Pretraga sadržaja
Napredna pretraga»
 Broj5

SADR@AJ
5/09

LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

UDRU@ENJA - FONDACIJE

RJE[ENJE

RJE[ENJE

RJE[ENJE

SMANJENJE KAPITALA

ODLUKA O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DOO "KLAS" SREBRENIK

KONKURSI NATJE^AJI OGLASI

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U MINISTARSTVU FINANSIJA KANTONA SARAJEVO

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA RUKOVODE]EG DR@AVNOG SLU@BENIKA U KANTONALNOM ZAVODU ZA PRU@ANJE PRAVNE POMO]I TUZLANSKOG KANTONA

JAVNI NATJE^AJ ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U STRU^NOJ SLU@BI SKUP[TINE KANTONA 10

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U OP]INSKOM ORGANU UPRAVE OP]INE CAZIN

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U MINISTARSTVU OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA HERCEGOVA^KO-NERETVANSKOG KANTONA

NATJE^AJ ZA IZBOR ^LANOVA (DVA) [KOLSKOG ODBORA ZA SREDNJU [KOLU "TIN UJEVI]" IZ GLAMO^A IZ REDA OSNIVA^A

OBAVJE[TENJE ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI KUPOVINE POSLOVNOG PROSTORA U TRAVNIKU

OGLAS

JAVNI OGLAS ZA POPUNU ^LANA NADZORNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU GORA@DE

KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODRE\ENO VRIJEME UZ MOGU]NOST PRODU@ENJA

PRODU@ENJE ROKA ZA PODNO[ENJE PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA IZBOR KANDIDATA ZA NOMINIRANJE ^LANA [KOLSKOG ODBORA U JAVNIM USTANOVAMA OSNOVNOG I SREDNJEG ODGOJA I OBRAZOVANJA UNSKO-SANSKOG KANTONA

JAVNI POZIV PONI[TENJE DIJELA JAVNOG OGLASA ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJE U REGULIRANA TIJELA OP]INE LJUBU[KI

PONOVNI JAVNI OGLAS ZA IZBOR NA POZICIJE U REGULIRANA TIJELA OP]INE LJUBU[KI

JAVNI OGLAS ZA IZBOR DIREKTORA JZU DOM ZDRAVLJA @IVINICE

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJU PREDSJEDNIKA I ^LANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZE]A "KOMUNALAC" BANOVI]I

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" TUZLA

INTERNI OGLAS ZA PRIJEM NAMJE[TENIKA U RADNI ODNOS NA NEODRE\ENO VRIJEME

Nazad na vrh
| Download PDF |
Izbor jezika»      Skip Navigation Links
Bosanski
Hrvatski
Српски
 Broj5

LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XVI - Broj 5 

Srijeda, 28. 1. 2009. godine
S A R A J E V O 


ISSN 1512-7079
 

SLUŽBENE OBJAVE 

KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA DD
VELIKA KLADUŠA 

PREGLED INSOLVENTNIH RAČUNA NA DAN 31. 12. 2008. GODINE 

R/B 

NAZIV PRAVNOG LICA 

SJEDIŠTE 

TRANSAKCIJSKI RAČUN 

15 I VIŠE DANA 

30 I VIŠE DANA 

90 I VIŠE DANA 

1. 

ELVIN doo 

M. Okanovića 13, V.Kladuša 

1980011010017921 

  

  

2. 

TORIĆ doo 

Zrtava fašizma 1, V. Kladuša 

1980011010011422 

  

  

3. 

GEOID doo 

I. Nanića 3, V. Kladuša 

1980011010003468 

  

  

4. 

BUJRUM Restoran vl. Veladžić B. 

Braće Salkića 16, V. Kladuša 

1980011020021531 

  

  

5. 

TREND doo 

I. Marinkovića 84, V. Kladuša 

1980011010004438 

  

  

6. 

MAHMUTOVIĆ doo 

H. Behrića 27 Velika Kladuša 

1980011010008706 

  

  

7. 

HUAN XIUA doo 

7. korpusa bb, Velika Kladuša 

1980011010021219 

  

  

8. 

ALDEX doo 

I. Mržljaka 6/21, Velika Kladuša 

1980011010020249 

  

  

9. 

HEPIĆ doo 

I. Mržljaka bb, Velika Kladuša 

1980011010014041 

   

10. 

MILJKOVIĆ-MERC doo 

Dž. Bijedića 8, V. Kladuša 

1980011010006378 

  

  

11. 

INS-EXPORT-IMPORT doo 

Dolovi bb, V. Kladuša 

1980011010022674 

  

  

12. 

SELVEDIN Trg. radnja 

Marjanovac 125, V. Kladuša 

1980011020024053 

  

  

13. 

PARA-MOND doo 

7. korpusa bb, Velika Kladuša 

1980011010017630 

  

  

14. 

ŠS-HRAST PROIZVOD doo 

1. musl. brigade 19, V. Kladuša 

1980011010016369 

  

  

15. 

RULE Trg. radnja Vl. Ćatić Sedin 

Čaglica 111, V. Kladuša 

1980011020025993 

   

16. 

KINER doo 

I. Mržljaka 1 , V. Kladuša 

1980011010007639 

  

  

17. 

VOLAN gostionica vl. Čaušević I. 

Prve muslim .brigade bb,V. Kladuša 

1980011020010279 

  

  

18. 

MAGAZA STR Vl. Pajazetović F. 

Edvarda Kardelja 16 V. Kladuša 

1980011020005332 

  

 

19. 

PIRAMIDA Caffe bar vl. Odobašić Nermin 

H. Ćehića 1, V. Kladuša 

1980011020020173 

  

 

20. 

JAGODA Tr vl. Fikret Karajić 

Zuhdije Žalića bb, V. Kladuša 

1980011020001646 

 

  

21. 

DINAMO caffe slast. vl. Nazmi Murati 

I. Mržljaka bb, V. Kladuša 

1980011020006205 

   

22. 

GALAXIJA TR vl. E. Halilović 

ul. Huse Ćehića, Vel. Kladuša 

1980011010004750 

   

23. 

ELMES doo 

Zaobilaznica Gorenje, Bihać 

1980011010018697 

   

24. 

FIMEL doo 

I muslim. brigade, Vel. Kladuša 

1980011010026069 

   

25. 

BH-COMERC doo 

Vel. Kladuša, V. korpusa bb 

1980011010011325 

   

26. 

DADI TR vl. H. Kurtović 

Vel. Kladuša. Mržljaka 3-1 

1980011050004619 

   

27. 

TR RASIM-MERC 

Velika Kladuša, Vejinac bb 

1980011020034238 

   

28. 

DŽAFER doo 

Velika Kladuša, H. Okanovića bb 

1980011010024614 

   

29. 

ECO STOLARIJA DOO 

Velika Kladuša, Šumatac 118 

1980011010003080 

   

30. 

EMONEC kafe-BH doo 

Ćuprija bb, Cazin 

1982012060000141 

  

  

31. 

UNA Caffe bar vl. Berberović H. 

8. krajiške brigade bb, Cazin 

1982012020003840 

  

  

32. 

IKO doo 

Tržac bb, Cazin 

1982012010017690 

  

  

33. 

TRANSŠPED doo 

Japića brdo bb, Cazin 

1982012010014295 

  

  

34. 

DŽAFINOVAC doo 

Gornja Lučka bb Cazin 

1982012010009251 

  

  

35. 

DUBRAVA doo 

H. Mujezinovića 3, Cazin 

1982012010007893 

  

  

36. 

GEODET doo 

H. Mujezinovića bb, Cazin 

1982012010004886 

  

  

37. 

TRESFUEGOS doo 

Mutnik bb, Cazin 

1982012010014198 

  

  

38. 

ETNOS Trg. radnja vl. Redžić Edita 

Bošnjačkih šehida bb, Cazin 

1982012020025568 

  

  

39. 

BROD doo 

Gnjilavac bb, Cazin 

1982012010003528 

   

40. 

MERO UR - restoran vl. Murić Hafija 

Izeta Nanića 100, Cazin 

1982012020027896 

  

  

41. 

AMBASADOR Kafe bar, vl. Beširević A. 

Ćuprija bb, Cazin 

1982012020006750 

   

42. 

MALI PRINC doo 

Gečeti bb, Cazin 

1982012010016623 

   

43. 

ART vl. Jušić Bahrudin 

VIII krajiške bb, Cazin 

198201202007817 

   

44. 

KULA Disko klub vl. Topić Osman 

Ćoralići bb, Cazin 

198201202009563 

   

45. 

GRAND-S UR caffe bar vl. PorčiĆ Said 

Cazin, Pećigrad bb 

1982012020026053 

   

46. 

ELEKTROINSTALATER vl. Redžić Asim 

Cazin, Safeta Krupića 11 

1982012010000930 

 

 

47. 

HOLLAND doo 

Bužim, G. Izeta Nanića 11 

1984011010000746 

   

48. 

MERIMA TR vl. Račić F. 

G. I. Nanića 4, Bužim 

1984011020008818 

  

  

49. 

3 JARANA vl. Halilagić Kasim 

Lubarda bb, Bužim 

1984011020014832 

   

50. 

ZELENI SIGNAL auto škola vl. Mulalić Asim 

Bužim bb, Bužim 

1984011020002319 

   

51. 

DRVO-PRERADA obrt. vl. Mustafić Husnija 

Bužim, Čava bb 

1984011020014929 

   

52. 

AUTO-BLIC TR vl. Zorić Mirzet 

Bužim, 505. VBB bb 

1984011020012795 

   

53. 

REDŽIĆ apoteka privatna zdrav. ustanova 

Bužim, Izeta Nanića 55 

1984011010006275 

   

54. 

LARS-MC doo 

Bužim, G. Izeta Nanića 55 

1984011010006275 

   

55. 

BOSNA-METAL doo 

Bužim, Čava bb, Konjodor 

1984011010006760 

   

56. 

ZITOPEK SZR vl. Bosnić Izudin 

Bužim, Lubarda 74 

1984011020007731 

 

 

57. 

BRAĆA HADŽIPAŠIŠ doo 

Pištaline bb, B. Krupa 

1985011010003121 

   

58. 

UR H-AMMES Vl. Huskić Esmir 

Ljusina bb, B. Krupa 

1985011020005373 

   

59. 

ĐEMI Trg. radnja vl. Ibrahimbegović Đemila 

Radnička bb, B. Krupa 

1985011020003918 

   

60. 

N.M.S. TR Velagić Nijaz 

Hodžinac bb, B. Krupa 

1985011020000426 

   

61. 

PTG Makić doo 

Unska bb, B. Krupa 

1985011010000114 

   

62. 

MAJ '92 doo 

Ostružnica bb, B. Krupa 

1985011010000502 

  

  

63. 

GRAĐENJE HAF doo 

Gimnazijska bb, B. Krupa 

1985011010004673 

 

  

64. 

SPACE bar UR vl. Makić Asmira 

Kolodvorska bb, B. Krupa 

1985011020005276 

   

65. 

ĆEMALOVIĆ doo 

Zalug bb, B. Krupa 

1985011010001666 

   

66. 

MAJA TR vl. Mustedanagić Naila 

Čaršija bb. B. Krupa 

1985011020001978 

   

67. 

OSA doo 

Radnička bb, B. Krupa 

1985011010008456 

   

68. 

EMINA TR vl. Avdagić Izudin 

Kolodvorska bb, B. Krupa 

1985011020003433 

   

69. 

PARK-F LJETNA BAŠTA vl. M. Enes 

Bos. Otoka, Čaršija bb 

1985011020005179 

   

70. 

ARI ALD PROM doo 

Sokak bb, Bos. Krupa 

1985011010006322 

   

71. 

UNA-OM d.o.o. 

B. Krupa, Radnička bb 

1985011010001763 

   

72. 

INTERIJER VRANIĆ SZR 

B. Krupa, I BKB bb 

1985011020004015 

   

73. 

MEP DOO 

B. Otoka, Unska 50/6 

1985011010008650 

   

74. 

BAZA-J DOO 

B. Krupa, Hasana Brkića 2 

1985011010009523 

   

75. 

DJULIO doo 

B. Krupa, Ljusina bb 

1985011010009426 

   

76. 

IMAGE BUTIK 

B. Krupa, 511. slavne bb 

1985011020013036 

   

77. 

RAMIĆ PETROL doo 

B. Otoka, otoka 2 

1985011010011075 

   

78. 

RASMIN doo 

B. Krupa, Jezerski bb 

1985011010012045 

   

79. 

MB OR VULKAN. AUTOP. vl. Balić Mirdal 

B. Krupa, V. korpusa bb 

1985011020016722 

   

80. 

BASEL doo 

Ivana F. Jukića bb, Bihać 

1987011010001469 

   

81. 

KOD BATE UR vl. Ćirić Danilo 

Bihaških branilaca bb, Bihać 

1987011020002363 

   

82. 

TAŠNAR SZR Vl. Piralić Besim 

Put V korpusa 4, Bihać 

1987011020002945 

   

83. 

DANIROZA doo 

Dr. I. Ljubijankića bb, Bihać 

1987011010002051 

   

84. 

DEVOS SELM doo 

Grabeška 56, Bihać 

1987011010003894 

   

85. 

ANDI UR bistro-vl. Balić Fadil 

Hadžiabdića mahala 41, Bihać 

1987011010002051 

   

86. 

SI-TRADE doo 

Žrtava fašizma bb, Bihać 

1981011010001372 

   

87. 

FIFI doo 

Safvet-bega B. 15, Bihać 

1987011010005931 

   

88. 

SOKOLTRANS doo 

Golubić bb, Bihać 

1987011010005058 

   

89. 

KAL doo 

Jablanska 77, Bihać 

1987011010000596 

   

90. 

JASMIN TR Cvjećara vl. Hrustanović Hata 

Darivalaca krvi bb, Bihać 

1987011020000908 

   

91. 

HIMS-MS export-import doo 

Bihać, Hadžiabdića mahala 16 

1987011010000984 

   

92. 

EDNA TR vl. Salihagić Kada 

Bihać, Žegar bb 

1987011020004691 

   

93. 

AUTOPREVOZNIK KALER-B vl. Brkić R. 

Bihać, Ešrefa Kovačevića H-2-4 

1987011020004594 

   

94. 

LIMAĆ TR-a vl. Drašković-Jamak Sanja 

Bihać, harmanski sokak broj 15 

1987011020002360 

   

95. 

LIDO d.o.o. 

Bihać, Bosanskog stanka bb 

1987011010006222 

   

96. 

EL-EM TR vl. Čirić Rasim 

Bihać, hazima Šabanovića broj 2 

1987011020004885 

   

97. 

PEKARA EURO SZR vl. Memčaj Ali 

Bihać, Ivana F. Jukića 

1987011020004206 

   

98. 

VELIKI BRAT doo 

Bihać, Ulica Do br. 8 

1987011010004379 

   

99. 

COLOR-MIX doo 

Bihać, Bihaćkih branilaca broj 1 

1987011010003797 

 

 

100. 

DINELA TR vl. Beganović Zlatan 

Bihać, Esada Pašalića bb 

1987011020002654 

 

 

101. 

KIOSK TR vl. Mešić Edin 

Bihać, Dr. I. Ljubijankića bb 

1987011020002169 

 

 

102. 

DIZDAREVIĆ i R doo 

Bihać, Dr. I. Ljubijankića bb 

1987011010000305 

 

 

103. 

INTENSO UR Caffe-bar vl. Medanović 

Bihać, M. Rizvića - Tr. centar 11 

1987011020005079 

 

 

104. 

A-M d.o.o. 

Bihać, Bihaških branilaca 51 

1987011010006804 

 

 

105. 

MAGIS d.o.o. 

Bihać, Poliklinika blok B-k-3-7 

1987011010005349 

 

 

(Bi-4-a-F/09) 

UDRUŽENJA - FONDACIJE 

Federalno ministarstvo pravde, odlučujući o zahtjevu za upis promjena u Registar mikrokreditnih fondacija u Federaciji Bosne i Hercegovine Mikrokreditne fondacije "MIKRA" Sarajevo, donosi 

RJEŠENJE 

Upisuje se u Registar mikrokreditnih fondacija u Federaciji Bosne i Hercegovine s danom 19. 11. 2008. godine promjena upisa za mikrokreditnu fondaciju "MIKRA", skraćeni naziv MKF "MIKRA", sa sjedištem u Sarajevu, ulica Marka Marulića 2/VI u Registar mikrokreditnih fondacija, pod registarskim brojem 4, Knjiga I Registra, dana 24. 4. 2008. godine, i to: 

1. Umjesto Miljenka Aničića novi član Upravnog odbora MKF "MIKRA" Sarajevo je Sanda Beljak iz Sarajeva, ulica Nevesinjska broj 26. 

Ostali upisi u Registru izvršeni po Rješenju broj 04-05-2-506/08 od 24. 4. 2008. godine ostaju nepromijenjeni. 

Broj 04-05-2-506/08
19. studenoga 2008. godine
Sarajevo 


Ministar
Feliks Vidović, v. r. 

(UGF-1/09) 

Federalno ministarstvo pravde, odlučujući o zahtjevu za upis promjena u Registar udruženja "Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine", donosi 

RJEŠENJE 

1.    Upisuje se u Registar udruženja kod Federalnog ministarstva pravde s danom 29. 5. 2008. godine promjena upisa za "Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine", skraćeni naziv "SPODP FBiH", sa sjedištem u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne broj 78, upisan u Registar udruženja kod ovog Ministarstva pod registarskim brojem 227, Knjiga I Registra, dana 11. 1. 1999. godine, i to; 

1)    Promjena osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje Saveza, tako da se umjesto Muhameda Mataradžije, dosadašnjeg predsjednika Upravnog odbora, upisuje Mirsad Muftić /Odluka Skupštine Saveza broj 624/08 od 8. 5. 2008. godine. 

2)    Promjena članova Upravnog odbora (Odluka Skupštine Saveza broj 623/08 od 8. 5. 2008. godine). 

2.    Ostali upisi u Registru izvršeni po Rješenju broj 03-054-2-2636/98 od 11. 1. 1999., 9. 6. 2002., 2. 7. 2003., 16. 5. 2005. i 11. 7. 2007. godine ostaju nepromijenjeni. 

Broj 04-054-2-2636/98-4
29. svibnja 2008. godine
Sarajevo 


Ministar
Feliks Vidović, v. r. 

(UGF-27/09) 

Federalno ministarstvo pravde, odlučujući o zahtjevu za upis promjena u Registar udruženja "Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine" Sarajevo, donosi 

RJEŠENJE 

1.    Upisuje se u Registar udruženja kod Federalnog ministarstva pravde Sarajevo, sa danom 9. 10. 2008. godine promjena upisa za "Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine", skraćeni naziv: "UPUFBiH", a na engleskom jeziku "ASSOCIATION OF EMPLOYERS THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA", upisano u Registar udruženja kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 567, knjiga I Registra, dana 14. 2. 2002. godine, i to: 

 • Promjena osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje Udruženja, tako da se umjesto Tomislava Grizelja, dosadašnjeg predsjednika Upravnog odbora upisuje Nihad Imamović, kao i da prestaju ovlasti za zastupanje i predstavljanje Udruženja Tihomiru Mariću, dosadašnjem zamjeniku predsjednika Upravnog odbora (Odluka Skupštine Udruženja broj I-025/08-V). 
 • Promjena adrese - ulice u sjedištu Udruženja, tako da se umjesto dosadašnje adrese ulica Zmaja od Bosne broj 4/IX, upisuje ulica Mula Mustafe Bašeskije broj 12/3 u Sarajevu (Odluka Skupštine Udruženja broj I-025/08-VI). 
 • Izmjene Statuta - (donesen na Skupštini Udruženja 13. 3. 2008. godine). 

2.    Ostali upisi u Registru izvršeni po Rješenju broj 04-05-2-457/02 od 14. 2. 2002. i 12. 4. 2002. godine, ostaju nepromijenjeni. 

Broj 04-05-2-457/02
9. listopada 2008. godine
Sarajevo 


Ministar
Feliks Vidović, v. r. 

(UGF-47/09) 

SMANJENJE KAPITALA 

Na osnovu člana 357. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH" broj 23/99, 45/02, 2/02,6/02, 29/03, 68/05) i članova 14. i 16. Statuta D.o.o. "Klas" Srebrenik, Skupština Društva, na sjednici održanoj dana 15. 2. 2008. godine, donosi 

ODLUKU 

O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DOO "KLAS" SREBRENIK 

Član 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se smanjenje osnovnog kapitala d.o.o. "KLAS" Srebrenik radi pokrića gubitka iz 2007. godine. 

Član 2. 

Osnovni - uplaćeni kapital d.o.o. "Klas" Srebrenik koji iznosi 2.079.252,00 KM, a podijeljen je na 33 člana Društva, smanjuje se na 1.943.275,00 KM. 

Član 3. 

Smanjenje osnovnog kapitala Društva u iznosu od 135.977,00 KM izvršit će se smanjenjem udjela svih članova Društva srazmjerno visini njihovih udjela u Društvu. 

Član 4. 

Ovom Odlukom i oglasom Društvo obavještava povjerioce da je spremno izvršiti obaveze ili dati za njih osiguranje, a rok za podnošenje prijava poverilaca je osam dana od dana objavljivanja ove Odluke u "Službenim novinama Federacije BiH", nakon čega Društvo podnosi prijavu za upis smanjenja osnovnog kapitala u sudski registar. 

Član 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Broj 42/08
15. februara 2008. godine
Srebrenik 


Predsjedavajući Skupštine
Muhamed Omerčić, s. r. 

(so-10/09) 

Društvo sa ograničenom odgovornošću Tvornica konfekcije "BOSNA" Sanski Most, Lušci Palanka bb, Sanski Most, objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Osnivač privrednog društva Društva sa ograničenom odgovornošću Tvornica konfekcije "BOSNA" Sanski Most na dan 22. 1. 2009. god. donio je Odluku o smanjenju osnovnog kapitala ovog Društva, sačinjenu pred notarom Trožić Šefikom u Sanskom Mostu, pod br. OPU 105/2009, kojom Odlukom je dosadašnji osnovni kapital u iznosu od 1.305.979,00 KM (slovima: jedanmiliontristopethiljda i devetstosedamdesetdevet konvertibilnih maraka) smanjio na iznos u novcu od 2.000,00 KM (slovima: dvijehiljade KM). 

Društvo obavještava svoje povjerioce da je spremno izmiriti obaveze ili za iste dati osiguranje, slijedom čega se povjerioci ovog Društva pozivaju da istome dostave svoje prijave za izmirenje obaveza u roku od osam dana po objavljivanju oglasa o smanjenju kapitala u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 01/2009
22. januara 2009. godine
Sanski Most 


Osnivač
Alma Tatarević, s. r. 

(so-52/09) 

KONKURSI
NATJEČAJI
OGLASI 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U MINISTARSTVU FINANSIJA KANTONA SARAJEVO 

01.     Načelnik Jedinice za internu reviziju - 1 (jedan) izvršilac 

02.    Stručni savjetnik- interni revizor - 2 (dva) izvršioca 

03.    Pomoćnik ministra za pravne i opšte poslove - 1 (jedan) izvršilac 

04.    Šef odjeljenja za računovodstvo - 1 (jedan) izvršilac 

01. Opis poslova: Rukovodi Jedinicom i neposedno obavlja najsloženije poslove u skladu sa međunarodnim standardima za internu reviziju, zakonima i drugim propisima koji uređuju internu reviziju; vrši planiranje internih revizija, testiranje, ispitivanje i ocjenu podataka i informacija, planiranje internih kontrola i nadgledanje funkcioniranja i djelotvornosti rada internih kontrola kako u Ministarstvu, tako i kod budžetskih korisnika određenih posebnim propisom; sačinjava strateški plan internih revizija; sačinjava godišnji i mjesečni plan internih revizija, učestvuje direktno u obavljanju internih revizija, sačinjava izvještaje o internim revizijama uz date preporuke i praćenje korekcija istih, priprema rješenja o internim revizijama; vrši uvid i daje eventualne sugestije na rad u izvještajima o izvršenim internim revizijama i prati očitovanje na date preporuke kako bi se dao konačan izvještaj; sarađuje sa Uredom za reviziju institucija u Federaciji BiH; pridržava se svih dokumenata iz Sistema upravljanja kvalitetom; obavlja i druge poslove koje odredi ministar, a koji se odnose na poslove iz nadležnosti Jedinice. 

 02. Opis poslova: Vrši interne revizije kod budžetskih korisnika određenih posebnim propisom, u skladu s Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine i podzakonskim aktima, sa standardima za internu reviziju; vrši testiranje, ispitivanje i ocjenu pouzdanih podataka prilikom planiranja sredstava koji se dostavlja Sektoru za budžet i fiskalni sistem, ispitivanje i provjeru računovodstvenih načela, kao i da li su računovodstvena dokumenta potpuna kako bi interna revizija utvrdila da li u finansijskim izvještajima i transakcijama ima grešaka, da li su finansijski izvještaji i finansijsko poslovanje izvršeni u skladu sa zakonskim propisima; vrši uvid u zakonitost rada, provođenje planiranih ciljeva, uvid u dokumentaciju o realizaciji i trošenju budžetom odobrenih sredstava, dostavljanje u zakonom predviđenom roku planova u vezi izvršenja budžeta; daje preporuke kako bi se na vrijeme otklonile utvrđene nepravilnosti i transparentnost u trošenju sredstava; pridržava se svih dokumenata iz Sistema upravljanja kvalitetom; obavlja i druge poslove koje odredi šef jedinice, a koji se odnose na zadatke iz njegovog opisa poslova. 

03. Opis poslova: Rukovodi sektorom i organizuje izvršenje poslova i zadataka iz djelokruga sektora; obezbjeđuje blagovremeno, ažurno i zakonito obavljanje poslova; daje upute o načinu vršenja poslova; redovno upoznaje ministra o stanju i problemima u vezi vršenja poslova iz nadležnosti sektora, predlaže preduzimanje potrebnih mjera u cilju otklanjanja problema; učestvuje u izradi pravnih propisa iz oblasti finansija; učestvuje u izradi analiza, informacija i drugih stručnih materijala; vrši koordinaciju sa sektorima (primjena pravnih propisa); izrađuje programe rada i izvještaje o radu sektora; prati proučava i primjenjuje propise iz oblasti finansija; pridržava se svih dokumenta Sistema upravljanja kvalitetom; izvršava i druge poslove po nalogu ministra. 

04. Opis poslova: Rukovodi radom odjeljenja i organizuje poslove iz nadležnosti odjeljenja; izrađuje analize, izvještaje i informacije i druge analitičke materijale u oblasti računovodstva i izvještavanja, koordinira rad u oblasti centralizovanog računovodstva prihoda i rashoda na Jedinstvenom računu trezora; obavlja poslove koji se odnose na razvijanje i održavanje kontnog plana, posebno u dijelu subanalitike; razvija i održava standarde budžetske klasifikacije; sarađuje i koordinira sa Federalnim ministarstvom finansija i kantonalnim trezorima u vezi sa računovodstvenom metodologijom; primjenjuje računovodstvene standarde i propise iz oblasti računovodstva; periodično procjenjuje i predlaže izmjene računovodstvene metodologije; priprema i kontroliše primjenu procedura, uputstava, naredbi i drugih akata propisanih od strane ministra; priprema i poduzima odgovarajuće mjere i radnje na sprečavanju nastanka štetnih posljedica u oblasti računovodstva; priprema i kontroliše izvještaje za cjelokupno poslovanje putem trezora; sarađuje sa odjeljenjem budžetske kontrole, odjeljenjem izvršenja budžeta i izvještavanje; učestvuje u izradi godišnjeg obračuna; pridržava se svih dokumenata Sistema upravljanja kvalitetom; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.  

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to: 

Za poziciju 01: 

 • VSS - VII stepen, završen ekonomski fakultet 
 • najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 
 • položen ispit za internog revizora 

Za poziciju 02: 

 • VSS - VII stepen, završen ekonomski fakultet 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 
 • položen ispit za internog revizora 

Za poziciju 03: 

 • VSS - VII stepen, završen pravni fakultet 
 • najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 

 Za poziciju 04: 

 • VSS - VII stepen, završen ekonomski fakultet. 
 • najmanje 4 (četiri) godine radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 

Potrebni dokumenti (originali ili uvjerene kopije) 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine), 

2.    potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci, 

3.    dokaz o poznavanju rada na računaru, 

4.    certifikat za internog revizora za pozicije 01. i 02.

5.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Avde Hume broj 15, Sarajevo, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba. 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uslova konkursa izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dostavljanja obavještenja o rezultatima konkursa. Tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH 

Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i
Bosansko-podrinjski kanton 

Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo 

sa naznakom: 

"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo " 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 

(so-91-a-F/09) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Vlade Tuzlanskog kantona, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA RUKOVODEĆEG DRŽAVNOG SLUŽBENIKA 

U KANTONALNOM ZAVODU ZA PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI TUZLANSKOG KANTONA 

-    Direktor Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći - 1 (jedan) izvršilac 

Opis poslova: Rukovodi radom Zavoda, naredbodavac je za raspolaganje budžetskim sredstvima određenim za finansiranje rada Zavoda, osigurava pružanje pravnih savjeta, sastavljanje podnesaka i isprava, odbrane i zastupanja građana slabog imovnog stanja, preduzima radnje pred Kantonalnim sudom i općinskim sudovima na području Kantona i pravosudnim organima van područja Kantona, Kantonalnim tužilaštvom Kantona, kao i drugim organima Kantona, obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o pružanju pravne pomoći. Za svoj rad odgovoran je Vladi Tuzlanskog kantona. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: 

 • VSS - VII stepen stručne spreme - pravni fakultet, 
 • položen pravosudni ispit, 
 • najmanje 7 (sedam) godina radnog iskustva u struci, od čega najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u radu na pravnim poslovima, nakon položenog pravosudnog ispita 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma, 

2.    potvrde/uvjerenja o radnom stažu u struci i radnom iskustvu od najmanje 5 (pet) godina u radu na pravnim poslovima nakon položenog pravosudnog ispita, 

3.    uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu, 

4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete konkursa, bit će obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta konkursa, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH" putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH 

Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton 

Slatina broj 2., 75 000 Tuzla 

sa naznakom: 

"Javni konkurs za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Kantonalnom zavodu za pružanje pravne pomoći Tuzlanskog kantona" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-111-a-F/09) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na temelju članka 24. i članka 37. stavak 1. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (" Službene novine Federacije BiH ", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Stručne službe Skupštine Kantona 10, objavljuje 

JAVNI NATJEČAJ 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U STRUČNOJ SLUŽBI SKUPŠTINE KANTONA 10 

01.    Stručni savjetnik za propise - 1 (jedan) izvršitelj 

02.    Stručni savjetnik za lektiranje i informacije - 1 (jedan) izvršitelj 

01. Opis poslova: Izrađuje prednacrte, nacrte i prijedloge propisa i drugih općih akata Skupštine, njenih radnih tijela i tajnika Skupštine; nomotehnički obrađuje te propise, kao i priprema izmjene i dopune tih propisa; daje stručna mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima propisa i drugih općih akata Skupštine, njenih radnih tijela i tajnika Skupštine; sudjeluje pri izradi programa i planova rada Skupštine i Stručne službe Skupštine; izrađuje pojedinačne akte koji se odnose na prava, dužnosti i odgovornosti državnih službenika i namještenika iz radnog odnosa ili u svezi radnog odnosa; pruža pravnu pomoć zastupnicima u Skupštini u obavljanju njihove funkcije; vrši i druge poslove koji se odnose na njegovo radno mjesto, a odredi ih pomoćnik tajnika Skupštine za propise i pružanje pravne pomoći. 

02. Opis poslova: Izrada planova i programa za uspostavljanje, razvoj i povezivanje informacijskog sustava, njegovo održavanje i nesmetano funkcioniranje; izrada metodologija i standarda za formiranje, razvijanje i održavanje banke podataka i njihovo publiciranje; uređivanje i redakciju biltena, publikacija, brošura i drugih informativnih materijala i stručne literature; prikupljanje, sređivanje i obrada podataka u odgovarajućoj oblasti, informiranje javnosti o radu Skupštine i Stručne službe Skupštine. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to: 

Za poziciju 01 

 • VSS, VII stupanj , završen pravni fakultet 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci 

Za poziciju 02 

 • VSS, VII stupanj , završen fakultet društvenog smjera 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine), 

2.    potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci, 

3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Trg kralja Tomislava bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba) 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete natječaja, bit će obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima natječaja. 

Sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave javnog natječaja u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH 

Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton 

Trg kralja Tomislava bb 

80101 Livno 

sa naznakom: 

"Javni konkurs za za popunu radnih mjesta državnih službenika u Stručnoj službi Skupštine Kantona 10" 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-116-a-F/09) 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH",  broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općinskog organa uprave Općine Cazin, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U OPĆINSKOM ORGANU UPRAVE OPĆINE CAZIN 

01.    Pomoćnik općinskog načelnika Službe za imovinsko- pravne, geodetske i katastarske poslove - l (jedan) izvršilac 

02.    Pomoćnik općinskog načelnika Službe za opću upravu i društvene djelatnosti - 1 (jedan) izvršilac 

03.    Pomoćnik općinskog načelnika Službe za stručne i zajedničke poslove - 1 (jedan) izvršilac 

04.    Stručni savjetnik za normativno pravne poslove - sekretar Općinskog vijeća -1 (jedan) izvršilac 

05.    Urbanističko-građevinski inspektor - 2 (dva) izvršioca 

06.    Stručni saradnik za katastar i geodetske poslove - 1 (jedan) izvršilac 

01. Opis poslova: Neposredno rukovodi radom Službe za imovinsko-pravne, geodetske i katastarske poslove; raspoređuje poslove na službenike i namještenike, daje upute o načinu vršenja istih, te organizuje rad Službe; utvrđuje radne ciljeve, postignute rezultate u radu i predlaže ocjene za službenike i namještenike Službe; osigurava blagovremeno, zakonito, pravilno i kvalitetno vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe; predlaže poduzimanje propisanih postupaka zbog povrede radne dužnosti, kodeksa ponašanja ili nezakonitog rada službenika i namještenika u Službi; vrši procjenu rizika od mogućih grešaka, nepravilnosti, neovlaštene upotrebe materijalnih sredstava, neodgovarajućih rezultata rada u radu Službe i poduzima odgovarajuće mjere za sprečavanje nastajanja neželjenih posljedica; izrađuje godišnji program rada Službe i mjesečne planove rada i obezbjeđuje njihovu realizaciju; izrađuje redovne izvještaje o radu Službe, a po potrebi i vanredne, kao i analize mjesečnih planova rada, te druge analitičko-informativne analize, izvještaje i informacije iz djelokruga rada Službe; predlaže Plan korištenja godišnjih odmora službenika i namještenika; obezbjeđuje izradu nacrta i prijedloga općinskih propisa i akata iz nadležnosti Službe za potrebe općinskog načelnika i Općinskog vijeća; obezbjeđuje izradu pojedinačnih akata (rješenja, zaključaka i dr.) iz nadležnosti Službe koje donosi općinski načelnik; donosi i potpisuje akta i odlučuje o pitanjima iz nadležnosti Službe za koja ga posebnim rješenjem ovlasti općinski načelnik; izrađuje akcione planove određenih aktivnosti iz nadležnosti Službe; učestvuje u pripremi i izradi nacrta i prijedloga Budžeta Službe i Općine; odgovora za korištenje financijskih, materijalnih i ljudskih potencijala iz nadležnosti Službe; učestvuje u izradi i implementaciji planova razvoja Općine; učestvuje u radu sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela i to na način da izlaže, obrazlaže i preko Općinskog načelnika predlaže materijale iz djelokruga rada Službe; ostvaruje saradnju sa organima uprave višeg nivoa vlasti koji su nadležni za poslove iz djelokruga rada Službe radi rješavanja pilanja od zajedničkog interesa; ostvaruje saradnju sa predstavnicima međunarodne zajednice i drugim institucijama po pitanju poslova iz djelokruga rada ove Službe; po potrebi vrši prijem stranaka i daje odgovarajuća objašnjenja o pitanjima iz nadležnosti Službe; učestvuje u izradi prijedloga odluka u svrhu donošenja Regulacionog plana, Prostorno-planske dokumentacije kao i proglašenja gradsko-građevinskog zemljišta i poljoprivrednih zona; priprema prijedlog odluke o cijeni poljoprivrednog i građevinskog zemljišta prema važećim propisima; koordinira i usmjerava rad katastra, geodetskih i imovinsko-pravnih poslova; prima, pregleda, razvrstava i raspoređuje podneske i predmete službenicima i namještenicima, koordinira i prali izvršenje datih poslova; vrši komunikaciju sa sudskom, izvršnom i zakonodavnom vlašću kao i saradnju sa općinskim pravobraniocem; koordinira i razmjenjuje mišljenja i sugestije sa drugim organima uprave na istom nivou; stara se o stručnom usavršavanju i osposobljavanju uposlenika iz djelokruga rada Službe; priprema odgovore na vijećnička pitanja iz nadležnosti Službe; vrši i druge poslove koje odredi općinski načelnik iz nadležnosti Službe; za svoj rad neposredno odgovara općinskom načelniku. 

02. Opis poslova: Neposredno rukovodi radom Službe; organizuje rad Službe, raspoređuje poslove na službenike i namještenike, daje upute o načina obavljanja poslova; osigurava blagovremeno, zakonito, pravilno i kvalitetno obavljanje svih poslova iz nadležnosti Službe; utvrđuje radne ciljeve, postignute rezultate u radu i predlaže ocjene za službenike i namještenike Službe; predlaže poduzimanje propisanih postupaka zbog povrede radne dužnosti, kodeksa ponašanja ili nezakonitog rada službenika i namještenika iz Službe; vrši procjenu rizika od mogućih grešaka, nepravilnosti, neovlaštene upotrebe materijalnih sredstava, neodgovarajućih rezultata rada u radu Službe i poduzima odgovarajuće mjere za sprečavanje nastajanja neželjenih posljedica; izrađuje godišnji program rada Službe do kraja kalendarske godine za narednu godinu i mjesečne planove rada i obezbjeđuje njihovu realizaciju; izrađuje redovne izvještaje o radu Službe, a po potrebi i vanredne, kao i analize mjesečnih planova rada, te druge analitičko-informativne analize izvještaje i informacije iz djelokruga rada Službe; predlaže Plan korištenja godišnjih odmora službenika i namještenika; obezbjeđuje izradu nacrta i prijedloga općinskih propisa i akata iz nadležnosti Službe za potrebe općinskog načelnika i Općinskog vijeća; obezbjeđuje izradu pojedinačnih akata (rješenja, zaključaka i dr.) iz nadležnosti Službe koje donosi općinski načelnik; donosi i potpisuje akta i odlučuje o pitanjima iz nadležnosti Službe za koja ga posebnim rješenjem ovlasti općinski načelnik; izrađuje akcione planove određenih aktivnosti iz nadležnosti Službe; učestvuje u pripremi i izradi nacrta i prijedloga Budžeta Službe i Općine; odgovora za korištenje financijskih, materijalnih i ljudskih potencijala iz nadležnosti Službe; učestvuje u izradi i implementaciji strategije i planova razvoja Općine; prati pojave od interesa u oblasti uprave i društvenih djelatnosti; izrađuje dugoročne i godišnje programe i projekte kulturnih i sportskih manifestacija u organizaciji Općine; izrađuje nacrt budžeta za programe i projekte kulturnih manifestacija u organizaciji Općine; prati pojave od interesa za Općinu u oblasti obrazovanja i vaspitanja, zdravstva, nauke, kulture i fizičke kulture i sporta i o tome izrađuje redovne godišnje izvještaje; izrađuje informacije, analize i izvještaje iz djelokruga Službe; za svoj rad i rad Službe odgovara općinskom načelniku. 

03. Opis poslova: Neposredno rukovodi Službom i s tim u vezi organizuje, objedinjuje i usmjerava rad Službe; raspoređuje poslove i radne zadatke u okviru Službe, daje upute o vršenju istih te organizuje rad Službe; utvrđuje radne ciljeve, postignute rezultate u radu i predlaže ocjene za službenike i namještenike; osigurava zakonito, blagovremeno, pravilno i kvalitetno vršenje svih poslova iz nadležnosti Službe; predlaže preduzimanje propisanih postupaka zbog povrede radne dužnosti, kodeksa ponašanja ili nezakonitog rada službenika i namještenika u Službi; vrši procjenu rizika od mogućih grešaka, nepravilnosti, neovlaštene upotrebe materijalnih sredstava, neodgovarajućih rezultata rada u radu Službe i preduzima odgovarajuće mjere za sprečavanje nastajanja neželjenih posljedica; izrađuje program rada Službe i mjesečne planove rada i obezbjeđuje njihovu realizaciju; izrađuje redovne izvještaje o radu Službe, a po potrebi i vanredne kao i analize mjesečnih planova rada, te druge analitičko-informativne analize izvještaja i informacija iz djelokruga rada Službe; predlaže plan korištenja godišnjih odmora službenika i namještenika; obezbjeđuje izradu nacrta i prijedloga općinskih propisa i akata iz nadležnosti Službe za potrebe općinskog načelnika i Općinskog vijeća; vrši normativno pravne poslove izrade i nomotehničke obrade pojedinačnih akata (zaključaka, rješenja) koje donosi općinski načelnik; vrši stručnu obradu sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu pojedinačnih i opštih akata, priprema stručna pravna mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona i drugih propisa povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti; priprema prečišćene tekstove propisa iz nadležnosti općinskog načelnika; donosi i potpisuje akta i odlučuje o pitanjima iz nadležnosti službe za koja ga posebnim rješenjem ovlasti općinski načelnik; izrađuje akcione planove određenih aktivnosti iz nadležnosti Službe; učestvuje u pripremi i izradi nacrta i prijedloga budžeta Službe i Općine; odgovara za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala iz nadležnosti Službe; učestvuje u radu sjednica Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela; ostvaruje saradnju sa kantonalnim i federalnim organima uprave koji su nadležni za poslove iz djelokruga rada Službe radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa; ostvaruje saradnju sa predstavnicima međunarodne zajednice i drugim institucijama u poslovima iz djelokruga rada Službe; prima građane i daje odgovarajuće informacije o pitanjima iz nadležnosti Službe; izrađuje prijedloge provedbenih propisa (odluka, pravilnika) iz nadležnosti Službe; pregleda opće i pojedinačne akte koje donosi općinski načelnik i obezbjeđuje njihovu formalno-pravnu i suštinsku zakonitost; po ovlaštenju općinskog načelnika informira javnost o stanju u pojedinim oblastima iz nadležnosti organu uprave na osnovu izvještaja i informacija službi za upravu odnosno Službe za stručne i zajedničke poslove; obavlja druge poslove koje mu povjeri općinski načelnik. 

04. Opis poslova: Organizira i priprema sjednice Općinskog vijeća; organizira i priprema sjednice radnih tijela Općinskog vijeća; prati tok sjednica Općinskog vijeća i pomaže predsjedavajućem u vođenju sjednica; izrađuje nacrte i prijedloge akata čiji su predlagači radna tijela Općinskog vijeća, radi na pripremi i izradi općih i pojedinačnih akata iz nadležnosti Općinskog vijeća; prati donošenje i izmjenu općinskih propisa; radi na izradi zapisnika, izvoda zapisnika i zaključaka o donesenim aktima o kojima se izjašnjavalo Općinsko vijeće; obavlja normativno pravne stručne analize i daje mišljenja o prijedlozima akata koje donosi Općinsko vijeće iz aspekta njihove usklađenosti sa Ustavom i zakonom; vrši stručnu obradu vijećničkih pitanja i inicijativa, osigurava njihovu dostavu nadležnim subjektima i brine o dostavi odgovora; učestvuje u pripremi prednacrta i nacrta, kao i izmjena i dopuna Statuta Općine, Poslovnika o radu Općinskog vijeća, drugih propisa i općih akata; radi na izradi prijedloga Programa rada Općinskog vijeća; radi na pripremi i izradi godišnjeg izvještaja o radu Općinskog vijeća do kraja januara tekuće za prethodnu godinu; ustrojava, vodi i čuva evidenciju i dokumentaciju o radu i poslovima Općinskog vijeća; obrađuje općinske propise po pravilima nomotehnike; stara se o uređivanju, štampi i objavi propisa u službenom glasilu Općine; priprema stručna mišljenja za potrebe postupka autentičnog tumačenja propisa iz nadležnosti Općinskog vijeća; priprema i stara se o blagovremenoj dostavi izvještaja i obavijesti o aktualnostima iz nadležnosti Općinskog vijeća; obavlja prethodni pregled svih akata koje donosi Općinsko vijeće; obavlja i druge poslove određene Statutom Općine. 

05. Opis poslova: Vrši nadzor i pregled objekata, prostora, procesa rada, dokumente i slično kao i druge radnje u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja u skladu sa zakonskim nadležnostima, a nadzor nad građenjem vrši na osnovu službene dužnosti i po prijavi stranaka; po izvršenom uviđaju sačinjava zapisnik i poduzima odgovarajuće mjere i o tome pismeno obavještava podnosioca zahtjeva u zakonskom roku; donosi rješenja kojima naređuje otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, te vodi evidenciju o svim izvršenim inspekcijskim pregledima i poduzetim upravnim mjerama; u slučaju povrede zakona ili drugog propisa, kao što je prekršaj ili krivično djelo, podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ili krivičnu prijavu zbog učinjenog krivičnog djela nadležnom tužilaštvu; provodi i prati provođenje upravnih mjera naloženih rješenjem i osigurava njihovo provođenje, u skladu sa zakonom; poduzima i određene preventivne aktivnosti u cilju sprečavanja nastupanja štetnih posljedica zbog nedostatka i nepravilnosti u provedbi zakona i drugih propisa, ukazuje na štetne posljedice, predlaže mjere za otklanjanje njihovih uzroka i slično; zapisnikom, izuzetno, može narediti poduzimanje i izvršenje mjera u skladu sa zakonom, radi otklanjanja neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i po imovinu; dužan je pismeno zatražiti od nadležne općinske službe da oglasi ništavnim rješenje o urbanističkoj saglasnosti, odnosno rješenje o odobrenju za građenje, ako utvrdi da je to rješenje doneseno protivno odredbama zakona; dužan je da prima stranke i daje usmena pojašnjenja iz svoje nadležnosti i pismeno odgovara na predstavke stranaka koje se odnose na pitanja iz djelokruga njegovog rada; izrađuje stručne analize, informacije i materijale koji se odnose na pitanja iz svog djelokruga rada; vodi evidencije iz svoje nadležnosti; obavlja i druge poslove i zadatke koje mu se stave u nadležnost, kao i poslove koje mu odredi pomoćnik načelnika iz nadležnosti radnog mjesta. 

06. Opis poslova: Koordinira radom Odsjeka i organizira vršenje svih poslova iz nadležnosti Odsjeka; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Odsjeka; predlaže poduzimanje propisanih postupaka zbog povrede radne dužnosti, kodeksa ponašanja ili nezakonitog rada namještenika iz Odsjeka; vrši procjenu rizika od mogućih grešaka, nepravilnosti, neovlaštene upotrebe materijalnih sredstava, neodgovarajućih rezultata rada u radu Službe i poduzima odgovarajuće mjere za sprečavanje nastajanja neželjenih posljedica; redovno usmeno ili pismeno upoznaje pomoćnika općinskog načelnika o stanju vršenja poslova iz nadležnosti Odsjeka, problemima koji postoje u vršenju tih poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; postupa po nalozima pomoćnika općinskog načelnika i prati realizaciju zaključaka i preporuka općinskog načelnika i Općinskog vijeća iz nadležnosti Odsjeka; daje mišljenja, prijedloge i sugestije kod izrade propisa i drugih akata iz nadležnosti rada Odsjeka; obavlja poslove premjera i utvrđivanje nastalih promjena na zemljištu, unošenje u katastarski plan i operal na planove razmjere 1:500 i 1:1000; obavlja poslove na održavanju i obnavljanju triangulacione mreže II, III i IV reda; obavlja poslove u pripremi reambulacije katastarskog operata, poslove prenošenja projekata na teren - iskolčenja svih vrsta projekata; učestvuje u postupku eksproprijacije, uzurpacije, komasacije i arondacije zemljišta; obavlja vještačenja u pogledu zemljišta i objekata za potrebe općinskih službi; za svoj rad neposredno je odgovoran pomoćniku općinskog načelnika. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, i to: 

za poziciju 01 

 • VSS/VII stepen stručne spreme, završen pravni fakultet; 
 • najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS 
 • poznavanje rada na računaru 

za poziciju 02 

 • VSS/VII stepen stručne spreme, završen pravni fakultet ili drugi fakultet nastavnog smjera 
 • najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS 
 • poznavanje rada na računaru 

za poziciju 03 

 • VSS/VII stepen stručne spreme, završen pravni fakultet 
 • najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS 
 • poznavanje rada na računaru 

za poziciju 04 

 • VSS/VII stepen stručne spreme, završen pravni fakultet; 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS 
 • poznavanje rada na računaru 

za poziciju 05 

 • VSS/VII stepen stručne spreme, završen građevinski ili arhitektonski fakultet; 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS 
 • vozački ispit B kategorije 

za poziciju 06 

 • VSS/VII stepen stručne spreme, završen geodetski fakultet; 
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS 
 • poznavanje rada na računaru 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 

1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), 

2.    potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci, 

3.    dokaz o poznavanju rada na računaru (za pozicije: 01,02,03,04 i 06) 

4.    dokaz o položenom vozačkom ispitu ,,B" kategorije (za poziciju 05) 

5.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Trg kralja Tomislava bb, ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH  www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete konkursa, bit će obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 

Sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH 

Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton 

Trg kralja Tomislava bb 

80101 Livno 

sa naznakom: 

"Javni konkurs za za popunu radnih mjesta državnih službenika u Općinskom organu uprave Općine Cazin" 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-117-a-F/09) 

 BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU 

Na osnovu članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (" Službene novine Federacije BiH ", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U MINISTARSTVU OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE I SPORTA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA 

01.    Pomoćnik ministra za edukaciju i licenciranje u saobraćaju u Sektoru edukacije i licenciranja u saobraćaju -1 (jedan) izvršilac 

02.    Stručni savjetnik za poslove provođenja i organizovanja polaganja vozačkih ispita u Sektoru edukacije i licenciranja u saobraćaju - 1 (jedan) izvršilac 

03.    Stručni savjetnik za nauku i naučno-istraživački rad u Sektoru nauke i visokog obrazovanja - 1 (jedan) izvršilac 

04.    Kantonalni inspektor za predškolsko, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje - 1 (jedan) izvršilac 

01. Opis poslova: Obavlja rukovodne poslove unutar Sektora za edukaciju i licenciranje u saobraćaju, organizira vršenje svih poslova i poduzima mjere za uspješnost rada Sektora, raspoređuje poslove za službenike i namještenike i daje im upute o načinu vršenja poslova, osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti Sektora, učestvuje u izradi prednacrta i nacrta zakona i drugih propisa iz oblasti saobraćaja koje su u nadležnosti Ministarstva, te obavlja i druge poslove koje mu odredi ministar. Član je stručnog kolegija Ministarstva, ima status rukovodećeg službenika, a za svoj rad i rad Sektora kojim rukovodi odgovoran je ministru. 

02. Opis poslova: Provođenje politike i izvršavanje zakona i drugih propisa i općih akata iz ove oblasti; koordinira radi uspješnog i efikasnog vršenja poslove planiranja, provođenja i organiziranja polaganja vozačkih ispita koji uključuju organizovanje poslova licenciranja, planiranje i organizaciju postupka verifikacije auto-škola i nadzora nad radom auto-škola, polaganje ispita za vozače-instruktore i samog polaganja vozačkih ispita, te prati stanje i pojave u ovoj oblasti na osnovu prikupljanja podataka ili podataka koje dostavljaju drugi organi i pravne osobe koji sudjeluju u navedenim poslovima i obrađuju te podatke s prijedlozima mjera za rješavanje utvrđenih problema; izrađuje odgovarajuće materijale kojima se vrši informiranje nadležnih organa o stanju i problemima u oblasti provođenja i polaganja vozačkih ispita; sudjeluje u izradi odgovarajućih planova i programa za obučavanje, edukaciju i usavršavanje licenciranih ispitivača, predavača, vozača-instruktora i drugih osoba koje su uključene u provođenje polaganja vozačkih ispita u skladu sa zakonom i pravilnicima koji regulišu navedenu oblast i provodi realizaciju tih planova i programa; obavlja i druge poslove koje mu odredi pomoćnik ministra i ministar. Za svoj rad odgovara pomoćniku ministra. 

03. Opis poslova: Provođenje i izvršavanje zakona i drugih propisa i općih akata; obavlja složenije poslove u oblasti naučnoistraživačkog rada; učestvuje u postupku verificiranja uslova naučnoistraživačkog rada; pruža stručnu pomoć ustanovama, institutima i pojedincima koji se bave naučnoistraživačkim radom; povezuje se s drugim naučnoistraživačkim ustanovama u zemlji i inozemstvu i prati savremena dostignuća na ovom polju; daje stručna mišljenja o pojedinim pitanjima, te obavlja i druge poslove koje mu odredi pomoćnik ministra i ministar. Za svoj rad odgovara pomoćniku ministra. 

04. Opis poslova: Obavlja sve poslove iz djelokruga rada Inspektorata; obavlja poslove nadzora nad zakonitošću rada predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola; vrši poslove nadzora primjene zakona, podzakonskih propisa i drugih akata iz oblasti obrazovanja; pokreće prekršajne i krivične prijave; podnosi zahtjev za razrješenje odgovorne osobe ili organa upravljanja u skladu sa Zakonom; razmatranje podnesaka građana; donošenje rješenja o naređenim mjerama i radnjama za otklanjanje uočenih nepravilnosti; provjera izvršenih mjera po ranijim rješenjima; obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom. Za svoj rad odgovara glavnom kantonalnom inspektoru. 

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to: 

Za poziciju 01: 

 • VSS - VII stepen - završen saobraćajni fakultet - cestovni smjer, mašinski fakultet - smjer motori i motorna vozila ili nastavnički fakultet saobraćajnog ili mašinskog smjera 
 • najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS 
 • položen stručni ispit (ukoliko postoji za navedenu struku) ili posjeduje najmanje dvije (2) od četiri (4) licence (licenca predavača teorijske nastave, licenca ispitivača iz teorijskog dijela ispita, licenca ispitivača iz upravljanja motornim vozilom, instruktorska dozvola), izdate od strane nadležnog organa 

Za poziciju 02: 

 • VSS - VII stepen - završen saobraćajni fakultet - cestovni smjer, mašinski fakultet - smjer motori i motorna vozila ili nastavnički fakultet saobraćajnog ili mašinskog smjera - najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS 
 • položen stručni ispit (ukoliko postoji za navedenu struku) ili posjeduje najmanje dvije (2) od četiri (4) licence (licenca predavača teorijske nastave, licenca ispitivača iz teorijskog dijela ispita, licenca ispitivača iz upravljanja motornim vozilom, instruktorska dozvola), izdate od strane nadležnog organa 

Za poziciju 03: 

 • VSS - VII stepen - završen fakultet društvenog, humanističkog, prirodnog ili tehničkog smjera 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS, u oblasti visokog obrazovanja ili naučno istraživačkoj instituciji, odnosno naučni stepen zvanja 
 • položen stručni ispit (ukoliko postoji za navedenu struku) 

Za poziciju 04: 

 • VSS - VII stepen - završen fakultet na kojem se stiče zvanje profesora, odnosno završen fakultet društvenog, prirodnog ili tehničkog smjera sa položenom pedagoško- psihološkom grupom predmeta 
 • najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS, na odgojno obrazovnim poslovima 
 • položen stručni ispit (ukoliko postoji za navedenu struku) 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije) 

1.    fakultetska diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine), 

2.    potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci, 

3.    za poziciju 03. 

 • dokaz o radnom stažu u oblasti visokog obrazovanja ili naučno istraživačkoj instituciji, nakon sticanja VSS, odnosno naučnom stepenu zvanja 

4.    za poziciju 04. 

 • dokaz o radnom stažu na odgojno obrazovnim poslovima, nakon sticanja VSS 
 • dokaz o položenoj pedagoško-psihološkoj grupi predmeta 

5.    za pozicije 01.,02,03,04 : 

 • dokaz o položenom stručnom ispitu (ukoliko postoji za navedenu struku) ili za pozicije 01. i 02 dokaz o posjedovanju najmanje dvije (2) od četiri licence (licenca predavača teorijske nastave, licenca ispitivača iz teorijskog dijela ispita, licenca ispitivača iz upravljanja motornim vozilom, instruktorska dozvola), izdate od strane nadležnog organa, 

6.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, ulica Stjepana Radića br.3, Mostar ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). 

Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. 

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uslova predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH , izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 

Sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem poštanske službe, preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu FBiH 

Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton 

Stjepana Radića 3, 88000 Mostar 

sa naznakom: 

"Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika 

u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona". 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-118-a-F/09) 

MINISTARSTVO ZNANOSTI, PROSVJETE,
KULUTRE I ŠPORTA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
LIVNO 

Na temelju članaka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03), članka 61. Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine HBŽ", broj 12/04 i 12/08), Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa raspisuje 

NATJEČAJ 

ZA IZBOR ČLANOVA (DVA) ŠKOLSKOG ODBORA ZA SREDNJU ŠKOLU "TIN UJEVIĆ" IZ GLAMOČA IZ REDA OSNIVAČA 

Natječaj se objavljuje za izbor kandidata za imenovanje članova Školskog odbora iz reda osnivača za Srednju školu "Tin Ujević" iz Glamoča. 

Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete: 

1. OPĆI UVJETI 

 • da je državljanin BiH 
 • da je stariji od 18 godina 
 • da se protiv njega ne vodi kazneni postupak 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou u BiH 

2. POSEBNI UVJETI 

 • da kandidat ima visoku ili višu stručnu spremu 
 • sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno sudjelovanje u radu Školskog odbora 
 • sposobnost za nepristranosti donošenja odluka 

Prijava kandidata pored naziva Srednje škole za koju se prijavljuje, kraće biografije, adrese i kontakt telefona treba sadržavati: 

 • uvjerenje o državljanstvu BiH 
 • izvod iz matične knjige rođenih 
 • uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak 
 • ovjerenu kopiju diplome o završenoj školi 
 • ovjerenu izjavu kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH 

Članovi školskih odbora imenuju se na period od 4 godine. 

Školski odbor obavlja poslove utvrđene u članku 63. Zakona o srednjem školstvu. 

Rad u školskim odborima je dragovoljan i besplatan. 

Sastav školskih odbora mora održavati nacionalni sastav zajednice u kojoj škola djeluje. 

Prijave o dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta dostaviti na adresu: Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa, Stjepana II. Kotromanića bb, Livno. 

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja natječaja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-94-a-F/09) 

FEDERALNI ZAVOD ZA MIROVINSKO/PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE
MOSTAR 

Temeljem odluke Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje broj UO-22/08 od 22. 12. 2008. godine, raspisuje se 

OBAVJEŠTENJE 

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA RADI KUPOVINE POSLOVNOG PROSTORA U TRAVNIKU 

Ovo obavještenje se objavljuje radi stjecanja informacija ovog Zavoda o raspoloživom poslovnom prostoru u općini Travnik, a radi moguće kupnje istog u cilju rješavanja svojih poslovnih potreba. 

Pozivaju se zainteresirani ponuditelji da dostave na razmatranje ponude sa uvjetima prodaje poslovnog prostora čija namjena je obavljanje registrirane djelatnosti Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Županijske/ Kantonalne administrativne službe za KSB/SBK u Travniku. 

Način kupovine poslovnog prostora je po sistemu "ključ u ruke". 

Ponuđeni poslovni prostor treba da zadovoljava sljedeće uvjete: 

 • veličina poslovnog prostora treba da bude između 1.100-1.250 m2 
 • visina radnih prostorija /SVIJETLA VISINA/ je 2,80 m, a pomoćnih prostorija 2,80 m 
 • da se u poslovnom prostoru mogu osigurati uredske prostorije, sala za sastanke, arhiva, čajna kuhinja, sanitarni čvor, pomoćne prostorije (spremačice, domar, ekonomat) 
 • poslovni prostor može biti u prizemlju i katu sa obveznom funkcionalnom povezanošću 
 • ukoliko je poslovni prostor u sastavu veće cjeline poželjno je da na odgovarajući način bude odvojen /obilježen/ označen kao posebna cjelina 
 • da se objekt u kojem je smješten poslovni prostor nalazi u gradu, sa osiguranim prilaznim putem, parking mjestima oko objekta, da ima dovoljan broj priključaka za električnu energiju, PTT priključaka, instalirane kablove i priključnice za TCP/IP mrežu, te druge priključke i instalacije sa zasebnim brojilima potrošnje 
 • da je u radnim prostorijama kvalitetno riješeno grijanje i hlađenje te osigurana prirodna i vještačka osvijetljenost, ventilacija ograničene buke i vibracija, osiguranje od udara groma električne energije te spriječenost nastanka požara i eksplozije. 

Uz ponudu je obvezno dostaviti: 

 • nacrt (idejno rješenje, izvod iz projekta, tlocrt, najmanje jedan presjek i opis prostora) sa površinom poslovnog prostora te cijenom iskazanom po 1m2 ili ukupnom cijenom za poslovni prostor te načinom plaćanja 
 • ako je objekt u izgradnji, stupanj gotovosti radova odnosno rok i završetak radova 
 • dokaz o vlasništvu prostora - ZK izvadak ili ukoliko je objekt u izgradnji građevna dozvola izdata od mjerodavnog općinskog organa 
 • rješenje o upisu u sudski registar kao dokaz da je ponuditelj registriran za obavljanje predmetne djelatnosti (građenje i prodaja nekretnina) 
 • ukoliko je ponuditelj fizička osoba (samostalni obrtnik) rješenje mjerodavnog organa da može obavljati predmetnu djelatnost 
 • ID broj ponuditelja, kontakt osoba ponuditelja i broj telefona. 

Ponude je potrebno dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva na adresu: 

Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, Dubrovačka bb, Mostar sa naznakom: "PONUDA ZA KUPOVINU POSLOVNOG PROSTORA" u Travniku. 

Ovim obavještenjem se Federalni zavod za mirovinsko/ penzijsko i invalidsko osiguranje ne obvezuje da mora odabrati neku od prispjelih ponuda i zaključiti kupoprodajni ugovor. 

(so-95-a-F/09) 

HYPO-ALPE-ADRIA-BANK DD 

MOSTAR 

OGLAS 

U postupku osiguranja tražbine vjerovnika Hypo-Alpe- Adria-Bank d.d. Mostar, Kneza Branimira 2b, 88000 Mostar, zastupano po punomoćniku, prema korisniku kredita/založnom dužniku "INTERINVEST" d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Safeta Zajke br. 269, zastupano po direktoru, u prisustvu notara koji je sačinio zapisnik OPU 065/09, izvršen je popis u korist vjerovnika Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d. Mostar, i to na poslovno stambenom objektu u izgradnji, koji se gradi na parcelama upisanim u ZK ul. br. 10583, KO Dolac, parcela broj k.č. 855/10, k.č. 855/8, k.č. 854/3, k.č. 854/4, k.č. 855/9, k.č. 855/11 i parcela broj k.č. 855/12, na kojima je upisano pravo korištenja radi izgradnje poslovno stambenog objekta u korist "INTERINVEST" d.o.o. Sarajevo sa 1/1 dijela. 

Popis je proveden u svrhu osiguranja tražbina iz Ugovora o dugoročnom kreditu sa valutnom klauzulom broj 6037703725. 

Korisnik kredita/založni dužnik "INTERINVEST" d.o.o. Sarajevo je u notarski obrađenom Ugovoru broj OPU 065/09 dao izričitu saglasnost da se po osnovu tog Ugovora, a radi osiguranja tražbine iz Ugovora o dugoročnom kreditu sa valutnom klauzulom broj 6037703725, upiše zabilježba prava prvenstvenog reda radi osiguranja ranga hipoteke, izvrši popis na poslovnom stambenom objektu u izgradnji. 

Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d., Kneza Branimira 2b, Mostar 

(so-100-a-F/09) 

SKUPŠTINA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA 

GORAŽDE 

Na osnovu člana 10 a. Zakona o Agenciji za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde ("Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde", broj 8/97, 8/99 i 10/00), a u skladu sa članom 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03), Komisija za izbor i imenovanja Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde objavljuje 

JAVNI OGLAS 

ZA POPUNU ČLANA NADZORNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U BOSANSKO-PODRINJSKOM KANTONU GORAŽDE 

Nadzorni odbor Agencije za privatizaciju u Bosansko- podrinjskom kantonu Goražde, sačinjavaju: 

 • predsjednik Nadzornog odbora 
 • 2 (dva) člana Nadzornog odbora 

Nadzorni odbor nadležan je da vrši nadzor zakonitosti rada i finansijskog poslovanja Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. 

Mandat Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde traje 4 (četiri) godine počev od 22. juna 2007. godine. 

Kandidati za člana Nadzornog odbora moraju ispunjavati slijedeće uslove: 

1.     da su stariji od 18 godina, 

2.    da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, 

3.    da se na njih ne odnosi član IX. l. Ustava Bosne i Hercegovine. 

Pored općih uslova kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uslove: 

1.     da su državljani Bosne i Hercegovine, 

2.     da imaju završenu VSS, 

3.     da imaju najmanje pet godina radnog iskustva u struci, 

4.     da se protiv njih ne vodi krivični postupak, odnosno da nisu osuđivani za krivična djela koja po zakonu predstavljaju smetnju za obavljanje dužnosti u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine. 

Prilikom nominiranja kandidata za konačno imenovanje u Nadzorni odbor Agencije, pored ispunjavanja općih i posebnih uslova prednost imaju slijedeći kandidati: 

 • kandidati sa većim radnim iskustvom, 
 • kandidati koji poznaju strani jezik, 
 • kandidati sa naučnim zvanjima (doktor, magistar i dr.), 
 • te kandidati sa posebnim preporukama, pohvalama i visokim moralnim i ljudskim osobinama. 

U Nadzorni odbor ne mogu se imenovati kandidati koji su: 

 • poslovodni organi u preduzeću - privrednom društvu u kome ima državnog vlasništva 
 • članovi upravnog ili nadzornog odbora preduzeća - privrednog društva, 
 • vlasnici preduzeća - privrednog društva, 
 • osuđivani za krivična djela i privredne prijestupe nespojive sa dužnošću u upravljačkim tijelima, 
 • sudskom presudom ili drugom mjerom isključeni ili im je zabranjeno obavljanje aktivnosti iz nadležnosti upravljačkih tijela u privrednim društvima, 
 • izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08), 
 • na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH, broj 34/03). 

Naknada izabranom članu Nadzornog odbora Agencije je 50,00 KM po održanoj sjednici. 

Prijave kandidata treba da sadrže: 

 • kraću biografiju, 
 • kontakt telefon i adresu. 

Uz prijavu je potrebno dostaviti: 

 • izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci), 
 • ovjerenu izjavu da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, 
 • ovjerenu izjavu da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, 
 • uvjerenje o državljanstvu, 
 • dokaz o stručnoj spremi, 
 • dokaz o radnom iskustvu, 
 • uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, odnosno da nisu osuđivani za krivična djela koja po zakonu predstavljaju smetnju za obavljanje dužnosti u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (ne starije od 3 mjeseca). 

Kandidati koji budu ušli u uži izbor, bit će pozvani na intervju. 

Oglas ostaje otvoren 14 dana od posljednjeg dana objavljivanja, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i "Dnevnom avazu". 

Prijave sa traženom dokumentacijom je potrebno dostaviti lično ili putem pošte na adresu: 

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde - Komisija za izbor i imenovanja, ul. Maršala Tita br. 13, Goražde, sa naznakom: "Prijava za oglas - ne otvaraj". 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na javni oglas moraju biti originali ili ovjerene kopije. 

Napomena: Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

(so-101-a-F/09) 

SERDA DOO SARAJEVO 

Na osnovu člana 8. Statuta SERDA d.o.o., člana 4. Pravilnika o radu SERDA d.o.o. Sarajevo, člana 8. tačke 4. i člana 10. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u SERDA d.o.o. Sarajevo, direktor SERDA d.o.o. objavljuje 

KONKURS 

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME UZ MOGUĆNOST PRODUŽENJA 

I.    Za popunu slijedećeg radnog mjesta: 

1.    Projektni menadžer - 1 izvršilac. 

II.    Osim općih uslova predviđenih Zakonom, kandidat treba da ispunjava slijedeće uslove: 

 • potrebna visoka stručna sprema odgovarajućeg smjera i 2 godine radnog iskustva iz djelatnosti SERDA-e ili viša stručna sprema tehničkog smjera i 5 godina radnog iskustva sa nivoom dokazanih znanja i edukacija iz djelatnosti SERDA-e, 
 • poznavanje rada na programima PC (ofice XP paketa, internet tehnologije i baze podataka), 
 • znanje engleskog jezika ili nekog od jezika EU, 
 • da ima vozačku dozvolu, 
 • sposobnost rada po važećim zakonskim propisima i procedurama EU, 
 • sposobnost da vrši samostalan rad i da prihvati odgovornost u sredini sa ograničenim vremenskim rokovima, 
 • iskustvo u implementaciji projekata EU, 
 • iskustvo u monitoringu projekata. 

III. 

Prijava na konkurs treba da sadrži: 

1.    pismo namjere, 

2.    CV koji daje opis prethodnih profesionalnih angažmana za poslove koje aplicira, 

3.    original ili ovjerenu fotokopiju dokumenata: 

 • diplome o završenom obrazovanju, 
 • uvjerenje/dokaz o radnom iskustvu, 
 • certifikat/dokaz o poznavanju rada na PC, 
 • dokaz o poznavanju engleskog jezika ili nekog od jezika EU, 
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, ne starije od 6 mjeseci original ili ovjerena kopija, 
 • uvjerenje o državljanstvu- ne starije od 6 mjeseci- original ili ovjerena kopija, 
 • kopija CIPS-a - ovjerena, 
 • preporuke ranijih poslodavaca, 
 • kopija vozačke dozvole- ovjerena, 
 • kao i ostale dokaze o ispunjavanju traženih uslova. 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova kandidati treba da dostave na adresu: Hamdije Čemerlića 2/11, Sarajevo. Prijave dostaviti poštom ili lično na protokol Društva sa naznakom: " Za KONKURS, ne otvaraj". Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objave. Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 033 652-935. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 

(so-106-a-F/09) 

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA
BIHAĆ 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ( "Službene novine Federacije BiH", broj 34/03.), članova 155. i 156. Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju ("Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04) i Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona o pokretanju postupka za izbor i imenovanje članova školskih odbora javnih ustanova osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja Unsko-sanskog kantona broj 03-017-1069/2008. od 15. decembra 2008. godine, Vlada Unsko-sanskog kantona objavljuje 

PRODUŽENJE ROKA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA NA JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR KANDIDATA ZA NOMINIRANJE ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA U JAVNIM USTANOVAMA OSNOVNOG I SREDNJEG ODGOJA I OBRAZOVANJA UNSKO-SANSKOG KANTONA 

Produžava se rok za podnošenje prijava na javni oglas za izbor kandidata za nominiranje člana školskog odbora u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja Unsko-sanskog kantona, ispred osnivača, objavljenog 24. 12. 2008. godine u dnevnom listu "Avaz" i "Službenim novinama Federacije BiH", broj 86/2008. 

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti na adresu: 

Vlada Unsko-sanskog kantona, Komisija za izbor 

Alije Đerzeleza br. 6, BIHAĆ 

Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja produženja roka za podnošenje prijava. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. 

(so-109-a-F/09) 

FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA
SARAJEVO 

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) i Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine od 21. januara 2009. godine, Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavljuje 

JAVNI POZIV 

Svim zainteresovanim investitorima radi građenja kompleksa stambeno-poslovnih objekata i drugih pratećih sadržaja na lokaciji bivše kasarne "Nedžarići", Sarajevo 

I.    PREDMET 

1.    Raspisuje se javni poziv za sve zainteresovane investitore radi izgradnje kompleksa stambeno-poslovnih objekata i drugih pratećih sadržaja na lokaciji bivše kasarne "Nedžarići", Sarajevo, vlasništvo Vlade Federacije BiH. 

2.    Građenje kompleksa stambeno-poslovnih objekata planirano je na zemljištu označenom kao k. č. broj 1261 Nedžarići KO. Stup, u ukupnoj površini od 68.250 m2. 

3.    Regulacionim planom, navedenog lokaliteta, predviđena je izgradnja kompleksa stambeno-poslovnih objekata. 

4.    Federalno ministarstvo prostornog uređenja je saglasno da investitor o svom trošku može tražiti od nadležnog organa izmjenu regulacionog plana u pogledu spratnosti ili drugih karakteristika planiranja, razmještaja objekata i sl. 

5.    Spratnost objekta: P+5-6. 

6.    Ukupna bruto korisna površina cca 200.000 m2. 

II.    USLOVI JAVNOG POZIVA 

1.    Pravo učešća na javni poziv imaju sva pravna lica. 

2.    Uz prijavu na javni poziv ponuđači su dužni priložiti: 

 • rješenje o upisu subjekta u sudski registar, 
 • garanciju banke o obezbijeđenim finansijskim sredstvima za gradnju kompleksa stambeno-poslovnih objekata, 
 • procenat stambenih jedinica koji se stavlja na raspolaganje Vladi Federacije BiH, u cilju obezbjeđenja zamjenskih stanova neophodnih za provođenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova ("Službene novine Federacije BiH", br. 28/05 i 2/08), 
 • rok izgradnje objekta. 

III.    NAČIN ODABIRA INVESTITORA 

1.    Provođenje ovog javnog poziva obavit će komisija koju imenuje federalni ministar prostornog uređenja. 

2.    Otvaranje ponuda biće javno, a o vremenu i mjestu otvaranja ponuda ponuđači će biti naknadno obaviješteni. 

3.    Otvaranju ponuda imaju pravo prisustvovati ponuđači ili njihovi ovlašteni zastupnici. 

4.    Nakon otvaranja ponuda komisija će sačiniti listu investitora koji ispunjavaju uslove javnog poziva. 

5.    Rezultati javnog poziva bit će objavljeni na oglasnoj tabli Federalnog ministarstva prostornog uređenja, a obavještenje o rezultatima javnog poziva dostavit će se svim učesnicima koji su se prijavili na javni poziv. 

6.    Konačnu Odluku o izboru investitora donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja. 

7.    Prednost za dodjelu zemljišta za izgradnju kompleksa stambeno-poslovnih objekata ima ponuđač koji ponudi najveći procenat stambenih jedinica na raspolaganje Vladi Federacije BiH, radi obezbjeđenja zamjenskih stanova neophodnih za provođenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova ("Službene novine Federacije BiH", br. 28/05 i 2/08). U slučaju iste visine procenta ponuđenih stambenih jedinica, prednost ima ponuđač čija je ponuda ranije dostavljena, kao i ponuđač koji predloži kraće rokove gradnje. 

8.    Ukoliko učesnik javnog poziva sa utvrđene liste prvenstva odustane od utvrđenog prava na dodjelu zemljišta ili mu se na neki drugi načih utvrdi gubitak prava na dodjelu zemljišta radi građenja, pravo na dodjelu zemljišta ima sljedeći učesnik javnog poziva sa utvrđene liste prvenstva. 

9.    Investitor će o svom trošku obezbijediti građevinsku dozvolu, te snositi sve druge troškove, uključujući građenje i potrebnu infrastrukturu, kao i dobivanje upotrebne dozvole za izgrađene objekte kod nadležnog organa. 

IV.    DODATNE INFORMACIJE 

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima javnog informisanja pristupačnim na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. 

Prijavu na javni poziv - ponudu dostaviti putem pošte na adresu Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ul. M. Tita 9a, 71000 Sarajevo ili lično u pisarnicu Federalnog ministarstva prostornog uređenja u zapečaćenoj koverti sa naznakom: "Prijava na javni poziv za sve zainteresovane investitore radi izgradnje kompleksa stambeno-poslovnih objekata - ne otvaraj". 

Na poleđini koverte napisati naziv, tačnu adresu i kontakt telefon podnosioca prijave. 

Federalno ministarstvo prostornog uređenja ne snosi troškove učešća pravnih lica po ovom pozivu te zadržava pravo da u bilo kojoj fazi poništi ovaj javni poziv bez bilo kakvih obavezi prema učesnicima. 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 033/663-699, kontakt osoba Sedžida Đonlagić. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-110-a-F/09) 

OPĆINA LJUBUŠKI 

Na temelju članka 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03), općinski načelnik Ljubuški objavljuje 

PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG OGLASA 

ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJE U REGULIRANA TIJELA OPĆINE LJUBUŠKI 

JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje na pozicije u regulirana tijela Općine Ljubuški, objavljen u Dnevnom listu (utorak) 11. 11. 2008. godine i u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 75/08 od 26. 11. 2008. godine, poništava se u dijelu koji se odnosi na izbor na poziciju B. Školski odbori OŠ, zbog nedostatka prijavljenih kandidata na tu poziciju. 

Temeljem članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03) i članka 4. st. 1. Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija za konačna imenovanja na poziciju u regulirana tijela Općine Ljubuški ("Službeni glasnik Općine Ljubuški", broj 3/05), općinski načelnik Ljubuški objavljuje 

PONOVNI JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR NA POZICIJE U REGULIRANA TIJELA OPĆINE LJUBUŠKI 

I.    Oglas se ponovo objavljuje za izbor kandidata na pozicije u regulirana tijela Općine Ljubuški kako slijedi: 

A.    Školski odbori OŠ: 

 • Marka Marulića Ljubuški         jedan član ispred osnivača, član nema pravo na naknadu; 
 • Ivane Brlić Mažuranić Humac        jedan član ispred osnivača, član nema pravo na naknadu; 
 • Tina Ujevića Vitina        jedan član ispred osnivača, član nema pravo na naknadu; 

II.    Oglas se objavljuje za izbor kandidata na poziciju u regulirana tijela Općine Ljubuški kako slijedi: 

A.    Školski odbori srednjih škola: 

 • SSŠ Ruđera Boškovića Ljubuški        jedan član ispred osnivača, član nema pravo na naknadu. 
 • Gimnazije Ljubuški        jedan član ispred osnivača, član nema pravo na naknadu. 

III.    OPIS POZICIJA 

(I.A- II. A.) Školski odbor usvaja godišnji program rada škole i izvješćuje o njegovoj provedbi, prati i usmjerava sveukupan rad škole, odlučuje o korištenju financijskih sredstava škole koje je škola osigurala vlastitim prihodima, donacijama i slično sukladno Zakonu o riznici, raspisuje natječaj za prijem djelatnika u radni odnos, odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa djelatnika na prijedlog ravnatelja, predlaže Ministarstvu imenovanje ravnatelja, analizira opći uspjeh učenika i poduzima mjere za unapređenje uvjeta rada u školi, usvaja statut, pravilnike i druge opće akte škole, obavlja i druge poslove određene u statutu škole. 

IV.    UVJETI ZA POZICIJE 

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete: 

1.    OPĆI UVJETI ZA POZICIJE (I.A.II.A.) 

 • da je državljanin BiH 
 • da je stariji od 18 godina 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u razdoblju od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, 
 • da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (članak IX.1. Ustava BiH). 
 • da nije osuđivan za kazneno djelo i za gospodarski prijestup nespojiv s dužnošću u reguliranom tijelu, pet godina od pravomoćnosti presuda isključujući vrijeme zatvorske kazne, 
 • da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciju na koju se kandidirao. 
 • da nije stariji od 70 godina na dan imenovanja, 
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima F BiH, 
 • da nije član organa zakonodavne izvršne vlasti, i savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02 i 12/04). 
 • da nema privatni, finansijski interes u reguliranom tijelu u koje se kandidira. 

2.    POSEBNI UVJETI ZA POZICIJE (I.A.II.A.) 

 • VSS - odgovarajućeg zanimanja zavisno od djelatnosti poduzeća ili ustanove u okviru koje se kandidira (najmanje 2/3 člana reguliranog tijela) 
 • VŠS i najmanje 3 godine radnog iskustva nakon stjecanja VŠS ili SSS IV - stupnja i najmanje 5 godina iskustva nakon stjecanja SSS (1/3 članova reguliranog tijela), 
 • da nije član nadzornog odbora ili upravnog vijeća u više od dva pravna subjekta, 
 • rezultati rada ostvareni tijekom prethodnog radnog angažmana, 
 • komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno odgovorno obnašanje ispražnjenih pozicija. 

V.    PODNOŠENJE PRIJAVA 

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjenju općih i posebnih uvjeta (ovjerene kopije) kao i navesti na koju se poziciju kandidiraju. 

Nepotrebne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Javni oglas će biti objavljen u Dnevnom listu i "Službenim novinama Federacije BiH", krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. 

Prijave s potrebnim dokumentima dostaviti osobno ili poštom preporučeno na adresu: 

OPĆINA LJUBUŠKI 

OPĆINSKI NAČELNIK 

POVJERENSTVO ZA IZBOR 

S naznakom: "PRIJAVA NA OGLAS" - Ne otvaraj 

Ul. Z. Frankopanska 71. 

(so-113-a-F/09) 

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA 

DOM ZDRAVLJA ŽIVINICE 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03) i člana 26. Statuta Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Živinice broj 13-1269/03 od 24. aprila 2003. godine, Upravni odbor objavljuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR DIREKTORA
JZU DOM ZDRAVLJA ŽIVINICE 

1.    Objavljuje se javni oglas za izbor direktora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Živinice 

2.    Opis pozicije direktora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Živinice: organizuje i rukovodi radom Ustanove, zastupa i predstavlja Ustanovu pred trećim licima, predlaže Upravnom odboru svoj program rada te mjere za zakonito i efikasno obavljanje djelatnosti Ustanove, donosi akte koji se odnose na unutrašnju organizaciju, i druge akte u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima, predlaže nacrte normativnih akata koje usvaja Upravni odbor, izvršava odluke Upravnog odbora, odlučuje o prijemu i rasporedu zaposlenika, prestanku radnog odnosa zaposlenika te drugim pravima iz radnog odnosa, donosi odluke o postavljenju zaposlenika koji organizuju rad u Ustanovi, podnosi izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Upravnom odboru, i odgovara za rezultate rada i poslovanje Ustanove, naredbodavac je u izvršenju finansijskog plana i obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim aktima Ustanove. 

    Mandat direktora je četiri godine. 

3.     Kandidati koji se prijave na ovaj oglas trebaju ispunjavati sljedeće opće uslove: 

 • da su državljani Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu); 
 • da su stariji od 18 godina, ali ne stariji od 70 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih); 
 • da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se kandiduju (dokaz: uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti); 
 • da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u BiH (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: uvjerenje organa državne službe ako su radili ili rade u državnoj službi), 
 • da nisu osuđivani za krivično djelo ili privredni prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju, u roku od pet godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne (dokaz: uvjerenje MUP-a da nije osuđivan za krivično djelo i potvrda općinskog suda da nije osuđivan za privredni prijestup); 
 • da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava BiH (dokaz: izjava kandidata ovjerena kod nadležnog organa); 
 • da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08), (dokaz: izjava kandidata ovjerena kod nadležnog organa); 

4.     Pored općih uslova kandidati treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove i to: 

 • VII stepen stručne spreme - da je zdravstveni radnik - završeno obrazovanje zdravstvenog usmjerenja (dokaz: diploma odnosno uvjerenje); 
 • da ima odgovarajuću specijalizaciju iz djelatnosti doma zdravlja (dokaz: uvjerenje); 
 • da imaju najmanje tri godine radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja, od čega najmanje jednu godinu radnog iskustva na rukovodećim poslovima (dokaz: uvjerenje o radnom iskustvu); 
 • da nisu članovi upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke (dokaz: izjava kandidata ovjerena kod nadležnog organa); 
 • da nemaju privatni finansijski interes u ustanovi za koju se kandiduju (dokaz: izjava kandidata ovjerena kod nadležnog organa). 
 • da nisu članovi upravnog ili nadzornog odbora u više od jednog reguliranog organa (dokaz: izjava kandidata ovjerena kod nadležnog organa); 

Direktora Ustanove imenuje Upravni odbor. 

Uz prijavu, koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju navedenih uslova. 

Dokumenti priloženi uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne stariji od šest mjeseci. 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom bit će pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima. 

Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - član javnosti, slobodno je podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispoštovani principi utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, a kopija se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava Federacije BiH. 

Prijavu sa dokazima o ispunjavanju navedenih uslova potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja oglasa. 

Javni oglas će biti objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH" i dnevnim novinama "Dnevni avaz". 

Prijave sa svim traženim dokumentima dostavljaju se lično ili poštom preporučeno, na adresu: 

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Živinice, ul. Alije Izetbegovića broj 17. Živinice 75 270, uz naznaku "Prijava za javni oglas". Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-114-a-F/09) 

OPĆINA BANOVIĆI 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03), u postupku imenovanja na pozicije u organima tijela u kojima Općina Banovići ima pravni interes odnosno zakonito pravo imenovanja, općinski načelnik Općine Banovići, kao odgovorni javni službenik, objavljuje ponovni 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "KOMUNALAC" BANOVIĆI 

I.    NADZORNI ODBOR JAVNOG PREDUZEĆA
"KOMUNALAC" BANOVIĆI 

 • Predsjednik - 1 (jedan) 
 • Član - 2 (dva) 

A/    Prava i obaveze Nadzornog odbora 

- Nadzorni odbor preduzeća nadzire rad uprave, priprema poslovnike i predlaže ih skupštini, priprema etički kodeks i predlaže ga skupštini, vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje skupštini, razmatra provedbeni propis za postupak nabavke i nadzire njegovo provođenje, daje mišljenje skupštini o prijedlogu uprave za raspodjelu profita, imenuje i razrješava članove uprave, daje saglasnost za aktivnosti koje su ograničene na osnovu odredbi Zakona o javnim preduzećima, daje upute direktoru za provođenje uviđaja u vezi sa uočenim nepravilnostima i vrši druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim normativnim aktima preduzeća. 

B/    Mandat i naknada za rad 

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom. 

Imenovane osobe imaju pravo na naknadu u skladu sa Zakonom i uslovima utvrđenim općim aktima ustanova i ista će se isplaćivati iz sredstava ustanove u koju budu imenovani. 

C/    Opći uslovi za imenovanje 

Svi kandidati za poziciju u reguliranom organu koji je predmet ovog javnog oglasa moraju ispunjavati slijedeće opće uslove: 

 • da su državljani BiH, 
 • da su stariji od 18 godina, 
 • da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjenje pozicije, 
 • da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine (da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji), 
 • da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03), 
 • da nisu članovi organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02), 
 • da nemaju privatni finansijski interes u instituciji u koju se kandiduju, 
 • da nisu lica kojim je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti institucije u koju se kandiduju. 

D/    Posebni uslovi za imenovanje Nadzornog odbora 

 • Kandidati trebaju posjedovati VII ili VI stepen stručne spreme i radno iskustvo od najmanje 3 godine. 

E/    Pored posebnih uslova za članove nadzornih odbora Preduzeća, kandidati treba da: 

 • uživaju ugled u lokalnoj zajednici, 
 • posjeduju odgovarajuće stručno znanje iz oblasti za koju se kandiduju, 
 • nisu članovi više od jednog upravnog ili nadzornog odbora, 
 • posjeduju sposobnost nepristrasnog donošenja odluka, 
 • posjeduju komunikacijske i organizatorske sposobnosti. 

F/    Potrebni dokumenti 

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti: 

 • kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, 
 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci ili ovjerenu kopiju ClPS-ove lične karte, 
 • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka od nadležnog kantonalnog suda (ne starije od 3 mjeseca), 
 • ovjerenu kopiju diplome, 
 • uvjerenje o radnom iskustvu, 
 • uvjerenje od poslodavca da nije otpušten iz službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 2 godine prije objavljivanja oglasa ili ovjerenu izjavu o navedenom, 
 • ovjerenu izjavu kojom dokazuje da ispunjava ostale opće uslove. 

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava neće se uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja. 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu bit će pozvani na intervju. Prilikom pozivanja kandidata na intervju svaki kandidat koji je ušao u uži izbor dobit će obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja. 

Prije intervuja komisija može tražiti podatke od neposrednih ranijih rukovodilaca preporuke o kandidatima. 

Prilikom izbora uzet će se u obzir priznanja i rezultati koje je kandidat do sada stekao iz oblasti za koju se kandiduje. 

U postupku konačnog izbora prednost imaju kandidati koji u potpunosti ispunjavaju opće i posebne uslove i posjeduju veći stepen stručne spreme. 

Nakon intervjua Komisija za izbor će predložiti rang listu sa najboljim kandidatima i dostaviti nadležnom organu na daljnje razmatranje i konačno imenovanje. 

Konačna imenovanja će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Bilo koji kandidat ili član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispoštovani principi utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH, a kopija se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava u FBiH. 

Prigovor na konačna imenovanja se podnosi organu koji vrši konačno imenovanje. 

Javni oglas ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", dnevnom listu, službenoj web stranici Općine Banovići (www.opcina-banovici.com.ba) i oglasnoj ploči Općine Banovići. 

Rok za podnošenje prijava računa se prema datumu objave oglasa u glasilu koje zadnje objavi ovaj oglas. 

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu: Općina Banovići, ulica Alije Dostovića br. 1, 75290 Banovići, sa naznakom "Prijava na oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP "Komunalac""- NE OTVARAJ. 

II. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku Općine Banovići". 

(so-115-a-F/09) 

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA 

Na osnovu članova 6. i 7. Odluke o uslovima, kriterijima i postupku imenovanja u regulisane organe Općinskog vijeća Tuzla ("Službeni glasnik Općine Tuzla", broj l/04), člana 14. Pravila Javne ustanove Centar za socijalni rad Tuzla i Odluke Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Tuzla broj 05-07-170 od 20. januara 2009. godine, Upravni odbor raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" TUZLA 

I. 

Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Tuzla. 

I.    OPIS POZICIJE DIREKTORA JU "Centar za socijalni rad" Tuzla 

 • organizuje i rukovodi radom Ustanove, zastupa i predstavlja Ustanovu, prema trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada Ustanove; 
 • u ostvarivanju rukovođenja Ustanovom direktor predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi koje je Ustanova osnovana, unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnove planova rada i razvoja; 
 • izvršava odluke Upravnog odbora; 
 • odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa; 
 • podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju; 
 • vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima Ustanove. 

Mandat direktora JU "Centar za socijalni rad,, Tuzla je četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom. 

Kandidati za imenovanje na poziciju direktora Javne ustanove moraju ispunjavati opće i posebne uvjete. 

II.    OPĆI UVJETI 

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine; 
 • da je stariji od 18 godina; 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere bilo na nivou države ili entiteta, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije; 
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine); 
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03); 
 • da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02 i 12/04 i "Službene novine Federacije BiH", broj 70/08); 
 • da nema privatni i finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje; 
 • da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv s dužnošću u instituciji u kojoj se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne; 
 • da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj instituciji u kojoj se kandiduje. 

III.    POSEBNI UVJETI 

 • da imaju visoku stručnu spremu iz oblasti socijalnog rada, psihologije, pedagogije, prava, defektologije, medicine ili sociologije; 
 • da imaju najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; 
 • prednost imaju kandidati koji posjeduju radno iskustvo u oblasti socijalne zaštite. 

IV.    POTREBNI DOKUMENTI 

Prijave kandidata treba da sadrže kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.  

Uz prijavu treba dostaviti: 

 • izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci); 
 • dokaz o školskoj spremi; 
 • dokaz o radnom iskustvu; 
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci ili ovjerena kopija CIPS-ove lične karte); 
 • uvjerenje MUP-a da nije lice osuđivano za krivično djelo navedeno u općim uvjetima; 
 • uvjerenje općinskog suda da nije lice osuđivano za privredni prestup i da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u insitutuciji u kojoj se kandiduje; 
 • izjavu o činjenicama nabrojanim u alinejama 3. do 7. općih uvjeta iz konkursa. 

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije. Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje (ne starije od 3 mjeseca). Konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. 

Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj konkurs. 

Konkurs će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i dnevnim novinama "San". 

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučeno poštom sa naznakom: 

"PRIJAVA NA KONKURS - NE OTVARATI". 

Javna ustanova "Centar za socijalni rad" Tuzla 

Ul. Kozaračka bb. 

75 000 Tuzla 

(so-119-a-F/09) 

OPĆINA KLADANJ 

Na osnovu članova 20. i 21. stav 1. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/05), a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Kladanj ("Službeni glasnik Općine Kladanj", broj 6/07), općinski načelnik raspisuje 

INTERNI OGLAS 

ZA PRIJEM NAMJEŠTENIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME 

-    komunalni redar - 1 izvršilac 

Kandidati za naprijed navedenu poziciju moraju ispunjavati opće uslove propisane Zakonom o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Kladanj, kako slijedi: 

Opći uslovi: 

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine; 
 • da je punoljetan; 
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za vršenje poslova radnog mjesta; 
 • da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe; 
 • uvjerenje da se ne vodi krivični postupak; 
 • da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini; 
 • da nije obuhvaćen odredbom člana IX. Ustava Bosne i Hercegovine. 

Posebni uslovi: 

 • završena VŠS/VI tehničkog ili društvenog smjera, jedna godina iskustva u struci, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru i položen vozački ispit "B" kategorije. 

Kandidat moraju dostaviti sljedeće dokumente (original ili ovjerenu fotokopiju): 

 • prijavu na oglas sa kratkom biografijom; 
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca) ili ovjerenu kopiju CIPS-ove lične karte, 
 • izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 3 mjeseca), 
 • svjedočanstvo ili diplomu o vrsti i stepenu školske spreme, 
 • dokaz o poznavanju rada na računaru, 
 • uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca), 
 • uvjerenje da je kandidat u stalnom radnom odnosu na poslovima namještenika u organima državne službe na bilo kojem nivou vlasti u F BiH, 
 • akt nadležnog organa kojim se potvrđuje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, 
 • izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, 
 • uvjerenje o radnom stažu u struci. 

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme. 

Interni oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja. 

Napomena: Izabrani kandidat je u obavezi dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, prije stupanja na rad. 

Prijava sa kratkom biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova se mogu dostaviti neposredno ili preporučeno putem pošte na adresu: 

Općina Kladanj 

Općinski načelnik 

75280 Kladanj 

ulica Kladanjske brigade broj 2 

sa naznakom: "Prijava na interni oglas". 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

(so-120-a-F/09) 

OSTAVINSKI POSTUPAK 

Općinski sud u Živinicama objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Kod Općinskog suda u Živinicama pokrenut je ostavinski postupak iza umrlog Tihić Sameda, sina Nezira iz Živinica. 

Kako je nepoznato boravište njegovog nasljednika Tihić Abaza iz Živinica, postavljen mu je staratelj Rješenjem JU Centar za socijalni rad Živinice br. 09/35-12-5032 od 8. 1. 2009. godine, Poljić Sabaheta, uposlenica JU Centar za socijalni rad Živinice. 

Poziva se Tihić Abaz iz Živinica, sada nepoznatog boravišta, da se javi ovom Sudu, jer će se u suprotnom po proteku roka od godinu dana od dana objave oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" ostavina raspraviti na temelju izjave postavljenog staratelja i podataka sa kojima raspolaže Sud. 

Broj 33 0 O 006982 08 O
16. januara 2009. godine
Živinice 

(so-2522/08) 

PROGLAŠENJE UMRLIM 

Općinski sud u Konjicu, sudija Senada Dautbegović, u vanparničnom postupku predlagača Nedeljka Sarića, sina Alekse iz Trebinja, zastupanog po Gagula Halilu, advokatu iz Konjica, radi dokazivanja smrti Alekse Sarića, od oca Tome i majke Darinke iz mjesta Borci, općina Konjic, na osnovu člana 65. Zakona o vanparničnom postupku, izdaje sljedeći 

OGLAS 

ALEKSA SARIĆ, od oca Tome i majke Darinke, rođen 28. augusta 1939. godine u mjestu Borci, općina Konjic, umro dana 11. marta 1995. godine u mjestu Borci, općina Konjic, ali činjenica smrti nije upisana u matične knjige umrlih. 

Poziva se svako lice koje o životu ili smrti imenovanog nešto zna da to javi ovom Sudu ili privremenom staraocu Hasanu Voloderu, Kolonija bb, Konjic, u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na adresu Općinski sud u Konjicu, Trg državnosti 1, Konjic. 

Po isteku roka od 30 dana Sud će donijeti rješenje kojim se prihvata kao dokazana činjenica smrti. 

Broj 56 0 V 019713 08 V
19. januara 2009. godine
Konjic 

(so-2521/08) 

Općinski sud Sarajevo, to sudija Šiljak Behija, u pravnoj stvari predlagatelja Vuković Gordane, radi utvrđenja smrti za Glavaš Milorada, zastupanog po posebnom staratelju Glavaš Vojinu, po Rješenju Službe socijalne zaštite Općine Hadžići, od dana 6. 10. 2008. g., na osnovu čl. 65. Zakona o vanparničnom postupku, izdaje sljedeći 

OGLAS 

Navodno umrli Glavaš Milorad, sin Branislava i majke Rajke, rođene Milošević, rođen 20. 1. 1953. godine u Donjoj Bioči, Hadžići, sa posljednjim prebivalištem u Donjoj Bioči, Hadžići, koji je navodno umro prirodnom smrću dana 8. 4. 1992. godine u Donjoj Bioči, Hadžići. 

Poziva se navodno umrli GLAVAŠ MILORAD kao i bilo koja druga osoba koja ima saznanje o kretanju istog poslije 8. 4. 1992. godine, da se jave Općinskom sudu Sarajevo, Šenoina 1, soba br. 204/II. 

Ukoliko se ne javi Glavaš Milorad, ili bilo koja druga osoba koja ima saznanje o kretanju iste poslije datuma smrti, a po isteku roka od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH", Sud će donijeti odluku po prijedlogu. 

Broj 65 0 V 038894 08 V
21. januara 2009. godine
Sarajevo 

(O-37/09) 

Općinski sud u Sarajevu, po sudiji Esmi Jusić, kao sudiji pojedincu, u vanparničnom predmetu predlagača Hodžić Hamida iz Ilidže, Bihorska 10, radi utvrđivanja smrti Pintol Zlatke, zastupane po posebnom staratelju Pintol Sulji iz Trnova, Šabići bb, na osnovu čl. 65. Zakona o vanparničnom postupku, dana 8. 1. 2009. godine, van ročišta, izdaje 

OGLAS 

Pintol rođ. Žilić Zlatka, kći Omera i majke Rahe rođeno Holjan, rođena 16. 6. 1921. godine u mjestu Tušila, općina Trnovo, sa posljednjim prebivalištem u Šabićima, općina Trnovo, umrla dana 27. 5. 1993. godine u selu Šabići, općina Trnovo, gdje je i sahranjena. 

Poziva se PINTOL ZLATKA kao i svako drugo lice koje bilo šta zna o životu ili smrti nestale, da javi ovom Sudu i dostavi raspoložive dokaze u roku od 15 dana od dana objave oglasa, svakog radnog dana, soba 205/II, u protivnom Sud će donijeti odluku po prijedlogu. 

Broj 65 0 V 039166 08 V
22. januara 2009. godine
Sarajevo 

(O-38/09) 

Općinski sud u Mostaru objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Kod Općinskog suda Mostar u toku je izvanparnični postupak za proglašenje nestale umrlom po prijedlogu predlagateljice Sabire Kadrispahić iz Mostara, protiv predloženice Zejne Džemić r. Čolakhodžić, kćeri Huse, rođena 3. 3. 1926. godine u Presjeci, Nevesinje, za koju se smatra da je nestala dana 22. 6. 1992. godine, usljed ratnih dejstava. 

Poziva se nestala ZEJNA DŽEMIĆ, kći Huse, kao i bilo koje drugo lice koje nešto zna o životu i smrti nestale Zejne Džemić da to jave Općinskom sudu Mostar u ul. Adema Buća 20, u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa. 

Broj 58 0 V 037800 08 V
19. januara 2009. godine
Mostar 

(so-41/09) 

Općinski sud u Bugojnu - Odjeljenje u Jajcu, objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Kod Općinskog suda Bugojno - Odjeljenje u Jajcu, vodi se postupak, radi utvrđivanja smrti Mare Čigoja, kćeri Mile i majke Milice, rođene 23. 11. 1919. godine u Mrkonjić Gradu, koja je umrla 15. 12. 1992. godine u Jajcu, ali navedena činjenica nije upisana u knjigu umrlih nadležne općine. 

Poziva se MARA ČIGOJA, kći Mile i majke Milice, kao i svaka druga osoba koja bilo što zna o smrti Mare Čigoja, da se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave oglasa javi ovom Sudu. 

Po proteku navedenog roka, Sud će donijeti odluku po prijedlogu za utvrđivanje smrti navedene osobe. 

Broj 046-1-V-08-000 050
19. januara 2009. godine
Jajce 

(so-54/09) 

POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA 

Općinski sud Mostar, po sudiji Šemsi Jogunović, u pravnoj stvari tužitelja Zagrebačka banka BiH d.d. Mostar, zastupana po Zdravku Rajiću, odvjetniku iz Mostara, protiv tuženih Miro Tokić i dr., radi isplate duga po ugovoru o kreditu, dana 30. 9. 2006. godine, donio je 

RJEŠENJE 

Tuženom Marinku Bešliću, sinu Ivana, sada nepoznatog boravišta, u ovom postupku postavlja se privremeni zastupnik u osobi Josipa Krešića, odvjetnika iz Mostara, pošto je tuženi nepoznatog boravišta, a nema punomoćnika, jer postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika bi trajao dugo, tako da bi za stranku mogla nastati štetna posljedica. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika. Ta prava i dužnosti privremeni zastupnik će vršiti sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staraoca. 

Broj 07 58 P 900062 04 P
21. januara 2009. godine
Mostar 

(so-2535/08) 

Općinski sud Mostar, sudija Jesenka Bašić, u pravnoj stvari tužitelja Ivana Ćubele iz Mostara, zastupanog po punomoćniku Karlu Sesaru, advokatu iz Mostara, protiv tuženih Danice Borozan iz Mostara, Nikole Borozan, Gaše Borozan i Stane Borozan, nepoznatog boravišta, radi utvrđenja, vanraspravno dana 24. 12. 2008. godine, donio je 

RJEŠENJE 

Tuženim Nikoli Borozan, Gaši Borozan i Stani Borozan, nepoznatog boravišta, u ovom postupku postavlja se privremeni zastupnik Kata Zovko, advokat iz Mostara, jer bi postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo, tako da bi za stranku mogle nastati štetne posljedice. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika. Ta prava i dužnosti privremeni zastupnik će vršiti sve dok se punomoćnik tuženih ne pojavi pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staraoca. 

O postavljanju privremenog zastupnika tuženim, obavještava se organ starateljstva Mostar, dostavom ovog Rješenja. 

Budući da je privremeni zastupnik postavljen tuženom iz razloga označenog u čl. 296. st. 2. tačka 4. ZPP-a FBiH, Sud će izdati oglas koji će objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH i na oglasnoj tabli Suda (čl. 298. ZPP-a FBiH). 

Broj 07 58 P 900926 04 P
16. januara 2009. godine
Mostar 

(so-42/09) 

Općinski sud u Kalesiji, sudija Dražena Pejanović, u pravnoj stvari tužitelja Sahanić Sulejmana iz Križevića, sa boravkom u Petrovicama Gornjim, općina Kalesija, zastupanog po punomoćniku Jasminki Mehinagić, advokatu iz Kalesije, protiv tuženih Saletović Zade iz Kalesije i drugih, radi utvrđivanja prava vlasništva, v.s.p. 500,00 KM, dana 19. 1. 2009. godine, objavljuje slijedeći 

OGLAS 

O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovoga Suda br. 29 0 P 001339 07 P od 19. 1. 2009. godine, na osnovu čl. 296. st. 2. tačka 4. ZPP-a, tuženoj Ibišević udato Eisa Mirzeti, sada na nepoznatoj adresi u Siriji, postavlja se privremeni zastupnik Zejnil Džafić, advokat iz Kalesije. 

Rješenjem je utvrđeno da će privremeni zastupnik zastupati tuženog sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženom postavio staraoca. 

Broj 29 0 P 001339 07 P
19. januara 2009. godine
Kalesija 

(so-46/09) 

Općinski sud u Tuzli, po sudiji Brkić Emini, u pravnoj stvari tužitelja Barušić Zorana, sina Bože iz Mramora, zastupanog po punomoćniku Seadu Sarihodžiću, advokatu iz Tuzle, protiv tuženih Pavić Mije, sina Ante, Pavić Matije, sina Ante, Pavić ud. Tokić Ljube i Pavić Ilije, sina Ante, svi nepoznatog boravišta, radi utvrđivanja prava vlasništva i uknjižbe, vsp. 1.000 KM, objavio je dana 16. 1. 2009. g. slijedeći 

OGLAS 

O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Tuženima Pavić Miji, sinu Ante, Pavić Matiji, sinu Ante, Pavić ud. Tokić Ljubi i Pavić Iliji, sinu Ante, svi nepoznatog boravišta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Agić Seadu, advokatu iz Tuzle. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika koja će vršiti sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženima postavio staraoca. 

Broj 032-0-P-09-000065
16. januara 2009. godine
Tuzla 

(so-47/09) 

Općinski sud u Tuzli, po sudiji Brkić Emini, u pravnoj stvari tužiteljice Loeser Razije iz Tuzle, zastupane po punomoćniku Uljić Rizahu, advokatu iz Tuzle, protiv tuženih Horozić Salke, sina Avde iz Tuzle, Horozić Mehmeda, sina Avde iz Tuzle, Horozić Mustafe um. Avde iz Prijedora, Horozić Havke udt. Mehinović, kćeri Avde, H. Hasanović Aide, kćeri Muharema, Tanović Suade, kćeri Muharema, Damadžić Ševale, kćeri Muharema, Muharemagić Nasife rođ. Safić, Muharemagić Nezira um. Osmana, Muharemagić Fadila um. Osmana, Muharemagić Muhidina um. Osmana, Muharemagić Adila um. Osmana, Muharemagić Nezirke udt. Kurtišević, Muharemagić Fadile udt. Hamzić, Muharemagić Fehime udt. Šabić, Smajlović Ahmeta um. Ibrahima i Muharemagić Sadike, kćeri Mehe, svi nepoznatog boravišta, radi utvrđivanja prava vlasništva, objavio je dana 15. 1. 2008. g. slijedeći 

OGLAS 

O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Tuženima Horozić Salki, sina Avde iz Tuzle, Horozić Mehmedu, sinu Avde iz Tuzle, Horozić Mustafi um. Avde iz Prijedora, Horozić Havki udt. Mehinović, kćeri Avde, H. Hasanović Aidi, kćeri Muharema, Tanović Suadi, kćeri Muharema, Damadžić Ševali, kćeri Muharema, Muharemagić Nasifi rođ. Safić, Muharemagić Neziru um. Osmana, Muharemagić Fadilu um. Osmana, Muharemagić Muhidinu um. Osmana, Muharemagić Adilu um. Osmana, Muharemagić Nezirki udt. Kurtišević, Muharemagić Fadili udt. Hamzić, Muharemagić Fehimi udt. Šabić, Smajlović Ahmetu um. Ibrahima i Muharemagić Sadiki, kćeri Mehe, svi nepoznatog boravišta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Telalović Mirzi, advokatu iz Tuzle. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika koja će vršiti sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženima postavio staraoca. 

Broj 032-0-P-09-000039
15. januara 2009. godine
Tuzla 

(so-48/09) 

Općinski sud u Žepču, sudija Dragica Dragičević, u pravnoj stvari tužiteljice Jurić Dragice rođ. Ćurić, kćeri Ante, iz Žepča, Papratnica bb, protiv tuženog Jurić Ante, sina Ante, iz Žepča, Bistrica bb, sada nepoznatog mjesta prebivališta, radi razvoda braka, Rješenjem broj 44 0 P 001974 09 P od 14. 1. 2009. godine, postavio je tuženom Jurić Anti, sinu Ante, čije je boravište nepoznato, a koji nema punomoćnika u ovoj pravnoj stvari, privremenog zastupnika u ličnosti advokata Vidović Ilije, advokata iz Žepča, shodno odredbi čl. 296. st. 1., te stava 2. točka 4. Zakona o parničnom postupku FBiH, te odredbi čl. 297. i 298. Zakona o parničnom postupku FBiH. 

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku prava i dužnosti zakonskog zastupnika. 

Ta prava i dužnosti privremeni zastupnik obavljat će sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženom postavio staraoca. 

Broj 44 0 P 001974 09 P
14. siječnja 2009. godine
Žepče 

(so-49/09) 

Općinski sud u Tuzli, po sudiji Brkić Emini, kao sudiji pojedincu u pravnoj stvari tužitelja Okoć Sabine iz Tuzle, Rudarska 33, i Aličić Fahire iz Tuzle, Admira Dedića 60, zastupanih po punomoćniku Huremović Senadu, advokatu iz Tuzle, protiv tuženih Andrić Ratka, sina Tome, Andrić Ante, sina Tome, Andrić Rafe, sina Tome, Andrić Jele, kćeri Petra, Andrić Serafine, kćeri Petra, Andrić Kate, kćeri Petra, svi iz Tuzle, Srednja Grabovica bb, Đogić Mande rođ. Andrić, nepoznatog boravišta, Andrić Drage, sina Franje, iz Tuzle, Srednja Grabovica, Andrić Smiljke, kćeri Franje iz Tuzle, Donja Grabovica bb, Andrić Ruže, kćeri Franje, iz Tuzle, Gornja Grabovica 95, Andrić Luce, kćeri Franje iz Tuzle, Srednja Grabovica, Andrić Ljube rođ. Divković iz Tuzle, Srednja Grabovica bb, Andrić Ive, sina Šime iz Tuzle, Srednja Grabovica, Andrić Stjepe, sina Šime iz Tuzle, Srednja Grabovica, Andrić Luce, kćeri Petra iz Tuzle, Srednja Grabovica, Andrić Marka, sina Petra iz Tuzle, Srednja Grabovica, Andrić Bože, sina Petra iz Tuzle, Slavinovići bb, Andrić Smilje ud. Franjić iz Tuzle, Donja Grabovica bb, Andrić Luce, ud. Tomić iz Tuzle, Srednja Grabovica bb, Andrić Ruže ud. Milić iz Tuzle, Gornja Grabovica, Andrić Ivana, sina Mirka iz Tuzle, Srednja Grabovica bb, Andrić Nade, kćeri Mirka iz Tuzle, Srednja Grabovica bb, Andrić Mare, kćeri Mirka iz Tuzle, Srednja Grabovica bb, Andrić Ilije, sina Mirka iz Tuzle, Srednja Grabovica bb, Andrić Franje, sina Dragana-Drage iz Tuzle, Srednja Grabovica 121, Andrić Jure, sina Dragana-Drage iz Tuzle, Grabovica 121, Imamović Hajrudina, sina Hasana iz Tuzle, Armije BiH 25 i Andrić Drage, sina Franje iz Tuzle, Srednja Grabovica bb, radi utvrđivanja prava vlasništva, vsp. 1.000,00 KM, objavio je dana 19. 1. 2009. slijedeći 

OGLAS 

O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Tuženoj Đogić Mandi rođ. Andrić, nepoznatog boravišta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Morankić Amiru, advokatu iz Tuzle. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika, koja će vršiti sve dok se tužena ili njen punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženoj postavio staraoca. 

Broj 032-0-P-08-002688
19. januara 2009. godine
Tuzla 

(so-53/09) 

LIKVIDACIJE - STEČAJI 

Općinski sud u Mostaru, likvidacioni sudija Rabija Tanović, rješavajući u postupku provođenja likvidacije nad pravnim licem Društvom "TONDEJ" d.o.o. za trgovinu i usluge Mostar, sa sjedištem u Mostaru na adresi Smrčenjaci 3, na ročištu održanom dana 29. 12. 2008. godine, donio je sljedeće 

RJEŠENJE 

Zaključuje se postupak likvidacije nad Društvom "TONDEJ" d.o.o. za trgovinu i usluge Mostar, sa sjedištem u Mostaru na adresi Smrčenjaci 3, upisanog u registarski uložak Kantonalnog suda Mostar broj 1-4912, a na osnovu Rješenja o upisu broj U/I-352/2000 od 20. 7. 2002. godine. 

Likvidator Boško Raguž, dipl. oec., iz Mostara, razrješava se dužnosti likvidatora. 

Po pravomoćnosti ovog Rješenja izvršit će se brisanje naprijed označenog Društva iz Registra pravnih subjekata ovog Suda kao i svih javnih registara, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Troškovi postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 58 0 L 042578 08 L
12. januara 2009. godine
Mostar 

(so-2520/08) 

Općinski sud u Bihaću, po likvidacionom sudiji Delić Delisti, kao sudiji pojedincu, u likvidacionom predmetu po predlagaču Alibegić Mirsadu, za pokretanje likvidacionog postupka nad firmom DOO "GRIJANJE INVEST" VELIKA KLADUŠA, sa sjedištem u ul. Sulejmana Topića bb, Velika Kladuša, dana 19. 1. 2009. g., donio je slijedeći 

OGLAS 

Zaključuje se likvidacioni postupak nad firmom DOO "GRIJANJE INVEST" VELIKA KLADUŠA, sa sjedištem u ul. Sulejmana Topića bb, Velika Kladuša, a upisanog u sudskom registru po Rješenju 017-0-Reg-07-000 099 od 16. 4. 2008. g., reg. br. uloška 1-5367-00. 

Razrješava se dužnosti likvidatora Alibegić Mirsad, sin Alage, rođen 17. 3. 1961. g. u Golubovićima, općina Velika Kladuša, sa prebivalištem u Gradina bb, dosadašnji direktor i osoba ovlaštena za zastupanje. 

Po pravomoćnosti ovog Rješenja DOO "GRIJANJE INVEST" VELIKA KLADUŠA, sa sjedištem u ul. Sulejmana Topića bb, Velika Kladuša, brisat će se iz Registra Općinskog suda u Bihaću i iz svih javnih registara, a izvod iz ovog Rješenja objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovog Suda. 

Broj 17 0 L 001054 08 L
19. januara 2009. godine
Bihać 

(so-2523/08) 

Općinski sud u Travniku, objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Provest će se postupak likvidacije nad pravnim licem "AVENUE-IMPORT" DOO BUGOJNO, upisanim u sudski registar Općinskog suda Travnik Rješenje br. U/I-608/05 od 7. 10. 2005. godine, odnosno u registarski br. subjekta upisa 1-4883. 

Za likvidatora se postavlja Tekešić Fuada, kći Muharema iz Bugojna, Gaj VI/78. 

Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potraživanja, smatrat će se da je likvidacioni postupak zaključen. 

Po proteku navedenog roka i nakon što je Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka postane pravosnažno, pravno lice "AVENUE-IMPORT" DOO BUGOJNO brisat će se iz Registra Općinskog suda Travnik, kao i iz drugih javnih registara. 

Imovina koja preostane pripada osnivaču Društva, kojom on odgovara za obaveze prema trećim osobama koje bi eventualno nakon pravosnažnosti rješenja imale imovinsko-pravne zahtjeve prema subjektu. 

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 51 0 L 009483 08 L
16. januara 2009. godine
Travnik 

(so-2524/08) 

Općinski Sud u Travniku objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Provest će se postupak likvidacije nad pravnim licem Trgovinsko uslužno društvo sa ograničenom odgovornošću "ELVA ELEKTRON" DONJI VAKUF, ul. 14. septembra 5, skraćeni naziv "ELVA ELEKTRON" d.o.o. DONJI VAKUF, upisanim u sudski registar Općinskog suda u Travniku, broj Rješenja brojem 051-0-Reg-07-000 798 od 24. 4. 2007. godine, matičnog registarsskog broja 1-5137 i Rješenja broj 051-0-Reg-07-002136. 

Za likvidatora se postavlja Amela Cerić, direktor Društva. 

Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potraživanja, smatrat će se da je likvidacioni postupak zaključen. 

Po proteku navedenog roka i nakon što Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka postane pravosnažno, pravno lice Trgovinsko uslužno društvo sa ograničenom odgovornošću "ELVA ELEKTRON" DONJI VAKUF, ul. 14. septembra 5, skraćeni naziv "ELVA ELEKTRON" d.o.o. DONJI VAKUF, brisat će se iz Registra Općinskog suda Travnik kao i iz drugih javnih registara. 

Imovina koja je preostane pripada osnivaču Društva, kojom on odgovara za obaveze prema trećim osobama koje bi se eventualno nakon pravosnažnosti rješenja prijavile sa imovinsko-pravnim zahtjevima prema subjektu koji se likvidira. 

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 51 0 L 015986 08 L
20. januara 2009. godine
Travnik 

(so-2525/08) 

Općinski sud u Mostaru, po likvidaconom sucu Angeli Pušić, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "ZAR" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Bijeli Brijeg III Niz I c, na ročištu održanom dana 19. 1. 2009. godine, donio je slijedeće 

Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "ZAR" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Bijeli Brijeg III Niz I c, upisanog u registarski uložak Kantonalnog suda Mostar br . 1-11468, na temelju Rješenja o upisu br. Tt-164/05 od 11. 3. 2005. godine. 

Za likvidatora se imenuje Boško Raguž, dipl. ecc., iz Mostara, Akademika Ivana Zovke 10/III, Mostar. 

Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i obveza Društva i navedene popise dostaviti likvidacijskom sudu. 

Pozivaju se svi povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu, u protivnom postupak likvidacije će se zaključiti. 

Rješenje o provođenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči Suda. 

Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Mostaru - Odjelu za registar, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 58 0 L 039987 08 L
19. siječnja 2009. godine
Mostar 

(so-2526/08) 

Općinski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Zaključuje se likvidacioni postupak nad firmom Privredno društvo za geološka istraživanja, projektovanje, proizvodnju, trgovinu i usluge "MINERA CERRO EL DIABLO" d.o.o Zenica, Huseina Kulenovića 2-II, matični registarski broj subjekta upisa 1-9805. 

Razrješava se dužnosti likvidatora Čengić-Smailbegović Amra iz Zenice, Sarajevska 75. 

Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedena firma brisat će se iz sudskog registra Općinskog suda u Zenici, zavedena pod brojem matični registarski broj subjekta upisa 1-9805, upisana po Rješenju 043-0-Reg-07-001964 od 24. 9. 2007. godine i iz svih javnih registara, a ovo Rješenje objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 043-0-L-08-000084
14. januara 2009. godine
Zenica 

(so-2527/08) 

Općinski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Zaključuje se likvidacioni postupak nad firmom "ERMIN" Društvo za proizvodnju, transport i trgovinu Maglaj, d.o.o., Maglaj, Jablanica 107, matični registarski broj subjekta upisa 6797. 

Razrješava se dužnosti likvidatora Hasić Hilmo iz Maglaja, Gornji Bradići bb. 

Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedena firma brisat će se iz sudskog registra Općinskog suda u Zenici, zavedena pod matičnim registarskim brojem subjekta upisa 6797, upisana po Rješenju broj U/I-1969/00 od 25. 7. 2000. godine i iz svih javnih registara, a ovo Rješenje objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 043-0-L-08-000042
15. januara 2009. godine
Zenica 

(so-2528/08) 

Općinski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Provest će se likvidacioni postupak nad firmom COLOS Društvo za promet i usluge d.o.o. Zenica, Stjepana Radića 4 (Hotel Rudar), matični-registarski broj subjekta upisa 1-1754. 

Za likvidatora se imenuje Alić Sead iz Zenice, Tetovska 419 E. 

Ovo Rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 043-0-L-08-000063
15. januara 2009. godine
Zenica 

(so-2529/08) 

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem DOO "ITANIUM" VOGOŠĆA, Porodice Hasagić 7, na ročištu održanom dana 22. 1. 2009. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem DOO "ITANIUM" VOGOŠĆA, Porodice Hasagić 7. 

2 Za likvidatora se imenuje Avdić Samir, Omladinska 36, Vogošća. 

3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 65 0 L 037198 08 L
22. januara 2009. godine
Sarajevo 

(so-2532/08) 

Općinski sud u Travniku, u likvidacionom postupku nad pravnim licem Društvo za pružanje usluga u građevinarstvu i šumarstvu ,,ZT CO" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, zastupanog po direktoru Zekiru Topiću, na ročištu održanom dana 16. 9. 2008. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

Otvara se likvidacioni postupak nad predlagateljem Društvo za pružanje usluga u građevinarstvu i šumarstvu "ZT Co" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje. 

Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči ovog Suda, ne prijavi svoje potraživanje, smatrat će se da je likvidacioni postupak završen. 

Za likvidatora se postavlja Zekir Topić, sin Mustafe iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja, direktor Društva koji je dužan postupiti u svemu u skladu s odredbama Zakona o likvidacionom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03). 

Po proteku navedenog roka i pravomoćnosti Rješenja, predlagatelj iz stavka 1. brisat će se iz sudskog registra, koji se vodi pod brojem 051-0-reg-06-001449 od 27. 10. 2006. godine. 

Imovina koja je preostala pripada osnivaču poduzeća, kojom on odgovara za obvezu prema trećim osobama, koje bi eventualno, nakon pravomoćnosti Rješenja imale imovinsko-pravne zahtjeve prema likvidiranom poduzeću. 

Oglas o likvidaciji poduzeća objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Troškove postupka likvidacije snosi predlagač. 

Broj 51 0 L 010991 08 L
15. siječnja 2009. godine
Travnik 

(so-2533/08) 

Općinski sud u Travniku, u likvidacionom postupku po prijedlogu predlagača ,,KD" DRUŠTVO ZA ZANATSKU I PROMETNU DJELATNOST d.o.o. Travnik, zastupanog po direktoru Kokalović Davidu, radi redovne likvidacije i brisanja iz sudskog registra, na ročištu održanom dana 6. 5. 2008. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

Otvara se likvidacioni postupak nad predlagačem ,,KD" DRUŠTVO ZA ZANATSKU I PROMETNU DJELATNOST" d.o.o. Travnik. 

Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči ovog Suda, ne prijavi svoje potraživanje, smatrat će se da je likvidacioni postupak zaključen. 

Za likvidatora se postavlja Kokalović David, direktor Društva, koji je dužan postupiti u svemu u skladu sa odredbama Zakona o likvidacionom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03). 

Po proteku navedenog roka i pravosnažnosti Rješenja, predlagač iz stava 1. brisat će se iz sudskog registra, koji se vodi pod brojem U/I-180/01 od 8. 5. 2001. godine. 

Imovina koja je preostala pripada osnivaču preduzeća, kojom on odgovara za obavezu, prema trećim osobama, koje bi eventualno, nakon pravosnažnosti Rješenja imale imovinsko-pravne zahtjeve prema likvidiranom preduzeću. 

Oglas o likvidaciji predlagača objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči Suda. 

Troškove postupka likvidacije snosi predlagač. 

Broj 51 0 L 007759 05 L
19. siječnja 2009. godine
Travnik 

(so-2534/08) 

Općinski sud u Mostaru, stečajni sudija Divna Bošnjak, postupajući po prijedlogu predlagatelja Alagić Dinka, zakonskog zastupnika u stečajnom postupku nad "MEKOM" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u ul. Gornji Zalik 69, dana 12. 1. 2009. godine, donio je 

RJEŠENJE 

I. Pokreće se prethodni postupak za utvrđivanje da li postoje uvjeti za otvaranje stečajnog postupka nad pravnim osobom "MEKOM" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Gornji Zalik 69. 

II. Za privremenog stečajnog upravnika imenuje se Ismet Leto iz Mostara, Tekija 26. 

Privremeni stečajni upravitelj ima sva prava i obveze iz čl. 16. Zakona o stečajnom postupku, a naročito će: 

 • osigurati i starati se o imovini dužnika, 
 • izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija i izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika, 
 • utvrditi da li postoji razlog za otvaranje stečajnog postupka, 
 • ispitati da li imovina stečajnog dužnika može pokriti troškove stečajnog postupka, 
 • utvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti u toku prethodnog postupka, 
 • izvršiti kontrolu poslovanja. 

Privremeni stečajni upravnik dužan je podnijeti izvještaj ovom Sudu u roku od 30 dana od imenovanja u kojem će izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju. 

III. Privremeno se obustavljaju sve pojedinačne prisilne ovrhe pokrenute protiv gore navedenog Društva. Izlučna i razlučna prava vjerovnik ne može ostvariti u prethodnom postupku. 

IV. Društvo "MEKOM" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Gornji Zalik 69, kao stečajni dužnik ne smije vršiti nikakva raspolaganja bez suglasnosti stečajnog suda. 

V. Pozivaju se svi vjerovnici da privremenom stečajnom upravitelju bez odlaganja saopće koje će mjere osiguranja zahtijevati na predmetima imovine stečajnog dužnika. 

Ovo Rješenje ima se oglasiti na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH", istog dana. 

VI. Rješenje se ima dostaviti Registru Općinskog suda u Mostaru, radi upisa zabilježbe pokretanja prethodnog postupka nad pravnim licem "MEKOM" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Gornji Zalik 69, koje je upisano prema Rješenju Županijskog suda Mostar o upisu subjekta UF/I-95/00 od 28. 4. 2000. godine, reg. matični broj subjekta upisa 1-271. 

VII. Zakazuje se ročište radi ispitivanja uvjeta za pokretanje stečajnog postupka za dan utorak, 24. 2. 2009. godine sa početkom u 09,00 sati u ovaj sud. ured broj 206, II kat. 

Ovo Rješenje ujedno služi kao poziv za ročište. 

Broj 58 0 St 038196 08 St
12. januara 2009. godine
Mostar 

(so-35/09) 

Općinski sud u Bihaću, po likvidacionom sudiji Delić Delisti, kao sudiji pojedincu, u likvidacionom predmetu po predlagaču Halilović Senada, za pokretanje likvidacionog postupka nad firmom DOO DOO "HALILOVIĆ" BOSANSKA KRUPA, OTOKA, sa sjedištem u Bosanskoj Otoci, Otočkih heroja bb, dana 20. 1. 2009. g., donio je slijedeći 

OGLAS 

Provest će se likvidacioni postupak nad firmom DOO "HALILOVIĆ" BOSANSKA KRUPA, OTOKA, sa sjedištem u Bosanskoj Otoci, Otočkih heroja bb. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rješenja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH", prijave svoje potraživanje, a ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rješenja ne prijavi svoja potraživanja, likvidacioni postupak bit će zaključen. 

Za likvidatora ove firme postavlja se Halilović Senad, sin Ibrahima, rođen 2. 1. 1969. g. u Bosanskoj Krupi, sa prebivalištem u Bosanskoj Otoci, Otočkih heroja bb, dosadašnji direktor i osoba ovlaštena za zastupanje ovog pravnog lica. 

Po proteku navedenog roka iz pethodnog stava i pravomoćnosti Rješenja o zaključenju postupka likvidacije nad DOO "HALILOVIĆ" BOSNSKA KRUPA, OTOKA, sa sjedištem u Bosanskoj Otoci, Otočkih heroja bb, brisat će se iz sudskog registra Općinskog suda u Bihaću br. U/I-l046/04 od 26. 3. 2004. g., reg. br. uloška 1-1953-00 i iz svih javnih registara, a osnivač se obavezuje da snosi troškove likvidacionog postupka. 

Ovo Rješenje će se objaviti na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH", a izvršit će se upis zabilježbe o pokretanju likvidacionog postupka u sudskom registru Općinskog suda u Bihaću. 

Broj 17 0 L 003886 08 L
20. januara 2009. godine
Bihać 

(so-38/09) 

Općinski sud u Bihaću, po likvidacionom sudiji Delić Delisti, kao sudiji pojedincu, u likvidacionom predmetu po predlagaču Kavaz Bademi, za pokretanje likvidacionog postupka nad firmom DOO ,,FELIXNET" BIHAĆ, sa sjedištem u Bihaću, Ivana Frane Jukića 58, dana 20. 1. 2009. g., donio je slijedeći 

OGLAS 

Zaključuje se likvidacioni postupak nad firmom DOO ,,FELIXNET" BIHAĆ, sa sjedištem u Bihaću, Ivana Frane Jukića 58, a upisan u sudski registar Općinskog suda u Bihaću br. U/I-25/02 od 9. 1. 2002. g., reg. br. uloška 1-4794-00. 

Razrješava se dužnosti likvidatora Amira Felić, kći Hasana iz Bihaća, rođena 10. 8. 1961. g. u Bihaću, nastanjena u Bihaću, Ivana Frane Jukića 58, dosadašnji direktor. 

Po pravomoćnosti ovog Rješenja DOO ,,FELIXNET" BIHAĆ, sa sjedištem u Bihaću, Ivana Frane Jukića 58, brisat će se iz Registra Općinskog suda u Bihaću i iz svih javnih registara, a izvod iz ovog Rješenja objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovog Suda. 

Broj 017-0-RL-08-000 047
20. januara 2009. godine
Bihać 

(so-39/09) 

Općinski sud u Bihaću, po likvidacionom sudiji Delić Delisti, kao sudiji pojedincu, u likvidacionom predmetu po predlagaču Halilović Senada, za pokretanje likvidacionog postupka nad firmom DOO "METAL-PRERADA" CAZIN, sa sjedištem u Cazinu, Ćuprija bb, dana 21. 1. 2009. g., donio je slijedeći 

OGLAS 

Provest će se likvidacioni postupak nad firmom DOO "METAL-PRERADA" CAZIN, sa sjedištem u Cazinu, Ćuprija bb. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rješenja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH", prijave svoje potraživanje, a ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rješenja ne prijavi svoja potraživanja, likvidacioni postupak bit će zaključen. 

Za likvidatora ove firme postavlja se Horozović Jasmin, sin Sulejmana, rođen 23. 3. 1983. g. u Bihaću, sa prebivalištem u Cazinu, Klisa bb, dosadašnji direktor i osoba ovlaštena za zastupanje ovog pravnog lica. 

Po proteku navedenog roka iz pethodnog stava i pravomoćnosti Rješenja o zaključenju postupka likvidacije nad DOO "METAL-PRERADA" CAZIN, sa sjedištem u Cazinu, Ćuprija bb, brisat će se iz sudskog registra Općinskog suda u Bihaću, upisan po Rješenju 017-0-Reg-07-001 147 od 17. 4. 2007. g., reg. br. ul. 1-5245-00, i iz svih javnih reigstara, a osnivač se obavezuje da snosi troškove likvidacionog postupka. 

Ovo Rješenje će se objaviti na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH", a izvršit će se upis zabilježbe o pokretanju likvidacionog postupka u sudskom registru Općinskog suda u Bihaću. 

Broj 17 0 L 004125 09 L
21. januara 2009. godine
Bihać 

(so-40/09) 

Općinski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Provest će se likvidacioni postupak nad firmom Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "ADMIJA" d.o.o. Visoko, Upovac 31., matični-registarski broj subjekta upisa 1-8333. 

Za likvidatora se imenuje Memić Midhat iz Visokog, Upovac 31. 

Ovo Rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 43 0 L 006011 08 L
14. januara 2009. godine
Zenica 

(so-44/09) 

Općinski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Otvara se stečajni postupak nad firmom Društvo građevinskih i zanatsko-uslužnih djelatnosti "ZENING" d.d. ZENICA, dana 19. 1. 2009. godine u 15,00 sati. 

Za stečajnog upravnika se imenuje Asim Sunulahpašić, dipl. ecc., iz Busovače, Zagrebačka bb, sa liste stečajnih upravnika. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana prijave svoja potraživanja koja imaju prema stečajnom dužniku podnošenjem prijave Općinskom sudu Zenica na broj 43 0 St 006112 08 St uz uplatu sudske takse na prijavu u iznosu od 30,00 KM. 

Podnosioci prijave uz prijavu trebaju navesti svoju firmu, sjedište, boravište, pravni osnov i iznos potraživanja, kao i broj svog žiroračuna. 

Pozivaju se povjerioci da stečajnog upravnika u roku od 30 dana obavijeste koja prava osiguranja potražuju na predmetima i imovini stečajnog dužnika, navođenjem predmeta nad kojim se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja, kao i osigurano potraživanje. 

Pozivaju se dužnici stečajnog dužnika da svoje obaveze bez odlaganja izmire. 

Ispitno i izvještajno ročište u ovom postupku zakazuje se za dan 18. 3. 2009. godine u 10,00 sati, te se na isto pozivaju povjerioci stečajnog dužnika koji podnesu prijavu potraživanja, kao i stečajni upravnik. 

Broj 43 0 St 006112 08 St
19 januara 2009. godine
Zenica 

(so-45/09) 

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem LINDAB DOO SARAJEVO, Lužansko polje 40, na ročištu održanom dana 20. 1. 2009. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem LINDAB DOO SARAJEVO, Lužansko polje 40. 

2. Za likvidatora se imenuje Hasan Softić, Azize Šaćirbegović 2, Sarajevo. 

3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-25601, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 65 0 L 047777 08 L
20. januara 2009. godine
Sarajevo 

(O-32/09) 

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem ZEDAX-ŠPED-COMPANY DOO SARAJEVO, Posavska 61, na ročištu održanom dana 20. 1. 2009., donio je slijedeći 

OGLAS 

1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem ZEDAX-ŠPED-COMPANY DOO SARAJEVO, Posavska 61. 

2. Za likvidatora se imenuje Kapa Alija, Malta 15, Sarajevo. 

3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-20411, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 65 0 L 035408 08 L
20. januara 2009. godine
Sarajevo 

(O-33/09) 

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "ARCO" Društvo za proizvodnju, promet i usluge DOO SARAJEVO Ferhadija 16, na ročištu održanom dana 22. 1. 2009. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "ARCO" Društvo za proizvodnju, promet i usluge DOO SARAJEVO, Ferhadija 16. 

2. Za likvidatora se imenuje Serdarević Nehir, advokat iz Sarajeva. 

3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-15657, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

6. Rješenje o pokretanju likvidacionog pstupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 65 0 L 037021 08 L
22. januara 2009. godine
Sarajevo 

(O-39/09) 

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "OPTICON INDUSTRY" Društvo za consalting, izdavaštvo, promet, trgovinu i usluge DOO SARAJEVO, Ferde Hauptmana 7, na ročištu održanom dana 22. 1. 2009. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "OPTICON INDUSTRY" Društvo za consalting, izdavaštvo, promet, trgovinu i usluge DOO SARAJEVO, Ferde Hauptmana 7. 

2. Za likvidatora se imenuje Ramić Sead, Vrančići 74, Hadžići. 

3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-26403, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 65 0 L 036776 08 L
22. januara 2009. godine
Sarajevo 

(O-40/09) 

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "BUREAU DETUDES CEHIC" DOO SARAJEVO, društvo za projektantsko tehničke usluge, Azize Šaćirbegović 38, van ročišta, dana 19. 1. 2009. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "BUREAU DETUDES CEHIC" DOO SARAJEVO, društvo za projektantsko tehničke usluge, Azize Šaćirbegović 38. 

2. Za likvidatora se imenuje Semić Rusmir, Janka Jolovića 3/pr., Sarajevo. 

3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-1575, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 65 0 L 071628 09 L
19. januara 2009. godine
Sarajevo 

(O-44/09) 

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "NAFAL PHARMACETICAL" DOO SARAJEVO, Džemala Bijedića 164, na ročištu održanom dana 23. 1. 2009. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "NAFAL PHARMACETICAL" DOO SARAJEVO, Džemala Bijedića 164. 

2. Za likvidatora se imenuje Tatlić Almir iz Sarajeva, Bardakčije 33. 

3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-9814, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 65 0 L 061380 08 L
23. januara 2009. godine
Sarajevo 

(O-45/09) 

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "MERSEN GROUP" DOO SARAJEVO, Alipašina 53, na ročištu održanom dana 20. 1. 2009. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "MERSEN GROUP" DOO SARAJEVO, Alipašina 53, Sarajevo. 

2 Za likvidatora se imenuje Hasan Softić, Azize Šaćirbegović 2, Sarajevo. 

3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-25601, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 65 0 L 066263 08 L
20. januara 2009. godine
Sarajevo 

(O-46/09) 

PEČATI - ŠTAMBILJI 

Oglašava se nevažećim pečat Mjesne zajednice Tušnjići, promjera 3 cm, na kojem piše: 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 

OPĆINA VISOKO 

MJESNA ZAJEDNICA TUŠNJIĆI 

U sredini pečata nalazi se grb grada Visoko. 

(so-34/09) 

USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

Temeljem članka 67. Zakona o zemljišnim knjigama ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), u zemljišnoknjižnom postupku podnositelja zahtjeva Joze Kožula, sina Stojana iz Knešpolja - Široki Brijeg 

NAJAVLJUJE 

- Novo uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška za nekretninu označenu kao k.č. 480/7 k.o. Knešpolje, upisane u P.L. 807, što odgovara k.č. 2/29 k.o. Uzarići s preklapanjem, po starom premjeru. 

- Pozivaju se sve osobe koje polažu pravo na priznavanje vlasništva ili drugog prava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to dokažu, jer u protivnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemljišnoknjižnog uloška. 

Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtijevati određeno pravo, rok će se produžiti za najmanje 90 dana, kako bi im se omogućilo pribavljanje dokaza. 

- Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba, Sud će odlučiti sukladno dokazima čl. 64. ZZK. 

Broj Dn 1120/08
23. prosinca 2008. godine
Široki Brijeg 

(so-37/09-F) 

OSTALE OBJAVE 

Oglašavaju se nevažećim odštampane numerisane bjanko priznanice sa pečatom JP ,,RTV Zenica" d.o.o. Zenica od broja 028833 zaključno sa brojem 028850, rađene u 2 primjerka - ukupno 18 duplih priznanica, koje služe za gotovinsku naplatu malih oglasa i umrlica. 

(so-9/09) 

Oglašava se nevažećom saobraćajna dozvola broj BH 2761657, za vozilo VW JETTA 2.5, registarskih oznaka 950-J-207, broj motora BGQ014319, broj šasije 3VWRG71K05M6474466, izdata od Policijske uprave Novo Sarajevo, na ime UniCredit Leasing d.o.o. Sarajevo. 

(O-34/09) 

Oglašava se nevažećom saobraćajna dozvola, izdata na ime MIKROKREDITNA ORGANIZACIJA "EKI" SARAJEVO, sa slijedećim podacima: 

Broj saobraćajne dozvole: BH 2608568 

Izdata u Sarajevu: Policijska uprava Općine Novo Sarajevo 

Registarske tablice: 991-K-292 

Broj šasije: WF1LMSEC637468574 

Broj motora: D273742 

(O-35/09) 

Oglašavaju se nevažećim saobraćajne dozvole u vlasništvu RDS BH Telecoma: 

1. BH 1807785, izdata od Policijske uprave Centar Sarajevo 

- Škoda Fabia 

- reg. broj: 247-J-806 

- broj šasije: TMBJF16Y554251053 

- broj motora: ASY289898 

2. BH 1733497, izdata od Policijske uprave Centar Sarajevo 

- Priključno vozilo - prikolica 

- reg. broj 641-J-009 

- broj šasije: 4160 

- broj motora: nema - (prikolica) 

(O-49/09) 

BRISANJE IZ SUDSKOG REGISTRA 

Općinski sud u Travniku, po službenoj dužnosti, objavljuje 

RJEŠENJE
O BRISANJU DRUŠTAVA 

Naziv i sjedište društva, broj i datum rješenja i registarski broj: 

1. "ALFA-NIKIČEVIĆ" d.o.o. za promet, proizvodnju i usluge Kiseljak, br. 051-0-Reg-08-000895 od 27. 10. 2008. godine, reg. br. 1-3949, nakon zaključenog likvidacionog postupka; 

2. Društvo sa ograničenom odgovornošću "VINKO PROMET" Jajce, br. 051-0-Reg-08-001029 od 4. 12. 2008., nakon zaključenog likvidacionog postupka. 

Broj 051-0-Reg-08-000895 i 001029
5. decembra 2008. godine
Travnik 

(so-2261/08) 

Općinski sud u Travniku, po službenoj dužnosti, na osnovu odredbe člana 385. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03 i 68/05), donio je 

RJEŠENJE
O PRESTANKU PREDUZEĆA 

Naziv i sjedište preduzeća, broj i datum rješenja i registarski broj: 

1. PP "ŠIMUNIĆ-TRADE" export-import, Privatno poduzeće za trgovinu, promet i usluge s potpunom odgovornošću Fojnica, Gojevići bb, 051-0-Reg-08-001045 od 15. 12. 2008. godine, reg. br. 1-1242. 

Broj 051-0-Reg-08-001045
15. decembra 2008. godine
Travnik 

(so-2299/08) 

UPISI U SUDSKI REGISTAR 

SARAJEVO 

Općinski sud u Sarajevu upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda Sarajevo, broj UF/I-235/05 od 1. 12. 2005. godine upisan je organizacioni dio pod nazivom: HVB Central Profit Banka d.d. Filijala Otoka, sa sjedištem u Sarajevu, Brčanska 14. 

Na osnovu Odluke o promjeni adrese sjedišta Filijale Otoka broj 3-90-6-6.1./07 od 7. 8. 2007. godine i Rješenja Federalne Agencije za bankarstvo broj 04-3-l310/07 od 22. 8. 2007. godine, zbog promjene adrese sjedišta Filijale, vrši se upis promjene sjedišta Filijale Otoka, koja sada glasi: HVB Central Profit Banka d.d. Filijala Otoka, sa sjedištem u Sarajevu, Dr. Fetaha Bećirbegovića 23a. 

Ostali registarski podaci ostaju isti. 

(SR-30/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-07-003207 od 30. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju br. OPU 1517/07 od 19. 10. 2007. Hamid Kantardžić iz Sarajeva, Hasana Bibera 111, osnivač društva "ONLY ONE" d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, registrovano Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/I-124/03 od 4. 2. 2003. godine, reg. br. 1-24000, izvršio je izmjenu lica ovlaštenih za zastupanje, tako što se za lice ovlašteno za zastupanje u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu imenuje Hubjer Osman iz Sarajeva, Isaka Samokovlije 3, direktor Društva bez ograničenja ovlaštenja. 

Dosadašnjem direktoru Društva bez ograničenja ovlaštenja, Mastilović Amiri iz Sarajeva, Zagrebačka 17, prestaju sva ovlaštenja zastupanja Društva. 

(SR-216/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-07-003290 od 22. 11. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

U skladu sa članom 328. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02 i 29/02)), te na osnovu Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, OPU-768/07 od 16. 10. 2007., u smislu povećanja osnovnog kapitala u društvu: 

- SA REAL Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet nekretninama Sarajevo, sa sjedištem u ul. Halilovići 4, registrovano je Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu br. 065-0-Reg-07-002032 od 11. 7. 2007. godine, te Rješenjem Općinskog suda u Srajevu br. 065-0-Reg-07-002581 od 9. 10. 2007. godine registrovana je izmjena vlasnika u SA REAL d.o.o. Sarajevo 

- Mat. br. subjekta upisa 1-26412 Općinskog suda u Sarajevu 

- ID broj: 4201247920005 

- vlasnik: MEFIDUS d.o.o., sa sjedištem u ul. Tacenska cesta 125B, 1210 Ljubljana Šentvid, upisan u sudski registar Okružnog suda u Ljubljani, pod matičnim brojem 2297191 od 18. 6. 2007. godine, sa 100% udjela u osnovnom kapitalu u SA REAL d.o.o. Sarajevo. 

Vrši se povećanje osnovnog kapitala za 20.000,00 KM u novcu, tako da sada visina osnovnog kapitala nakon povećanja iznosi 22.000,00 KM u novcu. 

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, OPU- 768/07 od 16. 10. 2007. godine je registrovana Rješenjem Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 02-2-19-11144/07, od 19. 10. 2007. godine, kojim je MEFIDUS podjedniško in poslovno svetovanje d.o.o. data saglasnost na Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću OPU- 768/07 od 16. 10. 2007. godine, te ista upisana u evidenciju registrovanih akata o stranim ulaganjima pod brojem RSU 721-107. 

(SR-219/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-07-003592, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač pravnog lica "BEŠIČ SPEKTAR" Društvo za trgovinu i građevinarstvo d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Trg djece Dobrinje 18 (koje je po osnovu usklađivanja upisano Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/I-2190/99 od 29. 12. 1999. g, sa izmjenama po Rješenjima istog Suda br. UF/I-1639/02 od 23. 9. 2002. g. i br. UF/I-2167/02 od 28. 11. 2002. g., matični registarski broj subjekta upisa 1-3729, i to Bešić Ferid iz Sarajeva, Brčanska 15 je donio Odluku o izmjenama Odluke o usaglašavanju statusa preduzeća sa Zakonom o privrednim društvima br. OPU-686/07 od 24. 10. 2007. g (sa ispravkom u tekstu Odluke o izmjenama Odluke o usaglašavanju statusa preduzeća br. OPU-686/07 od 13. 12. 2007. godine, kojom je izvršena promjena prezimena direktora Društva i usklađivanje djelatnosti Društva sa Klasifikacijom djelatnosti BiH. Izmjene glase: Lice ovlašteno za zastupanje Društva kako u unutrašnjem tako i u vanjskotrgovinskom poslovanju je Musić Samra iz Sarajeva, Brčanska 15, l.k. br. 07BTM2217 - MUP KS, Sarajevo Novi Grad, JMBG 2006980177179, direktor - bez ograničenja. 

Usklađena djelatnost Društva u cijelosti glasi: 

15.32 15.320 Proizvodnja sokova od voća i povrća, 15.33 15.330 Prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n., 15.982 Proizvodnja osvježavajućih pića, 25.21 25.210 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, 25.22 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 25.23 25.230 Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa, 25.24 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 28.63 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.75 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.56 29.560 Proizvodnja ostalih mašina za specijalne namjene, d.n, 30.01 30.010 Proizvodnja kancelarijskih mašina, 45.11 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.22 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.31 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.32 45.320 Izolacioni radovi, 45.33 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.34 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.41 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.42 45.420 Ugradnja stolarije, 45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.45 45.450 Ostali završni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.20 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 51.11 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.12 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.13 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.15 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.17 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom,51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.21 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.23 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.24 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.25 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.31 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.36 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, Ijuskare i mekušce, 51.39 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.43 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.46 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, osim lijekova, 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.55 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.82 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.83 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.84 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.21 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.23 52.230 Trgovina na malo ribom, Ijuskarima i mekušcima, 52.24 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.26 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.42 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.43 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo,d.n., 52.45 52.450Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.46 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.62 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 52.73 52.730 Popravak satova i nakita, 52.74 52.740 Popravak d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.30 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 72.10 72.100 Pružanje konsultantskih usluga u vezi s računarskom opremom (hardwareom), 72.21 72.210 Izrada softwarea, 72.22 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.30 72.300 Obrada podataka, 72.40 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.50 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih, računskih i računarskih mašina, 72.60 72.600 Ostale srodne računarske djelatnosti, 74.12 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.13 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.14 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74.20 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, osim stručne izrade planskih dokumenata, 74.30 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.70 74.700 Čišćenje objekata, 74.81 74.810 Fotografske usluge, 74.82 74.820 Usluge pakovanja, 74.85 74.850 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti, 74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

(SR-229/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-07-003693 od 28. 12. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke o osnivanju broj 01/05 od 23. 2. 2005. g., osnivač Garaplija Edin iz Sarajeva, Muhameda ef. Pandže 137 je osnovao društvo pod nazivom "JMK-ELECTRONIC" Društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Džemala Bijedića bb. Osnivački kapital je iznosio 2.000,00 KM u korist osnivača sa dijelom 100%. Za ovlašteno lice za zastupanje u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju imenovan je Garaplija Edin bez ograničenja ovlaštenja. Društvo je registrovano kod Kantonalnog suda u Sarajevu Rješenjem broj UF/I-449/05 od dana 21. 3. 2005. g. Registarski broj Društva je 1-25070. 

Odlukom o izmjeni Odluke o osnivanju broj 01/05 od 23. 2. 2005. g. broj OPU 1367/07 od 20. 11. 2007. g. osnivač je izvršio promjenu ovlaštenog lica za zastupanje, dopunu i usklađivanje djelatnosti u unutrašnjem poslovanju. 

Za direktora Društva u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju imenovana je Garaplija Mirela iz Sarajeva, Marka Marulića 7, JMBG 0604972177655, bez ograničenja ovlaštenja. Djelatnosti u unutrašnjem poslovanju su dopunjene slijedećim: 

45.11 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.12 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.22 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.23 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.25 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.31 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.32 45.320 Izolacioni radovi, 45.33 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.34 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.41 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.42 45.420 Ugradnja stolarije, 45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.45 45.450 Ostali završni radovi, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 72.22 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, tako da Društvo nastavlja poslovanje sa usklađenim djelatnostima u unutrašnjem poslovanju i koje glase: 

45.11 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.12 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.22 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.23 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.25 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.31 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.32 45.320 Izolacioni radovi, 45.33 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.34 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.41 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.42 45.420 Ugradnja stolarije, 45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.45 45.450 Ostali završni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.20 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.11 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.13 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.14 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.15 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.17 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.21 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.23 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.24 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.25 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.3151.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, r51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.36 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.39 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.43 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.46 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.51 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.5751.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.82 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.83 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.84 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.86 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.87 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.88 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.21 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.23 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.24 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.26.52 260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo sa hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.32 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.42 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.43 52.430 Trgovina na malo obučom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.45 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.46 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i računalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo športskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za kućanstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, F52.50 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, 52.61 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.62 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, 52.71 52.710 Popravak obuče i ostalih predmeta od kože, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za kućanstvo, 52.73 52.730 Popravak satova i nakita, 52.74 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dječija i omladinska odmarališta, 55.212 Planinarski domovi i kuće, 55.22 55.220 Kampovi i logorišta, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.30 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.51 55.510 Kantine, 55.52 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.23 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.24 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 61.20 61.200 Saobraćaj unutrašnjim vodenim putevima, 63.11 63.110 Pretovar tereta, 63.12 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.30 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.40 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 64.12 64.120 Kurirske djelatnosti, osim djelatnosti javnih pošta, 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.12 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.20 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.31 70.310 Agencije za nekretnine, 70.32 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.10 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.21 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava sredstava, 71.31 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme, 71.32 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 71.33 71.330 Iznajmljivanje uredskih mašina i opreme, uključujući i računare, 71.34 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 71.40 71.400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, d.n., 72.10 72.100 Pružanje konsultantskih usluga u vezi s računarskom opremom (hardwareom), 72.21 72.210 Izrada softwarea, 72.22 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.30 72.300 Obrada podataka, 72.40 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.50 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih, računskih i računarskih mašina, 72.60 72.600 Ostale srodne računarske djelatnosti, 74.30 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.70 74.700 Čišćenje objekata, 74.81 74.810 Fotografske usluge, 74.82 74.820 Usluge pakovanja, 74.85 74.850 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti, 74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.01 93.010 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.02 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje, 93.04 93.040 Djelatnosti za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, 93.05 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

Društvo nastavlja poslovanje bez drugih promjena. 

(SR-236/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-08-001242 upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o izmjeni koja je obrađena kod notara Rasima Trnke na Ildiži, pod brojem OPU 510/08 od 1. aprila, "EUROZONE COURIER LLC", Wyoming, USA, kao osnivač "INTERNATIONAL DELIVERY SYSTEM" d.o.o. Sarajevo, upisanog u Registar Općinskog suda u Sarajevu, mat. reg. br.1-26281, vrši izmjene Odluke o osnivanju d.o.o. br. 01/07 od 15. 1. 2007. godine u pogledu promjene osobe ovlaštene za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju, te brisanje, dopune i usklađivanje djelatnosti Društva sa Odlukom o standardnoj klasifikaciji u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 84/06). 

Funkciju direktora obavljat će Munib Vatreš, JMBG 0502959170032, iz Sarajeva, Andreja Andrejevića 19, direktor Društva bez ograničenja ovlaštenja. 

Prestaju ovlaštenja Podbičanin Ahmedinu iz Sarajeva, dosadašnjem direktoru bez ograničenja ovlaštenja u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju Društva. 

Djelatnost "IDS" d.o.o. Sarajevo, upisana Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu br. br. 065-0-Reg-07-000290 od 16. 4. 2007. godine, briše se, dopunjava i usklađuje sa Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti ("Službeni glasnik BiH", br. 84/06), tako da prečišćeni tekst iste glasi: 

18.10 18.100 Proizvodnja kožne odjeće, 18.21 18.210 Proizvodnja radne odjeće, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odjeće, osim šivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odjeće, šivene po mjeri, 18.23 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odjeće za dojenčad i malu djecu i sportske odjeće, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 18.30 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 19.10 19.100 Štavljenje i obrada kože, 19.20 19.200 Proizvodnja kofera, ručnih torbi i sličnih proizvoda, sedlarskih i saračkih proizvoda, 19.301 Serijska proizvodnja obuće, 19.302 Proizvodnja obuće po narudžbi i u malim serijama, 20.40 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.51 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pruća i drugih pletarskih materijala, 22.23 22.230 Knjigovezački radovi, 22.24 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa štampanjem, 22.25 22.250 Pomoćne djelatnosti u vezi sa štampanjem, 22.31 22.310 Umnožavanje (reprodukcija) zvučnih zapisa, 22.32 22.320 Umnožavanje (reprodukcija) videozapisa, 22.33 22.330 Umnožavanje (reprodukcija) računarskih zapisa, 36.11 36.110 Proizvodnja stolica i sjedišta, 36.12 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za urede i trgovine, 36.13 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namještaja, 36.14 36.140 Proizvodnja ostalog namještaja, 36.22 36.220 Proizvodnja nakita i sličnih predmeta, d.n., 36.30 36.300 Proizvodnja muzičkih instrumenata, 36.40 36.400 Proizvodnja sportske opreme, 36.50 36.500 Proizvodnja igara i igračaka, 36.61 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije), 36.63 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.20 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima i njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima i njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikala, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.11 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.12 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.13 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.14 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.15 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.16 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.17 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duhanom, 51.18 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.19 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.21 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.23 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.24 51.240 Trgovina na veliko sirovom,nedovršenom i dovršenom kožom, 51.25 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.31 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima, 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.36 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.39 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.43 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, i radio i televizijskim uređajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.46 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, osim lijekova, 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.51 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.55 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, osim otrova, 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.57 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.81 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.82 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.83 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.84 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwerom, 51.85 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.86 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.87 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.88 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.90 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.21 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom proizvodima od mesa, 52.23 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.24 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.26 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.42 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.43 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.45 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.46 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.61 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.62 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.71 52.710 Popravak obuće i ostalih predmeta od kože, _52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 52.73 52.730 Popravak satova i nakita, 52.74 52.740 Popravci, d.n., 60.101 Prevoz putnika i robe, 60.23 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.24 60.240 Prevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.11 63.110 Pretovar tereta, 63.12 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.30 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.40 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 64.12 64.120 Kurirske djelatnosti, osim djelatnosti javnih pošta, 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.12 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.20 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.31 70.310 Agencije za nekretnine, 70.32 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.10 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.21 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.33 71.330 Iznajmljivanje uredskih mašina i opreme, uključujući i računare, 71.34 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 71.40 71.400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, d.n., 72.10 72.100 Pružanje konsultantskih usluga u vezi s računarskom opremom (hardwareom), 72.21 72.210 Izrada softwarea, 72.22 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.30 72.300 Obrada podataka, 72.40 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.50 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih, računskih i računarskih mašina, 72.60 72.600 Ostale srodne računarske djelatnosti, 74.12 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.13 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.14 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74.20 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, osim izrade planske dokumentacije, 74.30 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.70 74.700 Čišćenje objekata, 74.81 74.810 Fotografske usluge, 74.82 74.820 Usluge pakovanja, 74.85 74.850 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti, 74.87 74.870 Ostale poslovne djelatnosti d.n., 93.01 93.010 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.02 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje, 93.04 93.040 Djelatnosti za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, 93.05 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

(SR-242/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-234/05 od 1. 12. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom Uprave banke o promjeni naziva i organizacionih oblika organizacionih dijelova banke broj 1-3-41-III-4/04 od 26. 10. 2004. g. vrši se upis u sudski registar Filijale Vogošća, sa sjedištem u Sarajevu, Igmanska 32, koja je ranije poslovala u okviru Filijale Sarajevo kao Agencija Vogošća. 

Agencija za bankarstvo FBiH, Rješenjem broj 04-3-1349-1/04 od 11. 11. 2004. godine, dala je saglasnost Banci za upis promjene naziva i organizacionog oblika postojećih organizacionih dijelova u Sarajevu. Filijala Vogošća obavljat će sljedeće poslove: primanje svih vrsta novčanih depozita i drugih novčanih sredstava; davanje i uzimanje kredita, finansijski leasing; davanje svih oblika novčanog jemstva; usluge platnog prometa i prijenosa novca; kupovina i prodaja strane valute; izdavanje i upravljanje sredstvima plaćanja (uključujući kreditne kartice, putne i bankarske čekove); -sve druge aktivnosti koje su neophodne za ostvarivanje ciljeva Banke u zakonom dozvoljenom obimu. 

Filijala Vogošća nema svojstvo pravne osobe, te u poslovima iz svoje nadležnosti nastupa u ime i za račun Banke. Za obveze Filijale Vogošća odgovara Banka svom svojom imovinom. 

Odlukom broj I-3-13-II-2/04 od 31. 3. 2005. g. za direktora Filijale Vogošća je imenovana Alija Muratović, JMBG 2809969156831, lk. 04BQD4347 iz Sarajeva, Ferhat-paše Sokolovića 95, sa ovlašćenjem za zastupanje bez ograničenja u okviru registrovane djelatnosti Filijale Vogošća. 

(SR-251/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-236/05 od 1. 12. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom Uprave banke o promjeni naziva i organizacionih oblika organizacionih dijelova banke broj 1-3-41-III-4/04 od 26. 10. 2004. g. vrši se upis u sudski registar Filijale Dobrinja, sa sjedištem u Sarajevu, Mustafe Kamerića 5, koja je ranije poslovala u okviru Filijale Sarajevo kao Agencija Dobrinja. 

Agencija za bankarstvo FBiH, Rješenjem broj 04-3-1349-l/04 od 11. 11. 2004. godine, dala je saglasnost Banci za upis promjene naziva i organizacionog oblika postojećih organizacionih dijelova u Sarajevu. Filijala Dobrinja obavljat će sljedeće poslove: primanje svih vrsta novčanih depozita i drugih novčanih sredstava; davanje i uzimanje kredita, finansijski leasing; davanje svih oblika novčanog jemstva; usluge platnog prometa i prijenosa novca; kupovina i prodaja strane valute; izdavanje i upravljanje sredstvima plaćanja (uključujući kreditne kartice, putne i bankarske čekove); sve druge aktivnosti koje su neophodne za ostvarivanje ciljeva Banke u zakonom dozvoljenom obimu. 

Filijala Dobrinja nema svojstvo pravne osobe, te u poslovima iz svoje nadležnosti nastupa u ime i za račun Banke. Za obveze Filijale Dobrinja odgovara Banka svom svojom imovinom. 

Odlukom broj I-3-28-II-2/05 od 23. 8. 2005. g. za direktora Filijale Dobrinja je imenovan Rušid Čorbo, JMBG 2905965171509, iz Sarajeva, Bunica 70, sa ovlašćenjem za zastupanje bez ograničenja u okviru registrovane djelatnosti Filijale Dobrinja. 

(SR-252/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1456/05 od 23. 3. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu člana 42. Ugovora o usklađivanju "DŽEKOS" d.o.o. za proizvodnju, inžinjering, trgovinu i poslovne usluge Sarajevo, Ismeta Alajbegovića - Šerbe 16, broj 1/99. Od 3. 11. 1999. godine osnivači Društva Hasković Džemal iz Sarajeva, Marka Marulića 19 i Kovač Osman iz Sarajeva, Šerifa Loje 24. Dana 20. 6. 2005. godine donijeli su ugovor broj 01/05 o izmjeni ugovora o usklađivanju i povećali osnovni kapital u novcu, pa osnovni kapital osnivača iznosi: 

Ukupan osnovni kapital osnivača Društva iznosi 300.000,00 KM u novcu ili 100% kapitala i to pojedinačno kako slijedi: 

Hasković Džemal 150.000,00 KM, ili 50% kapitala, 

Kovač Osman 150.000,00 KM, ili 50% kapitala. 

(SR-279/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2070/05 od 31. 3. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"Privatizacijski investicioni fond BIG - investiciona grupa" d.d. Sarajevo registriran je temeljem Statuta Privatizacijskog fonda br. 02-03-1/03 od 16. 1. 2003. Rješenjem Kantonalnog suda Sarajevo br. UF/I-386/01 od 27. 4. 2001., sa kasnijim izmjenama i dopunama. 

Rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH, br. 03/2-19-424/05 od 6. 10. 2005. odobreno je smanjenje osnovnog kapitala Društva radi pokrića gubitaka, na teret osnovnog kapitala za 198.858.591,36 KM, smanjenjem nominalne vrijednosti emitovanih dionica. 

Odlukom o izmjeni Statuta Privatizacijskog fonda, broj 02-38-3/05 od 22. 6. 2005. izvršena je izmjena Statuta Privatizacijskog fonda, broj 02-03-1/03 od 16. 1. 2003. 

Ukupna vrijednost osnovnog kapitala prije smanjenja je bila 473.776.344,80 KM, a podijeljen je na 10.622.788 redovnih dionica nominalne vrijednosti od 44,60 KM. 

Nakon smanjenja osnovnog kapitala, osnovni kapital "Privatizacijskog investicionog fonda BIG - investiciona grupa" d.d. Sarajevo, iznosi u novcu 274.917.753,44 KM, podijeljen je na 10.622.788 običnih dionica sa nominalnom vrijednošću u iznosu od 25,88 KM. 

(SR-283/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2655/05 od 5. 4. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"Privatizacijski investicioni fond BIG investiciona grupa" d.d. Sarajevo registriran je temeljem Statuta Privatizacijskog fonda br. 02-03-1/03 od 16. 1. 2003. Rješenjem Kantonalnog suda Sarajevo br. UF/I-386/01 od 27. 4. 2001., sa kasnijim izmjenama i dopunama. 

Odlukom Nadzornog Odbora br. 03-15-2/05 od 1. 4. 2005. vrši se povećanje osnovnog kapitala na ime isplate u dionicama dijela upravljačke provizije. 

Ovom Odlukom osnovni kapital se povećava za iznos od 798.741.40 KM u novcu. 

Ukupan iznos osnovnog kapitala Društva nakon povećanja iznosi 473.776.344,80 KM u novcu, podijeljen je na 10.622.788 običnih dionica sa nominalnom vrijednošću u iznosu od 44.60 KM. 

Rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH. br. 03/2-19-139/05 od 25. 4. 2005. odobreno je povećanje osnovnog kapitala na ime plaćanja upravljačke provizije za 2004. godinu i to za iznos od 798.741,40. 

(SR-284/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2441/05 od 16. 3. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač "DIRECT KEDIA" d.o.o.Sarajevo, Aleksandra Ćuk iz Sarajeva, Avde Smajlovića 5, donosi Odluku o izmjeni Odluke br. 01/2005 od 1. 12. 2005. godine, sa kojom vrši izmjenu člana 2. stav 2. i člana 24. Odluke o osnivanju Društva br. 01/2003 od 25. 3. 2003. godine, a koje se odnose na promjenu sjedišta Društva i promjenu adrese prebivališta osnivača, odnosno direktora Društva. Član 2. stav 2. navedene Odluke sada glasi: Sjedište Društva je: Sarajevo, Mjedenica 54. U prethodnom periodu Društvo je poslovalo sa sjedištem u Sarajevu, Safvet- bega Bašagića 6. Član 24 naprijed navedene Odluke sada glasi: Društvo zastupa i predstavlja u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu direktor Aleksandra Ćuk iz Sarajeva, Avde Smajlovića 5. Prethodna adresa prebivališta Aleksandre Ćuk, osnivača, odnosno direktora Društva je glasila: Sarajevo, Azize Šaćirbegović 4. 

Društvo "DIRECT MEDIA" d.o.o. Sarajevo upisano je u Registar pravnih lica kod KANTONALNOG SUDA U SARAJEVU Rješenjem broj UF/I-702/03 od 13. 5. 2003. godine, u registarskom ulošku broj 1-24157, sa kasnijim izmjenama i dopunama. 

(SR-291/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1551/04 od 29. 3. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

UNION BANKA d.d. SARAJEVO, matični registarski broj 1-1841 

Nadzorni odbor Union banke d.d. Sarajevo je dana 20. 1. 2004. godine donio Odluku broj 14/2004, kojom za direktora Union banke d.d. Sarajevo imenuje Esada Bekteševića iz Sarajeva, Ložionička 7, broj l.k. 03BSC2238. Prestaje ovlaštenje dosadašnjem generalnom direktoru Sulejmanu Hodžiću iz Sarajeva, Hamdije Kreševljakovića bb. 

(SR-293/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2298/05 od 5. 4. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, izgradnju, proizvodnju i trgovinu "VIZIJA" Tuzla, Đure Đakovića 10/3, Hodžić Edin, dana 15. 11. 2005. godine donio je Odluku o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa i oblika Društva, tako da je kao novo sjedište Društva (umjesto Tuzla, Đure Đakovića 10/3) upisano u sudski registar - Sarajevo, Kralja Tvrtka 12/I, usljed čega je izvršeno brisanje iz sudskog registra Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, izgradnju, proizvodnju i trgovinu "VIZIJA" Tuzla. 

(SR-323/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-235/05 od 1. 12. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom Uprave banke o promjeni naziva i organizacionih oblika organizacionih dijelova banke broj 1-3-41-III-4/04 od 26. 10. 2004. g. vrši se upis u sudski registar HVB Central Profit Banke d.d. Filijale Otoka, sa sjedištem u Sarajevu, Brčanska 5, koja je ranije poslovala u okviru Filijale Sarajevo kao Agencija Otoka. 

Agencija za bankarstvo FBiH Rješenjem broj 04-3-1349-1/04 od 11. 11. 2004. godine dala je saglasnost Banci, za upis promjene naziva i organizacionog oblika postojećih organizacionih dijelova u Sarajevu. 

HVB Central Profit Banka d.d. Filijala Otoka obavljat će sljedeće poslove: primanje svih vrsta novčanih depozita i drugih novčanih sredstava; davanje i uzimanje kredita, finansijski leasing; davanje svih oblika novčanog jemstva; usluge platnog prometa i prijenosa novca; kupovina i prodaja strane valute; izdavanje i upravljanje sredstvima plaćanja (uključujući kreditne kartice, putne i bankarske čekove); sve druge aktivnosti koje su neophodne za ostvarivanje ciljeva Banke u zakonom dozvoljenom obimu. 

HVB Central Profit Banka d.d. Filijala Otoka nema svojstvo pravne osobe, te u poslovima iz svoje nadležnosti nastupa u ime i za račun Banke. Za obveze Filijale Otoka odgovara Banka svom svojom imovinom. 

Odlukom broj 1-3-41-II-1/04 od 26. 10. 2004. g. za direktora HVB Central Profit Banke d.d. Filijale Otoka je imenovan Enver Lemeš, JMBG 0810973183127, iz Sarajeva, Nahorevska p.p. 250, sa ovlašćenjem za zastupanje bez ograničenja u okviru registrovane djelatnosti Filijale Otoka. 

(SR-332/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-233/05 od 1. 12. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom Uprave banke o promjeni naziva i organizacionih oblika organizacionih dijelova banke broj I-3-41-III-4/04 od 26. 10. 2004. g. vrši se upis u sudski registar HVB Central Profit Banke d.d. Filijale Ilidža, sa sjedištem u Sarajevu, Mala aleja 10, koja je ranije poslovala u okviru Filijale Sarajevo kao Agencija Ilidža. 

Agencija za bankarstvo FBiH, Rješenjem broj 04-3-1349-1/04 od 11. 11. 2004. godine, dala je saglasnost Banci za upis promjene naziva i organizacionog oblika postojećih organizacionih dijelova u Sarajevu. 

HVB Central Profitit Banka d.d. Filijala Ilidža obavljat će sljedeće poslove: 

primanje svih vrsta novčanih depozita i drugih novčanih sredstava; davanje i uzimanje kredita, finansijski leasing; davanje svih oblika novčanog jemstva; usluge platnog prometa i prijenosa novca; kupovina i prodaja strane valute; izdavanje i upravljanje sredstvima plaćanja (uključujući kreditne kartice, putne i bankarske čekove); sve druge aktivnosti koje su neophodne za ostvarivanje ciljeva Banke u zakonom dozvoljenom obimu. 

HVB Central Profit Banka d.d. Filijala Ilidža nema svojstvo pravne osobe, te u poslovima iz svoje nadležnosti nastupaja u ime i za račun Banke. Za obveze Filijale Ilidža odgovara Banka svom svojom imovinom. 

Odlukom broj 1-3-41-II-1/04 od 26. 10. 2004. g za direktora HVB Central Profit Banke d.d. Filijale Ilidža je imenovan Bekir Čapljić, JMBG 130195917323, l.k. 04BQC0661 iz Sarajeva, Hivzi Bjelavca 32, sa ovlašćenjem za zastupanje bez ograničenja u okviru registrovane djelatnosti Filijale Ilidža. 

(SR-333/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-232/05 od 1. 12. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom Uprave banke o promjeni naziva i organizacionih oblika organizacionih dijelova banke broj 1-3-41-III-4/04 od 26. 10. 2004. g. vrši se upis u sudski registar HVB Central Profit Banke d.d. Agencije Klinički centar, sa sjedištem u Sarajevu, Bolnička 25. 

Agencija za bankarstvo FBiH, Rješenjem broj 04-3-1349-1/04 od 11. 11. 2004. godine dala je saglasnost Banci za upis promjene naziva i organizacionog oblika postojećih organizacionih dijelova u Sarajevu. HVB Central Profit Banka d.d. Agencija Klinički centar obavljat će sljedeće poslove: primanje svih vrsta novčanih depozita i drugih novčanih sredstava; davanje i uzimanje kredita, finansijski leasing; davanje svih oblika novčanog jemstva; usluge platnog prometa i prijenosa novca; kupovina i prodaja strane valute; izdavanje i upravljanje sredstvima plaćanja (uključujući kreditne kartice, putne i bankarske čekove); sve druge aktivnosti koje su neophodne za ostvarivanje ciljeva Banke u zakonom dozvoljenom obimu. 

HVB Central Profit Banka d.d. Agencija Klinički centar nema svojstvo pravne osobe, te u poslovima iz svoje nadležnosti nastupa u ime i za račun Banke. Za obveze Agencija Klinički centar odgovara Banka svom svojom imovinom. 

Odlukom broj I-3-41-II-1/04 od 26. 10. 2004. g za direktora HVB Central Profit Banke d.d. Agencije Klinički centar je imenovana Gazibegović Amira, JMBG 1307956178527, l.k. 04BRD2919, iz Sarajeva, Hamze Orlovića 10/3, sa ovlašćenjem za zastupanje bez ograničenja u okviru registrovane djelatnosti Agencije Klinički centar. 

(SR-334/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-230/05 od 1. 12. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom Uprave banke o promjeni naziva i organizacionih oblika organizacionih dijelova banke broj 1-3-41-III-4/04 od 26. 10. 2004. g. vrši se upis u sudski registar Filijale Stari Grad, sa sjedištem u Sarajevu, Zelenih beretki 24, koja je ranije poslovala u okviru Filijale Sarajevo kao Agencija Stari Grad. 

Agencija za bankarstvo FBiH, Rješenjem broj 04-3-l 349-1/04 od 11. 11. 2004. godine, dala je saglasnost Banci za upis promjene naziva i organizacionog oblika postojećih organizacionih dijelova u Sarajevu. 

Filijala Stari Grad obavljat će sljedeće poslove: primanje svih vrsta novčanih depozita i drugih novčanih sredstava; davanje i uzimanje kredita, finansijski leasing; davanje svih oblika novčanog jemstva; usluge platnog prometa i prijenosa novca; kupovina i prodaja strane valute; izdavanje i upravljanje sredstvima plaćanja (uključujući kreditne kartice, putne i bankarske čekove); sve druge aktivnosti koje su neophodne za ostvarivanje ciljeva Banke u zakonom dozvoljenom obimu. 

Filijala Stari Grad nema svojstvo pravne osobe, te u poslovima iz svoje nadležnosti nastupa u ime i za račun Banke. Za obveze Filijale Stari Grad odgovara Banka svom svojom imovinom. 

Odlukom broj I-3-28-II-4/04 od 23. 8. 2005. g za direktora Filijale Stari Grad je imenovana Mirha Hasanbegović, JMBG 0906976175009, iz Sarajeva, Novopazarska 474, sa ovlašćenjem za zastupanje bez ograničenja u okviru registrovane djelatnosti Filijale Stari Grad. 

(SR-337/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1858/05 od 8. 5. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke o smanjenju kapitala od 20. 3. 2002. godine i Rješenja Komisije za vrijednosne papire br. 03-19-180/02 od 16. 5. 2002. godine, "Tapetar" d.d. za tapetarsko-dekoraterske radove Sarajevo vrši smanjenje kapitala. 

Raniji kapital Društva je bio 715.700,00 KM, podijeljen na 57.256 dionica nominalne vrijednosti 12,50 KM. Nakon izvršenog smanjenja u iznosu od 45.804,80 KM kapital Društva je 669.895,20 KM, broj dionica 57.256 nominalne vrijednosti 11,70 KM. 

(SR-414/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1601/05 od 9. 12. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke o izmjeni broj 08/2005 od 15. 8. 2005. godine, osnivač društva Memović Igbala iz Sarajeva, Azići 103, vrši promjenu sjedišta društva "RAŠMER" Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo export import i usluge d.o.o. Sarajevo, Blažujski drum 118 - Blažuj, registrovanog kod Kantonalnog suda u Sarajevu Rješenjem UF/144/03 od 11. 3. 2003. na reg. ulošku broj 1-22174. 

Ranija adresa Društva bila je: Sarajevo, Blažujski drum 118 - Blažuj 

Sjedište Društva je: Sarajevo, Kamenolom 24 - Blažuj 

(SR-416/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2614/05 od 11. 5. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Kantonalnog suda Sarajevo, broj UF/I-2341/04 od 6. 4. 2005. godine, upisan je organizacioni dio pod nazivom: HVB Central Profit Banka d.d. Glavna Filijala Branilaca grada, sa sjedištem u Sarajevu, Branilaca Sarajeva 53. Odlukom broj 1-3-31-II-3/05 od 20. 9. 2005. g za direktora Glavne Filijale Branilaca grada je imenovan Ermin Ćerimagić, JMBG 2005969170026 iz Sarajeva, Pruščakova 2, sa ovlašćenjem za zastupanje bez ograničenja u okviru registrovane djelatnosti Glavne Filijale Branilaca grada. 

Zbog promjene lica ovlaštenog za zastupanje Glavne Filijale Branilaca grada vrši se upis: prestaju ovlaštenja za zastupanje Glavne Filijale Branilaca grada u pravnom prometu u zemlji Čapljić Bekiru, a Ermin Ćerimagić ovlašćuje se za zastupanje bez ograničenja u okviru registrovane djelatnosti Glavne Filijale Branilaca grada. 

Ostali registarski podaci ostaju isti. 

(SR-421/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1704/05 od 17. 4. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Čengić Bećir iz Sarajeva, Ćamila Sijarića 20, Čengić Hajrija iz Sarajeva, Ćamila Sijarića 20, Čengić Kemal iz Sarajeva, Ćamila Sijarića 20, i Čengić Bakir iz Sarajeva, Ćamila Sijarića 20, osnivači su društva "EL TARIK OIL BENZINSKE STANICE" društvo za promet i usluge d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Ćamila Sijarića 26, koje je upisano u Registar Kantonalnog suda u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2231/00 od 22. 2. 2001. godine, i upisano u registarski uložak broj 1-19272, mijenjaju Ugovor o usklađivanju broj 01/2000 od 14. 2. 2000. godine 

Osnivači Društva zaključili su Ugovor o usklađivanju podataka od značaja za pravni promet Društva broj 01/2005 od 28. 8. 2005. godine, a kojim Ugovorom vrše promjenu osnivača, promjenu udjela članova u Društvu, promjenu lica ovlaštenog za zastupanje, dopuna djelatnosti u unutrašnjem prometu, promjenu broja ulice osnivača, kako slijedi: 

Osnivači koji ostaju u Društvu: 

1. Čengić Bećir iz Sarajeva, Ćamila Sijarića 30, 

2. Čengić Hajrija iz Sarajeva, Ćamila Sijarića 30, 

3. Čengić Kemal iz Sarajeva, Ćamila Sijarića 30, 

4. Čengić Bakir iz Sarajeva, Ćamila Sijarića 30. 

Osnivač koji se briše iz Društva: Čengić Tarik iz Sarajeva, Ćamila Sijarića 20. 

Na osnovu Rješenja o ostavinskom postupku broj O-691/05-A od 25. 1. 2006. godine 

Novi broj ulice osnivača je: Ćamila Sijarića 30. 

Lice ovlašteno za zastupanje Društva u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu je Čengić Bakir iz Sarajeva, Ćamila Sijarića 30, direktor, bez ograničenja. 

Prestaje ovlašćenje direktora za zastupanje u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu Čengić Bećir iz Sarajeva, Ćamila Sijarića 20, direktor, bez ograničenja. 

Osnovni kapital Društva čine sredstva osnivača unesena u novcu i stvarima i to: 

Osnivač: Čengić Bećir 

- novac u iznosu od 3.000,00 KM 

- u stvarima iznos od 3.438,20 KM, ili 30% 

Osnivač: Čengić Hajrija 

- novac u iznosu od 3.000,00 KM 

- u stvarima iznos od 3.438,20 KM, ili 30% 

Osnivač: Čengić Kemal 

- novac u iznosu od 2.000,00 KM 

- u stvarima iznos od 2.292,13 KM, ili 20% 

Osnivač: Čengić Bakir 

- novac u iznosu od 2.000,00 KM 

- u stvarima iznos od 2.292,13 KM, ili 20% 

Ukupni kapital u novcu u iznosu od: 10.000,00 KM 

Ukupan kapital u stvarima iznosi 11.460,65 KM, što iznosi 100% 

Dopuna djelatnosti u unutrašnjem prometu glasi: 

74.20 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje 60.24 60.240 Prevoz robe u drumskom saobraćaju. 

(SR-423/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-231/05 od 1. 12. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom Uprave banke o promjeni naziva i organizacionih oblika organizacionih dijelova banke broj 1-3-41-III-4/04 od 26. 10. 2004. g. vrši se upis u sudski registar organizacionog dijela Banke koja posluje pod nazivom: HVB Central Profit Banka d.d. - Glavna Filijala Novo Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Zmaja od Bosne 74, koja je ranije poslovala u okviru Filijale Sarajevo kao Agencija Novo Sarajevo. Agencija za bankarstvo FBiH dala je saglasnost HVB Central Profit Banci d.d. za promjenu naziva i organizacionog oblika postojećih organizacionih dijelova, Rješenjem broj 04-3-1349-1/04 od 11. 11. 2004. godine. 

U HVB Central Profit Banci d.d. Glavnoj Filijali Novo Sarajevo obavljat će se sljedeći poslovi: primanje svih vrsta novčanih depozita i drugih novčanih sredstava, davanje i uzimanje kredita, finansijski leasing, davanje svih oblika novčanog jemstva, usluge platnog prometa i prijenosa novca,kupovina i prodaja strane valute, izdavanje i upravljanje sredstvima plaćanja (uključujući kreditne kartice, putne i bankarske čekove), sve druge aktivnosti koje su neophodne za ostvarivanje ciljeva Banke u zakonom dozvoljenom obimu. 

HVB Central Profit Banka d.d. Glavna Filijala Novo Sarajevo nema svojstvo pravne osobe, te u poslovima iz svoje nadležnosti nastupa u ime i za račun Banke. Za obaveze Glavne Filijale Novo Sarajevo odgovara Banka svom svojom imovinom. 

Odlukom broj 1-3-41-II-1/04 od 26. 10. 2004. g. za direktora HVB Central Profit Banke d.d. Glavne Filijale Novo Sarajevo je imenovana Suzana Kraina-Jusupović iz Sarajeva, Alipašina 12, l.k. br. 03BRC8308, sa ovlašćenjem za zastupanje bez ograničenja u okviru registrovane djelatnosti Glavne Filijale Novo Sarajevo. 

(SR-429/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-07-000223 od 20. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Ugovorom o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću - Prečišćeni tekst br. 01/2007 od 11. 1. 2007. god. osnivači "GALAKSIA" Društva za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Kemala Kapetanovića 7/III, registrovanog kod Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/I-221/03 od 27. 2. 2003. god., UF/I-1837/03 od 6. 10. 2003. god., UF/I-672/04 od 29. 3. 2004. god., Rješenje Općinskog suda u Sarajevu br. UF/I-1460/05 od 21. 10. 2005. god. i br. 065-0-Reg-06-001705 od 25. 9. 2006. god. reg. br. 1-24032, Višnjevac Vladan iz Sarajeva, Zagrebačka 30, i Mihić Jadranka iz Sarajeva, Džemala Bijedića 7, vrše: pristupanje osnivača i promjenu lica ovlašćenog za zastupanje u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju. 

Društvu pristupa Mihić Jadranka iz Sarajeva, Džemala Bijedića 7, sa učešćem u osnovnom kapitalu od 5.000 KM u novcu ili 50%, na osnovu Ugovora o pristupanju osnivača od 11. 1. 2007. god. Ostaje osnivač Višnjevac Vladan iz Sarajeva, Zagrabačka 30, sa učešćem u osnovnom kapitalu od 5.000 KM u novcu ili 50%. 

Ukupni kapital Društva iznosi 10.000,00 KM u novcu. 

Lice ovlašćeno za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju je Višnjevac Vladan iz Sarajeva, Zagrebačka 30, direktor bez ograničenja. 

Prestaje ovlašćenje u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju Lazić Ranku iz Sarajeva, Zagrebačka 11, direktor bez ograničenja. 

(SR-443/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2191/05, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Kod firme "ELRAD-ELTI", Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Franjevačka 6-E, upisanog u sudski registar Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I-1342/00, od 23. 3. 2001, godine i broj UF/I-467/02, od 27. 3. 2002. godine, matični registarski broj 1-15986, po Ugovoru o izmjenama Ugovora o usklađivanju statusa Društva sa Zakonom o privrednim društvima, broj 1/2005, od 15. 9. 2005. godine, izvršena je promjena lica ovlaštenih za zastupanje, tako što su: Izmirlija Mahir, iz Sarajeva, Jahijela Fincija 32, razriješen dužnosti direktora Društva, a Kahrimanović Mirjana, iz Sarajeva, Ferhadija broj 4-A, razriješena je dužnosti zamjenika direktora i prestaju im ovlaštenja za zastupanje Društva, bez ograničenja. 

Na dužnost direktora Društva izabran je Izmirlija Emir, iz Sarajeva, Mraovac 3, s ovlaštenjem da u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju zastupa Društvo, bez ograničenja. 

(SR-250/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-07-000329 od 22. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu člana 28. Odluke o usklađivanju "DALLAS BH" Fabrika namještaja Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, Ilidža, Rogačići bb, broj 1/2000 od 

18. 2. 2000. godine (registrovanog rješenjima Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I 2173/00 od 25. 10. 2000. godine, UF/I 1103/01 od 11. 9. 2001. godine, UF/I 693/05 od 8. 4. 2005. godine i rješenjima Općinskog suda u Sarajevu broj UF/I-1422/05 od 16. 8. 2005. godine i 065-0-Reg-06-00-15171 od 31. 1. 2006, na registrskom ulošku 1- 20925), osnivač Društva Ljutvo Hajrović, Tutin, Žuče, dana 1. 2. 2007. godine donio je Odluku broj 1/2007 i izvršio promjenu lica i promjenu funkcije lica ovlaštenog za zastupanje, tako što prestaju ovlaštenja za zastupanje Ljutvo Hajrović, Žuče, Tutin, dosadašnji direktor bez ograničenja, Hajrović Sadiku, Žuče, Tutin, Republika Srbija, sa privremenim boravkom u Sarajevu, Ilidža, Školska 22, u funkciji zamjenika direktora bez ograničenja i Gegić Esadu, Žuče, Tutin, Republika Srbija, s privremenim boravkom u Sarajevu, Ilidža, Školska 22, pomoćni direktor za transport bez ograničenja ovlaštenja, a ovlašćuje se Hajrović Sadik, Žuče, Tutin, Republika Srbija, sa privrmenim boravkom u Sarajevu, Ilidža, Školska 22, u funkciji direktora bez ograničenja ovlaštenja u unutrašnjem i vanjsktorgovinskom poslovanju. 

(SR-471/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-07-000787 od 26. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač Sinančević Nereida iz Sarajeva, Fra Matije Divkovića 89, je Odlukom br. 01/2007 od 25. 2. 2007. osnovao Društvo "A.L.N" Društvo sa ograničenom odgovornošću, za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo. Skraćeni naziv Društva je "A.L.N" d.o.o. Sarajevo. Sjedište Društva je u Sarajevu, Pofalićka do br. 56. Visina osnovnog kapitala Društva iznosi 2000,00 KM u novcu, koji je deponovan na privremenom računu poslovne Banke. 

Lice ovlašteno za zastupanje Društva u unutrašnjem i spoljnom prometu je direktor Društva Sinančević Nereida iz Sarajeva, Fra Matije Divkovića 89, direktor bez ograničenja. 

Djelatnost Društva je: 

20.30 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.40 20.400 Proizvodnja drvene ambalaže, 20.51 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, 36.11 36.110 Proizvodnja stolica i sjedala, 36.12 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za poslovne i prodajne svrhe, 36.13 36.130 Proizvodnja kuhinjskog namještaja, osim stolica, 36.14 36.140 Proizvodnja ostalog namještaja, d.n., 36.15 36.150 Proizvodnja madraca, 37.10 37.100 Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka, 37.20 37.200 Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka, 45.11 45.110 Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi, 45.12 45.120 Površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Niskogradnja, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.22 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.25 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtjevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.31 45.310 Elektroinstalacijski radovi, 45.32 45.320 Izolacijski radovi, 45.33 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje, 45.34 45.340 Ostali instalacijski radovi, 45.41 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.42 45.420 Ugradnja stolarije, 45.43 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.44 45.440 Soboslikarski islikarski radovi, 45.45 45.450 Ostali završni radovi, 45.50 45.500 Iznajmljivanje strojeva i opreme za gradnju ili rušenje sa rukovateljem, 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima, 50.20 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina na veliko djelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo djelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredništvo u trgovini djelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima, njihovim djelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima, njihovim djelovima i priborom, 50.403 Posredništvo u trogovini motociklima, njihovim djelovima i priborom, 51.11 51.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.12 51.120 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industriskim kemijskim proizvodima, 51.13 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvom i građevinskim materijalom, 51.14 51.140 Posredništvo u trgovini strojevima, indusrijskom opremom brodovima i zrakoplovima, 51.15 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem.kućanskim proizvodima i drugom željeznom robom, 51.16 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, 51.17 51.170 Posredništvo u trgovini hranom, pilićima i duhanom, 51.18 51.180 Posredništvo u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili skupine proizvoda, d.n., 51.19 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnm proizvodima, 51.21 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, 51.23 51.230 Trgovina na veliko živom stokom, 51.24 51.240 Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, 51.25 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.31 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesni proizvodima, 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.36 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, 51.37 51.370 Trgovina na veliko kavom, čajevima, kakaom i začinima, 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalim živežnim namirnicama, uključujući ribe, školjke i rakove, 51.39 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.43 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, 51.51 51.510 Trgovina na veliko krutim,tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 Trgovina na veliko drvom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.55 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, osim otrova, 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.57 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.61 51.610 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.62 51.620 Trgovina na veliko građevinskim strojevima, 51.63 51.630 Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju i strojevima zašivanje i pletnje, 51.64 51.640 Trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom, 51.65 51.650 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu, obrtništvo i plovidbu, 51.66 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priključcima i oruđem, uključujući traktore, 51.70 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.21 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.23 52.230 Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima, 52.24 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima, 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićimaduhanskim proizvodima, 52.26 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.43 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućamskim predmetima, d.n., 52.45 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, 52.46 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i računalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.50 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, 52.61 52.610 Trgovina na malo putem pošte, 52.62 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, 55.11 55.110 Hoteli i moteli, sa restoranom, 55.12 55.120 Hoteli i moteli, bez restorana, 55.23 55.230 Ostali smještaj za kraći boravak, 55.30 55.300 Restorani, 55.40 55.400 Barovi, 55.51 55.510 Kantine (menze), 55.52 55.520 Opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering), 60.101 Promet putnika i robe (tereta), 60.22 60.220 Taksi služba, 60.24 60 240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu, 63.11 63.110 Prekrcaj tereta, 63.1263.120 Skladištenje robe, 64.11 64.120 Kurirske usluge, osim javnih poštanskih, 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina, 70.12 70.120 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina, 70.20 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 70.31 70.310 Agencija za promet nekretninama, 70.32 70.320 Upravljanje nekretninama.uz naplatu ili po ugovoru, 71.10 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.21 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava, 71.31 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih strojeva i opreme, 71.32 71.320 Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo, 71.33 71.330 Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala (kompjutore), 71.34 71.340 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d.n., 71.40 71.400 Iznajmljivanje predmeta za osobnu upotrebu i kućanstvo, 74.20 74.200 Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.30 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.40 74.400 Promidžba (reklama i propaganda), 74.70 74.700 Čišćenje svih vrsta objekata, 74.8274.820 Djelatnost pakiranja, 93.01 93.010 Pranje i hemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda, 93.02 93.020 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje, 93.03 93.030 Djelatnosti vezane za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, 93.05 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

Vanjskotrgovinska djelatnost je: 

- Uvoz i izvoz roba i usluga iz okvira registrovane djelatnosti, 

- Uvoz i izvoz roba i usluga koje se naplaćuju kroz kompenzacione poslove sa inostranim partnerima, 

- Posredovanje i zastupanje inostranih firmi u prometu roba i usluga, 

- Usluge međunarodnog transporta roba i putnika, pomorsko-tehničke usluge na moru i pomorju i druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (agencijske usluge u transportu i sl.) 

- Ugostiteljske i turističke usluge, 

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga. 

(SR-477/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-06-000213 od 19. 12. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o izmjeni Odluke o osnivanju "LOŠKE TOVARNE HLADILNIKOV" Društva sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, od 1. 12. 2005. godine, osnivač LOŠKE TOVARNE HLADILNIKOV ŠKOFJA LOKA d.d., sa sjedištem u ul. Kidričeva 66, 4220 Škofja Loka, Slovenija, vrši promjenu sjedišta "LOŠKE TOVARNE HLADILNIKOV" Društva sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, Vilsonovo šetalište 10, upisanog Rješenjem Kantonalnog suda Sarajevo br. UF/I-7/04 od 30. 3. 2004. god. matični reg. broj 1-24578, u novo sjedište: Sarajevo, Put života 14. 

(SR-709/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2345/05 od 5. 4. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom Uprave Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, br. C/691/05 od 7. 9. 2005. god., promijenjeno je sjedište Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, Agencija Banja Luka, koje je bilo u Banjoj Luci, Vase Pelagića 10, tako da je sada sjedište Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, Agencija Banja Luka, M. Tepića 11, Banja Luka. 

(SR-248/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2202/05 od 5. 4. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Uprava Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Danijela Ozme 3 (Rješenje o upisu subjekta u sudski registar, UF/I-4996/00 od 1. 11. 2001. g ), Odlukom br. A/804/05 od 27. 7. 2005. god., na koju je saglasnost dala Agencija za bankarstvo FBiH, Rješenjem br. 04-3-222-1/05 od 7. 9. 2005. g. osniva organizacioni dio Glavne filijale Mostar, Agenciju Konjic, sjedište: Konjic, Suhi Do bb. Puni naziv Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, Glavna Filijala Mostar, Agencija Konjic; skraćeni naziv: Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, GF Mostar, Agencija Konjic. Djelatnost Agencije je: Primanje svih vrsta novčanih depozita i drugih novčanih sredstava od strane pravnih i fizičkih lica: usluge platnog prometa i prenosa novca u zemlji i inostranstvu; kupovina i prodaja stranih valuta; drugi bankarski i finansijski poslovi u okviru djelatnosti Banke utvrđeni Statutom i upisani u sudski registar. 

Odlukom Uprave Banke, br. B/996 od 27. 7. 2005. g. imenuje se lice ovlašteno za zastupanje Agencije, Trlin Borislav, iz Konjica, Željeznička 5, šef Agencije, bez ograničenja. 

(SR-249/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2897/05 od 12. 4. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Ugovora o izmjeni Ugovora o promjeni osnivača i pristupanju osnivača broj 3/05 od 15. 11. 2005. godine, "MIMS" Društvo za unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge DOO Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Semizovac bb, koje zastupa Sead Štaljo, direktor i Almin Cviko iz Sarajeva, Branislava Nušića 117/A, osnivači "PALISAEN" Brokersko-dilerski poslovi d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Džemala Bijedića 124, registrovano Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu UF/I-377/02 od 25. 3. 2002. godine, vrše izmjenu Ugovora o promjeni osnivača i pristupanju osnivača broj 2/2005 od 7. 1. 2005. godine u pogledu povećanja osnovnog kapitala Društva. Dosadašnji uplaćeni osnovni kapital Društva u iznosu od 225.000,00 KM u novcu povećava se za 275.000,00 KM u novcu, što ukupno iznosi 500.000,00 KM u novcu ili 100% osnovnog kapitala. Osnovni kapital je povećan za 275.000,00 KM u novcu na osnovu povećanja uloga osnivača, tako što je Almin Cviko svoj dosadašnji ulog povećao za 150.000,00 KM u novcu, a "MIMS" d.o.o. Sarajevo svoj dosadašnji ulog od 125.000,00 KM u novcu povećao za još 125.000,00 KM u novcu. Osnovni kapital Društva u iznosu 500.000,00 KM (petstotinahiljada KM) podijeljen je na uloge i to: 

Almin Cviko 250.000,00 KM u novcu (dvijestotinepedesethiljada KM) ili 50% i "MIMS" d.o.o. Sarajevo 250.000,00 KM (dvijestotinepedesethiljada KM) u novcu ili 50%, što ukupno čini 100% osnovnog kapitala. 

(SR-257/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2653/05 od 4. 4. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Ugovora o ustupanju i primanju poslovnog udjela od 27. 12. 2004. godine, iz društva "NAPRIJED INVEST" društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo upisano u sudski registar Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I-4265/00 od 26. 7. 2000. godine, matični broj 1-22546, istupio je osnivač "KLAS" d.d. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Paromlinska 43. 

Osnivač društva je "MIMS" d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Semizovac bb. 

Osnivač Društva je donio Odluku o promjeni osnivača - Prečišćen tekst Ugovora o osnivanju privatizacijskog društva "AKTIVA", Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo broj 02/04 od 28. 12. 2004. godine, te u skladu sa istom podnio je prijavu za upis u sudski registar, kojom vrši promjenu osnivača-istupanje jednog osnivača prenos udjela, usklađivanje osnivačkog akta. 

Osnovni kapital Društva čine novčana sredstva osnivača "MIMS" d.o.o. Sarajevo u iznosu od 1.000.000,00 KM (jedanmilion KM) ili 100% osnovnog kapitala. 

(SR-271/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-963/05 od 21. 4. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Kod Kantonalnog suda Sarajevo upisana je Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, Filijala Tuzla, reg. br. 1-11629-03. Uprava Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina je dana 27. 5. 2004. godine donijela Odluku br. 9901-3/04 o promjeni organizovanja i promjeni naziva Filijale Tuzla, na koju je saglasnost dala Agencija za bankarstvo Federacije BiH Rješenjem br. 04-3-866-3/03 od 10. 7. 2003. g.; promijenjeni naziv glasi: Raiffeisen Bank dioničarsko društvo Bosna i Hercegovina, Glavna Filijala Tuzla; skraćeni naziv: Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, Glavna Filijala Tuzla; djelatnost: Primanje svih vrsta novčanih depozita; Davanje i uzimanje kredita do iznosa utvrđenih aktima Banke; Devizni, devizno-valutni i mjenjački poslovi; Kupovina mjenica i čekova; Čuvanje i upravljanje hartijama od vrijednosti, kupovina i prodaja hartija od vrijednosti za druge i učestvovanje u prometu hartijama od vrijednosti na tržištu novca i kapitala; Izdavanje jemstva, garancija, avala i drugih oblika jemstva do iznosa utvrđenog aktima poslovne politike Banke; Prikupljanje štednih uloga građana i građansko pravnih lica; Vođenje žiroračuna i tekućih računa građana i građansko pravnih lica i vršenje platnog prometa po tim poslovima; Obavljanje komisionih poslova; Pružanje konsalting, finansijskih i intelektualnih usluga. 

(SR-311/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1554/04, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Privredno društvo "EUROHAUS" berzno-posrednička kuća d.o.o. Sarajevo, koje je upisano u sudski registar Kantonalnog suda u Sarajevu, pod registarskim brojem upisa 1-2327807, Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I-1627/05 od 5. 4. 2005. godine, svojom Odlukom broj 02-8-1/2006 od 28. 4. 2006. godine, izvršilo je promjenu lica ovlaštenog za zastupanje Podružnice Kalesija i to: 

Podružnicu u pravnom prometu zastupa rukovodilac Podružnice Amela Kehić iz Tuzle, Rame Meškovića 24, sa ograničenim ovlaštenjima, u granicama ovlaštenja dobijenog od direktora Društva. 

Prestaju ovlaštenja dosadašnjem rukovodiocu Podružnice Bajrić Melisi iz Živinica, Gornje Dubrave bb, sa ograničenim ovlaštenjima, u granicama ovlaštenja dobijenog od direktora Društva. 

(SR-367/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1996/05 od 25. 5. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

ACTUAL I.T., informacijske tehnologije, d.o.o. KOPER, Ferrarska ulica broj 14, Republika Slovenija, osnivač je Društva: "ACTUAL BH" Društvo sa ograničenom odgovornošću za konsultantske usluge, konznalting, proizvodnju i promet, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Pruščakova 20, koje je registrovano kod kantonalnog suda u Sarajevu Rješenjem broj UF/I-1888/02 od 15. 10. 2002. godine, Rješenjem broj UF/I-179/03 od 16. 4. 2003. godine, Rješenjem broj UF/I-889/05 od 1. 6. 2005. godine, Rješenjem broj UF/I-1238/05 od 11. 7. 2005. godine, i upisano u matični registarski uložak broj 1-23873, mijenja naziv, promjena adrese u sjedištu Društva, ispravka podataka direktora. 

Osnivač Društva donio je Odluku - Odluka o usklađivanju podataka od značaja za pravni promet nakon promjene podataka broj 01-3/2005 od 26. 9. 2005. godine, a kojom Odlukom vrši: promjena u nazivu, promjena adrese u sjedištu Društva, ispravka podataka lica ovlaštenog za zastupanje, kako slijedi: 

Naziv Društva: "ACTUAL BH" Društvo sa ograničenom odgovornošću za konsultantske usluge, proizvodnju i promet Sarajevo 

Skraćeni naziv: "ACTUAL BH" d.o.o. Sarajevo 

Sjedište Društva je: Sarajevo, Zmaja od Bosne 4 - Hotel "Holiday Inn" 

Ispravni podaci lica ovlaštenog za zastupanje su: Valter Brezac, Republika Hrvatska, LABIN, Prilaz Kikova 006, direktor, bez ograničenja. 

(SR-388/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1162/05, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

JENKA ENGINEERING CO Ltd Emmanuel Rhoidi str. Kirzis Center P.O. Box Limassol Cyprus, kao osnivač Društva; 

ENKA PRODUCT Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i preradu prehrambenih proizvoda Sarajevo, sa sjedištem Sarajevo, Blažuj 28, registrovano kod Kantonalnog suda u Sarajevu Rješenjem broj UF/I 3674/00 od 18. 7. 2001. godine, pod matičnim registarskim brojem 1-18962, na osnovu Odluke broj 01-1/2003 od 25. 9. 2003. godine o pripajanju društva, kao i Odluke o prihvatanju pripajanja broj 01-2/2003 od 25. 9. 2003. godine, koju su donijeli osnivači: Ivanović Petar, Sarajevo, Posavska 102 i Hodžić Esad Ilidža, Krste Hegedušića 38, društva: BROJLER Društvo za proizvodnju, preradu i promet u peradarstvu d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem Sarajevo, Rajlovačka bb, upisano u sudski registar Kantonalnog suda u Sarajevu, pod brojem UF/I 503/2 od 2. 4. 2002. godine i matičnim registarskim brojem 1-22041, vrši upis sljedećih podataka: brisanje društva iz sudskog registra: ENKA PRODUCT Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i preradu prehrambenih proizvoda Sarajevo - radi statusne promjene - pripajanja društvu: BROJLER Društvo za proizvodnju, preradu i promet u peradarstvu d.o.o. Sarajevo. 

Sredstva, prava i obaveze pripojenog Društva ENKA PRODUCT Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i preradu prehrambenih proizvoda Sarajevo u potpunosti preuzima: BROJLER Društvo za proizvodnju, preradu i promet u peradarstvu d.o.o. Sarajevo. 

(SR-389/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2090/05 od 4. 5. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu člana 36. Odluke o osnivanju "A.C.A." System Društvo sa ograničenom odgovornošću za računovodstvo, konsalting i reviziju Sarajevo, Azize Šaćirbegović bb, broj 01/99 od 29. 8. 1999. godine, osnivač društva Saša Vujić iz Sarajeva, Antuna Branka Šimića 26/6, dana 7. 10. 2005. godine donijela je Odluku broj 1/2005 i izvršila promjenu adrese osnivača i promjenu lica ovlaštenog za zastupanje kako slijedi: 

Mijenja se adresa osnivača, pa nova adresa osnivača glasi: Saša Vujić iz Sarajeva, Antuna Branka Šimića 26/6. Ranija adresa osnivača bila je Sarajevo, Vase Butozana 11. 

Promjenu lica ovlaštenog za zstupanje, tako što prestaje ovlaštenje za zastupanje Stevanović Sanji iz Sarajeva, Adija Mulabegovića 17, direktoru, bez ograničenja ovlaštenja u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju, a ovlašćuje se Saša Vujić iz Sarajeva, Antuna Branka Šimića 26/6, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju. 

(SR-413/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1143/05, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivači: Ivanović Petar, Sarajevo, Posavska 102, i Hodžić Esad, Ilidža, Krste Hegedušića 38, društva: 

BROJLER Društvo za proizvodnju,preradu i promet u peradarstvu d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem Sarajevo, Rajlovačka bb, upisano u sudski registar Kantonalnog suda u Sarajevu, pod brojem UF/I 503/02 od 2. 4. 2002. godine i matičnim registarskim brojem 1-22041, na osnovu Odluke o prihvatanju pripajanja broj 01-2/2003 od 25. 9. 2003. godine i Odluke broj 01-1/2003 od 25. 9. 2003. godine o pripajanju društva. 

ENKA PRODUCT Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i preradu prehrambenih proizvoda Sarajevo, sa sjedištem Sarajevo, Blažuj 28, registrovano kod Kantonalnog suda u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I 3674/00 od 18. 7. 2001. godine, pod matičnim registarskim brojem 1-18962, koju je donio osnivač: 

JENKA ENGINEERING CO Ltd Emmanuel Rhoidi str. Kirzis Center P.O. Box Limassol Cyprus, vrši upis sljedećih podataka: PRIPAJANJE DRUŠTVA ENKA PRODUCT Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i preradu prehrambenih proizvoda, DRUŠTVU: BROJLER Društvo za proizvodnju, preradu i promet u peradarstvu d.o.o. Sarajevo. 

Sredstva, prava i obaveze pripojenog Društva ENKA PRODUCT Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i preradu prehrambenih proizvoda Sarajevo u potpunosti preuzima BROJLER Društvo za proizvodnju, preradu i promet u peradarstvu d.o.o. Sarajevo. 

(SR-424/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-07-000695 od 21. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Direktor Društva DK TRADE d.o.o. Sarajevo je donio Odluku br. 020-2/07 od 26. 1. 2007. godine, o izmjeni Odluke o osnivanju Podružnice Društva u Banjoj Luci, registrovane Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu, pod matičnim registarskim brojem subjekta upisa 1-25475-02, kojom se vrši: promjena lica ovlaštenog za zastupanje Podružnice. 

Razrješava se dužnosti Mišo Lambić iz Banje Luke, Novice Cerovića 11, dosadašnji šef Podružnice - bez ograničenja ovlaštenja, a ovlašćuje se novi šef Podružnice Miljenović Tamara iz Banje Luke, Momčila Popovića 8. 

Šef Podružnice Miljenović Tamara predstavlja i zastupa Podružnicu, u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu u okviru poslova i ovlaštenja Podružnice - bez ograničenja ovlaštenja. 

(SR-438/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-07-000730 od 14. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 16. 2. 2007. godine, br. 01/2007, osnivač Herenda Nedžad iz Sarajeva, Butmirska cesta 52, osnovao je Društvo sa ograničenom odgovornošću i daje podatke: 

"HERDES" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo. 

Skraćeni naziv firme je: "HERDES" d.o.o. Sarajevo. Sjedište Društva je: Sarajevo, Ibrahima Ljubovića do br. 58. 

Osnivač Društva je: Herenda Nedžad iz Sarajeva, Butmirska cesta 52, sa osnovnim kapitalom u novcu od 2.000,00 KM, ili 100%. 

Djelatnost Društva je: 

01.11 01.110 uzgoj žitarica i drugih usjeva i zasada na drugom mjestu nepomenute, 01.12 01.120 uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala, 01.132 uzgoj voća, oraha i sl. usjeva za pripremanje začina i napitaka, 01.211 uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 uzgoj goveda za mlijeko i priplod, 01.221 uzgoj ovaca i koza, 01.24 01 240 uzgoj peradi, 01.251 uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska, 01.252 uzgoj ostalih životinja, na drugom mjestu nepomenutih, 01.30 01 300 uzgoj usjeva i uzgoj stoke (mješovita proizvodnja), 01.41 01.410 uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, 01.42 01.420 uslužne djolatnooti u stočarstvu, osim veterinarskih usluga, 15.11 5.110 proizvodnja, prerada i konzerviranje životinjskog mesa, osim mesa peradi, 15.12 15.120 proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa peradi, 15.13 15.130 proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.20 15.200 prerda i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.31 15.310 prerada i konzerviranje krompira, 15.32 15.320 proizvodnja sokova od voća i povrća, 15. 33.15.330 prerada i konzerviranje voća i povrća, na drugom mjestu nepomenuto, 15.51 15.510 prerada mlijeka i proizvodnja mliječnih proizvoda, osim proizvodnje sladoleda, 15.52 15.520 proizvodnja sladoleda i drugih zamrznutih smjesa, 15.61 51.610 proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.71 15.710 proizvodnja stočne hrane, 15.72 15.720 proizvodnja hrane za kućne ljubimce, 15.811 proizvodnja hljeba i peciva, 15.812 proizvodnja svježe tjestenine i kolača, 15.82 15.820 proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnog peciva i kolača, 15.85 15.850 proizvodnja suhe tjestenine, 15.86 15.860 prerada čaja i kafe, 15.87 15.870 proizvodnja začina i dodataka jelima, 15.89 15.890 proizvodnja ostalih prehrambenih proizoda, na drugom mjestu nespomenutih, 15.982 proizvodnja bezalkoholnih pića, 17.541 proizvodnja pozamanterije, 17.542 proizvodnja nepomenutih tekstilnih proizvoda, 17.721 proizvodnja pletenog i kukičanog rublja, 17.722 proizvodnja pletenih i kukičanih pulovera, jakni (kardigan, džersej) prsluka i sličnih proizvoda, 17.723 proizvodnja pletene i kukičane spoljne odjeće, 17.724 proizvodnja ostalih pletenih kukičanih proizvoda i pribora, 18.10 18.100 proizvodnja kožne odjeće, 18.21 18.210 proizvodnja radnih odjela, 18.221 proizvodnja ostale spoljne odjeće, osim one šivene po mjeri, 18.222 proizvodnja ostale spoljne odjeće, šivane po mjeri, 18.23 18.230 proizvodnja rublja, 18.241 proizvodnja odjeće za dojenčad i malu djecu i spotrske odjeće, 18.242 proizvodnja ostalih odjevnih predmeta 18.30 18.300 dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 19.10 19.100 štavljenje i obrada kože, 19.20 19.200 proizvodnja kožne galanterije, sedlarskih i remenarskih proizvoda, 19.302 proizvodnja obuće po narudžbi i u malim serijama, 20.101 proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvne građe za patošenje, 20.103 proizvodnja nesastavljene drvne građe za patošenje, 20.30 20.300 proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.40 20.400 proizvodnja drvene ambalaže, 20.51 20.510 proizvodnja ostalih proizvoda od drva, 21.22 21.220 proizvodnja papirnatih proizvoda za domaćinstvo,higijenske i toaletne potrebe, 21.23 21.230 proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala, 21.25 21.250 proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona (ljepenke) d.n., 22.11 22.110 izdavanje knjiga, 22.12 22.120 izdavanje novina, 22.13 22.130 izdavanje časopisa i periodičnih publikacija, 22.14 22.140 izdavanje zvučnih zapisa, 22.15 22.150 ostala izdavačka djelatnost, 22.21 22.210 štampanje novina, 22.22 22.220 štampanje, d.n., 22.23 22.230 knjigovezački i završni poslovi, 14 22.240 priprema i izrada štamparske forme, 22.250 ostale usluge u vezi sa štampanjem, 22.31 22.310 umnožavanje (reprodukcija) zvučnih zapisa, 22.23 22.230 umnožavanje (reprodukcija) video zapisa, 22.33 22.330 umnožavanje (reprodukcija) kompjuterskih zapisa, 25.12 25.120 protektiranje spoljnih guma, 25.13 25.130 proizvodnja ostalih gumenih proizvoda, 25.21 25.210 proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, 25.22 25.220 proizvodnja ambalaže od platičnih masa, 26.15 26.150 proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući i tehničku staklenu robu 26.52 26.520 proizvodnja kreča, 26.61 26.610 proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo, 26.66 26.660 proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i vještačkog kamena, 26.70 26.700 sječenje, oblikovanje i obrada kamena, 28.11 28.110 proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, 28.12 28.120 proizvodnja metalne građevinske stolarije, 28.21 28.210 proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i sl. posuda, 28.22 28.220 proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje toplom vodom, 28.30 28.300 proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom, 28.40 28.400 kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.51 28.510 površinska obrada i presvlačenje metala, 28.52 28.520 opći mehaničarski radovi, 28.61 28.610 proizvodnja sječiva, 28.62 28.620 proizvodnja alata, 28.63 28.630 proizvodnja brava i okova, 28.71 28.710 proizvodnja čeličnih bačvi i sličnih posuda, 28.72 28.720 proizvodnja ambalaže od lakih metala, 28.73 28.730 proizvodnja žičanih proizvoda, 28.74 28.740 proizvodnja zakovica, vijčane robe, lanaca i opruga, 28.75 28.750 proizvodnja ostalih metalnih proizvodama, na drugom mjestu nepomenuto, 29.11 29.110 proizvodnja motora i turbina, osim motora za otorna vozila, 29.12 29.120 proizvodnja pumpi i kompresora, 29.13 29.130 proizvodnja slavina i ventila, 29.14 29.140 proizvodnja ležajeva, prenosnika i elemenata za mehanički prenos energije, 29.21 29.210-proizvodnja industrijskih peći i plamenika, 29.22.29.220 proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje, 29.23 29.230 proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, osim za domaćinstvo, 29.24 29.240 proizvodnja ostalih mašina opće namjene, na drugom mjestu nepomenuto, 29.31 29.310 proizvodnja traktora za poljoprivredu i šumarstvo, 29.32 29.320 proizvodnja ostalih mašina za poljoprivredu i šumarstvo, 29.40 29.400 proizvodnja alatnih mašina, 29.51 29.510 proizvodnja mašina za metalurgiju, 29.52 29.520 proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo, 29.53 29.530 proizvodnja mašina za industriju hrane, pića i duhana, 29.54 29.540 proizvodnja mašina za industriju tekstila, odjeće i kože, 29.55 29.550 proizvodnja mašina za ondustriju papira i kartona, 29.56 29.560 proizvodnja ostalih mašina posebne namjene, 29.71 29.710 proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo, 29.72 29.720 proizvodnja neelektičnih aparata za domaćinstvo, 30.01 30.010 proizvodnja kancelarijskih mašina, 30.02.30 020 proizvodnja računara (kompjutera) i druge opreme za obradu podataka, 31.10 31.100 proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora 31.20 31.200 proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije, 31.30 31.300 proizvodnja izolirane žice i kablova, 31.40 31.400 proizvodnja akumulatora, primarnih stanica i primarnih baterija, 31.50 31.500 proizvodnja žarulja i elekrtičnih svetiljki, 31.61 31.610 proizvodnja električne opreme za motore i vozila, 31.62 31.620 proizvodnja ostale električne opreme, na drugom mjestu nepomenuto, 32.10 32.100 proizvodnja elektronskih cijevi i drugih elektronskih komponenata, 32.20 32.200 proizvodnja televizijskih i radioodašiljača i aparata za žičanu telefoniju i telegrafiju, 32.30 32.300 proizvodnja televizijskih prijemnika, radi prijemnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka i slike, te prateće opreme, 33.10 33.100 proizvodnja medicinske i hiruške opreme i ortopedskih pomagala, 33.20 33.200 proizvodnja instrumena i aprata za mjerenje, kontrolu, ispitivanje upravljenje i druge namjene, osim opreme za industrijsku procesnu kontrolu, 33.30 33.300 proizvodnja opreme za kontrolu industrijskih procesa, 33.40 33.400 proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme, 34.10 34.100 proizvodnja motornih vozila, 34.20 34.200 proizvodnja karoiserija za motorna vozila; proizvodnja prilkolica i poluprikolica, 34.30 34.300 proizvodnja djelova i pribvora za motorna vozila i njihove motore, 35.43 35.430 proizvodnja invalidskih kolica, 36. 11 36.110 proizvodnja stolica i sjedala, 36.12 36.120 proizvodnja ostalog namještaja za poslovne i prodajne prostore, 36.13 36.130 proizvodnja kuhinjskog namještaja, osim stolica, 36.14 36.140 proizvodnja ostalog namještaja, na drugom mjestu nepomenuto, 36.22 36.220 proizvodnja nakita i sličnih proizvoda, 36.30 36.300 proizvodnja muzičkih instrumenata, 36.40 36.400 proizvodnja sportske opreme, 36.50 36.500 proizvodnja igara i igračaka, 36.61 36.610 proizvodnja imitacije nakita (bižuterije), 36.62 36.620 proizvodnja metli i četki, 36.63 36.630 proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, 37.10 37.100 reciklaža metalnih ostataka i otpadaka, 37.20 37.200 reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka, 40.10 40.100 proizvodnja i distribucija električne venergije, 41.00 41.000 skupljanje, prečiščavanje i distribucija vode, 45.11 45.110 rušenje građevinskih objekata i zemljeni radovi, 45.12 45.120 površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, 45.211 visokogradnja, 45.212 niskogradnja, 45.213 održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih djelova, 45.22 45.220 podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.23 45.230 izgradnja autoputeva i druguh saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242-održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.25 45 250 ostali građevinski objekti koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.31 45.310 elektroinstalacioni radovi, 45.32 45.320 izolacioni radovi, 45.33 45 330 postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje, 45.34 45.340 ostali izolacioni radovi, 45.41 45.410 fasaderski i štrukaturni radovi, 45.42 45.420 ugradnja stolarije, 45.43 45.430 postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.44 45.440 farbarski i staklarski radovi, 45.45 45.450 ostali završni radovi, 45.50 45.500 davanja u najam mašine i opreme za gradnju ili rušenje s rukovaocem, 50.101 trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 posredništvo u trgovini motornim vozilima, 50.20 50.200 održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 trgovina na veliko djelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 trgovina na malo djelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 posredništvo u trgovini djelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 trgovina na veliko motociklima i njihovim djelovima i priborom, 50.402 trgovina na malo motociklima i njihovim djelovima i priborom, 50.403 posredništvo u trgovini motociklima i njihovim djelovima i priborom, 50.404 održavanje i popravak motocikla, 50.50 50.500 trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.11 51.110 posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.12 51.120 posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, 51.13 51 130 posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom, 51.14 51.140 posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom brodovima i avionima, 51.15 51.150 posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, 51.16 51.160 posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, 51.17 51.700 posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, 51.18 51.180 posredništvo u trgovini specijalizovano za određene proizvode ili grupe proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, 51.19 51.190 posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.21 51.210 trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, 51.22 51.220 trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, 51.23 51.230 trgovina na veliko živom stokom, 51.24 51.240 trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, 51.25 51.250 trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.31 51.310 trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.32 51.320 trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.33 51.330 trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, 51.34 51.340 trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.35 51.350 trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.36 51 360 trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, 51.37 51.370 trgovina na veliko kavom, čajevima, kakaom i začinima, 51.38 51.380 trgovina na veliko ostalom hranom uključujući ribe, školjke i rakove 51.3951.390 nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 51.41 51.410 trgovina na veliko tekstilom, 51.421 trgovina na veliko odjećom, 51.422 trgovina na veliko obućom, 51.43 51.430 trgovina na veliko električnim apasratima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 51.44 51.440 trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i osatlim proizvodima za čišćenje, 51.45.51.450 trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.47 51.470 trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, 51.51 51.510 trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.52 51.520 trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 trgovina na veliko drvom, 51.532 trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovovd i grijanje, 51.56 51.560 trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.57 51.570 trgovina na veliko ostacima i otpadcima, 51.61 51.610 trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.62 51.620 trgovina na veliko građevinskim mašinama, 51.63 51.630 trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje, 51.64 51.640 trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, 51.65 51.650 trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.66 51.660 trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i uređajem, uključujući traktore, 51.70 51.700 ostala trgovina na veliko, 52.11 52.110 trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 52.12 52.120 ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.21 52.210 trgovina na malo voćem i povrćem, 52.22 52.220 trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.23 53.230 trgovina na malo ribom, školjkama i rakovima, 52.24 52.240 trgovina na malo hljebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima, 52.25 52.250 trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.26 52.260 trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.27 52.270 ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.33 52.330 trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.41 52.410 trgovina na malo tekstilom, 52.42 52.420 trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.43 52.430 trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, 52.441 trgovina na malo namještajem, 52.442 trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo na drugom mjestu nepomenuto, 52.45 52.450 trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 52.46 52.460 trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, 52.47 52.470 trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, 52.481 trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 trgovina na malo satovima, 52.483 trgovina na malo sprtskom opremom, 52.484 trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 trgovina na malo cvijećem, 52.486 trgovina na malo gorivom, 52.487 ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52.50 52.500 trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama, 52.62 52.620 trgovina na malo na štandovima i tržnicama, 52.63 52.630 ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.71 52.710 popravak obuće i ostalih kožnih predmeta, 52.72 52.720 popravak električnih aprata za domaćinstvo, uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu, 52.73 52.730 popravak satova i nakita, 74 52.740 popravci na drugom mjestu nepomenuti, 55.11 55.110 hoteli i moteli sa restoranima, 55.12 55.120 hoteli i moteli bez restorana, 55.21 55.210 omladinski hoteli i planinarski domovi, 55.22 55.220 kampovi i kmpirališta, 55.23 55.230-ostali smještaj za kraći boravak, 55.30 55.300 restorani, 55.40 55.400 barovi, 55.51 55.510 Kantine (menze), 55.52 55.520 snadbjevanje pripremljenom hranom (catering), 60.211 prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski), 60.22 60.220 taksi služba, 60.23 60.230 ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.24 60.240 prijevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.11 63.110 pretovar tereta, 63.12 63.120 skladištenje robe, 63.30 63.300 djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistiman na drugom mjestu nepomenuto, 63.40 63.400 djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, 65.21 65.210 finansijski zakup (leasing), 65.23 65.230 ostalo fmansijsko posredovanje, na drugom mjestu nepomenuto, 70.12 70.120 kupnja i prodaja vlastitih nekretina, 70.20 70.200 iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 70.31 70.310 agencija za promet nekretninama, 70.32 70.320 upravljanje nekrertninama uz naplatu ili po ugovoru, 71.10 71.100 iznajmljivanje automobila, 71.21 71.210 iznamljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.31 71.310 iznamljivanje poljoprivrednih mašina i opreme, 71.32 71.320 iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 71.33 71.330 iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme,uključujući računare (kompjutere), 71.34 71.340 iznajmljivanje ostalih mašina i opreme na drugom mjestu nepomenuto, 71.40 71.400 iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, 72.10 72.100 pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardwareu), 72.20 72.200 savjetovanje i ponuda programske opreme (softwarea), 72.30 72.300 obrada podataka, 72.40 72.400 izrada i upravljanje bazama podataka, 72.50 72.500 održavanje i popravak kancelarijskih i knjigovodstvenih mašina i računarskih sistema (računara), 72.60 72.600 ostale srodne računarske aktivnosti, 74.12 74.120 računovodstveni, knjigovodstveni i kontrolni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi poreza, 74.13 74.130 istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.14 74.140 savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, 74.20 74.200 arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.30 74.300 tehničko ispitivanje i analiza, 74.40 74.400 reklama i propaganda, 74.70 74.700 čišćenje svih vrsta objekata, 74.81 74.810 fotografska djelatnost, 74.82 74.820 djelatnost pakovanja, 74.83 74.830 sekretarske i previdilačke djelatnosti, 74.84 74.840 ostale poslovne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute, 92.11 92.110 snimanje filmova i videofilmova, 92.12 92.120 distribucija filmova i videofolmova, 92.20 92.200 radio i televizijska djelatnost, 92.31 92.310 umjetničko i književno stvaralaštvo i scensko izvođenje (reproduktivna umjetnost), 92.32 92.320 djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.33 92.330 djelatnost sajmova i zabavnih parkova, 92.34 92.340 ostale zabavne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute, 92.61 92.610 rad sportskih objekata, 92.623 ostale sportske djelatnosti, 92.72 92.720 ostale rekreativne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute, 93.01 93.010 pranje i hemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda, 93.02 93.020 frizerski saloni i saloni za uljepšavanje, 93.03 93.030 djelatnosti vezane za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, 93.05 93.050 ostale uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute. 

Vanjskotrgovinski poslovi Društva su: 

Vanjska trgovina prehrambenih proizvoda iz okvira registrovane djelatnosti. 

Vanjska trgovina neprehrambenih proizvoda iz okvira registrovane djelatnosti. 

Usluge u vanjskotrgovinskom poslovanju iz okvira registrovane djelatnosti i to: 

posredovanje i zastupanje u oblasti prometa robe i usluga, 

- međunarodni transport robe i putnika, u drumskom saobraćaju, 

- druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje robe, pretovar, agencijske uskluge i sl.), u drumskom saobraćaju, 

- kompezacioni poslovi, 

- konsignaciona prodaja. 

Društvo predstavlja i zastupa kako u unutrašnjem tako i u vanjskotrgovinskomn prometu direktor Društva Herenda Nedžad iz Sarajeva, Butmirska cesta 52, bez ograničenja. 

(SR-470/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-07-000728 od 9. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač društva za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu, zastupanje i usluge "ZISTEN - INS" DOO Sarajevo, Patriotske lige 50, registrovano Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I-245/01 od 27. 3. 2001., na reg. ulošku broj 1-22940, Bradić Goran, Odlukom o izmjenama Odluke o osnivanju broj 01/07 od 5. 3. 2007. god., vrši promjenu lica ovlaštenog za zastupanje. 

Lice ovlašteno za zastupanje u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu je Bradić Zijad iz Sarajeva, Patriotske lige broj 50/VI - bez ograničenja. 

Prestalo je ovlaštenje dosadašnjem direktoru Bradić Goranu iz Sarajeva, Maguda 3. 

(SR-497/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-07-000502 od 5. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač Društva donio je Odluku o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću broj 01/2007 od 24. 1. 2007 .godine. 

Naziv Društva je: "B.K. LINEA TRADE" Društvo za unutrašnju i vanjsku trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo 

Skraćeni naziv Društva glasi: "B.K. LINEA TRADE" d.o.o. Sarajevo 

Sjedište Društva je: Sarajevo, Dobrinjska 127 

Osnivač Društva je Kovač Mirsada, iz Sarajeva, Dobrinjska 129. 

Osnovni kapital Društva unesen u novcu - novac u iznosu od 2.000,00 KM, što rasplaže sa 100% 

Za direktora imenuje se Kovač Mirsada, iz Sarajeva, koja zastupa i predstavlja Društvo u zemlji i zastupa Društvo u vanjskotrgovinskom poslovanju - bez ograničenja ovlaštenja. 

Djelatnost glasi: 

50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima, 50.20 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredništvo u trgovini dijelova i priborom za motorna vozila, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.13 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom, 51.14 51.140 Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.15 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, 51.18 51.180 Posredništvo u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili skupine proizvoda na drugom mjestu nepomenuto, 51.19 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.31 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.36 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.39 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima, 51.43 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko proculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, 51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.57 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.61 51.610 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.62 51.620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama, 51.64 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, 51.65 51.650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za indusriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.66 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem, uključujući traktore, 51.70 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.21 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.24 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišama, 52.26 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima, u specijalizovanim prodavnicama, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.42 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.43 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo; d.n., 52.45 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 52.46 52.460 Trgovina na malo željeznom robom bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarom, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama, 52.62 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnice, 55.11 55.110 Hoteli i moteli, sa restoranom, 55.12 55.120 Hoteli i moteli, bez restorana, 55.30 55.300 Restorani, 55.40 55.400 Barovi, 60.101 Prevoz putnika i robe (tereta), 60.22 60.220 Taksi služba, 60.23 60.230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.24 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.11 63.110 Pretovar tereta, 63.12 63.120 Skladištenje robe, 63.30 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.40 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju,65.21 65.210 Finansijski zakup (leasing), 71.40 71.400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, 72.30 72.300 Obrada podataka, 74.13 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.20 74.200 Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.40 74.400 Reklama i propaganda, 74.82 74.820 Djelatnost pakovanja, 74.84 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute. 

VANJSKA TRGOVINA 

Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti; Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti; Usluge iz oblasti vanjskotrgovinskog prometa iz okvira registrovane djelatnosti; Zastupanje stranih firmi iz okviru registrovane djelatnosti; Usluge međunarodnog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge u transportu i drumskom saobraćaju); Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga iz okvira registrovane djelatnosti; Izvođenje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u BiH; Prodaja strane robe sa konsignacionih skladišta; Izvoz i uvoz robe i usluga; Vršenje servisnih usluga za održavanje uvezene opreme i trajnih dobara za ličnu potrošnju; Ugostiteljske i turističke usluge iz okvira registrovane djelatnosti; Usluge atestiranja, usluge faktoringa i finansijski inženjering iz okvira djelatnosti. 

(SR-510/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-07-000657 od 7. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač: Interšped Dioničko društvo Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Maršala Tita 40, koje je upisano u Registar Kantonalnog suda u Sarajevu Rješenjem broj UF/I-432/04 od 13. 7. 2004. godine, upisano u registarski uložak 1-1794, koga zastupa direktor Društva Hasib Salkić iz Sarajeva, Abdulaha ef. Kantamirije 8, Odlukom Nadzornog odbora o osnivanju podružnice broj 64/07 od 19. 2. 2007. god., osniva Podružnicu u Banjoj Luci i daje slijedeće podatke: 

Naziv: Interšped Dioničko društvo Sarajevo PODRUŽNICA Banja Luka 

Skraćeni naziv glasi: INTERŠPED d.d. Sarajevo Podružnica Banja Luka 

Sjedište Podružnice je: Banja Luka, Bana Lazarevića 18 

Osnivač Podružnice: INTERŠPED Dioničko društvo Sarajevo, Sarajevo, Maršala Tita 40. 

Djelatnost Podružnice je registrovana djelatnost Društva i to: 

50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim djelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim djelovima i priborom, 50.403 Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim djelovima i priborom, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.11.51.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim, sirovinama i poluproizvodima, 51.12 51.120 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, 51.14 51.140 Posredništvo u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona, 51.15 51.150 Posredništvo u prodaji namještaja, predmeta i aparat za domaćinstvo i drugih metalnih proizvoda, 51.16 51.160 Posredništvo u prodaji tekstila, odjeće, obuće i kožnih proizvoda, 51.17 51.170 Posredništvo u prodaji hrane, pića i duhana, 51.19 51.190 Posredništvo u prodaji raznovrsnih proizvoda, 51.21 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenom i stočnom hranom, 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, 51.23 51.230 Trgovina na veliko živom stokom, 51.24 51.240 Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, 51.25 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.31 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom i mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholom i drugim pićima, 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.36 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bonbonama, 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, školjke i rakove, 51.39 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima, 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.43 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo radio uređajima i TV uređajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.46 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, osim lijekova, 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, 51.51 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko železnom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.57 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.61 51.610 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.62 51.620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama, 51.63 51.630 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje i pletenje, 51.64 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, 51.65 51.650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu zanatstvo i navigaciju, 51.66 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinima, priključcima i oruđem, uključujući i traktore, 51.70 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.21 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.23 52.230 Trgovina na malo ribom, školjkama i rakovima, 52.24 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivoma, kolačima, tjesteninom, bonbonima i slatkišima, 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholom i drugim pićima, 52.26 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.32 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.42 42.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.43 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.45 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 52.46 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, 60.211 Prevoz putnika u međugradskom prometu, redovni (linijski), 60.24 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.11 63.110 Pretovar tereta, 63.12 63.120 Skladištenje robe, 63.40 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, 73.13 73.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.40 74.400 Reklama i propaganda, 74.84 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

VANJSKA TRGOVINA 

Usluge međunarodnog transporta robe i putnika, pomorsko-tehničke usluge na moru i podmorju i druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, lučke i aerodromske usluge u transportu i slično); Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga; Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima iz registrovane djelatnosti; Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima iz registrovane djelatnosti. 

Za zastupanje Podružnice Banja Luka u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom prometu ovlašten je šef Podružnice Đuzel Elmedin iz Banje Luke, Bana Lazarevića 18, koji zastupa i predstavlja Podružnicu Banja Luka bez ograničenja ovlaštenja. 

(SR-525/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-07-000718 od 14. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Iz društva "ADIMEX" Društvo za trgovinu na veliko, zastupanje i uvoz i uvoz d.o.o. Sarajevo, registrovanog Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj UF/I-2024/05 od 20. 12. 2005. god., na reg . ulošku broj 1-25425, istupa osnivač Sirbubalo Esad iz Sarajeva, Adija Mulabegovića, 2, na osnovu Ugovora o istupanju osnivača i prenosu osnivačkih prava zaključenog dana 2. 3. 2007. god. 

Osnivač Društva je Hasanspahić Sakib iz Sarajeva, Trg Zlatnih ljiljana 19. 

Osnovni kapital Društva iznosi 2.000,00 KM, ili 100% udjela u Društvu. 

(SR-529/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-07-000275 od 13. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"EUROHAUS" berzno-posrednička kuća d.o.o. Sarajevo, koja je upisana u sudski registar Kantonalnog suda u Sarajevu, matični registarski broj upisa 1-23278, Rješenjem broj UF/I- UF/I-15/03 od 10. 3. 2003. godine i UF/I-1555/04 od 25. 8. 2004. godine, donijela je Odluku o osnivanju Podružnice Zenica broj 01-12/2007 od 23. 1. 2007. godine. Podružnica ima firmu: 

"EUROHAUS" berzno-posrednička kuća d.o.o. Sarajevo - Podružnica Zenica 

Sjedište Podružnice je: Zenica, Dr. Huseina Kulenovića 2 

Podružnica u pravnom prometu istupa u ime i za račun Društva, obavljajući poslove u okviru djelatnosti: 65.230 Ostalo finansijsko posredovanje, na drugom mjestu nespomenuto 

Ovaj razred uključuje: 

- ostalo finansijsko posredovanje, baveći se primarno raspodjeljivanjem sredstava, osim davanja kredita 

- ulaganje u vrijednosne papire, npr. dionice, obveznice, mjenice, založnice, itd. 

- rad za vlastiti račun posrednika vrijednosnih papira ugovaranje trampe, prava opcije i drugih ograničavajućih aranžmana 

67.12 67.120 Posredovanje u poslovanju sa vrijednosnim papirima 

Ovaj razred uključuje: 

- poslovanje vrijednosnim papirima na financijskom tržištu za tuđi račun (npr. na burzi) i s tim povezane djelatnosti 

67.13 67.130 Pomoćne djelatnosti povezane sa financijskim posredovanjem 

Ovaj razred uključuje: 

- pomoćne djelatnosti za financijsko posredovanje, na drugom mjestu nespomenuto 

i sa tim povezane djelatnosti, koje su klasificirane u Odluci o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/98). 

Podružnicu u pravnom prometu zastupa rukovodilac Podružnice Nermin Brkić iz Busovače, Dobraljevo 4, sa ograničenim ovlaštenjima - granicama ovlaštenja dobijenim od strane direktora Društva. 

(SR-537/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-07-000553 od 8. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke br. 1/2007 o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću od 29. 1. 2007. g., HYPO Steiermark Leasing - Holding GmbH, sa sjedištem u Joanneumring 20, 8010 Graz, Austria, osniva društvo pod nazivom HYPO Steiermark Leasing Real Estate Company d.o.o. Sarajevo - HYPO Steiermark Leasing za nekretnine d.o.o. Sarajevo. Skraćeni naziv Društva je: HYPO Steiermark L.R.C d.o.o. Sarajevo. Sjedište Društva je: Sarajevo, Danijela Ozme 3. Osnovni kapital Društva je 2.000,00 KM u novcu ili 100%. 

Poslovne aktivnosti Društva su sljedeće: 

50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima njihovim dijelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 51.1151.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.13 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom, 51.14 51.140 Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.15 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, 51.16 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, 51.17 51.170 Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, 51.18 51.180 Posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, 51.19 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.43 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.61 51.610 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.62 51.620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama, 51.63 51.630 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje i pletenje, 51.64 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, 51.65 51.650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.66 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem, uključujući traktore, 51.70 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.46 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 60.24 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.11 63.110 Pretovar tereta, 63.12 63.120 Skladištenje robe, 70.11 70.110 Stvaranje novih nekretnina, 70.12 70.120 Kupovina i prodaja vlastitih nekretnina, 70.20 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 70.31 70.310 Agencija za promet nekretninama, 70.32 70.320 Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, 71.10 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.31 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme. 

Društvo obavlja sljedeće aktivnosti u vanjskoj trgovini: 

Trgovina neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti Društva; Posredovanje i zastupanje u trgovini neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti Društva. 

Lice ovlašteno za zastupanje Društva u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu je Almir Grcić, iz Sarajeva, Talirevića 22, direktor - bez ograničenja. 

(SR-572/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-07-000001 od 21. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Bašić Edhem iz Maglaja, Jedanaesta ulica bb, osnivač je društva: PROIZVODNO PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "HEN" ZENICA, d.o.o., sa sjedištem: Zenica, Bistua Nuova bb, koje je registrovano kod Kantonalnog suda u Zenici, Rješenjem broj U/I-1070/00 od 27. 2. 2000. god., i upisano u matični registarski broj subjekta upisa 1-6744, dobrovoljno istupa iz Društva kao osnivač. 

Osnivač Ćatić Edina, donosi Odluka o usklađivanju podataka od značaja za pravni promet Društva broj 02/2006 od 27. 12. 2006. godine, a kojom Odlukom mijenja: "Promjena sjedišta, promjena u nazivu i skraćenom nazivu, istupanje osnivača, promjena direktora", kako slijedi. 

Naziv Društva: Proizvodno prometno i uslužno društvo ,,HEN" d.o.o. Sarajevo 

Skraćeni naziv: ,,HEN" d.o.o. Sarajevo 

Sjedište Društva je: Sarajevo-Ilidža, Hifzi Bjelevca 5. 

Osnivač koji istupa iz Društva: Bašić Edhem iz Maglaja, Jedanaesta ulica bb. 

Osnivač koji pristupa u Društvo: Ćatić Edina iz Sarajeva, Ćamila Marića 20. 

Na osnovu Ugovora o istupanju osnivača iz Društva i prenosu osnivačkog uloga broj 01/2006 od 26. 12. 2006. godine 

Osnovni kapital Društva čine sredstva osnivača unesena u novcu i to: 

Ćatić Edina - u novcu iznos od 2.000,00 KM, što raspolaže sa 100% 

Lice ovlašteno za zastupanje Društva u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu je: Ćatić Edina iz Sarajeva, Ćamila Marića 20, JMBG 2512973127630, direktor bez ograničenja-ovlaštenja. 

Prestaje ovlašćenje direktora za zastupanje u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu Bašić Edhem iz Maglaja, Jedanaesta ulica bb, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti Društva. 

(SR-603/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-06-002447 od 28. 12. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo sa punim nazivom firme "IN" Društvo za projektovanje, inženjering i građevinarstvo, d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Branilaca Sarajeva 19/III (skraćena oznaka firme: "IN" d.o.o. Sarajevo), upisano u sudski registar pravnih lica Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF/I-2770/03 od 12. 12. 2003. godine, registarski broj subjekta upisa 1-8255, osnivač Ćehajić Nedim, sin Hasana, iz Sarajeva, Radićeva broj 14/4, JMBG 0904959170025, broj lične karte 03BRA3599, izdata od strane MUP-a Kantona Sarajevo, PU Centar, mijenja sjedište Društva, tako da glasi: Sarajevo, Radićeva 14/IV. 

(SR-624/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-06-002666 od 14. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

1. FULMEN Company (P.J.S.), sa sjedištem u ul. No. 167, Darya Blvc., Saadatabad Area, Teheran, I.R. Iran, upisanog u Registar društava pod brojem 24121, pri Ministarstvu pravde, zastupan po Kreso Mirsadu iz Sarajeva, Antuna Hangija 71, l.k. br. 03BRC3704, po punomoći Ov. br. 4871 od 13. 10. 2006. god., Općina Novi Grad Sarajevo, osniva društvo sa ograničenom odgovornošću sa sljedećim podacima: 

Puni naziv Društva: "EURELECS" d.o.o., za inženjering, proizvodnju, ugovaranje i integraciju za energetske i automatske sisteme za energetska i industrijska postrojenja Sarajevo 

Skraćeni naziv Društva: "EURELECS" d.o.o. Sarajevo 

Sjedište Društva: Sarajevo, Tvornička 3. 

Osnovni kapital Društva čine novčana sredstva osnivača u ukupnom iznosu od 10.000,00 KM u novcu. 

Lice ovlašteno za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju je Kreso Mirsad iz Sarajeva, Antuna Hangija 71, l.k. br. 03BRC3704, PU Centar Sarajevo, direktor Društva, bez ograničenja 

Djelatnost Društva glasi: 

14.21 14.210 Vađenje šljunka i pijeska, 22.33 22.330 Umnožavanje (reprodukcija) kompjuterskih zapisa, 28.11 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, 28.75 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.11 29.110 Proizvodnja motora i turbina, osim motora za avione i motorna vozila, 29.12 29.120 Proizvodnja pumpi i kompresora, 29.56 29.560 Proizvodnja ostalih mašina za posebne namjene, 29.71 29.710 Proizvodnja električnih aparata za domaćinstvo, 30.01 30.010 Proizvodnja kancelarijskih mašina, 30.02 30.020 Proizvodnja računara (kompjutera) i druge opreme za obradu podataka, 31.10 31.100 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora, 31.20 31.200 Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije, 31.30 31.300 Proizvodnja izolirane žice i kablova, 31.40 31.400 Proizvodnja akumulatora, primarnih stanica i primarnih baterija, 31.50 31.500 Proizvodnja žarulja i električnih svjetiljki, 31.62 31.620 Proizvodnja ostale električne opreme, d.n., Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, kontrolu, ispitivanje, upravljanje, 33.20 33.200 i druge namjene, osim opreme za industrijsku procesnu kontrolu, 33.30 33.300 Proizvodnja opreme za kontrolu industrijskih procesa, 51.39 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima, 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.43 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.51 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.55 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, osim otrova, 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.57 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.61 51.610 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.62 51.620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama, 51.63 51.630 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivenje i pletenje, 51.64 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, 51.65 51.650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju, 51.66 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem, uključujući traktore, 51.70 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.21 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.23 52.230 Trgovina na malo ribom, školjkama i rakovima, 52.24 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima, 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholom i drugim pićima, 52.26 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.42 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.43 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.45 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 52.46 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom,52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52.50 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.61 52.610 Trgovina na malo putem pošte, 52.62 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.71 52.710 Popravak obuće i ostalih kožnih predmeta, 52.72 52.720 Popravak električnih aparata za domaćinstvo, uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu, 52.73 52.730 Popravak satova i nakita, 52.74 52.740 Popravci, d.n., 55.3055.300 Restorani, 55.40 55.400 Barovi, 55.51 55.510 Kantine (menze), 55.52 55.520 Snabdijevanje pripremljenom hranom (cetering), 60.24 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.40 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, 65.21 65.210 Finansijski zakup (leasing), 71.33 71.330 Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući računare (kompjutere), 71.34 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 71.40 71.400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, 72.10 72.100 Pružanje savjeta o računarskoj opremi (hardwareu), 72.20 72.200 Savjetovanje i ponuda programske opreme (softwarea), 72.30 72.300 Obrada podataka, 72.40 72.400 Izrada i upravljanje bazom podataka, 72.50 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih i knjigovodstvenih mašina i računarskih sistema (računara), 72.60 72.600 Ostale srodne računarske aktivnosti, 74.20 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.30 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 93.05 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d. n. 

Vanjskotrgovinska djelatnost: 

Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima u okvira registrovane djelatnosti, Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrovane djelatnosti, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga u okviru registrovane djelatnosti (zaključivanje ugovora o zastupanju, ugovora o prodaji strane robe sa konsignacionog skladišta i ugovora o vršenju servisnih usluga za održavanje uvezene opreme i trajnih dobara za ličnu potrošnju i sl.), Izvoz i uvoz robe i usluga u okviru registrovane djelatnosti, Usluge međunarodnog transporta robe i putnika (međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge u transportu i dr.). 

(SR-639/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-06-002863 od 22. 2. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Musilek Radek, Duchcov, Češka Republika i Kuncl Marek, Pizen, Češka Republika, osnivači su Društva: "EXPISCORE" za vanjski i unutarnji promet roba i usluga d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Azize Šaćirbegović 35., koje je upisano u Registar Općinskog suda u Sarajevu Rješenjem broj UF/I-2504/05 od 10. 11. 2006. godine, i upisano u matični registarski broj subjekta upisa 1-25961, mijenjaju Ugovor o usklađivanju podataka od značaja za pravni promet Društva broj 02/2005 od 11. 10. 2005. godine. 

Osnivači Društva zaključili su Ugovor o izmjenama Ugovora o usklađivanju broj 02-1/2006 od 1. 12. 2006. godine, a kojim Ugovorom vrše promjenu lica ovlaštenog za zastupanje u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu, kako slijedi: 

Lice ovlašteno za zastupanje Društva u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu je: Gafić Jasmina iz Sarajeva, Džemala Bijedića 30/I, direktor bez ograničenja. 

Prestaje ovlašćenje direktora za zastupanje u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu: 

Knežević Smiljana iz Sarajeva, Bare, kod Stupa 61, JMBG 1201980725021, direktor bez ograničenja. 

(SR-643/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-06-002755 od 27. 3. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Ugovora o izmjenama Ugovora o usklađivanju od 21. 2. 2007. godine, vrši se promjena osnivača, imena Društva i promjena direktora, mat. broj 1-15797. 

Osnivači Društva su: 

Hodžić Refik, Perovića 15, Sarajevo, JMBG 2607961171503, br. lične karte 03BQA4500, MUP KS, Ilidža, Sarajevo, 

Hodžić Šejla, Perovića 15, Sarajevo, JMBG 0102986175072, br. lične karte 04BQB1223, MUP KS Ilidža. 

Osnivači koji istupaju iz Društva na osnovu Ugovora o ustupanju osnivačkog udjela od 1. 12. 2006. godine su: 

- Fišo Muhamed, Hasana Sušića 3, JMBG 0107936172651, br. lične karte 03BRC6958, MUP KS, Sarajevo Centar, Bosna i Hercegovina, 

- Fišo Mubera, Hasana Sušića 3, JMBG 0910944177686, br. lične karte 03BRC6695, MUP KS, Sarajevo Centar, Bosna i Hercegovina, 

Puno ime Društva glasi: "HODŽIĆ I OSTALI" Društvo za inžinjering, trgovinu i usluge d.n.o. Sarajevo. 

Skraćeno ime glasi: "HODŽIĆ I OSTALI" d.n.o. Sarajevo 

Sjedište Društva je u Sarajevu, Ferde Hauptmana 7. 

Na mjesto direktora privrednog društva "HODŽIĆ I OSTALI" društvo za inžinjering, trgovinu i usluge d.n.o., Sarajevo, Sarajevo, postavlja se i imenuje direktor Hodžić Refik, Perovića 15, Sarajevo, sa obimom ovlašćenja u unutrašnjoj i vanjskoj trgovini - bez ograničenja, a prestaje ovlašćenje ranijem direktoru Fišo Muhamedu, sa obimom ovlašćenja u unutrašnjoj i vanjskoj trgovini - bez ograničenja. 

Hodžić Šejla se odriče potpuno prava upravljanja i isto prepušta da vodi Hodžić Refik. Osnovna sredstva Društva iznose 3.620,00 KM u novcu i stvarima, i to u omjerima: 

Hodžić Refik, 810,00 KM u stvarima i 1000,00 KM u novcu, 

Hodžić Šejla, 810,00 KM u stvarima i 1000,00 KM u novcu. 

(SR-647/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-06-002224 od 29. 11. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o osnivanju privrednog društva broj 01/06 od 27. 9. 2006. godine osniva se Društvo sa ograničenom odgovornošću pod nazivom: 

"UGRBH Union Gas Retailers" d.o.o. za trgovinu i usluge Sarajevo 

Skraćeni naziv Društva je: "UGRBH" d.o.o. Sarajevo 

Sjedište Društva je u ul. Kolodvorska 11 A, Sarajevo 

Osnivač Društva je strano pravno lice: 

UGI Union Gas Investments SA, Viale S. Franscini 1 c/o Amifiducaria SA 6900, Lugano, Švicarska 

Lice ovlašteno za zastupanje Društva u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju je Kurić Rusmir iz Sarajeva, Despićeva 1 - direktor bez ograničenja ovlaštenja, u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju. 

Osnovni kapital Društva je 2.000,00 KM u novcu ili 100% osnivački udio osnivača u ukupnom kapitalu Društva. 

Djelatnosti Društva u zemlji: 

23.20 23.200 Proizvodnja naftnih derivata, 28.21 28.210 Proizvodnja metalnih cisterni, spremnika i sl. posuđa, 50.20 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.12 51.120 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemijskim proizvodima, 51.51 51.510 Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.65 51.650 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, obrtništvo i plovidbu, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 60.24 60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu, 71.34 71.340 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d.n. 

Društvo obavlja djelatnost vanjske trgovine i usluga: 

Vanjska trgovina iz okvira registrirane djelatnosti; Usluge u oblasti vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrirane djelatnosti; Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga u okviru registrirane djelatnosti; Zastupanje inostranih firmi u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-679/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2170/05 od 22. 1. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Privredno društvo VD "BOSNA" DD SARAJEVO, sa sjedištem u Sarajevu, Ferde Hauptmana 11 upisano je u Registar Kantonalnog suda u Sarajevu Rješenjem broj UF/I-1792/03 od 20. 1. 2004. g., na registarskom ulošku broj 1-1766. 

Na sjednici Skupštine Društva održanoj 2. 9. 2005. g. donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva, kojom se mijenja sjedište Društva, dopunjava se djelatnost Društva u unutrašnjem prometu i mijenja se vlasnik većinskog dijela osnovnog kapitala Društva i to: Staro sjedište Društva je bilo: Sarajevo, Ferde Hauptmana 11. 

Novo sjedište Društva sada je: Sarajevo-Ilidža, Vitomira Lukića 6. 

Djelatnost Društva u unutrašnjem prometu, registrovana Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I-1792/03 od 20. 1. 2004. g., dopunjava se sljedećim djelatnostima: 

26.63.26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 28.12.28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije, 45.11.45.110 Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi, 45.12.45.120 Površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, 45.211 Visokogradnja, 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima, 50.20.50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 51.11.51.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.13.51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvom i građevinskim materijalom, 51.14.51.140 Posredništvo u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima, 51.16.51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, 51.21.51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, 51.22.51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, 51.23.51.230 Trgovina na veliko živom stokom, 51.31.51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.32.51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.33.51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, 51.34.51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.35.51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.36.51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, 51.37.51.370 Trgovina na veliko kavom, čajevima, kakaom i začinima, 51.41.51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.43.51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, 51.44.51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i i ostalim proizvodima za čišćenje, 51.52.51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 Trgovina na veliko drvom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54.51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje 51.57.51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.66.51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priključcima i oruđem, uključujući traktore 51.70.51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.46.52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, 55.51.55.510 Kantine (menze), 60.24.60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu, 63.12.63.120 Skladištenje robe, 70.20.70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 72.50.72.500 Održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva i računalnih sustava (računala). 

Mijenja se vlasnik većinskog dijela osnovnog kapitala (51%) Društva, tako da vlasnička struktura osnovnog kapitala Društva izgleda na sljedeći način, a prema Rješenju Kantonalne agencije za privatizaciju Kantona Sarajevo broj 21-04/6-19-1657-65/NP od 19. 10. 2004. g.: 

- 47,43% vrijednosti osnovnog kapitala Društva je u vlasništvu dioničara po javnom upisu dionica, a po Rješenju Kantonalne agencije za privatizaciju Kantona Sarajevo broj 21-04/6-19-1657-4 od 2. 8. 2001. g. 

- 51,00% vrijednosti osnovnog kapitala Društva je u vlasništvu Ortačke grupe od dvije fizičke osobe i to Salihović Kadrije iz Ilidže, Mlade Bosne 25/5 i Malkić Ismeta iz Ilidže, Gliše Jankovića 9, a po kupoprodajnom ugovoru broj 21-04/6-19-1657-62/NP od 23. 8. 2004. g. 

- 1,57% vrijednosti osnovnog kapitala Društva je u vlasništvu dioničara po prethodno izvršenoj vlasničkoj transformaciji. 

(SR-741/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-07-000024 od 24. 1. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo "MITA Group" d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Romana Petrovića 2, upisano je u Registar pravnih osoba kod Kantonalnog suda u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1892/02 od 14. 10. 2002., u registarskom ulošku broj 1-22893. 

Odlukom o izmjeni Ugovora o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću br. 01/2006 od 18. 12. 2006. god. osnivač Društva Ejub Kučuk vrši izmjenu Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, br. 01/00 od 28. 12. 2000. god., u pogledu evidentiranja promjene u dijelu naziva i promjene sjedišta Društva. 

Novi naziv Društva je: "MITA Group" d.o.o. za marketing i istraživanje tržišta Sarajevo Skraćeni naziv Društva je: "MITA Group" d.o.o. Sarajevo 

Društvo je do sada poslovalo pod nazivom "M.I.T.A. Group" d.o.o. za marketing i istraživanje tržišta Sarajevo. 

Sjedište Društva je u Sarajevu, Džemala Bijedića bb. 

Društvo je do sada poslovalo sa sjedištem u ul. Romana Petrovića 2, Sarajevo. 

(SR-759/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-06-000244 od 15. 12. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu dekreta broj 901/2006 od 26. 7. 2006. god. i dekreta broj 897/2006 od 26. 7. 2006. god., upisuje se promjena osobe ovlaštene za zastupanje KATOLIČKOG ŠKOLSKOG CENTRA OPĆE - REALNE GIMNAZIJE SARAJEVO, registrirane kod Kantonalnog suda u Sarajevu Rješenjem br. UF/I-2269/03 od 23. 2. 2004., matični reg. br. 3-36, na taj način što se preč. Ante Meštrović iz Sarajeva, Kaptol 7, ravnatelj Centra bez ograničenja, briše, a upisuje mr. Ivica Mršo iz Sarajeva, Stadlerova 5, ravnatelj Centra bez ograničenja. 

(SR-830/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-06-002443 od 9. 1. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na temelju dekreta broj 901/2006 od 26. 7. 2006. god. i dekreta broj 897/2006. od 26. 7. 2006. god., upisuje se promjena osobe ovlaštene za zastupanje KATOLIČKOG ŠKOLSKOG CENTRA OSNOVNE ŠKOLE sa p.o. Sarajevo, M. P. Sokolovića 11, registrirane kod Kantonalnog suda u Sarajevu Rješenjem br. UF/I-2115/99 od 6. 1. 2000., matični reg. br. 1-12665, na taj način što se preč. Ante Meštrović iz Sarajeva, Kaptol 7, ravnatelj Centra bez ograničenja, briše, a upisuje mr. Ivica Mršo iz Sarajeva, Stadlerova 5, ravnatelj Centra bez ograničenja. 

(SR-831/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-06-002442 od 11. 1. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na temelju dekreta broj 901/2006 od 26. 7. 2006. god. i dekreta broj 897/2006 od 26. 7. 2006. god., upisuje se promjena osobe ovlaštene za zastupanje KATOLIČKOG ŠKOLSKOG CENTRA SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE sa p.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Titova 44, registrirane kod Kantonalnog suda u Sarajevu Rješenjem br. UF/I-152/01 od 15. 3. 2001., matični reg. br. 3-37, na taj način što se preč. Ante Meštrović iz Sarajeva, Kaptol 7, ravnatelj Centra bez ograničenja, briše, a upisuje mr. Ivica Mršo iz Sarajeva, Stadlerova 5, ravnatelj Centra bez ograničenja. 

(SR-883/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-06-002332 od 22. 12. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo "DIRECT MEDIA" d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Mjedenica 54, upisano je u Registar pravnih osoba kod Kantonalnog suda u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-702/03 od 13. 5. 2003., u registarskom ulošku broj 1-24157. 

Ugovorom o ustupanju dijela osnivačkog udjela br. 02/06 od 6. 11. 2006, osnivač Aleksandra Ćuk iz Sarajeva, Avde Smajlovića 5 je ustupila bez naknade, dio svog osnivačkog udjela u Društvu "DIRECT MEDIA" d.o.o. Sarajevo u iznosu od 1.333,3 KM u novcu ili 66,7%, osnivaču koji pristupa: PREDUZEĆU ZA MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE MULTIKOM GROUP d.o.o. BEOGRAD, sa sjedištem u Beogradu, Proleterske solidarnosti 13B, SRBIJA. 

Ugovorom o izmjeni Odluke o osnivanju, broj 03/06 od 7. 11. 2006., osnivači Aleksandra Ćuk i PREDUZEĆE ZA MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE MULTIKOM GROUP d.o.o. BEOGRAD, vrše izmjenu Odluke o osnivanju društva "DIRECT MEDIA" d.o.o. Sarajevo, br. 01/2003 od 25. 3. 2003., u pogledu evidentiranja ustupanja dijela osnivačkog udjela i pristupanja novog osnivača Društvu. 

Osnivač koji pristupa Društvu je: PREDUZEĆE ZA MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE MULTIKOM GROUP d.o.o. BEOGRAD 

Osnovni kapital Društva iznosi 2.000,00 KM, sa pojedinačnim udjelima osnivača kako slijedi: 

- ALEKSANDRA ĆUK, sa osnivačkim udjelom od 666,7 KM u novcu ili 33,3%, 

- PREDUZEĆE ZA MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE MULTIKOM GROUP d.o.o. BEOGRAD, sa osnivačkim udjelom od 1.333,3 KM u novcu ili 66,7%. 

(SR-886/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj 065-0-Reg-06-000036 od 22. 1. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvu "GRID BH" Privredno društvo za proizvodnju i distribuciju električne energije, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 10 upisano kod Općinskog suda u Sarajevu, na registarskom ulošku broj 1-24377, a na osnovu ugovora o pristupanju od 11. 9. 2006. god. pristupaju novi osnivači i to PCC AKTIENGESELLSCHAFT, Duisburg, Njemačka, registrovan kod Općinskog suda u Duisburgu, broj firme HR B 7778 i "ENERGA" DOO za proizvodnju i promet električne energije, konsalting i usluge, Sarajevo, Juraja Najtharta 1, upisana u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj reg. uloška 1-25124, tako da su osnivači Društva: 

Sabahudin Biševac iz Sarajeva, Ismeta Mujezinovića 4, 

SA-RA ENERJI INSAT TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKET ANKARA, Republika Turska, 

PCC AKTIENGESELLSSCHAFT, DUISBURG, NJEMAČKA, broj firme HR B 7778, 

"ENERGA" d.o.o. Sarajevo, Juraja Najtharta 1, broj reg. uloška 1-25124. 

Osnovni kapital Društva iznosi ukupno 157.232,00 KM u novcu, a udjeli osnivača iznose: 

Sabahudin Biševac iz Sarajeva. 45.000,00 KM u novcu ili 28,62% udjela, 

SA-RA ENERJI INSAT TICARET VE SANAYI ANONIM SIRKET ANKARA, Republika Turska, u iznosu od 5.000,00 KM u novcu ili 3,18 % udjela, 

PCC AKTIENGESELLSSCHAFT, DUISBURG, NJEMAČKA broj firme HR B 7778, sa iznosom od 89.622,00 KM, ili 57,00% udjela, 

"ENERGA" d.o.o. Sarajevo, Juraja Najtharta 1, broj reg. uloška 1-25124, sa iznosom od 17.610,00 KM u novcu ili 11,2% udjela. 

(SR-899/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2601/05 od od 16. 10. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješnjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I 2023/98 od 7. 9. 1998. godine, u sudski registar upisana je UNITIC - Ujedinjena investiciona i trgovačka kompanija, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo. 

UNIS udružena metalna industrija, dioničko društvo Sarajevo i Kuwait Consulting & Investment Co. K.S.C. Kuwait, kao osnivači Ujedinjene investicione i trgovačke kompanije, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, saglasno Ugovoru o usklađivanju broj 263/04-1 od 20. 2. 2004. godine i Odluke Skupštine Društva, vrše povećanje osnovnog kapitala u iznosu od 614.777,00 KM, čime reinvestiraju dio dobiti ostvarene u 2004. godini. Nakon izvršenih povećanja, ukupan iznos kapitala iznosi: 

- UNIS UDRUŽENA METALNA INDUSTRIJA, dioničko društvo Sarajevo u stvarima, pravima i novcu: 

a) zemljište sa pravom korišćenja 1,750.000,00 KM 

b) građevinski objekti 27,050.000,00 KM 

c) u novcu 511.336,60 KM, ili 50% od osnovnog uloga 

- KUWAIT CONSULTING & INVESTMENT CO K.S C. 29,311.336,60 KM, ili 50% od osnovnog uloga. 

Prilog: 

1. Odluka o rasporedu dobiti iz poslovanja za 2004. g. br. 02/2005 od 31. 3. 2005. godine, 

2. Anex II Ugovora o osnivanju UNITIC d.o.o. br. 1428/2005-1 od 12. 12. 2005. godine, 

3. Rješenje Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa br. 02-2-19-13844/05 od 16. 12. 2005. godine, 

4. Bilans stanja na dan 31. 12. 2005. godine. 

5. Izvještaj neovisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2005. godinu. 

(SR-370/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2616/05 od 7. 4. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima "SEOS" Društvo sa proizvodnju usluge trgovinu na veliko i malo i spoljnotrgovinski promet d.o.o. Pazarić, broj 01/12 od 27. 12. 2005. godine, osnivač Društva Hasanović Osman iz Pazarića, Željeznička bb, vrši uvećanje osnovnog kapitala Društva. 

Osnovni kapital uvećava se za iznos od 50.000,00 KM (pedesethiljada KM), tako da visina osnovnog kapitala umjesto ranijeg iznosa od 2.000,00 KM (dvije hiljade KM) u novcu, koje je bilo registrovano Rješenjem broj UF/I-2367/99 od 10. 2. 2000. godine, sada iznosi 52.000,00 KM (pedesetdvije hiljade KM) u novcu. 

(SR-258/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1341/05 od 11. 4. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Rješenja Kantonalnog suda Sarajevo, broj Rješenja UF/I-1969/02 od 1. 11. 2002., Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću broj 01/2005 od 18. 11. 2005. g. i Odluke o izmjeni Odluke Društva o osnivanju podružnice u Banjoj Luci broj 01/2005 od 18. 11. 2005. g., mijenja se sjedište Podružnice "RHEA EXPRESS" d.o.o Sarajevo, Podružnica Banja Luka. 

Sjedište Podružnice "RHEA EXPRESS" d.o.o. Sarajevo, Podružnica Banja Luka je: Dositeja Obradovića 1, lokal 10, Banja Luka. 

(SR-259/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2648/05 od 20. 4. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Dioničko društvo za osiguranje "BOSNA" Sarajevo, Dr. Azize Šaćirbegović 10, registarski broj subjekta upisa 1-15274, upisano je u sudski Registar Kantonalnog suda u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2982/00 od 24. 11. 2000. godine. 

Odlukom Nadzornog odbora Dioničkog društva za osiguranje "BOSNA" Sarajevo, broj 7724/05 od 21. 12. 2005. g., osniva se dio poslovnog subjekta, na poslovnom području BRČKO DISTRIKTA BiH, koji će poslovati pod nazivom 

DIONIČKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE "BOSNA" Sarajevo 

PODRUŽNICA BRČKO 

BRČKO DISTRIKT BiH 

Sjedište Podružnice je Brčko, Ciglana bb 

Djelatnost Podružnice Brčko je 66.01 66.010 osiguranje života, 66.03 66.030 ostala osiguranja. 

Osoba ovlaštena za zastupanje Podružnice Brčko je mr. Sead Softić, dipl. ecc., iz Tuzle, Stupine B 13, ulaz B, koji će obavljati dužnost direktora Podružnice Brčko, sa ograničenjem ovlaštenja do iznosa od 15.000,00 KM. 

(SR-264/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2836/05 od 6. 4. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke broj 09-SK/05 od 24. 3. 2005. godine o izmjenama Odluke o usklađivanju, Skupština društva: "TRANŠPED SARAJEVO" Društvo za međunarodnu špediciju d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem Sarajevo, Zmaja od Bosne 32, upisano u sudski registar po osnovu Rješenja Kantonalnog suda Sarajevo, pod brojem UF/I 836/02 od 15. 11. 2002. godine, pod registarskim brojem 1-2117, vrši promjenu naziva Društva, koji nakon promjene glasi: 

Puni naziv Društva: "VIATOR&VEKTOR-TRANŠPED" Društvo za međunarodnu špediciju i transport d.o.o. Sarajevo 

Skraćeni naziv Društva je: "VIATOR&VEKTOR-TRANŠPED" d.o.o. Sarajevo 

Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I 836/02 od 15. 11. 2002. godine, društvo je upisano u sudski registar pod punim nazivom: "TRANŠPED-SARAJEVO" Društvo sa međunarodnu špediciju d.o.o. Sarajevo 

Skraćeni naziv: "TRANŠPED-SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo 

(SR-276/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2370/05 od 6. 4. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"MARTIMEX" d.o.o. za trgovinu i usluge Sarajevo, Brčanska 15, zastupano po direktoru Mekić Eldinu, donijelo je dana 12. 11. 2005. godine Odluku br. 01/05, kojom prestaje sa radom Podružnica Banja Luka, registrovana Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu br. UF/I-517/03 od 31. 3. 2003. godine, reg. br. 1-23953 01. 

(SR-285/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2443/05 od 29. 3. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Kantonalnog suda Sarajevo, broj UF/I-2347/04 od 6. 4. 2005. godine, upisan je organizacioni dio pod nazivom: HVB Central Profit Banka d.d. Glavna Filijala Travnik, sa sjedištem u Travniku, Bosanska 56. 

Odlukom broj I-3-34-II-1/05 od 11. 10. 2005. g za direktora Glavne Filijale Travnik je imenovan Semir Mrkonja, JMBG 2603967193031 iz Travnika, Lukačka 9, sa ovlašćenjem za zastupanje bez ograničenja u okviru registrovane djelatnosti Glavne Filijale Travnik. 

Zbog promjene lica ovlaštenog za zastupanje Glavne Filijale Travnik vrši se upis prestaju ovlaštenja za zastupanje Glavne Filijale Travnik u pravnom prometu u zemlji Ćelam Hasanu, a Mrkonja Semir ovlašćuje se za zastupanje bez ograničenja u okviru registrovane djelatnosti Glavne Filijale Travnik. 

Ostali registarski podaci ostaju isti. 

(SR-300/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2053/05 od 24. 3. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Ugovorom o istupanju osnivača iz društva i prenosu i primanju osnivačkih prava, obaveza i sredstava broj 01/2005 od 17. 10. 2005. godine iz društva "VELVET-TRADE" Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, upisano u Registar Kantonalnog suda Rješenjem broj UF/I 2815/00 od 26. 10. 2001. godine, u matični registarski broj upisa 1-16214, istupio je osnivač Mustafa Remzi Demir, sin Mehmeta i Sare iz Republike Turske, Vezirhan Cad. N.18 C.TAS/EMINONU/IST i prenio sva prava, obaveze i sredstva na osnivača Begić Murata iz Sarajeva, Merhemića trg 11, a Ugovorom o istupanju osnivača iz Društva i prenosu i primamanju osnivačkih prava, obaveza i sredstava broj 02/2005 od 17. 10. 2005. godine iz Društva je istupio ALICAN FETTAHOGLU iz Cayeli, Republika Turska i prenio sva prava, obaveze i sredstva na osnivača Begić Ashwak iz Sarajeva, Merhemića trg 11. 

Ugovorom o izmjeni Ugovora o usklađivanju društva ... broj 03/2005 od 18. 10. 2005. godine Društvu je pristupio novi osnivač Begić Murat iz Sarajeva, Merhemića trg 1. Osnivači vrše promjenu dosadašnje adrese prebivališta osnivača Ashwak Begić, tako da je nova adresa Merhemića trg 1. Osnivači vrše i promjenu sjedišta Društva. Ranije sjedište Društva je bilo Sarajevo, Rajlovačka bb (Objekat "Sprind"-a) a sada je sjedište Društva u Sarajevu, Džemala Bijedića 162. 

Osnovni ulog Društva je 10.000,00 KM, podijeljen na uloge i to: Begić Ashwak 6.500,00 KM, ili 65% osnovnog kapitala, a Begić Murat 3.500,00 KM, ili 35% osnovnog kapitala. 

(SR-301/08-S) 

Kantonalni sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-1782/05 od 15. 12. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Prestaju ovlašćenja: prof. dr. Borisu Tihom, rektoru Univerziteta, bez ograničenja (Odluka broj 02-I-148/04 od 31. 10. 2004); prof. dr. Jusufu Žiga, prorektoru Univerziteta, u granicama posebnih ovlašćenja koje na njega prenese rektor Univerziteta (Odluka broj 01-I-151/04 od 31. 10. 2004.); prof. dr. Salihu Fočo, prorektoru Univerziteta, u granicama posebnih ovlašćenja koje na njega prenese rektor Univerziteta (Odluka broj 02-I-149/04 od 31. 10. 2004.), prof. dr. Tatjani Ljujić-Mijatović, prorektoru Univerziteta, u granicama posebnih ovlašćenja koje na nju prenese rektor Univerziteta (Odluka broj 02-1-150/04 od 31. 10.2004.) i Zoranu Seleskoviću, dipl. iur., u granicama posebnih ovlašćenja koje na njega prenese rektor Univerziteta. 

Ovlašćuju se: prof. dr. Hasan Muratović, rektor Univerziteta, bez ograničenja (Odluka broj 02-I-1206/05 od 13. 9. 2004.); prof. dr. Mensur Hajro, prorektor Univerziteta, u granicama posebnih ovlašćenja koje na njega prenese rektor Univerziteta (Odluka broj 02-I-1754/04 od 27. 12. 2004.); prof. dr. Ljerka Babić, prorektor Univerziteta, u granicama posebnih ovlašćenja koje na nju prenese rektor Univeziteta (Odluka broj 02-I-1753/04 od 27. 12. 2004.), prof. dr. Nikola Kovač, prorektor Univerziteta, u granicama posebnih ovlašćenja koje na njega prenese rektor Univerziteta (Odluka broj 02-1-1755/04 od 27. 12. 2004.) i Zoran Selesković, dipl. iur., u granicama posebnih ovlašćenja koje na njega prenese rektor Univerziteta. 

Djelatnost Univerziteta u Sarajevu, a na osnovu Saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo broj 11-38-24755 od 5. 8. 2005. g., dopunjava se novom tačkom koja glasi: 

17. distribuira i vrši prodaju indeksa i upisnog materijala. 

(SR-347/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2384/05 od 14. 7. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač "TC ZONA" Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Mostarsko raskršće bb, zastupan od strane direktora Čaušević Bahrije iz Sarajeva, Safeta Pašalića 22, donio je dana 18. 11. 2005. g. Odluku o brisanju Podružnice u Zenici br. 01/05. 

Podružnica posluje pod nazivom: 

"TC ZONA" Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Sarajevo, Podružnica 1 Zenica 

Skraćeni naziv Podružnice je: "TC ZONA" d.o.o. Sarajevo, Podružnica 1 Zenica 

Sjedište Podružnice je: Zenica, Kralja Tvrtka 17, Hala 11 

Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice 1 Zenica je Valentić Amir, Mujagića sokak 1a, Zenica, direktor bez ograničenja. 

(SR-355/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2385/05 od 24. 7. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač "TC ZONA" Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Mostarsko raskršće bb, zastupan od strane direktora Čaušević Bahrije iz Sarajeva, Safeta Pašalića 22, donio je dana 18. 11. 2005. g. Odluku o brisanju Podružnice u Bihaću br. 02/05. 

Podružnica posluje pod nazivom: 

"TC ZONA" Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Sarajevo, Podružnica 2, Bihać 

Skraćeni naziv Podružnice je: 

"TC ZONA" d.o.o. Sarajevo, Podružnica 2 Bihać 

Sjedište Podružnice je: 

Bihać, Bihaćkih branilaca 89 

Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice 2 Bihać je Spahić Goran, Harmani H18, Bihać, direktor bez ograničenja. 

(SR-356/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2386/05 od 24. 7. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač "TC ZONA" Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Mostarsko raskršće bb, zastupan od strane direktora Čaušević Bahrije iz Sarajeva, Safeta Pašalića 22, donio je dana 18. 11. 2005. g. Odluku o brisanju Podružnice u Živinicama br. 03/05. 

Podružnica posluje pod nazivom: 

"TC ZONA" Privredno društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Sarajevo, Podružnica 3 Živinice 

Skraćeni naziv Podružnice je: 

"TC ZONA" d.o.o. Sarajevo, Podružnica 3 Živinice 

Sjedište Podružnice je: Živinice, Maline bb. 

Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice 3 Živinice je Mitrović Bojan, Titova 185, Tuzla, direktor bez ograničenja. 

(SR-357/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2182/05 od 25. 5. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivači, Samir Mehonić, iz Sarajeva, Fra Anđela Zvizdovića 2/II, mr. Šukrija Huseinović iz Sarajeva, Josipa Pančića 4/II, Ilidža, Čolo Branislav iz Sarajeva, Fridriha Kacera 25, Ilidža, Hazret Subašić iz Sarajeva, Donja Raštelica 94, Hadžići, Vesna Latifović iz Sarajeva, Fra Anđela Zvizdovića 2/II, Semra Ljubović iz Sarajeva, Sime Milutinovića 1/III, Vitomir Đurđić Ćumurovića bb, Distrikt Brčko, Badema Subašić iz Sarajeva, Donja Raštelica 94, Hadžići, Muharem Subašić iz Sarajeva, Donja Raštelica 94, Hadžići, Himzo Buza iz Sarajeva, Vukovići 9, Hadžići i pravno lice: UDRUŽENJE GRAĐANA ZA LJEKOVITO I AROMATSKO BILJE I NJIHOVE PROIZVODE, sa sjedištem u Sarajevu, Butmirska 40, Ilidža, a koga zastupa dr. Nezir Tanović, predsjednik Skupštine Udruženja, Ugovorom o osnivanju SPECIJALIZOVANE ZEMLJORADNIČKE ZADRUGE "ORGANSKA FARMA HELJDA-EKOPRODUKTI", sa potpunom odgovornošću (p.o.), Sarajevo, Raštelica, akt br. 01-01/05 od 15. jula 2005. godine, osnivaju Zadrugu i daju slijedeće podatke: 

Firma: SPECIJALIZOVANA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA "ORGANSKA FARMA HELJDA-EKOPRODUKTI", sa potpunom odgovornošću (p.o.), Sarajevo - Raštelica. Skraćena oznaka firme: SZZ "ORGANSKA FARMA HELJDA-EKO", sa p.o., Sarajevo-Raštelica. 

Sjedište: Sarajevo, Donja Raštelica bb, općina Hadžići. 

Osnivači: 

Samir Mehonić iz Sarajeva, Fra Anđela Zvizdovića 2/II, sa ulogom u osnovnom kapitalu 1000,00 KM, odnosno 35,8% udjela u osnovnom kapitalu Zadruge, mr. Šukrija Huseinović iz Sarajeva, Josipa Pančića 4/II, Ilidža, sa ulogom u osnovnom kapitalu 300,00 KM, odnosno 10,8% udjela u osnovnom kapitalu Zadruge, Čolo Branislav iz Sarajeva, Fridriha Kacera 25, Ilidža, sa ulogom u osnovnom kapitalu 100,00 KM, odnosno 3,5% udjela u osnovnom kapitalu Zadruge, Hazret Subašić iz Sarajeva, Donja Raštelica 94, Hadžići, sa ulogom u osnovnom kapitalu 100,00 KM, odnosno 3,5% udjela u osnovnom kapitalu Zadruge, Vesna Latifović iz Sarajeva, Fra Anđela Zvizdovića 2/II, sa ulogom u osnovnom kapitalu 400,00 KM, odnosno 14,3% udjela u osnovnom kapitalu Zadruge, Semra Ljubović iz Sarajeva, Sime Milutinovića 1/III, sa ulogom u osnovnom kapitalu 400,00 KM, odnosno 14,3% udjela u osnovnom kapitalu Zadruge, Vitomir Đurđić, Ćumurovića bb, Distrikt Brčko, sa ulogom u osnovnom kapitalu 100,00 KM, odnosno 3,5% udjela u osnovnom kapitalu Zadruge, Badema Subašić iz Sarajeva, Donja Raštelica 94, Hadžići, sa ulogom u osnovnom kapitalu 100,00 KM, odnosno 3,5% udjela u osnovnom kapitalu Zadruge, Muharem Subašić iz Sarajeva, Donja Raštelica 94, Hadžići, sa ulogom u osnovnom kapitalu 100,00 KM, odnosno 3,5% udjela u osnovnom kapitalu Zadruge, Himzo Buza iz Sarajeva, Vukovići 9, Hadžići sa ulogom u osnovnom kapitalu 100,00 KM, odnosno 3,5% udjela u osnovnom kapitalu Zadruge, i pravno lice: UDRUŽENJE GRAĐANA ZA LJEKOVITO I AROMATSKO BILJE I NJIHOVE PROIZVODE, sa sjedištem u Sarajevu, Butmirska 40, Ilidža, sa ulogom u osnovnom kapitalu 100,00 KM, odnosno 3,5% udjela u osnovnom kapitalu Zadruge. 

Ukupan iznos osnovnog kapitala Zadruge iznosi 2800,00 KM, u novcu. 

DJELATNOST: 

1. Unutrašnji promet: 

01.11 01.110 uzgoj žitarica i drugih usjeva i zasada, na drugom mjestu nepomenute, 01.12 01.120 uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala, 01.132 uzgoj voća, oraha i sl., usjeva za pripremanje začina i napitaka, 01.211 uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 uzgoj goveda za mlijeko i priplod, 01.221 uzgoj ovaca i koza, 01.222 uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.24 01.240 uzgoj peradi, 01.251 uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska, 01.252 uzgoj ostalih životinja, d.n., 01.30 01.300 uzgoj usjeva i uzgoj stoke (mješovita proizvodnja), 01.41 01.410 uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, 01.42 01.420 uslužne djelatnosti u stočarstvu, osim veterinarskih usluga, 05.01 05.010 ribarstvo, 05.02 05.020 mrijestilišta i ribnjaci, 15.11 15.110 proizvodnja, prerada i konzerviranje životinjskog mesa, osim mesa peradi, 15.12 15.120 proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa peradi, 15.13 15.130 proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.20 15.200 prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.31 15.310 prerada i konzerviranje krompira, 15.32 15.320 proizvodnja sokova od voća i povrća, 15.33 15.330 prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n., 15.41 15.410 proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.42 15.420 proizvodnja rafiniranih ulja i masti, 15.43 15.430 proizvodnja margarina i sličnih jestivih masnoća, 15.51 15.510 prerada mlijeka i proizvodnja mliječnih proizvoda, osim proizvodnje sladoleda, 15.52 15.520 proizvodnja sladoleda i drugih zamrznutih smjesa, 15.61 15.610 proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.62 15.620 proizvodnja skroba i skrobnih proizvoda, 15.71 15.710 proizvodnja stočne hrane, 15.72 15.720 proizvodnja hrane za kućne ljubimce, 15.811 proizvodnja hljeba i peciva, 15.812 proizvodnja svježe tjestenine i kolača, 15.82 15.820 proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnog peciva i kolača, 15.85 15.850 proizvodnja suhe tjestenine, 15.86 15.860 prerada čaja i kafe, 15.87 15.870 proizvodnja začina i dodataka jelima, 15.88 15.880 proizvodnja homogenizirane gotove i dijetetske hrane, 15.89 15.890 proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.982 proizvodnja bezalkoholnih pića, 17.401 proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za domaćinstvo, 19.10 19.100 štavljenje i obrada kože, 24.41 24.410 proizvodnja osnovnih farmaceutskih sirovina, 24.42 24.420 proizvodnja farmaceutskih preparata, 24.63 24.630 proizvodnja eteričnih ulja, 51.11 51.110 posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.19 51.190 posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.21 51.210 trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, 51.22 51.220 trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, 51.23 51.230 trgovina na veliko živom stokom, 51.24 51.240 trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, 51.31 51.310 trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.32 51.320 trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.33 51.330 trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, 51. 37 51.370 trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51. 45 51.450 trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.61 51.610 trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.66 51.660 trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem, uključujući traktore, 52.21 52.210 trgovina na malo voćem i povrćem, 52.22 52.220 trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.24 52.240 trgovina na malo hljebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima, 52.485 trgovina na malo cvijećem, 52.63 52.630 ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.52 55.520 snabdjevanje pripremljenom hranom (catering), 71.31 71.310 iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme. 

2. Vanjskotrgovinsko poslovanje: 

- vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti, 

- usluge iz oblasti vanjskotrgovinskog prometa iz okvira registrovane djelatnosti, 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga iz okvira registrovane djelatnosti. 

Ime i prezime lica ovlaštenog za zastupanje u pravnom prometu u zemlji: 

Samir Mehonić, iz Sarajeva, Fra Anđela Zvizdovića 2/II, direktor Zadruge, bez ograničenja. 

Ime i prezime lica ovlaštenog za zastupanje u vanjskotrgovinskom prometu: 

Samir Mehonić, iz Sarajeva, Fra Anđela Zvizdovića 2/II, direktor Zadruge, bez ograničenja. 

(SR-363/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2630/05 od 26. 9. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Kanton Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1, osnivač Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "TRŽNICE-PIJACE" Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Mula Mustafe Bašeskije 4a, donio je dana 7. 10. 2005. godine Odluku o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "TRŽNICE-PIJACE" Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine, pod brojem 01-05-27988-6/05, kojom je uskladio oblik, firmu i način upravljanja u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH, utvrdio visinu osnovnog kapitala, izvršio usklađivanje djelatnosti Preduzeća u unutrašnjem prometu u skladu sa Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u FBiH, izvršio upis prava obavljanja vanjskotrgovinskim poslovanjem, te izvršio promjenu ovlašćenja lica ovlaštenog za zastupanje preduzeća, tako da će Kantonalno javno komunalno preduzeće "TRŽNICE-PIJACE" Sarajevo ubuduće poslovati kao: 

Kantonalno javno komunalno preduzeće "TRŽNICE-PIJACE" d.o.o. Sarajevo. 

Sjedište: Sarajevo, Mula Mustafe Bašeskije 4a. 

Skraćeni naziv preduzeća je: KJPK "TRŽNICE-PIJACE" d.o.o. Sarajevo. 

Osnovni kapital preduzeća čini novac iskazan u novčanom iznosu od 10.000,00 KM, odnosno 100% udjela osnivača. 

Zastupanje i predstavljanje preduzeća u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju vrši direktor - bez ograničenja i to: 

Džafo Suljo iz Sarajeva, Oslobodilaca Sarajeva 18/I, a prestaje ovlašćenje za zastupanje i predstavljanje preduzeća u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju v.d. direktoru - bez ograničenja Džafo Sulji iz Sarajeva, Oslobodilaca Sarajeva 18/I. 

Djelatnost Društva je usklađena sa Odlukom o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "TRŽNICE-PIJACE" Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine br. 01-05-27988/05 od 7. 10. 2005. godine i sada glasi: 

51.21 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, 51.22 51.220 Trgovina na vbeliko cvijećem i sadnicama, 51.23 51.230 Trgovina veliko živom stokom, 51.24 51.240 Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, 51.25 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.31 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.36 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalim živežnim namirnicama, uključujući ribe školjke i rakove, 51.39 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskom proizvodima, 51.41 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.43 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.46 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.51 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.52 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom.instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.56 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.57 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.61 51.610 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.62 51.620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama, 51.64 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom, 51.70 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno htanom, pićima i duhanskim proizvodima, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.21 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.23 52.230 Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima, 52.24 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kolačima, tjesteninama i slatkišima, 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.26 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.62 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, 63.21 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 70.20 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 71.34 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 71.40 71.400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, 74.40 74.400 Reklama i propaganda, 74.70 74.700 Čišćenje svih vrsta objekata, 74.82 74.820 Djelatnost pakovanja, 74.84 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 90.00 90.000 Uklanjanje otpadnih voda, odvoza smeća i slične djelatnosti. 

Društvo obavlja vanjskotrgovinsku djelatnost i to: 

Vanjskotrgovinski promet u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-378/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-993/05 od 4. 5. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Dioničarsko društvo u mješovitoj svojini Poljoprivredno dobro "Butmir" sa p.o. Ilidža - Sarajevo, Rješenjem br. U/1 4051/91 od 11. 12. 1991. godine, koje je upisano u Registar Osnovnog suda udruženog rada u Sarajevu u registarskom ulošku br. 1-1761, na osnovu Odluke o usklađivanju statusa dioničarskog društva u mješovitoj svojini Poljoprivredno dobro "Butmir" sa p.o. Ilidža - Sarajevo sa odredbama Zakona o javnim preduzećima broj 01-05-4357od 16. 2. 2006. godine, vrši usklađivanje oblika firme, osnovnog kapitala i osnivačkog akta s odredbama ovog Zakona, te promjenu sjedišta Društva. 

Društvo mijenja oblik organizovanja. Novi oblik organizovanja glasi: Društvo s ograničenom odgovornošću. 

Društvo mijenja firmu. Novi naziv firme glasi: Kantonalno Javno preduzeće "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo - Ilidža. 

Skraćeni naziv firme glasi: KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo - Ilidža. 

Novo sjedište Društva je: Ilidža, Doglodi 119. 

Pravni sljednik osnivača Društva je Kanton Sarajevo. Sva imovina i sredstva u Društvu su vlasništvo osnivača. 

Osnovni kapital Društva iznosi 10.000,00 KM u novcu. 

Društvo u poslovima unutrašnjeg i vanjskotrgovinskog prometa zastupa i predstavlja Mirsad Memišević, dipl. agronom, sa stanom u Ilidži, Doglodi 83, direktor bez ograničenja ovlaštenja. 

Usklađena djelatnost Društva glasi: 

01.11 01.110 Uzgoj žitarica i drugih usjeva i nasada, d.n., 01.12 01.120 Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala, 01.132 Uzgoj voća, oraha i sl. usjeva za pripremanje začina i napitaka, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za mlijeko i priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.251 Uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih životinja, d.n., 01.30 01.300 Uzgoj usjeva i uzgoj stoke (mješovita proizvodnja), 01.41 01.410 Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, 01.42 01.420 Uslužne djelatnosti u stočarstvu, osim veterinarskih usluga, 14.21 14.210 Vađenje šljunka i pijeska, 15.11 15.110 Proizvodnja, prerada i konzerviranĆe životinjskog mesa, osim mesa peradi, 15.31 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.32 15.320 Proizvodnja sokova od voća i povrća, 15.33 15.330 Prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n., 15.51 55.510 Prerada mlijeka i proizvodnja mliječnih proizvoda, osim proizvodnje sladoleda, 15.71 15.710 Proizvodnja stočne hrane, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelova i pribora za motorna vozila, 50.303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.50 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.11 51.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.13 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom, 51.14 51.140 Posredništvo u trgovini mašina, industrijske opreme, brodova i aviona, 51.17 51.170 Posredništvo u trgovini hrane, pića i duhana, 51.18 51.180 Posredništvo u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.19 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.21 51.210 Trgovina na veliko žitaricama i stočnom hranom, 51.22 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, 51.23 51.230 Trgovina na veliko živom stokom, 51.24 51.240 Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, 51.31 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.32 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim prerađevinama, 51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.35 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.36 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, 51.37 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.38 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući ribe, školjke, rakove, 51.39 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i i duhanskim proizvodima, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.43 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 51.44 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, 51.45 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.47 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potršnju, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.54 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.55 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.61 51.610 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.66 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem, uključujući traktore, 51.70 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.11 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 52.12 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, 52.22 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.23 52.230 Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima, 52.24 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima, 52.25 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.26 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.33 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.41 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.42 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.43 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.45 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima, 52.46 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, 52.47 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i računalima, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52.62 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, 52.63 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.212 Prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju redovni (linijski), 60.24 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 71.31 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme. 

Usklađena djelatnost Društva u vanjskotrgovinskom poslovanju glasi: 

- trgovina i usluge iz okvira registrovane djelatnosti 

(SR-411/08-S) 

Općinski sud u Sarajevu, Rješenjem broj UF/I-2622/05 od 17. 3. 2006. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Skender Amra, Sarajevo, Alije Nametka 54-b, osnivač "MEMORIES" društvo za trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, Alije Nametka 54-b, donijela je Odluku br. 01/05 od 27. 12. 2005. godine o izmjeni Odluke o usklađivanju društva sa Zakonom o privrednim društvima br. 01/00 od 28. 2. 2000. godine u pogledu sjedišta Društva. 

Umjesto dosadašnjeg sjedišta Društva u Sarajevu, Alije Nametka 54-b, upisanog Rješenjem Kantonalnog suda Sarajevo br. UF/I-1330/01 od 1. 12. 2001. godine, reg. uložak br. 1-21755, novo sjedište Društva je Sarajevo, Ferhadija 33. 

(SR-417/08-S) 

TRAVNIK 

Općinski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Bašagić, a rješavajući po prijavi "POŽG" Gospodarsko društvo za proizvodnju, promet i usluge, d.o.o. Vitez, koju zastupa direktor Društva, u predmetu upisa Odluka o usaglašavanju djelatnosti Društva br. OPU-2905/08 od 23. 6. 2008., a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 9. 7. 2008. godine, donio je 

RJEŠENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "POŽG" Gospodarsko društvo za proizvodnju, promet i usluge, d.o.o. Vitez upisani su podaci o Odluci o usaglašavanju djelatnosti Društva br. OPU-2905/08. 

Firma: "POŽG" Gospodarsko društvo za proizvodnju, promet i usluge, d.o.o. Vitez 

Skraćena oznaka firme: "POŽG" d.o.o. Vitez 

Sjedište: Poslovni centar bb, Vitez, Vitez 

MBS: 1-796 

JIB: 4236061270009 

Carinski broj: 236061270009 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o usaglašavanju djelatnosti Društva br. OPU-2905/08 od 23. 6. 2008. 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Gugić Žarko 

Adresa: Ivana Meštrovića bb, Vitez 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 202.150,00 

Uplaćeni kapital: 202.150,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Gugić Žarko 

Ugovoreni kapital: 202.150,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Gugić Žarko, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registriranih djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

25.230 Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.510 Površinska obrada i prevlačenje metala, 28.520 Osnovni mašinski radovi, 28.720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala, 28.730 Proizvodnja žičanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 37.100 Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet) 55.510 Kantine, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 65.210 Finansijski zakup (lizing), 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.210 Agencije za nekretnine, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz 

Društvo će vršiti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrirane djelatnosti u skladu s odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95), a naročito: 

- zaključivanje ugovora, 

- zastupanje stranih firmi, 

- komisioni, konsignacioni i kompenzacioni poslovi, 

- usluge međunarodnog transporta robe, 

- međunarodna špedicija i skladištenje, 

- agencijske usluge, 

- posredništvo u oblasti prometa robe, 

- obavljanje vanjskotrgovinskog prometa u slobodnim zonama, 

- druge usluge u okviru registrovane djelatnosti Društva. 

Broj 051-0-Reg-08-000483
9. jula 2008. godine
Travnik 

(SR-216/08-TR) 

Općinski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Bašagić, a rješavajući po prijavi Privredno društvo "VITA-FARM" d.o.o. Bugojno, koju zastupa direktor Društva, u predmetu upisa Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva radi usklađivanja djelatnosti br. OPU-1104/08 od 21. 6. 2008., a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 8. 7. 2008. godine, donio je 

RJEŠENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Privredno društvo "VITA-FARM" d.o.o. Bugojno upisani su podaci o Odluci o izmjenama i dopunama Statuta Društva radi usklađivanja djelatnosti br. OPU-1104/08 od 21. 6. 2008., kako slijedi: 

Firma: Privredno društvo "VITA-FARM" d.o.o. Bugojno 

Skraćena oznaka firme: "VITA-FARM" d.o.o. Bugojno 

Sjedište: Kožarska 18, Bugojno, Bugojno 

MBS: 1-4384 

JIB: 4236009510000 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva radi usklađivanja djelatnosti br. OPU-1104/08 od 21. 6. 2008. 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Halugić Hajrudin 

Adresa: Hendek VI/11, Bugojno 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 87.336,00 

Uplaćeni kapital: 87.336,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Halugić Hajrudin 

Ugovoreni kapital: 87.336,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Halugić Hajrudin, direktor, bez ograničenja ovlaštenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će vršiti usluge u spoljnotrgovinskom prometu i to: 

Spoljna trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ IZVOZ 

Društvo će vršiti poslove i usluge spoljnotrgovinskog poslvoanja u okviru registrovane djelatnosti u skladu sa Zakonom o spoljnotrgovinskoj politici ("Službeni glasnik BiH", br. 7/98), a naročito: oblicima uvoza i izvoza robe, zaključivanje ugovora o posebnim oblicima spoljnotrgovinskog poslovanja, usluge u spoljnotrgovinskom prometu iz registrovane djelantosti u skladu sa navedenim Zakonom i to: komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, zastupanje stranih firmi, Posredništvo u oblasti prometa roba i usluga, Obavljanje spoljnotrgovinskog poslovanja u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova spoljnotrgovinskog poslovanja. 

Broj 051-0-Reg-08-000479
8. jula 2008. godine
Travnik 

(SR-217/08-TR) 

Općinski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Bašagić, a rješavajući po prijavi Trgovačko uslužno i privredno društvo "EL-TORO" d.o.o. Bugojno, koju zastupa direktor društva, u predmetu upisa Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva radi usklađivanja djelatnosti br. OPU-1103/08 od 21. 6. 2008., a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 9. 7. 2008. godine, donio je 

RJEŠENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Trgovačko uslužno i privredno društvo "EL-TORO" d.o.o. Bugojno upisani su podaci o Odluci o izmjenama i dopunama Statuta Društva radi usklađivanja djelatnosti br. OPU-1103/08 od 21. 6. 2008., kako slijedi: 

Firma: Trgovačko uslužno i privredno društvo "EL-TORO" d.o.o. Bugojno 

Skraćena oznaka firme: "EL-TORO" d.o.o. Bugojno 

Sjedište: Sultan Ahmedova 122, Bugojno, Bugojno 

MBS: 1-1697 

JIB: 4236156900000 

Carinski broj: 236156900000 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva radi usklađivanja djelatnosti br. OPU-1103/08 od 21. 6. 2008. 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Bajrić Nihad 

Adresa: Sultan Ahmedova 120, Bugojno 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Uplaćeni kapital: 2.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Bajrić Nihad 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Bajrić Nihad, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska, 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem životinja (mješovita poljoprivredna prozvodnja), 01.411 Iskorištavanje voda za poljoprivredu, 01.412 Uređivanje i održavanje parkova, zelenih i rekreacionih površina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslužne djelatnosti u uzgoju životinja, osim veterinarskih usluga, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i zečijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.320 Proizvodnja sokova od voća i povrća, 15.330 Prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n., 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti, 15.430 Proizvodnja margarina i sličnih jestivih masti, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mliječnih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje, 15.860 Prerada čaja i kafe, 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pića, 15.982 Proizvodnja osvježavajućih pića, 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 19.100 Štavljenje i obrada kože, 26.120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla, 37.200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 74.820 Usluge pakovanja, 93.010 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje, 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će obavljati i vanjskotrgovinski promet u okviru registrovanih djelatnosti i to: 

a) spoljna trgovina prehrambenim proizvodima uvoz-izvoz 

b) spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima izvoz-uvoz 

Usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovanih djelatnosti a naročito: komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi usluge međunarodnog transporta roba-putnika, međunarodna špedicija i sl., 

- zastupanje stranih firmi, 

- posredništvo u oblasti prometa roba i usluga, 

Usluge u ugostiteljstvu i turizmu, 

Druge usluge u okviru registrovanih djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa Društva. 

051-0-Reg-08-000485
9. jula 2008. godine
Travnik 

(SR-218/08-TR) 

Općinski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Bašagić, a rješavajući po prijavi Proizvodno trgovinsko uslužno društvo "BRDO-MONTAGE" d.o.o. Bugojno, koju zastupa direktor Društva, u predmetu upisa Odluka o usaglašavanju djelatnosti Društva i izmjeni statuta Društva br. OPU-2949/08 od 26. 6. 2008., Odluka o promjeni direktora br. 44/08 od 23. 6. 2008., a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 9. 7. 2008. godine, donio je 

RJEŠENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Proizvodno trgovinsko uslužno društvo "BRDO-MONTAGE" d.o.o. Bugojno upisani su podaci o Odluci o usaglašavanju djelatnosti Društva i izmjeni Statuta Društva br. OPU-2949/08 od 26. 6. 2008., Odluka o promjeni direktora br. 44/08 od 23. 6. 2008., kako slijedi: 

Firma: Proizvodno trgovinsko uslužno društvo "BRDO-MONTAGE" d.o.o. Bugojno 

Skraćena oznaka firme: "BRDO-MONTAGE" d.o.o. Bugojno 

Sjedište: Malo Selo 2, Bugojno, Bugojno 

MBS: 1-2009 

JIB: 4236089950005 

Carinski broj: 236089950005 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o usaglašavanju djelatnosti Društva i izmjeni Statuta Društva br. OPU-2949/08 od 26. 6. 2008., Odluka o promjeni direktora br. 44/08 od 23. 6. 2008. 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Mehmedagić Irfan 

Adresa: Prusac 42, Donji Vakuf 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Uplaćeni kapital: 2.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Mehmedagić Irfan 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem prometu 

Mehmedagić Irfan, direktor, bez ograničenja ovlaštenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 22.210 Štampanje novina, 22.220 Štampanje, d.n., 22.230 Knjigovezački radovi, 22.310 Umnožavanje (reprodukcija) zvučnih zapisa, 22.330 Umnožavanje (reprodukcija) računarskih zapisa, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 72.100 Pružanje konsultantskih usluga u vezi s računarskom opremom (hardwareom), 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.600 Ostale srodne računarske djelatnosti, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 92.610 Djelatnost sportskih objekata i stadiona, 92.620 Ostale sportske djelatnosti, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će obavljati poslove i usluge spoljnotrgovinskog prometa u okviru registrovnaih djelatnosti u skladu s odredbama Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95), a naročito: 

- oblicima uvoza i izvoza roba, 

- usluge u vanjskotrkgovinskom prometu iz registrovanih djelatnosti u skladu sa čl. 27. citiranog Zakona, a naročito: Usluge prevoza putnika u drumskom saobraćaju prevoza roba (tereta), skladištenja robe i djelatnosti ostalih 

PODRUŽNICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: Proizvodno trgovinsko uslužno društvo "BRDO-MONTAGE" d.o.o. Bugojno, Poslovna jedinica broj 2 "BOUTIQE BM" Travnik 

Poreski podbroj: 4236089950030 

Sjedište: Bosanska broj 77, Travnik, opština: Travnik 

Akt o osnivanju Podružnice: Odluka o osnivanju PJ broj 1/06 od 17. 2. 2006. godine Djelatnost Podružnice 

Svi poslovi u okviru djelatnosti Proizvodno trgovinsko uslužno društvo "BRDO-MONTAGE" d.o.o. Bugojno. 

Lice ovlašteno za zastupanje podružnice 

Kmetaš Haris, lična karta: 03DOA0340 

rukovodilac PJ, bez ograničenja ovlaštenja u okviru poslova u PJ 

Naziv: Proizvodno trgovinsko uslužno društvo "BRDO-MONTAGE" d.o.o. Bugojno, Poslovna jedinica broj 1 "BOUTIQUE BM" Jajce 

Poreski podbroj: 4236089950021 

Sjedište: Stjepana Tomaševića 11, Jajce, opština: Jajce 

Akt o osnivanju Podružnice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice broj 15/05 od 9. 5. 2005. Djelatnost Podružnice 

Svi poslovi u okviru djelatnosti Društva Proizvodno trgovinsko uslužno društvo "BRDO-MONTAGE" d.o.o. Bugojno. 

Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice 

Kmetaš Haris, lična karta 03DOA0340, rukovodilac PJ, bez ograničenja ovlaštenja u okviru poslova u PJ 

Broj 051-0-Reg-08-000482
9. jula 2008. godine
Travnik 

(SR-219/08-TR) 

Općinski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Bašagić, a rješavajući po prijavi MB AUTO BH Društvo sa organičenom odgovornosti Kiseljak, koju zastupa direktor Društva, u predmetu upisa Odluka o usklađivanju djelatnosti i izmjene Statuta Društva br. OPU-2396/08 od 5. 6. 2008.; Odluka o imenovanju direktora br. 913/47/08 od 5. 6. 2008., a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 8. 7. 2008. godine donio je 

RJEŠENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa MB AUTO BH Društvo sa organičenom odgovornosti Kiseljak upisani su podaci o Odluci o usklađivanju djelatnosti i izmjene Statuta Društva br. OPU-2396/08 od 5. 6. 2008.; Odluka o imenovanju direktora br. 913/47/08 od 5. 6. 2008., kako slijedi: 

Firma: MB AUTO BH Društvo sa organičenom odgovornosti Kiseljak 

Skraćena oznaka firme: MB AUTO BH d.o.o. Kiseljak 

Sjedište: Josipa bana Jelačića bb, Kiseljak, Kiseljak 

MBS: 1-5138 

JIB: 4236416580004 

Carinski broj: 236416580004 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o usklađivanju djelatnosti i izmjene Statuta Društva br. OPU-2396/08 od 5. 6. 2008.; Odluka o imenovanju direktora br. 913/47/08 od 5. 6. 2008. 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Firma: MB AUTO d.o.o. Zagreb, Republika Hrvatska 

Sjedište: Zagreb, Koledovčina 8 

Reg. br./MBS: 080278549 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Uplaćeni kapital: 2.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: MB AUTO d.o.o. Zagreb, Republika Hrvatska 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat. 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Topuzović Mahir, direktor, bez ograničenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gradom i građevinskim materijalom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ I IZVOZ 

Društvo će vršiti poslove usluge u vanjskotrgovinskom poslovanju iz okvira registrirane djelatnosti sukladno sa Zakonom o vanjskotrgovinskoj politici ("Službeni glasnik BiH", br. 7/98), a naročito: 

- oblicima uvoza i izvoza robe, 

- zaključivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja, 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrirane djelatnosti sukladno sa navedenim Zakonom i to: usluge međunarodnog transporta putnika i roba, međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge, posredništvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl. 

- zastupanje stranih tvrtki, 

- obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa, 

- ugostiteljske i turističke usluge. 

Broj 051-0-Reg-08-000384
8. jula 2008. godine
Travnik 

(SR-220/08-TR) 

Općinski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Bašagić, a rješavajući po prijavi Trgovačko turističko i ugostiteljsko društvo "BOSNA-SANDŽAK" d.o.o. Novi Travnik, koju zastupa direktor Društva, u predmetu upisa Odluka o usaglašavanju djelatnosti Društva br. OPU-1218/08 od 26. 5. 2008., Odluka o promjeni sjedišta Društva br. OPU-1220/08 od 26. 5. 2008. i Izmjene Statuta Društva br. OPU-1221/08 od 26. 5. 2008., a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 8. 7. 2008. godine, donio je 

RJEŠENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Trgovačko turističko i ugostiteljsko društvo "BOSNA-SANDŽAK" d.o.o. Novi Travnik upisani su podaci o Odluci o usaglašavanju djelatnosti društva br. OPU-1218/08 od 26. 5. 2008., Odluka o promjeni sjedišta Društva br. OPU-1220/08 od 26. 5. 2008. i Izmjene Statuta Društva br. OPU-1221/08 od 26. 5. 2008., kako slijedi: 

Firma: Trgovačko turističko i ugostiteljsko društvo "BOSNA-SANDŽAK" d.o.o. Novi Travnik 

Skraćena oznaka firme: TTUD "BOSNA-SANDŽAK" d.o.o. Novi Travnik 

Sjedište: Mehmeda Spahe 19, Novi Travnik, Novi Travnik 

MBS: 1-1993 

JIB: 4236122590001 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o usaglašavanju djelatnosti Društva br. OPU-1218/08 od 26. 5. 2008., Odluka o promjeni sjedišta Društva br. OPU-1220/08 od 26. 5. 2008. i Izmjene Statuta Društva br. OPU-1221/08 od 26. 5. 2008. 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Ćeranić Ismet 

Adresa: Kalinska 35/3, Novi Travnik 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Uplaćeni kapital: 2.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Ćeranić Ismet 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Ćeranić Fatima, direktor, bez ograničenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.234 Ostali smještaj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih, računskih i računarskih mašina, 72.600 Ostale srodne računarske djelatnosti, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.330 Vašarske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će obavljati poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti i to: 

- spoljna trgovina prehrambenim proizvodima uvoz-izvoz u okviru registrovane djelatnosti, 

- spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz u okviru registrovane djelatnosti. 

Sukladno čl. 27. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju okviru registrovanih djelatnosti iz prethodnog člana Društvo će obavljati poslove spoljnotrgovinskog prometa prema Odluci o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95), a naročito: 

- usluge međunarodnog transporta roba i putnika, 

- druge poslove koji su u vezi sa međunarodnim transportom roba, špedicija, skladištenje agencijske usluge u transportu i sl., 

- ugostiteljske i turističke usluge, 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

- druge usluge u okviru djelatnosti Društva i poslova vanjskotrgovinskog prometa. 

Broj 051-0-Reg-08-000476
8. jula 2008. godine
Travnik 

(SR-221/08-TR) 

Općinski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Bašagić, a rješavajući po prijavi "ALFA" Proizvodno, trgovinsko ugostiteljsko društvo d.o.o. Donje Putićevo, koju zastupa direktor Društva, u predmetu upisa Odluka o izmjeni i dopuni Statuta radi promjene djelatnosti usklađenih sa važećom Klasifikacojom i promjene skraćenog naziva tvrtke i sjedišta Društva br. OPU-2188/08 od 16. 5. 2008. godine, a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 2. 7. 2008. godine, donio je 

RJEŠENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "ALFA" Proizvodno, trgovinsko ugostiteljsko društvo d.o.o. Donje Putićevo upisani su podaci o Odluci o izmjeni i dopuni Statuta radi promjene djelatnosti usklađenih sa važećom Klasifikacojom i promjene skraćenog naziva tvrtke i sjedišta Društva br. OPU-2188/08 od 16. 5. 2008. godine, kako slijedi: 

Firma: "ALFA" Proizvodno, trgovinsko i ugostiteljsko društvo d.o.o. Donje Putićevo 

Skraćena oznaka firme: "ALFA" d.o.o. Donje Putićevo, Travnik 

Sjedište: Donje Putićevo bb, Travnik, Travnik 

MBS: 1-325 

JIB: 4236025040005 

Carinski broj: 236025040005 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta radi promjene djelatnosti usklađenih sa važećom Klasifikacojom i promjene skraćenog naziva tvrtke i sjedišta Društva br. OPU-2188/08 od 16. 5. 2008. godine 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Topalović Željko 

Adresa: Bosanska 29, Travnik 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.500,00 

Uplaćeni kapital: 2.500,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Topalović Željko 

Ugovoreni kapital: 2.500,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Topalović Željko, direktor, bez ograničenja ovlaštenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

01.121 Gajenje povrća, cvijeća i ukrasnog bilja, 01.132 Gajenje voća, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i začina, 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem životinja (mješovita poljoprivredna proizvodnja), 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslužne djelatnosti u uzgoju životinja, osim veterinarskih usluga, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i zečijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.330 Prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n., 15.510 Proizvodnja mlijeka, mliječnih proizvoda i sira, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 25.110 Proizvodnja vanjskih i unutrašnjih guma za vozila, 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila, 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.210 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedišta, 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namještaja, 36.140 Proizvodnja ostalog namještaja, 36.620 Proizvodnja metli i četki, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.. 93.030 Pogrebne i prateće djelatnosti, 93.040 Djelatnosti za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ 

Društvo će vršiti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrirane djelatnosti u skladu sa odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95), a naročito: Zaključivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog prometa, 

zastupanje stranih firmi, 

usluge vanjskotrgovinskog prometa iz regist. djelatnosti u skladu sa čl. 27 citiranog Zakona, a naročito: usluge međunarodnog transporta roba, međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge, posredništvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, obavljanje spoljnotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa, 

ugostiteljske usluge. 

Broj 051-0-Reg-08-000392
2. jula 2008. godine
Travnik 

(SR-222/08-TR) 

Općinski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Bašagić, a rješavajući po prijavi Trgovinsko, prometno i uslužno društvo "ZOVKO AUTO" d.o.o. Busovača, koju zastupa direktor Društva, u predmetu upisa Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju radi usklađivanja djelatnosti br. OPU-1252/08 od 3. 4. 2008.; Odluka o razrješenju direktora Društva br. OPU-2292/07 od 3. 12. 2007.; Odluka o imenovanju direktora Društva br. OPU-2292/07 od 03. 12. 2007.; Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva br. OPU-2082/08 od 16. 4. 2008., a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 4. 7. 2008. godine, donio je 

RJEŠENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Trgovinsko, prometno i uslužno društvo "ZOVKO AUTO" d.o.o. Busovača upisani su podaci o Odluci o izmjenama Odluke o osnivanju radi usklađivanja djelatnosti br. OPU-1252/08 od 3. 4. 2008.; Odluka o razrješenju direktora Društva br. OPU-2292/07 od 3. 12. 2007.; Odluka o imenovanju direktora Društva br. OPU-2292/07 od 3. 12. 2007.; Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva br. OPU-2082/08 od 16. 4. 2008., kako slijedi: 

Firma: Trgovinsko, prometno i uslužno društvo "ZOVKO AUTO" d.o.o. Busovača 

Skraćena oznaka firme: "ZOVKO AUTO" d.o.o. Busovača 

Sjedište: Kaonik bb, Kaonik, Busovača 

MBS: 1-4328 

JIB: 4236030120009 

Carinski broj: 236030120009 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju radi usklađivanja djelatnosti br. OPU-1252/08 od 3. 4. 2008.; Odluka o razrješenju direktora Društva br. OPU-2292/07 od 3. 12. 2007.; Odluka o imenovanju direktora Društva br. OPU-2292/07 od 3. 12. 2007.; Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva br. OPU-2082/08 od 16. 4. 2008. 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Zovko Marinko 

Adresa: Tatarbudžak bb, Žepče 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Zovko Marinko 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Popović Zvonko, direktor, bez ograničenja ovlaštenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.220 Taksi prijevoz, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 65.210 Finansijski zakup (lizing), 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, osim stručne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.400 Reklama i propaganda, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će vršiti i vanjskotrgovinski promet, kao i usluge vanjskotrgoviskom prometu u skladu sa Zakonom i to: IZVOZ-UVOZ robe iz registrovane djelatnosti; Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Društvo će vršiti usluge u vanjskotrgovinskom prometu i to: 

izvođenje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u Federaciji; usluge međunarodnog transporta i putnika; druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportim (međunarodnom špedicijom, skladištenjem i sl.); ugostiteljske i turističke usluge; posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; finansijski i inženjering; druge usluge u okviru registrovane djelatnosti Društva. 

PODRUŽNICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: Trgovinsko, prometno i uslužno društvo "ZOVKO AUTO" d.o.o. Busovača PODRUŽNICA SARAJEVO 

Poreski podbroj: 4236030120033 

Sjedište: Sagrdžije 21, Sarajevo, opština: Sarajevo 

Akt o osnivanju Podružnice: Odluka o osnivanju Podružnice Sarajevo br. 01705 od 4. 5. 2005. 

Djelatnost podružnice 

50.101; 50.102; 50.103; 50.200; 50.301; 50.302; 50.303; 50.401; 50.402; 50.403; 63.300; 63.400; 65.210; 65.230; 70.110; 70.120; 70.200; 70.310; 70.320; 71.100; 71.210; 71.340; 74.120; 74.140; 74.200; 74.300; 74.400; 74.840; 92.720; 93.050. 

Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice 

Šišić Nazif, lična karta 04BTF1318, rukovoditelj Podružnice, zastupa Podružnicu u okviru njene registrirane djelatnosti, zaključuje ugovore i poduzima sve prave poslove samostalno do 5.000,00 KM, a preko uz saglasnost direktora Društva 

Naziv: Trgovinsko, prometno i uslužno društvo "ZOVKO AUTO" d.o.o. Busovača PODRUŽNICA TOMISLAVGRAD 

Poreski podbroj: 4236030120041 

Sjedište: Brigade kralja Tomislava bb, Tomislavgrad, opština: Tomislavgrad 

Akt o osnivanju podružnice: Odluka o osnivanju Podružnice Tomislavgrad br. 150/2006 od 10. 11. 2006. 

Djelatnost Podružnice 

50.101; 50.102; 50.103; 50.200; 50.301; 50.302; 50.303; 50.401; 50.402; 50.403; 50.404; 50.500; 51.140; 51.150; 51.180; 51.190; 51.510; 51.520; 51.540; 51.560; 51.610; 51.620; 51.640; 51.650; 51.660; 51.700; 52.110; 52.120; 52.460; 52.486; 52.470; 55.110; 55.120; 55.230; 55.300; 55.400; 60.220; 60.240; 63.110; 63.120; 63.210; 63.300; 63.400; 65.210; 65.230; 67.200; 70.110; 70.120; 70.200; 70.320; 71.100; 71.210; 71.340; 74.110; 74.120; 74.140; 74.200; 74.300; 74.400; 74.840; 92.720; 93.050. 

Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice 

Lučić Branko, lična karta 04AYA3053, rukovodilac Podružnice, zastupa Podružnicu u okviru registrirane djelatnosti, zaključuje ugovore, poduzima sve pravne poslove samostalno 5.000,00 KM, a preko uz saglasnost direktora Društva 

Naziv: Trgovinsko, prometno i uslužno društvo "ZOVKO AUTO" d.o.o. Busovača-PODRUŽNICA MAGLAJ 

Poreski podbroj: 4236030120050 

Sjedište: Treća ulica bb, Maglaj, opština: Maglaj 

Akt o osnivanju Podružnice: Odluka o osnivanju Podružnice Maglaj od 25. 6. 2007. godine Djelatnost Podružnice 

50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 50.500, 51.110, 51.140, 51.150, 51.180, 51.190, 51.510, 51.520, 51.540, 51.560, 51.610, 51.620, 51.640, 51.650, 51.660, 51.700, 52.110, 52.120, 52.460, 52.486, 52.470, 55.110, 55.120, 55.230, 55.300, 55.400, 60.220, 60.240, 63.110, 63.120, 63.210, 70.110, 70.120, 70.200, 70.320, 71.100, 71.210, 71.340, 74.120, 74.140, 74.200, 74.300, 74.400, 74.840, 92.720, 93. 

Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice 

Bašić Baid, lična karta 04CTF3989, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrirane djelatnosti 

Naziv: Trgovinsko, prometno i uslužno društvo "ZOVKO AUTO" d.o.o. Busovača - PODRUŽNICA ZENICA 

Poreski podbroj: 4236030120068 

Sjedište: Bulevar kralja Tvrtka I br. 13, Zenica, opština: Zenica 

Akt o osnivanju Podružnice: Odluka o osnivanju Podružnice Zenica br. OPU 1153/07 od 18. 8. 2007. 

Djelatnost Podružnice 

50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 50.500, 51.110, 51.140, 51.150, 51.180, 51.190, 51.510, 51.520, 51.540, 51.560, 51.610, 51.620, 51.640, 51.650, 51.660, 51.700, 52.110, 52.120, 52.460, 52.486, 52.470, 55.110, 55.120, 55.230, 55.300, 55.400, 60.220, 60.240, 63.110, 63.120, 63.210, 63.400, 65.210, 65.230, 67.200, 70.110, 70.120, 70.200, 70.310, 70.320, 71.100, 71.210, 71.340, 74.120, 74.140, 74.200, 74.300, 74.400, 74.840, 9. 

Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice 

Eminović Dino, lična karta 03CTC2059 

Direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okvriu registrovan edjelatnosti 

Naziv: Trgovinsko, prometno i uslužno društvo "ZOVKO AUTO" d.o.o. Busovača, AUTO KUĆA Žepče 

Poreski podbroj: 4236030120025 

Sjedište: Goliješnica bb, Žepče, opština: Žepče 

Djelatnost Podružnice 

"ZOVKO AUTO" d.o.o. Busovača - AUTO KUĆA Žepče obavljat će djelatnost u okviru registrirane djelatnosti Društva. 

Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice 

Ubiparipović Ranko, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti 

Broj 051-0-Reg-08-000276
4. jula 2008. godine
Travnik 

(SR-223/08-TR) 

Općinski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Bašagić, a rješavajući po prijavi Proizvodno prometno i uslužno društvo "DRVOREZ" Bugojno d.o.o., koju zastupa direktor Društva, u predmetu upisa Odluka o usklađivanju djelatnosti Društva i izmjene Statuta br. OPU-2731/08 od 16. 6. 2008., a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 26. 6. 2008. godine, donio je 

RJEŠENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Proizvodno prometno i uslužno društvo "DRVOREZ" Bugojno d.o.o. upisani su podaci o Odluci o usklađivanju djelatnosti Društva i izmjene Statuta br. OPU-2731/08 od 16. 6. 2008., kako slijedi: 

Firma: Proizvodno prometno i uslužno društvo "DRVOREZ" Bugojno d.o.o. 

Skraćena oznaka firme: PPUD "DRVOREZ" Bugojno d.o.o. 

Sjedište: Donje Karadže bb, Bugojno, Bugojno 

MBS: 1-3440 

JIB: 4236164910006 

Carinski broj: 236164910006 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o usklađivanju djelatnosti Društva i izmjene Statuta br. OPU-2731/08 od 16. 6. 2008. 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Ljubunčić Nisad 

Adresa: Voznik I/34, Bugojno 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 282.500,00 

Uplaćeni kapital: 282.500,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Ljubunčić Nisad 

Ugovoreni kapital: 282.500,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Ljubunčić Enes, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedišta, 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namještaja, 36.140 Proizvodnja ostalog namještaja, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će obavljati vanjskotrgovinsko poslovanje u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95), i to: 

1. Vanjskotrgovinski promet neprehrambenim proizovodima u okviru registrovane djelatnosti UVOZ-IZVOZ 

2. Usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti u skladu sa čl. 27. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju, a naročito: 

- zaključivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja, 

- usluge međunarodnog transporta roba, 

- zastupanje stranih firmi. 

Broj 051-0-Reg-08-000433
26. juna 2008. godine
Travnik 

(SR-224/08-TR) 

Općinski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Bašagić, a rješavajući po prijavi Proizvodno uslužno društvo "JELAS" d.o.o. Bugojno, koju zastupa direktor Društva, u predmetu upisa Odluka o izmjenama i dopunama Statuta radi usklađivanja djelatnosti br. OPU-1009/08 od 12. 6. 2008., a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 25. 6. 2008. godine, donio je 

RJEŠENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Proizvodno uslužno društvo "JELAS" d.o.o. Bugojno upisani su podaci o Odluci o izmjenama i dopunama Statuta radi usklađivanja djelatnosti br. OPU-1009/08 od 12. 6. 2008., kako slijedi: 

Firma: Proizvodno uslužno društvo "JELAS" d.o.o. Bugojno 

Skraćena oznaka firme: "JELAS" d.o.o. Bugojno 

Sjedište: Čipuljić I/bb, Bugojno, Bugojno 

MBS: 1-4424 

JIB: 4236218860000 

Carinski broj: 236218860000 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta radi usklađivanja djelatnosti br. OPU-1009/08 od 12. 6. 2008. 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Muratspahić Ćamil 

Adresa: Planinica bb, Bugojno 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Uplaćeni kapital: 2.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Muratspahić Ćamil 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Muratspahić Ćamil, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem životinja (mješovita poljoprivredna proizvodnja), 20.101 Proizvodnja rezane grade, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 45.211 Visokogradnja, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.420 Ugradnja stolarije, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.300 Restorani, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.120 Skladišta i stovarišta, 74.820 Usluge pakovanja, 92.330 Vašarske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će obavljati vanjskotrgoivnski promet u okviru registrovanih djelatnosti i to: 

- vanjska trgovina prehrambenim proizvodima uvoz-izvoz, 

- vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz. 

Društvo će obavljati poslove i usluge vanjskotrgoivnskog prometa u okviru registrovanih djelatnosti, a naročito: 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

- zastupanje stranih firmi, 

- komisioni, konsignacioni i kompenzacioni poslovi, 

- međunarodni transport robe i putnika, 

- građevinski radovi i usluge u građevinarstvu. 

Broj 051-0-Reg-08-000428
25. juna 2008. godine
Travnik 

(SR-225/08-TR) 

Općinski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Bašagić, a rješavajući po prijavi Transportno-prometno i uslužno društvo "ŠOBE" Vitez d.o.o. koju zastupa direktor Društva, u predmetu upisa Odluka o izmjenama i dopunama Statuta radi usklađivanja djelatsnosti društva br. OPU-2698/08 od 12. 6. 2008., a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 25. 6. 2008 godine, donio je 

RJEŠENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Transportno-prometno i uslužno društvo "ŠOBE" Vitez d.o.o. upisani su podaci o Odluci o izmjenama i dopunama Statuta radi usklađivanja djelatnosti Društva br. OPU-2698/08 od 12. 6. 2008., kako slijedi: 

Firma: Transportno-prometno i uslužno društvo "ŠOBE" Vitez d.o.o. 

Skraćena oznaka firme: "ŠOBE" Vitez d.o.o. 

Sjedište: Kruščica bb, Vitez, Vitez 

MBS: 1-3625 

JIB: 4236040510000 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta radi usklađivanja djelatnosti društva br. OPU-2698/08 od 12. 6. 2008. 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Bešo Sejo 

Adresa: Kruščica bb, Vitez 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 65.000,00 

Uplaćeni kapital: 65.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Bešo Sejo 

Ugovoreni kapital: 65.000,00 

Procenat: 65.000,00 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Bešo Sejo, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovanih djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

02.011 Uzgoj i zaštita šuma, 02.012 Iskorištavanje šuma, 02.020 Uslužne djelatnosti u šumarstvu i iskorištavanju šuma, 14.110 Vađenje ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, 14.210 Vađenje šljunka i pijeska, 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedišta, 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namještaja, 36.140 Proizvodnja ostalog namještaja, 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom. zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.220 Kampovi i logorišta, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 60.300 Cjevovodni transport, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ 

Društvo će vršiti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrovanih djelatnosti u skladu sa odredbama Zakona o vanjskotrgoivnskom poslovanju u BiH ("Službene novine Federacije BiH", 2/95), a naročito: 

- oblicima uvoza i izvoza, 

- zaključivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog prometa, 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti, a naročito: komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, skladištenje, djelatnosti pakovanja, agencijske i slične turističke usluge, međunarodni transport robe-putnika, međunarodna špedicija i sl., 

- zastupanje stranih firmi, 

- izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje tih radova stranom licu u BiH, 

- posredništvo u oblasti prometa robe i usluga, 

- obavljanje vanjskotroigvnskog poslovanja u slobodnim zonama, 

- druge usluge u okviru registrovanih djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog poslovanja. 

Broj 051-0-Reg-08-000429
25. juna 2008. godine
Travnik 

(SR-226/08-TR) 

Općinski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Bašagić, a rješavajući po prijavi Proizvodno, prometno i uslužno društvo "PRAKTIKER" d.o.o. Donji Vakuf, koju zastupa direktor Društva, u predmetu upisa Odluka o promjeni sobe ovlaštene za zastupanje br. OPU-972/08 od 9. 6. 2008.; Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva radi usklađivanja djelatnosti br. OPU-973/08 od 9. 6. 2008. godine, a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 23. 6. 2008. godine, donio je 

RJEŠENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Proizvodno, prometno i uslužno društvo "PRAKTIKER" d.o.o. Donji Vakuf upisani su podaci o Odluci o promjeni sobe ovlaštene za zastupanje br. OPU-972/08 od 9. 6. 2008.; Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva radi usklađivanja djelatnosti br. OPU-973/08 od 9. 6. 2008. godine, kako slijedi: 

Firma: Proizvodno, prometno i uslužno društvo "PRAKTIKER" d.o.o. Donji Vakuf 

Skraćena oznaka firme: "PRAKTIKER" d.o.o. Donji Vakuf 

Sjedište: 14. septembra 104, Donji Vakuf, Donji Vakuf 

MBS: 1-1795 

JIB: 4236060970007 

Carinski broj: 236060970007 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o promjeni sobe ovlaštene za zastupanje br. OPU-972/08 od 9. 6. 2008.; Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva radi usklađivanja djelatnosti br. OPU-973/08 od 9. 6. 2008. godine 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Zonić Jahija 

Adresa: 14. septembra 104, Donji Vakuf 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 49.000,00 

Uplaćeni kapital: 49.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Zonić Jahija 

Ugovoreni kapital: 49.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Zonić Amer, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.450 Ostali završni radovi. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će obavljati vanjskotrgoivnske poslove proizvodnog prometa u okviru registrovane djelatnosti i to: 

- vanjska trgovina prehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ, 

- vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ. 

Društvo će obavljati i usluge u vanjskotrgovinskom proizvodnom prometu ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/95), a naročito: 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

- zastupanje stranih firmi, 

- međunarodni transport roba i putnika, 

- komisioni, konsignacioni, kompenzacioni poslovi, 

- skladištenje i pretovar tereta. 

Broj 051-0-Reg-08-000396
23. juna 2008. godine
Travnik 

(SR-227/08-TR) 

Općinski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Bašagić, a rješavajući po prijavi Proizvodno uslužno privredno društvo "TERR-A" d.o.o. Bugojno, koju zastupa direktor društva, u predmetu upisa Odluka o usklađivanju djelatnosti, promjeni sjedišta i izmjene Statuta Društva br. OPU-2645/08 od 16. 6. 2008., a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 26. 6. 2008. godine, donio je 

RJEŠENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Proizvodno uslužno privredno društvo "TERR-A" d.o.o. Bugojno upisani su podaci o Odluci o usklađivanju djelatnosti, promjeni sjedišta i izmjene Statuta Društva br. OPU-2645/08 od 16. 6. 2008., kako slijedi: 

Firma: Proizvodno uslužno privredno društvo "TERR-A" d.o.o. Bugojno 

Skraćena oznaka firme: "TERR-A" d.o.o. Bugojno 

Sjedište: Bosanska 86/B, Bugojno, Bugojno 

MBS: 1-1669 

JIB: 4236026360003 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o usklađivanju djelatnosti, promjeni sjedišta i izmjene Statuta Društva br. OPU-2645/08 od 16. 6. 2008. 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Hozić Nedžad 

Adresa: Gromile 1/9, Bugojno 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Uplaćeni kapital: 2.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Hozić Nedžad 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Hozić Nedžad, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

14.110 Vađenje ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, 14.122 Vađenje sirovog gipsa, 15.982 Proizvodnja osvježavajućih pića, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 24.510 Proizvodnja sapuna i deterdženata, preparata za čišćenje i poliranje, 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila, 26.120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla, 26.210 Proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta, 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za građevinarstvo od pečene gline, 26.520 Proizvodnja kreča, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinske svrhe, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vještačkog kamena, 26.700 Sječenje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga, 37.200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 60.300 Cjevovodni transport, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.600 Istražne i zaštitne djelatnosti, 74.820 Usluge pakovanja, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje, 93.030 Pogrebne i prateće djelatnosti, 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, UVOZ-IZVOZ, 

- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, UVOZ-IZVOZ. 

Usluge u vanjskoj trgovini: 

- posredovanje, 

- zastupanje stranih firmi, 

- agencijske usluge, 

- međunarodni transport robe i putnika. 

Broj 051-0-Reg-08-000432
26. juna 2008. godine
Travnik 

(SR-228/08-TR) 

Općinski sud u Travniku po sudiji pojedincu Halisi Bašagić, a rješavajući po prijavi "SIČAJA" d.o.o. Društvo za trgovinu, građenje, ugostiteljstvo i prijevoz Gornji Vakuf-Uskoplje, koju zastupa direktor Društva, u predmetu upisa Odluka o usklađivanju djelatnosti i izmjene i dopune Statuta br. OPU-2419/08 od 29. 5. 2008., a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 6/25/2008 godine, donio je 

RJEŠENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "SIČAJA" d.o.o. Društvo za trgovinu, građenje, ugostiteljstvo i prijevoz Gornji Vakuf-Uskoplje upisani su podaci o Odluci o usklađivanju djelatnosti i izmjene i dopune Statuta br. OPU-2419/08 od 29. 5. 2008., kako slijedi: 

Firma: "SIČAJA" d.o.o. Društvo za trgovinu, građenje, ugostiteljstvo i prijevoz Gornji Vakuf-Uskoplje 

Skraćena oznaka firme: "SIČAJA" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje 

Sjedište: Pidriš bb, Uskoplje, Gornji Vakuf 

MBS: 1-161 

JIB: 4236046800000 

Carinski broj: 236046800000 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o usklađivanju djelatnosti i izmjene i dopune Statuta br. OPU-2419/08 od 29. 5. 2008. 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa: 

Sičaja Ante, Pidriš 1, Gornji Vakuf-Uskoplje 

Sičaja Ljuban, Glavica 6, Gornji Vakuf-Uskoplje 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 957.890,50 

Uplaćeni kapital: 957.890,50 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač 

Ugovoreni kapital 

Procenat 

Sičaja Ante 

478.945,25 

50,00% 

Sičaja Ljuban 

478.945,25 

50,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Sičaja Ante, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

14.110 Vađenje ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, 14.121 Vađenje krečnjaka i krede, 14.122 Vađenje sirovog gipsa, 14.130 Vađenje škriljaca, 14.210 Vađenje šljunka i pijeska, 14.220 Vađenje gline i kaolina, 14.500 Vađenje ostalih ruda i kamena, d.n., 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 24.660 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n., 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vještačkog kamena, 31.400 Proizvodnja akumulatora, primarnih ćelija i primarnih baterija, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.403 Kafane, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ 

- Društvo će vršiti poslove i usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrirane djelatnosti u skladu s odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95), a naročito 

- oblicima uvoza i izvoza, 

- zaključivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja, 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrirane djelatnosti u skladu sa čl. 27. citiranog Zakona, a naročito: 

- komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, skladištenje, agencijske usluge, posredništvo, usluge utovara i sl., 

- zastupanje stranih firmi, 

- usluge međunarodnog transporta robe i putnika, 

- međunarodna špedicija, skladištenje, 

- usluge u ugostiteljstvu i turizmu, 

- obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registriranih djelatnosti, poslova vanjskotrgovinskog prometa, 

- usluge istraživanja pružanja i korištenja informacija i znanja u privredi i nauci, 

- izvođenje građevinskih investicionih radova u inozemstvu i ustupanje izvođenja investicijskih radova stranih osoba u zemlji u okviru registriranih djelatnosti. 

Broj 051-0-Reg-08-000368
25. juna 2008. godine
Travnik 

(SR-229/08-TR) 

Općinski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Bašagić, a rješavajući po prijavi "PATRIA-D.V." Društvo ograničene odgovornosti Donji Vakuf, koju zastupa direktor Društva, u predmetu upisa Odluka o usaglašavanju djelatnosti Društva br. OPU-1352/08 od 6. 6. 2008., Potvrda Statuta Društva br. OPU-1353/08 od 6. 6. 2008.; Izmjene Statuta Društva br. OPU-1354/08 od 6. 6. 2008., a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 23. 6. 2008. godine, donio je 

RJEŠENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "PATRIA-D.V." Društvo ograničene odgovornosti Donji Vakuf upisani su podaci o Odluci o usaglašavanju djelatnosti Društva br. OPU-1352/08 od 6. 6. 2008., Potvrda Statuta Društva br. OPU-1353/08 od 6. 6. 2008.; Izmjene Statuta Društva br. OPU-1354/08 od 6. 6. 2008. 

Firma: "PATRIA-D.V." Društvo ograničene odgovornosti Donji Vakuf 

Skraćena oznaka firme: "PATRIA-D.V." Donji Vakuf 

Sjedište: 705. slavne brdske brigade 10, Donji Vakuf, Donji Vakuf 

MBS: 1-5058 

JIB: 4236390760009 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o usaglašavanju djelatnosti Društva br. OPU-1352/08 od 6. 6. 2008., Potvrda Statuta Društva br. OPU-1353/08 od 6. 6. 2008.; Izmjene Statuta Društva br. OPU-1354/08 od 6. 6. 2008. 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Omeragić Ismail 

Adresa: 705. slavne brdske brigade 10, Donji Vakuf 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Uplaćeni kapital: 2.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Omeragić Ismail 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Omeragić Hadžija, direktor, bez ograničenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

01.121 Gajenje povrća, cvijeća i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje voćnih sadnica, 01.132 Gajenje voća, 15.320 Proizvodnja sokova od voća i povrća, 15.330 Prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n., 15.860 Prerada čaja i kafe, 15.870 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 74.820 Usluge pakovanja. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ 

Društvo će vršiti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrovane djelatnosti u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskoj politici ("Službeni glasnik BiH", br. 72/97), a naročito: 

- oblicima uvoza i izvoza robe, 

- zaključivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja usluge u vanjskotrgovinskom prometa, 

registrovane djelatnosti u skladu sa navedenom Zakonu i to: usluge međunarodnog transporta putnika i roba, međunarodna špedicija skladištenje, agencijske usluge, usluge posredništva, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl., 

- zastupanje stranih firmi, 

- ugostiteljske turistiučke usluge, 

- te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 051-0-Reg-08-000417
23. juna 2008. godine
Travnik 

(SR-230/08-TR) 

Općinski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Bašagić, a rješavajući po prijavi Transportno uslužno društvo "KALIBUNAR-BUS" d.o.o. Travnik, koju zastupa direktor društva, u predmetu upisa Odluka o usklađivanju i proširenju djelatnosti i izmjene Statuta Društva br. OPU-2335/08 od 26. 5. 2008., a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 23. 6. 2008. godine, donio je 

RJEŠENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Transportno uslužno društvo "KALIBUNAR-BUS" d.o.o. Travnik upisani su podaci o Odluci o usklađivanju i proširenju djelatnosti i izmjene Statuta Društva br. OPU-2335/08 od 26. 5. 2008., kako slijedi: 

Firma: Transportno uslužno društvo "KALIBUNAR-BUS" d.o.o. Travnik 

Skraćena oznaka firme: "KALIBUNAR-BUS" d.o.o. Travnik 

Sjedište: Dolac na Lašvi bb, Travnik, Travnik 

MBS: 1-1991 

JIB: 4236072630007 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o usklađivanju i proširenju djelatnosti i izmjene Statuta Društva br. OPU-2335/08 od 26. 5. 2008. 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa: 

Lozić Zlatan, Šumeće 11 A, Travnik 

Grabus Mujo, Dolac na Lašvi bb, Travnik 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 73.500,00 

Uplaćeni kapital: 73.500,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač 

Ugovoreni kapital 

Procenat 

Lozić Zlatan 

34.500,00 

46,90% 

Grabus Mujo 

39.000,00 

53,10% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Lozić Emina, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviruregistrovane djelatnosti 

Lozić Zlatan, osnivač, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti 

Grabus Mujo, osnivač, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovne djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će obavljati usluge u vanjskotrgovinskom prometu i to: međunarodni transport robe i putnika. 

Broj 051-0-Reg-08-000422
23. juna 2008. godine
Travnik 

(SR-231/08-TR) 

Općinski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Bašagić, a rješavajući po prijavi ŠUMARSKO-TRGOVAČKO DRUŠTVO "NS" d.o.o. Travnik, koju zastupa direktor Društva, u predmetu upisa Odluka o usklađivanju društva i izmjene Statuta Društva br. OPU-2181/08 od 20. 5. 2008. godine, a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 23. 6. 2008. godine, donio je 

RJEŠENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa ŠUMARSKO-TRGOVAČKO DRUŠTVO "NS" d.o.o. Travnik upisani su podaci o Odluci o usklađivanju Društva i izmjene Statuta Društva br. OPU-2181/08 od 20. 5. 2008. godine, kako slijedi: 

Firma: ŠUMARSKO-TRGOVAČKO DRUŠTVO "NS" d.o.o. Travnik 

Skraćena oznaka firme: "NS" d.o.o. Travnik 

Sjedište: Lagerska bb, Turbe, Travnik 

MBS: 1-3587 

JIB: 4236042560004 

Carinski broj: 236042560004 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o usklađivanju društva i izmjene Statuta Društva br. OPU-2181/08 od 20. 5. 2008. godine 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa: 

Kozar Senada, Erika Brandisa Zvijezda III, 

Kozar Senad, Centar I Faza III, Lamela II, 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 220.714,00 

Uplaćeni kapital: 220.714,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač 

Ugovoreni kapital 

Procenat 

Kozar Senada 

154.499,80 

70,00% 

Kozar Senad 

66.214,20 

30,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Kozar Senada, direktor, bez ograničenja ovlaštenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

02.011 Uzgoj i zaštita šuma, 02.012 Iskorištavanje šuma, 02.020 Uslužne djelatnosti u šumarstvu i iskorištavanju šuma, 20.101 Proizvodnja rezane grade, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pruća i drugih pletarskih materijala, 21.120 Proizvodnja papira i kartona, 21.230 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n., 22.110 Izdavanje knjiga, 22.130 Izdavanje časopisa i sličnih periodičnih izdanja, 22.150 Ostala izdavačka djelatnost, 22.210 Štampanje novina, 22.220 Štampanje, d.n., 22.230 Knjigovezački radovi, 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa štampanjem, 22.250 Pomoćne djelatnosti u vezi sa štampanjem, 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedišta, 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za urede i trgovine, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima u okviru registrovane djelatnosti UVOZ-IZVOZ 

Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrovane djelatnosti UVOZ-IZVOZ 

Usluge u vanjskotrgovinskom poslovanju su: 

- međunarodni transport robe i putnika, 

- međunarodna špedicija, 

- uskladištenje, agencijske usluge u transportu, 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga. 

Broj 051-0-Reg-08-000364
23. juna 2008. godine
Travnik 

(SR-232/08-TR) 

Općinski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Bašagić, a rješavajući po prijavi "ART COMPANY" d.o.o. za distribuciju, prikazivanje, zastupstvo, trgovinu i usluge Kiseljak, koju zastupa direktor Društva, u predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti usklađivanja djelatnosti u subjektu upisa i Podružnica subjekta upisa, upis u Registar promjene lica ovlaštenih za zastupanje u Podružnici br. 1 Sarajevo, Podružnici br. 2 Tuzla i Podružnici br. 3 Bihać i upis u Registar brisanja Podružnice br. 4 Kozarska Dubica, a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 11. 7. 2008. godine, donio je 

RJEŠENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "ART COMPANY" d.o.o. za distribuciju, prikazivanje, zastupstvo, trgovinu i usluge Kiseljak upisane su promjene u predmetu upisa u Registar o promjenama djelatnosti usklađivanja djelatnosti u subjektu upisa i Podružnica subjekta upisa, upis u Registar promjene lica ovlaštenih za zastupanje u Podružnici br. 1 Sarajevo, Podružnici br. 2 Tuzla i Podružnici br. 3 Bihać i upis u Registar brisanja Podružnice br. 4 Kozarska Dubica, kako slijedi: 

Firma: "ART COMPANY" d.o.o. za distribuciju, prikazivanje, zastupstvo, trgovinu i usluge Kiseljak 

Skraćena oznaka firme: "ART COMPANV d.o.o. Kiseljak 

Sjedište: Administrativni poslovni centar, Kiseljak, Kiseljak 

MBS: 1-1400 

JIB: 4236009350002 

Pravni osnov upisa: 

Anex III Ugovora o usklađivanju, broj OPU-2400/08 od 12. 6. 2008. godine; Odluka o izmjenama i dopunama Statuta br. OPU-2719/08 od 27. 6. 2008.; Odluka o brisanju Poslovne jedinice 4 Kozarska Dubica, broj OPU-2402/08 od 12. 6. 2008. godine; Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Podružnice 1 Sarajevo, broj OPU-2401/08 od 12. 6. 2008. godine; Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Podružnice 2 Tuzla, broj OPU-2404/08 od 12. 6. 2008. godine; Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Podružnice 3 Bihać, broj OPU-2403/08 od 12. 6. 2008. godine, Odluka o razrješenju i imenovanju rukovod. PJ 1 br. 01-144-1/08; Odluka o razrješenju i imenovanju rukovod. PJ 2 br. 01-144-2/08; Odluka o razrješenju i imenovanju rukovod. PJ 3 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa: 

Tomičić Vesna, J. B. Jelačića 75, Kiseljak 

Beus Antonio, J. B. Jelačića 75, Kiseljak 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 120.000,00 

Uplaćeni kapital: 111.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač 

Ugovoreni kapital 

Procenat 

Tomičić Vesna 

60.000,00 

50,00% 

Beus Antonio 

60.000,00 

50,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Tomičić Vesna, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

22.110 Izdavanje knjiga, 22.120 Izdavanje novina, 22.130 Izdavanje časopisa i sličnih periodičnih izdanja, 22.140 Izdavanje zvučnih zapisa, 22.150 Ostala izdavačka djelatnost, 22.210 Štampanje novina, 22.220 Štampanje, d.n., 22.230 Knjigovezački radovi, 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa štampanjem, 22.250 Pomoćne djelatnosti u vezi sa štampanjem, 22.310 Umnožavanje (reprodukcija) zvučnih zapisa, 22.320 Umnožavanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umnožavanje (reprodukcija) računarskih zapisa, 25.210 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obuće i ostalih predmeta od kože, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 64.200 Telekomunikacije, 65.210 Finansij ski zakup (lizing), 65.230 Ostalo finansijsko posredovanje, d.n., 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 71.330 Iznajmljivanje uredskih mašina i opreme, uključujući i računare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, d.n., 72.100 Pružanje konsultantskih usluga u vezi s računarskom opremom (hardwareom), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih, računskih i računarskih mašina, 72.600 Ostale srodne računarske djelatnosti, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74.150 Upravljanje holding društvima, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje osim stručne izrade planskih dokumenata, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.810 Fotografske usluge, 74.820 Usluge pakovanja, 74.850 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti, 74.860 Djelatnosti pozivnih centara, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.110 Filmska i videoproizvodnja, 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.130 Prikazivanje filmova, 92.200 Radio i televizijske djelatnosti, 92.310 Umjetničko i književno stvaralaštvo i scenska umjetnost, 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.330 Vašarske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 92.511 Djelatnost biblioteka, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima i svim ostalim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti, 

- Usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz okvira registrirane djelatnosti, 

- Izvođenje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranoj osobi u BiH, 

- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

- Prodaja robe sa konsignacijskih skladišta strane robe, 

- Prodaja robe stranog porijekla i robe domaće proizvodnje iz slobodnih carinskih prodavaonica, 

- Uvoz i izvoz robe i usluga u slobodnim zonama, 

- Usluge istraživanja, pružanja i korištenja informacija i znanja u privredi i nauci, 

- Ugostiteljske i turističke usluge, 

- Usluge atestiranja, usluge faktoringa, financijski inžinjering i druge usluge. 

PODRUŽNICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: "ART COMPANY" d.o.o. za distribuciju, prikazivanje, zastupstvo, trgovinu i usluge Kiseljak, Podružnica 1 Sarajevo 

Poreski podbroj: 4236009350029 

Sjedište: Augusta Brauna 14, Sarajevo, opština: Sarajevo 

Akt o osnivanju Podružnice: Odluka o osnivanju Podružnice br. 11/02 od 30. 12. 2002. Djelatnost Podružnice 

74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.850 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti. 

Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice 

Ilić Davor, lična karta 04DKA1079, rukovoditelj Podružnice, bez ograničenja 

Naziv: "ART COMPANY" d.o.o. za distribuciju, prikazivanje, zastupstvo, trgovinu i usluge Kiseljak, Podružnica 2 Tuzla 

Poreski podbroj: 4236009350037 

Sjedište: Kazan mahala 2, Tuzla, opština: Tuzla 

Akt o osnivanju Podružnice: Odluka o osnivanju Podružnice br. 01-18-06/05 od 18. 6. 2005. Djelatnost Podružnice 

52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežito prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.401 Barovi, 64.200 Telekomunikacije, 72.300 Obrada podataka, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.810 Fotografske usluge, 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.130 Prikazivanje filmova, 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe. 

Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice 

Franković Anton, lična karta 04DPA8947, rukovoditelj Podružnice, bez ograničenja 

Naziv: "ART COMPANY" d.o.o. za distribuciju, prikazivanje, zastupstvo, trgovinu i usluge Kiseljak, Podružnica 3 Bihać 

Poreski podbroj: 4236009350045 

Sjedište: Bosanska bb, Bihać, opština: Bihać 

Akt o osnivanju Podružnice: Odluka o osnivanju Podružnice broj 1/01-29-11/05 od 29. 11. 2005. 

Djelatnost Podružnice 

52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežito prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.401 Barovi, 64.200 Telekomunikacije, 72.300 Obrada podataka, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.810 Fotografske usluge, 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.130 Prikazivanje filmova, 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe. 

Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice 

Vujica Josip, lična karta 03DFA9510, rukovoditelj Podružnice, bez ograničenja 

Broj 051-0-Reg-08-000445
11. jula 2008. godine
Travnik 

(SR-233/08-TR) 

Općinski sud u Travniku po sudiji pojedincu Halisi Bašagić, a rješavajući po prijavi "ZRAK-OPTOMEHANIKA" d.d. za lijevanje lakih (obojenih) metala i mehaničku obradu metala Kiseljak koju zastupa direktor društva, u predmetu upisa Odluka o izmjenama statuta društva radi usklađivanja djelatnosti br. OPU-1295/08 od 02.06.2008. , a na temelju odredbe elana 58 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 10.07.2008 godine donio je 

RJEŠENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "ZRAK-OPTOMEHANIKA" d.d. za lijevanje lakih (obojenih) metala i mehaničku obradu metala Kiseljak upisani su podaci o Odluka o izmjenama statuta društva radi usklađivanja djelatnosti br. OPU-1295/08 od 2. 6. 2008. kako slijedi 

Firma: "ZRAK-OPTOMEHANIKA" d.d. za lijevanje lakih (obojenih) metala i mehaničku obradu metala Kiseljak 

Skraćena oznaka firme: "ZRAK-OPTOMEHANIKA" d.d. Kiseljak 

Sjedište: Zenički put b.b., Kiseljak, Kiseljak 

MBS: 1-462 

JIB:4236042720001 

Carinski broj: 236042720001 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama Statuta Društva radi usklađivanja djelatnosti br. OPU-1295/08 od 2. 6. 2008. 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Firma: Dioničari "ZRAK-OPTOMEHANIKA" DD za lijevanje lakih (obojenih) obrada metala Kiseljak upisane u Registar Komisije za vrijednosne papire FBiH sa ukupnim brojem 35536 običnih dionica serije I (prve) nominalne vrijednosti 100,00 KM 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 3.553.600,00 

Uplaćeni kapital: 3.553.600,00 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 3.553.600,00 

Uplaćeni kapital: 3.553.600,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Dioničari "ZRAK-OPTOMEHANIKA" DD za lijevanje lakih (obojenih) obrada metala Kiseljak, upisane u Registar Komisije za vrijednosne papire FBiH sa ukupnim brojem 35536 običnih dionica serije I (prve) nominalne vrijednosti 100,00 KM 

Ugovoreni kapital: 3.553.600,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Vukoja Stjepan, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrirane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

27.530 Livenje lakih metala, 27.540 Livenje ostalih obojenih metala, 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.400 Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Površinska obrada i prevlačenje metala, 28.520 Osnovni mašinski radovi, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 33.400 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Izvoz i uvoz u okviru registriranih djelatnosti, zastupanje stranih tvrtki, konsignacija, komisiona prodaja, posredovanje i druge vanjskotrgovinske usluge. 

Broj 051-0-Reg-08-000436
10. jula 2008. godine
Travnik 

(SR-234/08-TR) 

Općinski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Bašagić, a rješavajući po prijavi Trgovinsko i uslužno društvo "DUR-PROMEX" d.o.o. Bugojno, koju zastupa direktor Društva, u predmetu upisa Odluka o usklađivanju djelatnosti Društva i izmjene Statuta, broj OPU 2729/2008 od 16. 6. 2008. godine, a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 10. 7. 2008. godine, donio je 

RJEŠENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Trgovinsko i uslužno društvo "DUR-PROMEX" d.o.o. Bugojno upisani su podaci o Odluci o usklađivanju djelatnosti Društva i izmjene Statuta, broj OPU 2729/2008 od 16. 6. 2008. godine, kako slijedi: 

Firma: Trgovinsko i uslužno društvo "DUR-PROMEX" d.o.o. Bugojno 

Skraćena oznaka firme: "DUR-PROMEX" d.o.o. Bugojno 

Sjedište: Terzići I/10, Bugojno, Bugojno 

MBS: 1-4254 

JIB: 4236163860005 

Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o usklađivanju djelatnosti Društva i izmjene Statuta, broj OPU 2729/2008 od 16. 6. 2008. godine 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Duraković Emir 

Adresa: Hendek VIII/4, Bugojno 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 12.000,00 

Uplaćeni kapital: 12.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Duraković Emir 

Ugovoreni kapital: 12.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Duraković Haris, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registriranih djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

01.110 Gajenje žitarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslužne djelatnosti u uzgoju životinja, osim veterinarskih usluga, 01.500 Lov, hvatanje divljači u zamke (traperstvo), rasplod divljači, uključujući i pripadajuće usluge, 05.011 Ulov ribe na moru, 05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima, 05.020 Uzgoj ribe, 36.400 Proizvodnja sportske opreme, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 74.820 Usluge pakovanja, 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima iz registrovane djelatnosti UVOZ IZVOZ Društvo će vršiti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja i to: 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

- zastupanje stranih firmi, 

- komisioni, konsignacioni i kompenzacioni poslovi, 

- međunarodni transport robe i putnika. 

Broj 051-0-Reg-08-000468
10. jula 2008. godine
Travnik 

(SR-235/08-TR) 

BIHAĆ 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 329 od 9. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 329 od 9. 6 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa DOO "KI - CENTAR - ELIRN" Cazin upisani su podaci o osnivanju društva koje posluje pod nazivom: 

Društvo sa ograničenom odgovornošću "KI - CENTAR - ELIRN" Cazin, sa sjedištem u Cazinu, Kličići bb. 

Osnivač Društva je Kličić Irfan iz Cazina, Kličići bb. Osnovni kapital Društva iznosi 2.000,00 KM. Lica ovlaštena za zastupanje Društva su: Kličić Semira - direktor neograničenih ovlaštenja i Kličić Irfan - prokurista - bez ograničenja. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i mdustrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ih grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, rnliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijahziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obuće i ostalih predmeta od kože, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisanih djelatnosti; Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga; Prevoz robe u drumskom saobraćaju; Skladištenje robe. 

(SR-151/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 337 od 3. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 337 od 3. 6. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa "PILANA RIS" d.o.o. Bosanski Petrovac upisani su podaci o osnivanju društva koje posluje pod nazivom: 

Društvo sa ograničenom odgovornošću "PILANA RIS" Bosanski Petrovac, Risovac bb. Osnivač i direktor neograničenih ovlaštenja je Obradović Željko. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

02.012 Iskorištavanje šuma, 02.020 Uslužne djelatnosti u šumarstvu i iskorištavanju šuma, 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pruća i drugih pletarskih materijala, 37.100 Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljopriwednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholrum i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskrm i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma šinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dječija i omladinska odmarališta, 55.220 Kampovi i logorišta, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.234 Ostali smještaj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 71230 Iznajmljivanje zrakoplovnih saobraćajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih mašina i opreme, uključujući i računare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, d.n., 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, osim stručne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 Čišćenje objekata, 74.820 Usluge pakovanja. 

74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 410 Djelatnost škola za vozače. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima; Međunarodni prevoz robe i putnika; Međunarodna špedicija i špediterske usluge; Građevinarstvo; Zastupanje i predstavljanje stranih pravnih i fizičkih lica; Konsignacija i prodaja robe u slobodnim carinskim prodavnicama i slobodnim carinskim zonama; Usluge, sve u okviru upisane djelatnosti. 

(SR-152/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 317 od 22. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 317 od 22. 5. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "MARENGO" Sanski Most upisani su podaci o osnivanju društva koje posluje pod nazivom: 

Društvo sa ograničenom odgovornošću "MARENGO" Sanski Most, sa sjedištem u Sanskom Mostu, Hamzibegova bb - Zanatski centar. Osnivač Društva je Zečić Enes iz Austrije, Ottakeingerstrasse 122/8, 1160 Wien. Osnovni kapital iznosi 2.000,00 KM. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je: Alagić Emira - direktor neograničenih ovlaštenja. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svježe tjestenine i kolača, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kolača, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sličnih proizvoda od brašna, 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, 28.400 Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Površinska obrada i prevlačenje metala, 28.520 Osnovni mašinski radovi, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinska djelatnost će se obavljati u okviru upisane djelatnosti. 

(SR-153/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 343 od 9. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 343 od 9. 6 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "AGS TRGOVINSKI DISTRI- BUTER" Ključ upisani su podaci o osnivanju društva, koje posluje pod nazivom: 

Društvo sa ograničenom odgovornošću "AGS TRGOVINSKI DISTRI- BUTER" Ključ, sa sjedištem u Ključu, Krasulje bb. Osnivač i direktor neograničenih ovlaštenja je Smajić Enes. Osnovni kapital Društva iznosi 2.000,00 KM. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gradom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama. 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parftmerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet roba i usluga u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-154/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 331 od 30. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 331 od 30. 5. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "EMENTERIJER" Sanski Most upisani su podaci o prenosu udjela i promjeni lica ovlaštenog za zastupanje Društva. Raniji osnivač Emir Kevljanin prenio je svoj udio u Društvu Ugovorom o prenosu udjela OPU broj 904/08 od 21. 5. 2008. godine. Odlukom osnivača od 21. 5. 2008. godine, raniji direktor Emir Kevljanin je razriješen dužnosti. 

Osnivač Društva je Kevljanin Mirzet. Osnovni kapital Društva iznosi 2.000,00 KM. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Kevljanin Mirzet - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-155/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 336 od 9. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 336 od 9. 6. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "TWISTER" Cazin upisani su podaci o osnivanju podružnice u Bihaću, koja posluje pod nazivom: 

Društvo sa ograničenom odgovornošću "TWISTER" Cazin, Podružnica Bihać, sa sjedištem Bosanskih gazija bb, Luke Bihać. 

Djelatnost Podružnice: 

Djelatnost sajmova i zabavnih parkova; Ostale zabavne djelatnosti, d.n. 

Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice je Duraković Mirsad - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-156/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 342 od 3. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 342 od 3. 6. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa Security "S.T.A.R.S." d.o.o. Bihać upisani su podaci o promjeni podataka za direktora Društva i imenovanju izvršnog direktora Društva. Dana 20. 10. 2007. godine, direktorica Društva je zaključila brak i preuzela prezime Šišić. 

Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Šišić Almira - direktor bez ograničenja i Smajić Alen - izvršni direktor bez ograničenja. 

(SR-157/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 350 od 10. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 350 od 10. 6. 2008. godine, u sudski registar upisano je osnivanje Društva sa ograničenom odgovornošću "Poljoprivredna proizvodnja i prerada HALILOVIĆ" Ključ, sa sjedištem u Ključu, Luke bb. 

Osnivač i direktor Društva neograničenih ovlaštenja je Sulejman Halilović iz Ključa, Luke A1. Osnovni kapital Društva je 2,000.00 KM. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

01.121 Gajenje povrća, cvijeća i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje voćnih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje voća, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i začina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.240 Uzgoj peradi, 01251 Uzgoj pčela, proizvodnja medai pčelinjeg voska, 01252 Uzgoj ostalih životinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem životinja (mješovita poljoprivredna proizvodnja), 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslužne djelatnosti u uzgoju životinja, osim veterinarskih usluga, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od voća i povrća, 15.330 Prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n., 15.510 Proizvodnja mlijeka, mliječnih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja skroba i proizvoda od skroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za kućne ljubimce, 15.870 Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani, 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 19.100 Štavljenje i obrada kože. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će obavljati djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa robe i usluga u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-158/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 294 od 21. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 294 od 21. 5. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "ILMA" Bihać upisani su podaci o osnivanju poslovne jedinice Društva u Sanskom Mostu, koja posluje pod nazivom: 

Društvo sa ograničenom odgovornošću za spoljnu trgovinu na veliko i malo, pružanje usluga "ILMA" export-import Bihać, Poslovnica br. 21, Sanski Most, sa sjedištem u Sanskom Mostu, Bulevar VII. korpusa bb. 

Djelatnost Podružnice je: 

Trgovina motornim vozilima, motociklima, dijelovima i priborom za motorna vozila i motociklima Održavanje i popravak motornih vozila i motocikla, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi, Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama, živom stokom hranom, pićima, duhanskim proizvodima, kućanskim proizvodima, nepoljoprivrednim poluproizvodima, ostacima i otpacima, Trgovina na malo u specijalizovanim i nespecijalizovanim prodavnicama, hranom, pićima i duhanskim proizvodima, Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, Trgovina na malo rabljenom robom, Popravak predmeta za osobnu upotrebu i kućanstvo, Hoteli, kampovi, restorani, barovi i druge vrste smještaja za kraći boravak. Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice je Dedić Edin - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-159/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 357 od 11. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 357 od 11. 6. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "FANCON - TEX" Bužim upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje Društva. Odlukom Skupštine Društva od 14. 5. 2008. godine upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje Društva. Odlukom Skupštine Društva od 14. 5. 2008. godine, raniji direktor De Rosso Samuele i zamjenik direktora Mattiello Massimiliano su razriješeni dužnosti. 

(SR-160/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 296 od 22. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 296 od 22. 5. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa "ACTIV - PLUSS" d.o.o. Sanski Most upisani su podaci o osnivanju poslovne jedinice Društva u Bihaću, koja posluje pod nazivom: 

Društvo sa ograničenom odgovornošću "ACTIV- PLUSS" za proizvodnju, građevinarstvo, trgovinu, ugostiteljstvo, prevoz i usluge, export-import Sanski Most, Poslovna jedinica Bihać, sa sjedištem u Bihaću, Dr. Irfana Ljubijankića 155. 

Djelatnost Podružnice je: 

Poslovna jedinica obavljat će djelatnosti upisane u okviru djelatnosti Društva. 

Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice je Zenković Elvedin iz Sanskog Mosta, Željeznička bb. 

(SR-161/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 321 od 29. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 321 od 29. 5. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "KORS" Cazin upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje Društva. Odlukom osnivača od 19. 5. 2008. godine raniji direktor Sead Koldžić je razriješen dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Bećkanović Zemka - direktor neograničenih ovlaštenja i Kodlžić Rabija - prokurista Društva bez ograničenja. 

(SR-162/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 353 od 9. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 353 od 9. 6. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "FAZLIĆ" Sanski Most upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje Društva. Odlukom osnivača od 25. 5. 2008. godine raniji direktor Zulfo Fazlić je razriješen dužnosti. 

Za direktora Društva sa neograničenim ovlaštenjima imenovan je Emir Fazlić iz Sanskog Mosta, Muse Ćazima Ćatića, Lamela "B". 

(SR-163/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 319 od 26. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08- 000 319 od 26. 5. 2008. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "UNA - FARMACIJA" Bihać upisani su podaci o promjeni sjedišta Društva. Društvo je ranije imalo sjedište u Bihaću, I. prilaz banijskoj bb. Društvo nastavlja poslovanje sa sjedištem u Bihaću, Kalina bb. 

(SR-164/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 206 od 5. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 206 od 5. 5. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa "KRAJINAPUTEVI" DD Bihać upisani su podaci o povećanju osnovnog kapitala. Prije povećanja osnovni kapital Društva je iznosio 3.771.645,50 KM. 

Osnivači Društva je firma dioničari prema listi u prilogu. Osnovni kapital iznosi 5.734.895,60 KM. 

(SR-165/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 021 od 29. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 021 od 29. 5. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa JU OŠ "GATA - ILIDŽA - VRSTA" Gata upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje Ustanove. Lice ovlašteno za zastupanje je Kovačević Fikret - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-166/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 307 od 27. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 307 od 27. 5. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa "SLATINA NOVA" d.o.o. Cazin upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje Društva. Odlukom osnivača od 9. 5. 2008. godine raniji direktor Jasna Hadžalić je razriješena dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Hadžalić Kemal - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-167/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 135 od 28. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 135 od 28. 5. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "MELKIĆ" Bužim upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje Društva. Odlukom osnivača od 19. 5. 2008. godine raniji direktor Almira Melkić je razriješena dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Melkić Sulejman - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-168/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 018 od 14. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 018 od 14. 5. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa PZU POLIKLINIKA "MEDICA" Bihać upisani su podaci o osnivanju poslovne jedinice koja posluje pod nazivom: 

Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika "MEDICA" Bihać, Poslovna jedinica Velika Kladuša, sa sjedištem u Velikoj Kladuši, Ibre Miljkovića Uče 1. 

Djelatnost Društva je: 

Direktna medicinska praksa, Zdravstveno-preventivna praksa. 

Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice je Šehić Radmila - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-169/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 332 od 29. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 295 od 29. 5. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "TUŠ" Bihać upisani su podaci o promjeni podataka za osnivača Društva i promjeni lica ovlaštenog za zastupanje Društva. Zaključkom Okružnog suda u Celju od 19. 12. 2007. godine, osnivač društva "ENGROTUŠ" d.o.o. Celje promijenio je oblik u "ENGROTUŠ" d.d. Celje. Odlukom osnivača od 17. 4. 2008. godine ranji direktor Adis Kazić je razriješen dužnosti. 

Osnivač Društva je firma "ENGROTUŠ" podjetje za trgovinu d.d. Celje, Cesta v Trnovlje 10a. Osnovni kapital iznosi 20.002.000,00 KM. Lice ovlašteno za zastupanje je Lazić Suzana - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-170/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 341 od 9. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 341 od 9. 6. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "DENARO" upisani su podaci o osnivanju podružnice Društva u Cazinu, koja posluje pod nazivom: 

Društvo sa ograničenom odgovornošću "DENARO" Bihać, Podružnica Cazin, sa sjedištem u Cazinu, Cazinskih brigada bb. 

Djelatnost Podružnice je: Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odjećom. 

Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice je Dizdarević Razija - rukovodilac Podružnice - bez ograničenja. 

"KORS" Cazin, upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje Društva. 

Odlukom osnivača od 19. 5. 2008. godine raniji direktor Sead Koldžić je razriješen dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Bećkanović Zemka - direktor neograničenih ovlaštenja i Kodlžić Rabija - prokurista Društva bez ograničenja. 

(SR-171/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 349 od 10. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 349 od 10. 6. 2008. godine, u sudski registar upisano je osnivanje Društva sa ograničenom odgovornošću "MINIMAX" za ugostiteljstvo Bihać, sa sjedištem u Bihaću, ul. Put V. korpusa bb, Ripač. 

Osnivač Društva i lice ovlašteno za zastupanje sa neograničenim ovlaštenjima je Sanel Ramić iz Bihaća, Plješevička 169. 

Osnovni kapital Društva je 2.000,00 KM. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet u okviru upisanih djelatnosti 

(SR-172/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 298 od 29. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 298 od 29. 5. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "PLESKA" Bužim upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje i povećanje osnovnog kapitala Društva. Odlukom osnivača od 13. 5. 2008. godine raniji direktor Mubera Muminović je razriješena dužnosti. Prije povećanja osnovni kapital Društva iznosio je 44.500,00 KM. Osnovni kapital Društva je 132.140,00 KM. 

Za direktora Društva sa neograničenim ovlaštenjima imenovan je Emir Muminović iz Bužima, Hamze 9. 

(SR-173/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 302 od 26. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 302 od 26. 5. 2008. godine u sudski registar, kod subjekta upisa d.o.o. "ERKOM" BIHAĆ upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje Društva. Odlukom osnivača 30. 4. 2008. godine raniji direktor Mirsad Sedić je razriješen dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Hadžiabdić Ernevada - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-174/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 346 od 9. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 346 od 9. 6. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "KRAJINA - TURS" Cazin upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje Društva. Odlukom osnivača od 29. 5. 2008. godine raniji direktor Abdurahman Duratović je razriješen dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Duratović Šefika - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-175/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 295 od 27. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 295 od 27. 5. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "EUROING" Bihać upisani su podaci o promjeni firme Društva. Društvo je ranije poslovalo pod firmom DOO "EUROING 4 D" Bihać. 

Društvo nastavlja poslovanje pod nazivom: Društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, konzalting, te izvođenje svih vrsta građevinskih radova "EUROING" Bihać, sa sjedištem u Bihaću, Bužimska 23. 

(SR-176/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 348 od 10. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 348 od 10. 6. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "DIBS 98" Bihać upisani su podaci o osnivanju podružnice u Sanskom Mostu, koja posluje pod nazivom: 

Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, ugostiteljstvo, usluge, export-import "DIBS 98" Bihać, Podružnica br. 1, Sanski Most, Bulevar VII. korpusa bb. 

Djelatnost Podružnice je: 

Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, Trgovina na malo tekstilom, odjevnim predmetima, obućom i kožnim proizvodima, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo rabljenom robom u prodavnicama. 

Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice je: Mulalić Jasminka, šef podružnice - bez ograničenja. 

(SR-177/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 347 od 13. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 347 od 13. 6. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa DOO "PARKIRALIŠTA IMO" Sanski Most upisani su podaci o povećanju osnovnog kapitala Društva. Prije povećanja osnovni kapital Društva iznosio je 2.000,00 KM. 

Osnivač Društva je Merdanović Ismet iz Sanskog Mosta, Alajbegovića sokak bb. Osnovni kapital Društva iznosi 356.334,75 KM. 

(SR-178/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 364 od 13. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 364 od 13. 6. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "GRADING - PROJEKT" Bihać upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje Društva. Odlukom osnivača od 11. 6. 2008. godine raniji direktor Arif Midžić je razriješen dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Midžić Adnan - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-179/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 308 od 27. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 308 od 27. 5. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa JKP "VODOVOD" d.o.o. Cazin upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje Društva. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Mujakić Fuad - direktor ograničena, na osnovu Zakona o javnim preduzećima i Statutom preduzeća. 

(SR-180/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 303 od 23. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 303 od 23. 5. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "ISAK - COMERC" Cazin, upisani su podaci o osnivanju Podružnice društva u Bihaću, koja posluje pod nazivom: 

D.o.o. "ISAK - COMERC" Cazin, Podružnica Bihać, sa sjedištem u Bihaću, Džanića mahala 39. Djelatnost Podružnice je: 

Djelatnost Podružnice u okviru upisane djelatnosti Društva. Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice je: Isaković Zlata - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-181/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 017 od 29. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 017 od 29. 5. 2008. godine, u sudski registar upisano je osnivanje Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica u Sanskom Mostu, sa sjedištem u Sanskom Mostu, Prijedorska 111. 

Osnivač Društva je Unsko-sanski kanton. 

Osnovni kapital Društva je 10.000,00 KM. 

Lice ovlašteno za zastupanje je Hajrudin Bošković iz Sanskog Mosta, Željeznička bb - direktor neograničenih ovlaštenja. 

Djelatnosti subjekta upisa su: 

85.110 Djelatnost bolnica, 85.121 Direktna medicinska praksa, 85.122 Zdravstveno-preventivna praksa, 85.143 Ostali vidovi zdravstvene zaštite. 

(SR-182/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 327 od 16. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 327 od 16. 6. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "B & S - GRADNJA" Cazin upisani su podaci o osnivanju društva koje posluje pod nazivom: 

Društvo sa ograničenom odgovornošću "B & S - GRADNJA" Cazin, sa sjedištem u Cazinu, Generala Izeta Nanića bb. Osnivači Društva su: Alagić Ibrahim i Alagić Nevresa iz Cazina. Osnovni kapital Društva iznosi 2.000,00 KM, sa pojedinačnim ulozima osnivača i to: Alagić Ibrahim, sa iznosom od po 1.000,00 KM, Alagić Nevresa, sa iznosom od po 1.000,00 KM. 

Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Alagić Ibrahim - direktor neograničenih ovlaštenja. Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, 28.510 Površinska obrada i prevlačenje metala, 28.520 Osnovni mašinski radovi, 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje osim stručne izrade planskih dokumenata. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; PVC, aluminijska i ostala stolarija; Međunarodni prevoz robe u cestovnom prometu; Skladištenje robe; Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga. 

(SR-183/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 003 od 18. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 003 od 18. 1. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa Privatna zdravstvena ustanova apoteka "VIVA" Cazin upisani su podaci o promjeni sjedišta. Društvo nastavlja poslovanje sa sjedištem u Cazinu, Mala Lisa bb. Društvo je ranije imalo sjedište u Cazinu, Krajiških brigada 7. 

(SR-184/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 005 od 22. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 005 od 22. 1. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa JU OŠ "ĆORALIĆI" Ćoralići, Cazin, upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje Ustanove. Odlukom Školskog odbora od 14. 10. 2008. godine raniji direktor Emira Mehagić je razriješena dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje Ustanove je Muratspahić Hasan - v.d. direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-185/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 029 od 22. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 029 od 22. 1. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa D.o.o. "B & A AUTO" Sanski Most, upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje Društva, Odlukom osnivača od 17. 10. 2008. godine, raniji direktor Nedin Dedić je razriješen dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Dedić Edita - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-186/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 042 od 25. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08- 000 -042 od 25. 1. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "PILIPOVIĆ" Cazin upisani su podaci o osnivanju društva, koje posluje pod nazivom: Društvo sa ograničenom odgovornošću "PILIPOVIĆ" Cazin, sa sjedištem u Cazinu, Stijena bb. Osnivač Društva je Pilipović Fikret iz Miostraha 254. Osnovni kapital Društva iznosi 234.699,60 KM. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Pilipović Džemila - direktor neograničenih ovlaštenja. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljopriwednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i mdustrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ih grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51-210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijorn, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52-430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 60.300 Cjevovodni transport, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; Prevoz goriva i maziva; Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga; Prevoz robe u drumskom saobraćaju; Skladištenje robe. 

(SR-187/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 034 od 23. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000-034 od 23. 1. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "FBI" Cazin upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje. Odlukom osnivača od 16. 1. 2008. godine raniji direktor Semira Murić razriješena je dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Murić Fikret - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-188/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 047 od 29. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000-047 od 29. 1. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "HORIZONT" Bihać upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje Društva. Odlukom osnivača od 23. 1. 2008. godine raniji direktor Aziz Alagić razriješen je dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je: Ramakić Hasan - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-189/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 051 od 1. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 051 od 1. 2. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa D.o.o. "BOSANSKA PILANA" Bosanska Krupa upisani su podaci o osnivanju društva, koje posluje pod nazivom: Društvo sa ograničenom odgovornošću "BOSANSKA PILANA" Bosanska Krupa, sa sjedištem u Bosanskoj Krupi, Mahmić Selo bb. Osnivači Društva su: 1. Casellato Ivano Villorba, Via Talpon 4, Italy, 

2. Mestriner Vittorio iz Italy, Spresiano, Via Gasparotto Vecellio 72, 

3. Giacomini Andrea Villorba, Via Marconi 23, Italy, 

4. Campa Massimo, Villorba, Via De Gasperi 3, Italy, i 

5. De March Eros Treviso, Via Chiereghin 53, Italy. 

Osnovni kapital Društva iznosi ukupno 2.000,00 KM, sa pojedinačnim ulozima osnivača i to: 

1. Casellato Ivano Villorba, Via Talpon 4, Italy, sa iznosom od 400,00 KM 

2. Mestriner Vittorio iz Italy, Spresiano, Via Gasparotto Vecellio 72, 

3. Giacomini Andrea Villorba, Via Marconi 23, Italy, sa iznosom od 400,00 KM, 

4. Campa Massimo, Villorba, Via De Gasperi 3, Italy, sa iznosom od 400,00 KM, i 

5. De March Eros Treviso, Via Chiereghin 53, Italy sa iznosom od 400,00 KM. 

Lice ovlašteno za zastupanje Društva su: Casellato Ivano - direktor neograničenih ovlaštenja i Mestriner Vittorio - zamjenik direktora neograničenih ovlaštenja. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

02.012 Iskorištavanje šuma, 02.020 Uslužne djelatnosti u šumarstvu i iskorištavanju šuma, 20.101 Proizvodnja rezane grade, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pruća i drugih pletarskih materijala, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedišta, 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namještaja, 36.140 Proizvodnja ostalog namještaja, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 37.200 Reciklaža nemetalnih otpadaka i ostataka, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 1.220 Trgovina na veliko cvijećem i raslinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina, na malo igrama i igračkama, r52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet u okviru upisanih djelatnosti 

(SR-190/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 060 od 30. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000-060 od 30. 1. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "EURO - INVEST" Velika Kladuša upisani su podaci o promjeni naziva, sjedišta i djelatnosti Društva. Društvo je ranije poslovalo pod firmom: Društvo sa ograničenom odgovornošću "DŽEVO COMPANY" Velika Kladuša. Ranije sjedište Društva bilo je u Velikoj Kladuši, Kumarica bb. 

Društvo nastavlja poslovanje pod nazivom: Društvo sa ograničenom odgovornošću "EURO - INVEST" Velika Kladuša, sa sjedištem u Velikoj Kladuši, Banijska bb. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

14.110 Vađenje ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, 14.121 Vađenje krečnjaka i krede, 14.210 Vađenje šljunka i pijeska, 14.220 Vađenje gline i kaolina, 14.500 Vađenje ostalih ruda i kamena, d.n., 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila, 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za građevinarstvo od pečene gline, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vještačkog kamena, 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ih opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.120 Skladištenje robe, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja netoetnina za vlastiti račun, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Spoljna trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; Međunarodni prevoz roba i putnika u cestovnom prometu; Međunarodna špedicija i usluge; Usluge u okviru upisane djelatnosti; Konsignaciona skladišta i usluge; Turističke usluge; Zastupanje stranih firmi u posredovanju; izvođenje radova i usluga u okviru upisane djelatnosti; Izvođenje građevinskih radova u okviru upisane djelatnosti. 

(SR-191/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 045 od 29. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000-045 od 29. 1. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "AGROPROM" Velika Kladuša upisani su podaci o pristupanju osnivača i promjene sjedišta Društva. 

Osnivači Društva su: Sarajlija Senada iz Velike Kladuše, Ibre Miljkovića Uče 3 i Kobilarov Radoslav iz Sarajeva, Stari grad bb. Osnovni kapital Društva ukupno iznosi 2.000,00 KM, sa pojedinačnim ulozima osnivača i to: Sarajlija Senada, sa iznosom od 1.000,00 KM i Kobilarov Radoslav, sa iznosom od 1.000,00 KM. Društvo nastavlja poslovanje sa sjedištem u Velikoj Kladuši, Elezovići bb. Ranije sjedište Društva bilo je u Velikoj Kladuši, Trg Ahmeta Mržljaka 1. 

(SR-192/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 038 od 30. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 038 od 30. 1. 2008. godine, kod subjekta upisa DOO "STUPAR" Bosanski Petrovac upisani su podaci o osnivanju Društva, koje posluje pod nazivom: Društvo sa ograničenom odgovornošću "STUPAR" Bosanski Petrovac, sa sjedištem u Bosanskom Petrovcu, Dobro Selo bb. Osnivač Društva je Stupar Dragan iz Bosanskog Petrovca, Dobro Selo bb. Osnovni kapital Društva iznosi 2.000,00 KM. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Stupar Slavica - direktor neograničenih ovlaštenja. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih životinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem životinja (mješovita poljoprivredna proizvodnja), 01.420 Uslužne djelatnosti u uzgoju životinja, osim veterinarskih usluga, 02.012 Iskorištavanje šuma, 02.020 Uslužne djelatnosti u šumarstvu i iskorištavanju šuma, 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.531 Trgovina na veliko drvetom. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinsko poslovanje prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti 

(SR-193/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 018 od 18. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000-018 od 18. 1. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "CIVIĆ" CAZIN upisani su podaci o promjeni sjedišta i lica ovlaštenog za zastupanje Društva. Društvo nastavlja poslovanje sa sjedištem u Cazinu, Mala Lisa bb. Ranije sjedište Društva bilo je u Cazinu, Stovrela 6. 

Odlukom osnivača od 9. 1. 2008. godine, raniji direktor Društva Mahmut Civić razriješen je dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Civić Dževad - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-194/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 061 od 30. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj: 017-0-Reg-08-000-061 od 30. 1. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "PIRNAR" Bosanski Petrovac upisani su podaci o promjeni sjedišta i lica ovlaštenog za zastupanje Društva. 

Društvo nastavlja poslovanje sa sjedištem u Bosanskom Petrovcu, Kolunić bb. 

Ranije sjedište Društva bilo je u Cazinu, Skokovi bb. 

Odlukom osnivača raniji direktor Dženita Bećiragić je razriješena dužnosti. 

Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Alagić Nermin - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-195/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 023 od 24. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000-023 od 24. 1. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa d.o.o. "INGRA" Bihać upisani su podaci o prenosu udjela u Društvu. Osnivači Društva su: Ibrahimpašić Nevzeta, Ibrahimpašić Abdulgani i Ibrahimpašić Ahmed. Osnovni kapital Društva ukupno iznosi 3.545.171,00 KM, sa pojedinačnim ulozima osnivača i to: Ibrahimpašić Nevzeta, sa iznosom od 1.722.585,50 KM, Ibrahimpašić Abdulgani, sa iznosom od 886.292,75 KM i Ibrahimpašić Ahmed, sa iznosom od 886.292,75 KM. 

(SR-196/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 037 od 25. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj: 017-0-Reg-08-000-037 od 25. 1. 2008. godine, kod subjekta Upisa DOO "COLOR EMAJL" Bihać upisani su podaci o osnivanju društva, koje posluje pod nazivom: Društvo sa ograničenom odgovornošću "COLOR EMAJL" Bihać, sa sjedištem u Bihaću, Bosanskog Stanka 25. Osnivač Društva je firma: "KOLOR EMAJL" DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge Požega, Stjepana Radića 9. Osnovni kapital Društva iznosi 2.000,00 KM. Lice ovlašteno za zastupanje Društva je Šutalo Goran - direktor neograničenih ovlaštenja. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, 28.210 Proizvodnja cisterni, rezervoara i posuda od metala, 28.400 Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Površinska obrada i prevlačenje metala, 28.520 Osnovni mašinski radovi, 28.610 Proizvodnja sječiva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja čelične buradi i sličnih posuda od čelika, 28.720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala, 28.730 Proizvodnja žičanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.211 Dječija i omladinska odmarališta, 55.212 Planinarski domovi i kuće, 55.220 Kampovi i logorišta, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.234 Ostali smještaj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.4403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.120 Skladištenje robe, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Izvoz i uvoz robe iz registrovane djelatnosti; 

Zastupanje stranih firmi, držanje konsignacionih skladišta i poslovi posredovanja; Usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti. 

(SR-197/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 021 od 24. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000 021 od 24. 1. 2008. godine, u sudski registar kod subjekta upisa DOO "VE KOMERC INTERNATIONAL" Velika Kladuša upisani su podaci o osnivanju društva, koje posluje pod nazivom: 

Društvo sa ograničenom odgovornošću "VE KOMERC INTERNATIONAL" Velika Kladuša, sa sjedištem u Velikoj Kladuši, Vejinac 106. 

Osnivač i direktor neograničenih ovlaštenja je Velić Esad iz Velike Kladuše, Vejinac 106 - Todorovo. Osnovni kapital Društva je 2.000,00 KM. 

Djelatnost Društva je: 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

45.1 10 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motoma vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motoma vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u ngovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom. zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 5 1.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 5 1.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 5 1.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 5 1.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 5 1.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.487 Ostala ttgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, .210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 71:230 Iznajmljivanje zrakoplovnih saobraćajnih sredstava, 7 1.3 10 Iznajmljivanje poljoprivrednih mašina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih mašina i opreme, uključujući i računare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, d.n., 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjskotrgovinski promet prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti; Međunarodni prevoz robe i putnika; Međunarodna špedicija i špediterske usluge; Građevinarstvo; Zastupanje i predstavljanje stranih pravnih i fizičkih lica; Konsignacija i prodaja robe u slobodnim carinskim prodavnicama i slobodnim carinskim zonama; Usluge, sve u okviru upisane djelatnosti. 

(SR-198/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 044 od 30. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000-044 od 30. 1. 2008. godine, kod subjekta upisa d.o.o. "EMO GRAĐEVINAR" Bosanska Krupa upisani su podaci o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje Društva. Odlukom osnivača od 21. 1. 2008. godine raniji direktor Emir Mehić razrješava se dužnosti. Lice ovlašteno za zastupanje je Pašić Merima - direktor neograničenih ovlaštenja. 

(SR-199/08-B) 

Općinski sud u Bihaću, Rješenjem broj 017-0-Reg-08-000 052 od 1. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću, broj 017-0-Reg-08-000-052 od 1. 2. 2008. godine, kod subjekta upisa d.o.o. "FURNIRTEX" Cazin upisani su podaci o pristupanju osnivača i povećanju osnovnog kapitala. Osnivači Društva su: Salihović Asmir, Germany, Melle Neunekirchen Large str. 29 i Richter Eberhard, Germany, Melle Wellenbrock 10. Osnovni kapital povećava se za iznos od 2.000 KM, tako da nakon povećanja ukupni kapital društva iznosi 4.000,00 KM sa pojedinačnim ulozima osnivača i to: - Salihović Asmir Germany, Melle Neunekirchen Large str. 29 sa iznosom od 2.000 KM -Richter Eberhard, Germanv, Melle Wellenbrock 10 sa iznosom od 2.000 KM. 

(SR-200/08-B) 

ZENICA 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-129/05 od 2. 2. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Rješenjem Kantonalnog suda Zenica, broj U/1-129/05 od 02.02.2005. godine, briše se iz sudskog registra "LIPA-PROMET" d.o.o. Zenica, Društvo za promet građevinskim materijalom, sa sjedištem u Zenici, Goraždanska bb, nakon zaključenog likvidacionog postupka, a na osnovu pravosnažnog rješenja Općinskog suda u Zenici, broj L-160/04 od 12.01.2005. godine, upisano na registaskom ulošku br.1-8320. Rješenje je pravosnažno 25.01.2005. godine. 

(SR-14/05-Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-410/05 od 17. 3. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osnivači društva "EUROAGENT" Društvo za proizvodnju, promet, usluge, transport i trgovinu, d.o.o. Maglaj: Kruško Muharem, sin Habiba iz Miljanovaca, Kruško Izudin, sin Muharema iz Maglaja i Kruško Zehudin, sin Muharema iz Miljanovaca, ugovorom broj 02/05 od 03.03.2005.godine, iz društva "EUROAGENT" d.o.o. Maglaj, istupa Kruško Hajrudin iz Miljanovaca i ustupa bez naknade iznos od 2,000KM u novcu ili 15% kapitala koji je imao u Društvu, Kruško Muharem sina Habiba iz Miljanovaca te isti istupa iz Društva. Osnovni kapital Društva čine ulozi koje su članovi Društva uplatili: 

1.    Kruško Muharem, sin Habiba iz Miljanovaca, u novcu 9,330KM ili 70%; 

2.    Kruško Zehrudin, sin Muharema iz Miljanovaca, u novcu 2,000KM ili 15%; 

3.    Kruško Izudin, sin Muharema iz Maglaja u novcu 2,000KM ili 15%. 

Ukupni kapital Društva čini iznos od 13.300,00 KM ili 100%. 

(SR-21/05-Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-63/05 od 26.1. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Puni naziv subjekta upisa: Javna ustanova "Studentski centar Zenica" 

Sjedište subjekta upisa: Zenica, Crkvice broj 50. Oblik subjekta upisa: javna ustanova 

Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1) SKUPŠTINA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZENICA, Zenica, udio osnivača: broj i datum akta: Odluka Skupštine Zeničko-dobojskog kantona broj 01-38-20914/04 od 07.10.2004.godine. Djelatnosti u unutarnjem poslovanju: 45.310 Elektroinstalacijski radovi; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima; 52.470 Trgovina na malo knjigama,novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom; 52.740 Popravci, d.n.; 55.210 Omladinski hoteli i planinarski domovi; 55.300 Restorani; 55.400 Barovi; 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina; 74.500 Agencije za zapošljavanje i posredovanje radne snage; 80.302 Studentski domovi (centri); 92.511 Djelatnost biblioteka; 92.512 Djelatnost javnih arhiva; 93.010 Pranje i hemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda. Javna ustanova će vršiti ugostiteljske i trgovinske usluge u okviru registrovane djelatnosti, posredovanje, zastupanje, komision, uskladištenje, otprema i doprema robe (špedicija), marketing i druge usluge uobičajene u trgovini. Javna ustanova može bez upisa u sudski registar, da vrši i druge djelatnosti u manjem obliku, koje služe djelatnostima koje su upisane u sudski registar i koje se uobičajeno vrše uz te djelatnosti u manjem obimu ili povremeno ili koje doprinose boljem iskorištavanju kapaciteta i materijala koji se upotrebljavaju za vršenje upisane djelatnosti. 

Osobe ovlaštene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Bahtić (Ramo) Ismet JMBG l.k.br. 04CTD1556 Zenica, Zenica, Crkvice 61, v.d. direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti. 

Osobe ovlašćene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju. 

(SR-66-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-1831/04 od 26.01.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osnivač Dino (Islam) Milet, iz Sarajeva, Društva "REPRO" d.o.o. Visoko, donosi Odluku br. 01-1/04 od 17.11.2004.godine o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju br.01/02 od 03.04.2004.godine i Odluku o promjeni lica ovlašćenog za zastupanje Društva "REPRO" d.o.o. Visoko. Prestaju ovlašćenja za zastupanje privrednog društva "REPRO" d.o.o. Visoko, Društva za proizvodnju, promet, turizam i usluge, sa sjedištem u Visokom, ul. Muhameda Hadžijalića, br.17 B, dosadašnjem direktoru Adisu Salihoviću, sinu Saliha iz Sarajeva, Novi Grad', ul. Olimpijska, br.13., l.k.br. 17992/98 PU - Novi Grad, Sarajevo, JMBG 3003979172184, u zemlji i poslovima vanjskotrgovinskog prometa društva. "REPRO" d.o.o. Visoko, zastupa i predstavlja direktor Sanda Hrelja, kći Nihaza, iz Sarajeva, ul. Džamijska br.17/1, l.k.br. 3593/02 PU Općina Centar, JMBG 1810984175065, bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa društva. 

(SR-73-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-1814/04 od 25.01. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Privredno društvo "AMUIP" d.o.o. Zenica, ulica Vatrogasni put broj 3., osnivači društva donose: - Aneks broj:01/2003 od 17.02.2003.godine, na Ugovor o usklađivanju organizacije Društva sa ograničenom odgovornošću za auto-moto uslugei i promet "ZENICA" Zenica i drugih podataka značajnih za pravni promet sa Rješenjem Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona o odobrenju upisa izrvšrne privatizacije broj 20-03-1307/99 od 30.12.1999.godine; - Odluka o usvajanju Izvještaja o kupoprodaji i prijenosu vlasničkih udjela u Privrednom društvu auto-moto usluge i promet "AMUIP" d.o.o. Zenica, broj 05-02/03 od 17.02.2003.godine; - Odluka o istupanju 29. članova Privrednog društva za auto-moto usluge i promet "AMUIP" d.o.o. Zenica te pristupanje nogo člana Privrednom društvu za auto-moto usluge i promet "AMUIP" d.o.o. Zenica, broj 06-02/03 od 17.02.2003.godine; - Odluka o usvajanju Statuta Privrednog društva za auto-moto usluge i promet "AMUIP" d.o.o. Zenica, broj 07-02/03 od 17.02.2003.godine; - Statut Privrednog društva za auto-moto usluge i promet "AMUIP" d.o.o. Zenica, broj 07-02/03 od 17.02.2003.godine; - Odluka o razrješenju Nadzornog odbora Privrednog društva za auto-moto usluge i promet "AMUIP" d.o.o. Zenica, broj 08-02/03 od 17.02.2003. godine; Aneks broj 2/03 na Ugovor o kupoprodaji predmeta Tendera T-08, broj 20-03-126/03 od 24.01.2003. godine; Odluka o povećanju temeljnog kapitala Privrednog društva za auto-moto usluge i promet "AMUIP" d.o.o. Zenica, broj 05-l 1/04 od 17.11.2004.godine; - Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Privrednog društva za auto-moto usluge i promet "AMUIP" d.o.o. Zenica, broj 06-11/04 od 17.11.2004. godine; - Aneks broj 01/04 od 17.11.2004. godine na Ugovor o usklađivanju organizacije Društva sa ograničenom odgovornošću za auto-moto usluge i promet "ZENICA" Zenica i drugih podataka značajnih za pravni promet sa Rješenjem Agencije za privatizaciju u Zeničko-Dobojskog kantona o odobrenju upisa izvršene privatizacije broj 20-03-1307/99 od 30.12.1999.godine. Ugovorom o kupoprodaji 51% vlasničkih udjela u d.o.o. za auto-moto usluge i promet "AMUIP" Zenica, zaključen dana 11.12.2002.godine, u Zenici između: Vlasnika 51% udjela Društva za auto-moto usluge i promet "AMUIP" d.o.o. Zenica, kojem je sjedište u Zenici, u ulici Vatrogasni put na broju 3, sjedne strane i to: Kardović (Hazbo) Nehad, Tabak (Ahmed) Mirsad, Purić (Derviš) Ibrahim, Jusić (Šefket) Hamzeta, Tahmišćija (Irsad) Lejla, Frndić (Omer) Senada, Spahić (Rasim) Esad, Čuruković (hasan) Hasan, Skopljak (Firket) Nusret, Delić (Ismet) Mehmed, Bajramović (Šerif) Suhrab, Čatović (Suljo), Hasan, Haskić (Jusuf) Ezedin, Mujkanović (Uzeir) Agan, Omeragić (Mustafa) Nusret, Subašić (Šukrija) Zuhdija), Delkić (Eniz) Enes, Redžić (Derviš) Mirnes, Omerdić (Mustafa) Muamer, Šabić (Suad) Denis, Čeremić (Halil) Muradif, Šišić (Husein) Sidika, Čorič (Vasilij) Darinka, Abdulzaimović (Omer) Enver, Lovrić (Filip) Jozo, Bošnjak (Mahmut) Mehmedalija, Husanović (Izet) Semir, Husetić (Hamidija) Edin, Zulfo (Derviš) Golub i Kablar (Vahid) Mersudin. Lovrić Jozo, zastupan po punomoćniku Tabak Mirsadu iz Zenice, (punomoć broj 91763 ovjerena u Zenici dana 03.12.2002.godine, od strane Službe za opću upravu i stambene poslove općine Zenica, i koja čini sastavni dio ovog Ugovora) i Kardović Nehad, zastupan po punomoćniku Purić Ibrahimu iz Zenice (punomoć broj 066/2000 ovjerena u Sarajevu dana 21.01.2000. godine, od strane Općinskog suda I u Sarajevu i koja čini sastavni dio ovog Ugovora) a koji prodaje 6% svojih vlasničkih udjela). Prestaju obaveze i odgovornosti dosadašnjim osnivačima. Društvu pristupa novi osnivač: 2. "REMIS" d.o.o. Visoko, ulica Topuzovo Polje bb, zastupano po direktoru Musa Samiru iz Visokog, kao kupca, s druge strane. Odlukom o povećanju temeljnog kapitala br.05-11/04 od 17.11.2004.godine, Ovom Odlukom osnivački vrše povećanje kapitala za iznos od 2.000,00 KM. Osnivači Privrednog društva "AMUIP" d.o.o. Visoko, 1. Kulenović (Nešedin) Alija, vrši povećanje u novcu za iznos od 100,00 KM "REMIS" društvo za trgovinu na veliko i malo i usluge d.o.o. Visoko vrši povećanja kapitala za iznos od 1.900,00 KM u novcu. Termeljni kapital društva se povećava za iznos od 43.900,00 KM u stvarima na iznos od 435.900,00 KM (433.900,00 KM u stvarima i 2.000,00 KM u novcu) tako da omjer i visina vlasničkih udjela nakon izvršene gore navedene dokapitalizacije Društva u novcu izgleda ovako: 

1. Kulenović (Nešedin) Alija ima 173.560,00 KM u stvarima -100,00 KM u novcu što ukupno iznosi: 173.660,00 KM ili 39,83941 % i 

2. "REMIS" društvo za trgovinu na veliko i malo i usluge d.o.o. Visoko, 260.340,00 KM u stvarima i 1.900,00 KM u novcu, što ukupno iznosi:262.240,00 KM ili 60,16059%. 

(SR-76-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-8/05 od 04.02. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

"METALNO" d.d. Zenica, Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 29.12.2004.godine, donio je Odluku o usklađivanju odluke o smanjenju osnovnog kapitala smanjenjem nominalne vrijednosti dionica. Spisak vlasnika vrijednosnih papira registrovanih kod Registra za vrijednosne papire F BiH (ukupno u I i II krugu 244), i Statut "Metalno" d.d. Zenica od 29.12.2004. godine, Odluku o izmjeni i dopuni Statuta "Metalno" d.d. Zenica - Rješenje Agencije za privatizaciju Ze-do kantona o odobrenju upisa izvršene privatizacije br.20-03-803/04 od 23.06.2004.godine. Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine br.03-19-679/04 od 05.11.2004. godine, odobrava se smanjenje osnovnog kapitala emitentu "Metalno" d.d. Zenica za iznos od 1.256.567,00 KM, smanjenjem nominalne vrijednosti emitovanih dionica. Emitent je prije odobrenog smanjenja imao ukupni osnovni kaptal u iznosu od 19.331.800,00 KM podijeljen u 966.590 običnih dionica u nominalnoj vrijednosti pod 20,00 KM, a po odobrenom smanjenju osnovni kapital društva iznosi 18.075.233,00 KM, podijeljen u 966.590 običnih dionica, u nominalnoj vrijednosti po 18,70 KM. Lice ovlašćeno za zastupanje subjekta upisa u zemlji i poslovima vanjskotrgovinskog prometa je ŠIŠIĆ SEMIZ, iz Zenice, sa sjedištem u Zenici, ul. Londža br.126., JMBG 0909952190014; direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru djelatntosti i vanjskotrgovinskog prometa. 

(SR-90-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-1821/05 od 04.02.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1) Dizdar (Selima) Ibrahim, Zenica, ulica Obalni bulevar 28/E - 0508942190003; l.k.br.8845/97 PU Zenica, udio osnivača: broj i datum akta: Odluka o osnivanju Podružnice br.01/04 od 15.11.2004. godine. Puni naziv subjekta "ORECONS" d.o.o. Zenica, Društvo za računovodstvo, reviziju i konsalting Podružnica br.1 Mostar, sjedište subjekta upisa Mostar, Krpića br.4. Oblik subjekta upisa: pordružnica. Osnivač subjekta upisa i udjeli 

1. Dizdar (Selima) Ibrahim JMBG 0508942190003 l.k.br.8845/97 PU Zenica, udio osnivača broj i datum akta: Odluka o osnivanju podružnice br. 01/2004 od 15.11.2004.g. Djelatnosti u unutarnjem poslovanju: 74420 Računovodstveni, knjigovodstveni i kontrolni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi poreza. Osobe ovlaštene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: Osobe ovlašćene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. "ORECONS" d.o.o. Zenica, Društvo za računovodstvo, reviziju i konsalting Odluka o osnivanju br.01/200 

1. Dizdar (Selima) Ibrahim -JMBG 0508942190003; l.k.br.8845/97 PU Zenica, ulica Obalni bulevar 28 /E Rukovodilac podružnice bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-99-05/BR) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-2002/04 od 29.12.2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osnivač Maglić Nedim, sin Kasima iz Žepča, Rade Kondića, broj 56., "MEDENT & SIRODONT" D.O.O. ŽEPČE, PROIZVODNO, PROMETNOG I USLUŽNOG DRUŠTVA - PODRUŽNICA - POSLOVNA JEDINICA VOGOŠĆA, Igmanska br.1., donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke br.04/04 od 17.12.2004. godine, o osnivanju Podružnice-Poslovne jedinice Vogošća br.01/04 od 29.04.2004. godine, i Odluku br.03/04 od 17.12.2004. godine, kojom Odlukom vrši promjenu firme i sjedišta Podružnice-Poslovne jedinice "MEDENT & SIRODONT, d.o.o. Žepče, PODRUŽNICA POSLOVNA JEDINICA VOGOŠĆA, Igmanska, broj 1. Nakon promjene, Firma i sjedište Podružnice glasi: "MEDENT & SIRODONT" D.O.O. ŽEPČE, PROIZVODNO, PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO PODRUŽNICA - POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO Mjesto poslovanja: Sarajevo, Olovska, broj 52. Skraćena firma glasi: "MEDENT & SIRODONT" D.O.O. ŽEPČE - PODRUŽNICA - PJ SARAJEVO. 

(SR-106-05/BR) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-396/05 od 16.03.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1 ) Zovko Ivica, Žepče, Selište b.b. - 3009955194274, udio osnivača: broj i datum akta: Odluka o osnivanju dijela d.d. "Zovko osiguranje" d.d. Žepče-Podružnica-Filijala d.d. "Zovko osiguranje" Sarajevo-ispostava Ilidža br. 11/05 od 09.03.2005.g. Puni naziv subjekta upisa: Dioničko Drušvo za osiguranje imovine i osoba "ZOVKO OSIGURANJE" dd Žepče Goliješevica bb, PODRUŽNICA FILIALA dd ZOVKO OSIGURANJE SARAJEVO - ISPOSTAVA ILIDŽA. Sjedište subjekta upisa Ilidža Ustanička bb, oblik subjekta upisa podružnica. 

Zovko Ivica, Žepče, Selište b.b. 3009955194274, udio osnivača: broj i datum akta: Odluka o osnivanju dijela d.d. "Zovko osiguranje" d.d. Žepče-Podružnica-Filijala d.d. "Zovko osiguranje" Sarajevo-ispostava Ilidža br. 11/05 od 09.03.2005.g. 

Djelatnosti u unutarnjem poslovanju: 66.030 Ostalo osiguranje (Osiguranje industrije, osiguranje automobilskog kaska, osiguranje od automobilske odgovornosti, osiguranje opće odgovornosti, osiguranje usijeva, osiguranje životinja, osiguranje transporta karga, osiguranje transporta-kaska, osiguranje od odgovornosti u transportu, osiguranje kredita, osiguranje od nezgode, bolesničko osiguranje kojim su obuhvaćene i ozljede na radu i oboljenja od profesionalnih bolesti, te ostali poslovi osiguranja). Dioničko društvo će preko podružnice u Sarajevu-lspostava Ilidža obavljati i druge poslove osiguranja suglasno članku 3. Stavak 1. Zakona o osiguranju imovine i osoba i to: posredovanje u osiguranju, zastupanje u osiguranju, snimanje rizika, snimanje i procjena šteta, poslove sprovođenja mjera za sprečavanje i suzbijanje rizika koji ugrožavaju imovinu i osobe, prodaju ostataka osiguranih uništetnih stvari, pružanje pravne pomoći i drugih intelektualnih i tehničkih usluga u osiguranju. Osobe ovlaštene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: Osobe ovlašćene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Dioničko društvo za osiguranje imovine i osoba "Zovko osiguranje" d.d. Odluka o osnivanju Podružnice 

1. Ćerić (Mirka) Ljiljana -JMBG 2206953177670 Sarajevo. Zagrebačka 51, Rukovoditelj ispostave Zastupa filijalu u okviru njene registrirane djelatnosti, zaključuje ugovore i poduzima sve pravne poslove samostalno do 5.000,00 KM a preko uz saglasnost direktora društva. 

(SR-206-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-539/05 od 05.04.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Proizvodno, prometno i uslužno društvo "PAKO" d.o.o. Zenica, Odlukom broj: 04/05 od 

30.03.2005.godine i Anex Ugovora o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću br.30.03.2005 godine, vrši promjenu lica ovlalštenih za zastupanje, tako da će društvo zastupati: Šestić Vedad, sin Fikreta iz Zenice, Jalimamov put 6A, direktor društva, Šestić Nermin, sin Fikreta iz Zenice, Talića brdo 1A, PROKURIST i Terzić Darmin Zenica, Obalni bulevar 28A Prokurista, svi bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti Društva. 

(SR-211-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-538/05 od 05.04.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Javna ustanova "Studentski centar Zenica" Zenica, Crkvice broj 50, koju zastupa direktor JU "Studentski centar Zenica" Zenica BAHTIĆ ISMET, sin Rame iz Zenice, Sporazumom o prestanku ugovora o radu, broj 01-112/2005 od 30.03.2005. godine. Ugovor o radu zaključen između JU "Studentski centar Zenica" Zenica i Bahtić Ismeta koji je obavljao dužnost v.d. direktora zaključen dana 07.02.2005.godine, pod brojem 01-43/2005, prestaje da važi radi odlaska Bahtić Ismeta u starosnu penziju. Odlukom br.01-93/05, imenuje se direktor JU "Studentski centar Zenica" Zenica, dipl. ing. Miralema Bašić Buzaljko, kći Hamdije iz Zenice, JMBG 2202952195033; l.k.br. 04CTF2280, nastanjena u Zenici, Uzunovića put 3A, bez ograničenja ovlaštenja. 

(SR-234-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-1979/04 od 27.12.2004. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Odlukom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona br.1914-a/04 od 22.11.2004.godine, o preuzimanju prava i obaveza osnivača od strane Zeničko-dobojskog kantona nad srednjim školama kao javnim ustanovama u državnoj svojini broj 01-38-15698/04 od 29.07.2004. godine, Školski odbor Mješovite srednje škole "Mehmedalija Mak Dizdar" Breza, na sjednici održanoj 22.11.2004. godine, donosi PRAVILA o izmjeni i dopuni Pravila Mješovite srednje škole "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" Breza, broj 410/03 od 13.03.2003. godine, broj 1024/03 od 23.07.2003. godine, broj 1771/03 od 08.12.2003. godine i broj 186/04 od 09.02.2004. godine. Osnivač Mješovite srednje škole "Mehmedalija Mak Dizdar" Breza je skupština Zeničko-Dobojskog kantona. Prava i obaveze osnivača nad srednjim školama kao javnim ustanovama preuzela je Odlukom Skupštine Zeničko-dobojskog kantona broj 01-38-15698/04 od 29.07.2004. godine. 

(SR-241-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-319/05 od 08.04.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Albin-Enis-montage", Zenica, sa sjedištem u Zenici, ul. Crkvice 52 B/L1, Aneksom Ugovora br. 1, na Ugovor o osnivanju broj 01-2/04 od 23.11.2004 Godine vrši promjenu sjedišta društva i promjenu lica ovlaštenih za zastupanje društva. Novo sjedišta društva glasi: Zenica, ul. Sarajevska br. 108. Lice ovlašteno za zastupanje društva je Čoloman Namik sin Halida iz Zenice, ul. Jalijski put br. 15., direktor društva bez ogranaičenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa, a prestaju ovlaštenja dosadanjem direktoru Gutlić Nihadu, sin Mahmuta ul. Crkvice br. 52 B/L 1. 

(SR-243-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-1527/04 od 23.02.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

"BOSNAFURNIR" D.D. VISOKO, Skupština DD "Bosnafurnir" Visoko, na svojoj sjednici održanoj dana 14.12.2002. godine, donijela je Odluku o pokriću gubitka smanjenjem nominalne vrijednosti dionica br. 400/02 i Rješenjem Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine br. 03-19-127/03 od 29.04.2003. godine, kojim Rješenjem se odobrava smanjenje osnovnog kapitala Društva "Bosnafurnir" dd Visoko. Osnovni kapital u iznosu od 1.880.260,00 KM smanjuje se za iznos ostvarenog gubitka za 1999. i 2000. godinu u iznosu od 159.882,10 KM, smanjenjem nominalne vrijednosti dionica sa 20,00 KM za jednu dionicu na 18,30 KM za jednu dionicu, tako da vrijednost osnovnog kapitala iznosi 1.720.437,90 KM. 

(SR-249-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-433/05 od 13.04.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

PROIZVODNO USLUŽNO I TRGOVAČKO DRUŠTVO "ANTILOP" d.o.o. Žepče, Ljeskovica bb, br. 02/05 od 15.03.2005. godine i Ugovorom o izmjenama i dopunama Ugovora o usklađivanju oblika društva br.01/2000 od 06.03.2000. godine, osnivači Porobić Esad, sin Nusreta iz Zavidovića, Gazija 10, JMBG 1801962193826; l.k.605/94 PU Zavidovići i Dervišnurović Kasim, Sin Nazifa iz SCG, Novi Pazar, Sarajevska 14.. Društvo vodi i zastupa Uprava, a Upravu društva čine: POROBIĆ ESAD, sin Nusreta, z Zavidovića, Gazija 10, JMBG 1801962193826; l.k.605/94 PU Zavidovići, dosadašnji direktor društva, dok Odlukuom br.01/05 od 15.03.2005. godine, imenuje se i zamjenik direktora društva Dervišnurović Kasim, sin Nazifa iz SCG, Novi Pazar, Sarajevska 14, JMBG 2509952783952; pasoš br.004036590 MUP Novi Pazar, zamjenik direktora, bez ograničenja ovlašćenja u okviru reglstrovane djelatnosti u odsustvu direktora. 

(SR-252-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-670/05 od 21.04.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

1) Zovko (Ivice) Marinko, Žepče, Tatarbudžak bb - 0405984190077; br.o. isk. 04CYA1011, MUP, ZDK Žepče udio osnivača: broj i datum akta: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice Doboj broj 1011-01/2005 od 11.04.2005. godine. 

Puni naziv subjekta upisa: PROIZVODNO, TRANSPORTNO I TRGOVINSKO DRUŠTVO "ZOVKO OIL" d.o.o. Žepče POSLOVNA JEDINICA DOBOJ 

Sjedište subjekta upisa: Žepče, Sjenina Rijeka b.b. Oblik subjekta upisa: podružnica 

"Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1) Zovko (Ivice) Marinko, Žepče, Tatarbudžak bb - 0405984190077; br.o. isk. 04CYA1011, MUP, ZDK Žepče, udio osnivača: broj i datum akta: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice Doboj broj 1011-01/2005 od 11.04.2005. godine 

Djelatnosti u unutarnjem poslovanju: 

02.012 Iskorištavanje šuma; 14.110 Vađenje kamena za građevinarstvo; 14.121 Vađenje krečnjaka i krede; 14.130 Vađenje škriljaca, osim bitumenoznih; 14.210 Vađenje šljunka i pijeska; 14.220 Vađenje gline i kaolina 14.300 Vađenje minerala za hemijsku proizvodnju i proizvodnju mineralnih đubriva;; 14.400 Proizvodnja soli; 14.500 Vađenje ostalih ruda i kamena, d,n.; 15.320 Proizvodnja sokova od voća i povrća; 15.981 Proizvodnja mineralne vode; 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljene drvne građe za patosenje; 20.102 Impregnacija ili hemijska obradba drva; 20.103 Proizvodnja nesastavljene drvne građe za patosenje; 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel ploča, ploča iverica i drugih panela i ploča; 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata; 20.400 Proizvodnja drvene ambalaže; 20.510 Proizvodnja ostalih drvenih proizvoda; 24.130 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija; 24.140 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija; 24.150 Proizvodnja hemijskih mineralnih đubriva i azotnih jedinjenja; 24.160 Proizvodnja plastičnih masa, u primarnom obliku; 24.170 Proizvodnja sintetičkog kaučuka, u primarnom obliku; 24.200 Proizvodnja pesticida i drugih agrohemijskih proizvoda; 24.300 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova; 24.410 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih preparata; 24.420 Proizvodnja farmaceutskih preparata; 24.510 Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje; 24.520 Proizvodnja parfema i toaletno kozmetičkih preparata; 24.620 Proizvodnja ljepila i želatine; 24.630 Proizvodnja eteričnih ulja; 24.640 Proizvodnja fotografskog hemijskog materijala; 24.650 Proizvodnja gotovih nesnimljenih medija; 24.660 Proizvodnja ostalih hemijskih proizvoda, d.n.; 25.110 Proizvodnja spoljnih i unutarnjih guma za vozila; 25.120 Protektiranje spoljnih guma; 25.130 Proizvodnja ostalih gumenih proizvoda; 25.210 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa; 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa; 25.230 Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo; 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa; 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese; 26.640 Proizvodnja maltera; 26.650 Proizvodnja fibro cementa; 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i vještačkog kamena; 26.700 Siječenje, oblikovanje i obrada kamena; 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova; 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije; 28.210 Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i si. Posuda; 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje toplom vodom; 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom; 28.520 Opći mehanički radovi; 28.710 Proizvodnja čeličnih bačvi i sličnih posuda; 28.720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala; 28.730 Proizvodnja žicanih proizvoda; 28.740 Proizvodnja zakovica, vijčane robe, lanaca i opruga; 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n.; 33.200 Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, kontrolu, ispitivanje, upravljanje i druge namjene, osim opreme za industrijsku procesnu kontrolu; 33.300 Proizvodnja opreme za kontrolu industrijskih procesa; 33.400 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme 33.500 Proizvodnja satova; 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica; 45.120 Površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Niskogradnja; 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.230 Izgradnja autoputeva i drugih saobračajnica, aerodromskih pista i sportskih terena; 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata; 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata; 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu; 45.310 Elektroinstalacijski radovi; 45.320 Izolacijski radovi; 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje; 45.340 Ostali instalacijski radovi; 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.440 Farbarski i staklarski radovi; 45.450 Ostali završni radovi; 45.500 Davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje, sa rukovaocem; 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima; 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Održavanje i popravak motocikla; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama.živom stokom.tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima; 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom; 51.140 Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima; 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima; 51.170 Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom; 51.180 Posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n.; 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom; 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama; 51.230 Trgovina na veliko živom stokom; 51.240 Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem; 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima; 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima; 51.380 Trgovina na veliko ostalim ostalom hranom uključujući ribe, školjke i rakove; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odjećom; 51.422 Trgovina na veliko obućom; 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo,radiouređajima i TV uređajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju; 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tećnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala; 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.610 Trgovina na veliko alatnim mašinama; 51.620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama; 51.630 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje i pletenje; 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom; 51.650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju; 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem, uključujući traktore; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim Proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninom, bombonima i slatkišima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima; 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namještajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo , d.n.; 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima; 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevnskim materijalom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama; 52.485 Trgovina na malo cvijećem; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.610 Trgovina na malo putem pošte; 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 52.710 Popravak obuće i ostalih kožnih predmeta; 52.720 Popravak električnih aparata za domaćinstvo, uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu; 52.730 Popravak satova i nakita; 52.740 Popravci, d.n.; 55.110 Hoteli i moteli, sa restoranom; 55.120 Hoteli i moteli, bez restorana; 55.210 Omladinski hoteli i planinarski domovi; 55.220 Kampovi i kampirališta; 55.230 Ostali smještaj za kraći boravak; 55.300 Restorani; 55.400 Barovi; 55.510 Kantine (menze); 55.520 Opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering); 60.211 Prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski); 60.212 Prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, redovni (linijski); 60.220 Taksi služba; 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladištenje robe; 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju; 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju; 65.210 Financijski zakup (leasing); 65.220 Ostalo kreditno posredovanje; 65.230 Ostalo financijsko posredovanje, d.n.; 67.120 Posredovanje u poslovanju s vrijednosnim papirima; 67.130 Pomoćne djelatnosti povezane sa financijskim posredovanjem; 70.310 Agencija za promet nekretninama; 71.100 Iznajmljivanje automobila; 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava; 72.100 Pružanje savjeta o računarskoj opremi (hardveru); 72.200 Savjetovanje i ponuda programske opreme (softvera); 72.300 Obrada podataka; 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka; 72.600 Ostale srodne računarske aktivnosti; 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i kontrolni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi poreza; 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; 74.140 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; 74.150 Upravljanje holding- društvima; 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje; 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza; 74.500 Agencije za zapošljavanje i posredovanje radne snage; 74.700 Čišćenje svih vrsta objekata; 74.810 Fotografske djelatnosti; 74.820 Djelatnost pakovanja; 74.830 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti; 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.; 93.010 Pranje i hemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda; 93.020 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje; 93.030 Djelatnosti vezane za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja. 

Poslovna jedinica će vršiti i trgovinske usluge, u skladu sa stavom 3. člana 11. Zakona o trgovini ("Sl. list R BiH", broj 20/95), i stava 2. člana 22 ("Sl. novine F BiH", broj 64/04), a naročito: posredovanje, zastupanje, komision, uskladištenje, otpremu i dopremu robe (špedicija), marketing, druge usluge uobičajene u trgovini. Poslovna jedinica može obavljati i druge poslove koji se uobičajeno obavljaju uz djelatnosti upisane u sudski registar, u obimu i na način koji su potrebni za poslovanje, a ne predstavljaju obavljanje tih poslova kao redovnu djelatnost. Poslovna jedinica će vršiti i vanjskotrgovinski promet, kao i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom i to: IZVOZ I UVOZ ROBA iz registrovane djelatnosti: - trgovina na veliko prehrambenim proizvodima i - trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. 

Poslovna jedinica će vršiti usluge u vanjskotrgovinskom prometu i to: - izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje tih radova stranom licu R/F Bosni i Hercegovini, - usluge međunarodnog transporta roba i putnika, - druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje i sl.), - ugostiteljske i turističke usluge, - posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, - finansijski inžinjering i - druge usluge u okviru registrovane djelatnosti društva. 

Osobe ovlaštene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

Osobe ovlašćene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Proizvodno, transportno i trgovinsko društvo "ZOVKO OIL" d.o.o. Žepče Odluka o osnivanju Poslovne 

1. Đuranović (Nikole) Ljubomir, JMBG 1312955120014, lk. br.03GFB83, MUP RS. Doboj, ul.Kneza Miloša 30A. Direktor bez ograničenja, ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-306-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-1012/05 od 09.06.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

"TRANSPORT" društvo sa ograničenom odgovornošću Kakanj, Osnivač Osnivač "REMIS" d.o.o. Visoko, ulica Topuzovo polje bb, Društva "TRANSPORT" Društva sa ograničenom odgovornošću Kakanj, ulica 311. Lahke brigade bb, Odluka o pristupanju novog člana "Transport" d.o.o. Kakanj, br. 143/05 od 01.06.2005.g. i Ugovor o prijenosu 15,50% vlasničkih udjela zaključen u Visokom dana 31.05.2005.g., vrše povećanje broja osnivača društva, tako da društvu pristupa novi osnivač DD za osiguranje "VGT" Visoko, ulica Alaudin broj 1., Udjeli osnivača iznose i to:" REMIS", DOO Visoko UDJEL IZNOSI 1.733.833,50 KM ili 84,50% u novcu i DD za osiguranje "VGT'Visoko udjel iznosi 318.186,50 KM u novcu ili 15,50%. Ukupan osnovni kapital društva iznosi 2.052.020,00 KM u novcu. 

(SR-359-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-994/05 od 08.06.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

1) Hamzić (Redže) Ibrahim, Prijedor, Branislava Nušića br. 6. 3003956160057; lk.br. 04GID7267 MUP RS Prijedor, udio osnivača: 2.000,00 KM, u novcu ili 100% , broj i datum akta: Odluka o osnivanju d.o.o. br.01/05 od 06.06.2005.g. 

Puni naziv subjekta upisa: Proizvodno prometno i uslužno društvo "ALGA" d.o.o. Zenica Sjedište subjekta upisa: Zenica, Kralja Tvrtka I 17. 

Oblik subjekta upisa: društvo s ograničenom odgovornošću 

Osnivači subjekta upisa i udjela: 

1) Hamzić (Redže) Ibrahim, Prijedor, Branislava Nušića br. 6. 3003956160057; l.k.br. 04GID7267 MUP RS Prijedor, udio osnivača: 2.000,00 KM, u novcu ili 100%, broj i datum akta: Odluka o osnivanju d.o.o. br.01/05 od 06.06.2005.g. 

Djelatnosti u unutarnjem poslovanju: 20.103 Proizvodnja nesastavljene drvne građe za patosenje; 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel ploča, ploča iverica i drugih panela i ploča; 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata; 20.400 Proizvodnja drvene ambalaže; 20.510 Proizvodnja ostalih drvenih proizvoda; 36.110 Proizvodnja stolica i sjedala; 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za poslovne i prodajne prostore; 36.130 Proizvodnja kuhinjskog namještaja, osim stolica; 36.140 Proizvodnja ostalog namještaja, d.n.; 45.110 Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi; 45.120 Površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Niskogradnja; 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu; 45.310 Elektroinstalacijski radovi; 45.320 Izolacijski radovi; 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje; 45.340 Ostali instalacijski radovi; 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.440 Farbarski i staklarski radovi; 45.450 Ostali završni radovi; 45.500 Davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje, sa rukovaocem; 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 51.120 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima; 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom; 51.140 Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima; 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima; 51.170 Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom; 51.180 Posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n.; 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem; 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51. 330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima; 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima; 51.380 Trgovina na veliko ostalim ostalom hranom uključujući ribe, školjke i rakove,; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo,radiouređajima i TV uređajima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.610 Trgovina na veliko alatnim mašinama; 51.620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama; 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom; 51.650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem; 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninom, bombonima i slatkišima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima; 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namještajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo , d.n.; 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 55.110 Hoteli i moteli, sa restoranom; 55.120 Hoteli i moteli, bez restorana; 55.300 Restorani; 55.400 Barovi; 60.211 Prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski) 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju; 63.120 Skladištenje robe; 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju; 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju; 71.100 Iznajmljivanje automobila; 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava; 71.330 Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući računare (kompjutere); 71.400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo; 72.100 Pružanje savjeta o računarskoj opremi (hardwaru); 72.200 Savjetovanje i ponuda programske opreme (softwara); 72.300 Obrada podataka; 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka; 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih i knjigovodstvenih mašina i računarskih sistema (računara); 72.600 Ostale srodne računarske aktivnosti; 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; 74.400 Reklama i propaganda; 74.820 Djelatnost pakovanja; 74.830 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti; 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.; 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe; 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n.; 92.610 Rad sportskih objekata; 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n.; 93.020 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje; 93.030 Djelatnosti vezane za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja; 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

Društvo će obavljati trgovinske usluge shodno Zakonu o trgovini i to: posredovanje, zastupanje, komisione usluge, usluge franžizinga, uskladištenje, otprema i doprema robe (špedicija), usluge tržnice na veliko i malo, robna berza, marketing, djelatnost sajmova i druge usluge uobičajene u trgovini. 

Društvo će obavljati vanjskotrgovinski promet u okviru registrovane djelatnosti u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službene novine" - vanjska trgovina prehrambenim proizvodima uvoz-izvoz,- vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz. 

Društvo će pružati usluge u vanjskotrgovinskom poslovanju u skladu sa članom 27. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Sl.novine FBiH", br. 2/95), a naročito: - oblicima uvoza i izvoza roba, - usluge međunarodnog transporta robe i putnika, - međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge, utovar i sl., - turističke usluge, finansijske usluge, pomorsko-tehničke usluge na moru i podmorju, - zastupanje stranih firmi, - obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, - druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa. "Službene novine Federacije BiH", br. 2/95) i to: 

Osobe ovlaštene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Hamzić (Redže) Ibrahim -JMBG 3003956160057; l.k.br. 04GID7267 MUP RS Prijedor, Prijedor, Branislava Nušića br. 6., direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti 

2. Hamzić Samir -JMBG 1305975160008; l.k.04GID7266 MUP RS Prijedor, Prijedor, Branislava Nušića br.6, prokurist bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti, osim prenosa i opterećenja nekretnina. 

Osobe ovlašćene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Hamzić (Redže) Ibrahim -JMBG 3003956160057;l.k.br.04GID7267 MUP RS Prijedor, Prijedor, Branislava Nušića br. 6., direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti 

2. Hamzić Samir -JMBG 1305975160008; l.k. 04GID7266 MUP RS Prijedor, Prijedor, Branislava Nušića br.6, prokurist bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti, osim prenosa i opterećenja nekretnina. 

(SR-361-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-977/05 od 30.05.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osnivač "OPERTA - BBM" GmbH Mulheim an der Ruhr, SR Njemačka "BBM- Amfibolit" društva sa ograničenom odgovornošću Vareš, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju statusa društva "BBM-Amfibolit", d.o.o. Vareš broj 765/05 od 10.05.2005.g.,vrši povećanje osnovnog kapitala društva u stvarima za iznos od 2,014.500,00 KM, tako da ukupan osnovni kapital društva iznosi i to: u stvarima i pravima od 15,509.347,90 KM i novcu 1,403.605,80 KM, što ukupno iznosi 16,912.953,70 KM. 

(SR-362-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-1023/05 od 08.06.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Kantonalni suda u Zenici sudija Antonović Zvjezdana, odlučujući po zahtjevu "AD-PRINT" d.o.o. Društvo za izdavačko- štamparsku djelatnost Tešanj van rasprave 08.06.2005 donio je rješenje. Ispravlja se Rješenje Kantonalnog suda broj U/I-3039/02 24.09.2002.godine tako što se u Rješenju (obrazac 9) u četvrtom (4.) redu umjesto imena Alić Bahrija, direktor društva sada navodi Alić Ferid direktor društva. U ostalom dijelu Rješenje ostaje neizmijenjeno. Rješenje o ispravci je sastavni dio Rješenja U/I-3039/02 od 24.09.2002.godine. 

(SR-363-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-650/05 od 12.05.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Proizvodno prometno uslužno Društvo "EUROBEST" Kakanj d.o.o. ul.311 Lahke Brigade bb. Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala br. 01/05 od 15.03.2005. godine vrši smanjenje osnova kapitala Društva tako da se osnovni kapital društva smanjuje za iznos od 492,000KM. Ukupni kapital društva nakon smanjenja iznosi 2,000,00 KM i odlukom br. 01/05 od 15.03.2005. godine vrši promjenu adrese odnivača Begić Esada, sin Zuhdije iz Kaknja, Titova 17, na novu adresu i to Begić Esad, sin Zuhdije iz Sarajeva Ismeta Mujezinovića 40, JMBG 0607954192174. 

(SR-365-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-946/05 od 27.05.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1) ILJIR (Ismaila) AZIRI, Zenica, ul. Masarykova 26. - 0205982190054; l.k.br. 04CTG4764 Zenica, udio osnivača: 2.000,00 KM, u novcu ili 100% , broj i datum akta: Odluka o osnivanju "KLAS-IES" Zenica, d.o.o. broj 01/05 od 17.05.2005.g. 

Puni naziv subjekta upisa: PROIZVODNO PROMETNO USLUŽNO DRUŠTVO "KLAS-IES" Zenica, d.o.o. 

Sjedište subjekta upisa: Zenica, ul. Masarykova broj 26. 

Oblik subjekta upisa: društvo s ograničenom odgovornošću osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1) ILJIR (Ismaila) AZIRI, Zenica, ul. Masarykova 26. - 0205982190054; l.k.br. 04CTG4764 Zenica, udio osnivača: 2.000,00 KM, u novcu ili 100% , broj i datum akta: Odluka o osnivanju "KLAS-IES" Zenica, d.o.o. broj 01/05 od 17.05.2005.g. 

Djelatnosti u unutarnjem poslovanju: 01.110 Uzgoj žitarica i drugih usjeva i nasada, d.n.; 01.132 Uzgoj voća, oraha i si., usjeva za pripremanje začina i napitaka; 01.300 Uzgoj usjeva i uzgoj stoke (mješovita proizvodnja); 15.11 Proizvodnja, prerada i konzerviranje životinjskog mesa, osim mesa peradi; 15.120 Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa peradi; 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih zamrznutih smjesa; 15.610 Proizvodnja mlinarskih proizvoda; 15.710 Proizvodnja stočne hrane; 15.720 Proizvodnja hrane za kućne ljubimce; 15.811 Proizvodnja hljeba i peciva; 15.812 Proizvodnja svježe tjestenine i kolača; 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnog peciva i kolača; 15.840 Proizvodnja kakaoa, čokolade i bombona; 15.850 Proizvodnja suhe tjestenine; 15.860 Prerada čaja i kafe; 15.870 Proizvodnja začina i dodataka jelima; 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n.; 15.982 Proizvodnja bezalkoholnih pića; 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama.živom stokom .tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima; 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom; 51.140 Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima; 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima; 51.170 Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom; 51.180 Posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n.; 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom; 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama; 51.230 Trgovina na veliko živom stokom; 51.240 Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem; 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima; 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima; 51.380 Trgovina na veliko ostalim ostalom hranom uključujući ribe, školjke i rakove; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odjećom; 51.422 Trgovina na veliko obućom; 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo.radiouređajima i TV uređajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju; 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijajom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.610 Trgovina na veliko alatnim mašinama; 51.620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama; 51.630 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje i pletenje; 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom; 51.650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju; 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem, uključujući traktore; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo kruhom,pecivom,kolačima.tjesteninom, bombonima i slatkišima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima; 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namještajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, d.n.; 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima; 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevnskim materijalom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama; 52.485 Trgovina na malo cvijećem; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama 52.610 Trgovina na malo putem pošte; 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 52.710 Popravak obuće i ostalih kožnih predmeta; 55.110 Hoteli i moteli, sa restoranom; 55.300 Restorani; 55.400 Barovi; 55.510 Kantine (menze); 55.520 Opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering); 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju; 72.300 Obrada podataka; 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i kontrolni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi poreza; 74.140 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; 74.400 Reklama i propaganda; 74.820 Djelatnost pakovanja; 74.830 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti; 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.; 92.330 Djelatnost sajmova i zabavnih parkova 

Društvo će vršiti i trgovinske usluge u skladu sa stavom 3.člana 11. Zakona o trgovini ("Službeni list RBiH", broj 20/95), a naročito: posredovanje, zastupanje.komision, uskladištenje, otpremu i dopremu robe, (špedicija), marketing, druge usluge uobičajene u trgovini. 

Društvo će vršiti i vanjskotrgovinski promet, kao i usluge u tom prometu, u skladu sa Zakonom, i to: IZVOZ i UVOZ roba iz registrovane djelatnosti - Trgovine na veliko prehrambenim proizvodima I - Trgovine na veliko neprehrambenim proizvodima. Društvo će vršiti usluge u vanjskotrgovinskom prometu i to: - ugostiteljske i turističke usluge, - posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga I - obavljanje vanjskotrgovinskog poslovanja u slobodnim zonama, - druge usluge u okviru registrovane djelatnosti Društva. Osobe ovlaštene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. ILJIR (Ismaila) Aziri - JMBG 0205982190054; l.k.br.04CTG4764 Zenica, Zenica, ul. Masarykova br. 26., direktor društva Bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti. Osobe ovlašćene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. ILJIR (Ismaila) Aziri -JMBG 0205982190054; l.k.br. 04CTG4764 Zenica, Zenica , ul. Masarvkova br. 26. , direktor društva bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-364-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-981/05 od 31.05.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1) Bulbul (Ibrahima) Amel, Olovo, ul. Jelik bb. - 0711984173044; l.k.04DCA0320 MUP ZDK Olovo, udio osnivača: 2.000,00 KM, u novcu ili 100%, broj i datum akta: Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću br. 01/2005-BN od 27.05.2005.g. Puni naziv subjekta upisa: Proizvodno uslužno društvo "BUL-TRADE" d.o.o. Olovo. Sjedište subjekta upisa: Olovo, ul. Branilaca grada bb. Oblik subjekta upisa: društvo s ograničenom odgovornošću. Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1) Bulbul (Ibrahima) Amel, Olovo, ul. Jelik bb. - 0711984173044; l.k.04DCA0320 MUP ZDK Olovo, udio osnivača: 2.000,00 KM, u novcu ili 100% , broj i datum akta: Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću br. 01/2005-BN od 27.05.2005.g. 

Djelatnosti u unutarnjem poslovanju: 15.110 Proizvodnja, prerada i konzerviranje životinjskog mesa, osim mesa peradi; 15.120 Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa peradi; 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi; 15.310 Prerada i konzerviranje krompira; 15.320 Proizvodnja sokova od voća i povrća; 15.330 Prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n.; 15.510 Prerada mlijeka i proizvodnja mliječnih proizvoda, osim proizvodnje sladoleda; 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih zamrznutih smjesa; 15.610 Proizvodnja mlinarskih proizvoda; 15.620 Proizvodnja škroba i škrobnih proizvoda; 15.710 Proizvodnja stočne hrane; 15.720 Proizvodnja hrane za kućne ljubimce; 15.811 Proizvodnja hljeba i peciva; 15.812 Proizvodnja svježe tjestenine i kolača; 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnog peciva i kolača; 15.830 Proizvodnja šećera; 15.840 Proizvodnja kakaoa, čokolade i bombona; 15.850 Proizvodnja suhe tjestenine; 15.860 Prerada čaja i kafe; 15.982 Proizvodnja bezalkoholnih pića; 17.210 Proizvodnja tkanina pamučnog tipa; 17.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina; 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za domaćinstvo; 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda 17.600 Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina 18.100 Proizvodnja kožne odjeće; 18.210 Proizvodnja radnih odijela; 18.221 Proizvodnja ostale spoljne odjeće, osim one šivane po mjeri; 18.222 Proizvodnja ostale spoljne odjeće, šivane po mjeri 18.230 Proizvodnja rublja; 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta; 19.301 Serijska proizvodnja obuće; 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata; 20.400 Proizvodnja drvene ambalaže; 20.510 Proizvodnja ostalih drvenih proizvoda; 20.520 Proizvodnja proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala; 24.510 Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje; 25.210 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa; 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa; 25.230 Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo; 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa; 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova; 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije; 28.210 Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i si. Posuda; 28.610 Proizvodnja sječiva; 28.620 Proizvodnja alata; 28.630 Proizvodnja brava i okova; 28.710 Proizvodnja čeličnih bačvi i sličnih posuda; 28.720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala; 28.730 Proizvodnja žicanih proizvoda; 28.740 Proizvodnja zakovica, vijčane robe, lanaca i opruga; 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n.; 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore; 37.100 Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka 37.200 Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Niskogradnja; 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova 45.310 Elektroinstalacijski radovi; 45.320 Izolacijski radovi; 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje; 45.340 Ostali instalacijski radovi; 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.440 Farbarski i staklarski radovi; 45.450 Ostali završni radovi; 45.500 Davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje, sa rukovaocem; 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima; 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Održavanje i popravak motocikla; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama.živom stokom,tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima; 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom; 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima; 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima; 51.170 Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom; 51.180 Posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n.; 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom; 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama; 51.230 Trgovina na veliko živom stokom; 51.240 Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem; 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima; 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima; 51.380 Trgovina na veliko ostalim ostalom hranom uključujući ribe, školjke i rakove; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.422 Trgovina na veliko obućom; 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju; 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.610 Trgovina na veliko alatnim mašinama; 51.620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama; 51.630 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje i pletenje; 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom; 51.650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju; 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem, uključujući traktore; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninom, bombonima i slatkišima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima; 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namještajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, d.n.; 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima; 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevnskim materijalom; 52.470 Trgovina na malo knjigama.novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama 52.610 Trgovina na malo putem pošte; 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 52.710 Popravak obuće i ostalih kožnih predmeta; 52.720 Popravak električnih aparata za domaćinstvo, uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu; 52.730 Popravak satova i nakita; 52.740 Popravci, d.n.; 55.300 Restorani; 55.400 Barovi; 55.520 Opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering); 60.211 Prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski); 60.212 Prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, redovni (linijski); 60.220 Taksi služba; 60.230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju; 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladištenje robe; 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju; 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju; 70.310 Agencija za promet nekretninama; 71.100 Iznajmljivanje automobila; 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava; 72.300 Obrada podataka; 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih i knjigovodstvenih mašina i računarskih sistema (računara); 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i kontrolni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi poreza; 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje; 74.400 Reklama i propaganda; 74.500 Agencije za zapošljavanje i posredovanje radne snage; 74.810 Fotografske djelatnosti; 74.820 Djelatnost pakovanja; 74.830 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti; 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.; 92.330 Djelatnost sajmova i zabavnih parkova; 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

Društvo će obavljati spoljnotrgovinski promet sukladno odredbama Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju i to: - spoljna trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru registrovane djelatnosti, UVOZ-IZVOZ. Društvo će vršiti usluge u spoljnotrgovinskom poslovanju u okviru registrovane djelatnosti sukladno Zakonu o spoljnotrgovinskom poslovanju, a naročito: - Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga - Izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom domaćem ili pravnom licu u BiH - Usluge međunarodnog transporta roba i međunarodna špedicija, - Skladištenje robe i agencijske usluge, - Posredništvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, - Ugostiteljske i turističke usluge, - Zastupanje stranih firmi, - Obavljanje spoljnotrgovinskih poslova u slobodnim zonama. Osobe ovlaštene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Hodžić (Senahida) Almir, JMBG: 1506980173059; l.k. 05DCA6879 MUP ZDK Olovo, Olovo. ul. Bakici bb. Direktor Društva bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti. Osobe ovlašćene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Hodžić (Senahida) Almir -JMBG 1506980173059; l.k. 05DCA6879 MUP ZDK Olovo, Olovo, ul. Bakići bb,, Direktor Društva bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-366-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-942/05 od 03.06.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

"EFCO-NAT" d.o.o. Maglaj, na sjednici Upravnog odbora odžanoj dana 13.04.2004. godine, donosi Ugovor o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću od 17.02.1998. godine i Anex Ugovora br. IV od 28.09.2004. godine. Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala društva. "EFCO-NAT" d o o Maglaj u dvije poslovne godine iskazao je poslovni gubitak i to: u 2.000. godini 100.857,82 KM i poslovni gubitak u 2003. godini od 35.551,92 KM što ukupni gubitak iznosi: 136.409,74 KM. Temeljni kapital društva iznosi 330.320,13 KM od čega: -novčana sredstva u iznosu od 32.746,14 KM i stvari u vrijednosti od 297.573,99 KM. Osnovni kapital društva smanjen je za ukupno 123.223,87 KM od čega- 111.008,01 KM u stvarima i 12.215,86 KM u novcu. 

(SR-367-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-819/05 od 09.05.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Društvo sa ograničenom odgovornošću "PREVOZ PUTNIKA" Zavidovići, Ulica Omladinska bb .Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću "Prevoz putnika" d.o.o. Zavidovići, broj 100/05 od 16.04.2005.g. vrši promjenu-usklađivanje sjedišta društva i promjena-smanjenje broja osnivača i promjena udjela., i to: 

Novo sjedište društva glasi: Zavidovići, Omladinsko naselje bb. 

Iz društva istupaju Husanović Ramo, Mujkić Mustafa, Bjelić Asif, Sejkanović Ešef, Begović Huso, Bjelić Remzo, Šibonjić Hazim, Kadrić Almir i Bjelić Enver i svoje udjele prenijeli Ugovorom na člana Društva Begić Ismetu. 

(SR-368-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-1020/05 (1-7460) od 09.06.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

I FIRMA OBLIK I SJEDIŠTE SUBJEKTA UPISA 

Društvo sa ograničenom odgovornošću "BH Steel Željezara" Zenica Zenica, ul. Bulevar Kralja Tvrtka I br. 17 

II NAZIV I SJEDIŠTE OSNIVAČA 

1. Federacija Bosne i Hercegovine, koju zastupa Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Alipašina broj 41 

2. Kuwait Consulting & Investment Co (KCIC) dioničarska Kuwajtska kompanija (Mirgab Kuwait), Kuwait Fund Building 12. sprat, ul. Mubarak Al Kabir Street i 

3. Mittal Steel Holdings N.V., Kompanija osnovana u skladu sa zakonima Holandskih Antila sa glavnim sjedištem u Kaya Richard J. Beaujon, z/n, Curacao, Holandski Antili 

Osnivači su dana 13.10.2004.godine zaključili Dopunjeni i izmijenjeni Ugovor o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću "BH Steel Željezara" Zenica 

III PROMJENA FIRME 

Odlukom Skupštine Društva o promjeni imena firme i izmjeni Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću "BH Steel Željezara" Zenica (broj : 01/05-Skod 18.05. 2005. godine) izvršena je promjena firme. 

Društvo sa ograničenom odgovornošću "BH Steel Željezara" Zenica. 

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Mittal Steel Zenica". 

Skraćeno ime "BHS Željezara", d.o.o. Zenica mijenja se u ime "Mittal Steel Zenica" d.o.o. 

(SR-369-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-1006/05 od 06.06.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Društvo za građevinarstvo, rudarstvo, transport, trgovinu i usluge "DUSPER" d.o.o. Kakanj, Kraljeva Sutjeska Trkna bb, odlukom o izmjenama i dopunama odluke br. 03-3/05 od 27.05.2005-godine vrši proširenje djelatnosti Društva i upis prokuriste društva. Društvo je proširilo djelatnost i to: 26.400 Proizvdnja cigle, crijepa i proizvoda, 26.610 Prozvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.660 Proizvodnja fibro-cementa, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i vještačkog kamena, 26.700 Sječenje, oblikovanje i obrada kamena, 26.810 Proizvodnja brusnih proizvoda, 45.240 izgradnja hidrograđevinksih objekata, 45.310 Elektroinstalacioni radovi, 45.320 Izolacioni radovi. Pored direktora društva Dusper Anđelke iz Kaknja, Kraljeva Sutjeska Trkna bb, Društvo će zastupati i prokurista Dusper Miroslav iz Kaknja, Kraljeva Sutjeska Trkna bb, zaključuje i obavlja pravne radnje i poslove u vezi sa poslovanjem Društva u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanjom bez ograničenja ovlaštenja, osim zaključivanja ugovora koji se odnose na osnovna sredstva. 

(SR-370-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-912/05 od 03.06.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Firma-tvrtka - puni naziv subjekta upisa: DIONIČKO DRUŠTVO "Sebilj" Visoko za inžinjering, konsalting i marketing usluge. Sjedište subjekta upisa: Visoko, ul. Zanatski centar Sebilj 2. Skraćena oznaka firme-tvrtke: D.D. "Sebilj" Visoko Oblik subjekta upisa: DIONIČKO DRUŠTVO. Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1) PIF "BOSVIN", Sarajevo-Centar, Terazije, bb - 5002010686703 , udio osnivača: broj i datum akta: statut DD "Sebilj" Visoko od 10.11.2003.godine i Rješenje komisije za vrijednosne papire br. 03-19-706/04 od 10.02.2005.godine 

2 ) Ković (Hasan) Enver, Visoko, Bešlagića, br.1 -1310951174133 , udio osnivača: broj i datum akta: Statut DD "Sebilj" Visoko od 10.11.2003. godine i Rješenje komisije za vrijednosne papire br. 03-19-706/04 od 10.02.2005.godine 

3) Jovović (Rašid) Bakira, N. Sarajevo, Zagrebačka, br.55 - 0310951177651, udio osnivača: broj i datum akta: Statut DD "Sebilj" Visoko od 10.11.2003. godine i Rješenje komisije za vrijednosne papire br. 03-19-706/04 od 10.02.2005.godine 

4) Alibegović (Ibro) Šemsija, Visoko, Donje Moštre, br.29 - 2806956174149, udio osnivača: broj i datum akta: Statut DD "Sebilj" Visoko od 10.11.2003. godine i Rješenje komisije za vrijednosne papire br. 03-19-706/04 od 10.02.2005. godine 

5) Čabaravdić (Salem) Halim, Visoko, Delahmetovića, bb, 0201941174146, udio osnivača: broj i datum akta: Statut DD "Sebilj" Visoko od 10.11.2003. godine i Rješenje komisije za vrijednosne papire br. 03-19-706/04 od 10.02.2005. godine 

6) Čabaravdić (Ramiz) Murada, Visoko, R. Delahmetovića, bb - 2911950179147, udio osnivača: broj i datum akta: Statut DD "Sebilj" Visoko od 10.11.2003. godine i Rješenje komisije za vrijednosne papire br. 03-19-706/04 od 10.02.2005. godine 

7) Bijedić (Džemal) Aiša, Visoko, Naselje Luke br.10-1912955179156, udio osnivača: broj i datum akta: Statut DD "Sebilj" Visoko od 10.11.2003. godine i Rješenje komisije za vrijednosne papire br:03-19-706/04 od 10.02.2005. godine 

8) Novokmet (Nezir) Mirsada, Visoko, Naselje Luke C1 - 2304949174138, udio osnivača: broj i datum akta: Statut DD "Sebilj" Visoko od 10.11.2003. godine i Rješenje komisije za vrijednosne papire br. 03-19-706/04 od 10.02.2005. godine 

9) Kadrić (Ćazim) Vahidin, N. Sarajevo, Olovska, br. 61 -1303967180021, udio osnivača: broj i datum akta: Statut DD "Sebilj" Visoko od 10.11.2003.godine i Rješenje komisije za vrijednosne papire br. 03-19-706/04 od 10.02.2005.godine 

10) Bjedić (Rasim) Elma, Visoko, Naselje Luke M/10 -1104978179138, udio osnivača: broj i datum akta: Statut DD "Sebilj" Visoko od 10.11.2003. godine i Rješenje komisije za vrijednosne papire br. 03-19-706/04 od 10.02.2005. godine 

11) Mešinović (Mehmedalija) Edina, Visoko, Zečevića, br.20 - 0608966179137, udio osnivača: broj i datum akta: Statut DD "Sebilj" Visoko od 10.11.2003. godine i Rješenje komisije za vrijednosne papire br. 03-19-706/04 od 10.02.2005.godine 

12 ) Badnjević (Edham) Salih, Sanski Most, Zdenska, br.24 - 2703965163318, udio osnivača: broj i datum akta: Statut DD "Sebilj" Visoko od 10.11.2003.godine i Rješenje komisije za vrijednosne papire br. 03-19-706/04 od 10.02.2005. godine 

13 ) Alibabić (Mujaga) Šerif, Bihać , Pokojska, br.140 - 2412960110009, udio osnivača: broj i datum akta: Statut DD "Sebilj" Visoko od 10.11.2003. godine i Rješenje komisije za vrijednosne papire br. 03-19-706/04 od 10.02.2005. godine. Djelatnosti u unutarnjem poslovanju: 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila; 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom; 51.230 Trgovina na veliko živom stokom; 51.240 Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama; 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem; 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima; 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odjećom; 51.422 Trgovina na veliko obućom; 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo,radiouređajima i TV uređajima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju; 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.610 Trgovina na veliko alatnim mašinama; 51.620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama; 51.630 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje i pletenje; 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom; 51.650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju; 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem, uključujući traktore; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninom, bombonima i slatkišima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima; 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namještajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo , d.n.; 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima; 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevnskim materijalom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama; 52.485 Trgovina na malo cvijećem; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama 52.610 Trgovina na malo putem pošte; 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 63.120 Skladištenje robe; 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje; 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza; 74.400 Reklama i propaganda. 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

Društvo će vršiti i vanjskotrgovinski promet, kao i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/95), i to: IZVOZOM I UVOZOM roba iz registrovane djelatnosti: - Trgovine na veliko prehrambenim proizvodima - Trgovine na veliko neprehrambenim proizvodima. Društvo će vršiti i usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti, a u skladu sa članom 27. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/95), a naročito: - oblicima uvoza i izvoza roba, - zaključivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskih poslova, - usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti u skladu sa članom 27.citiranog Zakona, a naročito: (usluge međunarodnog transporta putnika i roba, međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge, posredništvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl.), - zastupanje stranih firmi, - obavljanje spoljnotrgovinskih poslova u slobodenim zonama, - te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa društva. 

Osobe ovlaštene za zastupanje u pravnom prometu uzemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Berbić (Šerifa) Enver -JMBG 1811957172182, Sarajevo, Malta 23, direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti. 

Osobe ovlašćene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Berbić (Šerifa) Enver -JMBG 1811957172182, Sarajevo, Malta 23, direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-371-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-1007/05 od 08.06.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osnivač društva MUHADRI (Halila) BAJRAM, iz Zenice, ul. Blatuša broj 13., l.k.br. 8385/98 Zenica, JMBG 2511970940032., DRUŠTVA ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "MLIN-LINDAPEK" Zenica, d.o.o., Zenica, ul. Fra Grge Martića broj 22, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju br. 02/05 od 01.06.2005.g..vrši promjenu sjedišta i firme društva, tako danovi naziv glasi: Društvo za proizvodnju, promet i usluge "LINDAPEK" Zenica, d.o.o., sa sjedištem u Zenici, ul. Lonđa broj 92. 

(SR-372-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-1024/05 od 08.06.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osnivač subjekta upisa i udio osnivača: Halep (Adem) Nermin, Krdija TKD 4/3 Tešanj, pasoš broj 3402635 bk. BiH Milano, JMBG 2605972124113, udio osnivača, Broj i datum akta: Odluka o osnivanju "IRSA" D.O.O. Tešanj, broj 01-l/05 od 06.06.2005. Puni naziv subjekta upisa: "IRSA" D.O.O. Tešanj, DRUŠTVO ZA GRAĐEVINARSTVO, TRGOVINU I USLUGE. Skraćeni naziv subjekta upisa: "IRSA" D.O.O. Tešanj. Sjedište subjekta upisa: ul. Maršala Tita b.b., Tešanj. Oblik subjekta upisa: Društvo sa ograničenom odgovornošću. 

Djelatnost u unutrašnjem poslovanju: 45.110 rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi; 45.120 površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju; 45.211 visokogradnja; 45.212 niskogradnja; 45.213 održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.220 podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.230 izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena; 45.241 izgradnja hidrograđevinskih objekata; 45.242 održavanje hidrograđevinskih objekata; 45.250 ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje i opremu; 45.310 elektroinstalacioni radovi; 45.320 izolacioni radovi; 45.330 postavljanje instalacije za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje; 45.340 ostali instalacioni radovi; 45.410 fasaderski i štrukaturni radovi; 45.420 ugradnja stolarije; 45.430 postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.440 farbarski i staklarski radovi; 45.450 ostali završni radovi; 45.500 davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje,sa rukovaocem; 50.101 trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 posredništvo u trgovini motornim vozilima; 50.200 održavanje i popravak motornih vozila; 50.301 trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.402 trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.404 održavanje i popravak motocikla 50.500 trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama,živom stokom,tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 posredništvo u trgovini gorivima,rudama,metalima i industrijskim hemijskim proizvodima; 51.130 posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom; 51.140 posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 posredništvo u trgovini namještajem,predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima; 51.160 posredništvo u trgovini tekstilom,odjećom,obućom i kožnim proizvodima; 51.170 posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom; 51.180 posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda,d.n.; 51.190 posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom; 51.220 trgovina na veliko cvijećem i sadnicama; 51.230 trgovina na veliko živom stokom; 51.240 trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama; 51.250 trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 trgovina na veliko voćem i povrćem; 51.320 trgovina na veliko mesom i mesnim prerađevinama; 51.330 trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima jajima jestivim uljima i masnoćama; 51.340 trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima 51.350 trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima; 51.370 trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima; 51.380 trgovina na veliko ostalom hranom uključujući ribe, školjke i rakove; 51.390 nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima; 51.410 trgovina na veliko tekstilom; 51.421 trgovina na veliko odjećom; 51.422 trgovina na veliko obućom; 51.430 trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo,radio uređajima i TV uređajima; 51.440 trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje; 51.450 trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.460 trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; 51.470 trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo; 51.510 trgovina na veliko čvrstim,tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.520 trgovina na veliko metalima i rudama metala; 51.531 trgovina na veliko drvetom; 51.532 trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 trgovina na veliko željeznom robom,instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.610 trgovina na veliko alatnim mašinama; 51.620 trgovina na veliko građevinskim mašinama; 51.630 trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje i pletenje; 51.640 trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom; 51.650 trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju,trgovinu,zanastvo i navigaciju; 51.660 trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama,priključcima i oruđem uključujući traktore; 51.700 ostala trgovina na veliko; 52.110 trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 52.120 ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52.210 trgovina na malo voćem i povrćem; 52.220 trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 trgovina na malo ribom, školjkama i rakovima; 52.240 trgovina na malo hljebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima; 52.250 trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima; 52.260 trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.270 ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 52.330 trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima; 52.410 trgovina na malo tekstilom; 52.420 trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52.441 trgovina na malo namještajem; 52.442 trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo,d.n.; 52.450 trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo,radio uređajima i TV uređajima; 52.460 trgovina na malo željeznom robom,bojama,staklom i ostalim građevinskim materijalom; 52.470 trgovina na malo knjigama,novinama,časopisima,papirnatom robom i pisaćim priborom; 52.481 trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima; 52.482 trgovina na malo satovima; 52.483 trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 trgovina na malo igrama i igračkama; 52.485 trgovina na malo cvijećem; 52.486 trgovina na malo gorivima; 52.487 trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama 52.500 trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.500 trgovina na malo putem pošte; 52.620 trgovina na malo na štandovima i tržnicama; 52.630 ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 60.211 prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski); 60.212 prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, redovni (linijski); 60.230 ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju; 60.240 prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju; 63.110 pretovar tereta; 63.120 skladištenje robe; 63.210 ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju; 63.400 djelatnost ostalih agencija u saobraćaju; 70.110 stvaranje novih nekretnina; 70.120 kupovina i prodaja vlastitih nekretnina; 70.200 iznajmljivanje vlastitih nekretnina; 70.310 agencija za promet nekretninama 70.320 upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru; 71.320 iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo; 71.340 iznajmljivanje ostalih mašina i opreme,d.n.; 74.200 arhitektonske i inžinjerijske djelatnosti i tehničko savjetovanje; 74.300 tehničko ispitivanje i analiza; 74.500 agencije za zapošljavanje i posredovanje radne snage; 74.820 djelatnost pakovanja. 

 Društvo će vršiti i vanjskotrgovinski promet, kao i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom c vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH" broj 2/95) i to: IZVOZOM i UVOZOM roba iz registrovane djelatnosti: - Trgovine na veliko prehrambenim proizvodima, - Trgovine na veliko neprehrambenim proizvodima. Društvo će vršiti i usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti, a u skladu sa članom 27 Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95) a naročito: - oblicima uvoza i izvoza roba, - zaključivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskih poslova, - usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti u skladu sa članom 27. citiranog Zakona, i naročito: (usluge međunarodnog transporta putnika i roba, međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge posredništvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl.), - zastupanje stranih firmi, - izvođenje investicionih radova u inostranstvu, - obavljanje spoljnotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, - te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa društva. Osobe ovlaštene za zastupanje subjekta upisa u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: Direktor društva: Halep (Hamdo) Ramiza, Krndija TKD 4/3, Tešanj, l.k. br. 05CVB9866 MUP Tešanj, JMB 1305954129119, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa društva. Prokura se daje: Halep (Adem) Nerminu Krndija TKD 4/3, Tešanj, pasoš br. 3402635 GK BiH Milano, JMB 2605972124113, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa. 

(SR-373-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-1021/05 od 08.06.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osnivač subjekta upisa i udjeli 

Terzić Muharem Zaim, Bobare bb, Tešanj, lk.br. 1433/98 PU Tešanj JMBG0803963123588. Broj i datum akta: Odluka o osnivanju "NASTRO" D.O.O. Tešanj, broj 01-l/05 od 03.06.2005. godine. Puni naziv subjekta upisa: "NASTRO" D.O.O Tešanj, DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I MARKETINŠKE USLUGE. Skraćeni naziv subjekta upisa: "NASTRO" D.O.O. Tešanj. Sjedište subjekta upisa: ul. Skendera Kulenovića b.b., Tešanj Oblik subjekta upisa: Društvo sa ograničenom odgovornošću  

Djelatnost u unutrašnjem poslovanju: 21.230 proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala; 21.240 proizvodnja zidnih tapeta; 21.250 proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona (ljepenke),dn.; 22.110 izdavanje knjiga; 22.120 izdavanje novina; 22.130 izdavanje časopisa i periodičnih publikacija; 22.140 izdavanje zvučnih zapisa; 22.150 ostala izdavačka djelatnost; 22.210 štampanje novina; 22.220 štampanje,d.n.; 22.230 knjigovezački i završni radovi; 22.240 priprema i izrada štamparske forme; 22.250 ostale usluge u vezi sa štampanjem; 22.310 umnožavanje (reprodukcija) zvučnih zapisa; 22.320 umnožavanje (reprodukcija) video zapisa; 22.330 umnožavanje (reprodukcija) kompjuterskih zapisa; 25.210 proizvodnja ploča,listova,cijevi i profila od plastičnih masa; 25.220 proizvodnja ambalaže od plastičnih masa; 25.230 proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo; 25.240 proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa; 36.110 proizvodnja stolica i sjedala; 36.120 proizvodnja ostalog namještaja za poslovne i prodajne prostore; 36.130 proizvodnja kuhinjskog namještaja,osim stolica, 36.140 proizvodnja ostalog namještaja, d.n.; 36.630 proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n.; 37.100 raciklaža metalnih ostataka i otpadaka 37.200 raciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka; 45.110 rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi; 45.211 visokogradnja; 45.212 niskogradnja; 45.213 održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova 45.220 podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.250 ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje i opremu; 45.310 elektroinstalacioni radovi; 45.320 izolacioni radovi; 45.330 postavljanje instalacije za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje; 45.340 ostali instalacioni radovi; 45.410 fasaderski i štrukaturni radovi; 45.420 ugradnja stolarije; 45.430 postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.440 farbarski i staklarski radovi; 45.450 ostali završni radovi; 50.101 trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 posredništvo u trgovini motornim vozilima; 50.200 održavanje i popravak motornih vozila; 50.301 trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.402 trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.404 održavanje i popravak motocikla; 50.500 trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama,živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima; 51.130 posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom; 51.140 posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima; 51.160 posredništvo u trgovini tekstilom,odjećom,obućom i kožnim proizvodima; 51.170 posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom; 51.180 posredništvo specijalizovano za trgovinu određenim proizvodima ili grupama proizvoda,d.n.; 51.190 posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom; 51.220 trgovina na veliko cvijećem i sadnicama; 51.230 trgovina na veliko živom stokom; 51.240 trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama; 51.250 trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 trgovina na veliko voćem i povrćem; 51.320 trgovina na veliko mesom i mesnim prerađevinama; 51.330 trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jestivim uljima i masnoćama; 51.340 trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima; 51.350 trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima; 51.370 trgovina naveliko kafom, čajevima, kakaom i začinima; 51.380 trgovina na veliko ostalom hranom uključujući ribe, školjke i rakove; 51.390 nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima; 51.410 trgovina na veliko tekstilom; 51.421 trgovina na veliko odjećom; 51.422 trgovina na veliko obućom; 51.430 trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i TV uređajima; 51.440 trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje; 51.450 trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.460 trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; 51.470 trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo; 51.510 trgovina naveliko čvrstim,tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.520 trgovina na veliko metalima i rudama metala; 51.531 trgovina na veliko drvetom; 51.532 trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.610 trgovina na veliko alatnim mašinama; 51.620 trgovina na veliko građevinskim mašinama; 51.630 trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje i pletenje; 51.640 trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom; 51.650 trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanastvo i navigaciju; 51.660 trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem uključujući traktore; 51.700 ostala trgovina na veliko; 52.110 trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom,pićima i duhanskim proizvodima; 52.120 ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52.210 trgovina na malo voćem i povrćem; 52.220 trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 trgovina na malo ribom, školjkama i rakovima; 52.240 trgovina na malo hljebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima; 52.250 trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima; 52.260 trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.270 ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 52.330 trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima trgovina na malo tekstilom; 52.420 trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52.441 trgovina na malo namještajem; 52.442 trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo,d.n.; 52.450 trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo,radio uređajima i TV uređajima; 52.460 trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom; 52.470 trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom; 52.481 trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima; 52.482 trgovina na malo satovima; 52.483 trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 trgovina na malo igrama i igračkama; 52.485 trgovina na malo cvijećem; 52.486 trgovina na malo gorivima; 52.487 trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama 52.500 trgovina na malo polovnom robom,u prodavnicama; 52.610 trgovina na malo putem pošte; 52.620 trgovina na malo na štandovima i tržnicama; 52.630 ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 52.710 popravak obuće i ostalih kožnih predmeta; 52.720 popravak električnih aparata za domaćinstvo,uključujući radioopremu,televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu; 52.730 popravak satova i nakita; 52.740 popravci,d.n.; 55.110 hoteli i moteli, sa restoranom; 55.120 hoteli i moteli, bez restorana; 55.230 ostali smještaj za kraći boravak; 55.300 restorani; 55.400 barovi; 60.211 prevoz putnika u drumskom saobraćaju,redovni (linijski); 60.212 prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaj u, redovni (linijski); 60.230 ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju; 60.240 prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju; 63.110 pretovar tereta; 63.120 skladištenje robe; 63.210 ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju; 63.300 djelatnost putničkih agencija i turoperatora;ostale usluge turistima,d.n.; 63.400 djelatnost ostalih agencija u saobraćaju; 70.110 stvaranje novih nekretnina; 70.120 kupovina i prodaja vlastitih nekretnina; 70.200 iznajmljivanje vlastitih nekretnina; 70.310 agencija za promet nekretninama; 70.320 upravljanje nekretninama,uz naplatu ili po ugovoru; 71.100 iznajmljivanje automobila; 71.210 iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava; 71.330 iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme,uključujući računare (kompjutere); 71.340 iznajmljivanje ostalih mašina i opreme,d.n.; 72.300 obrada podataka; 74.130 istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; 74.140 savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; 74.200 arhitektonske i inžinjerijske djelatnosti i tehničko savjetovanje; 74.300 tehničko ispitivanje i analiza; 74.400 reklama i propaganda; 74.810 fotografska djelatnost; 74.820 djelatnost pakovanja; 74.840 ostale poslovne djelatnosti, d.n.; 92.310 umjetničko i književno stvaralaštvo i scensko izvođenje (reproduktivna umjetnost); 92.320 djelatnost objekata za kulturne priredbe 92.340 ostale zabavne djelatnosti, d.n.;92.720 ostale rekreativne djelatnosti, d.n. 

Društvo će vršiti i vanjskotrgovinski promet, kao i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/95) i to: IZVOZOM i UVOZOM roba iz registrovane djelatnosti: - Trgovine na veliko prehrambenim proizvodima, - Trgovine na veliko neprehrambenim proizvodima. Društvo će vršiti i usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti, a u skladu sa članom 27. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95) a naročito: - oblicima uvoza i izvoza roba, - zaključivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskih poslova, - usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti u skladu sa članom 27. citiranog Zakona, a naročito: (usluge međunarodnog transporta putnika i roba, međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge, posredništvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl.), - zastupanje stranih firmi, - usluge ugostiteljstva i turizma, - izvođenje investicionih radova u inostranstvu, - obavljanje spoljnotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, - te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa društva. Osobe ovlaštene za zastupanje subjekta upisa u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: Direktor društva: Terzić (Muharem) Zaim, Bobare b.b., Tešanj, l.k. br. 1433/98 PU Tešanj, JMB 0803963123588, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa društva. 

(SR-374-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-992/05 od 2. 6. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Odlukaom o povećanju broja osnivača, br:01-l/05 od 01.06.2005. osnivač: "ELETROPRIZMA" d.o.o. Tešanj: Dizdarević (Selim) Šemsa, ul. Patriotske lige b.b., Tešanj, l.k. 04CVA2598 MUP Tešanj, JMB 0101964129119 vrši povećanje broja osnivača tako da društvu pristupa Dizdarević (Hakija) Atif, ul. Patriotske lige b.b., Tešanj, l.k.04CVA2599 MUP Tešanj, JMB 1309961124128. Poslije promjene osnivača, osnivači društva su: 

1. Dizdarević (Selim) Šemsa, ul. Patriotske lige b.b., Tešanj, l.k. 04CVA2598 MUP Tešanj, JMB 0101964129119, i 

2. Dizdarević (Hakija) Atif, ul. Patriotske lige b.b., Tešanj, l.k. 04CVA2599 MUP Tešanj, JMB 1309961124128,te zaključuju Ugovora o usklaživanju podataka od značaja za pravni promet nakon povećanja broja osnivača, br.01-3/05 od 01.06.2005. godine.Povećava se osnovni kapital društva za novčani iznos od 51.0000,00 KM, koji kao osnivački ulog u društvo unose:novi član društva Dizdarević Atif novčani iznos od 29.000,00 KM dosadašnji član društva Dizdarević Šemsa novčani iznos od 22.000,00 KM tako da osnovni kapital nakon povećanja iznosi 53.000,00 KM, a sastoji se od: -ulog u novcu u iznosu od 53.000,00 KM. Ulog svakog člana društva u osnovnom kapitalu iznosi: 

1. Dizdarević Šemsa u iznosu od 24.000,00 KM ili 45,3%, a sastoji se od: 

- ulog u novcu u iznosu od 24.000,00 KM 

2. Dizdarević Atif u iznosu od 29.000,00 KM ili 54,7%, a sastoji se od:  

- ulog u novcu u iznosu od 29.000,00KM. 

(SR-375-05Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-9995/05 od 3. 6. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osnivač društva Agačević Sanela, kći Fehima iz Zenice, ul. Štrosmajerova br.2., donosi Odluku br. 01/2005 od 15.05.2005. godine o razrješenju direktora društva, i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju broj: 03/2005 od 15.05.2005.godine, kojom Odlukom prestaju ovlašćenja direktoru društva Hadžić (Derviša) Amri, iz Zenice, ul. Dr. Mehmeda Spahe broj 18/B, l.k.br.6065/96 Zenica, JMBG 1204971195019. Odlukom broj 02/03 od 15.05.2005.godine, imenuje se novi direktor društva ČULIBRK (Rajka) ALENA iz Zenice, ul. Dr. Mehmeda Spahe broj 9, JMBG 1308978195006;l.k.br. 04CTH5982, direktor društva, bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa. 

(SR-376-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-119/05 od 26. 1. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Rješenjem Kantonalnog suda Zenica, broj U/1-119/05 od 26.01.2005.godine, briše se iz sudskog registra Radna organizacija "STUDENTSKI CENTAR" Zenica, potpuna odgovornost, sa sjedištem u Zenici, zbog promjene oblika po Zakonu o Javnim ustanovama, upisana na reg. ulošku br.1-210. 

(SR-377-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-834/05 od 11. 5. 2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1) SMAILAGIĆ (Mustafe) SEVDA, Visoko, Ulica Topuzovo polje br. 82.-0106944197179; l.k.04DEB4188, udio osnivača: 2.000,00 KM, u novcu ili 100%, broj i datum akta: Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "PAK-RAMP" Visoko, br. 12005 od 06.05.2005.g. Puni naziv subjekta upisa: Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge "PAK-RAMP" Visoko. Sjedište subjekta upisa: Visoko, Topuzovo polje bb. Oblik subjekta upisa: društvo s ograničenom odgovornošću. Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1) SMAILAGIĆ (Mustafe) SEVDA, Visoko, Ulica Topuzovo polje br. 82. -0106944197179; l.k.04DEB4188, udio osnivača: 2.000,00 KM , u novcu ili 100%, broj i datum akta: Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću "PAK-RAMP" Visoko, br. 12005 od 06.05.2005.g. 

Djelatnosti u unutarnjem poslovanju: 05.010 Ribarstvo,05.020 Mrijestilišta i ribnjaci15.110 Proizvodnja, prerada i konzerviranje životinjskog mesa, osim mesa peradi, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi; 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe; 15.310 Prerada i konzerviranje krompira,15.320 Proizvodnja sokova od voća i povrća, 15.330 Prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n., 15.610 Proizvodnja mlinarskih proizvoda, 15.811 Proizvodnja hljeba i peciva, 15.811 Proizvodnja svježe tjestenine i kolača, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnog peciva i kolača, 15.850 Proizvodnja suhe tjestenine, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.982 Proizvodnja bezalkoholnih pića, 17.110 Priprema i predenje vlakana pamučnog tipa, 17.120 Priprema i predenje grebenanih vlakana vunenog tipa, 17.130 Priprema i predenje češljanih vlakana vunenog tipa, 17.160 Proizvodnja konca za šivanje, 17.170 Priprema i predenje ostalih tekstilnih vlakana, 17.210 Proizvodnja tkanina pamučnog tipa, 17.230 Proizvodnja tkanina od češljanog prediva vunenog tipa, 17.240 Proizvodnja tkanina svilenog tipa, 17.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za domaćinstvo, 17.510 Proizvodnja    sagova i prostirača za pod, 17.530 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjeće, 17.541 Proizvodnja pozamanterije, 17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda, 17.600 Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina, 17.710 Proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa, 17.721 Proizvodnja pletenog i kukičanog rublja, 17.724 Proizvodnja ostalih pletenih i kukičanih proizvoda i pribora; 18.100 Proizvodnja kožne odjeće; 18.210 Proizvodnja radnih odijela; 18.221 Proizvodnja ostale spoljne odjeće, osim one šivane po mjeri; 18.222 Proizvodnja ostale spoljne odjeće, šivane po mjeri 18.230 Proizvodnja rublja; 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna; 19.100 Štavljenje i obradba kože; 19.200 Proizvodnja kožne galanterije, sedlarskih i saračkih proizvoda; 19.301 Serijska proizvodnja obuće; 19.302 Proizvodnja obuće po narudžbi i u malim serijama; 20.101 Proizvodnja rezane graže, osim nesastavljene drvne graže za patosenje; 20.102 Impregnacija ili hemijska obradba drva; 20.103 Proizvodnja nesastavljene drvne graže za patosenje; 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel ploča, ploča iverica i drugih panela i ploča; 20.300 Proizvodnja graževinske stolarije i elemenata; 20.400 Proizvodnja drvene ambalaže; 20.510 Proizvodnja ostalih drvenih proizvoda; 20.520 Proizvodnja proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala; 21.120 Proizvodnja papira i kartona; 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona (Ijepenke), d.n..; 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima; 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Održavanje i popravak motocikla; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama.živom stokom.tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima; 51.130 Posredništvo u trgovini graževinskim drvetom i graževinskim materijalom; 51.140 Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima; 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima; 51.170 Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom; 51.180 Posredništvo specijalizovano za trgovinu odreženim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n.; 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom; 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama; 51.230 Trgovina na veliko živom stokom; 51.240 Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem; 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima; 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima; 51.380 Trgovina na veliko ostalim ostalom hranom uključujući ribe, školjke i rakove; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odjećom; 51.422 Trgovina na veliko obućom; 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i TV uređajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju; 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko graževinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.610 Trgovina na veliko alatnim mašinama; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninom, bombonima i slatkišima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima; 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namještajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo , d.n.; 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiourežajima i TV urežajima; 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim graževnskim materijalom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama; 52.485 Trgovina na malo cvijećem; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 55.110 Hoteli i moteli, sa restoranom; 55.120 Hoteli i moteli, bez restorana; 55.300 Restorani; 55.400 Barovi; 55.510 Kantine (menze); 55.520 Opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering); 60.211 Prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski); 60.212 Prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, redovni (linijski); 60.230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju; 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladištenje robe; 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju; 74.400 Reklama i propaganda; 74.700 Čišćenje svih vrsta objekata; 74.820 Djelatnost pakovanja; 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.; 92.530 Djelatnost sajmova i zabavnih parkova; 93.010 Pranje i hemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda; 93.020 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje; 93.030 Djelatnosti vezane za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja.  

Društvo vrši poslove vanjsko-trgovinskog prometa: Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima Ugovoranje dugoročne proizvodne kooperacije sa stranim licima, Zastupanej stranih lica u okviru registrirane djelatnosti (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladišta), privremeni izvoz i uvoz robe, Pružanje usluga u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrirane djelatnosti, Posredovanje i zastupanje u prometu robe iz okviras registrirane djelatnosti. 

Osobe ovlaštene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. HASANBEGOVIĆ (Nezira) NEDŽAD -JMBG 1411964174141; l.k.04DEA9019, Visoko, Radovlje br. 17. , Direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti. Osobe ovlašćene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. HASANBEGOVIĆ (Nezira) NEDŽAD -JMBG 1411964174141; l.k.04DEA9019, Visoko, Radovlje br. 17. , Direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-378-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-989/05 od 01.06.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osnivač subjekta upisa i udjeli: LIU AIQIN, Zhejiang, R. Kina, pasoš br. G023838000 Osnovni kapital društva iznosi 2.000,00 KM 

Broj i datum akta: Odluka o osnivanju "AI-FA" d.o.o. Kakanj, br. 01-l/05 od 13.05.2005. Puni naziv subjekta: "AI-FA" D.O.O. KAKANJ, DRUŠTVO ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU EXPORT-IMPORT. Skraćeni naziv subjekta upisa: "AI-FA" D.O.O. KAKANJ. Sjedište subjekta upisa: ul. Zgošćanska b.b., Kakanj. Oblik subjekta upisa: Društvo sa ograničenom odgovornošću Djelatnost u unutrašnjem poslovanju: 50.10 trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 posredništvo u trgovini motornim vozilima; 50.200 održavanje i popravak motornih vozila; 50.301 trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.402 trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.404 održavanje i popravak motocikla; 50.500 trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom,tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima; 51.130 posredništvo u trgovini graževinskim drvetom i građevinskim materijalom; 51.140 posredništvo u trgovini mašinama,industrijskom opremom,brodovima i avionima; 51.150 posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima; 51.160 posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima; 51.170 posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom; 51.180 posredništvo specijalizovano za trgovinu odreženim proizvodima ili grupama proizvoda,d.n.; 51.190 posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 trgovina na veliko žitaricama,sjemenjem i stočnom hranom; 51.220 trgovina na veliko cvijećem i sadnicama; 51.230 trgovina na veliko živom stokom; 51.240 trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama; 51.250 trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 trgovina na veliko voćem i povrćem; 51.320 trgovina na veliko mesom i mesnim preraževinama; 51.330 trgovina na veliko mlijekom,mliječnim proizvodima jajima jestivim uljima i masnoćama; 51.340 trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima; 51.350 trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 trgovina na veliko šećerom,čokoladom i bombonima; 51.370 trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima; 51.380 trgovina na veliko ostalom hranom uključujući ribe, školjke i rakove; 51.390 nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima; 51.410 trgovina na veliko tekstilom; 51.421 trgovina na veliko odjećom; 51.422 trgovina na veliko obućom; 51.430 trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radio urežajima i TV urežajima; 51.440 trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje; 51.450 trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.460 trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; 51.470 trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo; 51.510 trgovina na veliko čvrstim,tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.520 trgovina na veliko metalima i rudama metala; 51.531 trgovina na veliko drvetom; 51.532 trgovina na veliko graževinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 trgovina na veliko željeznom robom,instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.610 trgovina na veliko alatnim mašinama; 51.620 trgovina na veliko graževinskim mašinama; 51.630 trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje i pletenje; 51.643trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom; 51.650 trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju,trgovinu,zanastvo i navigaciju; 51.660 trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama,priključcima i oružem uključujući traktore; 51.700 ostala trgovina na veliko; 52.110 trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 52.120 ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52.210 trgovina na malo voćem i povrćem; 52.220 trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 trgovina na malo ribom, školjkama i rakovima; 52.240 trgovina na malo hljebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima 52.250 trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima; 52.260 trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.270 ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama; 52.330 trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima; 52.410 trgovina na malo tekstilom; 52.420 trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52.441 trgovina na malo namještajem; 52.442 trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo,d.n.; 52.450 trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo,radio urežajima i TV urežajima; 52.460 trgovina na malo željeznom robom,bojama,stakiom i ostalim graževinskim materijalom; 52.470 trgovina na malo knjigama,novinama,časopisima,papirnatom robom i pisaćim priborom; 52.481 trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima; 52.482 trgovina na malo satovima; 52.483 trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 trgovina na malo igrama i igračkama; 52.485 trgovina na malo cvijećem; 52.486 trgovina na malo gorivima; 52.487 trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama; 52.500 trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.610 trgovina na malo putem pošte; 52.620 trgovina na malo na štandovima i tržnicama; 52.630 ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 52.740 popravci,d.n.; 60.240 prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju; 63.110 pretovar tereta; 63.120 skladištenje robe; 63.210 ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju; 63.400 djelatnost ostalih agencija u saobraćaju. 

Društvo će vršiti i vanjskotrgovinski promet, kao i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/95) i to: 

IZVOZOM i UVOZOM roba iz registrovane djelatnosti: - Trgovine na veliko prehrambenim proizvodima, - Trgovine na veliko neprehrambenim proizvodima. Društvo će vršiti i usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti, a u skladu sa članom 27. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/95) a naročito: - oblicima uvoza i izvoza roba, - zaključivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskih poslova, - usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti u skladu sa članom 27. citiranog Zakona, a naročito: (usluge mežunarodnog transporta putnika i roba, mežunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge, posredništvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl.), - zastupanje stranih firmi, - izvođenje investicionih radova u inostranstvu, - obavljanje spoljnotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, - te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa društva. 

Osobe ovlaštene za zastupanje subjekta upisa u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

Direktor društva: LIU AIQIN, Zhejiang, R. Kina, pasoš br. G023838000, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti društva. 

(SR-379-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-913/05 od 30.05.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Skupština "DAR" d.o.o. Tešanj, odlukom br.01-1/05 od 19.05.2005. godine: razrješava dužnosti direktora i člana uprave društva Saračević Nirmelu, kći Nikole iz Tešnja, ul. Avde Hatibovića br. 9, JMB 1110975129121, čime joj prestaju i ovlaštenja za zastupanje društva u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju. 

(SR-380-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-932/05 od 25.05.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

"VISPAK" dioničko društvo za prehrambenu industriju Visoko upisano u sudski registrar Kantonalnog Suda Zenica pod matičnim registrarskim brojem -1-3621 i to rješenjem ovog suda br. U/I 745/01 od 01.08.2001.godine i U/I 1056/04 od 23.07.2004.godine vrši promjenu lica ovlaštenih za zastupanje u zemlji i vanjsko-trgovinskom prometu kako slijedi: 

1. Čabaravdić Džemal, dipl. ing., Visoko, Čabaravdića 11A, JMBG 0706945174137, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti; 

2. Imamović Mugdim dipl. ecc., Visoko, Naselje Luke br. 4., JMBG 2403950174158, izvršni direktor vezanih polova sa špedicijom u granicama ovlaštenja datih od direktora Društva; 

3. Kljako Avdo, dipl. ing., Visoko, Muftije Numanagića br. 4.JMBG 0308957174153, izvršni direktorza proizvodnju i nabavu u granicama ovlaštenja datih od direktora Društva, 

4. Čabaravdić Malik, dipl. e.c.c, Visoko, Čabaravdića 11A. JMBG 1205976174148, izvršni direktor marketinga i prodaje, u granicama ovlaštenja datih od direktora Društva; 

5. Husomanović Senada dipl. pravnik, Visoko, ul. Njegovića br. 6., JMBG 3008956179132, izvršni direktor za pravne i zajedničke poslove, u granicama ovlaštenja datih od direktora Društva. 

(SR-381-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-960/05 od 27.05.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osnivači Prometnog društva "PROMETNIK" d.o.o. Žepče, Stjepana Radića bb, 1. Vinko Marić, sin Joze iz Žepča, Brezovo polje bb i "MARIĆ-ŽEPČE" d.o.o. sa sjedištem u Žepču, Donje Ravne b.b. donose Odluku o povećanju temeljnog kapitala PD "PROMETNIK" D.O.O. Žepče br.05/05 od 21.05.2005. godine i to osnivač "Marić" d.o.o. Žepče povećava kapital Aneks Ugovora o usklaživanju podataka od značaja za pravni promet prometnog društva "PROMETNIK" Žepče, p.o. nakon izvršene privatizacije sa Zakonom o gospodarskim društvima broj 06/05 od 21.05. 2005. godine, u stvarima u iznosu od 53.570,00 KM. Osnovni kapital DP "Prometnik" d.o.o. Žepče, nakon povećanja iznosi 764.075,00 KM, koji se sastoji od: novca u iznosu od 2.000,00 KM, - stvari 762.075,00 KM Udjeli osnivača u osnovnom kapitalu osnivača su: 1. Vinko (Joze) Marić iz Žepča iznos od:416.929,00 KM ili 54,5665% a sastoji se od: - novčanih sredstava u iznosu od: 1.300,00 KM - i stvari 415.629,00 KM. i 2. "MARIĆ-ŽEPČE" d.o.o. Žepče, iznos od: 347.146,00 KM ili 45,43343% a sastoji se od:-novčanih sredstava u iznosu od: 700,00 KM i stvari 346.446,00 KM. 

(SR-382-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-1003/05 od 03.06.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osnivač "NAHL-TRANS" d.o.o. Zavidovići, sa sjedištem u Zavidovićima, Safvet-bega Bašagića bb, STARČEVIĆ ESMA, kći Mehmeda iz Zavidovića, Safvet-bega Bašagića bb, donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju privrednog društva za prevoz, ugostiteljstvo, turizam i trgovinu "NAHL-TRANS" d.o.o. Zavidovići, br.03-3/05 od 27.05.2005.g. i Odluku o razrješenju direktora društva br.02/2005 od 27.05.2005. godine, razrješava se dužnosti direktora društva Starčević Esma, kći Mehmeda iz Zavidovića, Safvet-bega Bašagića, Lamela 3/III/5, dok Odlukom br.02-2/2005 od 27.052005.godine, imenuje se novi direktor društva "NAHL-TRANS" d.o.o. Zavidovići, Starčević Maid, sin Ašira iz Zavidovića, ul. Safvet-bega Bašagića br. 3./III/5 l.k. b.r 04DDA9325 izdate od PUM ZDK , JMBG1611986190034, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti društva. 

(SR-383-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-906/05 od 30.05.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

RMK INŽINJERING DIONIČKO DRUŠTVO ZENICA, ul. Zmaja od Bosne bb., Odlukom Nadzornog odbora o imenovanju direktora br. 9-4/05 od 06.05.2005.godine, vrši promjenu lica ovlaštenih za zastupanje Društva, tako da će društvo zastupati BABIĆ (Omer) HAJRUDIN, Zenica, ul. Crkvice br. 60, direktor društva, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti Društva. Prestaju ovlaštenja dosadašnjem direktoru Hadžihalilović Reufu iz Zenice. 

(SR-384-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-924/05 od 24.05.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

D.O.O. za prizvodnju, transport, trgovinu i usluge "NN" Company" Zenica, sa sjedištem u Zenici, ul. Bulevar Kralja Tvrtka I br. 17., Anex II Ugovora o usklaživanju društva br. 03/05 od 19.05.2005. godine, Odluka o usklađivanju podataka značajnih za pravni promet br. 02/05 od 19.05.2005. g. i Odluka o promjeni sjedišta br. 01/05 od 09.05.2005.g., vrši promjenu sjedišta društva i usklađivanje podataka osnivača i direktora Društva značajnih za pravni promet, tako da novo sjedište društva glasi: Zenica, ul. Londža br. 79. Adresa osnivača Kalčo Nusreta, sin Ismeta iz Viteza, ul. P. Mećave br. 68., a nova adresa osnivača glasi: Kalčo Nusret, sin Ismeta iz Zenice, ul. Mehmeda Spahe br. 2., l.k.br. 03CTC2635, JMBG0611955193619. Adresa osnivača Zukić Nusret, sin Muharema iz Viteza, ul. Partizanski put br. 7., a nova adresa osnivača glasi: Zukić Nusret, sin Muharema iz Zenice, ul. Mehmeda Spahe br. 2., l.k.br. 03CTC2639 MUP Zenica, JMBG 2603950193615. Isto vrši se promjena podataka adrese za direktora društva Tanović-Aliefendić Adaleta, kći Velije iz Zenice, ul. Kočevska čikma br. 11. Nova adresa direktora društva je Tanović Adaleta, kći Velije iz Zenice, ul. Londža br. 90, l.k. br. 05CTI8645, JMBG:0205968185005. 

(SR-385-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-787/05 od 12.05.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

VGT-BROKER,berzno-posrednička kuća d.d. Visoko, ulica Alaudin broj 3, donijela je Odluku o osnivanju "VGT-BROKER", berzno-posrednička kuća d.d. Visoko, Poslovna jedinica Filijala Tuzla, broj: 6/2005 od 10.04.2005.g. pod nazivom: "VGT-BROKER", berzno-posrednička kuća d.d. Visoko, Poslovna jedinica Filijala Tuzla, sa sjedištem u Tuzli, ulica 18. hrvatskih brigade bb., Podružnica će obavljati sve djelatnosti u okviru registrovane djelatnosti Društva, osim poslova vanjskotrgovinskog poslovanja. Podružnicu će zastupati H.Beganović (Fadil) Emir iz Tuzle ulica Albina Herljevića br. 13. Direktor Filijale bez ograničenja ovlaštenja u obavljanju registrovanih djelatnosti Filijale. 

(SR-386-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-787/05 od 12.05.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

VGT-BROKER, berzno-posrednička kuća d.d. Visoko, ulica Alaudin broj 3, donijela je Odluku o osnivanju "VGT-BROKER", berzno-posrednička kuća d.d. Visoko, Poslovna jedinica Filijala Mostar, broj 8/2005 od 10.04.2005.g. pod nazivom: "VGT-BROKER", berzno-posrednička kuća d.d. Visoko, Poslovna jedinica Filijala Mostar, sa sjedištem u Mostaru ulica Kalajčića broj 1. Podružnica će obavljati sve djelatnosti u okviru registrovane djelatnosti Društva, osim poslova vanjskotrgovinskog poslovanja. Podružnicu će zastupati Kuko Alen, sin Smaje iz Mostara, ulica Salakovac bb, bez ograničenja ovlaštenja u obavljanju registrovanih djelatnosti Filijale. 

(SR-387-05-Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-902/05 od 20.05.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osnivač Sejdić (Osman) Muharem, iz Tešnja, Mekiš bb, l.k.br. 2700/98 PU Tešanj, JMBG: 2209952124122, Društva za otkup i preradu kože, unutrašnju i spoljnu trgovinu "KOTEKS" d.o.o. Tešanj, donosi Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o promjeni oblika br. 103/05 od 16.05.2005.godine o povećanju osnovnog kapitala Društva i to povećanje u novcu za iznos od 250.000,00 KM, tako da ukupna osnovna glavnica društva iznosi: 947.000,00 KM. 

(SR-389-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-900/05 od 18.05.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

"TRGOPROMET" DRUŠTVO ZA TRGOVINU, TRANSPORT I USLUGE ZAVIDOVIĆI, d.o.o., sa sjedištem u Zavidovićima, Mečevići bb, Odlukom o promjeni sjedišta br. 57-3/05 od 18.05.2005.godine i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o promjeni oblika br. 56-03/05 od 18.05.2005. godine, vrši promjenu sjedišta društva, tako da novo sjedište Društva glasi: ZAVIDOVIĆI, Naselje "Klek" 9/12. 

(SR-390-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-976/05 od 30.05.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Javno preduzeće "GRADSKO GROBLJE" Zenica, ul. Školska br. 1., vrši promjenu direktora javnog preduzeća. Imenuje se direktor Javnog preduzeća "Gradsko groblje" Zenica i to Gutlić Nihad, sin Mahmuta iz Zenice, ul. Crkvice 52, B1-L1, direktor bez ograničenja ovlaštenja. Prestaju ovlaštenja dosadašnjem v.d. direktoru Badrov Dragi iz Zenice. 

(SR-391-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-943/05 od 25.05.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osnivač Zaimovic Sejad, sin Rašida iz Kaknja, Omera Maslića bb br.lk. 03CUA0013 izdate od MUP-a ZDK Kakanj JMBG 1511957191271. Trgovinskog društva "Nova trgovina -S" d.o o Kakanj Zgošćanska, broj 75, donio je Odluku o promjeni sjedišta društva br.01/05 od 18.05.2005. i odluku o izmejenama i dopunama Odluke o promjeni oblika br.01/05 od 18.05.2005 godine tako da novo sjedište druga glasi: Kakanj, ul. 311. lahke brigade bb. 

(SR-392-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-920/05 od 24.05.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osnivači "UNION-COMERC-CO" Zenica, d.o.o., Bektaš Ćazim i Bektaš Hajrija iz Zenice, ul. Armije broj 4/5, donijeli su Odluku o povećanju vrijednosti osnovnog kapitala od 27.04.2005. godine i Anex Ugovora o usklaživanju oblika privrednog društva od 28.04.2005. godine. Bektaš Ćazim vrši povećanje kapitala u novcu za iznos od 35.450,00 KM, a udjeli osnivača u osnovnom kapitalu Društva su: 1. Bektaš Ćazim iznos od 203.151,40 KM ili 87,13% i 2, Bektaš Hajrija 30.000,00 KM ili 12,87%. Ukupan osnovni kapital društva iznosi 233.154,40 KM. 

(SR-393-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-937/05 od 25.05.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

"AQUA-TECH" D.O.O. ZENICA, Proizvodno, trgovinsko, gradjevinsko i uslužno društvo, Stjepana Radića br. 4. Hotel "Rudar" IV sprat, I Aneks Ugovora o usklaživanju podataka od značaja za pravni promet br. 02/05 od 20.04.2005.g., vrši promjenu sjedišta društva, tako da novo sjedište društva glasi: Zenica, ul. Fra Ivana Jukića br. 1. 

(SR-394-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-837/05 od 30.05.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju celuloze, papira, i papirnih proizvoda i proizvoda od drveta "NATRON-HAVAT" MAGLAJ, Nadzorni odbor Odlukom o imenovanju direktora Društva "NATRON-HAYAT" d o o. Maglaj, br. NO-13/05 od 29.04.2005. godine imenovao je novog direktora Društva Ali (Haydar) Aykac, pasoš broj: TR-F 852021 Istasyon Mahalle, Oymak sokak Eskisehir, Merkez Turska. Prestaju ovlaštenja dosadašnjem direktoru Yildirim (Sadik) Akturk iz Turske. 

(SR-397-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-982/05 od 31.05.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osnivač subjekta upisa i udjeli: Škoro Anto, Tugovići b.b., Tešanj, l.k. br. 05CVB9852 MUP Tešanj, JMB 1801950124144 udio osnivača: 2.000,00 KM ili 100%. Broj i datum akta: Odluka o osnivanju "IRIS-COMPANY" D.O.O. TEŠANJ,, broj 01-l/05 od 17.03.2005. Puni naziv subjekta upisa: "lRIS-COMPANY" D.O.O. TEŠANJ, DRUŠTVO ZA GRADITELJSTVO I PROMET Skraćeni naziv subjekta upisa: "IRIS-COMPANY" D.O.O. TEŠANJ. Sjedište subjekta upisa: Krndija b.b., Tešanj. Oblik subjekta upisa: Društvo sa ograničenom odgovornošću. 

Djelatnost u unutrašnjem poslovanju: 45.110 rušenje graževinskih objekata i zemljani radovi; 45.120 površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju; 45.211 visokogradnja; 45.212 niskogradnja; 45.213 održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.220 podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.230 izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena; 45.241 izgradnja hidrograževinskih objekata; 45.242 održavanje hidrograževinskih objekata; 45.250 ostali graževinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvoženje i opremu; 45.310 elektroinstalacioni radovi; 45.320 izolacioni radovi; 45.330 postavljanje instalacije za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlaženje; 45.340 ostali instalacioni radovi; 45.410 fasaderski i štrukaturni radovi; 45.420 ugradnja stolarije; 45.430 postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.440 farbarski i staklarski radovi; 45.450 ostali završni radovi; 45.500 davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje,sa rukovaocem; 50.101 trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 posredništvo u trgovini motornim vozilima; 50.200 održavanje i popravak motornih vozila; 50.301 trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.402 trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.500 trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.120 posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima; 51.130 posredništvo u trgovini graževinskim drvetom i graževinskim materijalom; 51.140 posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima; 51.160 posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima; 51.180 posredništvo specijalizovano za trgovinu odreženim proizvodima ili grupama proizvoda,d.n.; 51.190 posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.240 trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama; 51.410 trgovina naveliko tekstilom; 51.421 trgovina na veliko odjećom; 51.422 trgovina na veliko obućom; 51.430 trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo,radio urežajima i TV urežajima; 51.440 trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje; 51.450 trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.460 trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; 51.470 trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo; 51.510 trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.520 trgovina na veliko metalima i rudama metala; 51.531 trgovina na veliko drvetom; 51.532 trgovina na veliko graževinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 trgovina na veliko hemijskim proizvodima djelatnost u unutrašnjem poslovanju: 45.110 rušenje graževinskih objekata i zemljani radovi 45.120 površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju; 45.211 visokogradnja; 45.212 niskogradnja; 45.213 održavanje objekata visokogradnje,niskogradnje i njihovih dijelova; 45.220 podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.230 izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena; 45.241 izgradnja hidrograževinskih objekata; 45.242 održavanje hidrograževinskih objekata; 45.250 ostali graževinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvoženje i opremu; 45.310 elektroinstalacioni radovi; 45.320 izolacioni radovi; 45.330 postavljanje instalacije za vodu,gas,grijanje,ventilaciju i hlaženje; 45.340 ostali instalacioni radovi; 45.410 fasaderski i štrukaturni radovi; 45.420 ugradnja stolarije; 45.430 postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.440 farbarski i staklarski radovi; 45.450 ostali završni radovi; 45.500 davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje,sa rukovaocem; 50.101 trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 posredništvo u trgovini motornim vozilima; 50.200 održavanje i popravak motornih vozila; 50.301 trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.402 trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.500 trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.120 posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima; 51.130 posredništvo u trgovini graževinskim drvetom i graževinskim materijalom; 51.140 posredništvo u trgovini mašinama,industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima, 51.160 posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima; 51.180 posredništvo specijalizovano za trgovinu odreženim proizvodima ili grupama proizvoda,d.n.; 51.190 posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.240 trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama; 51.410 trgovina na veliko tekstilom; 51.421 trgovina na veliko odjećom; 51.422 trgovina na veliko obućom; 51.430 trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i TV uređajima; 51.440 trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje; 51.450 trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.460 trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima; 51.470 trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo; 51.510 trgovina na veliko čvrstim,tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.520 trgovina na veliko metalima i rudama metala; 51.531 trgovina na veliko drvetom; 51.532 trgovina na veliko graževinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.610 trgovina na veliko alatnim mašinama; 51.620 trgovina na veliko graževinskim mašinama; 51.630 trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje i pletenje; 51.640 trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom; 51.650 trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju,trgovinu,zanastvo i navigaciju; 51.660 trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama,priključcima i oružem uključujući traktore; 51.700 ostala trgovina na veliko; 52.120 ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama; 52.330 trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima; 52.410 trgovina na malo tekstilom; 52.420 trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52.441 trgovina na malo namještajem; 52.442 trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo,d.n.; 52.450 trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo,radio urežajima i TV urežajima; 52.460 trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom; 52.470 trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom; 52.481 trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima; 52.482 trgovina na malo satovima; 52.483 trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 trgovina na malo igrama i igračkama; 52.486 trgovina na malo gorivima; 52.487 trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama; 52.500 trgovina na malo polovnom robom,u prodavnicama; 60.211 prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski); 60.212 prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju,redovni (linijski); 60.230 ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju; 60.240 prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju; 63.110 pretovar tereta; 63.120 skladištenje robe; 63.210 ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju; 63.400 djelatnost ostalih agencija u saobraćaju; 70.110 stvaranje novih nekretnina; 70.120 kupovina i prodaja vlastitih nekretnina; 70.200 iznajmljivanje vlastitih nekretnina; 70.310 agencija za promet nekretninama; 70.320 upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru; 71.320 iznajmljivanje mašina i opreme za graževinarstvo; 71.340 iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n.; 74.200 arhitektonske i inžinjerijske djelatnosti i tehničko savjetovanje; 74.300 tehničko ispitivanje i analiza; 74.500 agencije za zapošljavanje i posredovanje radne snage; 74.820 djelatnost pakovanja 

Društvo će vršiti i vanjskotrgovinski promet, kao i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/95) i to: IZVOZOM i UVOZOM roba iz registrovane djelatnosti: - Trgovine na veliko prehrambenim proizvodima, - Trgovine na veliko neprehrambenim proizvodima. Društvo će vršiti i usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti, a u skladu sa članom 27. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95), a naročito: - oblicima uvoza i izvoza roba, - zaključivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskih poslova, - usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti u skladu sa članom 27. citiranog Zakona, a naročito: (usluge međunarodnog transporta putnika i roba, međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge, posredništvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl.), - zastupanje stranih firmi, -izvođenje investicionih radova u inostranstvu, -obavljanje spoljnotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, -te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa društva. 

Osobe ovlaštene za zastupanje subjekta upisa u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: Direktor društva: Kalabić Arif, Krndija TKE 4/5, Tešanj, l.k. br. 04CVA4979 MUP Tešanj, JMB 1408950124116, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa društva. 

(SR-398-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-926/05 od 23.05.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1) Kruško (Muharema) Izudin, Maglaj, I.Smajlagića bb. - 0501965124119; l.k.04CZA2863, udio osnivača 1.000,00 KM, u novcu ili 50%, broj i datum akta: Ugovor o osnivanju d.o.o. br. 01/05 od 17.05.2005.g 

2) Kruško (Muharema) Zehrudin, Tešanj, Jelah. Miljanovci bb. 0501967124116; l.k.04CVA3899 udio osnivača 1.000,00 KM, u novcu ili 50%, broj i datum akta: Ugovor o osnivanju d.o.o. br. 01/05 od 17.05.2005.g. Puni naziv subjekta upisa: "MAGPETROL" Društvo za proizvodnju promet usluge transport i traovinu d.o.o. Maglaj. Sjedište subjekta upisa: Maglaj, Liješnica bb. Oblik subjekta upisa: društvo s ograničenom odgovornošću. Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1) Kruško (Muharema) Izudin, Maglaj, I.Smajlagića bb. - 0501965124119;l.k.04CZA2863, udio osnivača : 1.000,00 KM, u novcu ili 50%, broj i datum akta: Ugovor o osnivanju d.o.o. br. 01/05 od 17.05.2005.g 

2) Kruško (Muharema) Zehrudin, Tešanj, Jelah, Miljanovci bb. - 0501967124116; l.k.04CVA3899, udio osnivača: 1.000,00 KM, u novcu ili 50%, broj i datum akta: Ugovor o osnivanju d.o.o. br. 01/05 od 17.05.2005.g 

Djelatnosti u unutarnjem poslovanju: 23.200 Proizvodnja naftnih derivata, 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima, 51.170 Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.330 masnoćama; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima; 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima; 51.380 Trgovina na veliko ostalim ostalom hranom uključujući ribe, školjke i rakove; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju; 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tećnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.48 Trgovina na malo gorivima; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama 55.230 Ostali smještaj za kraći boravak; 55.300 Restorani; 60.101 Prevoz putnika i robe (tereta); 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju; 60.300 Cjevovodni transport. Društvo će vršiti vanjskotrgovinski promet kao i usluge u vanjskotrgovinskom prometu, u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom prometu i to: Izvoz i uvoz roba iz registrovane djelatnosti: - trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima - trgovina na veliko prehrambenim proizvodima. Usluge u vanjskotrgovinskom prometu su: - mežunarodna špedicija, - obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, - te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa društva. Osobe ovlaštene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Kruško (Muharema) Izudin -JMBG 0501965124119; l.k.04CZA2863, Maglaj, I. Smajlagića bb., direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti. 

Osobe ovlašćene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Kruško (Muharema) Izudin -JMBG 0501965.124119;l.k.04CZA2863 , Maglaj, I. Smajlagića bb. direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-400-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-933/05 od 25.05.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1) Cviko (Adem) Hajrudin, Sarajevo-Novi Grad, ulica Prvomajska broj 17. - 2612959172172 i l.k.br. 03BTC1779 MUP KS Novi Grad, udio osnivača: 2.000,00 KM, u novcu ili 100%, broj i datum akta: Odluka o osnivanju društva sas ograničenom odgovornošću br. 01/05 od 20.05.2005.g. Puni naziv subjekta upisa: DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "ČELIČANA" d.o o BREZA. Sjedište subjekta upisa: Breza, Potkraj broj 4. Oblik subjekta upisa: društvo s ograničenom odgovornošću. Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1) Cviko (Adem) Hajrudin, Sarajevo-Novi Grad, ulica Prvomajska broj 17. - 2612959172172; l.k.03BTC1779 MUP KS Novi grad, udio osnivača: 2.000,00 KM , u novcu ili 100% , broj i datum akta: Odluka o osnivanju društva sas ograničenom odgovornošću br. 01/05 od 20.05.2005.g. 

Djelatnosti u unutarnjem poslovanju: 14.110 Vađenje kamena za građevinarstvo; 14.210 Vađenje šljunka i pijeska; 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata; 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova; 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije; 28.210 Proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara i sl. Posuda; 28.400 Kovanje, presovanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha; 28.510 Površinska obradba i presvlačenje metala; 28.520 Opći mehanički radovi; 28.610 Proizvodnja sječiva; 28.620 Proizvodnja alata; 28.630 Proizvodnja brava i okova; 28.710 Proizvodnja čeličnih bačvi i sličnih posuda; 28.720 Proizvodnja ambalaže od lakih metala; 28.730 Proizvodnja žicanih proizvoda; 28.740 Proizvodnja zakovica, vijčane robe, lanaca i opruga; 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n.; 37.100 Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka; 37.200 Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka; 45.110 Rušenje graževinskih objekata i zemljani radovi; 45.120 Površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Niskogradnja; 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.230 Izgradnja autoputeva i drugih saobračajnica, aerodromskih pista i sportskih terena; 45.241 Izgradnja hidrograževinskih objekata; 45.242 Održavanje hidrograževinskih objekata; 45.250 Ostali graževinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvoženje ili opremu; 45.310 Elektroinstalacijski radovi; 45.320 Izolacijski radovi; 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlaženje; 45.340 Ostali instalacijski radovi; 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.440 Farbarski i staklarski radovi; 45.450 Ostali završni radovi; 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Održavanje i popravak motocikla; 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; 51.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama.živom stokom.tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima; 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom; 51.140 Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim proizvodima; 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima; 51.170 Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom; 51.180 Posredništvo specijalizovano za trgovinu odreženim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n.; 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom; 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama; 51.230 Trgovina na veliko živom stokom; 51.240 Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama; 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem; 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.33 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima; 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima; 51.380 Trgovina na veliko ostalim ostalom hranom uključujući ribe, školjke i rakove; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421Trgovina na veliko odjećom; 51.422 Trgovina na veliko obućom; 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju; 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tećnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko graževinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.610 Trgovina na veliko alatnim mašinama; 51.620 Trgovina na veliko građevinskim mašinama; 51.630 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje i pletenje; 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim graževnskim materijalom; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.610 Trgovina na malo putem pošte; 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 55.110 Hoteli i moteli, sa restoranom; 55.300 Restorani; 55.400 Barovi; 60.230 Ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju; 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju; 63.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladištenje robe; 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju; 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju; 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina; 71.100 Iznajmljivanje automobila; 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za graževinarstvo; 71.330 Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući računare (kompjutere); 71.400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo; 74.400 Reklama i propaganda; 74.700 Čišćenje svih vrsta objekata; 74.820 Djelatnost pakovanja; 74.830 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti; 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.; 92.330 Djelatnost sajmova i zabavnih parkova; 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n.; 92.610 Rad sportskih objekata; 92.623 Ostale sportske djelatnosti; 93.010 Pranje i hemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda; 93.020 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje; 93.030 Djelatnosti vezane za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja; 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

Društvo će vršiti i trgovinske usluge u skladu sa članom 11 .stav 3. Zakona o trgovini ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/95) a naročito: posredovanje, zastupanje, komisione usluge, uskladištenje, otprema i doprema robe (špedicija), marketing i druge usluge uobičajene u trgovini. Društvo će obavljati vanjskotrgovinski promet u okviru registrovane djelatnosti i to: - vanjska trgovina prehrambenim proizvodima (uvoz-izvoz), - vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima (uvoz-izvoz). Društvo će vršiti poslove i usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti u skladu sa odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/95), a naročito: - zaključivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja, - izvoženje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u BiH, - usluge mežunarodnog prevoza robe i putnika i usluge koje su u vezi sa mežunarodnim transportom (mežunarodna špedicija i skladištenje), - posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, - komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, - prodaja roba stranog porijekla i roba domaće proizvodnje iz slobodnih carinskih prodavnica, - obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, - druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog poslovanja.  

Osobe ovlaštene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Cviko (Adem) Hajrudin -JMBG 2612959172172; l.k.03BTC1779 MUP KS Novi grad, Sarajevo, Novi Grad, Ulica Prvomajska broj 17., direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti. Osobe ovlašćene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Cviko (Adem) Hajrudin -JMBG: 2612959172172; l.k.03BTC1779 MUP KS Novi grad, Sarajevo, Novi Grad, ulica Prvomajska broj 17, direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-401-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-955/05 od 25.05.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

1) Skejić (Nevzeta) Armen, Zavidovići, ul. Husein-kapteana Gradaščevića L-l niz "B" - 2907983193830, lk.04DDB3897, MUP Zavidovići, udio osnivača 2000KM u novcu ili 100%, broj i datum akta: Odluka o osnivanju društva broj 1/05-SA od 23.05.2005.g. Puni naziv subjekta upisa: PROIZVODNO, TRGOVAČKO I USLUŽNO DRUŠTVO "JAGERMEISTER" d.o.o. Zavidovići. Sjedište subjekta upisa: Zavidovići, Husein-kap. Gradaščevića, L-l, niz "B" Oblik subjekta upisa: društvo s ograničenom odgovornošću. Osnivači subjekta upisa i udjeli: 

1) Skejić (Nevzeta) Armen, Zavidovići, ul. Husein-kapteana Gradaščevića, L-I, niz "B" - 2907983193830; l.k.04DDB3897 MUP Zavidovići, udio osnivača: 2.000,00 KM, u novcu ili 100% , broj i datum akta: Odluka o osnivanju društva broj 1/05-SA od 23.05.2005.g. 

Djelatnosti u unutarnjem poslovanju: 01.110 Uzgoj žitarica i drugih usjeva i nasada, d.n.; 01.120 Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala; 01.131 Vinogradarstvo; 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa; 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi; 01.252 Uzgoj ostalih životinja, d.n.; 01.500 Lov, hvatanje životinja u zamke (traperstvo) i briga o divljači, uključujući i odgovarajuće usluge; 05.010 Ribarstvo; 05.020 Mrijestilišta i ribnjaci; 14.110 Važenje kamena za građevinarstvo; 14.120 Važenje vapnenca, sirovog gipsa i krede; 14.121 Vađenje krečnjaka i krede; 14.122 Vađenje sirovog gipsa; 14.210 Vađenje šljunka i pijeska; 14.500 Vađenje ostalih ruda i kamena, d,n.; 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe; 15.310 Prerada i konzerviranje krompira; 15.610 Proizvodnja mlinarskih proizvoda; 15.811 Proizvodnja hljeba i peciva; 15.812 Proizvodnja svježe tjestenine i kolača; 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnog peciva i kolača; 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n.; 15.98 Proizvodnja mineralne vode i bezalkoholnih pića; 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta; 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna; 19.200 Proizvodnja kožne galanterije, sedlarskih i saračkih proizvoda; 19.300 Proizvodnja obuće; 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata; 26.610 Proizvodnja betonskih proizvoda za graževinarstvo; 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese; 26.640 Proizvodnja maltera; 26.650 Proizvodnja fibro cementa; 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i vještačkog kamena; 26.700 Siječenje, oblikovanje i obrada kamena; 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova; 28.120 Proizvodnja metalne građevinske stolarije; 28.510 Površinska obradba i presvlačenje metala; 45.110 Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi; 45.120 Površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Niskogradnja; 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.230 Izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena; 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata; 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata; 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvoženje ili opremu; 45.310 Elektroinstalacijski radovi; 45.320 Izolacijski radovi; 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, gas, grijanje, ventilaciju i hlađenje; 45.340 Ostali instalacijski radovi; 45.410 Fasadni i štrukatumi radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.440 Farbarski i staklarski radovi; 45.450 Ostali završni radovi; 45.500 Davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje, sa rukovaocem; 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima; 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.404 Održavanje i popravak motocikla; 51.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; 51.120 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemijskim proizvodima; 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvetom i građevinskim materijalom; 51.140 Posredništvo u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, predmetima i aparatima za domaćinstvo i drugim metalnim Proizvodima; 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima; 51.170 Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom; 51.180 Posredništvo specijalizovano za trgovinu odreženim proizvodima ili grupama proizvoda, d.n.; 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom; 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama; 51.230 Trgovina na veliko živom stokom; 51.240 Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem; 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama; 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima; 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima; 51.380 Trgovina na veliko ostalim ostalom hranom uključujući ribe, školjke i rakove; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.42 Trgovina na veliko odjećom; 51.422 Trgovina na veliko obućom; 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV urežajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju; 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima; 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala; 51.531 Trgovina na veliko drvetom; 51.532 Trgovina na veliko graževinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima; 51.610 Trgovina na veliko alatnim mašinama; 51.620 Trgovina na veliko graževinskim mašinama; 51.630 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju i mašinama za šivanje i pletenje; 51.640 Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom; 51.650 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu, zanatstvo i navigaciju; 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oružem, uključujući traktore; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim; proizvodima; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninom, bombonima i slatkišima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima; 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namještajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo , d.n.; 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radiouređajima i TV uređajima; 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom; 52.470 Trgovina na malo knjigama.novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom; 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima; 52.482 Trgovina na malo satovima; 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama; 52.485 Trgovina na malo cvijećem; 52.486 Trgovina na malo gorivima; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama; 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; 52.610 Trgovina na malo putem pošte; 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama; 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; 52.720 Popravak električnih aparata za domaćinstvo, uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu; 52.730 Popravak satova i nakita; 52.740 Popravci, d.n.; 55.300 Restorani; 55.400 Barovi; 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju; 53.110 Pretovar tereta; 63.120 Skladištenje robe; 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju; 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju; 70.310 Agencija za promet nekretninama; 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava; 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za graževinarstvo; 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n.; 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje; 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza; 74.400 Reklama i propaganda; 74.500 Agencije za zapošljavanje i posredovanje radne snage; 74.700 Čišćenje svih vrsta objekata; 74.820 Djelatnost pakovanja; 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.; 80.410 Vozačke škole; 92.330 Djelatnost sajmova i zabavnih parkova; 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n.; 92.530 Djelatnost botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata; 93.020 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje; 93.030 Djelatnosti vezane za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja. 

Društvo će obavljati i vanjskotrgovinski promet u okviru registrovane djelatnosti a u skladu sa članom 27. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/95), i to: uvoz-izvoz. 

1. Vanjska trgovina na veliko prehrambenim proizvodima izvoz-uvoz, 

2. Vanjska trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima izvoz-uvoz. Društvo će vršiti poslove i usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovane djelatnosti u skladu sa odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/95), a naročito: - oblici uvoza i izvoza, - zaključivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog prometa, - usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti, u skladu sa odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju, a naročito: (usluge međunarodne špedicije, transport robe i putnika, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, skladištenje, agencije, usluge utovara i slično), - zastupanje stranih firmi, - izvoženje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje tih radova stranom licu u BiH, - druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa društva. 

Osobe ovlaštene za zastupanje u pravnom prometu u zemlji i vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Skejić (Nevzet) Armen -JMBG 2907983.193830; l.k.04DDB3897 MUP Zavidovići, 

Zavidovići, ul. Husein-kapetana Gradaščevića L-I, niz "B", direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti 

Osobe ovlašćene za zastupanje subjekta upisa u vanjskotrgovinskom poslovanju: 

1. Skejić (Nevzet) Armen -JMBG 2907983193830; l.k.04DDB3897 MUP Zavidovići, Zavidovići, ul. Husein-kapetana Gradaščevića L-I, niz "B", direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-402-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-922/05 od 23.05.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

DRUŠTVO ZA ZASTUPANJE, POSREDOVANJE, PROMET I USLUGE "ZEPAL" D.O.O ZENICA, Adolfa Goldbergera br 3, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju br. 03/05 od 30 03 2005 g vrši promjenu lica ovlaštenog za zastupanje Društva, tako da će društvo zastupati u zemlji i poslovima vanjskotrgovinskog poslovanja IMAMOVIĆ (Abdulaha) OMAR iz Zenice Verostin put broj 12 direktor društva bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti Društva. Prestaju ovlaštenjenja da zastupa Društvo Ramić (Ramiza) Nihada iz Zenice, Sunčana dolina broj 5. 

(SR-403-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-879/05 od 24.05.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

"TRANSPORT" društvo sa ograničenom odgovornošću Kakanj, Osnivač Osnivač "REMIS" d.o.o. Visoko, ulica Topuzovo polje bb, Društva "TRANSPORT" Društva sa ograničenom odgovornošću Kakanj, ulica 311. lahke brigade bb, Odluka o povećanju temeljnog kapitala br. 115/05 od 13.05.2005.g., Odluka o izmjenama i dopunama Statuta broj 116/05 od 13.05.2005.g. i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju broj117/05 od 13.05.2005.g., vrši povećanje temeljnog kapitala Društva za iznos od 122.738,00 KM u novcu., tako da ukupan kapital Društva iznosi 2.052.020,00 KM. 

(SR-404-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-796/05 od 06.05.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

"VISPAK" dioničko društvo za prehrambenu industriju VISOKO, svojom Odlukom o osnivanju Poslovne jedinice u Tuzli, broj 225/05. od 28.04.2005. godine, osniva Poslovnu jedinicu u Tuzli. Poslovna jedinica će poslovati pod firmom: "VISPAK" DIONIČKO DRUŠTVO ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU Visoko-Poslovna jedinica-stovarište na veliko i malo Tuzla, skraćeni naziv Poslovne jedinice: D.D. "VISPAK" prehrambena industrija VISOKO-Poslovna jedinica Tuzla, sjedište Poslovne jedinice je: Tuzla, ul. Husinskih rudara br.166. Djelatnost Poslovne jedinice je: 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima; 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom; 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom uključujući ribe, školjke i rakove; 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima;52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninom, bombonima i slatkišima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama 63.120 Skladištenje robe. 

Za zastupanje Poslovne jedinice u pravnom prometu ovlašćuje se ČABARAVDIĆ DŽEMAL, dipl. ing, iz Visokog, Čabaravdića 11 A, direktor Društva, bez ograničenih ovlaštenja, u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-405-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-876/05 od 17.05.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Dioničko društvo za osiguranje "VGT" Visoko Filijala Travnik, vrši promjenu lica ovlaštenog za zastupanje Filijale u Travniku, tako da će Filijalu u Travniku zastupati Čurić Samir, sin Ibrahima iz Travnika, ulica Bosanska broj 33/1, direktor Filijale u Travniku, a prestaju ovlaštenja dosadašnjem direktoru Filijale Arnautović Nihadu iz Travnika. 

(SR-406-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-862/05 od 13.05.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Dioničko društvo za osiguranje "VGT Visoko, ulica Alaudin br. 1, Odlukom o izmjenama i dolpunama Odluke br. 109/99-1 od 29.04.2005. godine, vrši promjenu lica ovlaštenog za zastupanje Filijale u Tuzli, tako da će Filijali u Tuzli zastupati Muharemagić Nedim, sin Tasima iz Tuzle, ulica 15. Maj br. 2/23, direktor Filijale Tuzla, bez ograničenja ovlaštenja u obavljanju registrovane djelatnosti Filijale Tuzla, a prestaju ovlaštenja dosadašnjem direktoru Filijale Tuzla Hadžić Mirsadu, sin Ahme iz Živinica Dubrave bb da zastupa Filijalu u Tuzli. 

(SR-407-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-934/05 od 25.05.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Munevera (Sulejman) Valjevac iz Visokog, ul. Kadije Uvejsa bb, lk.br. 05DEC4974, MUP ZDK, Visoko JMBG 1507960177033, kao osnivać Mesne industrije "VIMES" d.o.o. VISOKO sa sjedištem u Visokom, Maurovići bb, koje je upisano u sudski registar Kantonalnog suda u Zenici rješenjem U/1-156/03 od 03.02.2003. godine u registarskom ulošku - 1-8732 i koje je rješenje istog suda br. U/1-1397/03 od 14.10.2003.godine izvršilo promjenu lica ovlaštenih za zastupanje rješenjem broj U/1-1477/03 od 29.10.2003. godine izvšilo promjenu firme društva, Odlukom o usklaživanju podataka od značaja za pravni promet u VIMES d.o.o. Viskoko, br. 43/05 od 13.05.2005. godine, izvršila je promjenu-proširenje djelatnosti Društva. Ranije registrovana djelatnost Društva proširena je sa: 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa 01.212 Uzgoj goveda za mlijeko i priplod, 01.240 Uzgoj peradi, 01.300 Uzgoj usjeva i uzgoj stoke (mješovita proizvonja), 01.420 uslužne djelatnosti u stočarstvu, osim veterinarskih usluga15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.710 Proizvodnja stočne hrane, 74.820 Djelatnost pakovanja. Društvo će obavljati i ove djelatnosti: Kooperativnu saradnju u poljoprivrednoj proizvodnji i to odkup svih poljoprivredno- prehrambenih i drugih proizvoda, a naročito: ljekovitog bilja šumskih plodova gljiva puževa, mlijeka i mliječnih proizvoda, žive stoke, živine, jaja, sirove kože, drvenog uglia kreča drvene galanterije i drugih proizvoda izgrađenih u domaćinstvima, kao i proizvoda zanatske i kućne radinosti i drugih uobičajenih proizvida. Društvo će vršiti i trgovinske usluge u skladu sa članom 11, stav 3. Zakona o trgovini ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95) a naročito: posredovanje, zastupanje, komisione usluge uskadištenje, otprema i doprema robe (špedicija) marketing i druge usluge uobičajene u trgovini. 

(SR-408-05/Z) 

Kantonalni sud u Zenici, Rješenjem U/I-914/05 od 27.05.2005. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda slijedeće podatke: 

Odlukom Upravnog odbora JU DOM ZDRAVLJA SA POLIKLINIKOM "IZUDIN MULABEĆIROVIĆ-IZO" TEŠANJ, br. 64/05 od 31.03.2005. godine razrješava se dužnosti direktora Smailbegović dr. Muhamed, Tešanj, JMB 2310959124120, l.k. 04CVA2605. 

Odlukom Upravnog odbora JU DOM ZDRAVLJA SA POLIKLINIKOM "IZUDIN MULABEĆIROVIĆ-IZO" TEŠANJ, br ; 1034/05 od 10.05.2005. godine na dužnost direktora imenuje se Hundur dr. Enes, direktor, Ul. M. Tita b.b., Tešanj, JMB 0110960124138. 

(SR-409-05/Z) 


LIČNE ISPRAVE I DOKUMENTI 

DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA
SLIJEDEĆI DOKUMENTI SE OGLAŠAVAJU NEVAŽEĆIM 

SARAJEVSKI KANTON 

Mujezin/Hasib/Akif, Oružani list broj 587/91 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

8/1 

Ziljkić/-/Ujkan, Štednu knjižicu broj 190030476-5 Raiffeisen bank Sarajevo 

8/3 

Sulejmanović/Sulejman/Ago, Radnu knjižicu izdatu Općina Centar Sarajevo 

8/4 

Slato/-/Haris, Saobraćajnu dozvolu BH 2429348 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

8/5 

Popovac/Smajo/Asifa, Radnu knjižicu izdatu Općina Centar Sarajevo 

8/6 

Bijedić/Omer/Sabina, Ličnu kartu broj 03BSA5222 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

8/7 

Bijedić/Omer/Sabina, Vozačku dozvolu broj 03BSA0547 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

8/8 

Delimustafić/Đulaga/Adem, Ličnu kartu broj 08DAB4418 izdata Pol. Uprava Breza 

8/9 

Delimustafić/Đulaga/Adem, Vozačku dozvolu broj 04DCA1295 izdata Pol. Uprava Olovo 

8/10 

Delimustafić/-/Adem, Saobraćajnu dozvolu BH 2746677 izdata Pol. Uprava Visoko 

8/11 

Trle/Šaban/Šefkija, Oružani list broj 152/87 izdat Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

8/13 

Hodžić/Nurija/Mustafa, Ličnu kartu broj 03BSA8961 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

8/14 

Hodžić/Nurija/Mustafa, Vozačku dozvolu broj 07BSD1671 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

8/15 

Kahriman/Aziz/Ismir, Ličnu kartu broj 08BNC7394 izdata Pol. Uprava Vogošća 

8/16 

Krzović/-/Besim, Saobraćajnu dozvolu BH 2431064 izdata Pol. Uprava Novo  Sarajevo 

8/19 

Karović/Mujo/Ramiza, Ličnu kartu broj 03BQA2834 izdata Pol. Uprava Ilidža 

8/20 

Honđo/Mumin/Bećir, Vozačka dozvola broj 06BSC9094 izdata u PU Novo Sarajevo 

8/22 

Honđo/Mumin/Bećir, Lična karta broj 03BSC1727 izdata u PU Novo Sarajevo 

8/23 

Sefić/Šefkija/Mustafa, Bankovni račun broj 190003463-6 izdat kod Raiffeisen bank dd Sarajevo 

8/26 

Sefić/Abduselam/Džemila, Bankovni račun broj 190034745-9 izdat kod Raiffeisen Bank dd Sarajevo 

8/27 

Hadrović/Avdija/Sahrudin, Lična karta broj 04BNB1144 izdata u PU Vogošća 

8/28 

Hadrović/Avdija/Sahrudin, Vozačka dozvola broj 04BNA3344 izdata u PU Vogošća 

8/29 

Velić/-/Vezira, Članska kartica -organizacije porodica šehida i po.boraca br.57997 izdata u Općini Ilidža 

8/30 

Avdičević/-/Sabiha, Lična karta broj 07BQF9768 izdata u PU Ilidža 

8/31 

Hećo/Sead/Rusmir, Lična karta broj 07BTL9760 izdata u PU Novi Grad 

8/32 

Kršulj/Predrag/Boris, Lična karta broj 04BSF1029 izdata u PU Novo Sarajevo 

8/34 

Mulić/Šemso/Šemsa, Pasoš broj 4975621 od 14,12,2005. godine izdat u MUP-u Kantona Sarajevo 

8/35 

Herceglić/Munib/Dženita, Bankovni račun broj 190012333-0 izdat kod Raiffeisen Bank dd Sarajevo 

8/36 

Selak/Mijo/Ana, Lična karta broj 05DCA8554 izdata u PU Olovo 

8/37 

Sahović/Salih/Kasim, Radnu knjižicu izdatu Općina Goražde 

8/39 

Klino/Muradif/Senada, Radnu knjižicu izdatu Općina Stari Grad Sarajevo 

8/40 

Simić/Stevan/Jordanka, Ličnu kartu broj 05BTJ7027 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

8/41 

Hercig/Ante/Jadranka, Rješenje o nostifikaciji 03-38-5-5046/06 izdato od Fed. ministar. obrazovanja i nauke  Sarajevo 

8/45 

Pranjić/-/Stjepo, Pasoš broj 3103334 od 07.05.2004 izdat od Min. civil. poslova  BIH Sarajevo 

8/46 

Čomor/Hamed/Elma, Ličnu kartu broj 04BOA5141 izdata Pol. Uprava Hadžići 

8/47 

Mehmedspahić/Hilmo/Mufid, Ličnu kartu broj 07BTL7264 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

8/48 

Čomor/Mustafa/Suvada, Ličnu kartu broj 04BSE0936 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

8/49 

Memović/Rašo/Irma, Ličnu kartu broj 07BQG1663 izdata Pol. Uprava Ilidža 

8/50 

Memović/Rašo/Irma, Vozačku dozvolu broj 08BQC4743 izdata Pol. Uprava Ilidža 

8/51 

Tarić/Fuad/Sanela, Radnu knjižicu izdatu Općina Stari Grad Sarajevo 

8/52 

Erjavec/Drago/Dragutin, Ličnu kartu broj 03BRA1800 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

8/53 

Avdić/Mukdim/Damir, Ličnu kartu broj 06BSH4210 izdata pol. Uprava Novo Sarajevo 

8/54 

Arnaut/Nazif/Senajid, Ličnu kartu broj 08BTM7450 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

8/55 

Tomić/Nikola/Aleksandra, Ličnu kartu broj 03BRB6839 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

8/57 

Tomić/Nikola/Aleksandra, Vozačku dozvolu broj 03BRA4224 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

8/58 

Ćosić/Abid/Nihad, Radnu knjižicu izdatu Općina Hadžići 

8/59 

Poturković/Alma, Bankovnu karticu broj 090036580-0 Raiffeisen Bank Sarajevo 

8/60 

Sulejmanović/Benjadin/Ensar, Ličnu kartu broj 03BRA7206 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

8/61 

Šljivar/Ramo/Elvira, Ličnu kartu broj 04BSD7826 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

8/62 

Hamamdžić/Fikret/Šejla, Radnu knjižicu izdatu Općina Stari Grad Sarajevo 

9/1 

Halać/Salko/Nezir, Indeks broj 707 Fakulteta političkih nauka u Sarajevu 

9/2 

Memagić/Salem/Selma, Ličnu kartu broj 06DCA9869 izdata Pol. Uprava Olovo 

9/3 

Memagić/Salem/Selma, Vozačku dozvolu broj 05DCA2922 izdata Pol. Uprava Olovo 

9/4 

Bučan/Tale/Hido, Radnu knjižicu izdatu Općina Ilidža 

9/6 

Ohran/Muzafer/Muamer, Ličnu kartu broj 05DEC2776 izdata Pol. Uprava Visoko 

9/9 

Kahvedžić/Adem/Dževada, Ličnu kartu broj 05DEC0787 izdata Pol. Uprava Visoko 

9/10 

Zukan/Ćamil/Zehrid, Ličnu kartu broj 05DEC4343 izdata Pol. Uprava Visoko 

9/11 

Hrnjić/Rasim/Ejub, Ličnu kartu broj 04DEB7261 izdata Pol. Uprava Visoko 

9/12 

Alihodžić/Mensur/Nermin, Ličnu kartu broj 07DED4861 izdata Pol. Uprava Visoko 

9/13 

Špirtović/Rasema/Amra, Ličnu kartu broj 06DEC9262 izdata Pol. Uprava Visoko 

9/14 

Osmanović/Mušan/Dervišalija, Ličnu kartu broj 06DED2654 izdata Pol. Uprava Visoko 

9/15 

Alijagić/Ibrahim/Omer, Ličnu kartu broj 05DEC6757 izdata Pol. Uprava Visoko 

9/16 

Čučuk/Muhamed/Ferid, Ličnu kartu  broj 06DED0853 izdata Pol. Uprava Visoko 

9/17 

Bečirović/Avdo/Adin, Ličnu kartu broj 05DEC4611 izdata Pol. Uprava Visoko 

9/18 

Muzaferija/Selver/Muris, Ličnu kartu broj 06DED2140 izdata Pol. Uprava Visoko 

9/19 

Javoraš/Nermin/Ramiz, Ličnu kartu broj 06DED0858 izdata Pol. Uprava Visoko 

9/20 

Muslić/Ahmet/Muharem, Ličnu kartu broj 05DEC8561 izdata Pol. Uprava Visoko 

9/21 

Honđo/-/Bećir, Saobraćajnu dozvolu BH 1640315 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

9/24 

Đukić/Danilo/Nada, Ličnu kartu broj 04DEA9109 izdata Pol. Uprava Visoko 

9/25 

Eskić/Avdo/Zilđo, Radnu knjižicu izdatu Općina Pula Hrvatska 

9/26 

Sadiki/Faik/Sejdalija, Radnu knjižicu izdatu Općina Novi Grad Sarajevo 

9/27 

Bavčić/Šućro/Lejla, Uvjerenje broj 36992 izdato 20.06.2006. godine Filozofski fakultet Sarajevo 

9/30 

Lončarić/Ferid/Dženan, Vozačka dozvola broj 05BQB7396 izdata kod PU Ilidža 

9/31 

Lizdek/Milovan/Goran, Lična karta broj 03BTA4827 izdata kod PU Novi Grad 

9/32 

Hajdarević/Šahbaz/Vahid, Vozačka dozvola broj04BNA1631 izdata u PU Vogošća 

9/33 

Đorđević/Rifat/Amela, Lična karta broj 04BMC6484 izdata u PU Stari Grad 

9/34 

Žilić/Duran/Adis, Ličnu kartu broj 03BMB3012 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

9/39 

Ibrahimović/Mujo/Najla, Ličnu kartu broj 07BSH8414 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

9/40 

Nišić/Hidajet/Samir, Indeks broj 2771/F  Prirodnomatematičkog fakulteta u Sarajevu 

9/42 

Pašić/Meho/Vildana, Ličnu kartu broj 08BME5625 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

9/43 

Kokošar/Jozo/Slavica, Ličnu kartu broj 03BQA4941 izdata Pol. Uprava Ilidža 

9/44 

Halilagić/Nezir/Nermina, Radnu knjižicu izdatu Općina Ilidža 

9/45 

Ahmetović/Hasan/Nermin, Ličnu kartu broj 08BSI3103 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

9/47 

Lačrvić/Šerif/Alma, Radnu knjižicu izdatu Općina Stari Grad Sarajevo 

9/48 

Mirvić/Senahid/Aida, Ličnu kartu broj 04BRE5597 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

9/50 

Hadžović/Murat/Minela, Ličnu kartu broj 07BTL5283 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

9/51 

Bravo/Salih/Džanela, Ličnu kartu broj 04BTH5972 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

9/52 

Šetkić/Senad/Adela, Ličnu kartu broj 07BTL8778 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

9/53 

Herak/Meho/Anel, Ličnu kartu broj 05BTJ9935 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

9/54 

Herak/Meho/Anel, Vozačku dozvolu broj 06BTE1244 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

9/55 

Hodžić/Nurija/Mustafa, Vozačku dozvolu broj 07BSD1671 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

9/56 

Omerbašić/Nedžad/Fariz, Ličnu kartu broj 05BTJ6469 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

10/1 

Omerbašić/Nedžad/Fariz, Vozačku dozvolu broj 05BTD5844 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

10/2 

Pekušić/Himzo/Indira, Ličnu kartu broj 06BQF5581 izdata Pol. Uprava Ilidža 

10/4 

Klino/Derviš/Nihad, Ličnu  kartu broj 08BTM9605 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

10/7 

Kaljanac/Rašid/Alma, Ličnu kartu broj 08BSI3910 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

10/9 

Selimović/Rifet/Ermin, Ličnu kartu broj 06DED0215 izdata Pol. Uprava Visoko 

10/10 

Kušeš/Hasib/Muhamed, Vozačku dozvolu broj 03BSA6023 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

10/12 

Begović/Ahmet/Safija, Ličnu kartu broj 07BTM2288 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

10/15 

Tahirović/Bilal/Esad, Ličnu kartu broj 07BME3473 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

10/16 

El Bešini Hišam, SAobraćajnu dozvolu BH 2603869 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

10/17 

Dervišević/Selim/Jakup, Saobraćajna dozvola BH1604455 izdata u PU Ilidža 

10/19 

Dervišević/Selim/Jakup, Lična karta broj BQE9508 izdata u PU Ilidža 

10/20 

Dervišević/Selim/Jakup, Vozačka dozvola broj 06BQC0487 izdata u PU Ilidža 

10/21 

Muhić/Haso/Amina, Ličnu kartu broj 06BTL4244 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

10/24 

Ghanaatgar-Kasbi Emira, Radnu knjižicu izdatu Općina Novi Grad Sarajevo 

10/25 

Džodžaljević/Fikret/Indira, Vozačku dozvolu broj 04CEA2731 izdata Pol. Uprava Živinice 

10/26 

Belko/Salko/Kada, Ličnu kartu broj 05BUA2000 izdata Pol. Uprava Trnovo Federacija 

10/31 

Belko/Salko/Kada, Vozačku dozvolu  broj 04BUA0211 izdata Pol. Uprava Trnovo Federacija 

10/32 

Belko/-/Kada, Bankovni račun broj 789286-29-117468 Intensannpaulo baka dd Sarajevo 

10/33 

Pleho/Kasim/Aldin, Radnu knjižicu izdatu Općina Novi Grad Sarajevo 

10/35 

Vražalica/Fejzo/Maid, Ličnu kartu broj 08BQG3364 izdata Pol. Uprava Ilidža 

10/37 

Hot/Hamid/Mirzeta, Ličnu kartu broj 03BSC7209 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

10/38 

Hećo/-/Maida, Saobraćajnu dozvolu BH 2341689 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

10/39 

Karamanović/Smajo/Asifa, Radnu knjižicu  reg. broj 523/841 izdata Općina Centar Sarajevo 

10/41 

Dervišagić/Omer/Alma, Ličnu kartu broj 06BTK9290 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

10/42 

Fejzagić/Ahmet/Mirsad, Ličnu kartu broj 05DEC5264 izdata Pol. Uprava Visoko 

10/45 

Muhović/-/Ramiz, Bankovnu karticu broj 190054936-9 Raiffeisen bank Sarajevo 

10/46 

Redžo/Jusif/Mirza, Pasoš broj 5676429 od 21.09.2007. izdat MUP Kantona Sarajevo 

10/48 

Šatara/Ahmed/Safet, Ličnu kartu broj  08BRH5070 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

10/49 

Šatara/Ahmed/Safet, Vozačku dozvolu broj 06BRC6129 izdata pol. Uprava Centar Sarajevo 

10/50 

Višnjić/Rasim/Kemal, Vozačku dozvolu broj 04BTD1928 izdata Pol. UpravaNovi Grad Sarajevo 

10/51 

Frašto/Ismet/Alma, Saobraćajnu dozvolu BH 2608179 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

10/53 

Karamehmedović/Ejub/Elvir, Radnu knjižicu izdatu Općina Stari Grad Sarajevo 

10/54 

Veljan/-/Alen, Saobraćajnu dozvolu broj 2608433 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

10/57 

Anđelić/Mato/Novak, Ličnu kartu broj 03BRC7842 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

10/58 

Muhić/Senad/Dino, Ličnu kartu broj 07BTM3899 izdata pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

10/61 

Vlašić/Šefkija/Edina, Ličnu kartu broj 03BRB1181 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

11/2 

Pandžić/Ahmed/Zahida, Ličnu kartu broj 04BRE9988 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

11/3 

Ganić/Sakib/Mehmed, Vozačku dozvolu broj 04BSB5125 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

11/4 

Hajdarević/Suljo/Sabahudin, Radnu knjižicu izdatu Općina Centar Sarajevo 

11/5 

Kofrc/Ibrahim/Amela, Ličnu kartu broj 03BMA4021 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

11/6 

Kofrc/Ibrahim/Amela, Vozačku dozvolu broj 04BMA7216 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

11/7 

Kvesić/-/Marko, Saobraćajnu dozvolu BH 2028972 izdata Pol. Uprava Hadžići 

11/8 

Tarahija/Rašid/Mensud, Ličnu kartu broj 04BRF2712 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

11/9 

Softić/Suljo/Rasim, Diploma broj 2970-II/83 Mašinskog fakulteta u Sarajevu 

11/10 

Pajić/-/Nadžija, Bankovnu karticu broj 130007586-6 Raiffeisen bank Sarajevo 

11/11 

Pašalić/Hamed/Muhamed, Radnu knjižicu izdatu Općina Olovo 

11/12 

Mustafić/Abdulah/Sabahudin, Diploma broj 3713  POljoprivrednog fakulteta u Sarajevu 

11/13 

Murtezić/-/Senad, Bankovni račun broj 130020566-1 Raiffeisen bank Sarajevo 

11/14 

Jelin/Gojko/Marica, Ličnu kartu broj 05BSG5897 izdata Pol. UpravaNovo Sarajevo 

11/15 

Horozović/Zekerijah/Zineta, Vozačku dozvolu broj 04BRB9273 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

11/16 

Panjeta/Resul/Fatima, Ličnu kartu broj 04BNB2371 izdata Pol. Uprava Vogošća 

11/17 

Totić/Zuhdija/Reuf, Vozačku dozvolu broj 04BTD1506 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

11/19 

Kajanija/Samir/Melisa, Vozačka dozvola broj 03BTA7734 izdata u PU Novi Grad 

11/20 

Jamak/-/Sabina, Lična karta broj 04BQB4004 izdata u PU Ilidža 

11/21 

Hasanbegović/Ekrem/Almir, Lična karta broj 06BQF6523 izdata u PU Ilidža 

11/22 

Topić/Senadin/Feđa, radna knjižica izdata u Općini Novi Grad 

11/23 

Granulo/Omer/Meman, Svjedočanstvo o završnom ispitu Građevinska tehnička škola u Sarajevu 

11/24 

Grebić/Husein/Muris, Lična karta broj 04BTJ0751 izdata u PU Novi Grad 

11/25 

Hurić-Sejdić Amra, Saobraćajna dozvola broj BH3055871 izdata u PU Vogošća 

11/26 

Alajbegović/Haris/Ferhat, Rješenje za obav.samostalne djelatnosti br. 03-22-219/04 izdato u Općini Novo Sarajevo 

11/27 

Avdić/Ismet/Mugdim, Lična karta broj 04BSF7816 izdata u PU Novo Sarajevo 

11/28 

Gladan/Benjamin/Imra, Indeks broj V44 Pravni fakultet u Sarajevu-odjeljenje u Zenici 

11/29 

Šekarić/Vojo/Snežana, radna knjižica izdata u Općini Goražde 

11/32 

Kevelj/Zukan/Minela, Lična karta broj 04BNB0515 izdata u PU Vogošća 

11/34 

Vodopić/-/Nadžija, Bankovna kartica broj 190040444-1 izdat kod raiffeisen Bank dd Sarajevo 

11/35 

Vodopić/-/Nadžija, Lična karta broj 03BTB9511 izdata u PU Novi Grad 

11/36 

Tabak/Abdulah/Mirsad, Vozačka dozvola broj 04BOA0637 izdata u PU Hadžići 

11/37 

Čolo/-/Vasva, Bankovnu karticu broj 190019216-0 Raiffeisen bank Sarajevo 

11/38 

Kovačević/Bego/Sena, Ličnu kartu broj 04BSE1723 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

11/39 

Čelebić/Omer/Haris, Vozačku dozvolu broj 06BTE1378 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

11/41 

Veladžić/-/Nudžejma, Bankovnu karticu broj 090082224-8 Raiffeisen bank Sarajevo 

11/42 

Bogilović/Kemal/Sanela, Ličnu kartu broj 06BRG6187 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

11/43 

Dardagan/Avdo/Emir, Ličnu kartu broj 04BMC3436 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

11/45 

Duraković/Nehrudin/Dalila, Indeks broj 837 Fakulteta političkih nauka u Sarajevu 

11/46 

Kalamujić/Salih/Azra, Ličnu kartu broj 04BSD5568 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

11/47 

Kadić/Uzeir/Aziz, Ličnu kartu broj 06BOF2466 izdata Pol. Uprava Ilidža 

11/49 

Ćosović/-/Ramiz, Bankovnu karticu broj 190038531-9 Raiffeisen Bank Sarajevo 

11/50 

Muminović/Sabrija/Sanel, Vozačku dozvolu broj 07BTE8139 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

11/51 

Hamza/-/Kenan, Saobraćajnu dozvolu BH 3044103 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

11/52 

Tadić/-/Radoslav, Bankovnu karticu broj 130007974-4 Raiffeisen bank Sarajevo 

11/53 

Abaspahić/Sabrija/Halida, Ličnu kartu broj 04BNA7274 izdata Pol. Uprava Vogošća 

11/55 

Petrović/-/Goran, Saobraćajnu dozvolu BH 2763224 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

11/56 

Mrkulić/Galjo/Saljo, Ličnu kartu broj 04BQB3844 izdata Pol. Uprava Ilidža 

11/57 

Koldžić/Ismet/Fikret, Ličnu kartu broj 07BSH9400 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

11/58 

Koldžić/Ismet/Fikret, Vozačku dozvolu broj 07BSD2695 izdata Pol. UpravaNovo Sarajevo 

11/59 

Mioković/-/Alen, Štednu knjižicu broj  19000642325 Raiffeisen bank  Sarajevo 

11/60 

El. Bešini /-/Hišam, Saobraćajnu dozvolu BH 3045864 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

11/61 

Simunović/Milimir/Vesna, Ličnu kartu broj 03BTB8386 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

12/3 

Burina/Osman/Refik, Ličnu kartu broj 04BQB1052 izdata Pol. Uprava Ilidža 

12/4 

Burina/Osman/Refik, Vozačku dozvolu broj 04BQA3252 izdata Pol. Uprava Ilidža 

12/5 

Poturović/Ramiz/Šeherzada, Ličnu kartu broj 03BRC5033 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

12/6 

Džino/Agan/Šemsa, Ličnu kartu broj 03BSB1289 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

12/8 

Kalender/Alija/Fahrudin, Ličnu kartu broj 08BME6647 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

12/13 

Duraković/Nijaz/Vedrana, Lična karta broj 03BRB5921 izdata u PU Centar 

12/16 

Jamaković/Mustafa/Fahrudin, Rješenje za obavljanje sam.djelatnosti broj 03-351-48/2-97 izdato u Općini Ilidža 

12/17 

Jovanović/Ljubomir/Milorad, Vozačka dozvola broj 04BTB4069 izdata u PU Novi Grad 

12/21 

Ahmetović/Salko/Asim, Lična karta broj 08BTN0350 izdata u PU Novi Grad 

12/24 

Reč/Avdo/Slađana, Rješenje za obavljanje sam.djelatnosti br03-21-282/02 od19.06.2002.god  Općina Novo Sarajevo 

12/25 

Kruezi/Rahman/Sejfula, Radna knjižica izdata u Općini Prizren 

12/26 

Memišević/Mujo/Senida, Ličnu kartu broj 04BTI3787 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

12/27 

Kalajdžisalihović/M./Muhamed, Ličnu kartu broj 03BMB1774 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

12/30 

Damjanović/Mihajl/Saša, Ličnu kartu broj 05CUC1191 izdata Pol. Uprava Kakanj 

12/31 

Skender/Vehbija/Sabaheta, Ličnu kartu broj 05BMD6509 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

12/32 

Jurišić/-/Renato, Saobraćajnu dozvolu BH 2298524 izdata Pol. Uprava Visoko 

12/34 

Imamović/Emir/Sabina, Ličnu kartu broj 07BTL8057 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

12/37 

Resić/Muzafer/Elmir, Radnu knjižicu izdatu Općina Novo Sarajevo 

12/39 

Šehović/Nusret/Suad, Ličnu kartu broj 04BMC6095 izdata pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

12/41 

Šehović/Nusret/Suad, Vozačku dozvolu broj 04BMA8072 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

12/42 

Telalović/Ferid/Izudin, Iskaznica vozača broj 028984 izdata od Min. prome i komun. Z D K Zenica 

12/43 

Kaljanac/Idriz/Šejla, Ličnu kartu broj 04BQB6115 izdata Pol. Uprava Ilidža 

12/44 

Ljubunčić/Ibrahim/Haris, Ličnu kartu broj 05BOB6653 izdata Pol. Uprava Hadžići 

12/45 

Lazarević/Vujo/Stana, Ličnu kartu broj 04BRD8498 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

12/47 

Džanko/Salko/Jasmina, Ličnu kartu broj 04BTI6079 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

12/50 

Kovačić/Refik/Sanela, Ličnu kartu broj 04BSF5369 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

12/51 

Zećo/Hajrudin/Edin, Ličnu kartu broj 04BRE9261 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

12/52 

Zećo/Hajrudin/Edin, Vozačku dozvolu broj 04BRB6453 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

12/53 

Zećo/-/Edin, Saobraćajnu dozvolu BH 1796126 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

12/54 

Velić/-/Izeta, Štednu knjižicu broj 190004901-4 Raiffeisen bank Sarajevo 

12/55 

Handžić/Hajrudin/Enes, Pasoš broj 5585449 od 30.07.2007. izdat Vlade Brčko Distrikta Brčko 

12/56 

Božinovski/Risto/Boško, Ličnu kartu broj 04BSF5396 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

12/60 

Velić/-/Azra, Bankovni račun broj 090026643-8 Raiffeisen bank Sarajevo 

12/62 

Poturić/-/Zaim, Saobraćajnu dozvolu BH 2615130 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

12/65 

Javor-Korjenić Irena, Ličnu kartu broj 04BTF5140 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

12/66 

Šljivo/Ibrahim/Mirela, Ličnu kartu broj 05BQE7083 izdata Pol. Uprava Ilidža 

12/67 

Ašćerić/Izet/Suada, Ličnu kartu broj 08BQG5670 izdata Pol. Uprava Ilidža 

13/2 

Selimović/Mustafa/Salem, Ličnu kartu broj  04DAA6046 izdata Pol. Uprava Breza 

13/4 

Durić/Enes/Enisa, Ličnu kartu broj 06BRG7189 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

13/5 

Ćosić/Abid/Nihad, Rješenje broj 03/2-320-152/97 STR "Palma" izdato Općina Hadžići 

13/6 

Maksimović/Dušan/Želimir, Ličnu kartu broj 07BOC1508 izdata Pol. Uprava Hadžići 

13/7 

Maksimović/Dušan/Želimir, Vozačku dozvolu broj 06BOA7384 izdata Pol. Uprava Hadžići 

13/8 

Imamović/Ibro/Amela, Ličnu kartu broj 04BNB1857 izdata Pol. Uprava Vogošća 

13/9 

Imamović/Fuad/Sandra, Ličnu kartu broj 04BOA2245 izdata Pol. Uprava Hadžići 

13/11 

Imamović/Fuad/Sandra, Vozačku dozvolu  broj 04BOA2412 izdata Pol. Uprava Hadžići 

13/12 

Bučan/-/Dževad, Legitimacija RVI 2192/06 izdata Općina Stari Grad Sarajevo 

13/14 

Durmo/Ahmet/Rabija, Ličnu kartu broj 04BQB8096 izdata Pol. Uprava Ilidža 

13/16 

Ferhatović/Osman/Šemso, Svjedoč od I - III razreda i završnog ispita Građevinsko-geodetskog školskog centra u Sarajevu 

13/17 

Bjelak/Muhamed/Alma, Ličnu kartu broj 07BTL9993 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

13/18 

Delalić/Ćazim/Alma, Ličnu kartu broj 04BMB9149 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

13/19 

Turulja/Džafer/Dženana, radna knjižica izdata u Općini Novi Grad 

13/21 

Jusupović/Mujo/Ramiza, Lična karta broj 04BTJ0695 izdata u PU Novi Grad 

13/23 

Kaljanac/Mirsad/Azra, Lična karta broj 08BME5685 izdata u PU Stari Grad 

13/24 

Tabaković/-/Damir, saobraćajna dozvola broj BH2616573 izdata kod PU Novi Grad 

13/25 

Sarajčić/Sinan/Adnana, Ličnu kartu broj 08BSI0496 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

13/27 

Bešić/Meho/Ahmo, Vozačku dozvolu broj 762 izdata Pol. Uprava Bratunac 

13/28 

Fejzić/Ćamil/Aldina, Svjedočanstvo završnog ispita Mješovite srednje škole u Hadžićima 

13/29 

Bajrić/-/Esad, Rješenje broj 03-347-168  prevozn. djelatnodt izdato Općina Novi Grad Sarajevo 

13/30 

Bahtanović/Hamid/Ševala, Ličnu kartu broj 05BSG7648 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

13/34 

Ferhatović/Selim/Mersiha, Ličnu kartu broj 04BSF4939 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

13/36 

Halilović/Himzo/Amela, Ličnu kartu broj 08BTM6858 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

13/37 

Šehović/-/Nedim, Saobraćajnu dozvolu BH 2950400 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

13/38 

Kavazović/Meho/Munevera, Ličnu kartu broj 07BSH4851 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

13/40 

Miler/Zvonimir/Davorin, Ličnu kartu broj 04BQD8708 izdata Pol. Uprava Ilidža 

13/42 

Garibović/Zijah/Damir, Uvjerenje o položnom vozač-ispitu  br. 11-01-02-7690-60-3922/08 od 10-11.08.za C l kateg.izdata od 

13/43 

Garibović/Zijah/Damir, Uvjer. o položen. voz. ispitu  br. 11-01-02-7690-60-4132/08 od 1.12.08. za C1 E kategor. izdato od 

13/44 

Brajević/Ibrahim/Munira,  Duplikat radne knjižice  reg. broj 914/97 izdata Općina Novo Sarajevo 

13/45 

Malešić/-/Nikola, Bankovni račun broj 19 0034225-2 Raiffeisen bank Sarajevo 

13/46 

Gušo/Mustafa/Mirsada, Ličnu kartu broj 04BTH6457 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

13/48 

Eminagić/Mustafa/Fahrudin, Ličnu kartu broj 03BTD2521 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

13/49 

Hrvat/Mirsad/Nalda, Svjedočanstvo završnog ispita Sred. mješovite polj. preh. i veter. škole u Sarajevu 

13/50 

Hasić/-/Elif, Saobraćajnu dozvolu BH 2304779 izdata Pol.Uprava Visoko 

14/4 

Mulić/Esed/Minela, Ličnu kartu broj 06BNC1098 izdata Pol. Uprava Vogošća 

14/8 

Mulić/Esed/Minela, Vozačku dozvolu  broj 06BNA8440 izdata Pol. Uprava Vogošća 

14/9 

Brekalović/-/Elvedin, Bankovni račun broj 09-0071966-7 Raiffeisen bank Sarajevo 

14/10 

Halilović/Halil/Ibrahim, Radnu knjižicu izdatu Općina Goražde 

14/13 

Bičo/Safet/Ermina, Ličnu kartu broj 08BQG6407 izdata Pol. Uprava Ilidža 

14/17 

Javoraš/Nermin/Armin, Ličnu kartu broj 07CUD1295 izdata Pol. Uprava Kakanj 

14/18 

Javoraš/Nermin/Armin, Vozačku dozvolu broj 08CUB3184 izdata Pol. Uprava Kakanj 

14/19 

Katica/Besim/Azra, Ličnu kartu broj 04BMC3475 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

14/20 

Žilić/Adem/Salih, Vozačka dozvola broj 07DCA3474 izdata u PU Olovo 

14/21 

Hanđić/Enes/Tarik, Lična karta broj 08BME5714 izdata u PU Stari Grad 

14/22 

Korman/Midhat/Fuad, Lična karta broj 04BSF5422 izdata u PU Novo Sarajevo 

14/24 

Borozan/Hamdija/Šemsudin, Radnu knjižicu izdatu Općina Novo Sarajevo 

14/25 

Konjicija/-/Jozo, Saobraćajnu dozvolu BH2344819 izdata Pol. Uprava Ilidža 

14/27 

Pecikoza/Nurija/Elvir, Ličnu kartu broj 03BTA9193 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

14/29 

Pajić/Đorđe/Slavica, Svjedočanstva od I-III razreda i svjed. završnog ispita Trgovačke škole u Sarajevu 

14/30 

Sulejmanoski/Faik/Elvedin, Ličnu kartu broj 03BRB7307 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

14/31 

Sulejmanoski/Faik/Elvedin, Vozačku dozvolu broj 03BRA4048 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

14/32 

Spahić/Fahrudin/Alisa, Svjedočanstvo VII i VIII razreda Osnovne škole Aleksa Šantić Sarajevo 

14/33 

Bašić/Ramiz /Haris, Svjedočanstvaod I-IV razreda i svjed. završnog ispita Saobraćajne tehničke škole Sarajevo 

14/36 

Rončević/Marko/Rade, Diploma broj broj 2626/81Fakulteta političkih nauka u Sarajevu 

14/37 

Šalaka/-/Mušan, Štednu knjižicu broj 190020603-6 Raiffeisen bank Sarajevo 

14/39 

Hodžić/-/Kasema, Bankovnu karticu broj  090032991-3 Raiffeisen bank Sarajevo 

15/2 

Videkanić/Risto/Novak, Ličnu kartu broj 03BTC6436 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

15/3 

Salkić/Mehemed/Salih, Ličnu kartu broj 04BOA3398 izdata Pol. Uprava Hadžići 

15/4 

Salkić/-/Salih, Saobraćajnu dozvolu BH 2624953 izdata Pol. Uprava Hadžići 

15/5 

Salkić/Šerif/Habiba, Ličnu kartu broj 04BOA4096 izdata Pol. Uprava Hadžići 

15/6 

Salkić/Mehemed/Salih, Vozačku dozvolu  broj 07BOA8061 izdata Pol. Uprava Hadžići 

15/7 

Prazina/Mirsad/Sanel, Radnu knjižicu izdatu Općina Centar Sarajevo 

15/8 

Šehagić/Mensud/Mirna, Ličnu kartu broj 07CUD2722 izdata Pol. Uprava Kakanj 

15/9 

Šehagić/Mendud/Mirna, Vozačku dozvolu  broj 07CUB2632 izdata Pol. Uprava Kakanj 

15/10 

Idrizović/-/Muhidin, Saobraćajnu dozvolu BH 2283037 izdata Pol. Uprava Ilidža 

15/11 

Bajrić/Zlatko/Mehmed, Ličnu kartu broj 04BTJ2311 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

15/12 

Kuko/Halil/Zlatka, Ličnu kartu  broj 04BTE5157 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

15/13 

"Mersen Group" doo Sarajevo, Sudski oglas  65 O L 066263 08 L otvaranje likv. postupka 

15/14 

Korjenić/Nail/Nusret, Rješenje broj  190/96 od 26.07.96 SZR"Elzet" izdato Općina Hadžići 

15/15 

Kaluđerčić/Smail/Bulka, Ličnu kartu broj 04BQA8293 izdata Pol. Uprava Ilidža 

15/18 

Mujanović/Hrustan/Abdulah, Ličnu kartu broj 06BSH2801 izdata pol. Uprava Novo Sarajevo 

15/19 

Agović/Braho/Azem, Ličnu kartu broj 03BTA1521 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

15/21 

Imamović/Avdo/Šećo, Radnu knjižicu izdatu Općina Stari Grad Sarajevo 

15/23 

Vučković/Jovo/Slobodan, Ličnu kartu broj 05BSG1761 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

15/27 

Borišić/Alija/Salkuna, Ličnu kartu broj 04BMC7841 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

15/28 

Papić/Ljubomir/Zdavko, Ličnu kartu broj 03BMA4420 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

15/29 

Papić/Ljubomir/Zdavko, Vozačku dozvolu broj 03BMA0869 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

15/30 

Džokić/Senad/Anel, Lični kartu broj 07CUD0400 izdata Pol. Uprava Kakanj 

15/31 

Adžiredža/Halil/Namik, Ličnu kartu broj 07BSH9231 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

15/32 

Kostijerevac/Sulejman/Šabanija, Radnu knjižicu izdatu Općina Zvornik 

15/34 

Hadžiahmetović/Ismet/Amina, Ličnu kartu broj 04BNA8225 izdata Pol. Uprava Vogošća 

15/35 

Zolota/Ibro/Vedad, Svjedočanstvo II razreda Mješ. sred, saobraćajne škole u Sarajevu 

15/36 

Katica/-/Abid, Bankovnu karticu broj 190001989-2 Raiffeisen bank Sarajevo 

15/37 

Malkić/Drago/Melanija, Pasoš broj 5997344 od 09.06.2008. izdat MUP Kantona Sarajevo 

15/38 

Katica/-/Jasmin, Bankovni račun broj 190056873-2 Raiffeisen bank Sarajevo 

15/39 

Kahvedžić/Derviš/Ferid, Duplikat radne knjižice reg. broj 532/92 izdata Općina Kakanj 

15/45 

Berbić/Ishab/Amar, Ličnu kartu broj 08BTM7858 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

15/46 

Duraković/Zećo/Seluedin, Ličnu kartu broj 04BTE5377 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

15/47 

Čuljak//Vedran, Radna knjižica izdata u Općini Novo Sarajevo 

16/2 

Kahriman/-/Sejda, Bankovnu karticu broj 0900086805 Raiffeisen bank Sarajevo 

16/3 

Antić/Pero/Nataša, Ličnu kartu broj 06BQF2734 izdata Pol. Uprava Ilidža 

16/7 

Šahinović/Hasan/Omer, Vozačku dozvolu  broj 03BRA4850 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

16/8 

Moldovan/Vladimir/Zlatko, Radnu knjižicu  reg. broj 160/2004 izdata Općina Centar Sarajevo 

16/9 

Moldovan/Vladimir/Zlatko, Radnu knjižicu reg. broj 07-34-639/99 izdata Općina Vogošća 

16/10 

Jašarević/Esad/Fuad, Radnu knjižicu izdatu Općina Novo Sarajevo 

16/12 

Muc/Jank/Saša, Radnu knjižicu izdatu Općina Novi Grad Sarajevo 

16/15 

Bajramović/Hariz/Kenan, Ličnu kartu bropj 07BME2171 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

16/16 

Alijagić/Šaban/Hikmeta, Ličnu kartu broj 05DAA9306 izdata Pol. Uprava Breza 

16/17 

Čolić/-/Nezir, Štedna devizna knjižica broj 15-10-07-005447-0 Privred. banke Exprozitura Rogatica 

16/18 

Smajić/-/Ramila, Štedna devizna knjižica broj 15-10-07-003830-9 Privredne banke Expozitura Rogatica 

16/19 

Amzi/Sadrija/Rešad, Ličnu kartu broj 04CUA2470 izdata Pol. Uprava Kakanj 

16/20 

Muhić/Juso/Izeta, Ličnu kartu broj 06BNC0634 izdata Pol. Uprava Vogošća 

16/21 

Ahmetović/Adem/Amina, Ličnu kartu broj 04BTI2726 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

16/23 

Memić/Suljo/Sulejman, Ličnu kartu broj 04DEA2309 izdata Pol. Uprava Visoko 

16/24 

Memić/Suljo/Sulejman, Vozačku dozvolu broj 04DEA2306 izdata PU Visoko 

16/25 

Terzo/Osman/Munib, Ličnu kartu broj 03BTD1568 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

16/27 

Terzo/Osman/Munib, Vozačku dozvolu broj 03BTA8020 izdata Pool. Uprava Novi Grad Sarajevo 

16/28 

Havkić/-/Amel, Saobraćajnu dozvolu BH 2440099 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

16/29 

Savić/Šćepo/Dragica, Ličnu kartu broj 04BTE0507 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

16/30 

Tučić/Mujo/Vilmir, Ličnu kartu broj 05BRG2026 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

16/32 

Tučić/Mujo/Vilmir, Vozačku dozvolu broj 05BRC5551 izdata Pol. Uprava  Centar Sarajevo 

16/33 

Misić/Hilmo/Tima, Ličnu kartu broj 04BQB7011 izdata Pol. Uprava Ilidža 

16/34 

Arnautović/Sead/Edina, Svjedočanstvo završnog ispita Prve gimnazije u Sarajevu 

16/36 

Milić/Hamed/Vedad, Indeks broj 66861 -R-07 Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 

16/37 

Burgić/Fikret/Fikreta, Ličnu kartu broj 06BRG6736 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

16/38 

Tiro/-/Edin, Saobraćajnu dozvolu BH 1485331 izdata Pol. Uprava Ilidža 

16/39 

Mameledžija/Ismet/Nihad, Rješenje za obavljanje sam .djelatnosti broj 04/1-21-231/99 od 09.06.1999. godine u Općini Centar 

16/40 

Eminović/Admir/Lejla, Vozačka dozvola broj 08BRD2596 izdata u PU Centar 

16/41 

Eminović/Admir/Lejla, Lična karta broj 08BRH5670 izdata u PU Centar 

16/42 

Serdarević/Fehim/Ferid, Broj  rješenja broj 03-7-1125/08 od 21,11,2008 izdato kod Fakultet islamskih nauka Sarajevo 

16/44 

Ahatović/Ibrahim/Ramiz, Lična karta broj 05BTJ4130 izdata u PU Novi Grad 

16/45 

Selmanović-Šegalo Bajramka, Radnu knjižicu izdatu Općina Novi Grad Sarajevo 

16/47 

Hajdarević/Fehim/Sadika, Ličnu kartu broj 08BQG6972 izdata Pol. Uprava Ilidža 

16/48 

Delalić/Salko/Haris, Ličnu kartu broj 08BRH6144 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

16/49 

Hajdarević/Kasim/Amila, Vozačku dozvolu broj 07BSD1993 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

16/52 

Bihorac/Maruf/Edina, Svjedočanstvo VIII razreda Osnovne škole Nikola Tesla  N. Grad Sarajevo 

16/53 

Škrijelj/Selim/Edin, Ličnu kartu broj 06BQF5134 izdata Pol. Uprava Ilidža 

16/58 

Škrijelj/Selim/Edin, Vozačku dozvolu broj 07BQC1972 izdata Pol. Uprava Ilidža 

16/59 

Kadrić/Muje/Dževad, Vozačku dozvolu broj 05CUA8983 izdata Pol. Uprava Kakanj 

16/60 

Hasović/Hamed/Adnan, Ličnu kartu broj 04BRD3866 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

16/61 

Hrustemović/Mujo/Alma, Ličnu kartu broj 03BSB8679 izdata Pol. Uorava Novo Sarajevo 

16/62 

Kopić/Diban/Zineta, Ličnu kartu broj 05DCA6869 izdata Pol. Uprava Olovo 

16/65 

Agić/Đuliman/Adisa, Ličnu kartu broj 04BSF8870 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

16/66 

Osmanović/Fadil/Rambo, Ličnu kartu broj 07BRG9076 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

16/69 

Poturović/Junuz/Elvedin, Radnu knjižicu izdatu Općina Centar Sarajevo 

16/71 

Knežević/Avdo/Samira, Ličnu kartu broj 04BRE5413 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

16/72 

Agan/Hajro/Mido, Ličnu kartu broj 04BSD5989 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

16/74 

Govedarica/Milivoje/Bojana, Vozačku dozvolu broj 05BSC5954 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

16/76 

Melunović/Fahrudin/Dženana, Svjedočanstvo VIII Razreda Osnov. škole Hrasno Sarajevo 

16/77 

Brkić/Nezir/Aldin, Radnu knjižicu izdatu Općina Kiseljak 

16/78 

Mušanović/Nasuf/Ramo, Ličnu kartu broj 03BQA1760 izdata Pol. Uprava Ilidža 

17/1 

Mušanović/Nasuf/Ramo, Vozačku dozvolu broj 04BQB4292 izdata Pol. Uprava Ilidža 

17/2 

Mušanović/-/Ramo, Saobraćajnu dozvolu BH 1815658 izdata Pol. Uprava Ilidža 

17/3 

Husejnagić/Hazim/Nermin, Svjedočanstva od I-III razreda i svjed. završnog ispita Građev. geodet. školskog centra Sarajevo 

17/5 

Šehalić/-/Nazim, Saobraćajnu dozvolu BH 2618210 izdata Pol. UpravaIlidža 

17/6 

Kulašin/Asim/Emina, Radnu knjižicu reg. broj 101/83 izdata Općina Kreševo 

17/8 

Uka/Meta/Nezir, Ličnu kartu broj 03BTB1226 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

17/10 

Mršo/Mujo/Indira, Rješenje broj 06-20-381/08 STR Indira izdato Općina Ilidža 

17/12 

Pržulj/Andrija/Jelena, Svjedočanstva I i II razreda Građevinske tehničke škole u Sarajevu 

17/13 

Lujnović/Midhat/Samir, Ličnu kartu broj 03BSA1695 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

17/15 

Lujnović/Midhat/Samir, Vozačku dozvolu broj 08BSD3882 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

17/16 

Avdagić/Nijaz/Enes, Svjedočanstvo VIII Razreda Osnov. škole "Đ.P Stari " Sokolović Kolanija Ilidža 

17/17 

Karačić/Džemo/Amina, Svjedočanstvo I /prvog/ razreda Trgovačke škole u Sarajevu 

17/18 

Ademović/Dževad/Neđmina, Ličnu kartu broj 04BRE8687 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

17/20 

Osmanagić/Sead/Selma, Ličnu kartu broj 04BSE2440 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

17/22 

Kapor/Uroš/Žarko, Ličnu kartu broj 04BTH7575 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

17/24 

Kapor/Uroš/Žarko, Vozačku dozvolu broj 04BTC1898 izdata Pol. Uprava Novi Grad Sarajevo 

17/25 

Mamela/Salih/Mehmed, Ličnu kartu broj 04DAA0327 izdata Pol. Uprava Breza 

17/27 

Ćeman/Rifat/Sead, Ličnu kartu broj 07BQG0856 izdata Pol. Uprava Ilidža 

17/28 

Imamović/Enver/Edina, Lična karta broj 04BRF2661 izdata u PU Centar 

17/29 

Imamović/Enver/Edina, saobraćajna dozvola broj BH2429510 izdata u PU Centar 

17/30 

Imamović/Enver/Edina, Vozačka dozvola broj 03BSA5312 izdata u PU Novo Sarajevo 

17/31 

Kadrić/Meho/Nermina, radna knjižica izdata u Općini Stari Grad 

17/32 

Brkić/Sabit/Meho, radna knjižica izdata u Općini Zenica 

17/34 

Ćerimagić/Hajrudin/Jasmin, Vozačka dozvola broj 03BRA6462 izdata u PU Centar 

17/35 

Šabanović/Adem/Damir, radna knjižica izdata u Općini Novi  Grad 

17/36 

Pušćul/Osman/Alma, radna knjižica izdata u Općini Visoko 

17/37 

Gušić/Sead/Sedin, Lična karta broj 07BQF7434 izdata u PU Ilidža 

17/41 

Musakadić/Midhat/Fuad, Lična karta broj 08BME6389 izdata u PU Stari Grad 

17/42 

Hadžić/Ramiz/Ismeta, Lična karta broj 04BOA2330 izdata u PU Hadžići 

17/43 

Delalić/Alija/Demir, Ličnu kartu broj 06BMD8361 izdata Pol. Uprava Stari Grad Sarajevo 

17/45 

Sadović/Damir/Amila, Indeks broj 59746 Pravnog fakulteta u Sarajevu 

17/48 

Grgić/Mićo/Ivana, Ličnu kartu broj 04BRE6782 izdata Pol. Uprava Centar Sarajevo 

17/55 

Omerhodžić/Kemal/Arnela, Ličnu kartu broj 08BQG4153 izdata Pol. Uprava Ilidža 

17/56 

Koldžić/-/Fikret, Saobraćajnu dozvolu BH 3045783 izdata Pol. Uprava Novo Sarajevo 

17/57 

Rizvanović/Mujo/Amina, Lična karta broj 08DED6231 izdata u PU Visoko 

17/62 

Rizvanović/Mujo/Amina, Vozačka dozvola broj 08DEB6046 izdata u PU Visoko 

17/63 

Dedić/Hamdija/Abdulah, Lilčna karta broj 05BSG5825 izdata u PU Novo Sarajevo 

17/64 

Škrba/Nenad/Saša, Lična karta broj 07BTL8370 izdata u PU Novi Grad 

17/65 

Bauk/Boško/Vera, Diploma broj 3562/77 od 30,03,1979. godine  Filozofski fakultet Sarajevo 

17/66 

Krasnik/-/Ivica, bankovni račun broj 090024730-5 izdata kod Raiffeisen bank dd Sarajevo 

17/67 

Krasnik/-/Ivica, bankovni račun broj 130011840-1 izdat kod Raiffeisen Bank dd Sarajevo 

17/68 

Krasnik/-/Ivica, Bankovna kartica v broj 190039892-4 izdat kod Raiffeisen bank dd Sarajevo 

17/69 

Suljuzović/-/Ljerka, bankovni račun broj 090080762-9 izdat kod Raiffesen bank dd Sarajevo 

17/70 

Džumhur/-/Izeta, Lična karta broj 03BRC5845 izdata kod PU Centar 

17/71 

Demir/Meho/Ibrahim, Lična karta broj 04BQD9421 izdata u PU Ilidža 

17/72 

Spahić/Vehbija/Mehmed, Vozačka dozvola broj 04BTA9067 izdata u PU Novi Grad 

17/74 

Spahić/Fahrudin/Alisa, Lična karta broj 03BTC4206 izdata u PU Novi Grad 

17/76 

Imamović/Fikret/Eldis, Indeks broj 519-R Fakultet kriminalističkih nauka Sarajevo 

17/77 

Salkić Berina, osobna iskaznica broj 07DED4420, izdata 25. 6. 2007. Policijska uprava Visoko 

Bulbul Adnan, lična karta broj 04BCA4185, izdata Policijska uprava Ilijaš 

10 

Tirić Latifa, lična karta broj 05BPB1820, izdata Policijska uprava Ilijaš 

11 

Avdibegović Zijad, vozačka dozvola broj 06BPA2749, izdata Policijska uprava Ilijaš 

12 

Osmanagić Mersiha, lična karta broj 04BPA5140, izdata Policijska uprava Ilijaš 

13 

Osmanagić Mersiha, vozačka dozvola broj 05BPA3721, izdata Policijska uprava Ilijaš 

14 

UNSKO-SANSKI KANTON 

Rošić Emir, putna isprava broj 6133459, izdata 8. 10. 2008. Odsjek za administraciju Cazin 

49 

Tiopalović Selva, lična karta broj 06CPD4669, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

50 

Harčević Amra, lična karta broj 06CRC1669, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

51 

DOO "HERC COMMERCE" saobraćajna dozvola broj BH 2592166, izdata Odsjek za administraciju Bihać 

52 

Begić Ibro, lična karta broj 04COA9471, izdata 19. 4. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

53 

Haskić Jasmina, lična karta broj 04CSA0962, izdata 21. 1. 2004. Odsjek za administraciju Bužim 

54 

Čaušević Mirsad, putna isprava broj 4118969, izdata 22. 11. 2002. KMUP Bihać 

55 

Jurić Milan, vozačka dozvola broj 05CLC0133, izdata 20. 6. 2005. Odsjek za administraciju Bihać 

56 

Konjić Salih, lična karta broj 08CLF9508, izdata Odsjek za administraciju Bihać 

57 

Muminović Rezija, pasoš broj 1477448, izdat 15. 10. 1999. KMUP Bihać 

58 

Hukarević Mevlida, lična karta broj 05CLE3687, izdata 11. 3. 2005. Odsjek za administraciju Bihać 

59 

Šahinović Džemal, putna isprava broj 5267391, izdata 27. 12. 2006. KMUP Bihać 

60 

Šahinović Husein, putna isprava broj 5314215, izdata 8. 2. 2007. KMUP Bihać 

61 

Dejanović Lazo, lična karta broj 04CLC6575, izdata 14. 6. 2004. Odsjek za administraciju Bihać 

62 

Arzić Arifa, lična karta broj 04CLC1447, izdata 6. 4. 204. Odsjek za administraciju Bihać 

63 

Ramić Jasmin, pasoš broj 5351052, izdat 15. 3. 2007. KMUP Bihać 

64 

Vuković Adem, pasoš broj 3474984, izdat 24. 7. 2002. KMUP Bihać 

65 

Nuhanović Alen, lična karta broj 04CLB5511, izdata 14. 1. 2004. Odsjek za administraciju Bihać 

66 

Ograšević Mujaga, lična karta broj 05CPC6753, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

67 

Dizdarević Anel, lična karta broj 07CSB3019, izdata 6. 3. 2007. Odsjek za administraciju Bužim 

68 

Duraj Halit, lična karta broj 03CLB0941, izdata 10. 10. 2003. Odsjek za administraciju Bihać 

69 

Alagić Jasna, lična karta broj 03CLA9047, izdata 28. 8. 2003. Odsjek za administraciju Bihać 

70 

Dučanović Dijana, vozačka dozvola broj 04CMA2538, izdata 12. 11. 2004. Odsjek za administraciju Ključ 

71 

Salihović Edin, vozačka dozvola broj 04CMA3000, izdata 13. 12. 2004. Odsjek za administraciju Ključ 

72 

Mustedanagić Almir, lična karta broj 07CPD9172, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

73 

Durić Ahmet, lična karta broj 04COC3362, izdata 11. 11. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

74 

Bajrektarević Sabahudin, lična karta broj 03CSA0130, izdata 24. 12. 2003. Odsjek za administraciju Bužim 

75 

Ramić Galib, račun broj 090046281-3 kod Raiffaisen Bank d.d. BiH, Filijala Bosanska Krupa 

76 

Suljić Bahrudin, lična karta broj 04COA3663, izdata 13. 1. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

77 

Suljić Behrudin, vozačka dozvola broj 04COA1834, izdata 13. 1. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

78 

Komić Sara, putna isprava broj 5328167, izdata 26. 2. 2007. KMUP Bihać 

79 

Komić Amir, putna isprava broj 4773439, izdata 31. 8. 2004. KMUP Bihać 

80 

Sertović Amra, lična karta broj 07CRC4079, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

81 

Badić Jasminka, lična karta broj 05COD5582, izdata 11. 5. 2005. Odsjek za administraciju Cazin 

82 

Mehmedović Abaz, saobraćajna dozvola broj BH 2802773, izdata Odsjek za administraciju Cazin 

83 

Osmanović Mirza, lična karta broj 06CLF0409, izdata 19. 7. 2006. Odsjek za administraciju Bihać 

84 

Rizvić Sulejman, lična karta broj 05CPC6927, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

85 

Dizdarević Izudin, saobraćajna dozvola broj BH 2814642, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

86 

Cinac Azudin, putna isprava broj 6098094, izdata 7. 8. 2008. Odsjek za administraciju Bihać 

87 

Ljubijankić Elvis, lična karta broj 06COE5422, izdata 10. 11. 2006. Odsjek za administraciju Cazin 

88 

Didović Amir, lična karta broj 06CPD1587, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

89 

Hadžić Rasim, lična karta broj 04COC5643, izdata 17. 12. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

90 

POSAVSKI KANTON 

Klarić Zdenko, vozačka dozvola broj 05BVA6519, izdata 18. 2. 2005. MUP PK Orašje 

Čočaj Arton, vozačka dozvola broj 04BWA0419, izdata MUP PK Odžak 

Emić Osman, osobna iskaznica broj 07BWB4178, izdata MUP PK Odžak 

Mašić Tadija, osobna iskaznica broj 04BWA5834, izdata MUP PK Odžak 

TUZLANSKI KANTON 

Šišić Nesib, radna knjižica broj 189/2000, izdata Općina Doboj Istok 

29 

Halilović Dino, lična karta broj 04CFE2307, izdata 20. 7. 2007. CIPS Gračanica 

30 

Smajilbašić Zijo, lična karta broj 06CFD7592, izdata 5. 7. 2006. CIPS Gračanica 

31 

Mujić Safet, svjedočanstvo o završenom obrazovanju broj 01-487/25 od 15. 6. 1985., izdato u SŠC Gračanica 

32 

Subašić Sadmir, pasoš broj 5180741, izdat 15. 8. 2006. CIPS Gračanica 

33 

Ahmetović Adem, lična karta broj 08CFE5436, izdata 27. 8. 2008. CIPS Gračanica 

34 

Softić Mustafa, saobraćajna dozvola broj 8223, BH 0739709, izdata 13. 8. 1999. CIPS Gračanica 

35 

Hadžić Hatidža, diploma dj. broj 01-570/9 od 11. 6. 1987., izdata u SŠC Gračanica 

36 

Avdaković Sulejman, lična karta broj 05CGA2545, izdata CIPS Doboj Istok 

37 

Bašić Adnan, lična karta broj 04CFC6296, izdata 24. 2. 2005. CIPS Gračanica 

38 

Osmanlić Damir, indeks broj II-827/08 Ekonomskog fakulteta u Tuzli - Visoka poslovna škola 

39 

Tomić Božidar, lična karta broj 03CEA0461, izdata 11. 11. 2003. Odjeljenje za administraciju Živinice 

40 

Nuhanović Halida, lična karta broj 05CED1480, izdata 19. 4. 2005. Odjeljenje za administraciju Živinice 

41 

Alić Alen, lična karta broj 07CEF1222, izdata 6. 4. 2007. Odjeljenje za administraciju Živinice 

42 

Halilčević Hazir, lična karta broj 04CEB7318, izdata Odjeljenje za administraciju Živinice 

43 

Hrvić Zuhra, lična karta broj 05CED0661, izdata 1. 4. 2005. Odjeljenje za administraciju Živinice 

44 

Halilčević Hazir, vozačka dozvola broj 04CEA4904, izdata 6. 1. 2004. Odjeljenje za administraciju Živinice 

45 

Mujanović Zahida, lična karta broj 07CEF0562, izdata 14. 2. 2007. Odjeljenje za administraciju Živinice 

46 

Pavičić Vlado, lična karta broj 05CEC5851, izdata 21. 1. 2005. Odjeljenje za administraciju Živinice 

47 

Tulumović Azra, lična karta broj 04CEB1113, izdata 6. 7. 2004. Odjeljenje za administraciju Živinice 

48 

Bedić Rasim, putna isprava broj 525330, izdata 29. 12. 2006. Odjeljenje za administraciju Živinice 

49 

Tursunović Izudin, putna isprava broj 5278934, izdata 11. 1. 2007. Odjeljenje za administraciju Živinice 

50 

Junuzović Hariz, putna isprava broj 5556266, izdata 18. 7. 2007. Odjeljenje za administraciju Živinice 

51 

Burgić Semir, saobraćajna dozvola broj BH 2463528, izdata Odjeljenje za administraciju Živinice 

52 

Beširović Aldin, lična karta broj 07CEF2122, izdata 8. 6. 2007. Odjeljenje za administraciju Živinice 

53 

Širbegović Hasib, lična karta broj 03CFA1548, izdata 10. 12. 2003. CIPS Gračanica 

54 

Širbegović Hasib, vozačka dozvola broj 03CFA0673, izdata CIPS Gračanica 

55 

Džafić Elma, vozačka dozvola broj 06CFB7996, izdata 21. 2. 2006. CIPS Gračanica 

56 

Nurkić Suljo, lična karta broj 07CFE2755, izdata 29. 8. 2007. CIPS Gračanica 

57 

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 

Buljetović Elvira, radna knjižica, izdata Općina Zenica 

49 

Lukić Kata, osobna iskaznica broj 07DBB0508, izdata CIPS Vareš 

50 

Keserović Senada, lična karta broj 04DDB0868, izdata CIPS Zavidovići 

51 

Hodžić Fadila, lična karta broj 06DDD0523, izdata CIPS Zavidovići 

52 

Džaferović-Muminović Nermina, lična karta broj 08DDD6259, izdata CIPS Zavidovići 

53 

JP "ŠPD ZDK" DOO Zavidovići, prometna dozvola broj BH 2008161, ev. br. 7957, izdata Policijska uprava Zavidovići 

54 

Pašalić Almasa, putna isprava broj 4684333, izdata 16. 4. 2004. Odsjek za administraciju Zenica 

55 

Mujkanović Hadiz, saobraćajna dozvola broj BH 2257165, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

56 

Čolić Sedin, vozačka dozvola broj 04CYA1169, izdata 5. 6. 2004. CIPS Žepče 

57 

Mulahusić Samir, radna knjižica, izdata Općina Zavidovići 

58 

Suljić Melisa, osobna iskaznica broj 06DBA9108, izdata CIPS Vareš 

59 

Krličević Almir, vozačka dozvola broj 08CWA2244, izdata Odsjek za administraciju Doboj Jug 

60 

Mašić Jusuf, lična karta broj 03CTC2288, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

61 

Kendić Sanel, lična karta broj 03CTB1863, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

62 

Imamović Admira, lična karta broj 05CTH9992, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

63 

Herceg Suljo, lična karta broj 04CTH2817, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

64 

Tolić Tatjana, lična karta broj 06CTJ5948, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

65 

Begović Fatima, lična karta broj 03CTA5020, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

66 

Durmić Nihad, lična karta broj 04CTH4435, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

67 

Ćalović Fatima, lična karta broj 04CTE9169, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

68 

Bašić Adnan, lična karta broj 06CTJ4764, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

69 

Hukić Amina, lična karta broj 05CTI5155, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

70 

Doglod Nihad, lična karta broj 06CTJ7923, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

71 

Doglod Abdurahman, lična karta broj 06CTJ9584, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

72 

Ahmić Hazima, lična karta broj 04CTF0890, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

73 

Malkić Maida, lična karta broj 08CTL3865, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

74 

Tufekčić Selmir, lična karta broj 03CTB8340, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

75 

Direković Dženana, lična karta broj 04CTF6689, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

76 

Gulamić Vernes, lična karta broj 04CTH1469, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

77 

Čelenka Azem, lična karta broj 04CTE2949, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

78 

Pjanić Omer, lična karta broj 04CTH7797, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

79 

Palavra Dejan, vozačka dozvola broj 03CTA4531, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

80 

Bičakčić Alija, vozačka dozvola broj 04CTA8901, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

81 

Baltić Goran, vozačka dozvola broj 03CTA3817, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

82 

Imamović Admira, vozačka dozvola broj 05CTC5268, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

83 

Huskanović Sanel, vozačka dozvola broj 04CTC4053, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

84 

Gavran Boris, vozačka dozvola broj 03CTA5348, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

85 

Bašić Nihad, vozačka dozvola broj 08CTE2131, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

86 

Demirović Begajeta, lična karta broj 07DDD3057, izdata CIPS Zavidovići 

87 

Tojčić Nemanja, pasoš broj 4974502, izdat CIPS Vareš 

88 

SREDNJOBOSANSKI KANTON 

Zlatić Hatidža, osobna iskaznica broj 04DFD2042, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

61 

Škulj Ivo, osobna iskaznica broj 05DFE0252, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

62 

Valjan Nela, osobna iskaznica broj 03DFA7597, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

63 

Luković Safeta, osobna iskaznica broj 04DFC4522, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

64 

Kostreš Velimir, osobna iskaznica broj 04DFC4522, izdata Odsjek za administraciju Travnik 

65 

Rajić Mišković Vladimir, vozačka dozvola broj 04DNA0864, izdata CIPS Vitez 

66 

Rajić Mišković Vladimir, prometna dozvola broj 7811550, izdata Odsjek za administraciju Vitez 

67 

Ramljak Jako, prometna dozvola broj 2664747, izdata Odsjek za administraciju Vitez 

68 

Ratković Osman, radnička knjižica broj 210/82, izdata Općina Vitez 

69 

Rajić Vladimir, osobna iskaznica broj 04DNA2097, izdata CIPS Vitez 

70 

Mujkić Bahra, radnička knjižica broj 161/80, izdata Općina Vitez 

71 

Čusto Enisa, lična karta broj 04DOB0621, izdata 13. 7. 2004. CIPS Bugojno 

72 

Memić Đenana, lična karta broj 08DOD0160, izdata 3. 11. 2008. CIPS Bugojno 

73 

Omeragić Mehmed, lična karta broj 05DHA8676, izdata 5. 1. 2005. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 

74 

Draginović Muamer, lična karta broj 04DHA4251, izdata 22. 7. 2004. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 

75 

Adžemović Zenira, lična karta broj 06DHB0411, izadta 17. 7. 2006. Odsjek za administraciju Donji Vakuf 

76 

Čukurija Salih, vozačka dozvola broj 07DGA5763, izdata 14. 6. 2007. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 

77 

Gazić Saliha, lična karta broj 07DGB5386, izdata 3. 7. 2007. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 

78 

Pidro Meho, lična karta broj 05DGB0988, izdata 26. 4. 2005. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 

79 

Martinović Finka, lična karta broj 04DGA2352, izdata 9. 7. 2004. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 

80 

Hajrić Seida, lična karta broj 05DGA7523, izdata 11. 1. 2005. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 

81 

Dumančić Zorka, lična karta broj 04DGA4090, izdata 27. 8. 2004. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 

82 

Topić Avdo, putna isprava broj 4622853, izdata 11. 3. 2004. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 

83 

Aganović Mirzed, licence broj 007/08, predavač teoretske nastave i ispitivač teoretskog dijela ispita, izdate 26. 5. 2008. od Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta Travnik 

84 

Tadić Jozo, obrazac oružnog lista ser. broj 00000784, izdat 7. 3. 2005. Policijska stanica Kreševo 

85 

Bilić Maja, lična karta broj 06DPB5372, izdata 30. 6. 2006. Odsjek za administraciju Kiseljak 

86 

Rajkovača Snežana, vozačka dozvola broj 04DPA5245, izdata 14. 12. 2004. Odsjek za administraciju Kiseljak 

87 

Rajkovača Snežana, lična karta broj 04DPA9807, izdata 30. 11. 2004. Odsjek za administraciju Kiseljak 

88 

Ćosić Emir, putna isprava broj 5734001, izdata 15. 11. 2007. MUP Travnik 

89 

Osmić Sanel, vozačka dozvola broj 06DMA6766, izdata 14. 11. 2006. Odsjek za administraciju Jajce i Dobretići 

90 

Omerhodžić Elmedin, vozačka dozvola broj 08DLA6120, izdata 25. 2. 2008. CIPS Busovača 

91 

Omerhodžić Elmedin, osobna iskaznica broj 06DLB1543, izdata 19. 6. 2006. CIPS Busovača 

92 

Cvjetković Ivo, jedna registarska pločica 940-J-055, izdata Odsjek za administraciju Fojnica za PMV marke "VOLKSWAGEN", tip GOLF 19E 

93 

Zečević Mujo, lična karta broj 03DFA9801, izdata 16. 3. 2003. CIPS Fojnica 

94 

Čohadžić Envera, lična karta broj 05DAI8376, izdata 1. 8. 2005. CIPS Fojnica 

95 

Kvasina Ana, vozačka dozvola broj 05DPA5656, izdata 4. 1. 2005. Odsjek za administraciju Kiseljak 

96 

Kvasina Ana, lična karta broj 05DPB1175, izdata 4. 1. 2005. Odsjek za administraciju Kiseljak 

97 

Kvasina Ana, saobraćajna dozvola broj BH 3013402, izdata Odsjek za administraciju Kiseljak 

98 

Jurić Vedran, vozačka dozvola broj 04DPA1626, izdata 27. 4. 2004. Odsjek za administraciju Kiseljak 

99 

Paškal Bradara, lična karta broj 04DPA1063, izdata 5. 2. 2004. Odsjek za administraciju Kiseljak 

100 

Trogrlić Monika, lična karta broj 08DPB8150, izdata 19. 6. 2008. Odsjek za administraciju Kiseljak 

101 

Dražetić Pero, osobna karta broj 06DJA0744, izdata 23. 8. 2006. Odsjek za administraciju Dobretići 

102 

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON 

Milidrag (Đorđe) Snežana, diploma broj 2493 prvog stepena Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, izdata 23. 6. 1989. 

Buljeta Zdravko, Žepče, indeks broj 15556/108 Pravnog fakulteta u Mostaru 

Petar Marina, indeks Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru 

Begić Ajla, lična karta broj 07BHA9434, izdata 18. 10. 2007. MUP HNK Jablanica 

Nikolić (Milan) Zoran, diploma Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru broj 2080, izdata 29. 5. 1987. 

ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON 

Granić Nediljko, vozačka dozvola broj 05DRA7800, izdata 18. 1. 2005. CIPS Ljubuški 

29 

Granić Nediljko, osobna iskaznica broj 05DRB4499, izdata 17. 5. 2005. CIPS Ljubuški 

30 

Bušić Tihomir, vozačka dozvola broj 04DSA0724, izdata 19. 7. 2004. CIPS Grude 

31 

Mlinarević Ivan, osobna iskaznica broj 08DRC2932, izdata 12. 8. 2008. CIPS Grude 

32 

Musa Branka, osobna iskaznica broj 05DUB4813, izdata 22. 6. 2005. CIPS Grude 

33 

Begić Frano, osobna iskaznica broj 05DTA4679, izdata 7. 3. 2005. CIPS Posušje 

34 

Beus Davor, osobna iskaznica broj 07DRB9993, izdata 2. 3. 2007. CIPS Ljubuški 

35 

Miličević Miro, osobna iskaznica broj 04DRA8373, izdata 10. 5. 2004. CIPS Ljubuški 

36 

Čuljak Ante, osobna iskaznica broj 06DSA9010, izdata 10. 01. 2006. CIPS Grude 

37 

Kolak Franjo, osobna iskaznica broj 04DRA4995, izdata 9. 1. 2004. CIPS Ljubuški 

38 

Kraljević Krešo, osobna iskaznica broj 03DRA3555, izdata 27. 10. 2003. CIPS Ljubuški 

39 

Općinsko vijeće Ljubuški, prometna dozvola broj BH 1143276, za vozilo reg. oznaka 880-E-905, izdata Odjel upravnih poslova Ljubuški 

40 

Bandić Marko, osobna iskaznica broj 06DSB0159, izdata 19. 9. 2006. CIPS Grude 

41 

KANTON 10 

Šarić Ivan, vozačka dozvola broj 08AYA8816, izdata Policijska uprava Tomislavgrad 

11 

Ćerdić Ivan, vozačka dozvola broj 04AYA1593, izdata Policijska uprava Tomislavgrad 

12 

Križanac Iva, osobna iskaznica broj 06AYB5503, izdata Policijska uprava Tomislavgrad 

13 

Krišto Ana, osobna iskaznica broj 06AYB5631, izdata Policijska uprava Tomislavgrad 

14 

Piljević Ruža, osobna iskaznica broj 04AYA8191, izdata Policijska uprava Tomislavgrad 

15 

Udovičić Petar, osobna iskaznica broj 08AYB7784, izdata Policijska uprava Tomislavgrad 

16 

Meštrović Marijan, osobna iskaznica broj 04AYA5418, izdata Policijska uprava Tomislavgrad 

17 

Rozić Ivan, vozačka dozvola broj 04AYA5226, izdata Policijska uprava Tomislavgrad 

18