Pretraga sadržaja
Napredna pretraga»
Nazad na vrh
| Download PDF |
Izbor jezika»      Skip Navigation Links
Bosanski
Hrvatski
Српски
 Broj23

novi_oglasi2003.JPG

Godina XIII
Utorak, 24. 3. 2009. godine 

Broj/Broj
23 

Godina XIII
Utorak, 24. 3. 2009. godine 

SLUŽBENE OBJAVE 

UPISI U REGISTAR PREDSTAVNIŠTAVA STRANIH LICA U BOSNI I HERCEGOVINI 

Na osnovu člana 6. Odluke o osnivanju i radu predstavništava stranih lica u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 15/03), i člana 193. Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", br. 29/02 i 12/04), Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, rješavajući prijavu firme "SACHSEN WASSER GmbH" STEPHANSTRASSE 4, LEIPZIG, iz SR NJEMAČKE, donosi 

RJEŠENJE 

O UPISU U REGISTAR PREDSTAVNIŠTAVA STRANIH LICA U BOSNI I HERCEGOVINI 

1.    Upisuje se u Registar predstavništava stranih lica u Bosni i Hercegovini, pod rednim brojem RPSL-478/09, predstavništvo firme "SACHSEN WASSER GmbH" STEPHANSTRASSE 4, LEIPZIG, iz SR NJEMAČKE, sa slijedećim podacima: 

1.1.    Naziv i sjedište osnivača: 

    "SACHSEN WASSER GmbH" STEPHANSTRASSE 4, LEIPZIG, SR NJEMAČKA 

1.2.    Sjedište Predstavništva u Bosni i Hercegovini: Bihać, Ceravačka brda 48 

1.3.    Poslovi Predstavništva: 

    - istraživanje tržišta, 

    - obavljanje propagandnih i informativnih poslova, i 

    - predstavljanje osnivača. 

1.4.    Osoba odgovorna za rad Predstavništva: 

    AZRA OSMANAGIĆ (JMBG 2203982115014) 

2.    Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja. 

Obrazloženje 

Firma "SACHSEN WASSER GmbH" STEPHANSTRASSE 4, LEIPZIG, iz SR NJEMAČKE, podnijela je ovom Ministarstvu prijavu za upis u Registar predstavništva stranih lica u Bosni i Hercegovini. 

Ministarstvo je razmotrilo prijavu i ocijenilo da su ispunjeni svi uslovi propisani Odlukom o osnivanju i radu predstavništava stranih lica u Bosni i Hercegovini, te odlučilo kao u dispozitivu. 

Taksa na Rješenje je uplaćena u skladu sa članom 8. stav 1e. Odluke o osnivanju i radu predstavništava stranih lica u Bosni i Hercegovini. 

Pouka o pravnom lijeku: 

Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Suda Bosne i Hercegovine u roku od dva mjeseca od dana prijema Rješenja. 

Broj 02-1-19-979/09
6. februara 2009. godine
Sarajevo 


Pomoćnik ministra
Dragiša Mekić, s. r. 

(FU-58/09) 

POSTAVQEWE ZASTUPNIKA 

Osnovni sud Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, po sudiji Vilić Mirsadi, a u pravnoj stvari tužitelja Đonlić Suada iz Brčkog, zastupan po punomoćniku Musić Ohri, advokatu iz Brčkog, protiv tuženih Đonlić Sabihe iz Brčkog, Kulina bana 26, Đonlić Hajrudina iz Brčkog, Kulina bana 28, Jašarević Besime iz Sarajeva, Đonlić Sabahudina iz Brčkog, Džafić Enise iz Brčkog, Gibić Ganise iz Brčkog, Krešić Suade iz Brčkog, sada nepoznatog boravišta, radi utvrđivanja prava vlasništva, dana 13. 3. 2009. godine, donio je 

OGLAS 

Tuženim Jašarević Besimi, Đonlić Sabahudinu, Džafić Enisi, Gibić Ganisi, Krešić Suadi, sada nepoznatog boravišta, određuje se privremeni zastupnik u osobi Despotović Aleksi, advokatu iz Brčkog. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika koja će vršiti sve dok se tuženi ne pojave pred Sudom. 

O postavljanju privremenog zastupnika obavijestit će se organ starateljstva Brčko Distrikt BiH, dostavom prepisa ovog oglasa. 

O postavljanju privremenog zastupnika izdat će se oglas koji će se objaviti u "Službenom glasniku BiH" i u "Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH". 

Broj 096-0-P-07-000 626 

13. marta 2009. godine 

Brčko 

(so-367/09-G) 

USPOSTAVQAWE ZEMQIŠNOKWIŽNOG ULOŠKA 

Na osnovu člana 63., člana 67. i člana 71. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Žepču 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 044-0-Dn-08-000 074, po zahtjevu Ismeta Begića, sina Saliha iz Zenice, u tijeku je postupak uspostavljanja zemljišnoknjižnog uloška za nekretnine upisane u Posjedovni list broj 241, katastarske općine Mračaj, označene kao katastarska čestica broj 382, naziva parcele: "Kuća i dvorište"; kulture: kuća i zgrada, dvorište i njiva; ukupno površine 1050 m2. 

Prema podacima iz katastra kao posjednik navedene nekretnine upisan je Refek Begić, sin Besima iz Zenice, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje slijedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava gore navedenih prava na predmetnim nekretninama, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu postojećih dokaza. 

Broj 044-0-Dn-08-000 074 

12. marta 2009. godine 

Žepče 

(so-2670/08-G) 

Temeljem članka 67. Zakona o zemljišnim knjigama ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), u zemljišnoknjižnom postupku podnositelja zahtjeva Drage Ćorića, sina Bože, radi novog uspostavljanja zemljišnoknjižnog uloška, Općinski sud u Širokom Brijegu javno 

NAJAVLJUJE 

- Novo uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška za nekretnine označene kao k.č. 480/6 k.o. Knešpolje (što odgovara k.č. 2/196 k.o. Uzarići po starom premjeru), upisane u P.L. 842 k.o. Knešpolje 

- Pozivaju se sve osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili drugog prava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to dokažu, jer u protivnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemljišnoknjižnog uloška. 

Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtijevati određeno pravo, rok će se produžiti za najmanje 90 dana, kako bi im se omogućilo pribavljanje dokaza. 

- Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba, Sud će odlučiti sukladno dokazima (čl. 64. ZZK). 

Broj Dn. 1252/08 

3. ožujka 2009. godine 

Široki Brijeg 

(so-342/09-G) 

Temeljem članka 67. Zakona o zemljišnim knjigama ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), u zemljišnoknjižnom postupku podnositeljice zahtjeva Ružice Leko iz Širokog Brijega, zastupane po punomoćniku Dinku Nenadiću, odvjetniku iz Š. Brijega, radi novog uspostavljanja zemljišnoknjižnog uloška, Općinski sud u Širokom Brijegu javno 

NAJAVLJUJE 

- Novo uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška za nekretnine označene kao: 

- k.č. 1884, zvana Trišnje, u naravi pašnjak površine 375 m2, k.č. 1890, zvana Trišnje, u naravi šuma površine 3404 m2, k.č. 1895, zvana Trišnje, u naravi šuma površine 2178 m2, k.č. 1896, zvana Trišnje, u naravi stara kuća-zidine površine 40 m2, njiva površine 13660 m2 i šuma površine 1034 m2, k.č.1897, zvana Trišnje, u naravi njiva površine 4144 m2 i k.č. 1898, zvana Trišnje, u naravi šuma površine 20762 m2, upisane u Posjedovni list broj 5 k.o. Dobrkovići, po novom premjeru, na ime podnositeljice zahtjeva, za cijelo 1/1, kod Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar Općine Široki Brijeg, kojim parcelama odgovaraju dijelom k.č. 2734/1, 2734/2, 2735/1, 2735/2, 2735/3, 2735/4, 2736/1, 2736/2, 2736/3, 2738/1, 2738/2, 2738/3, 2738/4, 2739/1, 2739/2, 2739/3 2739/4, 2743/2, 2743/4, 2743/5, k.o. Britvica, po starom premjeru. 

- Pozivaju se sve osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili drugog prava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to dokažu, jer u protivnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemljišnoknjižnog uloška. 

Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtijevati određeno pravo, rok će se produžiti za najmanje 90 dana, kako bi im se omogućilo pribavljanje dokaza. 

- Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba, Sud će odlučiti sukladno dokazima čl. 64. ZZK. 

Broj Dn 1286/08 

2. ožujka 2009. godine 

Široki Brijeg 

(so-344/09-G) 

OSTALE OBJAVE 

Oglašava se nevažećom registracija PDV broja 301125040009 od STR "F.A.S", sa sjedištem u ulici Topal Osman-paše bb, općina Novo Sarajevo, vlasništvo Selak Amra iz Sarajeva, izdata od Uprave za indirektno oporezivanje Banja Luka. 

(O-191/09) 

UPISI U SUDSKI REGISTAR 

BRČKO DISTRIKT BiH 

Osnovni sud Brčko Distrikta BiH Rješenjem broj D-120/04 od 20. 4. 2004. godine, upisano je slijedeće: 

Osnivač Preduzeća za trgovinu na veliko i malo "GAS-PETROL" d.o.o. iz Brčkog vrši sljedeće promjene: dosadašnje sjedište iz ul. Alekse Šantića br. 2, izmiješta se na novu lokaciju u ul. Tina Ujevića br. 1, proširuju se registrovane djelatnosti uvođenjem nove 61.200 Riječni, jezerski i drugi saobraćaj na unutrašnjim vodenim putevima, koja se odnosi i na Preduzeće za trgovinu na veliko i malo "GAS-PETROL" d.o.o. Brčko Distrikta, Podružnica "GAS-PETROL" ŠAMAC, povećava se osnovni kapital unosom za poslovni objekat - benzinska pumpa vrijednosti 1.093.743,00 KM, tako da ukupni kapital iznosi 1.098.743,00 KM i vrši se brisanje iz sudskog registra lica ovlaštenog za zastupanje BRKIĆ (Save) SIMO, Pelagićevo br. 667, JMBG: 0110968181955, komercijalista Društva. 

379/04-BR 

Osnovni sud Brčko Distrikta BiH Rješenjem broj D-421/05 od 31. 3. 2005. godine, upisano je slijedeće: 

Osnivač Bešić Nermina, kći Bećira, iz Brčkog ul. Zaima Mušanovića bb, JMBG: 2407963186517, vrši registraciju samostalnog preduzetnika, pod nazivom: Samostalni preduzetnik za trgovinske djelatnosti "AKRIL-BEN" Brčko-Dubrave vl. Bešić Nermina. Skraćeni naziv preduzetnika je. "AKRIL-BEN" Brčko-Dubrave vl. Bešić Nermina s.p. Sjedište preduzetnika Dubrave bb, tržnica "ARIZONA" područje "IBIS" poslovna zgrada broj X. Brčko Distrikt BiH. Djelatnost preduzetnika je: 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima, na drugom mjestu nespomenuta; 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama. U pravnom prometu vlasnik osnivač za obaveze preuzete u tom prometu odgovara svom svojom imovinom. Lice ovlašteno za zastupanje je vlasnik osnivač bez ograničenja. 

407/05-BR 

Osnovni sud Brčko Distrikta BiH Rješenjem broj D-975/05 od 19. 8. 2005. godine, upisano je slijedeće: 

Osniva se Preduzetnik. Puni naziv Preduzetnika glasi: Samostalni preduzetnik za usluge "FANNI " Brčko, vl. Dragana Letić, s.p. Skraćeni naziv glasi: "FANNI" Brčko, vl. Dragana Letić, s.p. Osnivač je Letić Dragana, kći Radivoja, Vučilovac, Brčko, jmb 2910979106932. Sjedište Društva je: Brčko, ul. Danila Kiša br. 8. Osnivač je i zastupnik, bez ograničenja. Osnivač za obaveze preduzetnika odgovara cjelokupnom imovinom, potpuna odgovornost. Djelatnost Preduzetnika je: 93.020 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje. 

774/05-BR 

Osnovni sud Brčko Distrikta BiH Rješenjem broj D-1442/05 od 29. 12. 2005. godine, upisano je slijedeće: 

Preduzetnička zanatsko trgovinska radnja "KOD OPANA" Brčko vl. Mihmić F. Admir s.p. Sjedište radnje je Brčkom, ulica Mostarska 198. Skraćeni naziv radnje je: PZTR "KOD OPANA" Brčko vl. Mihmić Admir s.p. Osnivač je Mihmić (Fethije) Admir iz Brčkog, JMBG 0103971181552, koji radnju zastupa bez ograničenja ovlašćenja i za obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom-potpuna odgovornost. DJELATNOST: 15110 Proizvodnja, prerada i konzerviranje životinjskog mesa, klanje stoke osim mesa peradi; 15130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi; 52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 52120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; 52210 Trgovina na malo voćem i povrćem; 52220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52230 Trgovina na malo ribom, školjkama i rakovima; 52240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima; 52250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima; 52260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima; 52410 Trgovina na malo tekstilom; 52420Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima, na drugom mjestu napomenuto; 52450 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radio uređajima i TV uređajima; 52460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom;52470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom; 52481 Trgovina na malo uredskom opremom i računalima; 52482 Trgovina na malo satovima; 52483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52484 Trgovina na malo igrama i igračkama; 52485 Trgovina na malo cvijećem; 52487 Ostala trgovina na malo u specijalizovani prodavnicama osim trgovine na malo oružjem i streljivom; 52500 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama; 52620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama; 55300 Restorani; 55401 Barovi; 55402 Bifei; 55403 Kafane; 93020 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje. 

1175/05-BR 

Osnovni sud Brčko Distrikta BiH Rješenjem broj D-1415/05 od 19. 12. 2005. godine, upisano je slijedeće: 

Osniva se "GAMA - X" BRČKO Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge, sa skraćenim nazivom: "GAMA - X" BRČKO D.o.o. i sjedištem u Brčkom, Poljoprivrednik III/18. Osnivač Društva je BLAŽEVIĆ SRĐAN, JMBG: 0601978181531 iz Brčkog, poljoprivrednik III/18 sa neograničenim ovlaštenjima, a direktor BLAŽEVIĆ MIRSAD, JMBG: 0312949181512 iz Brčkog, Poljoprivrednik III/18, sa neograničenim ovlaštenjima. Osnovni kapital, Društva je 2.000,00 KM. Za preuzete obaveze prema trećim licima Društvo odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Za obaveze Društva osnivač je odgovoran do visine osnivačkog uloga. Djelatnost Društva je: 22110 Izdavanje knjiga; 22120 Izdavanje novina; 22130 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija; 22150 Ostala izdavačka djelatnost; 22210 Štampanje novina; 22220 Štampanje, na drugom mjestu nepomenuto; 22230 Knjigovezački i završni radovi; 22240 Priprema i izrada štamparske forme; 51120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemisjkim proizvodima; 51130 Posredovanje u trgovini drvenom građom i građevinskim materijalom; 51150 Posredovanje u trgovini namještajem, proizvodima za domaćinstvo i drugom željeznom robom; 51160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima; 51170 Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duvanom; 51180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili skupine proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto; 51190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanskim proizvodima; 51410 Trgovina na veliko tekstilom; 51421 Trgovina na veliko odjećom; 51422 Trgovina na veliko obućom; 51430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i TV uređajima; 51470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju; 51510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51531 Trgovina na veliko drvetom; 51532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51540 Trgovina na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51700 Ostala trgovina na veliko; 52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duvanskim proizvodima; 52270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duvanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 52410 Trgovina na malo tekstilom; 52420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52441 Trgovina na malo namještajem; 52442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, na drugom mjestu nepomenuto; 52450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i TV uređajima; 52460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom; 52470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom; 52487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama; 55300 Restorani; 55401 Bar; 55403 Kavana; 60240 Prevoz robe u drumskom saobraćaju (vlastite potrebe); 63120 Skladištenje robe; 63400 Djelatnost ostalih agencija u prometu. Pored ovih djelatnosti Društvo će obavljati i spoljnotrgovinski promet roba i usluga u skladu sa važećim zakonskim propisima iz ove oblasti. 

1181/05-BR 

Osnovni sud Brčko Distrikta BiH Rješenjem broj D-1186/05 od 13. 12. 2005. godine, upisano je slijedeće: 

Vrši se upis promjena u sudski registar Društva sa ograničenom odgovornošću za export-import, trgovinu, ugostiteljstvo i prevoz "BELAMIONIX" Mionica - Gradačac, i to promjena sjedišta Društva, ; promjena naziva i usklađivanje šifri djelatnosti. Mijenja se sjedište i usklađuju se šifre djelatnsoti sa odredbama Zakona o standardnoj klasifikaciji djelatnosti Brčko Distrikt BiH. Društvo će ubuduće poslovati pod sljedećim nazivom: "BELAMIONIX" d.o.o za export - import, trgovinu i ugostiteljstvo, Cerik bb, Brčko Distrikt BiH. Skraćeni naziv je "BELAMIONIX" d.o.o Brčko. Sjedište Društva se prenosi iz Mionice - Gradačac u Cerik bb, Brčko Distrikt BiH. Osnivač Društva je Jašarević Fadil, sin Ramiza, iz Mionice bb, Gradačac. Osnovni kapital Društva je 2.000,00 KM u novcu. Društvo će obavljati slijedeće djelatnosti: 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima; 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima; 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom; 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, kućanskim proizvodima i drugom željeznom robom; 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima; 51.170 Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom; 51.180 Posredništvo u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili skupine proizvoda, d.n.; 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom; 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama; 51.230 Trgovina na veliko živom stokom; 51.240 Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem; 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonama; 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima; 51.380 Trgovina na veliko ostalim živežnim namirnicama uključujući ribe, školjke i rakove; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima;51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odjećom; 51.422 Trgovina na veliko obućom; 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju; 51.510 Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.610 Trgovina na veliko alatnim mašinama; 51.620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama; 51.630 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje i pletenje; 51.640 Trgovina na veliko uredskim mašinama i opremom; 51.650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, obrtništvo i plovidbu; 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem, uključujući traktore; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama;52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonama i slatkišima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima; 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima,; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namještajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima, d.n.; 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima; 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnaton robom i pisaćim priborom; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i računalima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama; 52.485 Trgovina na malo cvijećem; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama (osim specijalizirane trgovine na malo oružjem i streljivom); 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama; 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica; 55.110 Hoteli i moteli; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei; 55.403 Kafane; 60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom saobraćaju (za vlastite potrebe); 63.110 Prekrcaj tereta; 63.120 Skladištenje robe; 74.820 Djelatnost pakiranja; Društvo će obavljati djelatnosti vanjskotrgovinskog poslovanja. Osobe ovlaštene za zastupanje Društva su Jašarević Fadil direktor Društva - bez ograničenja ovlaštenja i Jašarević Nadir - zamjenik direktora, bez ograničenja ovlaštenja. Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom. Osnivač odgovara za obaveze Društva do visine svog osnivačkog uloga. 

1185/05-BR 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1284/04 od 5. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osnivači Društva sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge "Feida", Brčko Distrikt BiH, Tržnica Arizona, Jin Xian Xiong, Huang Xiao Dong i Ji Jian Feng, svi sa mjestom boravišta u Brčko Distriktu BiH, Dubrave bb vrše sljedeće promjene: Društvu pristupa novi član Wang Jia Jian iz Zhejiang, NR Kina, broj pasoša P CHN 14 7952794, sa mjestom boravišta u Brčko Distriktu BiH, Dubrave bb, te osnivač i direktor Društva Jin Xian Xiong novom članu prenosi dio svog dijela osnivačkog uloga tako što Ugovorom o prenosu dijela kapitala dobrovoljno ustupa 500,00 KM u korist Wang Jia Jian ili 25% u novcu od osnovnog kapitala. Osnivač Jin Xian Xiong zadržava ostalih 500,00 KM što čini sada 25% osnovnog kapitala. Osnivački ulog ostalih osnivača ostaje nepromijenjen. 

(SR-1190/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1262/04 od 29. 10. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osniva se: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU NA VELIKO I MALO "EKO MOD"d.o.o. Brčko Distrikt, Dubrave. Skraćeni naziv je: "EKO MOD" d.o.o.Brčko Distrikt, Dubrave. Sjedište preduzeća je: Brčko Distrikt, Dubrave Tržnica "Arizona". Osnivač je: Öztürk Ercan iz Turske, Istambul br. pasoša br. pasoša TR-L No 534408 izdat u Istambulu,Turska.sa boravkom u Dubrave "Arizona" bb. Brčko Distrikt, i Hajradinović Elvir iz Sjenice R. Srbija, br. pasoša 003632228 izdat u Sjenici R.Srbija, sa boravkom u Brčko"Arizona" br. 30 Dubrave, sa osnivačkim ulogom od 2.000,00 KM u novcu.a na osnivače otpada Öztürk Ercan 1.600,00 KM - 80% u novcu i Hajradinović Elvir 400,00 KM - 20% u novcu. Djelatnost preduzeća je: 18.100 Proizvodnja kožne odjeće; 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odjeće, osim one šivane po mjeri; 18.222Proizvodnja ostale vanjske odjeće šivane po mjeri;18.230Proizvodnja rublja; 18.241 Proizvodnja odjeće za dojenčad i malu djecu i sportske odjeće; 18.242 Proizvodnja ostalih odjevn ih predmeta; 18.300 Dorada i bojenje krzna, proizvodnja proizvoda od krzna;19.100 Štavljenje i obrada kože; 19.200 Proizvodnja kožne galanterije, sedlarskih i remenarskih proizvoda; 51.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima; 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom; 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilnom odjećom, obućom i kožnim proizvodima; 51.230 Trgovina na veliko živom stokom; 51.240 Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama; 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem; 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.360Trgovina na veliko šećerom čokoladom i bombonama; 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421Trgovina na veliko odjećom; 51.422 Trgovina na veliko obućom; 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju; 51.510 Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama (osim oružja i municije); 55.300 Restorani; 60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom saobraćaju (za vlastite potrebe). U spoljnotrgovinskom poslovanju Društvo može obavljati sve poslove iz registrova ne djelatnosti. Lice ovlašteno za zastupanje je: direktor, Öztürk Ercan iz Turske, Istambul ul. br. pasoša TR-L No 534408 izdat u Istambulu, Turska, sa boravkom u Brčko, "Arizona" br. 30 Dubrave i zamjenik direktora Hajradinović Elvir iz Sjenice R. Srbija, br. pasoša 003632228 izdat u Sjenici R.Srbija sa boravkom u Brčko "Arizona" br. 30 Dubrave, bez ograničenja ovlaštenja. 

(SR-1191/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1335/04 od 3. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

U skladu sa odredbama Zakona o preduzećima Brčko Distrikta BiH Zekonja Ljubiša iz Brčkog, Novo Naselje Gredice bb donosi Odluku o registraciji Samostalnog preduzetnika. Samostalni preduzetnik će ubuduće poslovati pod punim nazivom: "LJUBIŠA" Trgovina mješovitom robom, Brčko, Novo Naselje Gredice bb, vl. Zekonja Ljubiša s.p. Osnivač i zastupnik Samostalnog preduzetnika je Zekonja (Mile) Ljubiša iz Brčkog Novo Naselje Gredice bb.JMBG.2903974102088, posjeduje l.k.03FZC1074 izdatu u Brčkom. Sjedište Samostalnog preduzetnika je u Brčkom, Novo Naselje Gredice bb. a djelatnost je: 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima, i duvanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribom, školjkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonama i slatkišima; 52.250 Trgovina na mah alkoholnim i drugim pićima; 52.260 Trgovina na malo duvanskim proizvodima.52484 Trgovina na malo igrama i igračkama; 55.401 Bar; 55.402 Bife; 55.403 Kafana. Za svoje obaveze u pravnom prometu preduzetnik odgovara cjelokupnom imovinom. 

(SR-1192/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1292/04 od 5. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osniva se Mjesna zajednica "SEONJACI" Brčko Distrikt, Seonjaci bb; LOCAL COMMUNITY "SEONJACI: Seonjaci bb Brčko Distrikt. Skraćeni naziv je: MZ "SEONJACI" Brčko Distrikt BiH, LC "SEONJACI" Brčko Distrikt BiH. Sjedište Mjesne zajednice "SEONJACI" je Seonjaci bb Brčko Distrikt BiH. Ovlaštena osoba za zastupanje i predstavljanje MZ "SEONJACI" je predsjednik MZ, Marinko Ageljić sa JMBG 3010971181504, sa l.k.br. 04FZE5261 i mjestom boravka u Seonjacima bb Brčko Distrikt BiH. 

(SR-1193/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1307/04 od 10. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osniva se Samostalni poduzetnik za trgovinu i ugostiteljstvo "Barićka" vl. Božo Rođaković Dubrave Brčko Distrikt BiH. Skraćeni naziv je "Barićka" vl. Božo Rođaković s.p. Dubrave Brčko Distrikt BiH. Sjedište poduzetnika je Dubrave bb 76205 Seonjaci Brčko Distrikt BiH. Djelatnost poduzetnika je: 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežito hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 55.300 Restorani, 55.401 Barovi. Poduzetnika će u pravnom prometu zastupati bez ograničenja ovlasti vlasnik Božo Rođaković JMB 0203957181501, Osobna iskaznica br. 04FZF8410. Zastupanje je odlukom samostalnog poduzetnika povjereno bez ograničenja ovlasti i zastupniku Rođaković Ziliji iz Dubrava JMB 0608962187216 Osobna iskaznica br. 04FZF8413. Samostalni poduzetnik za preuzete obaveze u prometu odgovara svom svojom imovinom. 

(SR-1194/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1314/04 od 29. 10. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osniva se preduzetnik pod nazivom Trgovinska radnja "ALMA & MEDENI" Brčko, vl. Šehić Mevludin, s.p. Skraćeni naziv je: "ALMA & MEDENI" BRČKO,vi.Šehić Mevludin, s.p. Sjedište je: Brčko, Broduša ul. Sarajevska br. 31. Osnivač preduzetnika je:Šehić (Hamida) Mevludin iz Brčkog, ul. Bašeskija br. 122, JMBG 1404984181520 Odluka o osnivanju od 25.10.2004. g. Osnivač odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Djelatnost je: 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima. Lice ovlašteno za zastupanje preduzetnika je: Šehić (Hamida) Mevludin iz Brčkog, ul. Bašeskija br. 122, JMBG 1404984181520, bez ograničenja ovlaštenja. 

(SR-1195/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1316/04 od 29. 10. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osniva se preduzetnik Trgovinska radnja "KIĆO & JASMIN" Brčko Distrikt Dubrave, vl. Arnaut Sifet s.p. Skraćeni naziv je: "KIĆO & JASMIN" Brčko Distrikt, Dubrave, vl. Arnaut Sifet, s.p. Sjedište je Brčko Distrikt Dubrave,Tržnica "Arizona"poslovna zgrada br. X lokal br.48. Osnivač je: Arnaut (Sadika) Sifet iz Zenice Arnauti br.89, JMBG 1405969190005 Odlukom o osnivanju od 25.10.2004. Osnivač odgovara cjelokupno m svojom imovinom. Djelatnost je: 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima; 52 420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52 483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama (osim oružja i municije). Lice ovlašteno za zastupanje je: Arnaut (Sadika) Sifet iz Zenice Arnauti br.89, JMBG 1405969190005, bez ograničenja ovlaštenja. 

(SR-1196/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1306/04 od 5. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osniva se samostalna preduzetnička radnja "DISKONT ŠARIĆ" Trgovinska radnja, Donji Brezik bb Brčko Distrikt BiH, vl. Šarić Nevenka s.p. Skraćeni naziv je "DISKONT ŠARIĆ" Brčko, vl. Šarić Nevenka s.p. i obavljaće slijedeće aktivnosti iz šifri djelatnosti: 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima, d.n; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom. Za zastupanje u pravnim poslovima ovlašten je osnivač Šarić Nevenka (lk.03FZA0862 i JMBG 2507954107102, Donji Brezik bb Brčko Distrikt) i za poslovanje odgovara svom svojom imovinom a poslovaće u skladu sa propisima i načelom čuvanja poslovne tajne. 

(SR-1197/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1282/04 od 8. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osniva se Društvo sa ograničenom odgovornošću "LAMZA" d.o.o. za promet, 

usluge i proizvodnju, Gornja Skakava 68, Brčko Distrikt BiH. Naziv Društva je "LAMZA" d.o.o. za promet, usluge i proizvodnju, Gornja Skakava 68 bb, Brčko Distrikt BiH. Skraćeni naziv je "LAMZA" d.o.o. Brčko. Sjedište Društva je Gornja Skakava 68,Brčko Distrikt BiH. Osnivač Društva je Lamešić Blaž iz Gornje Skakave 68, Brčko Distrikt BiH. Osnovni kapital Društva je 2.000,00 KM u novcu. Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti: 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima; 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima; 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom; 51.140 Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, kućanskim proizvodima i drugom željeznom robom; 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima; 51.170 Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom; 51.180 Posredništvo u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili skupine proizvoda, d.n.; 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama; 51.230 Trgovina na veliko živom stokom, 51.240 Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem; 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonama; 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima; 51.380 Trgovina na veliko ostalim živežnim namirnicama uključujući ribe, školjke i rakove; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odjećom; 51.422 Trgovina na veliko obućom; 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju; 51.510 Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala; 51. 531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.610 Trgovina na veliko alatnim mašinama; 51.620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama; 51.630 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu , industriju i mašinama za šivanje i pletenje; 51.640 Trgovina na veliko uredskim mašinama i opremom; 51.650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, obrtništvo i plovidbu; 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem, uključujući traktore; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonama i slatkišima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima; 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namještajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima, d.n.; 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima; 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i računalima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama; 52.485 Trgovina na malo cvijećem; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama; 52.610 Trgovina na malo putem pošte; 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica; 55.100 Hoteli i moteli; 55.210 Omladinski hoteli i planinarski domovi; 55.220 Kampovi i kampirališta; 55.230 Ostali smještaj za kraći boravak; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei; 55.403 Kafane; 55.510 Kantine (menze); 55.520 Snabdijevanje pripremljenom hranom (catering); 63.120 Skladištenje robe; 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju; 70.110 Stvaranje novih nekretnina; 70.120 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina; 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina; 70.310 Agencija za saobraćaj nekretnina; 70.320 Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru. Društvo će obavljati djelatnosti vanjskotrgovinskog poslovanja. Osoba ovlaštena za zastupanje Društva je Lamešić Blaž -direktor bez ograničenja ovlaštenja. Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom. Osnivač odgovara za obaveze Društva do visine udjela u osnovnom kapitalu Društva. 

(SR-1198/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1338/04 od 5. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osnivanje preduzetnika pod nazivom Trgovinska radnja "AVDULAH" Dubrave, Brčko Distrikt BiH, vl. Avdulahović Fuad s.p. Skraćeni naziv je:TR "Avdulah"Dubrave,Brčko Distrikt BiH, vl. Avdulahović Fuad s.p. Sjedište: Dubrave,Tržnica "Arizona" Brčko Distrikt BiH. Osnivač Avdulahović (Tajiba) Fuad iz Tuzle ul. Šabana Zahirovića br. 10 JMB 2409970183313. Osnivač odgovara cjelokupnom svojom imovinom Odluka o osnivanju od 28.10.2004. g. Djelatnost je: 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52 420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima. Lice ovlašteno za zastupanje je: Avdulahović Fuad iz Tuzle, JMB:2409970183313, bez ograničenja ovlaštenja 

(SR-1199/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1283/04 od 5. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osnivač društva sa ograničenom odgovornošću za promet i usluge ,,Yong Xin", Brčko Distrikt BiH, Tržnica Arizona, Ni Yongxin sa mjestom boravišta u Brčkom, ul. Njegoševa br. 33, vrši sljedeće promjene: Društvu pristupaju novi članovi Qi Qiu Mei iz Zhejiang, NR Kina, broj pasoša P CHN GO7685894 i Wu Dong Jie iz Zhejiang, NR Kina, broj pasoša P CHN GO1190126, oboje prijavljeni sa mjestom boravišta u Brčko Distriktu BiH, Dubrave bb, te osnivač novim članovima prenosi 50% postojećeg osnovnog kapitala tako što ugovorom o prenosu dijela osnovnog kapitala dobrovoljno ustupa 25% (500,00 KM) u korist Qi Qiu Mei i 25% (500,00 KM) u korist Wu Dong Jie. Osnivač Ni Yongxin zadržava ostalih 50% (1000,00 KM) osnovnog kapitala. 

(SR-1200/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1241/04 od 5. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osniva se d.o.o. Puni naziv Društva glasi: D.o.o. za trgovinu i usluge "REWEX" Brčko Dubrave Arizona. Skraćeni naziv glasi: D.o.o. "REWEX" Brčko, Dubrave, Arizona Osnivač je Ismet (Mehmed) Džanković iz Novog Pazara, ul. G. Živkovića 176 , jmb 1005965783925. Osnivač je i lice ovlašteno za zastupanje, bez ograničenja. Sjedište Društva je: Brčko Dubrave, Arizona lok.80. Društvo odgovara za obaveze Druš tva cjelokupnom imovinom, potpuna odgovornost. Osnivački ulog je 2000 KM u novcu, osnivač sa 100 % udjela. Djelatnost je: 51 160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima; 51 180 Posredništvo u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili skupine proizvoda; 51 190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51 410 Trgovina na veliko tekstilom; 51 421 Trgovina na veliko odjećom; 51 422 Trgovina na veliko obućom; 51 450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom 51 470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju; 51 560 Trgovina na veliko ostalim proizvodima; 51 700 Ostala trgovina na veliko; 52 330 Trgovina na malo kozmetičkoim i toaletnim proizvodima; 52 410 Trgovina na malo tekstilom; 52 420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52 430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52 442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima na drugom mjestu nespomenutim; 52 460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom;52 620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama; 52 630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 60 240 Prevoz robe u drumskom saobraćaju (samo za vlastite potrebe); 63 120 Skladištenje robe navedene djelatnosti Društvo će obavljati u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu. 

(SR-1201/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1341/04 od 5. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osniva se Društvo. Puni naziv glasi: D.o.o. za trgovinu i usluge "TETRA COMPANI " Brčko. Skraćeni naziv glasi: D.o.o." TETRA COMPANI " Brčko. Sjedište je Brčko, Bulevar mira 1, II sprat Jok.br. 17. Osnivač je: Pelemiš Marinko, sin Milutin, Bijeljina, ul. Stefana Dečanskog 194/V, JMBG 2601962180036. Osnivač je i direktor Društva, bez ograničenja. Društvo odgovara za svoje obaveze cjelokupnom svojom imovinom potpuna odgovornost. Osnivački ulog je 2.000,00 KM u novcu, osnivač sa sa 100 % udjela. Djelatnost je:51 440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima, ostalim proizvodima za čišćenje; 51 450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51 470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju; 51 510 Trgovina na veliko krutim, tekućim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima;51 520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala; 51 531 Trgovina na veliko drvetom; 51 532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51 540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51 550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51 560 Trgovina na veliko ostalim proizvodima; 51 570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51 610 Trgovina na veliko alatnim strojevima; 51 620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama; 51 630 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje i pletenje; 51 640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom; 51 660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima, oruđem, uključujući i traktore; 51 700 Ostala trgovina na veliko; 52 110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 52 120 Ostala trgovina u nespecijalizovanim prodavnicama; 52 220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52 230 Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima 52 240 Trgovina na malo hljebom, pecivima, kolačima, tjesteninom, bombonama, slatkišima; 52 250 Trgovina na malo alkoholom i drugim pićima,52 260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52 270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 52 330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima; 52 410 Trgovina na malo tekstilom; 52 420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52 430 Trgovina na malo obućom i kožnim kožnim proizvodima; 52 441 Trgovina na malo namještajem; 52 442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, d.n.; 52 450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i TV uređajima; 52 460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom; 52 470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom, pisaćim priborom; 52 481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računalima; 52 482 Trgovina na malo satovima; 52 483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52 484 Trgovina na malo igrama i igračkama; 52 485 Trgovina na malo cvijećem; 52 486 Trgovina na malo gorivima; 52 487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama; 52 500 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama; 52 620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama; 60.240 Prevoz robe u cestovnom prometu (tereta), samo za vlastite potrebe; 55.300 Restorani; 55.402 Bifei; 55.403 Kafane; 60.240 Prevoz robe u cestovnom prometu (tereta), samo za vlastite potrebe; 63.110 Pretovar tereta; 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju; 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni revizijski poslovi, savjetodavni poslovi u vezi s porezom; 74.130 Ispitivanje tržišta i javnog mnijenja; 74.400 Reklama i propaganda naprijed navedene djelatnosti Društvo će obavljati u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu. 

(SR-1202/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1365/04 od 10. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

ZZ "POLJOKOP BOSANKA" sa p.o. Brčko, ul. Alekse Šantića broj 22, registrovana rješenjem Osnovnog suda Brčko Distrikt BiH br. D-125/04 od 27. 10. 2004. godine vrši upis spoljnotrgovinske djelatnosti. 

(SR-1204/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1344/04 od 8. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Vrši se registracija (osnivanje) Udruženja građana "ODRŽIVI RAZVOJ" Brčko Distrikt BiH, Brčko, ul. Safeta Pašalića br.104. Skraćeni naziv Udruženja je UG "ODRŽIVI RAZVOJ" Brčko, a sjedište Udruženja je Brčko Distrikt BiH, Brčko, ul. Safeta Pašalića br. 104. Osnivači Udruženja su: Vuković Dragan, sin Steve iz Brčko Distrikta BiH, Brčko, ul, Mladena Maglova br.4, JMBG 1203964182975, Jovanović Miloš, sin Dragoljuba iz Brčko Distrikta BIH, Brčko, ul, Svetog Save br.41, JMBG 1508973710165, Savčić Želimir, sin Aleksandra iz Brčko Distrikta BiH, Brčko, ul, Pavla Savića br.98, JMBG 1210962181501, Musić Zlatan, sin Seida iz Brčko Distrikta BiH, Brčko, ul. Berberovića br, 8, JMBG 2811980181508.Djelatnosti: 91330-Djelatnost ostalih članskih organizacija d, n,.Udruženje ostvaruje sljedeće ciljeve: Održivi razvoj i sveobuhvatni napredak pojedinca i porodice kao nukleusa zajednice i društva u cjelini, Razvoj i promocija održive poljoprivrede vodoprivrede, šumarstva i zaštita životne sredine u ekološkom etičkom edukativnom i ekonomskom smislu a po standardima evropske unije navedenih u Bijeloj knjizi, Razvoj i promocija turizma i eko-turizma u BiH, i regiji jugoistočne Evrope, Organizovanje multietničkih institucija u regiji radi lakšeg ostvarivanja ljudskih prava povratnika socijalno ugroženih kategorija starijih osoba i penzionera, Značajno povećanje prinosa zdravstveno bezbjedne hrane i prehrambenih proizvoda, Raditi na unapređenju svih vidova saradnje među etničkim grupacijama i povezivanju lokalnih i/ili regionalnih organa vlasti u regionu, Usmjeravanje poljoprivrednih proizvođača prema tržišnoj ekonomiji, Povezivanje i organizovanje Udruženja i interesa grupa na regionalnom, evropskom i međunarodnom nivou, Podrška i saradnja sa lokalnim, evropskim i/ili međunarodnim organizacijama uključenim u održivu poljoprivredu, šumarstvo i zaštitu životne sredine/grantovne edukativne kurseve i seminare iz različitih oblasti, Podrška i saradnja sa lokalnim, evropskim i/ili međunarodnim organizacijama uključenim u izgradnju građanskog društva kroz grantove edukativne kurseve i seminare iz različitih oblasti, Organizovanje edukativnih radionica na temu preventivne i zaštite od polnih i bolesti zavisnosti, Demokratizacija društva suživot i međureligijska tolerancija, Razvoj nauke prakse u cilju podizanja opšteg nivoa svijesti i životnog standarda, Organizovanje stručnih timova za edukaciju o savremenim trendovima u poljoprovredi, šumarstvu, ekologiji i menadžmentu, Povećanje učešća u upravljanju svih kategorija stanovništva putem etničkog kodeksa, Kreiranje koji omogućava stalnu edukaciju, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju stanovništva, Podrška razvoja malih preduzeća kroz promociju agroposlovnih inkubatora i poslovno razvojnog centra u regiji, Prikupljanje i analiza podataka sa posebnim naglaskom na mala i srednja preduzeća, Da predstavlja servisni centar za strane i domaće investitore, Povećanje uticaja nevladinog sektora i javnog mišljenja na razvojnu politiku i na donošenje odluka lokalnih i/ili regionalnih organa vlasti, Povećanje učešća nevladinog sektora u ekonomskim reformama u cilju otvaranja novih radnih mjesta i rješavanje problema socijalno ugroženih kategorija stanovništva, Podrška i doprinos u prevenciji i suzbijanju problema zavisnosti nasilja u porodici i trgovine ljudima, Povećanje kapaciteta za borbu protiv pranja novca i dr. vidovi finansijskog kriminala koji negativno utiču na standard i kvalitet života svih kategorija stanovništva, Povećanje osjećaja vlasništa po pitanju razvoja i povećanja sigurnosti prihoda, Pomaganje u sađenju, uzgajanju voća i povrća na privatnim posjedima i državnom zemljištu, Pošumljavanje i uljepšavanje gradskih površina sađenjem drveća i ukrasnog žbunja na javnim mjestima kao što su, parkovi, ulice, školska dvorišta i rekreacione površine, Proreda i čišćenje šuma u cilju poboljšanja njihove funkcije i stanja, Kontrola potkornjaka i ostalih štetočina u šumama, Povećanje proizvodnje poljoprivrednih proizvoda u regionu, Deminiranje, upozoravanje na opasnost od mina i privođenje kulturi poljoprivrednog i šumskog zemljišta, Globalne aktivnosti u cilju pomoći drugima da budu nezavisni u kontekstu svijeta u kojem žive, Humanitarne aktivnosti Udruženja koje su usmjerene u jednakoj mjeri prema svim kategorijama stanovništva bez obzira na njihovu vjeroispovijest, etničku, rasnu i polnu pripadnost i socijalno porijeklo, Podrška održivom razvoju raseljenih, izbjeglih, iznemoglih i hendikepiranih lica, Prikupljanje sredstava za materijalnu podršku za ostvarivanje ciljeva Udruženja koji su predstavljeni u ovoj Odluci, Organizovanje kurseva i predavanje na temu ekologije i očuvanja čovjekove okoline u cilju upoznavanja građana i omladine sa njenim značajem, Prikupljanje sredstava za provođenje posebnog programa podrške mladim i svim zainteresovanim građanima koji žele da učestvuju u očuvanju i uljepšavanju svoje sredine putem edukativnih, kreativnih aktivnosti, Organizacija savjetovališta, radionica stručnih skupova koji mogu doprinijeti rješavanju problema zagađenosti naše sredine, Saradnja sa svim međunarodnim i lokalnim organizacijama koje pomažu i doprinose realizaciji ciljeva Udruženja, Objavljivati listove, brošure, knjige i dr. pisanog materijala koji može direktno i indirektno doprinositi realizaciji ciljeva i širenju ideja Udruženja. Radi ostvarenja ovih ciljeva Udruženje obezbjeđuje organizacione, materijalne, finansijske i dr. pretpostavke za rad Udruženja, te donosi odgovarajuće planove razvoja neophodne za rad Udruženja. Za obaveze u pravnom prometu Udruženje odgovara svim svojim sredstvima-potpuna odgovornost i može da zaključuje pravne poslove u pravnom prometu u okviru svoje djelatnosti. Udruženje zastupaju Želimir Savčić sin Aleksandra iz Brčko Distrikta BiH, Brčko, ul Pavla Savića br.98, Jmbg, 1210962181501, kao predsjednik Skupštine Udruženja bez ograničenja, Dragan Vuković sin Steve iz Brčko Distrikta BiH, Brčko, ul Mladena Maglova br.4, Jmbg, 1203964182975, kao predsjednik Upravnog odbora Udruženja, bez ograničenja, Zlatan Musić, sin Seida iz Brčkog Distrikta BiH, Brčko, ul. Berberovića broj 8., JMBG 2811980181508, kao sekretar Udruženja, bez ograničenja. 

(SR-1205/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1350/04 od 22. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osnivač ALIBEGOVIĆ BESIM iz Gradačca ul. Žrtava Srebrenice bb, JMB 1204963120026 i lk.br.2804/02, osniva samostalnog preduzetnika TRGOVINA "ANNY" BRČKO DISTRIKT BiH vl. Alibegović Besim, s.p, sa sjedištem u Brčko Distrikt BiH ul.Tržnica Arizona, a preduzetnik će obavljat djelatnosti iz standardne klasifikacije djelatnosti Zakona o preduzećima Brčko Distrikta BiH i to: 20300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata; 20510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; 52330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima; 52410 Trgovine na malo tekstilom; 52420 Trgovine na malo odjevnim predmetim; 52430 Trgovine na malo obućom i kožnim proizvodima; 52460 Trgovine na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalilm građevinskim materijalom; 52500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama; 52620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama; 52630 Ostala trgovina izvan prodavaonica. Preduzetnika će predstavljati i zastupati osnivač ALIBEGOVIĆ BESIM iz Gradačca ul. Žrtava Srebrenice bb, JMB 1204963120026 i lk.br.2804/02, a bez ograničenja ovlaštenja, kao i zastupnik Alibegović Emina iz Gradačca ul. Žrtava Srebrenice bb, JMB 0808960128025 i lk.br.219/03, a bez ograničenja ovlaštenja i poslovat će sa načelima dobrih poslovnih običaja i morala. 

(SR-1206/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1409/04 od 23. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Prestaje sa radom i briše se iz sudskog registra Trgovinska radnja "PAZAR" vl. Muharemagić Muharem, s.p. Brčko, Brčko Distrikt BiH, Tržnica "Arizona", sa danom 19. 11. 2004. godine. 

(SR-1207/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1406/04 od 23. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Vrši se upis prestanka rada preduzetnika pod nazivom: Trgovina "FOX-40" Brčko Distrikt vl. Bešić Nevzeta, s.p.. Datum prestanka obavljanja djelatnosti je 15.11.2004. godine. Po pravosnažnosti rješenja navedena preduzetnička djelatnost brisat će se iz Registra ovog suda zavedena pod brojem registarskog uloška 3-1930 po rješenju D - 340/03 od 07.03.2003. god. 

(SR-1208/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1407/04 od 23 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osnivač i zastupnik samostalnog preduzetnika: Trgovinska radnja "PERSPEKTIVA", vl. Tadić Joka s.p., Brčko Distrikt, Tržnica Arizona bb. Skraćeni naziv: "PERSPEKTIVA", vl. Tadić Joka s.p. Osnovan Rješenjem Osnovnog suda Brčko Distrikta, br. D-518/03, od 25.03.2003. g., Tadić (Kosta) Joka, iz Šamca, ul. Đ.Draže Mihajlovića"br. 50, JMBG 0212953128001, državljanin BiH, donosi Odluku br.01/04, dana 19.11.2004. godine o prestanku rada preduzetnika, "PERSPEKTIVA", vl. Tadić Joka s.p. Datum prestanka rada je 19.11.2004.godine. 

(SR-1209/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1036/04 od 23. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

"STYROTHERM II" za proizvodnju,promet i usluge Brčko Distrikt BiH vrši povećanje osnovnog kapitala od strane osnivača Horizonte Bosnia-Hercegovina Development Company B.V., Heiloo, Holandija od 195.583,00 KM u novcu, tako da je osnovni kapital sada 694.540,50 KM u novcu i to osnivač Horizonte Bosnia-Hercegovina Development Companv B.V. , Heiloo, Holandija sa iznosom od 544.853,25 KM, što iznosi 78,45 % a osnivač Beganović (Hasan) Muhamed sa iznosom od 149.687,25 KM, što iznosi 21,55 % udjela. 

(SR-1210/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1197/04 od 22. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Vrši se promjena sjedišta "BRIDISTEL" d.o.o. za telekomunikacije, promet i usluge Brčko Distrikt BiH iz ulice Klosterska br.27 Brčko Distrikt BiH u ulicu Pere Marjana br.1 i vrši se promjena osnivačkog kapitala osnivača Muse Suljevića, JMBG 1802955181509, lk.br. 04CCA2867 sa prebivalištem ul. Hasana Kikića 12. Osnivač vrši upis smanjenjenja visine ugovorenog kapitala za 17.989,00 KM u i povećanje osnovnog kapitala za 539,00 KM novcu. 

(SR-1211/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1352/04 od 18. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osniva se preduzetnička djelatnost pod nazivom: Preduzetnik za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge "RIZVIĆ", vl. Beganović Zirajeta, s.p., Tržnica Arizona, Dubrave bb, Brčko Distrikt BiH. Skraćeni naziv je: "RIZVIĆ", vl. Beganović Zirajeta, s.p., Brčko. Sjedište preduzetničke djelatnosti je: Tržnica Arizona, Dubrave bb, Brčko Distrikt BiH. Osnivač preduzetničke djelatnosti je Beganović Zirajeta, kći Jusufa iz Šerića bb, Živinice. Preduzetnik će obavljati slijedeće djelatnosti: 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima, d.n.; 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima; 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom; 52.485 Trgovina na malo cvijećem; 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei; 55.403 Kafane; 93.020 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje. Osoba ovlaštena za zastupanje preduzetničke djelatnosti je Beganović Zirajeta - preduzetnik bez ograničenja ovlaštenja. Preduzetnik za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 

(SR-1212/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1379/04 od 16. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

"Greda-Company" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Brka bb, Brčko, vrši promjenu naziva društva u "ZEJĆIROVIĆ II" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, Brka, Brčko Distrikt. 

(SR-1213/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1363/04 od 18. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osniva se Preduzetnik. Puni naziv glasi: Kozmetički salon "STUDIO" Brčko, vl. Snežana Jovanović, s.p. Skraćeni naziv glasi:" STUDIO " Brčko, vl. Snežana Jovanović, s.p. Sjedište je Brčko, ul. 8. Marta br.10. Osnivač je: Snežana ( Borislav) Jovanović iz Brčkog, ul. Milana Konjevića 29, JMBG 1810970187508, Osnivač je i zastupnik, bez ograničenja Osnivač odgovara za obaveze Preduzetnika cjelokupnom svojom imovinom potpuna odgovornost. Djelatnost je: 93 020 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje; 93 030 Djelatnosti vezane za poboljšanje tjelesnog stanja i raspoloženja; 52 330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima. 

(SR-1214/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1369/04 od 18. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osnivač Zanatsko-trgovinske radnje "AVDIĆ", vl. Avdić Suljo s.p. Brčko, Brčko Distrikt BiH, Gornji Rahić br.58, osnovana Rješenjem Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH, br. D-2159/02 od 29.12.2002. godine, vrši promjenu osnivača radnje, tako da je sada osnivač radnje Avdić(Mehe) Fadila iz Brčkog, ul. Ahmeta Hanalaševića-Ahme 25 i ubuduće će poslovati pod nazivom Zanatsko-trgovinska radnja "AVDIĆ", vl. Avdić Fadila s.p. Brčko, Brčko Distrikt BiH, Gornji Rahić br.58. 

(SR-1215/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješewem broj D-1386/04 od 17. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Autopraona "Autosport" Dejtonska 165 Brčko vl. Sofić Spomenka s.p. Autopraona "Autosport" prestaje sa radom dana 31. 10. 2004. godine. 

(SR-1216/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1353/04 od 18. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge "VALERIJANA-VUJADINOVIĆ INTERNACIONAL" Brčko, vrši promjenu sjedišta i proširenje djelatnosti. Sjedište društva je sada u Brčkom, ul. Plaziljska br. 18, umjesto ranijeg sjedišta u ul. Matije Gupca br. 38. Društvo pored ranije registrovanih djelatnosti obavlja i sljedeće djelatnosti: 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama; 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duvanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52.311Apoteke, izdavanje i spravljanje lijekova po recepturi; 52.312 Biljne apoteke, izdavanje i spravljanje lijekova od trava i sl.; 71.100 Iznajmljivanje automobila. 

(SR-1217/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1393/04 od 19. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osniva se: PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU NA VELIKO I MALO "ADRIATIC INTERNACIONAL" d.o.o. Brčko. Skraćeni naziv je: "ADRIATIC INTERNACIONAL" d.o.o. Brčko, sa sjedištem u Brčko ul. Dragice Pravice br. 23. Osnivači društva su Šolaja (Todora) Milorad iz Brčkog, ul. Branka Ćopića br. 12. JMBG 2903956181515 i Šolaja Sonja iz Malog Lošinja, Bočac br. 1. R. Hrvatska br. pasoša 002055893 izdat u PP Mali Lošinj sa osnivačkim logom od 2.000,00 KM uplaćenog kapitala u novcu, a na osnivače otpada Šolaja Milorad 1.000,00 KM - 50% u novcu i Šolaja Sonja 1.000,00 KM 50% u novcu. Djelatnost preduzeća je: 15.860 Prerada čaja i kafe; 15.870 Proizvodnja začina i dodataka jelima; 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda,d.n.; 15.930 Proizvodnja vina iz grožđa; 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za kućanstvo; 17.402Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda; 18.230 Proizvodnja rublja; 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta; 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.303 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i insudstrijskim hemijskim proizvodima; 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom; 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, kućanskim proizvodima i drugom željeznom robom; 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima; 51.170 Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom; 51.180 Posredništvo u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili skupine proizvoda, d.n.; 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom; 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama; 51.230 Trgovina na veliko živom stokom; 51.240 Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem; 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonama; 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima; 51.380 Trgovina na veliko ostalim živežnim namirnicama, uključujući ribe, školjke i rakove; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odjećom; 51.422 Trgovina na veliko obućom; 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo, radio uređajima i TV uređajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju; 51.510 Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.610 Trgovina na veliko alatnim mašinama; 51.620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama; 51.630 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje i pletenje; 51.640 Trgovina na veliko uredskim mašinama i opremom; 51.650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, obrtništvo i plovidbu; 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem, uključujući traktore; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivima, kolačima, tjesteninama, bombonama i slatkišima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima; 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namještajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima, d.n.; 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radio uređajima i TV uređajima; 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i računalima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama; 52.485 Trgovina na malo cvijećem; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama; 52.610 Trgovina na malo putem pošte; 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica; 55.110 Hoteli i moteli, s restoranom; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei; 55.403 Kafane; 55.510 Kantine; 70.110 Stvaranje novih nekretina; 70.120 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina; 70.200 Iznajmljivanje vlastititih nekretnina; 71.400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i kućanstvo. U spoljno trgovinskom poslovanju Društvo može obavljati sve posl ove iz registrovane djelatnosti. Lica ovlaštena za zastupanje društva su: direktor, Šolaja (Miroslava) Vladimir iz Brčkog, ul. Branka Ćopića br. 12, JMBG 1909983181521, zamjenik direktora Šolaja (Todora) Milorad iz Brčkog, ul. Branka Ćopića br. 12. JMBG 2903956181515 i zamjenik direktora Šolaja Sonja iz Malog Lošinja, Bočac br.1, R.Hrvatska br. pasoša 002055893 izdat u PP Mali Lošinj, bez ograničenja ovlaštenja. 

(SR-1218/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1392/04 od 18. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Preduzeće za promet i usluge "ATLAS-TRADE" d.o.o. Brčko, vrši promjenu sjedišta Društva i novo sjedište je Brčko Distrikt, Dubrave Tržnica "Arizona" poslovna zgrada br. XII lokal br. 21. 

(SR-1219/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1412/04 od 23. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osniva se Društvo sa ograničenom odgovornošću pod nazivom: Društvo sa ograničenom odgovornošću za unutrašnju i spoljnu trgovinu na veliko i malo, posredništvo, promet i usluge "FILI" Brčko Distrikt BiH. Sjedište Društva je u Brčkom u ulici Jakova Ignjatovića br. 19. Osnivač i vlasnik Društva je: Blagić Sava, sin Stojana iz Brčkog,ulica Jakova Ignjatovića br. 19, JMB 1704955181515, broj L.K. 03FZC6573 izdate od Vlade Brčko Distrikta BiH.Osnivač je izvršio uplatu osnivačkog kapitala-udjela u novcu u iznosu od 2.000,00 KM. Djelatnost Društva je: 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odjećom; 51.422 Trgovina na veliko obućom; 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i TV uređajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje; 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom,instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.610 Trgovina na veliko alatnim mašinama; 51.650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 

52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima; 52.460 Trgovina na malo željznom robom,bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom i 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju (za vlastite potrebe). Lice ovlašteno za zastupanje u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom pravnom prometu je osnivač i direktor Društva, Blagić (Stojana) Sava iz Brčkog, ulica Jakova Ignjatovića br. 19, JMB 1704955181515, broj L.K. 03FZC6573, bez ograničenja. 

(SR-1220/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1374/04 od 11. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Trgovinska radnja "Tanja M" vl. Maksimović Jovica s.p. sa sjedištem u Brčko Distrikt, Tržnica Arizona bb prestaje sa obavljenjem svoje djelatnosti sa danom 4. 11. 2004. godine. 

(SR-1221/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1396/04 od 18. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

DD"BRČKO- GAS OSIGURANJE " Brčko, ul. Banjalučka bb imenuje za direktora Kovač Radivoj, iz Brčkog, ul. Braće Ribnikar 4, JMBG 0905979102081, sa danom 16.11.2004. godine, bez ograničenja a dužnosti direktora se razrješava Kojić Đorđa iz Brčkog JMBG1708954180006, sa danom 16.11.2004.g. 

(SR-1222/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1336/04 od 16. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "WELLIPOOL" d.o.o. Brčko, Krepšić 5 mijenja svog direktora tako da se za novog direktora imenuje Osman Terzić, JMBG 1502950181515 iz Brčkog ul. Dr. Safeta Muratovića br. 2, umjesto dosadašnjeg direktora Marković Zdravka, JMBG 2710966181520 iz Brčkog Krepišić br. 7/a. 

(SR-1223/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1372/04 od 11. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Samostalni preduzetnik Ugostiteljska radnja "CAFFE VULKAN Brčko, vl. Kojić Petar s.p. ul. Pere Marjana bb, Brčko, sem postojeće registrovane djelatnosti proširuje djelatnost i na 55.401 Barovi. 

(SR-1224/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1383/04 od 16. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

"BUTIK TAJČI-X" Brčko, vl. Tajana Vanovac, s.p. vrši ispravku adrese sjedišta Preduzetnika, tako da je nova adresa sjedišta u Brčkom, ul. Miroslava Krleža broj 20. 

(SR-1225/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1355/04 od 18. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Vrši se registracija (osnivanje) samostalnog Preduzetnika pod nazivom samostalni Preduzetnik za trgovinu i usluge "ULICE GRANIT"Brčko Distrikt BiH, ulice 237, vl. Mišković Marko s.p. Sjedište samostalnog Preduzetnika je Brčko Dustrikt BiH, ulice br. 237. Osnivač samostalnog Preduzetnika je Mišković Marko sin Franje iz Brčko Distrikt BiH, ulice 237, JMBG 0802978 82975 lk, br. 03FZA9222. Djelatnost: 26700 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena; 52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 52330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima; 52410 Trgovina na malo tekstilom; 52420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52485 Trgovina na malo cvijećem; 55300 Restorani; 55401 Barovi; 93040 Pogrebne i prateće djelatnosti. Zastupnik Preduzetnika je Mišković Marko sin Franje iz Brčko Distrikta BiH, ulica br, 237 JMBG 0802978182975, lk.br.03FZA9222. Za svoje obaveze u pravnom promet Preduzetnik odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Preduzetnik je fizičko lice koje u poslovnom smislu ima pravo da u pravnom prometu zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti. 

(SR-1226/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1397/04 od 18. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

"Brčko Gas" Brčko, ul. Banjalučka br.8 razješava dužnosti zastupnika i imenuje za direktora Brkić (Dušan) Simu, iz Brčkog, ul.Banjalučka br.8, JMBG 2808949172192, sa danom 16.11.2004. godine, a dužnosti direktora se razrješava Kojić Đorđa iz Brčkog, JMBG 1708954180006, sa danom 16.11.2004.g. 

(SR-1227/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1371/04 od 12. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE "HONEST"(POŠTEN) d.o.o. Brčko Distrikt Dubrave, vrši osnivanje podružnice koja će poslovati pod nazivom PREDUZEĆE ZA TRGOVINU I USLUGE "HONEST" (POŠTEN) d.o.o. Brčko Distrikt, Dubrave PODRUŽNICA "HONEST" JELAH. Skraćeni naziv je "HONEST" (POŠTEN) d.o.o. Brčko Distrikt, Dubrave, Podružnica" HONEST" Jelah. Sjedište podružnice je Jelah, ul. Mustafe Golubovića bb, osnivači podružnice su: YIN XIANGHONG " Zhejiang K. na.broj pasoša CHN 147430199 izdat u Kini, sa boravkom u Brčko Distrikt, Dubrave br.142 i ZHOU AIXIN iz Zheiang Kina, broj pasoša CHN 151085650 izdat u Kini, sa boravkom u Brčko Distrikt, Dubrave br. 142. Podružnica je osnovana Aneksom ugovora od 05. 11. 2004. godine. Djelatnost podružnice je: 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odjećom; 51.422 Trgovina na veliko obućom; 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo, radio uređajima i TV uređajima; 51.450 Trgovina, na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju; 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima, d.n.; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52 483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama (osim oružja i municije). Lice ovlašteno za zastupanje podružnice je: ZHOU AIXIN iz Zhejiang Kina, broj pasoša CHN 151085650 izdat u Kini ,sa boravkom u Brčko, Dubrave br.142, bez ograničenja ovlaštenja. 

(SR-1228/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1212/04 od 22. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Na osnovu ugovora o ustupanju kapitala od dana 12.07.2004. godine, dosadašnji saosnivač Društvo sa ograničenom odgovornošću "IP"Brčko Distrikt BiH Bogoljub Milosavljević izvršio je ustupanje cjelokupnog dijela svog osnivačkog kapitala koje je unio u Društvo prilikom osnivanja Društva u iznosu od 2.000 KM u procentu izraženo 40%, svom sinu saosnivaču Draganu Milosavljeviću, te nakon toga osnivač Dragan Milosavljević s.Bogoljuba iz Beograda, JMB 1701966710308 i broj pasoša 001296018, na osnovu Odluke o izmjenama i dopunama Ugovora o osnivanju Društva br.01/04 od 12.07.2004.g.promijenio je naziv Društva te će Društvo ubuduće poslovati pod sljedećim nazivom: Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge "IP CONSALTING" Brčko Distrikt BiH, i skraćenim nazivom DOO "IP CONSALTING" Brčko Distrikt BiH, i poslovat će u skladu sa načelima dobrih poslovnih običaja i morala. 

(SR-1229/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1378/04 od 22. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Prestaje sa radom i briše se iz sudskog registra Trgovina "LELO" Brčko Distrikt, Dubrave vl. Smajlović Leonid s.p. sa danom 2. 11. 2004. godine. 

(SR-1230/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1368/04 od 22. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osniva se preduzetnik Umjetnički biro "ART MARKET MENADŽER" Brčko, vl.Vidaković Ljiljana, s.p. Skraćeni naziv je: "ART MARKET MENADŽER"Brčko, vl.Vidaković Ljiljana, s.p. Sjedište je Brčko, ul. Skendera Kulenovića br. 28. Osnivač je: Vidaković (Slobodana) Ljiljana iz Brčkog, ul. Skendera Kulenovića br. 28, JMBG 0111980186519 Odluka o osnivanju od 05.11.2004.g. osnivač odgova odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Djelatnost je: 52.487Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonica (osim oružja i municije); 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi, savjetodavni poslovi u vezi s porezom; 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja;74140 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; 74.400 Promidžba (reklama i propaganda); 74.810 Fotografske djelatnosti; 74.841 Djelatnost organizatora sajmova, izložbi i kongresa; 74.842 Djelatnost dizajniranja, aranžiranja i dekoracije; 74.843 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.; 92.310 Umjetničko i literarno stvaralaštvo i reprodukcijsko izvođenje (reprodukcijska umjetnost). Lice ovlašteno za zastupanje preduzetnika je: Vidaković (Slobodana) Ljiljana iz Brčkog, ul. Skendera Kulenovića br. 28 JMBG 0111980186519 bez ograničenja ovlaštenja. 

(SR-1231/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1394/04 od 22. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osniva se samostalna preduzetnička radnja "B SYSTEM" Internet klub, ul. Suljagića sokak br.81, Brčko Distrikt BiH vl. Bečić Amir s.p. Skraćeni naziv je "B SYSTEM" Brčko,vl. Bečić Amir s.p. i obavljaće slijedeće aktivnosti iz šifri djelatnosti: 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i računalima; 71.330 Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme uključujući računala (kompjutere); 72.300 Obrada podataka;72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka; 72.500 Održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva i računalnih sistema (računala); 80.422 Obrazovanje odraslih,d.n.; 91.330 Djelatnost ostalih članskih organizacija,d.n.; 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n. Za zastupanje u pravnim poslovima ovlašten je osnivač Bečić Amir, lk. 04FZE1968 i JMBG2812971181526, ul. Suljagića sokak br.87 Brčko Distrikt i za poslovanje odgovara svom svojom imovinom a poslovaće u skladu sa propisima i načelom čuvanja poslovne tajne. 

(SR-1232/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1376/04 od 11. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Samostalni predzetnik trgovinske djelatnosti "Žule" s.p. Redžić Zećir Brčko, donio je Odluku o brisanju firme iz sudskog registra broj D-2271/02 dana 1. 8. 2004. godine pozvao je sve povjerioce da prijave svoje potraživanje, preduzetnik nema neizmirenih obaveza niti ima potraživanja, preduzetnik prestaje sa radom sa 31. 10. 2004. godine. 

(SR-1233/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1356/04 od 22. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Vrši se registracija (osnivanje) Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet i usluge "KB&O" Brčko Distrikt BiH, Brčko, Bulevar Mira br.2, (na drugom spratu zgrade "Most" lokal br.2).Skraćeni naziv firme glasi d.o.o. "KB&O" Brčko Distrikt BiH, a sjedište Društva je Brčko Distrikt BiH, Brčko, Bulevar Mira br.2, (na drugom spratu zgrade "Most" lokal br.2). Osnivač Društva je Karanović Slaviša sin Radomira iz Bijeljine ul, N.Čabrinovića br.4, Jmbg, 0702952720028, sa osnivačkim kapitalom u iznosu od 2.000,00 KM, u novcu.Djelatnosti: 15330 Prerada i konzerviranje voća i povrća d, n, 20300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20400 Proizvodnja drvene ambalaže, 21210 Proizvodnja valovitog papira i kartona (ljepenke) papirne i kartonske ambalaže, 25210 Proizvodnja ploča, cijevi i profila od plastičnih masa, 25220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 25230 Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo, 25240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 26230 Proizvodnja keramičkih izolatora i izolacijskih pribora, 26250 Proizvodnja ostalih keramičkih proizvoda, 26700 Rezanje, oblikovanje i obrada kamena, 28120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije, 28520 Opšti mehanički radovi, 28720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala, 28730 Proizvodnja žičanih proizvoda, 36110 Proizvodnja stolica i sjedala, 36120 Proizvodnja ostalog namještaja za poslovne prostorije, 36130 Proizvodnja kuhinjskog namještaja osim stolica, 36140 Proizvodnja ostalog namještaja d.n., 36400 Proizvodnja sportske opreme, 37100 Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka, 37200 Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka, 45211 Visokogradnja, 45212 Niskog radnja, 45213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njhovih dijelova, 45220-Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45210 Elektroinstalacijski radovi, 45320 Izolacijski radovi, 45330 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje, 45340 Ostali instalacijski radovi, 45410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45420 Ugradnja stolarije, 45430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45441 Farbarski radovi, 45442 Staklarski radovi, 45450 Ostali završni radovi, 50101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima, 50200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50401 Trgovina na veliko motociklima i njhovim dijelovima i priborom, 50402 Trgovina na malo motociklima i njhovim dijelovima i priborom, 50403 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50404 Održavanje i popravak motocikala, 50500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51120 Posredništvo u trgovini gorivima, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, 51130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom, 51140 Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51150 Posredništvo u trgovini namještajem, kućanskim proizvodima i dr. željeznom robom, 51160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, 51170 Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, 51180 Posredništvo u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili skupine proizvoda d.n.; 51190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, 51220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama; 51230 Trgovina na veliko živom stokom, 51240 Trgovina na veliko sirovom i štavljenom kožom, 51250 Trgovina na veliko sirovim duvanom, 51310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51320 Trgovina na veliko mesnim proizvodima, 51330-Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, 51340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51360Trgovina na veliko šećerom, čokoladama i bonbonama, 51370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51380 Trgovina na veliko ostalim živećim namirnicama uključujući ribe, školjke i rakove, 51390-Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 51410 Trgovina na veliko tekstilom, 51421Trgovina na veliko odjećom, 51422 Trgovina na veliko obućom, 51430 Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, 51440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, 51450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, 51510 Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51531 Trgovina na veliko drvetom, 51532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51540-Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51610 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama, 51630 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje i pletenje, 51640 Trgovina na veliko uredskim mašinama i opremom, 51650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, obrtništvo i plovidbu, 51660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem, uključujući i traktore, 51700 Ostala trgovina na veliko, 52110 Trgovina na veliko u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 52120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52230 Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima, 52240 Trgovina na malo hljebom, pecivima, kolačima, tjesteninama i slatkišima, 52250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima, duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52410 Trgovina na malo tekstilom, 52420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, 52441 Trgovina na malo namještajem, 52442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima d, n, 52450 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, 52460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, 52470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, 52481 Trgovina na malo uredskom opremom i računalima, 52482 Trgovina na malo satovima, 52483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52485 Trgovina na malo cvijećem, 52486 Trgovina na malo gorivima, 52487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavnicama, 52610 Trgovina na malo putem pošte, 52620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, 52630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52710 Popravak obuće i ostalih kožnih proizvoda, 52720 Popravak električnih aparata za kućanstvo uključujući radioopremu TV opremu i ostalu audio opremu i video opremu, 52740 Popravci d, n, 55110 Hoteli i moteli, 55210 Omladinski domovi i planinski domovi, 55220 Kampovi i kampirališta, 55230 Ostali smještaj za kraći boravak, 55300 Restorani, 55401 Barovi, 55402 Bifei, 55403-Kafane, 60240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju (za vlastite potrebe), 63110 Pretovar tereta, 63120 Skladištenje robe, 63210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63400 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, 64200 Telekomunikacija, 71210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i kućanstvo, 72200 Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (software), 72300 Obrada podataka, 74120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi, savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74200 Arhitektonske i inžinjerijske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74810 Fotografske djelatnosti, 74820 Djelatnost pakiranja, 74830 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti, 92330 Djelatnost sajmova i zabavnih parkova, 92711 Djelatnost kockarnica, 92712 Djelatnost kladionica. Spoljnotrgovinski promet vrši se u okviru upisanih djelatnosti. Društvo ima neograničena ovlaštenja u okviru djelatnosti u pravnom prometu. Za obaveze u pravnom prometu Društvo odgovara svim svojim sredstvima-potpuna odgovornost. Član Uprave Društva je osnivač i direktor Karanović Slaviša sin Radomira iz Bijeljine, ul, N.Čabrinovića br.4, Jmbg, 0702952720028, Karanović Slaviša je direktor Društva i zastupa Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu u okviru upisanih djelatnosti, bez ograničenja. 

(SR-1234/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1347/04 od 22. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osniva se preduzetnička djelatnost pod nazivom: Trgovina "MERINO", vl. Huseinbašić Nermina, s.p., Tržnica Arizona Dubrave bb, Brčko Distrikt BiH. Skraćeni naziv je: "MERINO", vl. Huseinbašić Nermina, s.p., Brčko Distrikt BiH. Sjedište preduzetničke djelatnosti je: Tržnica Arizona, Dubrave bb, Brčko Distrikt BiH. Osnivač preduzetničke djelatnosti je Huseinbašić Nermina, kći Ragiba iz Gradačca, ul. 8. Marta 52, Gradačac. Preduzetnik će obavljati slijedeće djelatnosti: 52 110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo hljebom pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonama i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52 260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namještajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima, d.n.; 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima; 52.460 Trgovina na malo željeznom robom bojama staklom i ostalim građevinskim materijalom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52 484 Trgovina na malo igrama i igračkama; 52.485 Trgovina na malo cvijećem; 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama. Osoba ovlaštena za zastupanje preduzetničke djelatnosti je Huseinbašić Nermina - preduzetnik bez ograničenja ovlaštenja. Preduzetnik za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 

(SR-1235/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1398/04 od 22. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osniva se preduzetnik pod nazivom SAMOSTALNI PREDUZETNIK ZA PROIZVODNJU, PRERADU I TRGOVINU "MILKIĆ", BRČKO DISTRIKT, Dubrave, vl.Milkić Nedžad,s.p. Skraćeni naziv je: "MILKIĆ" Brčko Distrikt, Dubrave, vl. Milkić Nedžad, s.p.Sjedište je Brčko Distrikt, Dubrave Tržnica"Arizona" Osnivač je: Milkić (Sadije) Nedžad iz Gradačca ul. Kadić Mahala bb, JMBG 1705964181958,odluka o osnivanju od 16.11.2004.g. osnivač odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Djelatnost je: 15.110 Proizvodnja prerada i konzerviranje životinjskog mesa, osim mesa peradi; 15.120 Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa peradi; 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonama i slatkišima; 55.300 Restorani; 55.510 Kantine (menze). Lice ovlašteno za zastupanje je: Milkić (Sadije) Nedžad iz Gradačca ul. Kadić Mahala bb, JMBG 1705964181958, bez ograničenja ovlaštenja. 

(SR-1236/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1387/04 od 18 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Vrši se registracija (osnivanje) samostalnog Preduzetnika pod nazivom samostalna trgovinska radnja "AL-BANAMA" Brčko Distrikt BiH, Brčko, naselje Klanac ul, Stevana Hristića br. 22, vl. Aleta Anisa, s.p. Sjedište samostalnog Preduzetnika je Brčko Distrikt BiH, Brčko, naslje Klanac, ul, Stevana Hristića br.22. Osnivač Preduzetnika je Aleta Anisa kći Nezira iz Brčko Distrikta Suljagića Sokak br.79, Jmbg, 1209972308544, lk, br, 03FZB4094. Djelatnosti: 50302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50402 Trgovina na malo motociklima i njhovim dijelovima i priborom; 50403 Posredništvo u trgovini motociklima i njhovim dijelovima i priborom; 50500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 52120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52210 Trgovina na malo voćem i povrćem; 52220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52230 Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima; 52240 Trgovina na malo hljebom, pecivima, kolačima, tjesteninama, bonbonama i slatkišima; 52250 Trgovina na malo alkoholom i drugim pićima; 52260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 52330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima; 52410 Trgovina na malo tekstilom; 52420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52441 Trgovina na malo namještajem; 52442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima d.n.; 52450 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, 52460-Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom; 52470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom; 52481 Trgovina na malo uredskom opremom i računalima; 52482 Trgovina na malo satovima; 52483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52485 Trgovina na malo cvijećem; 52486 Trgovina na malo gorivima, 52487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama (osim trgovine na malo oružjem i streljivom); 52500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavnicama; 52620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama; 55300 Restorani, 55401 Barovi; 55402 Bifei; 55403 Kafane; 55520 Snabdijevanje pripremljenom hranom (cetering), 71400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i kućanstvo; 93010 Pranje i hemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda; 93020 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje; 93030 Djelatnost vezane za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja. Zastupnik Preduzetnika je Aleta Anisa kći Nezira iz Brčko Distrikta BiH, Suljagića Sokak br.79. Za svoje obaveze u pravnom prometu Preduzetnik odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Preduzetnik je fizičko lice koje u pravnom smislu ima pravo da u pravnom prometu zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti. 

(SR-1237/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1430/04 od 15. 12. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osniva se samostalna preduzetnička radnja "PULS" Trgovinska radnja, Dubrave tržnica Arizona, Brčko Distrikt BiH, vl. Jahić Amela s.p. sa sjedištem u Dubravama, tržnica Arizona Brčko Distrikt BiH, skraćeni naziv je "PULS"s.p. Brčko Distrikt, vl. Jahić Amela i obavljaće slijedeće aktivnosti iz šifri djelatnosti: 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama. Osnivač s.p. je Jahić Amela, LK broj 04BVA4236 i JMBG 1605971187975 mjesto prebivališta šesta ulica br.8, Orašje BiH. Za zastupanje u pravnim poslovima ovlašten je osnivač Jahić Amela i za poslovanje odgovara svom svojom imovinom a poslovaće u skladu sa propisima i načelom čuvanja poslovne tajne. 

(SR-1238/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1475/04 od 20. 12. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osnivač Šaha Smajić iz BrkeBrčko Distrikt BiH, JMB 1303972117451 i lk.br.04FZE0900, osniva samostalnog preduzetnika VIDEOTEKA "W.BROSS" Brčko Distrikt BiH, vl. Šaha Smajić, s.p. sa sjedištem u Brčko Distrikt BiH, Brka bb, a preduzetnik će obavljati djelatnosti iz standardne klasifikacie djelatnosti Zakona o preduzećima Brčko DistriktBiH i to: 71400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i kućanstvo; 92340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n. Preduzetnika će predstavljati i zastupati Šaha Smajić iz Brke, Brčko DistriktBiH, JMB 303972117451 i lk.br. 04FZE0900, bez ograničenja ovlaštenja i poslovat će sa načelima dobrih poslovnih običaja i morala. 

(SR-1240/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1640/04 od 30. 12. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Samostalni preduzetnik za usluge "PIK - AS" BRČKO , vl. Pandurević Sandro sa sjedištem u Brčko Distriktu, Ilićka, lamela 1, lokal br .2 prestaje sa obavljanjem svoje djelatnosti sa danom 29.12.2004.godine 

(SR-1264/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1474/04 od 7. 12. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osniva se preduzetnik pod nazivom: Trgovinska radnja "Škulje" vl. Škuljić Mirela s.p. Sjedište je u Brčkom, Tržnica Arizona bb. Osnivač je Škuljević Mirela iz Obudovca, JMBG 1412982155045. Djelatnost je: 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duvanskim proizvodima; 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima. Osnivač za obaveze odgovara svom svojom imovinom. Lice ovlašćeno za zastupanje je Škuljević Mirela, bez ograničenja. 

(SR-1302-04/BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1389/04 od 6. 12. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osnivač samostalnog preduzetnika Sarajlić Denis, sin Redže, iz Brčkog ul. Kozaračka 23, JMBG 1811975181539 - vrši upis registraciju samostalnog preduzetnika. Preduzetnik će poslovati pod nazivom DISCO BAR "ZEPPELIN vl. Sarajlić Denis s.p. Skraćeni naziv preduzetnika je "ZEPPELIN" Brčko, vl. Sarajlić Denis s.p. Sjedište preduzetnika je ul. Zanatski centar-Konačko Brdo bb. Brčko. Djelatnost preduzetnika je: 55.300-Restorani; 55.401-Barovi;55.402-Bifei; 55.403-Kafane. Osnivač Sarajlić Denis zastupa preduzetničku djelatnost bez ograničenja ovlaštenja. U pravnom prometu za svoje obaveze osnivač preduzetništva odgovara cjelokupnom svojom imovinom. 

(SR-1303/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1473/04 od 7. 12. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, USLUGE I PROMET "POLUKS" d.o.o. Brčko Distrikt vrši proširenje djelatnosti i sa: 01.120 Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala; 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije; 28.510 Površinska obrada i presvlačenje metala; 28.520 Opšti mehanički radovi; 36.110 Proizvodnja stolica i sjedala; 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za poslovne i prodajne prostore; 36.130 Proizvodnja kuhinjskog namještaja, osim stolica; 36.141 Proizvodnja ostalog namještaja, d.n.; 36.142 Ručna izrada drvenih predmeta - popravak namještaja. 

(SR-1304/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1506/04 od 13 12. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Vrši se upis dopune djelatnosti samostalnog preduzetnika Ugostiteljska radnja Kafana "ŠEMA", Brčko Distrikt BiH, ul. Sarajevska br. 10, vl. Avdić Šemsudin, s.p. Pored već upisanih djelatnosti preduzetnik će obavljati i djelatnosti pod šiframa: 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., - Igre na automatima za igre na sreću. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-1305/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1465/04 od 6. 12. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Briše se iz sudskog registra Trgovinska rađnja"TROMEĐA" vl. Sulejmanović Suljo s.p, Brčko, Brčko Distrikt BiH, Tržnica "Arizona", a na osnovu odluke osnivača o prestanku sa radom od 30.11.2004. godine. Preduzetnika zastupa i predstavlja Sulejmanović (Bajram) Suljo iz Brčko Distrikta, ul. Hamida Dedića bb, JMBG 1205945181502. Sjedište preduzetnika je u Brčko Distriktu, Tržnica "Arizona". 

(SR-1306/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1485/04 od 10. 12. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Briše se iz sudskog registra Trgovinska radnja "NISA", Brčko, vl. Jahić Senad, s.p., sa sjedištem u Brčko Distriktu, Dubrave, tržnica"Arizona", a na osnovu odluke osnivača o prestanku sa radom od. 30. 11.2004. godine. Preduzetnika zastupa i predstavlja Jahić (Sulejman) Senad iz Srebrenika ul. H.Vikala bb., JMBG 2111981180015. 

(SR-1307/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1492/04 od 10. 12. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osnivač Trgovinske radnja "FAHIRATEX" vl. Osmić Fahira s.p.Brčko, Brčko Distrikt BiH, tržnica "Arizona" lokacija br. 369, osnovana Rješenjem Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH, br. D-1540/03 od 09.09.2003. god. vrši odjavu radnje i brisanje iz sudskog registra sa danom 30.11.2004 godine. 

(SR-1308/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1493/04 od 10. 12. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Društvo "VOSEN" d.o.o. BRČKO DISTRIKT, vrši promjenu osnivača, tako da društvu pristupa i novi osnivač SUN CAIMAN iz Liaoning, NR Kina, sa boravkom u Brčkom ul. Štrosmajerova br. 3. broj pasoša P. 5655009 izdat u Kini, sa osnivačkim ulogom od 1.000,00 KM. 

(SR-1309/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1513/04 od 13. 12. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Vrši se promjena sjedišta Video kluba "HOLLY WOOD" vl. Maratović Duško s.p. Brčko ul. 8. marta br. 10, tako da će ubuduće sjedište biti na adresu Tina Ujevića broj 9 Brčko i poslovat će kao Video klub "HOLLY WOOD" vl. Maratović Duško s.p. Brčko, ul. Tina Uljevića broj 9. 

(SR-1310/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1487/04 od 10. 12. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

"SONY-STATION CLUB" Brčko, vl. Mihajlović Miladin, s.p. vrši proširenje djelatnosti tako da će pored registrovane djelatnosti obavljati i 92340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n. Preduzetnik usklađuje i adresu sjedišta tako da je nova adresa, Brčko, ul. Meše Selimovića bb. 

(SR-1311/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1497/04 od 10. 12. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Fudbalski klub "OMLADINAC" Potočari-Brčko vrši proširenje djelatnosti, tako da će pored registrovane djelatnosti obavljati i 92340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n. tombola-bingo u zatvorenom prostoru. 

(SR-1312/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1451/04 od 2. 12. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Samostalni preduzetnik za pružanje ugostiteljskih usluga "PUTNIK 96" Dubrave bb, Brčko Distrikt, vlasnik Blekić Toma, s.p., registrovano rješenjem Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH br. D-2243/02 od 30.12.2002.godine prestaje sa radom zbog nerentabilnosti bavljenja registrovanom djelatnošću, sa danom 01.12.2004.g. Osnivač Blekić Toma iz Dubrava bb, Brčko Distrikt, preuzima izmirenje svih obaveza prema eventualnim povjeriocima. 

(SR-1313/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1236/04 od 1. 12. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Vrši se upis dopune djelatnosti i istupanja osnivača ZZ "Poljotrg" Seonjaci. Pored već upisanih djelatnosti zadruga će obavljati i djelatnosti pod šiframa: 60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom saobraćaju; 63.120 Skladištenje robe; 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju. Iz zadruge istupa Ivanović (Stjepana) Tatjana, te svoj osnivački ulog ustupa osnivaču Ivanović (Pave) Stjepanu. Osnivački ulog Ivanović Stjepana sada iznosi 1.562,60 KM. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-1314/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1421/04 od 3. 12. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Trgovinska radnja "BOS" Brčko Distrikt, vl. Blaženović Svjetlana s.p. vrši proširenje djelatnosti i sa: 55.300 Restorani; 55.510 Kantine (menze); 55.520 Snabdjevanje pripremljenom hranom (catering); 55.403 Kafane; 92.340 Ostale zabavne djelatnosti,d.n. 

(SR-1315/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1505/04 od 14. 12. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Prestaje sa radom i briše se iz registra Trgovinska radnja "HASA", Brčko, vl. Rešidović Hasiba s.p. Brčko sa sjedištem u Brčko Distriktu, Tržnica "Arizona" Dubrave sa 7. 12. 2004. godine. 

(SR-1316/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1470/04 od 13. 12. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Dopuna djelatnosti Udruženja-udruge "Sportskih ribolovaca Kečiga" Brčko Distrikt BiH kako slijedi: 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 52.110 Trgovina na malo; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom i priborom za lov i ribolov; 52.487 Specijalizirana trgvina na malo neprehrambenim proizvodima na drugom mjestu ne spomenuti - živi mamci; 55.300 Restorani;55.401 Bar; 55.402 Bife; 55.403 Kafana. 

(SR-1317/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1309/04 od 14. 12. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osniva se Društvo pod nazivom: Trgovinsko preduzeće "Euro Benz" d.o.o. Brčko. Osnivač je Simić Đorđija iz Brčkog, JMBG 0605975180866. Sjedište Društva je u Brčkom, ul.Islahijet br.28. Djelatnost je: 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50. 102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborima za motorna vozila; 50.303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.510 Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 71.100 Iznajmljivanje automobila. Društvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinske djelatnosti. Osnovni kapital Društva je uplaćenih 2.000 KM novčanih sredstava. Društvo za svoje obaveze odgovara svom svojom imovinom, a osnivač do visine osnivačkog uloga. Lice ovlašteno za zastupanje je osnivač Simić Đorđije bez ograničenja. 

(SR-1318/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1478/04 od 9. 12. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Samostalni poduzetnik za trgovinu i ugostiteljstvo "Croatia I" VI Marta Augustinović Gornja Skakava bb. Brčko Distrikt BiH vrši promjenu upisane djalatnosti tako da nova glasi: 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežito hranom, pićem i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 55.300 Restorani; 55.401 Barovi; 55.402 Bifei; 74.843 Ostale poslovne djelatnosti d.n.; 92.340 Ostale zabavne djelatnosti na drugom mjestu nespomenute - igre na sreću putem automata za igre na sreću. 

(SR-1319/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1481/04 od 9. 12. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Trgovinska radnja "Meli Ahmet" Brčko, vl. Bećirović Enesa s.p. Tržnica Arizona bb, prestaje sa radom od 1. 12. 2004. godine. 

(SR-1320/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1471/04 od 11. 12. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Vrši se registracija (osnivanje) samostalnog Preduzetnika pod nazivom samostalni Preduzetnik za trgovinu i usluge "MD-AUTO" Brčko Distrikt BiH, Brčko. ul. Nikole Tesle br.20, vl.Davidović Milorad s.p. Sjedište samostalnog Preduzetnika je Brčko Distrikt BiH, Brčko, ul. Nikole Tesle br.20. Osnivač samostalnog Preduzetnika je Davidović Milorad sin Lazara iz Brčko Distrikta BiH, ul. Krfska br.33, Jmbg, 1604972181508, Ik, br, 03FZD1088. Djelatnost: 50200 Održavanje i popravak motornih vozila; 50302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 52120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52210 Trgovina na malo voćem i povrćem; 52220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52240 Trgovina na malo hljebom, pecivima, kolačima, tjesteninama, bonbonama i slatkišima; 52250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima; 52260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima, duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 52330 Trgovina na malo kozmetikom i toaletnim proizvodima; 52410 Trgovina na malo tekstilom; 52420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom; 52482 Trgovina na malo satovima; 52483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52484 Trgovina na malo igrama i igračkama; 52450 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima. Zastupnik Preduzetnika je Davidović Milorad sin Lazara iz Brčko Distrikta BiH, ul. Krfska br.33" Jmbg, 1604972181508, lk, br, 03FZD1088. Za svoje obaveze u pravnom prometu Preduzetnik odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Preduzetnik je fizičko lice koje u poslovnom smislu ima pravo da u pravnom prometu zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti. 

(SR-1321/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1483/04 od 9. 12. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osnivač Jovanović Jelena kći Bore iz Brčkog ul. Milana Rakića br. 4 JMBG 1611981175010 vrši registraciju samostalnog preduzetnika, pod nazivom Samostalni preduzetnik za trgovinu "PRESTIGE" Brčko vl. Jovanović Jelena. Skraćeni naziv preduzetnika je: "PRESTIGE"Brčko vl. Jovanović Jelena s.p. Sjedište preduzetnika: Brčko ul. Konačko Brdo 27. Djelatnost preduzetnika je: 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom odjećom, obućom i kožnim proizvodima; 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim toaletnim proizvodima; 52. 410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina malo obućom i kožnim proizvodima. U pravnom prometu vlasnik osnivač za obaveze preuzete u tom prometu odgovara svom svojom imovinom. Lice ovlašteno za zastupanje je vlasnik osnivač bez ograničenja. 

(SR-1322/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1504/04 od 13. 12. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Vrši se upis prestanka rada preduzetnika pod nazivom Trgovinska radnja "TANJA" Brčko, vl. Arsenić Nevenka, s.p. Brčko, ul. Jovana Dučića bb, prestaje sa radom 29. 11. 2004. godine i ima se brisati iz sudskog registra. 

(SR-1323/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1503/04 od 10. 12. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Preduzetnik Kafe bar "Aquarius G", vl. Nestorović Goran s.p. Brčko, dopunjuje djelatnost sa: 92.340 Ostale zabavne djelatnosti (igre na automatima za igre na sreću). 

(SR-1324/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1467/04 od 7. 12. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

"GATES COMMUNICATIONS" d.o.o. Brčko, Gornja Skakava, Podružnica "GATES COMMUNICATIONS I " Sarajevo ul. Fra Anđela Zvizdovića br. 1 mijenja dosadašnjeg zastupnika Anicu Jakovljević, tako da će sada novi zastupnik biti Emir Kruškić, JMBG 2508976171501, ul. Gliše Jankovića br. 9, 71210 Ilidža - Sarajevo sa neograničenim ovlaštenjima. 

(SR-1325-05/BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1434/04 od 6. 12. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

"CONTRA IHM" d.o.o. za proizvodnju promet i usluge Maoča mijenja sjedište, tako da je novo sjedište u Brčkom Distriktu BiH, ul. Prvomajska broj 20. 

(SR-1326/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1486/04 od 13. 12. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osniva se preduzetnik: Puni naziv glasi: Samostalni preduzetnik za usluge "CD KLUB- AMOS" Brčko vl. Miroslav Prica, s.p. Skaraćeni naziv glasi "CD KLUB- AMOS" Brčko, vl. Miroslav Prica s.p. Osnivač je: Miroslav (Miodrag) Prica iz Bijeljine, ul. Gavrila Principa 6, jmb 0906970180868. Osnivač je i zastupnik, bez ograničenja. Osnivač odgovara za obaveze Preduzetnika, potpuna odgovornost. Sjedište Preduetnika je: Brčko ul. Marina Držića br. 6. Djelatnost: 92 340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n. Igre na automatima za igre na sreću. 

(SR-1327/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1452/04 od 2. 12. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Briše se iz sudskog registra samostalni preduzetnik pod nazivom "OKOVI", Trgovina na malo željeznom robom, Brčko, tržnica "Arizona", vl. Erak Ilija, s.p. sa sjedištem u Brčko Distriktu, tržnica"Arizona", a na osnovu odluke osnivača o prestanku sa radom od 28. 11. 2004. Preduzetnika zastupa i predstavlja Erak (Mladenko) Ilija iz Bijeljine-Janja" ul.Vuka Karadžića br.17, JMBG 2608958192814. 

(SR-1328/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1507/04 od 14. 12. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osnivač s.p. Ugostiteljsko-trgovinska radnja "ŠOLE 89" Brčko Distrikt BiH, ul. Musala br.53, vl. Pezerović Abdulah s.p. (JMBG 0604948181536 sa prebivalištem u ul. B. Jedinstva br.6 Brčko Distrikt BiH) vrši dopunu djelatnosti sa slijedećom djelatnošću:- igre na sreću putem automata za igre na sreću. 

(SR-1329/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1426/04 od 10. 12. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osniva se Društvo sa nazivom: Trgovinsko preduzeće "IMNA" d.o.o. Brčko. Sjedište je u Brčkom, Tržnica Arizona bb. Osnivač je Šabani Kibir iz Makedonije, pasoš 1961305, sa prebivalištem u Srebreniku, ul. Dž. Čauševića 77. Skraćeni naziv je: "IMNA" d.o.o. Brčko. Djelatnost je: 51.421 Trgovina na veliko odjećom; 51.422 Trgovina na veliko obućom; 52.410 Trgovina na tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima. Društvo za obaveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Osnovni kapital sastoji se od uloženih 2.000 KM. Direktor Društva je Šabani Naim iz Makedonije, posaš 1960250, sa boravištem u Brčko, Fra Serafina Zečevića 113, a njegov zamjenik je osnivač Šabani Kibir bez obraničenja. 

(SR-1330/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1366/04 od 25. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "INTERIJER" d.o.o. Brčko Distrikt, Bulevar mira br. 5, preregistrovano rješenjem Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH br. "D-1788/02 od 07.01.2003.godine, osniva podružnicu sa sjedištem u Bijeljini, Trg Kralja Petra I br. 1. Puni naziv podružnice glasi: Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge "INTERIJER" d.o.o. Brčko Distrikt, Bulevar mira br. 5, Podružnica: "INTERIJER 1" Bijeljina, Trg Kralja Petra I br. 1. Skraćeni naziv podružnice glasi: "INTERIJER" d.o.o. Brčko Distrikt, Podružnica: "INTERIJER 1" Bijeljina. Za direktora podružnice imenuje se Blagojević Velibor sin Žarka iz Brčkog, ul. Musala br. 1, JMBG 1610968171778, lk.br. 04FZE8290 Brčko Distrikt BiH. Podružnica će obavljati sve djelatnosti koje su registrovane u "INTERIJER" d.o.o. Brčko Distrikt. 

(SR-1331/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1268/04 od 29. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Preduzeće za usluge i promet "BRČKO MARKET" d.o.o. Brčko Distrikt, ul. Bulevar mira bb, registrovano rješenjem Osnovnog suda Brčko Distrikta BIH br. D-675/03 od 25.04.2003.godine, vrši promjenu direktora i lica ovlaštenog za zastupanje. Razrješava se dužnosti direktora Elez Ljiljana kći Milana iz Brčkog, JMBG 2006965176506, sa danom 01.10.2004. godine, a za direktora društva i lice ovlašteno za zastupanje imenuje se Ristanić Đorđe iz Brčkog, ul. Alekse Šantića br. 33, JMBG 0208957181538, lk.br. 04FZE9245 Brčko Distrikt BiH-direktor-bez ograničenja. 

(SR-1332/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1410/04 od 24. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osniva se preduzetnik Salon zabavnih igara "VELJO" Brčko, vl. Obrenović Velemir, s.p. Skraćeni naziv je:"VELJO"Brčko vl. Obrenović Velemir, s.p. Sjedište je Brčko, ul. Safeta Bega Bašagića 1. II sprat zgrada Most) Osnivač je: Obrenović (Milan)Velemir iz Brčkog, ul. Nikole Tesle 56, JMBG 1506985181521 odlukom o osnivanju od 18.11.2004. Osnivač odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Djelatnost je: 52 450 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radio uređajima i TV uređajima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama; 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n. Lice ovlašteno za zastupanje preduzetnika je: Obrenović (Milan) Velemir iz Brčkog, ul. Nikole Tesle 56, JMBG 1506985181521 bez ograničenja ovlaštenja. 

(SR-1333/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1381/04 od 26. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osniva se Omladinska zadruga "IDEJA" p.o.Brčko. Skraćeni naziv je: OZ "IDEJA" p.o. Brčko. Sjedište je: Brčko,ul. Desanke Maksimović br. 5. Osnivači su: Batinić (Goran) Dragan iz Brčkog, Ulice bb, JMBG 1303984173403,Vukajlović (Milenka) Milan iz Brčkog, ul. Paje Jovanovića 5, JMBG 2512975183732, Đurđić (Petra) Nataša iz Brčkog, ul. Ferhata Mujanovića 38.JMBG 2406981186528, Bojić (Dujka) Dragan iz Brčkog, Ilićka, JMBG 0909981190007, Ostojić (Radovana) Kojo iz Brčkog, Vučilovac 199, JMBG 0212977181515. Osnivački kapital iznosi 500 KM, a na osnivače otpada: Batinić Dragan 100 KM, Vukajlović Milan 100 KM, Đurđić Nataša 100 KM, Bojić Dragan 100 KM, Ostojić Kojo 100 KM. Djelatnost je: 74.500 Agencija za zapošljavanje i posredovanje radne snage,74.843 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. Djelatnost zadruge je organizovano obavljanje poslova za potrebe pravnih i fizičkih lica(poslodavaca), koji nemaju karakter radnog odnosa,povremeni i privremeni poslovi, poslovi čiji je obim povećan,poslovi odsutnog radnika, sezonski poslovi. Lice ovlašteno za zastupanje: direktor Vukajlović (Milenko) Milan iz Brčkog, ul. Paje Jovanovića br. 5. JMBG 2512975183732, bez ograničenja ovlaštenja. 

(SR-1334/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1380/04 od 25. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge "EHM" Brčko, registrovano rješenjem Osnovnog suda Brčko Distrikta BiH br. D-923/04 od 13.08.2004. godine vrši promjenu sjedišta, tako da je sada umjesto ranijeg sjedišta ul. Lučka bb, sjedište firme: Brčko, ul. Prof. M. Ef. Sinanagića br. 4. 

(SR-1335/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1411/04 od 29. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Trgovinska radnja "TEODORA" Brčko Distrikt, vl. Perić Jelena, s.p.vrši promjenu prezimena osnivača koji sada glasi: Krsmanović (Srpko) Jelena, Brčko, Gredice I bb.Vrši se i upis lica ovlaštenog za zastupanje i to Krsmanović (Srpko) Jelena, Brčko, Gredice I bb, JMBG 2505979176122 i Petrić (Dojčina) Smiljana iz Brčkog, Gredice I bb. JMBG 0806955176124, bez ograničenja ovlaštenja. 

(SR-1336/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1404/04 od 29. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osniva se samostalna preduzetnička radnja "NINAJ" Pekara ul. Zaima Mušanovića br. 42 Brčko Distrikt BiH, vl. Ninaj Mustaf s.p. Skraćeni naziv je "NINAJ" Brčko, vl. Ninaj Mustaf s.p. i obavljaće slijedeće aktivnosti iz šifri djelatnosti: 15.811 Proizvodnja kruha i peciva; 15.812 Proizvodnja svježe tjestenine i kolača; 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnog peciva i kolača; 52.110 Trgovina na malo u nespacijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima; 55.403 Kafana Za zastupanje u pravnim poslovima ovlašten je osnivač Ninaj Mustaf (lk.2105967950053 i JMBG 2105967950053, ul. Patriotske lige br.32 Čelić BiH) i za poslovanje odgovara svom svojom imovinom a poslovaće u skladu sa propisima i načelom čuvanja poslovne tajne. 

(SR-1337/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1425/04 od 30. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge tehničke i fizičke zaštite lica i stvari "FLEK" Brčko Distriktta BiH mijenja sjedište Društva tako što će ubuduće poslovati sa sjedištem u Brčkom ul. A. Derviševića br. 12. 

(SR-1338/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1343/04 od 29. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Preduzetnička trgovinska radnja "SVE ZA 2,50" Brčko vl. Čavić, Vjekoslav s.p. Sjedište radnje je u Brčkom, ul. Bosne Srebrne br.34. Skraćeni naziv radnje je: PTR "SVE ZA 2,50" Brčko vl. Čavić Vjekoslav s.p. Osnivač je Čavić Novaka Vjekoslav iz Banja Luke JMBG 03 6973100027, koji radnju zastupa bez ograničenja ovlašćenja i za obaveze odgovara svojom imovinom-potpuna odgovornost. Radnju takođe zastupa i Avramović Radmila iz Brčkog JMBG 1605956156966, ul. Dragice Pravice 4, bez ograničenja ovlaštenja. Djelatnost: 52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 52120 Ostala trgovina u specijaliziranim prodavnicama; 52330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52441 Trgovina na malo namještajem; 52442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetna, na drugom mjestu nepomenuto; 52450 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radio uređajima i TV uređajima; 52460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom; 52470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom; 52481 Trgovina na malo uredskom opremom i računalima; 52482 Trgovina na malo satovima; 52483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52484 Trgovina na malo igrama i igračkama; 52485 Trgovina na malo cvijećem; 52487 Ostala trgovina na malo u specijalizovam prodavmcama osim dovine na malo oružjem i streljivom; 52500 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavnicama; 52620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama. 

(SR-1339/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1385/04 od 29. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osniva se preduzetnik pod nazivom: Agencija za promet nekretnina "Ozi Prom" Brčko, vl. Trifunović Samira s.p. Osnivač je Trifunović Samira iz Brčkog, JMBG 1702965186504. Djelatnost je: 70.310 Agencija za promet nekretnina; 51.180 Posredništvo u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili skupine proizvoda, d.n.; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i kompjuterima; 52.260 Trgovina na malo duvanskim proizvodima; 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. Osnivač za obaveze odgovara svom svojom imovinom. Sjedište je u Brčkom, ul. Bosne Srebrene broj 17. Lice ovlašteno za zastupanje je Trifunović Samira, bez ograničenja. 

(SR-1340/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1428/04 od 30. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Vrši se registracija (osnivanje) Udruženja "STONOTENISKI KLUB SLAVUJ" Brčko Distrikt BiH Brčko ul, Vukosavačka br.127. Skraćeni naziv Udruženja je "STONOTENISKI KLUB SLAVUJ" Brčko. Sjedište Udruženja je Brčko Distrikt BiH, Brčko, ul. Vukosavačka br.127. Osnivači Udruženja su: Abadžić Cvijetin, sin Cvijana iz Brčko Distrikta BiH, Brčko, ul, Krfska br.9, Jmbg, 0703946181502, Marković Milovan, sin Rade iz Brčko Distrikta BiH, Brčko, ul, R.Koraća br.2, Jmbg, 1105964193045, Đokić Radoslav, sin Cvijana iz Brčko Distrikta BiH, Brčko, ul. Bosanskih kraljeva br.2/A, Jmbg, 1706968181509.Djelatnosti: 92623 Ostale sportske djelatnosti.Udruženje odnosno Klub ostvaruje sljedeće ciljeve: Radi na vaspitanju i obrazovanju članova sportista, popularizaciji i razvoju stonog tenisa među djecom omladinom i građanima, Radi na ostvarivanju i postizanju sportskih rezultata, Na osposobljavanju stručno-pedagoškog kadra za rad sa sportistima, omasovljenju i selekciji sportista, Na organizovanju propagande stonoteniskog sporta i fizičke kulture u cjelini, Na unapređenju stonoteniskog sporta, Na stvaranju uslova za omasovljenje stonoteniskog sporta, Na unapređenju stonog tenisa i stvaranju uslova za postizanje vrhunskih rezultata u stonoteniskom sportu, Na stvaranju uslova za djelatnost stonoteniskog organizovanja i udruživanja propaganda stonoteniskog sporta. Drugi ciljevi i zadaci: radi ostvarenja ovih ciljeva Udruženje odnosno Klub obezbjeđuje organizacione, materijalne, finansijske, stručne i dr, predpostavke za rad Udruženja i stonoteniskog Kluba, te donosi odgovarajuće planove razvoja neophodne za rad Udruženja i Kluba. Za obaveze u pravnom prometu Udruženje odgovara svim svojim sredstvima - potpuna odgovornost i može da zaključuje pravne poslove u pravnom prometu u okviru svoje djelatnosti. Udruženje zastupaju Abadžić Cvijetin sin Cvijana iz Brčko Distrikta BiH, Brčko ul, Krfska br.9, Jmbg, 0703946181502, kao presjednik Skupštine Udruženja bez ograničenja Marković Milovan sin Rade iz Brčko Distrikta BiH, Brčko, ul, R.Koraća br.2, Jmbg, 1105964193045, kao predsjednik Upravnog odbora Kluba, bez ograničenja, Đokić Radoslav sin Cvijana iz Brčko Distrikta BiH, Brčko, ul, Bosanskih kraljeva br.2/A, Jmbg, 1706968181509, kao sekretar Kluba, bez ograničenja. 

(SR-1341/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1433/04 od 30. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

"MUNGOS" Brčko, Dubrave, Arizona, vl. Ilić Dragoslav, s.p. prestaje sa radom 22. 11. 2004. godine i ima se brisati iz sudskog registra. 

(SR-1342/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1257/04 od 23. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Na osnovu Zakona o preduzećima Brčko Distrikta BiH ("Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH, broj 11/02), a u skladu sa Odlukom Yigenoglu Vildirim, osniva se Preduzeće za trgovinu "TOROS" d.o.o., Dubrave, Brčko Distrikt BiH. Skraćeni naziv je "TOROS" d.o.o. Dubrave, Brčko Distrikt BiH. Sjedište Preduzeća za trgovinu "TOROS" d.o.o. Dubrave, Brčko Distrikt BiH je Dubrave, tržnica "Arizona", Brčko Distrikt BiH. Osnivač preduzeća je Yigenoglu Yildirim, sin Yakup Cemil, rođen 18.03.1958. godine u Kozanu, R Turska, koji posjeduje pasoš R Turske broj TR-M 718903, nastanjen na adresi Bajazita Kešetovića kbr. 60 u Srebreniku. Društvo će od privrednih djelatnosti obavljati: 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odjećom; 51.422 Trgovina na veliko obućom; 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i TV uređajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežito hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem; 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namještajem; 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i TV uređajima; 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama; 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama; 55.300 Restorani. Društvo će pored navedenih djelatnosti obavljati i određene poslove iz spoljnotrgovinskog poslovanja i to: Vanjska trgovina prehramenim proizvodima, Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, te druge usluge iz strukture registriranih djelatnosti. Društvo u pravnom prometu sa trećim licima ima neograničena ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti. Društvo zastupa osnivač-direktor-uprava društva, bez ograničenja ovlaštenja. Društvo je osnovano sa rokom koji nije unaprijed određen. Društvo može prestati sa radom iz razloga utvrđenih zakonom, ali i na osnovu volje osnivača. Društvo za obaveze stvorene u pravnom prometu s trećim licima odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Ova odluka stupa na snagu od dana njenog donošenja, a prema trećim licima proizvodi pravno dejstvo od dana upisa u sudski registar. 

(SR-1343/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1415/04 od 24. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Vrši se upis prestanka rada preduzetnika pod nazivom: Trgovina "MOSTARKA", Brčko Distrikt BiH, ul. Z. Mušanovića 151, vl. Hamidović Alma, s.p. Datum prestanka obavljanja djelatnosti je 15.11.2004. godine. Po pravosnažnosti rješenja navedena preduzetnička djelatnost brisat će se iz Registra ovog suda zavedena pod brojem registarskog uloška 3-1360 po rješenju D - 2464/02 od 07.01.2003. god. 

(SR-1344/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1206/04 od 23. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Iz Društva sa ograničenom odgovornošću "VUČKOVAČKA METALNA INDUSTRIJA" Brčko Distrikt BiH, Cerik bb, istupio je osnivač, Lušničkić Mevludin, sin Bajre iz Tuzle ul. 4. juli broj 19, koji je svoj udio u visini od 5.000,00 KM, kao i druga osnivačka prava i obaveze prenio na novog osnivača - Ćeskinović (Nurije) Safet, Brčko Distrikt BiH, Cerik bb (JMBG - 0105961181956). Slijedeće djelatnosti Društva, u odnosu na ranije upisane, usklađene su sa Zakonom o izmj. i dop. Zakona o standardnoj klasifikaciji djelatnosti Brčko Distrikta BiH: 29110 proizvodnja motora i turbina, osim motora za avione; 29120 proizvodnja crpki i kompresora; 29130 proizvodnja slavina i ventila; 29140 proizvodnja ležajeva,prijenosnika i elemenata za mehanički prijenos energije; 29210 proizvodnja industrijskih peći i plamenika; 29220 proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje; 29230 proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo; 29240 proizvodnja ostalih strojeva opće namjene,d.n.; 29320 proizvodnja ostalih strojeva za poljoprivredu i šumarstvo; 29400 proizvodnja alatnih strojeva; 29510 proizvodnja strojeva za metalurgiju; 29530 proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana; 29540 proizvoodnja strojeva za industriju tekstila, odjeće i kože; 29550 proizvodnja strojeva za industriju papira i kartona; 29560 proizvodnja ostalih strojeva posebne namjene; 55110 Hoteli i moteli, sa restoranom; 55400 Barovi. Sada usklađene djelatnosti glase: 29111 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za avione i motorna vozila; 

29112 Montaža, servisiranje i popravka motora i turbina, osim motora za avione i motorna vozila; 29121 Proizvodnja pumpi i kompresora; 29122 Montaža, servisiranje i popravka pumpi i kompresora; 29131 Proizvodnja slavina i ventila; 29132 Montaža, servisiranje i popravka slavina i ventila; 29 141 Proizvodnja ležajeva, prijenosnika i elemenata za mehanički prijenos energije; 29142 Montaža, servisiranje i popravka ležajeva, prijenosnika i elemenata za mehanički prijenos energije; 29211 Proizvodnja industrijskih peći i plamenika; 29212 Montaža, servisiranje i popravka industrijskih peći i plamenika; 29221 Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje; 29222 Montaža, servisiranje i popravka uređaja za dizanje i prenošenje; 29231 Proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo; 29232 Montaža, servisiranje i popravka rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo; 29241 Proizvodnja ostalih mašina opće namjene, d.n.; 29 242 Montaža, servisiranje i popravka ostalih mašina opće namjene, d.n.; 29 321 Proizvodnja ostalih mašina za poljoprivredu i šumarstvo; 29322 Servisiranje i popravka ostalih mašina za poljoprivredu i šumarstvo; 29401 Proizvodnja alatnih mašina; 29402 Servisiranje i popravka alatnih mašina; 29511 Proizvodnja mašina za metalurgiju, 29512 Montaža, servisiranje i popravka mašina za metalurgiju; 29531 Proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duhana; 29532 Montaža, servisiranje i popravka mašina za industriju hrane, pića i duhana; 29541 Proizvodnja mašina za industriju tekstila, odjeće i kože; 29542 Montaža, servisiranje i popravka mašina za industriju tekstila, odjeće i kože; 29551 Proizvodnja mašina za industriju papira i kartona; 29552 Montaža, servisiranje i popravka mašina za industriju papira i kartona; 29561 Proizvodnja ostalih mašina posebne namjene, d.n.; 29562 Montaža, servisiranje i popravka ostalih mašina posebne namjene, d.n.; 55 110 Hoteli i moteli; 55 401 Barovi; 55 402 Bifei; 55 403 Kafane. Djelatnosti društva su dopunjene sa slijedećom djelatnošću: 60 240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, a djelatnost; 55 120 Hoteli i moteli, bez restorana, brisana je. Dužnosti direktora je razriješen Lušničkić Mevludin, a za novog direktora je imenovan Ćeskinović (Nurije) Safet, Brčko Distrikt BiH, Cerik bb (JMBG - 0105961181956), koji je ovlašten za zastupanje društva, bez ograničenja ovlaštenja. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-1345/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1413/04 od 24. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Prestaje sa radom i briše se iz sudskog registra 19.11.2004g. Trgovinska radnja SADITEKS Breko, vl. Preljević Hamdija s.p, Tržnica Arizona - Dubrave Brčko Distrikt BiH. Osnivača Preljević Hamdija JMBG 1701943181502 sa prebivalištem u Omerbegovača br. 100, Brčko Distrikt BiH. Skraćeni naziv je "SADITEKS" Brčko sa sjedištem Tržnica Arizona - Dubrave, Brčko Distrikt BiH s.p. prestaje sa radom danom 19.11.2004. godine zbog nerentabilnog poslovanja. 

(SR-1346/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1423/04 od 24. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osniva se društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu "TADIĆ COMPANI" Brezik br. 114, Brčko Distrikt BiH. Skraćeni naziv društva glasi: D.o.o. "TADIĆ COMPANI" Brezik br. 114, Brčko Distrikt BiH. Sjedište društva je u Breziku br. 114, Brčko Distrikt BiH. Osnivači društva su Tadić Pero sin Mike iz Brezika br. 114, Brčko Distrikt BiH, JMBG 1709966181519, lk.br. 04FZE2476 Brčko Distrikt BiH i Tadić Mile sin Mike iz Brezika br. 114, Brčko Distrikt BiH, JMBG 2206970181509, lk.br. 03FZA9893 Brčko Distrikt BiH. Za direktora društva imenuje se Tadić Pero-osnivač i direktor-bez ograničenja, a za zamjenika direktora se imenuje Tadić Mile-osnivač i zamjenik direktora-bez ograničenja, koji su ovlašteni i za prijem sudskih i drugih službenih pismena. Osnivački kapital iznosi 2.000 KM. Potpuna odgovornost do visine uloženih sredstava. Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu obavlja sljedeće djelatnosti: 45.110 Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi; 45.120 Površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Niskogradnja; 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu; 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima; 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina na veliko motocikima i njihovim dijelovima i priborom; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Održavanje i popravak motocikla; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom; 51.180 Posredništvo u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili skupine proizvoda, d.n.; 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju; 51.510 Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.610 Trgovina na veliko alatnim mašinama; 51.620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama; 51.630 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje i pletenje; 51.640 Trgovina na veliko uredskim mašinama i opremom; 51.650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, obrtništvo i plovidbu; 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem, uključujući traktore; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52.441 Trgovina na malo namještajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima, d.n.; 52.450 Trgovina na malo elektičnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima; 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama; 55.300 Restorani; 55.401-Barovi; 60.240 Prevoz robe u drumskom saobraćaju; 63.120 Skladištenje robe; 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju (poslovi špedicije). 

(SR-1347/04-BR) 

Osnovni sud Brčko Distrikt BiH, Rješenjem broj D-1408/04 od 24. 11. 2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osnivanje preduzetnika pod nazivom Trgovinska radnja"MALI HARI" Brčko, vl. Ražanica Zijad s.p. Skraćeni naziv je TR"Mali Hari", vl. Ražanica Zijad s.p. Preduzetnik je Ražanica (Huse) Zijad iz Brčkog, ul. Lejlića bb.Brčko Distrikt BiH, JMBG 2012982181505. Osnivač odgovara cjelokupnom svojom imovinom Odluka o osnivanju od 18.11.2004. Djelatnost je: 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radio uređajima i TV uređajima. Lice ovlašteno za zastupanje je: Ražanica (Huse) Zijad iz Brčkog, ul. Lejlića bb. JMBG 2012982181505, bez ograničenja ovlaštenja. 

(SR-1348/04-BR) 

LIČNE ISPRAVE I DOKUMENTI 

DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA
SLIJEDEĆI DOKUMENTI SE OGLAŠAVAJU NEVAŽEĆIM 

Helić Hanumica, svjedočanstvo I razreda br. 1462-7/1977 od 14. 6. 1977. Ekonomske škole u Brčkom 

24 

Zimonjić Stoja, svjedočanstva I, II i III razreda, 250-13/75, 457-40/76 i 474-27/77 Trgovačke škole u Brčkom 

25 

Husein Velić, Prijedor, indeks broj V-28/04 Islamsko-pedagoškog fakulteta u Bihaću 

26