruglog oblika, promjera 3 cm. Na pečatu je pisalo DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA VANJSKU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE "CRYSTAL OCTAGON" SARAJEVO. 

(O-162/10) 

Oglašava se nevažećim štambilj JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, Područja Infrastrukture Zenica - Službe za OISP - RJ Stanica Kakanj, dimenzija 44 mm x 10 mm, redni broj 2. 

(O-164/10) 

Oglašava se nevažećim pečat DOO "ČAVKIĆ" BIHAĆ PJ SARAJEVO, okruglog oblika, prečnika 3 cm, sa tekstom: "ČAVKIĆ" BIHAĆ POSLOVNA JEDINICA - 1 SARAJEVO DOO ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO, USLUGE, UVOZ-IZVOZ. 

(O-171/10) 

USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama („Službene novine Federacije BiH“, broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Velikoj Kladuši 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu, po zahtjevu Hušidić Zlatka, sin Mumina iz Velike Kladuše, Ponikve 27, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. Nekretnine za koje se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak su upisane u Posjedovni list broj 3132/01, katastarska općina Velika Kladuša, označene sa: 

- katastarska čestica broj 1641 “Arapova ograda” kuća i zgrade površine 66 m2 

dvorište površine 219 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Hušidić Zlatko, sin Mumina iz Ponikava 27. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoge pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaz za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj dnevnika: 023-0-DN-09-000558
9. februara 2010. godine
Velika Kladuša 

(05-2-357/10-F) 

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama („Službene novine Federacije BiH“, broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Velikoj Kladuši 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu, po zahtjevu Pajazetović Ermina, sin Šabana iz Velike Kladuše, Zuhdije Žalića 52, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. Nekretnine za koje se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak su upisane u Posjedovni list broj 1176/03, katastarska općina Velika Kladuša, označene sa: 

- katastarska čestica broj 1987 “Tuk” kuća i zgrade površine 187 m2 

dvorište površine 500 m2 

njiva površine 312 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Pajazetović Ermin, sin Šabana iz Velike Kladuše. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaz za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj dnevnika 023-0-DN-09-000981
9. februara 2010. godine
Velika Kladuša 

(05-2-359/10-F) 

Na osnovu čl. 63. i čl. 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 19/03 i 54/04), Općinski sud u Goraždu 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 045-0-DN-10-000 015, po zahtjevu Forto Rasima, sin Sulja iz Goražda, u toku je postupak za upostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. Nekretnine za koje se uspostavlja uložak upisane su u P.l. br. 464/04 K.O. Goražde I, označene kao k.č. 2989 zv. Vinarići, kuća i zgrada 112 m2 i dvorište 300 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik nekretnine upisane u P.l. 464/04 K.O. Goražde I je Forto Rasim, sin Sulja, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 045-0-DN-10-000 015
16. februara 2010. godine
Goražde 

(05-2-383/10-F) 

Na osnovu čl. 88., a u vezi sa čl. 63. i 67. Zakona o zemljišnjim knjigama Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH“, br. 19/03 i 54/04), Općinski sud u Tešnju, Zemljišnoknjižni ured 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu br. 039-0-Dn-10-000 060, a po zahtjevu mld. Ganjgo Ibrahima, sina Smaje iz Mrkotića, zastupanog po punomoćniku advokatu Edhemu Mehinoviću, iz Tešnja, u toku je postupak uspostavljanja zemljišnoknjižnog uloška. Nekretnine za koje se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak su upisane po novom premjeru u Posjedovni list br. 1873. k.o. Jelah, označene kao: 

-    katastarska čestica br. 332/3 zv. Njiva kuća i zgrade u pov. 187 m2, koja odgovara prema podacima starog premjera sa k.č. br. 5986/5 zv. Njiva kuća i zgrade u pov. 187 m2, upisana u zk. ul. br. 8043 k.o. Tešanj. 

-    katastarska čestica br. 332/4 zv. Njiva dvorište u pov. 500 m2, i ostalo neplodno u pov. 937 m2, koja odgovara podacima starog premjera kao k.č. br. 5986/6 zv. Njiva dvorište u pov. 500 m2, i neplodno u pov. 937 m2, upisana u zk. ul. br. 8043. k.o. Tešanj. 

Prema podacima katastra Općine Tešanj, posjednik navedene nekretnine je Ganjgo Ibrahim, sin Smaje iz Mrkotića, dok je prema podacima Zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda u Tešnju, kao suvlasnici na navedenim nekretninama upisani su Hrnjić r. Bašić Paša iz Jelaha, Turkeš r. Bašić Hanifa, žena Rešida iz Ošljaka, Durkalić Reuf, sin Saliha iz Beograda i drugi. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to dokažu, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje slijedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 039-0-Dn-10-000 060
19. januara 2010. godine
Tešanj 

(05-2-386/10-F) 

Na osnovu čl. 88., a u vezi sa čl. 63. i 67. Zakona o zemljišnjim knjigama Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 19/03 i 54/04), Općinski sud u Tešnju, Zemljišnoknjižni ured 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu br. 039-0-Dn-10-000 213, a po zahtjevu SZR “INOX-AJANOVIĆ“, vl. Ajanović Dženan, zastupan po punomoćniku Ajanović Ekremu, u toku je postupak uspostavljanja zemljišnoknjižnog uloška. Nekretnina za koju se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak je upisana po novom premjeru u Posjedovni list br. 1306. k.o. Rosulje, označene kao: 

-    katastarska čestica br. 171 zv. Bara livada 2. klase u pov. 4569 m2, k.č. br. 171 zv. Bara livada 3. klase u pov. 2189 m2, k.č. br. 172 zv. Bara njiva 3. klase u pov. 5472 m2, koje odgovara prema podacima starog premjera sa k.č. br. 5218 zv. Bara livada 2. klase u pov. 4569 m2, i livada 3. klase u pov. 2189 m2, upisana u zk. ul. br. 5767 k.o. Tešanj, te k.č. br. 5227/2 zv. Bara njiva 3. klase u pov. 5472 m2, upisana u zk. ul. br. 5546 k.o. Tešanj. 

Prema podacima katastra Općine Tešanj, posjednik navedene nekretnine je SZR “INOX-AJANOVIĆ”, vl. Dženan Ajanović, dok je prema podacima Zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda u Tešnju, kao suvlasnici na navedenim nekretninama upisani su Čamdžić Ramiz, sin Muharema iz Ljetinića, Čamdžić Muharem, sin Muharema iz Ljetinića i Čamdžić Jakub, sin Muharema i drugi. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo na toj nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to dokažu, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje slijedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 039-0-Dn-10-000 213
17. februara 2010. godine
Tešanj 

(05-2-417/10-F) 

OSTALE OBJAVE 

Oglašava se nevažećom sobraćajna dozvola serijskog broja BH 2775493, za tmv "VW" oznaka 598T413, broj šasije WV2ZZZ70ZMH029745, broj motora AAB013689, izdata od Policijske uprave Ilidža Sarajevo, vlasništvo ŠULTER DOO, sa sjedištem u Ilidži, Hifzi Bjelevca 5, Sarajevo. 

(O-160/10) 

Oglašava se nevažećom saobraćajna dozvola broj BH 3246066, izdata od Policijske uprave Vogošća, za službeno vozilo u vlasništvu VOLKSWAGEN Sarajevo d.o.o., marke Škoda - 

Octavia, reg. oznaka; 941-J-497, broj šasije TMBCS21Z192036040, broj motora BJB253022. 

(O-168/10) 

Oglašava se nevažećom saobraćajna dozvola broj BH 2118600, izdata od strane Policijske uprave Konjic, a glasila je na "Šumarstvo Ljuta" d.o.o. Konjic, sa podacima: 

Model: Ssang Yong REXTON 

Br. motora: 66592510510083 

Br. šasije: KPTG0B1FS6P204093 

Reg. broj: 148-J-384 

(O-169/10) 

Oglašava se nevažećom saobraćajna dozvola broj BH 3055153, izdata od Policijske uprave Ilidža, za TMV Mercedes-benz, registarskih oznaka 855-E-312, broj motora 31494810474334, broj šasije 31030410666576, vlasništvo SIMETRAL DOO SARAJEVO. 

(O-170/10) 

Oglašava se nevažećom potvrda o registraciji broj AA0159860, izdata od Policijske uprave Novo Sarajevo, na ime JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, Podružnica "Elektrodostribucija" Sarajevo, sa podacima: 

Vozilo: VW Golf Manhatn 

Registarska oznaka: A40-M-346 

Broj šasije: 3VW1931HLTM315594 

Broj motora: ADD088387 

(O-173/10) 

Oglašavaju se nevažećim registarske tablice broj 055-T-599, za vozilo Citroen Berlingo, izdate od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, na ime "CARAT PLUS" d.o.o. Sarajevo. 

(O-163/10) 

Oglašavaju se nevažećim registarske tablice broj 920-A-260, za bager JCB 4CX, izdate od Policijske uprave Vogošća, na ime SZGR "UGORSKO GRADNJA", vl. Hodžić Aziz, Vogošća. 

(O-165/10) 

Oglašavaju se nevažećim tablice registarskih oznaka 521-T-852 za PMV marke Peugeot Partner, izdate 11. 8. 2009. g. od MUP-a Centar Sarajevo, u vlasništvu firme IMPRESS BH d.o.o. Sarajevo. 

(O-175/10) 

Oglašavaju se nevažećim registarske tablice 694-T-758, sa vozila marke VW T4, izdate od Policijske uprave Novo Sarajevo, u vlasništvu kućne njege i liječenja Vitalis. 

(O-178/10) 

Oglašavaju se nevažećim police osiguranja - bjanko, uredno popečaćene od strane osiguravača, Lido-osiguranja Sarajevo dioničarsko društvo za osiguranje imovine i lica, kako slijedi: 

-    police osiguranja od automobilske odgovornosti serija od 9115251 - 9115275, 25 komada 

-    police putničkog zdravstvenog osiguranja serija od broja 9410351 - 9410375, 25 komada 

-    serija od broja 9412361 - 9412375, 15 komada 

-    police graničnog osiguranja serija od broja 00901391 - 00901400, 10 komada 

-    zeleni kartoni serija od broja 0226181 - 02261200, 20 komada 

(O-179/10) 

BRISANJE IZ SUDSKOG REGISTRA 

Općinski sud u Travniku, po službenoj dužnosti, objavljuje 

RJEŠENJE
O BRISANJU DRUŠTAVA 

Naziv i sjedište preduzeća, broj i datum rješenja i registarski broj: 

1. Proizvodno-uslužno i prometno društvo "SEMI-TREND" Vitez, Sivrino Selo 149, br. 051-0-Reg-09-000655 od 29. 9. 2009., reg. br. 1-3835, nakon zaključenog likvidacionog postupka; 

2. "Distributni centar" Društvo jednog lica Turbe - Travnik, Lagerska bb, br. 051-0-Reg-09-000792 od 17. 11. 2009., prestaje po službenoj dužnosti. 

3. Uslužno preduzeće "COR" Društvo sa ograničenom odgovornošću Bugojno, p.o., Đure Salaja 18, br. 051-0-Reg-09-000791 od 18. 11. 2009., prestaje po službenoj dužnosti. 

4. Mješovito preduzeće "NTV STUDIO" dioničko društvo, potpuna odgovornosti Travnik, Maršala Tita bb, 051-0-Reg-09-000802 od 18. 11. 2009., prestaje po službenoj dužnosti. 

Broj 051-0-Reg-09-000655, 792, 791 i 802
18. novembra 2009. godine
Travnik 

(so-2111/09 

UPISI U SUDSKI REGISTAR 

SARAJEVO 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-07-002212 od 22. 8. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Ugovora br. OPU-326/07 od 19. 6. 2007. godine o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, osnivači 

1. Hamdo Hadžihasanović, JMB 0505942171506, sa prebivalištem Sarajevo - Ilidža, Ramiza Jašara 8. 

2. Društvo za trgovinu i usluge "3CE Inžinjering" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, sa sjedištem Sarajevo, Vilsonovo šetalište 9, koje zastupa direktor Čengić Ervedin, osnivaju društvo sa ograničenom odgovornošću koje će poslovati pod nazivom: 

Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "NADGRADNJA VOZILA" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo 

Skraćeni naziv: "NADGRADNJA VOZILA" d.o.o. Sarajevo 

Sjedište Društva je: Sarajevo, Džemala Bjedića 178 

Osnovni kapital po udijelima glasi: 2.000,00 KM u novcu, i to: 

Društvo za trgovinu i usluge "3CE Inžinjering" Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo 1.000,00 KM ili 50% 

Hamdo Hadžihasanović 1.000,00 KM ili 50% 

UKUPAN OSNOVNI KAPITAL: 2.000,00 KM ili 100% 

Djelatnost Društva u unutrašnjem prometu je: 

17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za domaćinstvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.51 17.510 Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod, 17.52 17.520 Proizvodnja užadi, konopaca, pletenica i mreža, 17.53 17.530 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjeće, 17.541 Proizvodnja pozamanterije, 17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda, 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog meterijala za podove,impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.20 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica, i sličnih ploča i tabli, 20.30 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.40 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.51 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pruća, i drugih pletarskih materijala, 25.13 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.21 25.210 Proizvodnja ploča, listova, cijevi, i profila od plastičnih masa, 25.22 25.220 Proizvodnja ambalažeod plastičnih masa, 25.23 25.230 Proizvodnja proizvoda za građevinsrstvo od plastičnih masa, 25.24 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 27.31 27.310 Hladno vučenje, 27.32 27.320 Hladno valjanje uzanih traka, 27.33 27.330 Hladno oblikovanje profila, 27.34 27.340 Vučenje žice, 27.51 27.510 Livenje željeza, 27.52 27.520 Livenje čelika, 27.53 27.530 Livenje lakih metala, 27.54 27.540 Livenje ostalih obojenih metala, 28.11 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.12 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, 28.21 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.22 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.40 28.400 Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.51 28.510 Površinska obrada i presvlečenje metala, 28.52 28.520 Osnovni mašinski radovi, 28.61 28.610 Proizvodnja sječiva, 28.62 28.620 Proizvodnja alata, 28.63 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.71 28.710 Proizvodnja čeličnih buradi i sl. posuđa od čelika, 28.72 28.720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala, 28.73 28.730 Proizvodnja žičanih proizvoda, 28.74 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga, 28.75 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.12 29.120 Proizvodnja pumpi i kompresora, 29.13 29.130 Proizvodnja slavina i ventila, 29.14 29.140 Proizvodnja ležaja, prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata, 29.22 29.220 Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje, 29.23 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za domaćinstvo, 29.24 29.240 Proizvodnja ostalih mašina opće namjene, d.n., 29.31 29.310 Proizvodnja traktora za poljoprivredu i šumarstvo, 29.32 29.320 Proizvodnja ostalih mašina za poljoprivredu i šumarstvo, 29.41 29.410 Proizvodnja ručnih prenosivih alata sa vlastitim pogonom, 29.42 29.420 Proizvodnja ostalih alatnih mašina za obradu metala, 29.43 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih mašina, d.n., 29.51 29.510 Proizvodnja mašina za metalurgiju, 29.52 29.520 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinsrastvo, 29.53 29.530 Proizvodnja mašina,za industriju hrane i pića i duhana, 29.54 29.540 Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odjeće i kože, 29.55 29.550 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona, 29.56 29.560 Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namjene, 29.72 29.720 Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo, 30.01 30.010 Proizvodnja kancelarijskih mašina, 30.02 30.020 Proizvodnja računara i ostale opreme za obradu podataka, 31.10 31.100 Proizvodnja električnih motora, generatora i transformatora, 31.20 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije električne energije, 31.61 31.610 Proizvodnja električne opreme za motora i vozila, d.n., 31.62 31.620 Proizvodnja ostale električne opreme, d.n., 33.30 33.300 Proizvodnja opreme za upravljanje industrijskim procesima, 34.10 34.100 Proizvodnja motornih vozila, 34.20 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila, proizvodnja prikolica i poluprikolica, 34.30 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, 35.12 35.120 Izgradnja i popravak čamaca za odmor i razonodu i sportskih čamaca, 35.201 Proizvodnja šinskih vozila, 35.202 Popravak šinskih vozila, 35.50 35.500 Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava, d.n., 36.11 36.110 Proizvodnja stolica i sjedišta, 36.12 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za urede i trgovinu, 36.13 36.130 Proizvodnja kuhinjslog namještaja, 36.14 36.140 Proizvodnja ostalog namještaja, 36.62 36.620 Proizvodnja metli i četki, 36.63 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 37.10 37.100 Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka, 37.20 37.200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.11 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.22 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.23 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.25 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtjevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.31 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.32 45.320 Izolacioni radovi, 45.33 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.34 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.41 45.410 Fasaderski i štrukaturni radovi, 45.42 45.420 Ugradnja stolarije, 45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.45 45.450 Ostali završni radovi, 45.50 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.20 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima i njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima i njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikala, 51.31 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima, 51.34 51. 340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.36 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.38 51.380 Trgovina naveliko ostalom hranom uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.39 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.43 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.45 51.450 Trgovina naveliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.51 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.57 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.82 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.83 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.84 51.840 Trgovina na veliko računarima perifernom opremom i softwareom, 51.85 51.850 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, 51.86 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.87 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.88 51.880 Trgovina na veliko poljoprirednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.42 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.43 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.45 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.46 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, otografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 63.11 63.110 Pretovar tereta, 63.12 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.21 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.12 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.20 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.31 70.310 Agencije za nekretnine, 70.32 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.21 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.31 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme, 71.32 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 71.33 71.330 Iznajmljivanje uredskih mašina i opreme, uključujući računare, 71.34 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 72.10 72.100 Pružanje konsultanskih usluga u vezi sa računarskom opremom (hardwareom), 72.21 72.210 Izrada softwarea, 72.30 72.300 Obrada podataka, 74.13 74.130 Ispitivanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.14 74.140 Poslovi i menadžment konsalting, 74.20 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.30 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.82 74.820 Usluge pakovanja, 74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.05 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

Društvo obavlja djelatnost vanjske trgovine i usluga: 

- vanjska trgovina neprehrambenim i prehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti, 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga u okviru registrirane djelatnosti 

- izvoz i uvoz robe i usluga koje se naplaćuju uvozom roba i usluga u istoj vrijednosti (kompenzacini poslovi), 

- zastupanje stranih lica u okviru registrirane djelatnosti 

- prodaja strane robe sa konsignacionih skladišta, 

Društvo u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju zastupa: 

Samir Kahvedžić iz Sarajeva, Trg solidarnosti 33, direktor bez ograničenja ovlaštenja 

(SR-304/09-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-08-000949 od 2. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu člana 311. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02 i 29/02), "KOLBA" Društvo za trgovinu na veliko i malo i usluge d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ul. Bačići bb, registrovano Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu br. UF/I-467/03; mat. br. subjekta upisa 1-24064 Općinskog suda u Sarajevu, kojeg zastupa direktor Mehić Jasmin, sa prebivalištem u Sarajevu u ul. Ruđera Boškovića 51, JMB 2208977172656, br. l.k. 03BSA8552, izdatu od MUP KS, Novo Sarajevo, donio je Odluku o osnivanju Društva "LSP" d.o.o. Sarajevo, OPU-441/08 od 12. 3. 2008. godine. 

Naziv Društva je "LOGISTIC SYSTEM PROVIDER" društvo sa ograničenom odgovornošću za skladištenje, špediciju i prevoz roba, Sarajevo 

Sjedište Društva je u ul. Bačići bb, Novi Grad, Sarajevo 

Skraćeni naziv Društva je: "LSP" d.o.o. Sarajevo 

Osnovni kapital Društva je 10.000,00 KM u novcu. 

Udjeli u osnovnom kapitalu: 

- "KOLBA" d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ul. Bačići bb, registrovano Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu br. UF/I-467/03; mat. br. subjekta upisa 1-24064 Općinskog suda u Sarajevu br. UF/I-467/03; mat. br. subjekta upisa 1-24064 Općinskog suda u Sarajevu sa 100% udjela u osnovnom kapitalu Društva koji iznosi 10.000,00 KM. 

Društvo u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju zastupa i predstavlja Uprava koju čini Merdić Ajlina iz Sarajeva, Geteova 9, JMB 2110977197187, br. l.k. 04BTI1619, izdata od MUP-a KS Sarajevo, Novi Grad, bez ograničenja ovlaštenja. 

Djelatnost Društva je: 

01.412 Uređivanje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.42 01.420 Uslužne djelatnosti u uzgoju životinja, osim veterinarskih usluga, 15.11 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.12 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i zečijeg mesa, 15.13 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.20 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.31 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.32 15.320 Proizvodnja sokova od voća i povrća, 15.33 15.330 Prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n., 15.41 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.42 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti, 15.43 15.430 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti, 15.51 15.510 Proizvodnja mlijeka, mliječnih proizvoda i sira, 15.52 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.61 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.62 15.620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba, 15.71 15.710 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje, 15.72 15.720 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce, 15.81 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača, 15.82 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kolača, 15.83 15.830 Proizvodnja šećera, 15.84 15.840 Proizvodnja kakaa, čokolade i konditorskih proizvoda, 15.85 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda od brašna, 15.86 15.860 Prerada čaja i kafe, 15.87 15.870 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani, 15.88 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 15.89 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.91 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pića, 15.92 15.920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermentiranih materijala, 15.93 15.930 Proizvodnja vina (grožđe), 15.94 15.940 Proizvodnja jabukovače i vina od ostalog voća, 15.95 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića, 15.96 15.960 Proizvodnja piva, 15.97 15.970 Proizvodnja slada, 15.981Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvježavajućih pića, 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.20 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.30 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.40 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.51 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pruća i drugih pletarskih materijala, 21.11 21.110 Proizvodnja celuloze, 21.12 21.120 Proizvodnja papira i kartona, 21.21 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona, 21.22 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za domaćinstvo, higijenske i toaletne potrebe, 22.23 22.230 Knjigovezački radovi, 22.24 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa štampanjem, 21.25 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n., 22.22 22.220 Štampanje, d.n., 22.23 22.230 Knjigovezački radovi, 22.24 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa štampanjem, 22.25 22.250 Pomoćne djelatnosti u vezi sa štampanjem, 22.31 22.310 Umnožavanje (reprodukcija) zvučnih zapisa, 22.32 22.320 Umnožavanje (reprodukcija) videozapisa, 22.33 22.330 Umnožavanje (reprodukcija) računarskih zapisa, 23.202 Proizvodnja bitumenskih materijala za krovove i puteve, 24.16 24.160 Proizvodnja plastičnih masa, u primarnim oblicima, 24.30 24.300 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova, 24.51 24.510 Proizvodnja sapuna i deterdženata, preparata za čišćenje i poliranje, 24.52 24.520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata, 24.62 24.620 Proizvodnja ljepila i želatina, 24.63 24.630 Proizvodnja eteričnih ulja, 24.64 24.640 Proizvodnja fotografskog hemijskog materijala, 24.65 24.650 Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija, 24.66 24.660 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n., 24.70 24.700 Proizvodnja vještačkih vlakana, 25.11 25.110 Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila, 25.12 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila, 25.13 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.21 25.210 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, 25.22 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 25.23 25.230 Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa, 25.24 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 26.11 26.110 Proizvodnja ravnog stakla, 26.12 26.120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla, 26.131Proizvodnja ambalažnog stakla, 26.132Proizvodnja ostalog šupljeg stakla, 26.14 26.140 Proizvodnja staklenih vlakana, 26.15 26.150 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući i tehničke staklene proizvode, 26.21 26.210 Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta, 26.22 26.220 Proizvodnja keramičkih sanitarnih uređaja, 26.23 26.230 Proizvodnja keramičkih izolatora i izolacionog pribora, 26.24 26.240 Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike, 26.25 26.250 Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda, 26.26 26.260 Proizvodnja vatrostalnih keramičkih proizvoda, 26.30 26.300 Proizvodnja keramičkih pločica i podnih ploča, 26.40 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za građevinarstvo od pečene gline, 26.51 26.510 Proizvodnja cementa, 26.52 26.520 Proizvodnja kreča, 26.53 26.530 Proizvodnja gipsa, 26.61 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe, 26.62 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinske svrhe, 26.63 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.64 26.640 Proizvodnja maltera, 26.65 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.66 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vještačkog kamena, 26.70 26.700 Sječenje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, 26.81 26.810 Proizvodnja brusnih proizvoda, 26.82 26.820 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, d.n., 27.10 27.100 Proizvodnja sirovog željeza i čelika i ferolegura, 27.21 27.210 Proizvodnja cijevi od livenog željeza, 27.22 27.220 Proizvodnja cijevi od čelika, 27.31 27.310 Hladno vučenje, 27.32 27.320 Hladno valjanje uzanih traka, 27.33 27.330 Hladno oblikovanje profila, 27.41 27.410 Proizvodnja plemenitih metala, 27.42 27.420 Proizvodnja aluminija, 27.43 27.430 Proizvodnja olova, cinka i kalaja, 27.44 27.440 Proizvodnja bakra, 27.45 27.450 Proizvodnja ostalih obojenih metala, 27.51 27.510 Livenje željeza, 27.52 27.520 Livenje čelika, 27.53 27.530 Livenje lakih metala, 27.54 27.540 Livenje ostalih obojenih metala, 28.11 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.12 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, 28.21 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.22 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.30 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje, 28.40 28.400 Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.51 28.510 Površinska obrada i prevlačenje metala, 28.52 28.520 Osnovni mašinski radovi, 28.61 28.610 Proizvodnja sječiva, 28.62 28.620 Proizvodnja alata, 28.63 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.71 28.710 Proizvodnja čelične buradi i sličnih posuda od čelika, 28.72 28.720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala, 28.73 28.730 Proizvodnja žičanih proizvoda, 28.74 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga, 28.75 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.11 29.110 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za avione i motorna vozila, 29.12 29.120 Proizvodnja pumpi i kompresora, 29.13 29.130 Proizvodnja slavina i ventila, 29.14 29.140 Proizvodnja ležaja, prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata, 29.21 29.210 Proizvodnja industrijskih peći, ložišta i gorionika, 29.22 29.220 Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje, 29.23 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za domaćinstvo, 29.24 29.240 Proizvodnja ostalih mašina opće namjene, d.n., 29.31 29.310 Proizvodnja traktora za poljoprivredu i šumarstvo, 29.32 29.320 Proizvodnja ostalih mašina za poljoprivredu i šumarstvo, 29.41 29.410 Proizvodnja ručnih prenosivih alata sa vlastitim pogonom, 29.42 29.420 Proizvodnja ostalih alatnih mašina za obradu metala, 29.43 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih mašina, d.n., 29.51 29.510 Proizvodnja mašina za metalurgiju, 29.52 29.520 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo, 29.53 29.530 Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duhana, 29.54 29.540 Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odjeće i kože, 29.55 29.550 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona, 29.56 29.560 Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namjene, d.n., 29.71 29.710 Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo, 29.72 29.720 Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo, 30.01 30.010 Proizvodnja kancelarijskih mašina, 30.02 30.020 Proizvodnja računara i ostale opreme za obradu podataka, 31.10 31.100 Proizvodnja električnih motora, generatora i transformatora, 31.20 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije električne energije, 31.30 31.300 Proizvodnja izolirane žice i kablova, 31.40 31.400 Proizvodnja akumulatora, primarnih ćelija i primarnih baterija, 31.50 31.500 Proizvodnja električnih sijalica i uređaja za osvjetljavanje, 31.61 31.610 Proizvodnja električne opreme za motore i vozila, d.n., 31.62 31.620 Proizvodnja ostale električne opreme, d.n., 32.10 32.100 Proizvodnja elektronskih lampi i cijevi i drugih elektronskih komponenata, 32.20 32.200 Proizvodnja televizijskih i radiopredajnika i aparata za linijsku telefoniju i telegrafiju, 32.30 32.300 Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike iproizvodnja prateće opreme, 33.10 33.100 Proizvodnja medicinske i hiruške opreme i ortopedskih pomagala, 33.20 33.200 Proizvodnja instrumenata i uređaja za mjerenje, provjeru, testiranje, navigaciju i druge svrhe, osim opreme za upravljanje industrijskim procesima, 33.30 33.300 Proizvodnja opreme za upravljanje industrijskim procesima, 33.40 33.400 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme, 33.50 33.500 Proizvodnja satova, 34.10 34.100 Proizvodnja motornih vozila, 34.20 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, 34.30 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, 35.11 35.110 Izgradnja i popravak brodova, 35.12 35.120 Izgradnja i popravak čamaca za odmor i razonodu i sportskih čamaca, 35.201 Proizvodnja šinskih vozila, 35.202 Popravak šinskih vozila, 35.30 35.300 Proizvodnja zračnih i svemirskih letjelica, 35.41 35.410 Proizvodnja motocikla, 35.42 35.420 Proizvodnja bicikla, 35.43 35.430 Proizvodnja invalidskih kolica, 35.50 35.500 Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava, d.n., 36.11 36.110 Proizvodnja stolica i sjedišta, 36.12 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za urede i trgovine, 36.13 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namještaja, 36.14 36.140 Proizvodnja ostalog namještaja, 36.15 36.150 Proizvodnja madraca, 36.22 36.220 Proizvodnja nakita i sličnih predmeta, d.n., 36.30 36.300 Proizvodnja muzičkih instrumenata, 36.40 36.400 Proizvodnja sportske opreme, 36.50 36.500 Proizvodnja igara i igračaka, 36.61 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije), 36.62 36.620 Proizvodnja metli i četki, 36.63 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 37.10 37.100 Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka, 37.20 37.200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka, 40.111 Proizvodnja hidroelektrične energije, 40.112 Proizvodnja termoelektrične energije, 40.113 Proizvodnja nuklearne električne energije, 40.114 Proizvodnja električne energije iz drugih izvora, 40.12 40.120 Prijenos električne energije, 40.13 40.130 Distribucija i prodaja električne energije, 40.30 40.300 Proizvodnja i snabdijevanje parom i toplom vodom, 45.11 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.12 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.22 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.23 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hldrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.25 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.31 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.32 45.320 Izolacioni radovi, 45.33 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.34 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.41 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.42 45.420 Ugradnja stolarije, 45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.45 45.450 Ostali završni radovi, 45.50 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.20 50.200 Održavanje i pop motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.11 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.12 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.13 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.14 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.15 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.17 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.21 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.23 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.24 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.25 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.31 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.36 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.39 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.43 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.46 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, osim lijekova, 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.51 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.55 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, osim otrova, 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.57 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.82 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.83 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.84 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.86 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.87 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.88 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.21 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.23 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.24 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.26 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.312 Biljne apoteke, izdavanje i pravljenje lijekova od trava, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.32 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.42 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.43 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.45 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.46 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.61 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.62 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.71 52.710 Popravak obuće i ostalih predmeta od kože, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 52.73 52.730 Popravak satova i nakita, 52.74 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dječija i omladinska odmarališta, 55.212 Planinarski domovi i kuće, 55.22 55.220 Kampovi i logorišta, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.232 Učenički domovi, 55.233 Studentski domovi, 55.234 Ostali smještaj, d.n., 55.30 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.51 55.510 Kantine, 55.52 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.23 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.24 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 60.30 60.300 Cjevovodni transport, 61.10 61.100 Pomorski saobraćaj i saobraćaj u priobalnim morskim vodama, 61.20 61.200 Saobraćaj unutrašnjim vodenim putevima, 63.11 63.110 Pretovar tereta, 63.12 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.30 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.40 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 64.12 64.120 Kurirske djelatnosti, osim djelatnosti javnih pošta, 64.20 64.200 Telekomunikacije, 65.21 65.210 Finansijski zakup (lizing), 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.12 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.20 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.31 70.310 Agencije za nekretnine, 70.32 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.10 71.100 Iznajmljivanje automobile, 71.21 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.22 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 71.23 71.230 Iznajmljivanje zrakoplovnih saobraćajnih sredstava, 71.31 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme, 71.32 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 71.33 71.330 Iznajmljivanje uredskih mašina i opreme, uključujući i računare, 71.34 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 71.40 71.400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, d.n., 72.10 72.100 Pružanje konsultantskih usluga u vezi s računarskom opremom (hardwareom), 72.21 72.210 Izrada softwarea, 72.22 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.30 72.300 Obrada podataka, 72.40 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.50 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih, računskih i računarskih mašina, 72.60 72.600 Ostale srodne računarske djelatnosti, 74.12 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.13 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.14 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74.20 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje (osim stručne izrade planske dokumentacije), 74.30 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propaganda, 74.70 74.700 Čišćenje objekata, 74.81 74.810 Fotografske usluge, 74.82 74.820 Usluge pakovanja, 74.85 74.850 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti, 74.86 74.860 Djelatnosti pozivnih centara, 74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.72 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.01 93.010 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.02 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje, 93.04 93.040 Djelatnosti za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, 93.05 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

U VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima u okviru registrovane djelatnosti; 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrovane djelatnosti; 

- Izvoz i uvoz roba i usluga koje se naplaćuju uvozom roba i usluga u istoj vrijednosti (kompenzacioni poslovi); 

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; 

- Usluge istraživanja, pružanja i korišćenja informacija i znanja u privredi i nauci/know-how; 

- Zastupanje stranih lica u okviru registrovane djelatnosti; 

- Konsignaciona prodaja; 

- Usluge međunarodnog transporta robe i putnika u drumskom saobraćaju; 

- Druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge u transportu i sl.) 

(SR-514/09-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-07-002153 od 14. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom uprave Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, br. 4674/07-1/8 od 17. 4. 2007. god., na koju je saglasnost dala Agencija za bankarstvo FBiH, Rješenjem br. 04-3-773/07 od 23. 5. 2007. g. mijenja se sjedište Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, Filijala Sanski Most, koje je bilo u Sanskom Mostu, Trg oslobodilaca 2, tako da sada, glasi: Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, Filijala Sanski Most, sjedište: Sanski Most, Muse Ćazima Ćatića 24. 

(SR-610/09-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-07-003943 od 18. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

FIMA Perfectus d.o.o., Varaždin, Anina 2, i FIMA Grupa d.d. Varaždin, Varaždin, Anina 2, i Jasenka Gledić, iz Varaždina, Leopolda Ebnera 10, Republika Hrvatska, s putovnicom broj 001253046, izdana od PU Varaždin, Republika Hrvatska i Dean Tomić iz Zagreba, Kikićeva 17, REPUBLIKA HRVATSKA, s putovnicom broj 001362541, izdana od PU Zagreb, Republika Hrvatska, su Ugovorom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću "FIMA PERFECTUS" d.o.o. broj OPU-1217/07 od 19. 12. 2007. godine osnovali privredno društvo: "FIMA PERFECTUS" društvo s ograničenom odgovornošću za financije i posredovanje, sa sljedećim podacima: Naziv firme: "FIMA PERFECTUS" društvo s ograničenom odgovornošću za financije i posredovanje; Skraćeni naziv: "FIMA PERFECTUS" d.o.o.; Sjedište: Sarajevo, Alije Isakovića 1; Osnovni kapital: 4.000,00 KM u novcu, od čega ulog FIMA Perfectus d.o.o., Varaždin, Anina 2 iznosi 2.000,00 KM u novcu što čini 50% udjela ukupnog temeljnog kapitala; ulog FIMA Grupa d.d. Varaždin, Varaždin, Anina 2 iznosi 1.200,00 KM u novcu što čini 30% ukupnog temeljnog kapitala, ulog Jasenka Gledić, iz Varaždina, Leopolda Ebnera 10, Republika Hrvatska, s putovnicom broj 001253046, izdana od PU Varaždin, Republika Hrvatska, iznosi 400,00 KM u novcu što čini 10% ukupnog temeljnog kapitala i ulog Dean Tomić iz Zagreba, Kikićeva 17, REPUBLIKA HRVATSKA, s putovnicom broj 001362541, izdana od PU Zagreb, Republika Hrvatska, iznosi 400,00 KM u novcu, što čini 10% ukupnog temeljnog kapitala. 

Djelatnost Društva u pravnom prometu u zemlji je: 

51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.84 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 65.21 65.210 Finansijski zakup (lizing), 67.13 67.130 Pomoćne djelatnosti u finansijskom posredovanju, d.n., 74.13 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.14 74.140 Poslovni i menandžment konsalting, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande. 

Društvo obavlja sljedeće izvozno-uvozne poslove u skladu s važećim zakonima o vanjskoj trgovini: usluge u okviru registrirane djelatnosti, posredništvo i zastupanje u robnim i uslužnim djelatnostima, istraživačke i "know-how" usluge, zastupanje stranih lica u okviru registrirane djelatnosti. 

Društvo u poslovima unutrašnjeg i vanjskotrgovinskog poslovanja zastupa i predstavlja direktor Vilma Tunjić-Juzbašić iz Sarajeva, Emerika Bluma 30, sa JMB 1904974185008, l.k. br. 05BSG6448, izdata od MUP-a Kantona Sarajevo, bez ograničenja ovlaštenja, s tim da Društvo zastupa isključivo zajednički sa prokuristom Društva kao i prokurista Društva u osobi: Dean Tomić, državljanin Republike Hrvatske, Dean Tomić iz Zagreba, Kikićeva 17, REPUBLIKA HRVATSKA, s putovnicom broj 001362541, izdana od PU Zagreb, Republika Hrvatska, koji zastupa Društvo bez ograničenja ovlaštenja, uključujući opterećenje nekretnina Društva i njihovu prodaju. 

(SR-658/09-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-09-000093 od 19. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 2/03 i 68/05), a u skladu sa Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti ("Službeni glasnik BiH", broj 84/06), te ocjenivši da postoje uslovi za uspješno poslovanje Društva, osnivač (kao domaće fizičko lice) i to: Čelik (Rasim) Mirza iz Sarajeva, Čekaluša 74, JMB 2604975171310, donio je Odluku o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću broj OPU-018/09 od 8. 1. 2009. godine, naziv Društva je: Društvo za proizvodnju, promet i usluge "TG GROUP" d.o.o Sarajevo, skraćeni naziv Društva je: "TG GROUP" d.o.o. Sarajevo. 

Sjedište Društva je: Donji Hadžići bb - Sarajevo 

Dijelatnost Društva glasi: 

45.11 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 15.12 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje,niskogradnje i njihovih dijelova, 45.22 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.23 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.25.45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.31 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.32 45.320 Izolacioni radovi, 45.33 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.34 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.41 45.410 Fasaderski i štukaturni radovi, 45.42 45.420 Ugradnja stolarije, 45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.45 45.450 Ostali završni radovi, 45.50 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.20 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina djelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelova i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima i njihovim djelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima i njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim djelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikala, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.11 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.12 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima,rudama,metalima i industriskim hemikalijama, 51.13 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.14 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.15 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.17 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duhanom, 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 5121 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.23 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.24 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.25 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.31 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.33 51.330 Trgovina na veliko milijkom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima, 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.36 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom,uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.39 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.43 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, i radio i televiziskim uređajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko proculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sretstvima za čišćenje, 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfimeriskim i kozmetičkim proizvodima, 51.51 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.55 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.57 51.570 Trgovina na veliko otpatcima i ostacima, 51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.82 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.83 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivarnje i pletenje, 51.84 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.87 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju,trgovinu i navigaciju, 51.88 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama.priborom i spravama.uključujući i traktore, 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, ;221 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.23 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.24 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholom i drugim pićima, 52.26 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima, u specijaliziranim prodavnicama, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.42 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.43 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.45 52.450 Trgovina na malo električnim aparartima za domaćinstvo, radio i televiziskim uređajima, 52.46 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 32.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćnstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama, 52.61 52.610 Trgovina na malo preko kuca koja robu prodaju preko pošte, 52.62 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo izvan pradavnica, 60.24 60.240 Prevoz robe u drumskom saobraćaj, 63.11 63.110 Pretovar tereta, 63.12 63.120 Skladišta i stovarišta, 64.20 64.200 Telekomunikacije, 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.12 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.20 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 71.32 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 71.33 71.330 Iznajmljivanje uredskih mašina i opreme, uključujući i računare, 71.34 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 72.10 72.100 Pružanje konsultantskih usluga u vezi sa računarskom opremom (hardwareom), ,W2.21 72.210 Izrada softwarea, 72.22 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.30 72.300 Obrada podataka, 72.40 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 74.12 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.13 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.14 74.140 Poslovi i menadžment konsalting, 74.20 74.200 Arhitektonske i inžinjerske dijelatnosti i tehničko savjetovanje (osim stručne izrade planskih dokumenata), 74.30 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.70 74.700 Čišćenje objekata, 74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

Djelatnost subjekta upisa u vanjskotrgovinskom prometu: 

- Vanjska trgovina proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti; 

- Usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz okvira registrovane djelatnosti; 

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; 

- Izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u BiH; 

- Usluge istraživanja .pružanja i korištenja informacija i znanja u privredi i nauci (know-how); 

- Zastupanje stranih lica u okviru registrovane djelatnosti; 

- Prodaja strane robe sa konsignacionih skladišta 

Osnovni kapital Društva: u novcu: 2.000,00 KM (slovima: dvijehiljade KM) 

Društvo zastupa i predstavlja Uprava koju čini u funkciji direktora Pehlivanović Alida iz Sarajeva, Hasana Brkića 47, JMB 1112984135005 - bez ograničenja ovlaštenja u okviru djelatnosti Društva. Pod zastupanjem podrazumijeva se i ovlaštenje direktora Društva da zaključuju ugovore u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu. 

(SR-707/09-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-08-003407, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

VIŠI SUD SARAJEVO 

Rješenjem broj UF/I 532/97 od 18. 2. 1997. godine, upisani su u sudski registar ovog Suda sljedeći podaci: 

"Postbank BH" Poštanska banka Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo 

Skraćeni naziv: "Postbank BH" d.o.o. Sarajevo 

Sjedište: Sarajevo, Branilaca Sarajeva 20/XI 

Registarski broj subjekta upisa: 1-18139 

KANTONALNI SUD U SARAJEVU 

Rješenjem broj UF/I 2194/97 od 18. 7. 1997. godine, upisani su u sudski registar ovog Suda sljedeći podaci: 

Brisanje Poštanske štedionice Bosne i Hercegovine Sarajevo usljed statusne promjene pripajanja "Postbank BH" 

KANTONALNI SUD U SARAJEVU 

Rješenjem broj UF/I 2194/97 od 18. 7. 1997. godine, upisani su u sudski registar ovog Suda sljedeći podaci: 

Upis pripajanja Poštanske štedionice, upis obavljanja spoljnotrgovinskog prometa, izmjena funkcije lica ovlaštenog za zastupanje u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu 

KANTONALNI SUD U SARAJEVU 

Rješenjem broj UF/I-1218/01 od 19. 9. 2001. godine, upisani su u sudski registar ovog Suda sljedeći podaci: 

Prijenos vlasničkih prava po osnovu dioničkog kapitala u državnom vlasništvu u Banci 

KANTONALNI SUD U SARAJEVU 

Rješenjem broj UF/I-1379/01 od 14. 12. 2001. godine, upisani su u sudski registar ovog Suda sljedeći podaci: 

Promjena lica ovlaštenog za zastupanje 

KANTONALNI SUD U SARAJEVU 

Rješenjem broj UF/i-509/02 od 25. 4. 2002. godine, upisani su u sudski registar ovog Suda sljedeći podaci: 

Promjena lica ovlaštenog za zastupanje 

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU 

Rješenjem broj 065-0-Reg-07-000914 od 21. 6. 2007. godine, upisani su u sudski registar ovog Suda sljedeći podaci: 

Smanjenje osnovnog kapitala i promjena lica ovlaštenog za zastupanje 

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU 

Rješenjem broj 065-0-Reg-07-002013 od 22. 6. 2007. godine, upisani su u sudski registar ovog Suda sljedeći podaci: 

Povećanje kapitala, broja osnivača i udjela 

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU 

(naziv suda) Rješenjem broj 065-0-Reg-07-002014 od 22.06.2007. godine, upisani su u sudski registar ovog suda sljedeći podaci: Promjena oblika subjekta upisa 

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU 

Rješenjem broj 065-0-Reg-07-002944 od 31. 1. 2008. godine, upisani su u sudski registar ovog Suda sljedeći podaci: 

Promjena sjedišta Društva i lica ovlaštenog za zastupanje 

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU 

Rješenjem broj 065-0-Reg-08-000836 od 20. 5. 2008. godine, upisani su u sudski registar ovog Suda sljedeći podaci: 

Usklađivanje djelatnosti 

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU 

Rješenjem broj 065-0-Reg-08-002399 od 2. 10. 2008. godine, upisani su u sudski registar ovog Suda sljedeći podaci: 

Promjena lica ovlaštenog za zastupanje 

Na osnovu Odluke o osnivanju Filijale Tuzla br. OPU-123/08 od 5. 3. 2008. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju br. 01-4615-5/08 od 30. 10. 2008. godine, Postbank BH Poštanska banka Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, osniva Filijalu u Tuzli, puni naziv Postbank BH Poštanska banka Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Filijala Tuzla, sa sjedištem u Tuzli, u ul. Aleja Alije Izetbegovića 29, djelatnost Filijale: 

Primanje svih vrsta novčanih depozita i drugih novčanih sredstava, 

Davanje i uzimanje kredita i finansijski lizing, 

Davanje svih oblika novčanog jemstva, 

Učešće, kupovina i prodaja instrumenata tržišta novca i kapitala za svoj ili tuđi račun, 

Usluge platnog prometa, 

Kupovina i prodaja strane valute, 

Izdavanje i upravljanje sredstvima plaćanja (uključujući kreditne kartice, putne i bankarske 

čekove), 

Pohranjivanje i upravljanje vrijednosnim papirima i drugim vrijednostima, 

Usluge finansijskog menadžmenta, 

Kupovina i prodaja vrijednosnih papira, 

Druge poslove koji proizilaze iz tačke 1-10 ovog člana. 

Lice ovlašteno za zastupanje Postbank BH Poštanska banka Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo Filijala Tuzla je direktor Filijale Behlilović Senada, Muhameda Havaija Uskufija 6, Tuzla, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-711/09-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-08-003862 od 23. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu: 

1. Ugovora o izmjenama ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću br. OPU-2665/08 od 4. 12. 2008. godine; 

2. Odluke o razrješenju člana Uprave - direktora Društva "ASA Abanka leasing" d.o.o. Sarajevo br. OPU-2667/08-2 od 4. 12. 2008. godine; 

3. Odluke o imenovanju direktora Društva za obavljanje lizing poslova "ASA Abanka leasing" d.o.o. Sarajevo br. OPU-2666/08-2 od 4. 12. 2008. godine; 

izvršena je: 

- promjena lica ovlaštenog za zastupanje 

Društva za obavljanje lizing poslova "ASA Abanka leasing" d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu u ulici Bulevar Meše Selimovića 16, upisanog u sudski registar Općinskog suda u Sarajevo, pod brojem MBS 1-25597, Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-001778 od 13. 7. 2007. godine. 

Nakon izvršenih promjena osnivači Ugovorom o izmjenama ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću br. OPU-2665/08 od 4. 12. 2008. godine mijenjaju član 23. stav 4., tako da glasi: 

Direktor Društva, koji čini Upravu Društva, koji je ujedno lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Društva u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu sa ograničenjima ovlaštenja utvrđenim posebnom odlukom Osnivača kojom se vrši ujedno imenovanje Uprave Društva, vodi poslovanje Društva u skladu sa programom rada i finansijskim planom poslovanja, osim poslova koji zakonom, ovim aktom, Statutom i drugim aktima Društva nisu stavljena u nadležnost drugim organa Društva, uz obavezno podnošenje izvještaja Nadzornom Odboru i Skupštini Društva. 

Prema izvršenim promjenama vrši se promjena lica ovlaštenog za zastupanje Društva za obavljanje lizing poslova "ASA Abanka leasing" d.o.o. Sarajevo posebnom odlukom osnivača tako da se: 

- Odlukom o razrješenju člana Uprave - direktora Društva "ASA Abanka leasing" d.o.o. Sarajevo broj OPU-2667/08-3 se razrješava dužnosti član Uprave - direktor Alen Hujić, bez ograničenja ovlaštenja, stalno nastanje u Sarajevu u ulici Radnička 19a, koji posjeduje l.k. br. 03BSA9118, izdatu MUP KS, Novo Sarajevo. 

- Odlukom o imenovanju direktora Društva za obavljanje lizing poslova "ASA Abanka leasing" d.o.o. Sarajevo, broj OPU-2666/08-1, imenuje na funkciju člana Uprave - direktora Dženamir Abaza, stalno nastanjen u Sarajevu u ulici Merhemića trg 10, koji posjeduje l.k. br. 08BRH6218, izdatu od MUP-a KS Centar, koji će zastupati Društvo u unutrašnjem i vanjskom prometu sa ograničenjem ovlaštenja, koja su utvrđena na sljedeći način: 

- direktor Društva je ograničen u poslovima odobrenja pojedinačnih zahtjeva klijenata u vrijednosti preko 1.000.000,00 EUR (slovima: jedanmilion i 00/100 EUR), 

- direktor Društva je ograničen u odobrenjima ukupne eksponiranosti klijenta za finansiranje putem finansijskog ili operativnog leasinga: vozila, kamiona, prikolica građevinskih mašina u vrijednosti preko 2.000.000,00 EUR (slovima: dvamiliona i 00/100 EUR) 

- direktoru Društva je za svaki pojedini slučaj prijavljivanja Društva na tendere za finansiranje putem finansijskog ili operativnog leasinga obavezna prethodna saglasnost Nadzornog odbora Društva. 

(SR-716/09-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-08-003766 od 28. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

FIMA BANKA DD SARAJEVO, registrovana Rješenjem Općinskog suda Sarajevo, pod matičnim registarskim brojem 1-25860, vrši povećanje kapitala Banke u iznosu od 1.141.400, 00 KM, nakon čega ukupno upisani i uplaćeni dionički kapital Banke u novcu iznosi 26.701.200,00 KM, a koji je podijeljen na 267.012 redovnih (običnih) dionica, serije: A, B, C, D - nominalne vrijednosti 100,00 KM po dionici. 

FIMA BANKA DD SARAJEVO vrši promjenu adrese prebivališta za lica ovlaštena za zastupanje bez ograničenja u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

Muftić Edin - direktor, nastanjen na adresi: Kiseljak, Gojakovac bb i 

Samardžić Ognjen - član Uprave - izvršni direktor, nastanjen na adresi: Kiseljak, Josipa bana Jelačića 77. 

(SR-723/09-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-07-003910 od 14. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Direktor Društva Privredno društvo za zastupanje, unutrašnju i vanjsku trgovinu "DIAX" d.o.o. Sarajevo, sa skraćenim nazivom/firmom: "DIAX" d.o.o. Sarajevo i sjedištem u Sarajevu, Nedima Filipovića 27f, upisanog u Registar privrednih društava Općinskog suda u Sarajevu, pod matičnim registarskim brojem subjekta upisa 1-21664, donio je Odluku, br. 02-1/2008 od 24. 12. 2008. godine, o osnivanju Podružnice Društva u Jablanici, notarski obrađenu pod br. OPU-1645/08, od strane notara Vesne Kreso. 

Naziv Podružnice je: Privredno društvo za zastupanje, unutrašnju i vanjsku trgovinu "DIAX" d.o.o. Sarajevo - Podružnica Jablanica 

a skraćeni naziv: "DIAX" d.o.o. Sarajevo - Podružnica Jablanica 

Sjedište Podružnice: Jablanica, Trg oslobođenja bb 

Djelatnost Podružnice: 

26.70 26.700 Sječenje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, 26.81 26.810 Proizvodnja brusnih proizvoda, 28.61 28.610 Proizvodnja sječiva, 28.62 28.620 Proizvodnja alata, 28.63 28.630 Proizvodnja brava i okova, 29.41 29.410 Proizvodnja ručnih prenosivih alata sa vlastitim pogonom, 29.42 29.420 Proizvodnja ostalih alatnih mašina za obradu metala, 29.43 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih mašina, d.n., 29.52 29.520 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo, 29.56 29.560 Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namjene, d.n., 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.20 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, i 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.11 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.12 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.13 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.14 51.140 Posredovanje utrgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.15 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.1751.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.21 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.24 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.25 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.31 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.3451.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.36 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.3951.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.43 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.51 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.55 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, osim otrova, 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.5751.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.82 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.83 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.84 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.86 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.87 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.88 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.21 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.23 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.24 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.26 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.42 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.43 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.45 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.46 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.61 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.62 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.24 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.1163.110 Pretovar tereta, 63.1263.120 Skladišta i stovarišta, 63.21 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.30 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.40 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 74.13 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.11 92.110 Filmska i videoproizvodnja, 92.33 92.330 Vašarske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, 92.34 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n. 

VANJSKA TRGOVINA 

- Vanjskotrgovinski promet prehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti, 

- Vanjskotrgovinski promet neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti, 

- Društvo će u poslovima vanjskotrgovinskog prometa vršiti usluge: 

usluge međunarodnog transporta robe i putnika u drumskom saobraćaju, 

usluge iz okvira registrovane djelatnosti, 

posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga zastupanje stranih lica u okviru registrovane djelatnosti, 

prodaja strane robe sa konsignacionih skladišta. 

Odgovorno lice u Podružnici je šef Podružnice. 

Šef Podružnice je Šukman Amelina, JMB 2702980156844, sa prebivalištem u Jablanici, Mirke 47. 

Šef Podružnice predstavlja i zastupa Podružnicu u okviru poslova i ovlaštenja Podružnice -bez ograničenja ovlaštenja. 

(SR-739/09-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-08-003911 od 14. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Direktor Društva Privredno društvo za zastupanje, unutrašnju i vanjsku trgovinu "DIAX" d.o.o. Sarajevo, sa skraćenim nazivom/firmom: "DIAX" d.o.o. Sarajevo i sjedištem u Sarajevu, Nedima Filipovića 27f, upisanog u Registar privrednih društava Općinskog suda u Sarajevu, pod matičnim registarskim brojem subjekta upisa 1-21664, donio je Odluku, br. 02-2/2008 od 24. 12. 2008. godine, o osnivanju Podružnice Društva u Kiseljaku, notarski obrađenu pod br. OPU-1646/08, od strane notara Vesne Kreso. 

Naziv Podružnice je: Privredno društvo za zastupanje, unutrašnju i vanjsku trgovinu "DIAX" d.o.o. Sarajevo - Podružnica Kiseljak 

a skraćeni naziv: "DIAX" d.o.o. Sarajevo - Podružnica Kiseljak 

Sjedište Podružnice: Kiseljak, Josipa bana Jelačića bb 

Djelatnost Podružnice: 

26.70 26.700 Sječenje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, 26.81 26.810 Proizvodnja brusnih proizvoda, 28.61 28.610 Proizvodnja sječiva, 28.62 28.620 Proizvodnja alata, 28.63 28.630 Proizvodnja brava i okova, 29.41 29.410 Proizvodnja ručnih prenosivih alata sa vlastitim pogonom, 29.42 29.420 Proizvodnja ostalih alatnih mašina za obradu metala, 29.43 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih mašina, d.n., 29.52 29.520 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo, 29.56 29.560 Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namjene, d.n., 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.20 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.11 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.12 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.13 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.14 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.15 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.17 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.1851.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.21 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.24 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.25 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.31 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.36 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.39 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.43 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.51 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.5251.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.55 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, osim otrova, 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.57 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.82 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.83 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.84 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.86 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.87 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.88 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.21 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.23 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.24 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.26 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.42 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.43 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.45 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.46 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.61 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.62 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.24 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.1163.110 Pretovar tereta, 63.12 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.21 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.30 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.40 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 74.13 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.11 92.110 Filmska i videoproizvodnja, 92.33 92.330 Vašarske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, 92.34 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n. 

VANJSKA TRGOVINA 

- Vanjskotrgovinski promet prehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti, 

- Vanjskotrgovinski promet neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti, 

- Društvo će u poslovima vanjskotrgovinskog prometa vršiti usluge: usluge međunarodnog transporta robe i putnika u drumskom saobraćaju, 

usluge iz okvira registrovane djelatnosti, 

posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga zastupanje stranih lica u okviru registrovane djelatnosti, 

prodaja strane robe sa konsignacionih skladišta. 

Odgovorno lice u Podružnici je šef Podružnice. 

Miličević Vjeko, JMB 1001966172096, sa prebivalištem u Kreševu, Kojsina bb. 

Šef Podružnice predstavlja i zastupa Podružnicu u okviru poslova i ovlaštenja Podružnice -bez ograničenja ovlaštenja. 

(SR-740/09-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-08-003722 od 30. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Registrovano je Društvo "WILSON" Društvo za kupovinu, prodaju, iznajmljivanje, promet i upravljanje nekretninama d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Vogošći, Semizovac bb, Rješenjem 

Općinskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-08-002733 od 3. 9. 2008. godine, a u skladu s Odlukom o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, br. OPU-1051/08 od 30. 6. 2008. godine; 

Odlukom o izmjeni Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću broj OPU-1051/08 od 30. 6. 2008. godine, OPU-1463/08 od 8. 9. 2008. godine, sačinjen i ovjeren od strane notara Vesne Tataragić, vrši se promjena u pogledu: povećanje osnovnog kapitala. 

Povećanje kapitala se vrši uplatom u iznosu od 10,000,000,00 KM (slovima: deset milionakonvertibilnihmaraka). 

Udio osnivača u osnovnom kapitalu Društva sa povećanim kapitalom iznosi slijedeće: 

"MIMS" Društvo za unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Semizovac bb, matičnog registarskog broja (1-1736), sa udjelom od 10.005.000,00 KM ili 100% (slovima: desetmilionapethiljadakonvertibilnihmaraka) 

(SR-746/09-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-08-002167 od 27. 11. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivači pravnog lica "BBM" d.o.o. za građevinarstvo, rudarstvo, unutrašnju i spoljnu trgovinu Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Branislava Đurđeva 6 i to Haris Operta iz Sarajeva, Fetaha Bećirbegovića 35 i Amir Operta iz Sarajeva, Fetaha Bećirbegovića 35, zaključili su pred notarom Merdžanom Škaljić iz Sarajeva Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću (Prečišćeni tekst) pod br. OPU-1274/08 od 13. 8. 2008. godine, kojim Ugovorom je izvršeno usklađivanje djelatnosti Društva, te sačinjen Prečišćeni tekst osnivačkog akta Društva. Nakon usklađivanja, djelatnost Društva u unutrašnjem prometu je: 10.10 10.100 Vađenje i briketiranje kamenog uglja; 10.201 Vađenje i briketiranje lignita; 10.202 Vađenje i briketiranje mrkog uglja; 10.30 10.300 Vađenje i briketiranje treseta; 13.201 Vađenje boksita; 13.202 Vađenje ruda olova i cinka; 13.203 Vađenje ruda i ostalih obojenih metala; 14.11 14.110 Vađenje ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo; 14.121 Vađenje krečnjaka i krede; 14.122 Vađenje sirovog gipsa; 14.13 14.130 Vađenje škriljaca; 14.21 14.210 Vađenje šljunka i pijeska; 14.22 14.220 Vađenje gline i kaolina; 14.500 Vađenje ostalih ruda i kamena, d.n.; 22.14 22.140 Izdavanje zvučnih zapisa; 25.23 25.230 Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa; 22.31 22.310 Umnožavanje (reprodukcija) zvučnih zapisa; 22.32 22.320 Umnožavanje (reprodukcija) videozapisa; 22.330 Umnožavanje (reprodukcija) računarskih zapisa; 26.61 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe; 26.62 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinske svrhe; 26.63 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese; 26.64 26.640 Proizvodnja maltera; 26.65 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda; 26.66 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vještačkog kamena; 26.70 26.700 Sječenje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo; 26.81 26.810 Proizvodnja brusnih proizvoda; 26.82 26.820 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, d.n.; 28.11 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija; 28.512§,5J0 Površinska obrada i prevlačenje metala; 28.52 28.520 Osnovni mašinski radovi; 28.630 Proizvodnja brava i okova; 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi; 45.12 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje; 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.22 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.23 45.230 Izgeradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena; 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata; 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata; 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu; 45.3p 45.310 Posjavljanje električnih instalacija i opreme; 45.320 Izolacioni radovi; 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija; 45.34 45.340 Ostali instalacioni radovi; 45.41 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi; 45.42 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441 Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 45.45 45.450 Ostali završni radovi; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.20 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Održavanje i popravak motocikla; 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.11 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.12 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.13 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom; 51.14 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.15 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom; 51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože; 51.17 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom; 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.21 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje; 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem; 51.23 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama; 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom; 51.25 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.31 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem; 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima; 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.36 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera; 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima; 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce; 51.39 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom; 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odjećom; 51.422 Trgovina na veliko obućom; 51.43 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima; 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje; 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima; 51.46 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo; 51.51 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima; 51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje; 51.55 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.57 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama; 51.82 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo; 51.83 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje; 51.84 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom; 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom; 51.86 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; 51.87 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.88 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore; 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun; 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda; 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.21 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem; 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.23 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima; 52.24 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima; 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima; 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; 52.32 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima; 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.42 52.420 Trgovina na malo odjećom; 52.43 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože; 52.441 Trgovina na malo namještajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n.; 52.45 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima; 52.46 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima; 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama; 52.485 Trgovina na malo cvijećem; 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.62 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 52.71 52.710 Popravak obuće i ostalih predmeta od kože; 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata; 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo; 52.730 Popravak satova i nakita; 52.740 Popravak d.n.; 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju; 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju; 70.12 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun; 70.20 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun; 70.31 70.310 Agencije za nekretnine; 71.100 Iznajmljivanje automobila; 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava; 71.32 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo; 71.34 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n.; 72.10 72.100 Pružanje konsultantskih usluga u vezi s računarskom opremom (hardvver); 72.21 72.210 Izrada softvvarea; 72.22 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softvvarea; 72.30 72.300 Obrada podataka; 72.40 72.400 Izrada i upravljanje bazama.podataka; 72.50 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih, računskih i računarskih mašina; 72.600 Ostale srodne računarske djelatnosti; 74.12 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom; 74.13 74.130 Istraživanje, tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; 74.20 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje (osim stručne izrade planskih dokumenata); 74.30 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza; 74.401 Priređivanje sajmova; 74.402 Ostale usluge reklame i propagande; 74.70 74.700 Čišćenje objekata; 74.82 74.820 Usluge pakovanja; 74.86 74.860 Djelatnosti pozivnih centara; 744.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

(SR-775/09-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-08-002000 od 30. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I-694/05 od 6. 5. 2005. izvršen je upis osnivanja Podružnice Društva Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo Društvo za poslove leasinga, Podružnica u Tuzli, sa sjedištem u Tuzli, Turalibegova 22. 

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Podružnice od 6. 6. 2008. br. OPU-1256/08 Društvo osnivač "RAIFFEISEN LEASING" d.o.o. Sarajevo, Društvo za poslove leasinga, Branilaca Sarajeva 20, Sarajevo, koje je upisano u Registar društava Općinskog suda u Sarajevu pod MBS 1-24478, vrši promjenu rukovodioca Podružnice i obima ovlaštenja, dopune djelatnosti u unutrašanjem prometu Podružnice, te usklađivanja djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 84/06). Registrovana djelatnost dopunjava sa sljedećim šiframa djelatnosti: 

60.23 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.24 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju. 

Tekst dopunjene i usklađene djelatnosti Podružnice je: 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.20 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 51.14 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.82 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.83 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.84 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softvwareom, 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.86 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.87 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.45 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.61 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 60.23 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.24 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.12 63.120 Skladišta i stovarišta, 65.21 65.210 Finansijski zakup (lizing), 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.12 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.20 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.32 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.10 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.21 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.22 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 71.23 71.230 Iznajmljivanje zrakoplovnih saobraćajnih sredstava, 71.31 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme, 71.32 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 71.33 71.330 Iznajmljivanje uredskih mašina i opreme, uključujući i računare, 71.34 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 71.40 71.400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, d.n. 

Podružnicom rukovodi rukovodilac Podružnice Amer Ibrišimović iz Tuzle, Kazan mahala 28, sa ovlaštenjem obavljanja poslova u administrativnom dijelu ugovornog poslovanja kod pokretnosti i nepokretnosti finansiranih predmeta leasinga bez ograničenja, a za poslove svih plaćanja-novčanih transakcija (bez obzira na iznos) sa ograničenjem da mu je potrebna obavezna generalna punomoć Uprave Društva Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo. 

Prestaju ovlaštenja rukovodiocu Podružnice Belmi Sekavić-Bandić, iz Sarajeva, H. Redžića 2, bez ograničenja ovlaštenja. 

(SR-805/09-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-08-002001 od 30. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I-695/05 od 6. 6. 2005. je izvršen upis osnivanja Podružnice Društva Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo Društvo za poslove leasinga, Podružnica u Banjoj Luci, sa sjedištem u Banjoj Luci, Vase Pelagića 2. 

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Podružnice od 6. 6. 2008. br. OPU-1255/08 Društvo osnivač "RAIFFEISEN LEASING" d.o.o. Sarajevo, Društvo za poslove leasinga, Branilaca Sarajeva 20, Sarajevo, koje je upisano u Registar društava Općinskog suda u Sarajevu, pod MBS 1-24478, vrši promjenu rukovodioca Podružnice i obima ovlaštenja, dopune djelatnosti u unutrašanjem prometu Podružnice, te usklađivanja djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 84/06). Registrovana djelatnost dopunjava sa sljedećim šiframa djelatnosti: 

60.23 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.24 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju. 

Tekst dopunjene i usklađene djelatnosti Podružnice je: 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.20 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 51.14 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvoda ili grupe proizvoda, d.n., 51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.82 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.83 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.84 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.8551.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.86 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.87 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.45 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.61 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 60.23 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.24 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.12 63.120 Skladišta i stovarišta, 65.21 65.210 Finansijski zakup (lizing), 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.12 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.20 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.32 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.10 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.21 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.22 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 71.23 71.230 Iznajmljivanje zrakoplovnih saobraćajnih sredstava, 71.31 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme, 71.32 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 71.33 71.330 Iznajmljivanje uredskih mašina i opreme, uključujući i računare, 71.34 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 71.40 71.400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, d.n. 

Podružnicom rukovodi rukovodilac Podružnice Miloš Jovanić iz Nove Topole, Nova ulica 128, sa ovlaštenjem obavljanja poslova u administrativnom dijelu ugovornog poslovanja kodpokretnosti i nepokretnosti finansiranih predmeta leasinga bez ograničenja, a za poslove svih plaćanja-novčanih transakcija (bez obzira na iznos) sa ograničenjem da mu je potrebna obavezna generalna punomoć Uprave Društva Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo. 

Prestaju ovlaštenja rukovodiocu Podružnice Belmi Sekavić-Bandić, iz Sarajeva, H. Redžića 2, bez ograničenja ovlaštenja. 

(SR-807/09-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-08-003767 od 8. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Kantonalnog suda Sarajevo br. UF/I-2582/03 od 24. 2. 2004. godine u sudski registar upisan je ZEMALJSKI MUZEJ BOSNE I HERCEGOVINE sa p.o. Sarajevo, sjedište Sarajevo, Zmaja od Bosne 3, a Odlukom Upravnog odbora Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine br. 01-1344/08 od 30. 10. 2008. godine vrši se izmjena lica ovlaštenih za zastupanje, tako da prestaje ovlaštenje za zastupanje vršiocu dužnosti direktora Aiši Softić iz Sarajeva, JMB 2506956175028, Ćamila Sijarića 40, a ovlašćuje se Adnan (Džemal) Busuladžić za vršioca dužnosti direktora bez ograničenja, JMB 1809974172671, iz Sarajeva, Husrefa Redžića 13, počevši od 1. 11. 2008. godine. 

(SR-818/09-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-08-003467 od 14. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o osnivanju podružnice br. OPU 1650/08 od 5. 11. 2008. osnivač Ahmetlić Hajrudin iz Tešnja, Vukovo bb, privrednog društva "HIFA- PETROL" DRUŠTVO ZA PROMET NAFTOM I NAFTNIM DERIVATIMA d.o.o. Sarajevo. Sjedište: Sarajevo, Vogošća, Donji Hotonj bb, registrovano Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I 2648/04 od 26. 1. 2005. godine, matični reg. broj 1-24991, vrši osnivanje podružnice: 

Podružnica: 

- naziv: "HIFA- PETROL" DRUŠTVO ZA PROMET NAFTOM I NAFTNIM DERIVATIMA d.o.o. Sarajevo, PODRUŽNICA BUGOJNO. 

- skraćeni naziv: HIFA- PETROL d.o.o. Sarajevo, PODRUŽNICA BUGOJNO. 

- sjedište: Bugojno, ul. 307. motorizovane brigade 29. 

Lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Podružnice je: Ahmetlić Hajrudin iz Tešnja, Vukovo bb - voditelj Podružnice - bez ograničenja. 

Djelatnost Podružnice: 

01.11 01.110 Gajenje žitarica i drugih usjeva i zasada, d.n. 01.132 Gajenje voća, 01.30 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem životinja (mješovita poljoprivredna proizvodnja), 02.011 Uzgoj i zaštita šuma, 02.012 Iskorištavanje šuma, 14.121 Vađenje krečnjaka i krede, 15.32 15.320 Proizvodnja sokova od voća i povrća, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvježavajućih pića, 40.22 40.220 Distribucija i prodaja gasovitih goriva distributivnom mrežom, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.20 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.12 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.31 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.51 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.21 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.26 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.24 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.12 63.120 Skladišta i stovarišta, 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.12 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.20 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 85.20 85.200 Veterinarske djelatnosti, 93.05 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

(SR-844/09-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-08-003945 od 23. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o izmjeni Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću br. OPU-1827/07 od 14. 11. 2007. g. osnivač Kai Aufenberg, državljanin Savezne Republike Njemačke, regulisao je promjenu osnivača Društva i usklađivanje djelatnosti u unutarnjem prometu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti kod subjekta upisa "OFFICE COM" društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i posredovanje Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Dr. Kasima Begića 23, upisano u sudski registar Kantonalnog suda u Sarajevu rješenjima br. UF/I-78/02 od 16. 1. 2002. i UF/I-227/02 od 9. 10. 2002. godine, te Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu br. 065-0-Reg.-07-000946 od 16. 5. 2007. g, matični registarski broj subjekta upisa 1-23401, kako slijedi: 

1. Ugovorom o prijenosu osnivačkih prava i obaveza br. OPU-1825/07 od 14. 11. 2007. g. iz članstva Društva istupio je osnivač-prednik OFFICE COM d.o.o. BEOGRAD, a svoj ulog u osnovnom kapitalu od 2.000,00 KM i udjele u Društvu od 100% ustupio osnivaču - sljedniku GÜNTER AUFENBERG, Import-Export GmbH, sa sjedištem u Neuss, SR Njemačka. 

2. Prečišćeni tekst usklađene djelatnosti Društva u unutarnjem prometu je: 

21.21 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona, 21.22 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za domaćinstvo, higijenske i toaletne potrebe, 21.23 21.230 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala, 21.25 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n., 51.11 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnom sirovinama i poluproizvodima, 51.13 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.15 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.17 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.43 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.55 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima (osim otrovima), 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.84 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.45 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i TV uređajima, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.61 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.24 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju. 

(SR-857/09-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-08-003218 od 21. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Društva - OPU 2734/08 od 14. 8. 2008. g. i Ugovora o prenosu udjela u Društvu - OPU 2733/08 od 14. 8. 2008. g. Društvo za revizorske usluge PRAJSVOTERHAUSKUPERS REVIZIJA DOO Skoplje, Maršal Tito 12, "Palata Makedonija" - IV sprat, Skoplje, Makedonija, kao novi osnivač društva PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Fra Anđela Zvizdovića 1 (društvo osnovano Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/I-1958/03 od 6. 11. 2003.) mijenja osnivača i usklađuje djelatnost. Tako se umjesto dosadašnjeg osnivača Društvo za revizorsko konsultantske usluge PRAJSVOTERHAUSKUPERS DOOEL, PrajsvoterhausKupers Central Eastern Europe, B.V., Skopje, Maršal Tito 12, Palata Makedonija - IV sprat, registruje novi osnivač Društvo za revizorske usluge PRAJSVOTERHAUSKUPERS REVIZIJA DOO Skoplje, Maršal Tito 12, "Palata Makedonija" - IV sprat, Skoplje, Makedonija. 

Djelatnost Društva je: 

74.12 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; Savjetodavni poslovi u vezi sa porezom. 

(SR-864/09-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-08-003940 od 5. 1. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivači pravnog lica: Društvo za industrijsku ekologiju i zaštitu okoliša IND-EKO d.o.o. Sarajevo i to: 1. IND - EKO industrijska ekologija i zaštita okoliša, d.o.o. iz Republike Hrvatske, sa sjedištem u Rijeci, Korzo 40/2, upisano u Registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS 040038529 i 2. Bušatlić Namik, državljanin BiH iz Sarajeva, Mustafe Busuladžića 47, posjeduje JMB 0810953173516, te l.k. br. 04BRF4540, izdata od MUP-a KS, Sarajevo Centar, su zaključili Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću (notarski obrađena po notaru Škaljić Merdžani iz Sarajeva, pod br. OPU-2170/08 od 4. 12. 2008. g.), tako da tekst glasi: Naziv Društva glasi: Društvo za industrijsku ekologiju i zaštitu okoliša IND-EKO d.o.o. Sarajevo. Skraćeni naziv Društva: IND-EKO d.o.o. Sarajevo. Sjedište Društva: Sarajevo, Kaptol 5, Općina Centar. Osnivači Društva su: IND - EKO industrijska ekologija i zaštita okoliša, d.o.o. iz Republika Hrvatske, sa sjedištem u Rijeci, Korzo 40/2 (skraćeni naziv: IND - EKO d.o.o.), upisano u Registar Trgovačkog suda u Rijeci pod (MBS) 040038529 i Bušatlić Namik, državljanin BiH iz Sarajeva, Mustafe Busuladžića 47, posjeduje JMB 0810953173516, te l.k. br. 04BRF4540, izdata od MUP-a KS, Sarajevo Centar. Osnovni kapital Društva je 50.000,00 KM (pedesethiljada KM) u novcu. Udjeli osnivača su: 1. IND - EKO d.o.o. iz Republike Hrvatske, unosi ulog u novcu u iznosu od 37.500,00 KM=75% udjela i Bušatlić Namik iz Sarajeva unosi ulog u novcu u iznosu od 12.500,00 KM= 25% udjela, što sveukupno čini 100% ugovorenog i uplaćenog osnovnog kapitala Društva. Lica ovlaštena za zastupanje Društva: Bušatlić Namik, iz Sarajeva, Mustafe Busuladžića 47, posjeduje ĆMB 0810953173516, te l.k. br. 04BRF4540, izdata od MUP-a KS, Sarajevo Centar, direktor - neograničeno do 100.000,00 KM u zaključivanju pravnih poslova i preuzimanju obaveza za Društvo, a preko tog iznosa kao i za opterećenje imovine Društva i davanja garancija u ime Društva za obaveze trećih lica, potrebno je da direktor pribavi prethodnu pismenu saglasnost Skupštine Društva i to kako u unutrašnjem tako i vanjskotrgovinskom poslovanju Društva. Prokurista Društva: Šmitran Ilija, državljanin Republike Hrvatske, iz Rijeke, Vlade Grozdanića 11, posjeduje pasoš Republike Hrvatske 003289312, izdat od PU Zagreb - i to sa ovlaštenjima za preduzimanje svih pravnih poslova i i radnji u ime i za račun Društva, uključujući prenos i opterećenje nekretnina Društva, i to kako u unutrašnjem tako i vanjskotrgovinskom poslovanju Društva. 

Djelatnost Društva u unutarnjem pometu je: 

01.11 01.110 Gajenje žitarica i drugih usjeva i zasada, d.n.; 01.121 Gajenje povrća, cvijeća i ukrasnog bilja; 01.122 Gajenje voćnih sadnica; 01.123 Gajenje sadnica loze; 01.131 Vinogradarstvo; 01.132 Gajenje voća; 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i začina; 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa; 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka; 01.213 Uzgoj goveda za priplod; 01.221 Uzgoj ovaca i koza; 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi; 01.23 01.230 Uzgoj svinja; 01.24 01.240 Uzgoj peradi; 01.251 Uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska; 01.252 Uzgoj ostalih životinja, d.n.; 01.30 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem životinja ; (mješovita poljoprivredna proizvodnja) ; 01.411 Iskorištavanje voda za poljoprivredu; 01.412 Uređivanje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina; 01.413 Ostale poljoprivredne usluge; 01.42 01.420 Uslužne djelatnosti u uzgoju životinja, osim veterinarskih usluga; 01.50 01.500 Lov, hvatanje divljači u zamke (traperstvo), rasplod divljači, uključujući i pripadajuće usluge; 05.011 Ulov ribe na moru; 05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima; 05.02 05.020 Uzgoj ribe; 10.10 10.100 Vađenje i briketiranje kamenog uglja; 10.201 Vađenje i briketiranje lignita; 10.202 Vađenje i briketiranje mrkog uglja; 15.11 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa; 15.12 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i zečijeg mesa; 15.13 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi; 15.20 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe; 15.31 15.310 Prerada i konzerviranje krompira;15.32 15.320 Proizvodnja sokova od voća i povrća; 15.33 15.330 Prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n. ; 15.41 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti; 15.42 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti; 15.43 15.430 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti; 15.51 15.510 Proizvodnja mlijeka, mliječnih proizvoda i sira; 15.52 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa; 15.61 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda; 15.62 15.620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba; 15.71 15.710 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje; 15.72 15.720 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce; 15.81 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača; 15.82 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kolača; 15.83 15.830 Proizvodnja šećera; 15.84 15.840 Proizvodnja kakaa, čokolade i konditorskih proizvoda; 15.85 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda od brašna; 15.86 15.860 Prerada čaja i kafe; 15.87 15.870 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani; 15.88 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane; 15.89 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n.; 15.91 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pića; 15.92 15.920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermentiranih materijala; 15.93 15.930 Proizvodnja vina (grožđe); 15.94 15.940 Proizvodnja jabukovače i vina od ostalog voća;15.95 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermeniranih pića; 15.96 15.960 Proizvodnja piva; 15.97 15.970 Proizvodnja slada;15.981 Proizvodnja mineralne vode; 15.982 Proizvodnja osvježavajućih pića; 16.001 Proizvodnja fermeniranog duhana; 16.002 Proizvodnja ostalih duhanskih proizvoda; 17.11 17.110 Priprema i predenje vlakana pamučnog tipa; 17.12 17.120 Priprema i predenje vlakana vunenog tipa; 17.13 17.130 Priprema i predenje češljanih vlakana; 17.14 17.140 Priprema i predenje vlakana lanenog tipa; 17.15 17.150 Priprema i predenje vlakana svilenog tipa, uključujući otpadnu svilu i pravljenje sintetičkih ili vještačkih filamenata; 17.16 17.160 Proizvodnja konca za šivenje; 17.17 17.170 Priprema i predenje ostalih tekstilnih vlakana; 17.21 17.210 Proizvodnja tkanina pamučnog tipa; 17.22 17.220 Proizvodnja tkanina vunenog tipa; 17.23 17.230 Proizvodnja tkanina od češljanog prediva; 17.24 17.240 Proizvodnja tkanina svilenog tipa; 17.25 17.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina; 17.30 17.300 Dovršavanje tkanina; 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za domaćinstvo; 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda; 17.51 17.510 Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod; 17.52 17.520 Proizvodnja užadi, konopca, pletenica i mreža; 17.53 17.530 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjeće; 17.541 Proizvodnja pozamanterije; 17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda; 17.60 17.600 Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina; 17.71 17.710 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa; 17.72 17.720 Proizvodnja pletenih i kukičanih pulovera, jakni i sličnih proizvoda; 18.10 18.100 Proizvodnja kožne odjeće; 18.21 18.210 Proizvodnja radne odjeće; 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odjeće, osim šivene po mjeri; 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odjeće, šivene po mjeri; 18.23 18.230 Proizvodnja rublja; 18.241 Proizvodnja odjeće za dojenčad i malu djecu i sportske odjeće; 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora; 18.30 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna; 19.10 19.100 Štavljenje i obrada kože; 19.20 19.200 Proizvodnja kofera, ručnih torbi i sličnih proizvoda, sedlarskih i saračkih proizvoda; 19.301 Serijska proizvodnja obuće; 19.302 Proizvodnja obuće po narudžbi i u malim serijama;20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove impregnacija drveta; 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove; 20.20 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli; 20.30 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata; 20.40 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta; 20.51 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; 20.521 Proizvodnja predmeta od plute; 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pruća i drugih pletarskih materijala; 21.22 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za domaćinstvo, higijenske i toaletne potrebe; 21.23 21.230 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala; 21.24 21.240 Proizvodnja tapeta; 21.25 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n.; 22.22 22.220 Štampanje, d.n. ; 22.23 22.230 Knjigovezački radovi; 22.24 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa štampanjem; 22.25 22.250 Pomoćne djelatnosti u vezi sa štampanjem; 22.31 22.310 Umnožavanje (reprodukcija) zvučnih zapisa; 22.32 22.320 Umnožavanje (reprodukcija) videozapisa; 22.33 22.330 Umnožavanje (reprodukcija) računarskih zapisa; 23.10 23.100 Proizvodnja proizvoda koksovanja; 24.16 24.160 Proizvodnja plastičnih masa, u primarnim oblicima; 24.17 24.170 Proizvodnja sintetičkog kaučuka, u primarnim oblicima; 24.30 24.300 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova; 24.51 24.510 Proizvodnja sapuna i deterdženata, preparata za čišćenje i poliranje; 24.52 24.520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata; 24.62 24.620 Proizvodnja ljepila i želatina; 24.63 24.630 Proizvodnja eteričnih ulja; 24.64 24.640 Proizvodnja fotografskog hemijskog materijala; 24.65 24.650 Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija;24.66 24.660 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n.; 24.70 24.700 Proizvodnja vještačkih vlakana; 25.11 25.110 Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila; 25.12 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila; 25.13 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume; 25.21 25.210 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa; 25.22 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa; 25.23 25.230 Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa; 25.24 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa; 26.11 26.110 Proizvodnja ravnog stakla; 26.12 26.120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla; 26.131 Proizvodnja ambalažnog stakla; 26.132 Proizvodnja ostalog šupljeg stakla; 26.14 26.140 Proizvodnja staklenih vlakana; 26.15 26.150 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući i tehničke staklene proizvode; 26.21 26.210 Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta; 26.22 26.220 Proizvodnja keramičkih sanitarnih uređaja; 26.23 26.230 Proizvodnja keramičkih izolatora i izolacionog pribora; 26.24 26.240 Proizvodnja ostalih tehničkih proizvoda od keramike; 26.25 26.250 Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda; 26.26 26.260 Proizvodnja vatrostalnih keramičkih proizvoda; 26.30 26.300 Proizvodnja keramičkih pločica i podnih ploča; 26.40 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za građevinarstvo od pečene gline; 26.51 26.510 Proizvodnja cementa; 26.52 26.520 Proizvodnja kreča; 26.53 26.530 Proizvodnja gipsa; 26.61 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe; 26.62 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinske svrhe; 26.63 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese; 26.64 26.640 Proizvodnja maltera; 26.65 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda; 26.66 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vještačkog kamena; 26.70 26.700 Sječenje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo; 26.81 26.810 Proizvodnja brusnih proizvoda; 26.82 26.820 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, d.n.; 27.10 27.100 Proizvodnja sirovog željeza i čelika i ferolegura; 27.21 27.210 Proizvodnja cijevi od livenog željeza; 27.22 27.220 Proizvodnja cijevi od čelika; 27.31 27.310 Hladno vučenje; 27.32 27.320 Hladno valjanje uzanih traka; 27.33 27.330 Hladno oblikovanje profila; 27.41 27.410 Proizvodnja plemenitih metala; 27.42 27.420 Proizvodnja aluminija; 27.43 27.430 Proizvodnja olova, cinka i kalaja; 27.44 27.440 Proizvodnja bakra; 27.45 27.450 Proizvodnja ostalih obojenih metala; 27.51 27.510 Livenje željeza; 27.52 27.520 Livenje čelika; 27.53 27.530 Livenje lakih metala; 27.54 27.540 Livenje ostalih obojenih metala; 28.11 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija; 28.12 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata; 28.21 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala; 28.22 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje; 28.30 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje; 28.40 28.400 Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha; 28.51 28.510 Površinska obrada i prevlačenje metala; 28.52 28.520 Osnovni mašinski radovi; 28.61 28.610 Proizvodnja sječiva; 28.62 28.620 Proizvodnja alata; 28.63 28.630 Proizvodnja brava i okova; 28.71 28.710 Proizvodnja čelične buradi i sličnih posuda od čelika; 28.72 28.720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala; 28.73 28.730 Proizvodnja žicanih proizvoda; 28.74 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga; 28.75 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n. ; 29.11 29.110 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za avione i motorna vozila; 29.12 29.120 Proizvodnja pumpi i kompresora; 29.13 29.130 Proizvodnja slavina i ventila; 29.14 29.140 Proizvodnja ležaja, prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata; 29.21 29.210 Proizvodnja industrijskih peći, ložišta i gorionika; 29.22 29.220 Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje; 29.23 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za domaćinstvo; 29.24 29.240 Proizvodnja ostalih mašina opće namjene, d.n. 29.31 29.310 Proizvodnja traktora za poljoprivredu i šumarstvo; 29.32 29.320 Proizvodnja ostalih mašina za poljoprivredu i šumarstvo; 29.41 29.410 Proizvodnja ručnih prenosivih alata sa vlastitim pogonom; 29.42 29.420 Proizvodnja ostalih alatnih mašina za obradu metala; 29.43 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih mašina d.n.; 29.51 29.510 Proizvodnja mašina za metalurgiju; 29.52 29.520 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo; 29.53 29.530 Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duhana; 29.54 29.540 Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odjeće i kože; 29.55 29.550 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona; 29.56 29.560 Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namjene, d.n.; 29.71 29.710 Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo; 29.72 29.720 Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo; 30.01 30.010 Proizvodnja kancelarijskih mašina; 30.02 30.020 Proizvodnja računara i ostale opreme za obradu podataka; 31.10 31.100 Proizvodnja električnih motora, generatora i transformatora; 31.20 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije električne energije; 31.30 31.300 Proizvodnja izolirane žice i kablova; 31.40 31.400 Proizvodnja akumulatora, primarnih ćelija i primarnih baterija; 31.50 31.500 Proizvodnja električnih sijalica i uređaja za osvjetljavanje; 31.61 31.610 Proizvodnja električne opreme za motore i vozila, d.n.; 31.62 31.620 Proizvodnja ostale električne opreme, d.n.; 32.10 32.100 Proizvodnja elektronskih lampi i cijevi i drugih elektronskih komponenata; 32.20 32.200 Proizvodnja televizijskih i radiopredajnika i aparata za linijsku telefoniju i telegrafiju; 32.30 32.300 Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja prateće opreme; 33.10 33.100 Proizvodnja medicinske i hiruške opreme i ortopedskih pomagala; 33.20 33.200 Proizvodnja instrumenata i uređaja za mjerenje, provjeru, testiranje, navigaciju i druge svrhe, osim opreme za upravljanje industrijskim procesima; 33.30 33.300 Proizvodnja opreme za upravljanje industrijskim procesima; 33.40 33.400 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme; 33.50 33.500 Proizvodnja satova; 34.10 34.100 Proizvodnja motornih vozila; 34.20 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica; 34.30 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore; 35.11 35.110 Izgradnja i popravak brodova; 35.12 35.120 Izgradnja i popravak čamaca za odmor i razonodu i sportskih čamaca; 35.201 Proizvodnja šinskih vozila; 35.202 Popravak šinskih vozila; 35.41 35.410 Proizvodnja motocikla; 35.42 35.420 Proizvodnja bicikla; 35.43 35.430 Proizvodnja invalidskih kolica; 35.50 35.500 Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava, d.n.; 36.11 36.110 Proizvodnja stolica i sjedišta; 36.12 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za urede i trgovine; 36.13 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namještaja; 36.14 36.140 Proizvodnja ostalog namještaja; 36.15 36.150 Proizvodnja madraca; 36.22 36.220 Proizvodnja nakita i sličnih predmeta, d.n.; 36.30 36.300 Proizvodnja muzičkih instrumenata; 36.40 36.400 Proizvodnja sportske opreme; 36.50 36.500 Proizvodnja igara i igračaka; 36.61 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije); 36.62 36.620 Proizvodnja metli i četki; 36.63 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n.; 37.10 37.100 Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka; 37.20 37.200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka; 40.111 Proizvodnja hidroelektrične energije; 40.112 Proizvodnja termoelektrične energije; 40.114 Proizvodnja električne energije iz drugih izvora; 40.12 40.120 Prijenos električne energije; 40.13 40.130 Distribucija i prodaja električne energije; 40.30 40.300 Proizvodnja i snabdijevanje parom i toplom vodom; 45.11 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi; 45.12 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje; 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.22 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.23 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena; 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata; 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata; 45.25 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu; 45.31 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme; 45.32 45.320 Izolacioni radovi; 45.33 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija; 45.34 45.340 Ostali instalacioni radovi; 45.41 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi; 45.42 45.420 Ugradnja stolarije; 45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.441 Farbarski radovi; 45.442 Staklarski radovi; 45.45 45.450 Ostali završni radovi; 45.50 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem; 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko; 50.102 Trgovina motornih vozila na malo; 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima; 50.20 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko; 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo; 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Održavanje i popravak motocikla; 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.11 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.12 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; 51.13 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom; 51.14 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.15 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom; 51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože; 51.17 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom; 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.21 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje; 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem; 51.23 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama; 51.24 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom; 51.25 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.31 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem; 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima; 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.36 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera; 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima; 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce; 51.39 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom; 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odjećom; 51.422 Trgovina na veliko obućom; 51.43 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajim; 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje; 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima; 51.46 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo; 51.51 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima; 51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.55 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.57 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima; 51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama; 51.82 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo; 51.83 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje; 51.84 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom; 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom; 51.86 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; 51.87 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.88 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore; 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun; 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda; 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52.21 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem; 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; 52.23 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima; 52.24 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima; 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima; 52.26 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhan; 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; 52.313 Poljoprivredne apoteke; 52.32 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.42 52.420 Trgovina na malo odjećom; 52.43 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože; 52.441 Trgovina na malo namještajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n.; 52.45 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima; 52.46 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima; 52.482Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama; 52.485 Trgovina na malo cvijećem; 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.61 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte; 52.62 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama; 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 52.71 52.710 Popravak obuće i ostalih predmeta od kože; 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata; 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo; 52.73 52.730 Popravak satova i nakita; 52.74 52.740 Popravak, d.n.; 55.101 Hoteli i moteli s restoranom; 55.102 Hoteli i moteli bez restoranaa; 55.211 Dječija i omladinska odmarališta; 55.212 Planinarski domovi i kuće; 55.22 55.220 Kampovi i logorišta; 55.231 Ostali smještaj za boravak turista; 55.232 Učenički domovi; 55.233 Studentski domovi; 55.234 Ostali smještaj, d.n.; 55.30 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei (buffet); 55.403 Kafane; 55.51 55.510 Kantine; 55.52 55.520 Ketering; 60.101 Prijevoz putnika i robe; 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju; 60.22 60.220 Taksi prijevoz; 60.23 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju; 60.24 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju; 60.30 60.300 Cjevovodni transport; 61.10 61.100 Pomorski saobraćaj i saobraćaj u priobalnim morskim vodama; 61.20 61.200 Saobraćaj unutrašnjim vodenim putevima; 63.11 63.110 Pretovar tereta; 63.12 63.120 Skladišta i stovarišta; 63.21 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju; 63.30 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; 63.40 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju; 64.12 64.120 Kurirske djelatnosti, osim djelatnosti javnih pošta; 64.20 64.200 Telekomunikacije; 65.21 65.210 Finansijski zakup (lizing); 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju; 70.12 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun; 70.20 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun; 70.31 70.310 Agencije za nekretnine; 70.32 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika; 71.10 71.100 Iznajmljivanje automobila; 71.21 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava; 71.22 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima; 71.23 71.230 Iznajmljivanje zrakoplovnih saobraćajnih sredstava; 71.31 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme; 71.32 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo; 71.33 71.330 Iznajmljivanje uredskih mašina i opreme, uključujući i računare; 71.34 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n.; 71.40 71.400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, d.n.; 72.10 72.100 Pružanje konsultantskih usluga u vezi s računarskom opremom (hardvver); 72.21 72.210 Izrada softvvarea; 72.22 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea; 72.30 72.300 Obrada podataka; 72.40 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka; 72.50 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih, računskih i računarskih mašina; 72.60 72.600 Ostale srodne računarske djelatnosti; 73.102 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim naukama; 73.201 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim naukama; 73.202 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u humanističkim naukama; 74.12 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom; 74.13 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; 74.14 74.140 Poslovni i menadžment konsalting; 74.20 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje (osim stručne izrade planskih dokumenata); 74.30 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza; 74.401 Priređivanje sajmova;74.402 Ostale usluge reklame i propagande; 74.70 74.700 Čišćenje objekata; 74.81 74.810 Fotografske usluge; 74.82 74.820 Usluge pakovanja; 74.85 74.850 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti; 74.86 74.860 Djelatnosti pozivnih centara; 74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.; 80.42 80.420 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d.n. 85.311 Domovi za stare, 85.323 Ustanove za dnevni boravak djece, 92.31 92.310 Umjetničko i književno stvaralaštvo i scenska umjetnost, 92.32 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.33 92.330 Vašarske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, 92.34 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n.; 92.53 92.530 Djelatnost botaničkih i zooloških vrtova i drugih prirodnih rezervata; 92.61 92.610 Djelatnost sportskih objekata i stadiona; 92.62 92.620 Ostale sportske djelatnosti; 92.72 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n.; 93.01 93.010 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih predmeta; 93.02 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje; 93.03 93.030 Pogrebne i prateće djelatnosti; 93.04 93.040 Djelatnosti za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja; 93.05 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

VANJSKA TRGOVINA I USLUGE: Vanjska trgovina svim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti (uvoz i izvoz roba iz okvira registrovane djelatnosti); Usluge u oblasti vanjskotrgovinskog poslovanja iz okvira registrovane djelatnosti; Usluge međunarodnog transporta roba i druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge u transportu i sl.); Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, te konsignaciona prodaja roba; Usluge atestiranja, usluge faktoringa i finansijski inženjering; Usluge istraživanja i pružanja i korištenja informacija i znanja u privredi i nauci; Vršenje servisnih usluga za održavanje uvezene opreme i trajnih dobara za ličnu potrošnju; Zastupanje inostranih firmi u okviru registrovane djelatnosti Društva; Ugostiteljeljske i turističke usluge; Izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u BiH. 

(SR-888/09-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-08-002802 od 26. 12. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Dana 29. 8. 2008. god. osnivač društva Društvo sa ograničenom odgovornošću za inženjering, promet i export-import "VEKTOR-INTEGRA" d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Marka Marulića 1, upisanog u Registar privrednih subjekata Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I-4873/00 od 13. 12. 2000. god., matični registarski broj subjekta 1-22750 - donio je Odluku broj OPU 2930/08, kojom vrši upis promjene odblika i sjedišta osnivača, imenovanje komercijalnog direktora i usklađivanje djelatnosti Društva u unutrašnjem prometu, pa se u Registar upisuju sljedeći podaci: 

Osnivač Društva je "INTEGRAL-INŽENJERING" AD Laktaši inženjering-promet-export-import, Ulica majke Jugovića bb. Osnivač imenuje Sivac Šefiku iz Sarajeva, Marka Marulića 17 kao komercijalnog direktora bez ograničenja. 

Usklađena djelatnost Društva u unutrašnjem prometu je: 

45.11 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.12 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.22 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.23 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.25 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.33 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.34 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.41 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.42 45.420 Ugradnja stolarije, 45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.45 45.450 Ostali završni radovi, 45.50 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.36 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.39 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.43 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.51 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 

51.55 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, osim otrova, 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.57 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.82 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.83 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.84 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.86 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.87 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.88 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.42 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.43 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.45 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.46 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 60.24 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.21 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 74.20 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, osim stručnih i poslova izrade planske dokumentacije. 

(SR-893/09-S) 

ZENICA 

Općinski sud u Zenici, za subjekat upisa Dioničko društvo za osiguranje "VGT" Visoko, DD za osiguranje "VGT" Visoko, Alaudin 1, Visoko, Visoko, 43-02-0007-09 (stari broj 3-349), 4218241600009, objavljuje Rješenje broj 043-0-Reg-09-000199 od 11. 3. 2009. godine o upisu osnivanja Podružnice u Banjoj Luci, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Dioničko društvo za osiguranje "VGT" Visoko, DD za osiguranje "VGT" Visoko, Alaudin 1, Visoko, Visoko, 43-02-0007-09 (stari broj 3-349), 4218241600009 

OSNIVAČI/ČLANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

dioničari prema listi 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 5108300 

Uplaćeni kapital: 5108300 

dioničari prema listi ugovoreni: 5108300, procenat: 100% 

dioničari prema listi klasa: Redovne vrijednosti po dionici: 230, ukupno: 5108300 

ZASTUPNICI 

Zukić Amir, adresa: Pašagića 5, Visoko, lična karta: 03DEA1040, direktor, bez ograničenja ovlašćenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRAŠNJEM PROMETU 

66.030 Ostalo osiguranje, 67.200 Pomoćne djelatnosti za osiguranje i penzijske fondove. 

PODRUŽNICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA 

Naziv: Dioničko društvo za osiguranje "VGT" Visoko - Filijala Visoko 

Poreski podbroj: 4218241600033 

Sjedište: Alaudin 1, Visoko, opština: Visoko 

Akt o osnivanju Podružnice: Odluka o izmjeni sjedišta Dioničkog društva za osiguranje "VGT" Visoko - Filijala Visoko, broj 96/02 od 6. 9. 2002. g. 

Djelatnost Podružnice u okviru registrovane djelatnosti Društva. 

Karačić Alma, lična karta: 05DEC5090, v.d. direktor, bez ograničenja ovlaštenja 

Naziv: Dioničko društvo za osiguranje "VGT" Visoko - Filijala Sarajevo 

Poreski podbroj: 4218241600068 

Sjedište: Maršala Tita 40, Sarajevo, opština: Sarajevo 

Akt o osnivanju Podružnice: Odluka o osnivanju dioničkog društva za osiguranje "VGT Visoko - Filijala Sarajevo, broj 107/99 od 18. 5. 1999. 

Djelatnost Podružnice u okviru registrovane djelatnosti Društva. 

Osmanović Ibrahim, lična karta: 04BMB9123, direktor Podružnice, bez ograničenja ovlaštenja 

Naziv: Dioničko društvo za osiguranje "VGT" Visoko - Filijala Tuzla 

Poreski podbroj: 4218241600025 

Sjedište: ul. 18. hrvatske brigade bb, Tuzla, opština: Tuzla 

Akt o osnivanju Podružnice: Odluka o izmjeni sjedišta Dioničkog društva za osiguranje "VGT Visoko - Filijala Tuzla, broj 25/05 od 7. 7. 2005. 

Djelatnost Podružnice u okviru registrovane djelatnosti Društva. 

Muharemagić Nedim, lična karta: 03BYA1791, direktor Filijale, bez ograničenja ovlaštenja 

Naziv: Dioničko društvo za osiguranje "VGT" Visoko-Filijala Mostar 

Poreski podbroj: 4218241600076 

Sjedište: Adema Buče bb, Mostar, opština: Mostar 

Akt o osnivanju Podružnice: Odluka o osnivanju Podružnice - Filijale u Mostaru broj 108/99-1 od 18. 5. 1999. g. 

Djelatnost Podružnice u okviru registrovane djelatnosti Društva. 

Mrgan Zlatko, lična karta: 04BDF6265, direktor Filijale, bez ograničenja ovlaštenja 

Naziv: Dioničko društvo za osiguranje "VGT" Visoko - Filijala Zenica 

Poreski podbroj: 4218241600041 

Sjedište: Vatrogasni put 3, Zenica, opština: Zenica 

Akt o osnivanju Podružnice: Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Dioničkog društva "VGT" Visoko - Filijala Zenica, broj 19/06 od 

28. 12. 2006. g. 

Djelatnost Podružnice u okviru registrovane djelatnosti Društva. 

Imamović Abdulah, lična karta: 03CTB2505, direktor Filijale, bez ograničenja ovlaštenja 

Naziv: Dioničko društvo za osiguranje "VGT" Visoko - Filijala Travnik 

Poreski podbroj: 4218241600050 

Sjedište: Konatur bb, Travnik, opština: Travnik 

Akt o osnivanju Podružnice: Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Dioničkog društva za osiguranje "VGT" Visoko - Filijala Travnik, broj 65/07 od 24. 4. 2007. g. 

Djelatnost Podružnice u okviru registrovane djelatnosti Društva. 

Čurić Samir, lična karta: 04DFD5989, direktor Filijale, bez ograničenja ovlaštenja 

Naziv: Dioničko društvo za osiguranje "VGT" Visoko - Filijala Bihać 

Poreski podbroj: 4218241600084 

Sjedište: ulica V. korpusa 15, Bihać, opština: Bihać 

Akt o osnivanju Podružnice: Odluka o izmjeni sjedišta DD za osiguranje VGT Visoko, Filijala Bihać, broj 58/08 od 23. 6. 2008. godine i Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju DD za osiguranje VGT Visoko, Filijala Bihać, broj 59/08 od 23. 6. 2008. godine. 

Djelatnost Podružnice u okviru registrovane djelatnosti Društva. 

Kuduzović Mirsada, lična karta: 03CLB1043, direktor Filijale, bez ograničenja ovlaštenja 

Naziv: Dioničko društvo za osiguranje "VGT" Visoko - Podružnica - Filijala Banja Luka 

Poreski podbroj: 4218241600394 

Sjedište: Vase Pelagića 12, Banja Luka, opština: Banja Luka 

Akt o osnivanju Podružnice: Odluka o osnivanju Podružnice - Filijale u Banjoj Luci broj 38/08 od 14. 4. 2008. godine 

Djelatnost Podružnice - Filijale u Banjoj Luci u okviru registrovane djelatnosti Društva. 

Đuzel Elmedin, lična karta: 04GCI3550, direktor Filijale, bez ograničenja ovlaštenja 

(SR-76/09-Z) 

Općinski sud u Zenici, kod subjekta upisa "KEPIĆ" d.o.o. Maglaj, Društvo za proizvodnju i usluge u šumarstvu, Poljice bb, Poljice, Maglaj, objavljuje Rješenje broj 043-0-Reg-09-000252 od 11. 3. 2009. godine o registraciji - osnivanje Društva. 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

"KEPIĆ" d.o.o. Maglaj, Društvo za proizvodnju i usluge u šumarstvu, "KEPIĆ" d.o.o. Maglaj, Poljice bb, Poljice, Maglaj, 43-01-0208-09, 4218658340000 

OSNIVAČI/ČLANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Kepić Fahrudin, Trg 21. marta 5, Matuzići, lična karta: 05CWA2352 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Uplaćeni kapital: 2000 

Kepić Fahrudin ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Kepić Fahrudin, adresa: Trg 21. marta 5, Matuzići, lična karta: 05CWA2352, direktor, bez ograničenja ovlaštenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRAŠNJEM PROMETU 

02.011 Uzgoj i zaštita šuma, 02.012 Iskorištavanje šuma, 02.020 Uslužne djelatnosti u šumarstvu i iskorištavanju šuma, 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 25.210 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje, 28.400 Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Površinska obrada i prevlačenje metala, 28.520 Osnovni mašinski radovi, 28.610 Proizvodnja sječiva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja čelične buradi i sličnih posuda od čelika, 28.720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala, 28.730 Proizvodnja žičanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 36.110 Proizvodnja stolica i sjedišta, 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namještaja, 36.140 Proizvodnja ostalog namještaja, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasaderski i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje,51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko katom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom,51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolaćima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Društvo će u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vršiti: 

IZVOZ i UVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-77/09-Z) 

Općinski sud u Zenici, kod subjekta upisa "GEO-PRIM" d.o.o. Tešanj, Ali-paše Hećimovića 9, Tešanj, objavljuje Rješenje broj 043-0-Reg-09-000267 od 11. 3. 2009. godine o registraciji - osnivanje Društva. 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

"GEO-PRIM" d.o.o. Tešanj, "GEO-PRIM" d.o.o. Tešanj, Ali-paše Hećimovića 9, Tešanj, Tešanj, 43-01-0209-09, 4218658850008 

OSNIVAČI/ČLANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ibrahimpašić Armin, Alibegovci bb, Alibegovci, lična karta: 04CXA2513 

Ibrahimpašić Dženan, Alibegovci bb, Alibegovci, lična karta: 04CXA2499 

Ibrahimpašić Hamdija, Alibegovci bb, Alibegovci, lična karta: 04CXA1596 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2001 

Uplaćeni kapital: 2001 

Ibrahimpašić Hamdija ugovoreni: 667, procenat: 33.3333% 

Ibrahimpašić Armin ugovoreni: 667, procenat: 33.3333% 

Ibrahimpašić Dženan ugovoreni: 667 procenat: 33.3333% 

ZASTUPNICI 

Ibrahimpašić Armin, adresa: Alibegovci bb, Alibegovci, lična karta: 04CXA2513, direktor, bez ograničenja ovlaštenja 

Ibrahimpašić Dženan, adresa: Alibegovci bb, Alibegovci, lična karta: 04CXA2499, zamjenik direktora, bez ograničenja ovlaštenja 

Ibrahimpašić Hamdija, adresa: Alibegovci bb, Alibegovci, lična karta: 04CXA1596, prokurist, bez ograničenja ovlaštenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRAŠNJEM PROMETU 

45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicarna, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 74.112 Ostali pravni poslovi, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, osim stručne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Društvo će u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vršiti: 

IZVOZ i UVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima 

Društvo će vršiti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-78/09-Z) 

Općinski sud u Zenici, kod subjekta upisa "SELIMANOVIĆ" d.o.o. Društvo za proizvodnju, promet i usluge Tešanj, Kalošević bb, Kalošević, Tešanj, objavljuje Rješenje broj 043-0-Reg-09-000201 od 6. 3. 2009. godine o registraciji promjena - promjena osnivača, usklađivanje djelatnosti i promjena lica ovlaštenih za zastupanje Društva. 

OSNIVAČI/ČLANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Selimanović Mirzet, Rosulje bb, Tešanj, lična karta: 04CVB8027 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Uplaćeni kapital: 2000 

Selimanović Mirzet ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Selimanović Mirzet, adresa: Rosulje bb, Tešanj, lična karta: 04CVB8027, direktor, bez ograničenja ovlaštenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRAŠNJEM PROMETU 

01.110 Gajenje žitarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povrća, cvijeća i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje voćnih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.240 Uzgoj peradi, 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem životinja (mješovita poljoprivredna proizvodnja), 01.411 Iskorištavanje voda za poljoprivredu, 01.412 Uređivanje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslužne djelatnosti u uzgoju životinja, osim veterinarskih usluga, 02.011 Uzgoj i zaštita šuma, 02.012 Iskorištavanje šuma, 02.020 Uslužne djelatnosti u šumarstvu i iskorištavanju šuma, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i zečijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mliječnih proizvoda i sira, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja škroba i proizvoda od skroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kolača, 15.860 Prerada čaja i kafe, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvježavajućih pića, 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pruća i drugih pletarskih materijala, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedišta, 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namještaja, 36.140 Proizvodnja ostalog namještaja, 37.100 Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, osim stručne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.820 Usluge pakovanja. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM /VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Društvo će u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vršiti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-79/09-Z) 

Općinski sud u Zenici, za subjekat upisa Društvo za proizvodnju, promet i usluge "MUALVIS" d.o.o. Visoko, "MUALVIS" d.o.o. Visoko, Ibrahima Hodžića 2, Visoko, Visoko, 43-01-0158-09 (stari broj 1-3815), 4218144150007, objavljuje Rješenje broj 043-0-Reg-09-000172 od 20. 3. 2009. godine o upisu promjene sjedišta Društva, usklađivanje djelatnosti i promjena lica ovlaštenih za zastupanje Društva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Društvo za proizvodnju, promet i usluge "MUALVIS" d.o.o. Visoko, "MUALVIS" d.o.o. Visoko, Ibrahima Hodžića 2, Visoko, Visoko, 43-01-0158-09 (stari broj 1-3815), 4218144150007 

OSNIVAČI/ČLANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Alijagić Muradif, Mulići 53, Visoko, lična karta: 04DEA4800 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Uplaćeni kapital: 2000 

Alijagić Muradif ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Alijagić Nedim, adresa: Mulići 53, Visoko, lična karta: 04DEA5476, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti, osim prodaje i opterećenja hipotekom stalnih sredstava i nekretnina Društva. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRAŠNJEM PROMETU 

25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 28.510 Površinska obrada i prevlačenje metala, 28.520 Osnovni mašinski radovi, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.120 Proizvodnja pumpi i kompresora, 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za domaćinstvo, 29.710 Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo, 29.720 Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo, 31.100 Proizvodnja električnih motora, generatora i transformatora, 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije električne energije, 31.300 Proizvodnja izolirane žice i kablova, 31.610 Proizvodnja električne opreme za motore i vozila, d.n., 31.620 Proizvodnja ostale električne opreme, d.n., 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52 721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 71.400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, d.n., 74.850 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Društvo će u vajskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vršiti: 

IZVOZ i UVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-80/09-Z) 

Općinski sud u Zenici, kod subjekta upisa DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "BEĆIROVIĆ" d.o.o. ŽEPČE, Donja Golubinja bb, Žepče, objavljuje Rješenje broj 043-0-Reg-09-000277 od 16. 3. 2009. godine o registraciji promjena - povećanje osnovnog kapitala Društva. 

OSNIVAČI/ČLANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Bećirović Nazim, Begov Han bb, Žepče, lična karta: 04CYA5127 

Bećirović Ćazim, Željezno Polje, Jastrebac bb, Žepče, lična karta: 04CYA8185 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 294897 

Uplaćeni kapital: 294897 

Bećirović Nazim ugovoreni: 293897, procenat: 99.6609% 

Bećirović Ćazim ugovoreni: 1000, procenat: .3391% 

(SR-81/09-Z) 

Općinski sud u Zenici, za subjekat upisa Društvo za trgovinu i usluge "METAL PROFIL" d.o.o. Zenica, "METAL PROFIL" d.o.o. Zenica, Zmaja od Bosne 24, Zenica, Zenica, 43-01-0236-09, 4218660830006, objavljuje Rješenje broj 043-0-Reg-09-000312 od 24. 3. 2009. godine o upisu osnivanja Društva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Društvo za trgovinu i usluge "METAL PROFIL" d.o.o. Zenica, "METAL PROFIL" d.o.o. Zenica, Zmaja od Bosne 24, Zenica, Zenica, 43-01-0236-09, 4218660830006 

OSNIVAČI/ČLANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Preduzeće za trgovinu konsalting i marketing LDL TRADE d.o.o. Beograd, Srbija, Beograd - Stari Grad, Brankova 24, 1-92895-00 

Šarić Muamer, Vranduk 3, Zenica, lična karta: 03CTC0924 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Uplaćeni kapital: 2000 

Šarić Muamer ugovoreni: 1000, procenat: 50% 

Preduzeće za trgovinu konsalting i marketing LDL TRADE d.o.o. Beograd ugovoreni: 1000, procenat: 50% 

ZASTUPNICI 

Šarić Muamer, adresa: Vranduk 3, Zenica, lična karta: 03CTC0924, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRAŠNJEM PROMETU 

28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, 28.510 Površinska obrada i prevlačenje metala, 28.520 Osnovni mašinski radovi, 28.610 Proizvodnja sječiva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.730 Proizvodnja žičanih proizvoda, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 37.100 Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 74.850 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima uvoz-izvoz, 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz. 

- Usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-82/09-Z) 

Općinski sud u Zenici, za subjekat upisa CIMOS TMD CASTING d.o.o., Lijevanje i obrada odlivaka Zenica, CIMOS TMD CASTING d.o.o. Zenica, Radna zona "Zenica"-1" bb, Zenica, Zenica, 43-01-0026-09 (stari broj 1-9530), 4218537120002, objavljuje Rješenje broj 043-0-Reg-09-000286 od 20. 3. 2009. godine o upisu promjene naziva člana Društva i povećanje osnovnog kapitala Društva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

CIMOS TMD CASTING d.o.o., Lijevanje i obrada odlivaka Zenica, CIMOS TMD CASTING d.o.o. Zenica, Radna zona "Zenica"-1" bb, Zenica, Zenica, 43-01-0026-09 (stari broj 1-9530), 4218537120002 

OSNIVAČI/ČLANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

CIMOS "TMD Automobilska industrija" društvo sa ograničenom odgovornošću Gradačac, kog zastupa Novalić Fadil, Bosna i Hercegovina, Sarajevska 62, 1-12259 sud Tuzla 

CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, Koper, SLOVENIA, 6000 Koper, Cesta Marežganskega upora 2, 5040302000 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 24045168.46 

Uplaćeni kapital: 24045168.46 

CIMOS "TMD Automobilska industrija" društvo sa ograničenom odgovornošću Gradačac, koga zastupa Novalić Fadil ugovoreni: 1880000, procenat: 7.8186% 

CIMOS d.d. Avtomobilska industrija, Koper ugovoreni: 22165168.46, procenat: 92.1814% 

ZASTUPNICI 

Lušničkić Razim, adresa: Hamze Čelenke 40, Sarajevo, lična karta: 03BQA5314, direktor, u skladu sa Statutom 

(SR-83/09-Z) 

Općinski sud u Zenici, kod subjekta upisa Privredno društvo za proizvodnju i promet filmova EKRAN d.d. Zenica, Maršala Tita 86, Zenica, objavljuje Rješenje broj 043-0-Reg-09-000164 od 17. 3. 2009. godine o registraciji promjena - promjena oblika Društva iz d.d. u d.o.o., promjena sjedišta Društva, usklađivanje djelatnosti Društva i promjena lica ovlaštenih za zastupanje Društva. 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Privredno društvo za proizvodnju i promet filmova "EKRAN" d.o.o. Zenica, "EKRAN" d.o.o. Zenica, Trg Alije Izetbegovića 86, Zenica, Zenica, 43-02-0002-09 (stari broj 1-585), 4218006350003 

OSNIVAČI/ČLANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Galijašević Nedžad, Armije BiH 8A, Zenica, lična karta: 04CTD6595 

Kasumović Fuad, Talića brdo 13B, Zenica, lična karta: 04CTD8766 

Tahmišćija Senada, Trg Alije Izetbegovića 69B, Zenica, lična karta: 04CTH4045 

Đugum Ismet, Crkvice 56D, Zenica, lična karta: 06CTJ5540 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2644350 

Uplaćeni kapital: 2644350 

Galijašević Nedžad ugovoreni: 2608620, procenat: 98.6488% 

Kasumović Fuad ugovoreni: 33690 procenat: 1.274% 

Đugum Ismet ugovoreni: 1020 procenat: .0386% 

Tahmišćija Senada ugovoreni: 1020 procenat: .0386% 

ZASTUPNICI 

Marković Branko, adresa: Rijeka bb, Vitez, lična karta: 03DFA8110, direktor, bez ograničenja ovlaštenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRAŠNJEM PROMETU 

22.310 Umnožavanje (reprodukcija) zvučnih zapisa, 22.320 Umnožavanje (reprodukcija) videozapisa, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 71.400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, d.n., 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.810 Fotografske usluge, 92.110 Filmska i videoproizvodnja, 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.130 Prikazivanje filmova, 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, 

- Usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti Društva. 

(SR-84/09-Z) 

Općinski sud u Zenici, kod subjekta upisa "ZOVKO OSIGURANJE" d.d. Žepče - dioničko društvo za osiguranje imovine i osoba, Goliješnica bb, Žepče, objavljuje Rješenje, broj 043-0-Reg-09-000249 od 18. 3. 2009. godine o registraciji promjena - promjena sjedišta Podružnice "ZOVKO OSIGURANJE" d.d. Žepče - dioničko društvo za osiguranje imovine i osoba, -Podružnica Orašje, ul. Treća broj 44, Orašje. 

PODRUŽNICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA 

Naziv: "ZOVKO OSIGURANJE" d.d. Žepče - dioničko društvo za osiguranje imovine i osoba - Podružnica Orašje 

Poreski podbroj: 4218249840050 

Sjedište: ulica XXXVI. broj 28, Orašje, opština: Orašje 

Akt o osnivanju Podružnice: Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Podružnice u Orašju broj N.O. 01-1921/08 od 1. 4. 2008. godine 

Djelatnost Podružnice u okviru registrovane djelatnosti Društva. 

Martinović Vlado, lična karta: 03BVA0641, rukovodilac Podružnice, do 5.000,00 KM, a preko navedenog iznosa uz saglasnost direktora Društva. 

(SR-85/09-Z) 

Općinski sud u Zenici, za subjekat upisa Privredno društvo "AS-MONTAGE" d.o.o. Zenica, "AS-MONTAGE" d.o.o. Zenica, Armije BiH 9, Zenica, Zenica, 43-01-0159-08, 4218631810004, objavljuje Rješenje broj 043-0-Reg-08-004723 od 27. 1. 2009. godine o upisu proširenja djelatnosti Društva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Privredno društvo "AS-MONTAGE" d.o.o. Zenica, "AS-MONTAGE" d.o.o. Zenica, Armije BiH 9, Zenica, Zenica, 43-01-0159-08,4218631810004 

OSNIVAČI/ČLANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Todorović Katarina, Armije BiH 4/7, Zenica, lična karta: 03CTC0492 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Uplaćeni kapital: 2000 

Todorović Katarina ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Dujmović Snežana, adresa: Armije BiH 4/7, Zenica, lična karta: 04CTF4387, direktor, bez ograničenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRAŠNJEM PROMETU 

25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila, 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje, 28.400 Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Površinska obrada i prevlačenje metala, 28.520 Osnovni mašinski radovi, 28.610 Proizvodnja sječiva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.710 Proizvodnja čelične buradi i sličnih posuda od čelika, 28.720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala, 28.730 Proizvodnja žičanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 74.850 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

- Vanjska trgovina prehrambenim artiklima, uvoz-izvoz, 

- Vanjska trgovina neprehrambenim artiklima, uvoz-izvoz, 

- Usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti Društva. 

(SR-86/09-Z) 

Općinski sud u Zenici, za subjekat upisa Ugostiteljsko uslužno i trgovačko društvo EON-B d.o.o. uvoz-izvoz Zenica, EON-B d.o.o. uvoz-izvoz Zenica, Crkvice 7 A, Zenica, Zenica, 43-01-0022-09 (stari broj 1-8907), 4218402970006, objavljuje Rješenje broj 043-0-Reg-09-000042 od 25. 2. 2009. godine o upisu promjene podataka za osnivača i direktora Društva i usklađivanje djelatnosti, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Ugostiteljsko uslužno i trgovačko društvo EON-B d.o.o. uvoz-izvoz Zenica, EON-B d.o.o. uvoz-izvoz Zenica, Crkvice 7 A, Zenica, Zenica, 43-01-0022-09 (stari broj 1-8907), 4218402970006 

OSNIVAČI/ČLANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Bajrami Riad, I. zeničke brigade 5-B, Zenica, lična karta: 07CTK3213 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Uplaćeni kapital: 2000 

Bajrami Riad ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Bajrami Riad, adresa: ul. I. zeničke brigade 5-B, Zenica, lična karta: 07CTK3213, direktor, bez ograničenja ovlašćenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRAŠNJEM PROMETU 

15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od voća i povrća, 15.330 Prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n., 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda od brašna, 15.860 Prerada čaja i kafe, 15.870 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvježavajućih pića, 24.510 Proizvodnja sapuna i deterdženata, preparata za čišćenje i poliranje, 24.520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata, 24.650 Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija, 27.410 Proizvodnja plemenitih metala, 27.540 Livenje ostalih obojenih metala, 31.300 Proizvodnja izolirane žice i kablova, 31.500 Proizvodnja električnih sijalica i uređaja za osvjetljavanje, 31.620 Proizvodnja ostale električne opreme, d.n., 32.200 Proizvodnja televizijskih i radiopredajnika i aparata za linijsku telefoniju i telegrafiju, 32.300 Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja prateće opreme, 33.200 Proizvodnja instrumenata i uređaja za mjerenje, provjeru, testiranje, navigaciju i druge svrhe, osim opreme za upravljanje industrijskim procesima, 33.400 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme, 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije), 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obuće i ostalih predmeta od kože, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 55.220 Kampovi i logorišta, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 64.200 Telekomunikacije, 65.210 Finansijski zakup (lizing), 65.230 Ostalo finansijsko posredovanje, d.n., 67.120 Posredovanje u poslovima s vrijednosnim papirima, 67.130 Pomoćne djelatnosti u finansijskom posredovanju, d.n., 67.200 Pomoćne djelatnosti za osiguranje i penzijske fondove, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.310 Agencije za nekretnine, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.330 Iznajmljivanje uredskih mašina i opreme, uključujući i računare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, d.n., 72.100 Pružanje konsultantskih usluga u vezi s računarskom opremom (hardwareom), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih, računskih i računarskih mašina, 72.600 Ostale srodne računarske djelatnosti, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74.150 Upravljanje holding društvima, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, osim stručne izrade planskih dokumenata, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.500 Posredovanje u zapošljavanju, 74.700 Čišćenje objekata, 74.810 Fotografske usluge, 74.820 Usluge pakovanja, 74.850 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.110 Filmska i videoproizvodnja, 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.130 Prikazivanje filmova, 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.330 Vašarske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.010 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje, 93.040 Djelatnosti za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n., 95.000 Djelatnosti domaćinstava kao poslodavaca osoblju za održavanje domaćinstva. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

IZVOZ i UVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

Trgovina na veliko prehrambenim i neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-87/09-Z) 

Općinski sud u Zenici, kod subjekta upisa Društvo za proizvodnju konfekcije, promet roba na veliko i malo export-import "SENDY" d.o.o. Tešanj, Kraševo bb, Tešanj, objavljuje Rješenje broj 043-0-Reg-08-003428 od 12. 2. 2009. godine o registraciji promjena - povećanje osnovnog kapitala i usklađivanje djelatnosti Društva. 

OSNIVAČI/ČLANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Bešlagić Senad, Ciglanska bb, Jelah, Tešanj, lična karta: 07CVD5146 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 526000 

Uplaćeni kapital: 526000 

Bešlagić Senad ugovoreni: 526000, procenat: 100% 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRAŠNJEM PROMETU 

17.300 Dovršavanje tkanina, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za domaćinstvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.510 Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod, 17.520 Proizvodnja užadi, konopca, pletenica i mreža, 17.530 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjeće, 17.541 Proizvodnja pozamanterije, 17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda, 17.600 Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina, 17.710 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa, 17.720 Proizvodnja pletenih i kukičanih pulovera, jakni i sličnih proizvoda, 18.100 Proizvodnja kožne odjeće, 18.210 Proizvodnja radne odjeće, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odjeće, osim šivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odjeće, šivene po mjeri, 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odjeće za dojenčad i malu djecu i sportske odjeće, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 19.100 Štavljenje i obrada kože, 19.200 Proizvodnja kofera, ručnih torbi i sličnih proizvoda, sedlarskih i saračkih proizvoda, 19.301 Serijska proizvodnja obuće, 19.302 Proizvodnja obuće po narudžbi i u malim serijama, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dječija i omladinska odmarališta, 55.212 Planinarski domovi i kuće, 55.220 Kampovi i logorišta, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.232 Učenički domovi, 55.233 Studentski domovi, 55.234 Ostali smještaj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 93.010 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih predmeta. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Društvo će u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vršiti: 

UVOZ i IZVOZ robe iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-88/09-Z) 

Općinski sud u Zenici, kod subjekta upisa Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "AJAN-TEX" d.o.o. Žepče, D. Golubinja bb, Žepče, objavljuje Rješenje broj 043-0-Reg-09-000166 od 3. 3. 2009. godine o registraciji - osnivanje Društva. 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "AJAN-TEX" d.o.o. Žepče, "AJAN-TEX" d.o.o. Žepče, D. Golubinja bb, Žepče, Žepče, 43-01-0194-09, 4218657020001 

OSNIVAČI/ČLANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ajan Ferid, Ozimica bb, Žepče, lična karta: 04CYA8248 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 72310 

Uplaćeni kapital: 72310 

Ajan Ferid ugovoreni: 72310, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Ajan Dušanka, adresa: Ozimica bb, Žepče, lična karta: 05CYB3910, direktor, bez ograničenja ovlaštenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRAŠNJEM PROMETU 

15.930 Proizvodnja vina (grožđe), 15.940 Proizvodnja jabukovače i vina od ostalog voća, 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermeniranih pića, 15.960 Proizvodnja piva, 15.982 Proizvodnja osvježavajućih pića, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za domaćinstvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.510 Proizvodnja tepiha i prekrivača za pod, 17.520 Proizvodnja užadi, konopca, pletenica i mreža, 17.530 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjeće, 17.541 Proizvodnja pozamanterije, 17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda, 17.600 Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina, 17.710 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa, 17.720 Proizvodnja pletenih i kukičanih pulovera, jakni i sličnih proizvoda, 18.100 Proizvodnja kožne odjeće, 18.210 Proizvodnja radne odjeće, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odjeće, osim šivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odjeće, šivene po mjeri, 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odjeće za dojenčad i malu djecu i sportske odjeće, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 19.301 Serijska proizvodnja obuće, 19.302 Proizvodnja obuće po narudžbi i u malim serijama, 21.110 Proizvodnja celuloze, 21.120 Proizvodnja papira i kartona, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona, 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za domaćinstvo, higijenske i toaletne potrebe, 21.230 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala, 21.240 Proizvodnja tapeta, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n., 25.210 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, 28.610 Proizvodnja sječiva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala, 28.730 Proizvodnja žičanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obuće i ostalih predmeta od kože, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 55.220 Kampovi i logorišta, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, osim stručne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obuće i ostalih predmeta od kože, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 55.220 Kampovi i logorišta, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, osim stručne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Društvo će vršiti i vanjskotrgovinski promet, kao i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom i to: 

IZVOZ i UVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim i neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-89/09-Z) 

Općinski sud u Zenici, kod subjekta upisa "TREF" d.o.o. Visoko, Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge izvoz-uvoz export-import, Naselje Čekrekčije bb, Visoko, objavljuje Rješenje broj 043-0-Reg-09-000306 od 24. 3. 2009. godine o registraciji promjena - proširenje djelatnosti Društva. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRAŠNJEM PROMETU 

18.100 Proizvodnja kožne odjeće, 18.210 Proizvodnja radne odjeće, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odjeće, osim šivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odjeće, šivene po mjeri, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 19.100 Štavljenje i obrada kože, 19.200 Proizvodnja kofera, ručnih torbi i sličnih proizvoda, sedlarskih i saračkih proizvoda, 19.301 Serijska proizvodnja obuće, 19.302 Proizvodnja obuće po narudžbi i u malim serijama, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

(SR-90/09-Z) 

Općinski sud u Zenici, za subjekat upisa Društvo za proizvodnju, promet, usluge i projektovanje "ELES-CONTROL" d.o.o. Zenica, "ELES-CONTROL" d.o.o. Zenica, Islambegovića put 4, Zenica, Zenica, 43-01-0234-09 (stari broj 1-5268), 4218239880002, objavljuje Rješenje broj 043-0-Reg-09-000297 od 23. 3. 2009. godine o upisu promjene lica ovaštenih za zastupanje Društva, promjena sjedišta podružnice Travnik i lica ovlaštenog za zastupanje Podružnice Travnik, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Društvo za proizvodnju, promet, usluge i projektovanje "ELES-CONTROL" d.o.o. Zenica, "ELES-CONTROL" d.o.o. Zenica, Islambegovića put 4, Zenica, Zenica, 43-01-0234-09 (stari broj 1-5268), 4218239880002 

OSNIVAČI/ČLANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Čečo Mustafa, Fra Ljube Hrgića 1, Zenica, lična karta: 04CTD8269 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Uplaćeni kapital: 2000 

Čečo Mustafa ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Alić Jusuf, adresa: Fra Ljube Hrgića 4, Zenica, lična karta: 03CTA7279, direktor, bez ograničenja ovlaštenja 

PODRUŽNICE/POSLOVNE JEDINICE POSLOVNOG SUBJEKTA 

Naziv: Društvo za proizvodnju, promet usluge i projektovanje "ELES-CONTROL" d.o.o. Zenica PODRUŽNICA TRAVNIK 

Poreski podbroj: 4218239880029 

Sjedište: Zelena pijaca F-2, Travnik, opština: Travnik 

Akt o osnivanju Podružnice: Odluka o osnivanju Podružnice u Travniku, broj 01/01 od 9. 11. 2001. godine i Odluka o promjeni sjedišta Podružnice i lica ovlaštenog za zastupanje Podružnice Travnik br. 03/09 od 20. 3. 2009.g. 

U okviru registrovane djelatnosti Društva. 

Alić Jusuf, lična karta: 03CTA7279, direktor Društva bez ograničenja ovlaštenja 

(SR-91/09-Z) 

Općinski sud u Zenici, za subjekat upisa "DOM-INVEST", Društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Žepče, "DOM-INVEST" d.o.o. Žepče, Poslovni centar XP, Žepče, Žepče, 43-01-0007-09 (stari broj 1-8033), 4218266690002, objavljuje Rješenje broj 043-0-Reg-09-000005 od 25. 2. 2009. godine o upisu promjene sjedišta Društva, promjena adresnih podataka za osnivača i direktora Društva, usklađivanje i proširenje djelatnosti društva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

"DOM-INVEST", Društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Žepče, "DOM-INVEST" d.o.o. Žepče, Poslovni centar XP, Žepče, Žepče, 43-01-0007-09 (stari broj 1-8033), 4218266690002 

OSNIVAČI/ČLANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Grlić Anto, Dubravica bb, Zavidovići, lična karta: 04DDA9524 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 52900 

Uplaćeni kapital: 52900 

Grlić Anto ugovoreni: 52900, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Grlić Anto, adresa: Dubravica bb, Zavidovići, lična karta: 04DDA9524, direktor, bez ograničenja ovlašćenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRAŠNJEM PROMETU 

20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedišta, 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namještaja, 36.140 Proizvodnja ostalog namještaja, 36.150 Proizvodnja madraca, 36.400 Proizvodnja sportske opreme, 36.620 Proizvodnja metli i četki, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obuće i ostalih predmeta od kože, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, osim stručne izrade planskih dokumenata. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Društvo će u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a sukladno Zakonu o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vršiti: 

UVOZ i IZVOZ robe iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-92/09-Z) 

Općinski sud u Zenici, kod subjekta upisa "MD TECHNIC" Društvo za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge d.o.o. Doboj-Jug, ul. 203. brigade bb, Matuzići, Doboj-Jug, objavljuje Rješenje broj 043-0-Reg-09-000173 od 3. 3. 2009. godine o registraciji promjena - proširenje i usklađivanje djelatnosti Društva. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRAŠNJEM PROMETU 

28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje, 28.400 Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Površinska obrada i prevlačenje metala, 28.520 Osnovni mašinski radovi, 28.610 Proizvodnja sječiva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja čelične buradi i sličnih posuda od čelika, 28.720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala, 28.730 Proizvodnja žičanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.110 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za avione i motorna vozila, 29.120 Proizvodnja pumpi i kompresora, 29.130 Proizvodnja slavina i ventila, 29.140 Proizvodnja ležaja, prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata, 29.210 Proizvodnja industrijskih peći, ložišta i gorionika, 29.220 Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje, 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za domaćinstvo, 29.240 Proizvodnja ostalih mašina opće namjene, d.n., 29.310 Proizvodnja traktora za poljoprivredu i šumarstvo, 29.320 Proizvodnja ostalih mašina za poljoprivredu i šumarstvo, 29.410 Proizvodnja ručnih prenosivih alata sa vlastitim pogonom, 29.420 Proizvodnja ostalih alatnih mašina za obradu metala, 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih mašina, d.n., 29.510 Proizvodnja mašina za metalurgiju, 29.520 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo, 29.530 Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duhana, 29.540 Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odjeće i kože, 29.550 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona, 29.560 Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namjene, d.n., 29.710 Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo, 29.720 Proizvodnja neelektričnih aparata za domaćinstvo, 31.100 Proizvodnja električnih motora, generatora i transformatora, 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije električne energije, 31.300 Proizvodnja izolirane žice i kablova, 31.400 Proizvodnja akumulatora, primarnih ćelija i primarnih baterija, 31.500 Proizvodnja električnih sijalica i uređaja za osvjetljavanje, 31.610 Proizvodnja električne opreme za motore i vozila, d.n., 31.620 Proizvodnja ostale električne opreme, d.n., 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obuće i ostalih predmeta od kože, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, osim stručne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Društvo će u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vršiti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-93/09-Z) 

Općinski sud u Zenici, kod subjekta upisa "AUTO-DAMI" d.o.o. Doboj-Jug, Društvo za trgovinu i usluge, ul. 203. brigade 86, Matuzići, Doboj-Jug, objavljuje Rješenje broj 043-0-Reg-09-000196 od 3. 3. 2009. godine o registraciji promjena - smanjenje broja osnivača, usklađivanje djelatnosti i brisanje zamjenika direktora Društva. 

OSNIVAČI/ČLANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Nikić Mijo, Omanjska bb, Omanjska, lična karta: 04CXA0757 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 2000 

Uplaćeni kapital: 2000 

Nikić Mijo ugovoreni: 2000, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Nikić Mijo, adresa: Omanjska bb, Omanjska, lična karta: 04CXA0757, direktor, bez ograničenja ovlaštenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRAŠNJEM PROMETU 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, osim stručne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.820 Usluge pakovanja. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Društo će u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vršiti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-94/09-Z) 

Općinski sud u Zenici, za subjekat upisa "ENERGOPROMET" d.o.o. Društvo za unutrašnju i vanjsku trgovinu, prevoz stvari i robe Tešanj, Jelah Polje bb, 43-01-0116-09 (stari broj 1-8494), 4218047110009, objavljuje Rješenje broj 043-0-Reg-09-000096 od 5. 3. 2009. godine o upisu promjene naziva firme, proširenje i usklađivanje djelatnosti društva, sa podacima: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Sportsko-rekreacioni centar "JEZERO" d.o.o. Jelah-Tešanj, "JEZERO" d.o.o. Jelah-Tešanj, Jelah Polje b.b., Jelah-Polje, Tešanj, 43-01-0116-09 (stari broj 1-8494), 4218047110009, 

OSNIVAČI/ČLANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ćeman Fahir, Jelah Polje bb, Tešanj, lična karta: 04CVA6491 

KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA 

Ugovoreni kapital: 766143 

Uplaćeni kapital: 766143 

Ćeman Fahir ugovoreni: 766143, procenat: 100% 

ZASTUPNICI 

Ćeman Fahir, adresa: Jelah Polje bb, Tešanj, lična karta: 04CVA6491, direktor, bez ograničenja ovlaštenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRAŠNJEM PROMETU 

01.110 Gajenje žitarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povrća, cvijeća i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje voćnih sadnica, 01.132 Gajenje voća, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i začina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.240 Uzgoj peradi, 01.252 Uzgoj ostalih životinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem životinja (mješovita poljoprivredna proizvodnja), 01.412 Uređivanje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslužne djelatnosti u uzgoju životinja, osim veterinarskih usluga, 05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima, 05.020 Uzgoj ribe, 25.210 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 37.100 Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obuće i ostalih predmeta od kože, 52.720 Popravak električnih aparata za domaćinstvo, uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dječija i omladinska odmarališta, 55.212 Planinarski domovi i kuće, 55.220 Kampovi i logorišta, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.330 Vašarske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 92.610 Djelatnost sportskih objekata i stadiona, 92.620 Ostale sportske djelatnosti, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.040 Djelatnosti za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Društvo će u vanjskotrgovinskom prometu roba i usluga, a u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju i drugim propisima vršiti: 

UVOZ i IZVOZ roba iz registrovane djelatnosti: 

- Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, 

- Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-95/09-Z) 

LIVNO 

Općinski sud u Livnu, Rješenjem broj 068-0-Reg-08-000470 od 20. 8. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Usklađivanje djelatnosti pod tvrtkom: "VALD" d.o.o. KUPRES, Jure i Bobana bb. 

Djelatnosti u unutarnjem prometu: 

02.011 Uzgoj i zaštita šuma, 02.012 Iskorištavanje šuma, 02.020 Uslužne djelatnosti u šumarstvu i iskorištavanju šuma, 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju. 

U vanjskotrgovinskom prometu Društvo će obavljati djelatnosti iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa. 

(SR-91/09-L) 

Općinski sud u Livnu, Rješenjem broj 068-0-Reg-08-000464 od 21. 8. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Usklađivanje djelatnosti pod tvrtkom: "D i J" COMMERCE d.o.o. LIVNO, Grborezi bb. 

Djelatnosti Društva u unutarnjem prometu: 

52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.120 Skladišta i stovarišta. 

- Uvoz i izvoz prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u okviru registrirane djelatnosti, 

- Ugostiteljstvo u okviru registrirane djelatnosti, 

- Prijevoz putnika i robe u međunarodnom cestovnom prometu. 

(SR-92/09-L) 

Općinski sud u Livnu, Rješenjem broj 068-0-Reg-08-000471 od 20. 8. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Usklađivanje djelatnosti pod tvrtkom: "STRONG" d.o.o. KUPRES, Odžak bb. 

Djelatnosti u unutarnjem prometu: 

20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pruća i drugih pletarskih materijala, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedišta, 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namještaja, 36.140 Proizvodnja ostalog namještaja, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju. 

U vanjskotrgovinskom prometu Društvo će obavljati djelatnosti iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa. 

(SR-93/09-L) 

Općinski sud u Livnu, Rješenjem broj 068-0-Reg-08-000472 od 20. 8. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Usklađivanje djelatnosti pod tvrtkom: "JAMI" d.o.o. DRVAR, Podovi bb. 

Djelatnosti u unutarnjem prometu: 

01.110 Gajenje žitarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povrća, cvijeća i ukrasnog bilja, 01.132 Gajenje voća, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i začina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih životinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem životinja (mješovita poljoprivredna proizvodnja), 02.011 Uzgoj i zaštita šuma, 02.012 Iskorištavanje šuma, 02.020 Uslužne djelatnosti u šumarstvu i iskorištavanju šuma, 14.110 Vađenje ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, 14.121 Vađenje krečnjaka i krede, 14.210 Vađenje šljunka i pijeska, 14.220 Vađenje gline i kaolina, 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Tr govina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama. 

U vanjskom prometu Društvo će obavljati djelatnosti: 

- uvoz-izvoz prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u okviru registrirane djelatnosti, 

- usluge međunarodnog transporta roba i prijevoz putnika, 

- ostale usluge u svezi međunarodnog transporta (međunarodna špedicija), 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

- zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacijskog skladišta, 

- izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvođenja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji. 

(SR-94/09-L) 

Općinski sud u Livnu, Rješenjem broj 068-0-Reg-08-000498 od 15. 9. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU 

Usklađivanje djelatnosti i promjena ovlaštene osobe pod tvrtkom: 

"SM" društvo sa ograničenom odgovornošću LIVNO, "SM" d.o.o. LIVNO, Potkraj bb, Livno, Livno, 1-1690, 4281013090002 

ZASTUPNICI 

Krišto Bora, adresa: Župana Želimira 39, Livno, lična karta: 04AXB7932, direktor, bez ograničenja 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRAŠNJEM PROMETU 

45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

- Ugostiteljstvo u okviru registrirane djelatnosti, 

- Prijevoz putnika i robe u međunarodnom cestovnom prometu, 

- Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvođenja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji, 

- Uvoz izvoz prehrambenim i neprehrambenim proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa. 

(SR-95/09-L) 

Općinski sud u Livnu, Rješenjem broj 068-0-Reg-08-000560 od 15. 10. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Usklađivanje djelatnosti pod tvrtkom: 

"AUTOAS" društvo sa ograničenom odgovornošću DRVAR, Kralja Tomislava 41. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRAŠNJEM PROMETU 

45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 67.200 Pomoćne djelatnosti za osiguranje i penzijske fondove. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

U vanjskotrgovinskom prometu Društvo posluje u okviru registrirane djelatnosti. 

- vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim sirovinama, poluproizvodima i proizvodima u okviru registriranih djelatnosti, 

- prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, 

- usluge međunarodne špedicije, 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja robe s konsignacijskih skladišta, 

- prijevoz robe i putnika u međunarodnom cestovnom prometu, 

- ugostiteljske i turističke usluge s inozemstvom, u okviru registriranih djelatnosti, 

- izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvođenja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji. 

(SR-96/09-L) 

Općinski sud u Livnu, Rješenjem broj 068-0-Reg-08-000658 od 12. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Promjena osobe ovlaštene za zastupanje i usklađivanje djelatnosti pod tvrtkom: "BARTULOVIĆ" d.o.o. GLAMOČ 

ZASTUPNICI 

Bartulović Dubravka, adresa: Rostovska bb, Bugojno, lična karta: 04DOB7503, direktor, bez ograničenja 

Briše se dosadašnji direktor Marinko Bartulović. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRAŠNJEM PROMETU 

02.012 Iskorištavanje šuma, 02.020 Uslužne djelatnosti u šumarstvu i iskorištavanju šuma, 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Vanjska trgovina u okviru registrirane djelatnosti 

- usluge međunarodne špedicije, 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

- zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacijskih skladišta, 

- prijevoz robe i putnika u međunarodnom cestovnom prometu. 

(SR-97/09-L) 

Općinski sud u Livnu, Rješenjem broj 068-0-Reg-09-000078 od 24. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Usklađivanje djelatnosti pod tvrtkom: 

"NEUM COMPANY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU LIVNO, Kneza Mutimira 17. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRAŠNJEM PROMETU 

45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.320 Izolacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko katom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.234 Ostali smještaj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 92.710 Djelatnosti kockarnica i kladionica. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

U vanjskotrgovinskom prometu Društvo će obavljati sve registrirane djelatnosti. 

(SR-98/09-L) 

Općinski sud u Livnu, Rješenjem broj 068-0-Reg-09-000084 od 28. 4. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Usklađivanje djelatnosti pod tvrtkom: "KONVEKTA" d.o.o. DRVAR, Cronogorskih proletera 8. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRAŠNJEM PROMETU 

02.011 Uzgoj i zaštita šuma, 02.012 Iskorištavanje šuma, 02.020 Uslužne djelatnosti u šumarstvu i iskorištavanju šuma, 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pruća i drugih pletarskih materijala, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje, 28.400 Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Površinska obrada i prevlačenje metala, 28.520 Osnovni mašinski radovi, 28.610 Proizvodnja sječiva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja čelične buradi i sličnih posuda od čelika, 28.720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala, 28.730 Proizvodnja žičanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.110 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za avione i motorna vozila, 29.120 Proizvodnja pumpi i kompresora, 29.130 Proizvodnja slavina i ventila, 29.140 Proizvodnja ležaja, prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata, 29.210 Proizvodnja industrijskih peći, ložišta i gorionika, 29.220 Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje, 29.230 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim one za domaćinstvo, 29.240 Proizvodnja ostalih mašina opće namjene, d.n., 29.310 Proizvodnja traktora za poljoprivredu i šumarstvo, 29.320 Proizvodnja ostalih mašina za poljoprivredu i šumarstvo, 29.410 Proizvodnja ručnih prenosivih alata sa vlastitim pogonom, 29.420 Proizvodnja ostalih alatnih mašina za obradu metala, 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih mašina, d.n., 29.510 Proizvodnja mašina za metalurgiju, 31.100 Proizvodnja električnih motora, generatora i transformatora, 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije električne energije, 31.300 Proizvodnja izolirane žice i kablova, 31.400 Proizvodnja akumulatora, primarnih ćelija i primarnih baterija, 31.500 Proizvodnja električnih sijalica i uređaja za osvjetljavanje, 31.610 Proizvodnja električne opreme za motore i vozila, d.n., 31.620 Proizvodnja ostale električne opreme, d.n., 36.110 Proizvodnja stolica i sjedišta, 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namještaja, 36.140 Proizvodnja ostalog namještaja, 36.620 Proizvodnja metli i četki, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 37.200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Društvo u vanjskotrgovinskom prometu posluje u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-99/09-L) 

Općinski sud u Livnu, Rješenjem broj 068-0-Reg-09-000089 od 18. 5. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Promjena direktora i usklađivanje djelatnosti pod tvrtkom: 

"PRIMIS COMERCE" d.o.o. export-import KUPRES, Vukovarska bb. 

Zastupnici: 

Vrgoč Ante, adresa: Alojzija Stepinca bb, Kupres, lična karta: 05BBA1980, direktor, samostalno i bez ograničenja do iznosa od 10.000,00 KM, a preko tog iznosa uz suglasnost osnivača i člana Društva Miroslava Vrgoča. 

Iz Registra poslovnih subjekata briše se Miroslav Vrgoč, dosadašnji direktor Društva. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRAŠNJEM PROMETU 

45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dječija i omladinska odmarališta, 55.212 Planinarski domovi i kuće, 55.220 Kampovi i logorišta, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 67.130 Pomoćne djelatnosti u finansijskom posredovanju, d.n., 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU 

Društvo u vanjskotrgovinskom prometu posluje u oikviru registriranih djelatnosti. 

- vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim sirovinama, poluproizvodima i proizvodima iz okvira registriranih djelatnosti, 

- prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, 

- usluge međunarodne špedicije, 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja robe s konsignacijskih skladišta, 

- prijevoz robe i putnika u međunarodnom cestovnom prometu, 

- ugostiteljske i turističke usluge s inozemstvom, iz okvira registriranih djelatnosti, 

- izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvođenja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji. 

(SR-100/09-L) 

OSOBNE ISPRAVE I DOKUMENTI 

DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPORABA
SLJEDEĆI DOKUMENTI SE OGLAŠAVAJU NEVAŽEĆIM 

SARAJEVSKI KANTON 

Zilić/Faika/Zumreta, Vozačka dozvola broj 04BQA7092 izdata u PU Ilidža 

38/1 

Pleh/Midhat/Alen, radna knjižica izdata u Općini Centar Sarajevo 

38/2 

Jović/Franjo/Stanka, Bankovni računi br.090019966-2,130011793-2 i 190059240-1 izdati kod Raiffeisen bank dd Sarajevo 

38/4 

Filipović/Petar/Vlatko, Vozačka dozvola broj 04BMB1434 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

38/7 

Bjelak/Zuko/Samela, Svjedočanstvo od I i II razreda Elektrotehnička škola Sarajevo 

38/8 

Bubalo/Husnija/Senada, Lična karta broj 04BTF4840 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

38/9 

Kečo/Mustafa/Meho, Lična karta broj 04BTD4926 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

38/11 

Bajramović/Nedžib/Fehrizada, Lična karta broj 05BRG1291 izdata u PU Centar Sarajevo 

38/12 

Torlak/Mujo/Fata, radna knjižica izdata u Općini Trnovo 

38/13 

Bjelak/Zuko/Samela, Svjedočanstvo od VIII razreda OŠ Džavida haverić Sarajevo 

38/14 

Mrvaljević/Vojislav/Nada, Lična karta broj 03BTB2413 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

38/15 

Mrvaljević/Vojislav/Nada, Vozačka dozvola broj 03BTA2516 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

38/16 

Perović/Rade/Blažo, Lična karta broj 03BSC4538 izdata u PU Novo Sarajevo 

38/17 

Mehmedović/-/Fatima, Lična karta broj 09BQH0330 izdata u PU Ilidža 

38/18 

Kratovac/Esada/Alisa, Lična karta broj 08BQG7261 izdata u PU Ilidža 

38/19 

Isić/Zahid/Suno, Radna knjižica izdata u Općini Hadžići 

38/21 

Karović/Fehim/Aida, radna knjižica izdata u Općini Novo Sarajevo 

38/25 

Festić/Kemala/Nafija, Lična karta broj 04BMC1463 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

38/26 

Mehić/Hamed/Sefedin, Diploma o završnom ispitu Mješovita srednja škola u Hadžićima 

38/28 

Skelić/Osman/Admir, Diploma o završnom ispitu Srednaj Saobraćajna škola u Sarajevu 

38/29 

Radić/Šukrija/Nermina, Lična karta broj 04BTE3003 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

38/30 

Pekuša/Mumin/Munira, LIčna karta broj 04BSE1523 izdata u PU Novo Sarajevo 

38/31 

Demir/Muhamed/Amra, Li.čna karta broj 04BMB6536 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

38/32 

Karahasanović/Sulejman/Zemina, Lična karta 04BTH9844 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

38/33 

Smajlji/Redžep/Ajete, Lična karta broj 04DEB6660 izdata u PU Visoko 

38/34 

Redžović/Sulejman/Salhudin, Lična karta broj 04BMC2031 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

38/35 

Mehinagić/Mirsad/Faruk, Lična karta broj 03BMA8977 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

38/36 

Kavazović/Uzejr/Mehmed, Lična karta broj 03BTA2796 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

38/37 

Kavazović/Daut/Fatima, Lična karta broj 03BTA2795 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

38/38 

Hadžispahić/-/Mersiha, Radna knjnižica izdata u Općini Centar Sarajevo 

38/39 

Agić/Kasim/Elmin, Lična karta broj 05DEC7097 izdata u PU Visoko 

38/40 

Agić/Kasim/Armin, Saobraćajna dozvola broj BH3348011 izdata u PU Visoko 

38/41 

Čalija/Božidar/Desa, Lična karta broj 04BSE2961 izdata u PU Novo Sarajevo 

38/45 

Kapetanović/Mirko/Mario, Radna knjižica izdata u Općini Kiseljak 

39/2 

Ramić/Hamza/Emira, Bankovni račun broj 090080453-5 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

39/4 

Jurković/Goran/Livia, Diploma o završnom ispitu Mješovita srednja škola Vogošća 

39/5 

Petrić/Mlađena/Sveto, Svjedočanstvo od IV razreda i diploma o završnom ispitu Gimnazija Ilijaš 

39/6 

Omerbegović/Muhamed/Nihad, Bankovni račun broj 09000854188 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

39/7 

Hota/Ahmo/Behija, Lična karta broj 04BMC3979 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

39/8 

Krvavac/-/Velimir, Svjedočanstvo od VIII razreda OŠ Blagoje Parović Sarajevo 

39/10 

Vreto/Hamdo/Ševala, Lična karta broj 03BMB4982 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

39/12 

Ostojić/Jovo/Mirjana, Lična karta broj 08BTN1680 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

39/15 

Ferhatović/Šaban/Avdo, Bankovni račun broj 09000944938 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

39/18 

Ohran/Vahid/Izudin, Lična karta broj 06DEC9055 izdata u PU Visoko 

39/19 

Spaho/-/Ibro, Registarska tablica br.876-K-964 izdata kod PU Stari Grad Sarajevo 

39/21 

Dervić/Halid/Nejra, Lična karta broj 07BTM2699 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

39/23 

Bošnjak/Bajrama/Rifat, Vozačka dozvola broj 03BQA1375 izdata u PU Ilidža 

39/24 

Bešić/-/Dženan, Registarska tablica broj 246-T-046 izdata kod PU Centar Sarajevo 

39/26 

Erović/-/Ina, Lična karta broj 07BRG9225 izdata u PU Centar Sarajevo 

39/27 

Muslija/Midhat/Anida, Lična karta broj 09DED9977 izdata u PU Visoko 

39/30 

SHIQJEQI/-/Elez, Lična karta broj 07BME2584 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

39/31 

Šehić/Mujo/Asim, registarska tablica broj 132-M-767 izdata u Centar Sarajevo 

39/32 

Fejzić/Hajdar/Adem, Lična karta broj 06BTK5362 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

39/33 

Karić/Mustafe/Haris, Lična karta broj 09BME7651 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

39/34 

Šetkić/Osman/Zaim, Registarska tablica br.266-J-734 izdata kod PU Ilidža 

39/35 

Jusuframić/Fuad/Sanin, Radna knjižica izdata u Općini Centar Sarajevo 

39/36 

Omerović/Meho/Anela, Svjedočanstva od I-IV razreda i diploma o završnom ispitu Mješovita srednja tekstilna škola Sarajevo 

39/37 

Džinić/-/Hasnija, Radna knjižica izdata u Općini Centar Sarajevo 

39/38 

Šuman/Šaban/Emir, Vozačka dozvola broj 04BRC1309 izdata u PU Centar Sarajevo 

40/2 

Prašo/Husein/Senad, Bankovni računi broj 090005813-2 i 090016891-5 izdati kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

40/4 

Muhović/-/Muhidin, Grasova iskaznica RVI broj 01666 izdata u Općini Stari Grad Sarajevo 

40/8 

Zukić/-/Suad, Registarske tablice br.917-T-212 izdate u PU Stari Grad Sarajevo 

40/10 

Memić/Bahrija/Mirela, Lična karta broj 04BMD0378 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

40/12 

Trebinjac/Zejnil/Mensur, Bankovni račun broj -090050868-0- izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

40/18 

Vanjo/Hasana/7Ramiza, Lična karta broj 03BSA4104 izdata u PU Novo Sarajevo 

40/19 

Kurpejović/Ahmed/ Raif, Bankovni računi broj 190022395-7 i 090037281-4 izdati kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

40/22 

Horić/Zijad/Mahir, Registarska tablica broj J47-O-852 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

40/24 

Đido/Almedin/Arijana, Vozačka dozvola broj 07BMB7929 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

40/26 

Kovačević/Nijaz/Mirel, Indeks broj 435 fakultet Političkih nauka Sarajevo 

40/27 

Trbović/Rešad/Amar, Radna knjižica izdata u Općini Stari Grad Sarajevo 

40/29 

Kelle/Fehim/Lejla, Bankovni račun broj 13000295090 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

40/31 

Kapidžić/Vitomir/Branka, Bankovni račun broj 090025045-7 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

40/32 

Nezirovac/Aljo/Selim, Radna knjižica izdata u Općini Tuzla 

40/33 

Konaković/-/Zlata, Bankovni račun broj 190042522-2 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

40/35 

Džilić/Mevludin/Husein, Lična karta br.08BQG5059 izdata od PU Ilidža 

40/36 

Đido/Almedin/Arijana, Saobraćajna dozvola br.BH2600912 izdata od PU Stari Grad 

40/37 

Redžiić/Hašim/Nejzo, Lična karta br.04CUB6209 izdata od PU Kakanj 

40/38 

Mulaosmanović/Hamdija/Asim, Registarska tablica br.469-J-414 izdata od PU Centar Sarajevo 

40/39 

Hasanbegović/Hasan/Abdulah, Lična karta broj 03BRA3701 izdata u PU Centar SArajevo 

40/40 

Nukić/-/Fuad, registarska tablica broj 573-E-598 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

40/41 

Handžić/Mensad/Armin, radna knjižica broj 216/09 izdata u Općini Novo Sarajevo 

40/43 

Lagarija/-/Mirsad, Lična karta broj 08BSI0695 izdata u PU Novo Sarajevo 

40/44 

Čengić/Ibrahim/Lejla, Radna knjižica izdata u Općini Centar Sarajevo 

40/45 

Milavić/Mirsad/Lana, Saobraćajna dozvola broj BH2129024 izdata u PU Centar Sarajevo 

41/1 

Čolo/Srede/Zvonko, Vozačka dozvola broj 04BQB4427 izdata u PU Ilidža 

41/3 

Čolo/Srede/Zvonko, Lična karta broj 04BQE0344 izdata u PU Ilidža 

41/4 

Rastoder/Safet/Semir, Svjedočanstva od I-IV razreda i Diploma o završenom srednjem obrazovanju Tursko Bosanskog koledža 

41/5 

Hasanović/Vahid/Mersad, Lična karta broj 03BNA0936 izdata u PU Vogošća 

41/6 

Hasanović/Vahid/Mersad, Vozačka dozvola broj04BNA2101 izdata u PU Vogošća 

41/7 

Sinanović/Nedžib/Emir, Svjedočanstvo od I razreda Ugostiteljsko-turistički školski centar Sarajevo 

41/9 

Čavčić/Ćamil/Avdo, Radna knjižica izdata u Općini Hadžići 

41/10 

Ostojić/Darko/Jelena, Radna knjižica izdata u Općini Ilijaš 

41/11 

Mujkić/Rasim/Adnan, Indeks broj 3965 Šumarski fakultet u Sarajevu 

41/12 

Muzurović/Fuad/Mirza, Bankovni račun broj 090001142-0 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

41/13 

Mulaomerović/Mustafa/Azra, Lična karta broj 04BRF6169 izdata u PU Centar Sarajevo 

41/15 

Delalić/Mirsad/Adis, Bankovni račun broj 090002050-4 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

41/18 

Bahtanović/Meho/Halid, Vozačka dozvola broj 04BTA9924 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

41/19 

Bahtanović/Meho/Halid, Lična karta broj 04BTD8948 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

41/20 

Šabanić/Sejfudina/Azra, Lična karta broj 04BSD5716 izdata u PU Novo Sarajevo 

41/21 

Misira/Nezir/Sead, Rješenje za obavljan je sam.djela. br 03-20-7458/07 od 04.06.2007.god.izdato u Općini Novi Grad 

41/22 

Moćević/-/Behireta, Registarska tablica broj 167 -T- 579 izdata kod PU Novi Grad Sarajevo 

41/24 

Krajčin/Salko/Suhbin, Licenca za Taxi djelatnost br 0004017 izdata od Min. prometa i komunikacija Kantona Sarajevo 

41/25 

Lojanica/Ilija/Sladoje, Lična karta broj 04BOA2413 izdata u PU Hadžići 

41/31 

Mušović/Džemaludin/Enes, Diploma broj 9824/2003 Filozofski fakultet u Sarajevu 

41/32 

Hodžić/Salih/Sanela, radna knjižica izdata u Općini Novi Grad Sarajevo 

41/33 

Košavić/Berislav/Tatjana, Bankovni račun broj 090038597-2 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

41/34 

Košavić/Berislav/Tatjana, Lična karta broj 07BTM2058 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 

41/35 

Japalak/Šaban/Semir, Vozačka dozvola broj 05BOA6391 izdata u PU Hadžići 

41/36 

Japalak/Šaban/Semir, Lična karta broj 04BOA9209 izdata u PU Hadžići 

41/37 

Japalak/Šaban/Semir, Saobraćajna dozvola broj BH2624380 izdata u PU Hadžići 

41/38 

Stančić/Josip/Josip, Bankovni račun broj 19000666512 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

41/40 

Topalović/Anto/Dragan, Radna knjižica izdata u Općini Centar Sarajevo 

41/42 

Huremagić Orhan Eman, Bankovni račun broj 190025924-1 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo 

41/44 

Skočajić/Ilije/Aljoša, Pasoš broj 6211673 od 06.03.2009. godine izdat od strane MUP-a Kantona Sarajevo 

41/45 

Anđelić/Petra/Jelena, Vozačka dozvola broj 03BQA2199 izdata u PU Ilidža 

41/47 

Thomas/Fehim/Šejla, Lična karta broj 06BMD9091 izdata u Stari Grad Sarajevo 

41/48 

Thomas/Fehim/Šejla, Vozačka dozvola broj 07BMB7123 izdata u PU Stari Grad Sarajevo 

41/49 


Mlakić (Željka) Mario, Vitez, diploma Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, izdata 11. 12. 1991., pod rednim brojem 3-4-11-477. 

33 

Halilbašić Pemba, pasoš broj 6376816, izdat 16. 9. 2009. MUP Kantona Sarajevo 

34 

Popović (Dragan) Željko, diploma broj 236/89 Saobraćajnog fakulteta u Sarajevu, izdata 12. 6. 1990. g. 

35 

Handžić Suvada, lična karta broj 04BPA1624, izdata Policijska uprava Ilijaš 

36 

SUR "DIJANA" Ilijaš, saobraćajna dozvola broj BH 2623615, izdata Policijska uprava Ilijaš 

37 

Mašić Idriz, saobraćajna dozvola broj BH 2772356, izdata Policijska uprava Ilijaš 

38 

UNSKO-SANSKI KANTON 

Mujakić Maida, svjedočanstvo broj 610-1-142/03 OŠ Pećigrad 

268 

Šabić Bekira, lična karta broj 04COB5962, izdata 4. 8. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

269 

Hadžić Asim, lična karta broj 03CLA4256, izdata 20. 6. 2003. Odsjek za administraciju Bihać 

270 

Abdić Refik, lična karta broj 04COA8685, izdata 7. 4. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

271 

Keserović Mirela, lična karta broj 07CPD7675, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

272 

Kličić Enes, pasoš broj 4620681, izdat 13. 1. 2004. KMUP Bihać 

273 

Sušić Amira, lična karta broj 05CLE3260, izdata 25. 2. 2005. Odsjek za administraciju Bihać 

274 

Dervišević Enver, vozačka dozvola broj 09CLE9622, izdata 12. 10. 2009. Odsjek za administraciju Bihać 

275 

Nadarević Fehim, lična karta broj 03COF0309, izdata 5. 11. 2003. Odsjek za administraciju Cazin 

276 

Hotić Hasan, lična karta broj 04CMA6049, izdata 10. 8. 2004. Odsjek za administraciju Ključ 

277 

Miljković Alma, lična karta broj 04CPB1482, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

278 

Ramić Mirza, lična karta broj 03CLA9432, izdata Odsjek za administraciju Bihać 

279 

Suljić Fehim, lična karta broj 08CRC6335, izdata 8. 7. 2008. Odsjek za administraciju Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

280 

Kajtazović Ibrahim, lična karta broj 04COA8613, izdata 7. 4. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

281 

Kasumović Sanel, lična karta broj 06COE1719, izdata 18. 5. 2006. Odsjek za administraciju Cazin 

282 

Dedić Jasmin, saobraćajna dozvola broj BH 2809308, izdata 2. 12. 2008. MUP Bihać 

283 

Suljić Fehim, vozačka dozvola broj 05CRA7377, izdata 18. 8. 2005. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

284 

Rekić Safet, vozačka dozvola broj 04CLB4398, izdata 11. 11. 2004. Odsjek za administraciju Bihać 

285 

Bašić Elvira, putna isprava broj 1205592, izdata 27. 5. 1993. MUP Bihać 

286 

Reska Mehdin, pasoš broj 5895402, izdat 2. 4. 2008. KMUP Bihać 

287 

Talakić Aida, lična karta broj 04CLC7739, izdata 25. 6. 2004. Odsjek za administraciju Bihać 

288 

Gromilić Mehemed, lična karta broj 09CMB6543, izdata 26. 6. 2009. Odsjek za administraciju Ključ 

289 

Čović Mirzeta, lična karta broj 04COC2453, izdata 29. 10. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

290 

Keserović Hasan, vozačka dozvola broj 05CPB0270, izdata 24. 2. 2005. Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

291 

Keranović Adis, lična karta broj 09COF8519, izdata 6. 11. 2009. Odsjek za administraciju Cazin 

292 

Rošić Enver, lična karta broj 04CLC7680, izdata 25. 6. 2004. Odsjek za administraciju Bihać 

293 

Fazlić Zlatan, lična karta broj 04CLB5514, izdata 14. 1. 2004. Odsjek za administraciju Bihać 

294 

Šakić Amir, lična karta broj 03CLA1780, izdata 13. 5. 2003. Odsjek za administraciju Bihać 

295 

Zulić Fatime, osobna iskaznica broj 6209073, izdata 25. 2. 2009. Odsjek za administraciju Bihać 

296 

Šušnjar Rifet, saobraćajna dozvola broj BH 0006499, izdata 11. 6. 1998. MUP Bihać 

297 

Selman Mirsad, putna isprava broj 5680601, izdata KMUP Bihać 

298 

Erdić Ibrahim, oružni list ser. broj 016415, izdat 19. 5. 2008. PS Velika Kladuša 

299 

Vuksan Zlatija, lična karta broj 06CSB215, izdata 15. 8. 2006. Odsjek za administraciju Bužim 

300 

Dizdarević Razija, lična karta broj 09CSB5547, izdata 19. 3. 2009. Odsjek za administraciju Bužim 

301 

Jašarević Hanife, lična karta broj 04CMA1567, izdata 16. 2. 2004. Odsjek za administraciju Ključ 

302 

Murić Džemile, lična karta broj 07COF1442, izdata 10. 12. 2007. Odsjek za administraciju Cazin 

303 

Ćoralić Meho, radna knjižica broj 488/03, ser. br. 018152, izdata Općina Cazin 

304 

Dedić Elvis, vozačka dozvola broj 09CLC9417, izdata 28. 8. 2009. Odsjek za administraciju Bihać 

305 

Behić Nermana, lična karta broj 04CLD4121, izdata 13. 9. 2004. Odsjek za administraciju Bihać 

306 

Čelebić Medina, lična karta broj 04CLD4403, izdata 15. 9. 2004. Odsjek za administraciju Bihać 

307 

Prošić Alija, putna isprava broj 5422304, izdata 10. 5. 2007. MUP Bihać 

308 

Topić Asim, lična karta broj 04COA8533, izdata 5. 4. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

309 

Omanović Amir, radna knjižica broj 335/03, No 014886, izdata Općina Cazin 

310 

Spahić Emin, lična karta broj 05CSB0184, izdata 23. 3. 2005. Odsjek za administraciju Bužim 

311 

Ibrahimović Senada, lična karta broj 06CNA6581, izdata Odsjek za administraciju Bosanski Petrovac 

312 

POSAVSKI KANTON 

Pejić Marina, vozačka dozvola broj 04BVA2928, izdata 27. 4. 2004. MUP PK Orašje 

43 

Rosić Marina, osobna iskaznica broj 06BVB4668, izdata 31. 3. 2006. MUP PK Orašje 

44 

Jović Jadranko, osobna iskaznica broj 03BVA1439, izdata 28. 10. 2003. MUP PK Orašje 

45 

Mišković Marko, osobna iskaznica broj 07BVB6860, izdata 2. 4. 2007. MUP PK Orašje 

46 

Grgić Miroslav, osobna iskaznica broj 07BWB5202, izdata MUP PK Odžak 

47 

Pranjić Anto, osobna iskaznica broj 09BVB9973, izdata 27. 1. 2009. MUP PK Orašje 

48 

Kusur Indira, vozačka dozvola broj 04AXA1250, izdata MUP PK Odžak 

49 

TUZLANSKI KANTON 

Kovačević Osman, saobraćajna broj BH 3226270, izdata MUP Gračanica 

332 

Hajdarhožić Advija, putna isprava broj 5893053, izdata 7. 4. 2008. Odjeljenje za administraciju Tuzla 

333 

Salihbašić Adnan, vozačka dozvola broj 03CFA0506, izdata 27. 11. 2003. CIPS Gračanica 

334 

Salihbašić Adnan, lična karta broj 03CFA1123, izdata 24. 11. 2003. CIPS Gračanica 

335 

Salihbašić Adnan, saobraćajna dozvola broj BH 2976256, izdata MUP Gračanica 

336 

Imamović Arif, diploma djel. broj 01-740/2 od 25. 11. 1993., izdata u SŠC Gračanica 

337 

Džananović Osman, vozačka dozvola broj 09CFB9325, izdata 15. 6. 2009. CIPS Gračanica 

338 

Finto Anisa, lična karta broj 05CKB4768, 23. 8. 2005. Odjeljenje za administraciju Banovići 

339 

Finto Anisa, vozačka dozvola broj 05CKA5346, izdata 24. 8. 2005. Odjeljenje za administraciju Banovići 

340 

Vejzović Paša, lična karta broj 04BZA1038, izdata 21. 12. 2004. Odjeljenje za administraciju Sapna 

341 

Mulalić Mahmut, lična karta broj 04CFA6420, izdata 5. 4. 2004. CIPS Gračanica 

342 

Beganović Ešef, putna isprava broj 6230798, izdata CIPS Teočak 

343 

Puzić Asim, diploma stolara broj 619/79, izdata u SŠC Živinice 

344 

Mulalić Nefiza, lična karta broj 04CFB9033, izdata 26. 10. 2004. CIPS Gračanica 

345 

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 

Letaj Imer, osobna iskaznica broj 04CYA0995, izdata 15. 4. 2004. Odsjek za administraciju Žepče 

328 

Avdušinović Emin, pasoš broj 4960317, izdat 27. 10. 2005. MUP Ze-do kantona Zenica 

329 

Muratović Osman, reg. tablice broj 461-M-937, izdate 16. 6. 2006., broj 4060, Odsjek za administraciju Doboj-Jug 

330 

Avdić Admir, paosš broj 6116958, izdat 11. 9. 2008. MUP Ze-do kantona Zenica 

331 

Čelenka Osman, lična karta broj 05CTI4865, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

332 

Džandara Ivica, lična karta broj 04CTF3019, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

333 

Hasnica Zineta, lična karta broj 03CTB4918, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

334 

Hrnčić Lamija, lična karta broj 04CTG0920, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

335 

Kadić Azema, lična karta broj 07CTK7160, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

336 

Kargič Nita, lična karta broj 04CTE3639, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

337 

Mujčinović Fatima, lična karta broj 05CTI1901, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

338 

Švraka Uzeir, lična karta broj 04CTD5335, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

339 

Žunić Edi, lična karta broj 06CTJ7171, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

340 

Durmić Ajdin, vozačka dozvola broj 07CTD8785, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

341 

Gluhić Sinan, vozačka dozvola broj 05CTC7320, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

342 

Mahmić Elman, vozačka dozvola broj 06CTD3706, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

343 

Kajmaković Amra, vozačka dozvola broj 04CTB1893, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

344 

Hodžić Emir, vozačka dozvola broj 05CTD2192, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

345 

ŠUMARIJA PJ OLOVO (Fond solidarnosti), štedna knjižica broj 0004690 kod UniCredit Bank DD Filijala Olovo 

346 

SREDNJOBOSANSKI KANTON 

Škiljan Mustafa, lična karta broj 04DMS1169, izdata 25. 2. 2004. Odsjek za administraciju Jajce 

261 

Ćavar Anđe, osobna iskaznica broj 05DMB4844, izdata 9. 2. 2005. Odsjek za administraciju Jajce 

262 

Kozina Kata, osobna iskaznica broj 04DFB8334, izdata 11. 3. 2004. MUP Travnik 

263 

Durić Jasmin, reg. pločica 365-J-831, za p/mv marke VOLKSWAGEN, tip 19E, izdata Odsjek za administraciju Fojnica 

264 

Hindić Ibrahim, lična karta broj 05DGB1904, izdata 17. 10. 2005. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 

265 

Jonić Damir, lična karta broj 06DGB2610, izdata 25. 4. 2006. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 

266 

Orman Edin, osobna iskaznica broj 07DLB3245, izdata 8. 8. 2007. CIPS Busovača 

267 

Akrap Milorad, osobna iskaznica broj 04DLA5389, izdata 18. 10. 2004. CIPS Busovača 

268 

Akrap Milorad, vozačka dozvola broj 04DLA2067, izdata 25. 10. 2004. CIPS Busovača 

269 

Batalija Zdravko, osobna iskaznica broj 06DNB7323, izdata CIPS Vitez 

270 

Zuka Nihad, osobna iskaznica broj 04DNB0125, izdata CIPS Vitez 

271 

Štrbac Sandra, osobna iskaznica broj 04DNA5019, izdata CIPS Vitez 

272 

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON 

Islam Elvir, vozačka dozvola broj 09AUA9669, izdata 18. 2. 3009. MUP BPK Goražde 

30 

Islam Elmir, lična karta broj 08AUC7983, izdata 18. 6. 2008. MUP BPK Goražde 

31 

Ademović Ermin, lična karta broj 04AUB2668, izdata 10. 8. 2004. MUP BPK Goražde 

32 

Hodo Damir, lična karta broj 07AUC5715, izdata 25. 4. 2007. MUP BPK Goražde 

33 

Bašić Nezir, lična karta broj 06AUC3663, izdata 4. 7. 2006. MUP BPK Goražde 

34 

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON 

Vučina Teodora, indeks broj 13489 Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 

42 

Mesarević Vahid, lična karta broj 04BHA1383, izdata 2. 3. 2004. MUP HNK Jablanica 

43 

Buzaljko Ajla, putna isprava broj 4088693, izdata 11. 3. 2003. MUP HNK Mostar 

44 

Damjanac Elvis, registarske pločice broj 348-A-705, izdate 16. 5. 2007. Policijska uprava Mostar 

45 

ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON 

Bošnjak Vidak, osobna iskaznica broj 04DUA7168, izdata 31. 8. 2004. CIPS Široki Brijeg 

78 

Dragoja Miroslav, vozačka dozvola broj 04DTA1063, izdata 21. 9. 2004. CIPS Posušje 

79 

Mikulić Ivana, vozačka dozvola broj 05DSA4243, izdata 18. 5. 2005. CIPS Grude 

80 

Loboja Ivan, osobna iskaznica broj 04DRA7241, izdata 25. 3. 2004. CIPS Ljubuški 

81 

Pinjuh Tihomir, vozačka dozvola broj 04DUA2215, izdata 5. 5. 2004. IDDEEA Široki Brijeg 

82 

Vranjković Vesna, osobna iskaznica broj 05DTA8095, izdata 5. 10. 2005. CIPS Posušje 

83 

KANTON 10 

Baković Ivan, osobna iskaznica broj 07AYB7255, izdata Policijska uprava Tomislavgrad 

17 

Nazad na vrh