Pretraga sadržaja
Napredna pretraga»
 Broj-49

SADR@AJ
3/09

LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

SMANJENJE KAPITALA

OGLAS

ODLUKA O SMANJENJU KAPITALA

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O USKLA\IVANJU OD 5. 1. 2009. GODINE, KOJOM JE SMANJEN OSNOVNI KAPITAL DRU[TVA

SPAJANJE DIONICA

ODLUKA O SPAJANJU (ZAMJENI) DIONICA

REORGANIZACIJA DRU[TAVA

ISPRAVKA

NATJE^AJI KONKURSI OGLASI

JAVNI KONKURS

INTERNI OGLAS ZA POPUNU RADNOG MJESTA NAMJE[TENIKA U MINISTARSTVU PRIVREDE/GOSPODARSTVA HERCEGOVA^KO-NERETVANSKOG KANTONA

OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ZU GRADSKA APOTEKA BIHA]

PONOVNI JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJU ^LANA NADZORNOG ODBORA JKP "BA[BUNAR" DOO TRAVNIK

IZVJE[TAJ O IZNOSU I BROJU UPISANIH I UPLA]ENIH DIONICA

JAVNI OGLAS ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA I ^LANOVE NADZORNIH ODBORA PRIVREDNIH DRU[TAVA ^IJI JE OSNIVA^ OP]INA TUZLA

JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE PRAVOBRANIOCA OP]INE @IVINICE

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE ODBORA ZA REVIZIJU JP "RTV BIHA]" DOO BIHA]

PONI[TAVA JAVNI NATJE^AJ

PONOVNI JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA NADZORNOG ODBORA U JAVNOM PODUZE]U "DEPONIJA" DOO MOSTAR U KOJEM OVLA[TENJA I OBVEZE TEMELJEM DR@AVNOG KAPITALA VR[E TIJELA GRADA MOSTARA

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JKP "RAD" DOO KLJU^

JAVNI NATJE^AJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U  UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ZAPADNOHERCEGOVA^KE @UPANIJE/KANTONA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U KANTONALNOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE TUZLANSKOG KANTONA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU PROSTORNOG URE\ENJA I ZA[TITE OKOLI[A KANTONA SARAJEVO

JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA, NA ODRE\ENO VRIJEME, U MINISTARSTVU PRAVOSU\A I UPRAVE TUZLANSKOG KANTONA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U FEDERALNOM ZAVODU ZA STATISTIKU

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U OP]INI KALESIJA

JAVNI KONKURS  ZA POPUNU UPRA@NJENIH RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U KANTONALNOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORA@DE

PONI[TENJE JAVNOG KONKURSA

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA  U PARLAMENTU FEDERACIJE BiH - DOM NARODA

JAVNI KONKURS ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKU U OP]INI NOVI GRAD SARAJEVO

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZA ZA[TITU ZDRAVLJA STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU

KONKURS ZA POPUNU UPRA@NJENIH RADNIH MJESTA

JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE ^LANOVA TIJELA UPRAVLJANJA OSNOVNE [KOLE VLADIMIRA PAVLOVI]A, ^APLJINA, SREDNJE [KOLE ^APLJINA I JAVNOG KOMUNALNOG PODUZE]A "^APLJINA" DOO ^APLJINA

JAVNI POZIV ZA IZBOR I IMENOVANJE [KOLSKIH I NADZORNIH ODBORA OSNOVNIH I SREDNJIH [KOLA KANTONA SARAJEVO

JAVNI OGLAS ZA UTVR\IVANJE KANDIDATA ZA ^LANOVE UPRAVNIH ODBORA PREDUZE]A I USTANOVA KOJIMA JE OSNIVA^ OP]INA TEO^AK

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JP SKPC "MEJDAN" DOO TUZLA

OGLASA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ZU "DOM ZDRAVLJA" BOSANSKA KRUPA

NATJE^AJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODRE\ENO VRIJEME

JAVNI NATJE^AJ ZA UPRA@NJENE POZICIJE U REGULIRANIM TIJELIMA OP]INE @EP^E

JAVNI NATJE^AJ ZA IZBOR ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U HERCEGBOSANSKOJ @UPANIJI

Nazad na vrh
| Download PDF |
Izbor jezika»      Skip Navigation Links
Bosanski
Hrvatski
Српски
 Broj-49

LOGO-FED_2007-oglasni.JPG

Godina XVI - Broj 3 

Srijeda, 21. 1. 2009. godine
S A R A J E V O 


ISSN 1512-7079
 

SLUŽBENE OBJAVE 

ABS BANKA SARAJEVO 

INSOLVENTNI KLIJENTI ZA NOVEMBAR 2008. GODINE 

RAČUNI BLOKIRANI DO 15 DANA 

 

RED. BR. 

NAZIV 

SJEDIŠTE 

ADRESA 

TRANSAKCIJSKI RAČUN 

DATUM BLOKIRANJA 

1. 

Hecoprom d.o.o. 

ILIDŽA 

Džemala Bijedića bb 

1990490005089249 

24.11.2008 

2. 

Pretis d.d. 

VOGOŠĆA 

Igmanska bb 

1990490005239696 

28.11.2008 

3. 

M Market str 

VOGOŠĆA 

Jošanička 89 

1990490005109328 

28.11.2008 

4. 

Čolaktex d.o.o. 

ILIDŽA 

Hrasnička cesta bb 

1990490005483069 

28.11.2008 

5. 

Šipad export import d.d. 

SARAJEVO-CENTAR 

Maršala Tita 15 

1990490005213312 

28.11.2008 

6. 

Bosnatransport DD Sarajevo 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

Envera Šehovića 34 

1990490005520511 

28.11.2008 

7. 

Intergroup d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Višnjik 35 A 

1990490006599054 

28.11.2008 

8. 

Cherry DOO 

BOSANSKI PETROVAC 

Gaj bb 

1990450003212592 

26.11.2008 

9. 

TIMAL doo 

BOSANSKA KRUPA 

Bihaćka bb 

1990450042062935 

27.11.2008 

10. 

SPIRIT 

MOSTAR 

Kneza Višeslava 14 

1990530009668326 

19.11.2008 

11. 

ARMEX doo 

MOSTAR 

Trg Ivana Krndelja 5 

1990530008001478 

21.11.2008 

12. 

STYROMAL doo 

SANSKI MOST 

Šejkovača bb, 

1990440003172289 

18.11.2008 

13. 

HASANBEGOVIĆ JASIM STOL TAPET RADNJA 

SANSKI MOST 

BANJALUČKA 118 

1990440001785383 

26.11.2008 

14. 

Talić Enes Zanatska bravarsko-limarska radnja 

SANSKI MOST 

Banjalučka BB 

1990440001226178 

26.11.2008 

15. 

D O O MIB-KOMPANI 

SANSKI MOST 

Ključka bb,Sanski Most 

1990440002845302 

27.11.2008 

16. 

Agenc.za knjig. ISA,Vl. Smajlagić Ismeta, Magla 

MAGLAJ 

Četvrta ulica br.1 

1990460003248918 

19.11.2008 

17. 

Mustovod D.O.O. Doboj Istok 

KLOKOTNICA 

Brijesnica Mala bb 

1990460003546902 

20.11.2008 

18. 

Extra D.O.O. Tešanj 

TEŠANJ 

Maršala Tita 7 

1990460003261431 

20.11.2008 

19. 

Džuhera D.O.O. Novi Šeher 

NOVI ŠEHER 

Novi Šeher 

1990460003264438 

20.11.2008 

20. 

HITNESS d.o.o. ŽEPČE 

ŽEPČE 

BUKOVIK BR. 5 

1990510007656644 

18.11.2008 

21. 

STR BUTIK NBB Vl.SMAJIĆ JASMINA 

KAKANJ 

ČARŠIJSKA 30 

1990510047041942 

20.11.2008 

22. 

KREHIĆ D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

SARAJEVSKA 115 

1990510007009460 

26.11.2008 

23. 

Pub Canegra Fast Food, Visoko 

VISOKO 

Poriječani bb 

1990470005619161 

21.11.2008 

24. 

Ri STR 

VISOKO 

D. Rosulje br.29 

1990470005300419 

21.11.2008 

25. 

PRESENT-SHOP STR Visoko 

VISOKO 

Čaršijska 5 

1990470004776522 

24.11.2008 

26. 

VIPLAST DOO VISOKO 

VISOKO 

Uvorići 12A 

1990470004401617 

26.11.2008 

27. 

PLAVI 8 SUR VISOKO 

VISOKO 

Loznik 

1990470004340119 

26.11.2008 

28. 

Kućna radinost vl. Hajro Vejsil 

VISOKO 

Carica 35 

1990470005018537 

27.11.2008 

29. 

HUT doo VISOKO 

VISOKO 

Hazima Dedića br 1 

1990470004341380 

27.11.2008 

30. 

Rivera doo 

TUZLA 

Rudarska br. 61 

1990500007993671 

18.11.2008 

31. 

Jafaplast 

GRADAČAC 

1,Mart 12 

1990500006013222 

20.11.2008 

32. 

Riznica DOO 

LUKAVAC 

Lukavac.Kralja Tvrtka I 

1990500006849459 

20.11.2008 

33. 

Hamdijević 

KALESIJA 

Rainci Gornji bb 

1990500007170432 

20.11.2008 

34. 

Horizontala 

ŽIVINICE 

Ul.Oslobođenja 13 

1990500007362686 

27.11.2008 

35. 

TRAVNIK ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA 

TRAVNIK 

Mali niz bb 

1990520008353346 

19.11.2008 

36. 

BEHAR 

GORNJI VAKUF 

VOLJEVAC BB, Gornji Vakuf 

1990520008010645 

21.11.2008 

RAČUNI BLOKIRANI PREKO 15 DANA 

RED. BR. 

NAZIV 

SJEDIŠTE 

ADRESA 

TRANSAKCIJSKI RAČUN 

DATUM BLOKIRANJA 

37. 

Berlit-ex d.o.o. 

HADŽIĆI 

Garovci b.b. 

1990490005920539 

7.11.2008 

38. 

Šipad- Komerc dd 

SARAJEVO-CENTAR 

Trampina 12 

1990490005148613 

10.11.2008 

39. 

Helios osiguranje dd 

MOSTAR 

Kralja Tomislava 77b 

1990490005075960 

10.11.2008 

40. 

Helios osiguranje dd 

MOSTAR 

Kralja Tomislava 77b 

1990490105075976 

10.11.2008 

41. 

Intup GP d.o.o 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

Šibenska 3 

1990490006202906 

10.11.2008 

42. 

Sedić S D.o.o. 

BIHAĆ 

Zamošće 18, Kulen Vakuf 

1990450002040056 

4.11.2008 

43. 

PRIVATNA BILJNA APOTEKA 

KONJIC 

Bolnička br.6 

1990530009158688 

6.11.2008 

44. 

BUNKER 

JABLANICA 

Gostavišće bb 

1990530009532817 

7.11.2008 

45. 

ES-COMERC 

MOSTAR 

Bafo Sutina bb 

1990530009819840 

7.11.2008 

46. 

HELIOS OSIGURANJE D.D. 

MOSTAR 

Kralja Tomislava 59 

1990530009083707 

10.11.2008 

47. 

HELIOS OSIGURANJE D.D. 

MOSTAR 

Kralja Tomislava 59 

1990530109083723 

10.11.2008 

48. 

Halebić 

JABLANICA 

Pere Bilića 31 

1990530009336877 

11.11.2008 

49. 

CATAGO SPORT DOO 

SANSKI MOST 

PRVOMAJSKA 70 

1990440001274969 

10.11.2008 

50. 

ELVIN BRAVARSKA RADNJA VL SALIHAGIĆ ELVIN 

KLJUČ 

BRANILACA BIH 7 

1990440003440203 

11.11.2008 

51. 

E&E, TR vl.Bajrić Ermina Maglaj 

MAGLAJ 

XI ulica bb 

1990460003589194 

3.11.2008 

52. 

Meli TR,Vl.Hadžić Abaz, Maglaj 

MAGLAJ 

VII Ulica, Maglaj 

1990460003460378 

4.11.2008 

53. 

H-M TR, vl.Mujezinović Amra Novi Šeher 

MAGLAJ 

I proleterske 3 

1990460003500439 

4.11.2008 

54. 

Una-komerc D.O.O. Doboj 

DOBOJ 

Zelena pijaca -prizemlje pr.8 

1990460043004562 

10.11.2008 

55. 

Inžinjering D.O.O. Maglaj 

MAGLAJ 

 I Ulica bb 

1990460003081108 

14.11.2008 

56. 

LIBOS DOO TEŠANJ LIBIJSKO-NJEMAČKO-BOSANSKO DRUŠT. 

ZENICA 

SALIHA A.BAJRAKTAREVIĆA BR.108 BEGOV HAN 

1990510008302276 

4.11.2008 

57. 

KNJIGOVODSTVO ZENICA D.O.O. 

ZENICA 

OBALNI BULEVAR 28 

1990510007846764 

10.11.2008 

58. 

ZAK-COMMERC EXPORT IMPORT D.O.O. 

ZENICA 

FRA GRGE MARTIĆA BR.11 

1990510007862187 

11.11.2008 

59. 

Vento SZTR VISOKO 

VISOKO 

Kralja Tvrtka 40 

1990470004011968 

3.11.2008 

60. 

RUDNIK ŽELJEZNE RUDE VAREŠ 

VAREŠ 

Rudarska br 1 

1990470004330613 

10.11.2008 

61. 

Imovina & Pyramid Travel doo Ilijaš 

ILIJAŠ 

Lješevo br 1 

1990470005967779 

10.11.2008 

62. 

CAFFE BAR FOOG VISOKO 

DONJE MOŠTRE 

D. Moštre bb 

1990470006343169 

11.11.2008 

63. 

Advokat Sokolović Sabiha 

VISOKO 

Hazima Dedića 5, Visoko 

1990470005383936 

11.11.2008 

64. 

EDEN DOO BREZA 

BREZA 

ul. Džamijska bb, Župća 

1990470004379792 

12.11.2008 

65. 

Tuzla stan 

TUZLA 

Aleja Bosanskih valadara 4 

1990500006711331 

6.11.2008 

66. 

Konzum- Promet 

TUZLA 

Mahmuta Bušatlije 25 

1990500006313825 

7.11.2008 

67. 

DELIJA 

GRAČANICA 

Soko - Delići bb. 

1990500006189568 

10.11.2008 

68. 

Mobil Zone 

GRAČANICA 

Miričina Polje bb 

1990500007379467 

11.11.2008 

69. 

Kendi DOO Tuzla 

TUZLA 

Bosne Srebrene 28 

1990500007289548 

11.11.2008 

70. 

Erste 

TUZLA 

Stupine B-6 

1990500006404326 

11.11.2008 

71. 

BOSNA UR 

GRADAČAC 

Mionica Mahmut Mahala bb 

1990500007535152 

12.11.2008 

72. 

Sarajgarte 

ŽIVINICE 

II ulica bb 

1990500006319645 

13.11.2008 

73. 

KIČIN 

GORNJI VAKUF 

Voljevac bb, Gornji Vakuf 

1990520008703225 

3.11.2008 

74. 

FENIKS EXPORT-IMPORT 

TRAVNIK 

Dolac N/L Ciglana bb 

1990520008114241 

4.11.2008 

75. 

BENADY 

TRAVNIK 

Pirota 8 

1990520009548483 

4.11.2008 

76. 

BORAC PROIZVODNJA OBUĆE 

TRAVNIK 

TVORNIČKA BB 

1990520008321433 

7.11.2008 

77. 

MEMIKS 

BUGOJNO 

ARMIJE BIH BB 

1990520008752016 

7.11.2008 

78. 

VLAŠIĆ MILK 

TRAVNIK 

Karaula bb , Travnik 

1990520008105123 

7.11.2008 

79. 

MM-MARKET 

BUGOJNO 

Poljice I br.27,Bugojno 

1990520008853769 

7.11.2008 

80. 

SREBRENKO 

POSUŠJE 

IVANA MEŠTROVIĆA 11 

1990520006503653 

12.11.2008 

RAČUNI BLOKIRANI PREKO 30 DANA 

RED. BR. 

NAZIV 

SJEDIŠTE 

ADRESA 

TRANSAKCIJSKI RAČUN 

DATUM BLOKIRANJA 

81. 

AD-BHCOMMERC d.o.o.Kakanj 

KAKANJ 

Osmana ef.Merdanovića bb 

1990490006772490 

3.9.2008 

82. 

Sur fast-food BSK 

SARAJEVO-NOVI GRAD 

Zabrđe 8 A 

1990490006425909 

10.9.2008 

83. 

Intergroup d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Višnjik 35 A 

1990490106599070 

12.9.2008 

84. 

Icon computers doo 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

Trg Heroja 41 

1990490006633877 

23.9.2008 

85. 

Memfis d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Alipašina 19 

1990490005112529 

23.9.2008 

86. 

Eurotrade d.o.o 

SARAJEVO-NOVI GRAD 

Halilovići 9 

1990490005061507 

26.9.2008 

87. 

EUROSHOP d.o.o. 

SARAJEVO-STARI GRAD 

Franjevačka br.6 

1990490006572864 

29.9.2008 

88. 

Mirisna polja d.o.o. 

SARAJEVO-NOVI GRAD 

Kolodvorska 11 A 

1990490006351413 

2.10.2008 

89. 

Retros d.o.o. 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

Zmaja od Bosne 50 

1990490005052971 

8.10.2008 

90. 

AD GROUP društvo za proizv.prom.i usl.exp-imp doo 

ILIDŽA 

Ismeta A. Šerbe 30 

1990490006652889 

9.10.2008 

91. 

Fasten - transport d.o.o. 

SARAJEVO-STARI GRAD 

Muse Ćazima Ćatića 9 

1990490006382647 

14.10.2008 

92. 

Perfokomerc d.o.o. 

SARAJEVO-NOVI GRAD 

Trg Zavnobiha bb 

1990490005093032 

15.10.2008 

93. 

PKB-Sarajevo d.d. 

ILIDŽA 

Ismeta Alajbegovića Šerbe br.30 

1990490006400010 

17.10.2008 

94. 

Company Eurogrand doo 

SARAJEVO-CENTAR 

Alipašina 19 

1990490005107097 

23.10.2008 

95. 

Eko talus d.o.o. 

ILIDŽA 

Ustanička br. 20 

1990490006246071 

28.10.2008 

96. 

Caffe bar DARDEN Ilijaš 

ILIJAŠ 

126.ilijaške brigade br.45 Ilijaš 

1990490006761044 

30.10.2008 

97. 

Berbir d.o.o.Sarajevo 

SARAJEVO-CENTAR 

Patriotske lige bb 

1990490045024634 

31.10.2008 

98. 

Metaloproizvod doo 

VELIKA KLADUŠA 

Mala Kladuša 101 

1990450003607867 

3.9.2008 

99. 

Pivnica-Fontana U.R. 

BUŽIM 

ul.generala Izeta Nanića 53 

1990450002328243 

4.9.2008 

100. 

DUBRAVA D.o.o. p.o. Cazin 

CAZIN 

Hasana Mujezinovića 3 

1990450002903744 

11.9.2008 

101. 

KG BUSINESS DOO 

BOSANSKI PETROVAC 

Pekiska bb 

1990450003743279 

15.9.2008 

102. 

Šipad Bina D.D. Bihać 

BIHAĆ 

Bihaćkih branilaca 89 Bihać 

1990450002018619 

13.10.2008 

103. 

3 JARANA vl.Halilagić Kasim 

VAROŠKA RIJEKA 

Lubarda bb 

1990450003345385 

22.10.2008 

104. 

Gradina Caffe Bar 

BOSANSKI PETROVAC 

Krnjeuša BB 

1990450002152188 

28.10.2008 

105. 

M M TR 

BOSANSKI PETROVAC 

Školska BB 

1990450002626518 

28.10.2008 

106. 

IGMIT d.o.o 

VELIKA KLADUŠA 

Nurije Pozderca bb 

1990450002942350 

29.10.2008 

107. 

Kod Šere Pekara SZR 

BIHAĆ 

Bihaćkih Branilaca 74 

1990450002159657 

30.10.2008 

108. 

Butik SARA 

BUŽIM 

ul.505 .Viteške bigade br.29 

1990450003440639 

31.10.2008 

109. 

FIKO-TERM d.o.o. Cazin 

CAZIN 

Bašče bb 

1990450002052375 

31.10.2008 

110. 

Grmeč-Kompanija DOO 

BOSANSKI PETROVAC 

Kapljuh, Put Avnoja-a 43 

1990450003180776 

31.10.2008 

111. 

F1 Caffe bar 

MOSTAR 

Mladena Balorde 28 

1990530009522729 

1.10.2008 

112. 

SEFER-TREID export-import d.o.o. 

JABLANICA 

Proleterskih brigada 35 

1990530009298756 

13.10.2008 

113. 

NIN 

MOSTAR 

Ulica IX 10 

1990530009850395 

21.10.2008 

114. 

MINELA 

JABLANICA 

Donja Jablanica bb 

1990530009546882 

29.10.2008 

115. 

AGROS F1 d.o.o. 

KONJIC 

Kolonija bb 

1990530009120373 

31.10.2008 

116. 

PODUNAVAC MERIMA TRGOVINA NA MALO 

SANSKI MOST 

L PALANKA 

1990440001234811 

2.9.2008 

117. 

MUNGO CAFFE BAR VL. VELIĆ JASMIN 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 86A SANSKI MOST 

1990440002536260 

11.9.2008 

118. 

KOKA SANA PROIZ I PROD PILIĆA SADIĆ ADEM 

SANSKI MOST 

TRNOVA 13 

1990440001187572 

12.9.2008 

119. 

Grijanje Lasić Doo 

SANSKI MOST 

HAMZIBEGOVA 30 

1990440001184662 

12.9.2008 

120. 

INTER AUTO ZR Vl. Durmišević Emir 

SANSKI MOST 

VAHIDBEGOVA 40A 

1990440002019444 

12.9.2008 

121. 

KOD ŠEME ZANATSKA POSLAST RADNJA 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 

1990440001244705 

17.9.2008 

122. 

FILES DD 

SANSKI MOST 

Muse Ć.Ćatića 72 

1990440001200182 

19.9.2008 

123. 

Hotić Komerc Doo vl.Hotić Zijad 

KLJUČ 

Kamičak bb 

1990440002711733 

23.9.2008 

124. 

Media Herz DOO 

KLJUČ 

Sanica bb. 

1990440001241407 

3.10.2008 

125. 

Medić Komerc D.o.o. 

KLJUČ 

Oslobodilaca BiH 101 

1990440002012072 

3.10.2008 

126. 

MASSA DOO 

SANSKI MOST 

ALAGIĆA SOKAK 15 

1990440001746389 

3.10.2008 

127. 

FAAH COMERC DOO 

SANSKI MOST 

TRNOVA 147 

1990440001265269 

17.10.2008 

128. 

SKALA CAFFE BAR 

SANSKI MOST 

VEDRO POLJE 9 

1990440001228603 

17.10.2008 

129. 

INTEGRATION SYSTEM TRANSFER GmbH Predst S Most 

SANSKI MOST 

Ključka 105 

1990440002598146 

20.10.2008 

130. 

Eso Mesnica vl.Draganović Selim 

KLJUČ 

Branilaca BiH bb. 

1990440001869482 

22.10.2008 

131. 

Varcar Komerc TR. vl.Ćano Emir 

KLJUČ 

Ul.Branilaca BiH bb. 

1990440002168339 

24.10.2008 

132. 

ZUKANOVIĆ FADIL AUTOSERVIS 

SANSKI MOST 

BULEVAR 7 KORPUSA BB 

1990440001868512 

27.10.2008 

133. 

DOO REVSAN 

SANSKI MOST 

STANIČNA BB , SANSKI MOST 

1990440001243444 

28.10.2008 

134. 

LANG ZR 

SANSKI MOST 

HASANA KIKIĆA 87A 

1990440002174159 

28.10.2008 

135. 

Hasići TR vl.Bilajac Senad 

KLJUČ 

Hasići 17 d. 

1990440001869385 

28.10.2008 

136. 

FADING COMMERCE doo 

SANSKI MOST 

Šejkovača bb 

1990440001279237 

28.10.2008 

137. 

KOMISIJE OPĆINE 

SANSKI MOST 

BANJALUČKA 3 

1990440002611241 

29.10.2008 

138. 

ADIN DOO 

SANSKI MOST 

VRHPOLJE BB 

1990440001958237 

29.10.2008 

139. 

SANA PEKARA VL PARALANGAJ SADIK 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 21 

1990440002627149 

29.10.2008 

140. 

OZZ Centar po Ključ 

KLJUČ 

Branilaca BiH 170 B 

1990440001710208 

31.10.2008 

141. 

Sport, caffe-bar vl.Zlatić Marica Maglaj 

MAGLAJ 

A.ljiljana objekat A-3 

1990460003870882 

3.9.2008 

142. 

Autoprevoz-Internacional dd Tešanj 

TEŠANJ 

9.septembar bb 

1990460003249888 

16.9.2008 

143. 

Cow-How Udruženje Razvoj poljoprivrede Maglaj 

MAGLAJ 

9.ulica bb 

1990460004031417 

22.9.2008 

144. 

Metalplast D.O.O. Tešanj 

TEŠANJ 

Osmana Pobrića 

1990460003084503 

24.9.2008 

145. 

Drvo BH D.O.O. Maglaj 

MAGLAJ 

Jablanica bb 

1990460004268679 

26.9.2008 

146. 

Obrt-commerce D.O.O. Tešanj 

TEŠANJ 

Cerovac bb 

1990460004107174 

1.10.2008 

147. 

Block D.O.O. Doboj-istok 

BRIJESNICA K. DOBOJA 

Brijesnica Velika bb 

1990460003523525 

9.10.2008 

148. 

Plastenik-Z vl.Zekić Zoran D.Bočinja Maglaj 

MAGLAJ 

Bočinja bb 

1990460004266545 

9.10.2008 

149. 

TAPAS SUR RESTORAN VL.AJANOVIĆ ELVIR 

ZENICA 

TITOVA 9 ZENICA 

1990510007900502 

11.9.2008 

150. 

SAN-BOS DOO ZENICA 

ZENICA 

V S GRAĐEŠE 19 

1990510008351164 

18.9.2008 

151. 

NISTOL-H PUD d.o.o. ZAVIDOVIĆI 

ZAVIDOVIĆI 

DOLOVI BB 

1990510007913791 

25.9.2008 

152. 

AUTO KUĆA TALIĆ DOO ZENICA 

ZENICA 

PEHARE 78 

1990510008245434 

3.10.2008 

153. 

AMIRA FRIZ.SAL. ZA MUŠ. VL.TELALOVIĆ AMIRA .ZENICA 

ZENICA 

VOJVODIĆA PUT BB 

1990510007900017 

3.10.2008 

154. 

ROMINA STR ZENICA 

ZENICA 

KOČEVSKA ČIKMA 2 

1990510008026311 

3.10.2008 

155. 

ŠILE SUR FAST FOOD Vl. ČOSIĆ FADILA 

ZENICA 

TRAVNIČKA CESTA BB 

1990510008223609 

6.10.2008 

156. 

SZK - TR VL.DŽAMPO MUKDIM 

ZENICA 

MARŠALA TITA 56 

1990510007012564 

6.10.2008 

157. 

MAGNOLIJA SURFAST-FOOD VL.ASLANI NEHAD 

ZENICA 

STARA ČARŠIJA BB. 

1990510007911754 

27.10.2008 

158. 

MRAČAJ-EM SZR VL.EDIN MEMČIĆ 

ŽEPČE 

BEGOV HAN BB 

1990510008077236 

28.10.2008 

159. 

PŠ-100 ZENICA,d.o.o. 

ŽEPČE 

BEGOV HAN BB 

1990510007514442 

31.10.2008 

160. 

KOD VETE, FAST FOOD Visoko, vl. Bukurević Ilma 

VISOKO 

ul Čaršijska br 2 

1990470006311062 

3.9.2008 

161. 

Bistro S.U.R "Vidikovac" Visoko, Vl. Hasanović Fer 

VISOKO 

Klisa br 4 

1990470006224926 

8.9.2008 

162. 

EURO GRADNJA d.o.o. Visoko 

VISOKO 

Muhašinovići bb, Visoko 

1990470005625078 

9.9.2008 

163. 

VI MEDIA DOO VISOKO 

VISOKO 

Branilaca br. 19 

1990470004257669 

11.9.2008 

164. 

AUTOPREVOZNIK, OSMAN HADŽO VAREŠ 

VAREŠ 

HODŽIĆI BB 

1990470004433724 

11.9.2008 

165. 

DOM ZDRAVLJA Visoko 

VISOKO 

Branilaca br.22 

1990470004040486 

15.9.2008 

166. 

ZERIN, SUR Fast Food, Srhinjaković Fazila 

VISOKO 

Zanatski centar 

1990470006278858 

17.9.2008 

167. 

Snaga DD Vareš 

VAREŠ 

Put mira br 13 

1990470004972171 

17.9.2008 

168. 

E.Lab d.o.o. Sarajevo 

SARAJEVO-CENTAR 

Ibrahima Ljubovića br. 61 

1990470004760323 

29.9.2008 

169. 

NABA D.O.O. VISOKO 

VISOKO 

ul. Naselje Luke B2-L4 

1990470004006924 

29.9.2008 

170. 

Kisa Fast Food vl.Alihodžić Ismet 

VISOKO 

Carica 23 

1990470005308858 

3.10.2008 

171. 

Bosnafurnir D.D Visoko 

VISOKO 

Čajengradska 18 

1990470004020407 

7.10.2008 

172. 

BIFE SUR VISOKO 

VISOKO 

Podvisoki br 12 

1990470004561085 

9.10.2008 

173. 

MILKI S.T.R. Ahmetović Dženada 

FOJNICA 

Bosanska b.b. Fojnica 

1990470005027558 

14.10.2008 

174. 

RASMER DOO FOJNICA 

FOJNICA 

Gornjevakufska bb 

1990470004341671 

14.10.2008 

175. 

Azzuro SZFR, Visoko Mušinbegović Muamera 

VISOKO 

Podvisoki bb 

1990470005053748 

14.10.2008 

176. 

Iman STR, Visoko, Novokmet Senija 

VISOKO 

Kralja Tvrtka br 31 

1990470005563483 

23.10.2008 

177. 

F1 SUR VISOKO 

VISOKO 

G ROSULJE BB 

1990470004414712 

23.10.2008 

178. 

San Remo motel sur Visoko 

VISOKO 

Donja Mahala br 9 

1990470004206938 

24.10.2008 

179. 

Galerija caffe bar Visoko 

VISOKO 

Branilaca 19 Visoko 

1990470005156277 

28.10.2008 

180. 

Automehaničarska radnja Visoko 

VISOKO 

Hasečića br 3 

1990470004300737 

28.10.2008 

181. 

Kašmir Caffe Bar Visoko, Vražić Rabija 

VISOKO 

Naselje Luke br 4 

1990470005458044 

28.10.2008 

182. 

Rukometni Klub- Visoko 

VISOKO 

LUKE III A-2 

1990470004062505 

28.10.2008 

183. 

CHANTELLE SZR VISOKO 

VISOKO 

Čaršijska br. 40, Visoko 

1990470005568527 

28.10.2008 

184. 

Sabah STR VISOKO 

VISOKO 

T.Polje 

1990470004057946 

28.10.2008 

185. 

PROFARM-BOSNIA DOO Visoko 

VISOKO 

Gornje Moštre br 52 

1990470004249036 

28.10.2008 

186. 

NEWIS-BAU, doo Visoko 

VISOKO 

Podvisoki br 40 

1990470006252862 

30.10.2008 

187. 

STR " NZ " FOJNICA 

FOJNICA 

Dusina bb Fojnica 

1990470004360586 

30.10.2008 

188. 

Solaris 

GRADAČAC 

Pere Bosića 6 

1990500006186755 

8.9.2008 

189. 

Yet star 

ŽIVINICE 

Ul Maršala tita bb 

1990500006292291 

17.9.2008 

190. 

Gut- Man DOO 

TUZLA 

Breze 68 

1990500007345323 

18.9.2008 

191. 

Dervišbeg prom 

TUZLA 

Paša bunar 91 

1990500007952058 

3.10.2008 

192. 

GROM UG AŠČINICA 

GRADAČAC 

UL.H.K.GRADAŠČEVIĆA.BB.GRADAČAC 

1990500006311012 

7.10.2008 

193. 

Integra inžinjering 

TUZLA 

Goste Lazarevića 190 

1990500007172178 

9.10.2008 

194. 

Astorija UR 

ŽIVINICE 

Tuzlanskog Odreda blok II 

1990500007457455 

13.10.2008 

195. 

Hamgraf 

ŽIVINICE 

Sjever I 

1990500006250193 

23.10.2008 

196. 

Oskova 

ŽIVINICE 

Oskova 

1990500006389291 

24.10.2008 

197. 

Angrosirovina 

TUZLA 

Atik Mahala 

1990500007157143 

28.10.2008 

198. 

Gasoline compani 

ŽIVINICE 

Kotornica bb 

1990500007217477 

29.10.2008 

199. 

DERNA DOO 

GRADAČAC 

ul Husein Kapetana Gradaščevića br52 

1990500007389555 

30.10.2008 

200. 

Mini pekara Soko vl. Bešić Edhem 

GRAČANICA 

Soko bb 

1990500006007693 

31.10.2008 

201. 

CHEMOMETAL 

DONJI VAKUF 

Buka 7 DONJI VAKUF 

1990520008215315 

10.9.2008 

202. 

TEECH BUS 

NOVI TRAVNIK 

Kalinska 3 

1990520008870550 

10.10.2008 

203. 

PLIVA-GRADNJA 

JAJCE 

Dolabije bb JAJCE 

1990520008806530 

15.10.2008 

204. 

BHG-COMPANY 

TRAVNIK 

BOSANSKA 156 

1990520009583985 

21.10.2008 

205. 

PAPILLON 

DONJI VAKUF 

ZLATNIH LJILJANA BR.66 DONJI VAKUF 

1990520008569074 

22.10.2008 

206. 

CENTAR 

DONJI VAKUF 

Torlakovac DONJI VAKUF 

1990520008002788 

30.10.2008 

207. 

LION doo 

BRČKO 

J.Jovanovića Zmaja br 4 

1990550040505110 

29.9.2008 

208. 

NEDIN 

BRČKO 

Dževada Kobića bb 

1990550007345175 

2.10.2008 

209. 

Zlatarna Šejla 

BRČKO 

Bosne Srebrene 3 

1990550006806534 

6.10.2008 

210. 

HUKA RESURS 

BRČKO 

Brka bb 

1990550006919733 

7.10.2008 

211. 

Agrarija Promet 

BRČKO 

Bosne Srebrene 16 

1990550006824964 

30.10.2008 

212. 

Fagus Samostalno zanatsko stolarska radnja 

GORAŽDE 

Fazlagića 61 

1990540005502515 

23.9.2008 

213. 

Goring doo 

GORAŽDE 

Kulina Bana br 15 

1990540005674884 

17.10.2008 

214. 

Mak Company doo 

GORAŽDE 

Muhidina Mašića Munje 10 

1990540006636445 

30.10.2008 

RAČUNI BLOKIRANI PREKO 90 DANA 

RED. BR. 

NAZIV 

SJEDIŠTE 

ADRESA 

TRANSAKCIJSKI RAČUN 

DATUM BLOKIRANJA 

215. 

Cuker company d.o.o. 

SARAJEVO-STARI GRAD 

Mihrivode 22 

1990490005094002 

11.6.2003 

216. 

Spahić promex d.o.o. Sarajevo 

SARAJEVO-NOVI GRAD 

Safeta Zajke 97 

1990490005506737 

13.11.2003 

217. 

Bačić Company d.o.o. 

ORAŠJE 

Ul XI 67 Orašje 

1990490005215058 

16.4.2004 

218. 

Hanri d.o.o. 

ILIDŽA 

Kurta Schorka 24 

1990490005832851 

20.5.2004 

219. 

Djurić company doo 

ILIDŽA 

stupska bb 

1990490005936059 

3.9.2004 

220. 

Bagrem sur fast-food 

SARAJEVO-NOVI GRAD 

Safeta Hadžića bb 

1990490005705005 

8.9.2004 

221. 

Vranjevac d.o.o. 

BRATUNAC 

Srebreničkog odreda 1 

1990490006045378 

29.12.2004 

222. 

San-commerce d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Terezije bb -Plato Skenderije 

1990490006104936 

11.2.2005 

223. 

Deas Servis szr 

VOGOŠĆA 

Igmanska 10 

1990490005874270 

9.5.2005 

224. 

Kato d.o.o. 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

Humska 50 

1990490005845364 

19.7.2005 

225. 

Marbella-commerce d.o.o. 

ILIDŽA 

Džemala Bijedića bb TC Hecoprom 

1990490005612273 

21.10.2005 

226. 

Posavljak d.o.o. 

KISELJAK 

Gromiljak bb 

1990490005114081 

24.10.2005 

227. 

Jubil d.o.o. 

SARAJEVO-STARI GRAD 

Sarači 77 

1990490005725472 

15.11.2006 

228. 

L.K.C. Valter d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Vrazova 14 

1990490005159768 

22.11.2006 

229. 

Euro bet II d.o.o 

HADŽIĆI 

Hadželi 104 

1990490005545731 

28.12.2006 

230. 

Eurogold d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Josipa Vancaša 32 Sarajevo 

1990490005151620 

12.3.2007 

231. 

Pračanka d.o.o. 

PRAČA 

Hrenovica -Prača , Kasarne bb 

1990490005512169 

29.5.2007 

232. 

Natur-pharm d.o.o. 

SARAJEVO-STARI GRAD 

Hamdije Kreševljakovića br.61 

1990490006573349 

22.6.2007 

233. 

Vert d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Adema Buće 102 

1990490005886589 

27.8.2007 

234. 

Bambucha Sur-ljetna bašta 

VOGOŠĆA 

Jošanička bb-ispred hotela Biokovo 

1990490006372850 

14.9.2007 

235. 

Makota-petrol d.o.o. 

SARAJEVO-STARI GRAD 

Hamida Dizdara 13 

1990490005759034 

26.9.2007 

236. 

Narodno grijanje d.o.o. 

ILIDŽA 

Tukovi 64 B 

1990490005628860 

26.10.2007 

237. 

Velvet d.o.o. 

ILIDŽA 

Blažujski drum 2 

1990490005738470 

7.11.2007 

238. 

Prosperitet d.d. 

SARAJEVO-CENTAR 

Hamze Hume 8 

1990490005819077 

19.12.2007 

239. 

Eurocom d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Alipašina br 19 

1990490005671055 

19.12.2007 

240. 

IDEAMEDIA d.o.o. 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

Hamdije Čemerlića 2/10 

1990490006368388 

25.12.2007 

241. 

CH Elektrotehnik d.o.o 

SARAJEVO-NOVI GRAD 

Geteova 13 

1990490005196919 

14.1.2008 

242. 

Yildiz sur 

SARAJEVO-STARI GRAD 

Tahčića sokak 4 

1990490005544858 

18.2.2008 

243. 

Izolater d.o.o. 

SARAJEVO-NOVI GRAD 

Lukavička cesta 67, Sarajevo 

1990490005621585 

20.2.2008 

244. 

Merkom Agencija za računovodstvene usluge 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

Gornjo vakufska 41 

1990490006690137 

4.3.2008 

245. 

Cardigan-point d.o.o. 

SARAJEVO-N. SARAJEVO 

Ferde Hauptmana br.7 

1990490006386818 

5.3.2008 

246. 

City look szr 

VOGOŠĆA 

Jošanička 31 

1990490005644089 

17.3.2008 

247. 

Gold star d.o.o. 

ILIDŽA 

Ismeta Alajbegovića Šerbe br.30 

1990490006430662 

3.4.2008 

248. 

Jutarnje novine d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Niže banje 1 

1990490005000785 

23.4.2008 

249. 

Bager Export Import d.o.o. 

ILIDŽA 

Bistrički put 8 Ilidža 

1990490005659997 

5.5.2008 

250. 

Sarajevo osiguranje d.d. Filijala Sarajevo 

SARAJEVO-CENTAR 

Maršala Tita 29 

1990490105585129 

9.5.2008 

251. 

Elmax-inžinjering d.o.o. 

SARAJEVO-STARI GRAD 

Safvet bega Bašagića 69-a 

1990490005144442 

12.6.2008 

252. 

Mesara Market BB str 

VOGOŠĆA 

Jošanička 59 

1990490005101762 

17.6.2008 

253. 

Slatki market bb str 

VOGOŠĆA 

Jošanička 59 

1990490006570342 

18.6.2008 

254. 

West caffe bar Sur 

VOGOŠĆA 

Moše Pijade bb, Zanatski centar 

1990490005162678 

20.6.2008 

255. 

Pep d.o.o. 

SARAJEVO-CENTAR 

Terezije bb 

1990490005091286 

14.7.2008 

256. 

Fuma commerce d.o.o. 

ILIJAŠ 

Bosanski put 92 

1990490005672607 

5.8.2008 

257. 

Omda d.o.o. 

BOSANSKI PETROVAC 

Skenderovo Naselje bb 

1990450002149569 

1.7.2006 

258. 

Krajinaputevi D.D. 

BIHAĆ 

Bedem 1 

1990450002081960 

1.11.2006 

259. 

Orahova d.o.o. 

BOSANSKI PETROVAC 

Didovići bb 

1990450002079050 

29.12.2006 

260. 

Tigar kod Frenkija UR 

BOSANSKI PETROVAC 

Bosanska bb 

1990450003253623 

5.1.2007 

261. 

Scorpion Caffe-bar 

BOSANSKI PETROVAC 

Bosanska bb 

1990450002056546 

5.1.2007 

262. 

TPM d.d. Bos. Krupa 

BOSANSKA KRUPA 

Mladena Stojanovića bb 

1990450002011829 

23.1.2007 

263. 

EUROTRIKO d.o.o. Cazin 

CAZIN 

Cazinska BB 

1990450002242398 

24.1.2007 

264. 

P.T.G. MAKIĆ D.o.o. 

BOSANSKA KRUPA 

Unska br.40 

1990450002013090 

25.1.2007 

265. 

Agrokomerc d.d. 

VELIKA KLADUŠA 

Ahmeta Mržljaka 1 

1990450002077498 

6.2.2007 

266. 

Dedić Commerc doo Bihać 

BIHAĆ 

Ribić-Novo naselje bb 

1990450002032587 

27.2.2007 

267. 

Mimin-Comerc DOO 

VELIKA KLADUŠA 

Muhsina rizvića bb 

1990450002667064 

23.3.2007 

268. 

Nina TR 

BOSANSKI PETROVAC 

Bosanska bb 

1990450002139966 

23.6.2007 

269. 

Mirel-Ermin d.o.o. 

BOSANSKI PETROVAC 

Medeno Polje BB 

1990450002642426 

5.7.2007 

270. 

Sabina TR 

BOSANSKI PETROVAC 

Bosanska bb 

1990450002069544 

5.7.2007 

271. 

Šumarske usluge vl.Bunić Hasib 

BIHAĆ 

Vikići bb 

1990450003250519 

20.7.2007 

272. 

IMIDŽ T4 DOO 

BIHAĆ 

Irfana ljubijankića bb 

1990450003278261 

10.8.2007 

273. 

Grmeč Drvo Usluge u Šumarstvu 

BOSANSKI PETROVAC 

Krnjeuša bb 

1990450003451503 

24.8.2007 

274. 

Evropa 3 SZR 

BOSANSKI PETROVAC 

Safeta Hidića bb 

1990450003364397 

27.8.2007 

275. 

K & L d.o.o. 

BIHAĆ 

Vedropoljska bb 

1990450002309037 

17.9.2007 

276. 

OSTRUŽNICA PREVOZ D.o.o. 

BOSANSKA KRUPA 

Ostružnica bb 

1990450002024148 

26.9.2007 

277. 

K-S Doo 

BIHAĆ 

Čekrlije bb 

1990450002047719 

1.10.2007 

278. 

G.H.R.M. d.o.o. Cazin 

CAZIN 

Rujnica 40 

1990450002042190 

18.10.2007 

279. 

S.L.A.-AKVA SR za izradu sokova 

JEZERSKI 

Mahmić Selo 152 

1990450002423303 

30.10.2007 

280. 

Mack UR kaffe-bar 

BIHAĆ 

Mušanovića mahala 38 

1990450002948267 

11.12.2007 

281 

ERC-PROMET d.o.o. Cazin 

CAZIN 

Rasima Delića 12 

1990450002168484 

19.12.2007 

282. 

M S TR 

BOSANSKI PETROVAC 

Hujići 1 

1990450003145274 

28.12.2007 

283. 

No 5 Caffe bar 

BOSANSKI PETROVAC 

Bosanska bb 

1990450002350165 

16.1.2008 

284. 

Skupština USK-a - Kant.izborna komisija 

BIHAĆ 

Alije Đerzeleza br.6 

1990450002505656 

16.1.2008 

285. 

Fimel d.o.o 

VELIKA KLADUŠA 

I Muslimanske brigade bb 

1990450003275060 

22.1.2008 

286. 

UR RESTORAN PALMA I 

BUŽIM 

Generala Izeta Nanića br.53 

1990450003348198 

20.2.2008 

287. 

H-KASAPOVIĆ d.o.o. Cazin 

CAZIN 

Hasana Mujezinovića bb 

1990450002547754 

22.2.2008 

288. 

Altić mesnica TR 

BIHAĆ 

Ul. Sultan Ahmeda III 2, Kulen Vakuf 

1990450002968055 

5.3.2008 

289. 

Ćoraga-Komerc d.o.o. 

VELIKA KLADUŠA 

25.marta 8 

1990450002463752 

19.3.2008 

290. 

MTS-DESINGS d.o.o. Bužim 

BUŽIM 

Bužim 231 

1990450003026158 

27.3.2008 

291. 

INSTALL-PRO vl.Karabašić Fadil 

BIHAĆ 

Jablanska br.3 

1990450003294751 

14.5.2008 

292. 

Bc - Gradnja D.o.o. 

BOSANSKA KRUPA 

Otočkih heroja 15 

1990450002008531 

19.6.2008 

293. 

DOMAĆA RADINOST Vl.Žerić Sulejman 

BIHAĆ 

Isaka Samokovlije 45 

1990450003505726 

19.6.2008 

294. 

Mep D.o.o. 

BOSANSKA KRUPA 

Unska 50/6 Bosanska Otoka 

1990450002021820 

27.6.2008 

295. 

Camel Caffe bar 

BOSANSKI PETROVAC 

Safeta Hidića 15 

1990450002158396 

30.7.2008 

296. 

Salihagić-EEM d.o.o. 

BOSANSKI PETROVAC 

Ibrahimpašića 22 

1990450002069059 

1.8.2008 

297. 

E-Favorit DOO 

BUŽIM 

Gen.Izeta Nanića 7 

1990450002350553 

12.8.2008 

298. 

ERC-ŠPED doo Cazin 

CAZIN 

Rasima Delića 12 

1990450002624772 

15.8.2008 

299. 

Apoteka Redžić PZU Bužim 

BUŽIM 

ul.Izeta Nanića 55 

1990450002700141 

18.8.2008 

300. 

Euro-Swiss d.o.o. 

VELIKA KLADUŠA 

Barake bb 

1990450002777547 

1.9.2008 

301. 

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU U HNK 

MOSTAR 

Kneza Domagoja 11 zgrada Hercegovina auto 

1990530209020010 

7.8.2003 

302. 

Neimar 

KONJIC 

Seljani br.5 

1990530009198264 

19.6.2004 

303. 

UNIS TVORNICA ZAKOVICA d.d. 

KONJIC 

Donje Polje 42 

1990530009044616 

22.12.2004 

304. 

RADIJATOR 

KONJIC 

Kolonija br.25 

1990530009143362 

24.2.2005 

305. 

LADA 

KONJIC 

Suhi do 

1990530009118336 

3.3.2005 

306. 

ARMINA 

KONJIC 

Varda bb 

1990530009175178 

6.5.2005 

307. 

SIMBA d.o.o. 

MOSTAR 

Splitska bb 

1990530009077208 

7.6.2005 

308. 

DEKORATIVA d.d. 

PROZOR 

Prozor, Kralja Tomislava 

1990530009036953 

26.12.2005 

309. 

KMB PRODUKT D.O.O. 

POSUŠJE 

Meljakuša bb 

1990530009045489 

26.6.2006 

310. 

DENEJA 

MOSTAR 

Zagrebačka 16 

1990530009265776 

19.9.2006 

311. 

ALI 

KONJIC 

Prkanj L1 

1990530009264224 

10.1.2007 

312. 

LJUBUŠKA TKAONICA D.O.O. 

LJUBUŠKI 

Stjepana Radića bb 

1990530009111061 

18.1.2007 

313. 

AME-PROMET 

KONJIC 

Safeta Mujića 

1990530009130558 

6.2.2007 

314. 

NAPEX 

KONJIC 

Kolonija bb 

1990530009510992 

14.2.2007 

315. 

FRIMONT 

MOSTAR 

Opine bb 

1990530009034528 

23.2.2007 

316. 

ALPA-M 

MOSTAR 

Bišće polje bb 

1990530009226491 

5.6.2007 

317. 

EUROINŽENJERING doo 

MOSTAR 

Bišće Polje bb 

1990530009690539 

16.7.2007 

318. 

TIZIANA 

MOSTAR 

Tekija 4 

1990530009020269 

25.7.2007 

319. 

M.R.S D.O.O. 

STOLAC 

Žegulja bb 

1990530009028902 

11.8.2007 

320. 

PKB - SARAJEVO 

ILIDŽA 

Ismeta Alajbegovića Šerbe 30 

1990530009187109 

17.8.2007 

321. 

MEJDAN 

MOSTAR 

Maršala Tita bb 

1990530009384116 

17.8.2007 

322. 

STUDIO-CONCEPT d.o.o. 

MOSTAR 

Trg Ivana Krdnelja 1 

1990530009218149 

16.10.2007 

323. 

RUDNICI BOKSITA d.o.o. 

ŠIROKI BRIJEG 

Fra Didaka Buntića bb 

1990530009190407 

19.10.2007 

324. 

MDT TRADE d.o.o. 

KONJIC 

Sarajevska br.23 

1990530009455508 

30.10.2007 

325. 

OLIMPIC d.o.o 

MOSTAR 

Bijeli Brijeg lll niz 2A 

1990530009294003 

2.11.2007 

326. 

DIJAMANT d.o.o. 

MOSTAR 

Gojka Vukovića br 7 

1990530009053540 

5.11.2007 

327. 

LIŠTO d.o.o. 

ŠIROKI BRIJEG 

Varadžinska 2 

1990530009228625 

6.11.2007 

328. 

SOKO Zrakoplovstvo d.d. 

MOSTAR 

Rodoč bb 

1990530009226006 

6.11.2007 

329. 

AD COMPANY doo 

MOSTAR 

Mladena Balorde 48 

1990530009521953 

8.11.2007 

330. 

TURIST BEST d.d. 

KONJIC 

Braće Begtaševića 42 

1990530009029969 

12.11.2007 

331. 

PRIMERA doo 

GRUDE 

Sovići bb 

1990530009028126 

12.11.2007 

332. 

FABRIKA DUHANA D.D. 

MOSTAR 

Maršala Tita 237 

1990530009022209 

12.11.2007 

333. 

BRADINA 

KONJIC 

Bradina bb 

1990530009143071 

12.11.2007 

334. 

DEMIĆ-TRADE 

MOSTAR 

Muje Pašića 26 A 

1990530009180513 

19.11.2007 

335. 

NASAI doo 

JABLANICA 

Pere Bilića 37 

1990530009480728 

28.11.2007 

336. 

A & A doo 

MOSTAR 

Fejićeva 72 

1990530009091079 

6.12.2007 

337. 

Gospodarska banka d.d. u likvidaciji 

MOSTAR 

Ante Zuanića bb 

1990530009294779 

7.12.2007 

338. 

KONJIC-STAN 

KONJIC 

Maksima Kujundžića br.67 

1990530009188855 

12.12.2007 

339. 

LABODERA - I.o.s. D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE 

ŠIROKI BRIJEG 

Splitska bb 

1990530009053152 

19.12.2007 

340. 

SABINA 

KONJIC 

Safeta Mujića br.15 

1990530009118239 

19.12.2007 

341. 

MO MEDIA 

MOSTAR 

Mladena Balorde 9 

1990530009994731 

11.1.2008 

342. 

UNION ELEKTRO doo 

MOSTAR 

Ortiješ - Prognaničko naselje bb 

1990530009958647 

16.1.2008 

343. 

KESKIN 

JABLANICA 

Glogošnica bb 

1990530009625355 

30.1.2008 

344. 

NONO 

JABLANICA 

Rasadnik 2 /10 

1990530009055189 

31.1.2008 

345. 

SELVA 

MOSTAR 

Maršala Tita 110 

1990530009404389 

11.2.2008 

346. 

MESARA 

KONJIC 

X Hercegovačke brigade bb 

1990530009196033 

22.2.2008 

347. 

DEMIA 

MOSTAR 

MLADENA BALORDE 35 

1990530009689957 

26.2.2008 

348. 

AM export-import d.o.o. 

MOSTAR 

Tekija br 3 

1990530009264321 

28.2.2008 

349. 

KONFEKCIJA d.d. 

KONJIC 

Trešanica 11 

1990530009050533 

4.3.2008 

350. 

VELEŽ 

MOSTAR 

Maršala Tita bb 

1990530009213493 

24.4.2008 

351. 

MALINA 

MOSTAR 

Kralja Tomislava 1 

1990530009797239 

8.5.2008 

352. 

MONTER 

JABLANICA 

Lug br.1 

1990530009639711 

15.5.2008 

353. 

ZDRAVA HRANA export-import d.o.o. 

MOSTAR 

Podgorani bb 

1990530009043743 

20.5.2008 

354. 

BAER d.o.o. 

MOSTAR 

Stjepana Radića br 27 

1990530009225521 

28.5.2008 

355. 

SIGURNOST 

MOSTAR 

Trg 1 Maj bb 

1990530009116008 

2.6.2008 

356. 

NEA 

MOSTAR 

Faladžića br 2 

1990530009630205 

30.6.2008 

357. 

MEGACO 

MOSTAR 

Maršala Tita 288 

1990530109527886 

22.7.2008 

358. 

SH-2000 

MOSTAR 

Vrapčići bb 

1990530009588398 

31.7.2008 

359. 

OSKAR 

MOSTAR 

M BALORDE 1 

1990530009722840 

7.8.2008 

360. 

PALMA MOSTAR doo 

MOSTAR 

KRALJA PETRA KREŠIMIRA 4 

1990530009517297 

11.8.2008 

361. 

Bon voyage doo 

MOSTAR 

Rade Bitange 9 

1990530009330572 

26.8.2008 

362. 

LEDI EXPORT-IMPORT d.o.o. 

MOSTAR 

Kanjina 1 

1990530009081864 

1.9.2008 

363. 

Opća zemljoradnička zadruga Klas Sanica Ključ 

KLJUČ 

Atifa Džafića 3,Sanica 

1990440003040660 

19.7.2006 

364. 

MODRAŠPED DOO 

SANSKI MOST 

MODRA 76 

1990440001261098 

1.11.2006 

365. 

Infografika D.o.o. 

KLJUČ 

Branilaca BiH bb. 

1990440002110721 

3.1.2007 

366. 

FB Modratrans DOO 

SANSKI MOST 

Novi tržni centar SANSKI MOST 

1990440001265172 

18.1.2007 

367. 

OBP RUFKO 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 37 

1990440002737729 

23.1.2007 

368. 

Kurbegović Adis Autoprevoznik 

SANSKI MOST 

Kijevo 102 

1990440003025722 

13.3.2007 

369. 

EDITOR DOO 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 25 

1990440001986270 

14.3.2007 

370. 

BAHTIĆ COMMERCE DOO 

SANSKI MOST 

ŽELJEZNIČKA BB 

1990440001261292 

20.3.2007 

371. 

ADMIR I TETAK FS 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 12 

1990440002686416 

26.3.2007 

372. 

CIRKON ZANATSKA RADNJA VL AVDIĆ AMELA 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 31 

1990440002743937 

3.4.2007 

373. 

Ključki Biseri DOO 

KLJUČ 

Branilaca BiH bb. 

1990440001993448 

25.4.2007 

374. 

FOLKOTEKA AS NOĆNI KLUB UR 

SANSKI MOST 

DONJI KAMENGRAD BB 

1990440003195763 

8.5.2007 

375. 

NOĆNI KLUB"NOĆNE PTICE"Vl.Imamović Bakir 

KLJUČ 

Krasulje bb 

1990440002124010 

30.5.2007 

376. 

BACARDI caffe bar 

SANSKI MOST 

Lušci Palanka Sime Miljuša 9 

1990440002507645 

13.7.2007 

377. 

BEHAR STOL RADNJA 

SANSKI MOST 

KRUHARI BB 

1990440001262456 

28.7.2007 

378. 

TRGOIMPEX doo 

SANSKI MOST 

VEDRO POLJE 26 

1990440002021481 

14.9.2007 

379. 

EUROSTIL 2001 VL KARIĆ ERMIN 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 92 B 

1990440001253920 

19.9.2007 

380. 

ORION TR 

SANSKI MOST 

GORICE BB 

1990440001905275 

19.9.2007 

381 

Stolar SZR vl.Zukanović Fehim 

KLJUČ 

Branilaca BiH br.10 

1990440002005670 

2.11.2007 

382. 

Šeha & Es Doo 

SANSKI MOST 

DONJI KRKOJEVCI 119 A 

1990440001181655 

14.11.2007 

383. 

CAMEL caffe bar 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 69 

1990440002031763 

15.11.2007 

384. 

EM ENTERIJER DOO 

SANSKI MOST 

REDAK BB 

1990440001279625 

11.12.2007 

385. 

SEHA-SANA DD 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 3 

1990440001201540 

17.12.2007 

386. 

NARODNA BOŠNJAČKA STRANKA 

KLJUČ 

JADRANSKA 13 

1990440003406835 

26.12.2007 

387. 

ZSR CERIĆ SENAD 

SANSKI MOST 

POBRIJEŽJE 108 

1990440001263232 

22.1.2008 

388. 

"E.T" TR vl.Avdagić Samir 

SANSKI MOST 

Prvomajska 1A 

1990440003309156 

22.1.2008 

389. 

CVJEĆARA ORHIDEJA 

SANSKI MOST 

PRIJEDORSKA 50 

1990440002629380 

24.1.2008 

390. 

KIJEVO SINCOP DOO 

SANSKI MOST 

Muse Čazima Ćatića bb 

1990440001230543 

31.1.2008 

391. 

SUMEJA DOO 

SANSKI MOST 

POBRIJEŽJE DOO 

1990440003601029 

4.2.2008 

392. 

Hamo Caffe Bar vl.Harambašić Mehmed 

KLJUČ 

Ul.Oslobodilaca BiH bb.Sanica 

1990440002872462 

13.2.2008 

393. 

ALPELLA DOO 

SANSKI MOST 

DONJI KAMENGRAD 29 SANSKI MOST 

1990440002304139 

14.2.2008 

394. 

Krupić D.O.O. 

SANSKI MOST 

Alagića sokak 5. 

1990440001203189 

15.2.2008 

395. 

Sana DOO P.O. Ključ 

KLJUČ 

Branilaca BiH 99 

1990440001845232 

19.2.2008 

396. 

Emila Doo 

SANSKI MOST 

Krkojevci 96 

1990440001259740 

19.2.2008 

397. 

OZPUZ SANA OBRT PO SANSKI MOST 

SANSKI MOST 

BANJALUČKA 15 

1990440003199837 

19.2.2008 

398. 

Duga Fasadersko-Molerski obrt vl.Kananović Husein 

KLJUČ 

Velečevo bb. 

1990440003408387 

10.3.2008 

399. 

GARO KOMERC DOO 

SANSKI MOST 

MAHALA 66 

1990440001840188 

17.3.2008 

400. 

Plava Dolina UR vl.Muratagić Mirsada 

KLJUČ 

Velečevo bb. 

1990440001838636 

14.4.2008 

401. 

Salon zabavnih igara KALE 

SANSKI MOST 

Hamzibegova bb 

1990440003473862 

22.5.2008 

402. 

ADO TR 

SANSKI MOST 

POBRIJEŽJE 37 

1990440003054046 

27.5.2008 

403. 

HODŽIĆ JUSUF TRGOVINSKA RADNJA 

SANSKI MOST 

G KAMENGRAD 56 

1990440001258867 

6.6.2008 

404. 

Kym Fast Food UR vl.Šehić Kasim 

KLJUČ 

Ul.Safeta Filipovića 2 

1990440001956394 

11.6.2008 

405. 

MELKIĆ KNJIGOVODSTVENI BIRO 

SANSKI MOST 

OTOKE 12A 

1990440002659353 

25.6.2008 

406. 

MLIJEČNI RESTORAN BEHAR Bajrami M 

SANSKI MOST 

TRG LJILJANA BB 

1990440001272059 

14.7.2008 

407. 

Korkarić Doo 

SANSKI MOST 

BANJALUČKA 11 

1990440001209882 

18.7.2008 

408. 

HONG DA DOO 

KLJUČ 

BRANILACA BIH 7 

1990440003191689 

18.7.2008 

409. 

ZLATNA DOLINA doo 

SANSKI MOST 

Banjalučka 11 

1990440001189221 

12.8.2008 

410. 

FEHIM KOMERC doo 

SANSKI MOST 

Dževar 21 

1990440001718841 

13.8.2008 

411. 

MGR LIFE DOO vl.Bećirbegović Zajim 

KLJUČ 

Oslobodilaca br 62 

1990440002999726 

14.8.2008 

412. 

Brkić Kamenorezačka radnja ZR vl.Brkić Vehbija 

KLJUČ 

Ul.Kulina Bana 14 

1990440002578746 

22.8.2008 

413. 

VRANIC CO DOO 

SANSKI MOST 

HASANA KIKIC A 120 SANSKI MOST 

1990440002011587 

28.8.2008 

414. 

Advokat Halep Dževad Tešanj 

TEŠANJ 

Kralja Tvrtka bb 

1990460003898333 

19.11.2004 

415. 

Enno doo Maglaj 

MAGLAJ 

Tržni centar bb 

1990460003266766 

2.8.2005 

416. 

Hanex Agenc.za knjig.usluge vl.Mešić Hasan 

TEŠANJ 

O.Pobrića 24 

1990460003287912 

20.2.2006 

417. 

Sojkić D.O.O. Zavidovići 

ZAVIDOVIĆI 

Krivajska bb 

1990460003780575 

28.11.2006 

418. 

Meri, Butik vl.Jusufbašić Emira 

MAGLAJ 

Tržni centar bb 

1990460003265990 

23.12.2006 

419. 

Hamo STR vl.Bešić Mehmed Tešanj 

TEŠANJ 

Bukva bb 

1990460003009037 

23.1.2007 

420. 

Ashar TR Maglaj, vl.Čakrama Hatidža 

MAGLAJ 

Čobe 

1990460003332338 

25.1.2007 

421. 

Dopak D.O.O. Doboj 

DOBOJ 

Ozren.srpskih brigada 5A 

1990460004004839 

6.2.2007 

422. 

Ukus,dd, Industrija namještaja, Tešanj 

TEŠANJ 

Bukva bb, Tešanj 

1990460003077422 

13.2.2007 

423. 

Mukiprom D.O.O.Tešanj 

JELAH 

Jelah bb 

1990460003144934 

13.2.2007 

424. 

Stil-gradnja, D.O.O. Doboj-jug 

MATUZIĆI 

Matuzići bb, Doboj-jug 

1990460003521294 

13.2.2007 

425. 

Huljež STR vl.Hasić Munib 

MAGLAJ 

Tržni centar 

1990460003102933 

17.2.2007 

426. 

Alpis D.O.O. Tešanj 

TEŠANJ 

Kraševo bb 

1990460003082078 

17.2.2007 

427. 

Restoran kod Keme, SUR vl.Baraković Ajša Maglaj 

MAGLAJ 

Tržni centar bb 

1990460003273459 

17.2.2007 

428. 

Mehinagić, SMKR Maglaj 

MAGLAJ 

Viteška br.11 Maglaj 

1990460003512370 

23.2.2007 

429. 

Džana STR mješ. robe, Vl.Ljevaković Šemso,Trepče 

TEŠANJ 

Trepče bb 

1990460003444567 

23.2.2007 

430. 

Eurotehna D.O.O. Tešanj 

TEŠANJ 

Mekiš bb 

1990460004076619 

2.3.2007 

431. 

Antaris STR,poklon gal.vl.Adžikić Merima 

TEŠANJ 

Jelah bb 

1990460003673390 

2.3.2007 

432. 

Elementara, vl.Hadžić Ševal, Maglaj 

MAGLAJ 

Bunarska br.98 

1990460003326130 

5.3.2007 

433. 

Žarex ,d.o.o. Usora 

USORA 

Sivša br.18 Usora 

1990460003269482 

6.3.2007 

434. 

Skulić-company D.O.O., Doboj Jug 

MATUZIĆI 

Matuzići bb 

1990460003319437 

16.4.2007 

435. 

Bella, Disko klub, vl.Karahmet Zijad 

TEŠANJ 

Jelah polje bb 

1990460003656221 

4.5.2007 

436. 

Ado,Caffe bar vl.Dervišević Aziz 

TEŠANJ 

Osmana Pobrića 24 

1990460003214774 

7.5.2007 

437. 

Metaltex-ad D.O.O. Tešanj 

TEŠANJ 

Jelah bb 

1990460003147456 

14.5.2007 

438. 

Paholz D.O.O. Usora 

USORA 

Žabljak bb, Usora 

1990460003168117 

24.5.2007 

439. 

Stolarska radnja SZR vl.Bećar Rešad Tešanj 

TEŠANJ 

Cerovac 

1990460003326518 

26.6.2007 

440. 

Zovko gradnja dd Maglaj 

MAGLAJ 

III Ulica bb 

1990460003179175 

26.6.2007 

441. 

Hambok D.O.O. 

TEŠANJ 

Jelah bb 

1990460003284711 

3.8.2007 

442. 

Bešić-gradnja SZR ZF vl.Bešić Smajo 

TEŠANJ 

Putešić bb 

1990460003656512 

20.8.2007 

443. 

CGV, D.O.O. Maglaj 

MAGLAJ 

Bunarska bb 

1990460003144740 

5.9.2007 

444. 

MM D.O.O., Sarajevo 

SARAJEVO 

Ul.Čadordžina 3-A 

1990460003307215 

21.9.2007 

445. 

Natron Maglaj 

MAGLAJ 

Liješnica bb 

1990460003245717 

22.10.2007 

446. 

Odiseja 1 D.O.O. Tešanj 

TEŠANJ 

Tešanjka 

1990460003137271 

5.11.2007 

447. 

VH Buffet vl.Damir Mezetović Tešanj 

TEŠANJ 

Braće Pobrić bb 

1990460004128805 

4.12.2007 

448. 

Plus trade D.O.O. Prnjavor 

PRNJAVOR 

Miloša Todića bb 

1990460004067210 

27.12.2007 

449. 

Samostalna trgov.radnja mješ.robe vl.Zehra Aljić 

TEŠANJ 

Miljanovci bb 

1990460003269191 

11.1.2008 

450. 

Deny STR vl.Šarotić Denis 

TEŠANJ 

Miljanovci bb 

1990460004261889 

25.2.2008 

451. 

Septembar pekara SZR, vl.Bradarić Edin, Maglaj 

MAGLAJ 

Jablanica bb,Maglaj 

1990460003272586 

26.2.2008 

452. 

Plima 3 D.O.O. Usora 

USORA 

Žabljak bb 

1990460003112342 

14.3.2008 

453. 

Autopromet MM D.O.O. Jelah 

TEŠANJ 

Potočani,Jelah 

1990460003189457 

18.3.2008 

454. 

Mebl D.O.O. Maglaj 

MAGLAJ 

Sulejmana Omerovića bb 

1990460004095534 

17.4.2008 

455. 

Bagi, autoservis, vl.Osmanhodžić Almir Maglaj 

MAGLAJ 

Tešanjska bb 

1990460003284129 

22.4.2008 

456. 

Diamond UR restoran vl.Ćamić Nerminka Maglaj 

MAGLAJ 

Liješnica bb 

1990460003255126 

29.4.2008 

457. 

Bingo D.O.O. Maglaj 

MAGLAJ 

Tržni centar bb 

1990460003234368 

30.4.2008 

458. 

Alen kovačka radnja vl.Klobodanović Kasim N.Šeher 

MAGLAJ 

Kovači 6 

1990460004262471 

8.5.2008 

459. 

Samoposluga Trgovina vl.Mehmed Hasić Jelah 

TEŠANJ 

Ul.1.marta bb Jelah 

1990460004143937 

13.5.2008 

460. 

Karming D.O.O.Zavidovići-u stečaju 

ZAVIDOVIĆI 

Mustajbašić bb 

1990460004070023 

30.6.2008 

461. 

Zoss caffe-bar vl.Sakib Deljkić 

TEŠANJ 

Patriotske lige bb 

1990460003924135 

18.7.2008 

462. 

Apolo, noćni bar vl.Fajić Edin 

TEŠANJ 

Potočani bb 

1990460003872337 

8.8.2008 

463. 

Kameni zamak, SUR restoran vl.Dikedžić Enes Maglaj 

MAGLAJ 

Poljice bb 

1990460003347664 

14.8.2008 

464. 

Zlatić D.O.O. Maglaj 

MAGLAJ 

Aleja ljiljana bb 

1990460103991954 

20.8.2008 

465. 

Eurotrade D.O.O. Tešanj 

TEŠANJ 

Ul.25 novembar 8, Tešanj 

1990460003303141 

20.8.2008 

466. 

Restoran, SUR, Vl.Krpić Nejra 

MAGLAJ 

Viteška bb 

1990460003257939 

20.8.2008 

467. 

Konoba Stari most vl.Kadrija Hadžić Tešanjka 

TEŠANJ 

Tešanjka 

1990460004236863 

1.9.2008 

468. 

NIN-KOMERC ZENICA d.o.o. 

ZENICA 

BISTUA NOVA BB 

1990510007567016 

8.7.2003 

469. 

MB MILK D.O.O. KAKANJ 

KAKANJ 

ZGOŠĆA 42 

1990510007511435 

11.6.2004 

470. 

SEN BA d.o.o. ZENICA 

ZENICA 

ASKA BORIĆA 41 

1990510007217719 

25.8.2004 

471. 

KLINKHAMMER, D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

BRANILACA BOSNE 2A 

1990510007730849 

31.12.2004 

472. 

EUROČELIK d.o.o. U STEČAJU ZENICA 

ZENICA 

BUL.KULINA BANA BB 

1990510007844921 

28.2.2005 

473. 

KAPENSA d.o.o. ZENICA 

ZENICA 

SARAJEVSKA 135 

1990510007619396 

1.4.2005 

474. 

START d.o.o. BUSOVAČA 

BUSOVAČA 

18.STUDENI BB 

1990510007794966 

22.11.2005 

475. 

FANTASTIK D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

GORAŽDANSKA BB 

1990510007901569 

20.12.2005 

476. 

ŠEH-INŽINJERING D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

ŽELJEZNIČKA 13 

1990510007867522 

4.1.2006 

477. 

AMADEUS CAFFE-BAR VL. AVDIĆ NERMIN 

ŽEPČE 

BEGOV HAN BB 

1990510007654995 

15.3.2006 

478. 

M-ANI d.o.o. ZENICA 

ZENICA 

SARAJEVSKA BR.67-SINKO 

1990510007909717 

9.6.2006 

479. 

EURO-KING d.o.o. ZENICA 

ZENICA 

KRALJA TVRTKA I 17 

1990510007908844 

23.8.2006 

480. 

KAPIJA FAST- FOOD UR VL.ĆURIĆ SANDA ZAVIDOVIĆI 

ZAVIDOVIĆI 

GAZI HUSREVBEGOVA 4 

1990510007847443 

5.10.2006 

481. 

AM 76 BH ABEL COMPANY DOO ŽEPČE 

ŽEPČE 

STJEPANA RADIĆA 45 

1990510007931251 

14.11.2006 

482. 

ŠANEL FRIZERSKI SALON VL. NADAREVIĆ SABINA 

ZENICA 

CRKVICE LAMELA 1/8 

1990510007807673 

26.2.2007 

483. 

ŠOGOLJ-S, d.o.o. ZAVIDOVIĆI 

ZAVIDOVIĆI 

LOVNICA BB 

1990510007886340 

12.3.2007 

484. 

ELMON SD VL.HADŽIĆ SENAD 

ZAVIDOVIĆI 

NARODNOG FRONTA 41 

1990510007878192 

21.3.2007 

485. 

TARIK TPPD DOO ZAVIDOVIĆI VL. DERVO MUŠIĆ 

ZAVIDOVIĆI 

STAVCI BB 

1990510008189174 

30.3.2007 

486. 

PREZENT SZR ZENICA 

ZENICA 

BISTUA NOVA 105 

1990510007916119 

4.4.2007 

487. 

MINA D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

BEGAGIĆA PUT BB 

1990510007037105 

11.5.2007 

488. 

AN - KOMERC d.o.o. Zenica 

ZENICA 

LUKOVO POLJE 46 

1990510008034653 

15.5.2007 

489. 

BOS-TATRE d.o.o. BEGOV HAN 

ŽEPČE 

BEGOV HAN BB 

1990510007740452 

16.5.2007 

490. 

EUROTRADE d.o.o.TEŠANJ 

TEŠANJ 

25.NOVEMBAR BR. 8 

1990510007777506 

28.6.2007 

491. 

BANA DOO ZAVIDOVIĆI 

BANOVIĆI 

BRANILACA BANOVIĆA 39 

1990510007911657 

10.7.2007 

492. 

CITADELA SUR ZENICA 

ZENICA 

STARA ČARŠIJA 19 

1990510008021558 

29.8.2007 

493. 

VULKAN d.o.o. ZAVIDOVIĆI 

ZAVIDOVIĆI 

DONJA LOVNICA BB 

1990510007901957 

28.9.2007 

494. 

HEDAS d.o.o. ŽEPČE 

ŽEPČE 

ZENIČKI PUT BR. 33 

1990510007656256 

28.9.2007 

495. 

EVROPA III SR KAFE SLASTIĆARNA VL. SAGDATI ALIJA 

ZENICA 

FADILA ŠPANCA STARA ČARŠIJA BB 

1990510007849577 

4.10.2007 

496. 

MUSIC SHOP STR ZENICA 

ZENICA 

MARŠALA TITA BB 

1990510007916022 

22.10.2007 

497. 

ENTERIJER d.o.o. ŽEPČE 

ŽEPČE 

BEGOV HAN BB 

1990510007806315 

31.10.2007 

498. 

KOEM d.o.o. ZAVIDOVIĆI 

ZAVIDOVIĆI 

ZLATNIH LJILJANA BB 

1990510007673522 

31.10.2007 

499. 

ČELIK NOGOMETNI KLUB ZENICA 

ZENICA 

STADION BILINO POLJE BB 

1990510007760337 

31.10.2007 

500. 

MINEX D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

MARIJANOVIĆA PUT 78 

1990510007014989 

31.10.2007 

501. 

KRIVAJA SAM.PEK.ZAN.RADNJA VL.MEMĆAJ ĆAZIM 

ZAVIDOVIĆI 

STJEPANA RADIĆA 1 

1990510007914179 

9.11.2007 

502. 

PEKARA GAZIĆ SZPR VL.GAZIĆ ENES 

ŽEPČE 

ORČEVIĆI BB 

1990510007652570 

17.12.2007 

503. 

ĆEHAJIĆ-S DOO ZAVIDOVIĆI 

ZAVIDOVIĆI 

STIPOVIĆI 220 

1990510008029415 

28.12.2007 

504. 

NIAGARA, d.o.o . ZENICA 

ZENICA 

ZMAJA OD BOSNE 32 

1990510007721731 

29.2.2008 

505. 

NOGOMETNI KLUB ŽEPČE 

ŽEPČE 

OMLADINSKA BB 

1990510008227683 

6.3.2008 

506. 

BOSNIA-BAU DRUŠTVO SA OGRAN. ODG.ZA PUIP 

ŽEPČE 

BEGOV HAN BB 

1990510008302082 

14.3.2008 

507. 

ZENICATRANS-PREVOZ PUTNIKA d.d.ZENICA, p.o. 

ZENICA 

KRALJA TVRTKA I 34 

1990510007615613 

14.3.2008 

508. 

BEST-PRODUKT D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

TEŠANJSKA 44 

1990510007604652 

2.6.2008 

509. 

MESS d.o.o. ZENICA 

ZENICA 

RUJEV DO 1A ZENICA 

1990510007899047 

23.6.2008 

510. 

MJESNA ZAJEDNICA ŽELJEZNO POLJE, ŽEPČE 

ŽEPČE 

RAVNE BB 

1990510007662076 

25.6.2008 

511. 

ALD PROMET DOO ZENICA 

ZENICA 

ADOLFA GOLDBERGERA 6 

1990510007915343 

27.6.2008 

512. 

DŽIMI-PROMET DOO DRUŠTVO ZA TRG. I UGOST. 

ZENICA 

SARAJEVSKA 424 

1990510008294322 

4.7.2008 

513. 

LIDER SUR CAFFE BAR VL. Mustajbegović Kanita 

ZENICA 

SEJMENSKA 17 

1990510008162402 

11.7.2008 

514. 

SEVVA DOO EXPORT-IMPORT ZENICA 

ZENICA 

ZUKIĆI 2 A 

1990510007891869 

22.7.2008 

515. 

SAM STR VL.MERDAN MELČA ZENICA 

ZENICA 

MARŠALA TITA BB 

1990510007912142 

24.7.2008 

516. 

UNO-TRADE DOO PROMETNO USLUŽNO DRUŠTVO 

ZENICA 

JALIJSKI PUT 16 

1990510008196158 

25.7.2008 

517. 

UKRAS VL. SMAJLOVIĆ ŠABAN 

ZENICA 

LAŠVA BB 

1990510007027308 

1.8.2008 

518. 

MINEXPRINT D.O.O. ZENICA 

ZENICA 

MARJANOVIĆA PUT 78 

1990510007577880 

29.8.2008 

519. 

BEĆO TR 

ŽEPČE 

ŽELJEZNO POLJE BB 

1990510008056866 

1.9.2008 

520. 

Export Miki doo Banja Luka 

BANJA LUKA 

Motike br 56, Banja Luka 

1990470004626851 

1.12.2004 

521. 

PURIŠEVIĆ DOO VISOKO 

VISOKO 

zanatski Centar Sebilj 2 kuća B Mahala 54, Visok 

1990470004316063 

1.12.2004 

522. 

Hidroinžinjering-Pilana Podlugovi 

PODLUGOVI 

Granični put bb 

1990470004246417 

1.12.2004 

523. 

Trstionica doo Kakanj 

VISOKO 

Brežani br 122 

1990470004575538 

1.12.2004 

524. 

Poljopromet doo Busovača 

VISOKO 

Polje bb, Busovača 

1990470004607451 

1.12.2004 

525. 

DRINALIJEK d.o.o. Fojnica 

FOJNICA 

Bolnička bb, Fojnica 

1990470004418592 

1.12.2004 

526. 

GMBiH doo Banja Luka 

BANJA LUKA 

Veljka Mladenovića bb 

1990470004626948 

1.12.2004 

527. 

FDK-MEMIĆ doo Sarajevo 

SARAJEVO-CENTAR 

Eniza Cocalića br 11 

1990470004712308 

1.12.2004 

528. 

METALRAD TTU Busovača 

BUSOVAČA 

Polje bb, Busovača 

1990470004626269 

1.12.2004 

529. 

Adi šped DOO Visoko 

VISOKO 

Ul. Kakanjska br. 14 

1990470004036315 

1.2.2005 

530. 

Vilko doo Visoko 

ILIJAŠ 

Hašima Spahića 30 

1990470004021280 

1.2.2005 

531. 

Kit doo Visoko 

VISOKO 

Arnautovići bb 

1990470004199857 

1.2.2005 

532. 

Velepromet Uslužne Djelatnosti DD SA P.O. Visoko 

VISOKO 

Gornje Rosulje br 16, Visoko 

1990470004024966 

1.2.2005 

533. 

Valjevac doo Visoko 

VISOKO 

Radovlje bb 

1990470004012550 

1.2.2005 

534. 

AMFIBOLIT DOO Vareš 

VAREŠ 

Rudarska bb 

1990470004481642 

2.2.2005 

535. 

KALEX doo Vitez 

VITEZ 

ul. Branilaca Starog Viteza bb 

1990470004275226 

3.8.2005 

536. 

Rolo SZR Visoko, Serdarević Asaf 

VISOKO 

D Mahala br 2 

1990470004535574 

23.8.2005 

537. 

GRAZZY STR Visoko Podbičanin Mirnes 

VISOKO 

Jalija br.7 

1990470004380956 

2.9.2005 

538. 

Monex commerce 

VISOKO 

Muhašinovići bb 

1990470004024772 

2.9.2005 

539. 

Vodenica-RM doo Breza 

BREZA 

Bosanskih Namjesnika br 80 

1990470004769926 

13.9.2005 

540. 

Wood-Enterijeri & Co doo Visoko 

VISOKO 

Ginje br 6 

1990470004904950 

5.10.2005 

541. 

SEKOM DOO Busovača 

BUSOVAČA 

T.JOVIĆA 21 

1990470004476889 

11.10.2005 

542. 

Stolar SZR Breza 

BREZA 

Izbod bb, Breza 

1990470005028431 

11.10.2005 

543. 

ROBEX-M.L. doo Breza 

BREZA 

Tičija br 11 

1990470004368443 

11.10.2005 

544. 

NEVZETPROMET doo Visoko 

VISOKO 

Okolišće br. 65, 71300 Visoko 

1990470004273868 

8.12.2005 

545. 

TWIN Caffe Slastičarna Visoko 

VISOKO 

Branilaca br 43, Visoko 

1990470004679619 

22.12.2005 

546. 

DELTA Export- Import DOO Visoko 

VISOKO 

Karavdića br 20/3 

1990470004301513 

23.12.2005 

547. 

Kikers d.o.o. Olovo 

OLOVO 

Tuzlanska bb 

1990470004281725 

28.12.2005 

548. 

GALLERY ATLANTIS CAFFE BAR VISOKO 

VISOKO 

Tušnjići bb 

1990470005283832 

6.2.2006 

549. 

Ralf doo Visoko 

VISOKO 

Gornje Moštre 52 

1990470004903980 

24.2.2006 

550. 

EGG COMMERCE doo Kreševo 

KREŠEVO 

Kreševo 23 

1990470004660219 

22.3.2006 

551. 

OLING d.o.o. OLOVO 

OLOVO 

Branilaca br 1 

1990470004315481 

14.4.2006 

552. 

Gumiplast SZR Visoko, Devović Džemila 

VISOKO 

podvisoki br 104 

1990470005055979 

29.4.2006 

553. 

TRI O D.O.O Olovo 

OLOVO 

Tuzlanska bb 

1990470004280949 

5.5.2006 

554. 

Gas Metal DOO VISOKO 

VISOKO 

Naselje Luke 

1990470004025160 

1.6.2006 

555. 

Dana doo Visoko 

VISOKO 

Huse Muzaferije 20 

1990470004266011 

6.6.2006 

556. 

BALTA-PROM DOO KAKANJ 

KAKANJ 

Vatrogasna br 18 

1990470004563898 

28.8.2006 

557. 

Enko Trans DOO VISOKO 

VISOKO 

Donje Moštre Ribnjak br. 3 

1990470004036024 

26.9.2006 

558. 

VIS-KOMERC DOO FOJNICA 

FOJNICA 

Bosanska bb,Fojnica 

1990470004647124 

29.9.2006 

559. 

Šampinjon doo Breza 

BREZA 

Jasike bb 

1990470004207811 

5.10.2006 

560. 

OSMICA STR VAREŠ 

VAREŠ 

Josipa Čupke bb 

1990470004306169 

11.10.2006 

561. 

VILI COMPANY doo Visoko, Ihtijarević Mersiha 

VISOKO 

Naselje Luke A-2 

1990470005342711 

13.11.2006 

562. 

KUNDAK STR OLOVO 

OLOVO 

Prvomajska bb 

1990470004309952 

22.11.2006 

563. 

Seavico exim DOO VISOKO 

VISOKO 

Kakanjskih rudara 4 

1990470004029234 

28.11.2006 

564. 

IF-Comerc d.o.o. Fojnica 

FOJNICA 

Gornjevakufska br 16, 

1990470004609197 

13.12.2006 

565. 

GALANTERIJA TM, doo Ilijaš 

ILIJAŠ 

Mrakovo 31 

1990470004843840 

21.12.2006 

566. 

RENI DOO VISOKO, Dedić Envera 

VISOKO 

Peta Ulica br 32 

1990470004936572 

18.1.2007 

567. 

SUR Caffe MARTINI vl.Veronika Tuka 

FOJNICA 

Gojevići b.b. Fojnica 

1990470005028140 

18.1.2007 

568. 

Tribija D.O.O. Olovo 

OLOVO 

Hadre bb 

1990470005391793 

19.1.2007 

569. 

POKLON SHOP TWEETY STR 

VISOKO 

Tabhana bb 

1990470004452251 

19.1.2007 

570. 

ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA BAKIĆI OLOVO 

OLOVO 

BAKIĆI BB 

1990470005792112 

26.1.2007 

571. 

ORIJENTAL DOO VISOKO 

VISOKO 

Kadije Uveisa br.24, Visoko 

1990470004415294 

22.2.2007 

572. 

Sandy Newstand Kiosk str 

VISOKO 

Donje Moštre bb 

1990470005035512 

5.3.2007 

573. 

OBDANIŠTE DJEČIJE-PREDŠKOLSKA USTANOVA VAREŠ 

VAREŠ 

Armije BiH br 40 

1990470004331195 

5.3.2007 

574. 

KG Comerc doo VISOKO 

VISOKO 

Kakanjska 4 

1990470004223234 

12.3.2007 

575. 

FORTEGLAS EX-IMP DOO VISOKO 

VISOKO 

Ferhatovića br 16 

1990470004111684 

15.3.2007 

576. 

STR ZADRUGA Fojnica 

FOJNICA 

Polje Pločari bb 

1990470005260746 

19.3.2007 

577. 

KALEN DOO ZENICA 

ZENICA 

Kamberovića Čikma, bb 

1990470004533343 

28.3.2007 

578. 

BODAX D.O.O.Olovo 

OLOVO 

Boganovići bb 

1990470004661480 

28.3.2007 

579. 

RA-IMPEX doo Visoko 

VISOKO 

Tabhanska br. 10 

1990470004034181 

9.4.2007 

580. 

PRIMUS S DOO KAKANJ 

KAKANJ 

ul. Zgošćanska bb 

1990470004024578 

09.04.2007 

581. 

Željezara dd Vareš 

VAREŠ 

 

1990470004023220 

19.04.2007 

582. 

Tvornica konfekcije Vareš 

VAREŠ 

ul. Alojza Mirčića bb 

1990470004018855 

30.4.2007 

583. 

LUX TRADING DOO VISOKO 

VISOKO 

Zanatski centar "Sebilj" br 2 

1990470004612010 

14.5.2007 

584. 

MIS STR Breza 

BREZA 

Bosanska bb 

1990470004476986 

16.5.2007 

585. 

GRADSKO POKOPNO DRUŠTVO VISOKO Udruženje Građana 

VISOKO 

Podvisoki br 108 

1990470004287351 

22.5.2007 

586. 

VELEPROMET-VEMA DOO VISOKO 

VISOKO 

Branilaca br 21 

1990470004302386 

29.5.2007 

587. 

SZR FOJNIČANKA 

FOJNICA 

BOSANSKA BB 

1990470004386194 

7.6.2007 

588. 

RED BULL SUR CAFFE VAREŠ 

VAREŠ 

Armije BiH blok K-3 

1990470004312862 

13.6.2007 

589. 

SMAILBEGOVIĆ doo Breza 

BREZA 

Smailbegovići br 10, 

1990470004537611 

19.6.2007 

590. 

Tanin Doo Visoko 

VISOKO 

Mehe Džudžića br 24 

1990470004003044 

27.6.2007 

591. 

IVANA X FIZERSKI SALON FOJNICA 

FOJNICA 

Kulina Bana bb, Fojnica 

1990470004395797 

18.7.2007 

592. 

Dadi STR Fojnica, Tutnjević Džemila 

FOJNICA 

Bosanska bb, Fojnica 

1990470005812773 

25.7.2007 

593. 

Bosnagraf DD, Visoko Rezaković Seid 

VISOKO 

Sarajevska bb 

1990470004013520 

23.8.2007 

594. 

Ž-AIM D.O.O. OLOVO 

OLOVO 

Rijeka bb 

1990470004311698 

6.9.2007 

595. 

Slatko ćoše SUR Simitović Husein 

FOJNICA 

Muhameda Sudžuke b.b. Fojnica 

1990470005083333 

11.9.2007 

596. 

Kod Sokića, Bistro vl. Sokić Mensud, Visoko 

VISOKO 

Donja Vratnica br 6 

1990470005546896 

14.9.2007 

597. 

Bakovići D.D. Fojnica Čohadžić Kemal 

FOJNICA 

Rupnovac br. 9, Fojnica 

1990470004017109 

20.9.2007 

598. 

ITP doo Kreševo 

KREŠEVO 

Kreševski kamenik bb 

1990470004911837 

10.10.2007 

599. 

Euromag doo Ilijaš 

ILIJAŠ 

PODLUGOVI-ILIJAŠ 

1990470004171533 

22.10.2007 

600. 

ALIĆ DOO VISOKO 

VISOKO 

GAZI HUSREVBEGA 1. 

1990470004447595 

22.10.2007 

601. 

Picolo shop str Visoko 

VISOKO 

Čaršijska 67 

1990470005161127 

29.10.2007 

602. 

CHARME doo Visoko, Bečar Džemila 

VISOKO 

Čaršijska br 11 

1990470005037355 

9.11.2007 

603. 

FLEŠ Auto škola Visoko 

VISOKO 

Mevića 2 

1990470004271540 

15.11.2007 

604. 

VI FRUIT DJL VISOKO 

VISOKO 

Husein bega Gradaščevića br 22 

1990470004032726 

15.11.2007 

605. 

GAŠI S.U.R. Fast food Visoko 

DONJE MOŠTRE 

Donje Moštre br.40 

1990470005838187 

23.11.2007 

606. 

AS knjižara Kiseljak 

KISELJAK 

Josipa Bana Jelačića, Kiseljak 

1990470004666621 

28.11.2007 

607. 

VIS-PANDA doo Visoko 

VISOKO 

Kralja Tvrtka 44 

1990470004281919 

28.11.2007 

608. 

Autoprevoznik Kiseljak Smajić Suvad 

KISELJAK 

Višnjica bb 

1990470004298409 

3.12.2007 

609. 

FI-VI Agencija za posredovanje i vođenje knjiga Vi 

VISOKO 

D.Rosulje bb 

1990470004295402 

6.12.2007 

610. 

XXL STR VISOKO 

VISOKO 

Čaršijska 70 

1990470005165492 

7.12.2007 

611. 

KUKI STR VISOKO 

VISOKO 

Naselje Luke B-1, Visoko 

1990470004283374 

12.12.2007 

612. 

MICHAELA Salon za uljepšavanje 

BREZA 

Mustafe Keškića br. 25 

1990470005109814 

7.1.2008 

613. 

Maksumić commerce Fojnica 

FOJNICA 

Šehidska bb 

1990470004028361 

11.1.2008 

614. 

MJEŠOVITA ROBA STR VISOKO 

VISOKO 

Čaršijska br 3 

1990470004340216 

11.1.2008 

615. 

BUBA KOMERC M-D D.O.O. Ćude Olovo 

OLOVO 

Ćude bb 

1990470005102345 

24.1.2008 

616. 

JABUKA STR VISOKO vl. Semić Asmir 

VISOKO 

Kula banjer bb 

1990470004316451 

25.1.2008 

617. 

BH-Mobile SZR Visoko, Hajrić Emir 

VISOKO 

Donje Moštre BB 

1990470005761848 

29.1.2008 

618. 

MIMOZA CAFFE BAR BREZA 

BREZA 

BOSANSKA BR.1 

1990470004380471 

29.1.2008 

619. 

SIRENA DOO VAREŠ 

VAREŠ 

Luke bb Vareš 

1990470004310437 

31.1.2008 

620. 

Caffe bar Deep Kiseljak 

KISELJAK 

Radanovići 27 

1990470005030856 

4.2.2008 

621. 

GRIL-BROD SUR VISOKO 

VISOKO 

Arnautovići bb 

1990470004299767 

6.2.2008 

622. 

Bella Donna STR Visoko 

VISOKO 

Kralja Tvrtka bb 

1990470005691911 

13.2.2008 

623. 

ĐULSA SZR BREZA 

BREZA 

Bosanskih Namjesnika 25 

1990470004365145 

6.3.2008 

624. 

MIRSO SZSR VISOKO, Novokmet Mirsad 

VISOKO 

Skopljaka br 4 

1990470005217387 

11.3.2008 

625. 

Sarah doo Breza 

BREZA 

Bosanskih namjesnika br.12 

1990470004891273 

21.3.2008 

626. 

ADI-C DOO Breza 

BREZA 

Kahve bb Breza 

1990470004917172 

21.3.2008 

627. 

Rio Caffe-Bar s.u.r. Breza 

BREZA 

Bosanskih Namjesnika 21, Breza 

1990470005528175 

24.3.2008 

628. 

MUŠINBEGOVIĆ doo Visoko 

VISOKO 

Muhašinovići bb 

1990470004275129 

25.3.2008 

629. 

Bosnian Beech Board doo Visoko 

VISOKO 

Sarajevska bb 

1990470004886132 

31.3.2008 

630. 

WOOD DOO VISOKO 

VISOKO 

Zanatski Centar Sebilj bb 

1990470004601049 

8.4.2008 

631. 

EMIR STR BREZA 

BREZA 

Banjevac br 17 

1990470004363205 

18.4.2008 

632. 

KULAK DOO Breza 

BREZA 

Podžupča bb 

1990470005205262 

18.4.2008 

633. 

DEDIĆ TR Olovo Dedić Adisa 

OLOVO 

OLOVSKE LUKE BB 

1990470005750305 

21.4.2008 

634. 

Zemljoradnička Zadruga "Olovo" Olovo 

OLOVO 

Branilaca br. 17, Olovo 

1990470004526359 

21.4.2008 

635. 

TIME Caffe Bar Olovo 

OLOVO 

Branilaca bb 

1990470004608421 

23.4.2008 

636. 

HAADRO POLJOPRIVREDNI PROIZVODŽAČ 

OLOVO 

Hadre bb 

1990470005691814 

6.5.2008 

637. 

Eurograf d.o.o. Kiseljak 

KISELJAK 

Kreševska cesta bb 

1990470005200218 

8.5.2008 

638. 

KOVINA UNIS VISOKO, Visoko 

VISOKO 

Arnautovići bb, Visoko 

1990470004013229 

13.5.2008 

639. 

Autoprevoznik Vareš 

VAREŠ 

Boračka bb 

1990470004203252 

15.5.2008 

640. 

ALPINA S.U.R Restoran Olovo 

OLOVO 

SARAJEVSKA BB 

1990470005845171 

28.5.2008 

641. 

BUL-TRADE d.o.o. Olovo 

OLOVO 

Branilaca bb 

1990470005674160 

28.5.2008 

642. 

SUR Pizzeria "CAMEL", Visoko 

VISOKO 

ul. Mule Hodžića bb 

1990470005834307 

11.6.2008 

643. 

SZR Frizerski salon Emina, Visoko 

VISOKO 

Bijela Džamija bb 

1990470005880964 

11.6.2008 

644. 

NEDA STR VISOKO 

VISOKO 

Poriječani bb 

1990470004327703 

16.6.2008 

645. 

CAFFE BAR CASPER S.U.R. VISOKO 

VISOKO 

Kadije Uvejsa bb, Visoko 

1990470006279634 

18.6.2008 

646. 

Mješovita roba STR Visoko 

DONJE MOŠTRE 

Šareni Hanovi bb 

1990470006317367 

19.6.2008 

647. 

TABHANA FAST-FOOD VISOKO 

VISOKO 

Čaršijska br 65, 

1990470004591252 

20.6.2008 

648. 

SUD Caffe PALMA Sabahudin Buljina Fojnica 

FOJNICA 

Mehmeda Spahe b.b. Fojnica 

1990470005013784 

25.6.2008 

649. 

PERUN DOO VAREŠ 

VAREŠ 

PUT MIRA 39. VAREŠ 

1990470004911934 

9.7.2008 

650. 

DAS-TRANS DOO Ilijaš 

ILIJAŠ 

Krajiška bb 

1990470005589770 

11.7.2008 

651. 

DUGA-BRIK D.O.O. Fojnica 

FOJNICA 

Bosanska bb,Fojnica 

1990470005363275 

30.7.2008 

652. 

BRETEX FABRIKA PREDIVA I TKANINA BREZA 

BREZA 

Podkraj br 4 

1990470004358258 

6.8.2008 

653. 

BEŠA EXPORT - IMPORT doo Ilijaš 

ILIJAŠ 

Bosanski put br.166 

1990470005585987 

12.8.2008 

654. 

Ado-Trans doo Visoko 

VISOKO 

Donje Moštre br. 13 

1990470004024287 

12.8.2008 

655. 

SUR FAST FOOD AZEM VISOKO 

VISOKO 

Zanatski Centar Sebilj bb 

1990470006274784 

15.8.2008 

656. 

WEST STR Fojnica 

FOJNICA 

Džemala Bijedića bb, Fojnica 

1990470006181373 

19.8.2008 

657. 

S.T.R.KNJIŽARA BAMBOO 

VISOKO 

Naselje Luke br.5 

1990470006419605 

19.8.2008 

658. 

MUHAREMOVIĆ S.Z.R. Olovo 

OLOVO 

Tuzlanska BB 

1990470005842649 

20.8.2008 

659. 

BIOVITA DOO Mostar 

VAREŠ 

Vukovarska 24 

1990470005059665 

20.8.2008 

660. 

DOMENA d.o.o. Olovo 

OLOVO 

Branilaca bb 

1990470005173446 

1.9.2008 

661. 

Finalist 

TUZLA 

Turalibegova 22 

1990500006176764 

26.9.2006 

662. 

Kontakt 2 

TUZLA 

Stupine B-11 

1990500007341152 

6.12.2006 

663. 

Sus autocentar 

ŽIVINICE 

Mag put 

1990500006457870 

13.12.2006 

664. 

Atah 

ČELIĆ 

Nahvioci, II čete br.69 

1990500006337202 

12.2.2007 

665. 

Autoprev.Hasanhodžić Bilal 

LUKAVAC 

Tabaci 

1990500006877783 

15.2.2007 

666. 

EKO METAL 

ŽIVINICE 

Modračka 10 

1990500007547471 

28.2.2007 

667. 

One Group DOO 

TUZLA 

Petra Kočića 8 

1990500007482287 

27.6.2007 

668. 

GRADIS-TUZLA 

TUZLA 

Turalibegova 22 

1990500006175697 

10.10.2007 

669. 

SAJO-PROM 

LUKAVAC 

Mehe Tubića bb-Lukavac 

1990500006481053 

18.10.2007 

670. 

Dina 

TUZLA 

Veljka Lukića 225 

1990500007617020 

24.10.2007 

671. 

Konoba Kod Čaje 

LUKAVAC 

Prokosovići bb 

1990500006713077 

19.11.2007 

672. 

REN-M 

GRADAČAC 

UL.H.K.GRADAŠČEVIĆA.BB.GRADAČAC 

1990500006240105 

29.11.2007 

673. 

Gromex Co 

TUZLA 

Tržni centar Sjenjak 

1990500007488786 

5.12.2007 

674. 

GENT 

BRČKO 

CERIK BB 

1990500006859838 

5.12.2007 

675. 

Kamenolom Kotornica 

TUZLA 

Ul. Obala Zmaja od Bosne br.12 

1990500006617435 

5.12.2007 

676. 

Caping 

GRAČANICA 

Branilaca grada bb. 

1990500006145142 

12.12.2007 

677. 

Pekara BENKO 

LUKAVAC 

M.Brigada bb 

1990500006655653 

18.12.2007 

678. 

ČAMDŽE Doo 

LUKAVAC 

Babice bb 

1990500007277132 

19.12.2007 

679. 

Stenlir 

ŽIVINICE 

 

1990500007905595 

 

680. 

Keramix DOO 

TUZLA 

Fadila Jahića Španca 75 

1990500006919881 

28.12.2007 

681. 

PALETE-EURO 

MALEŠIĆI 

Malešići b.b. 

1990500006503266 

9.1.2008 

682. 

Gale 

GRAČANICA 

Guvna bb 

1990500007096324 

16.1.2008 

683. 

Bedem hne 

ŽIVINICE 

Tuzlanskog odreda bb 

1990500006250290 

8.2.2008 

684. 

Zerina STR vl. Hasić Meliha 

STJEPAN POLJE 

Stjepan polje b.b. 

1990500006003037 

12.2.2008 

685. 

Sarajevo osiguranje 

TUZLA 

Tuzla -Slatina 4 

1990500006712495 

5.3.2008 

686. 

AIDA TR 

GRADAČAC 

Porebrice bb 

1990500007978830 

21.3.2008 

687. 

BAJA-TON 

LUKAVAC 

Rudnićka bb 

1990500006692222 

1.4.2008 

688. 

NASSA CO DOO 

KALESIJA 

Jelovo Brdo bb 

1990500007297502 

7.4.2008 

689. 

Šabo doo 

ŽIVINICE 

16 muslimanske-golubinjak 32 A 

1990500008048185 

7.4.2008 

690. 

Lukavactrans dd 

LUKAVAC 

Macan Marije bb. 

1990500006314504 

8.4.2008 

691. 

JUNIOR SIB Oml.zadr. 

LUKAVAC 

Bistarac bb 

1990500007119119 

10.4.2008 

692. 

PAZAR Trgovina-Mesnica vl. Huskić Mensud 

MIRIČINA 

Miričina b.b. 

1990500006006529 

11.4.2008 

693. 

Mandžić Compani 

TUZLA 

Jusufa i Mevle Jakubović 26 

1990500007277326 

17.4.2008 

694. 

Tost 

TUZLA 

Vukovarska 1 

1990500006156588 

6.5.2008 

695. 

MLINORAD 

ŠIBOŠNICA 

Čelić, Nahvioci bb 

1990500006704153 

20.5.2008 

696. 

Higijena 

TUZLA 

Obala Zmaja od Bosne 12 

1990500007253270 

4.6.2008 

697. 

Mirex STR vl. Begović Ešefa 

GRAČANICA 

Trepanići b.b. 

1990500006009536 

4.6.2008 

698. 

Nur Knjigovodstveni biro 

GRADAČAC 

Porebrice bb Gradačac 

1990500007892112 

11.6.2008 

699. 

Takko 

ŽIVINICE 

I ulica 

1990500006268332 

16.6.2008 

700. 

Grga prom 

ŽIVINICE 

Magistralni put bb 

1990500006622091 

16.6.2008 

701. 

KIKE 

GRADAČAC 

Varoška 

1990500006575143 

20.6.2008 

702. 

Medilab 

GRAČANICA 

Brijesnica Mala bb 

1990500007498874 

23.6.2008 

703. 

Jusići 

LUKAVAC 

Lukavac, Školska bb 

1990500006407527 

25.6.2008 

704. 

Wagner doo 

ŽIVINICE 

Gostelja 72 

1990500007193906 

30.6.2008 

705. 

OR Pekara Magistral 

LUKAVAC 

Macan Marije bb 

1990500007272767 

7.7.2008 

706. 

Safari 

TUZLA 

Topolice br.5 

1990500007383638 

5.8.2008 

707. 

HARF 

BRIJESNICA K. DOBOJA 

Brijesnica Velika bb 

1990500006625389 

19.8.2008 

708. 

AB-BATA 

TUZLA 

Šićko Polje bb 

1990500008110362 

26.8.2008 

709. 

ŠPEDICIJA 

BUGOJNO 

Slobode br.163,Bugojno 

1990520008516597 

7.4.2004 

710. 

ČIMBA 

PROZOR 

Ul. Hrvoja Vukčića Hrvatinića br.1, Prozor-Rama 

1990520008690324 

6.12.2004 

711. 

TIHI KUTAK 

NOVI TRAVNIK 

Kraljice Katarine Kotromanjic 1 

1990520008947083 

21.3.2005 

712. 

PRO-IZBOR GDO DOO VITEZ 

VITEZ 

Šantići bb 

1990520008878504 

31.10.2005 

713. 

MARGO 

TRAVNIK 

Bosanska 106 

1990520008105026 

23.11.2005 

714. 

TRANSCONNEX 

TEŠANJ 

OSMANA POBRIĆA 24 

1990520008668790 

23.11.2005 

715. 

IZBOR GDPT 

VITEZ 

Josipa Đokca BB 

1990520008870744 

12.12.2005 

716. 

BEDEM-COMPANY 

STARI VITEZ 

Kruščica bb 

1990520008764626 

26.12.2005 

717. 

HERSS-TREID 

JABLANICA 

Trg Osobođenja BB 

1990520008004437 

14.2.2006 

718. 

KRISTAL 

BUGOJNO 

Kopćići bb ,Bugojno 

1990520008943009 

15.3.2006 

719. 

SREBROVIĆ 

POSUŠJE 

Meljakuša II bb,Posušje 

1990520008848725 

15.6.2006 

720. 

DRVOPROMET TPUD 

TRAVNIK 

Lagerska bb 

1990520008831071 

24.7.2006 

721. 

DRVOESS 

TURBE 

Lagerska bb 

1990520008812641 

7.8.2006 

722. 

Emina 

DONJI VAKUF 

Barice DONJI VAKUF 

1990520008006086 

5.9.2006 

723. 

DRVOPROMEX 

BUGOJNO 

Karadže bb,Bugojno 

1990520008530759 

11.9.2006 

724. 

ČEVABDŽINICA KOD ASKE 

NOVI TRAVNIK 

Patriotske Lige bb 

1990520008350145 

11.9.2006 

725. 

NIK-STIL 

BUGOJNO 

Zlatnih Ljiljana br.20,Bugojno 

1990520008779467 

22.9.2006 

726. 

KONDOR 

DONJI VAKUF 

ul.14.Septembra bb DONJI VAKUF 

1990520008283118 

16.12.2006 

727. 

SJAJ KOMERC 

BUGOJNO 

KANDIJA BB 

1990520008932921 

15.1.2007 

728. 

SEKA 

NOVI TRAVNIK 

Kasapovići 1 

1990520008884033 

2.4.2007 

729. 

METALINVEST 

JAJCE 

Bage bb JAJCE 

1990520008685959 

5.5.2007 

730. 

SEMIX 

DONJI VAKUF 

ul.14.Septembra 73 DONJI VAKUF 

1990520008479155 

26.5.2007 

731. 

MAN 

BUGOJNO 

Hendek V bb ,Bugojno 

1990520008866573 

27.6.2007 

732. 

DONA 

NOVI TRAVNIK 

Kalinska 28 

1990520008756672 

2.7.2007 

733. 

BEDEM 

DONJI VAKUF 

Barice bb DONJI VAKUF 

1990520008001139 

2.7.2007 

734. 

ŠPEDICIJATURIST 

BUGOJNO 

Šehitluci I,Bugojno 

1990520008613597 

5.7.2007 

735. 

VENEZIA 

GORNJI VAKUF 

317 Sl.Br. Brigade bb , Gornji Vakuf 

1990520008394474 

18.9.2007 

736. 

OPREMA DOO 

NOVI TRAVNIK 

Kalinska 14 

1990520008012779 

27.9.2007 

737. 

DAR VRANICE 

GORNJI VAKUF 

Voljevac - Gornji Vakuf 

1990520008438415 

11.12.2007 

738. 

BEST CAFFE BAR 

BUGOJNO 

Nugle I br.13,Bugojno 

1990520008561120 

28.1.2008 

739. 

LOZANČIĆ 

NOVI TRAVNIK 

Stjepana Tomaševića bb 

1990520008786451 

31.1.2008 

740. 

EUROKIR 

VITEZ 

Kralja Tvrtka bb 

1990520008704583 

1.2.2008 

741. 

PODRUM PIĆA NUNE 

GORNJI VAKUF 

MEHMED BEGA STOČANINA BB 

1990520009265049 

13.2.2008 

742. 

AGRO VJZ MEHURIĆ 

TRAVNIK 

Mehurić bb 

1990520008733004 

24.3.2008 

743. 

LION BUSS 

VITEZ 

PREOČICA 66 

1990520008394086 

31.3.2008 

744. 

BNT ALATNICA 

NOVI TRAVNIK 

MEHMEDA SPAHE BR 1 

1990520009231390 

11.4.2008 

745. 

VISOKOGRADNJA 

DONJI VAKUF 

770 Slavne brdske brigade 83a DONJI VAKUF 

1990520008766566 

29.4.2008 

746. 

ZLATNA DOLINA 

GORNJI VAKUF 

Voljevac bb, Gornji Vakuf 

1990520008259062 

8.5.2008 

747. 

RUŽMEL 

TRAVNIK 

VITOVLJE 18 

1990520006075980 

12.5.2008 

748. 

ENI 

TRAVNIK 

Fatmići 11 

1990520008473723 

22.5.2008 

749. 

HOZIĆ-TURIST 

DONJI VAKUF 

ULICA SLOBODE 176 

1990520008663358 

22.5.2008 

750. 

SAMOPOSLUGA VRBAS 

BUGOJNO 

VRBAS NASELJE BB 

1990520006534693 

28.5.2008 

751. 

FICH-ČELIĆ 

GORNJI VAKUF 

Bosanska bb, Gornji Vakuf 

1990520008248489 

5.6.2008 

752. 

METALORAD 

TURBE 

Aleja 128 Turbe 

1990520008705068 

6.6.2008 

753. 

JANJ 

DONJI VAKUF 

770 Slavne Brdske brigade bb DONJI VAKUF 

1990520008681109 

14.7.2008 

754. 

FRČO-TEL 

DONJI VAKUF 

14 SEPTEMBAR BB DONJI VAKUF 

1990520006507921 

5.8.2008 

755. 

PALMA EXPORT IMPORT 

BANJA LUKA 

Potkozarje 269 

1990550006921285 

29.5.2007 

756. 

MIRO KOMERC 

TUZLA 

Stari grad 6 

1990550007351577 

31.5.2007 

757. 

Keko doo 

BRČKO 

Cerik bb 

1990550007557605 

27.6.2007 

758. 

ADMIR GRADNJA 

BRČKO 

Gornji Rahić Čande 13 

1990550007342071 

31.7.2007 

759. 

CONTRA IHM 

BRČKO 

Maoča b.b. 

1990550007303368 

16.6.2008 

760. 

A&V Market 

BRČKO 

Zaima Mušanovića 1 

1990550007895165 

1.7.2008 

761. 

CONTAL 

BRČKO 

Rejsa Džemaludina Čauševića br 13 

1990550007885174 

5.8.2008 

762. 

Goraždanka RK d.d. 

GORAŽDE 

Ferida Dizdarevića br 4 

1990540005513282 

29.6.2005 

763. 

Zis-agro d.o.o. 

GORAŽDE 

Hubjeri bb 

1990540005791963 

25.12.2006 

764. 

Malotonažna hemija d.d. 

GORAŽDE 

Prve drinske brigade bb 

1990540005787016 

27.2.2007 

765. 

Ake Trgovinska radnja 

GORAŽDE 

Zaima Imamovića bb 

1990540006185298 

20.4.2007 

766. 

Auto saobraćaj d.o.o. 

GORAŽDE 

Ruždije Islamagića br 3 

1990540005753745 

8.6.2007 

767. 

Milgor Mljekara d.o.o. 

GORAŽDE 

Mravinjac bb Goražde 

1990540005843470 

28.12.2007 

768. 

Goražde fudbalski klub 

GORAŽDE 

Ferida Dizdarevića br 4 

1990540005872764 

10.1.2008 

769. 

Ramović d.o.o. 

GORAŽDE 

Ul. Zife Fazlagića br 69 

1990540005586517 

4.3.2008 

770. 

Elektroakustik d.o.o. 

GORAŽDE 

Gamel Abdel Ganema bb 

1990540005754715 

3.6.2008 

771. 

ARNAUT MIRSAD Samost.poljopriv.proizviđ. 

GORAŽDE 

Ilovaca, selo Zilici bb 

1990540006574268 

12.6.2008 

(Bi-122-a-F/09) 


SMANJENJE KAPITALA 

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge, trgovinu i export-import "STIL-PAR" Sanski Most, Bulear VII. korpusa bb, objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Osnivač privrednog društva Društva sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge, trgovinu i export-import "STIL-PAR" Sanski Most na dan 7. 1. 2009. god. donio je Odluku o smanjenju osnovnog kapitala ovog Društva, sačinjenu pred notarom Trožić Šefikom u Sanskom Mostu, pod br. OPU 18/2009, kojom Odlukom je dosadašnji osnovni kapital u iznosu od 238.487,53 KM (slovima: dvjestotridesetosamhiljadačetiristo- osamdesetsedam i 53/100 KM) smanjio na iznos u novcu od 2.000,00 KM (slovima dvijehiljade KM). 

Društvo obavještava svoje povjerioce da je spremno izmiriti obaveze ili za njih dati osiguranje, slijedom čega se povjerioci ovog Društva pozivaju da istome dostave svoje prijave za izmirenje obaveza u roku od osam dana po objavljivanju oglasa o smanjenju kapitala u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 04/2009
8. januara 2009. godine
Sanski Most 


Osnivač
Mehmed Đukić, s. r. 

(so-12/09) 

Na osnovu člana 246. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45,00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05 i 91/07) u skladu sa Odlukom o pokriću gubitka, broj 2246/08 od 9. 7. 2008. god., a na osnovu odredaba čl. 33. stav 1. alineja 3. Statuta Društva od 22. 6. 2006. god., donesen pod brojem 2154/06, Skupština sa 100 glasova, donosi 

ODLUKU 

O SMANJENJU KAPITALA 

Član 1. 

Na osnovu Odluke o pokriću gubitka u Rudniku mrkog uglja "Abid Lolić" d.o.o. Bila broj 2246/08 od 9. 7. 2008. god., nastalom u 2007. god. u iznosu od 887.662,00 KM i akumuliranog gubitka iz ranijih godina u ukupnom iznosu od 583.916,00 KM, kojom je isti pokriven, ovom Odlukom Skupština kao ovlašten organ smanjuje kapital Društva za iznos gubitka. 

Član 2. 

Smanjuje se kapital Rudnika mrkog uglja "Abid Lolić" d.o.o., sa sjedištem u Travniku - Bila bb, za 1.471.578,00 KM (slovima: jedanmiliončetiristotinesedamdesetjednahiljadapetstotinasedamdesetosam i 00/100 konvertibilnih maraka). 

Nakon smanjenja kapitala ukupni kapital u Društvu iznosi 1.097.457,00 KM, od toga: 

- 2.000,00 KM u novcu, i 

- 1.095.457,00 KM u stvarima i isti čini jedan udjel. 

Član 3. 

Na osnovu ove Odluke mijenja se član 11. Statuta i isti glasi: 

Član 11. 

Osnovni kapital Društva iznosi 1.097.457,00 KM, od toga: 

- 2.000,00 KM u novcu, i 

- 1.095.457,00 KM u stvarima. 

Član 4. 

Na osnovu ove Odluke i Odluke o pokriću gubitka, zadužuje se predsjedavajući Skupštine da kod nadležnog notara obezbijedi notarsku ispravu i istu podobnu za upis smanjenja kapitala u Registar društava. 

Član 5. 

Zadužuje se direktor Društva da objavi smanjenje kapitala kako je to Zakonom i Statutom propisano. 

Član 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Broj 2246/08-1
9. jula 2008. godine
Travnik-Bila 

Skupština Društva
po predsjedavajućem
Nedimu Smailagiću, s. r. 

(so-13/09) 

"EMKA Bosnia" d.o.o. Goražde objavljuje 

ODLUKU 

O IZMJENI ODLUKE O USKLAĐIVANJU OD 5. 1. 2009. GODINE, KOJOM JE SMANJEN OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA 

Na osnovu člana 2. Odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju od 5. 1. 2009. godine, a kojim je mijenjan član 9. Odluke o usklađivanju društva "EMKA Bosnia" d.o.o. Goražde, Ibrahima Popovića 32, smanjen je osnovni kapital društva "EMKA Bosnia" d.o.o. Goražde, tako da isti iznosi: 

Ukupna sredstva Društva iznose 3.499.487,69 KM, od čega 50.000,00 KM u novcu i 3.449.487,69 u stvarima. 

Imovinu u stvarima čine: nepokretna imovina (zemljište i zgrade na k.č. 914 i k.č. 915) u iznosu od 1.343.063,00 KM i pokretna imovina u iznosu od 2.106.424,69 KM. 

5. januara 2009. godine 

Direktor
Joachim Wolff 

(O-23/09) 

SPAJANJE DIONICA 

Na osnovu člana 246., a u vezi sa članom 127. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45,00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05 i 91/07), te člana 41-51. Zakona o vrijednosnim papirima ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/98 i 36/99), Pravilnika o uslovima i postupku za konverziju i denominaciju vrijednosnih papira i spajanje i podjelu dionica ("Službene novine Federacije BiH", br. 53/99), člana 23. Statuta Društva na prijedlog Nadzornog odbora Društva, Deveta vanredna Skupština Društva održana u Varešu dana 8. januara 2009. godine, donosi 

ODLUKU 

O SPAJANJU (ZAMJENI) DIONICA 

Član 1. 

Ovom Odlukom vrši se spajanje (zamjena) dionica Društva "TRD" d.d. Vareš, sa sjedištem u Varešu na način da se postojećih 198.174 običnih dionica nominalne vrijednosti 10,00 KM spajaju i zamjenjuju za novih 9.927 običnih dionica nominalne vrijednosti 200,00 KM. 

Spajanje (zamjena) dionica iz prethodnog stava izvršit će se spajanjem postojećeg broja dionica svakog dioničara, a kapital kojim će se izvršiti doplata razlije do punog iznosa dionica za svakog dioničara vrši se iz ostalih rezervi. 

Iznos kapitala ostalih rezervi koji će se iskoristiti za zaokruženje dionica do punog iznosa, iznosi 3.660,00 KM, čime se ostale rezerve smanjuju sa iznosa 9.157,47 KM na iznos 5.497,47 KM. 

Član 2. 

Zamjena navedena u članu 1. ove Odluke vrši se radi stvaranja za pokriće gubitka (iznos gubitka 1.870.734,49 KM) iz poslovanja nastalih u visini i periodu utvrđenom u Izvještaju o reviziji nezavisnog vanjskog revizora sa stanjem na dan 31. 12. 2007. godine. 

Član 3. 

Svi dioničari Društva zadržavaju sva prava i obaveze u omjeru koji je postojao prije spajanja dionica i smanjenjem kapitala. 

Član 4. 

Ovu Odluku Društvo će objaviti na način i u rokovima utvrđenim Pravilnikom o uslovima i postupku za konverziju i denominaciju vrijednosnih papira i spajanje dionica. 

Član 5. 

Po donošenju ove Odluke Društvo će podnijeti zahtjev Registru vrijednosnih papira FBiH za obustavu prometa dionicama, koja će trajati do okončanja postupka upisa kod nadležnih organa. 

Član 6. 

Prema članu 50. stav 2. Zakona o vrijednosnim papirima, rok za zamjenu vrijednosnih papira je 30 dana. 

Član 7. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se nakon provedenog proceduralnog postupka upisa kod nadležnog organa. 

Broj 01-09-01/09
8. januara 2009. godine
Vareš 

Predsjedavajući
Skupštine
Salko Nikontović, s. r. 

(so-24/09) 

REORGANIZACIJA DRUŠTAVA 

"ISTRABENZ PLINI" DOO SARAJEVO 

ISPRAVKA 

Oglasa o namjeravanoj reorganizaciji društava "PLIN Komerc" d.o.o. Tešanj i "ISTRABENZ PLINI" d.o.o. Sarajevo, objavljenog u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 79/08. 

Tekst ispravke oglasa je: 

"Mijenja se tekst Odluke o namjeravanoj reorganizaciji društava "ISTRABENZ PLINI" d.o.o. Sarajevo i "PLIN Komerc" d.o.o. Tešanj, tako što se u tački IV. Odluke mijenja stav 1. i 2. i, nakon promjene, glase: 

Imovinu društva "PLIN Komerc" d.o.o. Tešanj čine stvari, prava i novac utvrđen u Bilansu stanja sa 31. 1. 2009. godine, koji čini sastavni dio Plana reorganizacije. 

Imovinu društva "ISTRABENZ PLINI" d.o.o. Sarajevo čine stvari, prava i novac, utvrđen u Bilansu stanja sa 31. 1. 2009. godine, koji čine sastavni dio Plana reorganizacije". 

12. 1. 2009.
Sarajevo 

Direktor
Rasim Kadić, s. r. 

(so-8/09) 

NATJEČAJI
KONKURSI
OGLASI 

KJKP "PARK" DOO SARAJEVO 

Na osnovu člana 30. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05) i člana 64. Statuta KJKP "Park" d.o.o. i Odluke broj 89 od 9. januara 2009. godine, raspisuje se 

JAVNI KONKURS 

Raspisuje se javni konkurs za popunu radnog mjesta interni revizor - izvršilac 1 (jedan) za rad na neodređeno vrijeme 

Opis poslova: 

 • obavlja reviziju u skladu sa standardima, Poslovnikom o radu interne revizije i drugim pozitivnim propisima 
 • prati propise iz djelokruga rada 
 • podnosi izvještaje o svom radu 
 • obavlja i druge poslove po nalogu direktora odjela za internu reviziju 
 • Uslovi: 
 • Pored općih uslova za zaključenje ugovora o radu kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove: 
 • VSS - završen ekonomski ili pravni fakultet VII stepen 
 • tri godine radnog iskustva u struci 
 • certifikat ovlaštenog internog revizora 
 • poznavanje rada na računaru. 
 • Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti slijedeće: 
 • 1.    biografiju, adresu i kontakt telefon 
 • 2.    izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju CIPS-ove lične karte 
 • 3.    ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 (šest) mjeseci 
 • 4.    diplomu fakulteta 
 • 5.    certifikat ovlaštenog internog revizora 
 • 6.    potvrdu o radnom iskustvu u struci 
 • 7.    dokaz o poznavanju rada na računaru. 
 • Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije. 
 • Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju . 
 • Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i u dnevnom listu "Dnevni avaz". 
 • Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: 
 • KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo
  Ulica Patriotske lige br. 58
  71000 Sarajevo 
 • Na koverti obavezno naznačiti: Prijava na javni konkurs za popunu radnog mjesta interni revizor. 
 • Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. 
 • (so-46-a-F/09) 
 • MINISTARSTVO PRIVREDE/GOSPODARSTVA
  HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA/ŽUPANIJE
  MOSTAR 
 • Na osnovu člana 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 49/05) i Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Ministarstva privrede/gospodarstva HNK sa sistematizacijom radnih mjesta broj 07-01-136/07 od 27. maja 2008. godine i broj 07-01-136-6/07 od 27. novembra 2008. godine, ministar privrede objavljuje 

INTERNI OGLAS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA NAMJEŠTENIKA U MINISTARSTVU PRIVREDE/GOSPODARSTVA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA 

01. Viši referent - sekretarica ministra - 1 (jedan) izvršilac 

Opis poslova: Obavlja tehničke poslove za potrebe rukovodioca organa državne službe i to: obavlja uredske poslove ministra; obavlja poslove u vezi s prijemom stranaka, telefonskim i drugim porukama; vodi brigu o zaduženjima ministra; o prevozu i službenim putovanjima, te evidenciju o putnim nalozima; planiranje i naručivanje opreme, potrošnog materijala i dr., za potrebe ministra; obavlja poslove čuvanja pečata i pečaćenje svih akata i dopisa; piše po diktatu i obavlja prijepis za potrebe ministra; obavlja i druge poslove po nalogu ministra i sekretara Ministarstva. 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih u članu 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetstvo, opšta zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen školske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti i da nije obuhvaćen članom IX.1. Ustava BiH), kandidat treba ispunjavati slijedeće posebne uslove: 

 • SSS IV stepen - upravnog, ekonomskog smjera ili gimnazija 
 • najmanje deset mjeseci radnog staža 
 • položen stručni ispit 
 • poznavanje rada na računaru. 
 • Uz prijavu na interni oglas prilažu se slijedeći dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 
 • dokaz o školskoj spremi; uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca); uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopija CIPS-ove lične karte; potvrda o radnom stažu nakon završene srednje stručne spreme; uvjerenje o položenom stručnom ispitu; dokaz o poznavanju rada na računaru; dokaz (uvjerenje ili potvrda) da je kandidat u radnom odnosu na poslovima namještenika; ovjerena izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja internog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH; ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava BiH. 
 • Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja dužnosti namještenika. 
 • Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 10 (deset) dana od dana objavljivanja internog oglasa, putem pošte preporučeno na adresu: 
 • Ministarstvo privrede/gospodarstva
  Hercegovačko-neretvanskog kantona
  Braće Fejića bb, 88000 Mostar
  s naznakom:
  "Interni oglas za popunjavanje radnog mjesta namještenika" 
 • Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 
 • (so-49-a-F/09) 
 • ZU GRADSKA APOTEKA
  BIHAĆ 
 • Na osnovu člana 8. a u vezi sa članom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03) čl. 51. i 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/97), Odluke ministra zdravstva i socijalne politike USK i člana 20. Statuta ZU Gradska apoteka Bihać, Upravni odbor ZU Gradska apoteka Bihać svojom Odlukom br. 17/08 raspisuje 

OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ZU GRADSKA APOTEKA BIHAĆ 

Objavljuje se oglas za izbor i imenovanje direktora ZU Gradska apoteka Bihać na period od 4 (četiri) godine. 

Opis upražnjene pozicije: 

Direktor ZU Gradska apoteka Bihać vrši sljedeće poslove: 

1.    organizuje i rukovodi radom Gradske apoteke Bihać, 

2.    zastupa i predstavlja Gradsku apoteku prema trećim licima 

3.    odgovoran je za zakonitost rada Gradske apoteke 

4.    predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi koje je osnovan 

5.    predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova, 

6.    predlaže osnovne planove rada i razvoja, 

7.    izvršava odluke Upravnog odbora i osnivača, 

8.    odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa, 

9.    podnosi jednom godišnje izvještaj o radu Gradske apoteke Upravnom odboru,  

10.    podnosi Upravnom odboru najmanje jednom godišnje izvještaj o financijskom poslovanju, 

11.    vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Ustanove. 

Kandidat treba da ispunjava sljedeće uslove: 

 • da je stariji od 18 godina, 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, 
 • da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH. 
 • Posebni uslovi su: 
 • da ima visoku stručnu spremu 
 • da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci, 
 • da nije krivično kažnjavan ili da se protiv njega ne vodi krivični postupak, 
 • da ispunjava uslove predviđene Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 13/02), 
 • da ima organizacione sposobnosti, 
 • da je član Farmaceutske komore i da posjeduje licencu magistra farmacije Međukantonalne farmaceutske komore. 
 • Uz prijavu na oglas, kandidat je dužan priložiti i: 
 • biografiju, adresu i kontakt telefon, 
 • dokaze o ispunjavanju uslova traženih oglasom: 
 •     a) diplomu o završenom školovanju, 
 •     b) uvjerenje o položenom stručnom ispitu, 
 •     c) izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od 6 mjeseci 
 •     d) uvjerenje o nekažnjavanju, 
 •     e) uvjerenje o radnom iskustvu u struci, 
 •     f) uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci, 
 •     g) uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka kod nad-
        ležnog kantonalnog suda u skladu sa članom IX Ustava
     BiH, ne starije od 3 mjeseca, 
 •     h) uvjerenje od poslodavca da nije otpušten iz službe kao
      rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 godine prije
      objavljivanja oglasa,  
 •     i) uvjerenje o članstvu u Farmaceutskoj komori i dokaz da
     posjeduje licencu magistra farmacije, 
 •     j) ovjerenu izjavu da nije u sukobu interesa u smislu Zakona
    o sukobu interesa u organima vlasti ("Službene novine
    Federacije BiH", broj 70/08). 
 • Ovaj oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i listu "Oslobođenje". 
 • Prijave sa traženom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti lično ili poštom na adresu: ZU Gradska apoteka Bihać, 5. korpusa 12, 77000 Bihać, Komisiji za izbor i imenovanje direktora. 
 • Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 
 • Komisija za izbor i imenovanje izvršit će pozivanje kandidata koji uđu u uži izbor i sa istim obaviti intervju, nakon čega će se preporučiti Upravnom odboru izbor kandidata. 
 • (so-53-a-F/09) 
 • OPĆINA TRAVNIK 
 • Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03), u postuku imenovanja na pozicije reguliranih organa iz nadležnosti Općine Travnik, načelnik Općine Travnik objavljuje 

PONOVNI JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JKP "BAŠBUNAR" DOO TRAVNIK 

I. 

Objavljuje se ponovni javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju člana Nadzornog odbora JKP "Bašbunar" d.o.o. Travnik i to: 

- član Nadzornog odbora - ispred osnivača - 1 pozicija 

II. Opis pozicija 

Predsjednik Nadzornog odbora rukovodi sjednicama nadzornih odbora, stara se o pripremi materijala za sjednice nadzornih odbora i izvršenju akata Nadzornog odbora i obaveza prema Općini Travnik, obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima reguliranog organa. 

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora reguliranog organa, nadziru rad i poslovanje direktora ustanove/preduzeća, a naročito u segmentu upravljanja i raspolaganja kapitalom i imovinom preduzeća: utvrđuje politiku razvoja, razmatraju i usvaja izvještaje o poslovanju, predlažu raspodjelu i način upotrebe dobiti, odnosno način pokrića gubitka u poslovanju, donose opća akta, rješavaju u drugom stepenu po žalbi na odluke direktora, te obavljaju druge poslove u skladu sa zakonom i statutom/pravilima ustanova/preduzeća. 

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu Zakonom. 

Imenovane osobe imaju pravo na naknadu u skladu sa Zakonom i uslovima utvrđenim općim aktima ustanova i preduzeća i ista će se isplaćivati iz sredstava ustanove i preduzeća u koje budu imenovani. 

III. 

Kandidati za imenovanje na pozicije u nadzornim odborima moraju ispunjavati opće i posebne uslove 

c) Opći uslovi za imenovanje 

Svi kandidati za pozicije u reguliranim organima koji su predmet ovog javnog oglasa moraju ispunjavati slijedeće opće uslove: 

 • da su državljani BiH, 
 • da su stariji od 18 godina, 
 • da nisu otpuštani iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, 
 • da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava BiH, 
 • da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH (" Službene novine Federacije BiH", broj 12/03), 
 • da nisu članovi organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02), 
 • da nemaju privatni finansijski interes u instituciji u koju se kandiduju, 
 • da nisu lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti reguliranog organa za koji se kandiduje, 
 • da nisu stariji od 70 godina na dan imenovanja, 
 • da nije član upravnog odbora ili nadzornog odbora, odnosno odbora za reviziju u više od jednog pravnog subjekta. 
 • d) Posebni uslovi za imenovanje nadzornih odbora 
 • za imenovanje članova nadzornih odbora kandidati trebaju imati VII, ili VI stepen stručne spreme, a u izuzetnim slučajevima IV stepen stručne spreme i radno iskustvo najmanje 5 godina, 
 • da posjeduje sposobnost kreativnog doprinosa reformi, privatizaciji i tranziciji državne imovine 
 • da posjeduje sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje pozicije  
 • da posjeduje pozitivne rezultate rada ostvarene tokom poslovne karijere 
 • preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca (po mogućnosti) 
 • IV. Potrebni dokumenti 
 • Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti: 
 • kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, 
 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci, 
 • izvod iz matične knjige rođenih, ne starije od 6 mjeseci, 
 • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka od nadležnog kantonalnog suda u skladu sa članom IV. 1. Ustava BiH ne starije od 3 mjeseca 
 • ovjerenu kopiju diplome, 
 • uvjerenje o radnom iskustvu, 
 • uvjerenje od poslodavca da nije otpušten iz službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 2 godine prije objavljivanja oglasa. 
 • Svi kandidati koji budu ispunjavali opće i posebne uslove, odnosno budu stavljeni na listu sa užim izborom bit će pozvani na intervju. 
 • Prije intervjua komisija može tražiti podatke od neposrednih ranijih rukovodilaca, preporuke o kandidatima. 
 • Prilikom izbora uzet će se u obzir priznanja i rezultati koje je kanditat do sada stekao iz oblasti za koju se kandiduje. 
 • U postupku konačnog izbora prednost imaju kandidati koji u potpunosti ispunjavaju opće i posebne uslove i veći stepen stručne spreme srodnog zanimanja. 
 • Nakon intervjua Komisija za izbor će predložiti rang listu sa najboljim kandidatima i dostaviti Općinskom vijeću Travnik na daljnje razmatranje i konačno imenovanje. 
 • Konačno imenovanje će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 • Bilo koji kandidat ili član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispoštovani principi utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH, a kopija se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava u F BiH. 
 • Prigovor na konačna imenovanja se podnosi Općinskom vijeću Travnik. 
 • Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", dnevnom listu "Dnevni avaz" i na oglasnoj tabli Općine Travnik. 
 • Rok za podnošenje prijava računa se prema datumu objave oglasa u glasilu koje zadnje objavi oglas. 
 • Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom na adresu: Općina Travnik, Konatur bb, 72270 Travnik sa naznakom: "Prijava na ponovni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih i nadzornih odbora" - NE OTVARAJ. U prijavi kandidati su dužni označiti na koju se poziciju kandiduju i za koje preduzeće. 
 • Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. 
 • (so-54-a-F/09) 
 • FIMA BANKA DD SARAJEVO 
 • U skladu sa članom 34. Zakona o vrijednosnim papirima, u svojstvu emitenta - podnosioca zahtjeva, Fima Banka d.d. Sarajevo objavljuje 

IZVJEŠTAJ 

O IZNOSU I BROJU UPISANIH I UPLAĆENIH DIONICA 

Na osnovu Odluke Skupštine FIMA banke d.d. Sarajevo o šestoj emisiji vrijednosnih papira - petoj emisiji dionica broj 1-8531-6/08 od 28. 11. 2008. godine, saglasnosti Agencije za bankarstvo FBiH br. 04-3-2673/08 od 27. 11. 2008. godine, odobrenja emisije dionica javnom ponudom i sadržaja prospekta, rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH br. 03/1-19-568/08 od 11. 12. 2008. godine, FIMA Banka d.d. Sarajevo je raspisala, putem javne ponude, emisiju 31.000 redovnih (običnih) dionica koje glase na ime, serije E, nominalne vrijednosti KM 100,00 po dionici. Ukupna nominalna vrijednost emisije iznosila je KM 3.100.000,00, a prodajna cijena jedne dionice KM 130,00. 

Upis dionica u navedenoj emisiji obavljao se, na temelju objavljenog javnog poziva za upis i uplatu dionica Banke, u periodu od 12. 12. 2008.god. do 22. 12. 2008. god., a uplata dionica u novcu od 23. 12. 2008. god. do 29. 12. 2008. god. 

Na temelju izvještaja banke depozitara o broju upisanih i uplaćenih dionica u emisiji dionica putem javne ponude FIMA Banke d.d. Sarajevo od 30. 12. 2008. godine, odluke Nadzornog odbora FIMA banke d.d. Sarajevo o završetku uspješnog upisa i prodaje dionica VI emisijom vrijednosnih papira - V emisijom dionica javnom ponudom FIMA banke d.d. Sarajevo br. 1-9419-1/08 od 30. 12. 2008. godine i Rješenja o utvrđivanju uspješnosti emisije Komisije za vrijednosne papire FBiH br. 03/1-19-01/09 od 8. 1. 2009. godine, objavljujemo da je uspješno završena šesta emisija vrijednosnih papira - peta emisija dionica javnom ponudom Banke. Ukupno je uplaćeno KM 2.754.050,00. Upisano je i uplaćeno od strane 33 kupca 21.185 redovnih (običnih) dionica koje glase na ime, serije E, nominalne vrijednosti KM 100,00 po dionici, ukupne nominalne vrijednosti KM 2.118.500,00. 

FIMA Banka d.d. Sarajevo je do ove emisije uspješno realizirala i registrirala pet emisija vrijednosnih papira: četiri emisije dionica koje su implicirale registrovani dionički kapital KM 26.701.200,00, podijeljen na 267.012 izdatih redovnih (običnih) dionica koje glase na ime, serija A, B, C, D, nominalne vrijednosti KM 100,00 po jednoj dionici i jednu emisiju diskontnih obveznica javnom ponudom III emisijom vrijednosnih papira, kojom je u periodu od 24. 3. do 24. 6. 2008.godine upisano i uplaćeno 42.319 diskontnih obveznica, nominalne vrijednosti po dospijeću KM 100,00 po jednoj obveznici, ukupne nominalne vrijednosti KM 4.231.900,00, uz diskontnu stopu 6,15% p.a. i rok dospijeća od 3 godine, ukupne prodajne vrijednosti KM 3.582.318,69. 

(so-55-a-F/08) 

SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MJESENIH ZAJEDNICA - TUZLA 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03) i čl. 2. i 3. Odluke o uslovima, kriterijima i postupku imenovanja u regulirane organe ("Službeni glasnik Općine Tuzla", broj 1/04), općinski načelnik Tuzla objavljuje 

JAVNI OGLAS 

ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA I ČLANOVE NADZORNIH ODBORA PRIVREDNIH DRUŠTAVA ČIJI JE OSNIVAČ OPĆINA TUZLA 

I. Naziv pozicije 

 • Predsjednik i član Nadzornog odbora JKP "PANNO- NlCA" d.o.o. za sportsko rekreativne aktivnosti u Tuzli - iz reda osnivača Općine Tuzla 
 • Predsjednik i član Nadzornog odbora Centralnog grijanja d.d. Tuzla - iz reda osnivača općine Tuzla i član Nadzornog odbora iz reda dioničara Centralnog grijanja d.d. Tuzla 
 • Predsjednik i član Nadzornog odbora JKP "Komemo- rativni centar" d.o.o. Tuzla - iz reda osnivača Općine Tuzla i član Nadzornog odbora iz reda vlasnika udjela JKP "Komemorativni centar" d.o.o. Tuzla 
 • Predsjednik i član Nadzornog odbora "Tržnice-pija- ce" d.o.o. Tuzla - iz reda osnivača Općine Tuzla i član Nadzornog odbora iz reda vlasnika udjela "Tržnice-pija- ce" d.o.o. Tuzla 
 • Predsjednik i član Nadzornog odbora JP "Direkcija za izgradnju" d.o.o. za inžinjering i usluge Tuzla - iz reda osnivača Općine Tuzla i član Nadzornog odbora iz reda vlasnika udjela JP "Direkcija za izgradnju" d.o.o. za inžinjering i usluge Tuzla 
 • Predsjednik i dva člana Nadzornog odbora JKP "Saobraćaj i komunikacije - Tuzla" d.o.o. Tuzla - iz reda osnivača Općine Tuzla 
 • Izbor predsjednika i članova nadzornog odbora, nakon postupka predlaganja kandidata, izvršit će se na Skupštini Društva, u skladu sa Odlukom o osnivanju Društva. 
 • II. Opis pozicija 
 • Predsjednik i članovi nadzornog odbora društva: 
 • nadziru poslovanje društva, 
 • nadziru rad uprave, 
 • usvajaju završni račun i usvajaju izvještaj uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha, 
 • podnose skupštini godišnji izvještaj o poslovanju društva, izvještaj o radu nadzornog odbora i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu, 
 • imenuju i razrješavaju upravu društva, 
 • predlažu raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrića gubitka, 
 • donose opšta akta za čije donošenje nije predviđena izričita nadležnost skupštine, 
 • pripremaju poslovnike i predlažu ih skupštini, 
 • pripremaju etički kodeks i predlažu ga skupštini, 
 • vode postupak za utvrđivanje kandidata za odbor za reviziju i podnose prijedlog za imenovanje odbora za reviziju skupštini, 
 • razmatraju provedbeni propis za postupak nabavke i nadziru njegovo provođenje, 
 • daju mišljenje skupštini o prijedlogu uprave za raspodjelu profita, 
 • imenuju i razrješavaju članove uprave u skladu sa postupcima utvrđenim u poslovniku odnosno poslovnicima te važećim propisima, 
 • daju ovlaštenja za aktivnosti koje su ograničene na osnovu odredaba Zakona o javnim preduzećima FBiH, 
 • daju upute direktoru za provođenje uviđaja u vezi sa uočenim nepravilnostima, 
 • obrazuju povremene komisije i utvrđuju njihov sastav i zadatke, 
 • odlučuju o procjeni uloženih stvari i prava u osnovnom kapitalu, 
 • odlučuju o promjeni i dopuni djelatnosti društva, 
 • odlučuju o formiranju podružnica društva i drugih organizacionih oblika, 
 • donose odluke o nabavci i prodaji osnovnih sredstava, u skladu sa statutom društva, 
 • usvajaju izvještaj direktora o obavljenom službenom putovanju u inostranstvo u roku od deset dana od dana završenog putovanja, 
 • odlučuju o drugim pitanjima utvrđenim zakonom. 
 • Svi kandidati moraju ispunjavati slijedeće opće i posebne uslove: 
 • III. Opći uslovi 
 • Kandidati za imenovanje za predsjednika i članove nadzornog odbora društva, moraju ispunjavati slijedeće opće uslove: 
 • 1.    da su državljani Bosne i Hercegovine, 
 • 2.    da su stariji od 18 godina, 
 • 3.    da se protiv njih ne vodi krivični postupak, 
 • 4.    da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, 
 • 5.    da nisu osuđivani za krivično djelo ili privredni prijestup koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju u roku od 5 godina od dana izdržane, izvršene, oproštene ili zastarjele kazne, 
 • 6.    da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova na poziciji za koju se kandiduju, 
 • 7.    da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja oglasa za upražnjene pozicije. 
 • IV. Posebni uslovi 
 • Pored općih uslova, kandidati za upražnjenu poziciju predsjednika i članova nadzornog odbora društva moraju ispunjavati i slijedeće posebne uslove: 
 • 1.    da ima visoku stručnu spremu, 
 • 2.    da imaju najmanje tri godine radnog iskustva nakon sticanja više, odnosno visoke stručne spreme, 
 • 3.    da ne obavljaju posao ili ne vrše dužnost koja po posebnom zakonu ili drugom propisu predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju, 
 • 4.    da nisu članovi upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke, 
 • 5.    da nisu stariji od 70 godina na dan imenovanja, 
 • 6.    da se ne bave djelatnošću konkurentnom djelatnosti društva, 
 • 7.    da nemaju privatni finansijski interes u društvu, 
 • 8.    da nije izabrani dužnosnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08) 
 • 9.    da istovremeno nisu predsjednik ili član nadzornog odbora u više od jednog reguliranog organa u nadležnosti Općine. 
 • Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata uzet će se obzir i slijedeći kriteriji:  
 • 1.    radno iskustvo u oblasti u kojoj se odvija djelatnost društva, 
 • 2.    usavršavanje u struci u oblasti djelatnosti društva, 
 • 3.    ostvareni rezultati rada tokom poslovne karijere, 
 • 4.    minimum znanja o organizaciji i djelatnosti društva 
 • 5.    sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja upražnjene pozicije i naklonjenost timskom radu. 
 • V. Potrebni dokumenti 
 • Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu stana i kontakt telefon, priložiti slijedeću dokumentaciju: 
 • 1.    uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 
 • 2.    izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci), 
 • 3.    diplomu o završenoj visokoj stručnoj spremi, 
 • 4.    uvjerenje o radnom iskustvu iz tačke IV podtačka 2. ovog oglasa, 
 • 5.    uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca) 
 • 6.    ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke III podtačka 4., 5., 6. i 7. i tačke IV podtačka 3., 4., 6., 7., 8. i 9. ovog oglasa. 
 • Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji. 
 • VI. Ostale napomene 
 • Mandat predsjednika i članova nadzornog odbora traje četiri godine, uz mogućnost novog imenovanja bez ograničenja. 
 • Lica imenovana u nadzorni odbor sa društvom će zaključiti ugovor u reguliranju svojih prava i obaveze, koji će odobriti skupština društva. 
 • Kandidati s kojima se ne stupi u kontakt u roku od osam (8) dana od isteka roka za podnošenje prijava neće se uzeti u razmatranje u daljnjem procesu kandidovanja. 
 • Svi kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na razgovor. Prije razgovora kandidati su dužni dati podatke o ranijim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke ili informacije o kandidatu. Također, neposredno prije razgovora kandidati su dužni popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju njihovog imenovanja. 
 • Kandidati koje nakon intervjua preporuči Komisija za utvrđivanje liste, smatrat će se da su najuspješnije prošli otvorenu konkurenciju, a općinski načelnik će osigurati da se konačna imenovanja javno objave. 
 • U slučaju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispoštovani principi ili postupci utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, kandidat ili bilo koji član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje. Prigovor se podnosi općinskom načelniku Tuzla i ombudsmenu za ljudska prava Federacije BiH 
 • VII. Rok i mjesto za podnošenje prijava 
 • Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti u roku od 14 (četrnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i u dnevnom listu "Oslobođenje". Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti lično putem pisarnice Općine Tuzla ili preporučenom pošiljkom na adresu: 
 • OPĆINA TUZLA
  Služba za komunalne poslove, izgradnju i
  poslove mjesnih zajednica
  Ulica ZAVNOBIH-a broj 11
  sa naznakom:
  Prijava na javni oglas za utvrđivanje prijedloga kandidata za predsjednika i članove nadzornih odbora-navesti javno preduzeće, odnosno privredno društvo i poziciju na koju se prijava podnosi /NE OTVARATI/ 
 • Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon. 
 • Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. 
 • (so-56-a-F/08) 
 • OPĆINA ŽIVINICE 
 • Na osnovu člana člana 6. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), te člana 59. Statuta Općine Živinice ("Službeni glasnik Općine Živinice", broj 4/01), a u vezi sa članom 22. stav 1. Zakona o pravobranilaštvu TK ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 4/04 i 5/08), općinski načelnik objavljuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE PRAVOBRANIOCA OPĆINE ŽIVINICE 

I. 

Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje pravobranioca Općine Živinice - 1 izvršilac 

II. Opis dužnosti 

Općinski pravobranilac obavlja poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa Općine i općinskih organa. 

Općinski pravobranilac obavlja poslove zaštite imovine i imovinskih interesa pravnih lica koje osniva Općina, ako je to aktom o osnivanju predviđeno. 

Općinski pravobranilac zastupa Općinu pred stranim sudovima, arbitražama i drugim stranim državnim organima i organizacijama, ako Općinsko vijeće drugačije ne odluči. 

Općinski pravobranilac pruža stručnu pomoć organima, službama, ustanovama i drugim pravnim licima iz člana 8. Zakona o pravobranilaštvu TK u rješavanju imovinsko-pravnih pitanja i daje mišljenje u vezi sa zaključivanjem ugovora imovinsko-pravne prirode. 

Općinski pravobranilac predstavlja općinsko pravobrani- laštvo, rukovodi njegovim radom i obavlja druga prava i dužnosti utvrđene zakonom i općim aktom. 

III. Trajanje mandata 

Mandat općinskog pravobranioca traje 4 godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja na to radno mjesto. 

IV. Kandidat za općinskog pravobranioca treba ispunjavati sljedeće uslove: 

A) OPĆI USLOVI 

1)    da je državljanin BiH, 

2)    da je stariji od 18 godina, 

3)    da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinskih mjera (bilo na kom nivou vlasti u BiH) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja ovog oglasa, 

4)    da nisu pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX. 1. Ustava BiH), 

5)    da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu odredaba Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08). 

B) POSEBNI USLOVI 

1)    da je po zanimanju diplomirani pravnik, 

2)    da je položio pravosudni ispit, 

3)    da ima iskustvo u radu na imovinsko-pravnim poslovima u pravobranilaštvu, pravosudnim organima, drugim organima, preduzećima (društvima) i drugim pravnim licima u trajanju najmanje 3 godine, 

4)    da je na tim poslovima stekao visoki ugled pravnog stručnjaka, 

5)    da posjeduje najviše moralne osobine za obavljanje službe pravobranilaštva,  

6)    da nije član i ne obavlja poslove u organima političke stranke, političkog udruženja ili fondacije koja je povezana sa političkom strankom, te da ne obavlja bilo kakvu političku ili stranačku aktivnost. 

V. Potrebni dokumenti 

Pismene prijave kandidata treba da sadrže adresu stanovanja i kontakt telefon.  

Uz prijavu je potrebno dostaviti sljedeće dokumente (originali ili ovjerene kopije): 

 • kraću biografiju, 
 • dokaz o stručnoj spremi, 
 • dokaz o radnom iskustvu na predviđenim radnim mjestima, 
 • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca), 
 • izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 3 mjeseca), 
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca), 
 • ovjerenu izjavu kandidata na okolnosti iz tačke III.A) oglasa pod 3., 4., 5., te na okolnosti iz tačke III.B) oglasa, pod 4. i 5. 
 • VI. Oglas ostaje otvoren za podnošenje prijava 15 dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "San", računajući od dana posljednjeg objavljivanja. 
 • Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično na pisarnicu Općine Živinice (u prizemlju zgrade Općine), ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti sa naznakom: "PRIJAVA NA OGLAS - PRAVOBRANILAŠTVO - NE OTVARAJ", na adresu: OPĆINA ŽIVINICE, ulica Alije Izetbegovića 28, 75270 Živinice. Sve prijave koje stignu u propisanom roku pregledat će Komisija za izbor koju imenuje općinski načelnik i koja će sastaviti listu sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju uslove i kriterije za imenovanje. 
 • Neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. 
 • Svi kandidati sa uže izborne liste biće pozvani na intervju. Prilikom pozivanja kandidata na intervju, svaki kandidat će dobiti upitnik koji će morati popuniti, a u kom će odgovoriti da li postoji neki razlog koji bi mogao dovesti do sukoba interesa u općinskom pravobranilaštvu, ukoliko kandidat bude imenovan. 
 • Nakon intervjua, Komisija za izbor će putem pismene preporuke predložiti rang listu sa najboljim kandidatima općinskom načelniku koji će istu dostaviti Općinskom vijeću na daljnje razmatranje i konačno imenovanje. Konačno imenovanje će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 • Bilo koji kandidat ili bilo koji član javnosti ima pravo podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako smatra da se u procesu imenovanja nisu ispoštovali principi utvrđeni zakonom. Prigovor se podnosi načelniku Općine, a jedan primjerak prigovora se dostavlja ombudsmenu FBiH. 
 • (so-57-a-F/08) 
 • JP "RTV BIHAĆ" DOO BIHAĆ
  NADZORNI ODBOR 
 • Na osnovu članova 72. i 73. Statuta JP "RTV Bihać" d.o.o. Bihać i Odluke Nadzornog odbora JP "RTV Bihać" d.o.o. Bihać broj 146-03/08, od 04. 12. 2008. godine raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ODBORA ZA REVIZIJU JP "RTV BIHAĆ" DOO BIHAĆ 

Opis upražnjene pozicije 

Odbor za reviziju: 

 • stručne i iskustvene sposobnosti za razumijevanje poslovnih izvještaja i vršenje finansijskog nadzora, te poznavanje zakona i propisa na području djelovanja Odbora za reviziju 
 • prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno i odgovorno vršenje dužnosti, 
 • sposobnost odlučnog i nepristrasnog donošenja odluka, 
 • rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažmana i preporuka poslodavca 
 • poželjno posjedovanje certifikata za samostalnog računovođu. 
 • Na konkurs se mogu javiti osobe koje, pored općih zakonskih uslova za zapošljavanje i rad, ispunjavaju i slijedeće uslove: 
 • A) Opći: 
 • da je državljanin BiH, 
 • da je stariji od 18, a mlađi od 70 godina na dan imenovanja, 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH, u periodu od tri godine prije objave javnog konkursa, 
 • da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava BiH, 
 • da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup, niti se protiv njega ne vodi krivični postupak, 
 • da mu pravosnažnom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju na koju aplicira, 
 • da nije izabrani zvaničnik, nosilac sudske ili izvršne funkcije ili savjetnik izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršnih funkcija, 
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, 
 • da nije direktor, član uprave, predsjednik ili član skupštine društva ili nadzornog odbora ili odbora za reviziju u drugom privrednom društvu, 
 • da nije u sukobu interesa u ličnom ili profesionalnom odnosu s društvom u kom aplicira na poziciju direktora. 
 • B) Posebni: 
 • VII stepen složenosti zanimanja, VSS, završen ekonomski ili pravni fakultet, 
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima finansija, računovodstva ili privrednog prava. 
 • Kandidati koji se prijavljuju na javni konkurs za izbor i imenovanje Odbora za reviziju JP "RTV Bihać" d.o.o. Bihać, uz prijavu na javni konkurs, dužni su priložiti: kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, te odgovarajuću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija) kojom dokazuju da ispunjavaju opće i posebne uvjete javnog konkursa. Lični podaci o učesnicima u javnom konkursu su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01). 
 • Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs računa se od dana zadnje objave. 
 • Prijave slati na: JP "RTV Bihać" d.o.o. Bihać, Nadzorni odbor, ul. Krupska b.b., Bihać, sa naznakom: Prijava na konkurs za izbor i imenovanje Odbora za reviziju JP "RTV Bihać" d.o.o. Bihać. 
 • Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 
 • (so-59-a-F/09) 
 • HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
  GRAD MOSTAR 

PONIŠTAVA JAVNI NATJEČAJ 

Za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća "DEPONIJA" d.o.o. Mostar, čiji je utemeljitelj Grad Mostar, objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 38/08 od 25. juna 2008. god., dnevnim novinama "Dnevni list" i "Dnevni avaz", na web stranici Grada Mostara i na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Mostara, 

i javni natječaj za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća "DEPONIJA" d.o.o. Mostar, objavljen 12. 11. 2008. godine na web stranici Grada Mostara i dnevnim novinama "Dnevni list" i "Dnevni avaz" 15. 11. 2008. godine. 

_________________
 

Istovremeno, na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03) i Odluke o vršenju ovlasti i obveza tijela Grada Mostara u javnim poduzećima na temelju državnog kapitala ("Službeni glasnik Grada Mostara", broj 05/06), gradonačelnik raspisuje 

PONOVNI JAVNI OGLAS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA U JAVNOM PODUZEĆU "DEPONIJA" DOO MOSTAR U KOJEM OVLAŠTENJA I OBVEZE TEMELJEM DRŽAVNOG KAPITALA VRŠE TIJELA GRADA MOSTARA 

Objavljuje se ponovni javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i dva člana nadzornog odbora u javnom poduzeću u kojem ovlaštenja i obveze na temelju državnog kapitala vrše tijela Grada Mostara, kako slijedi: 

1. JP Deponija d.o.o. Mostar 

- predsjednik Nadzornog odbora....................................... 1 

- članovi Nadzornog odbora................................................2  

I. OPIS POZICIJA 

 • nadzire poslovanje i rad direktora odnosno uprave društva, posebno u postupku donošenja odluka kojima se utječe na vrijednost kapitala društva, raspolaže imovinom društva ili utvrđuje strategiju društva 
 • razmatra i usvaja izvješća o poslovanju sa bilancama stanja i uspjeha i revizijska izvješća 
 • predlaže raspodjelu i način uporabe dobiti i način pokrića gubitka, obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o gospodarskim društvima, drugim zakonima i propisima 
 • Predsjednik i članovi Nadzornog odbora imenuju se na razdoblje od 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom. 
 • II. OPĆI KRITERIJI ZA IMENOVANJE 
 • Svi kandidati za pozicije predsjednika i članova Nadzornog odbora koji je predmet ovog oglasa trebaju ispunjavati sljedeće opće kriterije: 
 • da su državljani Bosne i Hercegovine, 
 • da su stariji od 18, a ne stariji od 70 godina, 
 • da nisu otpuštani iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u razdoblju od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, 
 • da nisu izabrani dužnosnici, nositelji izvršne dužnosti ili njihovi savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02), 
 • da se na njih ne odnosi članak IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, 
 • da nisu na dužnosti u političkoj stranci, 
 • da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, 
 • da u posljednjih 5 (pet) godina nisu osuđivani za kaznena djela protiv imovine, gospodarstva, ustavnog poretka ili zloporabe službene dužnosti, 
 • da im presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora. 
 • III. POSEBNI KRITERIJI 
 • Pored općih kriterija, kandidati za predsjednika i članove Nadzornog odbora moraju ispunjavati sljedeće posebne kriterije: 
 • visoka stručna sprema (VII stupanj) 
 • da su istaknuti stručnjaci u svom području. 
 • IV. PODNOŠENJE PRIJAVA 
 • Prijava na javni oglas podnosi se na posebnom obrascu "Prijava na javni oglas" koja se može dobiti u pisarnici Gradske uprave Grada Mostara, ulica Adema Buća broj 19, a dostupna je i na web stranici Grada Mostara. 
 • Uz prijavu na javni oglas, kandidati su dužni priložiti u originalu ili ovjerenoj kopiji dokaze o ispunjavanju uvjeta, i to: 
 • uvjerenje o državljanstvu ili kopija osobne iskaznice CIPS (ne starije od 6 mjeseci), 
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca), 
 • uvjerenje da nisu osuđivani za kaznena djela protiv imovine, gospodarstva, ustavnog poretka ili zlouporabe službenog položaja (ne starije od 3 mjeseca), 
 • dokaz o školskoj spremi, 
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu stečenom u struci (ne starije od 6 mjeseci), minimum 5 godina radnog staža. 
 • Od kandidata koji uđu u uži izbor zatražit će se dostavljanje dodatne dokumentacije. Podnositelji prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 5 dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja. 
 • Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor pozvat će se na intervju pred Komisiju za izbor koju je imenovao gradonačelnik Grada Mostara. Nakon obavljenog intervjua na osnovu dokumentiranih odluka svakog člana Komisije, Komisija će pismenom preporukom predložiti gradonačelniku rang - listu s najboljim kandidatima na daljnje razmatranje. 
 • Prije intervjua, kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovoditeljima, od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju njegovog imenovanja. 
 • Sve informacije o toku postupka kandidiranja su transparentne, osim ako informacije o podnositeljima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o zaštiti osobnih podataka BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01). 
 • Konačno imenovanje kandidata vrši Gradsko vijeće Grada Mostara. Konačno imenovane osobe imaju pravo na naknadu za rad prema ugovoru koji odobrava Skupština Društva. 
 • Bilo koji kandidat ili bilo koji član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispoštovani principi utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH. Prigovor se podnosi Gradskom vijeću Grada Mostara, a kopija se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava Federacije BiH. 
 • Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", Dnevnom avazu, Dnevnom listu, na web stranici Grada Mostara i na oglasnoj ploči u Gradskoj upravi Grada Mostara. Rok za podnošenje prijava računa se od dana posljednjeg objavljivanja javnog oglasa. 
 • Prijave na propisanom obrascu sa traženim dokumentima treba dostaviti osobno na protokol u Gradsku upravu Grada Mostara ili preporučenom poštom na adresu: Grad Mostar, ulica Adema Buća broj 19, Komisiji za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora, sa naznakom "PRIJAVA NA JAVNI OGLAS - NE OTVARAJ", za JP "DEPONIJA" d.o.o. 
 • Prijave podnijete poslije isteka navedenog roka, kao i nepotpune prijave, neće se razmatrati. 
 • (so-61-a-F/09) 
 • MINISTARSTVO ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO 
 • Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), člana 50. stav 5. i 8. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/97), kao i tačke V. Odluke o kriterijima za nominiranje/imenovanje članova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 23/03, 30/04 i 2/08), ministar zdravstva Kantona Sarajevo raspisuje 

JAVNI OGLAS 

ZA NOMINIRANJE/IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO 

Upravni odbor je organ upravljanja JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Dom zdravlja) a sastoji se od pet (5) članova i čine ga predstavnici: 

 • osnivača tri (3) člana, 
 • zdravstvenih radnika ustanove - Doma zdravlja jedan (1) član, 
 • Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo jedan (1) član. 
 • Opis poslova Upravnog odbora 
 • Upravni odbor javne zdravstvene ustanove čiji je osnivač Kanton Sarajevo upravlja zdravstvenom ustanovom, raspolaže imovinom i kapitalom ustanove, donosi Statut zdravstvene ustanove, imenuje i razrješava direktora zdravstvene ustanove uz konsultaciju sa ministrom zdravstva Kantona Sarajevo i uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, utvrđuje planove rada i razvoja, utvrđuje godišnji program rada, donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun, donosi druge opšte akte saglasno zakonu i Statutu, odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi koje je zdravstvena ustanova osnovana, ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ zdravstvene ustanove, usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora, rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem, odlučuje o korištenju finansijskih sredstava preko iznosa utvrđenog Statutom zdravstvene ustanove, odgovara osnivaču za rezultate rada, podnosi osnivaču najmanje jednom godišnje izvještaj o poslovanju zdravstvene ustanove, te vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom. 
 • Upravni odbor imenuje Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog ministra zdravstva Kantona Sarajevo, sa mandatom na period od četiri (4) godine i mogućnošću reizbora. 
 • Za predsjednika i člana Upravnog odbora Doma zdravlja može biti nominiran/imenovan kandidat koji ispunjava slijedeće opće uvjete: 
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu); 
 • da je stariji od 18 godina (dokaz rodni list ili ovjerena fotokopija lične karte CIPS-a); 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u razdoblju od tri (3) godine prije dana objave upražnjene pozicije (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa); 
 • da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, da nije pod optužnicom od strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa); 
 • da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u upravnom odboru zdravstvene ustanove (dokazi: da nije osuđivan za krivično djelo - uvjerenje od nadležnog MUP-a - mjesta rođenja, a da nije osuđivan za privredni prijestup - uvjerenje od nadležnog općinskog suda - prekršajno odjeljenje nadležne općine); 
 • da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u instituciji vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 13/02, 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08), (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa). 
 • Pored ispunjavanja općih uvjeta, kandidat koji se nominira/imenuje za predsjednika i člana Upravnog odbora Doma zdravlja treba da ispunjava i slijedeće posebne uvjete, i to: 
 • -    da ima univerzitetsku diplomu - VII (sedmi) stepen stručne spreme i najmanje tri (3) godine radnog iskustva ili VI (šesti) stepen stručne spreme i najmanje pet (5) godina radnog iskustva ili IV (četvrti) stepen stručne spreme zdravstvenog usmjerenja i najmanje sedam (7) godina radnog iskustva (dokaz: diploma odnosno uvjerenje - fotokopija ovjerena od nadležnog organa, te potvrda o radnom iskustvu); 
 • da nema privatni - finansijski interes u Domu zdravlja u čiji se Upravni odbor kandiduje (dokaz: izjava, kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa); 
 • da nije direktor zdravstvene ustanove, a koja ima status pravne osobe (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa) i 
 • da nije član više od jednog upravnog, odnosno nadzornog odbora (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa). 
 • Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta traženih ovim oglasom. 
 • Prijave sa traženim dokumentima, kao dokazom se dostavljaju lično ili poštom preporučeno, u zatvorenoj koverti, sa naznakom "PRIJAVA NA JAVNI OGLAS, UPRAVNI ODBOR JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO - NE OTVARAJ". 
 • Prijave koje ne sadrže propisano iz ovog oglasa odbacit će se kao nepotpune. 
 • Prijave se dostavljaju na slijedeću adresu: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, Sarajevo. 
 • Oglas ostaje otvoren 15 dana od posljednjeg objavljivanja ovog oglasa. 
 • Javni oglas će biti objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenim novinama Kantona Sarajevo" i dnevnim novinama "Dnevni avaz". 
 • Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom, bit će pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. 
 • Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije. 
 • Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", broj 49/06). 
 • Na odluku o nominiranju/imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Doma zdravlja, bilo koji kandidat može podnijeti prigovor na konačno imenovanje u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. 
 • Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Prijave kandidata koji su na funkciji u političkoj stranci će se odbaciti (kandidati koji se ne kvalificiraju) u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. 
 • (so-62-a-F/09) 
 • JKP "RAD" DOO KLJUČ 
 • Na osnovu člana 8. Zakona o javnim preduzećima u F BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05) i člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03), te Odluke Nadzornog odbora JKP "RAD" d.o.o. Ključ broj 10/09 od 09. 01. 2009. godine, raspisuje se 

JAVNI KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA
JKP "RAD" DOO KLJUČ 

OPIS POZICIJE DIREKTORA 

 • vodi poslovanje i Društvo zastupa neograničeno u okviru upisane djelatnosti, 
 • organizuje i rukovodi procesom rada Društva, te je nadležan za: 
 • izvještavanje Nadzornog odbora na njegov zahtjev, 
 • dosljednu provedbu Etičkog kodeksa u Društvu, kao i da osigura da sva lica postupaju u skladu sa Etičkim kodeksom, 
 • izradu i realizaciju planova poslovanja, 
 • izradu provedbenih propisa za postupak nabavki i provedbu važećih zakona i propisa o postupku javnih nabavki, 
 • pripremu prijedloga o raspodjeli profita, 
 • zapošljavanje i otpuštanje zaposlenika u skladu sa postupcima utvrđenim u Pravilniku o radu i drugim poslovnicima te važećim zakonima kao i drugim pravima i obavezama zaposlenika po osnovu radnog odnosa, 
 • odgovoran je za primjenu preporuka Odbora za reviziju u rokovima koje u pogledu njihove realizacije utvrdi Odbor za reviziju, 
 • i druga pitanja utvrđena Zakonom, Kolektivnim ugovorom i Statutom Društva. 
 • OPĆI UVJETI 
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine, 
 • da je stariji od 18 godina, 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije objavljivanja ovog konkursa, 
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX. 1. Ustava BiH), 
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH, 
 • da nije član zakonodavne, izvršne, sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 13/02) i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/08), 
 • da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv sa dužnosti u instituciji za koju se kandidira, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, 
 • da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj instituciji za koju se kandidira. 
 • POSEBNI UVJETI 
 • završena SSS, VŠS ili VSS tehničkog ili društvenog smjera i 3 godine radnog iskustva u struci 
 • Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih općih i posebnih uvjeta i to: 
 • kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, 
 • diplomu ili ovjerenu fotokopiju o završenoj školi, 
 • izvod iz matične knjige rođenih, 
 • uvjerenje o državljanstvu, 
 • uvjerenje o radnom iskustvu, 
 • uvjerenje da nije osuđivan za krivična djela ili privredne prijestupe, 
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, 
 • ovjerenu izjavu da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX. 1. Ustava BiH), 
 • ovjerenu izjavu da nije član zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu sukoba interesa, 
 • ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH, 
 • ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH, 
 • ovjerenu izjavu da mu pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju za koju se kandiduje. 
 • Uvjerenja i druge javne isprave koje se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa ne mogu biti starije od tri mjeseca. 
 • Direktor se imenuje na mandatni period od 4 godine. 
 • Svi kandidati bit će pozvani na razgovor - intervju. 
 • Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora bit će objavljen u "Službenim novinama Federacije" i dnevnom listu "San". 
 • Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana zadnjeg objavljivanja. 
 • Prijave sa traženom dokumentacijom se dostavljaju lično ili poštom preporučeno na adresu: 
 • JKP "RAD" d.o.o. Ključ - Nadzorni odbor
  Ul. Branilaca BiH, 79280 Ključ, sa naznakom
  "Prijava za javni konkurs za izbor i imenovanje direktora" -
  NE OTVARAJ". 
 • Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 
 • (so-64-a-F/09) 
 • AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU
  FEDERACIJE BiH 
 • Na temelju članka 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Uprave za inspekcijske poslove Zapadnohercegovačke županije/kantona, objavljuje 

JAVNI NATJEČAJ 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U  UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE ZAPADNOHERCEGOVAČKE ŽUPANIJE/KANTONA 

-    Županijski sanitarni inspektor u Inspektoratu za oblast zdravstva i veterinarstva - 1 (jedan) izvršitelj 

Opis poslova: Vrši poslove nadzora nad poduzimanjem i provođenjem mjera i akcija za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti; vrši nadzor nad sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima u školama, domovima, ustanovama u oblasti zdravstva, socijalne i dječije zaštite, objektima za proizvodnju i promet životnih namirnica i predmeta opće upotrebe; vrši nadzor nad objektima i sredstvima javnog saobraćaja; vrši nadzor nad vodama i uređajima za snabdijevanje vodom za piće; vrši nadzor nad licima zaposlenim na poslovima na kojima mogu svojim zdravstvenim stanjem da ugroze zdravlje drugih ljudi; vrše i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost, kao i poslove koje mu, u cilju redovnog i nesmetanog funkcioniranja Uprave odredi glavni županijski inspektor i ravnatelj Uprave; odgovoran je glavnom županijskom inspektoru svog Inspektorata i ravnatelju za zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka svog radnog mjesta. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to: 

 • VSS - VII stupanj - završen prehrambeno-biotehnološki fakultet, medicinski fakultet, farmaceutski fakultet, veterinarski fakultet, studij sanitarnog inženjerstva, prirodno-matematički fakultet - smjer kemija, stomatološki fakultet , prehrambeno-biotehnički  fakultet 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon stjecanja VSS 
 • poznavanje rada na računalu 
 • Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije) 
 • 1.    sveučilišna diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ, nakon 6. 4. 1992. godine) 
 • 2.    potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci 
 • 3.    dokaz o poznavanju rada na računalu 
 • 4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton/županiju, ulica Stjepana Radića br.3, Mostar ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba) 
 • Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.  
 • O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja, bit će obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. 
 • Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od prijema obavještenja o rezultatima natječaja. 
 • Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog natječaja u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 
 • Agencija za državnu službu FBiH
  Odjeljenje Agencije za Hercegovačko-neretvanski i Zapadnohercegovački kanton
  Stjepana Radića 3, 88000 Mostar
  sa naznakom:
  "Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika u Upravi za inspekcijske poslove Zapadnohercegovačkog kantona / županije" 
 • Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 
 • (so-65-a-F/09) 
 • AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU
  FEDERACIJE BiH 
 • Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U KANTONALNOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE TUZLANSKOG KANTONA 

-    Kantonalni tržišno-turistički inspektor - 1 (jedan) izvršilac 

Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na obavljanje trgovine i obrta, standarde i kvalitet proizvoda u proizvodnji i prometu, mjerne jedinice, robne i uslužne žigove i oznake kvaliteta i porijekla proizvoda, cijene proizvoda i usluga naknade, takse (osim sudskih i upravnih), pretplate i ostale naknade koje se zaračuna- vaju po posebnim propisima, robne rezerve, zaštitu izuma i tehničkih unapređenja, zaštitu prava potrošača, obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti, kategorizaciju ugostiteljskih i turističkih objekata, zaštitu dobara od posebnog značaja za turizam (prirodne rijetkosti, kulturno-historijski spomenici, etnografske znamenitosti i dr.), zaštitu prava korisnika ugostiteljskih i turističkih usluga, reklamiranje ugostiteljsko-tu- rističke ponude, osiguranje komunalnog reda za ugostiteljske i turističke objekte, kontrolu rada turističkih zajednica, obračun naplata i uplata boravišne takse i turističke članarine; obavlja i druge inspekcijske poslove po nalogu glavnog kantonalnog inspektora i direktora Uprave; za svoj rad odgovara glavnom kantonalnom inspektoru i direktoru Uprave. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to: 

 • VSS - VII stepen stručne spreme - pravni, ekonomski ili tehnički fakultet, 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon završene VSS, 
 • položen stručni inspektorski ispit, 
 • položen ispit za vozača "B" kategorije, 
 • poznavanje rada na računaru. 
 • Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 
 • 1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine), 
 • 2.    potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci, 
 • 3.    ovjerenu kopiju vozačke dozvole za vozača "B" kategorije, 
 • 4.    dokaz o poznavanju rada na računaru, 
 • 5.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 
 • Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 
 • O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa,bit će obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 
 • Kandidati koji nemaju položen stručni inspektorski ispit, isti su dužni položiti kada se za to steknu Zakonom utvrđeni uslovi. 
 • Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta konkursa, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 
 • Sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 
 • Agencija za državnu službu FBiH
  Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
  Slatina broj 2., 75 000 Tuzla
  sa naznakom:
  "Javni konkurs za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona" 
 •  Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.  
 • (so-66-a-F/09) 
 • AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU
  FEDERACIJE BiH 
 • Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U MINISTARSTVU PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA KANTONA SARAJEVO 

-    Stručni savjetnik za prostorno uređenje u Sektoru prostornog uređenja - 1 (jedan) izvršilac 

Opis poslova: Učestvuje u postupku prvostepenog i drugostepenog upravnog rješavanja davanjem stručnih mišljenja i nalaza kao podloge za rješavanje istih. Učestvuje u izradi elaborata, studija, programa, projekata, planova i procjena u oblasti prostornog planiranja kao i projektnih zadataka za oblast prostornog uređenja te prati i koordinira usavršavanje planova prostornog uređenja, pojedinih prostornih cjelina sa navedenim dokumentima. Učestvuje u utvrđivanju politike koja se odnosi na korištenje javnih površina kao i donošenje propisa kao i instrumenata za provođenje iste. Učestvuje u izradi i provođenju zakona, drugih propisa i provedbenih akata iz oblasti prostornog uređenja. Vrši i druge poslove koje mu odredi šef odjeljenja.  

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: 

 • VSS - VII stepen, završen arhitektonski fakultet 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci 
 • Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije) 
 • 1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi, nastaloj raspadom bivše SFRJ, nakon 06.04.1992. godine), 
 • 2.    potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci, 
 • 3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Agencije  za državnu službu u ulici Avde Hume broj 15 ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. 
 • Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 
 • O datumu,vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavanju uslove konkursa, biće obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 
 • Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uslova konkursa, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dostavljanja obavještenja o rezultatima konkursa. Tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 
 • Agencija za državnu službu FBiH
  Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i
  Bosansko-podrinjski kanton
  Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo
  sa naznakom za
  "Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša
  Kantona Sarajevo" 
 • Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 
 • (so-67-a-F/09) 
 • AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU
  FEDERACIJE BiH 
 • Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA, NA ODREĐENO VRIJEME, U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA I UPRAVE TUZLANSKOG KANTONA 

-    Stručni savjetnik za normativno-pravne poslove - na određeno vrijeme, do povratka  državnog službenika sa porodiljskog odsustva - 1 (jedan) izvršilac 

Opis poslova: Vrši izradu prednacrta, nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa iz nadležnosti Ministarstva, kao i nomotehničku obradu tih propisa; surađuje sa drugim kantonalnim organima uprave i upravnim organizacijama u pitanjima koja se odnose na izradu prednacrta, nacrta i prijedloga propisa; vrši stručnu obradu sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona i drugih propisa; priprema prečišćene tekstove i ispravke zakona i drugih propisa; priprema mišljenja o zakonima i drugim propisima u pogledu odredaba o sankcijama i odredaba koje se odnose na organizaciju sistema kantonalnih organa uprave; priprema stručna mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona i drugih propisa, povodom upita građana, pravnih osoba i drugih subjekata; prati primjenu kantonalnih propisa koji se odnose na organizaciju sistema kantonalnih organa uprave i predlaže odgovarajuće izmjene tih propisa; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika ministra kome je i neposredno odgovoran. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: 

 • VSS - VII stepen stručne spreme -završen pravni fakultet, 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon završene visoke stručne spreme. 
 • Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 
 • 1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom bivše SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine), 
 • 2.    potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci, 
 • 3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 
 • Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 
 • O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit će obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 
 • Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta konkursa, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 
 • Potrebne dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH" putem pošte, preporučeno na adresu: 
 • Agencija za državnu službu FBiH
  Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
  Slatina broj 2., 75 000 Tuzla
  sa naznakom:
  "Javni konkurs za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu pravosuđa i uprave
  Tuzlanskog kantona" 
 • Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.  
 • (so-68-a-F/09) 
 • AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU
  FEDERACIJE BiH 
 • Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije BiH, a na zahtjev Federalnog zavoda za statistiku, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U FEDERALNOM ZAVODU ZA STATISTIKU 

01.    Viši stručni saradnik za statistiku zaposlenosti i nezaposlenosti - 1 (jedan) izvršilac  

02.    Stručni saradnik za statistiku zaposlenosti i nezaposlenosti - 1 (jedan) izvršilac 

03.    Viši stručni saradnik za statistiku prirodnog kretanja stanovništva - 1 (jedan) izvršilac 

04.    Stručni saradnik - projektant za ankete, nomenklature i šifarnike - 2 (dva) izvršioca 

05.    Viši stručni saradnik za kreiranje baze podataka  
- 1 (jedan) izvršilac
 

06.    Viši stručni saradnik za vođenje statističkog poslovnog i administrativnog registra - 1 (jedan) izvršilac 

07.    Načelnik Službe za statistiku za područje Kantona Sarajevo - 1 (jedan) izvršilac 

01. Opis poslova: Učestvuje u obavljanju metodoloških i tehničkih priprema za provođenje istraživanja predviđenih Programom i Planom rada; učestvuje u usklađivanju metodologija sa zakonskim propisima i međunarodnim standardima i propisima; učestvuje u vršenju provođenja statističkih istraživanja iz oblasti zaposlenosti i nezaposlenosti, sudjeluje u definiranju zahtjeva prilikom izrade i izmjena aplikativnih projekata za obradu podataka iz statistike zaposlenosti i nezaposlenosti; vrši upoznavanje učesnika u istraživanjima sa detaljnim metodološkim i organizacionim uputstvima za istraživanje na čijem provođenju radi u okviru njihovih obaveza i dužnosti; učestvuje u obavljanju metodoloških i tehničkih priprema za obradu podataka iz oblasti Statistike zaposlenosti i nezaposlenosti; učestvuje u izradi analitičkih, informativnih i drugih materijala te objašnjenja za podatke koji se objavljuju o stanju i tendencijama posmatranih pojava i daje stručno-metodološka tumačenja neophodna za pravilnu interpretaciju i korištenje podataka; obavlja i druge poslove iz djelokruga radnog mjesta po nalogu šefa Odsjeka; 

02. Opis poslova: Učestvuje u provođenju statističkih istraživanja predviđenih Programom i Planom rada; sudjeluje u definiranju zahtjeva prilikom izrade i izmjena aplikativnih projekata za obradu podataka i prati njihovu realizaciju; učestvuje u izradi metodoloških i organizacionih uputstava i prati adekvatnost metodoloških rješenja; radi i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka. 

03. Opis poslova: učestvuje u obavljanju Programom i Planom rada predviđenih metodoloških i tehničkih priprema za provođenje istraživanja iz oblasti statistike prirodnog kretanja stanovništva; sudjeluje u definiranju zahtjeva prilikom izrade i izmjena aplikativnih projekata za obradu podataka i prati njihovu realizaciju; upoznaje učesnika u istraživanjima sa detaljnim metodološkim i organizacionim uputstvima za istraživanje na čijem provođenju radi a u okviru njihovih obaveza i dužnosti; učestvuje u organiziranju i obrađivanju statističkih istraživanja iz oblasti statistike prirodnog kretanja stanovništva - statistika rođenih, umrlih, sklopljenih i razvedenih brakova; učestvuje u obavljanju poslova analize podataka iz oblasti statistike prirodnog kretanja stanovništva - statistika rođenih, umrlih, sklopljenih i razvedenih brakova; učestvuje u izradi statističkih indikatora koji se odnose na stopu nataliteta, mortaliteta, divorcijaliteta, nupcijaliteta, očekivano trajanje života stanovnika i druge indikatore iz oblasti vitalnih događaja; sudjeluje u definiranju zahtjeva prilikom izrade i izmjena aplikativnih projekata za obradu podataka iz statistike prirodnog kretanja stanovništva; primjenom odgovarajućih metoda analizira dobijene rezultate statističkih istraživanja sa stanovišta obuhvata i kvaliteta; učestvuje u praćenju usaglašenosti istraživanja sa međunarodnim standardima i preporukama, i u skladu s tim učestvuje u usaglašavanju postojećih metodoloških rješenja; obavlja i druge poslove iz djelokruga radnog mjesta po nalogu šefa Odsjeka. 

04. Opis poslova: Obavlja pripremu, u razvoju složene aplikativne projekte na osnovu razrađenih metodologija za istraživanja iz Programa provođenja statističkih istraživanja; učestvuje u izradi složenih projektantskih aplikacija za ankete, nomenklature i šifarnike; obavlja manje izmjene i dopune u već ranije izrađenim aplikativnim projektima i programima za ankete, nomenklature i šifarnike koje nastaju kao rezultat izmijenjenih metodologija ili zahtjeva korisnika sa novim, dopunjenim ili izmijenjenim obradama; u pripremi složenih metodoloških uputstava i obrazaca za istraživanja na čijim projektima radi daje sugestije, mišljenja i prijedloge za što adekvatnija rješenja kod definiranja obrazaca i kriterija za kontrole; obavlja obradu dobivenih podataka i radi na izradi izlaznih tabela; radi i učestvuje u izradi složenih jedinstvenih metodologija i standarda (klasifikacija, nomenklatura, šifarnika i dr.) koji se upotrebljavaju u statističkim istraživanjima čiji podaci čine osnovu za statističku bazu podataka; instalira završene aplikativne projekte na računare u svim statističkim odsjecima; učestvuje u izradi pisanih uputstava za metodološku i aplikativnu upotrebu završenog projekta; kontaktira sa svim statističkim odsjecima u toku korištenja aplikacije; obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi šef Odsjeka;  

05. Opis poslova: Razrađuje i procjenjuje standardne tehnike za kreiranje dizajna i instaliranje baze podataka, administrira usere baza;postavlja sve nomenklature i šifarnike u jedinstvenu bazu; optimizira složenije parametre baza; instalira složenije software za baze;proučava i propisuje procedure za zaštitu podataka (od uništenja ili virusa) ili od nedozvoljenog upada u bazu;koordinira rad i sarađuje sa sistem - administratorom; koristi standardne tehnike za kreiranje baze podataka u dogovoru sa aplikativnim projektantima; putem seminara kontinuirano se usavršava i osposobljava; obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi šef Odsjeka; 

06. Opis poslova: Vodi statistički poslovni i administrativni registar i ažurira ga; prati obuhvat i kvalitet podataka koji su uneseni u registar i ukazuje na uočene propuste na unesenim podacima; organizira i provodi statistička istraživanja koja se odnose na oblast vođenja, praćenja i održavanja registara poslovnih i drugih subjekata i sarađuje sa drugim institucijama koje rade na poslovima i administrativnim registrima; vrši dnevno operativni rad na održavanju ažurnosti statističkih registara; vrši pripremu dokumentacije i daje prijedloge za razvrstavanje poslovnih i drugih subjekata u grane djelatnosti; proučava i priprema odgovore po prigovorima na razvrstavanje; postavlja zahtjeve i učestvuje u razradi sadržaja statističkog poslovnog i administrativnog registra, prati njihovu realizaciju; radi i druge poslove i zadatke koje odredi šef Odsjeka. 

07. Opis poslova: Rukovodi Službom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 36. Pravilnika i neposredno vrši najsloženije poslove iz nadležnosti Službe i to: sudjeluje i izradi jedinstvenih statističkih metodologija i standarda i prati njihovu primjenu; organizuje provođenje Programa i Plana rada statističkih istraživanja na području Kantona; sastavlja izvještaj o radu Službe kojom rukovodi; učestvuje u izradi složenijih analiza, informacija i drugih stručnih materijala na osnovu odgovarajućih podataka; objedinjava i usmjerava rad Službe; utvrđuje periodične planove rada; utvrđuje prijedlog godišnjeg izvještaja o radu Zavoda iz djelokruga Službe; vrši i druge poslove iz okvira radnog mjesta koje odredi direktor Zavoda. 

 Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to: 

Za poziciju 01: 

 • VSS - VII stepen, završen ekonomski fakultet 
 • najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci 
 • Za poziciju 02: 
 • VSS - VII stepen, završen ekonomski ili fakultet političkih nauka 
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci 
 • poznavanje engleskog jezika 
 • poznavanje rada na računaru 
 • Za poziciju 03: 
 • VSS - VII stepen, završen ekonomski ili prirodno-mate- matički fakultet-odsjek matematika 
 • najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci 
 • Za poziciju 04: 
 • VSS - VII stepen, završen elektrotehnički fakultet, prirod- no-matematički fakultet-grupa matematika ili ekonomski fakultet 
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog staža u struci 
 • poznavanje engleskog jezika 
 • Za poziciju 05: 
 • VSS - VII stepen, završen elektrotehnički fakultet-smjer informatika, prirodno-matematički fakultet-grupa mate- matika ili ekonomski fakultet 
 • najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci 
 • znanje engleskog jezika 
 • Za poziciju 06: 
 • VSS - VII stepen, završen ekonomski ili pravni fakultet 
 • najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci 
 • poznavanje engleskog jezika 
 • poznavanje rada na računaru 
 • Za poziciju 07: 
 • VSS - VII stepen, završen ekonomski ili pravni fakultet 
 • najmanje 5 (pet) godina radnog staža u struci 
 • Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije) 
 • 1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom SFRJ, nakon 6. 4. 1992.) 
 • 2.    potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci, 
 • 3.    dokaz o poznavanju rada na računaru za pozicije 02 i 06. 
 • 4.    dokaz o poznavanju engleskog jezika za pozicije 02, 04, 05 i 06. 
 • 5.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Agencije za državnu službu u ulici Avde Hume broj 15 ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba) 
 • Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 
 • O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba 
 • Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta konkursa, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dostavljanja obavještenja o rezultatima konkursa. 
 • Tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 
 • Agencija za državnu službu FBiH
  Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i
  Bosansko-podrinjski kanton
  Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo
  sa naznakom:
  " Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Federalnom zavodu za statistiku" 
 • Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 
 • (so-69-a-F/09) 
 • AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU
  FEDERACIJE BiH 
 • Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općine Kalesija, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U OPĆINI KALESIJA 

-    Viši stručni saradnik za finansije i budžet - 1 (jedan) izvršilac 

Opis poslova: Vrši izradu prednacrta, nacrta, prijedloga budžeta i završnog računa (opći bilans sredstava); vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za oblast finansija, a posebno budžeta; vrši izradu analitičkih, informacionih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (finansijski izvještaji o izvršenju Budžeta - mjesečni, šestomjesečni i godišnji, finansijskih informacija iz oblasti plaćanja, naplate i sl.); prati propise iz oblasti finansija; odgovoran je za zakonitu upotrebu svih finansijskih sredstava i njihovih pravilnih knjiženja; vrši izradu konsolidovanih finansijskih izvještaja (tromjesečnih i godišnjih); vrši izradu završnih računa za općinu i općinske službe; vrši kontrolu svih računa, rješenja, ugovora i naloga u platnom prometu; vrši kontrolu izvršenja poslova u oblasti materijalno finansijskog poslovanja; analizira izvore budžetskih prihoda i inicira nove izvore; analizira budžetske rashode posebno programe i izvještaje vanjskih korisnika i predlaže mjere po tom pitanju; prati provođenje poreske politike i Zakona o raspodjeli javnih prihoda sa višim nivoima vlasti; koordinira, objedinjava, prati, kontroliše i predlaže mjere za unapređenje rada Odsjeka; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika. 

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to: 

 • VSS - VII stepen, završen ekonomski fakultet 
 • najmanje 2 (dvije) godine radnog staža u struci. 
 • Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 
 • 1.    fakultetska diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine), 
 • 2.    potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci, 
 • 3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 
 • Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 
 • O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita, kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 
 • Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta konkursa, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa. 
 • Sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 
 • Agencija za državnu službu FBiH
  Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton
  Slatina broj 2., 75 000 Tuzla
  sa naznakom:
  "Javni konkurs za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Općini Kalesija" 
 •  Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 
 • (so-70-a-F/09) 
 • AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU
  FEDERACIJE BiH 
 • Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije BiH, u ime Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

 ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U KANTONALNOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA
GORAŽDE 

01.    Kantonalni urbanističko-građevinski inspektor
- 1 (jedan) izvršilac
 

02.    Kantonalni elektroenergetski inspektor
- 1 (jedan) izvršilac
 

03.    Kantonalni sanitarni inspektor - 1 (jedan) izvršilac 

01. Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na izradu i reviziju tehničke dokumentacije za gradnju građevina; građenje građevina, rekonstrukciju, sanaciju, upotrebu, održavanje i uklanjanje građevina; kvalitet građevinskih proizvoda; uređenje prostora; suzbijanje bespravne gradnje; zaštitu okoliša i prirodnih resursa; izradu i usaglašenost dokumenata prostornog uređenja (prostorni planovi, urbanistički planovi, regulacioni planovi i dr.); provođenje dokumenata prostornog uređenja; izdavanje urbanističkih saglasnosti i akata koji određuju urbanističko - tehničke uslove; vrši i druge najsloženije poslove na svoju inicijativu ili na zahtjev direktora koji su u skladu sa zakonom i drugim propisima. 

02. Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na planiranje, projektiranje, gradnju, rekonstrukciju i remont elektroenergetkih objekata i postrojenja i dr. (ugrađivanje električnih uređaja, instalacija i sl.); elektroenergetske tehničke standarde i normative; proizvodnju, prijenos, distribuciju i potrošnju električne energije; korištenje, održavanje i unaprijeđenje elektroenergetskih postrojenja; tehničko upravljanje elektroenergetskim sistemom; kontrolu elektroenergetske opreme, aparata i uređaja koji su uvezeni; vrši i druge najsloženije poslove na svoju inicijativu ili na zahtjev direktora koji su u skladu sa zakonom i drugim propisima. 

03. Opis poslova: Vrši inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa koji se odnose na zaštitu zdravlja ljudi; sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti; proizvodnju i promet životnih namirnica i predmeta opće upotrebe koji su pod sanitarnim nadzorom; proizvodnju i promet otrova i sličnih supstanci; snabdijevanje vodom i odstranjivanje otpadnih voda i materijala; sanitarno - tehničke i higijenske uvjete u javnim objektima ( javni lokali, škole, ustanove socijalne i dječije zaštite i dr.) i drugim mjestima od značaja za osiguranja; sanitarnu higijensku i protiv epidemijsku zaštitu; zdravstveno stanje zaposlenih u djelatnostima i na poslovima koji su pod sanitarnom inspekcijskom kontrolom; preventivni sanitarni nadzor nad izgradnjom objekata; zabranu upotrebe duhanskih proizvoda u skladu sa posebnim zakonom i drugim propisima; vrši i druge najsloženije poslove na svoju inicijativu ili na zahtjev direktora koji su u skladu sa zakonom i drugim propisima.  

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to: 

Za poziciju 01: 

 • VSS -VII stepen, završen građevinski ili arhitektonski fakultet 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS 
 • stručni inspektorski ispit 
 • Za poziciju 02: 
 • VSS - VII stepen, završen elektrotehnički fakultet 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS 
 • stručni inspektorski ispit 
 • Za poziciju 03: 
 • VSS - VII stepen, završen fakultet medicinskih nauka, visoka zdravstvena škola 
 • najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci 
 • stručni inspektorski ispit 
 • Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije) 
 • 1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon  6. 4. 1992. godine) 
 • 2.    potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci , 
 • 3.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Avde Hume broj 15, Sarajevo, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba 
 • Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 
 • O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba 
 • Kandidati koji budu izabrani a nemaju položen stručni inspektorski ispit, isti su dužni položiti kada se za to steknu Zakonom utvrđeni uslovi. 
 • Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uslova konkursa izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dostavljanja obavještenja o rezultatima konkursa 
 • Tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 
 • Agencija za državnu službu FBiH
  Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i
  Bosansko-podrinjski kanton
  Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo
  sa naznakom:
  "Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde" 
 • Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 
 • (so-71-a-F/09) 
 • AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU
  FEDERACIJE BiH 
 • Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04, 67/05 i 8/06), te zahtjeva Općinskog vijeća Općine Stari Grad Sarajevo od 23.10.2008. godine za poništenje javnog konkursa, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općinskog vijeća Općine Stari Grad Sarajevo, objavljuje 

PONIŠTENJE 

JAVNOG KONKURSA 

Objavljenog u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 57/08 od 10. 9. 2008. godine i dnevnim listovima "Oslobođenje" i "Dnevni avaz" od 6. 9. 2008. godine za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općinskom vijeću Općine Stari Grad Sarajevo i to za poziciju: 

-    Stručni saradnik za poslove Općinskog vijeća
- 1 (jedan) izvršilac
 

(so-72-a-F/09) 

ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
SANSKI MOST 

U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/97 ) i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03), a na osnovu Statuta ZU Dom zdravlja Sanski Most i Odluke Upravnog odbora ZU Dom zdravlja Sanski Most broj 01-1-1590/08 od 10. 11. 2008. godine, Upravni odbor ZU Dom zdravlja Sanski Most raspisuje 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA 

Izbor i imenovanje vrši se na period od četiri godine. 

Kandidat mora ispunjavati opće uvjete i to: 

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci), 
 • da je stariji od 18 godina (dokaz: rodni list, ne stariji od šest mjeseci), 
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira (dokaz: uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti), 
 • da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH (dokaz: izjava kandidata), 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: uvjerenje organa državne službe ako su radili ili rade u državnoj službi, odnosno uvjerenje poslodavca), 
 • da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (dokaz: izjava kandidata). 
 • Pored ispunjenih općih uvjeta, kandidat mora ispunjavati i slijedeće posebne uvjete i to: 
 • da ima visoko obrazovanje zdravstvenog smjera (dokaz: diploma ili ovjerena kopija diplome), 
 • da ima položen specijalistički ispit i najmanje (3) tri godine iskustva u radu specijaliste (dokaz: uvjerenje o specijalističkom ispitu), 
 • da nije krivično kažnjavan (dokaz: uvjerenje o nekažnjavanju), 
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak (dokaz: uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka) 
 • da ima rezultate u pogledu stručnih organizacionih i drugih radnih sposobnosti za obavljanje poslova direktora (dokaz: uvjerenje o radnom iskustvu) 
 • Poželjno je da kandidat ispunjava i slijedeće uvjete: 
 • da je član ljekarske komore, 
 • da poznaje jedan strani jezik. 
 • Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata, kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta traženih konkursom. 
 • Postupak za izbor i imenovanje direktora po konkursu sprovodi Komisija za izbor direktora koju imenuje Upravni odbor. Komisija se sastoji od pet članova od kojih su tri državni službenici koji se imenuju na prijedlog ministra zdravstva, dva su zaposlenici ustanove. 
 • Prijavu sa dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. 
 • Konkurs će biti objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH", i dnevnom listu "Dnevni uvaz". 
 • Prijave na konkurs se dostavljaju lično ili preporučenom poštom sa naznakom: "PRIJAVA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA - NE OTVARAJ", na adresu: ZU Dom zdravlja Sanski Most, ulica Prijedorska 111, 79260 Sanski Most. 
 • Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 
 • (so-73-a-F/09) 
 • AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU
  FEDERACIJE BiH 
 • Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za državnu službu Federacije BiH, a u ime Parlamenta Federacije BiH - Dom naroda, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA  U PARLAMENTU FEDERACIJE BiH - DOM NARODA 

-    Stručni savjetnik - sekretar Komisije za jezička pitanja, Odbora za povratak, izbjeglih, prognanih i raseljenih lica i Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i pitanja mladih - 1 (jedan) izvršilac  

Opis poslova: Prati i proučava pitanja iz djelokruga Komisije i odbora i daje stručna mišljenja predsjedavajućem, podpred- sjedavajućim i sekretaru Doma naroda, predsjednicima, zamjeni- cima predsjednika i članovima Komisije i odbora u obavljanju njihovih dužnosti; sa predsjednicima Komisije i odbora organizira sjednice, priprema poziv s prijedlogom dnevnog reda, zaključke i zapisnike sa sjednica, te učestvuje u izradi zaključaka Doma naroda; izrađuje analize, izvještaje, informacije i druge stručne i analitičke materijale na osnovu odgovarajućih podataka; prati ostvarivanje zaključaka Doma naroda, Komisije i odbora iz njihovog djelokruga; učestvuje u pripremi i izradi programa rada Doma naroda, Komisije i odbora; obavlja i druge poslove i zadatke koje mu povjere predsjednici i zamjenici predsjednika Komisije i odbora, sekretar Doma naroda i šef Službe radnih tijela. 

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove, i to: 

 • VSS - VII stepen, završen filozofski fakultet - odsjek za južnoslavenske jezike 
 • najmanje 3 (tri ) godine radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 
 • Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije) 
 •  1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 6. 4. 1992. godine), 
 • 2.    potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci, 
 • 3.    dokaz o poznavanju rada na računaru, 
 • 4.    popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Avde Hume broj 15, Sarajevo , ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba). 
 • Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu, izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 
 • O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa biće obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. 
 • Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje opštih uslova konkursa izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dostavljanja obavještenja o rezultatima konkursa. 
 • Tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije BiH", putem pošte, preporučeno na adresu: 
 • Agencija za državnu službu
  Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i
  Bosansko-podrinjski kanton
  Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo
  sa naznakom
  "Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika 
 •  u Parlamentu Federacije BiH- Dom naroda" 
 • Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 
 • (so-74-a-F/09) 
 • AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU
  FEDERACIJE BiH 
 • Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za drevnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Općine Novi Grad Sarajevo, objavljuje 

JAVNI KONKURS 

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DRŽAVNOG SLUŽBENIKU U OPĆINI NOVI GRAD SARAJEVO 

-    Stručni saradnik za ostvarivanje prava na ličnu i porodičnu invalidninu i zdravstvenu zaštitu - 1 (jedan) izvršilac 

Opis poslova: Prati i primjenjuje propise, zakone i druge podzakonske akte iz oblasti boračke zaštite; priprema rješenja i vodi upravni postupak za rješavanje upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku za ostvarivanje osnovnih prava RVI, šehidskih porodica i porodica poginulih boraca; utvrđuje usklađenost nalaza i ocjene ljekarske komisije u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju vojnog invaliditeta, Pravilnikom o radu ljekarske komisije i drugim pravilnicima koji regulišu navedeno pravo; prati rokove ograničenih rješenja i nakon pribavljanja novog nalaza i mišljenja izrađuje nacrt rješenja kojim se odlučuje o daljem statusu RVI; koordinira sa ljekarskom komisijom, Federalnim ministarstvom za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata; obavlja poslove upravnog rješavanja osnovnih prava po federalnom zakonu koja se odnose na porodičnu invalidninu; obavlja poslove upravnog postupka na pripremanju i donošenju rješenja o pravima branilaca i članova njihovih porodica; prati promjene koje utiču na dalje korištenje i prestanak prava na porodičnu invalidninu i izrađuje i donosi izmjene rješenja; radi na pripremanju i izradi nacrta rješenja po službenoj dužnosti; vodi prethodni postupak za pribavljanje dokaza o statusu u OS RBiH o imovinskom cenzusu, odnosno utvrđuje visinu prihoda od kojih zavisi visina prava na porodičnu invalidninu; obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika općinskog načelnika, odnosno šefa Odsjeka. 

Uslovi: Pored općih uslova predviđenih čl. 25. Zakona o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, i to: 

 • VSS- VII stepen, pravni fakultet 
 • najmanje 1 godina radnog staža u struci 
 • poznavanje rada na računaru 
 • Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): 
 • 1.    fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi, nastaloj raspadom bivše SFRJ, nakon
  6. 4. 1992. godine), 
 • 2.    potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci, 
 • 3.    dokaz o poznavanju rada na računaru 
 • 4.    popunjen prijavili obrazac Agencije za državnu službu (može se dobiti u prostorijama Agencije za državnu službu u ulici Avde Hume 15 ili na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba). 
 • Napomena: Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja. 
 • O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, biće obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. 
 • Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uslova konkursa, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti Agenciji u roku od 8 dana od dana dostavljanja obavještenja o rezultatima konkursa. 
 • Tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Službenim novinama Federacije Bili", putem pošte, preporučeno na adresu: 
 • Agencija za državnu službu FBiH
  Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i
  Bosansko-podrinjski kanton
  Avde Hume broj 15, 71000 Sarajevo
  sa naznakom
  "Javni konkurs za popunu radnog mjesta u
  Općini Novi Grad Sarajevo" 
 • Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 
 • (so-75-a-F/09) 
 • JAVNA USTANOVA KANTONA SARAJEVO
  ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU 
 • Na osnovu člana 29. Zakona o ustanovama ("Službeni list RBiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94), člana 51. i 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/97), člana 28, 30. i 31. Statuta Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Upravni odbor raspisuje 

JAVNI KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE KANTONA SARAJEVO
ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU 

Za direktora Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu može biti imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće uslove: 

A) OPŠTI USLOVI 

 • da je državljanin BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu) 
 • da ima opšte zdravstvene sposobnosti za obavljanje navedene funkcije (dokaz: ljekarsko uvjerenje) 
 • da je stariji od 18 godina (dokaz: rodni list ili ovjerena fotokopija lične karte CIPS-a) 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat izrečene disciplinske mjere na bilo kojem nivou (državnom ili entitetskom) u BiH u razdoblju od 3 godine prije objave upražnjene pozicije (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa) 
 • da se na njega ne odnosi član IX.I. Ustava BiH - da nije pod optužnicom od strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa) 
 • da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv sa dužnošću direktora zdravstvene ustanove (dokaz: da nije osuđivan za krivično djelo- uvjerenje od nadležnog MUP-a mjesta rođenja, a da nije osuđivan za privredni prestup - prekršajno odjeljenje nadležne opštine) 
 • da nema privatni i/ili finansijski interes u Zavodu (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa) 
 • da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02,14/03 i 12/04), (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa). 
 • B) POSEBNI USLOVI 
 • visoko obrazovanje zdravstvenog usmjerenja i odgovarajuća specijalizacija iz djelatnosti Zavoda (dokaz: diplome odnosno uvjerenja ovjerena od nadležnog organa) 
 • 5 godina specijalističkog staža (dokaz: potvrda o radnom iskustvu ) 
 • da ima provjerene rezultate u pogledu stručnih, organizacionih i drugih radnih sposobnosti 
 • da ima program rada i razvoja Zavoda 
 • znanje stranog jezika 
 • poznavanje rada na računaru. 
 • Direktor se imenuje na period od 4 (četiri) godine. 
 • Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata, ne starije od 6 mjeseci kao dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova traženih ovim konkursom. 
 • Prijave sa traženim dokumentima se dostavljaju lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti sa naznakom: "Prijava na javni konkurs za imenovanje direktora Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu - Ne otvaraj". 
 • Prijave se dostavljaju na sljedeću adresu: Javna ustanova Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, ulica Patriotske lige br. 36, Sarajevo. 
 • Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od posljednjeg dana objavljivanja. 
 • Javni konkurs će biti objavljen u dnevnim novinama "Dnevni avaz" i "Službenim novinama Federacije BiH". 
 • Intervju će biti obavljen sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa. 
 • Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. 
 • (so-77-a-F/09) 
 • JU OSNOVNA ŠKOLA "FATIMA GUNIĆ"
  SARAJEVO 
 • Javna ustanova Osnovna škola "Fatima Gunić" Sarajevo, na osnovu Odluke Školskog odbora od 12. 01. 2009. godine, raspisuje 

KONKURS 

ZA POPUNU UPRAŽNJENIH RADNIH MJESTA 

1.    NASTAVNIK MATEMATIKE - jedan izvršilac, pola radnog vremena, određeno radno vrijeme - do 30. juna 2009. godine 

2.    SEKRETAR ŠKOLE - jedan izvršilac, puno i neodređeno radno vrijeme 

Uslovi: 

Pod rednim brojem 1: u skladu sa Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Nastavnim planom i programom. 

Pod redim brojem 2: završen pravni fakultet, sedmi stepen stručne spreme i dvije godine radnog iskustva u struci. 

Uz prijavu sa kraćom biografijom, za oba radna mjesta, dostaviti dokumente: 

 • dokaz o školskoj spremi, 
 • uvjerenje o radnom iskustvu u struci za radno mjesto sekretara, a za nastavnika matematike - uvjerenje o položenom stručnom ispitu, 
 • izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od 6 mjeseci, 
 • uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci, 
 • uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u školi i 
 • ljekarsko uvjerenje nakon izbora kandidata. 
 • Sa kandidatima koji uđu uži izbor bit će obavljen razgovor. 
 • Rok prijave na konkurs je 8 dana računajući od dana objavljivanja konkursa.  
 • Prijave sa dokumentima dostaviti na adresu škole: JU Osnovna škola "Fatima Gunić" Sarajevo, ulica Nerkeza Smailagića 18. 
 • Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. 
 • (so-78-a-F/09) 
 • OPĆINA ČAPLJINA 
 • Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03), Odluke o pokretanju postupka za imenovanje članova tijela upravljanja pojedinih javnih ustanova i drugih institucija kojima je Općina Čapljina osnivač (Narodni list Općine Čapljina, broj 6/08) i Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje članova tijela upravljanja javnih ustanova, institucija i društava kojima je Općina Čapljina osnivač ili u kojima ima određeni pravni interes (Narodni list Općine Čapljina, broj 6/05), Općinsko vijeće Čapljina objavljuje 

JAVNI OGLAS 

ZA IMENOVANJE ČLANOVA TIJELA UPRAVLJANJA OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA PAVLOVIĆA, ČAPLJINA, SREDNJE ŠKOLE ČAPLJINA I JAVNOG KOMUNALNOG PODUZEĆA "ČAPLJINA" DOO ČAPLJINA 

1. Objavljuje se javni oglas za imenovanje članova tijela upravljanja Osnovne škole Vladimira Pavlovića, Čapljina, Srednje škole Čapljina i Javnog komunalnog poduzeća "Čapljina" d.o.o. Čapljina: 

a)    ŠKOLSKI ODBOR OSNOVNE ŠKOLE VLADIMIRA PAVLOVIĆA, ČAPLJINA - 3 člana iz reda osnivača 

b)    ŠKOLSKI ODBOR SREDNJE ŠKOLE ČAPLJINA - 3 člana iz reda osnivača 

c)    NADZORNI ODBOR JAVNOG KOMUNALNOG PODUZEĆA "ČAPLJINA" DOO ČAPLJINA - 3 člana iz reda osnivača 

 - 2 člana iz reda zaposlenika 

2. Opis pozicije 

Članovi tijela upravljanja, navedenih pod točkom 1. ovog oglasa, nadziru rad i poslovanje ustanove-društva, a naročito u dijelu upravljanja i raspolaganja imovinom ustanove, utvrđuju politiku razvitka, razmatraju i usvajaju izvješća o poslovanju, donose opća akta, predlažu raspodjelu i način uporabe viška sredstava i način pokrića gubitka u poslovanju, te obavljaju i druge poslove sukladno zakonima i statutima ustanova - društava. 

3. Kandidati za imenovanje na poziciju iz ovog oglasa moraju ispunjavati opće i posebne uvjete: 

OPĆI UVJETI ZA IMENOVANJA 

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine, 
 • da je stariji od 18 godina, 
 • da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine, 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH u razdoblju od 3 godine prije dana objavljivanja ovog oglasa, 
 • da nije član organa zakonodavne ili izvršne vlasti ili savjetnik u smislu članka 5. Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/2008), 
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH, 
 • da nema privatni financijski interes u javnoj ustanovi, društvu u čije tijelo upravljanja se kandidira, a navedeno u ovom oglasu (članak 2. točka 1. i 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima), 
 • da nije osuđivan za kazneno djelo i privredni prijestup, a što čini nespojivim s kandidiranjem na poziciju koja se objavljuje ovim oglasom. 
 • POSEBNI UVJETI ZA IMENOVANJE 
 • Kandidat koji se kandidira na poziciju navedenu u ovom oglasu mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete: 
 • da ima najmanje završenu srednju stručnu spremu, 
 • da ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci, 
 • da ima određene komunikacijske i organizacijske sposobnosti za obavljanje dužnosti na poziciji za koju se kandidira. 
 • Između kandidata koji ispunjavaju obvezne opće i posebne uvjete, izbor će se vršiti po sljedećim dodatnim kriterijima: 
 • za svaki stupanj stručne spreme počevši od SSS po 2 boda, 
 • za svakih 5 godina radnog iskustva - 1 bod, 
 • za bavljenje zanimanjem koje je sadržano u djelatnosti subjekta u čije tijelo se vrši imenovanje - 2 boda, 
 • ocjena Povjerenstva za izbor. 
 • Mandat člana tijela upravljanja iz ovog oglasa je 4 (četiri) godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom. 
 • Dužnost pod točkom 1. a) i b) se obnaša bez naknade, a pod c) uz naknadu. 
 • Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti: 
 • životopis sa adresom i kontakt telefonom, 
 • preslik osobne iskaznice, 
 • uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka od nadležnog suda ne starije od 3 mjeseca, 
 • ovjeren preslik diplome, 
 • uvjerenje o radnom iskustvu, 
 • uvjerenje poslodavca da nije otpušten iz službe kao rezultat stegovne mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog oglasa, 
 • pisanu izjavu da nije na dužnosti u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u BiH, 
 • pisanu izjavu da nema privatni financijski interes u javnoj ustanovi i društvu za čijeg člana tijela upravljanja se kandidira. 
 • Svi kandidati koji budu stavljeni na listu bit će pozvani na razgovor. 
 • Na temelju principa iz članka 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima i kriterija propisanih u ovom oglasu bit će sastavljena lista sa užim izborom najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanja. 
 • Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja. 
 • Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba iz javnosti, slobodni su podnijeti prigovor na konačno imenovanje ako sumnjaju u poštivanje načela utvrđenih Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH (članak 16.). 
 • Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i Dnevnom listu Mostar. 
 • Rok za podnošenje prijava računa se od dana objave oglasa u glasilu, tiskovini, koja zadnja objavi ovaj oglas. 
 • Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti osobno ili preporučeno poštom na adresu: 
 • OPĆINA ČAPLJINA - OPĆINSKO VIJEĆE
  88300 ČAPLJINA
  Trg kralja Tomislava broj 1
  S naznakom: "PRIJAVA ZA OGLAS ZA IMENOVANJE ČLANOVA TIJELA UPRAVLJANJA - NE OTVARATI". 
 • U prijavi kandidati su dužni naznačiti na koju poziciju se kandidiraju. 
 • Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. 
 • (so-81-a-F/09) 
 • MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE
  KANTONA SARAJEVO 
 • Na osnovu čl. 131. stav 7. Zakona o srednjem obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 10/04 i 34/07), čl. 89. stav 6. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 10/04, 21/06 i 26/08), Pravilnika o izboru i imenovanju školskih i nadzornih odbora osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo, a u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/2003), ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo raspisuje 

JAVNI POZIV 

ZA IZBOR I IMENOVANJE ŠKOLSKIH I NADZORNIH ODBORA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO 

I. 

U školski odbor javnih ustanova osnovnih škola i srednjih škola izvan područja grada, biraju se: 

1.    Predstavnik Ministarstva (predsjednik) - 1 član 

2.    Predstavnik općine na čijem području se škola nalazi - 1 član 

3.    Predstavnik roditelja/ staratelja učenika - 1 član 

4.    Predstavnik nastavnika / stručnih saradnika škole - 2 člana 

U nadzorni odbor javnih ustanova osnovnih škola i srednjih škola izvan područja grada biraju se, po jedan predstavnik slijedećih struktura: 

1.    Predstavnik Ministarstva (predsjednik) 

2.    Predstavnik općine na čijem području se nalazi škola 

3.    Predstavnik nastavnika i stručnih saradnika škole 

Školski i nadzorni odbori biraju se za slijedeće osnovne škole i srednje škole izvan područja Grada: 

R. B. 

NAZIV USTANOVA/OPŠTINA 

ADRESA 

1. 

OŠ "6.mart" Hadžići 

Anđelka Lazetića 5, Hadžići 

2. 

OŠ "9. maj" Hadžići 

Bjelašnička 59, Pazarić 

3. 

OŠ "Hilmi ef. Šarić" Hadžići 

Bratstva jedinstva 38, Tarčin 

4. 

OŠ "Hašim Spahić" Ilijaš 

Krajiška bb, Ilijaš 

5. 

OŠ "Podlugovi" Ilijaš 

Polomska 189, Podlugovi 

6. 

OŠ "Srednje" Ilijaš 

Srednje bb, Srednje 

7. 

OŠ "Isak Samokovlija" Centar 

Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo 

8. 

OŠ "Vladislav Skarić" Centar 

Terezija 48, Sarajevo 

9. 

OŠ "Hasan Kikić" Centar 

Gorica 27, Sarajevo 

10. 

OŠ "Alija Nametak" Centar 

Zaima Šarca 15, Sarajevo 

11. 

OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Centar 

Čekaluša 53, Sarajevo 

12. 

OŠ "Safvet-beg Bašagić" Centar 

Gimnazijska 1, Sarajevo 

13. 

OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević" Centar 

Mehmed-paše Sokolovića 2, Sarajevo 

14. 

OŠ "Mehmed-beg K. Ljubušak" Centar 

Braće Begić 19, Sarajevo 

15. 

OŠ "Nafija Sarajlić" Centar 

Patriotske lige 57, Sarajevo 

16. 

OŠ "Hasan Kaimija" Centar 

Cicin han 93, Sarajevo 

17. 

Katolički šk. centar- osnovna šk. Centar 

Mehmed-paše Sokolovića 11, Sarajevo 

18. 

Prva osnovna škola Ilidža 

Mala aleja 15, Sarajevo 

19. 

Druga osnovna škola Ilidža 

Školska 1, Hrasnica, Sarajevo 

20. 

Treća osnovna škola Ilidža 

Nasihe Kapidžic Hadžić 1, Sarajevo 

21. 

Četvrta osnovna škola Ilidža 

Put Famosa 33, Sarajevo 

22. 

Peta osnovna škola Ilidža 

Umihane Čuvidine 58, Sarajevo 

23. 

Šesta osnovna škola Ilidža 

Barska bb, Sarajevo 

24. 

Sedma osnovna škola Ilidža 

Mostarsko raskršće 3, Sarajevo 

25. 

Osma osnovna škola Ilidža 

Ilirska 2, Sarajevo 

26. 

Deveta osnovna škola Ilidža 

Rakovička cesta 339, Sarajevo 

27. 

Osnovna muzička škola Ilidža 

Josipa Slavenskog 24, Sarajevo 

28. 

OŠ "Čengić Vila I" Novo Sarajevo 

Fetaha Bećirbegovića 2, Sarajevo 

29. 

OŠ "Malta" Novo Sarajevo 

Marka Marulića 27, Sarajevo 

30. 

OŠ "Hrasno" Novo Sarajevo 

Porodice Ribar 2, Sarajevo 

31. 

OŠ "Grbavica I" Novo Sarajevo 

Grbavička 14, Sarajevo 

32. 

OŠ "Grbavica II" Novo Sarajevo 

Behdžeta Mutevelića bb, Sarajevo 

33. 

OŠ "Pofalići" Novo Sarajevo 

Ivanjska 1, Sarajevo 

34. 

OŠ "Velešićki heroji" Novo Sarajevo 

Velešići 2, Sarajevo 

35. 

OŠ "Kovačići" Novo Sarajevo 

Zagrebačka 22a, Sarajevo 

36. 

Osnovna muzička i baletska škola "Novo Sarajevo" Novo Sarajevo 

Kemala Kapetanovića 43, Sarajevo 

37. 

Centar "Vladimir Nazor" Novo Sarajevo 

Azize Šaćirbegović 80, Sarajevo 

38. 

OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća 

Jošanička 51, Vogošća 

39. 

OŠ "Zahid Baručija" Vogošća 

Omladinska 14, Vogošća 

40. 

OŠ "Zajko Delić" Vogošća 

Slatinski put 3, Vogošća 

41. 

OŠ "Izet Šabić" Vogošća 

Donji Hotonj bb, Hotonj 

42. 

OŠ "Porodice ef. Ramić" Vogošća 

Nova cesta 62, Vogošća 

43. 

OŠ "Zaim Kolar" Trnovo 

Dejčići, Trnovo 

44. 

OŠ "Osman Nakaš" Novi Grad 

Gradačačka 39, Sarajevo 

45. 

OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" Novi Grad 

Žrtava fašizma 14, Sarajevo 

46. 

OŠ "Behaudin Selmanović" Novi Grad 

Viteška 4, Briješće, Sarajevo 

47. 

OŠ "Džemaludin Čaušević" Novi Grad 

Prvomajska 24, Sarajevo 

48. 

OŠ "Meša Selimović" Novi Grad 

Geteova 16, Sarajevo 

49. 

OŠ "Fatima Gunić" Novi Grad 

Nerkeza Smailagića 18, Sarajevo 

50. 

OŠ "Aleksa Šantić" Novi Grad 

Branislava Nušića 95, Sarajevo 

51. 

OŠ "Skender Kulenović" Novi Grad 

Bulevar Mimar Sinana bb, Sarajevo 

52. 

OŠ "Ćamil Sijarić" Novi Grad 

Braće Mulić 16, Sarajevo 

53. 

OŠ "Osman Nuri Hadžić" Novi Grad 

Lava Tolstoja 6, Sarajevo 

54. 

OŠ "Umihana Čuvidina" Novi Grad 

Smaje Šikala 1, Sarajevo 

55. 

OŠ "Avdo Smajlović" Novi Grad 

Adema Buće 63-b, Sarajevo 

56. 

OŠ "Sokolje" Novi Grad 

Numan-paše Ćuprlića do br. 17, Sarajevo 

57. 

OŠ "Dobroševići" 

Ahatovićka 47, Sarajevo 

58. 

OŠ "Edhem Mulabdić" Stari Grad 

Konak 1, Sarajevo 

59. 

OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" Stari Grad 

Logavina 52, Sarajevo 

60. 

OŠ "Saburina" Stari Grad 

Saburina 4, Sarajevo 

61. 

OŠ "Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković" Stari Grad 

Iza Hrida 11, Sarajevo 

62. 

OŠ "Hamdija Kreševljaković" Stari Grad 

Carina 2, Sarajevo 

63. 

OŠ "Vrhbosna" Stari Grad 

Baruthana 60, Sarajevo 

64. 

Muzička šk. "Mladen Pozajić" Stari Grad 

Josipa Štadlera 1, Sarajevo 

65. 

Zavod "Mjedenica" Stari Grad 

Mjedenica 34, Sarajevo 

66. 

Mješovita srednja škola Vogošća 

Jošanička 119 

67. 

Mješovita srednja škola Hadžići 

Anđelka Lažetića 17 

68. 

Mješovita srednja škola Ilijaš 

19. Juli 14 

II. 

U školski odbor javnih ustanova srednjih škola sa područja grada, biraju se: 

1.    Predstavnik Ministarstva (predsjednik) - 1 član 

2.    Predstavnik Grada - 1 član 

3.    Predstavnik roditelja / staratelja učenika - 1 član 

4.    Predstavnik nastavnika / stručnih saradnika škole - 2 člana 

U nadzorni odbor javnih ustanova srednjih škola sa područja grada biraju se, po jedan predstavnik slijedećih struktura: 

1.    Predstavnik Ministarstva (predsjednik) 

2.    Predstavnik Grada 

3.    Predstavnik nastavnika i stručnih saradnika škole 

Školski i nadzorni odbori biraju se za slijedeće srednje škole: 

R.b. 

 ŠKOLA 

ADRESA 

1. 

Prva gimnazija 

Gimnazijska 3 

2. 

Druga gimnazija 

Sutjeska 1 

3. 

Treća gimnazija 

Vilsonovo šetalište 16 

4. 

Četvrta gimnazija 

Mala aleja 69 

5. 

Mješovita srednja škola peta gimnazija i birotehnička 

Nerkeza Smailagića 18 

6. 

Gimnazija Dobrinja 

Bulevar branilaca Dobrinje bb 

7. 

Prva bošnjačka gimnazija 

Petrakijina 22 

8. 

Katolički školski centar-opća- realna gimnazija 

Mehmed-paše Sokolovića 11 

9. 

Učiteljska škola i gimnazija obala 

Obala Kulina bana 3 

10. 

Srednja muzička škola 

Josipa Štadlera 1 

11. 

Srednja škola primijenjenih umjetnosti 

Gimnazijska 11 

12. 

Srednja medicinska škola 

Tahmiščijina 2 

13. 

Srednja škola za medicinske sestre - tehničare 

Patriotske lige 67A 

14. 

Srednja zubotehnička škola 

Čekaluša 84 

15. 

Katolički školski centar- Srednja medicinska škola 

Mehmed-paše Sokolovića 11 

16. 

Srednja ekonomska škola 

Zmaja od Bosne 39 

17. 

Mješovita srednja škola za elektroenergetiku 

Zmaja od Bosne 37 

18. 

Mješovita srednja elektrotehnička škola 

Safeta Zajke 2 

19. 

Srednja mašinska tehnička škola 

Zmaja od Bosne 8 

20. 

Mješovita srednja saobraćajna škola 

Velešići 2 

21. 

Srednja škola metalskih zanimanja 

Zmaja od Bosne 8 

22. 

Željeznički školski centar 

Ložionička 8 

23. 

Mješovita srednja građevinsko geodetska škola 

Franca Lehara 5 

24. 

Srednja grafička tehnička škola 

Emira Bogunića Čarlija 2 

25. 

Mješovita srednja drvna šumarska škola 

Vilsonovo šetalište 11 

26. 

Mješovita srednja poljoprivredno- veterinarska i prehrambena škola 

Hamdije Kreševljakovića 55 

27. 

Mješovita srednja tekstilna škola 

Medrese 5 

28. 

Mješovita srednja ugostiteljsko - turistička škola 

Dugi sokak 9 

29. 

Srednja stručna trgovinska škola 

Armaganuša 29 

33. 

Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje 

Azize Šaćirbegović 80 

34. 

Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu 

Lukavička 6 

35. 

Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju 

Asima Ferhatovića 2 

36. 

Gazi Husrev- begova medresa 

Sarači 49 

III. 

OPIS POZICIJA 

Školski odbor: Donosi pravila škole, imenuje i razrješava direktora, donosi godišnji program rada, razmatra i usvaja izvještaj o realizaciji godišnjeg programa rada, donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun, vrši izbor nastavnika, stručnih i drugih saradnika, na prijedlog direktora, vrši izbor pomoćnika direktora, odnosno voditelja dijelova nastavnog procesa, na prijedlog direktora, odlučuje o prestanku prava nastavnika, stručnih i drugih saradnika na dalji obrazovno-odgojni rad, donosi opći akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te druga opća akta u skladu sa Zakonom i pravilima škole, razmatra ostvarivanje nastavnog plana i programa, odlučuje o prigovoru nastavnika, stručnih i drugih saradnika na ocjenu rada, razmatra prijedloge odluka i preporuke koje se upute školskom odboru i preduzima odgovarajuće mjere, usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad direktora, rješava sva pitanja odnosa s osnivačem, odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa određenog pravilima škole, donosi svoj program rada, a izvještaj o svom radu podnosi osnivaču, razmatra prijedloge i preporuke koje mu se upućuju i poduzima potrebne mjere, odlučuje o žalbama i prigovorima svih zaposlenika o njihovim pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa, donosi odluku po žalbi učenika, vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i pravilima škole. 

Nadzorni odbor: Kontrolira donošenje i realizaciju finansijskog plana i godišnjeg obračuna, kontrolira izvršavanje obaveza iz ugovora o zakupu (ukoliko škola stiče prihode na osnovu zakupa), kontrolira priliv finansijskih sredstava na osnovu donacija pravnih i fizičkih lica, održavanja kurseva instruktivne nastave i prodaje proizvoda, intelektualnih i drugih usluga, informira se o prihodima koje osnovna škola stiče iz legata, poklona i zavještanja. 

IV. 

Kandidat mora ispunjavati slijedeće uvjete: 

1.    Da je stariji/a od 18 godina 

2.    Da nije otpušten/a iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri (3) godine prije dana objavljivanja javnog poziva 

3.    Da se na njega/nju ne odnosi član IX Ustava Bosne i Hercegovine i član 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH 

4.    Da nema privatni finansijski interes u ustanovi u čije se upravno tijelo kandiduje 

5.    Da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojive sa dužnostima člana školskog ili nadzornog odbora, pet (5) godina prije dana objavljivanja javnog poziva 

6.    Da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti tijela u koje se kandiduje 

7.    Da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH 

8.    Da nije član školskog/nadzornog odbora u više od jedne osnovne ili srednje škole na području Kantona Sarajevo 

9.    Da nije direktor/ ica niti pomoćnik direktora/ice škole u čije se upravno tijelo kandiduje 

10.    Da nije u bilo kakvoj rodbinskoj vezi do drugog stepena srodstva sa bilo kojim članom školskog/ nadzornog odbora ili bilo kojim zaposlenikom/ zaposlenicom ustanove u čije se upravno tijelo kandiduje 

11.    Da ispunjava uvjete za predstavnika odgovarajuće strukture školskog/nadzornog odbora. 

V. 

Predsjednika i članove školskog odbora imenuje Vlada Kantona Sarajevo, na mandatni period od četiri (4) godine, sa mogućnošću jednog reizbora. 

Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje Vlada Kantona Sarajevo, na mandatni period od četiri (4) godine, sa mogućnošću jednog reizbora. 

Za Vladu Kantona Sarajevo obavezujući su prijedlozi za imenovanje predstavnika roditelja i nastavnika/stručnih saradnika škole, koje u skladu sa važećim propisima izaberu nadležne strukture. 

VI. 

Prijava za člana školskog/nadzornog odbora, izjava o ispunjavaju uvjeta i obrazac za pitanja o eventualnom postojanju sukoba interesa može se preuzeti na web stranici Ministarstva obrazovanja i nauke (www.monks.ba) ili na adresi škola datih u tabelama. 

Prijava, Izjava i Obrazac se dostavljaju najkasnije do 13.02. 2009. godine, lično ili poštom preporučeno sa naznakom: "Prijava na javni poziv za školski/ Nadzorni odbor JU "________________________" - ne otvaraj", na adresu škola.  

Upisati naziv ustanove 


Procedura obrade aplikacija i objedinjavanja prijedloga provest će se u skladu sa članom 13. Pravilnika. 

Prijave za člana školskog i nadzornog odbora- predstavnika zaposlenika/ca, proslijedit će se nastavničkom vijeću škole. 

Prijave za člana školskog odbora - predstavnike roditelja, proslijedit će se vijeću roditelja škole. 

Prijave za člana školskog/nadzornog odbora - predstavnika općine, proslijedit će se općinskom načelniku općine (prema sjedištu škole). 

Prijave za člana školskog/nadzornog odbora - predstavnika Grada proslijedit će se Gradskoj upravi. 

Prijave za člana školskog/nadzornog odbora - predstavnika Ministarstva, proslijedit će se Ministarstvu sa objedinjenim prijedlogom za imenovanje ostalih članova. 

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom bit će pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. 

Nakon provođenja procedure kandidati koje Komisija za izbor bude smatrala najuspješnijim bit će predloženi za imenovanje Vladi Kantona Sarajevo.  

Komisiju za izbor imenuje Vlada Kantona Sarajevo, posebnim rješenjem. 

(so-82-a-F/09) 

OPĆINA TEOČAK 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03) i Odluke Općinskog vijeća broj 1-05-06-174-1/08, načelnik Općine Teočak raspisuje 

JAVNI OGLAS 

ZA UTVRĐIVANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE UPRAVNIH ODBORA PREDUZEĆA I USTANOVA KOJIMA JE OSNIVAČ OPĆINA TEOČAK 

1. Objavljuje se javni oglas za utvrđivanje prijedloga kandidata za upražnjena mjesta za: 

 • člana Upravnog odbora JU Dom zdravlja Teočak
  (1 kandidat - ispred osnivača)  
 • predsjednika Upravnog odbora JP Veterinarska stanica Teočak (1 kandidat ispred osnivača) 
 • člana Upravnog odbora JP Veterinarska stanica
  (1 kandidat ispred osnivača) 
 • 2. Opis pozicije 
 • Članovi upravnog odbora zajedno sa ostalim članovima reguliranog organa nadziru rad i poslovanje direktora ustanove/preduzeća a naročito u segmentu upravljanja i raspolaganja kapitalom i imovinom, utvrđuju politiku razvoja, razmatraju i usvajaju izvještaje o poslovanju, predlažu i način upotrebe dobiti, odnosno pokrića gubitaka u poslovanju, donose opća akta, rješavaju u drugom stepenu po žalbi na odluke direktora, te obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom /pravilima ustanove/preduzeća. 
 • Predsjednik upravnog odbora saziva i rukovodi sjednicom odbora, potpisuje akte odbora, stara se o pripremi materijala za sjednicu, stara se o provođenju akata upravnog odbora te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i aktima preduzeća. 
 • Predsjednik i članovi upravnih odbora iz tačke 1. imenuju se na period do isteka tekućeg mandata upravnih odbora, uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom. 
 • Imenovane osobe imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu sa zakonom i aktima ustanove/ preduzeća i ista se isplaćuje iz sredstava ustanove/preduzeća. 
 • 3. Kandidati koji apliciraju za člana ili predsjednika upravnog odbora moraju ispunjavati sljedeće uslove: 
 • A/ Opći uslovi 
 • da je državljanin BiH 
 • da je stariji od 18. godina 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere u posljednje 3 godine 
 • da se na njih ne odnosi član IX. Ustava BiH 
 • da nije član izvršne, zakonodavne, sudske vlasti ili savjetnici u smislu zakona o sukobu interesa 
 • da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federacije BiH 
 • da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup 
 • da nema privatni finansijski interes u instituciji za koju se kandiduje 
 • da nije stariji od 70. godina 
 • da nije član upravnog ili nadzornog odbora u više od jednog pravnog subjekta 
 • B/ Posebni uslovi 
 • da ima visoku ili višu stručnu spremu (kandidat sa VSS ima prednost) 
 • da imaju najmanje 3. godine radnog iskustva 
 • da posjeduje kreativne i organizacijske sposobnosti 
 • da posjeduje sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje dužnosti 
 • da posjeduje sposobnost nepristrasnog donošenja odluka 
 • da posjeduje pozitivne rezultate rada ostvarene tokom poslovne karijere 
 • preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca 
 • 4. Potrebni dokumenti 
 • Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti: 
 • kraću biografiju, adresu i kontakt telefon 
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 
 • izvod iz matične knjige rođenih 
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca 
 • ovjerenu kopiju diplome 
 • uvjerenje o radnom iskustvu 
 • ovjerenu izjavu na okolnosti iz alineja 3, 4, 5, 6, 8, i 10 općih uslova; i alineja 3, 4, 5 i 6 iz posebnih uslova 
 • Kandidati u svom zahtjevu mogu navesti da apliciraju za jednu ili više pozicija. 
 • Kandidati koji budu ispunili sve propisane uslove biće uvršteni na listu užeg izbora i biće pozvani na intervju pred komisiju za provođenje javnog oglasa, nakon čega će komisija putem pisane preporuke sačiniti rang-listu najboljih kandidata. 
 • Pismena preporuka će biti upućena Općinskom vijeću na dalje postupanje i konačno imenovanje. 
 • Oglas će biti objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH" i u listu "Dnevni avaz". 
 • Oglas ostaje otvoren 15. dana računajući od dana posljednjeg objavljivanja. 
 • Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju u zatvorenim kovertama lično na pisarnici Općine ili preporučeno putem pošte sa naznakom - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS - NE OTVARATI, na adresu Općina Teočak, komisija za provođenje javnog oglasa za odabir kandidata za članove upravnih odbora, Centar b.b. 75414 Teočak 
 • Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba ima pravo podnijeti prigovor na konačno imenovanje ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispunjeni principi utvrđenih Zakonom. Prigovor se podnosi uredu ombudsmena. 
 • Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 
 • (so-83-a-F/09) 
 • JP SKPC "MEJDAN" DOO TUZLA 
 • Na osnovu člana 44. Statuta Javnog preduzeća sportsko-kulturno-privredni centar "MEJDAN" d.o.o. Tuzla i Odluke broj 16-3/09 od 15. januara 2009. godine, raspisuje se 

KONKURS 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JP SKPC "MEJDAN" DOO TUZLA 

A.1. 

Opis upražnjene pozicije 

Direktor Preduzeća: 

 • organizuje i vodi poslovanje Preduzeća, 
 • izvještava Nadzorni odbor Preduzeća na zahtjev Nadzornog odbora, 
 • vrši provedbu Etičkog kodeksa, 
 • vrši izradu i nadgledanje realizacije plana poslovanja za trogodišnji period i dostavlja ga nadležnoj općinskoj službi, 
 • učestvuje u izradi provedbenih propisa za postupak nabavki i provedbu važećih zakona i propisa o postupku nabavki, 
 • priprema prijedlog o raspodjeli dobiti, 
 • odlučuje o zapošljavanju i otpuštanju zaposlenika u skladu sa postupcima utvrđenim u Poslovniku ili pravilnicima, te važećim zakonima, 
 • zastupa Preduzeće prema trećim licima, 
 • stara se i odgovoran je za zakonitost rada Preduzeća, 
 • da osigura da sva odgovorna lica postupaju u skladu sa Etičkim kodeksom tako što će se protiv lica koja krše navedeni Kodeks provesti disciplinski postupak, 
 • direktor nema ovlaštenje zaključivati ugovore ili niz vezanih ugovora čija stvarna ili procijenjena vrijednost je veća od 50.000,00 KM, bez prethodno pribavljene pismene saglasnosti Nadzornog odbora, 
 • zastupa i predstavlja Preduzeće u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu, 
 • predlaže organizaciju Preduzeća, 
 • podnosi izvještaje o poslovanju i godišnji obračun, 
 • donosi pojedinačne akte u skladu sa Statutom i općim aktima Preduzeća,  
 • izvršava i organizuje sprovođenje odluka organa Preduzeća, 
 • predlaže opće akate, 
 • odlučuje o potrebi za radom i raspoređivanju zaposlenika, 
 • odlučuje o pravima i odgovornostima zaposlenika u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu, 
 • preduzima radnje vezane za registraciju Preduzeća, 
 • zaključuje ugovore i druge pravne radnje, 
 • drugi poslovi neophodni za nesmetano odvijanje organizacije i vođenja poslovanja Preduzeća. 
 • Mandat direktora traje 4 (četiri) godine. 
 • A.2. 
 • Opći uslovi: 
 • Direktor Preduzeća mora ispunjavati slijedeće opće uslove: 
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine, 
 • da je stariji od 18 godina, 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja oglasa, 
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo koje predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju u roku od 5 godina od dana izdržane, oproštene ili zastarjele kazne, 
 • da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova na poziciji za koju se kandiduje i 
 • da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. 
 • A.3. 
 • Posebni uslovi: 
 • da ima završenu visoku školsku spremu (VSS) - VII stepen, društveni smjer, 
 • da ima najmanje 8 (osam) godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme, 
 • da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na rukovodnim poslovima, 
 • da ponudi Program rada i razvoja Preduzeća u mandatnom periodu, 
 • poznavanje rada na računaru, 
 • da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke, 
 • da ne obavlja posao ili ne vrši dužnost koja po posebnom zakonu ili drugom propisu predstavlja smetnju za imenovanje na poziciju u okviru reguliranog organa, 
 • da nije član upravnog ili nadzornog odbora u više od jednog reguliranog organa. 
 • Uz prijavu na konkurs, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, potrebno je priložiti i sljedeću dokumentaciju: 
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); 
 • izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci); 
 • diploma o visokoj stručnoj spremi; 
 • dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja visoke stručne spreme; 
 • dokaz o radnom iskustvu na rukovodnim poslovima; 
 • uvjerenje nadležnog organa da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo koje predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju u roku od 5 godina od dana izdržane, oproštene ili zastarjele kazne (ne starije od 3 mjeseca); 
 • uvjerenje suda da kandidatu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova na poziciju za koju se kandiduje (ne starije od 3 mjeseca); 
 • uvjerenje nadležnog organa za kandidate koji su bili zaposleni ili su još uvijek zaposleni u državnoj službi, tačka A.2. alineja 3. (ne starije od 3 mjeseca); 
 • ovjerena izjava kandidata o ispunjavanju uslova iz tačke A.2. alineja 6. i tačke A.3. alineja 6., 7. i 8. konkursa; 
 • program rada i razvoja Preduzeća u mandatnom periodu; 
 • dokaz o poznavanju rada na računaru. 
 • Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na konkurs moraju biti originali ili ovjerene fotokopije. 
 • Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od isteka roka za podnošenje prijava, neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja. 
 • Konkurs za podnošenje prijave ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. 
 • Konkurs će se objaviti u dnevnim novinama, odnosno "Službenim novinama Federacije BiH". 
 • Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. 
 • Prijavu sa traženim dokumentima treba dostaviti lično ili poštom - preporučeno, na sljedeću adresu: 
 • JP SKPC "MEJDAN" d.o.o. Tuzla
  Tuzla, ul. Bosne Srebrene bb
  sa naznakom:
  "PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JP SKPC "MEJDAN" DOO TUZLA
  NE OTVARAJ" 
 • (so-85-a-F/08) 
 • ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
  BOSANSKA KRUPA 
 • Na osnovu člana 8., a u vezi sa članom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03), članova 51. i 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/97) i članova 21. i 25. Statuta Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanska Krupa, Upravni odbor Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanska Krupa, na svojoj devetoj sjednici održanoj 6. januara 2009. godine, donosi Odluku o raspisivanju 

OGLASA 

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA
ZU "DOM ZDRAVLJA" BOSANSKA KRUPA 

Objavljuje se oglas za izbor i imenovanje direktora ZU "Dom zdravlja" Bosanska Krupa na period od 4 (četiri) godine. 

Opis upražnjene pozicije 

Direktor ZU "Dom zdravlja" Bosanska Krupa vrši slijedeće poslove: 

1.    organizuje i rukovodi radom Ustanove, 

2.    zastupa i predstavlja Ustanovu prema trećim licima, 

3.    odgovoran je za zakonitost rada ove Ustanove, 

4.    predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je ova Ustanova i osnovana, 

5.    predlaže unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova. 

6.    predlaže osnovne planove rada i razvoja; 

7.    izvršava odluke Upravnog odbora i Osnivača; 

8.    odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa; 

9.    podnosi jedan put godišnje izvještaj o radu Upravnom odboru; 

10.    podnosi Upravnom odboru najmanje jednom godišnje i izvještaj o financijskom poslovanju Ustanove, i 

11.    vrši druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom. 

Kandidat treba da ispunjava slijedeće uslove: 

 • da je stariji od 18 godina, 
 • da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, 
 • da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH. 
 • Posebni uslovi su: 
 • da ima završeno visoko stručno obrazovanje zdravstvenog smjera 
 • da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci poslije položenog stručnog ispita 
 • da ima organizacione sposobnosti, 
 • da nije krivično kažnjavan ili da se protiv njega ne vodi krivični postupak, 
 • da ispunjava uslove predviđene Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 13/02). 
 • Uz prijavu na oglas, kandidat je dužan priložiti: 
 • biografiju, adresu i kontakt telefon, 
 • dokaze o ispunjavanju uslova traženih oglasom: 
 • a)    diplomu o završenom školovanju, 
 • b)    uvjerenje o položenom stručnom ispitu, 
 • c)    uvjerenje o radnom iskustvu u struci i organizacionim sposobnostima, 
 • d)    uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci, 
 • e)    uvjerenje da nije krivično kažnjavan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak, 
 • f)    uvjerenje od poslodavca da nije otpuštan iz službe kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 godine prije objavljivanja oglasa 
 • g)    izjavu da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH 
 • h)    izjavu da ispunjava uslove predviđene Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/02) 
 • Ovaj oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Dnevni avaz". 
 • Prijave sa traženom dokumentacijom (originali ili ovjerene kopije) kandidati mogu dostaviti lično ili poštom na adresu: ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa, ulica Reis Dž.Čauševića br. I" 77240 Bosanska Krupa, sa naznakom za Komisiju za izbor i imenovanje direktora. 
 • Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 
 • Komisija za izbor izvršit će pozivanje kandidata koji uđu u uži izbor i sa istima obaviti intervju, nakon čega će preporučiti izbor kandidata Upravnom odboru Ustanove. 
 • (so-86-a-F/08) 
 • JU GRADSKA LJEKARNA/APOTEKA
  NOVI TRAVNIK 
 • Na temelju članka 33. Statuta JU Gradska ljekarna/apoteka Novi Travnik, Upravno vijeće/odbor raspisuje 

NATJEČAJ 

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME 

Magistar farmacije - 1 izvršitelj 

Pored općih uvjeta kandidat treba da ispunjava i posebne uvjete: 

 • da je državljanin BiH; 
 • da ima visoku stručnu spremu - farmaceutski fakultet; 
 • da ima položen stručni ispit; 
 • da ima najmanje 1 godinu radnog iskustva u struci. 
 • Uz prijavu za prijem u radni odnos kandidat treba priložiti: 
 • uvjerenje o državljanstvu, 
 • diplomu fakulteta (original ili ovjerenu kopiju), 
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (original ili ovjerenu kopiju). 
 • Prednost imaju kandidati s više radnog iskustva u struci. 
 • Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu Upravno vijeće/odbor JU Gradska ljekarna/apoteka Novi Travnik, Kralja Tvrtka br. 15, Novi Travnik. 
 • Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objave natječaja u "Službenim novinama Federacije BiH" i dnevnim listovima. 
 • Prijave koje ne budu potpune i neblagovremene neće biti razmatrane. 
 • (so-87-a-F/09) 
 • OPĆINA ŽEPČE 
 • Temeljem članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/03), članka 44. Statuta Općine Žepče ("Službeni glasnik Općine Žepče", broj 1/03), te Odluke o imenovanju na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Žepče ("Službeni glasnik Općine Žepče", broj 3/04), općinski načelnik objavljuje 

JAVNI NATJEČAJ 

ZA UPRAŽNJENE POZICIJE U REGULIRANIM TIJELIMA OPĆINE ŽEPČE 

1. Predmet javnog natječaja je prikupljanje prijava za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora javnih ustanova i to: 

 • Upravnog odbora JU "Opća biblioteka" Žepče
  - 3 člana, od kojih 1 član ispred uposlenih, 
 • Upravnog odbora JUZIK "Dom kulture" Žepče
  - 1 član ispred osnivača. 
 • 2. Opis pozicije člana upravnog odbora: 
 • donosi statut upravnog odbora, imenuje i razrješava direktora, nadzire rad i poslovanje i utvrđuje politiku razvoja, usvaja i razmatra izvještaj o poslovanju, predlaže raspodjelu i način upotrebe viška prihoda i način pokrića gubitka, donosi akt o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji, podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvješće o poslovanju, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima. 
 • 3. Opći uvjeti: 
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine, 
 • da je stariji od 18 godina, i mlađi od 70 godina na dan imenovanja, 
 • da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u vremenu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, 
 • da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, 
 • da se na njega ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, 
 • da nije član upravnog, izvršnog ili drugog tijela političke stranke, 
 • da nije član tijela zakonodavne, izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 16/02 i 12/04), 
 • 4. Posebni uvjeti: 
 • visoka ili viša stručna sprema za kandidate ispred osnivača, 
 • viša, visoka ili srednja stručna sprema za kandidata ispred uposlenih u javnoj ustanovi, 
 • dvije godine radnog iskustva nakon stečene stručne spreme, 
 • sposobnost nepristranog donošenja odluka. 
 • Uz prijavu kandidata koja treba da sadrži kraći životopis, adresu, kontakt telefon, potrebno je dostaviti slijedeću dokumentaciju: 
 • -    dokaz o školskoj spremi, 
 • -    dokaz o radnom iskustvu, 
 • -    uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove osobne iskaznice 
 • -    uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne stariji od 3 mjeseca) 
 • Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti original ili ovjerene kopije. 
 • U prijavi kandidati su dužni naznačiti na koju poziciju se kandidiraju.  
 • Podnositelji prijave sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja. 
 • Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom bit će pozvani na intervju. U postupku intervjua kandidati su dužni potpisati obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja. 
 • Javni natječaj za podnošenje prijava je otvoren 14 dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 • Prijavu sa svim traženim dokumentima dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu: 
 • OPĆINA ŽEPČE
  OPĆINSKI NAČELNIK
  72230 ŽEPČE
  sa naznakom:
  "Prijava za javni natječaj za pozicije u reguliranim tijelima Općine Žepče - ne otvaraj"
  Žepče 
 • (so-89-a-F/09) 
 • VLADA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
  LIVNO 
 • Na temelju članka 8. a u svezi s člankom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), članaka 12. i 13. Zakona o Agenciji za privatizaciju u Hercegbosanskoj županiji ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/98), članaka 15., 16 i 17. Statuta Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 11/98), Odluke o određivanju kriterija za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 3/04) i Odluke o raspisivanja natječaja za izbor Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Hercegbosanske županije broj 01-02-328-2/08 od 29. prosinca 2008. godine, Vlada Hercegbosanske županije raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ 

ZA IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U HERCEGBOSANSKOJ ŽUPANIJI 

1. Objavljuje se javni natječaj za izbor i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Hercegbosanskoj županiji: 

Član Upravnog odbora - 7 članova 

2. Upravni odbor Agencije za privatizaciju u Hercegbosanskoj županiji imenuje se na mandat od dvije godine. 

3. Opis pozicije člana Upravnog vijeća 

Zajedno s ostalim članovima Upravnog odbora donosi Statut Agencije, Poslovnik o radu Agencije, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Agencije, Pravilnik o uredskom i pismohranom poslovanju, utvrđuje i donosi financijski plan i Program rada Agencije, donosi završni račun i izvješće o radu Agencije, donosi odluku o tarifi-naknadi za obavljanje poslova, osniva komisije Agencije, donosi Pravilnik o poslovnoj tajni, odobrava Program privatizacije poduzeća koja su u nadležnosti Agencije, odobrava ugovore o neposrednoj pogodbi-prodaji, imenuje i razrješava zamjenika i pomoćnike ravnatelja Agencije na prijedlog ravnatelja i obavlja i clnige poslove sukladno zakonu i Statutu Agencije. 

4. Opći uvjeti 

 • da je stariji od 18 godina 
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objave upražnjenog položaja; 
 • da nije izabrani dužnosnik nositelj izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08) 
 • 5. Posebni uvjeti 
 • da imaju najmanje višu stručnu spremu 
 • radno iskustvo na rukovodećim poslovima 
 • komunikacijske i organizacijske sposobnosti 
 • Prilikom vrednovanja referenci kandidata uzet će se u obzir i znanje iz okvira djelatnosti dotične Agencije, komunikacijske i organizacijske sposobnosti, te članstvo kandidata u upravnim (nadzornim) odborima, odnosno upravnim vijećima institucija koje su u potpunom ili većinskom državnom vlasništvu (ove okolnosti vrednovat će se negativno). 
 • Uz životopis (navesti adresu i kontakt telefon) kandidati su dužni priložiti i dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to: 
 • rodni list ili ovjerenu presliku osobne iskaznice 
 • dokaz da nije otpušten iz državne službe 
 • izjavu da nije izabrani dužnosnik nositelj izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08) 
 • dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjerena preslika); 
 • dokaz o radnom iskustvu 
 • Svaki kandidat koji bude na listi užeg izbora bit će pozvan na intervju. Prije intervjua kandidati će popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja. 
 • Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana njegovog posljednjeg objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 
 • Prijave slati na adresu Vlada Hercegbosanske županije, Stjepana II. Kotromanića 34101, Livno ili osobno dostaviti u Pisarnicu Vlade svakim radnim danom od 8 do 16 sati, uz naznaku "Prijava za natječaj - ne otvarati". 
 • (so-90-a-F/09) 
 • PROGLAŠENJE UMRLIM 

Općinski sud u Goraždu, i to sudija Ahmed Spahić, u vanparničnom postupku Milena Cicović, radi proglašenja nestalog Milorada Vukašinovića umrlim, na osnovu člana 65. Zakona o vanparničnom postupku, izdaje sljedeći 

OGLAS 

Nestali Milorad Vukašinović, od roditelja Todor i Savka r. Vitomir, rođen 12. 10. 1913. godine u Bukvici, Goražde, u toku ratnih dejstava nestao na području općine Goražde. 

Posljednja informacija za nestalog je da je mjeseca maja 1992. godine nestao na području općine Goražde. Nije upisan u matičnu knjigu umrlih, niti je o njegovom životu bilo vijesti nakon prestanka rata. 

Poziva se MILORAD VUKAŠINOVIĆ ili bilo koje drugo lice koje nešto zna o životu ili smrti Milorada Vukašinovića da se javi ovom Sudu u roku od tri mjeseca od dana objavljivanja oglasa na adresu Općinski sud Goražde, Zaima Imamovića 3. 

Po isteku roka od tri mjeseca Sud će donijeti rješenje po prijedlogu. 

Broj 45 0 V 009759 08 V 

13. januara 2009. godine 

Goražde 

(so-2503/08) 

Općinski sud u Goraždu, i to sudija Radija Baltić, u vanparničnom postupku predlagača Mirsada Zorlaka iz Goražda, radi dokazivanja smrti Zorlak rođ. Šovšić Hatidže, od oca Rašida, na osnovu člana 65. Zakona o vanparničnom postupku, izdaje sljedeći 

OGLAS 

Zorlak rođ. Šovšić Hatidža, od oca Rašida i majke Šahije, rođene Halihodžić rođena 3. 9. 1924. godine, umrla 4. 1. 1995. godine u Goraždu, ali činjenica smrti nije upisana u matične knjige umrlih. 

Poziva se ZORLAK rođ. Šovšić HATIDŽA, od oca Rašida, ili bilo koje drugo lice koje nešto zna o životu ili smrti Zorlak Hatidže da se javi ovom Sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na adresu Zaima Imamovića 3, Goražde. 

Po isteku roka od 30 dana Sud će donijeti rješenje po prijedlogu. 

Broj 45 0 V 010056 08 V 

15. januara 2009. godine 

Goražde 

(so-2513/08) 

POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA 

Općinski sud u Ljubuškom objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Kod Općinskog suda u Ljubuškom u tijeku je parnica koja se vodi pod posl. br. 63 0 P 002306 08 P, tužitelja Drage Radića, sina pok. Marijana iz Ljubuškog, zastupanog po punomoćniku Nikoli Sivriću, odvjetniku iz Čitluka, protiv tuženih Abdulaha Sadikovića pok. Ibrahima i dr., sada nepoznatog boravišta, radi utvrđenja. 

Pošto je boravište tuženih, Abdulaha Sadikovića, sina pok. Ibrahima, Šefike Sadiković, kćeri pok. Abdulaha, Atife Sadiković, kćeri pok. Abdulaha, nepoznato, postavlja im se privremeni zastupnik u osobi Tomislavu Bakoviću, odvjetniku iz Tomislavgrada, koji će ta prava i dužnosti vršiti sve dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred Sudom, odnosno dok tijelo skrbništva ne izvijesti Sud da im je postavio skrbnika. 

Broj 63 0 P 002306 08 P 

9. siječnja 2009. godine 

Ljubuški 

(so-2493/08) 

Općinski sud u Kaknju objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Općinski sud u Kaknju, sudija Đurđica-Zora Radoš, u pravnoj stvari tužitelja Bečirhodžić Omera, sina Safeta iz Kaknja, kojeg zastupa punomoćnik Šljuka Hamdija, advokat iz Kaknja, protiv tuženih: 1. Neimarlija Ferida, sina Ekrema iz Kaknja, Omera Maslića 37, 2. Bečirhodžić Zumre, kćeri Omera iz Kaknja, Bukovlje 48, 3. Bečirhodžić Muamera, sina Safeta iz Kaknja, Bukovlje bb, 4. Bečirhodžić Safije, kćeri Adema iz Bukovlja, općina Kakanj, 5. Bečirhodžić rođ. Karumuja Hasnije iz Bukovlja, općina Kakanj, 6. Bečirhodžić Adema, sina Adema iz Bukovlja, općina Kakanj, osobe od rednog broja 4, pa zaključno sa rednim brojem 6 su nepoznate osobe, nepoznatog boravišta i prebivališta, sa nepoznatim prebivalištem, radi utvrđenja vlasništva i upisa u zemljišne knjige, v. s. 1.000,00 KM, postavio je tuženim od rednog broja 4, pa zaključno sa rednim brojem 6, i to: 4. Bečirhodžić Safiji, kćeri Adema iz Bukovlja, općina Kakanj, 5. Bečirhodžić rođ. Karamuja Hasniji iz Bukovlja, općina Kakanj i 6. Bečirhodžić Ademu, sinu Adema iz Bukovlja, općina Kakanj, privremenog zastupnika u ličnosti advokata Smaka Fahrije iz Kaknja, jer je prebivalište i boravište tuženih nepoznato i nemaju punomoćnika u ovoj pravnoj stvari, tako da bi redovni postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo, te bi mogle nastati štetne posljedice za stranke. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tužene sve dok se oni ili njihov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da im je postavio staratelja. 

Ovaj oglas objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenim novinama ZE-DO kantona i preko oglasne table ovog Suda. 

Broj 36 0 P 001148 08 P 

9. januara 2009. godine 

Kakanj 

(so-2499/08) 

Općinski sud u Livnu objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Općinski sud u Livnu, po sudiji Izeta Džendžo, u pravnoj stvari tužitelja Lovre Pavlinović, zastupanog po odvjetniku Stipi Babiću, protiv tuženika Božo Pavlinović pok. Ivana, Ivan Pavlinović pok. Ivana, Luce Babić, kći Tome, Nike Pavlinović, sin Adama, Lovro Pavlinović, sin Adama, Božo Pavlinović, sin Adama, Ivan Pavlinović, sin Adama i Tomo Babić, radi utvrđenja i uknjižbe, VSP - 500,00 KM. 

Rješenjem ovog Suda od 27. 11. 2008. godine postavio je tuženicima privremenog zastupnika u osobi Mile Ivančić, na temelju čl. 296. st. 1. tačka 4. ZPP-a, jer je boravište tuženog nepoznato, a nema punomoćnika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuženika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati štetne posljedice. 

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tuženika u postupku sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

Broj 68 0 P 005792 08 P 

8. januara 2009. godine 

Livno 

(so-2502/08) 

Općinski sud u Živinicama, po sudiji Kukić Enveri, u pravnoj stvari tužitelja Šepić Ramiza, sina Rame iz Sela Gračanica, općina Živinice, zastupanog po punumoćnici Salkanović Zurijeti, advokatu iz Živinica, protiv tužene Šepić r. Mulaomerović Have, kćeri Ferida, bila iz Sela Gračanica, općina Živinice, sada nepoznatog boravišta, radi razvoda braka, dana 29. 12. 2008. godine, van glavne rasprave, izdaje 

OGLAS 

Rješenjem ovog Suda broj 33 0 P 000026 08 P od 29. 5. 2008. godine, na osnovu čl. 296., 297. i 298. Zakona o parničnom postupku FBiH, postavljen je privremeni zastupnik tuženoj Šepić r. Mulaomerović Havi, kćeri Ferida, bila iz Sela Gračanica, općina Živinice, sada nepoznatog boravišta, u osobi Mulaomerović Feridu - ocu, sinu Emina iz Kalesije, Jelovo Brdo, a u predmetu spora koji se vodi kod ovog Suda po tužbi tužitelja Šepić Ramiza, radi razvoda braka. 

Istim Rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tuženu u postupku sve dok se tužena ili njen punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženoj postavio staraoca. 

Broj 33 0 P 000026 08 P 

29. decembra 2008. godine 

Živinice 

(so-11/09) 

Općinski sud u Kalesiji, sudija Dražena Pejanović, u pravnoj stvari tužitelja Rasima Džanića, sina Rašida iz Zukića, općina Kalesija, zastupanog po punomoćniku Fatimi Omerović, advokatu iz Kalesije, protiv tuženih Džanić (Mustafa) Huseina iz Bulatovaca, Halilović (Jusuf) Osmana iz Bulatovaca, Osmanović (Ahmet) Nezire iz Kalesije, Osmanović (Ahmet) Alje iz Kalesije, Ahmetović (nepoznato) Mine iz Zukića, Džanić (Nezir) Hasne iz Zukića, Džanić (Nezir) Hate iz Zukića, Halilović (nepoznato) Zlate iz Zukića, Muharemović (nepoznato) Hate iz Međeđe, Halilović rođ. Omerović (Omer) Mine iz Zukića, Halilović (Redžo) Mehe iz Zukića, Halilović (Redžo) Mevlije iz Zukića, svi sada napoznatog mjesta boavišta, te Osmanović (Ahmet) Ahme iz Jusupovića, općina Kalesija, Muharemović (Adem) Abdulaha iz Međeđe, općina Sapna, radi utvrđivanja prava vlasništva, dana 9. 1. 2009. godine objavljuje slijedeći 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovog Suda br. 29 0 P 002587 08 P od 9. 1. 2009. godine, na osnovu čl. 296. st. 2. tačka 4. ZPP-a, tuženim Džanić (Mustafa) Huseinu iz Bulatovaca, Halilović (Jusuf) Osmanu iz Bulatovaca, Osmanović (Ahmet) Neziri iz Kalesije, Osmanović (Ahmet) Alji iz Kalesije, Ahmetović (nepoznato) Mini iz Zukića, Džanić (Nezir) Hasni iz Zukića, Džanić (Nezir) Hati iz Zukića, Halilović (nepoznato) Zlati iz Zukića, Muharemović (nepoznato) Hati iz Međeđe, Halilović rođ. Omerović (Omer) Mini iz Zukića, Halilović (Redžo) Mehi iz Zukića, Halilović (Redžo) Mevliji iz Zukića, svi sada nepoznatog mjesta boravišta, postavlja se privremeni zastupnik Salih Mehanović, advokat iz Kalesije. 

Rješenjem je utvrđeno da će privremeni zastupnik zastupati tuženog sve dok se tuženi ili njegov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženom postavio staraoca. 

Broj 29 0 P 002587 08 P 

9. januara 2009. godine 

Kalesija 

(so-14/09) 

Općinski sud u Gradačcu, sudija Drago Ćošković, u pravnoj stvari tužitelja Kešetović Salke, sina Hasana iz Rapatnice bb, općina Srebrenik, protiv tuženih 1. Kešetović Džemala, sina Emina iz Rapatnice bb, općina Srebrenik, 2. Kešetović Emina, sina Emina iz Rapatnice, 3. Kešetović Hasana, sina Hruste iz Rapatnice, 4. Kešetović Đulage, sina Hruste iz Rapatnice, sada nepoznatog boravišta, 5. Narodne osnovne škole iz Rapatnice-pravni sljednik Osnovna škola Rapatnica, 6. Avdić Abdulkadira, sina umrlog Husejna iz Ćehaja, 7. Kešetović Osmana, sina Muje iz Rapatnice, 8. Selimović rođ. Kešetović Azize iz Rapatnice, 9. Kešetović Zijada, sina Muje iz Rapatnice, tuženi od 6 do 9 sada nepoznatog boravišta, 10. Ferizović Taiba, sina Osmana iz Babunovića, zastupanog po punomoćniku Sinanović Faruku, advokatu iz Brčkog, i 11. Kešetović rođ. Pašalić Hate iz Rapatnice, zastupane po punomoćniku Sinanović Faruku, advokatu iz Brčkog, radi utvrđivanja prava svojine, v.p.s. 5.000,00 KM, izdaje 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovog Suda broj 028-0-P-06-000246 od 09. 10. 2008. godine, na osnovu člana 296. st. 2. t. 4. Zakona o parničnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 53/03), postavljen je advokat Faruk Sinanović iz Brčkog, za privremenog zastupnika tuženima Kešetović Džemalu, sinu Emina iz Rapatnice bb, općina Srebrenik, Kešetović Eminu, sinu Emina iz Rapatnice, Kešetović Hasanu, sinu Hruste iz Rapatnice, Kešetović Đulagi, sinu Hruste iz Rapatnice, Avdić Abdulkadiru, sinu umrlog Husejna iz Ćehaja, Kešetović Osmanu, sinu Muje iz Rapatnice, Selimović rođ. Kešetović Azizi iz Rapatnice, Kešetović Zijadu, sinu Muje iz Rapatnice, sada nepoznatog boravišta, a u postupku koji se vodi radi utvrđivanja prava svojine, po tužbi tužitelja Kešetović Salke, sina Hasana iz Rapatnice bb, općina Srebrenik. Istim Rješenjem je određeno da će privremeni zastupnik zastupati tužene u postupku sve dok se tuženi ili njihovi punomoćnici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. 

U skladu sa člankom 298. ZPP-a FBiH oglas će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenim novinama TK" i na oglasnoj ploči Suda. 

Broj 028-0-P-06-000246 

9. oktobra 2008. godine 

Gradačac 

(so-2510/08) 

Općinski sud u Konjicu, sudija Senada Brkan, u pravnoj stvari Korić Nazifa iz Konjica, Vrbljani bb, protiv tužene Korić Đemke, rođ. Nezirić, kćeri Vejsila, iz Jablanice, Krstac bb, sada nepoznatog boravišta, radi razvoda braka, izdaje dana 14. 1. 2009. godine slijedeći 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Rješenjem ovog Suda broj 56 0 P 016132 08 P, od 12. 1. 2009. godine, a na osnovu člana 296. st. 2. tačka 5. Zakona o parničnom postupku, tuženoj Korić Đemki, sada nepoznatog boravišta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Gagula Halilu, advokatu iz Konjica. 

Istim Rješenjem određeno je da će privremeni zastupnik zastupati tuženu u postupku sve dok se tužena ili njen punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženoj postavio posebnog staratelja. 

Broj 56 0 P 016132 08 P 

14. januara 2009. godine 

Konjic 

(so-2511/08) 

Općinski sud u Tuzli, po sudiji Brkić Emini, u pravnoj stvari tužitelja Mustafić Ševale iz Tuzle, ul. 27. marta, zastupane po punomoćniku Hasanagić Samiji, advokatu iz Tuzle, protiv tuženih Jahić Saliha, sina Mehmeda, Bašić rođ. Jahić Derve, Jahić Jusufa, sina Muje, Grbić rođ. Jahić Mevlije, Mehanović rođ. Jahić Hankije, Jahić rođ. Spahić Zinete, Mešanović rođ. Jahić Šefike, Jahić Mehmeda, sina Bege, Srabović rođ. Jahić Mersije, Jahić Velida, sina Bege, Jahić Seada, sina Sulje, Mustačević rođ. Jahić Zlatke, Bakalović rođ. Jahić Remzije, Mustafić rođ. Jahić Ševale, Bašić rođ. Jahić Derve, Jahić rođ. Mustačević Mejre, Jahić rođ. Omeragić Hatidže, Zahirović rođ. Jahić Najle, Jahić Sulje, sina Salka, Jahić Redže, sina Salka, Jahić Hasana, sina Juse, Fejzić rođ. Aličić Mevlije, Hukić rođ. Aličić Saliha i Jahić Redže, sina Salka, svi nepoznatog boravišta, radi utvrđivanja prava vlasništva održajem i uknjižbe, vsp. 2.000 KM, objavio je dana 15. 1. 2009. g. slijedeći 

OGLAS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA 

Tuženima Jahić Salihu, sinu Mehmeda, Bašić rođ. Jahić Dervi, Jahić Jusufu, sinu Muje, Grbić rođ. Jahić Mevliji, Mehanović rođ. Jahić Hankiji, Jahić rođ. Spahić Zineti, Mešanović rođ. Jahić Šefiki, Jahić Mehmedu, sinu Bege, Srabović rođ. Jahić Mersiji, Jahić Velidu, sinu Bege, Jahić Seadu, sinu Sulje, Mustačević rođ. Jahić Zlatki, Bakalović rođ. Jahić Remziji, Mustafić rođ. Jahić Ševali, Bašić rođ. Jahić Dervi, Jahić rođ. Mustačević Mejri, Jahić rođ. Omeragić Hatidži, Zahirović rođ. Jahić Najli, Jahić Sulji, sinu Salke, Jahić Redži, sina Salke, Jahić Hasanu sinu Juse, Fejzić rođ. Aličić Mevliji, Hukić rođ. Aličić Salihu i Jahić Redži, sinu Salka, svi nepoznatog boravišta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Galušić Emilu, advokatu iz Tuzle. 

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i dužnosti zakonskog zastupnika koja će vršiti sve dok se tuženi ili njihov punomoćnik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tuženima postavio staraoca. 

Broj 032-0-P-08-003650 

15. januara 2009. godine 

Tuzla 

(so-30/09) 

LIKVIDACIJE - STEČAJI 

Općinski sud u Mostaru, sudija Rabija Tanović, u likvidacionom postupku nad Društvom "AUTO CENTAR HERCEGOVINA" d.o.o. Mostar, Rodoč bb, zastupanog po direktoru Zdravku Čuljak, a ovaj po punomoćnicima Bernardici Čović i Drinki Zadro, advokatima iz Mostara, dana 13. 1. 2009. godine, donio je slijedeće 

RJEŠENJE 

1.    Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "AUTO CENTAR HERCEGOVINA" d.o.o. Mostar, Rodoč bb. 

2.    Za likvidatora se imenuje Tipura Hamid iz Mostara, Podgorani bb, 88208 Potoci. 

3.    Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

5.    Rješenje se ima dostaviti Registarskom odjeljenju ovog Suda, na broj Rješenja U/I-1411/97 od 30. 12. 1997. godine, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa br. 1-9571, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

7.    Ročište radi ispitivanja prijavljenih potraživanja održat će se dana 26. 2. 2009. god. u 09,15 sati u prostorijama Suda (soba 108/I). 

8.    Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 58 0 L 047081 08 L 

13. januara 2009. godine 

Mostar 

(so-2492/08) 

Općinski sud u Travniku objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "MEGADOM" DOO TRAVNIK, općina Travnik, upisanim u sudski registar Općinskog suda u Travniku, na osnovu Rješenja br. U/I-473/2000 od 3. 4. 2000. godine. 

Razrješava se dužnosti likvidatora Refik Adilović, sin Mahmuta iz Travnika, Kljaci bb, osnivač i direktor Društva. 

Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz Registra Općinskog suda u Travniku, koje je upisano u matični registarski broj 1-1662. 

Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči Suda. 

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret predlagača. 

Broj 51 0 L 003643 07 L 

9. januara 2009. godine 

Travnik 

(so-2494/08) 

Općinski sud u Mostaru, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "AGG PROJEKT" d.j.o. Stolac, sa sjedištem u Stocu, Aladinići bb, na ročištu održanom dana 13. 11. 2008. godine, donio je slijedeće 

RJEŠENJE 

Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "AGG PROJEKT" d.j.o. Stolac, sa sjedištem u Stocu, Aladinići bb, upisanog u registarski ul. Višeg suda Mostar br. 1-9820, na temelju Rješenja o upisu br. U/I-632/98 od 29. 9. 1998. godine. 

Za likvidatora se imenuje Boško Raguž, dipl. ecc., iz Mostara, Akademika Ivana Zovke 10/3. 

Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i obveza Društva i navedene popise dostaviti likvidacijskom sucu. 

Pozivaju se svi povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH", prijave svoja potraživanja ovom Sudu, a ukoliko se ne prijavi nitko od povjerilaca, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

Rješenje o provođenju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči Suda. 

Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Mostaru, Odjelu za registar, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 58 0 L 040384 08 L 

13. novembra 2008. godine 

Mostar 

(so-2498/08) 

Općinski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Provest će se likvidacioni postupak nad firmom Društvo za proizvodnju, promet i usluge "HIPcom" d.o.o. Zavidovići, Donja Lovnica - 2 km bb, matični - registarski broj subjekta upisa 1-9778. 

Za likvidatora se imenuje Šabić Ibrahim, advokat iz Zavidovića, ul. Safvet-bega Bašagića. 

Ovo Rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 043-0-L-08-000081 

7. januara 2009. godine 

Zenica 

(so-2501/08) 

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad privrednim društvom "BALCANIKA GROUP" Privredno društvo za trgovinu i proizvodnju d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, Sarajevo, van ročišta, dana 13. 1. 2009. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

1.    Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "BALCANIKA GROUP" Privredno društvo za trgovinu i proizvodnju d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, Sarajevo. 

2.    Za likvidatora se imenuje Sarač Edis, Braće Kršo 4, Vogošća. 

3.    Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

5.    Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, na matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0275-08, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

7.    Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

8.    Zakazuje se ispitno ročište za dan utorak, 3. 3. 2009. u 12,00 sati, soba 436/IV. 

Broj 65 0 L 064192 L 08 

13. januara 2009. godine 

Sarajevo 

(O-12/09) 

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmović Hakija, u likvidacionom postupku nad privrednim društvom "ELEKTROSPOJ" DOO za projektovanje, građenje, i nadzor Sarajevo, Binježevo bb, Hadžići, van ročišta, dana 13. 1. 209. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

1.    Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem "ELEKTROSPOJ" DOO za projektovanje, građenje, i nadzor Sarajevo, Binježevo bb, Hadžići. 

2.    Za likvidatora se imenuje Šabanović Edin, advokat iz Sarajeva. 

3.    Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 

4.    Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

5.    Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, na matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0179-07, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka. 

6.    Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

7.    Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

8.    Zakazuje se ispitno ročište za dan utorak, 3. 3. 2009. u 11,30 sati, soba 436/IV. 

Broj 65 0 L 069499 L 08 

13. januara 2009. godine 

Sarajevo 

(O-16/09) 

Općinski sud u Bihaću, po likvidacionom sudiji kao sudiji pojedincu Ivaniš Vlatki, u likvidacionom predmetu po prijedlogu predlagača osnivača preduzeća DOO "Empty" iz Sanskog Mosta za pokretanje likvidacionog postupka, dana 8. 1. 2009. godine, donio je sljedeće 

Zaključuje se likvidacioni postupak nad firmom DOO "Empty", sa sjedištem u Sanskom Mostu, Hamzibegova bb, osnivača firma RJ van Bruggen Holding B.V. Holandija, upisanog u registarski uložak Općinskog suda Bihać broj 1-5477-00, na osnovu Rješenja o upisu u sudski registar subjekta upisa broj 017-0-Reg-06-000554 od 10. 5. 2006. godine. 

Razrješava se dužnosti likvidator navedene firme Zukić Elvira iz Sanskog Mosta, Hamzibegova bb. 

Po pravomoćnosti ovog Rješenja DOO "Empty" Sanski Most brisat će se iz Registra Općinskog suda Bihać i iz svih javnih registara, a izvod iz ovog Rješenja objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovog Suda. 

Broj 017-0-Rl-08-000053 

8. januara 2009. godine 

Bihać 

(so-23/09) 

Općinski sud u Mostaru, postupajući po stečajnom sucu Angeli Pušić, povodom prijedloga "Herss Treid" DOO Jablanica, za otvaranje stečajnog postupka nad imovinom dužnika "HERSS TREID" d.o.o. Jablanica, donio je slijedeće 

RJEŠENJE 

Radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad pravnim licem "HERSS TREID" d.o.o. Jablanica, za privremenog stečajnog upravitelja imenuje se dipl. ing. str. Hujdur Latif iz Mostara, Gojka Vukovića 54-A. 

Privremeni stečajni upravitelj ima sva prava i obveze iz čl. 16. Zakona o stečajnom postupku i naročito je dužan: 

-    starati se o imovini dužnika, 

-    izvršiti pregled dužnikovih poslovnih prostorija, 

-    izvršiti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju dužnika, 

-    utvrditi da li postoji razlog za otvaranje stečajnog postupka, 

-    ispitati da li će imovina stečajnog dužnika pokriti troškove stečajnog postupka, 

-    utvrditi da li se poslovanje stečajnog dužnika može u cjelini ili djelimično nastaviti u tijeku postupka. 

Privremeni stečajni upravitelj dužan je podnijeti svoj pismeni izvještaj ovom Sudu u roku od 30 dana od dana donošenja ovog Rješenja, u kojem će izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svoje stručno mišljenje o zatečenom stanju. 

Privremeno se obustavljaju sve pojedinačne prisilne ovrhe pokrenute protiv gore navedenog Društva. Izlučna i razlučna prava vjerovnici ne mogu ostaviti u prethodnom postupku. 

Društvo "HERSS TREID" d.o.o. Jablanica, kao stečajni dužnik ne smije vršiti nikakva raspolaganja imovinom bez suglasnosti stečajnog suda. 

Pozivaju se svi vjerovnici da privremenom stečajnom upravitelju bez odlaganja saopće koje će mjere osiguranja zahtijevati na predmetima imovine steč. dužnika. 

Oglas o postavljenju privremenog stečajnog upravitelja i određenim mjerama osiguranja iz ovog Rješenja objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 58 0 St 030801 07 St 

9. siječnja 2009. godine 

Mostar 

(so-25/09) 

Općinski sud u Bihaću objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Provest će se likvidacioni postupak nad društvom DOO "BE-HA" Cazin, sa sjedištem u Cazinu, Trg zlatnih ljiljana 12. 

Za likvidatora navedene firme imenuje se Hadžalić Belkisa, nastanjena na adresi Kulina bana 20, Cazin. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovog Suda prijave potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanja, likvidacioni postupak će se zaključiti. 

Određuje se upis zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka u sudskom registru, reg. uložak broj 1-5151-00. 

Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 17 0 L 002723 08 L 

13. januara 2009. godine 

Bihać 

(so-26/09) 

Općinski sud u Orašju, likvidacioni sudija Momir Đošanović, rješavajući u postupku provođenja likvidacije nad pravnim licem Hidropromet DOO, na ročištu održanom dana 14. 1. 2009. godine, donio je sljedeće 

RJEŠENJE 

1.     Zaključuje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Hidropromet DOO za promet i usluge Orašje, Zona poduzetništva B2. 

2.    Razrješava se dužnosti likvidatora Marko Živković iz D. Mahale, Vinkovačka bb. 

3.    Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz Registra OPĆINSKOG SUDA U ORAŠJU, koje je upisano u matični registarski broj 1-1447, a po Rješenju broj 025-0-Reg-06-000034 od 15. 3. 2006. godine. 

4.    Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH". 

5.    Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret predlagača. 

6.    Preostala sredstva na transakcijskom računu kod Hipo Alpe Adria banka PJ Orašje pripadaju osnivaču Baotić Ivanu, sinu Mije. 

Broj 25 0 L 008278 08 L 

14. januara 2009. godine 

Orašje 

(so-27/09) 

Općinski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Provest će se likvidacioni postupak nad firmom Društvo za proizvodnju, promet i usluge "GESSO-MONT" Zenica, d.o.o. Zenica, Branilaca Bosne 8, matični-registarski broj subjekta upisa 1-9721. 

Za likvidatora se imenuje Malkić-Džananović Jasminka, Zenica, Sarajevska 67. 

Ovo Rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 043-0-L-08-000069 

8. januara 2009. godine 

Zenica 

(so-28/09) 

Općinski sud u Mostaru, likvidacioni sudija Rabija Tanović, rješavajući u postupku provođenja likvidacije nad pravnim licem "AMIKO" d.o.o. Čitluk, sa sjedištem u Međugorju, Međugorje bb, zastupanog po z.z. direktoru Scarna Renatu Vittorio, na ročištu održanom dana 20. 11. 2008. godine, donio je sljedeće 

RJEŠENJE 

Zaključuje se postupak likvidacije nad društvom "AMIKO" d.o.o. Čitluk, sa službenim sjedištem u Međugorju, Međugorje bb, upisanog u registarski uložak Kantonalnog suda broj 1-1135, a na osnovu Rješenja o upisu broj Tt. 734/04 od 21. 9. 2004. godine. 

Likvidator Bebanić Ahmed, dipl. oec., iz Mostara, razrješava se dužnosti likvidatora. 

Preostala imovina Društva i to novčana sredstva u iznosu od 490,00 KM, koja se nalaze na transakcijskom računu Društva kod Hypo Alpe Adria Bank d.d. BiH, nakon prestanka pravnog lica uručuju se osnivačima. 

Po pravomoćnosti ovog Rješenja izvršit će se brisanje naprijed označenog Društva iz Registra pravnih subjekata ovog Suda kao i iz svih javnih registara, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Troškovi postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 58 0 L 042214 08 L 

28. novembra 2008. godine 

Mostar 

(so-2517/08) 

Općinski sud u Travniku objavljuje slijedeći 

OGLAS 

Provest će se postupak likvidacije nad pravnim licem "KURTEŠEVIĆ" EXPORT-IMPORT d.o.o. Travnik, upisanim u sudski registar Kantonalnog suda Travnik, Rješenjem br. U/I-687/03 od 6. 11. 2003. godine, odnosno u registarski broj subjekta upisa 1-4567. 

Za likvidatora se postavlja osnivač i direktor Alen Kurtešević, sin Ismeta iz Travnika, Kalibunar - Grozd 1/VI. 

Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči Suda. 

Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potraživanja, smatrat će se da je likvidacioni postupak zaključen. 

Po proteku navedenog roka i nakon što Rješenje o zaključenju likvidacionog postupka postane pravosnažno, pravno lice "KURTEŠEVIĆ" EXPORT-IMPORT d.o.o. Travnik brisat će se iz Registra Općinskog suda Travnik, kao i iz drugih javnih registara. 

Imovina koja preostane pripada osnivaču Društva, kojom on odgovara za obaveze prema trećim osobama koje bi eventualno nakon pravosnažnosti Rješenja imale imovinsko-pravne zahtjeve prema subjektu. 

Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 51 0 L 013080 L 

13. januara 2009. godine 

Travnik 

(so-2512/08) 

Općinski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Zaključuje se likvidacioni postupak nad firmom Društvo za trgovinu i usluge "DIADEMA" d.o.o. Zenica, PC "Zenica" (Kamberovića polje), MBS 43-01-0063-08. 

Razrješava se dužnosti likvidatora Spahić Sean, advokat iz Zenice. 

Po pravosnažnosti ovog Rješenja navedena firma brisat će se iz sudskog registra Općinskog suda u Zenici, zavedena pod brojem MBS 43-01-0063-08, upisana po Rješenju 043-0-Reg-08-000579 od 18. 2. 2008. godine i iz svih javnih registara, a ovo Rješenje objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 043-0-L-08-000052 

14. januara 2009. godine 

(so-2514/08) 

Općinski sud Mostar, kao likvidacijski, po likvidacijskom sucu Divni Bošnjak, odlučujući o zahtjevu Jelene Balić za pokretanje postupka likvidacije nad Društvom "PELLEGRINO" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru u ul. Faladžića 1 C, donio je dana 13. 1. 2009. godine sljedeće 

RJEŠENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad Društvom "PELLEGRINO" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru u ul. Faladžića br. 1 C, vl. Jelene Balić iz Mostara. 

Za likvidatora Društva imenuje se Zijo Veledar, mr. oec., iz Mostara, Zalik 11-A, Mostar. 

Isti je dužan likvidacijskom sucu predočiti popis imovine i sve obveze Društva. 

Oglas o pokretanju likvidacijskog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa prijave svoja potraživanja ovom Sudu, a ukoliko se ne prijavi nitko od povjerilaca, likvidacijski postupak će se zaključiti. 

Nakon što Rješenje o zaključenju likvidacijskog postupka postane pravomoćno, Društvo će se brisati iz Registra Suda, kao i iz svih drugih javnih registara. 

Ovo Rješenje služi kao poziv za ročište radi ispitivanja potraživanja, koje je zakazano za dan petak, 20. 3. 2009. godine sa početkom u 09,00 sati u uredu suca br. 206/II kat. 

Troškovi postupka padaju na teret Društva. 

Broj 58 0 L 045123 08 L 

13. siječnja 2009. godine 

Mostar 

(so-2515/08) 

Općinski sud Mostar, kao likvidacijski, po likvidacijskom sucu Divni Bošnjak, odlučujući o zahtjevu Emira Maslo za pokretanje postupka likvidacije nad Društvom "MO BUILD" Export-Import d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Mladena Balorde 52, donio je dana 13. 1. 2009. godine 

RJEŠENJE 

Otvara se postupak likvidacije nad Društvom "MO BUILD" Export-Import d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Mladena Balorde 52. 

Za likvidatora Društva imenuje se Milka Musa iz Mostara, Zagrebačka 1. 

Isti je dužan likvidacijskom sucu predočiti popis imovine i sve obveze Društva. 

Oglas o pokretanju likvidacijskog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa prijave svoja potraživanja ovom Sudu, a ukoliko se ne prijavi nitko od povjerilaca, likvidacijski postupak će se zaključiti. 

Nakon što Rješenje o zaključenju likvidacijskog postupka postane pravomoćno, Društvo će se brisati iz Registra Suda, kao i iz svih drugih javnih registara. 

Troškovi postupka padaju na teret Društva. 

Ovo Rješenje služi kao poziv za ročište radi ispitivanja potraživanja, koje je zakazano za dan petak, 20. 3. 2009. godine sa početkom u 11,00 sati u uredu suca broj 206/II kat. 

Broj 58 0 L 043865 08 L 

13. siječnja 2009. godine 

Mostar 

(so-2516/08) 

Općinski sud u Mostaru, likvidacijski sudija Divna Bošnjak, rješavajući u postupku provođenja likvidacije nad pravnom osobom "BGC" NETWORK" DOO Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Bijelo Polje bb, na ročištu održanom dana 12. 1. 2009. godine, donio je sljedeće 

RJEŠENJE 

1.    Zaključuje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "BGC" NETWORK" DOO Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Bjelo Polje bb. 

2.    Razrješava se dužnosti likvidatora Boško Raguž iz Mostara. 

3.    Sredstva na računu Društva kod ABS Banke d.d. Mostar u iznosu od 2.100,00 KM imaju se vratiti osnivaču Društva Jurgen Schuster iz Republike Njemačke. 

4.    Po pravosnažnosti ovog Rješenja, navedeno pravno lice brisat će se iz Registra Općinskog suda u Mostaru, koje je upisano u matični registarski broj 1-11917, a po Rješenju broj Tt-O-758/06 od 29. 6. 2007. godine. 

5.    Ovo Rješenje ima se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj ploči Suda. 

6.    Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret predlagača. 

Broj 58 0 L 041700 08 L 

12. siječnja 2009. godine 

Mostar 

(so-2518/08) 

Općinski sud u Mostaru, likvidacioni sudija Rabija Tanović, rješavajući u postupku provođenja likvidacije nad pravnim licem Društvom "K-TRADE" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru na adresi Zrinskih Frankopana 10, na ročištu održanom dana 30. 12. 2008. godine, donio je sljedeće 

RJEŠENJE 

Zaključuje se postupak likvidacije nad Društvom "K-TRADE" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru na adresi Zrinskih Frankopana 10, upisanog u registarski uložak Kantonalnog suda Mostar broj 1-12225, a na osnovu Rješenja o upisu broj Tt. 173/08 od 10. 3. 2008. godine. 

Likvidator Boško Raguž, dipl. oec., iz Mostara, razrješava se dužnosti likvidatora. 

Imovina Društva i to osnivački ulog u iznosu od 2.000,00 KM vraća se osnivaču i zakonskom zastupniku Društva Karađole Šimi. 

Po pravomoćnosti ovog Rješenja izvršit će se brisanje naprijed označenog Društva iz Registra pravnih subjekata ovog Suda kao i iz svih javnih registara, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. 

Troškovi postupka padaju na teret osnivača. 

Broj 58 0 L 046135 08 L 

12. januara 2009. godine 

Mostar 

(so-2519/08) 

Općinski sud u Bihaću, po likvidacionom sudiji Šahinović Gari, u likvidacionom predmetu predlagača Palić Indire, direktora i osnivača, nad dužnikom Opšta zadruga "MLADOST" p.o. Bosanska Krupa, na ročištu dana 31. 10. 2008. godine, donio je slijedeće 

RJEŠENJE 

Zaključuje se likvidacioni postupak nad društvom OPŠTA ZADRUGA "MLADOST" p.o. BOSANSKA KRUPA, ul. 10. jula bb, upisanog u sudski registar kod Općinskog suda Bihać, pod brojem U/I-7/05. 

Likvidator Palić Indira razrješava se dužnosti likvidatora. 

Po pravomoćnosti ovog Rješenja Opšta zadruga "Mladost" p.o. Bosanska Krupa brisat će se iz sudskog registra Općinskog suda Bihać i iz svih javnih registara. 

Ovo Rješenje objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovog Suda. 

Broj 017-0-RL-08-000009 

31. oktobra 2008. godine 

Bihać 

(so-29/09) 

Općinski sud u Zenici objavljuje 

OGLAS 

Provest će se likvidacioni postupak nad firmom Privredno društvo Auto-škola "SALIHA" d.o.o. Zenica, Nikole Tesle 5, MBS 43-01-0016-07. 

Za likvidatora se imenuje Spahić Sean, advokat iz Zenice. 

Ovo Rješenje će se objaviti na oglasnoj ploči Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 43 0 L 006005 08 L 

14. januara 2009. godine 

Zenica 

(so-31/09) 

Općinski sud u Zenici, stečajni sudija Ljevaković Ramo, objavljuje 

OGLAS 

Odbija se prijedlog za provođenje stečajnog postupka nad privrednim društvom Preduzeće za proizvodnju, prevoz, trgovinu i ugostiteljstvo "TRGOTRANS-HA- DŽIĆ" d.j.l. KAKANJ zbog nepostojanja stečajne mase, te se nalaže brisanje ovog privrednog društva iz sudskog registra, zavedenog pod reg. ul. - 1-7093, a po pravosnažnosti ovoga Rješenja. 

Broj 043-0-St-08-000019 

31. decembra 2008. godine 

Zenica 

(so-32/09) 

Općinski sud u Zenici, stečajni sudija Ljevaković Ramo, objavljuje 

OGLAS 

Određuje se ročište za glavnu diobu u stečajnom postupku stečajnog dužnika TRGOVAČKO DRUŠTVO "TRI O" d.o.o. OLOVO, za dan 19. 2. 2009. godine u 12,00 sati, na koje se pozivaju povjerioci i stečajni upravnik. 

Broj 043-0-St-06-000005 

14. januara 2009. godine 

Zenica 

(so-33/09) 

Općinski sud u Sarajevu, i to stečajni sudija Zajmović Hakija, u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "NAPREDAK OSIGURANJE" DD U STEČAJU SARAJEVO, donio je dana 16. 1. 2009. godine slijedeći 

OGLAS 

U stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom "NAPREDAK OSIGURANJE" DD SARAJEVO, daje se saglasnost za postupak glavne diobe. 

Zakazuje se ročište za glavnu diobu za dan srijeda, 18. 2. 2009. u 9,00 sati, soba 436/IV. 

Na ročištu za glavnu diobu će se razmotriti prijedlog glavne diobe koju je sačinio stečajni upravnik. 

Na ročištu će stečajni upravnik položiti završni račun i podnijeti izvještaj. 

Obavještavaju se svi povjerioci da mogu pristupiti na zakazano ročište. 

Broj ST-28/04 V 

16. januara 2009. godine 

Sarajevo 

(O-25/09) 

Općinski sud u Sarajevu, i to stečajni sudija Zajmović Hakija, u stečajnom postupku nad pravnim licem "SARABON" DD tvornica čokolade i kandita Sarajevo, Džemala Bijedića 180, 15. 1. 2009. godine, donio je slijedeći 

OGLAS 

Zakazuje se Skupština povjerilaca nad stečajnim dužnikom "SARABON" DD tvornica čokolade i kandita Sarajevo, Džemala Bijedića 180, za dan 23. 2. 2009. (ponedjeljak) u 10,30 sati. 

Skupština će se održati u Velikoj sali Općine Stari Grad, Zelene beretke 4, Sarajevo. 

DNEVNI RED SKUPŠTINE: 

1.    Izvještaj stečajnog upravnika o dosadašnjim aktivnostima od prethodne skupštine. 

2.    Izvještaj predsjednika Odbora povjerilaca o dosadašnjim aktivnostima Odbora povjerilaca. 

3.    Preispitivanje povjerenja organa u stečajnom postupku. 

4.    Donošenje odluke o daljnjem načinu i uslovima unovčenja imovine stečajnog dužnika. 

Obavještavaju se svi povjerioci u ovom stečajnom postupku da mogu pristupiti na zakazanu skupštinu. 

Broj 09 65 ST 020833 06 ST 

15. januara 2009. godine 

Sarajevo 

(O-26/09) 

USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Žepču 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 044-0-Dn-08-000089, po zahtjevu Begović Omera, sina Hamida iz Golubinje, općina Žepče, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak upisane su u Posjedovni list broj 85, katastarska općina Golubina, označene sa: 

-    katastarska čestica broj 471/1 naziv parcele "Poslovni objekat" kulture privredna zgrada površine 290 m2, 

-    katastarska čestica broj 471/1 naziv parcele "Badnji potok" kulture njiva 5. klase površine 2160 m2, 

-    katastarska čestica broj 471/2 naziv parcele "Kuća i dvorište" kulture kuća i zgrada površine 75 m2, 

-    katastarska čestica broj 471/2 naziv parcele "Kuća i dvorište" kulture kuća i zgrada površine 48 m2, 

-    katastarska čestica broj 471/2 naziv parcele "Kuća i dvorište" kulture dvorište površine 500 m2, 

-    katastarska čestica broj 471/2 naziv parcele "Kuća i dvorište-šupa" kulture ostalo neplodno zemljište površine 47 m2, 

-    katastarska čestica broj 471/2 naziv parcele "Kuća i dvorište" kulture voćnjak 3. klase površine 1225 m2, 

-    katastarska čestica broj 474/2 naziv parcele "Jarčište" kulture livada 2. klase površine 1337 m2, 

-    katastarska čestica broj 620/18 naziv parcele "Badnji potok" kulture njiva 2. klase površine 4300 m2, 

-    katastarska čestica broj 620/233 naziv parcele "Vidovine" kulture pašnjak 1. klase površine 2550 m2, 

-    katastarska čestica broj 620/234 naziv parcele "Vidovine" kulture šuma 1. klase površine 3050 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Begović Omer, sin Hamida iz Golubinje, općina Žepče, JMBG 1212988194450, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje slijedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 044-0-Dn-08-000089 

6. januara 2009. godine 

Žepče 

(so-2497/08-F) 

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Žepču 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 044-0-Dn-08-000095, po zahtjevu Preduzeća za proizvodnju, trgovinu, transport i ugostiteljstvo "ALMY" d.o.o. Zenica, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. 

Nekretnine za koje se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak upisane su u Posjedovni list broj 673, katastarska općina Golubina, označene sa: 

-    katastarska čestica broj 310/1 naziv parcele "Podgrebica" kulture njiva 2. klase površine 1349 m2, 

-    katastarska čestica broj 317/9 naziv parcele "Podgrebica" kulture livada 2. klase površine 4030 m2, 

-    katastarska čestica broj 318/4 naziv parcele "Sopnica" kulture njiva 2. klase površine 2937 m2, 

-    katastarska čestica broj 318/5 naziv parcele "Sopnica" kulture njiva 2. klase površine 7632 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Preduzeće za proizvodnju, trgovinu, transport i ugostiteljstvo "ALMY" d.o.o. Zenica, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje slijedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na 

osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 044-0-Dn-08-000095 

12. januara 2009. godine 

Žepče 

(so-2505/08-F) 

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Žepču 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 044-0-Dn-08-000097, po zahtjevu Mandura Ivice, sina Mate iz Žepča, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak upisana je u Posjedovni list broj 367, katastarska općina Tatarbudžak, označena sa: 

-    katastarska čestica broj 58/17 naziv parcele "Rasadnik" kulture njiva 3. klase površine 4435 m2. 

Prema podacima iz katastra navedena nekretnina je upisana kao državna svojina, a kao korisnik na istoj upisan je Mandura Ivica, sin Mate iz Žepča, JMBG 1008960194270, sa pravom korištenja u dijelu 1/1. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje slijedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 044-0-Dn-08-000097 

12. januara 2009. godine 

(so-2507/08-F) 

Na osnovu člana 63. i 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Žepču 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 044-0-Dn-08-000099, po zahtjevu JP "Nova trgovina" d.d. Žepče, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak upisana je u Posjedovni list broj 626, katastarska općina Golubina, označena sa: 

-    katastarska čestica broj 568/7 naziv parcele "Zadružni dom i dvorište" kulture ostalo neplodno zemljište površine 1630 m2. 

Prema podacima iz katastra navedena nekretnina je upisana kao državna svojina, a kao korisnik na istoj upisana je JP "Nova trgovina" d.d. Žepče, sa pravom korištenja u dijelu 1/1. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje slijedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. 

Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 044-0-Dn-08-000099 

12. januara 2009. godine 

Žepče 

(so-2509/08-F) 

Na osnovu člana 63. i člana 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Zavidovićima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 042-0-DN-09-000 001, po zahtjevu Ahmić Curke, kćeri Zulfe iz Mećevića, općina Zavidovići, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. 

Nekretnine za koju se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak su upisane u Posjedovni list broj 950, katastarska općina Mećevići, označene sa: 

- katastarska čestica broj 1142/2 "Batvica", oranica 4. klase u površini od 576 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednica navedene nekretnine je Ahmić Curka Zulfina, sa dijelom 1/1. 

I Posjedovni list broj 300, katastarska općina Mećevići, označena sa: 

-    katastarska čestica broj 1141/2 "Batvica", oranica 6. klase u površini od 277 m2. 

Prema podacima iz katastra suposjednici navedene nekretnine su Mehić Huso Zulfin, sa dijelom 2/4, Ahmić Curka Zulfina i Mehić Fadil Zulfin, sa dijelom 1/4. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-09-000 001 

12. januara 2009. godine 

Zavidovići 

(so-16/09-F) 

Na osnovu člana 63. i člana 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Zavidovićima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 042-0-DN-09-000 002, po zahtjevu Osmanović Samira, sina Zajima iz Delića bb, općina Zavidovići, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak je upisana u Posjedovni list broj 998, katastarska općina Hajderovići, označena sa: 

- katastarska čestica broj 549/6 "Polje", oranica 6. klase u površini od 1000 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Osmanović Samir Zaimov, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-09-000 002 

12. januara 2009. godine 

Zavidovići 

(so-18/09-F) 

Na osnovu člana 63. i člana 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Zavidovićima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 042-0-DN-09-000 003, po zahtjevu Talović Mustafe, sina Šerifa iz Lijevče, općina Zavidovići, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak je upisana u Posjedovni list broj 1038, katastarska općina Bajvati, označena sa: 

-    katastarska čestica broj 3299/1 "Rakita", voćnjak 3. klase u površini od 2811 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Talović Mustafa Šerifov, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-09-000 003 

12. januara 2009. godine 

Zavidovići 

(so-20/09-G) 

Na osnovu člana 63. i člana 67. Zakona o zemljišnim knjigama FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Općinski sud u Zavidovićima 

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ULOŠKA 

U zemljišnoknjižnom predmetu broj 042-0-DN-09-000 004, po zahtjevu Frkatović Amira, sina Ismeta iz Rujnice, Luke, općina Zavidovići, u toku je postupak za uspostavljanje zemljišnoknjižnog uloška. 

Nekretnina za koju se uspostavlja zemljišnoknjižni uložak je upisana u Posjedovni list broj 1479, katastarska općina Mustajbašići, označena sa: 

- katastarska čestica broj 828/1 "Vučjak", livada 4. klase u površini od 815 m2. 

Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Frkatović Amir Ismetov, sa dijelom 1/1. 

Pozivaju se lica koja polažu pravo vlasništva ili neko drugo pravo nad tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo neće biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemljišnoknjižnog uloška. 

Lica koja polažu pravo nad tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produžiti za najmanje sljedećih 90 dana, kako bi im se dala mogućnost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produženom roku ne uslijedi prijava, zemljišnoknjižni uložak će se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. 

Broj 042-0-DN-09-000 004 

12. januara 2009. godine 

Zavidovići 

(so-22/09-F) 

PEČATI - ŠTAMBILJI 

Oglašava se nevažećim žig sa oznakom ED i brojem žiga S-246 (sa kliješta za plombiranje mjernih uređaja), vlasništvo JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. 

(so-2383/08) 

Oglašava se nevažećim pečat JP Veterinarske stanice "Usora" d.o.o. Sivša, okruglog oblika, prečnika 28 mm, na kojem piše: JAVNO PODUZEĆE VETERINARSKA STANICA "USORA" SIVŠA. 

(so-2500/08) 

Oglašava se nevažećim pečat sa nazivom "Danea" S.T.R. Ilidža - vlasnice Šalaka Nejre, Ustanička 2, pravougaonog oblika, sa oprugom na kojem piše gore navedeni naziv. 

(O-18/09) 

OSTALE OBJAVE 

Oglašava se nevažećom saobraćajna dozvola broj BH 1159970, na ime vlasnika NECKAR CO DOO SARAJEVO, Terezija bb, Sarajevo, izdata od Policijske uprave Centar Sarajevo, dana 16. 3. 2001. godine, ev. br. 24184, za motorno vozilo Volvo S 40, reg. oznake 319-M-724, br. šasije YV1VS14K31F681113, br. motora B418S22305555, god. proizvodnje 2001. 

(O-14/09) 

Oglašava se nevažećom saobraćajna dozvola broj BH 2432667 za AUDI 6, broj šasije WAUZZZ4B42N10984, broj motora AYM036309, 2,5 TDI, zatvoreni, proizveden 2002. godine, vlasništvo BMIG d.o.o. Sarajevo. 

(O-15/09) 

Oglašava se nevažećom saobraćajna dozvola broj BH 2754374, izdata od Policijske uprave Centar Sarajevo, na ime S-LEASING d.o.o. Sarajevo, sa slijedećim podacima: 

Vozilo: VOLKSWAGEN GOLF 

Broj šasije: WVWZZZ1KZ89000431 

Broj motora: BUD406537 

(O-17/09) 

Oglašavaju se nevažećim izgubljene licence za prijevoz stvari i rješenja o ispunjavanju propisanih tehničko-eksploatacionih uslova za vozila POLIĆTRANS d.o.o. SARAJEVO: 

1. Licenca za prijevoz stvari br. 0014618 za vozilo 562-T-640 

2. Rješenje o ispunjavanju propisanih tehničko-eksploatacionih uslova br. 04-4-27-6011 073 H N za vozilo 562-T-640 

1. Licenca za prijevoz stvari br. 0014615 za vozilo 562-T-635 

2. Rješenje o ispunjavanju propisanih tehničko-eksploatacionih uslova br. 04-4-27-6011 075 H N za vozilo 562-T-635 

(O-24/09) 

UPISI U SUDSKI REGISTAR 

MOSTAR 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-391/08 od 9. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Javno poduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar (u daljnjem tekstu: Društvo) upisuje izmjenu osobe ovlaštene za zastupanje i izmjenu adrese sjedišta Društva. 

Javno poduzeće "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" d.d. Mostar u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu zastupa i predstavlja bez ograničenja u okviru registrirane djelatnosti v.d. generalnog direktora Vlado Marić, sin Pere, Akademika Ivana Zovke 10, Mostar. 

Briše se iz sudskog registra Vlado Marić, sin Pere, dosadašnji generalni direktor Društva. 

Nova adresa sjedišta Društva je u ulici Mile Budaka 106A, Mostar. 

Briše se iz sudskog registra Zagrebačka 1, Mostar, kao adresa sjedišta Društva. 

(SR-321/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-398/08 od 6. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Kod društva "Zvečevo-Lasta" d.d. Čapljina, sa sjedištem: Čapljina, Kneza Domagoja bb, prestaje sa radom podružnica pod tvrtkom: "Zvečevo-Lasta" d.d. Čapljina, Podružnica Banja Luka, sa sjedištem: Banja Luka, Dunavska lc, i ista se briše iz sudskog registra gospodarskih društava u Mostaru. 

(SR-322/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-458/08 od 2. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala Društvo "AUTO CENTAR BORAS" d.o.o. MOSTAR vrši povećanje temeljnog kapitala Društva, pa ukupni temeljni kapital Društva sada iznosi 4.366.277,02 KM. 

(SR-323/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-334/08 od 18. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Zdravko Božić iz Mostara, Zagrebačka 4 je osnovao društvo pod tvrtkom ZNAM d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Dr. Ante Starčevića 64. Temeljni kapital Društva je 2.000,00 KM. U pravnom prometu s trećim osobama Društvo ima neograničene ovlasti, a za svoje obveze odgovara svom svojom imovinom-potpuna odgovornost. Društvo u unutarnjem i vanjskom prometu neograničeno zastupa direktor Društva Ana (Zdravko) Božić iz Mostara, Zagrebačka 4, JMBG 2302981155002. 

Djelatnosti Društva su: 

TISKARSKE DJELATNOSTI 

22.110 Izdavanje knjiga, 22.120 Izdavanje novina, 22.130 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija, 22.140 Izdavanje zvučnih časopisa, 22.150 Ostala izdavačka djelatnost, 22.210 Tiskanje novina, 22.220 Tiskanje, na drugom mjestu nespomenuto, 22.230 Knjigoveški i završni radovi, 22.240 Priprema i izradba tiskarske forme, 22.250 Ostale usluge u svezi sa tiskanjem, 22.320 Umnožavanje zvučnih zapisa, 22.310 Umnožavanje videozapisa, 22.330 Umnožavanje računalnih zapisa, TRGOVINA NA VELIKO I MALO 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, 51.640 Trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom, 50.101Trgovina motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, održavanje i popravak motocikla i njihovih dijelova i pribora, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim i kemijskim proizvodima, 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvom i građevinskim materijalima, 51.140 Posredništvo u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zračnim letjelicama, 51.150 Posredništvo u trgovini pokućstvom, kućanskim proizvodima i drugom željeznom robom, 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, 51.170 Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, 51.180 Posredništvo specijalizirano za trgovinu određenim proizvodima ili skupine proizvoda na drugom mjestu nespomenuti, 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, 51.230 Trgovina na veliko živom stokom, 51.240 Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim prerađevinama, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljem i masnoćama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholom i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kavom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalim živežnim namirnicama, uključujući ribe, školjke, rakove, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.420 Trgovina na veliko odjećom i obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za kućanstvo, 51.510 Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.530 Trgovina na veliko drvom, građevnim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.610 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.620 Trgovina na veliko građevinskim strojevima, 51.630 Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju i strojevima za šivanje i pletenje, 51.650 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu, obrtništvo i plovidbu, 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priključcima i oruđem, uključujući traktore, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežito hranom, pićim i duhanskim proizv., 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribom, školjkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholom i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tektilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, 52.440 Trgovina na malo pokućstvom, opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima, 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevnim materijalom, 52.480 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama, 52.610 Trgovina na malo putem pošte, 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, UGOSTITELJSTVO 55.110 Hoteli i moteli, sa restoranom, 55.120 Hoteli i moteli, bez restorana, 55.300 Restorani, 55.400 Barovi, CESTOVNI PROMET 60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu, 63.400 Djelatnost ostalih agencija u prometu, 72.300 Obrada podataka, 74.400 Promidžba (reklama i propaganda), Zastupanje stranih osoba, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Prodaja strane robe s konsignacijskog skladišta, Prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama. 

(SR-324/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-171/08 od 4. 3. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o osnivanju društva br. OPU 193/2008, od 14. 2. 2008. god., osnivač Općinsko vijeće Općine Konjic, Maršala Tita bb, Konjic, osniva Društvo "CENTAR ZA RIBARSTVO NERETVA" d.o.o. Konjic. 

Sjedište Društva je Boračko Jezero bb, Konjic. 

Početni kapital Društva je 2.000,00 KM u novcu. 

Djelatnost Društva u unutrašnjem prometuje : 

05.010; 05.020; 15.110; 15.120; 15.130; 15.200; 51.380; 52.230; 55.110; 55.120; 55.210; 55.220; 55.230; 55.300; 55.400; 55.510; 55.520; 73.101; 73.102; 

Djelatnost društva u vanjskotrgovinskom prometu je: 

- vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutrašnjeg prometa. Društvo odgovara za obaveze cjelokupnom imovinom. 

Društvo u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu zastupa vršilac dužnosti direktora Mustafić Sejad, sin Salema iz Konjica, Čelebići bb, bez ograničenja ovlaštenja. 

(SR-325/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-92/08 od 16. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Dragan Šaravanja iz Mostara i Dragan Čolić iz Mostara su osnovali društvo pod tvrtkom "DD - GROUP" d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Mostaru, Vukovarska bb. Temeljni kapital Društva je 2.000,00 KM. U pravnom prometu s trećim osobama Društva imaju neograničene ovlasti, a za svoje obveze odgovaraju svom svojom imovinom-potpuna odgovornost. Društvo u unutarnjem i vanjskom prometu neograničeno zastupa direktor Društva Nada Šaravanja iz Mostara, Put za Široki 3, JMBG 0301972128619, i zvršni direktori: Dragan Šaravanja iz Mostara, Vukovarska bb, JMBG 1005972150016 i Dragan Čolić iz Mostara, Zrinski Frankopana 34, JMBG 2312966150032. 

Djelatnosti Društva su: 

PROIZVODNJA 01.120 Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala; 01.131 Vinogradarstvo; 01.132 Uzgoj voća, oraha i sl., usjeva za pripremanje začina i napitaka; 01.251 Uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska; 01.410 Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji; 15.310 Prerada i konzerviranje krumpira; 15.320 Proizvodnja sokova od voća i povrća, 15.330 Prerada i konzerviranje voća i povrća, d.n.; 15.860 Prerada čaja i kave; 15.870 Proizvodnja začina i dodataka jelima; 15.880 Proizvodnja homogenizirane gotove i dijetetske hrane; 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pića, 15.920 Proizvodnja etilnog alkohola iz fermentiranih materijala, 15.930 Proizvodnja vina iz grožđa; 15.940 Proizvodnja jabukovače i vina od ostalog voća; 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermentiranih pića; 15.982 Proizvodnja bezalkoholnih pića; PROIZVODNJA CELULOZE I KARTONA 21.100 Proizvodnja celuloze; 21.120 Proizvodnja papira i kartona; 21.210 Proizvodnja valovitog papira i kartona (ljepenke), papirne i kartonske ambalaže; 21.220 Proizvodnja papirnatih proizvoda za kućanstvo, higijenske i toaletne potrebe; 21.230 Proizvodnja uredskog papirnatog materijala; 21.240 Proizvodnja zidnih tapeta; 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona (ljepenke); d.n.; IZDAVAČKA I TISKARSKA DJELATNOST 22.110 Izdavanje knjiga; 22.120 Izdavanje novina; 22.130 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija; 22.140 Izdavanje zvučnih časopisa; 22.150 Ostala izdavačka djelatnost; 22.210 Tiskanje novina; 22.220 Tiskanje, na drugom mjestu nespomenuto; 22.230 Knjigoveški i završni radovi; 22.240 Priprema i izradba tiskarske forme; 22.250 Ostale usluge u svezi sa tiskanjem; 22.310 Umnožavanje (reprodukcije) zvučnih zapisa; 22.320 Umnožavanje (reprodukcija) videozapisa; 22.330 Umnožavanje (reprodukcija) računalnih zapisa; RECIKLAŽA 37.100 Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka; 37.200 Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka; GRAĐEVINARSTVO 45.110 Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi; 45.120 Površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju; 45.211 Visokogradnja; 45.212 Niskogradnja; 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; 45.230 Izgradnja autocesta i drugih prometnica, uzletišta u zračnim lukama i športskih terena; 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata; 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata; 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu; 45.310 Elektroinstalacijski radovi; 45.320 Izolacijski radovi; 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje; 45.340 Ostali instalacijski radovi; 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga; 45.440 Soboslikarski i staklarski radovi; 45.450 Ostali završni radovi; 45.500 Iznajmljivanje strojeva i opreme za gradnju ili rušenje, sa rukovateljem; TRGOVINA NA VELIKO I MALO 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko; 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo; 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila; 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima; 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 50.403 Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom; 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvom i građevinskim materijalom; 51.140 Posredništvo u trgovini strojevima, industrijskom opremom i zrakoplovima; 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, kućanskim proizvodima i drugom željeznom robom; 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima; 51.170 Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom; 51.180 Posredništvo u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili skupine proizvoda, d.n.; 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima; 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom; 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama; 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom; 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem; 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima; 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima; 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima; 51.370 Trgovina na veliko kavom, čajevima, kakaom i začinima; 51.380 Trgovina na veliko ostalim živežnim namirnicama, uključujući ribe, školjke i rakove; 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima; 51.410 Trgovina na veliko tekstilom; 51.421 Trgovina na veliko odjećom; 51.422 Trgovina na veliko obućom; 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima; 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje; 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom; 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju; 51.531 Trgovina na veliko drvom; 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom; 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, inst. materijalom i opremom za vodovod i grijanje; 51.610 Trgovina na veliko alatnim strojevima; 51.620 Trgovina na veliko građevinskim strojevima; 51.630 Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju i strojevima za šivanje i pletenje; 51.640 Trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom; 51.650 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu, obrtništvo i plovidbu; 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priključcima i oruđem, uključujući traktore; 51.700 Ostala trgovina na veliko; 52.110 Trgovina na malo u nespec. prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvod.; 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem; 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima; 52.230 Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima; 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima; 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima; 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima; 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u spec. prodavnicama; 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima; 52.410 Trgovina na malo tekstilom; 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima; 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima; 52.441 Trgovina na malo namještajem; 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima, d.n.; 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima; 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom; 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom; 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i računalima; 52.483 Trgovina na malo športskom opremom; 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama; 52.485 Trgovina na malo cvijećem; 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama; 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama; UGOSTITELJSTVO 55.300 Restorani; 55.400 Barovi; CESTOVNI PROMET 60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu; PRATEĆE USLUGE 63.120 Skladištenje robe; TURIZAM 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; 

USLUGE 

Zastupanje stranih osoba; Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; Prodaja strane robe s konsignacijskih skladišta; Marketing. 

(SR-326/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-453/08 od 28. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o osnivanju podružnice br. 1p/08 od 19. 5. 2008. godine osnivač Društva za proizvodnju, građevinarstvo i usluge SPILJAK - STS d.o.o. Konjic, Spiljak Mejra iz Konjica, osniva podružnicu. Podružnica će poslovati pod nazivom: Društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge SPILJAK -STS d.o.o. Konjic - Podružnica br. 1, Ljubuški. Skraćeni naziv pod kojim će poslovati Podružnica je: SPILJAK - STS d.o.o. Konjic - Podružnica br. 1, Ljubuški. Sjedište Podružnice je u Ljubuškom, Radničko naselje 84. 

Djelatnost Podružnice je istovjetna djelatnosti Društva. Podružnicu zastupa i predstavlja Spiljak Amel, rukovodilac Podružnice, bez ograničenja ovlaštenja. 

(SR-327/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-352/08 od 22. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Božena (Gojko) Prskalo, Čitluk, Gradnići bb, JMBG 0604971156476, svojom Odlukom i to: Odluka o osnivanju društva I.P. PRSKALO d.o.o. Čitluk, Međugorje, OPU-br. 537/2008. od 14. 4. 2008. godine, osniva društvo s ograničenom odgovornošću pod tvrtkom: 

I.P. PRSKALO društvo s ograničenom odgovornošću Čitluk, Međugorje 

Skraćena tvrtka: I.P. PRSKALO d.o.o. Čitluk, Međugorje 

Sjedište: Čitluk, Međugorje, Bijakovići bb, sa ukupnim temeljnim kapitalom u iznosu od 2.000,00 KM. Djelatnosti Društva u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu su: 

45.110 Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Niskogradnja, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje niskogradnje i njihovih dijelova, 45.230 Izgradnja autocesta i drugih prometnica, uzletišta u zračnim lukama i športskih terena, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Elektroinstalacijski radovi, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljanje instalacije za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje, 45.340 Ostali instalacijski radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.440 Soboslikarski i staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje strojeva i opreme za gradnju ili rušenje s rukovateljem, 51.170 Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, 51.180 Posredništvo u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili skupine proizvoda, d.n., 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.380 Trgovina na veliko ostalim živežnim namirnicama, uključujući ribe, školjke i rakove, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 Trgovina na veliko drvom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.610 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.640 Trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežito hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima, na drugom mjestu nespomenuto 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevnim materijalom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i računalima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama, 52.610 Trgovina na malo putem pošte, 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, 52.740 Popravci, d.n., 55.110 Hoteli i moteli s restoranom, 55.120 Hoteli i moteli, bez restorana, 55.220 Kampovi i kampirališta, 55.230 Ostali smještaj za kraći boravak, 55.300 Restorani, 55.400 Barovi, 55.510 Kantine (menze) 55.520 Opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering), 60.101 Promet putnika i robe (tereta), 60.220 Taksi služba, 60.230 Ostali prijevoz putnika u cestovnom prometu, 60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu, 63.110 Prekrcaj tereta, 63.120 Skladištenje robe, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost ostalih agencija u prometu, 70.120 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina, 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 70.310 Agencija za promet nekretninama, 70.320 Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, 71.330 Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala (kompjutore), 71.340 Iznajmljivanje ostalih strojeva i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.400 Promidžba (reklama i propaganda), 74.500 Agencije za zapošljavanje i posredovanje radne snage, 74.700 Čišćenje svih vrsta objekata, 74.810 Fotografske djelatnosti, 74.820 Djelatnost pakiranja, 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 92.720 Ostale rekreacijske djelatnosti, d.n., 93.020 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje, 93.030 Djelatnosti vezane za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n., 95.000 Privatna kućanstva sa uposlenim osobljem, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; zastupanje stranih pravnih osoba; prodaja robe s konsignacijskog skladišta; prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica; međunarodno-prometno agencijski poslovi. 

Uprava Društva: Božena (Gojko) Prskalo, Čitluk, Gradnići bb, JMBG 0604971156476, direktor, pojedinačno i samostalno, bez ograničenja. 

(SR-328/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-381/08 od 16. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Ugovorom o osnivanju društva br. OPU 569/08 od 19. 3. 2008. godine 24. 4. 2007. godine: Milenko (Žarko) Čović, Stjepana Radića 70, Mostar, JMBG 0308956150013, osobna iskaznica 04BDH8375, izdana 20. 12. 2004. od MUP HNK Mostar, Tihomir (Mirko) Pandža, Blaiburških žrtava 112, Mostar, JMBG 2911966150017, o. i. 04BDH2298, izdana 29. 9. 2004. MUP HNK Mostar i Bruno (Mile) Dankić Kralja Petra Krešimira 8a Mostar, JBMG 1708968150002, o.i. broj 05BCI2121, izdana 10. 3. 2005. godine, osnivaju društvo s ograničenom odgovornošću pod tvrtkom: TEAMWORK d.o.o. Mostar, sjedište: Mostar, Zagrebačka 5. Ukupni temeljni kapital Društva je 15.000,00 KM, a sastoji se od uloga člana Društva Milenko Čović u iznosu od 5.000,00 KM, ili 33,33%, uloga člana Društva Tihomir Pandža u iznosu od 5.000,00 KM, ili 33,33% i uloga člana Društva Bruno Dankić u iznosu od 5.000,00 KM, ili 33,33%. Djelatnosti Društva u unutarnjem prometu su: 22.110 Izdavanje knjiga, 22.120 Izdavanje novina, 22.130 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija, 22.140 Izdavanje zvučnih zapisa, 22.150 Ostala izdavačka djelatnost, 22.210 Tiskanje novina, 22.220 Tiskanje, d.n., 22.230 Knjigoveški i završni radovi, 22.240 Priprema i izradba tiskarske forme, 22.250 Ostale usluge u svezi sa tiskanjem, 22.310 Umnožavanje(reprodukcija) zvučnih zapisa, 22.320 Umnožavanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umnožavanje(reprodukcija) računalnih zapisa, 30.010 Proizvodnja uredskih strojeva, 30.020 Proizvodnja računala (kompjutora) i druge opreme za obradu podataka, 31.100 Proizvodnja elektromotora, generatora i transformatora, Proizvodnja izolirane žice i kabela, 31.620 Proizvodnja ostale električne opreme, d.n., 32.100 Proizvodnja elektroničkih cijevi i drugih elektroničkih komponenata, 32.200 Proizvodnja televizijskih odašiljača i radioodašiljača i aparata za žičanu telefoniju i telegrafiju, 32.300 Proizvodnja televizijskih prijamnika, radio prijamnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka i slike, te prateće opreme, 33.300 Proizvodnja opreme za kontrolu industrijskih procesa, 33.400 Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme, 33.500 Proizvodnja satova, 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za poslovne i prodajne prostore, 36.130 Proizvodnja kuhinjskog namještaja, osim stolica, 36.140 Proizvodnja ostalog namještaja, d.n., 36.500 Proizvodnja igara i igračaka, 37.100 Reciklaža metalnih ostataka i otpadaka, 37.200 Reciklaža nemetalnih ostataka i otpadaka, 45.310 Elektroinstalacijski radovi, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljanje instalacije za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje, 45.340 Ostali instalacijski radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.440 Soboslikarski i staklarski radovi 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje strojeva i opreme za gradnju ili rušenje s rukovateljem, 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredništvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemijskim proizvodima, 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredništvo u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima, 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, kućanskim proizvodima i drugom željeznom robom, 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, 51.170 Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, 51.180 Posredništvo u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili skupine proizvoda, d.n., 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, 51.230 Trgovina na veliko živom stokom, 51.240 Trgovina na veliko sirovim i slavljenim kožama, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljem i masnoćama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kavom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalim živežnim namirnicama, uključujući ribe, školjke i rakove, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, 51.510 Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 Trgovina na veliko drvom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.610 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.620 Trgovina na veliko građevinskim strojevima, 51.630 Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju i strojevima za šivanje i pletenje, 51.640 Trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom, 51.650 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu, obrtništvo i plovidbu, 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priključcima i oruđem uključujući i traktore, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežito hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribom, školjkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima, na drugom mjestu nespomenuto, 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevnim materijalom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i računalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo športskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama, 52.610 Trgovina na malo putem pošte, 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, 52.720 Popravak električnih aparata za kućanstvo, uključujući radioopremu, televizijsku opremu i ostalu audioopremu i videoopremu, 52.740 Popravci, d. n., 55.110 Hoteli i moteli s restoranom, 55.120 Hoteli i moteli, bez restorana, 55.300 Restorani, 55.400 Barovi, 55.510 Kantine (menze), 55.520 Opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering), 60.211 Prijevoz putnika u međugradskom prometu, redoviti (linijski), 60.212 Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu, redoviti (linijski), 60.220 Taksi služba, 60.230 Ostali prijevoz putnika u cestovnom prometu, 60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu, 63.400 Djelatnost ostalih agencija u prometu, 64.120 Kurirske usluge, osim javnih poštanskih, 64.200 Telekomunikacije, 67.120 Posredovanje u poslovanju vrijednosnim papirima, 67.130 Pomoćne djelatnosti povezane sa financijskim posredovanjem, 67.200 Pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima, 70.110 Stvaranje novih nekretnina, 70.120 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina, 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 70.310 Agencija za promet nekretninama, 70.320 Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.330 Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala (kompjutore), 72.100 Pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardwareu), 72.200 Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softwarea), 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada baze podataka, 72.500 Održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva i računalnih sustava (računala-kompjutora), 72.600 Ostale srodne računalne (kompjutorske) aktivnosti, 73.101 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim znanostima, 73.102 Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; savjetodavni poslovi u svezi poreza, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.400 Promidžba (reklama i propaganda), 74.810 Fotografske djelatnosti, 74.820 Djelatnost pakiranja, Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.110 Snimanje filmova i videofilmova, Distribucija filmova i videofilmova, 92.130 Prikazivanje filmova, zastupanje stranih osoba - Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - Prodaja robe s konsignacijskog skladišta - Prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama; Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa su: vanjska trgovina uvoz-izvoz proizvoda u okviru djelatnosti unutarnjeg prometa, usluge u oblasti informatike, u okviru registrirane djelatnosti, prijevoz robe i putnika u međunarodnom cestovnom prometu, zastupanje stranih osoba, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, prodaja robe s konsignacijskih skladišta, prodaja robe u slobodnim carinskim prodavaonicama, promidžba (reklama i propaganda). Uprava Društva: Josip (Ivo) Zovko, Mostar, Potoci bb, JMBG 0209980150034, direktor, zastupa i predstavlja Društvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograničenja. 

(SR-329/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-521/08 od 13. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Skupština Društva "Medinf" d.o.o. Mostar je Odlukom broj 03/2008 od 10. 6. 2008. g. izvršila izmjenu adrese sjedišta Društva, tako da će Društvo "Medinf" d.o.o. Mostar umjesto dosadašnje adrese u Mostaru, Alekse Šantića 14, ubuduće poslovati sa sjedištem u Mostaru na adresi Adema Buća 32. 

(SR-330/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj TT-0-418/08 od 29. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osniva se društvo pod tvrtkom (puni naziv): "PRORA" društvo sa ograničenom odgovornošću Čapljina, sa sjedištem: Gabela Polje bb. Skraćeni naziv Društva je: "PRORA" d.o.o. Čapljina. Osnivač Društva je Mirela Rešetar, kći Dobre, rođena 21. 9. 1970. g., nastanjena u Splitu, Put Žnjana, 3B, Republika Hrvatska, hrvatska putovnica broj 002201491, izdana u PU Split, dana 16. 7. 2004. g, sa ukupnim temeljnim kapitalom Društva od 2.000,00 KM u novcu (100% uloga/udjela u ukupnom temeljnom kapitalu). Djelatnost Društva u unutarnjem prometu je: 01.120, 01.131, 01.230, 01.240, 01.251, 01.252, 01.410, 01.420, 01.500, 02.020, 05.010, 05.020, 15.110, 15.120, 15.130, 15.200, 15.320, 15.330, 15.510, 15.520, 15.710, 15.720, 15.812, 15.820, 15.850, 15.870, 15.880, 15.890, 15.960, 15.970, 15.981, 15.982, 20.400, 20.510, 21.120, 21.210, 21.220, 21.230, 21.240, 21.250, 22.220, 22.230, 22.250, 24.300, 24.510, 24.520, 24.630, 25.210, 25.220, 25.230, 26.610, 26.630, 26.640, 26.660, 26.700, 27.330, 27.350, 28.110, 28.120, 28.400, 28.510, 28.710, 28.720, 28.730, 28.740, 28.750, 29.130, 34.300, 35.120, 36.110, 36.120, 36.130, 36.400, 36.500, 36.610, 36.630, 37.100, 37.200, 41.000, 45.110, 45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.230, 45.250, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.440, 45.450, 45.500, 51.110, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.230, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.450, 51.470, 51.510, 51.531, 51.532, 51.540, 51.570, 51.640, 51.700, 52.210, 52.220, 52.270, 52.442, 52.450, 52.470, 52.481, 52.483, 52.610, 52.630, 55.110, 55.120, 55.210, 55.220, 55.230, 55.300, 55.400, 55.510, 55.520, 60.211, 60.230, 60.240, 63.110, 63.120, 63.210, 63.300, 63.400, 70 340, 74.400, 74.820, 74.840, 93.050. 

U vanjskom prometu djelatnosti su: Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvoda u okviru registrirane djelatnosti, prijevoz robe (tereta) u međunarodnom cestovnom prometu i zastupanje inozemnih pravnih osoba. Društvo u pravnom prometu s trećim osobama istupa u svoje ime i za svoj račun. Direktor Društva je Mirela Rešetar, kći Dobre, rođena 21. 9. 1970. g., nastanjena u Splitu, Put Žnjana, 3B, Republika Hrvatska, hrvatska putovnica broj 002201491, izdana u PU Split, dana 16. 7. 2004. g, koja Društvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu zastupa bez ograničenja u okviru registrirane djelatnosti. 

(SR-331/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-410/08 od 9. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Produžava se mandat dosadašnjeg ravnatelja ustanove: Ustanova za odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi Dječji vrtić Čitluk, tako da će i dalje ravnatelj ove Ustanove biti Zdenka (Drage) Pehar iz Čitluka, rođena 1. listopada 1957. g. u Gornjim Radišićima, općina Ljubuški, JMBG 0110957156339, sa prebivalištem u Čitluku na adresi Kralja Tomislava bb. 

(SR-332/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-392/08 od 6. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Poljoprivredna zadruga "Dubrave" Prenj-Stolac, potpuna odgovornost, upisana u Registar Općinskog suda u Mostaru Rješenjem broj UF/I-89/99 od 23. 4. 1999. godine, pod matičnim registarskim brojem 3-182, na temelju Odluke o promjeni firme Zadruge, broj 17-1/08 od 14. 3. 2007. godine, Odluke o promjeni sjedišta Zadruge, broj 18-1/08 od 14. 3. 2008. godine i Odluke o izmjeni zadružnih pravila, broj 16-1/08 od 14. 3. 2008. godine, vrši promjenu firme i sjedišta Zadruge, Nova firma Zadruge glasi: Poljoprivredna zadruga "Dubrave" potpuna odgovornost, Čapljina. Skraćena oznaka firme glasi: PZ "Dubrave" p.o. Čapljina. Novo sjedište Zadruge je u Čapljini, Domanovići bb. 

(SR-334/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-377/08 od 26. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Skupština društva: "VJETROENERGETIKA BH" Društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar, naziv Društva na engleskom: "WINDPOWER BH" limited liability company Mostar, Vrapčići 430 je Odlukom od 12. 2. 2008. g. razriješila dužnosti direktora Društva Stefan Ilies-Maior, a Odlukom od 12. 2. 2008. g. za direktora Društva su imenovali Peter Kussmaul, državljanina Republike Njemačke, nastanjen na adresi Mozartstr. 5 Pfinztal, Republika Njemačka, pasoš br. 6430128835, tako da će društvo: "VJETROENERGETIKA BH" Društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar umjesto dosadašnjeg direktora Stefan Ilies-Maior, ubuduće zastupati i predstavljati u unutrašnjem i vanjskom prometu Peter Kussmaul bez ograničenja ovlaštenja u zastupanju Društva. 

(SR-335/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-424/08 od 12. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

U Registar Suda upisani su ovi podaci: 

Ugovorom o osnivanju "VENED" društva sa ograničenom odgovornošću broj OPU-120/08 od 15. 4. 2008. godine osnovano je "VENED" društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar. Skraćeni naziv firme je: "VENED" d.o.o. Mostar. 

Osnivači Društva: 

1. Društvo za poslovno savjetovanje, računovodstvene i pravne usluge "EMAM" BSG d.o.o. Sarajevo, sa jedištem u Sarajevu, Hamdije Kreševljakovića 18/II, 

2. "NovaCapital" Društvo za poslovno savjetovanje d.o.o. Sarajevo, sa jedištem u Sarajevu, Hamdije Kreševljakovića 18/II, 

3. "EUROHAUS" berzno-posrednička kuća d.o.o. Sarajevo, sa jedištem u Sarajevu, Azize Šaćirbegović 16, 

4. Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "DEMA & S" EXPORT-IMPORT d.o.o. Mostar, sa jedištem u Mostaru, Podgorani 44. 

Direktor Društva bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrirane djelatnosti je Edin Bešić, sin Kemala, iz Mostara, Onešćukova 49, JMBG 0110971151838, broj lične karte 03BDC3129. Osnivački ulog iznosi 10.000,00 KM, od toga: 

1. Društvo "EMAM" BSG d.o.o. Sarajevo, 2.000 KM, ili 20% udjela u osnovnom kapitalu, 

2. "NovaCapital" d.o.o. Sarajevo, 2.000 KM, ili 20% udjela u osnovnom kapitalu, 

3. "EUROHAUS" d.o.o. Sarajevo, 4.000 KM, ili 40% udjela u osnovnom kapitalu, 

4. "DEMA & S" EXPORT-MPORT d.o.o. Mostar, 2.000 KM, ili 20% udjela u osnovnom kapitalu. 

Djelatnost Društva: 

01.110, 01.121, 01.122, 01.123, 01.131, 01.132, 01.133, 01.211, 01.212, 01.213, 01.221, 01.222, 01.230, 01.240, 01.251, 01.252, 01.300, 01.411, 01.412, 01.413, 01.420, 01.500, 05.011, 05.012, 05.020, 15.110, 15.120, 15.130, 15.200, 15.310, 15.320, 15.330, 15.410, 15.420, 15.430, 15.510, 15.520, 15.610, 15.620, 15.710, 15.720, 15.810, 15.820, 15.830, 15.840, 15.850, 15.860, 15.870, 15.880, 15.890, 15.910, 15.920, 15.930, 15.940, 15.950, 15.960, 15.970, 15.981, 15.982, 16.001, 16.002, 17.110, 17.120, 17.130, 17.140, 17.150, 17.160, 17.170, 17.210, 17.220, 17.230, 17.240, 17.250, 17.300, 17.401, 17.402, 17.510, 17.520, 17.530, 17.541, 17.542, 17.600, 17.710, 17.720, 18.100, 18.210, 18.221, 18.222, 18.230, 18.241, 18.242, 18.300, 19.100, 19.200, 19.301, 19.302, 20.101, 20.102, 20.200, 20.300, 20.400, 20.510, 20.521, 20.522, 21.110, 21.120, 21.210, 21.220, 21.230, 21.240, 21.250, 22.220, 22.230, 22.240, 22.250, 22.310, 22.320, 22.330, 23.202, 24.160, 24.170, 24.300, 24.510, 24.520, 24.620, 24.630, 24.640, 24.650, 24.660, 24.700, 25.110, 25.120, 25.130, 25.210, 25.220, 25.230, 25.240, 26.110, 26.120, 26.131, 26.132, 26.140, 26.150, 26.210, 26.220, 26.230, 26.240, 26.250, 26.260, 26.300, 26.400, 26.510, 26.520, 26.530, 26.610, 26.620, 26.630, 26.640, 26.650, 26.660, 26.700, 26.810, 26.820, 27.100, 27.210, 27.220, 27.310, 27.320, 27.330, 27.410, 27.420, 27.430, 27.440, 27.450, 27.510, 27.520, 27.530, 27.540, 28.110, 28.120, 28.210, 28.220, 28.300, 28.400, 28.510, 28.520, 28.610, 28.620, 28.630, 28.710, 28.720, 28.730, 28.740, 28.750, 29.110, 29.120, 29.130, 29.140, 29.210, 29.220, 29.230, 29.240, 29.310, 29.320, 29.410, 29.420, 29.430, 29.510, 29.520, 29.530, 29.540, 29.550, 29.560, 29.710, 29.720, 30.010, 30.020, 31.100, 31.200, 31.300, 31.400, 31.500, 31.610, 31.620, 32.100, 32.200, 32.300, 33.200, 33.300, 33.400, 33.500, 34.100, 34.200, 34.300, 35.120, 35.410, 35.420, 35.430, 35.500, 36.110, 36.120, 36.300, 36.400, 36.500, 36.610, 36.620, 36.630, 37.100, 37.200, 40.300, 45.110, 45.120, 45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.230, 45.241, 45.242, 45.250, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.441, 45.442, 45.450, 45.500, 50.101, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.401, 50.402, 50.403, 50.404, 50.500, 51.110, 51.120, 51.130, 51.140, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.240, 51.250, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.390, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.470, 51.510, 51.520, 51.531, 51.532, 51.540, 51.550, 51.560, 51.570, 51.810, 51.820, 51.830, 51.840, 51.850, 51.860, 51.870, 51.880, 51.900, 52.110, 52.120, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.320, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.470, 52.481, 52.482, 52.483, 52.484, 52.485, 52.486, 52.487, 52.500, 52.610, 52.620, 52.630, 52.710, 52.721, 52.722, 52.730, 52.740, 55.101, 55.102, 55.211, 55.212, 55.220, 55.231, 55.234, 55.300, 55.401, 55.402, 55.403, 55.510, 55.520, 60.101, 60.211, 60.220, 60.230, 60.240, 60.300, 61.100, 61.200, 63.110, 63.120, 63.300, 63.400, 64.120, 65.210, 70.110, 70.120, 70.200, 70.310, 70.320, 71.100, 71.210, 71.220, 71.230, 71.310, 71.320, 71.330, 71.340, 71.400, 72.100, 72.210, 72.220, 72.300, 72.400, 72.500, 72.600, 74.120, 74.130, 74.140, 74.200, 74.300, 74.401, 74.700, 74.810, 74.820, 92.110, 92.120, 92.130, 92.200, 92.310, 92.320, 92.330, 92.340, 92.400, 92.610, 92.620, 92.720, 93.010, 93.020, 93.030, 93.040, 93.050. 

(SR-336/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-464/08 od 27. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo: "NATURA RAMAE" d.o.o. Prozor-Rama, Splitska bb, vrši izmjenu uprave-direktora. 

Briše se iz Registra gospodarskih društava dosadašnji direktor Društva Josip Juričić, Prozor-Rama, Splitska bb, JMBG 2307959153553, a upisuje novi direktor i to Milka (Mato) Jurčić, Prozor-Rama, Splitska bb, JMBG 1703963158550, direktor, zastupa i predstavlja Društvo samostalno i pojedinačno bez ograničenja. 

(SR-337/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-387/08 od 28. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom broj 116/08, od 25. 2. 2008. godine Nadzorni odbor HTD "ZENIT-BRO" d.o.o. Neum razrješuje dužnosti upravu-direktora Milu (Ivana) Boškovića zbog isteka mandata, iz Neuma, JMBG 0310955153757, Zagrebačka 49, Neum, a Odlukom broj 117/08 od 25. 2. 2008. godine imenuje upravu-direktora u osobi Ivana (David) Lakića, JMBG 2512959153955, iz Neuma, Dalmatinska 1/3, koji Društvo zastupa i predstavlja u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju, bez ograničenja u okviru registrirane djelatnosti, osim kod kupovine i prodaje nekretnina, te investicija i kreditnih zaduženja čija je vrijednost veća od 100.000,00 KM, za što mu je potrebna suglasnost Nadzornog odbora Društva. 

(SR-338/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-504/08 od 11. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

1. Lidija Filipčić, Republika Hrvatska, Zagreb, Obojski Gaj 2B, putovnica br. 001194627, 

2. Tomislav Krstičević, Republika Hrvatska, Zagreb, Obojski Gaj 2B, putovnica br. 000234908, i 

3. Marlena Ćukteraš, Čapljina, ul. 7. lipnja 25, JMBG 2407973156136, osnivaju ustanovu za obavljanje srednjoškolskog obrazovanja pod tvrtkom: 

"Internacionalna privatna gimnazija" Mostar. Sjedište: Blajburških žrtava 100. Temeljni kapital iznosi 2.100,00 KM. 

Djelatnosti Ustanove su: 80.210 Opće srednjoškolsko obrazovanje. 

V.d. ravnatelj Ustanove: Marlena Ćukteraš, Čapljina, ul. 7. lipnja 25, JMBG 2407973156136, bez ograničenja, osim u slučajevima predviđenim aktom o osnivanju Ustanove. 

(SR-339/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-361/08 od 14. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke br. 3/08 od 17. 4. 2008. god., osnivač "STUDIO 88" Društva sa ograničenom odgovornošću za medijsku djelatnost Mostar, Amna Popovac, povećava vrijednost osnovnog kapitala Društva za 2.000,00 KM u novcu. 

Nova vrijednost osnovnog kapitala Društva iznosi 4.000,00 KM u novcu i 15.000,00 KM u stvarima. 

Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-340/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-423/08 od 22. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Nadzorni odbor Javnog poduzeća "KOMUNALNO NEUM" d.o.o. NEUM svojom Odlukom br. NO-03/08-1 od 4. 4. 2008. godine vrši izbor novog direktora, i to: 

Ljuba Goluža, Neum, Primorska 7, JMBG 2009959158031, direktor. 

Odlukom br. NO-04/08-1 od 16. 4. 2008. godine razrješuje se dužnosti dosadašnji direktor Ivan (Miško) Obradović, JMBG 1402959153048 i briše se iz Registra gospodarskih društava. 

(SR-341/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-481/08 od 2. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Trgovačko uslužno i proizvodno poduzeće "TRADE BRACA" p.o. Mostar je izvršilo usklađivanje sa Zakonom o gospodarskim društvima, promijenilo tvrtku Društva, koja sada glasi: "ZLATAR - ŠUNJIĆ" d.o.o. Mostar. Adresa Društva se mijenja na adresu Mostar, Stjepana Radića 31 (Tržni centar). Član Društva je unio novi osnivački ulog, pa je ukupni temeljni kapital od 6.820,00 KM. 

Društvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu neograničeno zastupa direktor Društva Zdravko Šunjić. 

Djelatnosti Društva se usklađuju sa SKD, i glase: 

PROIZVODNJA 19.200 Proizvodnja kožne galanterije, sedlarskih i remenarskih proizvoda, 28.510 Površinska obrada i presvlačenje metala, 33.500 Proizvodnja satova, 36.220 Proizvodnja nakita i sličnih proizvoda, 36.500 Proizvodnja igara i igračaka, 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije), 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, na drugom mjestu nespomenutih, TRGOVINA NA VELIKO I MALO 50.101 Trgovina motornim vozilima na veliko, 50.102 Trgovina motornim vozilima na malo, 50.103 Posredništvo u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.302 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.303 osrednštvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.402 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.403 Posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredništvo u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom i industrijskim kemijskim proizvodima, 51.120 Posredištvo u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemijskim proizvodima, 51.130 Posredništvo u trgovini građevinskim drvom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredništvo u trgovini strojevima, industrijskom opremom i zrakoplovima, 51.150 Posredništvo u trgovini namještajem, kućanskim proizvodima i drugom željeznom robom, 51.160 Posredništvo u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i kožnim proizvodima, 51.170 Posredništvo u trgovini hranom, pićima i duhanom, 51.180 Posredništvo u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode ili skupine proizvoda, d.n., 51.190 Posredništvo u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko žitaricama, sjemenjem i stočnom hranom, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, 51.230 Trgovina na veliko živom stokom, 51.240 Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima, 51.370 Trgovina na veliko kavom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalim živežnim namirnicama, uključujući ribe, školjke i rakove, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, detardžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za široku potrošnju, 51.510 Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 Trgovina na veliko drvom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.610 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.620 Trgovina na veliko građevinskim strojevima, 51.630 Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju i stojevima za šivanje i pletenje, 51.640 Trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom, 51.650 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu, obrtništvo i plovidbu, 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priljučcima i oruđem, ključujući traktore, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 51.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribama, školjkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatikišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u spec. prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, 52.411 Trgovina na malo namještajem, 52.412 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i kućanskim predmetima, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, 52.460 Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevinskim materijalom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i računalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo športskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, 52.610 Trgovina na malo putem pošte, 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, POPRAVCI 52.730 Popravak satova i nakita; 52.740 Popravci, d.n; UGOSTITELJSTVO 55.300 Restorani; 55.400 Barovi; PRIJEVOZ 60.211 Prijevoz putnika u međugradskom prometu, redoviti (linijski); 60.212 Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu, redoviti (linijski); 60.220 Taksi služba; 60.230 Ostali prijevoz putnika u cestovnom prometu; 60.240 Prijevoz robe (tereta) u cestovnom prometu; TURIZAM 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; 63.400 Djelatnost ostalih agencija u prometu; OSTALE POSLOVNE DJELATNOSTI 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje 74.400 Promidžba (reklama i propaganda); 74.810 Fotografske djelatnosti; 

USLUGE U PROMETU 

Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; Zastupanje stranih osoba; Prodaja strane robe s konsignacijskih skladišta; Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica; Otprema i doprema robe (špedicija). 

Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa su: 

Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa; Usluge u međunarodnom prijevozu robe i putnika; Zastupanje ino tvrtki; Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; Usluge međunarodne špedicije. 

(SR-342/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-441/08 od 26. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Ugovorom o osnivanju društva MO-GRADING d.o.o. Mostar broj 1/08 članovi društva Jure Milićević iz Čitluka, Donji Veliki Ograđenik, JMBG 2402939151336, Dragan Šantić iz Čitluka, Gornji Mali Ograđenik, JMBG 0105968151335 i Tijana Primorac iz Mostara, Rudarska 146, JMBG 2801971156333, osnivaju društvo MO-GRADING društvo s ograničenom odgovornošću Mostar. Skraćeni oblik tvrtke glasi: MO-GRADING d.o.o Mostar. 

Sjedište Društva je u Mostaru, Vukovarska 14 b. Temeljni kapital Društva je 2.000,00 KM. Sudjelovanje uloga članova Društva u temeljnom kapitalu je: Jure Milićević 1.000,00 KM, ili 50%, Dragan Šantić 500,00 KM, ili 25%, Tijana Primorac 500,00 KM, ili 25%. Osoba ovlaštena za zastupanje Društva je Dragan Šantić - direktor Društva. Direktor Društva predstavlja i zastupa Društvo bez ograničenja u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu. Za preuzete obveze Društvo odgovara svojom imovinom. Djelatnosti Društva u unutarnjem prometu su: 45.110 Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi, 45.120 Površinsko i dubinsko ispitivanje terena za gradnju, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Niskogradnja, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja autocesta i drugih prometnica, uzletišta u zračnim lukama i športskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Elektroinstalacijski radovi, 45.320 Izolacijski radovi, 45.330 Postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, ventilaciju i hlađenje, 45.340 Ostali instalacijski radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.440 Soboslikarski i staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje, strojeva i opreme za gradnju ili rušenje, sa rukovateljem, 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.610 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.620 Trgovina na veliko građevinskim strojevima, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 70.110 Stvaranje novih nekretnina, 70.120 Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina, 70.200 Iznajmljivanje vlastitih nekretnina, 70.310 Agencije za promet nekretninama, 70.320 Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru, 71.320 Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje. 

Usluge: Posredovanje, zastupanje, komisione usluge, otprema i doprema robe, špedicija, marketing. 

Djelatnost Društva u vanjskotrgovinskom prometu je: posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; zastupanje stranih pravnih osoba; prodaja robe sa konsignacijskih skladišta, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti unutarnjeg prometa. 

(SR-343/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-407/08 od 19. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač Udruženje za ruralni razvoj i zaštitu okoliša ECO-LINE, Mostar, Adema Buća 94, dana 10. 4. 2008. godine donijelo je Odluku broj 1-01/2008 o osnivanju društva sa ograničenom odgovornosti pod nazivom Privredno društvo ECO-LINE d.o.o. Mostar. Skraćeni naziv je ECO-LINE d.o.o. Mostar, Mostar, Vrapčići bb (Put za Uborak). 

Osnovni kapital: 2.000,00 KM u novcu. 

Lice ovlašteno za zastupanje u unutrašnjem i vanjskomtrgovinskom poslovanju je Elvedin Čolaković Mostar, Podgorani bb, direktor bez ograničenja ovlašćenja u okviru registrirane djelatnosti. 

Djelatnosti Društva su: 

01.110, 01.120, 01.131, 01.132, 01.251, 01.410, 15.310, 15.320, 15.330, 15.510, 15.610, 15.710, 15.870, 15.890, 15.910, 15.930, 15.940, 15.970, 15.982, 20.400, 24.630, 45.500, 51.110, 51.140, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.230, 51.310, 51.320, 51.340, 51.660, 52.110, 52.210, 52.220, 52.250, 52.270, 52.620, 55.230, 60.101, 60.240, 63.110, 63.120, 63.210, 65.210, 65.230, 71.310, 71.340, 73.101, 74.130, 74.820, 74.830. 

Djelatnost vanjskotrgovinskog prometa su: vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti, prevoz robe i putnika u međunarodnom cestovnom prometu, posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga. 

(SR-344/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-831/07 od 19. 12. 2007. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osnivač: Općina Jablanica je osnovala Javnu ustanovu "Gradska apoteka" Jablanica Odlukom Općinskog vijeća Jablanica o osnivanju Javne ustanove "Gradska apoteka" Jablanica broj 02-02-2031-1/07-XXXII od 26. 9. 2007. godine 

Naziv Javne ustanove: Javna ustanova "Gradska apoteka" Jablanica 

Skraćeni naziv Javne ustanove: JU "Gradska apoteka" Jablanica 

Sjedište Javne ustanove: Jablanica, Nikole Bojanovića bb. 

Osnivačka i vlasnička prava nad Javnom ustanovom vrši Općina Jablanica - Općinsko vijeće. Djelatnost Javne ustanove: 52.310 apoteke, izdavanje i spravljanje lijekova po recepturi. Osnivački ulog: 2.000,00 KM, sa 100% ulogom osnivača 

Javnu ustanovu zastupa u pravnom prometu u zemlji Kurić Hafiza, JMBG 0304956385066, vršilac dužnosti direktora bez ogranjičenja u zastupanju, a u okviru zakonskih ovlasti. 

(SR-345/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-389/08 od 14. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

U društvu "AGRO-ECO-FOOD" d.o.o. Mostar mijenja se direktor na način da je umjesto dosadašnjeg direktora Smail Kaja, Mostar, Blagaj, Memića Mahala bb, JMBG 1206969150019, novi direktor Društva je Mirsad Ćatić, Nugle II/15, Bugojno, JMBG 0304970150012. 

(SR-346/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj TT-0-422/08 od 15. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo "MANDARINKO" d.o.o. Čapljina izvršilo je promjenu direktora Društva. Briše se iz sudskog registra dosadašnji direktor Željko Čoko, a upisuje Vedran Blažević, direktor s ovlaštenjima da zastupa i predstavlja Društvo u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja do iznosa od 5.000,00 KM, a preko tog iznosa uz suglasnost članova Društva. Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-347/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-144/08 od 21. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Stjepan Franjić, sin Ivana, Rumboci bb, općina Prozor-Rama, kao član Društva, odnosno osnivač "MM MARKO" d.o.o. Prozor-Rama, prenio je ugovorom bez naknade od 31. 1. 2007. godine svoj udio od 2.000,00 KM u novcu, što je 100% temeljnog kapitala i 100% udjela u društvu "MM MARKO" d.o.o. Prozor-Rama na Ivana Žutića, sina Mije, Ometala bb, Prozor, općina Prozor-Rama, koji ugovor proizvodi učinak prema Društvu danom zaključivanja ovog ugovora i od toga dana Ivan Žutić preuzima prava i obveze osnivača, odnosno člana Društva u "MM MARKO" d.o.o. Prozor-Rama. 

Dosadašnje sjedište Društva "MM MARKO" d.o.o. Prozor-Rama, koje je bilo u Rumboci bb, općina Prozor-Rama, mijenja se i sada je na adresi: "MM MARKO" d.o.o. Prozor-Rama, sa sjedištem u Ometala bb, Prozor, Prozor-Rama. 

Društvo zastupa i predstavlja u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrirane djelatnosti direktor Ivan Žutić, sin Mije, Ometala bb, Prozor, općina Prozor-Rama, JMBG 1211968153557, o.k. 04BGA0078, PS Prozor-Rama. 

(SR-348/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj TT-0-470/08 od 13. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o osnivanju društva donesenom dana 16. svibnja 2008. godine kod notara Vjekoslava Krvavca, sa službenim sjedištem u Neumu i poslovnim prostorijama u ulici Kralja Tomislava bb, pod brojem OPU 348/2008, osniva se društvo "MH GRADITELJ" d.o.o. Neum, sa sjedištem u Neumu u ulici Kardinala Stepinca 41. Osnivači Društva je Hazim Muratović iz Živinica, Bašigovci bb. Temeljni kapital Društva iznosi 2.000,00 KM (slovima: dvijetisuće konvertibilnih maraka). 

U unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu Društvo obavlja slijedeće djelatnosti: 20.300, 20.400, 36.110, 36.120, 36.130, 36.140, 45.110, 45.120, 45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.230, 45.250, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.440, 45.450, 51.110, 51.130, 51.170, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 55.300, 55.400, 55.510, 55.520, 63.300, 70.110, 70.120, 70.200, 71.320, 74.200, 92.610, 92.623, 92.720, Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti, uvoz-izvoz, Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru upisane djelatnosti, uvoz-izvoz, Ugostiteljstvo u okviru registrirane djelatnosti, Poslovne usluge u okviru registrirane djelatnosti, Zastupanje inozemnih tvrtki, Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvođenja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji, Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga. Upravu Društva čini direktor Miro (Pero) Jogunica iz Neuma, Kardinala Stepinca 39, koji Društvo zastupa i predstavlja u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju bez ograničenja. 

(SR-349/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-507/08 od 16. 6. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Iz Društva "O.K. tel" d.o.o. Mostar istupa osnivač Ivica Lučić, Mostar, Franjevačka 13c, JMBG 020T967191278, a svoj udio ustupa članu Društva koji pristupa Daliboru Juriću, Mostar, Bijeli Brijeg III, Niz B br. 5, JMBG 0305977150006 bez naknade. Nakon istupanja člana Društva Ivice Lučića i prijenosa osnivačkog uloga i udjela na člana koji pristupa utvrđuje se da član Društva Dalibor Jurić ima ulog u Društvu od 2.000,00 KM, a što predstavlja 100% udjela u Društvu. Odlukom Društva "O.K. tel" d.o.o. Mostar br. 02/08 od 2. 06. 8. g. dopunjena je djelatnost Društva i dodane su nove djelatnosti Društva u unutarnjem prometu i to: 30.020 proizvodnja računala i druge opreme za obradu podataka; 52.484 trgovina na malo igrama i igračkama; 71.330 iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući i računala; 72.220 savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softwarea); 72.500 održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva i računalnih sustava (računala). Postojećim djelatnostima Društva u vanjskotrgovinskom prometu dodane su i slijedeće dejaltnosti: vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga. 

(SR-350/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-308/08 od 7. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo "RAFO" d.o.o. Mostar izvršilo je proširenje djelatnosti u unutarnjem prometu. Uz registrirane djelatnosti upisuje se i djelatnosti: 15.110 Proizvodnja, prerada i konzerviranje životinjskog mesa, osim mesa peradi, 15.120 Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa peradi, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 74.820 Djelatnost pakiranja. Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-351/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-439/08 od 20. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom Uprave JP HT d.o.o. Mostar br. D-3-17-50/08 od 7. 5. 2008. godine osniva se podružnica u Doboju na adresi Svetog Save 97. Odlukom br. D-3-17-50-1/08 od 7. 5. 2008. godine za rukovoditelja podružnice JP Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar - Podružnica Doboj imenovan je Dragan Džambo, S. Omerovića - Cara 30 iz Maglaja, JMBG 3107958122624. 

(SR-352/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-370/08 od 7. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog direktora Društva broj 46/08 od 16. 4. 2008. godine dosadašnji direktor Društva za proizvodnju, građevinarstvo i usluge "AGI" d.o.o. Konjic Nezirović Alija razrješava se dužnosti sa danom 16. 4. 2008. god. 

Na osnovu iste Odluke, Društvo u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu zastupa direktor Nezirević Zaim iz Konjica, nastanjen na adresi Orašje bb, sa danom 17. 4. 2008. god., bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti. 

(SR-353/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-369/08 od 7. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom o promjeni adrese broj 47/2008 od 16. 4. 2008. god. osnivač Društva za građevinarstvo, trgovinu i usluge "AGI" d.o.o. Konjic Nezirević Zaim mijenja adresu na kojoj će Društvo imati sjedište. 

Nova adresa je: Živašnica bb, Podorašac. 

(SR-354/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-454/08 od 23. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom privrednog društva "AUTOHERC" d.o.o. za prijevoz robe i putnika Čapljina broj 15-12/07 NO od 19. 12. 2007. godine izmijenjen je direktor Društva. 

Briše se iz sudskog registra dosadašnji direktor Društva Ivan Ilić. 

Novi direktor Društva je Jozo Martić, sin Ivana iz Čapljine, Čeljevo bb, JMBG 0301963151136, koji u untrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu Društvo zastupa bez ograničenja. 

(SR-355/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-448/08 od 23. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Odlukom br. 1708 od 30. 4. 2008. godine Društvo UNITED FAMILY d.o.o. Međugorje - Čitluk vrši brisanje svoje Podružnice LULU VITEZ, zbog smanjenja obima poslovanja. 

(SR-356/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-460/08 od 27. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Zdravstvena ustanova "LJEKARNE MILAS" Mostar izvršila je promjenu ravnatelja Ustanove. Briše se iz sudskog registra dosadašnji ravnatelj Dražan Milas, a upisuje mr. ph. Daniela Šarić, ravnatelj Ustanove, s ovlastima da zastupa i predstavlja Ustanovu u unutarnjem prometu, bez ograničenja. Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. 

(SR-357/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-309/08 od 11. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo "RAFO" d.o.o. Mostar osnovalo je podružnicu pod tvrtkom: "RAFO" d.o.o. Mostar, Podružnica Dobrić, sa sjedištem u Dobriću, Dobrić bb. Djelatnost Podružnice u unutarnjem prometu je u okviru registrirane djelatnosti Društva u unutarnjem prometu. Podružnica nastupa u pravnom prometu, a za obveze Podružnice u pravnom prometu odgovara Društvo osnivač-potpuna odgovornost. Podružnicu u unutarnjem prometu predstavlja i zastupa rukovoditelj Podružnice Danijela Bošnjak, bez ograničenja. 

(SR-358/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-442/08 od 20. 5. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"SPLENDID SOUND" d.o.o. Mostar je osnovalo podružnicu pod nazivom "SPLENDID SOUND" d.o.o. Mostar, Podružnica "MILLENNIUM in" Čitluk, sa sjedištem u Čitluku, Potpolje bb. U pravnom prometu s trećim osobama obavlja poslove u okviru djelatnosti matičnog društva, a za obveze Podružnice odgovara matično društvo svom svojom imovinom-potpuna odgovornost. Podružnica obavlja djelatnosti u okviru djelatnosti matičnog društva. Rukovoditelj Podružnice je Dragan Čolić, koji Podružnicu, u okviru redovite djelatnosti, zastupa neograničeno. 

(SR-359/08-M) 

Općinski sud u Mostaru, Rješenjem broj Tt-0-362/08 od 24. 4. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo "BIGMEDIA" d.o.o. Mostar je izvršilo promjenu direktora Društva, razriješilo dosadašnjeg direktora Šimuna Belju, a imenovalo novog direktora Martinu (Ivo) Čančić iz Mostara, Kralja Petra Krešimira IV br. 28, JMBG 2602969158776, koja Društvo zastupa u unutarnjem i vanjskom prometu bez ograničenja. Briše se iz Registra dosadašnji direktor Šimun Beljo sa svim ovlastima. 

(SR-360/08-M) 

TUZLA 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000023 od 22. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke osnivača "ALEN Co." d.o.o. za trgovinu, turizam i ugostiteljstvo export - import Tuzla, Jahić Amela iz Tuzle imenovana je za zamjenika direktora Društva i koja je ovlaštena da zastupa Društvo u svim poslovima unutrašnjeg i vanjskotrgovinskog prometa - bez ograničenja ovlaštenja u zastupanju. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvršeno i usklađivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-356/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000031 od 14. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"GEOTEHNA" d.o.o. za inženjering u rudarstvu i građevinarstvu Tuzla razriješilo je dužnosti direktora Jašarević Abdulkadira, a za novog direktora je imenovan Ušanović Nešad, koji je ovlašten da zastupa Društvo u svim poslovima unutrašnjeg i vanjskotrgovinskog prometa - bez ograničenja ovlaštenja u zastupanju, pristupanje novog člana društva "CPM BH" d.o.o. Lukavac. Izvršeno je usklađivanje djelatnosti sa SKD. 

(SR-357/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000084 od 22. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"EXTRA - DELTA" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Lukavac razriješilo je dužnosti direktora Vehabović Mirsada, a za novog direktora je imenovana Vehabović Edina, koja je ovlaštena za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvršeno i usklađivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-358/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000119 od 30. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"F & N" export-import d.o.o. za proizvodnju, promet i trgovinu Gradačac razriješilo je dužnosti direktora Avdić Sevreta, a za novog direktora imenovan je Avdić Namik iz Gradačca, koji je, kao i osnivač Avdić Sevret, ovlašten za zastupanje Društva, bez ograničenja ovlaštenja u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvršeno i usklađivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-359/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000049 od 28. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

JP "9. septembar" d.d. za uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i sl. djelatnosti vrši usklađivanje djelatnosti sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u BiH. Nakon usklađivanja djelatnost Društva je: 90.020 Sakupljanje otpada iz domać. i preduz. pomoću kanti za otpatke, kontejnera itd., 90.030 Uklanjanje otpada iz posuda (kanti) za otpatke na javnim mjest.; čišćenje i polijevanje ulica, staza, parkova itd; uklanjanje leda i snijega na ulicama, putevima, autoputev., aerodromskim pistama, uključujući i posipanje soli i pijeska, 93.030 Pogrebne i prateće djelatnosti, 74.401 Priređivanje sajmova, 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 52.485 Trgovina na malo ovijećem, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.320 Izolacioni radovi, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.211 Visokogradnja, 40.300 Proizvodnja i snabdijevanje parom i toplom vodom, 37.200 Reciklaža nemetalnih otpadaka, 37.100 Reciklaža metalnih otpada i ostataka. 

(SR-360/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000137 od 30. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"MODRAC" d.o.o.za proizvodnju, promet i usluge Lukavac, Modrac bb, izvršilo je usklađivanje djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti BiH. 

Ostali upisi ostali su nepromijenjeni. 

(SR-361/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000093 od 28. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osniva se privredno društvo: "TIM-INVEST" d.o.o. za građevinarstvo, Srebrenik. Skraćeni naziv firme je: DOO "TIM INVEST" Srebrenik. Sjedište firme je: Srebrenik, Teritorijalne odbrane 92, bb. Oblik Društva je: Društvo sa ograničenom odgovornošću. Osnivači Društva su: Mešaljić Mirnes, sin Nazifa iz Srebrenika, Zahirovići bb, nosilac l.k. broj 04CDB0882, izdate od MUP TK, Srebrenik sa JMBG 0502979183319, sa udjelom u osnovnom kapitalu Društva u iznosu od 1.000,00 KM u novcu ili 50% i Muftić Nermin, sin Hajrudina iz Sarajeva, Danijela Ozme 1, nosilac l.k. broj 06BRG4105, izdate od MUP KS, Centar Sarajevo, sa JMBG 2507957150033, sa udjelom u osnovnom kapitalu Društva u iznosu od 1.000,00 KM u novcu ili 50%. Ukupan osnovni kapital Društva iznosi 2.000,00 KM u novcu. Djelatnost Društva u unutarnjem poslovanju je: 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gradom i građevinskim, materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina naveliko hranom, pićima i duhanom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom., 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja. Društvo će u vanjskotrgovinskom poslovanju obavljati djelatnosti u okviru registrovanih djelatnosti u unutrašnjem prometu. Upravu Društva čini direktor Društva: Mešaljić Mirnes, sin Nazifa iz Srebrenika, Zahirovići bb, sa JMBG 0502979183319, kao lice ovlašteno za zastupanje Društva, bez ograničenja ovlaštenja, u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu. 

(SR-362/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000011 od 15. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Vrši se osnivanje "ITEONTECH" d.o.o. za informacijski inženjering Gračanica. Sjedište Društva je Gračanica, Sarajevska 2. Osnivači Društva su ITEON CONSULTING, LLC 34 CLIPPER ST SAN FRANCISCO CA 94114 USA, sa osnivačkim ulogom od 1.600,00 KM ili 80% i Rešidbegović Harun iz Gračanice, sa osnivačkim ulogom od 400,00 KM ili 20%. 

Ukupan osnivački ulog Društva je 2.000,00 KM. Društvo ima sva ovlaštenja u okviru upisane djelatnosti, za svoje obaveze odgovara svim svojim sredstvima, a osnivači do visine uloga. Direktor Društva je Rešidbegović Harun iz Gračanice, koji predstavlja i zastupa Društvo u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu bez ograničenja ovlaštenja. 

Djelatnost Društva je: 

22.230 Knjigovezački radovi, 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa štampanjem, 22.250 Pomoćne djelatnosti u vezi sa štampanjem, 22.310 Umnožavanje (reprodukcija) zvučnih zapisa, 22.320 Umnožavanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umnožavanje (reprodukcija) računarskih zapisa, 31.100 Proizvodnja električnih motora, generatora i transformatora, 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije električne energije, 32.100 Proizvodnja elektronskih lampi i cijevi i drugih elektronskih komponenata, 32.200 Proizvodnja televizijskih i radiopredajnika i aparata za linijsku telefoniju i telegrafiju zvuka ili slike i proizvodnja prateće opreme, 32.300 Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja prateće opreme, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivcnje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 52.740 Popravak, d.n., 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 64.200 Telekomunikacije, 72.100 Pružanje konsultantskih usluga u vezi s računarskom opremom (hardwareom), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih, računskih i računarskih mašina, 72.600 Ostale srodne računarske djelatnosti, 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande. 

U vanjskom prometu Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti: 

- vanjska trgovina robom čiji je promet slobodan (LB); vanjska trgovina robom čiji je promet određen kontigentom (K); vanjska trgovina robom na osnovu dozvole (D); izvođenje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicionih radova stranom licu u FBiH; usluge međunarodnog transporta roba i putnika; međunarodna špedicija i agencijske usluge u transportu; posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga; međunarodna špedicija i agencijske usluge u transportu; posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga. 

(SR-363/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000062 od 25. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Iz "IKA PROMET" d.o.o. za proizvodnju, prevoz, trgovinu i usluge Lukavac istupio je osnivač Društva Turkić Vernes, Lukavac, koji je svoj udio - osnivački ulog u visini od 2.000,00 KM u novcu ili 100,00% ukupnog osnovnog kapitala Društva, ustupio Krnjić Nihadu, Lukavac, Šikulje bb. Društvo je promijenilo firmu, tako da će Društvo ubuduće poslovati pod novom firmom (umjesto "TURKIĆ TRAVEL V&E" d.o.o. za prevoz, trgovinu i usluge Lukavac), kako slijedi - "IKA PROMET" d.o.o. za proizvodnju, prevoz, trgovinu i usluge Lukavac. Skraćeni naziv - "IKA PROMET" d.o.o. Lukavac. Ujedno, Društvo je promijenilo adresu sjedišta Društva, tako da je kao nova adresa sjedišta Društva (umjesto Lukavac, Šikulje 34) upisano: Lukavac, Šikulje bb. Dužnosti direktora Društva razriješen je Turkić Enes, a za novog direktora je imenovan Krnjić Senad, koji je, kao i osnivač Krnjić Nihad, ovlašten za zastupanje Društva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvršeno i usklađivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-364/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000026 od 28. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"DŽIDIĆ COMPANY" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge Gradačac, Kadić Mahala bb, izvršilo je upis usklađivanja djelatnosti Društva u unutrašnjem prometu sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 84/06). Djelatnosti Društva su: Gajenje žitarica i drugih usjeva i zasada, d.n., Gajenje povrća, cvijeća, i ukrasnog bilja, Gajenje voća, Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i začina, Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, Uzgoj goveda za priplod, Uzgoj peradi, Uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska, Uzgoj ostalih životinja, d.n., Ostale poljoprivredne usluge, Uslužne djelatnosti u uzgoju životinja, osim veterinarskih usluga, Vađenje ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, Vađenje šljunka i pijeska, Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i zečijeg mesa, Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje, Prerada čaja i kafe, Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo, Proizvodnja gotove betonske smjese, Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, Površinska obrada i presvlačenje metala, Proizvodnja alata, Proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga, Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, Visokogradnja, Izgradnja objekata niskogradnje, Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, Postavljanje električnih instalacija i njihove opreme, Izolacioni radovi, Postavljanje cijevnih instalacija, Ostali instalacioni radovi, Fasadni i štrukaturni radovi, Ugradnja stolarije, Postavljanje podnih i zidnih obloga, Farbarski radovi, Staklarski radovi, Ostali završni radovi, Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na mak), Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Održavanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, Posredovanje u trgovini drvenom građom i građevinskim materijalom, Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željeznom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od koze, Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duhanom, Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko raznovrsnim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, Trgovina na veliko živim životinjama, Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko voćem i povrćem, Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima, Trgovina na veliko alkoholom i drugim pićima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko šećerom, čokoladom, i slatkišima od šećera, Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odjećom, Trgovina na veliko obućom, Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko otpacima i ostacima, Trgovina na veliko alatnim mašinama, Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo voćem i povrćem, Trhovina na malo mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, Trgovina na malo proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odjećom, Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, Trgovina na malo namještajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklomjrgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, Trgovina na malo sportskom opremom,Trgovina na malo igrama i igračkama, Trgovina na malo cvijećem, Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo polovnom robom u prodavnicama, Trgoivina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, Trgovina na malo na tezgama i pijacama, Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, Hoteli i moteli s restoranom, Restorani, Barovi, Kantine, Ketering, Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, Pretovar tereta, Skladišta i stovarišta, Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, Agencije za nekretnine, Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, Ostale usluge reklame i propagande, Fotografske usluge, Usluge pakovanja, Ostale poslovne djelatnosti, d.n., Ostale uslužne djelatnosti, d.n. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-365/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-07-001776 od 21. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"INTER AUTO" društvo sa ograničenom odgovornošću Tuzla promijenilo je adresu sjedišta Društva, tako da je kao nova adresa sjedišta Društva (umjesto Tuzla, M. Bušatlije 28), upisano: Tuzla, Turalibegova bb. Dužnosti rukovodioca Podružnice "INTERCAR" Sarajevo, Hiseta 6, razriješen je Mehović Esmer, a za novog rukovodioca Podružnice imenovan je Čohadžić Emir, koji je ovlašten da zastupa Podružnicu, bez ograničenja ovlaštenja u zastupanju, u okviru registrovanih djelatnosti. Društvo je dopunilo djelatnosti kako slijedi: djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., s tim da je izvršeno i usklađivanje djelatnosti Društva sa KD. 

(SR-366/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000110 od 29. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"CASUS" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla promijenilo je adresu sjedišta Društva, tako da je kao nova adresa sjedišta Društva (umjesto Tuzla, Armije RBiH 15 - Tržni centar) upisano: Tuzla, Mehmedalije Maka Dizdara, Stupine B2. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-367/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000040 od 25. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"AMIF - TRADE" d.o.o. za trgovinu i export - import Tuzla promijenilo je adresu sjedišta Društva, tako da je kao nova adresa sjedišta Društva (umjesto Tuzla, Armije BiH 3), upisano: Tuzla, Fočanska do br. 1. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvršeno i usklađivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-368/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000043 od 14. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"GPG INŽENJERING" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Lukavac razriješilo je dužnosti direktora Ušanović Nešada, a za novog direktora je imenovana Alihodžić Milada, koja je ovlaštena da zastupa Društvo u svim poslovima unutrašnjeg i vanjskotrgovinskog prometa - bez ograničenja ovlaštenja u zastupanju. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvršeno i usklađivanje djelatnosti sa SKD. 

(SR-369/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000032 od 28. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Društvo "MARKOVIĆ" d.o.o. Srebrenik odlučilo je dana 9. 1. 2008. god. izvršiti upis izvršene privatizacije u sudski registar. Pored toga, Nadzorni odbor je na svojoj sjednici održanoj 19. 12. 2007. god. donio Odluku o proširenju djelatnosti i usklađivanju iste sa novom SKD BiH, tako da će djelatnost Društva nakon proširenja i usklađivanja unutrašnjem poslovanju glasiti: 02.012 Iskorištavanje šuma,15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda,15.710 Proizvodnja gotove hrane za domaće životinje, 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavijenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavijenog materijala podove, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih, proizvoda od drveta, 28.520 Osnovni mašinski radovi, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedišta, 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namještaja, 36.140 Proizvodnja ostalog namještaja, 40.300 Proizvodnja i snabdijevanje parom i toplom vodom, 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i masivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gradom i građevinskim, materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina naveliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziramm prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uredajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 65.210 Finansijski zakup (lizing), 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.330 Iznajmljivanje uredskih mašina i opreme, uključujući i računare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n.,71.400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, d.n., 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja. Društvo će u vanjskotrgovinskom poslovanju obavljati djelatnosti u okviru registrovanih djelatnosti u unutrašnjem prometu. Također je Nadzorni odbor dana 9. 1. 2008. god. donio Odluku o prestanku ovlaštenja dosadašnje uprave i imenovanju novog direktora, tako da će dosadašnjeg direktora Nurkanović Vahida, sina Hasiba, sa JMBG 0605958183312, iz Srebrenika, ul. 25. novembra 4, zamijeniti Marković Marijan, sin Joze iz Špionice Srednje, općina Srebrenik, sa JMBG 2612956183300. Novo lice imenovano za direktora će Društvo zastupati kako u zemlji tako i u vanjskotrgovinskom prometu bez ograničenja ovlaštenja. Ostali podaci koji su od značaja za pravni promet ostali su neizmijenjeni. 

(SR-370/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000047 od 31. 1. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Kod subjekta upisa "TERMOPOD" d.o.o. društvo sa ograničenom odgovornošću za građevinarstvo i trgovinu Gračanica, Gornja Orahovica, upisuju se sljedeće promjene podataka od značaja u pravnom prometu: 

-    mijenja se osnivač Društva, tako što iz Društva istupa njegov dosadašnji osnivač Subašić Admir, a pristupa, kao budući jedini član Mekić Ahmet, njemački državljanin, pasoš broj P D 5436407818, izdat dana 25. 7. 2001. godine u Dorsten, Njemačka; 

-    dosadašnji direktor Društva Admir Subašić se razrješava dužnosti, čime mu prestaju ovlaštenja za zastupanje. Član uprave i lice ovlašteno za zastupanje Društva u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju, ubuduće je direktor Ahmet Mekić. 

-    Vrši se usklađivanje djelatnosti Društva sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/07), tako da ona sada glasi: Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi; Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem; Visokogradnja; Izgradnja objekata niskogradnje; Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu; Postavljanje električnih instalacija i opreme; Izolacioni radovi; Postavljanje cijevnih instalacija; Ostali instalacioni radovi; Fasadni i štrukaturni radovi; Ugradnja stolarije; Postavljanje podnih i zidnih obloga; Farbarski radovi; Staklarski radovi; Ostali završni radovi; Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem; Trgovina motornih vozila na veliko; Trgovina motornih vozila na malo; Posredovanje u trgovini motornim vozilima; Održavanje i popravak motornih vozila; Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko; Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo; Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama,tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama; Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom; Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalno i željezarskom robom; Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože; Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom; Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje; Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem; Trgovina na veliko živim životinjama; Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom; Trgovina na veliko sirovim duhanom; Trgovina na veliko voćem i povrćem; Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima; Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera; Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima; Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce; Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom; Trgovina na veliko odjećom, Trgovina na veliko obućom; Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima; Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje; Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima; Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo; Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima; Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama; Trgovina na veliko drvetom; Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom; Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje; Trgovina na veliko hemijskim proizvodima; Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; Trgovina na veliko otpacima i ostacima; Trgovina na veliko alatnim mašinama; Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo; Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje; Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom; Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom; Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom; Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju; Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore; Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun; Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda; Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo voćem i povrćem; Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima; Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima; Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima; Trgovina na malo proizvodima od duhana; Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima; Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima; Trgovina na malo tekstilom; Trgovina na malo odjećom; Trgovina na malo obućom i predmetima od kože; Trgovina na malo namještajem; Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n.; Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima; Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom; Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima; Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom; Trgovina na malo sportskom opremom; Trgovina na malo igrama i igračkama; Trgovina na malo cvijećem; Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo; Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; Trgovina na malo na tezgama i pijacama; Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; Hoteli i moteli s restoranom; Hoteli i moteli bez restorana; Dječija i omladinska odmarališta; Planinarski domovi i kuće; Kampovi i logorišta; Ostali smještaj za boravak turista; Učenički domovi; Studentski domovi; Ostali smještaj, d.n.; Restorani; Barovi; Bifei (buffet); Kafane; Prijevoz putnika i robe; Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju; Taksi prijevoz; Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju; Prijevoz robe u drumskom saobraćaju; Skladišta i stovarišta Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju; Iznajmljivanje automobila; Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje; Ostale usluge reklame i propagande; Usluge pakovanja; Ostale poslovne djelatnosti, d.n.; Djelatnost škola za vozače; Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih predmeta; Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje; Djelatnosti za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja; Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

Ostali upisi se ne mijenjaju. 

(SR-371/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000774 od 1. 7. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"PRIMULA" d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo i export-import poslove Tuzla uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju Društva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 84/06 od 17. 10. 2006. g.) i dopunilo djelatnosti, kako slijedi: ostala izdavačka djelatnost, štampanje novina, štampanje, d.n., knjigovezački radovi, pripremne djelatnosti u vezi sa štampanjem, pomoćne djelatnosti u vezi sa štampanjem, umnožavanje (reprodukcija) zvučnih zapisa, umnožavanje (reprodukcija) video zapisa, umnožavanje (reprodukcija) računarskih zapisa, proizvodnja ostalih proizvoda od gume, proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, oblikovanje i obrada ravnog stakla, proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući i tehničke staklene proizvode, proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta, sječenje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, livanje lakih metala, livanje ostalih obojenih metala, proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, površinska obrada i presvlačenje metala, osnovni mašinski radovi, proizvodnja ambalaže od lakih metala, proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., proizvodnja računara i ostale opreme za obradu podataka, proizvodnja nakita i sličnih predmeta, d.n., proizvodnja imitacije nakita (bižuterije), proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., reciklaža metalnih otpadaka i ostataka, trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softverom, trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, poljoprivredne apoteke, trgovina na malo odjećom, trgovina na malo obućom i predmetima od kože, trgovina na malo namještajem, trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim priborom, trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, trgovina na malo časovnicima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, trgovina na malo sportskom opremom, trgovina na malo igrama i igračkama, trgovina na malo cvijećem, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, skladišta i stovarišta, telekomunikacije, iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući i računare, ostale usluge reklame i propagande, usluge pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, d.n., djelatnost objekata za kulturne priredbe, vašarske djelatnost i djelatnosti zabavnih parkova, ostale zabavne djelatnosti, d.n., ostale uslužne djelatnosti, d.n., apoteke, izdavanje i pravljenje lijekova po recepturi, trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima. Ujedno, izvršen je upis poslovnih jedinice Društva, koje će poslovati pod firmom Društva i nazivom: I. Poslovna jedinica br. 1 Tojšići, Kalesija. Sjedište Poslovne jedinice: Kalesija, Tojšići bb, II. Poslovna jedinica br. 2 Rainci, Gornji Kalesija. Sjedište Poslovne jedinice: Kalesija, Rainci Gornji bb. Poslovne jedinice će obavljati djelatnosti u okviru upisanih djelatnosti Društva. Poslovne jedinice u poslovanju sa trećim licima zastupa i predstavlja Selimović Hirka, direktor Društva, ujedno rukovodilac obje poslovne jedinice, bez ograničenja ovlaštenja u zastupanju. Ostali upisi su nepromijenjeni. 

(SR-372/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-001016 od 3. 9. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu Odluke o osnivanju podružnice Sarajevo - OPU 1710/08 od 28. 5. 2008. g. i Odluke o brisanju podružnice DUKAT MLJEKARA, društvo za trgovinu, uvoz, izvoz i usluge d.o.o. Gradačac (Društvo registrovano Rješenjem Općinskog suda u Tuzli broj 032-0-Reg-08-000067 od 13. 5. 2008. g., MBS 32-01-0112-08), sa sjedištem u Gradačcu, Željeznička bb, Gradačac, osniva Podružnicu u Sarajevu, te briše Podružnicu u Livnu. 

Naziv Podružnice je: DUKAT MLJEKARA, društvo za trgovinu, uvoz, izvoz i usluge d.o.o. Gradačac-Podružnica Sarajevo 

Skraćeni naziv Podružnice je: DUKAT MLJEKARA d.o.o. Gradačac - Podružnica Sarajevo. Sjedište Podružnice je: Rajlovačka cesta bb, Sarajevo. 

Djelatnosti Podružnice su: 

51.33 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima, u 51.34 51.340 Trgovina na veliko alkoholom i drugim pićima, 52.27 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama. 

Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice je rukovodilac Podružnice Božo Pržić, Stenjevečka 42, 10 090 Podsused, Republika Hrvatska, u funkciji rukovodioca Podružnice sa ograničenjem ovlaštenja: uz prethodnu saglasnost uprave osnivača za sklapanje poslova uvijek kada pojedinačna vrijednost svakog pojedinog posla premašuje iznos od 50.000,00 KM. 

Briše se Podružnica DUKAT MLJEKARA, društvo za trgovinu, uvoz, izvoz i usluge d.o.o. Gradačac - Podružnica Distributivni centar Livno, Splitska bb, mat. reg. br. 1-22029 01. 

(SR-373/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-001090 od 2. 7. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osniva se Društvo sa ograničenom odgovornošću čiji je osnivač jedno lice i to: Admir Avdić, sin Ismeta, rođen 20. 6. 1971. g. u G. Šepku, općina Zvornik, sa stalnim mjestom boravka u Živinicama, Donje Dubrave bb, općina Živinice. Društvo nosi naziv: Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge "TAUBE" Živinice, Donje Dubrave bb. Skraćeni naziv firme je: DOO "TAUBE" Živinice, Donje Dubrave bb. Osnovni-temeljni kapital Društva iznosi 2000 KM, koji je osnivač Društva uplatio u gotovom novcu. Osnivač Društva imenovao je posebnom Odlukom Upravu Društva i direktora Društva koju čini osnivač Društva Admir Avdić, koji će ujedno obavljati i funkciju direktora Društva, sa mandatom trajanja od 4 godine, bez ograničenja ovlašćenja. Admir Avdić ovlašćen je da predstavlja i zastupa Društvo u zemlji i inozemstvu bez ograničenja ovlašćenja pred pravnim i fizičkim licima. Društvo (d.o.o.) će obavljati sljedeće djelatnosti u unutrašnjem prometu: 

Uslužne djelatnosti u uzgoju životinja, osim veterinarskih usluga; Proizvodnja nesastavijenog materijala za podove; Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata; Proizvodnja ambalaže od drveta; Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta; Ostala izdavačka djelatnost; Protektiranje vanjskih guma za vozila; Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa; Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa; Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe; Proizvodnja brava i okova; Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n.; Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi; Visokogradnja; Izgradnja objekata niskogradnje; Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova; Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova; Izgradnja hidrograđevinskih objekata; Postavljanje električnih instalacija i opreme; Izolacioni radovi; Postavljanje cijevnih instalacija; Ostali instalacioni radovi; Fasadni i štrukaturni radovi; Ugradnja stolarije; Postavljanje podnih i zidnih obloga; Farbarski radovi; Staklarski radovi; Ostali završni radovi; Trgovina motornih vozila na veliko; Trgovina motornih vozila na malo; Posredovanje u trgovini motornim vozilima; Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila; Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima; Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama,tekstilnim sirovinama i poluproizvodima; Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama; Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom; Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima; Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom; Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože; Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom; Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n.; Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima; Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje; Trgovina na veliko živim životinjama; Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom; Trgovina na veliko sirovim duhanom; Trgovina na veliko voćem i povrćem; Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa; Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima; Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima; Trgovina na veliko duhanskim proizvodima; Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera; Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima; Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom; Trgovina na veliko tekstilom; Trgovina na veliko odjećom; Trgovina na veliko obućom; Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo I radio I televizijskim uređajima;Trgovina na veliko porculanom I staklarijom,zidnim tapetama I sredstvima za čišćenje;Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima; Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo; Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima; Trgovina na veliko drvetom; Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom; Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima; Trgovina na veliko otpacima i ostacima; Trgovina na veliko alatnim mašinama; Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun; Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda; Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo voćem i povrćem; Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa; Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima; Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima; Trgovina na malo proizvodima od duhana; Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima; Trgovina na malo tekstilom; Trgovina na malo odjećom; Trgovina na malo obućom i predmetima od kože; Trgovina na malo namještajem; Trgovina na malo opremom za osvjetljivanje i predmetima za domaćinstvo, d.n.; Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima; Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom; Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom; Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima; Trgovina na malo sportskom opremom; Trgovina na malo igrama i igračkama; Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama; Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama; Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte; Trgovina na malo na tezgama i pijacama; Ostala trgovina na malo izvan prodavnica; Popravak radio i televizijskih aparata; Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo; Popravak, d.n.; Restorani; Barovi; Bifei (buffet); Kafane; Taksi prijevoz; Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju; Prijevoz robe u drumskom saobraćaju; Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju; Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.; Iznajmljivanje automobila; Čišćenje objekata; Usluge pakovanja; Ostale poslovne djelatnosti, d.n.; Ostale zabavne djelatnosti, d.n.; Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje; Djelatnost za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja; Ostale uslužne djelatnosti, d.n.; U vanjskotrgovinskom prometu Društvo će obavljati sljedeće djelatnosti: Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz; Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz; Ugovaranje dugoročne proizvodne kooperacije sa stranim osobama; Zastupanje stranih osoba (ugovaranje zastupanja stranih osoba, prodaja strane robe sa konsignacionih skladišta); Usluge međunarodnog drumskog transporta roba i druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge u transportu i sl.); Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga; Druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. 

(SR-374/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-001084 od 2. 7. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osniva se "IMPORTAL DIFFUSION" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla. Skraćeni naziv Društva: "IMPORTAL DIFFUSION" d.o.o. Tuzla. Sjedište Društva: Tuzla, Put Hukići 10. Osnivač je IMPORTAL 56a, Route de Strasbourg SELESTAT, Francuska, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM. Djelatnosti Društva glase: Proizvodnja rezane građe, sem nesastavijenog materijala za podove; impregnacija drveta, Proizvodnja nesastavijenog materijala za podove, Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, Proizvodnja ambalaže od drveta, Štampanje, d.n., Knjigovezački radovi, Pripremne djelatnosti u vezi sa štampanjem, Pomoćne djelatnosti u vezi sa štampanjem, Umnožavanje (reprodukcija) računarskih zapisa, Proizvodnja plastičnih masa, u primarnim oblicima, Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova, Proizvodnja sapuna i deterdženta, preparata za čišćenje i poliranje, Proizvodnja parfema i toaletnih preparata, Proizvodnja spoljašnjih i unutrašnjih guma za vozila, Protektiovanje spoljašnjih guma za vozila, Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa, Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, Oblikovanje i obrada ravnog stakla, Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe, Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, Proizvodnja metalne građevinske stolarije i spojnih elemenata, Osnovni mašinski radovi, Proizvodnja stolica i sjedišta, Proizvodnja ostalog namještaja za kancelarije i trgovine, Proizvodnja ostalog kuhinjskog namještaja, Proizvodnja ostalog namještaja, Reciklaža metalnih otpadaka i ostataka, Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, Postavljanje električnih instalacija i opreme, Izolacioni radovi, Postavljanje cijevnih instalacija, Ostali instalacioni radovi, Fasadni i štrukatumi radovi, Ugradnja stolarije, Postavljanje podnih i zidnih obloga, Farbarski radovi, Staklarski radovi, Ostali završni radovi, Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo, Posredništvo u trgovini motornim vozilima, Održavanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko voćem i povrćem, Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odjećom, Trgovina na veliko obućom, Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio televizijskim uređajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom.cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko alatnim mašinama, Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softverom, Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, Ostala trgovina na veliko isključivo za sopstveni račun, Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, Trgovina na malo alkoholom i drugim pićima, Trgovina na malo proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odjećom, Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, Trgovina na malo namještajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim priborom, Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, Trgovina na malo časovnicima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, Trgovina na malo sportskom opremom, Trgovina na malo igrama i igračkama, Trgovina na malo cvijećem, Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, Ostala trgovina na malo van prodavnica, Restorani, Barovi, Bifei (buffet), Kafane, Prevoz robe u drumskom saobraćaju, Pretovar tereta, Skladišta i stovarišta, Arhitektonske i inženjerijske djelatnosti i tehničko savjetovanje, osim izrade planskih dokumenata), Ostale usluge reklame i propagande, Posredovanje u zapošljavanju, Usluge pakovanja, Ostale poslovne djelatnosti, d.n., Spoljna trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, Ugovaranje dugoročne proizvodne kooperacije sa stranim licima, Zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladišta), Usluge međunarodnog drumskog transporta roba i druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge u transportu i sl.), Posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, Poslovi finansiranja - inženjering, Pribavljanje i ustupanje prava industrijske svojine, znanja i iskustva (know-how), Druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. Društvo zastupa direktor Nišić Fatima, koja je, kao i zastupnik osnivača Nišić Zijad, ovlaštena za zastupanje Društva, bez ograničenja ovlaštenja u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju. 

(SR-375/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-001024 od 1. 7. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"MURAT-BEG COMPANY" d.o.o. za proizvodnju, promet, trgovinu i usluge Gračanica uskladilo je djelatnosti u unutarnjem poslovanju Društva sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 84/06 od 17. 10. 2006. g.) i dopunilo djelatnosti, kako slijedi: štampanje, d.n., pripremne djelatnosti u vezi sa štampanjem, pomoćne djelatnosti u vezi sa štampanjem, proizvodnja ravnog stakla, oblikovanje i obrada ravnog stakla, proizvodnja ambalažnog stakla, proizvodnja ostalog šupljeg stakla, proizvodnja staklenih vlakana, proizvodnja i obrada ostalog stakla, uključujući i tehničke staklene proizvode, proizvodnja keramičkih predmeta za domaćinstvo i ukrasnih predmeta, sječenje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, livanje lakih metala, livanje ostalih obojenih metala, kovanje, presovanje, štancovanje i valjanje metala; metalurgija praha, površinska obrada i presvlačenje metala, proizvodnja veznih elemenata, vijčanih proizvoda, lanaca i opruga, proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., proizvodnja časovnika, proizvodnja nakita i sličnih predmeta, d.n., proizvodnja igara i igrački, proizvodnja imitacije nakita (bižuterije), proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., reciklaža metalnih otpadaka i ostataka, trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo proizvodima od duhana, ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, trgovina na malo tekstilom, trgovina na malo odjećom, trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim priborom, trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, trgovina na malo časovnicima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, trgovina na malo sportskom opremom, trgovina na malo igrama i igračkama, trgovina na malo cvijećem, trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, popravka obuće i ostalih predmeta od kože, popravka časovnika i nakita, popravka, d.n., iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući i računare, tehničko ispitivanje i analiza, fotografske usluge, usluge pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, d.n., umjetničko i književno stvaralaštvo i scenska umjetnost, djelatnost objekata za kulturne priredbe, vašarske djelatnost i djelatnosti zabavnih parkova, ostale zabavne djelatnosti, d.n., djelatnosti za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, djelatnosti domaćinstava koja proizvode različitu robu za sopstvenu upotrebu, djelatnosti domaćinstava koja proizvode različite usluge za sopstvenu upotrebu. Ujedno, izvršen je upis poslovne jedinice Društva, koja će poslovati pod firmom Društva i nazivom: Poslovna jedinica - Poklon galerija "VITRAGE A" Tuzla. Sjedište Poslovne jedinice: Tuzla, TC DRAMAR CENTAR - Slavinovići, Luke bb. Poslovna jedinica će obavljati djelatnosti u okviru upisanih djelatnosti Društva. Poslovnu jedinicu u poslovanju sa trećim licima zastupa i predstavlja direktor Društva, ujedno rukovodilac Poslovne jedinice, bez ograničenja ovlaštenja u zastupanju. 

(SR-376/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-001108 od 2. 7. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Osniva se "GOLDITEX" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Gradačac. Skraćeni naziv Društva: "GOLDITEX" d.o.o. Gradačac. Sjedište Društva: Gradačac, Bosanskih gazija 2. Osnivač je Peštalić Elvir iz Gradačca, sa osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM. Djelatnosti Društva glase: priprema i predenje vlakana pamučnog tipa, priprema i predenje grebenanih vlakana vunenog tipa, priprema i predenje češljanih vlakana, priprema i predenje vlakana lanenog tipa, priprema i predenje vlakana svilenog tipa, uključujući otpadnu svilu i pravljenje sintetičkih ili vještačkih filamenata, proizvodnja konca za šivanje, priprema i predenje ostalih tekstilnih vlakana, proizvodnja tkanina pamučnog tipa, proizvodnja tkanina od vunenog tipa, proizvodnja tkanina od češljanog prediva, proizvodnja tkanina svilenog tipa, proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, dovršavanje tekstila, proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za domaćinstvo, proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, proizvodnja tepiha i prekrivača za pod, proizvodnja užadi, konopca, pletenica i mreža, proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, sem odjeće, proizvodnja pozamanterije, proizvodnja nepomenutih tekstilnih proizvoda, proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina, proizvodnja pletenih i kukičanih čarapa, proizvodnja pletenih i kukičanih pulovera, jakni i sličnih proizvoda, proizvodnja kožne odjeće, proizvodnja radne odjeće, proizvodnja ostale spoljašnje odjeće, sem šivene po mjeri, proizvodnja ostale spoljašnje odjeće, šivene po mjeri, proizvodnja rublja, proizvodnja odjeće za dojenčad i malu djecu i sportske odjeće, proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, štavljenje i obrada kože, proizvodnja kofera, ručnih torbi i sličnih proizvoda, sedlarskih i saračkih proizvoda, serijska proizvodnja obuće, proizvodnja obuće po narudžbi i u malim serijama, proizvodnja ambalaže od drveta, proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, proizvodnja predmeta od plute, proizvodnja predmeta od slame, pruća i drugih pletarskih materijala, štampanje, d.n., knjigovezački radovi, pripremne djelatnosti u vezi sa štampanjem, pomoćne djelatnosti u vezi sa štampanjem, umnožavanje (reprodukcija) računarskih zapisa, proizvodnja stolica i sjedišta, proizvodnja ostalog namještaja za kancelarije i trgovine, proizvodnja ostalog kuhinjskog namještaja, proizvodnja ostalog namještaja, proizvodnja madraca, proizvodnja sportske opreme, proizvodnja metli i četki, proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., trgovina motornih vozila na veliko, trgovina motornih vozila na malo, posredništvo u trgovini motornim vozilima, održavanje i popravak motornih vozila, trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima i priborom, trgovina na malo motociklima i i njihovim dijelovima i priborom, posredništvo u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, održavanje i popravak motocikala, trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, trgovina na veliko voćem i povrćem, trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, trgovina na veliko duhanskim proizvodima, trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, trgovina na veliko tekstilom, trgovina na veliko odjećom, trgovina na veliko obućom, trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radiotelevizijskim uređajima, trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, trgovina na veliko drvetom, trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, trgovina na veliko hemijskim proizvodima, trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, trgovina na veliko ostacima i otpacima, trgovina na veliko alatnim mašinama, trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softverom, trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, ostala trgovina na veliko isključivo za sopstveni račun, trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo voćem i povrćem, trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, trgovina na malo hljebom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, trgovina na malo alkoholom i drugim pićima, trgovina na malo proizvodima od duhana, ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, trgovina na malo tekstilom, trgovina na malo odjećom, trgovina na malo obućom i predmetima od kože, trgovina na malo namještajem, trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim priborom, trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, trgovina na malo časovnicima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, trgovina na malo sportskom opremom, trgovina na malo igrama i igračkama, trgovina na malo cvijećem, trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, trgovina na malo na tezgama i pijacama, ostala trgovina na malo van prodavnica, restorani, barovi, bifei (buffet), kafane, prevoz putnika u drumskom saobraćaju, taksi prevoz, ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju, prevoz robe u drumskom saobraćaju, pretovar tereta, skladišta i stovarišta, ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, iznajmljivanje automobila, iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključujući i računare, iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, d.n., poslovni i menadžment konsalting, tehničko ispitivanje i analiza, ostale usluge reklame i propagande, usluge pakovanja, ostale poslovne djelatnosti, d.n., vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz, ugovaranje dugoročne proizvodne kooperacije sa stranim licima, zastupanje stranih lica (ugovaranje zastupanja stranih lica, prodaja strane robe sa konsignacionih skladišta), usluge međunarodnog drumskog transporta roba i putnika i druge usluge koje su u vezi sa međunarodnim transportom (međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge u transportu i sl.), posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga, druge usluge iz strukture registrovane djelatnosti. Društvo zastupa direktor Peštalić Elvir, koji je ovlašten za zastupanje Društva, bez ograničenja ovlaštenja u unutarnjem i vanjskotrgovinskom poslovanju. 

(SR-377/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-001008 od 2. 7. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

Na osnovu odluke o osnivanju privrednog društva, vrši se upis pravnog lica "HAPPY COMPANY" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, sa sjedištem u Tuzli, Bosne Srebrne bb, benzinska pumpa kod Merkatora. Osnivač i direktor je Pedljić Dževad iz Srebrenika, Novo naselje Brda, koji društvo zastupa bez ograničenja u domaćem i vanjskotrgovinskom poslovanju. Osnovni kapital iznosi 2000 KM, sa kojim osnivač odgovara za obaveze Društva. Djelatnost Društva je: 

11.200 Uslužne djelatnosti vezane za vađenje nafte i gasa, osim istraživačkih radova, 14.110 Vađenje ukrasnog kamena i kamena za građevinarstvo, 14.121 Vađenje krečnjaka i krede, 14.122 Vađenje sirovog gipsa, 14.130 Vađenje škriljaca 14.210 Vađenje šljunka i pijeska 14.220 Vađenje gline i kaolina, 14.300 Vađenje minerala za hemijsku proizvodnju i proizvodrujjjjrurodnih mineralnih đubriva, 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavijenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavijenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pruća i drugih pletarskih materijala, 21.230 Proizvodnja kancelarijskog materijala, 22.150 Ostala izdavaka djelatnost, 22.210 Štampanje novina, 22.220 Štampanje, na drugom mjestu nepomenuto, 22.230 Knjigovezački radovi, 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa štampanjem, 22.250 Pomoćne djelatnosti u vezi sa štampanjem, 22.310 Umnožavanje (reprodukcija) zvučnih zapisa, 22.320 Umnožavanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umnožavanje (reprodukcija) kompjuterskih zapisa, 24.120 Proizvodnja boja i pigmenata, 24.130 Proizvodnja ostalih osnovnih neorganskih hemikalija, 24.140 Proizvodnja ostalih osnovnih organskih hemikalija, 24.300 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova, 25.210 Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 26.610 Proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja fibro-cementa, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa, cementa i vještačkog kamena, 30.020 Proizvodnja računara (kompjutera) i druge opreme za obradu podataka, 40.220 Distribucija gasovitih goriva distributivnom mrežom, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Podizanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrograđevinskih objekata, 45.242 Održavanje hidrograđevinskih objekata, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Elektroinstalacioni radovi 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasaderski i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Davanje u najam mašina i opreme za gradnju ili rušenje, sa rukovaocem, 50.101 Prodaja motornih vozila na veliko, 50.102 Prodaja motornih vozila na malo, 50.103 Posredništvo u prodaji motornih vozila, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Prodaja na veliko dijelova i pribora za motorna vozila, 50.302 Prodaja na malo dijelova i pribora za motorna vozila, 50.303 Posredništvo u prodaji dijelova i pribora za motorna vozila, 50.401 Prodaja motocikala i dijelova i pribora za motocikle na veliko, 50.402 Prodaja motocikala i dijelova i pribora za motocikle na malo, 50.403 Posredništvo u prodaji motocikala i dijelova i pribora za motocikle, 50.404 Održavanje i popravak motocikala, 50.500 Prodaja na malo motornih goriva i maziva, 51.110 Posredništvo u prodaji poljoprivrednih sirovina, žive stoke, tekstilnih sirovina i poluproizvoda, 51.120 Posredništvo u prodaji goriva, ruda, metala i industrijskih hemijskih proizvoda, 51.130 Posredništvo u prodaji građevinskog drveta i građevinskog materijala, 51.140 Posredništvo u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona, 51.150 Posredništvo u prodaji namještaja, predmeta i aparata za domaćinstvo i drugih metalnih proizvoda, 51.160 Posredništvo u prodaji tekstila, odjeće, obuće i kožnih proizvoda, 51.170 Posredništvo u prodaji hrane, pića i duhana, 51.180 Posredništvo specijalizovano za prodaju određenih proizvoda ili grupa proizvoda, na drugom mjestu nepomenuto, 51.190 Posredništvo u prodaji raznovrsnih proizvoda, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i stočnom hranom, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama, 51.230 Trgovina na veliko živom stokom, 51.240 Trgovina na veliko sirovim i štavljenim kožama, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i mesnim prerađevinama, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i masnoćama, 51.340 Trgovina na veliko alkoholom i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začnima, 51.380 T rgovina na veliko ostalom hranom uključujući ribe, školjke i rakove, 51.390 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićem i duhanskim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i TV uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom, staklom, tapetama, sapunima, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i srodnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i rudama metala, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko željeznom robom, instalacionim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko ostacima i otpacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za tekstilnu industriju, i mašinama za šivanje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priključcima i oruđem uključujući traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama robom, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i mesnim proizvodima, 52.230 Trgovina na malo ribom, školjkama i rakovima, 52.240 Trgovina na malo hljebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholom i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo duhanskim proizvodima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za rasvjetu i predmetima za domaćinstvo, 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio uređajima i TV uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama, staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, i pisaćim priborom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivima za domaćinstvo, 52.487, Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo putem pošte, 52.620 Trgovina na malo na štandovima i tržnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli, sa restoranom, 55.102 Hoteli i moteli, bez restorana, 55.234 Ostali smještaj na drugom mjestu nepomenut, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine (menze), 55.520 Snabdijevanje pripremljenom hranom (catering), 60.220 Taksi služba, 60.230 Ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prevoz robe (tereta) u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, na drugom mjestu nepomenute, 63.400 Djelatnost ostalih agencija u saobraćaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje kancelarijskih mašina i opreme, uključivši i kompjutere, 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, na drugom mjestu nepomenuto, 71.400 Posuđivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, 72.100 Pružanje savjeta o kompjuterskoj opremi (hardware), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih i knjigovodstvenih mašina te računarskih sistema (kompjutera), 72.600 Ostale srodne kompjuterske aktivnosti, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja, 74.200 Arhitektonske i inženjerijske djelatnosti i tehničko savjetovanje osim izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.500 Posredovanje u zapošljavanju, 74.700 Čišćenje svih vrsta objekata, 74.820 Djelatnost pakovanja, 74.850 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute. 

Vanjsko trgovinska djelatnost je: 

Izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje investicionih radova u BiH; Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima; Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima; Usluge međunarodnog transporta robe i putnika; Druge usluge u vezi sa međunarodnim transportom (špedicija, skladištenje i sl.); Ugostiteljske i turističke usluge; Posredovanje i zastupanje u prometu roba iusluga, Usluge istraživanje i pružanja informacija i znanja u privredi. 

(SR-378/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000962 od 1. 7. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

U privrednom društvu: "MIRČE" d.o.o. trgovinsko uslužno društvo, Srebrenik, sa sjedištem u Srebreniku, Ibrahima Cvike 3, registrovano kod Općinskog suda u Tuzli, pod matičnim registarskim brojem subjekta 1-13007, vrši se upis promjene podataka i to: usklađivanje djelatnosti Društva sa novom klasifikacijom Bosne i Hercegovine. Nakon usklađivanja djelatnosti sa KD BiH, djelatnost Društva u unutrašnjem prometu je: 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gradom i građevinskim, materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina naveliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na molo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.220 Taksi prevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 71.100 Iznajmljivanje automobile, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propaganda, 80.410 Djelatnost škola za vozače, 93.010 Pranje i hemijsko čišćenje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje, 93.030 Pogrebne i prateće djelatnosti, 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

Društvo će u vanjskotrgovinskom poslovanju obavljati djelatnosti u okviru registrovanih djelatnosti u unutrašnjem prometu. Svi ostali ranije izvršeni upisi ostaju nepromijenjeni. 

(SR-379/08-T) 

Općinski sud u Tuzli, Rješenjem broj 032-0-Reg-08-000996 od 1. 7. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljedeće podatke: 

"BALKAN BROKER GROUP" d.o.o. za trgovinu, posredovanje i poslovne usluge Tuzla razriješilo je dužnosti direktora Društva Saliharević Ibrahima, a za novog direktora je imenovana Zonić Adisa, koja je ovlaštena za zastupanje Društva u unutarnjem i vanjskom prometu, bez ograničenja ovlaštenja. Ostali upisi su nepromijenjeni, s tim da je izvršeno i usklađivanje djelatnosti sa KD. 

(SR-380/08-T) 

TRAVNIK 

Općinski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Bašagić, a rješavajući po prijavi Prometno društvo "SB FARM" Društvo sa ograničenom odgovornošću Travnik, koju zastupa direktor Društva, u predmetu upisa Odluka o izmjenama i dopunama Statuta radi promjene sjedišta (adrese) i usklađivanja djelatnosti br. OPU-2066/08 od 9. 5. 2008., a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 23. 6. 2008. godine, donio je 

RJEŠENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Prometno društvo "SB FARM" Društvo sa ograničenom odgovornošću Travnik upisani su podaci o Odluci o izmjenama i dopunama Statuta radi promjene sjedišta (adrese) i usklađivanja djelatnosti br. OPU-2066/08 od 9. 5. 2008., kako slijedi: 

Firma: Prometno društvo "SB FARM" Društvo sa ograničenom odgovornošću Travnik 

Skraćena oznaka firme: "SB FARM" d.o.o. Travnik 

Sjedište: Aleja konzula 5, Travnik, Travnik 

MBS: 1-1586 

JIB: 4236106120003 

Carinski broj: 236106120003 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta radi promjene sjedišta (adrese) i usklađivanja djelatnosti br. OPU-2066/08 od 9. 5. 2008. 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Firma: PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I TRGOVINA "FORMA" d.o.o. Zenica 

Sjedište: Masarykova 48 

Reg. br./MBS: 1-7421 

Ugovoreni (upisani) kapital: 10.000,00 

Uplaćeni kapital: 10.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I TRGOVINA "FORMA" d.o.o. Zenica 

Ugovoreni kapital: 10.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Hodžić Emir, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

15.860 Prerada čaja i kafe, 24.420 Proizvodnja farmaceutskih preparata, 33.100 Proizvodnja medicinske i hiruške opreme i ortopedskih pomagala, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.312 Biljne apoteke, izdavanje i pravljenje lijekova od trava, g 52.313 Poljoprivredne apoteke, m 52.330 'Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.120 Skladišta i stovarišta, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 Čišćenje objekata, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima UVOZ-1ZVOZ 

Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ 

Društvo će obavljati i usluge u vanjsktrgovinskom poslovanju i to: 

- zastupanje stranih lica, 

- komisioni, konsignacioni i lizing poslovi, 

- međunarodni prevoz robe, 

- skladištenje, 

- i druge usluge u okviru registrovane djelatnosti. 

Broj 051-0-Reg-08-000421 

23. juna 2008. godine 

Travnik 

(SR-201/08-TR) 

Općinski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Bašagić, a rješavajući po prijavi "BILJ-MAR-TRANS" Društvo ograničene odgovornosti Nova Bila, Travnik koju zastupa direktor Društva, u predmetu upisa Odluka o osnivanju Društva broj OPU-2702/08 od 12. 6. 2008., a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 24. 6. 2008. godine, donio je 

RJEŠENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "BILJ-MAR-TRANS" Društvo ograničene odgovornosti Nova Bila, Travnik, upisani su podaci o Odluci o osnivanju Društva broj OPU-2702/08 od 12. 6. 2008., kako slijedi: 

Firma: "BILJ-MAR-TRANS" Društvo ograničene odgovornosti Nova Bila, Travnik 

Skraćena oznaka firme: "BILJ-MAR-TRANS" d.o.o. Nova Bila, Travnik 

Sjedište: Nova Bila bb, Travnik, Travnik 

MBS: 51-01-0086-08 

JIB: 4236451570003 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju Društva broj OPU-2702/08 od 12. 6. 2008. 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Biljaka Marijan 

Adresa: Nova Bila 55, Travnik 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Uplaćeni kapital: 2.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Biljaka Marijan 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Biljaka Marijan, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovanih djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-1ZVOZ (novih i polovnih automobila i motocikla) 

Društvo će vršiti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrovane djelatnosti sukladno Zakonu o vanjskotrgovinskoj politici, a naročito: 

- oblicima uvoza i izvoza robe, 

- zaključivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgoivnskog poslovanja, 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovanih djelatnosti, a naročito: usluge međunarodnog transporta putnika i robe, međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge, posredništvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl., 

- zastupanje stranih tvrtki, 

- te druge usluge u okviru registrovanih djelatnosti Društva. 

Broj 051-0-Reg-08-000419 

24. juna 2008. godine 

Travnik 

(SR-202/08-TR) 

Općinski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Bašagić, a rješavajući po prijavi Export-import "IVA" Gospodarsko društvo za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Vitez, koju zastupa direktor Društva, u predmetu upisa Odluka o osnivanju Poslovne jedinice za promet i usluge 3 Bugojno, broj OPU 2846/2008 od 23. 6. 2008. godine, a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 26. 6. 2008. godine, donio je 

RJEŠENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Export-import "IVA" Gospodarsko društvo za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Vitez upisani su podaci o Odluci o osnivanju Poslovne jedinice za promet i usluge 3 Bugojno, broj OPU 2846/2008 od 23. 6. 2008. godine, kako slijedi: 

Firma: Export-import "IVA" Gospodarsko društvo za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Vitez 

Skraćena oznaka firme: Export-import "IVA" d.o.o. Vitez 

Sjedište: Poslovni centar 96-2, Vitez, Vitez 

MBS: 1-120 

JIB: 4236046470000 

Carinski broj: 236046470000 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju Poslovne jedinice za promet i usluge 3 Bugojno, broj OPU 2846/2008 od 23. 6. 2008. godine 

Odluka o osnivanju Podružnice-Poslovne jedinice u Kiseljaku br. OPU-2378/08 od 25. 5. 2008. 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta radi usaglašavanja djelatnosti br. OPU-2378/08 od 27. 5. 2008. 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Šakić Anto 

Adresa: Riječka 34, Vitez 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.650,00 

Uplaćeni kapital: 2.650,00 

Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice 

Šakić Ivona, lična karta 05DNB7239, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registriranih djelatnosti Podružnice-Poslovne jedinice 

Naziv: Export-import "IVA" Gospodarsko društvo za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Vitez, Podružnica-Poslovna jedinica broj 3 "IVA" BUGOJNO 

Poreski podbroj: 4236046470069 

Sjedište: 307. motorizovane brigade bb, Bugojno, opština: Bugojno 

Akt o osnivanju Podružnice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice za promet i usluge 3 Bugojno, broj OPU 2846/2008 od 23. 6. 2008. godine 

Djelatnost Podružnice 

52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama. 

Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice 

Jokić Mario, lična karta 04DNA2994, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti 

Broj 051-0-Reg-08-000449 

26. juna 2008. godine 

Travnik 

(SR-203/08-TR) 

Općinski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Bašagić, a rješavajući po prijavi Društvo za promet i proizvodnju "PROMING" d.o.o. Bugojno, koju zastupa direktor Društva, u predmetu upisa Odluka o osnivanju Podružnice, broj OPU 1088/2008 od 20. 5. 2008. godine, a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 26. 6. 2008. godine, donio je 

RJEŠENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Društvo za promet i proizvodnju "PROMING" d.o.o. Bugojno upisani su podaci o Odluci o osnivanju Podružnice, broj OPU 1088/2008 od 20. 5. 2008. godine, kako slijedi: 

Firma: Društvo za promet i proizvodnju "PROMING" d.o.o. Bugojno 

Skraćena oznaka firme: "PROMING" d.o.o. Bugojno 

Sjedište: Šehitluci bb, Bugojno, Bugojno 

MBS: 1-1540 

JIB: 4236026280000 

Carinski broj: 236026280000 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju Podružnice, broj OPU 1088/2008 od 20. 5. 2008. godine 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta radi usklađivanja djelatnosti br. OPU-1111/08 od 22. 5. 2008. 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Šutković Mujo 

Adresa: Hamdije Kreševljakovića 7b, Sarajevo 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 3.057.339,07 

Uplaćeni kapital: 3.057.339,07 

PODRUŽNICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: "PROMING" Društvo za promet i proizvodnju d.o.o. Bugojno, PODRUŽNICA 1 SARAJEVO 

Poreski podbroj: 4236026280026 

Sjedište: Blažujski drum bb, Ilidža, opština: Ilidža 

Akt o osnivanju Podružnice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice, broj 1582/98 od 3. 12. 1998. godine 

Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice 

Šutković Mujo, lična karta 05BRF7513, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti 

Hamzagić Edin, lična karta 03BMB4971, izvršni direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okvriru registrovane djelatnosti 

Naziv: "PROMING" Društvo za promet i proizvodnju d.o.o. Bugojno, PODRUŽNICA BR. 3 SARAJEVO 

Poreski podbroj: 4236026280042 

Sjedište: Džemala Bijedića 169A, Sarajevo, opština: Sarajevo-Novi Grad 

Djelatnost Podružnice 

50.102; 50.200; 50.301; 50.302; 50.500; 51.190; 51.210; 51.220; 51.230; 51.240; 51.310; 51.320; 51.330; 51.340; 51.350; 51.360; 51.370; 51.380; 51.410; 51.421; 51.422; 51.430; 51.440; 51.450; 51.460; 51.470; 51.520; 51.531; 51.532; 51.540; 51.550; 51.560; 51.570; 51.810; 51.820; 51.830; 51.840; 51.850; 51.900; 52.110; 52.260; 53.320; 52.330; 52.410; 52.420; 52.430; 52.441; 52.442; 52.450; 52.470; 52.481; 52.482; 52.483; 52.484; 52.485; 52.486; 52.487; 52.500; 55.300; 55.401; 60.230; 60.240; 63.210; 71.100; 71.210; 74.112; 74.120; 74.130; 74.140; 74 

Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice 

Hamzagić Edin, lična karta 03BMB4971, izvršni direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovanih djelatnosti 

broj 051-0-Reg-08-000413 

26. juna 2008. godine 

Travnik 

(SR-204/08-TR) 

Općinski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Bašagić, a rješavajući po prijavi "BAREL" Društvo ograničene odgovornosti Nova Bila, Travnik, koju zastupa direktor Društva, u predmetu upisa Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću, broj OPU-2863/2008 od 23. 6. 2008. godine, a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 4. 7. 2008. godine donio je 

RJEŠENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "BAREL" Društvo ograničene odgovornosti Nova Bila, Travnik, upisani su podaci o Odluci o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću, broj OPU-2863/2008 od 23. 6. 2008. godine, kako slijedi: 

Firma: "BAREL" Društvo ograničene odgovornosti Nova Bila, Travnik 

Skraćena oznaka firme: "BAREL" d.o.o. Nova Bila, Travnik 

Sjedište: Nova Bila bb, Nova Bila, Travnik 

MBS: 51-01-0089-08 

JIB: 4236452110006 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću, broj OPU-2863/2008 od 23. 6. 2008. godine 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Glavurda Kristijan 

Adresa: Nova Bila 9A, Travnik 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 10.000,00 

Uplaćeni kapital: 10.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Glavurda Kristijan 

Ugovoreni kapital: 10.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Glavurda Klaudija, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima (uvoz-izvoz) polovnih i novih automobila 

- obavljanje vanjskotrgovih poslova u slobodnim zonama, 

- međunarodni prijevoz putnika i robe, 

- međunarodna špedicija, konsignacija, komisioni, lizing poslovi, te utovar i sl., 

- ugostiteljske turističke usluge, 

- posredništvo u prodaji strane robe. 

Broj 051-0-Reg-08-000450 

4. jula 2008. godine 

Travnik 

(SR-205/08-TR) 

Općinski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Bašagić, a rješavajući po prijavi TAURUS Društvo ograničene odgovornosti Fojnica, koju zastupa direktor Društva, u predmetu upisa Ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, broj OPU 2197/2008 od 19. 5. 2008. godine, a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 4. 7. 2008. godine, donio je 

RJEŠENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa TAURUS Društvo ograničene odgovornosti Fojnica upisani su podaci o Ugovoru o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, broj OPU 2197/2008 od 19. 5. 2008. godine, kako slijedi: 

Firma: TAURUS Društvo ograničene odgovornosti Fojnica 

Skraćena oznaka firme: TAURUS d.o.o. Fojnica 

Sjedište: Medresa bb, Fojnica, Fojnica 

MBS: 51-01-0088-08 

JIB: 4236452200005 

Pravni osnov upisa: 

Ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, broj OPU 2197/2008 od 19. 5. 2008. godine 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa: 

Hodžić Sead, Medresa bb, Fojnica 

Moldovan Marko, Domžale, Masarykova ulica 004, SLOVENIA 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Uplaćeni kapital: 2.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

    Osnivač    Ugovoreni kapital    Procenat 

    Hodžić Sead    950,00    47,50% 

    Moldovan Marko    1.050,00    52,50% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Moldovan Marko, direktor, bez ograničenja ovlaštenja 

Hodžić Sead, zamjenik direktora, bez ograničenja ovlaštenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

22.310 Umnožavanje (reprodukcija) zvučnih zapisa, 22.320 Umnožavanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umnožavanje (reprodukcija) računarskih zapisa, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 64.200 Telekomunikacije, 65.210 Finansijski zakup (lizing), 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.310 Agencije za nekretnine, 72.100 Pružanje konsultantskih usluga u vezi s računarskom opremom (hardwareom), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih, računskih i računarskih mašina, 72.600 Ostale srodne računarske djelatnosti, 74.850 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti, 92.110 Filmska i videoproizvodnja, 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.620 Ostale sportske djelatnosti, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.030 Pogrebne i prateće djelatnosti, 93.040 Djelatnosti za poboljšanje fizičkog stanja i raspoloženja, 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ 

Društvo će vršiti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrovanih djelatnosti u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskoj politici, a naročito: 

-    oblicima uvoza i izvoza robe (novih i polovnih automobila, proizvoda od drveta), 

-    zaključivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja, 

-    usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti, a naročito: usluge međunarodnog transporta putnika i roba, međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge, posredništvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl., 

-    zastupanje stranih firmi, 

-    ugostiteljsko-turističke usluge. 

Broj 051-0-Reg-08-000451 

4. jula 2008. godine 

Travnik 

(SR-206/08-TR) 

Općinski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Bašagić, a rješavajući po prijavi Javna ustanova "Muzej II. zasjedanja AVNOJ-a" Jajce, koju zastupa direktor Društva, u predmetu upisa Odluka o osnivanju Javne ustanove "Muzej II. zasjedanje AVNOJ-a Jajce, broj 01-02-8883/07 od 24. 10. 2007. godine, a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 4. 7. 2008. godine, donio je 

RJEŠENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Javna ustanova "Muzej II. zasjedanja AVNOJ-a" Jajce upisani su podaci o Odluci o osnivanju Javne ustanove "Muzej II. zasjedanje AVNOJ-a" Jajce, broj 01-02-8883/07 od 24. 10. 2007. godine, kako slijedi: 

Firma: Javna ustanova "Muzej II. zasjedanja AVNOJ-a" Jajce 

Skraćena oznaka firme: JU "Muzej II. zasjedanja AVNOJ-a" Jajce 

Sjedište: II. zasjedanja AVNOJ-a, Jajce, Jajce 

MBS: 51-05-0007-08 

JIB: 4236452380003 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju Javne ustanove "Muzej II. zasjedanje AVNOJ-a" Jajce, broj 01-02-8883/07 od 24. 10. 2007. 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Firma: Općina Jajce, Općinsko vijeće Jajce 

Sjedište: Nikole Šope bb 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Uplaćeni kapital: 2.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Općina Jajce, Općinsko vijeće Jajce 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem prometu 

Milak Enes, v.d. direktor, bez ograničenja ovlaštenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

92.521 Djelatnost muzeja, 92.522 Zaštita kulturnih dobara, prirodnih i drugih znamenitosti. 

Broj 051-0-Reg-08-000448 

4. jula 2008. godine 

Travnik 

(SR-207/08-TR) 

Općinski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Bašagić, a rješavajući po prijavi LTB, društvo ograničene odgovornosti Novi Travnik, koju zastupa direktor Društva, u predmetu upisa Odluka o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću br. OPU-1233/08 od 27. 5. 2008., a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 18. 6. 2008. godine, donio je 

RJEŠENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa LTB, društvo ograničene odgovornosti Novi Travnik upisani su podaci o Odluci o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću br. OPU-1233/08 od 27. 5. 2008. 

Firma: LTB, društvo ograničene odgovornosti Novi Travnik 

Skraćena oznaka firme: LTB d.o.o. Novi Travnik 

Sjedište: Mehmeda Spahe 1, Novi Travnik, Novi Travnik 

MBS: 51-01-0085-08 

JIB: 4236451060005 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću br. OPU-1233/08 od 27. 5. 2008. OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Firma: LASERTEHNIK MARFIN d.o.o. Maribor, kog zastupa Jernej Drago 

Sjedište: Cesta k Tamu 63, Maribor, Republika Slovenija 

Reg. br./MBS: 5424763000 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Uplaćeni kapital: 2.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: LASERTEHNIK MARFIN d.o.o. Maribor, kog zastupa Jernej Drago 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Jernej Drago, direktor, bez ograničenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

16.001 Proizvodnja fermeniranog duhana, 16.002 Proizvodnja ostalih duhanskih proizvoda, 18.100 Proizvodnja kožne odjeće, 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 22.310 Umnožavanje (reprodukcija) zvučnih zapisa, 22.320 Umnožavanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umnožavanje (reprodukcija) računarskih zapisa, 28.510 Površinska obrada i prevlačenje metala, 28.520 Osnovni mašinski radovi, 35.120 Izgradnja i popravak čamaca za odmor i razonodu i sportskih čamaca, 36.400 Proizvodnja sportske opreme, 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 61.100 Pomorski saobraćaj i saobraćaj u priobalnim morskim vodama, 61.200 Saobraćaj unutrašnjim vodenim putevima, 62.200 Zračni saobraćaj, vanredni (čarter), 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.221 Usluge u pomorskom saobraćaju, 63.222 Usluge u riječnom i jezerskom saobraćaju, 63.230 Ostale prateće djelatnosti u vazdušnom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti račun, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobraćajnih sredstava, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 71.230 Iznajmljivanje zrakoplovnih saobraćajnih sredstava, 71.320 Iznajmljivanje mašina i opreme za građevinarstvo, 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo, d.n., 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menadžment konsalting, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, osim stručne izrade planskih dokumenata, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 Čišćenje objekata, 74.820 Usluge pakovanja, 74.850 Sekretarske i prevodilačke djelatnosti, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.610 Djelatnost sportskih objekata i stadiona, 92.620 Ostale sportske djelatnosti, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će vršiti usluge u vanjskotrgovinskom prometu i to: 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ IZVOZ. 

Društvo će vršiti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrovane djelatnosti u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskoj politici ("Službeni glasnik BiH", br. 72/98), a naročito: izvoza robe, zaključivanja ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja, usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrirane djelatnosti sukladno navedenim u Zakonu i to: usluge međunarodnog transporta roba, međunarodna špedicija, skladištenje, agencijske usluge, posredništvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl., te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti. 

Broj 051-0-Reg-08-000404 

18. juna 2008. godine 

Travnik 

(SR-208/08-TR) 

Općinski sud u Travniku po sudiji pojedincu Goranu Dujiću, a rješavajući po prijavi "STAMAL" Društvo za trgovinu, distribuciju i usluge u zemlji i obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u prometu roba i usluga d.o.o. Kreševo, koju zastupa direktor Društva, u predmetu upisa Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću br. OPU-2277/08 od 1. 07. 2008., a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 9. 7. 2008. godine, donio je 

RJEŠENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "STAMAL" Društvo za trgovinu, distribuciju i usluge u zemlji i obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u prometu roba i usluga d.o.o. Kreševo upisani su podaci o Odluci o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću br. OPU-2277/08 od 1. 7. 2008., kako slijedi: 

Firma: "STAMAL" Društvo za trgovinu, distribuciju i usluge u zemlji i obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u prometu roba i usluga d.o.o. Kreševo 

Skraćena oznaka firme: "STAMAL" d.o.o. Kreševo 

Sjedište: Resnik bb, Kreševo, Kreševo 

MBS: 51-01-0091-08 

JIB: 4236453190003 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću br. OPU-2277/08 od 1. 7. 2008. 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Stanić Irena 

Adresa: Skenderija 5, Sarajevo 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Uplaćeni kapital: 2.000,00 

UČEŠĆE u KAPITALU 

Osnivač: Stanić Irena 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Selimović Alen, direktor, bez ograničenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu: 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.240 Uzgoj peradi, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i zečijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 21.110 Proizvodnja celuloze, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n., 24.300 Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova, 24.620 Proizvodnja ljepila i želatina, 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za građevinarstvo od pečene gline, 26.520 Proizvodnja kreča, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vještačkog kamena, 26.820 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, d.n., 28.520 Osnovni mašinski radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Održavanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, ..487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 32.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obuće i ostalih predmeta od kože, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak, d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dječija i omladinska odmarališta, 55.212 Planinarski domovi i kuće, 55.220 Kampovi i logorišta, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.234 Ostali smještaj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 60.300 Cjevovodni transport, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 65.210 Finansijski zakup (lizing), 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti račun, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje osim stručne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- izvoz i uvoz robe i usluga iz okvira registrovane djelatnosti, 

- izvoz roba i usluga koje se naplaćuju uvozom roba i usluga u istoj vrijednosti (kompenzacioni poslovi), 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, te konsignacioni i lizing poslovi prodaje, 

- zastupanje stranih lica, 

- obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, 

- prodaja robe sa konsignacionih skladišta, 

- carinsko skladište, 

- malogranični promet, 

- ugostiteljske i turističke usluge, 

- usluge kontrole i kvaliteta i kvantiteta u izvozu i uvozu robe, 

- pribavljanje i ustupanje prava industrijske svojine znanja i iskustva, 

- usluge istraživanja, pružanja i korištenja informacija i znanja u privredi i nauci, 

- međunarodni drumski prevoz. 

Broj 051-0-Reg-08-000528 

9. jula 2008. godine 

Travnik 

(SR-209/08-TR) 

Općinski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Bašagić, a rješavajući po prijavi Društvo za trgovinu i usluge "Zec" d.o.o. Bugojno, koju zastupa direktor Društva, u predmetu upisa Odluka o osnivanju Podružnice 1, Gornji Vakuf-Uskoplje, broj OPU 959/08 od 5. 6. 2008. godine, a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 18. 6. 2008. godine, donio je 

RJEŠENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Društvo za trgovinu i usluge "Zec" d.o.o. Bugojno upisani su podaci o Odluci o osnivanju Podružnice 1, Gornji Vakuf-Uskoplje, broj OPU 959/08 od 5. 6. 2008. godine, kako slijedi: 

Firma: Društvo za trgovinu i usluge "Zec" d.o.o. Bugojno 

Skraćena oznaka firme: "Zec" d.o.o. Bugojno 

Sjedište: ul. Slobode 225, Bugojno, Bugojno 

MBS: 51-01-0011-08 

JIB: 4236435530000 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o osnivanju Podružnice 1, Gornji Vakuf-Uskoplje, broj OPU 959/08 od 5. 6. 2008. godine 

Odluka o osnivanju Društva za trgovinu i usluge "Zec" d.o.o. Bugojno br. OPU 28/08 od 7. 1. 2008. godine 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Zec Emsad 

Adresa: Grnica bb, Uskoplje 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Uplaćeni kapital: 2.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Zec Emsad 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Zec Emsad, direktor, bez ograničenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju, 72.100 Pružanje konsultantskih usluga u vezi s računarskom opremom (hardwareom), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Održavanje i popravak kancelarijskih, računskih i računarskih mašina, 72.600 Ostale srodne računarske djelatnosti, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.810 Fotografske usluge, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslužne djelatnosti, d.n. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Trgovina na veliko prehrambenim proizvodima, izvoz-uvoz; Trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima, izvoz-uvoz; Usluge u vanjskotrgovinskom prometu. 

PODRUŽNICE SUBJEKTA UPISA 

Naziv: Društvo za trgovinu i usluge "Zec" d.o.o. Bugojno, Podružnica 1, Gornji Vakuf-Uskoplje 

Poreski podbroj: 4236435530026 

Sjedište: Branilaca grada 1, Gornji Vakuf-Uskoplje, opština: Gornji Vakuf-Uskoplje 

Akt o osnivanju Podružnice: Odluka o osnivanju Podružnice br. 1, br. OPU- 959/08 od 5. 6. 2008. 

Djelatnost Podružnice 

51.110; 51.150; 51.160; 51.170; 51.180; 51.190; 51.390; 51.430; 51.440; 51.450; 51.470; 51.840; 51.850; 51.860; 51.900; 52.110; 52.120; 52.220; 52.230; 52.240; 52.250; 52.260; 52.270; 52.313; 52.330; 52.410; 52.420; 52.430; 52.442; 52.450; 52.470; 52.481; 52.482; 52.483; 52.483; 52.484; 52.485; 52.500; 52.620; 52.630; 55.300; 55.401; 55.402; 55.403; 60.240; 63.110; 63.120; 63.210; 63.300; 63.400; 72.100; 72.210; 72.220; 72.300; 72.400; 72.500; 72.600; 74.401; 74.402; 74.810; 74.820; 74.870; 93.050. 

Lice ovlašteno za zastupanje Podružnice 

Zec Emsad, lična karta, 05DGA7921, direktor, bez ograničenja 

Broj 051-0-Reg-08-000389 

18. juna 2008. godine 

Travnik 

(SR-210/08-TR) 

Općinski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Bašagić, a rješavajući po prijavi Tvornica mašina "MICRON STEEL" d.o.o. Novi Travnik, koju zastupa direktor Društva, u predmetu upisa Odluka o izmjeni Statuta Društva br. OPU-993/2008 od 7. 2. 2008. god., Ugovor o izmjenama ugovora o prenosu udjela br. OPU-1643/08 od 13. 4. 2008., Odluka o imenovanju zamjenika direktora Društva br. OPU-316/08 od 6. 2. 2008., a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 2. 7. 2008. godine, donio je 

RJEŠENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Tvornica mašina "MICRON STEEL" d.o.o. Novi Travnik upisani su podaci o Odluci o izmjeni Statuta Društva br. OPU-993/2008 od 7. 2. 2008. god., Ugovor o izmjenama ugovora o prenosu udjela br. OPU-1643/08 od 13. 04. 2008., Odluka o imenovanju zamjenika direktora društva br. OPU-316/08 od 6. 2. 2008., kako slijedi: 

Firma: Tvornica mašina "MICRON STEEL" d.o.o. Novi Travnik 

Skraćena oznaka firme: TM "MICRON-STEEL" d.o.o. Novi Travnik 

Sjedište: Mehmeda Spahe 1, Novi Travnik, Novi Travnik 

MBS: 1-1731 

JIB: 4236087230005 

Carinski broj: 236087230005 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjeni Statuta Društva br. OPU-993/2008 od 7. 2. 2008. god., Ugovor o izmjenama ugovora o prenosu udjela br. OPU-1643/08 od 13. 4. 2008., Odluka o imenovanju zamjenika direktora Društva br. OPU-316/08 

Odluka o promjeni naziva, sjedišta i usklađivanje djelatnosti br. OPU-2731/07 od 14. 12. 2007. g; Odluka o izmjena i dopunama Statuta Društva br. OPU-46/08 od 9. 1. 2008. 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime, adresa: 

Hodžić Fahrudin, Slimena bb, Travnik 

Bohm Bernhard, Beč, Guglasse 12/4741110, AUSTRIA 

Schechner Josef, Njemačka, Fichtenweg 7 D-85643 Steinhoring, GERMANY 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 381.320,00 

Uplaćeni kapital: 381.320,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

    Osnivač    Ugovoreni kapital    Procenat 

    Hodžić Fahrudin    93.913,40    24,60% 

    Bohm Bernhard    93.913,40    24,60% 

    Schechner Josef    193.493,20    50,70% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Hodžić Fahrudin, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovanih djelatnosti 

Bohm Bernhard, zamjenik direktora, bez ograničenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

28.520 Opći mehanički radovi, 29.220 Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje, 29.420 Proizvodnja ostalih alatnih mašina za obradu metala, 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih mašina, d.n., 29.510 Proizvodnja mašina za metalurgiju, 29.520 Proizvodnja mašina za rudnike, kamenolome i građevinarstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, osim stručne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehničko ispitivanje i analiza. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ IZVOZ 

Društvo će vršiti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrirane djelatnosti u skladu s odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95) a naročito: 

- oblicima uvoza i izvoza roba, 

- zaključivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja, 

usluge u vanjskotrg. prometu iz registrovane djelatnosti u skladu sa čl. 27. cit. Zakona, a naročito: usluge u međunarodnom transportu roba i putnika, međunarodna špedicija, skladištenje roba, agencijske usluge, i druge turističke usluge, zastupanje stranih firmi, 

obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa. 

Broj 051-0-Reg-08-000195 

2. jula 2008. godine 

Travnik 

(SR-211/08-TR) 

Općinski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Bašagić, a rješavajući po prijavi Društvo za prizvodnju i trgovinu "DALEĆ" d.o.o. Novi Travnik, koju zastupa direktor Društva, u predmetu upisa Odluka o promjeni direktora Društva broj OPU-1475/08 od 17. 6. 2008., a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 25. 6. 2008 godine, donio je 

RJEŠENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Društvo za proizvodnju i trgovinu "DALEĆ" d.o.o. Novi Travnik upisani su podaci o Odluci o promjeni direktora Društva broj OPU-1475/08 od 17. 6. 2008., kako slijedi: 

Firma: Društvo za proizvodnju i trgovinu "DALEĆ" d.o.o. Novi Travnik 

Skraćena oznaka firme: "DALEĆ" d.o.o. Novi Travnik 

Sjedište: Margetići bb, Margetići, Novi Travnik 

MBS: 1-3682 

JIB: 4236066400008 

Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o promjeni direktora Društva broj OPU-1475/08 od 17. 6. 2008. 

Odluka o usklađivanju djelatnosti br. OPU-1652/07 od 14. 11. 2007. i Ugovor o prijenosu udjela br. OPU-1434/07 od 23. 10. 2007. godine. 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Kopčić Nefa (Salke) 

Adresa: Vodovod bb, Novi Travnik 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 115.000,00 

Uplaćeni kapital: 115.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Kopčić Nefa (Salke) 

Ugovoreni kapital: 115.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Kopčić Hedija, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovane djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu: 01.240 Uzgoj peradi, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i zečijeg mesa, 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pruća i drugih pletarskih materijala, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini mašinama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.220 Trgovina na veliko cvijećem i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, V 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.110 Pretovar tereta, 70.310 Agencije za nekretnine, 74.401 Priređivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će obavljati poslove vanjskotrogvinskog prometa kao i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom prometu i to: IZVOZOM I UVOZOM roba iz registirane djelatnosti: trgovina na veliko prehrambenim proizvodima; trgovina na veliko neprehrambenim proizvodima. Društvo će vršiti usluge u vanjskotrgovinskom prometu i to: oblicima uvoza i izvoza robe; izvođenje investicionih radova u inostranstvu; posredovanje i zastupanje uprometu roba i suluga. 

Broj 051-0-Reg-08-000426 

25. juna 2008. godine 

Travnik 

(SR-212/08-TR) 

Općinski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Bašagić, a rješavajući po prijavi Građevinsko-uslužno i prometno društvo "BOS-NJEM-ROSA" d.o.o. Vitez, koju zastupa direktor Društva, u predmetu upisa Odluka o izmjenama i dopunama Statuta radi promjena djelatnosti usklađenih sa važećom Klasifikacijom djelat. br. OPU-1813/08 od 25. 4. 2008., a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 19. 6. 2008. godine, donio je 

RJEŠENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Građevinsko-uslužno i prometno društvo "BOS-NJEM-ROSA" d.o.o. Vitez upisani su podaci o Odluci o izmjenama i dopunama Statuta radi promjena djelatnosti usklađenih sa važećom Klasifikacijom djelat. br. OPU-1813/08 od 25. 4. 2008., kako slijedi: 

Firma: Građevinsko-uslužno i prometno društvo "BOS-NJEM-ROSA" d.o.o. Vitez 

Skraćena oznaka firme: "BOS-NJEM-ROSA" d.o.o. Vitez 

Sjedište: Bukve bb, Vitez, Vitez 

MBS: 1-2000 

JIB: 4236051470000 

Carinski broj: 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta radi promjena djelatnosti usklađenih sa važećom Klasifikacijom djelat. br. OPU-1813/08 od 25. 4. 2008. 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Mujanović Sakib 

Adresa: Đikin Sokak 26, Travnik 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Uplaćeni kapital: 2.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Mujanović Sakib 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Mujanović Remzija, direktor, bez ograničenja u okviru registriranih djelatnosti 

Mujanović Sakib, zamjenik direktora, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovanih djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, iverica i sličnih ploča i tabli, 20.300 Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 25.220 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za građevinarstvo od plastičnih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa, 26.110 Proizvodnja ravnog stakla, 26.120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla, 26.300 Proizvodnja keramičkih pločica i podnih ploča, 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za građevinarstvo od pečene gline, 26.520 Proizvodnja kreča, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za građevinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vještačkog kamena, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedišta, 36.140 Proizvodnja ostalog namještaja, 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.250 Ostali građevinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali završni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili rušenje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.840 Trgovina na veliko računarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama, uključujući i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, optičkom i sličnom opremom, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.722 Popravak ostalih električnih aparata za domaćinstvo, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 74.120 Računovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje osim stručne izrade planskih dokumenata. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Spoljna trgovina prehrambenim proizvodima u okviru registrovane djelatnosti uvoz i izvoz 

Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrovane djelatnosti uvoz i izvoz 

U okviru djelatnosti iz prethodnog člana Društvo će obavljati poslove spoljnotrgovinskog prometa prema Odluci o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 28/98 i Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju 

("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95), a naročito: 

- zaključivanje ugovora o posebnim oblicima spoljnotrgovinskog poslovanja, 

- zastupanje stranih firmi, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, usluge međunarodnog transporta roba i putnika, 

- međunarodna špedicija, 

- posredništvo u oblasti prometa roba i usluga, 

- obavljanje spoljnotrgovinskog posla u slobodnim zonama, 

- ugostiteljske usluge, 

- izvođenje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje tih radova stranom licu u FBiH, te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova spoljnotrgovinskog prometa, 

- skladištenje robe. 

Broj 051-0-Reg-08-000292 

29. juna 2008. godine 

Travnik 

(SR-213/08-TR) 

Općinski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Bašagić, a rješavajući po prijavi Proizvodno prometno i uslužno društvo "POLYCOMMERCE" d.o.o. Bugojno, koju zastupa direktor Društva, u predmetu upisa Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva radi usklađivanja djelatnosti br. OPU-1127/08 od 23. 6. 2008., a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 10. 7. 2008. godine, donio je 

RJEŠENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa Proizvodno prometno i uslužno društvo "POLYCOMMERCE" d.o.o. Bugojno upisani su podaci o Odluci o izmjenama i dopunama Statuta Društva radi usklađivanja djelatnosti br. OPU-1127/08 od 23. 6. 2008., kako slijedi: 

Firma: Proizvodno prometno i uslužno društvo "POLYCOMMERCE" d.o.o. Bugojno 

Skraćena oznaka firme: "POLYCOMMERCE" d.o.o. Bugojno 

Sjedište: Rostovska 1, Bugojno, Bugojno 

MBS: 1-1412 

JIB: 4236013620006 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva radi usklađivanja djelatnosti br. OPU-1127/08 od 23. 6. 2008. 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Kurbegović Nadir 

Adresa: Terzići I/65, Bugojno 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 270.280,00 

Uplaćeni kapital: 270.280,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Kurbegović Nadir 

Ugovoreni kapital: 270.280,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Dagoja Faruk, direktor, bez ograničenja ovlaštenja u okviru registrovanih djelatnosti 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

01.110 Gajenje žitarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 17.720 Proizvodnja pletenih i kukičanih pulovera, jakni i sličnih proizvoda, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 20.101 Proizvodnja rezane građe, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.400 Proizvodnja ambalaže od drveta, 28.1 10 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedišta, 36.120 Proizvodnja ostalog namještaja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namještaja, 36.140 Proizvodnja ostalog namještaja, 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za životinje, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim mašinama i opremom, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisaćim materijalom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

Društvo će obavljati i vanjskotrgovinski promet u okviru registrovanih djelatnosti i to: 

a) Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima izvoz-uvoz 

b) Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima izvoz-uvoz 

Društvo će vršiti poslove i usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovanih djelatnosti a naročito: 

-    oblicima uvoza i izvoza, 

-    zaključivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja, 

-     usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovanih djelatnosti a naročito usluge međunarodne špedicije, 

-    posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, 

-    druge usluge u okviru registrovanih djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa. 

Broj 051-0-Reg-08-000488 

10. jula 2008. godine 

Travnik 

(SR-214/08-TR) 

Općinski sud u Travniku, po sudiji pojedincu Halisi Bašagić, a rješavajući po prijavi "KLAS" Gospodarsko društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Vitez, koju zastupa direktor Društva, u predmetu upisa u Registar promjene djelatnosti subjekta upisa, a na temelju odredbe člana 58. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/05), dana 11. 7. 2008. godine, donio je 

RJEŠENJE
O REGISTRACIJI 

U sudski registar, kod subjekta upisa "KLAS" Gospodarsko društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Vitez upisani su podaci o upisu u Registar promjene djelatnosti subjekta upisa, kako slijedi: 

Firma: "KLAS" Gospodarsko društvo za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Vitez 

Skraćena oznaka firme: "KLAS" d.o.o. Vitez 

Sjedište: Šantići 11, Vitez, Vitez 

MBS: 1-378 

JIB: 4236124450002 

Carinski broj: 236124450002 

Pravni osnov upisa: 

Odluka o usaglašavanju djelatnosti Društva i izmjene Statuta br. OPU-2989/08 od 26. 6. 2008. 

OSNIVAČI/ČLANOVI SUBJEKTA UPISA 

Prezime i ime: Plavčić Frano 

Adresa: Šantići 15, Vitez 

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA 

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 

Uplaćeni kapital: 2.000,00 

UČEŠĆE U KAPITALU 

Osnivač: Plavčić Frano 

Ugovoreni kapital: 2.000,00 

Procenat: 100,00% 

LICA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA 

U unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu 

Plavčić Biljana, direktor, bez ograničenja ovlaštenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutrašnjem prometu 

01.110 Gajenje žitarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povrća, cvijeća i ukrasnog bilja, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.252 Uzgoj ostalih životinja, d.n., 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslužne djelatnosti u uzgoju životinja, osim veterinarskih usluga, 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i štrukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.450 Ostali završni radovi, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živim životinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom građom i građevinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namještajem, predmetima za domaćinstvo i metalnom i željezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, obućom i predmetima od kože, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pićem i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za određene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.230 Trgovina na veliko živim životinjama, 51.310 Trgovina na veliko voćem i povrćem, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera, 51.370 Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom, 51.421 Trgovina na veliko odjećom, 51.422 Trgovina na veliko obućom, 51.430 Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za čišćenje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo, 51.510 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko građevinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, uređajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim mašinama, 51.820 Trgovina na veliko mašinama za rudarstvo i građevinarstvo, 51.900 Ostala trgovina na veliko isključivo za vlastiti račun, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, pretežno prehrambenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo voćem i povrćem, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i mekušcima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolačima i slatkišima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjećom, 52.430 Trgovina na malo obućom i predmetima od kože, 52.441 Trgovina na malo namještajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za domaćinstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo električnim aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i računarima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igračkama, 52.485 Trgovina na malo cvijećem, 52.486 Trgovina na malo gorivom za domaćinstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.231 Ostali smještaj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobraćaju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobraćaju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobraćaju, 63.120 Skladišta i stovarišta, 63.210 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju, 63.300 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobraćaju. 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu 

- međunarodna špedicija i skladištenje, 

- agencijske usluge, 

- posredništvo u oblasti prometa roba, 

- obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, 

- druge usluge u okviru registrirane djelatnosti Društva. 

- Vanjska trgovina na veliko prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ 

Društvo će obavljati i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u smislu čl. 27 Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95), a naročito: 

- zaključivanje ugovora, 

- zastupanje stranih tvrtki, 

- komisioni, konsignacioni i kompenzacioni poslovi, 

- usluge međunarodnog transporta roba. 

Broj 051-0-Reg-08-000501 

11. jula 2008. godine 

Travnik 

(SR-215/08-TR) OSOBNE ISPRAVE I DOKUMENTI 

DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPORABA
SLIJEDEĆI DOKUMENTI SE OGLAŠAVAJU NEVAŽEĆIM 

SARAJEVSKI KANTON 

Mehadžić Rasema, vozačka dozvola broj 04BRB8265, izdata 3. 8. 2004. Policijska uprava Centar Sarajevo 

Ibišević Behija, lična karta broj 04BPA1818, izdata Policijska uprava Ilijaš 

Čatal Besada, lična karta broj 04BPA7590, izdata Policijska uprava Ilijaš 

Bajrić Hana, lična karta broj 06BPB6022, izdata Policijska uprava Ilijaš 

Pinjagić Hajrudin, lična karta broj 04BPA2266, izdata Policijska uprava Ilijaš 

Osmanović Kadrija, lična karta broj 06BPB7207, izdata Policijska uprava Ilijaš 

Šrndić Ehlimana, svjedočanstva I, II, III i IV razreda Gazi-husrevbegove medrese u Sarajevu 

UNSKO-SANSKI KANTON 

Ćejvan Almira, lična karta broj 05COD8697, izdata 22. 9. 2005. Odsjek za administraciju Cazin 

Dizdarević Rezija, putna isprava broj 3503246, izdat 19. 9. 2002. KMUP Bihać 

Mujezinović Armin, vozačka dozvola broj 08CMA5099, izdata 26. 11. 2008. Odsjek za administraciju Ključ 

Mujezinović Armin, lična karta broj 07CMB3733, izdata 16. 1. 2007. Odsjek za administraciju Ključ 

Dervišević Zahid, putna isprava broj 5482977, izdata 27. 6. 2007. KMUP Bihać 

Čović Selim, putna isprava broj 4993908, izdata 15. 1. 2006. KMUP Bihać 

Džebić Sulejman, saobraćajna dozvola broj BH 2595121, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

Husić Alma, lična karta broj 04CPA6754, izdata 22. 3. 2004. Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

Džanić Izet, lična karta broj 03CPA2046, izdata 25. 12. 2003. Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

Galijašević Šerif, vozačka dozvola broj 04CPA9176, izdata 24. 12. 2004. Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

10 

Tahirović Edin. lična karta broj 04COB8233, izdata 6. 9. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

11 

Hadžić Ismet, lična karta broj 05COD3113, izdata 19. 3. 2005. Odsjek za administraciju Cazin 

12 

Hadžić Ismet, vozačka dozvola broj 05COB6075, izdata 6. 5. 2005. Odsjek za administraciju Cazin 

13 

Mavrić-Ćatić Hatidža, lična karta broj 07CPE0069, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

14 

Porić Fahrudin, lična karta broj 05CSB0228, izdata 28. 3. 2005. Odsjek za administraciju Bužim 

15 

Osmanagić Amir, lična karta broj 06CPD3987, izdata 16. 8. 2006. Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

16 

Đogić Rasima, lična karta broj 04COC1140, izdata 13. 10. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

17 

Ružnić Arif, lična karta broj 04COA5596, izdata 16. 2. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

18 

Ružnić Arif, vozačka dozvola broj 04COA2679, izdata 16. 2. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

19 

Marjanović Mato, lična karta broj 07CLF4739, izdata 30. 5. 2007. Odsjek za administraciju Bihać 

20 

Trkulja Sunčica, lična karta broj 05CLE5252, izdata 20. 6. 2005. Odsjek za administraciju Bihać 

21 

Cerić Amir, vozačka dozvola broj 03CLA0557, izdata 17. 6. 2003. Odsjek za administraciju Bihać 

22 

Bajrić Aida, vozačka dozvola broj 06CLE2498, izdata 18. 2. 2006. Odsjek za administraciju Bihać 

23 

Bulut Fatima, lična karta broj 04CMA6233, izdata 16. 8. 2004. Odsjek za administraciju Ključ 

24 

Nuhanović Ismet, lična karta broj 07COF0011, izdata 3. 8. 2007. Odsjek za administraciju Cazin 

25 

Samardžić Asim, lična karta broj 05COC0763, izdata Odsjek za administraciju Cazin 

26 

Smajić Sejad, vozačka dozvola broj 04CMA0278, izdata 16. 1. 2004. Odsjek za administraciju Ključ 

27 

Grošić Emina, lična karta broj 08CSB4913, izdata 6. 8. 2008. Odsjek za administraciju Bihać 

28 

Đuzelić Fahrudin, lična karta broj 04COC2479, izdata 29. 10. 2004. Odsjek za administraciju Cazin 

29 

Hasić Ale, saobraćajna dozvola broj BH 22674429, izdata 24. 7. 2008. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

30 

Mahmić Ferid, lična karta broj 08CRC6374, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

31 

Ljubijankić Enes, putna isprava broj 4996541, izdata 9. 2. 2006. KMUP Bihać 

32 

Đukić Bosiljka, lična karta broj 04CRA8645, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa 

33 

Sarač Aida, lična karta broj 07COF9028, izdata 28. 6. 2007. Odsjek za administraciju Cazin 

34 

Hadžalić Osman, lična karta broj 03COA1107, izdata 20. 11. 2003. Odsjek za administraciju Cazin 

35 

Šakinović Arnela, saobraćajna dozvola broj BH 2595279, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

36 

Bilić Ermin, lična karta broj 06CLF0597, izdata 25. 7. 2006. Odsjek za administraciju Bihać 

37 

Mušić Almir, lična karta broj 04CLB9689, izdata 10. 3. 2004. Odsjek za administraciju Bihać 

38 

Dejanović Kata, lična karta broj 03CLA6613, izdata 23. 7. 2003. Odsjek za administraciju Bihać 

39 

TURBO TRADE DOO Cazin, saobraćajna dozvola broj BH 2802443, izdata Odsjek za administraciju Cazin 

40 

Čelebić Mahmut, lična karta broj 04CPB8400, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

41 

Dizdarević Zlata, lična karta broj 06CSB1912, izdata 11. 7. 2006. Odsjek za administraciju Bihać 

42 

Tahić Nermin, lična karta broj 04CSA2196, izdata 8. 3. 2004. Odsjek za administraciju Bužim 

43 

Budimlić Selma, lična karta broj 03CPA0261, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladuša 

44 

Zirić Zlatan, lična karta broj 04CLD0775, izdata 30. 7. 2004. Odsjek za administraciju Bihać 

45 

Šabić Aida, lična karta broj 04CLD5474, izdata 27. 9. 2004. Odsjek za administraciju Bihać 

46 

Ibradžić Jasmina, lična karta broj 07CLF5390, izdata 3. 7. 2007. Odsjek za administraciju Bihać 

47 

Ćenanović Mirela, lična karta broj 04CLC5072, izdata 25. 5. 2004. Odsjek za administraciju Bihać 

48 

POSAVSKI KANTON 

Vincetić Matej, osobna iskaznica broj 08BVB9649, izdata 5. 11. 2008. MUP PK Orašje 

Haračić Lidija, vozačka dozvola broj 08BVA9021, izdata 4. 8. 2008. MUP PK Orašje 

Živković Pero, osobna iskaznica broj 04BVA9335, izdata 8. 9. 2004. MUP PK Orašje 

Živković Pero, vozačka dozvola broj 04BVA4589, izdata 8. 9. 2004. MUP PK Orašje 

Maskaljević Josip, osobna iskaznica broj 06BVB6133, izdata 24. 11. 2006. MUP PK Orašje 

TUZLANSKI KANTON 

Golać Miralem, lična karta broj 05CKB0125, izdata 19. 5. 2005. Odsjek za administraciju Banovići 

Muratović Elvir, lična karta broj 06CFD9051, izdata 5. 10. 2006. CIPS Gračanica 

Kahrimanović Haris, lična karta broj 08CFE5364, izdata 18. 8. 2008. CIPS Gračanica 

Bešić Avdo, lična karta broj 06CFD9586, izdata 22. 11. 2006. CIPS Gračanica 

Bešić Avdo, vozačka dozvola broj 05CFB0856, izdata 14. 1. 2005. CIPS Gračanica 

Halilović Adem, lična karta broj 04CFC3292, izdata 29. 12. 2004. CIPS Gračanica 

Karić Nihad, pasoš broj 4543478, izdat 2. 4. 2004. CIPS Gračanica 

Ibrahimović Mirsad, lična karta 07CFE3040, izdata 4. 10. 2007. CIPS Gračanica 

Ibrahimović Dženan, lična karta broj 04CFA3190, izdata 27. 1. 2004. CIPS Gračanica 

Ibrahimović Kemija, lična karta broj 07CFE3035, izdata 3. 10. 2007. CIPS Gračanica 

10 

Ibrahimović Kemija, vozačka dozvola broj 07CFB7427, izdata 3. 10. 2007. CIPS Gračanica 

11 

Selimović Samir, svjedočanstvo III razreda dj. broj 01-1076/18 od 14. 6. 1985., izdato u SŠC Gračanica 

12 

Sulejmanović Samira, lična karta broj 04CFA9355, izdata 2. 6. 2004. CIPS Gračanica 

13 

Mujčić Ramiza, lična karta broj 04CFA8396, izdata 17. 4. 2005. CIPS Gračanica 

14 

Huskanović Mehmed, lična karta broj 04CFA5152, izdata CIPS Gračanica 

15 

Mujić Nermin, lična karta broj 04CFA8980, izdata 27. 5. 2004. CIPS Gračanica 

16 

Hadžić Meho, pasoš broj 3761845, izdat 15. 1. 2002. CIPS Gračanica 

17 

Đerzić Arnel, lična karta broj 06CKB7506, izdata Odsjek za administraciju Banovići 

18 

Mutapčić Rijad, svjedodžba o završenom obrazovanju za zanimanje prodavač, djl. broj 04-1233/92, izdata 1. 10. 1992. od Školskog centra za usmjereno obrazovanje "Džemal Bijedić" Srebrenik 

19 

Jukić Nadira, svjedodžba o završenom obrazovanju za zanimanje prodavač, djl. broj 04-152-2/94, izdata 16. 8. 1994. od JU Tehničke i srednje škole Srebrenik 

20 

Kelava Jasminka, svjedodžba o završenom obrazovanju za zanimanje prodavač, djl. broj 03-52-3/91, izdata 6. 2. 1991., od Školskog centra za usmjereno obrazovanje "Džemal Bijedić" Srebrenik 

21 

Kešetović Mirsad, diploma o završenom obrazovanju za zanimanje zavarivač, dj. broj 03-120-3/97, izdata 15. 4. 1997. od JU MSŠ Srebrenik 

22 

Hodžić Adil, radna knjižica reg. broj 240/2000, izdata Općina Doboj Istok 

23 

Ibraković Kemal, diploma dj. broj 01-392/1 od 30. 6. 1987, izdata u SŠC Gračanica 

24 

Ahmetagić Hanifa, radna knjižica, izdata Općina Gračanica 

25 

Džafić Osman, radna knjižica broj 332/85-86, serija 704460, izdata 31. 10. 1986. Općina Gračanica 

26 

Čajić Selim, lična karta broj 04CFB7644, izdata 4. 10. 2004. CIPS Gračanica 

27 

Baraković Hasib, štedni ulog broj 1240212686 kod Union banke d.d. Sarajevo, Poslovna jedinica Lukavac, i na partiji broj 1550100257057, kod NLB Tuzlanske banke d.d. Tuzla, Filijala Tuzla (stara devizna štednja) 

28 

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 

Eminić Nedžad, saobraćajna dozvola broj BH 2739906, izdata Policijska uprava Zenica 

Eminić Nedžad, saobraćajna dozvola broj BH 1842758, izdata Policijska uprava Zenica 

Kahriman Sadet, pasoš broj 5968587, izdat 29. 5. 2008. Odsjek za administraciju Zenica 

Husejnović Adin, saobraćajna dozvola broj BH 2905843, izdata Policijska uprava Zenica 

Pipo Alem, saobraćajna dozvola broj BH 2737653, izdata Policijska uprava Zenica 

Pavlović Ivica, vozačka dozvola broj 04CYA0163, izdata 1. 4. 2004. CIPS Žepče 

Marijanović Dražen, radna knjižica broj 729/89, izdata Općina Žepče 

Klepić Aida, lična karta broj 07DDA4764, izdata CIPS Zavidovići 

Mahmutović Aida, lična karta broj 04DDB3686, izdata CIPS Zavidovići 

Kukuruz Admir, saobraćajna dozvola broj BH 2906749, izdata Policijska uprava Zenica 

10 

Ačai Marinko, vozačka dozvola broj 04CYA1875, izdata 26. 5. 2004. CIPS Žepče 

11 

Bajrić Zlatija, lična karta broj 08DDD6291, izdata CIPS Zavidovići 

12 

Bjelić Semir, radna knjižica, izdata Općina Zavidovići 

13 

Lužić Mirza, pasoš broj 4557799, izdat 9. 7. 2004. Odsjek za administraciju Zenica 

14 

Selimović Elvir, lična karta broj 08DDD6767, izdata CIPS Zavidovići 

15 

Selimović Elvir, vozačka dozvola broj 07DDB1705, izdata CIPS Zavidovići 

16 

Halilčević Elvis, vozačka dozvola broj 07DDB1003, izdata CIPS Zavidovići 

17 

Halilčević Elvir, lična karta broj 08DDD5546, izdata CIPS Zavidovići 

18 

Kulalić Fikreta, lična karta broj 05CTH9447, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

19 

Mrkonjić Samir, lična karta broj 04CTE2548, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

20 

Lukajić Zorka, lična karta broj 04CTG9680, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

21 

Zolić Amela, lična karta broj 04CTG9038, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

22 

Hasanović Alen, lična karta broj 05CTJ1681, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

23 

Marušić Belma, lična karta broj 04CTG0728, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

24 

Đapo Sabina, lična karta broj 04CTE9371, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

25 

Tomljenović Ivona, lična karta broj 03CTB5227, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

26 

Smriko Muamer, vozačka dozvola broj 04CTB0096, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

27 

Sarajlić Adnan, vozačka dozvola broj 05CTC8274, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

28 

Opačak Dajana, vozačka dozvola broj 06CTD5806, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

29 

Ljubunčić Selver, vozačka dozvola broj 04CTB1698, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

30 

Mrkonjić Samir, vozačka dozvola broj 04CTB1046, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

31 

Gelić Goran, vozačka dozvola broj 04CTA7556, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

32 

Ačai Marinko, osobna iskaznica broj 04CYA2268, izdata 26. 5. 2004. CIPS Žepče 

33 

Fazlić Slađan, vozačka dozvola broj 05DBA2541, izdata CIPS Vareš 

34 

Baličevac Azemina, saobraćajna dozvola broj BH 3000639, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

35 

Mlačo Damir, saobraćajna dozvola broj BH 2996848, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

36 

Žuna Emir, putna isprava broj 5654044, izdata 13. 9. 2007. Odsjek za administraciju Zenica 

37 

Aličić Mesina, radna knjižica, izdata Općina Zavidovići 

38 

KP COMMERC - Poduzeće za trgovinu, promet i usluge Žepče, iskaznica broj 023-921, izdata na ime vozača Tomo Cvitanović, izdata od Ministarstva za prostorno uređenje prometa i komunikacija Zenica 

39 

Kovač Semir, lična karta broj 05DAB1071, izdata 17. 8. 2005. CIPS Breza 

40 

Kadrić Muaz, lična karta broj 08DED6840, izdata 4. 6. 2008. Policijska uprava Visoko 

41 

Bošnjak Vinko, saobraćajna dozvola broj BH 1703622, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

42 

Džaferović Umka, radna knjižica, izdata Općina Zavidovići 

43 

Huskanović Sanel, lična karta broj 04CTE4472, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

44 

Garanović Senad, lična karta broj 04CTH0216, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

45 

Brkić Sifet, lična karta broj 03CTB9692, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

46 

Smaka Rifet, lična karta broj 03CTA4300, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

47 

Gavran Boris, lična karta broj 08CTL0862, izdata Odsjek za administraciju Zenica 

48 

SREDNJOBOSANSKI KANTON 

Tomas Ivan, vozačka dozvola broj 05DLA2806, izdata 13. 1. 2005. CIPS Busovača 

Hasanović Altana, vozačka dozvola broj 05DQA5939, izdata 29. 9. 2005. CIPS Novi Travnik 

Hasanović Altana, osobna iskaznica broj 04DQA5204, izdata 23. 6. 2004. CIPS Novi Travnik 

Vidović Ruža, prometna dozvola broj BH 2286741, izdata 31. 7. 2008. Policijska uprava Novi Travnik 

Vidović Ivo, osobna iskaznica broj 07DQB7472, izdata 22. 1. 2007. CIPS Novi Travnik 

Vidović Ivo, vozačka dozvola broj 04DQA0537, izdata 26. 1. 2004. CIPS Novi Travnik 

Martinović Perica, osobna iskaznica broj 04DQA5082, izdata 18. 6. 2004. CIPS Novi Travnik 

Silajdžija Sanid, vozačka dozvola broj 07DQA7042, izdata 9. 5. 2007. CIPS Novi Travnik 

Haski